ZANKER | KBA22411SB | User manual | Zanker KBA22411SB Uživatelský manuál

Zanker KBA22411SB Uživatelský manuál
Návod k
použití
Instrukcja
obsługi
Návod na
používanie
Navodila za
uporabo
Chladnička
Chłodziarka
Chladnička
Hladilnik
KBA22411SB
Obsah
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Provoz
Při prvním použití
Denní používání
2
3
4
5
5
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Instalace
Technické informace
6
7
9
10
11
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a
zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným
používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se
spotřebičem pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením,
které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
2
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro zaměstnance
v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu
spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické ani jiné
pomocné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
•
•
•
•
•
•
Nepoškozujte chladicí okruh.
V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické
přístroje, než typy schválené k tomuto účelu výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako např.
aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
Bezpečnostní pokyny
Instalace
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy noste
ochranné rukavice.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Počkejte alespoň čtyři hodiny, než
spotřebič připojíte k napájení. Olej tak
může natéct zpět do kompresoru.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti topidel,
sporáků, trub či varných desek.
Zadní stěna spotřebiče musí být umístěna
směrem ke zdi.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či
příliš chladných místech, jako jsou
přístavby, garáže či vinné sklepy.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické
součásti (např. napájecí kabel, síťovou
zástrčku, kompresor). Při výměně
elektrických součástí se obraťte na
autorizované servisní středisko či
elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní
síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace spotřebiče.
Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
3
Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná elektrická
zařízení (jako např. výrobníky zmrzliny),
pokud nejsou výrobcem označena jako
použitelná.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí
okruh. Obsahuje isobutan (R600a) - zemní
plyn, který je dobře snášen životním
prostředím. Tento plyn je hořlavý.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
Do mrazicího oddílu nevkládejte sycené
nápoje. V nádobě takových nápojů by
vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé plyny
a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte předměty
či potraviny z mrazicího oddílu, pokud
máte mokré či vlhké ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které byly
rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené na
balení mražených potravin.
Vnitřní osvětlení
•
Typ žárovky použitý v tomto spotřebiči
není vhodný pro osvětlení místností.
Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze kvalifikovaná
osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor
spotřebiče a v případě potřeby jej
vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný, bude se
na dně spotřebiče shromažďovat voda.
Likvidace
UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
•
•
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili uvěznění
dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály tohoto
spotřebiče neškodí ozonové vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Pro
informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky, která
se nachází blízko výměníku tepla.
Provoz
Zapnutí spotřebiče
1.
2.
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
Otočte regulátorem teploty doprava na
střední nastavení.
Vypnutí spotřebiče
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte
regulátorem teploty do polohy "0".
4
Regulace teploty
Teplota se reguluje automaticky.
Optimální je obvykle střední
nastavení.
Při hledání přesného nastavení
mějte na paměti, že teplota uvnitř
spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání dveří
spotřebiče,
• množství vložených potravin,
• umístění spotřebiče.
1.
2.
Otočte regulátorem teploty směrem na
nižší nastavení výkonu, chcete-li
dosáhnout vyšší teploty.
Otočte regulátorem teploty směrem na
vyšší nastavení, chcete-li dosáhnout nižší
teploty.
POZOR! Jestliže je okolní teplota
vysoká, nebo je spotřebič zcela
zaplněný (přitom je spotřebič
nastavený na nejnižší teplotu)
může běžet nepřetržitě a na
zadní stěně se pak tvoří
námraza. V tomto případě je
nutné nastavit vyšší teplotu, aby
se spotřebič automaticky
odmrazil, a tím snížil spotřebu
energie.
Při prvním použití
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou
vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku, abyste odstranili typický pach
nového výrobku, pak vše důkladně vytřete do
sucha.
POZOR! Nepoužívejte čisticí
prostředky nebo abrazivní
prášky, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
Denní používání
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Umístění dveřních polic
Dveřní police můžete umístit do různé výšky a
vkládat tak do nich různě velká balení
potravin.
1.
2.
Pomalu posunujte polici ve směru šipek,
dokud se neuvolní.
Změňte umístění dle potřeby.
Skleněná police nad oddílem pro
ovoce a zeleninu musí vždy
zůstat na svém místě k zajištění
správného oběhu vzduchu.
Zmrazování čerstvých potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé uložení
zmrazených a hlubokozmrazených potravin.
Přemístitelné police
Chcete-li zmrazovat čerstvé potraviny, je
nutné změnit střední nastavení.
Na stěnách chladničky jsou drážky, do
kterých se podle potřeby zasunují police.
5
K rychlejšímu zmrazování otočte regulátorem
teploty směrem na vyšší nastavení, abyste
dosáhli maximálního chladu.
POZOR! Teplota chladicího
oddílu pak může klesnout pod 0
°C. V takovém případě otočte
regulátorem teploty zpět na
teplejší nastavení.
Rozmrazování
Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny
je možné před použitím rozmrazit v
chladničce nebo při pokojové teplotě, podle
toho, kolik na to máte času.
Malé kousky lze dokonce tepelně upravovat
ještě zmrazené, přímo z mrazničky: čas
přípravy bude ale v takovém případě delší.
Uskladnění zmrazených potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho
dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před
vložením potravin běžet nejméně dvě hodiny
na vyšší nastavení.
UPOZORNĚNÍ! V případě
náhodného rozmrazení, například
z důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval delší
dobu, než je uvedeno v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmrazené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned uvařit či
upéct a potom opět zmrazit (po
ochlazení).
Tipy a rady
Normální provozní zvuky
•
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
•
•
•
•
•
•
Když je čerpána chladicí kapalina, můžete
z cívek slyšet zvuk slabého bublání či
zurčení.
Když se čerpá chladící kapalina, může to
být doprovázeno drnčením nebo
pulsujícím zvukem kompresoru.
Náhlý praskavý zvuk zevnitř spotřebiče,
přestavuje přirozený, nijak nebezpečný
fyzikální jev způsobený tepelnou
roztažností.
Když se kompresor spustí nebo vypne,
můžete zaslechnout slabé cvakání
regulátoru teploty.
Tipy pro úsporu energie
•
Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
Tipy pro chlazení čerstvých potravin
K dosažení nejlepšího výkonu:
6
do chladničky nevkládejte teplé potraviny
nebo tekutiny, které se odpařují
potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni
potraviny položte tak, aby okolo nich mohl
proudit volně vzduch
Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
•
•
•
•
•
Maso (všechny druhy) : zabalte do
polyetylénového sáčku a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
zeleninou.
Z hlediska bezpečné konzumace takto
skladujte maso pouze jeden nebo dva dny.
Vařená jídla, studená jídla apod.: můžete
zakrýt a položit na jakoukoli polici.
Ovoce a zelenina: musí být důkladně
očištěné, vložte je do speciální zásuvky
(nebo zásuvek), které jsou součástí
vybavení.
Máslo a sýr: musí být ve speciální
vzduchotěsné nádobě nebo zabalené do
hliníkové fólie či do polyetylénového
•
•
sáčku, aby k nim měl vzduch co nejméně
přístup.
Lahve: musí být uzavřeny víčkem a
uloženy buďto v polici na lahve ve dveřích
spotřebiče nebo v držáku na lahve (je-li
součástí výbavy).
Banány, brambory, cibule a česnek smí
být v chladničce pouze tehdy, jsou-li
zabalené.
Tipy pro zmrazování potravin
K dosažení dokonalého zmrazování dodržujte
následující důležité rady:
•
•
•
•
•
•
maximální množství potravin, které je
možné zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na
typovém štítku;
zmrazovací postup trvá 24 hodin – v této
době nepřidávejte žádné další potraviny ke
zmrazení;
mrazte pouze potraviny prvotřídní kvality,
čerstvé a dokonale očištěné;
potraviny si připravte v malých porcích,
aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo
pak možné rozmrazit pouze požadované
množství;
zabalte potraviny do alobalu nebo
polyetylénu a přesvědčte se, že jsou
balíčky vzduchotěsné;
čerstvé, nezmrazené potraviny se nesmí
dotýkat již zmrazených potravin, protože
by zvýšily jejich teplotu;
•
•
•
libové potraviny vydrží uložené déle a v
lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje délku
bezpečného skladování potravin;
vodové zmrzliny mohou při konzumaci
okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddílu
způsobit v ústech a na pokožce popáleniny
mrazem;
doporučujeme napsat na každý balíček
viditelně datum uskladnění, abyste mohli
správně dodržet dobu uchování potravin.
Tipy pro skladování zmrazených
potravin
K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného
spotřebiče dodržujte následující podmínky:
•
•
•
•
•
vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené
zmrazené potraviny byly prodejcem
správně skladovány;
zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z
obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase;
neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné;
již rozmrazené potraviny se rychle kazí a
nesmí se znovu zmrazovat;
nepřekračujte dobu skladování uvedenou
výrobcem na obalu.
Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Obecná upozornění
POZOR! Před každou údržbou
nebo čištěním spotřebič odpojte
od elektrické sítě.
Tento spotřebič obsahuje plynné
uhlovodíky v chladicím okruhu;
údržbu a doplnění smí tedy
provádět pouze oprávněný a
kvalifikovaný technik.
Pravidelné čištění
POZOR! Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR! Dbejte na to, abyste
nepoškodili chladicí systém.
POZOR! Při přemisťování skříně
spotřebiče ji nadzdvihněte za
přední okraj, abyste zabránili
poškrábání podlahy.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné pro
mytí v myčce nádobí.
7
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1.
2.
3.
4.
Vnitřek a všechno vnitřní příslušenství
omyjte vlažnou vodou s trochou
neutrálního mycího prostředku.
Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez usazených
nečistot.
Vše důkladně opláchněte a osušte.
Jsou-li dostupné, vyčistěte kondenzátor a
kompresor na zadní straně spotřebiče
kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a sníží
spotřeba energie.
Odmrazování chladničky
Během normálního používání se námraza
automaticky odstraňuje z výparníku
chladicího oddílu při každém vypnutí motoru
kompresoru. Rozmrazená voda vytéká
žlábkem do speciální nádoby na zadní straně
spotřebiče nad motorem kompresoru, kde se
odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu, který
se nachází uprostřed žlábku v chladicím
oddíle, se musí pravidelně čistit, aby voda
nemohla přetéct a kapat na uložené
potraviny.
Na policích mrazničky a okolo horního oddílu
se vždy bude tvořit určité množství námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy
dosáhne tloušťky kolem 3–5 mm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo
vypněte spotřebič.
Vyjměte všechny zmrazené potraviny,
zabalte je do několika vrstev novin a dejte
je na chladné místo.
POZOR! Nedotýkejte se
zmrazených potravin vlhkýma
rukama. Ruce by vám mohly
k potravinám přimrznout.
Otevřete dveře.
Chcete-li urychlit odmrazování, postavte
do mrazicího oddílu hrnek s teplou vodou.
Odstraňujte také kusy ledu, které
odpadnou ještě před dokončením
odmrazování.
Po skončení odmrazování vysušte
důkladně vnitřní prostor.
Zapněte spotřebič.
Otočte regulátorem teploty na nejvyšší
nastavení a nechte spotřebič takto běžet
na dvě až tři hodiny.
Vyjmuté potraviny vložte zpět do oddílu.
Vyřazení spotřebiče z provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu
používat, proveďte následná opatření:
1.
2.
3.
4.
Odmrazování mrazničky
POZOR! K odstraňování
námrazy z výparníku
nepoužívejte nikdy ostré kovové
nástroje. Mohli byste jej poškodit.
Zvýšení teploty zmrazených
potravin během odmrazování
může zkrátit dobu jejich
skladování.
K urychlení odmrazování
nepoužívejte mechanické nebo
jiné pomocné prostředky, které
nejsou doporučeny výrobcem.
8
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Vyjměte všechny potraviny.
Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
Nechte dveře pootevřené, abyste zabránili
vzniku nepříjemných pachů.
UPOZORNĚNÍ! Pokud necháte
spotřebič zapnutý, požádejte
někoho, aby jej občas
zkontroloval, zda se uchovávaný
obsah nekazí, např. z důvodu
výpadku proudu.
Odstraňování závad
UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Spotřebič nefunguje.
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně za‐
sunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.
Zásuvka není pod prou‐
dem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku ji‐
ného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně
postaven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz pokyny v části „Provoz“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je příliš
vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy na
typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potraviny
vychladnout na teplotu místnos‐
ti.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání od‐
toku vody do odtokového
otvoru.
Přemístěte potraviny tak, aby
se nedotýkaly zadní stěny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do od‐
pařovací misky nad kom‐
presorem.
Vložte vývod rozmražené vody
(kondenzátu) do odpařovací
misky.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Kompresor funguje nepřetr‐
žitě.
V chladničce teče voda.
9
Problém
Možná příčina
Teplota potravin je příliš vy‐
soká.
Před uložením nechte potraviny
vychladnout na teplotu místnos‐
ti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku, obraťte
se na nejbližší autorizované
servisní středisko.
Výměna žárovky
POZOR! Vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
1.
Řešení
Posuňte prsty průhledný kryt nahoru a
dolů a současně jej uvolněte z háčku ve
směru označeném šipkami.
1
2.
3.
4.
5.
Vyměňte žárovku za novou o stejném
výkonu a tvaru, která je určena k použití v
domácích spotřebičích. (maximální výkon
je zobrazen na krytu žárovky).
Nasaďte kryt žárovky.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Otevřete dvířka spotřebiče.
Přesvědčte se, že se osvětlení rozsvítí.
Zavření dveří
1.
2.
3.
Vyčistěte těsnění dveří.
Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se
pokyny v části „Instalace“.
V případě potřeby vadné těsnění dveří
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
2
1
Instalace
Umístění
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče:
Klima‐
tická
třída
10
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
Klima‐
tická
třída
T
Okolní teplota
+16 °C až 43 °C
U některých typů modelů může
při provozu mimo daný rozsah
docházet k problémům s
fungováním. Správný provoz lze
zaručit pouze v rámci
stanoveného teplotního rozsahu.
Pokud máte jakékoliv pochyby
ohledně místa instalace
spotřebiče, obraťte se na
prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko.
•
•
Požadavky na větrání
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
Připojení k elektrické síti
•
•
se s odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených
pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
5 cm
min. 200cm2
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené na
typovém štítku odpovídají napětí v domácí
síti.
Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka
napájecího kabelu je k tomuto účelu
vybavena příslušným kontaktem. Pokud
není domácí zásuvka uzemněná, poraďte
min.
200cm2
Technické informace
Technické údaje
Rozměry prostoru pro instalaci
Výška
mm
1225
Šířka
mm
560
Hloubka
mm
550
Skladovací doba při poruše
hodin
12
Napětí
V
230 - 240
Frekvence
Hz
50
Technické údaje jsou uvedeny na typovém
štítku umístěném na vnější nebo vnitřní
straně spotřebiče a na energetickém štítku.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem .
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit
životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče určené k
likvidaci. Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s domovním
odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
11
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Eksploatacja
Pierwsze użycie
Codzienna eksploatacja
12
13
15
15
16
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Instalacja
Dane techniczne
17
18
19
21
22
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy
uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała
spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w
przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci
bez nadzoru dorosłych.
Wszystkie opakowania należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
12
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań, w miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach
noclegowych i innych obiektach mieszkalnych
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w
zabudowie nie mogą być zakryte ani zanieczyszczone.
Nie wolno używać żadnych urządzeń ani środków do
przyspieszania odmrażania urządzenia z wyjątkiem tych,
które zaleca producent.
Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego.
Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych urządzeń
elektrycznych za wyjątkiem tych, które zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą
wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie stosować produktów
ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane
centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Postępować zgodnie z instrukcją instalacji
załączoną do urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ jest
ono ciężkie. Zawsze używać rękawic
ochronnych.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Odczekać co najmniej 4 godziny przed
podłączeniem urządzenia do zasilania.
•
•
•
•
•
Jest to niezbędne, aby olej spłynął z
powrotem do sprężarki.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani płyt
grzejnych.
Tył urządzenia musi znajdować się przy
ścianie.
Nie instalować urządzenia w miejscu,
gdzie występuje bezpośrednie
nasłonecznienie.
Nie instalować urządzenia w miejscach
wilgotnych lub chłodnych, takich jak
przybudówki, garaże, winiarnie.
Przesuwając urządzenie, należy podnieść
jego przednią krawędź, aby uniknąć
zarysowania podłogi.
13
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontaktować się
z elektrykiem.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego z
uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
elementów elektrycznych (np. wtyczki,
przewodu zasilającego, sprężarki). Jeśli
wystąpi konieczność wymiany elementów
elektrycznych, należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym lub
elektrykiem.
Przewód zasilający powinien znajdować
się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby w
zainstalowanym urządzeniu wtyczka
przewodu zasilającego była łatwo
dostępna.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć za
przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za
wtyczkę.
Przeznaczenie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
•
•
•
14
Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek do
lodów), chyba, że zostały one
przeznaczone do tego celu przez
producenta.
Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego. Zawiera
on izobutan (R600a), który jest gazem
ziemnym spełniającym wymogi dotyczące
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ochrony środowiska. Gaz ten jest
łatwopalny.
W razie uszkodzenia układu chłodniczego
należy zadbać o to, aby w pomieszczeniu
nie było otwartego płomienia ani źródeł
zapłonu. Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące przedmioty
dotykały plastikowych elementów
urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w opakowaniu z
napojem.
Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza. Są
one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać produktów
znajdujących się w komorze zamrażarki
mokrymi lub wilgotnymi rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania mrożonej
żywności, które znajdują się na jej
opakowaniu.
Wewnętrzne oświetlenie
•
Typ oświetlenia zastosowanego w
urządzeniu nie jest odpowiedni do
oświetlania pomieszczeń domowych
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem obrażeń
i uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ skroplin w
urządzeniu i w razie potrzeby oczyszczać
go. Gdy odpływ zablokuje się, na dnie
urządzenia zbiera się woda.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem obrażeń
ciała lub uduszeniem.
•
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w tym
•
•
urządzeniu nie stanowią zagrożenia dla
warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny gaz.
Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnymi władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego w pobliżu wymiennika ciepła.
Eksploatacja
Włączanie
1.
2.
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego
do gniazda elektrycznego.
Obrócić regulator temperatury zgodnie z
ruchem wskazówek zegara do średniego
ustawienia.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy obrócić
regulator temperatury do położenia "0".
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana automatycznie.
Ustawienie pośrednie jest zwykle
najbardziej odpowiednie.
Ustawiając temperaturę, należy
jednak uwzględnić to, że
temperatura wewnątrz
urządzenia zależy od:
• temperatury w pomieszczeniu,
• częstości otwierania drzwi,
• ilości przechowywanej
żywności,
• umiejscowienia urządzenia.
1.
2.
Przestawić regulator temperatury w stronę
niższego ustawienia, aby uzyskać
minimalne chłodzenie.
Przestawić regulator temperatury w stronę
wyższego ustawienia, aby uzyskać
maksymalne chłodzenie.
UWAGA! Jeśli temperatura
otoczenia jest wysoka lub
urządzenie jest w pełni
załadowane, a wybrano
ustawienie najniższej
temperatury, urządzenie może
pracować bez przerwy, co
powoduje osadzanie się szronu
na tylnej ściance. W takim
przypadku należy ustawić
pokrętło na wyższą temperaturę,
aby umożliwić automatyczne
odszranianie i w efekcie
zmniejszyć zużycie energii.
Pierwsze użycie
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego produktu,
przed pierwszym uruchomieniem urządzenia,
należy umyć jego wnętrze i znajdujące się w
nim akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
UWAGA! Nie należy stosować
silnych detergentów ani
materiałów ściernych, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni
urządzenia.
15
Codzienna eksploatacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
głęboko zamrożonej żywności oraz do
zamrażania świeżej żywności.
Rozmieszczanie półek na drzwiach
W celu zamrożenia świeżej żywności nie ma
potrzeby zmieniania średniego ustawienia.
Aby umożliwić przechowywanie artykułów
spożywczych w opakowaniach o różnej
wielkości, półki na drzwiach można
umieszczać na różnych wysokościach.
Jednak w celu szybszego zamrożenia
produktów można obrócić regulator
temperatury na wyższe ustawienie, aby
uzyskać maksymalne chłodzenie.
Stopniowo wyciągać półkę w kierunku
wskazywanym przez strzałki, aby ją
wyjąć.
Umieścić ponownie według potrzeb.
UWAGA! W takim przypadku
temperatura w komorze
chłodziarki może spaść poniżej
0°C. Jeśli tak się stanie, należy
ponownie ustawić wyższą
temperaturę.
1.
2.
Przechowywanie zamrożonej żywności
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w
kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie półek zgodnie z bieżącymi
potrzebami.
W celu zapewnienia
odpowiedniej cyrkulacji powietrza
nie wolno wyjmować szklanej
półki znad szuflady na warzywa
ani półki na butelki.
Zamrażanie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
16
Przy pierwszym uruchomieniu lub po pewnym
okresie wyłączenia urządzenia, przed
umieszczeniem produktów w komorze należy
uruchomić urządzenie na co najmniej 2
godziny z wyższym ustawieniem.
OSTRZEŻENIE! Jeżeli dojdzie
do przypadkowego rozmrożenia
żywności spowodowanego na
przykład awarią zasilania, jeśli
awaria zasilania trwała dłużej niż
podano w tabeli danych
technicznych w punkcie „czas
utrzymywania temperatury bez
zasilania”, należy szybko spożyć
rozmrożoną żywność lub
niezwłocznie ją ugotować, po
czym ponownie zamrozić (po
ostudzeniu).
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki
przed użyciem należy rozmrozić w komorze
chłodziarki lub w temperaturze pokojowej,
zależnie od dostępnego czasu rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku gotowanie
potrwa dłużej.
Wskazówki i porady
Odgłosy normalnej pracy
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
•
•
•
•
Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów chłodniczych,
gdy pompowany jest czynnik chłodniczy.
Odgłos brzęczenia i pulsowania sprężarki,
gdy pompowany jest czynnik chłodniczy.
Odgłos trzaskania z wnętrza urządzenia,
spowodowany przez naturalne i niegroźne
zjawisko rozszerzalności cieplnej.
Lekko słyszalny odgłos klikania regulatora
temperatury podczas włączania i
wyłączania się sprężarki.
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
•
Nie otwierać zbyt często drzwi urządzenia i
nie zostawiać ich otworzonych dłużej, niż
jest to absolutnie konieczne.
Wskazówki dotyczące przechowywania
świeżej żywności
Aby uzyskać najlepsze efekty:
•
•
•
W chłodziarce nie należy przechowywać
ciepłej żywności ani parujących płynów
Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć, szczególnie te, które wydzielają
intensywny zapach
należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów spożywczych
•
•
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania,
należy korzystać z poniższych ważnych
wskazówek:
•
•
•
•
•
•
Wskazówki dotyczące przechowywania
Przydatne wskazówki:
•
•
•
•
•
Mięso (wszystkie rodzaje): zapakować do
polietylenowych worków i umieścić na
szklanej półce nad pojemnikiem na
warzywa.
Ze względów bezpieczeństwa można je
przechowywać w ten sposób najwyżej
przez jeden lub dwa dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno itp.:
należy je przykryć i umieścić na dowolnej
półce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie
oczyścić i umieścić w przeznaczonych dla
nich szufladach.
Masło i ser: należy je umieszczać w
specjalnych hermetycznych pojemnikach
lub zapakować w folię aluminiową lub
woreczki polietylenowe tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp powietrza.
Butelki: powinny mieć założone nakrętki i
być przechowywane na półce na butelki
lub (jeśli występuje) na półce na butelki w
drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku,
jeśli nie są zapakowane, nie należy
przechowywać w chłodziarce.
•
•
•
maksymalną ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin podano na
tabliczce znamionowej;
proces zamrażania trwa 24 godziny, w tym
czasie nie należy wkładać dodatkowych
porcji żywności do zamrożenia;
należy zamrażać tylko artykuły spożywcze
najwyższej jakości, świeże i dokładnie
oczyszczone;
żywność należy dzielić na małe porcje w
celu przyspieszenia zamrażania i
zwiększenia skuteczności procesu oraz w
celu umożliwienia rozmrażania tylko
potrzebnych ilości;
żywność należy pakować w folię
aluminiową lub polietylenową
zapewniającą hermetyczne zamknięcie;
nie dopuszczać do stykania się świeżej,
nie zamrożonej żywności z zamrożonymi
produktami, aby uniknąć podniesienia
temperatury zamrożonych produktów;
produkty niskotłuszczowe przechowują się
lepiej i przez dłuższy czas niż te o dużej
zawartości tłuszczu. Sól skraca okres
przechowywania żywności;
spożywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może
spowodować odmrożenia skóry;
zaleca się umieszczenie daty zamrożenia
na każdym opakowaniu w celu kontroli
długości okresu przechowywania.
Wskazówki dotyczące przechowywania
zamrożonej żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą
wydajnością, należy:
17
•
•
•
Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w sklepie.
Starać się, aby zamrożona żywność była
transportowana ze sklepu do zamrażarki w
jak najkrótszym czasie.
Nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i
nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest
to absolutnie konieczne.
•
•
Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie można jej ponownie
zamrażać.
Nie przekraczać okresu przechowywania
podanego przez producenta żywności.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Ogólne wskazówki
UWAGA! Przed
przeprowadzeniem jakichkolwiek
prac konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory, dlatego
wszelkie prace konserwacyjne i
napełnianie układu powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanych pracowników
serwisu.
Akcesoria oraz części urządzenia
nie nadają się do mycia w
zmywarce.
Okresowe czyszczenie
UWAGA! Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani uszkadzać rurek
i/lub przewodów w urządzeniu.
UWAGA! Należy chronić układ
chłodniczy przed uszkodzeniem.
UWAGA! Przesuwając
urządzenie, należy podnieść jego
przednią krawędź, aby uniknąć
zarysowania podłogi.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1.
2.
3.
18
Wnętrze i akcesoria należy myć letnią
wodą z dodatkiem neutralnego środka
czyszczącego.
Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadził się na
nich osad.
Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4.
Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je za
pomocą szczotki.
Poprawi to wydajność urządzenia i
zmniejszy zużycie energii elektrycznej.
Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania za każdym
razem po wyłączeniu się silnika sprężarki
następuje automatyczne usunięcie szronu z
parownika komory chłodziarki. Woda z
rozpuszczonego szronu spływa rynienką do
specjalnego pojemnika znajdującego się z
tyłu urządzenia nad sprężarką, skąd
następnie odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór odpływowy
znajdujący się na środku rynienki w komorze
chłodziarki, aby zapobiec przelewaniu się
wody i jej kapaniu na żywność.
Rozmrażanie zamrażarki
UWAGA! Nigdy nie wolno
używać ostrych metalowych
przedmiotów do usuwania szronu
z parownika, ponieważ można go
uszkodzić.
Wzrost temperatury zamrożonych
artykułów spożywczych podczas
rozmrażania może spowodować
skrócenie czasu ich
bezpiecznego przechowywania.
Nie wolno stosować urządzeń
mechanicznych ani żadnych
innych metod niezalecanych
przez producenta, aby
przyśpieszyć rozmrażanie.
Na półkach zamrażarki oraz w górnej części
komory zawsze powstaje pewna ilość szronu.
Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy warstwa
szronu ma grubość ok. 3-5 mm.
1.
2.
3.
Wyjąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć
urządzenie.
Wyjąć wszystkie przechowywane artykuły
spożywcze, zawinąć w kilka warstw gazet
i umieścić w chłodnym miejscu
UWAGA! Nie wolno dotykać
zamrożonej żywności
mokrymi rękami. Ręce mogą
przymarznąć do mrożonki.
Otworzyć drzwi.
Aby przyspieszyć proces rozmrażania,
należy umieścić w komorze zamrażarki
4.
5.
6.
7.
miskę z ciepłą wodą. Należy również
usuwać kawałki lodu, które odrywają się
podczas rozmrażania.
Po zakończeniu rozmrażania należy
dokładnie wysuszyć wewnętrzne
powierzchnie.
Włączyć urządzenie.
Przekręcić regulator temperatury w celu
uzyskania maksymalnego chłodzenia i
pozostawić takie ustawienie przez dwie –
trzy godziny.
Umieścić wcześniej wyjętą żywność w
zamrażarce.
Przerwy w użytkowaniu urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez
długi czas, należy wykonać następujące
czynności:
1.
2.
3.
4.
Odłączyć urządzenie od zasilania.
Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
Pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć
powstawania nieprzyjemnych zapachów.
OSTRZEŻENIE! Jeśli urządzenie
pozostanie włączone, należy
poprosić kogoś o regularne
kontrole, aby uniknąć zepsucia
się żywności w przypadku
przerwy w zasilaniu.
Rozwiązywanie problemów
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy...
Problem
Urządzenie nie działa.
Prawdopodobna przyczy‐
na
Rozwiązanie
Urządzenie jest wyłączone.
Włączyć urządzenie.
Wtyczki przewodu zasilają‐
cego nie włożono prawidło‐
wo do gniazda elektryczne‐
go.
Włożyć prawidłowo wtyczkę do
gniazda elektrycznego.
19
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Rozwiązanie
Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego. Skon‐
taktować się z wykwalifikowa‐
nym elektrykiem.
Urządzenie pracuje głośno.
Urządzenie nie stoi stabil‐
nie.
Sprawdzić, czy urządzenie jest
wypoziomowane.
Nie działa oświetlenie.
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Przepaliła się żarówka.
Patrz „Wymiana żarówki”.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploatacja”.
Zbyt wiele produktów wło‐
żono na raz do przechowa‐
nia.
Odczekać kilka godzin i ponow‐
nie sprawdzić temperaturę.
Temperatura w pomieszc‐
zeniu jest zbyt wysoka.
Zapoznać się z informacją do‐
tyczącą klasy klimatycznej na
tabliczce znamionowej.
Włożono zbyt ciepłe potra‐
wy do urządzenia.
Przed umieszczeniem żywności
w urządzeniu należy odczekać,
aż ostygnie ona do temperatury
pokojowej.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Woda wylewa się na podłogę.
Końcówka wężyka odpro‐
wadzającego wodę z odsz‐
raniania nie jest połączona
z pojemnikiem umieszczo‐
nym nad sprężarką.
Zamocować końcówkę wężyka
odprowadzającego wodę z
odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężarką.
Temperatura w urządzeniu
jest zbyt niska lub zbyt wyso‐
ka.
Nie ustawiono prawidłowo
regulatora temperatury.
Ustawić wyższą/niższą temper‐
aturę.
Drzwi nie są prawidłowo
zamknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Sprężarka pracuje w sposób
ciągły.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
20
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Temperatura produktów
jest zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby os‐
tygły do temperatury pokojowej
i dopiero wtedy włożyć je do ur‐
ządzenia.
Włożono na raz zbyt wiele
produktów do przechowa‐
nia.
Ograniczyć ilość produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Drzwi urządzenia są otwier‐
ane zbyt często.
Otwierać drzwi urządzenia tylko
wtedy, gdy jest to konieczne.
Jeżeli podane rozwiązania nie
przynoszą pożądanego efektu,
należy skontaktować się z
najbliższym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Wymiana oświetlenia
UWAGA! Wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda.
1.
Rozwiązanie
Następnie jednym ruchem podnieść i
opuścić przezroczysty klosz, aby zdjąć go
z zaczepów, zgodnie z kierunkiem
strzałek na rysunku.
1
2.
3.
4.
5.
Wymienić źródło światła na źródło o tej
samej mocy i kształcie, przeznaczone
specjalnie do urządzeń domowych.
(Maksymalną moc podano na kloszu
oświetlenia).
Ponownie założyć klosz oświetlenia.
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego
do gniazda.
Otworzyć drzwi.
Sprawdzić, czy oświetlenie się włącza.
Zamykanie drzwi
1.
2.
3.
Wyczyścić uszczelki drzwi.
W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Patrz punkt „Instalacja”.
W razie potrzeby wymienić uszkodzone
uszczelki drzwi. Należy skontaktować się
z autoryzowanym centrum serwisowym.
2
1
Instalacja
Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w suchym,
dobrze wietrzonym pomieszczeniu, w którym
temperatura otoczenia będzie odpowiadać
klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia:
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
21
Klasa
klima‐
tyczna
T
Temperatura otoczenia
od +16°C do + 43°C
•
Niektóre modele urządzeń mogą
działać nieprawidłowo w
temperaturze spoza podanego
zakresu. Prawidłowe działanie
jest gwarantowane tylko w
podanym zakresie temperatury.
W razie wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze sprzedawcą,
działem obsługi klienta lub
najbliższym autoryzowanym
punktem serwisowym.
•
Wymagania dotyczące wentylacji
Przepływ powietrza za urządzeniem musi być
wystarczający.
5 cm
min. 200cm2
Podłączenie do sieci elektrycznej
•
•
wyposażona w specjalny styk. Jeśli
gniazdko nie ma wyprowadzonego
uziemienia, urządzenie należy podłączyć
do oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
min.
200cm2
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy napięcie
oraz częstotliwość na tabliczce
znamionowej odpowiadają napięciu w sieci
domowej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego jest w tym celu
Dane techniczne
Dane techniczne
Wymiary wnęki
Wysokość
mm
1225
Szerokość
mm
560
Głębokość
mm
550
Czas utrzymywania temperatury
Godz.
12
Napięcie
V
230 - 240
Częstotliwość
Hz
50
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz lub na
22
zewnątrz urządzenia oraz na etykiecie z
oznaczeniem klasy energetycznej.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o
ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby chronić
środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do miejscowego
punktu ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi władzami
miejskimi.
23
Obsah
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Prevádzka
Prvé použitie
Každodenné používanie
24
25
26
27
27
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Inštalácia
Technické informácie
28
29
31
32
33
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné informácie
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za
škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a
používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti
spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
24
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a
podobnom prostredí, ako sú napr.:
– Vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v
obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí.
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
Vetracie otvory na spotrebiči alebo v skrinke na zabudovanie
musia zostať voľné.
Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte mechanické
nástroje ani iné prostriedky, ak ich neodporučil výrobca.
Nepoškodzujte chladiaci okruh.
•
•
•
•
•
Vnútri skladovacieho priestoru nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporučil výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky,
drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky ako napr.
aerosólové plechovky s horľavým propelantom.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Bezpečnostné pokyny
Montáž
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané
so spotrebičom.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy
opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte
bezpečnostné rukavice.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže voľne
cirkulovať vzduch.
Pred zapojením spotrebiča do elektrickej
siete počkajte aspoň 4 hodiny. Je to
potrebné na to, aby olej stiekol späť do
kompresora.
Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov,
sporákov, rúr ani varných panelov.
Zadnú stranu spotrebiča je potrebné
umiestniť oproti stene.
Neinštalujte spotrebič na miesta, kde
dopadá priame slnečné svetlo.
Tento spotrebič neinštalujte na miestach,
ktoré sú príliš vlhké alebo chladné, ako
napr. prístavby, garáže alebo vínne
pivnice.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite jeho
prednú hranu, aby ste nepoškriabali
podlahu.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na
typovom štítku spotrebiča zodpovedajú
parametrom elektrickej siete. Ak nie,
kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Dbajte na to, aby ste nespôsobili
poškodenie elektrických častí (napr.
zástrčky napájacieho kábla, elektrického
napájacieho kábla, kompresora). Ak je
potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko alebo elektrikára.
Elektrický napájací kábel musí zostať vždy
nižšie ako zástrčka napájacieho kábla.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci
inštalácie. Uistite sa, že je napájací
elektrický kábel po inštalácii prístupný.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete
neťahajte za napájací elektrický kábel.
Vždy ťahajte za zástrčku.
25
Použite
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
zranenia, popálenín, zásahu
elektrickým prúdom alebo
požiaru.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemeňte technické charakteristiky tohto
spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte iné elektrické
spotrebiče (napr. výrobníky zmrzliny),
pokiaľ nie sú výslovne určené výrobcom na
tento účel.
Dbajte na to, aby ste nespôsobili
poškodenie chladiaceho okruhu. Obsahuje
izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou
kompatibilitou so životným prostredím.
Tento plyn je horľavý.
V prípade poškodenia chladiaceho okruhu
zabezpečte, aby sa v miestnosti
nenachádzali žiadne plamene ani iné
zápalné zdroje. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
Dbajte na to, aby sa horúce predmety
nedostali do kontaktu s plastovými časťami
spotrebiča.
Do mraziaceho priestoru nedávajte sýtené
a nealkoholické nápoje. Spôsobí to vznik
nadmerného tlaku v nádobe s nápojom.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani
kvapaliny.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte žiadne
predmety ani sa ich nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
Dodržiavajte pokyny ohľadne správneho
uskladnenia uvedené na obale mrazených
potravín.
Vnútorné osvetlenie
•
Druh žiarovky používaný v tomto spotrebiči
nie je vhodný na osvetlenie izieb
domácností
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zranenia alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a dopĺňanie
jednotky smie vykonať iba kvalifikovaná
osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča a v
prípade potreby ho vyčistite. Ak je odtok
upchatý, odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
Likvidácia
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály tohto
spotrebiča nepoškodzujú ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý plyn.
Informácie o správnej likvidácii spotrebiča
vám poskytne váš miestny úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej jednotky,
ktorá sa nachádza blízko výmenníka tepla.
Prevádzka
Zapnutie
1.
2.
Zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky.
Otočte regulátor teploty doprava do
strednej polohy.
Vypnutie
Pri vypínaní spotrebiča otočte regulátor
teploty do polohy"0".
26
Regulácia teploty
Teplota sa reguluje automaticky.
Stredné nastavenie je vo
všeobecnosti najvhodnejšie.
Presné nastavenie si treba
vyberať s prihliadnutím na
skutočnosť, že teplota v
spotrebiči závisí od:
• teploty v miestnosti,
• od toho, ako často sa otvárajú
dvere,
• množstva uchovávaných
potravín,
• umiestnenia spotrebiča.
1.
Minimálne chladenie sa dosiahne
otočením regulátora teploty smerom na
nižšie nastavenia.
2.
Maximálne chladenie sa dosiahne
otočením regulátora teploty smerom na
vyššie nastavenia.
POZOR! Pri vysokej teplote
okolia alebo pri úplnom naplnení
spotrebiča a nastavení spotrebiča
na najnižšiu teplotu môže
spotrebič pracovať nepretržite, čo
spôsobí tvorbu námrazy na
zadnej stene. V tomto prípade
treba regulátor nastaviť na vyššiu
teplotu, aby mohlo prebehnúť
automatické odmrazovanie
a znížila sa spotreba energie.
Prvé použitie
Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba jeho
vnútro a všetky jeho diely umyť vlažnou
vodou s prídavkom neutrálneho umývacieho
prostriedku, aby ste odstránili typický zápach
nového spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
POZOR! Nepoužívajte abrazívne
čistiace prostriedky ani prášky,
pretože by poškodili povrch.
Každodenné používanie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Umiestnenie poličiek na dverách
Poličky na dverách možno umiestniť v rôznej
výške, aby ste mohli uložiť balenia potravín
rôznych veľkostí.
1.
2.
Poličku postupne ťahajte v smere šípok,
až kým sa neuvoľní.
Vložte ju do požadovanej polohy.
Sklenenú policu nad zásuvkou na
ovocie a zeleninu ani priehradku
na fľaše nepremiestňujte, aby
bola zaručená správna cirkulácia
vzduchu.
Zmrazovanie čerstvých potravín
Prestaviteľné poličky
Steny chladničky sú vybavené niekoľkými
lištami, aby ste poličky mohli umiestniť do
požadovanej polohy.
Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie
čerstvých potravín a na dlhodobé
uchovávanie mrazených a hlboko mrazených
potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín nie je
nutné meniť nastavenie spotrebiča.
27
V záujme rýchlejšieho zmrazenia potravín
však odporúčame nastaviť regulátor teploty
na intenzívnejšie chladenie.
POZOR! V takýchto
podmienkach môže klesnúť
teplota chladiaceho priestoru pod
0 °C. Ak sa tak stane, nastavte
na regulátore teploty vyššiu
teplotu.
Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny sa
pred použitím môžu rozmrazovať
v chladiacom priestore alebo pri izbovej
teplote, v závislosti od času, ktorý máme k
dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť, aj keď sú
ešte zmrazené, priamo z mrazničky: v tomto
prípade varenie potrvá dlhšie.
Skladovanie mrazených potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po
určitom čase mimo prevádzky nechajte
spotrebič pred vložením potravín bežať
najmenej 2 hodiny pri najvyššom nastavení.
VAROVANIE! V prípade
neúmyselného rozmrazenia
potravín, napríklad v dôsledku
výpadku napájacieho napätia, za
predpokladu, že doba výpadku
energie bola dlhšia ako údaj
uvedený v technických údajoch
pod položkou „akumulačná
doba“, rozmrazené potraviny
treba čo najskôr spotrebovať
alebo uvariť a až potom znova
zmraziť (po ochladení).
Tipy a rady
Normálne zvuky pri prevádzke
•
Nasledovné zvuky sú pri bežnej prevádzke
normálne:
•
•
•
•
•
•
Cievka vydáva slabé bublanie a zurčanie
pri prečerpávaní chladiva.
Kompresor vydáva bzučanie a pulzovanie
pri prečerpávaní chladiva.
Náhle praskanie vychádzajúce z vnútra
spotrebiča býva spôsobené tepelnou
dilatáciou (prirodzený a nie nebezpečný
fyzický jav).
Regulátor teploty vydáva slabé kliknutie pri
zapnutí alebo vypnutí kompresora.
Rady pre úsporu energie
•
Dvere spotrebiča neotvárajte príliš často
a nenechávajte ich otvorené dlhšie, ako je
absolútne nevyhnutné.
Rady na chladenie čerstvých potravín
V záujme optimálnej účinnosti:
28
do chladničky nevkladajte teplé potraviny
ani odparujúce sa kvapaliny,
potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne ak
majú prenikavú arómu,
potraviny uložte tak, aby vzduch mohol
voľne cirkulovať okolo nich.
Rady pre chladenie
Užitočné rady:
•
•
•
•
•
Mäso (všetky druhy): zabaľte do
polyetylénových vreciek a položte na
sklenenú policu nad zásuvkou na zeleninu.
Kvôli bezpečnosti mäso takto uchovávajte
najviac jeden alebo dva dni.
Varené a studené jedlá a pod: treba ich
prikryť a potom uložiť na ktorúkoľvek
policu.
Ovocie a zelenina: treba dôkladne očistiť a
vložiť do špeciálnej zásuvky (zásuviek).
Maslo a syry: treba ich vložiť do
špeciálnych vzduchotesných nádob,
zabaliť do alobalu alebo vložiť do
•
•
polyetylénových vreciek, aby sa k nim
dostalo čo najmenej vzduchu.
Fľaše: musia mať uzáver a treba ich
skladovať v priehradke na fľaše na
dverách alebo v polici na fľaše (ak je ním
spotrebič vybavený).
V chladničke sa nesmú skladovať banány,
zemiaky, cibuľa ani cesnak.
Rady pre zmrazovanie
Tu je niekoľko dôležitých tipov, ktoré vám
pomôžu zabezpečiť optimálne zmrazovanie
potravín:
•
•
•
•
•
•
maximálne množstvo potravín, ktoré
možné zmraziť počas 24 hodín, je
uvedené na typovom štítku spotrebiča;
proces zmrazovania trvá 24 hodín, počas
tejto fázy nepridávajte žiadne ďalšie
potraviny na zmrazovanie;
zmrazujte iba potraviny špičkovej kvality,
čerstvé a dôkladne vyčistené;
potraviny rozdeľte na malé porcie, aby sa
mohli rýchlo a úplne zmraziť a aby ste
neskôr mohli odmraziť iba potrebné
množstvo;
potraviny zabaľte do alobalu alebo do
polyetylénovej fólie; dbajte, aby boli
zabalené vzduchotesne;
nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené
potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už
•
•
•
zmrazené, predídete tak zvýšeniu ich
teploty,
potraviny s nízkym obsahom tuku sa
uchovávajú lepšie a vydržia dlhšie ako
potraviny s vysokým obsahom tukov; soľ
znižuje dobu skladovania potravín;
zmrzliny konzumované bezprostredne po
vybraní z mraziaceho priestoru môžu
spôsobiť poranenie kože mrazom;
odporúča sa označiť každé balenie
dátumom zmrazenia, aby ste mohli presne
sledovať dobu skladovania.
Rady na uchovávanie mrazených
potravín
Keď chcete maximálne využiť možnosti tohto
spotrebiča, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi:
•
•
•
•
•
uistite sa, že maloobchodný predajca
adekvátne skladuje komerčné mrazené
potraviny,
dbajte, aby ste mrazené potraviny preniesli
z predajne potravín do mrazničky podľa
možnosti čo najrýchlejšie,
neotvárajte dvierka spotrebiča príliš často
a nenechávajte ich otvorené dlhšie, ako je
absolútne nevyhnutné,
po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia
a nesmú sa znova zmrazovať,
neprekračujte dobu skladovania stanovenú
výrobcom potravín.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Všeobecné upozornenia
POZOR! Pred akoukoľvek
údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
V chladiacej jednotke spotrebiča
sa nachádzajú uhľovodíky, preto
smie údržbu a doplnenie chladiva
vykonať výhradne autorizovaný
technik.
Pravidelné čistenie
POZOR! Neťahajte, neposúvajte
a nepoškodzujte žiadne rúrky a/
alebo káble v spotrebiči alebo na
ňom.
POZOR! Dbajte na to, aby ste
nepoškodili chladiaci systém.
POZOR! Pri presúvaní spotrebiča
nadvihnite jeho prednú hranu,
aby ste nepoškriabali podlahu.
Príslušenstvo a časti spotrebiča
sa nesmú umývať v umývačke
riadu.
29
Vybavenie spotrebiča treba pravidelne čistiť:
1.
2.
3.
4.
Vnútro spotrebiča a príslušenstvo umyte
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
saponátu.
Pravidelne kontrolujte tesnenia dverí
a vyutierajte ich, aby boli čisté a bez
zvyškov potravín.
Opláchnite a dôkladne osušte.
Kefou vyčistite kondenzátor a kompresor
na zadnej strane spotrebiča, ak sú
prístupné.
Touto operáciou zvýšite výkonnosť
spotrebiča a usporíte elektrickú energiu.
Na policiach a v okolí hornej časti mrazničky
sa vždy vytvára určité množstvo námrazy.
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku
približne 3 až 5 mm, mrazničku odmrazte.
1.
2.
Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom zastavení
motora kompresora. Odmrazená voda odteká
cez žliabok do osobitnej nádoby na zadnej
stene spotrebiča nad motorom kompresora,
z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor v strednej
časti chladiaceho priestoru pravidelne čistili,
aby sa zabránilo pretekaniu vody a jej
kvapkaniu na potraviny vnútri chladničky.
3.
4.
5.
6.
7.
Vytiahnite zástrčku prívodného
elektrického kábla zo sieťovej zásuvky
alebo vypnite spotrebič.
Vyberte všetky skladované potraviny,
zabaľte ich do niekoľkých vrstiev
novinového papiera a uložte na chladnom
mieste.
POZOR! Mrazených potravín
sa nedotýkajte mokrými
rukami. Ruky by vám mohli
primrznúť k potravinám.
Otvorte dvierka.
Do mraziaceho priestoru vložte hrniec s
teplou vodou, aby sa proces
odmrazovania urýchlil. Kusy ľadu, ktoré sa
dajú oddeliť, vyberajte už počas
odmrazovania.
Po ukončení odmrazovania vnútro
dôkladne osušte.
Spotrebič zapnite.
Regulátor teploty nastavte na maximálne
chladenie a spotrebič nechajte v činnosti
pri tomto nastavení približne dve až tri
hodiny.
Vložte späť potraviny, ktoré ste predtým
vybrali.
Obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať,
vykonajte nasledujúce opatrenia:
1.
Odmrazovanie mrazničky
POZOR! Na odstraňovanie
námrazy z výparníka nikdy
nepoužívajte ostré predmety.
Mohli by ste spotrebič poškodiť.
Počas odmrazovania spotrebiča
stúpne teplota balených
mrazených potravín, preto sa
môže skrátiť ich trvanlivosť.
Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické
nástroje ani iné prostriedky, s
výnimkou prostriedkov, ktoré
odporučil výrobca.
30
2.
3.
4.
Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
Vyberte všetky potraviny.
Spotrebič a všetky časti príslušenstva
vyčistite.
Nechajte dvierka pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného zápachu.
VAROVANIE! Ak spotrebič
necháte zapnutý, požiadajte
niekoho, aby ho raz za čas
skontroloval a zabránil tak
znehodnoteniu obsahu v prípade
výpadku elektrického prúdu.
Riešenie problémov
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Spotrebič nefunguje.
Možné príčiny
Riešenie
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Sieťová zástrčka spotrebi‐
ča nie je správne zapojená
do sieťovej zásuvky.
Sieťovú zástrčku zapojte
správne do sieťovej zásuvky.
Sieťová zásuvka nie je pod
napätím.
Do sieťovej zásuvky skúste za‐
pojiť iný spotrebič. Obráťte sa
na kvalifikovaného elektrikára.
Nadmerná hlučnosť spotrebi‐
ča.
Spotrebič nestojí pevne na
podklade.
Skontrolujte, či spotrebič sta‐
bilne stojí.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Pozrite si časť „Výmena žiarov‐
ky“.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si časť „Prevádzka”.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a po‐
tom opäť skontrolujte teplotu.
Okolitá teplota v miestnosti
je príliš vysoká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom štít‐
ku.
Potraviny vložené do spo‐
trebiča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte potravi‐
ny vychladnúť na izbovú teplo‐
tu.
Upchaný odtokový kanálik
na rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Potraviny uložené v spotre‐
biči bránia odtekaniu vody
do odtokového kanálika.
Dávajte pozor, aby sa potraviny
nedotýkali zadnej steny.
Odtokový kanálik na vodu z
rozmrazenej námrazy nie je
pripojený k odparovacej
miske nad kompresorom.
Odtokový kanálik pripevnite k
odparovacej miske.
Kompresor pracuje nepretr‐
žite.
Voda steká do chladiaceho
priestoru.
Voda vyteká na podlahu.
31
Problém
Možné príčiny
Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso‐
ká.
Nie je správne nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu te‐
plotu.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Pozrite si časť „Zatvorenie
dvierok“.
Teplota potravín je príliš vy‐
soká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte naraz
menej potravín.
Dvierka ste otvárali príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to po‐
trebné.
Ak pomocou horeuvedených
pokynov nedosiahnete
požadovaný výsledok, kontaktujte
najbližšie autorizované servisné
stredisko.
Výmena svietidla
POZOR! Zástrčku prívodného
kábla vytiahnite zo sieťovej
zásuvky.
1.
Prstami roztiahnite priehľadný kryt
smerom nahor a nadol a súčasne ho
uvoľnite v smere šípok.
1
2.
3.
4.
5.
Riešenie
Nefunkčnú žiarovku vymeňte za žiarovku
s rovnakým výkonom a tvarom a
špeciálne určenú pre domáce spotrebiče.
(maximálny výkon je uvedený na kryte
žiarovky).
Namontujte kryt žiarovky.
Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej
zásuvky.
Otvorte dvierka.
Skontrolujte, či sa žiarovka rozsvietila.
Zatvorenie dvierok
1.
2.
3.
Očistite tesnenia dvierok.
V prípade potreby nastavte dvierka.
Pozrite si časť „Inštalácia“.
V prípade potreby vymeňte poškodené
tesnenia dvierok. Obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
2
1
Inštalácia
Umiestnenie
Tento spotrebič môžete nainštalovať do
suchého a dobre vetraného interiéru, kde
teplota prostredia zodpovedá klimatickej
triede uvedenej na typovom štítku spotrebiča:
32
Klima‐
tická
trieda
SN
Teplota prostredia
+10 °C až +32 °C
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
•
•
Pri prevádzke mimo uvedeného
rozsahu môže dôjsť pri
niektorých typoch modelov k
určitým funkčným problémom.
Správnu prevádzku je možné
zaručiť len v rámci uvedeného
teplotného rozsahu. Ak máte
akékoľvek pochybnosti týkajúce
sa miesta inštalácie spotrebiča,
obráťte sa na predajcu, na náš
zákaznícky servis alebo na
najbližšie autorizované servisné
stredisko.
•
zodpovedajú parametrom vašej domácej
elektrickej siete.
Spotrebič musí byť uzemnený. Napájací
elektrický kábel je na tento účel vybavený
príslušným kontaktom. Ak domáca sieťová
zásuvka nie je uzemnená, spotrebič
pripojte k samostatnému uzemneniu v
súlade s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť
pri nedodržaní hore uvedených
bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Požiadavky na vetranie
Za spotrebičom musí byť zabezpečené
dostatočné prúdenie vzduchu.
5 cm
min. 200cm2
min.
200cm2
Zapojenie do elektrickej siete
•
Pred pripojením sa presvedčte, či napätie
a frekvencia uvedené na typovom štítku
Technické informácie
Technické údaje
Rozmery výklenku
Výška
mm
1225
Šírka
mm
560
Hĺbka
mm
550
Akumulačná doba
Hodín
12
Napätie
Voltov
230 - 240
Frekvencia
Hz
50
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej strane
spotrebiča a na štítku energetických
parametrov.
33
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte na
recykláciu. . Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné
prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
elektrických a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
34
spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
Kazalo
Navodila za varno uporabo
Varnostne informacije
Delovanje
Prva uporaba
Vsakodnevna uporaba
35
36
37
38
38
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Namestitev
Tehnične informacije
39
40
41
43
44
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Navodila za varno uporabo
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in
škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe.
Navodila shranite skupaj z napravo za poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod
nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne
uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati
otroci brez nadzora.
Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo prenočišča z
zajtrkom, in drugih stanovanjskih okoljih.
Prezračevalne odprtine na ohišju naprave ali vgradni
konstrukciji naj ne bodo ovirane.
Za odtaljevanje ne uporabljajte mehanskih priprav ali drugih
sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
35
•
•
•
•
•
V predelkih za shranjevanje hrane v napravi ne uporabljajte
električnih priprav, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo
nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže z
aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti.
Varnostne informacije
Namestitev
OPOZORILO! To napravo lahko
namesti le strokovno
usposobljena oseba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite previdni, ker
je težka. Vedno nosite zaščitne rokavice.
Poskrbite, da bo zrak lahko krožil okrog
naprave.
Počakajte vsaj štiri ure, preden napravo
priključite na napajanje. To pa zato, da olje
steče nazaj v kompresor.
Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali kuhalnih
plošč.
Naprava mora biti s hrbtno stranjo
postavljena ob steno.
Naprave ne postavljajte na mesto, kjer je
izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
Naprave ne postavljajte v prevlažne ali
premrzle prostore, kot so prizidki, garaže
ali vinske kleti.
Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
Priključitev na električno napetost
OPOZORILO! Nevarnost požara
in električnega udara.
36
•
•
•
•
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča, priključnega
kabla, kompresorja). Za zamenjavo
električnih sestavnih delov se obrnite na
pooblaščeni servisni center ali električarja.
Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če želite izključiti napravo, ne vlecite za
električni priključni kabel. Vedno povlecite
za vtič.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin, električnega
udara ali požara.
•
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled), razen
če jih za ta namen odobri proizvajalec.
Pazite, da ne poškodujete hladilnega
krogotoka. Vsebuje izobutan (R600a),
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zemeljski plin z visoko stopnjo okoljske
neoporečnosti. Ta plin je vnetljiv.
Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja in
virov vžiga. Prostor prezračite.
Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
Gaziranih pijač ne postavljajte v
zamrzovalnik. Ustvari se pritisk na vsebnik
pijač.
V napravi ne shranjujte vnetljivega plina in
tekočin.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja. Vroča sta.
Če imate mokre ali vlažne roke, ne
odstranjujte in se ne dotikajte predmetov iz
zamrzovalnika.
Odtajane hrane ne zamrzujte ponovno.
Upoštevajte navodila za shranjevanje na
embalaži zamrznjene hrane.
•
•
•
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
•
•
•
•
•
Notranja lučka
•
Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi, ni
primerna za osvetlitev prostora.
Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
Ta naprava vsebuje ogljikovodike v hladilni
enoti. Vzdrževalna dela in ponovno
polnjenje enote lahko opravi le
pooblaščena oseba.
V napravi redno preverjajte odtok vode in
ga po potrebi očistite. Če je odtok
zamašen, se odtajana voda nabira na dnu
naprave.
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in ga
zavrzite.
Odstranite vrata in na ta način preprečite,
da bi se otroci in živali zaprli v napravo.
Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin. Za
informacije o pravilnem odstranjevanju
naprave se obrnite na občinsko upravo.
Ne poškodujte dela hladilne enote, ki se
nahaja v bližini kondenzatorja.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost telesnih
poškodb ali poškodb naprave.
Delovanje
Vklop
1.
2.
Običajno je najprimernejša
srednja nastavitev.
Vendar pa je treba točno
nastavitev izbrati ob upoštevanju,
da je temperatura v napravi
odvisna od:
• temperature v prostoru,
• pogostosti odpiranja vrat,
• količine shranjenih živil,
• prostora, kjer se naprava
nahaja.
Vtič vtaknite v omrežno vtičnico.
Regulator temperature obrnite v smeri
urinega kazalca na srednjo nastavitev.
Izklop
Za izklop naprave obrnite regulator
temperature v položaj "0".
Regulacija temperature
Temperatura se samodejno prilagaja.
1.
2.
Za dosego najšibkejše ohlajenosti obrnite
regulator temperature proti nižji nastavitvi.
Za dosego najmočnejše ohlajenosti
obrnite regulator temperature proti višji
nastavitvi.
37
POZOR! Če je temperatura
okolja visoka ali je naprava
povsem napolnjena in
nastavljena na najnižjo
temperaturo, lahko neprestano
deluje, zaradi česar na zadnji
steni nastaja ivje. V tem primeru
mora biti regulator nastavljen na
višjo temperaturo, da je
omogočeno samodejno
odtaljevanje in s tem zmanjšanje
porabe energije.
Prva uporaba
Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave morate notranjost
in vso notranjo opremo očistiti z mlačno vodo
in nevtralnim pomivalnim sredstvom, da
odstranite tipičen vonj po novem, ter nato
temeljito posušiti.
POZOR! Ne uporabljajte čistilnih
sredstev ali grobih praškov, ker
lahko poškodujete premaz.
Vsakodnevna uporaba
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Nameščanje vratnih polic
Da bi lahko shranili zavitke hrane različnih
velikosti, so lahko vratne police nameščene
na različnih višinah.
1.
2.
Postopoma vlecite police v smeri puščic,
dokler jih ne odstranite.
Prestavite na želeno mesto.
Ne premikajte steklene police
nad predalom za zelenjavo in
police za steklenice, da
zagotovite pravo kroženje zraka.
Zamrzovanje svežih živil
Zamrzovalnik je primeren za zamrzovanje
svežih živil in dolgotrajno shranjevanje
zamrznjenih in globoko zamrznjenih živil.
Premične police
Stene hladilnika so opremljene s številnimi
vodili, da so lahko police postavljene tako kot
želite.
38
Če želite zamrzniti sveža živila, srednje
nastavitve ni treba spremeniti.
Vendar pa za hitrejše zamrzovanje obrnite
regulator temperature proti višji nastavitvi, da
dosežete najmočnejšo ohlajenost.
POZOR! V tem primeru lahko
temperatura v predelu hladilnika
pade pod 0 °C. Če pride do tega,
ponastavite regulator
temperature na toplejšo
nastavitev.
Shranjevanje zamrznjenih živil
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe naj zamrzovalna skrinja vsaj dve
uri deluje pri najvišji nastavitvi, preden vanjo
položite živila.
Odmrzovanje
Globoko zamrznjena ali zamrznjena živila
lahko pred uporabo odmrznete v hladilniku ali
pri sobni temperaturi, odvisno od
razpoložljivega časa.
Majhne kose lahko začnete pripravljati še
zamrznjene, neposredno iz zamrzovalnika: v
tem primeru bo priprava hrane trajale dlje.
OPOZORILO! V primeru
nenamernega odtajanja, npr. da
je izpad električnega toka daljši
od vrednosti, navedene v
razpredelnici tehničnih podatkov
pod »Čas naraščanja
temperature«, morate odtajana
živila porabiti hitro ali takoj
skuhati in ponovno zamrzniti.
Namigi in nasveti
Običajni zvoki delovanja
Namigi za hlajenje
Zvoki, navedeni v nadaljevanju, so med
delovanjem običajni:
Uporabni nasveti:
•
•
•
•
Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen blag klokotajoč in šumeč zvok tuljav.
Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen brneč in utripajoč zvok kompresorja.
Nenadno pokanje iz notranjosti naprave
zaradi toplotnega raztezanja (naraven in
nenevaren fizikalni pojav).
Pri vklopu ali izklopu kompresorja je slišen
blag klikajoč zvok regulatorja temperature.
Nasveti za varčevanje z energijo
•
Za najboljšo učinkovitost:
•
•
•
•
•
•
Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne puščajte
odprtih dlje, kot je treba.
Namigi za hlajenje svežih živil
•
•
v hladilniku ne shranjujte toplih živil ali
hlapljivih tekočin,
živila pokrijte ali zavijte, še posebej, če
imajo močan vonj,
živila shranite tako, da bo okoli njih lahko
prosto krožil zrak.
•
•
Meso (vse vrste): zavijte v polietilenske
vrečke in postavite na stekleno polico nad
predalom za zelenjavo.
Iz varnostnih razlogov na tak način
shranjujte le dan ali dva.
Pripravljene jedi, hladne jedi itd.: morate jih
pokriti, postavite jih lahko na katerokoli
polico.
Sadje in zelenjava: morate ju temeljito
očistiti in položiti v posebej za to namenjen
predal.
Maslo in siri: morate jih položiti v posebne
nepropustne posode ali zaviti v
aluminijasto folijo ali polietilenske vrečke,
da izločite čim več zraka.
Steklenice: zaprte morajo biti s pokrovčki
in shranjene na vratni polici za steklenice
ali (če je na voljo) na držalu za steklenice.
Nepakiranih banan, krompirja, čebule in
česna ne smete hraniti v hladilniku.
Namigi za zamrzovanje
Za najboljši izkoristek postopka zamrzovanja
je na voljo nekaj pomembnih namigov:
39
•
•
•
•
•
•
•
•
Največja količina živil, ki jih lahko
zamrznete v 24 urah, je prikazana na
ploščici za tehnične navedbe.
Zamrzovanje traja 24 ur, v tem času ne
smete dodajati novih živil za zamrzovanje.
Zamrzujte le kakovostna, sveža in povsem
očiščena živila.
Pripravite majhne porcije živil, da bodo
lahko hitro in povsem zamrznjena ter da
boste lahko pozneje odtajali le želeno
količino.
Živila zaščitite z aluminijasto folijo ali
polietilenom in se prepričajte, da so zavitki
nepredušno zaprti.
Sveža, nezmrznjena živila se ne smejo
dotikati že zamrznjenih živil, da na ta način
preprečite porast temperature slednjih.
Nemastna živila lahko shranjujete lažje in
dalj časa od mastnih; sol skrajša dobo
shranjevanja živil.
Če kocke ledu uživate neposredno iz
zamrzovalnika, lahko povzročijo ozebline.
•
Posamezne zavitke je priporočljivo označiti
z datumom zamrzovanja, da imate pod
nadzorom čas shranjevanja.
Namigi za shranjevanje zamrznjenih
živil
Za najboljšo učinkovitost naprave morate
narediti naslednje:
•
•
•
•
•
prepričajte se, da je imel prodajalec
zamrznjena živila primerno shranjena,
poskrbite, da bodo zamrznjena živila iz
trgovine v zamrzovalnik prenesena v
najkrajšem možnem času,
vrat ne odpirajte pogosto in jih ne puščajte
odprtih dlje, kot je potrebno,
odtajana živila hitro izgubijo kakovost in jih
ne smete ponovno zamrzniti,
ne prekoračite obdobja zamrzovanja, ki ga
navede proizvajalec živil.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Napravo morate redno čistiti:
1.
Splošna opozorila
POZOR! Pred vzdrževalnimi deli
izključite napravo.
Naprava ima v svoji hladilni enoti
ogljikovodike, zaradi česar mora
vzdrževanje in polnjenje izvajati
pooblaščen serviser.
Dodatna oprema in deli naprave
niso primerni za pomivanje v
pomivalnem stroju.
Redno čiščenje
POZOR! Cevi in/ali kablov v
omari ne smete vleči, premikati
ali jih poškodovati.
POZOR! Pazite, da ne
poškodujete hladilnega sistema.
POZOR! Napravo pri premikanju
dvignite na sprednjem delu, da
ne opraskate tal.
40
2.
3.
4.
Očistite notranjost in dodatno opremo z
mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov hrane
in umazanije.
Temeljito izperite in posušite.
Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju očistite
s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo električne
energije.
Odtaljevanje hladilnika
Med običajno uporabo se ob vsaki zaustavitvi
kompresorja ivje samodejno odtaja z
izparilnika v hladilnem prostoru. Odtajana
voda odteka skozi odprtino za odtekanje vode
v posebno posodo na zadnji strani naprave
nad kompresorjem, kjer izhlapi.
Pomembno je, da redno čistite odprtino za
odtekanje odtajane vode na sredini kanala
hladilnega prostora in s tem preprečite
prelivanje in kapljanje vode po živilih v
notranjosti.
3.
4.
Odtaljevanje zamrzovalnika
POZOR! Za strganje ivja z
izparilnika nikoli ne uporabljajte
ostrih kovinskih pripomočkov, saj
ga lahko poškodujete.
Dvig temperature zamrznjenih
živil lahko med odtaljevanjem
skrajša njihovo varno dobo
shranjevanja.
Za pospeševanje odtaljevanja ne
uporabljajte mehanske naprave
ali umetnih sredstev, ampak
samo tista, ki jih priporoča
proizvajalec.
Na policah zamrzovalnika in okoli zgornjega
predala se vedno nabere določena količina
ivja.
5.
6.
7.
Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate, opravite
naslednje varnostne ukrepe:
1.
2.
3.
4.
Zamrzovalnik odtajajte, ko plast ivja doseže
debelino okoli 3-5 mm.
1.
2.
POZOR! Zamrznjenih živil se
ne dotikajte z mokrimi rokami.
Roke lahko primrznejo nanje.
Odprite vrata.
Da bi postopek odtaljevanja pospešili,
postavite v zamrzovalnik lonec tople vode.
Poleg tega pred končanim odtaljevanjem
odstranite kose ledu, ki se odlomijo.
Ko je odtaljevanje končano, temeljito
osušite notranjost.
Vklopite napravo.
Za dosego najmočnejše ohlajenosti
ustrezno nastavite regulator temperature
in pustite, da naprava dve do tri ure deluje
pri tej nastavitvi.
Prej odstranjena živila zložite nazaj v
predelek.
Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice ali
izklopite napravo.
Odstranite shranjena živila, ovijte jih v več
plasti časopisnega papirja in jih postavite
na hladno mesto.
Napravo izključite iz električnega omrežja.
Odstranite vsa živila.
Očistite napravo ter vso opremo.
Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
OPOZORILO! Če bo hladilnik
ostal vklopljen, prosite nekoga,
da ga občasno preveri, da se
živila v njem v primeru izpada
električne energije ne bi
pokvarila.
Odpravljanje težav
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Naprava ne deluje.
Možen vzrok
Rešitev
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Vtič ni pravilno vtaknjen v
vtičnico.
Pravilno vtaknite vtič v vtičnico.
41
Težava
Možen vzrok
Ni napetosti v vtičnici.
V omrežno vtičnico vključite
drugo električno napravo. Ob‐
rnite se na usposobljenega
električarja.
Naprava je glasna.
Naprava ni pravilno podpr‐
ta.
Preverite, ali je naprava stabil‐
no na tleh.
Luč ne sveti.
Luč je v stanju pripravlje‐
nosti.
Zaprite in odprite vrata.
Luč je okvarjena.
Oglejte si »Zamenjava žarnice
«.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si poglavje »Delovanje
«.
Hkrati je shranjenih veliko
živil.
Počakajte nekaj ur in ponovno
preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru je
previsoka.
Oglejte si razpredelnico klimat‐
skih razredov na ploščici za
tehnične navedbe.
Živila, ki ste jih dali v napra‐
vo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohladijo
na sobno temperaturo, preden
jih shranite.
Zamašen je odvod vode.
Očistite odvod vode.
Živila v napravi preprečuje‐
jo odtekanje vode v zbiral‐
nik.
Živila se ne smejo dotikati
zadnje stene.
Voda teče na tla.
Odvod odtajane vode ni
priključen na izparilni pla‐
denj nad kompresorjem.
Odvod odtajane vode namestite
na izparilni pladenj.
Temperatura v napravi je pre‐
nizka/previsoka.
Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.
Nastavite višjo/nižjo tempera‐
turo.
Vrata niso pravilno zaprta.
Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Temperatura živil je previ‐
soka.
Živila naj se pred hrambo ohla‐
dijo na sobno temperaturo.
Hkrati je shranjenih veliko
živil.
Hkrati imejte shranjenih manj
živil.
Vrata ste pogosto odprli.
Vrata odprite samo, če je treba.
Kompresor deluje neprekinje‐
no.
Voda teče v hladilnik.
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, se obrnite na
najbližji pooblaščeni servisni
center.
42
Rešitev
Zamenjava žarnice
POZOR! Iztaknite vtič iz vtičnice.
1.
Sočasno s prsti zgoraj in spodaj razširite
prozoren pokrov in ga snemite v smeri
puščic.
1
Zapiranje vrat
2
1
2.
3.
4.
5.
gospodinjskim aparatom (najvišja moč je
prikazana na pokrovu žarnice).
Namestite nazaj pokrov žarnice.
Vtaknite vtič v vtičnico.
Odprite vrata.
Preverite, ali luč zasveti.
Žarnico zamenjajte z žarnico enake moči
in oblike ter posebej prilagojeno
1.
2.
3.
Očistite tesnila vrat.
Po potrebi nastavite vrata. Oglejte si »
Namestitev«.
Po potrebi zamenjajte poškodovana
tesnila vrat. Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
Namestitev
Postavitev
To napravo lahko namestite v suhem, dobro
prezračevanem prostoru s temperaturo, ki
ustreza klimatskemu razredu s ploščice za
tehnične navedbe naprave:
Klimat‐
ski
razred
•
Temperatura okolja
•
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
Pri nekaterih modelih lahko zunaj
tega območja pride do težav v
delovanju. Pravilno delovanje je
lahko zagotovljeno samo znotraj
določenega temperaturnega
območja. Če ste v dvomih glede
mesta namestitve naprave, se
obrnite na prodajalca, našo
službo za pomoč strankam ali
najbližji pooblaščeni servisni
center.
•
tehnične navedbe ujemata s hišno
električno napeljavo.
Naprava mora biti ozemljena. Zato ima vtič
napajalnega kabla varnostni kontakt. Če
vtičnica hišne električne napeljave ni
ozemljena, napravo priključite na ločeno
ozemljitev v skladu z veljavnimi predpisi,
pred tem pa se posvetujte z usposobljenim
električarjem.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v
primeru neupoštevanja zgornjih varnostnih
navodil.
Naprava je izdelana v skladu z direktivami
EGS.
Zahteve glede prezračevanja
Na zadnji strani naprave mora biti zagotovljen
zadosten pretok zraka.
5 cm
min. 200cm2
min.
200cm2
Priključitev na električno napetost
•
Pred priključitvijo naprave se prepričajte,
da se napetost in frekvenca s ploščice za
43
Tehnične informacije
Tehnični podatki
Dimenzije izreza
Višina
mm
1225
Širina
mm
560
Globina
mm
550
Čas naraščanja temperature
Uure
12
Napetost
V
230 - 240
Frekvenca
Hz
50
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici za
tehnične navedbe na zunanji ali notranji strani
naprave in energijski nalepki.
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi
odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče
za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
. Embalažo odložite v ustrezne zabojnike
za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in
zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih
in elektronskih naprav. Naprav, označenih s
44
*
45
46
47
www.electrolux.com/shop
222371797-A-172015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising