Progress | PKV1445 | User manual | Progress PKV1445 Handleiding

Gebruiksaanwijzing
User Manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Koelkast
Refrigerator
Réfrigérateur
Kühlschrank
PKV1445
2 Progress
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Bediening
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
2
3
5
7
12
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Technische gegevens
13
15
18
19
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een
verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het
op passende wijze weg.
Algemene veiligheid
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
•
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit
geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
Gebruik geen mechanische of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door
de fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij
deze door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
• Verwijder de verpakking en de
transportbouten.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees altijd voorzichtig bij het
verplaatsen van het apparaat omdat
het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten
schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht
kan circuleren.
• Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u
•
•
•
•
•
minstens 4 uur wachten voordat u het
apparaat op de stroom aansluit.
Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
Gebruik dit apparaat niet in ruimtes die
te vochtig of te koud zijn, zoals
bijgebouwen, garages of wijnkelders.
Til de voorkant van het apparaat op als
u hem wilt verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
4 Progress
• Het apparaat bevat een zakje
droogmiddel. Dit is geen speelgoed. Dit
is geen levensmiddel. Gooi het
onmiddellijk weg.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een elektricien
om de elektrische onderdelen te
wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven dan
het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij
uitdrukkelijk geschikt verklaard door de
fabrikant.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.
Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het apparaat.
Plaats geen koolzuurhoudende
dranken in het vriesvak. Dit zal extra
druk in de drankfles veroorzaken.
Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
Binnenverlichting
• Het type lampje gebruikt voor dit
apparaat is niet geschikt voor de
verlichting van huishoudelijke ruimten.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of schade aan het
apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien nodig.
Indien de afvoer verstopt is, zal er
water op de bodem van het apparaat
liggen.
Progress 5
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten
raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de isolatiematerialen
van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
BEDIENING
Bedieningspaneel
1
Functions
6
5
4
3
2
1 Display
2 Toets om de temperatuur hoger te
zetten
3 Toets om de temperatuur lager te
zetten
4 OK
5 Functions
6 ON/OFF
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen door de
Functions-toets en de toets om de
temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd
gedurende enkele seconden in te
drukken. U kunt deze wijziging ongedaan
maken.
Display
A
B
C D E
Off
min
I H G
F
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Weergave timer
ON/OFF-indicatielampje
IntensiveCooling-functie
VitaSafe-functie
FastFreeze-functie
Indicatielampje voor temperatuur
Alarmlampje
ChildLock-functie
6 Progress
I.
DrinksChill-functie
Inschakelen
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF-toets van het
apparaat als het display uit is. Het
temperatuurlampje toont de ingestelde
standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere
temperatuur in te stellen.
Het IntensiveCooling-lampje wordt
getoond.
De IntensiveCooling-functie wordt
automatisch na ongeveer 6 uur
uitgeschakeld.
Om de functie uit te schakelen voor de
automatische uitschakeleing, herhaalt u
de procedure.
Zie als "dEMo" op het display verschijnt
het hoofdstuk 'Problemen oplossen'.
De functie gaat uit door een
andere ingestelde
koelkasttemperatuur te
selecteren.
Uitschakelen
1. Druk de ON/OFF-toets van het
apparaat gedurende 5 seconden in.
Het display wordt uitgeschakeld.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
Temperatuurregelaar
Stel de temperatuur van het apparaat in
door op de temperatuurregelaren te
drukken.
Standaard ingestelde temperatuur:
• +5°C voor de koelkast
De temperatuurweergave toont de
ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal
binnen 24 uur worden bereikt.
Na een stroomonderbreking
blijft de ingestelde temperatuur
opgeslagen.
IntensiveCooling-functie
Als u een grote hoeveelheid warm
voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de
boodschappen, in de koelkast wilt
plaatsen, adviseren wij u de
IntensiveCooling-functie in te schakelen
om deze producten sneller te koelen en
om te voorkomen dat voedsel dat al in de
koelkast ligt warm wordt.
1. Druk op Functions tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het IntensiveCooling-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
VitaSafe vakinstelling
1. Druk op Functions tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Op het display verschijnt 3. Dit is de
standaardinstelling die zorgt voor de
meest effectieve prestaties.
2. Druk op de temperatuurknoppen op
het bedieningspaneel om zo de
gewenste instelling te selecteren.
3. Druk op OK om de instelling te
bevestigen.
De indicator gaat na een paar seconden
terug naar de temperatuurweergave van
de koelkast.
Instel‐
ling
Applicatie
1-3
Vlees en vis
4-5
Vlees, vis, groenten en fruit bij
elkaar bewaard
FastFreeze-functie
De FastFreeze-functie versnelt het
invriezen van vers voedsel en beschermt
voedsel dat al wordt bewaard tegen
ongewenste opwarming.
1. Druk om deze functie aan te zetten op
de knop Functions tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het FastFreeze-lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
Progress 7
Het FastFreeze-lampje wordt getoond.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Om de functie uit te schakelen voor de
automatische uitschakeleing, herhaalt u
de procedure totdat het bijbehorende
pictogram FastFreeze is uitgeschakeld.
De functie wordt uitgeschakeld
door een andere ingestelde
temperatuur te selecteren.
Alarm bij open deur
Als de deur enkele minuten heeft
opengestaan, klinkt er een geluidsalarm.
Het alarm voor een geopende deur
bestaat uit:
• een knipperend alarmindicatielampje:
• een zoemer.
Als de normale omstandigheden zijn
hersteld (deur gesloten), wordt het
geluidsalarm uitgeschakeld. De zoemer
kan worden uitgeschakeld door op een
knop te drukken.
ChildLock-functie
Activeer de functie ChildLock om de
bediening van de knoppen te
vergrendelen tegen onbedoelde
bediening.
1. Druk op Functionstot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het ChildLock-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het ChildLock-lampje wordt getoond.
Om de functie ChildLock uit te schakelen,
herhaalt u de procedure totdat het
bijbehorende pictogram ChildLock uit
gaat.
DrinksChill-functie
De DrinksChill-functie moet worden
gebruikt om een geluidsalarm op de
gewenste tijd in te stellen. Dit is
bijvoorbeeld handig als in een recept staat
dat producten een bepaalde tijd moet
afkoelen.
Deze functie is ook handig als u eraan
moet worden herinnerd dat u flessen in de
vriezer hebt gelegd om snel af te koelen.
1. Druk op Functions tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het DrinksChill-lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele
seconden de ingestelde waarde (30
minuten).
2. Druk op de timertoets om de waarde
van de timer te wijzigen van 1 tot 90
minuten.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Het DrinksChill-lampje wordt getoond.
De Timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert het
lampje DrinksChill en klinkt een alarm.
Druk op de OK-toets om het geluid uit te
schakelen en de functie te beëindigen.
Om de functie uit te schakelen, herhaalt u
de procedure totdat DrinksChill wordt
uitgeschakeld.
Het is mogelijk om te allen tijde
tijdens het aftellen en voor het
einde van de ingestelde tijd, de
tijd te veranderen door op de
toets voor het lager zetten van
de temperatuur en op de toets
voor het hoger zetten van de
temperatuur te drukken.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water
en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product weg
te nemen. Droog daarna grondig af.
8 Progress
LET OP! Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
Het plaatsen van de
deurplateaus
Om het bewaren van
voedselverpakkingen van verschillende
afmetingen mogelijk te maken, kunnen de
schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
1. Trek het plateau geleidelijk in de
richting van de pijlen totdat het los
komt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
Verwijder de glasplaat boven
de groentelade niet om een
goede luchtcirculatie te
garanderen.
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en om diepvriesvoedsel
langere tijd te bewaren.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de
functie FastFreeze en leg het in te vriezen
voedsel in het vriesvak.
Plaats het verse in te vriezen voedsel in .
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden is vermeld
op het typeplaatje, een etiket dat aan de
binnenkant van het apparaat zit.
Het invriesproces duurt 24 uur. voeg
tijdens deze periode geen ander voedsel
toe om in te vriezen.
Wanneer het invriesproces is voltooid, de
vereiste temperatuur weer instellen (zie
"FastFreeze functie").
Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de
schappen op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
In deze conditie komt de
temperatuur in het
koelkastgedeelte mogelijk
onder de 0°C. Als dit het geval
is, stelt u de thermostaatknop
weer in op een warmere
instelling.
Het bewaren van ingevroren
voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is
inschakelt, dient u het apparaat minstens
2 uur op een hoge instelling te laten
werken voordat u er producten in plaatst.
Progress 9
WAARSCHUWING! In het
geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen
dan de duur die op de kaart
met technische kenmerken
onder "maximale bewaartijd bij
stroomuitval" is vermeld, moet
het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden en
dan weer worden ingevroren
(nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt
u, voordat het gebruikt wordt, in het
koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid
tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de
bereiding iets langer duren.
VitaSafeVak
De bewaartemperatuur en de relatieve
vochtigheidsgraad (tussen 45% en 90%)
bieden optimale omstandigheden om
verschillende soorten voedsel te bewaren.
Zie voor de temperatuurinstellingen in het
vak VitaSafe het gedeelte “VitaSafe
vakinstelling”
Het vak VitaSafe is geschikt voor het
bewaren van verschillende verse
levensmiddelen zodat de
voedingswaarden en de
vochtigheidsgraad langer bewaard blijven
dan in een gewone koelkast.
Het VitaSafe-vak is ook geschikt voor het
ontdooien van voedsel.
Het ontdooide voedsel kan maximaal twee
dagen worden bewaard.
Vochtigheidsregeling
Het vak beschikt over stoppers die ervoor
zorgen dat de lades niet uit het apparaat
vallen wanneer ze geheel naar buiten
worden getrokken. De lade verwijderen:
1. Trek de lade tot het maximum uit.
2. Til de lade op en trek hem naar buiten.
~0°c
VitaSafe
De laden die waterdruppelsymbolen
bevatten:
en
kunnen worden
gebruikt in overeenstemming met de
gewenste opslagcondities, onafhankelijk
van elkaar, met lagere of hogere
luchtvochtigheid.
Elke lade wordt apart geregeld met behulp
van een schuifklep op de voorzijde van de
lade.
• "Droog": lage luchtvochtigheid, tot 50%
relatieve luchtvochtigheid
Dit luchtvochtigheidsgehalte wordt
bereikt wanneer beide schuifkleppen in
en de
deze positie worden gezet
ventilatieopeningen helemaal open
staan.
• Vochtig": hoge relatieve
luchtvochtigheid, maximaal 90%
Dit luchtvochtigheidsgehalte wordt
bereikt wanneer beide schuifkleppen in
deze positie worden gezet
en de
ventilatieopeningen zijn gesloten. Het
vocht in de lucht blijft behouden en kan
niet ontsnappen.
10 Progress
Soort gerecht
Aanpassing luchtvochtig‐
heid
Opslagtijd
Uien
"droog”
tot 5 maanden
Boter
"droog”
tot 1 maand
Biefstuk, wild, kleine stuk‐
ken vlees, gevogelte
"droog”
tot 7 dagen
Tomatensaus
"droog”
tot 4 dagen
Vis, schaaldieren, gekookte
vleesproducten
"droog”
tot 3 dagen
Gekookte zeevruchten
"droog”
tot 2 dagen
Salade, groenten wortels,
kruiden, spruitjes, bleeksel‐
derij
“vochtig”
tot 1 maand
Artisjokken, bloemkool, wit‐
lof, ijsbergsla, andijvie,
veldsla, sla, prei, radijsjes
“vochtig”
tot 21 dagen
Broccoli, Chinese kool,
boerenkool, kool, radijsjes,
savoie kool
“vochtig”
tot 14 dagen
Erwtjes, koolraap
“vochtig”
tot 10 dagen
Lenteuitjes, radijsjes, as‐
perges, spinazie
“vochtig”
tot 7 dagen
Fruit
Peren, dadels (vers), aard‐
beien, perziken
“vochtig”
tot 1 maand
Pruimen
rabarber, kruisbessen
“vochtig”
tot 21 dagen
Appels (ongevoelig voor
kou), kweeperen
“vochtig”
tot 20 dagen
Abrikozen, kersen
“vochtig”
tot 14 dagen
Damastpruimen, druiven
“vochtig”
tot 10 dagen
Bramen, aalbessen
“vochtig”
tot 8 dagen
Vijgen (vers)
“vochtig”
tot 7 dagen
Bosbessen, frambozen
“vochtig”
tot 5 dagen
Progress 11
Cakes met room of een andere
soorten deegproducten kunnen
in het VitaSafe-vak worden
bewaard gedurende 2 of 3
dagen.
Niet in het VitaSafe-vak
plaatsen:
• fruit dat kwetsbaar is voor kou en op
kelder- of kamertemperatuur dient te
worden bewaard zoals ananas,
bananen, grapefruit, meloenen, mango,
papaja, sinaasappels, citroenen en
kiwi's.
• Het type voedsel dat hierboven niet
wordt genoemd, dient te worden
bewaard in het koelvak (bijv. alle
soorten kaas, koude vleeswaren, etc.)
Het niveau van
luchtvochtigheid in de laden
hangt af van de hoeveelheid
vocht in het opgeslagen
voedsel, groenten en fruit en
van de frequentie waarop de
deur wordt geopend
Het VitaSafe-vak is ook geschikt voor het
langzaam ontdooien van voedsel. In dat
geval kan het ontdooide voedsel
maximaal twee dagen worden bewaard in
het VitaSafe-vak.
• Let op de versheid van het voedsel, in
het bijzonder op de vervaldatum. De
kwaliteit en versheid hebben invloed op
de bewaartijd.
• De gehele opslagtijd hang af van de
bewaaromstandigheden voor de
uiteindelijke opslag in de koelkast.
• Voedsel, fruit of groenten moet altijd
worden verpakt voordat het wordt
bewaard.
• Dierenvoedsel: altijd droog en verpakt
bewaren
• Voedsel dat rijk is aan proteïnen zal
sneller bederven. Dat betekent dat
schaal- en schelpdieren eerder
bederven dan vis en dat vis eerder
bederft dan vlees. Hoewel de
bewaartijd tot drie keer verlengd kan
worden zonder kwaliteit te verliezen
voor dat soort voedsel dat wordt
bewaard in een VitaSafe-vak.
• Al het eten dat in een VitaSafe-vak
wordt bewaard, dient ongeveer 15-30
minuten voor consumptie uit de lades
te worden gehaald - met name fruit en
groenten die worden geconsumeerd
zonder aanvullend bereidingsproces.
Als u fruit en groenten op
kamertemperatuur laat komen, komt
dat ten goede aan de structuur en
smaak.
Indicatielampje voor
temperatuur
Voor de juiste bewaring van het voedsel is
de koelkast uitgerust met een
temperatuurlampje. Het symbool op de
zijkant van het apparaat duidt het koudste
deel van de koelkast aan.
Als OK wordt weergegeven (A), plaatst u
het verse voedsel in het gedeelte dat
wordt aangegeven door het symbool. Zo
niet (B) past u de temperatuurregelaar
aan naar een koudere stand en wacht u
12 uur voordat u het temperatuurlampje
weer controleert.
A
OK
B
OK
Het is normaal dat de indicator
geen OK aanduidt nadat u
voedsel in het apparaat
geplaatst hebt of na
herhaaldelijk openen van de
deur. Wacht minstens 12 uur
voordat u de
temperatuurregelaar opnieuw
aanpast.
Ventilator
Het vak voor koelen is voorzien van een
apparaat dat snelle koeling van voedsel
12 Progress
mogelijk maakt en zorgt voor een
gelijkmatigere temperatuur in het vak.
Het apparaat activeert automatisch indien
nodig, bijvoorbeeld voor een snel
temperatuurherstel nadat de deur is
geopend of als de omgevingstemperatuur
hoog is.
Het Ventilator-apparaat stopt
als de deur open is en start
onmiddellijk opnieuw nadat de
deur is gesloten.
AANWIJZINGEN EN TIPS
Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal tijdens
de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend
geluid als het koelmiddel door leidingen
wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van
de compressor als het koelmiddel
wordt rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische uitzetting
(een natuurlijk en ongevaarlijk
natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of
uit gaat.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan strikt noodzakelijk.
Tips voor het koelen van vers
voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• zet geen warm voedsel of
verdampende vloeistoffen in de
koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
Tips voor het koelen
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
leggen, boven de groentelade. Bewaar
vlees maximaal 1-2 dagen.
• Gekookte etenswaren, koude
gerechten: bedekken en op een schap
leggen.
• Fruit en groeten: goed wassen en in
een speciale lade leggen. Bananen,
aardappelen, uien en knoflook moeten
Progress 13
als deze niet verpakt zijn niet in de
koelkast worden bewaard.
• Boter en kaas: in speciale luchtdichte
bakjes leggen of in aluminiumfolie of
plastic zakjes wikkelen om zoveel
mogelijk lucht uit te sluiten.
• Flessen: afsluiten met een dop en in de
deur plaatsen of (indien beschikbaar) in
het flessenrek.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen het voedsel zo goed
mogelijk in te vriezen, volgen hier een
paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die
in 24 uur ingevroren kan worden, staat
vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Tijdens
deze periode moet er geen ander in te
vriezen voedsel worden toegevoegd;
• vries alleen vers en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties
voor, zo kan het snel en volledig
worden ingevroren en zo kunt u later
alleen die hoeveelheid laten ontdooien
die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel,
om te voorkomen dat dit laatste warm
wordt;
• mager voedsel kan beter worden
ingevroren dan vet voedsel. Zout zorgt
dat het voedsel in de vriezer minder
lang goed blijft;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt, kan
het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is.
Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, dient u
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op
geschikte wijze door de detailhandelaar
werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van
de winkel naar uw vriezer gebracht
worden;
• de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk;
• als voedsel eenmaal ontdooid is,
bederft het snel en kan het niet
opnieuw worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Algemene waarschuwingen
LET OP! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker uit het
stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen
uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
De toebehoren en onderdelen
van het apparaat zijn niet
geschikt om in een
afwasmachine gewassen te
worden.
14 Progress
Periodieke reiniging
De vriezer ontdooien
LET OP! Gebruik nooit scherpe
metalen hulpmiddelen om de
rijp van de verdamper te
krabben, deze zou beschadigd
kunnen raken.
Een temperatuurstijging tijdens
het ontdooien van de
ingevroren levensmiddelen,
kan de veilige bewaartijd
verkorten.
Gebruik geen mechanische of
andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door
de fabrikant zijn aanbevolen.
LET OP! Trek niet aan
leidingen en/of kabels aan de
binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
LET OP! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
LET OP! Til de voorkant van
de koelkast op als u hem wilt
verplaatsen, om krassen op de
vloer te voorkomen.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water en
wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te
verzekeren dat ze schoon en vrij van
restjes zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor
en de compressor aan de achterkant
van het apparaat schoon met een
borstel.
Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het
elektriciteitsverbruik besparen.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen op de schappen van de vriezer en
rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt
heeft.
1. Trek de stekker uit het stopcontact of
schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen
krantenpapier en leg het op een koele
plaats
Het ontdooien van de koelkast
Het vriesvak wordt automatisch ontdooid.
Het water loopt in een opvangbak op de
compressor en verdampt. De opvangbak
kan niet worden verwijderd.
3.
4.
5.
6.
7.
LET OP! Raak ingevroren
voedsel niet met natte
handen aan. Uw handen
kunnen dan aan de
producten vastvriezen.
Open de deur.
Om het ontdooiproces te versnellen
kunt u een bak warm water in het
vriesvak zetten. Verwijder bovendien
stukken ijs die afbreken voordat het
ontdooien voltooid is.
Na afloop van het ontdooien, de
binnenkant grondig droog maken.
Zet het apparaat aan.
Zet de thermostaatknop op de
maximale koude en laat het apparaat
twee tot drie uur in deze instelling
werken.
Zet het eerder verwijderde voedsel
terug in het vriesvak.
Progress 15
Periodes dat het apparaat niet
gebruikt wordt
5. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen
als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren
(indien nodig) en maak alles schoon.
4. Maak het apparaat en alle toebehoren
schoon.
WAARSCHUWING! Als u uw
apparaat ingeschakeld wilt
laten, vraag dan iemand om
het zo nu en dan te
controleren, om te voorkomen
dat het bewaarde voedsel
bederft, als de stroom uitvalt.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgescha‐
keld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch ap‐
paraat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een ge‐
kwalificeerd elektricien.
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat sta‐
biel staat.
Er is een hoorbaar of zicht‐
baar alarm.
De kist is kortgeleden aan‐
gezet of de temperatuur is
nog steeds te hoog.
Zie 'Deur open alarm' of
'Alarm hoge temperatuur'.
De temperatuur in het ap‐
paraat is te hoog.
Zie 'Deur open alarm' of
'Alarm hoge temperatuur'.
De deur is open gelaten.
Sluit de vuldeur.
De temperatuur in het ap‐
paraat is te hoog.
Neem contact op met een er‐
kend elektromonteur of de
dichtstbijzijnde klantenservice.
16 Progress
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er verschijnt een
- of
symbool in plaats van getal‐
len op het temperatuurdis‐
play.
Probleem met de tempe‐
ratuursensor.
Neem contact op met de klan‐
tenservice (het koelsysteem
blijft werken om uw levensmid‐
delen koud te houden, maar
de temperatuur kan niet aan‐
gepast worden).
Er verschijnt een
-sym‐
bool in plaats van getallen
op het temperatuurdisplay.
Probleem met de tempe‐
ratuursensor.
Neem contact op met de klan‐
tenservice (het koelsysteem
blijft werken om uw levensmid‐
delen koud te houden, maar
de temperatuur kan niet aan‐
gepast worden).
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de
stand stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje werkt niet.
Het lampje is stuk.
Neem contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice.
De compressor werkt conti‐
nu.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Zie 'Bediening'.
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en contro‐
leer dan nogmaals de tempe‐
ratuur.
De omgevingstemperatuur
is te hoog.
Zie het typeplaatje voor de kli‐
maatklasse.
Het voedsel dat in het ap‐
paraat werd geplaatst,
was te warm.
Laat voedsel afkoelen tot ka‐
mertemperatuur voordat u het
opslaat.
De FastFreeze is inge‐
schakeld.
Zie 'FastFreeze -functie'.
De IntensiveCooling is in‐
geschakeld.
Zie 'IntensiveCooling -functie'.
De dop van de wateraf‐
voer bevindt zich niet op
de juiste plaats.
Plaats de dop voor de wateraf‐
voer op de juiste manier.
De producten zijn niet op
de juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Zie 'Bediening'.
Progress 17
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De compressor start niet on‐
middellijk na het drukken op
FastFreeze of na het veran‐
deren van de temperatuur.
Dit is normaal, er is geen
storing.
De compressor start na enige
tijd.
De compressor start niet on‐
middellijk na het drukken op
IntensiveCooling of na het
veranderen van de tempera‐
tuur.
Dit is normaal, er is geen
storing.
De compressor start na enige
tijd.
Er loopt water in de koel‐
kast.
De waterafvoer is ver‐
stopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat
het water in de waterop‐
vangbak loopt.
Zorg ervoor dat de producten
de achterwand niet raken.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de ver‐
damperbak boven de
compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast
op de verdamperbak.
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De functie FastFreeze of
IntensiveCooling is inge‐
schakeld.
Schakel FastFreeze or Intensi‐
veCooling handmatig uit, of
wacht tot de functie automa‐
tisch reset om de temperatuur
in te stellen. Raadpleeg de
functie "FastFreeze" of "Inten‐
siveCooling".
dEMo verschijnt op het dis‐
play.
Het apparaat staat in de‐
monstratiemodus.
Houd OK ongeveer 10 secon‐
den ingedrukt tot een lang ge‐
luid klinkt en het display even
uitschakelt.
De temperatuur in het appa‐
raat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere tempe‐
ratuur in.
De deur is niet goed ge‐
sloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er worden veel producten
tegelijk bewaard.
Conserveer minder producten
tegelijk.
De dikte van de rijp is
meer dan 4-5 mm.
Ontdooi het apparaat.
18 Progress
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De deur is te vaak geo‐
pend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De functie FastFreeze of
IntensiveCooling is inge‐
schakeld.
Raadpleeg de functie "Fast‐
Freeze" of "IntensiveCooling".
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde klantenservice
voor dit merk.
Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg de montageaanwijzingen.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de erkende servicedienst.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met de klantenservice.
MONTAGE
Locatie
Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.
Installeer, om de beste prestatie te
garanderen, het apparaat van
hittebronnen vandaan, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor
dat lucht vrij aan de achterkant van het
apparaat kan circuleren.
Plaatsing
Installeer het apparaat op een droge,
goed geventileerde plaats binnen waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met
de klimaatklasse die vermeld is op het
typeplaatje van het apparaat.
Kli‐
maat‐
klasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
Kli‐
maat‐
klasse
Omgevingstemperatuur
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Bij bepaalde modeltypes
kunnen er functionele
problemen ontstaan als deze
temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste
werking van het apparaat kan
enkel gegarandeerd worden als
het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u twijfels
hebt over waar het apparaat te
installeren, raadpleeg dan de
verkoper, de klantenservice of
de dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
Progress 19
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
Ventilatievereisten
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact. De
netsnoerstekker is voorzien van een
contact voor dit doel Als het
stopcontact niet geaard is, sluit het
apparaat dan aan op een afzonderlijk
aardepunt, in overeenstemming met de
geldende regels, raadpleeg hiervoor
een gekwalificeerd elektricien
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd
worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
De luchtcirculatie achter het apparaat
moet voldoende zijn.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
LET OP! Raadpleeg de
montage-instructies voor de
installatie.
TECHNISCHE GEGEVENS
Technische gegevens
Afmetingen van de inbouw
In hoogte
mm
1400
Breedte
mm
560
Diepte
mm
550
Maximale bewaartijd bij stroomuitval
Uur
13
Spanning
Volt
230 - 240
Frequentie
Hz
50
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
20 Progress
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
Progress 21
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Operation
Daily use
Hints and tips
21
22
24
26
30
Care and cleaning
Troubleshooting
Installation
Technical data
31
33
36
37
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damages that are the result of
incorrect installation or usage. Always keep the instructions
in a safe and accessible location for future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance
of the appliance without supervision.
Keep all packaging away from children and dispose of it
appropriately.
General Safety
•
•
This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other
residential type environments
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in
the built-in structure, clear of obstruction.
22 Progress
•
•
•
•
•
•
•
Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.
Do not damage the refrigerant circuit.
Do not use electrical appliances inside the food storage
compartments of the appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
Do not use water spray and steam to clean the appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol cans
with a flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
WARNING! Only a qualified
person must install this
appliance.
• Remove all the packaging and the
transit bolts.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Follow the installation instruction
supplied with the appliance.
• Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• At first installation or after reversing the
door wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the power
supply. This is to allow the oil to flow
back in the compressor.
• Before carrying out any operations on
the appliance (e.g. reversing the door),
remove the plug from the power socket.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, ovens or hobs.
• Do not install the appliance where there
is direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas
that are too humid or too cold, such as
the construction appendices, garages
or wine cellars.
• When you move the appliance, lift it by
the front edge to avoid scratching the
floor.
• The appliance contains a bag of
desiccant. This is not a toy. This is not
food. Please dispose of it immediately.
Electrical connection
WARNING! Risk of fire and
electrical shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
Progress 23
• Make sure not to cause damage to the
electrical components (e.g. mains plug,
mains cable, compressor). Contact the
Authorised Service Centre or an
electrician to change the electrical
components.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
Use
WARNING! Risk of injury,
burns, electrical shock or fire.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by the
manufacturer.
• Be careful not to cause damage to the
refrigerant circuit. It contains isobutane
(R600a), a natural gas with a high level
of environmental compatibility. This gas
is flammable.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the plastic
parts of the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create pressure
on the drink container.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products
in, near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
• Do not remove or touch items from the
freezer compartment if your hands are
wet or damp.
• Do not freeze again food that has been
thawed.
• Obey the storage instructions on the
packaging of frozen food.
Internal light
• The type of lamp used for this
appliance is not suitable for household
room illumination
Care and cleaning
WARNING! Risk of injury or
damage to the appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
person must do the maintenance and
the recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the appliance.
Disposal
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
• The refrigerant circuit and the insulation
materials of this appliance are ozonefriendly.
• The insulation foam contains
flammable gas. Contact your municipal
authority for information on how to
discard the appliance correctly.
• Do not cause damage to the part of the
cooling unit that is near the heat
exchanger.
24 Progress
OPERATION
Control Panel
1
Functions
6
1
2
3
4
5
Display
Temperature warmer button
Temperature colder button
OK
It is possible to change predefined sound
of buttons by pressing together Functions
4
3
2
5 Functions
6 ON/OFF
and temperature colder button for a few
seconds. Change is reversible.
Display
A
B
C D E
F
Off
min
I H G
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Timer indicator
ON/OFF indicator
IntensiveCooling function
VitaSafe function
FastFreeze function
Temperature indicator
Alarm indicator
ChildLock function
DrinksChill function
Switching on
Switching off
1. Connect the mains plug to the power
socket.
2. Press the appliance ON/OFF if the
display is off. The temperature
indicators show the set default
temperature.
To select a different set temperature refer
to "Temperature regulation".
1. Press the appliance ON/OFF for 5
seconds.
The display switches off.
2. Disconnect the mains plug from the
power socket.
If "dEMo" appears on the display, refer to
"Troubleshooting" .
Temperature regulation
Set the temperature of the appliance by
pressing the temperature regulators.
Default set temperature:
• +5°C for the fridge
Progress 25
The temperature indicators show the set
temperature.
The set temperature will be
reached within 24 hours.
After a power failure the set
temperature remains stored.
IntensiveCooling function
If you need to insert a large amount of
warm food, for example after doing the
grocery shopping, we suggest activating
the IntensiveCooling function to chill the
products more rapidly and to avoid
warming the other food which is already in
the refrigerator.
1. Press the Functions until the
corresponding icon appears.
The IntensiveCooling indicator flashes.
2. Press the OK to confirm.
The IntensiveCooling indicator is shown.
The IntensiveCooling function shuts off
automatically after approximately 6 hours.
To switch off the function before its
automatic end, repeat the procedure.
The function switches off by
selecting a different fridge set
temperature.
VitaSafe compartment setting
1. Press Functions until the
corresponding icon appears.
The display shows 3. This is the default
setting that ensures the most effective
performance.
2. Press the temperature buttons on the
control panel to select necessary
setting.
3. Press OK to confirm the setting.
The indicator returns to the fridge
temperature setting in a few seconds.
Set‐
ting
Application
1-3
Meat and fish
Set‐
ting
4-5
Application
Meat, fish, vegetables and fruit
stored together
FastFreeze function
The FastFreeze function accelerates the
freezing of fresh food and, at the same
time, protects foodstuffs already stored
from undesirable warming.
1. To activate this function press the
Functions button until the
corresponding icon appears.
The FastFreeze indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
TheFastFreeze indicator is shown.
This function stops automatically after 52
hours.
To switch off the function before its
automatic end repeat the procedure until
the FastFreeze indicator turns off.
The function switches off by
selecting a different set
temperature.
Door open alarm
An acoustic alarm will sound if the door is
left open for a few minutes. The door open
alarm conditions are indicated by:
• a flashing Alarm indicator;
• an acoustic buzzer.
When normal conditions are restored
(door closed), the alarm will stop. The
buzzer can also be switched off by
pressing any button.
ChildLock function
Activate the ChildLock function to lock the
buttons from unintentional operation.
1. Press Functions until the
corresponding icon appears.
The ChildLock indicator flashes.
2. Press OK to confirm.
The ChildLock indicator is shown.
26 Progress
To deactivate the ChildLock function,
repeat the procedure until the ChildLock
indicator goes off.
DrinksChill function
The DrinksChill function is to be used to
set an acoustic alarm at the preferred
time, useful for example when a recipe
requires to cool down food products for a
certain period of time.
It is also useful when a reminder is
needed in order not to forget the bottles
placed in the freezer for fast cooling.
1. Press Functions until the
corresponding icon appears.
The DrinksChill indicator flashes.
The Timer shows the set value (30
minutes) for a few seconds.
2. Press the Timer regulator to change
the Timer set value from 1 to 90
minutes.
3. Press OK to confirm.
TheDrinksChill indicator is shown.
The Timer start to flash (min).
At the end of the countdown the
DrinksChill indicator flashes and an
audible alarm sounds. Press OK to switch
off the sound and terminate the function.
To switch off the function repeat the
procedure until the DrinksChill goes off.
It is possible to change the time
at any time during the
countdown and at the end by
pressing the Temperature
colder button and the
Temperature warmer button.
DAILY USE
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, the interior and all internal
accessories should be washed with
lukewarm water and some neutral soap to
remove the typical smell of a brand-new
product, then dried thoroughly.
CAUTION! Do not use
detergents, abrasive powders,
chlorine or oil-based cleaners
as they will damage the finish.
Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
1. Gradually pull the shelf in the direction
of the arrows until it comes free.
2. Reposition as required.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the
shelves can be positioned as desired.
Progress 27
WARNING! In the event of
accidental defrosting, for
example due to a power failure,
if the power has been off for
longer than the value shown in
the technical characteristics
chart under "rising time", the
defrosted food must be
consumed quickly or cooked
immediately and then re-frozen
(after cooling).
Do not move the glass shelf
above the vegetable drawer to
ensure correct air circulation.
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the
FastFreeze function and place the food to
be frozen in the freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in .
The maximum amount of food that can be
frozen in 24 hours is specified on the
rating plate, a label located on the inside
of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours:
during this period do not add other food to
be frozen.
When the freezing process is completed,
return to the required temperature (see
"FastFreeze Function").
In this condition, the
refrigerator compartment
temperature might drop below
0°C. If this occurs reset the
temperature regulator to a
warmer setting.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out
of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least
2 hours on the higher settings.
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being
used, can be thawed in the refrigerator
compartment or at room temperature,
depending on the time available for this
operation.
Small pieces may even be cooked still
frozen, directly from the freezer: in this
case, cooking will take longer.
VitaSafe Compartment
The storage temperature and the relative
humidity (between 45 and 90 %) provide
optimal conditions for the storage of
various kinds of food.
To learn about the temperature settings in
the VitaSafe compartment please refer to
the “VitaSafe compartment setting” section
VitaSafe compartment is suitable for the
storage of a variety of fresh food as it
preserves its high nutritional values as
well as high humidity level much longer in
comparison to the regular refrigerator.
The VitaSafe compartment is also suitable
for defrosting food.
The thawed food can be stored up to two
days.
Humidity control
The compartment has stops that prevent
the drawers from falling out when fully
extended. To remove the drawer:
1. Pull the drawer to the maximum.
2. Lift and pull out the drawer.
28 Progress
~0°c
VitaSafe
The drawers marked with water drop
and
can be used
symbols:
according to the desired storage
conditions independently of each other
with lower or higher humidity.
Regulation for each drawer is separate
and is controlled using the slide valve at
the front of the drawer.
Type of food
• “Dry“: low air humidity - up to 50 %
relative humidity
This humidity level is reached when
both sliders are set into this position
and the ventilation openings are wide
open.
• Humid“: high relative humidity - up to
90%
This humidity level is reached when
both sliders are set in this position
and the ventilation openings are
closed. Humidity is kept and can not
escape.
Air humidity adjustment
Storage time
Onion
"dry”
up to 5 months
Butter
“dry”
up to 1 month
Beef, venison, small meat
cuts, poultry
“dry”
up to 7 days
Tomato sauce
“dry”
up to 4 days
Fish, shellfish, cooked meat
products
“dry”
up to 3 days
Cooked seafood
“dry”
up to 2 days
Salad, vegetables Carrots,
herbs, brussels sprouts,
celery
“humid”
up to 1 month
Artichokes, cauliflower,
chicory, iceberg lettuce, en‐
dive, lamb’s lettuce, lettuce,
leeks, radicchio
“humid”
up to 21 days
Broccoli, Chinese leaves,
kale, cabbage, radishes,
Savoy cabbage
“humid”
up to 14 days
Peas, kohlrabi
“humid”
up to 10 days
Spring onions, radishes, as‐
paragus, spinach
“humid”
up to 7 days
Progress 29
Type of food
Air humidity adjustment
Storage time
Fruit
Pears, dates (fresh), straw‐
berries, peaches
“humid”
up to 1 month
Plums
rhubarb, gooseberries
“humid”
up to 21 days
Apples (not sensitive to
cold), quinces
“humid”
up to 20 days
Apricots, cherries
“humid”
up to 14 days
Damsons, grapes
“humid”
up to 10 days
Blackberries, currants
“humid”
up to 8 days
Figs (fresh)
“humid”
up to 7 days
Blueberries, raspberries
“humid”
up to 5 days
Cakes containing cream and
other kinds of pastry products
can be stored in the VitaSafe
compartment for 2 or 3 days.
Not to be placed in the
VitaSafe compartment:
• Cold sensitive fruit which have to be
stored at cellar or room temperature
like pineapple, bananas, grapefruit,
melons, mango, papaya, oranges,
lemons, kiwi fruit.
• The types of food not mentioned above
should be stored in the refrigerator
compartment (e.g. all sorts of cheese,
cold cuts, etc.)
The level of air humidity in the
drawers depends on the
content of humidity in the
stored food, vegetable and fruit
and on the frequency of door
opening
The VitaSafe compartment is also suitable
for slow thawing of food. In this case the
thawed food can be stored in the VitaSafe
compartment for up to two days.
• Pay attention to the freshness of the
food, especially on the expiry date.
Quality and freshness influence the
storage time.
• The whole storage cycle time will
depend on the preservation conditions
made prior to the final storage in the
fridge.
• Food, fruit or vegetables should always
be packed or wrapped up before
storage.
• Animal food: always store packed and
dry.
• Food rich in proteins will go bad
quicker. This means seafood will spoil
before fish which in turn will spoil
before meat. While storing food in a
VitaSafe compartment storage time for
that kind of food can be increased by
up to three times as well without loss
on quality.
• All food stored in a VitaSafe
compartment should be taken out of
the drawers roughly 15-30 min before
consumption, particularly fruit and
vegetables to be consumed without any
additional cooking process. Allowing
fruit and vegetables to return to room
temperature will improve the texture
and flavour.
30 Progress
Temperature indicator
For proper storage of food the refrigerator
is equipped with the temperature indicator.
The symbol on the side wall of the
appliance indicates the coldest area in the
refrigerator.
food and keeps a more uniform
temperature in the compartment.
This device activates automatically when
needed, for example for a quick
temperature recovery after door opening
or when the ambient temperature is high.
If OK is displayed (A), put fresh food into
area indicated by symbol, if not (B), adjust
the temperature controller to a colder
setting and wait 12 hours before checking
the temperature indicator again.
A
OK
B
OK
After putting fresh food into the
appliance or after opening the
door repeatedly or for a long
period, it is normal for the
indicator not to show OK. Wait
at least 12 hours before
readjusting the temperature
controller.
The Fan device stops when the
door is open and restarts
immediately after the door
closing.
Fan
The refrigerator compartment is equipped
with a device that allows rapid cooling of
HINTS AND TIPS
Normal operating sounds
The following sounds are normal during
operation:
• A faint gurgling and bubbling sound
from coils sound when refrigerant is
pumped.
• A whirring and pulsating sound from
the compressor when refrigerant is
pumped.
• A sudden cracking noise from inside
appliance caused by thermic dilatation
(a natural and not dangerous physical
phenomenon).
• A faint click noise from the temperature
regulator when the compressor
switches on or off.
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator
Progress 31
• do cover or wrap the food, particularly if
it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
• Meat (all types): wrap in a suitable
packaging and place it on the glass
shelf above the vegetable drawer.
Store meat for at most 1-2 days.
• Cooked foods, cold dishes: cover and
place on any shelf.
• Fruit and vegetables: clean thoroughly
and place in a special drawer.
Bananas, potatoes, onions and garlic
must not be kept in the refrigerator if
not packed.
• Butter and cheese: place in a special
airtight container or wrap in an
aluminium foil or a polythene bag to
exclude as much air as possible.
• Bottles: close with a cap and place on
the door bottle shelf, or (if available) on
the bottle rack.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing
process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which
can be frozen in 24 hours is shown on
the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours no
further food to be frozen should be
added during this period;
• freeze only top quality, fresh and
thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable
it to be rapidly and completely frozen
and to make it possible subsequently to
thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or
polythene and make sure that the
packages are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen, thus
avoiding a rise in temperature of the
latter;
• lean foods store better and longer than
fatty ones; salt reduces the storage life
of food;
• water ices, if consumed immediately
after removal from the freezer
compartment, can possibly cause the
skin to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in
date on each individual pack to enable
you to keep tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this
appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen
foodstuffs were adequately stored by
the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are
transferred from the foodstore to the
freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates
rapidly and cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period
indicated by the food manufacturer.
CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
General warnings
CAUTION! Unplug the
appliance before carrying out
any maintenance operation.
This appliance contains
hydrocarbons in its cooling unit;
maintenance and recharging
must therefore only be carried
out by authorized technicians.
The accessories and parts of
the appliance are not suitable
for washing in a dishwasher.
32 Progress
Periodic cleaning
CAUTION! Do not pull, move
or damage any pipes and/or
cables inside the cabinet.
CAUTION! Take care of not to
damage the cooling system.
CAUTION! When moving the
cabinet, lift it by the front edge
to avoid scratching the floor.
A certain amount of frost will always form
on the freezer shelves and around the top
compartment.
Defrost the freezer when the frost layer
reaches a thickness of about 3-5 mm.
1. Pull out the plug from the wall socket
or switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in
several layers of newspaper and put it
in a cool place
The equipment has to be cleaned
regularly:
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
2. Regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser and
the compressor at the back of the
appliance with a brush.
This operation will improve the
performance of the appliance and save
electricity consumption.
Defrosting of the refrigerator
Defrosting of the fridge compartment is
automatic. The water that forms flows into
a recipient on the compressor and
evaporates. The recipient cannot be
removed.
Defrosting the freezer
CAUTION! Never use sharp
metal tools to scrape off frost
from the evaporator as you
could damage it.
A temperature rise of the
frozen food packs, during
defrosting, may shorten their
safe storage life.
Do not use a mechanical
device or any artificial means to
speed up the thawing process
other than those recommended
by the manufacturer.
3.
4.
5.
6.
7.
CAUTION! Do not touch
frozen goods with wet
hands. Hands can freeze to
the goods.
Open the door.
In order to speed up the defrosting
process, place a pot of warm water in
the freezer compartment. In addition,
remove pieces of ice that break away
before defrosting is complete.
When defrosting is completed, dry the
interior thoroughly.
Switch on the appliance.
Set the temperature regulator to obtain
the maximum coldness and run the
appliance for two or three hours using
this setting.
Reload the previously removed food
into the compartment.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from
electricity supply.
2. Remove all food.
3. Defrost (if necessary) and clean the
appliance and all accessories.
4. Clean the appliance and all
accessories.
5. Leave the door/doors open to prevent
unpleasant smells.
WARNING! If you want to keep
the appliance switched on, ask
somebody to check it once in a
while to prevent the food inside
from spoiling in case of a
power failure.
Progress 33
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does not op‐
erate.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not con‐
nected to the mains sock‐
et correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
There is no voltage in the
mains socket.
Connect a different electrical
appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The appliance is noisy.
The appliance is not sup‐
ported properly.
Check if the appliance stands
stable.
Audible or visual alarm is
on.
The cabinet has been re‐
cently switched on or the
temperature is still too
high.
Refer to "Door open alarm"or
"High temperature alarm".
The temperature in the ap‐
pliance is too high.
Refer to "Door open alarm"or
"High temperature alarm".
The door is left open.
Close the door.
The temperature in the ap‐
pliance is too high.
Contact a qualified electrician
or contact the nearest Author‐
ised Service Centre.
A
symbol or
symbol
is shown instead of numbers
on the Temperature Display.
Temperature sensor prob‐
lem.
Contact the nearest Author‐
ised Service Centre (the cool‐
ing system will continue to
keep food products cold, but
temperature adjustment will
not be possible).
A
symbol is shown in‐
stead of numbers on the
Temperature Display.
Temperature sensor prob‐
lem.
Contact the nearest Author‐
ised Service Centre (the cool‐
ing system will continue to
keep food products cold, but
temperature adjustment will
not be possible).
The lamp does not work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
34 Progress
Problem
Possible cause
Solution
The lamp does not work.
The lamp is defective.
Contact the nearest Author‐
ised Service Centre.
The compressor operates
continually.
Temperature is set incor‐
rectly.
Refer to "Operation".
Many food products were
put in at the same time.
Wait some hours and then
check the temperature again.
The room temperature is
too high.
Refer to climate class chart on
the rating plate.
Food products placed in
the appliance were too
warm.
Allow food products to cool to
room temperature before stor‐
ing.
The FastFreeze is switch‐
ed on.
Refer to "FastFreeze function".
The IntensiveCooling is
switched on.
Refer to "IntensiveCooling
function".
The water drainage plug is
not correctly positioned.
Position the water drainage
plug in the correct way.
Food products are not
wrapped properly.
Wrap the food products better.
Temperature is set incor‐
rectly.
Refer to "Operation" .
The compressor does not
start immediately after
pressing the FastFreeze, or
after changing the tempera‐
ture.
This is normal, no error
has occurred.
The compressor starts after a
period of time.
The compressor does not
start immediately after
pressing the IntensiveCool‐
ing, or after changing the
temperature.
This is normal, no error
has occurred.
The compressor starts after a
period of time.
Water flows inside the refrig‐
erator.
The water outlet is clog‐
ged.
Clean the water outlet.
Food products prevent
that water flows into the
water collector.
Make sure that food products
do not touch the rear plate.
Progress 35
Problem
Possible cause
Solution
Water flows on the floor.
The melting water outlet is
not connected to the evap‐
orative tray above the
compressor.
Attach the melting water outlet
to the evaporative tray.
Temperature cannot be set.
The FastFreeze function
or IntensiveCooling func‐
tion is switched on.
Switch off FastFreeze or In‐
tensiveCooling manually, or
wait until the function resets
automatically to set the tem‐
perature. Refer to "Fast‐
Freezefunction" or "Intensive‐
Cooling function".
dEMo appears on the dis‐
play.
The appliance is in dem‐
onstration mode.
Keep the OK pressed for ap‐
proximately 10 seconds until a
long sound is heard and dis‐
play shuts off for a short time.
The temperature in the ap‐
pliance is too low/too high.
The temperature regulator
is not set correctly.
Set a higher/lower tempera‐
ture.
The door is not closed cor‐
rectly.
Refer to "Closing the door".
The food products' tem‐
perature is too high.
Let the food products temper‐
ature decrease to room tem‐
perature before storage.
Many food products are
stored at the same time.
Store less food products at the
same time.
The thickness of the frost
is greater than 4-5 mm.
Defrost the appliance.
The door has been
opened often.
Open the door only if necessa‐
ry.
The FastFreeze function
or IntensiveCooling func‐
tion is switched on.
Refer to "FastFreeze function"
or "IntensiveCooling function".
If the advice does not lead to
the desired result, contact the
nearest Authorised Service
Centre.
Replacing the lamp
The appliance is equipped with a longlife
LED interior light.
Only service is allowed to replace the
lighting device. Contact your Authorised
Service Centre.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
assembly instructions.
3. If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Authorised
Service Centre.
36 Progress
INSTALLATION
Electrical connection
Location
Refer to the assembly
instructions for the installation.
To ensure best performance, install the
appliance well away from sources of heat
such as radiators, boilers, direct sunlight
etc. Make sure that air can circulate freely
around the back of the cabinet.
Positioning
Install the appliance in a dry, well
ventilated indoors where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the
appliance.
Cli‐
mate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
• Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
rating plate correspond to your
domestic power supply.
• The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with
current regulations, consulting a
qualified electrician.
• The manufacturer declines all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
Ventilation requirements
Some functional problems
might occur for some types of
models when operating outside
of that range. The correct
operation can only be
guaranteed within the specified
temperature range. If you have
any doubts regarding where to
install the appliance, please
turn to the vendor, to our
customer service or to the
nearest Authorised Service
Centre.
The airflow behind the appliance must be
sufficient.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
CAUTION! Refer to the
assembly instructions for the
installation.
Progress 37
TECHNICAL DATA
Technical data
Dimensions of the recess
Height
mm
1400
Width
mm
560
Depth
mm
550
Rising time
Hours
13
Voltage
Volts
230 - 240
Frequency
Hz
50
The technical information is situated in the
rating plate, on the external or internal
side of the appliance and in the energy
label.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol . Put
the packaging in relevant containers to
recycle it. Help protect the environment
and human health by recycling waste of
electrical and electronic appliances. Do
not dispose of appliances marked with the
symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling
facility or contact your municipal office.
38 Progress
TABLE DES MATIÈRES
Informations de sécurité
Consignes de sécurité
Fonctionnement
Utilisation quotidienne
Conseils
38
39
41
44
49
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Caractéristiques techniques
50
51
55
56
Sous réserve de modifications.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts
résultant d'une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et
accessible pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées
d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont été appréhendés.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et
jetez-les convenablement.
Consignes générales de sécurité
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des utilisations telles que :
– dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines
réservées aux employés dans des magasins, bureaux
et autres lieux de travail ;
Progress 39
pour une utilisation privée, par les clients, dans des
hôtels et autres lieux de séjour.
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans
l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne
soient pas obstrués.
N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre appareil
pour accélérer le processus de dégivrage que ceux
recommandés par le fabricant.
N'endommagez pas le circuit frigorifique.
N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des
compartiments de conservation des aliments de l'appareil,
sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des produits de nettoyage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de
solvants ni d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Installation
AVERTISSEMENT! L'appareil
doit être installé uniquement
par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage et les
boulons de transport.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies avec
l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
•
•
•
•
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
Lors de la première installation ou
après avoir inversé la porte, attendez
au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Cela permet à
l'huile de refouler dans le compresseur.
Avant toute opération sur l'appareil (par
ex. inversion de la porte), débranchez
la fiche de la prise de courant.
N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
40 Progress
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit trop humide ou trop froid,
comme une dépendance extérieure, un
garage ou une cave.
• Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
• L'appareil contient un sachet de
dessiccateur. Ce n'est pas un jouet. Ce
n'est pas un aliment. Jetez-le
immédiatement.
Connexion électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant sur
la plaque signalétique correspondent
aux données électriques de votre
réseau.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation ou
le compresseur. Contactez le service
après-vente agréé ou un électricien
pour changer les composants
électriques.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à la
prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la prise
de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
Usage
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures,
d'électrocution ou d'incendie.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Veillez à ne pas endommager le circuit
frigorifique. Il contient de l'isobutane
(R600a), un gaz naturel ayant un
niveau élevé de compatibilité
environnementale. Ce gaz est
inflammable.
• Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes
et de sources d'ignition dans la pièce.
Aérez la pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
• Ne placez jamais de boissons
gazeuses dans le congélateur. Cela
engendrerait une pression sur le
récipient de la boisson.
• Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés de
produits inflammables à l'intérieur ou à
proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
• Ne retirez pas et ne touchez pas les
éléments du compartiment congélateur
avec les mains mouillées ou humides.
• Ne recongelez jamais un aliment qui a
été décongelé.
• Respectez les instructions de stockage
figurant sur l'emballage des aliments
surgelés.
Éclairage interne
• Le type d'ampoule utilisé dans cet
appareil n'est pas adapté à l'éclairage
de votre habitation.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de
dommages matériels.
Progress 41
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la recharge
du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire, nettoyezle. Si l'orifice est bouché, l'eau
provenant du dégivrage s'écoulera en
bas de l'appareil.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent la
couche d'ozone.
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des informations
sur la marche à suivre pour mettre
l'appareil au rebut.
• N'endommagez pas la partie du circuit
de réfrigération située à proximité du
condenseur thermique.
FONCTIONNEMENT
Bandeau de commande
1
Functions
6
5
4
3
2
1 Affichage
2 Touche d'augmentation de la
température
3 Touche de diminution de la
température
4 OK
5 Functions
6 ON/OFF
Pour modifier la tonalité prédéfinie des
touches, appuyez simultanément sur la
touche Functions et la touche de
diminution de la température pendant
plusieurs secondes. Ce changement est
réversible.
42 Progress
Affichage
A
B
C D E
F
Off
min
I H G
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Affichage de la minuterie
Voyant ON/OFF
Fonction IntensiveCooling
Fonction VitaSafe
Fonction FastFreeze
Indicateur de température
Voyant d'alarme
Fonction ChildLock
Fonction DrinksChill
Mise en marche
Fonction IntensiveCooling
1. Branchez la fiche électrique de
l'appareil à la prise de courant.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF de
l'appareil si l'affichage est éteint. Les
indicateurs de température indiquent la
température programmée par défaut.
Pour sélectionner une température
différente, reportez-vous au paragraphe
« Réglage de la température ».
Si vous devez ranger une grande quantité
d'aliments dans votre réfrigérateur, par
exemple après avoir fait vos courses,
nous vous suggérons d'activer la fonction
IntensiveCooling : elle permet de refroidir
rapidement les aliments tout en évitant le
réchauffement des denrées déjà stockées
dans le réfrigérateur.
Si "dEMo" s'affiche, reportez-vous au
chapitre « En cas d'anomalie de
fonctionnement ».
Mise à l'arrêt
1. Appuyez sur la touche ON/OFF de
l'appareil pendant 5 secondes.
L'affichage s'éteint.
2. Débranchez la fiche électrique de
l'appareil de la prise de courant.
Réglage de la température
Réglez la température de l'appareil en
appuyant sur les touches de température.
Température par défaut :
• +5 °C dans le réfrigérateur
Les indicateurs de température affichent
la température programmée.
La température programmée
sera atteinte sous 24 heures.
Après une coupure de courant,
la température programmée
reste enregistrée.
1. Appuyez sur la touche Functions
jusqu'à ce que le symbole
correspondant s'affiche.
L'indicateur IntensiveCooling clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur IntensiveCooling s'affiche.
La fonction IntensiveCooling se désactive
automatiquement au bout d'environ
6 heures.
Pour désactiver la fonction avant sa
désactivation automatique, répétez la
procédure.
La fonction se désactive
lorsque vous sélectionnez une
température différente pour le
réfrigérateur.
Réglage du compartiment
VitaSafe
1. Appuyez sur la touche Functions
jusqu'à ce que le symbole
correspondant s'affiche.
L'affichage indique 3. Il s'agit du
paramètre par défaut vous garantissant
les performances les plus économiques.
Progress 43
2. Appuyez sur les touches de
température du bandeau de
commande pour atteindre le réglage
souhaité.
3. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer le réglage.
Le voyant revient sur le réglage de
température du réfrigérateur au bout de
quelques secondes.
Ré‐
glage
Utilisation
1-3
Viande et poisson
4-5
Viande, poisson, légumes et
fruits conservés ensemble
Fonction FastFreeze
La fonction FastFreeze accélère la
congélation des aliments frais et protège
en même temps les denrées déjà
entreposées d'un réchauffement
indésirable.
1. Pour activer cette fonction, appuyez
sur la touche Functions jusqu'à ce que
le symbole correspondant s'affiche.
L'indicateur FastFreeze clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer.
L'indicateur FastFreeze s'affiche.
Cette fonction s'arrête automatiquement
au bout de 52 heures.
Pour désactiver la fonction avant qu'elle
ne s'arrête automatiquement, répétez la
procédure jusqu'à ce que le voyant
FastFreeze s'éteigne.
La fonction se désactive
lorsque vous sélectionnez une
température différente.
Alarme de porte ouverte
Une alarme sonore se déclenche si la
porte reste ouverte pendant quelques
minutes. Les conditions d'alarme de porte
ouverte sont indiquées par :
• un voyant d'alarme clignotant ;
• une alarme sonore.
Au rétablissement des conditions
normales (porte fermée), l'alarme s'arrête.
Vous pouvez également éteindre le signal
sonore en appuyant sur n'importe quelle
touche.
Fonction ChildLock
Activez la fonction ChildLock pour
verrouiller les touches et éviter toute
opération accidentelle.
1. Appuyez sur la touche Functions
jusqu'à ce que le symbole
correspondant s'affiche.
L'indicateur ChildLock clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur ChildLock s'affiche.
Pour désactiver la fonction ChildLock,
répétez la procédure jusqu'à ce que le
voyant ChildLock s'éteigne.
Fonction DrinksChill
La fonction DrinksChill doit être utilisée
pour le réglage d'une alarme sonore à une
heure souhaitée, ce qui est utile, par
exemple, lorsque l'on souhaite refroidir
une préparation pendant un certain temps
dans le cadre d'une recette de cuisine.
Elle est également utile lorsque vous avez
besoin d'un rappel pour ne pas oublier
que vous avez placé des bouteilles dans
le congélateur pour les refroidir
rapidement.
1. Appuyez sur la touche Functions
jusqu'à ce que le symbole
correspondant s'affiche.
L'indicateur DrinksChill clignote.
Le minuteur indique pendant quelques
secondes la valeur programmée
(30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de réglage de
la minuterie pour modifier la valeur
programmée (de 1 à 90 minutes).
3. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur DrinksChill s'affiche.
Le minuteur se met à clignoter (min).
Une fois la durée programmée écoulée, le
voyant DrinksChill clignote et un signal
sonore retentit. Appuyez sur la touche OK
44 Progress
pour arrêter le signal sonore et désactiver
la fonction.
Pour désactiver la fonction, répétez la
procédure jusqu'à ce que DrinksChill
s'éteigne.
Il est possible de modifier la
durée à tout moment et avant
la fin du décompte en appuyant
sur la touche de diminution de
la température et sur la touche
d'augmentation de la
température.
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les
accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION! N'utilisez jamais
de détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à base
de chlore ou d'huile car ils
pourraient endommager le
revêtement.
Mise en place des balconnets
de la porte
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières afin que les
clayettes puissent être positionnées
comme vous le souhaitez.
Selon la taille des emballages des
aliments conservés, les balconnets de la
porte peuvent être positionnés à
différentes hauteurs.
1. Faites glisser le balconnet dans le
sens des flèches jusqu'à ce qu'il se
libère.
2. Repositionnez-le selon les besoins.
Ne modifiez pas l'emplacement
de la clayette en verre située
au-dessus du bac à légumes,
afin de garantir une circulation
d'air optimale.
Progress 45
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des aliments frais et
conserver longtemps des aliments
congelés ou surgelés.
Pour congeler des aliments frais, activez
la fonction FastFreeze et introduisez-les
dans le compartiment congélateur.
Placez les aliments frais à congeler dans .
La quantité maximale d'aliments frais que
vous pouvez congeler par tranche de
24 heures est indiquée sur la plaque
signalétique (située à l'intérieur de
l'appareil).
Le processus de congélation dure
24 heures : vous ne devez ajouter aucun
autre aliment à congeler pendant cette
période.
Une fois le processus de congélation
terminé, revenez à la température
souhaitée (voir « Fonction FastFreeze »).
Dans ce cas, la température du
compartiment réfrigérateur est
susceptible de descendre en
dessous de 0 °C. Si cela se
produit, repositionnez le
thermostat sur une position
inférieure pour obtenir moins
de froid.
Conservation d'aliments
congelés et surgelés
À la mise en service ou après un arrêt
prolongé, placez le thermostat sur la
position maximale pendant 2 heures
environ avant d'introduire les produits
dans le compartiment.
AVERTISSEMENT! En cas de
décongélation accidentelle, due
par exemple à une coupure de
courant, si la coupure a duré
plus de temps qu'indiqué au
paragraphe « Autonomie de
fonctionnement » du chapitre
Caractéristiques techniques,
consommez rapidement les
aliments décongelés ou cuisezles immédiatement avant de
les recongeler (une fois
refroidis).
Décongélation
Avant utilisation, les aliments surgelés ou
congelés peuvent être décongelés dans le
compartiment réfrigérateur ou à
température ambiante en fonction du
temps disponible pour cette opération.
Les petites portions peuvent même être
cuites sans décongélation préalable ; la
cuisson sera cependant un peu plus
longue.
Compartiment VitaSafe
La température de conservation et
l'humidité relative (comprise entre 45 et
90 %) créent les conditions de
conservation optimales pour divers types
d'aliments.
Pour en savoir plus sur les réglages de
température dans le compartiment
VitaSafe, reportez-vous au chapitre
« Réglage du compartiment VitaSafe ».
Le compartiment VitaSafe est idéal pour
conserver toute une variété d'aliments
frais, car il préserve les hautes valeurs
nutritionnelles ainsi que le taux d'humidité
élevé plus longtemps que dans le
réfrigérateur normal.
Le compartiment VitaSafe est également
adapté pour décongeler des aliments.
Les aliments décongelés peuvent être
conservés jusqu'à deux jours.
46 Progress
Contrôle de l'humidité
Le compartiment est équipé de butées
empêchant les bacs de tomber lorsqu'ils
sont tirés au maximum. Pour sortir le bac :
1. Tirez le bac au maximum.
2. Soulevez et sortez le bac.
~0°c
VitaSafe
Les bacs portant le symbole d'une goutte
d'eau :
et
peuvent s'utiliser
suivant les conditions de conservation
souhaitées indépendamment l'un de
l'autre avec un niveau d'humidité plus ou
moins élevé.
Type d'aliment
Les bacs se règlent séparément et se
contrôlent par les vannes coulissantes
situées à l'avant des bacs.
• « Sec » : humidité faible - humidité
relative jusqu'à 50 %
Ce niveau d'humidité est atteint lorsque
les deux glissières sont réglées en
position
et que les orifices d'aération
sont complètement ouverts.
• « Humide » : humidité relative élevée,
jusqu'à 90 %
Ce niveau d'humidité est atteint lorsque
les deux glissières sont réglées en
position
et que les orifices
d'aération sont fermés. L'humidité est
capturée et ne peut s'échapper.
Réglage de l'humidité
dans l'air
Durée de conservation
Oignon
« Sec »
jusqu'à 5 mois
Beurre
« Sec »
jusqu'à 1 mois
Bœuf, cerf, petits morceaux
de viande, volaille
« Sec »
jusqu'à 7 jours
Sauce tomate
« Sec »
jusqu'à 4 jours
Poisson, crustacés, pro‐
duits cuisinés à base de
viande
« Sec »
jusqu'à 3 jours
Fruits de mer cuits
« Sec »
jusqu'à 2 jours
Salade, légumes Carottes,
herbes aromatiques, choux
de Bruxelles, céleri
« Humide »
jusqu'à 1 mois
Artichauts, chou-fleur, chi‐
corée, laitue iceberg, endi‐
ves, mâche, laitue, poi‐
reaux, chicorée rouge
« Humide »
jusqu'à 21 jours
Progress 47
Type d'aliment
Réglage de l'humidité
dans l'air
Durée de conservation
Brocolis, chou chinois, chou
frisé, chou, radis, chou de
Milan
« Humide »
jusqu'à 14 jours
Petits pois, chou-rave
« Humide »
jusqu'à 10 jours
Ciboule, radis, asperges,
épinards
« Humide »
jusqu'à 7 jours
Fruits
Poires, dattes (fraîches),
fraises, pêches
« Humide »
jusqu'à 1 mois
Prunes
rhubarbe, groseilles à ma‐
quereau
« Humide »
jusqu'à 21 jours
Pommes (qui ne craignent
pas le froid), coings
« Humide »
jusqu'à 20 jours
Abricots, cerises
« Humide »
jusqu'à 14 jours
Prunes de Damas, raisin
« Humide »
jusqu'à 10 jours
Mûres, raisins de Corinthe
« Humide »
jusqu'à 8 jours
Figues (fraîches)
« Humide »
jusqu'à 7 jours
Myrtilles, framboises
« Humide »
jusqu'à 5 jours
Les gâteaux contenant de la
crème et d'autres sortes de
pâtisseries peuvent être
conservés dans le
compartiment VitaSafe
pendant 2 à 3 jours.
Ne placez pas dans le
compartiment VitaSafe :
• Les fruits qui craignent le froid et
doivent être stockés en cave ou à
température ambiante, tels que les
ananas, les bananes, les
pamplemousses, les melons, les
mangues, les papayes, les oranges, les
citrons et les kiwis.
• Les types d'aliments qui ne sont pas
mentionnés ci-dessus doivent être
stockés dans le compartiment du
réfrigérateur (par ex. tous types de
fromages, charcuteries, etc.)
Le niveau d'humidité dans l'air
des bacs dépend de l'humidité
contenue dans les aliments, les
légumes et les fruits stockés
ainsi que de la fréquence à
laquelle la porte est ouverte
Le compartiment VitaSafe est également
adapté à la décongélation lente des
aliments. Dans ce cas, les denrées
décongelées peuvent être conservées
dans le compartiment VitaSafe pendant
un ou deux jours.
• Faites attention à la fraîcheur des
aliments, particulièrement à l'approche
de la date de péremption. La qualité et
48 Progress
•
•
•
•
•
la fraîcheur influencent la durée de
conservation.
La durée du cycle complet de stockage
dépend des conditions de conservation
observées avant le stockage final au
réfrigérateur.
Les aliments, les fruits ou les légumes
doivent toujours être emballés ou
enveloppés avant leur stockage.
Nourriture pour animaux : elle doit
toujours être conservée emballée et au
sec.
Les aliments riches en protéines se
détériorent plus rapidement. Les fruits
de mer se conservent donc moins
longtemps que le poisson, qui se
conserve moins longtemps que la
viande. Lorsque des aliments sont
conservés dans un compartiment
VitaSafe, leur durée de conservation
peut être multipliée par trois sans que
la qualité ne soit pour autant
compromise.
Tous les aliments conservés dans un
compartiment VitaSafe doivent être
sortis des bacs environ 15 à 30 min
avant d'être consommés,
particulièrement les fruits et les
légumes destinés à être consommés
crus. Afin d'améliorer la texture et la
saveur des fruits et des légumes, il est
nécessaire de les laisser revenir à
température ambiante.
A
OK
B
OK
Après chargement de denrées
fraîches dans l'appareil ou
après des ouvertures répétées
(ou une ouverture prolongée)
de la porte, il est normal que
l'inscription OK. disparaisse.
Attendez au moins 12 heures
avant de régler le thermostat.
Ventilateur
Le réfrigérateur comporte un dispositif
permettant un refroidissement rapide des
aliments et maintenant une température
plus homogène dans le compartiment.
Ce dispositif s'active automatiquement en
cas de besoin, par exemple pour rafraîchir
rapidement le réfrigérateur lorsque la
porte est laissée ouverte ou si la
température ambiante est élevée.
Indicateur de température
Pour un bon stockage des aliments, le
réfrigérateur est doté d'un indicateur de
température. Le symbole sur la paroi
latérale de l'appareil indique la zone la
plus froide du réfrigérateur.
Si « OK » s'affiche (A), placez les aliments
frais dans la zone indiquée par le
symbole. Si ce n'est pas le cas (B), réglez
le thermostat sur une température
inférieure et attendez 12 heures avant de
vérifier à nouveau.
La fonction Ventilateur s'arrête
si la porte est ouverte et
redémarre sitôt la porte
refermée.
Progress 49
CONSEILS
Bruits normaux de
fonctionnement
• Un léger gargouillis lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
• Un ronronnement et un bruit de
pulsation provenant du compresseur
lorsque le liquide réfrigérant est pompé.
• Un bruit de craquement soudain
provenant de l'intérieur de l'appareil
provoqué par une dilatation thermique
(un phénomène naturel et inoffensif).
• Un léger cliquetis du thermostat
lorsque le compresseur s'active ou se
désactive.
• Fruits et légumes : nettoyez-les
soigneusement et placez-les dans le
bac spécial. Bananes, pommes de
terre, oignons et ail ne doivent pas être
mis dans le réfrigérateur, s'ils ne sont
pas emballés.
• Beurre et fromage : placez-les dans le
compartiment spécial, étanche à l'air,
ou enveloppez-les dans une feuille
d'aluminium ou un sachet en
polyéthylène, pour les tenir autant que
possible à l'abri de l'air.
• Bouteilles : elles doivent être munies
d'un bouchon et être placées sur le
porte-bouteilles ou (s'il est installé)
dans le balconnet à bouteilles de la
porte.
Conseils d'économie d'énergie
Conseils pour la congélation
• Évitez d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laissez ouverte
que le temps nécessaire.
Voici quelques conseils importants pour
obtenir un processus de congélation
optimal :
Conseils pour la réfrigération
des aliments frais
• respectez la quantité maximale de
denrées fraîches que vous pouvez
congeler par 24 heures figurant sur la
plaque signalétique ;
• le processus de congélation durant
24 heures, n'ajoutez pas d'autres
aliments à congeler pendant cette
période ;
• congelez uniquement des aliments de
bonne qualité, frais et nettoyés ;
• préparez la nourriture en petits paquets
pour une congélation rapide et
uniforme, adaptés à l'importance de la
consommation ;
• enveloppez les aliments dans des
feuilles d'aluminium ou des sachets en
plastique et assurez-vous que les
emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non
congelés, toucher des aliments déjà
congelés pour éviter une remontée en
température de ces derniers ;
• les aliments maigres se conservent
mieux et plus longtemps que les
aliments gras ; le sel réduit la durée de
conservation des aliments ;
Les bruits suivants sont normaux lorsque
l'appareil est en cours de fonctionnement :
Pour obtenir les meilleurs résultats :
• n'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation
dans le réfrigérateur
• couvrez ou enveloppez soigneusement
les aliments, surtout s'ils sont
aromatiques
• placez correctement les aliments pour
que l'air puisse circuler librement
autour
Conseils pour la réfrigération
Conseil utiles :
• Viande (tous types de viande) :
emballez-la dans un emballage adapté
et placez-la sur l'étagère en verre audessus du bac à légumes. Ne
conservez la viande que 1 ou 2 jours
au plus.
• Aliments cuits, plats froids : couvrez-les
et placez-les sur une étagère.
50 Progress
• la température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont
consommés dès leur sortie du
compartiment congélateur, peut
provoquer des brûlures ;
• l'identification des emballages est
importante : indiquez la date de
congélation du produit et respectez la
durée de conservation indiquée par le
fabricant.
Conseils pour le stockage des
aliments surgelés
Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
•
•
•
•
ont été correctement entreposées par
le revendeur ;
prévoyez un temps réduit au minimum
pour le transport des denrées du
magasin d'alimentation à votre
domicile ;
évitez d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laissez ouverte
que le temps nécessaire ;
une fois décongelés, les aliments se
détériorent rapidement et ne peuvent
pas être recongelés ;
ne dépassez pas la durée de
conservation indiquée par le fabricant.
• assurez-vous que les denrées
surgelées achetées dans le commerce
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Avertissements généraux
ATTENTION! Débranchez
l'appareil avant toute opération
d'entretien et de nettoyage.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit
de réfrigération ; l'entretien et la
recharge ne doivent donc être
effectués que par du personnel
qualifié.
Les pièces et accessoires de
l'appareil ne doivent pas être
lavés au lave-vaisselle.
Nettoyage périodique
ATTENTION! Ne tirez pas, ne
déplacez pas, n'endommagez
pas les tuyaux et/ou câbles qui
se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
ATTENTION! Attention à ne
pas endommager le système
de réfrigération.
ATTENTION! Lorsque vous
déplacez l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour éviter
de rayer le sol.
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et un détergent
doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous assurer
qu'ils sont propres et ne contiennent
pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés à
l'arrière de l'appareil avec une brosse.
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
Dégivrage du réfrigérateur
Le dégivrage du compartiment
réfrigérateur est automatique. L'eau qui se
forme s'écoule vers un réservoir situé sur
Progress 51
le compresseur puis s'évapore. Le
réservoir ne peut pas être retiré.
Dégivrage du congélateur
ATTENTION! N'utilisez en
aucun cas d'objets métalliques
ou tranchants pour gratter la
couche de givre sur
l'évaporateur, car vous
risqueriez de le détériorer.
Une élévation de la
température des denrées
congelées, pendant le
dégivrage, peut réduire leur
durée de conservation.
N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre moyen
artificiel pour accélérer le
processus de dégivrage hormis
ceux recommandés par le
fabricant.
Une certaine quantité de givre se forme
toujours sur les clayettes du congélateur
et autour du compartiment supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque
l'épaisseur de la couche de givre est
comprise entre 3 et 5 mm.
1. Débranchez la fiche de la prise secteur
ou éteignez l'appareil.
2. Sortez les denrées congelées,
enveloppez-les dans plusieurs feuilles
de papier journal et conservez-les
dans un endroit frais
ATTENTION! Ne touchez
pas les produits congelés et
les surfaces givrées avec
les mains humides. Risque
de brûlures ou
d'arrachement de la peau.
3. Ouvrez la porte.
Le dégivrage peut être accéléré en
plaçant un récipient d'eau chaude
4.
5.
6.
7.
dans le compartiment congélateur.
Retirez également les morceaux de
glace au fur et à mesure qu'ils se
détachent, avant que le processus de
dégivrage ne soit terminé.
Une fois le dégivrage terminé, séchez
bien l'intérieur.
Mettez l'appareil en marche.
Réglez le thermostat pour obtenir le
plus de froid possible et faites
fonctionner l'appareil pendant deux ou
trois heures en utilisant ce réglage.
Replacez les denrées dans le
compartiment.
En cas de non-utilisation
prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Dégivrez (si nécessaire) et nettoyez
l'appareil ainsi que tous les
accessoires.
4. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
5. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
AVERTISSEMENT! Si,
toutefois, vous n'avez pas la
possibilité de débrancher et de
vider l'appareil, faites vérifier
régulièrement le bon de
fonctionnement de celui-ci pour
éviter que les aliments qu'il
contient ne pourrissent en cas
de coupure de courant.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
52 Progress
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
L'appareil ne fonctionne pas
du tout.
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du câble d'alimen‐
tation n'est pas correcte‐
ment insérée dans la prise
de courant.
Branchez correctement la fi‐
che du câble d'alimentation
dans la prise de courant.
La prise de courant n'est
pas alimentée.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de cou‐
rant. Contactez un électricien
qualifié.
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité de
l'appareil.
Les signaux sonores et vi‐
suels sont activés.
L'appareil a récemment
été mis en marche ou la
température est toujours
trop élevée.
Consultez le paragraphe
« Alarme porte ouverte » ou
« Alarme haute température ».
La température à l'inté‐
rieur de l'appareil est trop
élevée.
Consultez le paragraphe
« Alarme porte ouverte » ou
« Alarme haute température ».
La porte est laissée ouver‐
te.
Fermez la porte.
La température à l'inté‐
rieur de l'appareil est trop
élevée.
Contactez un électricien quali‐
fié ou le service après-vente
agréé le plus proche.
Un symbole
ou
appa‐
raît à la place des chiffres
sur l'écran de température.
Problème de capteur de
température.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche (le
système de réfrigération conti‐
nuera de maintenir les ali‐
ments au froid, mais le régla‐
ge de la température n'est pas
possible).
Un symbole
apparaît à la
place des chiffres sur l'écran
de température.
Problème de capteur de
température.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche (le
système de réfrigération conti‐
nuera de maintenir les ali‐
ments au froid, mais le régla‐
ge de la température n'est pas
possible).
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
Progress 53
Problème
Cause probable
Solution
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est défectueux.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche.
Le compresseur fonctionne
en permanence.
Il y a une erreur dans le
réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la tempé‐
rature.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la pla‐
que signalétique.
Les aliments introduits
dans l'appareil étaient trop
chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant
de les mettre dans l'appareil.
La fonction FastFreeze est
activée.
Consultez le paragraphe
« Fonction FastFreeze ».
La fonction IntensiveCool‐
ing est activée.
Consultez le paragraphe
« Fonction IntensiveCooling ».
Le bouchon de la gouttière
d'évacuation de l'eau de
dégivrage n'est pas bien
placé.
Placez correctement le bou‐
chon de la gouttière d'évacua‐
tion de l'eau.
Les aliments ne sont pas
correctement emballés.
Emballez les produits de façon
plus adaptée.
Il y a une erreur dans le
réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Le compresseur ne démarre
pas immédiatement après
avoir appuyé sur la touche
FastFreeze, ou après avoir
changé la température.
Ce phénomène est nor‐
mal, il ne s'agit pas d'une
anomalie.
Le compresseur démarre au
bout d'un certain temps.
Le compresseur ne démarre
pas immédiatement après
avoir appuyé sur la touche
IntensiveCooling, ou après
avoir changé la température.
Ce phénomène est nor‐
mal, il ne s'agit pas d'une
anomalie.
Le compresseur démarre au
bout d'un certain temps.
De l'eau s'écoule à l'intérieur
du réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage est
obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement
de l'eau de dégivrage.
54 Progress
Problème
Cause probable
Solution
Des aliments empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits
ne touchent pas la plaque ar‐
rière.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage n'est
pas raccordé au bac
d'évaporation situé audessus du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation de
l'eau au bac d'évaporation de
l'eau de dégivrage.
Il est impossible de régler la
température.
La fonction FastFreeze ou
IntensiveCooling est acti‐
vée.
Désactivez manuellement la
fonction FastFreeze ou Inten‐
siveCooling, ou attendez que
la fonction se réinitialise auto‐
matiquement avant de régler
la température. Reportez-vous
au chapitre « Fonction Fast‐
Freeze » ou « Fonction Inten‐
siveCooling ».
dEMo s'affiche sur le pan‐
neau.
L'appareil est en mode dé‐
monstration.
Maintenez les touches OK et
enfoncées pendant environ
10 secondes, jusqu'à ce qu'un
long signal sonore retentisse
et que l'affichage s'éteigne
pendant un court instant.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas ré‐
glé correctement.
Augmentez/réduisez la tempé‐
rature.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La température des pro‐
duits est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant
de les placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Introduisez moins de produits
en même temps.
L'épaisseur de givre est
supérieure à 4 - 5 mm.
Dégivrez l'appareil.
La porte a été ouverte trop
souvent.
N'ouvrez la porte qu'en cas de
nécessité.
La fonction FastFreeze ou
IntensiveCooling est acti‐
vée.
Reportez-vous au chapitre
« Fonction FastFreeze » ou
« Fonction IntensiveCooling ».
Progress 55
Si ces conseils n'apportent pas
de solution à votre problème,
veuillez consulter le service
après-vente agréé le plus
proche.
Remplacement de l'éclairage
L'appareil est équipé d'un éclairage à LED
longue durée.
Le remplacement du dispositif d'éclairage
doit uniquement être effectué par un
technicien du service après-vente.
Contactez votre service après-vente
agréé.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte.
Reportez-vous aux instructions de
montage.
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez le service
après-vente agréé.
INSTALLATION
Emplacement
Consultez la notice de montage
lors de l'installation.
Pour assurer des performances optimales,
l'appareil ne doit pas être installé près
d'une source de chaleur telle qu'un
radiateur, une chaudière, la lumière
directe du soleil, etc. Assurez-vous que
l'air circule librement à l'arrière de
l'appareil.
Positionnement
Installez cet appareil dans une pièce
intérieure sèche et bien ventilée où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil.
Classe
clima‐
tique
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
Des problèmes fonctionnels
peuvent survenir sur certains
types de modèles fonctionnant
hors de cette plage de
températures. Seul le respect
de la plage de températures
spécifiée peut garantir un bon
fonctionnement de l'appareil.
En cas de doute concernant
l'emplacement d'installation de
l'appareil, veuillez contacter le
vendeur, notre service aprèsvente ou le centre de
réparation agréé le plus
proche.
Branchement électrique
• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre réseau
électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si la
prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise à
la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
56 Progress
Exigences en matière de
ventilation
ATTENTION! Consultez la
notice de montage lors de
l'installation.
Veillez à garantir une circulation d'air
suffisante à l'arrière de l'appareil.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques techniques
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
mm
1400
Largeur
mm
560
Profondeur
mm
550
Autonomie de fonctionnement
Heures
13
Tension
Volts
230 - 240
Fréquence
Hz
50
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil et
sur l'étiquette énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez
à la protection de l'environnement et à
votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas
les appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un tel
produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
Progress 57
INHALTSVERZEICHNIS
Sicherheitshinweise
Sicherheitsanweisungen
Betrieb
Täglicher Gebrauch
Tipps und Hinweise
57
58
60
63
67
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Montage
Technische Daten
69
70
74
75
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts
zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen oder
Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder
Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keine
Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem
sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen
auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/
oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden,
wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des
Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern
fern und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
Allgemeine Sicherheit
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
58 Progress
Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften,
Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im
Gehäuse, um das Gerät und in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere als
vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige
Hilfsmittel zu beschleunigen.
Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts keine
anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder
Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen
Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen,
wie Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer
gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden,
um Gefahrenquellen zu vermeiden.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SICHERHEITSANWEISUNGEN
Montage
WARNUNG! Die Montage des
Geräts darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
• Entfernen Sie die
Verpackungsmaterialien und die
Transportschrauben.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um das
Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie nach der Montage oder
dem Wechsel des Türanschlags 4
Stunden, bevor Sie das Gerät an die
Progress 59
•
•
•
•
•
•
Stromversorgung anschließen. Dies ist
erforderlich, damit das Öl in den
Kompressor zurückfließen kann.
Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie am Gerät
arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe
von Heizkörpern, Herden, Backöfen
oder Kochfeldern auf.
Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo
es direktem Sonnenlicht ausgesetzt
sein könnte.
Stellen Sie das Gerät nicht an zu
feuchten oder kalten Orten auf, wie z.
B. in Nebengebäuden, Garagen oder
Weinkellern.
Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
Das Gerät enthält einen Beutel mit
Trockenmittel. Dieser Beutel ist kein
Spielzeug. Dieser Beutel ist kein
Lebensmittel. Bitte entsorgen Sie ihn
umgehend.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät unbedingt an
eine ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, elektrische Bauteile
(wie Netzstecker, Netzkabel und
Kompressor) nicht zu beschädigen.
Wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst oder einen Elektriker, um
die elektrischen Bauteile
auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Verwendung
WARNUNG! Es besteht
Verletzungs-, Verbrennungs-,
Stromschlag- und Brandgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck zugelassen
sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf
nicht zu beschädigen. Er enthält
Isobutan (R600a), ein Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist
brennbar.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht
in das Gefrierfach. Dadurch entsteht
Druck auf den Getränkebehälter.
• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt sind,
im Gerät, auf dem Gerät oder in der
Nähe des Geräts.
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
• Nehmen Sie keine Gegenstände aus
dem Gefrierfach bzw. berühren Sie
diese nicht, falls Ihre Hände nass oder
feucht sind.
60 Progress
• Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein.
• Befolgen Sie die Hinweise auf der
Verpackung zur Aufbewahrung
tiefgekühlter Lebensmittel.
Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
Entsorgung
Innenbeleuchtung
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Der in diesem Gerät verwendete
Lampentyp eignet sich nicht zur
Raumbeleuchtung.
Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie Risiko
von Schäden am Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und reinigen
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit
in der Nähe des Wärmetauschers nicht
beschädigt wird.
BETRIEB
Bedienfeld
1
Functions
6
1
2
3
4
Display
Taste zum Erhöhen der Temperatur
Taste zum Senken der Temperatur
OK
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
ändern. Halten Sie dazu Functions und
5
4
3
2
5 Functions
6 ON/OFF
Progress 61
die Taste zum Senken der Temperatur
einige Sekunden gedrückt. Die Änderung
lässt sich rückgängig machen.
Display
A
B
C D E
F
Off
min
I H G
Einschalten des Geräts
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Drücken Sie ON/OFF, wenn das
Display ausgeschaltet ist. Die
Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte
Standardtemperatur an.
Informationen zur Auswahl einer anderen
Temperatur finden Sie unter
„Temperaturregelung“.
Wenn im Display "dEMo" angezeigt wird,
siehe Abschnitt „Fehlersuche“.
Ausschalten des Geräts
1. Halten Sie ON/OFF 5 Sekunden
gedrückt.
Das Display wird ausgeschaltet.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
Temperaturregelung
Stellen Sie die Temperatur durch Drücken
der Temperaturregler ein.
Standardtemperatur:
• +5 °C für den Kühlschrank
Die Temperaturanzeigen zeigen die
eingestellten Temperaturen an.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Timer-Anzeige
Anzeige ON/OFF
Funktion IntensiveCooling
Funktion VitaSafe
Funktion FastFreeze
Temperaturanzeige
Alarmanzeige
Funktion ChildLock
Funktion DrinksChill
Die eingestellte Temperatur
wird innerhalb von 24 Stunden
erreicht.
Nach einem Stromausfall bleibt
die eingestellte Temperatur
gespeichert.
Funktion IntensiveCooling
Wenn Sie zum Beispiel nach einem
Einkauf größere Mengen warmer
Lebensmittel einlegen möchten,
empfehlen wir die Funktion
IntensiveCooling einzuschalten, um die
Produkte schneller zu kühlen und zu
vermeiden, dass die bereits im
Kühlschrank befindlichen Lebensmittel
erwärmt werden.
1. Drücken Sie Functions, bis das
entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige IntensiveCooling blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige IntensiveCooling erscheint.
Die Funktion IntensiveCooling wird nach
etwa 6 Stunden automatisch abgeschaltet.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung, wiederholen
Sie die obigen Schritte.
Die Funktion wird durch die
Auswahl einer anderen
Temperatur für den Kühlraum
ausgeschaltet.
62 Progress
Einstellen des VitaSafe-Fachs
Alarm „Tür offen“
1. Drücken Sie Functions, bis das
entsprechende Symbol angezeigt wird.
Im Display wird 3 angezeigt. Dies ist die
Standardeinstellung, welche die
effektivste Leistung sicherstellt.
2. Drücken Sie die
Temperatureinstelltasten auf dem
Bedienfeld, um die gewünschte
Temperatur zu wählen.
3. Drücken Sie OK zur Bestätigung der
Einstellung.
Das Display zeigt nach wenigen
Sekunden wieder die eingestellte
Kühlschranktemperatur an.
Es ertönt ein Alarmsignal, wenn die Tür
einige Minuten lang offen steht. Der Alarm
„Tür offen“ wird wie folgt angezeigt:
Ein‐
stel‐
lung
Anwendung
1-3
Fleisch und Fisch
4-5
Fleisch, Fisch, Gemüse und
Obst zusammen gelagert
Funktion FastFreeze
Die Funktion FastFreeze ist eine
Schnellgefrierfunktion, die die Tiefkühlung
neu hinzukommender Lebensmittel
beschleunigt und gleichzeitig die bereits
tiefgekühlten Lebensmittel vor
unerwünschter Erwärmung schützt.
1. Drücken Sie zum Einschalten dieser
Funktion die Taste Functions, bis das
entsprechende Symbol leuchtet.
Die Anzeige FastFreeze blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige FastFreeze erscheint.
Diese Funktion endet automatisch nach
52 Stunden.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung, wiederholen
Sie den Vorgang, bis die Anzeige
FastFreeze erlischt.
Die Funktion wird durch die
Auswahl einer anderen
Temperatur ausgeschaltet.
• Blinkende Alarmanzeige
• Akustisches Signal.
Sobald der Normalzustand
wiederhergestellt ist (Tür geschlossen),
wird der Alarm ausgeschaltet. Der
Summer kann auch durch Drücken einer
beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
Funktion ChildLock
Schalten Sie die Funktion ChildLock ein,
um die Tasten gegen eine unbeabsichtigte
Betätigung zu verriegeln.
1. Drücken Sie Functions, bis das
entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige ChildLock blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die ChildLock-Anzeige erscheint.
Um die Funktion ChildLock
auszuschalten, wiederholen Sie den
Vorgang, bis die Anzeige ChildLock
erlischt.
Funktion DrinksChill
Mit der Funktion DrinksChill wird ein
akustischer Alarm auf eine gewünschte
Zeit eingestellt. Dies ist zum Beispiel
nützlich, wenn ein Rezept erfordert, dass
eine Speise für eine bestimmte Zeit
abkühlen muss.
Sie ist ebenfalls nützlich, wenn Sie die
Flaschen, die Sie für eine schnellere
Kühlung in den Gefrierraum gelegt haben,
nicht vergessen möchten.
1. Drücken Sie Functions, bis das
entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige DrinksChill blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten Wert (30
Minuten) einige Sekunden lang an.
2. Drücken Sie den Timerregler, um den
eingestellten Wert des Timers auf 1 bis
90 Minuten zu ändern.
3. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige DrinksChill erscheint.
Der Timer beginnt zu blinken (min).
Progress 63
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige DrinksChill und es ertönt ein
Alarmsignal. Schalten Sie den Alarmton
und die Funktion mit OK aus.
Wiederholen Sie zum Ausschalten der
Funktion die obigen Schritte, bis
DrinksChill erlischt.
Die Zeit kann während des
Countdowns und am Ende
geändert werden, indem Sie
die Tasten zur Erhöhung und
Verringerung der Temperatur
drücken.
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT! Verwenden Sie
keine chemischen
Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel, da
diese die Oberfläche
beschädigen.
Positionierung der Türablagen
Die Türablagen können in verschiedener
Höhe positioniert werden; damit
ermöglichen sie das Lagern verschieden
großer Lebensmittelpackungen.
Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit
einer Reihe von Führungsschienen
ausgestattet, die verschiedene
Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
1. Ziehen Sie die Ablage langsam in
Pfeilrichtung, bis sie sich löst.
2. Setzen Sie die Ablage in der
gewünschten Höhe wieder ein.
Die Glasablage über der
Gemüseschublade sollte
jedoch nicht verstellt werden,
um eine korrekte Luftzirkulation
zu gewährleisten.
64 Progress
Einfrieren frischer Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum
Einfrieren von frischen Lebensmitteln und
zum längerfristigen Lagern von bereits
gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Um frische Lebensmittel einzufrieren,
schalten Sie die FastFreeze-Funktion ein
und legen Sie die einzufrierenden
Lebensmittel in das Gefrierfach.
Legen Sie die frischen, einzufrierenden
Lebensmittel .
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die innerhalb von 24 Stunden eingefroren
werden kann, ist auf dem im Inneren des
Geräts befindlichen Typenschild
angegeben.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden:
legen Sie während dieses Zeitraums keine
weiteren einzufrierenden Lebensmittel in
das Gerät.
Stellen Sie nach Abschluss des
Gefriervorgangs wieder die gewünschte
Temperatur ein (siehe „Funktion
FastFreeze“).
Unter diesen Umständen kann
die Temperatur im Kühlschrank
unter 0 °C fallen. Ist dies der
Fall, stellen Sie den
Temperaturregler auf eine
wärmere Einstellung.
Lagern von gefrorenen
Lebensmitteln
Lassen Sie das Gerät vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in
der das Gerät nicht benutzt wurde,
mindestens 2 Stunden lang mit höherer
Einstellung laufen, bevor Sie Lebensmittel
in das Gefrierfach legen.
WARNUNG! Kam es zum
Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger
dauerte als der in der Tabelle
mit den technischen Daten
angegebene Wert (siehe
„Lagerzeit bei Störung“), zu
einem ungewollten Abtauen,
dann müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht
und nach dem Abkühlen erneut
eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel
können vor der Verwendung je nach der
zur Verfügung stehenden Zeit im
Kühlschrank oder bei Raumtemperatur
aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar
direkt aus dem Gefriergerät entnommen
und anschließend sofort gekocht werden.
In diesem Fall dauert der Garvorgang
allerdings etwas länger.
VitaSafe-Fach
Die Lagertemperatur und die relative
Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 90 %
bieten optimale Lagerbedingungen für die
verschiedensten Lebensmittel.
Einzelheiten zur Temperatureinstellung
des VitaSafe-Fachs finden Sie im
Abschnitt „Einstellen des VitaSafe-Fachs“.
Das VitaSafe-Fach eignet sich zum
Lagern von verschiedenen frischen
Lebensmitteln, da die Nährstoffe sowie
der hohe Feuchtigkeitsgrad länger als im
restlichen Kühlschrank beibehalten
werden.
Das VitaSafe-Fach eignet sich auch zum
Auftauen von Lebensmitteln.
Die aufgetauten Lebensmittel können bis
zu zwei Tage aufbewahrt werden.
Progress 65
Feuchtigkeitsregulierung
Die Anschläge im Fach verhindern ein
Herausfallen der Schubladen, wenn diese
vollständig herausgezogen werden.
Entnehmen der Schublade:
1. Ziehen Sie die Schublade bis zum
Anschlag heraus.
2. Heben Sie die Schublade an und
ziehen Sie sie heraus.
~0°c
VitaSafe
Mit einem Wassertropfen
gekennzeichnete Schubladen:
und
können je nach den gewünschten
Lagereigenschaften unabhängig
Lebensmittel
voneinander mit niedriger oder höherer
Feuchtigkeit genutzt werden.
Die Feuchtigkeit kann für jede Schublade
über die Schieberegler an der Vorderseite
der Schublade separat geregelt werden.
• „Trocken“: niedrige Luftfeuchtigkeit - bis
zu 50 % relative Luftfeuchtigkeit
Dieser Feuchtigkeitsgrad wird erreicht,
wenn beide Schieberegler auf die
Position
gestellt und die
Lüftungsschlitze ganz geöffnet sind.
• „Feucht“: hohe relative Luftfeuchtigkeit
- bis zu 90 %
Dieser Feuchtigkeitsgrad wird erreicht,
wenn beide Schieberegler auf die
Position
gestellt und die
Lüftungsschlitze geschlossen sind. Die
Feuchtigkeit wird eingeschlossen und
kann nicht entweichen.
Einstellung der Luftfeuch‐
tigkeit
Lagerzeit
Zwiebeln
„trocken“
bis zu 5 Monate
Butter
„trocken“
bis zu 1 Monat
Rind- und Wildfleisch, klei‐
ne Fleischstücke, Geflügel
„trocken“
bis zu 7 Tage
Tomatensoße
„trocken“
bis zu 4 Tage
Fisch, Krustentiere, ge‐
kochte Fleischgerichte
„trocken“
bis zu 3 Tage
Gekochte Meeresfrüchte
„trocken“
bis zu 2 Tage
Salat, GemüseKarotten,
Kräuter, Rosenkohl, Selle‐
rie
„feucht“
bis zu 1 Monat
Artischocken, Blumenkohl,
Chicorée, Eisbergsalat, En‐
divien, Feldsalat, Kopfsalat,
Lauch, Radicchio
„feucht“
bis zu 21 Tage
Brokkoli, Chinakohl, Grün‐
kohl, Kohl, Rettich, Wirsing
„feucht“
bis zu 14 Tage
66 Progress
Lebensmittel
Einstellung der Luftfeuch‐
tigkeit
Lagerzeit
Erbsen, Kohlrabi
„feucht“
bis zu 10 Tage
Frühlingszwiebeln, Radies‐
chen, Spargel, Spinat
„feucht“
bis zu 7 Tage
Obst
Birnen, (frische) Datteln,
Erdbeeren, Pfirsiche
„feucht“
bis zu 1 Monat
Pflaumen
Rhabarber, Stachelbeeren
„feucht“
bis zu 21 Tage
Äpfel (keine kälteempfindli‐
chen Sorten), Quitten
„feucht“
bis zu 20 Tage
Aprikosen, Kirschen
„feucht“
bis zu 14 Tage
Zwetschgen, Trauben
„feucht“
bis zu 10 Tage
Brombeeren, Johannisbee‐
ren
„feucht“
bis zu 8 Tage
Feigen (frisch)
„feucht“
bis zu 7 Tage
Blaubeeren, Himbeeren
„feucht“
bis zu 5 Tage
Kuchen mit Sahne und andere
Backwaren können 2 bis 3
Tage lang im VitaSafe-Fach
aufbewahrt werden.
Die folgenden Lebensmittel
dürfen nicht im VitaSafe-Fach
gelagert werden:
• Kälteempfindliches Obst, das bei
Keller- oder Raumtemperatur gelagert
werden muss, wie z. B. Ananas,
Bananen, Grapefruits, Melonen,
Mangos, Papayas, Orangen, Zitronen,
Kiwis.
• Lebensmittel, die oben nicht genannt
sind, müssen im Kühlraum aufbewahrt
werden (z. B. alle Arten von Käse,
Aufschnitt usw.)
Der Grad der Luftfeuchtigkeit in
den Schubladen hängt vom
Feuchtigkeitsgehalt der
gelagerten Lebensmittel und
davon ab, wie häufig die Tür
geöffnet wird.
Das VitaSafe-Fach eignet sich auch zum
langsamen Auftauen von Lebensmitteln.
In diesem Fall können die aufgetauten
Lebensmittel bis zu zwei Tage im
VitaSafe-Fach aufbewahrt werden.
• Achten Sie auf die Frische der
Lebensmittel, insbesondere auf das
Haltbarkeitsdatum. Qualität und Frische
wirken sich auf die
Aufbewahrungsdauer aus.
• Die Gesamtaufbewahrungsdauer hängt
von den Aufbewahrungsbedingungen
vor der endgültigen Lagerung im
Kühlschrank ab.
Progress 67
• Lebensmittel, Obst oder Gemüse
müssen vor der Einlagerung immer in
Behältern oder Folie verpackt werden.
• Tierfutter: immer verpackt und trocken
lagern.
• Proteinreiche Lebensmittel verderben
schneller. So verderben Meeresfrüchte
schneller als Fisch und Fisch schneller
als Fleisch. In einem VitaSafe-Fach
lässt sich diese Art von Lebensmitteln
bis zu dreimal länger und ohne
Qualitätsverlust lagern.
• Alle in einem VitaSafe-Fach gelagerten
Lebensmittel sind ca. 15-30 Minuten
vor dem Verzehr aus der Schublade zu
nehmen. Dies gilt insbesondere für
Obst und Gemüse, das ohne weiteres
Kochen verzehrt werden soll. Nehmen
Obst und Gemüse wieder
Raumtemperatur an, verbessern sich
Konsistenz und Geschmack.
Temperaturanzeige
Nach dem Einlegen von
frischen Lebensmitteln oder
nach häufigem Öffnen der Tür
über einen längeren Zeitraum,
ist es normal, dass die Anzeige
OK erlischt. Warten Sie
mindestens 12 Stunden, bevor
Sie den Temperaturregler neu
einstellen.
Ventilator
Der Kühlschrank ist mit einer Funktion
ausgestattet, die für eine rasche Kühlung
der Lebensmittel und eine gleichmäßigere
Temperatur im Innenraum sorgt.
Bei Bedarf schaltet sich diese Funktion
automatisch ein, z. B. zur raschen
Wiederherstellung der Temperatur,
nachdem die Tür geöffnet wurde, oder
wenn die Umgebungstemperatur hoch ist.
Um eine korrekte Lagerung der
Lebensmittel zu gewährleisten, verfügt
dieser Kühlschrank über eine
Temperaturanzeige. Das Symbol an der
Seitenwand des Geräts zeigt den
kältesten Bereich im Kühlraum an.
Legen Sie bei der Anzeige OK (A) frische
Lebensmittel in den durch das Symbol
angezeigten Bereich; sollte kein
„OK“ angezeigt werden (B), dann stellen
Sie eine niedrigere Temperatur ein und
warten Sie 12 Stunden, bevor Sie die
Temperaturanzeige erneut prüfen.
A
OK
B
OK
Die Funktion Ventilator schaltet
sich ab, wenn die Tür geöffnet
wird und schaltet sich wieder
ein, sobald die Tür
geschlossen wird.
TIPPS UND HINWEISE
Normale Betriebsgeräusche
Folgende Geräusche sind während des
normalen Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern,
wenn das Kältemittel durch die
Leitungen gepumpt wird.
68 Progress
• Ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen
gepumpt wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus
dem Geräteinneren, verursacht durch
thermische Ausdehnung (eine
natürliche und nicht gefährliche
physikalische Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers,
wenn sich der Kompressor ein- oder
ausschaltet.
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
notwendig.
Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie keine warmen Lebensmittel
oder dampfende Flüssigkeiten in den
Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
• Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie
Fleisch in geeignetes Material und
legen Sie dieses auf die Glasablage
über der Gemüseschublade. Lagern
Sie Fleisch höchstens 1 - 2 Tage.
• Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte:
Decken Sie die Speisen ab und ordnen
Sie sie auf einer beliebigen Ablage ein.
• Obst und Gemüse: Gründlich reinigen
und in der speziellen Schublade
aufbewahren. Bananen, Kartoffeln,
Zwiebeln und Knoblauch sollten im
Kühlschrank nicht unverpackt
aufbewahrt werden.
• Butter und Käse: Diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern
verpackt sein oder in Aluminiumfolie
bzw. in lebensmittelechte Tüten
eingepackt werden, um so wenig Luft
wie möglich in der Verpackung zu
haben.
• Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden)
aufbewahrt werden.
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle
Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die in 24 Stunden eingefroren werden
kann, ist auf dem Typschild
angegeben.
• Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden,
legen Sie während dieses Zeitraums
keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gerät.
• Frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein.
• Teilen Sie die Lebensmittel in kleinere
Portionen ein, damit diese schnell und
vollständig gefrieren und Sie später nur
die Menge auftauen müssen, die Sie
benötigen.
• Verpacken Sie die einzufrierenden
Lebensmittelportionen stets luftdicht in
Alufolie oder in Gefrierbeuteln und
achten Sie darauf, dass die
Verpackung so wenig Luft wie möglich
enthält.
• Achten Sie beim Hineinlegen von
frischen, noch ungefrorenen
Lebensmitteln darauf, dass sie keinen
Kontakt mit Gefriergut bekommen, da
dieses sonst antauen könnte.
• Magere Lebensmittel lassen sich
besser und länger als fetthaltige lagern;
durch Salz wird die maximale
Lagerungsdauer verkürzt.
• Wird Wassereis direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierfach
verzehrt, kann dies zu Frostbrand auf
der Haut führen.
• Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum
auf jeder einzelnen Packung zu
Progress 69
notieren, um einen genauen Überblick
über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung
gefrorener Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit
Ihrem Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die
gefrorenen Lebensmittel vom Händler
angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die
eingekauften gefrorenen Lebensmittel
in der kürzest möglichen Zeit zum
Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie die Tür nicht länger offen als
notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben
sehr schnell und eignen sich nicht für
ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der
Tiefkühlkostverpackung darf nicht
überschritten werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Allgemeine Warnhinweise
VORSICHT! Ziehen Sie vor
jeder Wartungsmaßnahme
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in seinem
Kältekreislauf. Aus diesem
Grund dürfen die Wartung und
das Nachfüllen ausschließlich
durch autorisiertes
Fachpersonal erfolgen.
Das Zubehör des Geräts und
die Innenteile eignen sich nicht
für die Reinigung im
Geschirrspüler.
Regelmäßige Reinigung
VORSICHT! Ziehen Sie nicht
an Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Geräts und
achten Sie darauf, diese nicht
zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT! Bitte achten Sie
darauf, das Kühlsystem nicht
zu beschädigen.
VORSICHT! Wenn Sie das
Gerät verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den
Fußboden nicht zu verkratzen.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten, dass
diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und
den Kompressor auf der
Geräterückseite, falls diese zugänglich
sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht weniger
Strom.
Abtauen des Kühlschranks
Der Kühlraum taut automatisch ab. Das
dabei angesammelte Wasser läuft in
einen Behälter am Kompressor und
70 Progress
verdunstet. Der Behälter kann nicht
entfernt werden.
Abtauen des Gefriergeräts
VORSICHT! Entfernen Sie Reif
und Eis vom Verdampfer
niemals mit scharfen
metallischen Gegenständen,
da dieser dadurch beschädigt
werden könnte.
Ein Temperaturanstieg des
Gefrierguts während des
Abtauens des Geräts kann die
Lagerzeit dieser Lebensmittel
verkürzen.
Versuchen Sie nicht, den
Abtauvorgang durch andere als
vom Hersteller empfohlene
mechanische oder sonstige
Hilfsmittel zu beschleunigen.
Auf den Ablagen des Gefriergeräts und im
Innern des oberen Fachs bildet sich stets
etwas Reif.
Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5
mm erreicht hat.
1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Wandsteckdose oder schalten Sie das
Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut
heraus, verpacken Sie es in mehrere
Schichten Zeitungspapier und lagern
Sie es an einem kühlen Ort
VORSICHT! Fassen Sie
gefrorene Lebensmittel
nicht mit nassen Händen
an. Ihre Hände könnten an
den Lebensmitteln
festfrieren.
3. Öffnen Sie die Tür.
Stellen Sie eine Schale mit warmem
Wasser in das Gefrierfach, um den
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
4.
5.
6.
7.
Abtauprozess zu beschleunigen.
Entfernen Sie bereits während des
Abtauprozesses vorsichtig Eisstücke,
die sich lösen lassen.
Wenn der Gefrierraum vollständig
abgetaut ist, wischen Sie das Innere
sorgfältig trocken.
Schalten Sie das Gerät ein.
Drehen Sie den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die
maximal mögliche Kühlung zu
erreichen, und lassen Sie das Gerät
zwei bis drei Stunden mit dieser
Einstellung laufen.
Legen Sie die ausgelagerten
Lebensmittel wieder in das Fach
hinein.
Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Tauen Sie das Gerät ab (falls
erforderlich). Reinigen Sie das Gerät
und alle Zubehörteile.
4. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
5. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche zu
vermeiden.
WARNUNG! Möchten Sie bei
einer längeren Abwesenheit
das Gerät weiter laufen lassen,
bitten Sie jemanden, es
gelegentlich zu prüfen, damit
die Lebensmittel bei einem
möglichen Stromausfall nicht
im Innern des Gerätes
verderben.
Progress 71
Was tun, wenn ...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschal‐
tet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker wurde
nicht richtig in die Steck‐
dose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker
korrekt in die Steckdose.
Es liegt keine Spannung
an der Steckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie sich
an eine Elektrofachkraft.
Das Gerät erzeugt Geräu‐
sche.
Unebenheiten im Boden
wurden nicht ausgegli‐
chen.
Kontrollieren Sie, ob das Ge‐
rät stabil steht.
Es wird ein akustisches oder
optisches Alarmsignal aus‐
gelöst.
Das Gerät wurde erst
kürzlich eingeschaltet oder
die Temperatur ist noch zu
hoch.
Siehe „Alarm Tür offen“ oder
„Temperaturwarnung“.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Siehe „Alarm Tür offen“ oder
„Temperaturwarnung“.
Die Tür ist geöffnet.
Schließen Sie die Tür.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Wenden Sie sich an einen
qualifizierten Elektriker oder
die nächste autorisierte Kun‐
dendienststelle.
Problem mit dem Tempe‐
raturfühler.
Bitte wenden Sie sich an die
nächste autorisierte Kunden‐
dienststelle (das Kühlsystem
hält zwar die eingelagerten
Lebensmittel weiterhin kühl,
doch eine Temperatureinstel‐
lung ist nicht mehr möglich).
Problem mit dem Tempe‐
raturfühler.
Bitte wenden Sie sich an die
nächste autorisierte Kunden‐
dienststelle (das Kühlsystem
hält zwar die eingelagerten
Lebensmittel weiterhin kühl,
doch eine Temperatureinstel‐
lung ist nicht mehr möglich).
Die Lampe befindet sich
im Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die
Tür.
In der Temperaturanzeige
ist ein
Symbol oder
Symbol anstatt der Zahlen
zu sehen.
In der Temperaturanzeige
ist ein
Symbol anstatt der
Zahlen zu sehen.
Die Lampe funktioniert nicht.
72 Progress
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe ist defekt.
Wenden Sie sich an die
nächste autorisierte Kunden‐
dienststelle.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Siehe „Betrieb“.
Es wurden zu viele Le‐
bensmittel gleichzeitig ein‐
gelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie dann die Tem‐
peratur erneut.
Die Raumtemperatur ist
zu hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem
Typenschild.
In das Gerät eingelegte
Lebensmittel waren noch
zu warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
vor dem Einlagern auf Raum‐
temperatur abkühlen.
FastFreeze ist eingeschal‐
tet.
Siehe hierzu „FastFreeze Funktion“.
IntensiveCooling ist einge‐
schaltet.
Siehe hierzu „IntensiveCooling
-Funktion“.
Der Wasserablaufstopfen
sitzt nicht richtig.
Setzen Sie den Wasserab‐
laufstopfen richtig ein.
Die Lebensmittel sind
nicht richtig verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmit‐
tel richtig.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Siehe „Betrieb“.
Der Kompressor schaltet
sich nicht sofort ein, nach‐
dem Sie FastFreeze ge‐
drückt oder die Temperatur
auf einen anderen Wert ein‐
gestellt haben.
Dies ist normal, keine Stö‐
rung.
Der Kompressor schaltet sich
erst nach einer Weile ein.
Der Kompressor schaltet
sich nicht sofort ein, nach‐
dem Sie IntensiveCooling
gedrückt oder die Tempera‐
tur auf einen anderen Wert
eingestellt haben.
Dies ist normal, keine Stö‐
rung.
Der Kompressor schaltet sich
erst nach einer Weile ein.
Wasser fließt in den Kühl‐
schrank.
Der Wasserablauf ist ver‐
stopft.
Reinigen Sie den Wasserab‐
lauf.
Progress 73
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die eingelagerten Lebens‐
mittel verhindern, dass
das Wasser zum Wasser‐
sammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass die
Lebensmittel nicht die Rück‐
wand berühren.
Wasser läuft auf den Boden.
Der Tauwasserablauf ist
nicht mit der Verdampfer‐
schale über dem Kom‐
pressor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwas‐
serablauf mit der Verdampfer‐
schale.
Eine Temperatureinstellung
ist nicht möglich.
Die Funktion FastFreeze
oder IntensiveCooling ist
eingeschaltet.
Schalten Sie die Funktion
FastFreeze oder Intensive‐
Cooling manuell aus, oder
warten Sie mit dem Einstellen
der Temperatur, bis die Funk‐
tion automatisch abgeschaltet
wurde. Siehe Funktion „FastF‐
reeze“ oder „IntensiveCoo‐
ling“.
Das Display zeigt dEMo an.
Das Gerät befindet sich im
Demo-Betrieb.
Halten Sie OK etwa 10 Sekun‐
den gedrückt, bis ein langer
Signalton ertönt und das Dis‐
play für kurze Zeit ausgeschal‐
tet wird.
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch/niedrig.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/nied‐
rigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig ge‐
schlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu
kühlenden Lebensmittel ist
zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abküh‐
len, bevor Sie sie in das Gerät
stellen.
Es wurden zu viele Le‐
bensmittel gleichzeitig ein‐
gelegt.
Legen Sie weniger Lebensmit‐
tel gleichzeitig ein.
Die Reifschicht ist dicker
als 4 - 5 mm.
Tauen Sie das Gerät ab.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
es notwendig ist.
Die Funktion FastFreeze
oder IntensiveCooling ist
eingeschaltet.
Siehe Funktion „FastFreeze“
oder „IntensiveCooling“.
74 Progress
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten Abhilfemaßnahmen
nicht zum gewünschten Erfolg
führen.
Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Die Beleuchtung darf nur von einer
Fachkraft ausgetauscht werden. Wenden
Sie sich an Ihren autorisierten
Kundendienst.
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe die Montageanleitung.
3. Ersetzen Sie die defekten
Türdichtungen, falls erforderlich.
Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.
MONTAGE
Standort
Beachten Sie bei der
Installation die
Montageanleitung.
Damit das Gerät die optimale Leistung
bringen kann, sollte es weit entfernt von
Wärmequellen wie Heizungskörpern,
Boilern, direktem Sonnenlicht usw.
aufgestellt werden. Die Luft muss frei an
der Rückseite des Gerätes zirkulieren
können.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, an dem
die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist.
Klima‐
klasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis + 38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Bei einigen Modellen können
Funktionsstörungen auftreten,
wenn sie außerhalb dieses
Temperaturbereichs betrieben
werden. Der ordnungsgemäße
Betrieb wird nur innerhalb des
angegebenen
Temperaturbereichs
gewährleistet. Bei Fragen zum
Aufstellungsort des Geräts
wenden Sie sich an den
Verkäufer, unseren
Kundendienst oder
nächstgelegenen autorisierten
Service-Partner.
Elektrischer Anschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß den
geltenden Vorschriften von einem
qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
Progress 75
• Das Gerät entspricht den EWGRichtlinien.
VORSICHT! Beachten Sie bei
der Installation die
Montageanleitung.
Anforderungen an die Belüftung
Hinter dem Gerät muss genug Platz für
eine ausreichende Luftzirkulation sein.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
Abmessungen der Einbaunische
Höhe
mm
1400
Breite
mm
560
Tiefe
mm
550
Lagerzeit bei Störung
Stunden
13
Spannung
Volt
230 - 240
Frequenz
Hz
50
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Außen- oder
Innenseite des Geräts sowie auf der
Energieplakette.
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden
Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
www.progress-hausgeraete.de
222372869-B-282017
Download PDF

advertising