AEG SDS51400S1 User manual

DA

Brugsanvisning

Køle-/fryseskab

IT

Istruzioni per l’uso

Frigo-Congelatore

ES

Manual de instrucciones

Frigorífico-congelador

SV

Bruksanvisning

Kyl-frys

2

15

30

44

SDS51400S1

2 www.aeg.com

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED........................................................................................................ 3

2. SIKKERHEDSANVISNINGER.................................................................................... 4

3. BETJENING............................................................................................................... 5

4. DAGLIG BRUG...........................................................................................................6

5. RÅD OG TIP...............................................................................................................7

6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 8

7. FEJLFINDING.......................................................................................................... 10

8. INSTALLATION....................................................................................................... 12

9. STØJ.........................................................................................................................12

10. TEKNISKE DATA................................................................................................... 14

FOR PERFEKTE RESULTATER

Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.

Besøg vores websted for at:

Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation: www.aeg.com/webselfservice

Registrere dit produkt for bedre service: www.registeraeg.com

Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: www.aeg.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.

Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger

Generelle oplysninger og gode råd

Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

DANSK

1.

OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat funktionsevne, forudsat at de er blevet instrueret i og/eller er under opsyn ved brug af apparatet på en sikker måde og forstår de potentielle medfølgende farer.

Børn må ikke lege med apparatet.

Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse af apparatet uden opsyn.

Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.

1.2

Generelt om sikkerhed

Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.:

Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer

Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre miljøer af indkvarteringstypen

Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.

indbygningselement.

Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre de er anbefalet af producenten.

Undgå at beskadige kølekredsløbet.

Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet, med mindre det er anbefalet af producenten.

Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre apparatet.

3

4 www.aeg.com

Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.

aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette apparat.

Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.

2.

SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation

ADVARSEL!

Apparatet må kun installeres af en sagkyndig.

• Fjern al emballagen og transportboltene.

• Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.

• Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.

• Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

• Sørg for, at luften kan cirkulere omkring apparatet.

• Vent mindst 4 timer, inden du slutter apparatet til strømforsyningen. Dette er for, at olien kan løbe tilbage i kompressoren.

• Installér ikke apparatet tæt på radiatorer eller komfurer, ovne eller kogeplader.

• Apparatets bagside skal anbringes mod væggen.

• Installér ikke apparatet, hvor der er direkte sollys.

• Installér ikke dette apparat på områder, der er for fugtige eller for kolde, som f.eks. udhuse, garager og vinkældere.

• Når du flytter apparatet, skal du løfte op i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.

2.2 Tilslutning, el

ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.

• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen.

Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker.

• Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.

• Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.

• Pas på, du ikke beskadiger de elektriske komponenter (f.eks. netstik, netledning, kompressor). Kontakt det autoriserede servicecenter eller en elektriker for at skifte de elektriske komponenter.

• Netledningen skal være under niveauet for netstikket.

• Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til netstikket efter installationen.

• Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

2.3 Brug

ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød eller brand.

• Apparatets specifikationer må ikke

ændres.

• Anbring ikke el-apparater (f.eks.

ismaskiner) i apparatet, medmindre det er angivet på apparatet som egnet af producenten.

• Vær omhyggelig med ikke at forårsage skade på kølekredsløbet.

Det indeholder isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Denne gas er brandbar.

• Hvis der opstår skader på kølekredsløbet, skal du sørge for, at der ikke er åben ild eller antændelseskilder i rummet. Luft ud i rummet.

• Lad ikke varme ting røre apparatets plastdele.

• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre

(brus) i fryserafdelingen. Dette vil skabe tryk på drikkevarerne.

• Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker i apparatet.

• Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.

• Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren. De er varme.

• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen, hvis dine hænder er våde eller fugtige.

• Indfrys ikke madvarer, der har været optøet.

• Overhold opbevaringsanvisningerne på emballagen til frostvaren.

3.

BETJENING

3.1 Aktivering

1.

Sæt stikket i stikkontakten.

2.

Drej termostatknappen med uret til en mellemindstilling.

3.2 Deaktivering

Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O".

DANSK 5

2.4 Indvendigt lys

• Den type lampe, der bruges i dette apparat, er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.

2.5 Vedligeholdelse og rengøring

ADVARSEL!

Risiko for skader på mennesker eller apparat.

• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

• Apparatets kølesystem indeholder kulbrinter. Kun en faguddannet person må udføre vedligeholdelse og opladning af enheden.

• Undersøg jævnligt apparatets afløb, og rengør det, hvis det er nødvendigt.

Hvis afløbet er blokeret, ophobes afrimningsvandet i bunden af apparatet.

2.6 Bortskaffelse

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

• Tag stikket ud af kontakten.

• Klip elledningen af, og kassér den.

• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.

• Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer er ozonvenlige.

• Isoleringsskummet indeholder brændbar gas. Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.

• Undgå at beskadige delene til køleenheden, der befinder sig i nærheden af varmeveksleren.

6 www.aeg.com

3.3 Indstilling af temperatur

Temperaturen reguleres automatisk.

Normalt er en mellemindstilling mest passende.

Når den præcise indstilling vælges, skal man dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:

• rumtemperaturen

• hvor ofte døren åbnes

• mængden af madvarer

• apparatets placering.

1.

Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimum køling.

4.

DAGLIG BRUG

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

4.1 Indvendig rengøring

Inden apparatet tages i brug bør det vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.

PAS PÅ!

Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.

4.2 Placering af dørhylder

Hylderne i døren kan sættes i forskellig højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse.

1.

Træk gradvist hylden i pilenes retning, indtil hylden er fri.

2.

Sæt den derpå i den ønskede højde.

2.

Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling.

PAS PÅ!

Hvis den omgivende temperatur er høj, eller apparatet er helt fyldt, og apparatet står på det koldeste trin, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på bagvæggen. Hvis det sker, sættes termostatknappen på en højere temperatur, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.

4.3 Flytbare hylder

Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter

ønske.

Flyt ikke glashylden over grøntsagsskuffen. Den sikrer korrekt luftcirkulation.

4.4 Nedfrysning af friske madvarer

Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning af friske madvarer og til opbevaring af frosne og dybfrosne madvarer i lang tid.

Til nedfrysning af friske madvarer behøver mellemindstillingen ikke at

ændres.

Men hvis maden skal nedfryses hurtigere, drejes termostatknappen hen på en højere indstilling for at få maksimal køling.

I så fald kan temperaturen i køleafdelingen komme under 0 °C. Hvis det sker, sættes termostatknappen på en varmere indstilling.

Læg de madvarer, der skal indfryses, .

Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses på 24 timer, står på mærkepladen

, der er anbragt indvendigt i apparatet.

Indfrysningsprocessen varer 24 timer: I dette tidsrum må der ikke lægges andre madvarer i, som skal indfryses.

4.5 Opbevaring af frosne madvarer

Når skabet tændes igen efter en længere periode, hvor det ikke har været anvendt, skal det køre i mindst 2 timer på højere

5.

RÅD OG TIP

5.1

Normale driftslyde

Følgende lyde er normale under drift:

• Der kommer en svag gurglende og boblende lyd fra kølerørene, når der pumpes kølemiddel.

• Der kommer en summende og pulserende lyd fra kompressoren, når der pumpes kølemiddel.

• Der kommer en pludselig smældende lyd fra apparatets inderside, som forårsages af termisk udvidelse (et naturligt og ufarligt fysisk fænomen).

DANSK indstillinger, inden der lægges madvarer ind.

Hvis madvarerne optøs ved et uheld (f.eks. som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen har varet længere end den angivne temperaturstigningstid under tekniske specifikationer, skal madvarerne enten spises eller tilberedes og derefter nedfryses igen (efter afkøling).

4.6 Optøning

Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.

Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.

4.7 Isterningbakker

Apparatet har en eller flere bakker til isterninger.

Brug ikke metalgenstande til at tage bakkerne ud af frostrummet.

1.

Fyld vand i disse bakker

2.

Sæt isbakkerne i frostafdelingen.

7

• Der kommer en svag klik-lyd fra temperaturregulatoren, når kompressoren tændes eller slukkes.

5.2 Energisparetips

• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt.

5.3 Råd om køling af friske madvarer

Sådan holder maden sig bedst:

8 www.aeg.com

• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet

• Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den lugter stærkt

• Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den

5.4 Råd om køling

Nyttige tip:

• Kød (alle slags): pakkes ind i passende emballage og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i højst 1-2 dage.

• Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og stil på en hvilken som helst hylde.

• Frugt og grønt: rengør grundigt og læg i en speciel skuffe. Bananer, kartofler, løg og hvidløg må ikke lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind.

• Smør og ost: anbring i en særlig lufttæt beholder eller pak det ind i alufolie eller i en polyætylenpose for at udelukke så meget luft som muligt.

• Flasker: luk dem med en kapsel og opbevare dem i dørflaskehylden, eller

(hvis tilgængelige) på flaskestativet.

5.5 Råd om frysning

Her er nogle vigtige tip om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt:

• Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses på 24 timer, står på typepladen.

• Fryseprocessen tager 24 timer, og der bør ikke tilføjes yderligere fødevarer, som skal indfryses, i denne periode.

• Nedfrys kun førsteklasses madvarer, der er friske og grundigt rengjorte.

• Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den mængde, du skal bruge.

• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for, at indpakningen er lufttæt.

• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem.

• Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige. Salt nedsætter madens holdbarhed.

• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger.

• Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden.

5.6 Tips om opbevaring af frostvarer

For at få den største fornøjelse af dette apparat skal du:

• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været korrekt opbevaret i forretningen.

• Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.

• Åbne lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt.

• Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen.

• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.

6.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

6.1 Generelle advarsler

PAS PÅ!

Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse.

Apparatets kølesystem indeholder kulbrinter, og service og påfyldning af kølemiddel må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker.

Apparatets dele og tilbehør egner sig ikke til opvask i maskine.

6.2 Regelmæssig rengøring

PAS PÅ!

Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.

PAS PÅ!

Undgå at beskadige kølesystemet.

PAS PÅ!

Når du flytter skabet, skal du løfte op i forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.

Apparatet skal jævnlig rengøres:

1.

Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med lunkent vand tilsat neutral sæbe.

2.

Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og fri for belægninger.

3.

Skyl og tør grundigt af.

4.

Rens kondensatoren og kompressoren bag på skabet med en børste, hvis der er adgang til dem.

Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm.

6.3

Afrimning af køleskabet

Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk, hver gang kompressoren standser.

Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en særlig beholder bag på apparatet (over kompressoren), hvor det fordamper.

Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber over og drypper ned på maden i skabet.

DANSK 9

6.4 Afrimning af fryseren

PAS PÅ!

Brug aldrig skarpe metalgenstande til at skrabe rim af fryseren. Det kan beskadige den. Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre det er anbefalet af producenten.

Hvis dybfrostvarernes temperatur er steget under afrimningen, kan det forkorte deres holdbarhed.

Ca. 12 timer før afrimningen indstilles termostatknappen til en lavere temperatur for at opbygge tilstrækkelig ekstra køling til afbrydelsen i driften.

Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i frostrummet og rundt om øverste rum.

Fryseren skal afrimes, når laget af rim er

3-5 mm tykt.

1.

Sluk for apparatet, eller tag stikket ud af stikkontakten.

2.

Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere lag avispapir, og læg dem et koldt sted.

ADVARSEL!

Rør ikke frostvarer med våde hænder. Hænderne kan fryse fast til pakken.

3.

Lad døren stå åben.

Sæt evt. en grydefuld varmt vand i frostafdelingen for at fremskynde optøningen. Fjern efterhånden de stykker is, der går løs under afrimningen.

4.

Når afrimningen er afsluttet, tørres grundigt af indvendig.

5.

Tænd for apparatet.

Læg madvarerne på plads i rummene efter tre timer.

6.5 Pause i brug

Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid:

1.

Tag stikket ud af stikkontakten.

10 www.aeg.com

2.

Tag al maden ud.

3.

Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.

4.

Lad døren/dørene stå åben for at forebygge ubehagelig lugt.

ADVARSEL!

Hvis der skal være tændt for apparatet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har været strømsvigt.

7.

FEJLFINDING

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

7.1 Hvis noget går galt...

Problem

Apparatet virker slet ikke.

Apparatet støjer.

Pæren lyser ikke.

Kompressoren kører hele tiden.

Der løber vand inde i køleskabet.

Mulige årsager

Der er slukket for apparatet.

Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.

Løsning

Tænd for køleskabet.

Der er ingen strøm i stikkontakten.

Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt en autoriseret elektriker.

Apparatet står ikke stabilt. Kontrollér, om apparatet står stabilt.

Pæren er i standby.

Luk døren, og åbn den.

Pæren er defekt.

Temperaturen er indstillet forkert.

Sæt stikket helt ind i kontakten.

Se under "Udskiftning af pæren".

Se under "Betjening".

Der blev lagt for store mængder madvarer i på samme tid.

Der er for høj stuetemperatur.

Madvarerne var for varme, da de blev lagt i apparatet.

Vent nogle timer, og kontrollér så temperaturen igen.

Se klimaklassediagrammet på typepladen.

Lad madvarerne komme ned på stuetemperatur, før de lægges i.

Døren er ikke lukket rigtigt.

Se under "Lukning af døren".

Vandafløbet er tilstoppet.

Rens vandafløbet.

DANSK 11

Problem Mulige årsager

Madvarer forhindrer, at vandet ikke løber ned i vandbeholderen.

Løsning

Sørg for, at madvarerne ikke rører ved bagpladen.

Der løber vand ud på gulvet. Smeltevandsafløbet er ikke tilsluttet fordampningsbakken over kompressoren.

Temperaturen i apparatet er for lav/høj.

Temperaturen er ikke indstillet korrekt.

Tilslut smeltevandsafløbet til fordampningsbakken.

Vælg en højere/lavere temperatur.

Døren er ikke lukket rigtigt.

Madvarernes temperatur er for høj.

Der er lagt for store mængder madvarer i på samme tid.

Se under "Lukning af døren".

Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.

Læg færre madvarer i ad gangen.

Døren er blevet åbnet for tit.

Der cirkulerer ikke kold luft i apparatet.

Åbn kun døren, når det er nødvendigt.

Kontrollér, at der cirkulerer kold luft i apparatet.

Hvis rådet ikke fører til det

ønskede resultat, skal du kontakte det nærmeste autoriserede servicecenter.

7.2 Udskiftning af pæren

Tag stikket ud af kontakten.

1.

Fjern skruen i lampedækslet.

2.

Fjern lampedækslet (se ill.).

3.

Erstat den defekte pære med en ny pære med samme effekt, og som er specielt beregnet til husholdningsapparater (maks. styrke fremgår af lampedækslet).

4.

Montér lampedækslet.

5.

Stram skruen i lampedækslet.

6.

Sæt stikket i stikkontakten.

7.

Åbn lugen.

Kontrollér, at lampen lyser.

7.3 Lukning af døren

1.

Rengør dørpakningerne.

2.

Justér døren, hvis den ikke slutter tæt. Se monteringsvejledningerne.

3.

Udskift evt. defekte dørpakninger.

Kontakt det autoriserede servicecenter.

12 www.aeg.com

8.

INSTALLATION

8.1 Placering

Se monteringsvejledningen vedr. installation.

For at sikre bedst mulig ydelse bør apparatet placeres i god afstand fra varmekilder som radiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring kabinettets bagside.

8.2 Placering

Installér apparatet på et tørt sted med god udluftning indendørs, hvor rumtemperaturen passer til den anførte klimaklasse på apparatets typeskilt.

8.3 Tilslutning, el

• Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på mærkepladen svarer til boligens forsyningsstrøm.

• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse iht.

Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.

• Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.

• Dette apparat opfylder gældende

EØF-direktiver.

8.4

Krav til lufttilførsel

Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag apparatet.

Klimaklasse

SN

N

ST

T

Omgivelsestemperatur

+10°C til + 32°C

+16°C til + 32°C

+16°C til + 38°C

+16°C til + 43°C

5 cm min.

200 cm 2

Der kan opstå visse funktionsproblemer for visse typer modeller, når de betjenes uden for dette interval. Der kan kun garanteres korrekt drift inden for det specifikke temperaturinterval. Hvis du er i tvivl om, hvor du kan installere apparatet, bedes du henvende dig til sælgeren, vores kundeservice eller til det nærmeste autoriserede servicecenter.

min.

200 cm

2

PAS PÅ!

Se monteringsvejledningen vedr. installation.

9.

STØJ

Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).

OK

SSSRRR!

SSSRRR!

SSSR

R

UB

R!

HISSS!

BL

B!

DANSK 13

CL

IC

K!

BRRR

!

CR

AC

K!

CLICK!

CLICK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

14 www.aeg.com

10.

TEKNISKE DATA

10.1 Tekniske data

Nichemål

Højde

Bredde

Dybde

Temperaturstigningstid

Spænding

Hyppighed

De tekniske specifikationer fremgår af mærkeplade udvendigt eller indvendigt i apparatets samt af energimærket.

11.

MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet .

Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

mm mm mm

Timer

Volt

Hz

1446

560

550

20

230-240

50

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

ITALIANO 15

INDICE

1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA.................................................................... 16

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA....................................................................................17

3. USO DELL'APPARECCHIATURA........................................................................... 19

4. UTILIZZO QUOTIDIANO........................................................................................ 19

5. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI...................................................................... 21

6. PULIZIA E CURA...................................................................................................... 22

7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI...............................................................................24

8. INSTALLAZIONE..................................................................................................... 26

9. RUMORI................................................................................................................... 27

10. DATI TECNICI....................................................................................................... 28

PER RISULTATI PERFETTI

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per fornirvi prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che vi semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sulle normali apparecchiature. Vi invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura del presente manuale, per conoscere come trarre il massimo vantaggio dall'utilizzo della vostra apparecchiatura.

Visitate il nostro sito web per:

Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza: www.aeg.com/webselfservice

Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore: www.registeraeg.com

Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura: www.aeg.com/shop

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE

Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei seguenti dati: Modello, PNC, numero di serie.

Le informazioni si trovano sulla targhetta dei dati.

Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza

Informazioni e suggerimenti generali

Informazioni sull'ambiente

Con riserva di modifiche.

16 www.aeg.com

1.

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

1.1

Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

L'apparecchiatura può essere usata da bambini di età

8 anni e oltre e da persone con capacità ridotte, a condizione che siano stati debitamente istruiti e/o supervisionati in merito all'uso sicuro dell'apparecchiatura e a condizione che comprendano i potenziali pericoli previsti.

Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.

I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'apparecchiatura senza essere supervisionati.

Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.

1.2

Avvertenze di sicurezza generali

L'apparecchiatura è destinata all'uso domestico e applicazioni simili, tra cui:

– case di campagna; cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro

– clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti residenziali

Verificare che le aperture di ventilazione, sia sull'apparecchiatura che nella struttura da incasso, non siano ostruite.

Non usare dispositivi elettrici o altri mezzi artificiali non raccomandati dal produttore allo scopo di accelerare il processo di sbrinamento.

ITALIANO 17

Non danneggiare il circuito refrigerante.

Non utilizzare apparecchiature elettriche all'interno dei comparti di conservazione degli alimenti, ad eccezione di quelli consigliati dal costruttore.

Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire l'apparecchiatura.

Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.

Non conservare in questa apparecchiatura sostanze esplosive come bombolette spray contenenti un propellente infiammabile.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.

2.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione

ATTENZIONE!

L’installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita da personale qualificato.

• Togliere tutto l'imballaggio e i bulloni per il trasporto.

• Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.

• Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.

• Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.

• Assicurarsi che l'aria possa circolare liberamente attorno all'apparecchiatura.

• Attendere almeno 4 ore prima di collegare l'apparecchiatura all'alimentazione. Questo serve a consentire all'olio di fluire nuovamente nel compressore.

• Non installare l'apparecchiatura in prossimità di radiatori, fornelli, forni o piani di cottura.

• La superficie posteriore dell'apparecchiatura deve essere appoggiata alla parete.

• Non installare l'apparecchiatura dove sia esposta alla luce solare diretta.

• Non installare questa apparecchiatura in luoghi troppo umidi o freddi, come aggiunte strutturali, garage o cantine.

• Quando si sposta l'apparecchiatura, sollevarla dal bordo anteriore, così da non graffiare il pavimento.

2.2 Collegamento elettrico

ATTENZIONE!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

• L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.

• Verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta dei dati corrispondano a quelli dell'impianto. In caso contrario, contattare un elettricista.

18 www.aeg.com

• Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.

• Non utilizzare prese multiple e prolunghe.

• Accertarsi di non danneggiare i componenti elettrici (ad es. la spina di alimentazione, il cavo di alimentazione, il compressore).

Contattare il Centro di Assistenza

Autorizzato o un elettricista per sostituire i componenti elettrici.

• Il cavo di alimentazione deve rimanere sotto il livello della spina di alimentazione.

• Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.

• Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l’apparecchiatura. Tirare solo la spina.

2.3 Utilizzo

ATTENZIONE!

Rischio di lesioni, scottature o scosse elettriche.

• Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.

• Non introdurre apparecchiature elettriche (ad es. gelatiere) nell'apparecchiatura se non specificamente consentito dal produttore.

• Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante. Esso contiene isobutano (R600a), un gas naturale con un alto livello di compatibilità ambientale, tuttavia il gas è infiammabile.

• Nel caso di danno al circuito refrigerante, assicurarsi che non si sviluppino fiamme libere e scintille nel locale. Aerare bene l'ambiente.

• Non appoggiare oggetti incandescenti sulle parti in plastica dell'apparecchiatura.

• Non introdurre bevande analcoliche nel vano congelatore. Si verrà a creare una pressione nel contenitore della bevanda.

• Non conservare gas e liquidi infiammabili nell'apparecchiatura.

• Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.

• Non toccare il compressore o il condensatore. Sono incandescenti.

• Non togliere o toccare gli oggetti nel vano congelatore con le mani bagnate o umide.

• Non ricongelare del cibo precedentemente scongelato.

• Attenersi alle istruzioni per la conservazione riportate sulla confezione del cibo surgelato.

2.4 Luce interna

• Il tipo di lampadina utilizzata per questa apparecchiatura non può essere utilizzato per l'illuminazione domestica

2.5

Pulizia e cura

ATTENZIONE!

Vi è il rischio di ferirsi o danneggiare l'apparecchiatura.

• Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.

• L'unità refrigerante di questa apparecchiatura contiene idrocarburi.

L’unità deve essere ricaricata ed ispezionata esclusivamente da personale qualificato.

• Controllare regolarmente lo scarico dell'apparecchiatura e, se necessario, pulirlo. L'ostruzione dello scarico può causare un deposito di acqua di sbrinamento sul fondo dell'apparecchiatura.

2.6 Smaltimento

ATTENZIONE!

Rischio di lesioni o soffocamento.

• Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.

• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.

• Rimuovere la porta per evitare che bambini e animali domestici

ITALIANO 19 rimangano chiusi all’interno dell’apparecchiatura.

• Il circuito refrigerante e i materiali di isolamento di questa apparecchiatura rispettano l'ozono.

• La schiuma isolante contiene gas infiammabili. Contattare le autorità

3.

USO DELL'APPARECCHIATURA

locali per ricevere informazioni su come smaltire correttamente l'apparecchiatura.

• Non danneggiare i componenti dell'unità refrigerante che si trovano vicino allo scambiatore di calore.

3.1

Accensione

1.

Inserire la spina nella presa a muro.

2.

Impostare il regolatore di temperatura su un livello medio, ruotandolo in senso orario.

3.2 Spegnimento

Per spegnere l’apparecchiatura, ruotare il regolatore di temperatura in posizione

"O".

3.3 Regolazione della temperatura

La temperatura viene regolata automaticamente.

In condizioni normali, si consiglia di utilizzare una regolazione media.

Tuttavia, è importante ricordare che la temperatura all'interno dell'apparecchiatura dipende dai seguenti fattori:

• temperatura ambiente,

• frequenza di apertura della porta,

• quantità di alimenti conservati,

• posizione dell'apparecchiatura.

1.

Impostare il regolatore di temperatura su un livello basso per ottenere un raffreddamento minimo.

2.

Ruotare il regolatore di temperatura verso l'impostazione massima per aumentare l'intensità del raffreddamento.

AVVERTENZA!

Se la temperatura ambiente

è elevata o l'apparecchiatura

è a pieno carico, l'impostazione alla temperatura minima può causare l'attivazione ininterrotta del compressore e la formazione di brina sulla parete posteriore. In questo caso, impostare una temperatura più elevata per consentire lo sbrinamento automatico e ridurre così il consumo di energia.

4.

UTILIZZO QUOTIDIANO

ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

4.1

Pulizia dell'interno

Prima di utilizzare l'apparecchiatura per la prima volta, lavare l'interno e gli accessori con acqua tiepida e sapone neutro per eliminare il tipico odore dei prodotti nuovi, quindi asciugare accuratamente.

20 www.aeg.com

AVVERTENZA!

Non usare detergenti corrosivi o polveri abrasive che possano danneggiare la finitura.

4.2 Posizionamento dei ripiani della porta

Per facilitare l'introduzione di alimenti di diverse dimensioni, i ripiani della porta possono essere posizionati ad altezze differenti.

1.

Tirare gradualmente il ripiano nella direzione indicata dalle frecce fino a sbloccarlo.

2.

Riposizionare secondo necessità.

4.3 Ripiani rimovibili

Le guide presenti sulle pareti del frigorifero permettono di posizionare i ripiani a diverse altezze.

Per garantire una corretta circolazione dell'aria, non spostare il ripiano in vetro posto sopra il cassetto delle verdure.

4.4 Congelamento di alimenti freschi

Il vano congelatore è adatto al congelamento di cibi freschi e alla conservazione a lungo termine di alimenti congelati e surgelati.

Per congelare i cibi freschi è possibile mantenere la regolazione media.

Tuttavia, per ottenere un congelamento più rapido, è possibile impostare il regolatore di temperatura a un livello più alto per aumentare l'intensità di raffreddamento.

In questa condizione la temperatura del vano frigorifero potrebbe scendere al di sotto di 0°C.

Qualora ciò accadesse, è necessario reimpostare la temperatura a un livello più alto.

Riporre i cibi freschi da congelare .

La quantità massima di alimenti congelabili in 24 ore è riportata sulla targhetta dei dati , un'etichetta presente sulle pareti interne dell'apparecchiatura.

Il processo di congelamento dura 24 ore: non aggiungere altri alimenti da congelare per tutta la durata del processo.

4.5 Conservazione dei surgelati

Al primo avvio o dopo un periodo di non utilizzo, lasciare in funzione l'apparecchiatura per almeno 2 ore con una regolazione alta prima di introdurre gli alimenti.

Se si verifica un'interruzione della corrente elettrica di durata superiore al "tempo di risalita" indicato nella tabella dei dati tecnici, il cibo scongelato deve essere consumato rapidamente o cucinato immediatamente e quindi ricongelato (dopo il raffreddamento).

ITALIANO 21

4.6 Scongelamento

Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o congelati possono essere scongelati nel vano frigorifero o, per un processo più veloce, a temperatura ambiente.

Gli alimenti divisi in piccole porzioni possono essere cucinati direttamente, senza essere prima scongelati: in questo caso, tuttavia, la cottura durerà più a lungo.

4.7

Produzione di cubetti di ghiaccio

Questa apparecchiatura è dotata di una o più vaschette per la produzione di cubetti di ghiaccio.

Non usare strumenti metallici per estrarre le vaschette dal vano congelatore.

1.

Riempire d’acqua le vaschette

2.

Introdurre le vaschette per il ghiaccio nel vano congelatore.

5.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

5.1 Rumori normali durante il funzionamento

I seguenti rumori sono da considerarsi normali:

• Un gorgoglio o borbottio dalle serpentine quando viene pompato il refrigerante.

• Un ronzio o un rumore pulsante dal compressore quando viene pompato il refrigerante.

• Uno schiocco improvviso dall'interno dell'apparecchiatura causato dalla dilatazione termica (fenomeno fisico naturale e non pericoloso).

• Un lieve scatto dal regolatore della temperatura quando il compressore si accende e si spegne.

5.2 Consigli per il risparmio energetico

• Non aprire frequentemente la porta e limitare il più possibile i tempi di apertura.

5.3 Consigli per la refrigerazione dei cibi freschi

Per ottenere risultati ottimali:

• non introdurre alimenti o liquidi caldi nel vano frigorifero

• coprire o avvolgere gli alimenti, in particolare quelli con un gusto o un aroma forte

• disporre gli alimenti in modo da garantire un'adeguata circolazione dell'aria

5.4 Consigli per la refrigerazione

Consigli utili:

• Carne (tutti i tipi): deve essere avvolta in appositi sacchetti e collocata sul ripiano di vetro, sopra il cassetto delle verdure. La carne può essere conservata al massimo per 1-2 giorni.

• Alimenti cotti, piatti freddi: coprirli e metterli su un ripiano qualsiasi.

• Frutta e verdura: pulire accuratamente e riporla in un apposito cassetto. Non conservare in frigorifero banane, patate, cipolle o aglio se non confezionati

• Burro e formaggio: riporli in un apposito contenitore sottovuoto oppure avvolgerli in un foglio di alluminio o in un sacchetto di polietilene per limitare il più possibile la presenza di aria.

• Bottiglie: chiuderle con un tappo e conservarle sul ripiano portabottiglie della porta, o (se presente) sulla griglia portabottiglie.

22 www.aeg.com

5.5 Consigli per il congelamento

Consigli importanti per un congelamento ottimale:

• la quantità massima di alimenti congelabile in 24 ore è riportata sulla targhetta dei dati del modello;

• il processo d congelamento dura 24 ore e in questo lasso di tempo non devono essere introdotti altri alimenti;

• congelare solo alimenti freschi, di ottima qualità e accuratamente lavati;

• dividere gli alimenti in piccole porzioni, in modo da facilitare un congelamento rapido e consentire lo scongelamento solo della quantità necessaria;

• avvolgere gli alimenti in pellicola di alluminio o polietilene in modo da evitare il contatto con l'aria;

• non disporre gli alimenti freschi a contatto con quelli già congelati, per evitare l'innalzamento della temperatura di questi ultimi;

• gli alimenti magri si conservano meglio e più a lungo di quelli ricchi di grassi. Il sale riduce la durata di conservazione dell'alimento;

6.

PULIZIA E CURA

ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

6.1 Avvertenze generali

AVVERTENZA!

Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, estrarre la spina dalla presa.

Questa apparecchiatura contiene idrocarburi nell’unità di raffreddamento, pertanto le operazioni di manutenzione e ricarica devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato.

• i ghiaccioli, se consumati appena prelevati dal vano congelatore, possono causare ustioni da freddo;

• è consigliabile riportare su ogni confezione la data di congelamento, in modo da poter controllare il tempo di conservazione.

5.6 Consigli per la conservazione dei surgelati

Per ottenere risultati ottimali è consigliabile:

• controllare che i surgelati esposti nei punti vendita non presentino segni di interruzione della catena del freddo;

• accertarsi che il tempo di trasferimento dei surgelati dal punto vendita al congelatore domestico sia il più breve possibile;

• non aprire frequentemente la porta e limitare il più possibile i tempi di apertura;

• una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non possono essere ricongelati;

• non superare la durata di conservazione indicata sulla confezione.

Gli accessori e i componenti dell’apparecchiatura non sono lavabili in lavastoviglie.

6.2 Pulizia periodica

AVVERTENZA!

Evitare di tirare, spostare o danneggiare tubi e/o cavi all'interno dell'apparecchiatura.

AVVERTENZA!

Prestare attenzione a non danneggiare il sistema refrigerante.

AVVERTENZA!

Quando si sposta l'apparecchiatura, sollevarla per il bordo anteriore, così da non graffiare il pavimento.

L'apparecchiatura deve essere pulita regolarmente:

1.

Lavare l'interno e gli accessori con acqua tiepida e sapone neutro.

2.

Ispezionare regolarmente le guarnizioni della porta ed eliminare con un panno umido tracce di sporco e residui.

3.

Risciacquare e asciugare accuratamente.

4.

Pulire il condensatore e il compressore sul retro dell'apparecchiatura con una spazzola.

Questa operazione migliorerà le prestazioni dell'apparecchiatura riducendone i consumi di energia.

6.3 Sbrinamento del frigorifero

Durante l'uso normale, la brina viene eliminata automaticamente dall'evaporatore del vano frigorifero ogni volta che il motocompressore si arresta.

L'acqua di sbrinamento giunge attraverso un condotto in un apposito recipiente posto sul retro dell'apparecchiatura, sopra il motocompressore, dove evapora.

È importante pulire periodicamente il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento, situato al centro del canale sulla parete posteriore, per evitare che l'acqua fuoriesca sugli alimenti.

ITALIANO 23

6.4 Sbrinamento del congelatore

AVVERTENZA!

Per rimuovere la brina dall'evaporatore, non usare utensili metallici appuntiti che possano danneggiarlo.

Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi artificiali non raccomandati dal produttore allo scopo di accelerare il processo di sbrinamento. Un aumento della temperatura dei surgelati durante lo sbrinamento può ridurre la loro durata di conservazione.

Circa 12 ore prima dello sbrinamento, impostare una temperatura più bassa per accumulare una riserva di freddo sufficiente per l'interruzione del funzionamento.

È normale che sui ripiani del congelatore e intorno allo scomparto superiore si formi, col tempo, uno strato di brina.

Quando tale strato raggiunge uno spessore di circa 3 - 5 mm, è necessario procedere allo sbrinamento del vano congelatore.

1.

Spegnere l'apparecchiatura o estrarre la spina della presa a parete.

2.

Rimuovere i surgelati, avvolgerli in alcuni strati di carta di giornale e riporli in un luogo fresco.

ATTENZIONE!

Non toccare il cibo congelato con le mani bagnate. Le mani potrebbero aderire all'alimento congelato.

3.

Lasciare la porta aperta.

Per accelerare il processo di sbrinamento, collocare un recipiente di acqua calda nel vano congelatore.

Rimuovere inoltre i pezzi di ghiaccio che si staccano prima che lo sbrinamento sia completo.

24 www.aeg.com

4.

Una volta completato lo sbrinamento, asciugare accuratamente l'interno.

5.

Accendere l’apparecchiatura.

Dopo tre ore reintrodurre nel vano congelatore gli alimenti precedentemente rimossi.

6.5 Periodi di non utilizzo

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo, adottare le seguenti precauzioni:

1.

Scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica.

7.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

2.

Estrarre tutti gli alimenti.

3.

Pulire l'apparecchiatura e tutti gli accessori.

4.

Lasciare la porta/le porte socchiuso/i per evitare la formazione di odori sgradevoli.

ATTENZIONE!

Se si desidera mantenere l'apparecchiatura accesa, farla controllare periodicamente per evitare che gli alimenti si deteriorino in caso di interruzione della corrente elettrica.

ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

7.1

Cosa fare se...

Problema

L'apparecchiatura non funziona.

L'apparecchiatura è rumorosa.

Causa possibile

L'apparecchiatura è spenta.

La spina non è inserita correttamente nella presa di alimentazione.

Assenza di tensione nella presa di alimentazione.

Soluzione

Accendere l’apparecchiatura.

Inserire correttamente la spina nella presa di alimentazione.

L'apparecchiatura non è appoggiata in modo corretto.

Collegare alla presa di alimentazione un'altra apparecchiatura elettrica. Rivolgersi ad un elettricista qualificato.

Controllare se l'apparecchiatura è appoggiata in modo stabile.

La lampadina non si accende.

Il compressore rimane sempre in funzione.

La lampadina è in modalità stand-by.

Chiudere e riaprire la porta.

La lampadina è difettosa.

Fare riferimento alla sezione

"Sostituzione della lampadina".

La temperatura impostata non è corretta.

Fare riferimento a "Funzionamento".

ITALIANO 25

Problema

Scorre dell'acqua all'interno del frigorifero.

Presenza di acqua sul pavimento.

La temperatura all'interno dell'apparecchiatura è troppo bassa/troppo alta.

Causa possibile

Sono stati introdotti molti alimenti contemporaneamente.

La temperatura ambiente

è troppo alta.

Soluzione

Attendere alcune ore e ricontrollare la temperatura.

Gli alimenti introdotti nell'apparecchiatura erano troppo caldi.

La porta non è chiusa correttamente.

Lo scarico dell'acqua è ostruito.

Gli alimenti impediscono all'acqua di scorrere nell'apposito collettore.

L'acqua di sbrinamento non viene scaricata nella bacinella di evaporazione posta sopra il compressore.

Il regolatore della temperatura non è impostato correttamente.

Fare riferimento al grafico della classe climatica sulla targhetta dei dati.

Lasciar raffreddare gli alimenti a temperatura ambiente prima di introdurli.

Consultare la sezione "Chiusura della porta".

Pulire lo scarico dell'acqua.

Evitare di disporre gli alimenti direttamente contro la parete posteriore.

Collegare lo scarico dell'acqua di sbrinamento alla bacinella di evaporazione.

Impostare una temperatura superiore/inferiore.

La porta non è chiusa correttamente.

La temperatura degli alimenti è troppo alta.

Consultare la sezione "Chiusura della porta".

Prima di introdurre gli alimenti, lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.

Introdurre gli alimenti un poco alla volta.

Sono stati introdotti molti alimenti contemporaneamente.

La porta viene aperta frequentemente.

L'aria fredda non circola correttamente all'interno dell'apparecchiatura.

Aprire la porta solo se necessario.

Adottare le misure necessarie per garantire una corretta circolazione dell'aria fredda.

Se il consiglio non da risultati, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato più vicino.

7.2 Sostituzione della lampadina

Estrarre la spina dalla presa di corrente.

26 www.aeg.com

1.

Rimuovere la vite dal coprilampada.

2.

Rimuovere il coprilampada (vedere la figura).

3.

Sostituire la lampadina con una nuova della stessa potenza (la potenza massima è indicata sul

8.

INSTALLAZIONE

8.1

Ubicazione

Consultare le istruzioni di montaggio per l'installazione.

Per garantire prestazioni ottimali, l'apparecchiatura deve essere installata lontano da fonti di calore (termosifoni, boiler, luce solare diretta, ecc.). Verificare che sul lato posteriore sia garantita un'adeguata circolazione dell'aria.

8.2

Luogo d'installazione

Installare l'apparecchiatura in un luogo asciutto, ben ventilato, la cui temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata sulla targhetta dei dati del modello:

Classe climatica

SN

N

ST

T

Temperatura ambiente da +10°C a + 32°C da +16°C a + 32°C da +16°C a + 38°C da +16°C a + 43°C coprilampada) concepita in modo specifico per elettrodomestici.

4.

Installare il coprilampada.

5.

Serrare la vite del coprilampada.

6.

Inserire la spina nella presa.

7.

Aprire la porta.

Controllare che la luce si accenda.

7.3 Chiusura della porta

1.

Pulire le guarnizioni della porta.

2.

Se necessario, regolare la porta.

Leggere attentamente le istruzioni di montaggio.

3.

Se necessario, sostituire le guarnizioni difettose. Contattare il

Centro di Assistenza autorizzato.

In alcuni modelli potrebbero verificarsi delle anomalie se non si rispettano le temperature indicate. Il corretto funzionamento può essere garantito solo nel rispetto delle temperature indicate. In caso di dubbi sul luogo di installazione dell'apparecchiatura, contattare il venditore, il nostro Centro di Assistenza o il rivenditore autorizzato più vicino.

8.3 Collegamento elettrico

• Prima di inserire la spina, verificare che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta dei dati corrispondano a quelle dell'impianto domestico.

• L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra. La spina del cavo di alimentazione è dotata di un apposito contatto. Se la presa di corrente dell'impianto domestico non

è collegata a terra, allacciare l'apparecchiatura a una presa di terra separata in conformità alle norme in vigore, rivolgendosi a un elettricista qualificato.

• Il produttore declina ogni responsabilità qualora le suddette

precauzioni di sicurezza non vengano rispettate.

• Questa apparecchiatura è conforme alle direttive CEE.

8.4

Requisiti di ventilazione

Il flusso d'aria dietro l'apparecchiatura deve essere sufficiente.

5 cm min.

200 cm 2

ITALIANO 27

AVVERTENZA!

Consultare le istruzioni di montaggio per l'installazione.

min.

200 cm

2

9.

RUMORI

Durante l'uso, alcuni rumori di funzionamento (come quelli del compressore o del circuito refrigerante) sono da considerarsi normali.

OK

SSSR

R

R!

HISSS!

BL

UB

B!

CL

IC

K!

BRRR !

CR

AC

K!

SSSRRR!

SSSRRR!

CLICK!

CLICK!

28 www.aeg.com

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

10.

DATI TECNICI

10.1 Dati tecnici

Dimensioni nicchia di incasso

Altezza

Larghezza

Profondità

Tempo di risalita

Tensione

Frequenza mm mm mm

Ore

Volt

Hz

1446

560

550

20

230-240

50

I dati tecnici sono riportati sulla targhetta dei dati applicata sul lato esterno o interno dell'apparecchiatura e sull'etichetta dei valori energetici.

11.

CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo .

Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l’ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da

apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo

insieme ai normali rifiuti domestici.

ITALIANO 29

Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

30 www.aeg.com

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD...................................................................31

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD....................................................................... 32

3. FUNCIONAMIENTO...............................................................................................33

4. USO DIARIO............................................................................................................ 34

5. CONSEJOS..............................................................................................................36

6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.............................................................................37

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.................................................................................39

8. INSTALACIÓN.........................................................................................................41

9. RUIDOS.................................................................................................................... 41

10. DATOS TÉCNICOS...............................................................................................43

PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS

Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer un rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de todas sus ventajas.

Consulte en nuestro sitio web:

Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio: www.aeg.com/webselfservice

Registrar su producto para recibir un mejor servicio: www.registeraeg.com

Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su aparato: www.aeg.com/shop

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

Le recomendamos que utilice recambios originales.

Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciórese de tener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.

La información se puede encontrar en la placa de características.

Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad

Información general y consejos

Información sobre el medio ambiente

Salvo modificaciones.

ESPAÑOL 31

1.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o un uso incorrectos:

Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas.

1.1

Seguridad de niños y personas vulnerables

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades estén disminuidas siempre que cuenten con las instrucciones y/o la supervisión sobre uso del aparato de forma segura y comprendan los riesgos.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no podrán ser realizados por niños sin supervisión.

Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.

1.2

Instrucciones generales de seguridad

Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

Granjas; áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo

Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros entornos de tipo residencial

Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o de la estructura empotrada.

No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso de descongelación, excepto los recomendados por el fabricante.

No dañe el circuito del refrigerante.

No utilice dispositivos eléctricos dentro de los compartimientos para alimentos del aparato, salvo si son del tipo recomendado por el fabricante.

32 www.aeg.com

No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el aparato.

Limpie el aparato con un paño suave humedecido.

Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos metálicos.

No almacene sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.

Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional cualificado tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.

2.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2.1 Instalación

ADVERTENCIA!

Solo un electricista cualificado puede instalar este aparato.

• Retire todo el embalaje y los pasadores de transporte.

• No instale ni utilice un aparato dañado.

• Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.

• Tenga cuidado al mover el aparato, porque es pesado. Utilice siempre guantes de protección y calzado cerrado.

• Asegúrese de que el aire pueda circular alrededor del aparato.

• Espere al menos 4 horas antes de conectar el aparato a la alimentación eléctrica. Esto es para permitir que el aceite regrese al compresor.

• No instale el aparato cerca de radiadores, cocinas, hornos o placas de cocción.

• La parte posterior del aparato se debe colocar contra la pared.

• No instale el aparato donde reciba luz solar directa.

• No coloque este aparato en lugares demasiado húmedos o fríos, como anexos a una construcción, garajes o bodegas.

• Al mover el aparato, levántelo por el borde frontal para no arañar el suelo.

2.2 Conexión eléctrica

ADVERTENCIA!

Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

• El aparato debe conectarse a tierra.

• Asegúrese de que las especificaciones eléctricas de la placa coincidan con las del suministro eléctrico de su hogar. En caso contrario, póngase en contacto con un electricista.

• Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.

• No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.

• Asegúrese de no provocar daños en los componentes eléctricos (como enchufe, cable de alimentación, compresor). Póngase en contacto con un electricista o con el servicio técnico autorizado para cambiar los componentes eléctricos.

• El cable de alimentación debe estar por debajo del nivel del enchufe de alimentación.

• Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación. Asegúrese de tener acceso al enchufe del

suministro de red una vez finalizada la instalación.

• No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.

2.3 Uso

ADVERTENCIA!

Existe riesgo de lesiones, quemaduras, descargas eléctricas o incendios.

• No cambie las especificaciones de este aparato.

• El utilice otros aparatos eléctricos

(como máquinas de hacer helados) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que el fabricante haya autorizado su utilización

• Tenga cuidado para no dañar el circuito de refrigerante. Contiene isobutano (R600a), un gas natural con alto grado de compatibilidad medioambiental. Este gas es inflamable.

• Si se daña el circuito del refrigerante, evite las llamas y fuentes de ignición en la habitación. Ventile la habitación.

• No toque con elementos calientes las piezas de plástico del aparato.

• No coloque bebidas con gas en el congelador. Se creará presión en el contenedor de la bebida.

• No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato.

• No coloque productos inflamables ni objetos mojados con productos inflamables dentro, cerca o encima del aparato.

• No toque el compresor ni el condensador. Están calientes.

• No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas.

• No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado.

• Siga las instrucciones del envase de los alimentos congelados.

3.

FUNCIONAMIENTO

3.1 Encendido

1.

Introduzca el enchufe en la toma de pared.

2.

Gire el regulador de temperatura hacia la derecha, a un ajuste intermedio.

ESPAÑOL 33

2.4 Luz interna

• El tipo de bombilla de este aparato no es apto para iluminar la casa.

2.5

Mantenimiento y limpieza

ADVERTENCIA!

Podría sufrir lesiones o dañar el aparato.

• Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.

• Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración. Solo una persona cualificada debe realizar el mantenimiento y la recarga de la unidad.

• Examine periódicamente el desagüe del aparato y límpielo si fuera necesario. Si el desagüe se bloquea, el agua descongelada se acumulará en la base del aparato.

2.6 Desecho

ADVERTENCIA!

Existe riesgo de lesiones o asfixia.

• Desconecte el aparato de la red.

• Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.

• Retire la puerta para evitar que los niños y las mascotas queden encerrados en el aparato.

• El circuito del refrigerante y los materiales aislantes de este aparato no dañan la capa de ozono.

• La espuma aislante contiene gas inflamable. Póngase en contacto con las autoridades locales para saber cómo desechar correctamente el aparato.

• No dañe la parte de la unidad de refrigeración que está cerca del intercambiador de calor.

34 www.aeg.com

3.2 Apagado

Para apagar el aparato, gire el regulador de temperatura hasta la posición "O".

3.3

Regulación de la temperatura

La temperatura se regula automáticamente.

Lo más idóneo es ajustar la temperatura en una posición intermedia.

Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse teniendo en cuenta que la temperatura interior del aparato depende de:

• temperatura ambiente,

• la frecuencia con que se abre la puerta,

• la cantidad de alimentos guardados,

• ubicación del aparato.

4.

USO DIARIO

ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

4.1 Limpieza del interior

Antes de utilizar el aparato por primera vez, debe lavar su interior y todos los accesorios internos con agua templada y jabón neutro para eliminar el típico olor de los productos nuevos. A continuación seque bien todo.

PRECAUCIÓN!

No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que podrían dañar el acabado.

4.2 Colocación de los estantes de la puerta

Para poder guardar alimentos de distintos tamaños, los estantes de la puerta se pueden colocar a diferentes alturas.

1.

Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más bajos para obtener el frío mínimo.

2.

Gire el regulador de temperatura hacia ajustes más altos para obtener el frío máximo.

PRECAUCIÓN!

Si la temperatura ambiente es elevada o el aparato está totalmente lleno y se ha ajustado a las temperaturas más bajas, puede mantenerse en marcha de manera continua provocando la formación de escarcha en la pared posterior. En tal caso, el mando debe colocarse a temperatura más elevada para permitir la descongelación automática y reducir así el consumo energético.

1.

Tire gradualmente del estante en la dirección de las flechas hasta que se desenganche.

2.

Vuelva a colocarlo según sea necesario.

4.3 Estantes móviles

Las paredes del frigorífico cuentan con una serie de guías para colocar los estantes del modo que se prefiera.

No coloque el estante de vidrio por encima del cajón de verduras para no impedir la correcta circulación del aire.

4.4

Congelación de alimentos frescos

El compartimento del congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y conservar a largo plazo los alimentos congelados y ultracongelados.

Para congelar alimentos frescos no es necesario cambiar el ajuste intermedio.

Sin embargo, para lograr una congelación más rápida, gire el regulador de temperatura a un ajuste más alto para obtener el frío máximo.

En esa situación, la temperatura del compartimento frigorífico puede descender por debajo de 0°C. En ese caso, sitúe el regulador de temperatura en un ajuste menos frío.

Coloque los alimentos que vaya a congelar en .

La cantidad máxima de alimentos que puede congelarse en 24 horas se indica en la placa de características , una etiqueta situada en el interior del aparato.

El proceso de congelación dura 24 horas: durante ese tiempo no deben añadirse otros alimentos para congelar.

ESPAÑOL 35

4.5 Conservación de alimentos congelados

Al poner en marcha el aparato por primera vez o después de un periodo sin uso, déjelo en marcha al menos durante

2 horas con un ajuste alto antes de colocar los productos en el compartimento.

En caso de producirse una descongelación accidental, por ejemplo, por un corte del suministro eléctrico, y si la interrupción ha sido más prolongada que el valor indicado en el campo

"tiempo de elevación" de la tabla de características técnicas, será necesario consumir cuanto antes los alimentos descongelados o cocinarlos de inmediato y congelarlos de nuevo

(después de que se hayan enfriado).

4.6 Descongelación

Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de utilizarlos, se pueden descongelar en el compartimento frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo de que se disponga.

Es posible incluso cocinar piezas pequeñas congeladas, tomadas directamente del congelador: en tal caso, el tiempo de cocción será más prolongado.

4.7 Producción de cubitos de hielo

Este aparato cuenta con una o varias bandejas para la producción de cubitos de hielo.

No utilice instrumentos metálicos para retirar las bandejas del congelador.

1.

Rellene estas bandejas con agua.

2.

Ponga las bandejas de hielo en el compartimento del congelador.

36 www.aeg.com

5.

CONSEJOS

5.1 Sonidos de funcionamiento normal

Los ruidos siguientes son normales durante el funcionamiento:

• Un gorgoteo y burbujeo débil desde el serpentín cuando se bombea el refrigerante.

• Un zumbido o sonido intermitente desde el compresor cuando se bombea el refrigerante.

• Un chasquido repentino desde el interior del aparato debido a la dilatación térmica (un fenómeno físico natural no peligroso).

• Un chasquido débil desde el regulador de temperatura cuando se activa o desactiva el compresor.

5.2 Consejos para ahorrar energía

• No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más tiempo del estrictamente necesario.

5.3 Consejos para la refrigeración de alimentos frescos

Para obtener los mejores resultados:

• no guarde en el frigorífico alimentos calientes ni líquidos en evaporación

• cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen sabores fuertes

• coloque los alimentos de modo que el aire pueda circular libremente entre ellos

5.4 Consejos para la refrigeración

Consejos útiles:

• Carne (de todo tipo): guárdela en un envoltorio adecuado y colóquela en el estante de vidrio, sobre el cajón de las verduras. Almacene la carne durante un máximo de 1-2 días.

• Alimentos cocinados, platos fríos: cubra y coloque en cualquier instante.

• Frutas y verduras: limpie a fondo y coloque en un cajón especial. No guarde en el frigorífico productos como plátanos, patatas, cebollas y ajos, a menos que estén empaquetados.

• Mantequilla y queso: coloque en un recipiente hermético especial o envuelva o bolsas de polietileno para eliminar todo el aire posible.

• Botellas: cierre con un tapón y colóquelas en el estante para botellas de la puerta de la puerta o en el botellero (si dispone de él).

5.5 Consejos sobre la congelación

Para aprovechar al máximo el proceso de congelación, tenga en cuenta:

• la cantidad máxima de alimentos que puede congelarse en 24 horas se indica en la placa de datos técnicos;

• el proceso de congelación tarda 24 horas, no añada más alimentos para congelar durante ese tiempo;

• congele sólo alimentos de máxima calidad, frescos y perfectamente limpios;

• divida los alimentos en porciones pequeñas para agilizar el proceso de congelación y facilitar la descongelación y uso de las cantidades necesarias;

• envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y compruebe que los envoltorios quedan herméticamente cerrados;

• no permita que alimentos frescos y sin congelar entren en contacto con alimentos ya congelados, así evitará que aumente su temperatura;

• los alimentos magros se congelan mejor que los grasos; la sal reduce el tiempo de almacenamiento de los alimentos;

• el hielo que se consume inmediatamente después de extraerlo del congelador puede provocar quemaduras por congelación en la piel;

• se recomienda etiquetar cada paquete con la fecha de congelación para controlar el tiempo de almacenamiento.

ESPAÑOL 37

5.6 Consejos para el almacenamiento de alimentos congelados

Para obtener el máximo rendimiento de este aparato, deberá:

• comprobar que el comerciante ha mantenido los productos congelados correctamente almacenados;

• procurar que los alimentos congelados pasen de la tienda al

6.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

congelador en el menor tiempo posible;

• evitar la apertura frecuente de la puerta o dejarla abierta más tiempo del estrictamente necesario;

• los alimentos descongelados se deterioran con rapidez y no pueden congelarse de nuevo;

• no supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos.

ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

6.1 Advertencias generales

PRECAUCIÓN!

Antes de realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato

Este aparato contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración por lo que cualquier tarea de mantenimiento o recarga debe ser realizada por personal técnico homologado.

Los accesorios y las piezas del aparato no deben lavarse en el lavavajillas.

6.2 Limpieza periódica

PRECAUCIÓN!

No mueva, dañe ni tire de los conductos o cables del interior del armario.

PRECAUCIÓN!

Tenga cuidado para no dañar el sistema de refrigeración.

PRECAUCIÓN!

Al mover el frigorífico, levántelo por el borde frontal para no arañar el suelo.

El equipo debe limpiarse de forma regular:

1.

Limpie el interior y los accesorios con agua templada y un jabón neutro.

2.

Revise y limpie periódicamente las juntas de la puerta para mantenerlas limpias y sin restos;

3.

Aclare y seque a fondo.

4.

Si se puede acceder, limpie el condensador y el compresor de la parte posterior del aparato con un cepillo.

Esa operación mejorará el rendimiento del aparato y reducirá el consumo eléctrico.

6.3 Descongelación del frigorífico

La escarcha se elimina automáticamente del evaporador del frigorífico cada vez que se detiene el compresor, durante el funcionamiento normal. El agua de la descongelación se descarga por un canal hacia un recipiente especial situado en la parte posterior del aparato, sobre el motor compresor, desde donde se evapora.

Es importante limpiar periódicamente el orificio de salida del agua de descongelación situado en la mitad del canal del compartimento frigorífico para evitar que el agua se desborde y caiga sobre los alimentos del interior.

38 www.aeg.com

6.4

Descongelación del congelador

PRECAUCIÓN!

No utilice herramientas metálicas afiladas para raspar la escarcha del evaporador, ya que podría dañarlo. No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso de descongelación, excepto los recomendados por el fabricante. El aumento de la temperatura de los paquetes de alimentos congelados durante la descongelación puede acortar su tiempo de almacenamiento.

Unas 12 horas antes de realizar la descongelación, ajuste una temperatura más baja con el fin de acumular frío suficiente para la interrupción del funcionamiento.

Siempre se forma un poco de escarcha en los estantes del congelador y en torno al compartimento superior.

Descongele el congelador sólo cuando la capa de escarcha alcance un grosor de unos 3 a 5 mm.

1.

Apague el aparato o desconecte el enchufe de la toma de corriente.

2.

Retire los alimentos congelados, envuélvalos en varias hojas de papel de periódico y colóquelos en un sitio fresco.

ADVERTENCIA!

No toque los alimentos congelados con las manos mojadas. Podrían congelarse al contacto con los alimentos.

3.

Deje la puerta abierta.

Para acelerar el proceso de descongelación, coloque un recipiente con agua tibia en el compartimento congelador. Además, retire los trozos de hielo que se desprendan antes de que finalice la descongelación.

4.

Cuando la descongelación haya terminado, seque a fondo el interior del aparato.

5.

Encienda el aparato.

Después de tres horas, vuelva a introducir los alimentos retirados anteriormente en los compartimentos.

6.5 Periodos de inactividad

Si el aparato no se utiliza durante un tiempo prolongado, tome las siguientes precauciones:

1.

Desconecte el aparato de la red eléctrica.

2.

Extraiga todos los alimentos.

3.

Limpie el aparato y todos los accesorios.

4.

Deje la puerta o puertas abiertas para que no se produzcan olores desagradables.

ADVERTENCIA!

Si desea mantener el aparato encendido, procure que alguien lo vigile de vez en cuando para que los alimentos de su interior no se estropeen si se interrumpe el suministro eléctrico.

ESPAÑOL 39

7.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

7.1 Qué hacer si...

Problema

El aparato no funciona.

El aparato hace ruido.

La bombilla no funciona.

El compresor funciona continuamente.

El agua fluye por el interior del frigorífico.

Posible causa

El aparato se apaga.

El aparato no está correctamente enchufado a la toma de corriente.

No hay tensión en la toma de corriente.

Solución

Encienda el aparato.

Enchufe el aparato correctamente a la toma de corriente.

Enchufe un aparato eléctrico diferente a la toma de corriente. Llame a un electricista cualificado.

El aparato no está bien apoyado en el suelo.

Compruebe que los soportes del aparato descansan sobre una superficie estable.

La bombilla está en espera.

Cierre y abra la puerta.

La bombilla es defectuosa. Consulte la sección "Cambio de la bombilla".

La temperatura está ajustada incorrectamente.

Consulte "Funcionamiento".

Se han guardado muchos alimentos al mismo tiempo.

Espere unas horas y vuelva a comprobar la temperatura.

La temperatura ambiente es demasiado alta.

Los alimentos introducidos en el aparato estaban demasiado calientes.

Consulte la tabla de clase climática en la placa de caracter-

ísticas.

Deje que los alimentos se enfríen a temperatura ambiente antes de almacenarlos.

La puerta no está bien cerrada.

Consulte la sección "Cierre de la puerta".

La salida de agua está obstruida.

Los productos impiden que el agua fluya al colector de agua.

Limpie la salida de agua.

Asegúrese de que los alimentos no entran en contacto con la placa posterior.

40 www.aeg.com

Problema

Hay agua en el suelo.

La temperatura del aparato es demasiado baja/alta.

Posible causa

El agua de la descongelación no fluye hacia la bandeja de evaporación situada sobre el compresor.

El regulador de temperatura no se ha ajustado correctamente.

La puerta no está bien cerrada.

La temperatura de los productos es demasiado alta.

Solución

Fije la salida de agua de descongelación a la bandeja de evaporación.

Seleccione una temperatura más alta o baja.

Consulte la sección "Cierre de la puerta".

Se han guardado muchos alimentos al mismo tiempo.

La puerta se ha abierto con frecuencia.

No hay circulación de aire frío en el aparato.

Deje que la temperatura de los productos descienda a la temperatura ambiente antes de guardarlo.

Guarde menos productos al mismo tiempo.

Si es necesario, cierre la puerta.

Compruebe que el aire frío circula libremente en el aparato.

Si el consejo anterior no ofrece resultados, llame al servicio técnico autorizado más cercano.

7.2

Cambio de la bombilla

Desenchufe el aparato de la toma de corriente.

1.

Retire el tornillo de la tapa de la bombilla.

2.

Extraiga la tapa de la bombilla

(consulte la ilustración).

3.

Cambie la bombilla por una nueva de la misma potencia y específicamente diseñada para electrodomésticos (la potencia máxima se indica en la tapa de la bombilla).

4.

Instale la tapa de la bombilla.

5.

Apriete el tornillo de la tapa de la bombilla.

6.

Enchufe el aparato a la toma de corriente.

7.

Abra la puerta.

Compruebe que la bombilla se enciende.

7.3 Cierre de la puerta

1.

Limpie las juntas de la puerta.

2.

Si es necesario, ajuste la puerta.

Consulte las instrucciones de montaje.

3.

Si es necesario, cambie las juntas defectuosas. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

ESPAÑOL 41

8.

INSTALACIÓN

8.1 Ubicación

Consulte las instrucciones de montaje para la instalación.

Para garantizar el mejor rendimiento, instale el aparato alejado de fuentes de calor, como radiadores, calderas, luz solar directa, etc. Asegúrese también de que el aire puede circular sin obstáculos por la parte trasera del aparato.

8.2 Colocación

Instale el aparato en un lugar interior seco y bien ventilado en el que la temperatura ambiente se corresponda con la clase climática indicada en la placa de características del aparato.

8.3 Conexión eléctrica

• Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y la frecuencia indicados en la placa de datos técnicos se corresponden con el suministro de la vivienda.

• El aparato debe conectarse a tierra. El enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a tierra, conecte el aparato a una toma de tierra conforme con la normativa, después de consultar a un electricista profesional

• El fabricante declina toda responsabilidad si no se toman las precauciones antes indicadas.

• Este aparato cumple las directivas

CEE.

8.4 Requisitos de ventilación

El aire debe poder circular libremente por la parte posterior del aparato.

N

ST

T

Clase climática

SN

Temperatura ambiente

+10°C a + 32°C

+16°C a + 32°C

+16°C a + 38°C

+16°C a + 43°C

5 cm min.

200 cm 2

Se puede producir algún problema de funcionamiento en algunos modelos cuando se usan fuera de ese rango. Solo se puede garantizar el correcto funcionamiento dentro del rango de temperatura especificado. Si tiene cualquier duda respecto al lugar de instalación del aparato, consulte al vendedor, a nuestro servicio de atención al cliente o al servicio técnico autorizado más cercano.

min.

200 cm 2

PRECAUCIÓN!

Consulte las instrucciones de montaje para la instalación.

9.

RUIDOS

Durante el funcionamiento normal del aparato suelen producirse ciertos ruidos

(compresor, circulación del refrigerante).

42 www.aeg.com

OK

SSSRRR!

SSSRRR!

SSSR

HISSS!

BL

R

UB

R!

B!

CL

IC

K!

BRRR

!

CR

AC

K!

CLICK!

CLICK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

ESPAÑOL 43

10.

DATOS TÉCNICOS

10.1 Datos técnicos

Medidas del hueco

Alto

Ancho

Fondo

Tiempo de elevación

Voltaje

Frecuencia mm mm mm

Horas

Voltios

Hz

1446

560

550

20

230-240

50

La información técnica se encuentra en la placa de datos técnicos situada en el lado exterior o interior del aparato, y en la etiqueta de consumo energético.

11.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo .

Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

44 www.aeg.com

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.................................................................................. 45

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................................................46

3. ANVÄNDNING........................................................................................................47

4. DAGLIG ANVÄNDNING.........................................................................................48

5. RÅD OCH TIPS........................................................................................................ 49

6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 50

7. FELSÖKNING.......................................................................................................... 52

8. INSTALLATION....................................................................................................... 54

9. BULLER.....................................................................................................................55

10. TEKNISKA DATA...................................................................................................56

FÖR PERFEKT RESULTAT

Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.

Besök vår webbplats för att:

Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation: www.aeg.com/webselfservice

Registrera din produkt för bättre service: www.registeraeg.com

Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt: www.aeg.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell,

PNC, serienummer.

Informationen finns på typskylten.

Varningar/viktig säkerhetsinformation

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

SVENSKA 45

1.

SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1

Säkerhet för barn och handikappade

Denna apparat kan användas av barn som är 8 år och

äldre och av personer med nedsatt kapacitet, förutsatt att de har fått instruktioner och/eller tillsyn när det gäller säker användning av apparaten och att de förstår de potentiella riskerna.

Låt inte barn leka med produkten.

Barn får inte utföra rengöring eller underhåll av apparaten utan uppsikt.

Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

1.2

Allmän säkerhet

Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som t.ex.:

Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer

Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer av boendemiljöer

Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.

Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.

Var noga med att inte skada kylkretsen.

Använd inga elektriska apparater inne i förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.

46 www.aeg.com

Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.

Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med lättantändligt bränsle i den här produkten.

Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

2.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

2.1 Installation

VARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

• Ta bort förpackningen och transportbultarna.

• Installera eller använd inte en skadad produkt.

• Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.

• Var alltid försiktig när apparaten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.

• Se till att luft kan cirkulera i produkten.

• Vänta minst 4 timmar innan du ansluter produkten till eluttaget.

Detta för att oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.

• Installera inte produkten nära element, spisar, ugnar eller hällar.

• Produktens bakre yta måste ställas mot väggen.

• Installera inte produkten där den står i direkt solljus.

• Montera inte den här produkten i områden som är för fuktiga eller för kalla, som t.ex. byggnadsförråd, garage eller vinkällare.

• När du flyttar produkten, lyft upp den i framkanten för att inte repa golvet.

2.2 Elektrisk anslutning

VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

• Hushållsapparaten måste jordas.

• Kontrollera att produktens märkdata

överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.

• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.

• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar de elektriska komponenterna (t.ex.

stickkontakten, nätkabeln, kompressorn). Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en elektriker för att ersätta skadade komponenter.

• Nätkabeln måste vara under stickkontaktens nivå.

• Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen.

Kontrollera att stickkontakten är

åtkomlig efter installationen.

• Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Använd

VARNING!

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

• Ändra inte produktens specifikationer.

• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.

glassmaskiner) i produkten om inte tillverkaren uttryckligen säger att det

är lämpligt.

• Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen. Den innehåller isobutan

(R600a), en naturgas som är miljöanpassad i hög grad. Denna gas

är lättantändlig.

• Om kylkretsen skadas får inga flammor eller antändningskällor finnas i rummet. Ventilera rummet.

• Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i produkten.

• Lägg inte in läskedrycker i frysen.

Detta skapar tryck i dricksflaskan.

• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten.

• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.

• Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är heta.

• Ta inte bort och vidrör inte föremål från frysdelen om händerna är våta eller fuktiga.

• Frys inte mat igen som en gång tinats.

• Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till den frusna maten.

2.4 Inre belysning

• Lamptypen i den här produkten är inte lämplig som rumsbelysning.

3.

ANVÄNDNING

3.1 Slå på

1.

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

2.

Vrid temperaturreglaget medurs till en medelhög inställning.

3.2 Stänga av

Stäng av produkten genom att vrida temperaturreglaget till "O"-läget.

SVENSKA 47

2.5 Skötsel och rengöring

VARNING!

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

• Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

• Kylenheten i denna product innehåller kolväten Endast en behörig person får utföra underhåll och fylla kylapparaten.

• Undersök regelbundet tömningskanalen i kylen och rengör den vid behov. Om tömningskanalen täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas på produktens botten.

2.6 Avfallshantering

VARNING!

Risk för kvävning eller skador.

• Koppla loss produkten från eluttaget.

• Klipp av strömkabeln och kassera den.

• Ta bort locket för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.

• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här produkten är "ozonvänliga".

• Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas. Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.

• Orsaka inte skada på den delen av kylenheten som är nära värmeväxlaren.

3.3 Temperaturreglering

Temperaturen regleras automatiskt.

48 www.aeg.com

En medelhög inställning är i regel bäst.

Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn till att temperaturen inne i produkten beror på:

• rumstemperatur,

• hur ofta dörren öppnas,

• mängden matvaror som förvaras,

• produktens placering.

1.

Vrid temperaturreglaget mot de låga inställningarna för att erhålla låga kylnivåer.

2.

Vrid temperaturreglaget mot de höga inställningarna för att få höga kylnivåer.

4.

DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

4.1 Invändig rengöring

Innan du använder produkten första gången ska du rengöra insidan och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.

FÖRSIKTIGHET!

Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.

4.2

Placering av dörrhyllorna

För att kunna förvara matförpackningar av olika storlekar kan dörrhyllorna placeras på olika nivåer.

1.

Dra hyllan bitvis i pilarnas riktning tills den lossnar.

2.

Placera om enligt behov.

FÖRSIKTIGHET!

Om produkten är inställd på en låg temperatur och omgivningstemperaturen är hög eller full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att frost bildas på baksidan. I detta fall måste temperaturreglaget ställas in på en högre temperatur för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen.

4.3 Flyttbara hyllor

Väggarna i kylskåpet är försedda med ett antal bärare så att hyllorna kan placeras enligt önskemål.

Flytta inte glashyllan ovanför grönsakslådan detta för att säkerställa korrekt luftcirkulation.

4.4 Frysa färskvaror

Produkten är lämplig för infrysning av färska livsmedel och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta matvaror.

För att frysa in färsk mat behöver inte den medelhöga inställningen ändras.

För snabbare infrysning kan dock temperaturreglaget vridas till en högre inställning för att erhålla en högre kyleffekt.

I detta läge kan temperaturen i kylskåpsutrymmet sjunka under 0 °C. Ställ i så fall in temperaturreglaget på en varmare inställning.

Lägg de färska matvarorna som ska frysas in .

Maximal mängd livsmedel som kan frysas inom 24 timmar anges på typskylten som sitter på produktens insida.

Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in andra livsmedel som ska frysas under denna period.

4.5 Förvaring av fryst mat

Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt produkten stå på i

5.

RÅD OCH TIPS

5.1 Normala driftljud

Följande ljud är normala under drift:

• Ett gurglande och bubblande ljud hörs från slingorna när köldmedlet pumpas runt.

• Ett surrande eller pulserande ljud hörs från kompressorn när köldmedlet pumpas runt.

• Ett plötsligt knackande ljud från produktens insida som orsakas av termisk dilatation (ett naturligt och ofarligt fysiskt fenomen).

SVENSKA 49 minst 2 timmar med en hög inställning innan du lägger in några matvaror.

I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid som anges i den tekniska informationen under

"Temperaturökningstid", måste den tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har kallnat).

4.6 Upptining

Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylen eller vid rumstemperatur beroende på den tid som står till förfogande för upptiningen.

Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock lite längre tid.

4.7 Tillverkning av isbitar

Denna produkt är utrustad med en eller flera brickor för tillverkning av isbitar.

Använd inga metallinstrument för att plocka ut brickorna ur frysen.

1.

Fyll dessa brickor med vatten

2.

Placera isbrickorna i frysfacket.

• Ett gurglande klickljud hörs från temperaturregulatorn när kompressorn slås på eller av.

5.2

Tips för energibesparing

• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.

5.3

Tips för kylning av färska livsmedel

För att få bästa resultat:

50 www.aeg.com

• Förvara inte varm mat eller flyktiga vätskor i kylskåpet.

• Täck över eller förpacka maten, särskilt om den har en stark smak.

• placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den

5.4 Tips för kylning

Praktiska råd:

• Kött (alla typer): lägg i lämplig förpackning och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan. Förvara kött i högst 1-2 dagar.

• Tillagad mat, kalla rätter: täck och placera på vilken hylla som helst.

• Frukt och grönsaker: skölj noggrant och lägg i speciallådan. Bananer, potatis, lök och vitlök som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.

• Smör och ost: lägg i en lufttät behållare eller vira in i aluminiumfolie eller i en plastpåse för att få ut så mycket luft som möjligt.

• Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i flaskstället.

5.5 Tips för infrysning

Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:

• den största mängd mat som kan frysas inom 24 timmar anges på typskylten.

• frysprocessen tar 24 timmar, inga andra livsmedel får läggas i frysen under denna tid.

• frys endast in färska och rena matvaror av hög kvalitet.

6.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

• dela upp maten i små portioner för en snabbare och fullständig infrysning, därefter kan du plocka ut och tina endast den mängd du behöver.

• slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den i plastpåsar och se till att förpackningarna är lufttäta.

• låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan infryst mat för att temperaturen inte skall öka i den infrysta maten.

• magra matvaror håller sig bättre och längre än feta. Salt minskar livslängden på matvaror.

• isglass kan, om den konsumeras direkt från frysfacket, orsaka frysskador på huden.

• det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på varje separat förpackning så att du kan hålla reda på förvaringstiderna.

5.6 Tips för förvaring av fryst mat

Observera följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:

• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av

återförsäljaren.

• transportera frysta matvaror från affären till frysen så snabbt som möjligt;

• öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.

• när fryst mat tinas upp försämras den snabbt och får inte frysas in på nytt.

• överskrid inte den förvaringsperiod som anges av tillverkaren.

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

6.1

Allmänna varningar

FÖRSIKTIGHET!

Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll.

Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten.

Underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.

Tillbehören och andra delar av produkten är inte lämpliga för rengöring i diskmaskin.

SVENSKA 51

6.2 Regelbunden rengöring

FÖRSIKTIGHET!

Dra inte i, flytta inte och undvik att skada rörledningarna och kablarna inne i produkten.

FÖRSIKTIGHET!

Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.

FÖRSIKTIGHET!

När du flyttar produkten ska du lyfta upp den i framkanten så att inte golvet repas.

Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:

1.

Rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.

2.

Inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.

3.

Skölj av och torka noggrant.

4.

Rengör kondensorn och kompressorn (om de går att komma

åt) på produktens baksida med en borste.

Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.

6.3 Avfrostning av kylskåpet

Frost avlägsnas automatiskt i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en särskild behållare som sitter ovanför kompressorn på produktens baksida, där vattnet avdunstar.

Det är viktigt att regelbundet rengöra smältvattnets tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet rinner över och droppar ned på matvarorna.

6.4

Avfrostning av frysen

FÖRSIKTIGHET!

Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa av frost från evaporatorn, eftersom den kan skadas.

Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren. En temperaturhöjning hos frysta matförpackningar kan förkorta tiden som de kan förvaras utan säkerhetsrisk.

Cirka 12 timmar före avfrostningen ställer du in en lägre temperatur för att bygga upp en tillräcklig kylreserv för driftsavbrottet.

En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt det övre facket.

Frosta av frysen när frostlagret har en tjocklek på cirka 3-5 mm.

1.

Stäng av produkten och koppla loss den från eluttaget.

2.

Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera lager med tidningspapper och lägg dem på en sval plats.

VARNING!

Ta inte i fryst mat med våta händer. Dina händer kan frysa fast vid matvarorna.

3.

Låt frysdörren stå öppen.

För att påskynda avfrostningsprocessen kan du

52 www.aeg.com

placera en skål med varmt vatten i frysfacket. Du kan också ta bort isbitar som lossnar innan avfrostningen är klar.

4.

När avfrostningen är klar, torka av insidan noga.

5.

Sätt på produkten.

Efter tre timmar ska de matvaror läggas tillbaka i frysfacket som du tidigare plockade ut.

6.5 Långa uppehåll i användning

Följ nedanstående anvisningar om produkten inte skall användas på länge:

7.

FELSÖKNING

1.

Koppla loss produkten från eluttaget.

2.

Plocka ur alla matvaror.

3.

Rengör produkten och alla tillbehör.

4.

Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte dålig lukt bildas.

VARNING!

Om du vill att kylen/frysen lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte matvarorna i den förstörs i händelse av strömavbrott.

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

7.1

Om kylskåpet inte fungerar...

Problem

Produkten fungerar inte.

Produkten bullrar.

Lampan fungerar inte.

Kompressorn arbetar utan uppehåll.

Möjlig orsak

Produkten är avstängd.

Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.

Eluttaget är strömlöst.

Produkten står ostadigt.

Åtgärd

Sätt på produkten.

Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.

Anslut en annan elektrisk produkt till eluttaget. Kontakta en behörig elektriker.

Kontrollera om produkten står stabilt.

Lampan är i standby-läge.

Stäng och öppna dörren.

Lampan är trasig.

Se avsnittet ”Byte av lampan”.

Se "Drift".

Temperatur är felaktigt inställd.

Många matvaror inlagda samtidigt.

Rumstemperaturen är för hög.

Alltför varm mat har lagts in.

Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.

Se klimatklasstabellen på märkskylten.

Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.

SVENSKA 53

Problem

Vatten rinner inne i kylskåpet.

Vatten rinner ut på golvet.

Temperaturen i produkten

är för låg/hög.

Möjlig orsak

Locket är inte ordentligt stängt.

Vattenutloppet är igentäppt.

Matvaror hindrar vattnet från att rinna in i vattenuppsamlaren.

Åtgärd

Se avsnittet ”Stängning av dörren”.

Rengör vattenutloppet.

Smältvattensutloppet är inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.

Temperaturen är felaktigt inställd.

Locket är inte ordentligt stängt.

Matvarornas temperatur är för hög.

Många matvaror inlagda för förvaring samtidigt.

Dörren har öppnats för ofta.

Kalluft cirkulerar inte i produkten.

Kontrollera att inga matvaror har kontakt med den bakre väggen.

Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.

Ställ in en högre/lägre temperatur.

Se avsnittet ”Stängning av dörren”.

Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.

Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.

Öppna dörren bara när det behövs.

Se till att kalluft kan cirkulera i produkten.

Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad om dessa råd inte löser problemet.

7.2 Byte av lampan

Koppla bort produkten från eluttaget.

1.

Lossa skruven från lampglaset.

2.

Avlägsna lampglaset (se figur).

3.

Byt ut den gamla lampan mot en ny lampa med samma effekt och som är särskilt utformad för produkten (max.

effekt anges på lampglaset).

4.

Sätt tillbaka lampglaset.

5.

Dra fast lampglaset med skruven.

6.

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

7.

Öppna dörren.

Kontrollera att belysningen tänds.

54 www.aeg.com

7.3 Stängning av dörren

1.

Rengör dörrtätningarna.

2.

Justera dörren vid behov. Se monteringsanvisningarna.

3.

Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta auktoriserat servicecenter.

8.

INSTALLATION

8.1 Plats

Se monteringsanvisningarna för installationen.

För att säkerställa bästa prestanda, installera produkten på säkert avstånd från värmekällor såsom element, varmvattensberedare, direkt solsken, etc.

Se till att luften kan cirkulera fritt runt kylens/frysens baksida.

8.2 Placering

Produkten ska installeras på en torr och välventilerad plats inomhus där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:

Klimatklass

SN

N

ST

T

Omgivningstemperatur

+10°C till + 32°C

+16°C till + 32°C

+16°C till + 38°C

+16°C till + 43°C

Vissa funktionsproblem kan uppstå för vissa modelltyper vid användning utanför det området. Korrekt funktion kan endast garanteras inom angivet temperaturområde.

Kontakta återförsäljaren, vår kundtjänst eller närmsta servicecenter om du är osäker på var du ska installera produkten.

8.3 Elektrisk anslutning

• Kontrollera att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med produktens märkdata som anges på typskylten före anslutning till ett eluttag.

• Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.

• Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

• Denna produkt uppfyller kraven enligt

EEG-direktiven.

8.4 Ventilationskrav

Luftflödet bakom produkten måste vara tillräckligt.

5 cm min.

200 cm

2 min.

200 cm 2

FÖRSIKTIGHET!

Se monteringsanvisningarna för installationen.

SVENSKA 55

9.

BULLER

Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).

OK

SSSR

R

R!

HISSS!

BL

UB

B!

CL

IC

K!

BRRR !

CR

AC

K!

SSSRRR!

SSSRRR!

CLICK!

CLICK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

56 www.aeg.com

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

10.

TEKNISKA DATA

10.1 Tekniska data

Inbyggnadsmått

Höjd

Bredd

Djup

Temperaturökningstid

Nätspänning

Frekvens

Teknisk information finns på typskylten som sitter på insidan eller utsidan av produkten och på energietiketten.

11.

MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att

återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte mm mm mm

Timmar

Volt

Hz

1446

560

550

20

230-240

50 produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

*

SVENSKA 57

58 www.aeg.com

SVENSKA 59

www.aeg.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project