Aeg SKS81821DS Handleiding


Add to My manuals
52 Pages

advertisement

Aeg SKS81821DS Handleiding | Manualzz

SKS81821DS

USER

MANUAL

NL

Gebruiksaanwijzing

Koelkast

FR

Notice d'utilisation

Réfrigérateur

DE

Benutzerinformation

Kühlschrank

2

18

35

2 www.aeg.com

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................4

3. BEDIENING..................................................................................................................6

4. DAGELIJKS GEBRUIK..................................................................................................8

5. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................10

6. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................10

7. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................12

8. MONTAGE.................................................................................................................15

9. GELUIDEN..................................................................................................................15

10. TECHNISCHE GEGEVENS..................................................................................... 17

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com/webselfservice

Registreer uw product voor een betere service: www.registeraeg.com

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.

NEDERLANDS

Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

1.1

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.

1.2

Algemene veiligheid

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:

Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen

Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere woonomgevingen

Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.

Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.

Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.

3

4 www.aeg.com

Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met drijfgas in dit apparaat.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

2.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Montage

WAARSCHUWING!

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

• Verwijder de verpakking en de transportbouten.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat omdat het zwaar is. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

• Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan circuleren.

• Bij de eerste installatie of na het omdraaien van de deur moet u minstens 4 uur wachten voordat u het apparaat op de stroom aansluit.

Hierdoor kan de olie terug in de compressor stromen.

• Trek de stekker uit het stopcontact voordat u handelingen aan het apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien van de deur).

• Installeer het apparaat niet in de nabijheid van radiatoren, fornuizen, ovens of kookplaten.

• Installeer het apparaat niet op een plaats met direct zonlicht.

• Gebruik dit apparaat niet in ruimtes die te vochtig of te koud zijn, zoals bijgebouwen, garages of wijnkelders.

• Til de voorkant van het apparaat op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen.

• Het apparaat bevat een zakje droogmiddel. Dit is geen speelgoed.

Dit is geen levensmiddel. Gooi het onmiddellijk weg.

2.2

Aansluiting op het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.

• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.

• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

• Zorg dat u de elektrische onderdelen

(hoofdstekker, kabel, compressor) niet beschadigt. Neem contact met de erkende servicedienst of een elektricien om de elektrische onderdelen te wijzigen.

• De stroomkabel moet lager blijven dan het niveau van de stopcontact.

• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

2.3 Gebruik

WAARSCHUWING!

Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken.

• De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

• Plaats geen elektrische apparaten

(bijv. ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard door de fabrikant.

• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet beschadigt. Het bevat isobutaan

(R600a), aardgas met een hoge ecologische compatibiliteit. Dit gas is ontvlambaar.

• Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg er dan voor dat er zich geen vlammen en andere ontstekingsbronnen in de kamer bevinden. Ventileer de kamer goed.

• Zet geen hete items op de kunststofonderdelen van het apparaat.

• Bewaar geen ontvlambare gassen en vloeistoffen in het apparaat.

• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

• Raak de compressor of condensator niet aan. Ze zijn heet.

2.4 Binnenverlichting

WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schokken!

• De soort lamp die in dit apparaat gebruikt wordt, is uitsluitend geschikt voor huishoudelijke apparaten.

Gebruik deze niet voor andere doeleinden.

NEDERLANDS

2.5 Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen mogen de eenheid onderhouden en herladen.

• Controleer regelmatig de afvoer van het apparaat en reinig het indien nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.

2.6 Verwijdering

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

• Verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

• Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.

• Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen. Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Veroorzaak geen schade aan het deel van de koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar bevindt.

5

6 www.aeg.com

3.

BEDIENING

3.1 Bedieningspaneel

1

6 5 4 3 2

1

Display

2

Toets om de temperatuur hoger te zetten

3

Toets om de temperatuur lager te zetten

4

OK

5

Mode

6

ON/OFF

Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen door de

Mode-toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten,

3.2 Display

A B C D

tegelijkertijd gedurende enkele seconden in te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.

3.3

H G F E

Inschakelen

1.

Steek de stekker in het stopcontact.

2.

Druk op de ON/OFF-toets van het apparaat als het display uit is. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.

Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.

Zie als "dEMo" op het display verschijnt het hoofdstuk 'Problemen oplossen'.

3.4 Uitschakelen

1.

Druk de ON/OFF-toets van het apparaat gedurende 5 seconden in.

A.

Weergave timer

B.

COOLMATIC-functie

C.

Holiday-functie

D.

Indicatielampje voor temperatuur

E.

Alarmlampje

F.

ChildLock-functie

G.

MinuteMinder-functie

H.

DYNAMICAIR-functie

Het display wordt uitgeschakeld.

2.

Trek de stekker uit het stopcontact.

3.5 Temperatuurregelaar

Stel de temperatuur van het apparaat in door op de temperatuurregelaren te drukken.

Standaard ingestelde temperatuur:

• +5°C voor de koelkast

De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.

De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt.

Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen.

3.6 COOLMATIC-functie

Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de

COOLMATIC-functie in te schakelen om deze producten sneller te koelen en om te voorkomen dat voedsel dat al in de koelkast ligt warm wordt.

1.

Druk op Mode tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Het COOLMATIC-lampje knippert.

2.

Druk op OK om te bevestigen.

Het COOLMATIC-lampje wordt getoond.

De COOLMATIC-functie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld.

Om de functie uit te schakelen voor de automatische uitschakeleing, herhaalt u de procedure.

De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur te selecteren.

3.7

Holiday functie

Met deze functie kunt u het apparaat gesloten en leeg houden tijdens een lange vakantieperiode zonder dat u vieze luchtjes krijgt.

1.

Druk op Mode tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Het indicatielampje Vakantie knippert.

Het temperatuurlampje toont de ingestelde temperatuur.

2.

Druk op OK om te bevestigen.

Het indicatielampje Vakantie wordt getoond.

De functie wordt uitgeschakeld door een andere ingestelde temperatuur te selecteren.

NEDERLANDS

3.8 Alarm bij open deur

Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm.

Het alarm voor een geopende deur bestaat uit:

• een knipperend alarmindicatielampje:

• een zoemer.

Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. De zoemer kan worden uitgeschakeld door op een knop te drukken.

3.9 ChildLock-functie

Activeer de functie ChildLock om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen onbedoelde bediening.

1.

Druk op Modetot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Het ChildLock-lampje knippert.

2.

Druk op OK om te bevestigen.

Het ChildLock-lampje wordt getoond.

Om de functie ChildLock uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram

ChildLock uit gaat.

3.10 MinuteMinder-functie

De MinuteMinder-functie moet worden gebruikt om een geluidsalarm op de gewenste tijd in te stellen. Dit is bijvoorbeeld handig als in een recept staat dat producten een bepaalde tijd moet afkoelen.

1.

Druk op Mode tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Het MinuteMinder-lampje knippert.

De timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten).

2.

Druk op de timertoets om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten.

3.

Druk op OK om te bevestigen.

Het MinuteMinder-lampje wordt getoond.

De Timer begint te knipperen (min).

Op het einde van de aftelling knippert het lampje MinuteMinder en klinkt een alarm. Druk op de OK-toets om het

7

8 www.aeg.com

geluid uit te schakelen en de functie te beëindigen.

Om de functie uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat MinuteMinder wordt uitgeschakeld.

Het is mogelijk om te allen tijde tijdens het aftellen en voor het einde van de ingestelde tijd, de tijd te veranderen door op de toets voor het lager zetten van de temperatuur en op de toets voor het hoger zetten van de temperatuur te drukken.

3.11 DYNAMICAIR-functie

1.

Druk op Modetot het bijbehorende pictogram verschijnt.

4.

DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

4.1

De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.

LET OP!

Gebruik geen reinigingsmiddelen, schuurpoeders, chloor of reinigers op oliebasis. Deze beschadigen de afwerking.

4.2 Het plaatsen van de deurplateaus

Om het bewaren van voedselverpakkingen van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.

Het DYNAMICAIR-lampje knippert.

2.

Druk op OK om te bevestigen.

Het DYNAMICAIR-lampje verschijnt.

Om de functie uit te schakelen, herhaalt u de procedure totdat het bijbehorende pictogram DYNAMICAIR is uitgeschakeld.

Het activeren van de

DYNAMICAIR-functie verhoogt het energieverbruik.

Als de functie automatisch wordt geactiveerd, wordt het DYNAMICAIRindicatielampje niet weergegeven (zie "Dagelijks gebruik").

1.

Trek het plateau geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt.

2.

Opnieuw plaatsen zoals gewenst.

Het model is voorzien van een variabel bewaarvak dat naar de zijkant kan worden geschoven.

NEDERLANDS 9

4.3 Flessenrek

De flessen moeten geplaatst worden

(met de opening naar voren gericht) in het voorgeplaatste schap.

Trek om eerder geopende flessen te bewaren de houder omhoog zodat deze omhoog draait en op het niveau erboven kan worden geplaatst.

1

2

LET OP!

Als het schap horizontaal geplaatst is, mogen alleen afgesloten flessen worden neergezet.

4.4 Verplaatsbare legrekken

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal glijschoenen zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

Verwijder de glasplaat boven de groentelade niet om een goede luchtcirculatie te garanderen.

4.5 DYNAMICAIR

Het vak voor koelen is voorzien van een apparaat dat snelle koeling van voedsel mogelijk maakt en zorgt voor een gelijkmatigere temperatuur in het vak.

Het apparaat activeert automatisch indien nodig, bijvoorbeeld voor een snel temperatuurherstel nadat de deur is geopend of als de omgevingstemperatuur hoog is.

Het is mogelijk om het apparaat handmatig in te schakelen indien nodig (zie

'DYNAMICAIR-functie').

Het DYNAMICAIR-apparaat stopt als de deur open is en start onmiddellijk opnieuw nadat de deur is gesloten.

10 www.aeg.com

5.

AANWIJZINGEN EN TIPS

5.1 Normale bedrijfsgeluiden:

De volgende geluiden zijn normaal tijdens de werking:

• Een zacht gorgelend en borrelend geluid als het koelmiddel door leidingen wordt gepompt.

• Een zoemend en kloppend geluid van de compressor als het koelmiddel wordt rondgepompt.

• Een plotseling krakend geluid uit de binnenkant van het apparaat veroorzaakt door thermische uitzetting (een natuurlijk en ongevaarlijk natuurkundig fenomeen).

• Een zacht klikkend geluid van de thermostaat als de compressor aan of uit gaat.

5.2

Tips voor energiebesparing

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.

5.3 Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:

• zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast

• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft

• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren

5.4 Tips voor het koelen

Nuttige tips:

• Vlees (alle soorten): in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade.

Bewaar vlees maximaal 1-2 dagen.

• Gekookte etenswaren, koude gerechten: bedekken en op een schap leggen.

• Fruit en groeten: goed wassen en in een speciale lade leggen. Bananen, aardappelen, uien en knoflook moeten als deze niet verpakt zijn niet in de koelkast worden bewaard.

• Boter en kaas: in speciale luchtdichte bakjes leggen of in aluminiumfolie of plastic zakjes wikkelen om zoveel mogelijk lucht uit te sluiten.

• Flessen: afsluiten met een dop en in de deur plaatsen of (indien beschikbaar) in het flessenrek.

6.

ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

6.1 Algemene waarschuwingen

LET OP!

Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koeleenheid. Onderhoud en hervullen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.

De toebehoren en onderdelen van het apparaat zijn niet geschikt om in een afwasmachine gewassen te worden.

6.2 Periodieke reiniging

LET OP!

Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.

LET OP!

Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

LET OP!

Til de voorkant van de koelkast op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen.

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

1.

Maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

2.

Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon en vrij van restjes zijn.

3.

Spoel ze af en maak ze grondig droog.

4.

Maak indien toegankelijk de condensor en de compressor aan de achterkant van het apparaat schoon met een borstel.

Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.

NEDERLANDS 11

6.3 Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd.

Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.

Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen.

6.4 Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:

1.

Trek de stekker uit het stopcontact.

2.

Verwijder al het voedsel.

3.

Maak het apparaat en alle toebehoren schoon.

4.

Laat de deur/deuren open staan om onaangename luchtjes te voorkomen.

WAARSCHUWING!

Als u uw apparaat ingeschakeld wilt laten, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.

We raden aan de Holidaymodus te activeren.

12 www.aeg.com

7.

PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

7.1 Problemen oplossen

Probleem

Het apparaat werkt niet.

Mogelijke oorzaak

Het apparaat is uitgeschakeld.

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Er staat geen spanning op het stopcontact.

Oplossing

Zet het apparaat aan.

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.

Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.

Het apparaat maakt lawaai.

Het apparaat is niet stevig en stabiel geplaatst.

Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.

De kist is kortgeleden aangezet of de temperatuur is nog steeds te hoog.

De temperatuur in het apparaat is te hoog.

Er verschijnt een play.

- of len op het temperatuurdis-

Het lampje werkt niet.

symbool in plaats van getal-

Controleer of het apparaat stabiel staat.

Zie 'Deur open alarm' of

'Alarm hoge temperatuur'.

Zie 'Deur open alarm' of

'Alarm hoge temperatuur'.

De deur is open gelaten.

Sluit de vuldeur.

De temperatuur in het apparaat is te hoog.

Neem contact op met een erkend elektromonteur of de dichtstbijzijnde klantenservice.

Probleem met de temperatuursensor.

Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar de temperatuur kan niet aangepast worden).

Sluit en open de deur.

Het lampje werkt niet.

Het lampje staat in de stand stand-by.

Het lampje is stuk.

Neem contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.

Zie 'Bediening'.

De compressor werkt continu.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

Er worden veel producten tegelijk geplaatst.

Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.

NEDERLANDS 13

Probleem

Er is te veel rijp en ijs.

Mogelijke oorzaak Oplossing

De omgevingstemperatuur is te hoog.

Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.

Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was te warm.

De deur is niet goed gesloten.

Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat.

Zie 'De deur sluiten'.

De COOLMATIC is ingeschakeld.

Zie 'COOLMATIC -functie'.

De deur is niet correct gesloten of de deurpakking is vervormd/vies.

Zie 'De deur sluiten'.

De dop van de waterafvoer bevindt zich niet op de juiste plaats.

Plaats de dop voor de waterafvoer op de juiste manier.

De producten zijn niet op de juiste wijze verpakt.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

Dit is normaal, er is geen storing.

Pak de producten beter in.

Zie 'Bediening'.

De compressor start niet onmiddellijk na het drukken op

COOLMATIC of na het veranderen van de temperatuur.

Er loopt water over de achterkant van de koelkast.

Er loopt water in de koelkast.

De compressor start na enige tijd.

Tijdens het automatische ontdooiproces, ontdooit de rijp tegen de achterwand.

Dit is juist.

De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.

Er ligt water op de vloer.

Producten verhinderen dat het water in de wateropvangbak loopt.

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

De dooiwaterafvoer is niet aangesloten op de verdamperbak boven de compressor.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

14 www.aeg.com

Probleem

De temperatuur kan niet worden ingesteld.

dEMo verschijnt op het display.

Mogelijke oorzaak

De functie FROSTMATIC of COOLMATIC is ingeschakeld.

Het apparaat staat in demonstratiemodus.

Oplossing

Schakel FROSTMATIC or

COOLMATIC handmatig uit, of wacht tot de functie automatisch reset om de temperatuur in te stellen. Raadpleeg de functie "FROSTMATIC" of

"COOLMATIC".

Houd OK ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lang geluid klinkt en het display even uitschakelt.

Stel een hogere/lagere temperatuur in.

Zie 'De deur sluiten'.

De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.

De temperatuurknop is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

De temperatuur van het voedsel is te hoog.

Er worden veel producten tegelijk bewaard.

De deur is te vaak geopend.

De functie FROSTMATIC of COOLMATIC is ingeschakeld.

Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig.

Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.

Conserveer minder producten tegelijk.

Open de deur alleen als het nodig is.

Raadpleeg de functie

"FROSTMATIC" of "COOL-

MATIC".

Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.

Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor dit merk.

7.2

Het lampje vervangen

Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur heeft.

Alleen een onderhoudsmonteur mag de verlichting vervangen. Neem contact op met de klantenservice.

7.3

De deur sluiten

1.

Maak de afdichtingen van de deur schoon.

2.

Stel de deur, indien nodig, af.

Raadpleeg de montageaanwijzingen.

3.

Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de erkende servicedienst.

NEDERLANDS 15

8.

MONTAGE

8.1 Locatie

Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.

Installeer, om de beste prestatie te garanderen, het apparaat van hittebronnen vandaan, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor dat lucht vrij aan de achterkant van het apparaat kan circuleren.

8.2 Plaatsing

Installeer het apparaat op een droge, goed geventileerde plaats binnen waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat.

8.3 Aansluiting op het elektriciteitsnet

• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien

• De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.

• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.

8.4 Ventilatievereisten

De luchtcirculatie achter het apparaat moet voldoende zijn.

N

ST

T

Klimaatklasse

SN

Omgevingstemperatuur

+10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

5 cm min.

200 cm 2

Bij bepaalde modeltypes kunnen er functionele problemen ontstaan als deze temperaturen niet worden gerespecteerd. De juiste werking van het apparaat kan enkel gegarandeerd worden als het opgegeven temperatuurbereik wordt gerespecteerd. Als u twijfels hebt over waar het apparaat te installeren, raadpleeg dan de verkoper, de klantenservice of de dichstsbijzijnde erkende servicedienst.

min.

200 cm 2

LET OP!

Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.

9.

GELUIDEN

Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).

16 www.aeg.com

OK

SSSRRR!

SSSRRR!

SSSR

HISSS!

BL

R

UB

R!

B!

CL

IC

K!

BRRR

!

CR

AC

K!

CLICK!

CLICK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

NEDERLANDS 17

10.

TECHNISCHE GEGEVENS

10.1 Technische gegevens

Afmetingen van de inbouw

In hoogte

Breedte

Diepte

Spanning

Frequentie mm mm mm

Volt

Hz

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de binnen- of buitenkant van het apparaat en op het energielabel.

11.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool

. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten

1780

560

550

230 - 240

50 gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

18 www.aeg.com

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................18

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................20

3. FONCTIONNEMENT................................................................................................ 22

4. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 24

5. CONSEILS.................................................................................................................. 26

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................27

7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT.................................................. 28

8. INSTALLATION..........................................................................................................31

9. BRUITS........................................................................................................................ 32

10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....................................................................33

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : www.aeg.com/webselfservice

Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service : www.registeraeg.com

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

Utilisez toujours des pièces d'origine.

Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

Avertissement/Consignes de sécurité

Informations générales et conseils

Informations en matière de protection de l'environnement

Sous réserve de modifications.

1.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou

FRANÇAIS 19 utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas

être effectués par des enfants sans surveillance.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.

1.2

Consignes générales de sécurité

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des utilisations telles que :

– dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins,

– bureaux et autres lieux de travail ; pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour.

Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés par le fabricant.

N'endommagez pas le circuit frigorifique.

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

20 www.aeg.com

Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.

Utilisez uniquement des produits de nettoyage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil, comme des aérosols contenant un produit inflammable.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

2.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 Installation

AVERTISSEMENT!

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

• Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons de transport.

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd.

Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

• Assurez-vous que l'air circule autour de l'appareil.

• Lors de la première installation ou après avoir inversé la porte, attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil sur le secteur. Cela permet

à l'huile de refouler dans le compresseur.

• Avant toute opération sur l'appareil

(par ex. inversion de la porte), débranchez la fiche de la prise de courant.

• N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une table de cuisson.

• N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.

• N'installez pas l'appareil dans un endroit trop humide ou trop froid, comme une dépendance extérieure, un garage ou une cave.

• Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le soulever par l'avant pour

éviter de rayer le sol.

• L'appareil contient un sachet de dessiccateur. Ce n'est pas un jouet.

Ce n'est pas un aliment. Jetez-le immédiatement.

2.2 Connexion électrique

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

• L'appareil doit être relié à la terre.

• Vérifiez que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données

électriques de votre réseau.

• Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.

• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

• Veillez à ne pas endommager les composants électriques tels que la fiche secteur, le câble d'alimentation ou le compresseur. Contactez le

service après-vente agréé ou un

électricien pour changer les composants électriques.

• Le câble d'alimentation doit rester en dessous du niveau de la fiche secteur.

• Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.

• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

2.3 Usage

AVERTISSEMENT!

Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'incendie.

• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

• Ne placez aucun appareil électrique

(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications du fabricant.

• Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique. Il contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Ce gaz est inflammable.

• Si le circuit frigorifique est endommagé, assurez-vous de l'absence de flammes et de sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.

• Évitez tout contact d'éléments chauds avec les parties en plastique de l'appareil.

• Ne stockez jamais de gaz ou de liquide inflammable dans l'appareil.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

• Ne touchez pas le compresseur ni le condenseur. Ils sont chauds.

2.4

Éclairage interne

AVERTISSEMENT!

Risque d'électrocution.

FRANÇAIS 21

• Le type de lampe utilisé pour cet appareil convient uniquement aux appareils ménagers. Ne l'utilisez pas pour éclairer votre logement.

2.5

Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

• Avant toute opération d'entretien,

éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

• Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigération. L'entretien et la recharge du circuit de réfrigération doivent être effectués par un professionnel qualifié.

• Examinez régulièrement l'écoulement de l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice est bouché, l'eau provenant du dégivrage s'écoulera en bas de l'appareil.

2.6 Mise au rebut

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

• Retirez la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

• Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation de cet appareil préservent la couche d'ozone.

• La mousse isolante contient un gaz inflammable. Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.

• N'endommagez pas la partie du circuit de réfrigération située à proximité du condenseur thermique.

22 www.aeg.com

3.

FONCTIONNEMENT

3.1 Bandeau de commande

1

6 5 4 3 2

1

Affichage

2

Touche d'augmentation de la température

3

Touche de diminution de la température

4

OK

5

Mode

6

ON/OFF

Pour modifier la tonalité prédéfinie des touches, appuyez simultanément sur la touche Mode et la touche de diminution

3.2 Affichage

A B C D

H G F E

de la température pendant plusieurs secondes. Ce changement est réversible.

A.

Affichage de la minuterie

B.

Fonction COOLMATIC

C.

Fonction Holiday

D.

Indicateur de température

E.

Voyant d'alarme

F.

Fonction ChildLock

G.

Fonction MinuteMinder

H.

Fonction DYNAMICAIR

3.3 Mise en marche

1.

Branchez la fiche électrique de l'appareil à la prise de courant.

2.

Appuyez sur la touche ON/OFF de l'appareil si l'affichage est éteint. Les indicateurs de température indiquent la température programmée par défaut.

Pour sélectionner une température différente, reportez-vous au paragraphe

« Réglage de la température ».

Si "dEMo" s'affiche, reportez-vous au chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement ».

3.4 Mise à l'arrêt

1.

Appuyez sur la touche ON/OFF de l'appareil pendant 5 secondes.

L'affichage s'éteint.

2.

Débranchez la fiche électrique de l'appareil de la prise de courant.

3.5 Réglage de la température

Réglez la température de l'appareil en appuyant sur les touches de température.

Température par défaut :

• +5 °C dans le réfrigérateur

Les indicateurs de température affichent la température programmée.

FRANÇAIS 23

La température programmée sera atteinte sous 24 heures.

Après une coupure de courant, la température programmée reste enregistrée.

3.6

Fonction COOLMATIC

Si vous devez ranger une grande quantité d'aliments dans votre réfrigérateur, par exemple après avoir fait vos courses, nous vous suggérons d'activer la fonction COOLMATIC : elle permet de refroidir rapidement les aliments tout en évitant le réchauffement des denrées déjà stockées dans le réfrigérateur.

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant s'affiche.

L'indicateur COOLMATIC clignote.

2.

Appuyez sur OK pour confirmer.

L'indicateur COOLMATIC s'affiche.

La fonction COOLMATIC se désactive automatiquement au bout d'environ

6 heures.

Pour désactiver la fonction avant sa désactivation automatique, répétez la procédure.

La fonction se désactive lorsque vous sélectionnez une température différente pour le réfrigérateur.

3.7 Fonction Holiday

Cette fonction vous permet de laisser l'appareil vide et fermé pendant une longue période sans formation de mauvaises odeurs.

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant s'affiche.

Le voyant Holiday clignote. L'indicateur de température indique la température programmée.

2.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

L'indicateur Holiday s'affiche.

La fonction se désactive lorsque vous sélectionnez une température différente.

3.8

Alarme de porte ouverte

Une alarme sonore se déclenche si la porte reste ouverte pendant quelques minutes. Les conditions d'alarme de porte ouverte sont indiquées par :

• un voyant d'alarme clignotant ;

• une alarme sonore.

Au rétablissement des conditions normales (porte fermée), l'alarme s'arrête. Vous pouvez également

éteindre le signal sonore en appuyant sur n'importe quelle touche.

3.9 Fonction ChildLock

Activez la fonction ChildLock pour verrouiller les touches et éviter toute opération accidentelle.

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant s'affiche.

L'indicateur ChildLock clignote.

2.

Appuyez sur OK pour confirmer.

L'indicateur ChildLock s'affiche.

Pour désactiver la fonction ChildLock, répétez la procédure jusqu'à ce que le voyant ChildLock s'éteigne.

3.10

Fonction MinuteMinder

La fonction MinuteMinder doit être utilisée pour le réglage d'une alarme sonore à une heure souhaitée, ce qui est utile, par exemple, lorsque l'on souhaite refroidir une préparation pendant un certain temps dans le cadre d'une recette de cuisine.

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant s'affiche.

L'indicateur MinuteMinder clignote.

Le minuteur indique pendant quelques secondes la valeur programmée

(30 minutes).

2.

Appuyez sur la touche de réglage de la minuterie pour modifier la valeur programmée (de 1 à 90 minutes).

3.

Appuyez sur OK pour confirmer.

L'indicateur MinuteMinder s'affiche.

24 www.aeg.com

Le minuteur se met à clignoter (min).

Une fois la durée programmée écoulée, le voyant MinuteMinder clignote et un signal sonore retentit. Appuyez sur la touche OK pour arrêter le signal sonore et désactiver la fonction.

Pour désactiver la fonction, répétez la procédure jusqu'à ce que MinuteMinder s'éteigne.

Il est possible de modifier la durée à tout moment et avant la fin du décompte en appuyant sur la touche de diminution de la température et sur la touche d'augmentation de la température.

L'indicateur DYNAMICAIR clignote.

2.

Appuyez sur OK pour confirmer.

Le voyant DYNAMICAIR s'affiche.

Pour désactiver la fonction, répétez la procédure jusqu'à ce que le voyant

DYNAMICAIR s'éteigne.

L'activation de la fonction

DYNAMICAIR augmente la consommation d'électricité.

Si la fonction est activée automatiquement, le voyant

DYNAMICAIR reste éteint

(reportez-vous à la section

« Utilisation quotidienne »).

3.11

Fonction DYNAMICAIR

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant s'affiche.

4.

UTILISATION QUOTIDIENNE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

1.

Faites glisser le balconnet dans le sens des flèches jusqu'à ce qu'il se libère.

2.

Repositionnez-le selon les besoins.

4.1

Nettoyage de l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur de neuf), puis séchez-les soigneusement.

ATTENTION!

N'utilisez jamais de détergents, de produits abrasifs, de nettoyants à base de chlore ou d'huile car ils pourraient endommager le revêtement.

4.2 Mise en place des balconnets de la porte

Selon la taille des emballages des aliments conservés, les balconnets de la porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs.

Le modèle est équipé d'un bac de rangement réglable qui peut glisser latéralement.

FRANÇAIS 25

4.3 Compartiment à bouteilles

Les bouteilles doivent être placées

(ouverture vers l'avant) sur la clayette prévue à cet effet.

Après avoir tiré à vous la clayette de manière qu'elle puisse basculer vers le haut et l'avoir inclinée en utilisant la cale suivante, cette clayette à bouteille peut

être utilisée pour les bouteilles déjà ouvertes.

1

2

ATTENTION!

Si la clayette est en position horizontale, placez uniquement des bouteilles non entamées.

4.4

Clayettes amovibles

Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières afin que les clayettes puissent être positionnées comme vous le souhaitez.

Ne modifiez pas l'emplacement de la clayette en verre située au-dessus du bac à légumes, afin de garantir une circulation d'air optimale.

4.5 DYNAMICAIR

Le réfrigérateur comporte un dispositif permettant un refroidissement rapide des aliments et maintenant une température plus homogène dans le compartiment.

Ce dispositif s'active automatiquement en cas de besoin, par exemple pour rafraîchir rapidement le réfrigérateur lorsque la porte est laissée ouverte ou si la température ambiante est élevée.

Vous pouvez également activer manuellement le dispositif si nécessaire

(reportez-vous au chapitre

« Fonction DYNAMICAIR »).

26 www.aeg.com

La fonction DYNAMICAIR s'arrête si la porte est ouverte et redémarre sitôt la porte refermée.

5.

CONSEILS

5.1 Bruits normaux de fonctionnement

Les bruits suivants sont normaux lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement :

• Un léger gargouillis lorsque le liquide réfrigérant est pompé.

• Un ronronnement et un bruit de pulsation provenant du compresseur lorsque le liquide réfrigérant est pompé.

• Un bruit de craquement soudain provenant de l'intérieur de l'appareil provoqué par une dilatation thermique (un phénomène naturel et inoffensif).

• Un léger cliquetis du thermostat lorsque le compresseur s'active ou se désactive.

5.2 Conseils d'économie d'énergie

• Évitez d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laissez ouverte que le temps nécessaire.

• Si la température ambiante est

élevée, le thermostat réglé sur la position maximale et l'appareil plein, il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation de givre ou de glace sur l'évaporateur. Dans ce cas, réglez le thermostat sur une température plus élevée pour faciliter le dégivrage automatique, ce qui permet ainsi d'économiser de l'énergie.

5.3 Conseils pour la réfrigération des aliments frais

Pour obtenir les meilleurs résultats :

• n'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur

• couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont aromatiques

• placez correctement les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour

5.4 Conseils pour la réfrigération

Conseil utiles :

• Viande (tous types de viande) : emballez-la dans un emballage adapté et placez-la sur l'étagère en verre au-dessus du bac à légumes. Ne conservez la viande que 1 ou 2 jours au plus.

• Aliments cuits, plats froids : couvrezles et placez-les sur une étagère.

• Fruits et légumes : nettoyez-les soigneusement et placez-les dans le bac spécial. Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne doivent pas

être mis dans le réfrigérateur, s'ils ne sont pas emballés.

• Beurre et fromage : placez-les dans le compartiment spécial, étanche à l'air, ou enveloppez-les dans une feuille d'aluminium ou un sachet en polyéthylène, pour les tenir autant que possible à l'abri de l'air.

• Bouteilles : elles doivent être munies d'un bouchon et être placées sur le porte-bouteilles ou (s'il est installé) dans le balconnet à bouteilles de la porte.

FRANÇAIS 27

6.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

6.1 Avertissements généraux

ATTENTION!

Débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien et de nettoyage.

Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigération ; l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel qualifié.

Les pièces et accessoires de l'appareil ne doivent pas

être lavés au lave-vaisselle.

6.2

Nettoyage périodique

ATTENTION!

Ne tirez pas, ne déplacez pas, n'endommagez pas les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

ATTENTION!

Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.

3.

Rincez et séchez soigneusement.

4.

S'ils sont accessibles, nettoyez le condenseur et le compresseur situés

à l'arrière de l'appareil avec une brosse.

Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'électricité.

6.3 Dégivrage du réfrigérateur

En fonctionnement normal, le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque fois que le compresseur s'arrête. L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle s'évapore.

Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler à l'intérieur de l'appareil.

ATTENTION!

Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le soulever par l'avant pour

éviter de rayer le sol.

L'appareil doit être nettoyé régulièrement :

1.

Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de l'eau tiède et un détergent doux.

2.

Vérifiez régulièrement les joints de porte et essuyez-les pour vous assurer qu'ils sont propres et ne contiennent pas de résidus.

6.4 En cas de non-utilisation prolongée

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, prenez les précautions suivantes :

1.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

2.

Retirez tous les aliments.

3.

Nettoyez l'appareil et tous les accessoires.

28 www.aeg.com

4.

Laissez la porte/les portes ouverte(s) pour éviter la formation d'odeurs désagréables.

AVERTISSEMENT!

Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et de vider l'appareil, faites vérifier régulièrement le bon de fonctionnement de celuici pour éviter que les aliments qu'il contient ne pourrissent en cas de coupure de courant.

Nous vous recommandons d'activer le mode Holiday.

7.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

7.1 En cas d'anomalie de fonctionnement

Problème

L'appareil ne fonctionne pas du tout.

Cause probable

L'appareil est éteint.

La fiche du câble d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant.

La prise de courant n'est pas alimentée.

L'appareil est bruyant.

Les signaux sonores et visuels sont activés.

Solution

Mettez l'appareil en marche.

Branchez correctement la fiche du câble d'alimentation dans la prise de courant.

Branchez un autre appareil

électrique à la prise de courant. Contactez un électricien qualifié.

L'appareil n'est pas stable. Assurez-vous de la stabilité de l'appareil.

L'appareil a récemment

été mis en marche ou la température est toujours trop élevée.

Consultez le paragraphe

« Alarme porte ouverte » ou

« Alarme haute température ».

La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée.

Consultez le paragraphe

« Alarme porte ouverte » ou

« Alarme haute température ».

La porte est laissée ouverte.

Fermez la porte.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée.

Contactez un électricien qualifié ou le service après-vente agréé le plus proche.

FRANÇAIS 29

Problème

Un symbole ou apparaît à la place des chiffres sur l'écran de température.

L'éclairage ne fonctionne pas.

L'éclairage ne fonctionne pas.

Le compresseur fonctionne en permanence.

Cause probable

Problème de capteur de température.

Solution

Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche (le système de réfrigération continuera de maintenir les aliments au froid, mais le réglage de la température n'est pas possible).

L'éclairage est en mode veille.

Fermez puis ouvrez la porte.

L'éclairage est défectueux. Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche.

Il y a une erreur dans le réglage de la température.

Trop de produits ont été introduits simultanément.

La température ambiante est trop élevée.

Reportez-vous au chapitre

« Fonctionnement ».

Attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.

Reportez-vous au tableau des classes climatiques de la plaque signalétique.

Il y a trop de givre et de glace.

Les aliments introduits dans l'appareil étaient trop chauds.

Laissez refroidir les aliments à température ambiante avant de les mettre dans l'appareil.

La porte n'est pas fermée correctement.

Reportez-vous au chapitre

« Fermeture de la porte ».

La fonction COOLMATIC est activée.

La porte n'est pas correctement fermée ou le joint est déformé/sale.

Le bouchon de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage n'est pas bien placé.

Consultez le paragraphe

« Fonction COOLMATIC ».

Reportez-vous au chapitre

« Fermeture de la porte ».

Placez correctement le bouchon de la gouttière d'évacuation de l'eau.

Les aliments ne sont pas correctement emballés.

Il y a une erreur dans le réglage de la température.

Emballez les produits de façon plus adaptée.

Reportez-vous au chapitre

« Fonctionnement ».

30 www.aeg.com

Problème Cause probable

Le compresseur ne démarre pas immédiatement après avoir appuyé sur la touche

COOLMATIC, ou après avoir changé la température.

Ce phénomène est normal, il ne s'agit pas d'une anomalie.

De l'eau s'écoule sur la plaque arrière du réfrigérateur.

De l'eau s'écoule à l'intérieur du réfrigérateur.

Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque arrière.

L'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage est obstrué.

De l'eau coule sur le sol.

Il est impossible de régler la température.

dEMo s'affiche sur le panneau.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop basse/

élevée.

Solution

Le compresseur démarre au bout d'un certain temps.

Ce phénomène est normal.

Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage.

Des aliments empêchent l'eau de s'écouler dans le réservoir d'eau.

Le tuyau d'évacuation de l'eau de dégivrage n'est pas raccordé au bac d'évaporation situé au-dessus du compresseur.

La fonction FROSTMATIC ou COOLMATIC est activée.

Assurez-vous que les produits ne touchent pas la plaque arrière.

Fixez le tuyau d'évacuation de l'eau au bac d'évaporation de l'eau de dégivrage.

Désactivez manuellement la fonction FROSTMATIC ou

COOLMATIC, ou attendez que la fonction se réinitialise automatiquement avant de régler la température. Reportezvous au chapitre « Fonction

FROSTMATIC » ou « Fonction

COOLMATIC ».

L'appareil est en mode démonstration.

Le thermostat n'est pas réglé correctement.

Maintenez les touches OK et enfoncées pendant environ

10 secondes, jusqu'à ce qu'un long signal sonore retentisse et que l'affichage s'éteigne pendant un court instant.

Augmentez/réduisez la température.

La porte n'est pas fermée correctement.

La température des produits est trop élevée.

Reportez-vous au chapitre

« Fermeture de la porte ».

Laissez les aliments refroidir à température ambiante avant de les placer dans l'appareil.

FRANÇAIS 31

Problème

Si ces conseils n'apportent pas de solution à votre problème, veuillez consulter le service après-vente agréé le plus proche.

7.2 Remplacement de l'éclairage

L'appareil est équipé d'un éclairage à

LED longue durée.

Le remplacement du dispositif d'éclairage doit uniquement être

8.

INSTALLATION

8.1

Emplacement

Consultez la notice de montage lors de l'installation.

Pour assurer des performances optimales, l'appareil ne doit pas être installé près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une chaudière, la lumière directe du soleil, etc. Assurezvous que l'air circule librement à l'arrière de l'appareil.

8.2 Positionnement

Installez cet appareil dans une pièce intérieure sèche et bien ventilée où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Cause probable

Trop de produits ont été introduits simultanément.

Solution

Introduisez moins de produits en même temps.

La porte a été ouverte trop souvent.

N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité.

La fonction FROSTMATIC ou COOLMATIC est activée.

Reportez-vous au chapitre

« Fonction FROSTMATIC » ou

« Fonction COOLMATIC ».

L'air froid ne circule pas dans l'appareil.

Assurez-vous que de l'air froid circule dans l'appareil.

effectué par un technicien du service après-vente. Contactez votre service après-vente agréé.

7.3 Fermeture de la porte

1.

Nettoyez les joints de la porte.

2.

Si nécessaire, ajustez la porte.

Reportez-vous aux instructions de montage.

3.

Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez le service après-vente agréé.

N

ST

T

Classe climatique

SN

Température ambiante

+10 °C à +32 °C

+16 °C à + 32 °C

+16 °C à + 38 °C

+16 °C à + 43 °C

32 www.aeg.com

Des problèmes fonctionnels peuvent survenir sur certains types de modèles fonctionnant hors de cette plage de températures. Seul le respect de la plage de températures spécifiée peut garantir un bon fonctionnement de l'appareil. En cas de doute concernant l'emplacement d'installation de l'appareil, veuillez contacter le vendeur, notre service après-vente ou le centre de réparation agréé le plus proche.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes de sécurité.

• Cet appareil est conforme aux directives CEE.

8.4 Exigences en matière de ventilation

Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à l'arrière de l'appareil.

5 cm min.

200 cm

2

8.3 Branchement électrique

• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau électrique domestique.

• L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du cordon d'alimentation est fournie avec un contact à cette fin. Si la prise de courant n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil à une mise à la terre séparée conformément aux réglementations en vigueur, en consultant un électricien spécialisé.

min.

200 cm 2

ATTENTION!

Consultez la notice de montage lors de l'installation.

9.

BRUITS

L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique).

OK

SSSR

R

R!

HISSS!

BL

UB

B!

CL

IC

K!

BRRR !

CR

AC

K!

SSSRRR!

SSSRRR!

FRANÇAIS 33

CLICK!

CLICK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

10.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

10.1 Caractéristiques techniques

Dimensions de la niche d'encastrement

Hauteur

Largeur mm mm

1780

560

34 www.aeg.com

Profondeur

Tension

Fréquence mm

Volts

Hz

550

230 - 240

50

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté intérieur ou extérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.

11.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

DEUTSCH 35

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 35

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................37

3. BETRIEB......................................................................................................................39

4. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 41

5. TIPPS UND HINWEISE.............................................................................................. 43

6. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 44

7. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 45

8. MONTAGE.................................................................................................................48

9. GERÄUSCHE..............................................................................................................49

10. TECHNISCHE DATEN.............................................................................................50

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.

Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-

Informationen zu holen: www.aeg.com/webselfservice

Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren: www.registeraeg.com

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen: www.aeg.com/shop

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.

Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

Warnungs-/Sicherheitshinweise

Allgemeine Informationen und Empfehlungen

Informationen zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

1.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des

Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage

36 www.aeg.com

oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren

Nachschlagen auf.

1.1

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen

Personen

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und

Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne

Beaufsichtigung durchführen.

Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von

Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene

Weise.

1.2

Allgemeine Sicherheit

Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und

ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:

Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in

Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern

Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten

Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im

Gehäuse, um das Gerät und in der Einbaunische nicht blockiert sind.

Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.

Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.

DEUTSCH 37

Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen

Elektrogeräte.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder

Dampfstrahl.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten

Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.

Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde

Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder

Metallgegenstände.

Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven

Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen

Treibgasen auf.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom

Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden.

2.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Montage

WARNUNG!

Die Montage des Geräts darf nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

• Entfernen Sie die

Verpackungsmaterialien und die

Transportschrauben.

• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und benutzen Sie es nicht.

• Halten Sie sich an die mitgelieferte

Montageanleitung.

• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer ist.

Tragen Sie stets

Sicherheitshandschuhe und festes

Schuhwerk.

• Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät zirkulieren kann.

• Warten Sie nach der Montage oder dem Wechsel des Türanschlags 4

Stunden, bevor Sie das Gerät an die

Stromversorgung anschließen. Dies ist erforderlich, damit das Öl in den

Kompressor zurückfließen kann.

• Ziehen Sie den Stecker aus der

Steckdose, bevor Sie am Gerät arbeiten (z.B. Wechsel des

Türanschlags).

• Stellen Sie das Gerät nicht in der

Nähe von Heizkörpern, Herden,

Backöfen oder Kochfeldern auf.

• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte.

• Stellen Sie das Gerät nicht an zu feuchten oder kalten Orten auf, wie z.

B. in Nebengebäuden, Garagen oder

Weinkellern.

• Wenn Sie das Gerät verschieben möchten, heben Sie es bitte an der

Vorderkante an, um den Fußboden nicht zu verkratzen.

• Das Gerät enthält einen Beutel mit

Trockenmittel. Dieser Beutel ist kein

Spielzeug. Dieser Beutel ist kein

Lebensmittel. Bitte entsorgen Sie ihn umgehend.

38 www.aeg.com

2.2 Elektrischer Anschluss

WARNUNG!

Brand- und

Stromschlaggefahr.

• Das Gerät muss geerdet sein.

• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem Typenschild mit den elektrischen

Nennwerten der Netzspannung

übereinstimmen.

• Schließen Sie das Gerät unbedingt an eine ordnungsgemäß installierte

Schutzkontaktsteckdose an.

• Verwenden Sie keine

Mehrfachsteckdosen oder

Verlängerungskabel.

• Achten Sie darauf, elektrische

Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel und Kompressor) nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst oder einen Elektriker, um die elektrischen

Bauteile auszutauschen.

• Das Netzkabel muss unterhalb des

Netzsteckers verlegt werden.

• Stecken Sie den Netzstecker erst nach

Abschluss der Montage in die

Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der

Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.

• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn

Sie das Gerät von der

Stromversorgung trennen möchten.

Ziehen Sie stets am Netzstecker.

2.3

Verwendung

WARNUNG!

Es besteht Verletzungs-,

Verbrennungs-,

Stromschlag- und

Brandgefahr.

• Nehmen Sie keine technischen

Änderungen am Gerät vor.

• Stellen Sie keine elektrischen Geräte

(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom

Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.

• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen. Er enthält

Isobutan (R600a), ein Erdgas mit einem hohen Grad an

Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist brennbar.

• Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen Sie bitte sicher, dass es keine

Flammen und Zündquellen im Raum gibt. Belüften Sie den Raum.

• Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die Kunststoffteile des Geräts.

• Bewahren Sie keine entzündbaren

Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.

• Platzieren Sie keine entflammbaren

Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe des Geräts.

• Berühren Sie nicht den Kompressor oder den Kondensator. Sie sind heiß.

2.4 Innenbeleuchtung

WARNUNG!

Stromschlaggefahr.

• Die in diesem Gerät verwendete

Lampe ist nur für Haushaltsgeräte geeignet. Benutzen Sie diese nicht für die Raumbeleuchtung.

2.5

Reinigung und Pflege

WARNUNG!

Verletzungsgefahr sowie

Risiko von Schäden am

Gerät.

• Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der

Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

• Der Kältekreis des Gerätes enthält

Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von einer qualifizierten Fachkraft gewartet und nachgefüllt werden.

• Prüfen Sie regelmäßig den

Wasserabfluss des Geräts und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Abtauwasser am Boden des

Geräts an.

2.6 Entsorgung

WARNUNG!

Verletzungs- und

Erstickungsgefahr.

• Trennen Sie das Gerät von der

Stromversorgung.

• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen Sie es.

• Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass sich Kinder oder

Haustiere in dem Gerät einschließen.

• Der Kältekreislauf und die

Isolierungsmaterialien dieses Gerätes sind ozonfreundlich.

3.

BETRIEB

3.1 Bedienfeld

DEUTSCH 39

• Die Isolierung enthält entzündliches

Gas. Für Informationen zur korrekten

Entsorgung des Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale Behörde.

• Achten Sie darauf, dass die

Kühleinheit in der Nähe des

Wärmetauschers nicht beschädigt wird.

1

6 5 4 3 2

1

Display

2 Taste zum Erhöhen der Temperatur

3

Taste zum Senken der Temperatur

4 OK

5

Mode

6 ON/OFF

Der voreingestellte Tastenton lässt sich

ändern. Halten Sie dazu Mode und die

Taste zum Senken der Temperatur einige

3.2 Display

A B C D

H G F E

Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt sich rückgängig machen.

A.

Timer-Anzeige

B.

Funktion COOLMATIC

C.

Funktion Holiday

D.

Temperaturanzeige

E.

Alarmanzeige

F.

Funktion ChildLock

G.

Funktion MinuteMinder

H.

Funktion DYNAMICAIR

3.3

Einschalten des Geräts

1.

Stecken Sie den Netzstecker in die

Netzsteckdose.

2.

Drücken Sie ON/OFF, wenn das

Display ausgeschaltet ist. Die

Temperaturanzeigen zeigen die jeweils eingestellte

Standardtemperatur an.

Informationen zur Auswahl einer anderen

Temperatur finden Sie unter

„Temperaturregelung“.

Wenn im Display "dEMo" angezeigt wird, siehe Abschnitt „Fehlersuche“.

40 www.aeg.com

3.4 Ausschalten des Geräts

1.

Halten Sie ON/OFF 5 Sekunden gedrückt.

Das Display wird ausgeschaltet.

2.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der

Netzsteckdose.

3.5 Temperaturregelung

Stellen Sie die Temperatur durch

Drücken der Temperaturregler ein.

Standardtemperatur:

• +5 °C für den Kühlschrank

Die Temperaturanzeigen zeigen die eingestellten Temperaturen an.

Die eingestellte Temperatur wird innerhalb von 24

Stunden erreicht.

Nach einem Stromausfall bleibt die eingestellte

Temperatur gespeichert.

3.6 Funktion COOLMATIC

Wenn Sie zum Beispiel nach einem

Einkauf größere Mengen warmer

Lebensmittel einlegen möchten, empfehlen wir die Funktion

COOLMATIC einzuschalten, um die

Produkte schneller zu kühlen und zu vermeiden, dass die bereits im

Kühlschrank befindlichen Lebensmittel erwärmt werden.

1.

Drücken Sie Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.

Die Anzeige COOLMATIC blinkt.

2.

Mit OK bestätigen.

Die Anzeige COOLMATIC erscheint.

Die Funktion COOLMATIC wird nach etwa 6 Stunden automatisch abgeschaltet.

Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer automatischen Abschaltung, wiederholen Sie die obigen Schritte.

Die Funktion wird durch die

Auswahl einer anderen

Temperatur für den

Kühlraum ausgeschaltet.

3.7 Funktion Holiday

Mit dieser Funktion können Sie das Gerät

über längere Zeit mit geschlossener Tür leer stehen lassen, ohne dass sich ein unangenehmer Geruch entwickelt.

1.

Drücken Sie Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.

Die Anzeige Urlaubsmodus blinkt. Die

Temperaturanzeige zeigt die eingestellte

Temperatur an.

2.

Mit OK bestätigen.

Die Anzeige Urlaubsmodus leuchtet.

Die Funktion wird durch die

Auswahl einer anderen

Temperatur ausgeschaltet.

3.8 Alarm „Tür offen“

Es ertönt ein Alarmsignal, wenn die Tür einige Minuten lang offen steht. Der

Alarm „Tür offen“ wird wie folgt angezeigt:

• Blinkende Alarmanzeige

• Akustisches Signal.

Sobald der Normalzustand wiederhergestellt ist (Tür geschlossen), wird der Alarm ausgeschaltet. Der

Summer kann auch durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.

3.9 Funktion ChildLock

Schalten Sie die Funktion ChildLock ein, um die Tasten gegen eine unbeabsichtigte Betätigung zu verriegeln.

1.

Drücken Sie Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.

Die Anzeige ChildLock blinkt.

2.

Mit OK bestätigen.

Die ChildLock-Anzeige erscheint.

Um die Funktion ChildLock auszuschalten, wiederholen Sie den

Vorgang, bis die Anzeige ChildLock erlischt.

3.10 Funktion MinuteMinder

Mit der Funktion MinuteMinder wird ein akustischer Alarm auf eine gewünschte

Zeit eingestellt. Dies ist zum Beispiel

nützlich, wenn ein Rezept erfordert, dass eine Speise für eine bestimmte Zeit abkühlen muss.

1.

Drücken Sie Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.

Die Anzeige MinuteMinder blinkt.

Der Timer zeigt den eingestellten Wert

(30 Minuten) einige Sekunden lang an.

2.

Drücken Sie den Timerregler, um den eingestellten Wert des Timers auf 1 bis 90 Minuten zu ändern.

3.

Mit OK bestätigen.

Die Anzeige MinuteMinder erscheint.

Der Timer beginnt zu blinken (min).

Nach Ablauf des Countdowns blinkt die

Anzeige MinuteMinder und es ertönt ein

Alarmsignal. Schalten Sie den Alarmton und die Funktion mit OK aus.

Wiederholen Sie zum Ausschalten der

Funktion die obigen Schritte, bis

MinuteMinder erlischt.

Die Zeit kann während des

Countdowns und am Ende geändert werden, indem Sie die Tasten zur Erhöhung und

Verringerung der

Temperatur drücken.

4.

TÄGLICHER GEBRAUCH

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

4.1

Reinigen des Innenraums

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen Neugeruch am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.

VORSICHT!

Verwenden Sie keine chemischen

Reinigungsmittel,

Scheuerpulver, chlor- oder

ölhaltige Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen.

DEUTSCH 41

3.11 Funktion DYNAMICAIR

1.

Drücken Sie Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.

Die Anzeige DYNAMICAIR blinkt.

2.

Mit OK bestätigen.

Die Anzeige DYNAMICAIR leuchtet auf.

Wiederholen Sie zum Ausschalten der

Funktion die obigen Schritte, bis die

Anzeige DYNAMICAIR erlischt.

Durch das Einschalten der

Funktion DYNAMICAIR erhöht sich der

Energieverbrauch.

Wird die Funktion automatisch eingeschaltet, leuchtet die Anzeige

DYNAMICAIR nicht (siehe

„Täglicher Gebrauch“).

4.2 Positionierung der

Türablagen

Die Türablagen können in verschiedener

Höhe positioniert werden; damit ermöglichen sie das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen.

1.

Ziehen Sie die Ablage langsam in

Pfeilrichtung, bis sie sich löst.

2.

Setzen Sie die Ablage in der gewünschten Höhe wieder ein.

42 www.aeg.com

VORSICHT!

In horizontaler Stellung ist der Flaschenhalter nur für geschlossene Flaschen geeignet.

4.4 Verstellbare Ablagen

Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene

Möglichkeiten für das Einsetzen der

Ablagen bieten.

1

Dieses Modell ist mit einem variablen

Lagerfach ausgerüstet, das sich seitlich verschieben lässt.

4.3 Flaschenhalter

Im voreingestellten Flaschenhalter sollten Flaschen (mit der Öffnung nach vorn) gelagert werden.

Wird der Flaschenhalter vorne in die nächsthöhere Stellung eingerastet, können darin auch bereits geöffnete

Flaschen gelagert werden.

2

Die Glasablage über der

Gemüseschublade sollte jedoch nicht verstellt werden, um eine korrekte

Luftzirkulation zu gewährleisten.

4.5 DYNAMICAIR

Der Kühlschrank ist mit einer Funktion ausgestattet, die für eine rasche Kühlung der Lebensmittel und eine gleichmäßigere Temperatur im

Innenraum sorgt.

Bei Bedarf schaltet sich diese Funktion automatisch ein, z. B. zur raschen

Wiederherstellung der Temperatur, nachdem die Tür geöffnet wurde, oder wenn die Umgebungstemperatur hoch ist.

DEUTSCH 43

Sie können die Funktion bei

Bedarf manuell einschalten

(siehe „Funktion

DYNAMICAIR“).

Die Funktion DYNAMICAIR schaltet sich ab, wenn die

Tür geöffnet wird und schaltet sich wieder ein, sobald die Tür geschlossen wird.

5.

TIPPS UND HINWEISE

5.1 Normale

Betriebsgeräusche

Folgende Geräusche sind während des normalen Gerätebetriebs normal:

• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern, wenn das Kältemittel durch die

Leitungen gepumpt wird.

• Ein Surren und ein pulsierendes

Geräusch vom Kompressor, wenn das

Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird.

• Ein plötzliches Knackgeräusch aus dem Geräteinneren, verursacht durch thermische Ausdehnung (eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung).

• Leises Klicken des Temperaturreglers, wenn sich der Kompressor ein- oder ausschaltet.

5.2 Energiespartipps

• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als notwendig.

• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, der Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des

Kompressors und damit zu Reif- oder

Eisbildung am Verdampfer kommen.

Stellen Sie in diesem Fall den

Temperaturregler auf eine höhere

Einstellung ein, die ein automatisches

Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.

5.3 Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel

So erzielen Sie die besten Ergebnisse:

• Legen Sie keine warmen Lebensmittel oder dampfende Flüssigkeiten in den

Kühlschrank.

• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark riechen.

• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft frei zirkulieren kann.

5.4 Hinweise für die Kühlung

Tipps:

• Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie

Fleisch in geeignetes Material und legen Sie dieses auf die Glasablage

über der Gemüseschublade. Lagern

Sie Fleisch höchstens 1 - 2 Tage.

• Gekochte Lebensmittel, kalte

Gerichte: Decken Sie die Speisen ab und ordnen Sie sie auf einer beliebigen Ablage ein.

• Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und in der speziellen Schublade aufbewahren. Bananen, Kartoffeln,

Zwiebeln und Knoblauch sollten im

Kühlschrank nicht unverpackt aufbewahrt werden.

• Butter und Käse: Diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.

44 www.aeg.com

• Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der

Flaschenablage in der Tür oder im

6.

REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

6.1 Allgemeine Warnhinweise

VORSICHT!

Ziehen Sie vor jeder

Wartungsmaßnahme immer den Netzstecker aus der

Steckdose.

Dieses Gerät enthält

Kohlenwasserstoffe in seinem Kältekreislauf. Aus diesem Grund dürfen die

Wartung und das Nachfüllen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

Das Zubehör des Geräts und die Innenteile eignen sich nicht für die Reinigung im

Geschirrspüler.

6.2

Regelmäßige Reinigung

VORSICHT!

Ziehen Sie nicht an

Leitungen und/oder Kabeln im Innern des Geräts und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.

VORSICHT!

Bitte achten Sie darauf, das

Kühlsystem nicht zu beschädigen.

VORSICHT!

Wenn Sie das Gerät verschieben möchten, heben Sie es bitte an der

Vorderkante an, um den

Fußboden nicht zu verkratzen.

Flaschenhalter (falls vorhanden) aufbewahrt werden.

Das gesamte Gerät muss regelmäßig gereinigt werden:

1.

Reinigen Sie die Innenseiten und die

Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.

2.

Prüfen und säubern Sie die

Türdichtungen in regelmäßigen

Abständen, um zu gewährleisten, dass diese sauber und frei von

Fremdkörpern sind.

3.

Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.

4.

Reinigen Sie den Kondensator und den Kompressor auf der

Geräterückseite, falls diese zugänglich sind, mit einer Bürste.

Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.

6.3 Abtauen des Kühlschranks

Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Kompressors automatisch vom Verdampfer des

Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser sammelt sich in einer Auffangrinne und läuft durch eine Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der Rückseite des

Geräts über dem Kompressor, wo es verdampft.

Reinigen Sie deshalb regelmäßig die

Abflussöffnung in der Mitte der

Auffangrinne an der Rückwand des

Kühlraums, damit das Tauwasser nicht

überläuft und auf die eingelagerten

Lebensmittel tropft.

DEUTSCH 45

6.4 Stillstandszeiten

Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie folgende Vorkehrungen treffen:

1.

Trennen Sie das Gerät von der

Netzstromversorgung.

2.

Entnehmen Sie alle Lebensmittel.

3.

Reinigen Sie das Gerät und alle

Zubehörteile.

4.

Lassen Sie die Tür(en) offen, um das

Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.

7.

FEHLERSUCHE

WARNUNG!

Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit das

Gerät weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, es gelegentlich zu prüfen, damit die Lebensmittel bei einem möglichen

Stromausfall nicht im Innern des Gerätes verderben.

Wir empfehlen Ihnen den

Holiday-Modus einzuschalten.

WARNUNG!

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise.

7.1 Was tun, wenn ...

Störung

Das Gerät erzeugt Geräusche.

Es wird ein akustisches oder optisches Alarmsignal ausgelöst.

Mögliche Ursache

Das Gerät funktioniert nicht. Das Gerät ist ausgeschaltet.

Der Netzstecker wurde nicht richtig in die Steckdose gesteckt.

Schalten Sie das Gerät ein.

Stecken Sie den Netzstecker korrekt in die Steckdose.

Es liegt keine Spannung an der Steckdose an.

Testen Sie, ob ein anderes Gerät an dieser Steckdose funktioniert. Wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.

Unebenheiten im Boden wurden nicht ausgeglichen.

Das Gerät wurde erst kürzlich eingeschaltet oder die

Temperatur ist noch zu hoch.

Abhilfe

Kontrollieren Sie, ob das Gerät stabil steht.

Siehe „Alarm Tür offen“ oder

„Temperaturwarnung“.

Die Temperatur im Gerät ist zu hoch.

Die Tür ist geöffnet.

Die Temperatur im Gerät ist zu hoch.

Siehe „Alarm Tür offen“ oder

„Temperaturwarnung“.

Schließen Sie die Tür.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

46 www.aeg.com

Störung

In der Temperaturanzeige ist ein Symbol oder Symbol anstatt der Zahlen zu sehen.

Die Lampe funktioniert nicht.

Die Lampe funktioniert nicht.

Der Kompressor arbeitet ständig.

Mögliche Ursache

Problem mit dem Temperaturfühler.

Abhilfe

Bitte wenden Sie sich an die nächste autorisierte Kundendienststelle (das Kühlsystem hält zwar die eingelagerten Lebensmittel weiterhin kühl, doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr möglich).

Die Lampe befindet sich im Standby-Modus.

Die Lampe ist defekt.

Schließen und öffnen Sie die

Tür.

Wenden Sie sich an die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Siehe „Betrieb“.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.

Die Raumtemperatur ist zu hoch.

Warten Sie einige Stunden und prüfen Sie dann die Temperatur erneut.

Siehe Klimaklasse auf dem Typenschild.

Lassen Sie die Lebensmittel vor dem Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen.

Siehe „Schließen der Tür“.

Zu starke Reif- und Eisbildung.

In das Gerät eingelegte

Lebensmittel waren noch zu warm.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

COOLMATIC ist eingeschaltet.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen oder die Dichtung hat sich verformt/ist verschmutzt.

Der Wasserablaufstopfen sitzt nicht richtig.

Die Lebensmittel sind nicht richtig verpackt.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Siehe hierzu „COOLMATIC -

Funktion“.

Siehe „Schließen der Tür“.

Setzen Sie den Wasserablaufstopfen richtig ein.

Verpacken Sie die Lebensmittel richtig.

Siehe „Betrieb“.

DEUTSCH 47

Störung

Der Kompressor schaltet sich nicht sofort ein, nachdem Sie COOLMATIC gedrückt oder die Temperatur auf einen anderen Wert eingestellt haben.

Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.

Mögliche Ursache

Dies ist normal, keine Störung.

Abhilfe

Der Kompressor schaltet sich erst nach einer Weile ein.

Wasser fließt in den Kühlschrank.

Während des automatischen Abtauprozesses schmilzt Reif auf der Rückwand.

Der Wasserablauf ist verstopft.

Dies ist normal.

Reinigen Sie den Wasserablauf.

Eine Temperatureinstellung ist nicht möglich.

Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das

Wasser zum Wassersammler fließt.

Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.

Wasser läuft auf den Boden. Der Tauwasserablauf ist nicht mit der Verdampferschale über dem Kompressor verbunden.

Die Funktion FROSTMA-

TIC oder COOLMATIC ist eingeschaltet.

Verbinden Sie den Tauwasserablauf mit der Verdampferschale.

Schalten Sie die Funktion

FROSTMATIC oder COOLMA-

TIC manuell aus, oder warten

Sie mit dem Einstellen der

Temperatur, bis die Funktion automatisch abgeschaltet wurde. Siehe Funktion „FROST-

MATIC“ oder „COOLMATIC“.

Das Display zeigt dEMo an.

Das Gerät befindet sich im

Demo-Betrieb.

Die Temperatur im Gerät ist zu hoch/niedrig.

Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.

Halten Sie OK etwa 10 Sekunden gedrückt, bis ein langer

Signalton ertönt und das Display für kurze Zeit ausgeschaltet wird.

Stellen Sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.

Siehe „Schließen der Tür“.

Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen.

48 www.aeg.com

Störung

Bitte wenden Sie sich an den nächsten autorisierten

Kundendienst, wenn alle genannten

Abhilfemaßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen.

7.2 Austauschen der Lampe

Das Gerät ist mit einer langlebigen LED-

Innenbeleuchtung ausgestattet.

Die Beleuchtung darf nur von einer

Fachkraft ausgetauscht werden. Wenden

8.

MONTAGE

8.1 Standort

Beachten Sie bei der

Installation die

Montageanleitung.

Damit das Gerät die optimale Leistung bringen kann, sollte es weit entfernt von

Wärmequellen wie Heizungskörpern,

Boilern, direktem Sonnenlicht usw.

aufgestellt werden. Die Luft muss frei an der Rückseite des Gerätes zirkulieren können.

8.2 Aufstellung

Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen, gut belüfteten Raum, an dem die Umgebungstemperatur mit der

Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem

Typenschild des Geräts angegeben ist.

Mögliche Ursache

Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.

Abhilfe

Legen Sie weniger Lebensmittel gleichzeitig ein.

Die Tür wurde zu häufig geöffnet.

Die Funktion FROSTMA-

TIC oder COOLMATIC ist eingeschaltet.

Die Kaltluft kann im Gerät nicht zirkulieren.

Öffnen Sie die Tür nur, wenn es notwendig ist.

Siehe Funktion „FROSTMA-

TIC“ oder „COOLMATIC“.

Kaltluftzirkulation im Gerät sicherstellen.

Sie sich an Ihren autorisierten

Kundendienst.

7.3 Schließen der Tür

1.

Reinigen Sie die Türdichtungen.

2.

Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.

Siehe die Montageanleitung.

3.

Ersetzen Sie die defekten

Türdichtungen, falls erforderlich.

Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

Klimaklasse

SN

N

ST

T

Umgebungstemperatur

+10 °C bis +32 °C

+16 °C bis +32 °C

+16 °C bis + 38 °C

+16 °C bis +43 °C

DEUTSCH 49

Bei einigen Modellen können Funktionsstörungen auftreten, wenn sie außerhalb dieses

Temperaturbereichs betrieben werden. Der ordnungsgemäße Betrieb wird nur innerhalb des angegebenen

Temperaturbereichs gewährleistet. Bei Fragen zum Aufstellungsort des

Geräts wenden Sie sich an den Verkäufer, unseren

Kundendienst oder nächstgelegenen autorisierten Service-Partner.

den geltenden Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker erden.

• Der Hersteller übernimmt keinerlei

Haftung bei Missachtung der vorstehenden Sicherheitshinweise.

• Das Gerät entspricht den EWG-

Richtlinien.

8.4 Anforderungen an die

Belüftung

Hinter dem Gerät muss genug Platz für eine ausreichende Luftzirkulation sein.

5 cm min.

200 cm 2

8.3 Elektrischer Anschluss

• Kontrollieren Sie vor der ersten

Benutzung des Geräts, ob die

Netzspannung und -frequenz Ihres

Hausanschlusses mit den auf dem

Typenschild angegebenen

Anschlusswerten übereinstimmen.

• Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist der Netzstecker mit einem Schutzkontakt ausgestattet.

Falls die Steckdose Ihres

Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät gemäß

VORSICHT!

Beachten Sie bei der

Installation die

Montageanleitung.

min.

200 cm 2

9.

GERÄUSCHE

Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und

Kühlkreislauf).

OK

SSSR

R

R!

HISSS!

BL

UB

B!

CL

IC

K!

BRRR

!

CR

AC

K!

50 www.aeg.com

SSSRRR!

SSSRRR!

CLICK!

CLICK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

10.

TECHNISCHE DATEN

10.1 Technische Daten

Abmessungen der Einbaunische

Höhe

Breite

Tiefe mm mm mm

1780

560

550

DEUTSCH 51

Spannung

Frequenz

Die technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild auf der Außen- oder

11.

UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol

. Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und

Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie

Volt

Hz

230 - 240

50

Innenseite des Geräts sowie auf der

Energieplakette.

Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu

Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

*

www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals