AEG SDS51400S0 User manual
DA
IT
ES
SV
Brugsanvisning
Køle-/fryseskab
Istruzioni per l’uso
Frigo-Congelatore
Manual de instrucciones
Frigorífico-congelador
Bruksanvisning
Kyl-frys
2
16
31
46
SDS51400S0
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED........................................................................................................ 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.................................................................................... 4
3. BETJENING............................................................................................................... 5
4. DAGLIG BRUG...........................................................................................................6
5. RÅD OG TIP...............................................................................................................7
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 8
7. FEJLFINDING.......................................................................................................... 10
8. INSTALLATION....................................................................................................... 12
9. STØJ.........................................................................................................................13
10. TEKNISKE DATA................................................................................................... 14
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat funktionsevne, forudsat at de
er blevet instrueret i og/eller er under opsyn ved brug
af apparatet på en sikker måde og forstår de
potentielle medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse af
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.
Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde optøningen,
medmindre de er anbefalet af producenten.
Undgå at beskadige kølekredsløbet.
Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet, med
mindre det er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
4
www.aeg.com
•
•
•
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen og
transportboltene.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen. Dette
er for, at olien kan løbe tilbage i
kompressoren.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Apparatets bagside skal anbringes
mod væggen.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Installér ikke dette apparat på
områder, der er for fugtige eller for
kolde, som f.eks. udhuse, garager og
vinkældere.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til netstikket
efter installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
DANSK
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk
stød eller brand.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som
egnet af producenten.
• Vær omhyggelig med ikke at
forårsage skade på kølekredsløbet.
Det indeholder isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Denne gas er
brandbar.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Overhold opbevaringsanvisningerne
på emballagen til frostvaren.
5
2.4 Indvendigt lys
• Den type lampe, der bruges i dette
apparat, er ikke egnet til oplysning i
almindelige rum.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.6 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes
korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
3. BETJENING
3.1 Aktivering
3.2 Deaktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen med uret til
en mellemindstilling.
Sluk for apparatet ved at dreje
termostatknappen til stilling "O".
6
www.aeg.com
3.3 Indstilling af temperatur
Temperaturen reguleres automatisk.
Normalt er en
mellemindstilling mest
passende.
Når den præcise indstilling
vælges, skal man dog huske
på, at temperaturen i
apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte døren åbnes
• mængden af madvarer
• apparatets placering.
1. Drej termostatknappen mod lavere
indstillinger for at vælge minimum
køling.
2. Drej termostatknappen mod højere
indstillinger for at vælge maksimal
køling.
PAS PÅ!
Hvis den omgivende
temperatur er høj, eller
apparatet er helt fyldt, og
apparatet står på det
koldeste trin, kan
kompressoren køre konstant,
så der dannes rim eller is på
bagvæggen. Hvis det sker,
sættes termostatknappen på
en højere temperatur, så
den automatiske afrimning
starter, og strømforbruget
dermed falder.
4. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
4.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
PAS PÅ!
Brug ikke sulfosæbe eller
skuremiddel. Det vil skade
overfladen.
4.2 Placering af dørhylder
Hylderne i døren kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af
forskellig størrelse.
4.3 Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række
skinner, så hylderne kan placeres efter
ønske.
1. Træk gradvist hylden i pilenes
retning, indtil hylden er fri.
2. Sæt den derpå i den ønskede højde.
Flyt ikke glashylden over
grøntsagsskuffen. Den sikrer
korrekt luftcirkulation.
DANSK
4.4 Nedfrysning af friske
madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Til nedfrysning af friske madvarer
behøver mellemindstillingen ikke at
ændres.
Men hvis maden skal nedfryses hurtigere,
drejes termostatknappen hen på en
højere indstilling for at få maksimal
køling.
PAS PÅ!
I så fald kan temperaturen i
køleafdelingen komme
under 0°C. Hvis det sker,
sættes termostatknappen på
en varmere indstilling.
7
4.6 Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne
madvarer skal bruges, kan de optøs i
køleafdelingen eller ved stuetemperatur,
afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: I så fald
forlænges tilberedningstiden.
4.7 Isterningbakker
Apparatet har en eller flere bakker til
isterninger.
Brug ikke metalgenstande til
at tage bakkerne ud af
frostrummet.
1. Fyld vand i disse bakker
2. Sæt isbakkerne i frostafdelingen.
4.5 Opbevaring af frosne
madvarer
Når skabet tændes igen efter en længere
periode, hvor det ikke har været anvendt,
skal det køre i mindst 2 timer på højere
indstillinger, inden der lægges madvarer
ind.
Hvis madvarerne optøs ved
et uheld (f.eks. som følge af
strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne
temperaturstigningstid
under tekniske
specifikationer, skal
madvarerne enten spises
eller tilberedes og derefter
nedfryses igen (efter
afkøling).
5. RÅD OG TIP
5.1 Normale driftslyde
Følgende lyde er normale under drift:
• Der kommer en svag gurglende og
boblende lyd fra kølerørene, når der
pumpes kølemiddel.
• Der kommer en summende og
pulserende lyd fra kompressoren, når
der pumpes kølemiddel.
• Der kommer en pludselig smældende
lyd fra apparatets inderside, som
forårsages af termisk udvidelse (et
naturligt og ufarligt fysisk fænomen).
• Der kommer en svag klik-lyd fra
temperaturregulatoren, når
kompressoren tændes eller slukkes.
8
www.aeg.com
5.2 Energisparetips
• Åbn lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
5.3 Råd om køling af friske
madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den
5.4 Råd om køling
Nyttige tip:
• Kød (alle slags): pakkes ind i passende
emballage og lægges på glashylden
over grøntsagsskuffen. Opbevar kød i
højst 1-2 dage.
• Tilberedt mad, kolde retter: tildæk og
stil på en hvilken som helst hylde.
• Frugt og grønt: rengør grundigt og
læg i en speciel skuffe. Bananer,
kartofler, løg og hvidløg må ikke
lægges i køleskab, med mindre de er
pakket ind.
• Smør og ost: anbring i en særlig
lufttæt beholder eller pak det ind i
alufolie eller i en polyætylenpose for
at udelukke så meget luft som muligt.
• Flasker: luk dem med en kapsel og
opbevare dem i dørflaskehylden, eller
(hvis tilgængelige) på flaskestativet.
5.5 Råd om frysning
Her er nogle vigtige tip om, hvordan du
udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale mængde madvarer,
der kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen.
• Fryseprocessen tager 24 timer, og der
bør ikke tilføjes yderligere fødevarer,
som skal indfryses, i denne periode.
• Nedfrys kun førsteklasses madvarer,
der er friske og grundigt rengjorte.
• Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du
også hurtigt optø netop den
mængde, du skal bruge.
• Pak maden ind i alufolie eller
polyætylen, og sørg for, at
indpakningen er lufttæt.
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne
madvarer røre ved frostvarer, så
temperaturen stiger i dem.
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige. Salt
nedsætter madens holdbarhed.
• Hvis sodavandsis spises direkte fra
frostrummet, kan de give
forfrysninger.
• Det er en god idé at mærke alle
pakker med indfrysningsdato, så du
har styr på holdbarheden.
5.6 Tips om opbevaring af
frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette
apparat skal du:
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har
været været korrekt opbevaret i
forretningen.
• Sørge for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i
fryseren.
• Åbne lågen så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på
pakken.
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
DANSK
6.1 Generelle advarsler
PAS PÅ!
Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der
udføres nogen som helst
form for vedligeholdelse.
9
på apparatet (over kompressoren), hvor
det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
Apparatets kølesystem
indeholder kulbrinter, og
service og påfyldning af
kølemiddel må derfor kun
udføres af en autoriseret
tekniker.
Apparatets dele og tilbehør
egner sig ikke til opvask i
maskine.
6.2 Regelmæssig rengøring
PAS PÅ!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i skabet.
PAS PÅ!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
PAS PÅ!
Når du flytter skabet, skal du
løfte op i forkanten, så
gulvet ikke bliver ridset.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Det øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
6.3 Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser.
Afrimningsvandet ledes ud gennem en
rende og ned i en særlig beholder bag
6.4 Afrimning af fryseren
PAS PÅ!
Brug aldrig skarpe
metalgenstande til at skrabe
rim af fryseren. Det kan
beskadige den. Brug ikke
mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler
til at fremskynde
optøningen, medmindre det
er anbefalet af producenten.
Hvis dybfrostvarernes
temperatur er steget under
afrimningen, kan det
forkorte deres holdbarhed.
Ca. 12 timer før afrimningen
indstilles termostatknappen
til en lavere temperatur for
at opbygge tilstrækkelig
ekstra køling til afbrydelsen i
driften.
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste rum.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er
3-5 mm tykt.
1. Sluk for apparatet, eller tag stikket ud
af stikkontakten.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak
dem ind i flere lag avispapir, og læg
dem et koldt sted.
10
www.aeg.com
ADVARSEL!
Rør ikke frostvarer med
våde hænder. Hænderne
kan fryse fast til pakken.
3. Lad døren stå åben.
Sæt evt. en grydefuld varmt vand i
frostafdelingen for at fremskynde
optøningen. Fjern efterhånden de
stykker is, der går løs under
afrimningen.
4. Når afrimningen er afsluttet, tørres
grundigt af indvendig.
5. Tænd for apparatet.
Læg madvarerne på plads i rummene
efter tre timer.
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag al maden ud.
3. Afrim (hvis nødvendigt) og rengør
apparatet og alt tilbehør.
4. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
5. Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
ADVARSEL!
Hvis der skal være tændt for
apparatet: Bed nogen se til
det en gang imellem, så
maden ikke bliver fordærvet,
hvis der har været
strømsvigt.
6.5 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
7. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Hvis noget går galt...
Problem
Mulige årsager
Løsning
Apparatet virker slet ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for køleskabet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt. Kontakt en
autoriseret elektriker.
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se under "Betjening".
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle timer, og kontrollér
så temperaturen igen.
Kompressoren kører hele
tiden.
DANSK
Problem
11
Mulige årsager
Løsning
Der er for høj stuetemperatur.
Se klimaklassediagrammet på
typepladen.
Madvarerne var for varme, Lad madvarerne komme ned
da de blev lagt i apparatet. på stuetemperatur, før de
lægges i.
Der løber vand inde i køleskabet.
Proppen til afløbet er ikke
sat rigtigt i.
Sæt proppen til afløbet rigtigt
i.
Madvarerne er ikke pakket
godt nok ind.
Pak madvarerne rigtigt ind.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se under "Betjening".
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarer forhindrer, at
vandet ikke løber ned i
vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Der løber vand ud på gulvet. Smeltevandsafløbet er ikke Tilslut smeltevandsafløbet til
tilsluttet fordampningsfordampningsbakken.
bakken over kompressoren.
Temperaturen i apparatet er Temperaturen er ikke infor lav/høj.
dstillet korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i
skabet.
Der er lagt for store mæn- Læg færre madvarer i ad
gder madvarer i på samme gangen.
tid.
Tykkelsen af rimen er over
4-5 mm.
Afrim apparatet.
Døren er blevet åbnet for
tit.
Åbn kun døren, når det er
nødvendigt.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
7.2 Udskiftning af pæren
Tag stikket ud af kontakten.
1. Fjern skruen i lampedækslet.
2. Fjern lampedækslet (se ill.).
12
www.aeg.com
4. Montér lampedækslet.
5. Stram skruen i lampedækslet.
6. Sæt stikket i stikkontakten.
7. Åbn lugen.
Kontrollér, at lampen lyser.
7.3 Lukning af døren
3. Erstat den defekte pære med en ny
pære med samme effekt, og som er
specielt beregnet til
husholdningsapparater (maks. styrke
fremgår af lampedækslet).
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se monteringsvejledningerne.
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
8. INSTALLATION
8.1 Placering
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
For at sikre bedst mulig ydelse bør
apparatet placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler,
direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan
cirkulere frit omkring kabinettets
bagside.
8.2 Placering
Installér apparatet på et tørt sted med
god udluftning indendørs, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt.
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Der kan opstå visse
funktionsproblemer for visse
typer modeller, når de
betjenes uden for dette
interval. Der kan kun
garanteres korrekt drift
inden for det specifikke
temperaturinterval. Hvis du
er i tvivl om, hvor du kan
installere apparatet, bedes
du henvende dig til
sælgeren, vores
kundeservice eller til det
nærmeste autoriserede
servicecenter.
8.3 Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Dette apparat opfylder gældende
EØF-direktiver.
DANSK
8.4 Krav til lufttilførsel
PAS PÅ!
Se monteringsvejledningen
vedr. installation.
Der skal være tilstrækkelig luftstrøm bag
apparatet.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
9. STØJ
Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
13
14
www.aeg.com
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
CRACK!
BLUBB!
10. TEKNISKE DATA
10.1 Tekniske data
Nichemål
Højde
mm
1446
Bredde
mm
560
Dybde
mm
550
Temperaturstigningstid
Timer
20
Spænding
Volt
230-240
Hyppighed
Hz
50
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
BRRR!
CRACK!
DANSK
15
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
16
www.aeg.com
INDICE
1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA.................................................................... 17
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA....................................................................................18
3. USO DELL'APPARECCHIATURA........................................................................... 20
4. UTILIZZO QUOTIDIANO........................................................................................ 20
5. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI...................................................................... 22
6. PULIZIA E CURA...................................................................................................... 23
7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI...............................................................................25
8. INSTALLAZIONE..................................................................................................... 27
9. RUMORI................................................................................................................... 28
10. DATI TECNICI....................................................................................................... 29
PER RISULTATI PERFETTI
Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per
fornirvi prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che
vi semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sulle normali
apparecchiature. Vi invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura del presente
manuale, per conoscere come trarre il massimo vantaggio dall'utilizzo della vostra
apparecchiatura.
Visitate il nostro sito web per:
Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie,
ottenere informazioni sull'assistenza:
www.aeg.com/webselfservice
Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:
www.registeraeg.com
Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra
apparecchiatura:
www.aeg.com/shop
SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei
seguenti dati: Modello, PNC, numero di serie.
Le informazioni si trovano sulla targhetta dei dati.
Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza
Informazioni e suggerimenti generali
Informazioni sull'ambiente
Con riserva di modifiche.
ITALIANO
1.
17
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di
installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non
sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti
da un'installazione o un uso scorretti. Conservare
sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per
poterle consultare in futuro.
1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone
vulnerabili
•
•
•
•
L'apparecchiatura può essere usata da bambini di età
8 anni e oltre e da persone con capacità ridotte, a
condizione che siano stati debitamente istruiti e/o
supervisionati in merito all'uso sicuro
dell'apparecchiatura e a condizione che comprendano
i potenziali pericoli previsti.
Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchiatura.
I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.
Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in
modo adeguato.
1.2 Avvertenze di sicurezza generali
•
•
•
L'apparecchiatura è destinata all'uso domestico e
applicazioni simili, tra cui:
– case di campagna; cucine di negozi, uffici e altri
ambienti di lavoro
– clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri
ambienti residenziali
Verificare che le aperture di ventilazione, sia
sull'apparecchiatura che nella struttura da incasso,
non siano ostruite.
Non usare dispositivi elettrici o altri mezzi artificiali
non raccomandati dal produttore allo scopo di
accelerare il processo di sbrinamento.
18
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Non danneggiare il circuito refrigerante.
Non utilizzare apparecchiature elettriche all'interno
dei comparti di conservazione degli alimenti, ad
eccezione di quelli consigliati dal costruttore.
Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire
l'apparecchiatura.
Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e
morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare
prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od
oggetti metallici.
Non conservare in questa apparecchiatura sostanze
esplosive come bombolette spray contenenti un
propellente infiammabile.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, da un tecnico
autorizzato o da una persona qualificata per evitare
situazioni di pericolo.
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
2.1 Installazione
AVVERTENZA!
L’installazione
dell'apparecchiatura deve
essere eseguita da
personale qualificato.
• Togliere tutto l'imballaggio e i bulloni
per il trasporto.
• Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
• Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura,
dato che è pesante. Usare sempre i
guanti di sicurezza e le calzature
adeguate.
• Assicurarsi che l'aria possa circolare
liberamente attorno
all'apparecchiatura.
• Attendere almeno 4 ore prima di
collegare l'apparecchiatura
all'alimentazione. Questo serve a
consentire all'olio di fluire
nuovamente nel compressore.
• Non installare l'apparecchiatura in
prossimità di radiatori, fornelli, forni o
piani di cottura.
• La superficie posteriore
dell'apparecchiatura deve essere
appoggiata alla parete.
• Non installare l'apparecchiatura dove
sia esposta alla luce solare diretta.
• Non installare questa apparecchiatura
in luoghi troppo umidi o freddi, come
aggiunte strutturali, garage o cantine.
• Quando si sposta l'apparecchiatura,
sollevarla dal bordo anteriore, così da
non graffiare il pavimento.
2.2 Collegamento elettrico
AVVERTENZA!
Rischio di incendio e scossa
elettrica.
• L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra.
• Verificare che i dati elettrici riportati
sulla targhetta dei dati corrispondano
a quelli dell'impianto. In caso
contrario, contattare un elettricista.
ITALIANO
• Utilizzare sempre una presa elettrica
con contatto di protezione
correttamente installata.
• Non utilizzare prese multiple e
prolunghe.
• Accertarsi di non danneggiare i
componenti elettrici (ad es. la spina di
alimentazione, il cavo di
alimentazione, il compressore).
Contattare il Centro di Assistenza
Autorizzato o un elettricista per
sostituire i componenti elettrici.
• Il cavo di alimentazione deve
rimanere sotto il livello della spina di
alimentazione.
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine
dell'installazione. Verificare che la
spina di alimentazione rimanga
accessibile dopo l'installazione.
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
solo la spina.
2.3 Utilizzo
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni, scottature
o scosse elettriche.
• Non modificare le specifiche tecniche
dell'apparecchiatura.
• Non introdurre apparecchiature
elettriche (ad es. gelatiere)
nell'apparecchiatura se non
specificamente consentito dal
produttore.
• Fare attenzione a non danneggiare il
circuito refrigerante. Esso contiene
isobutano (R600a), un gas naturale
con un alto livello di compatibilità
ambientale, tuttavia il gas è
infiammabile.
• Nel caso di danno al circuito
refrigerante, assicurarsi che non si
sviluppino fiamme libere e scintille nel
locale. Aerare bene l'ambiente.
• Non appoggiare oggetti
incandescenti sulle parti in plastica
dell'apparecchiatura.
• Non introdurre bevande analcoliche
nel vano congelatore. Si verrà a creare
una pressione nel contenitore della
bevanda.
• Non conservare gas e liquidi
infiammabili nell'apparecchiatura.
19
• Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
• Non toccare il compressore o il
condensatore. Sono incandescenti.
• Non togliere o toccare gli oggetti nel
vano congelatore con le mani
bagnate o umide.
• Non ricongelare del cibo
precedentemente scongelato.
• Attenersi alle istruzioni per la
conservazione riportate sulla
confezione del cibo surgelato.
2.4 Luce interna
• Il tipo di lampadina utilizzata per
questa apparecchiatura non può
essere utilizzato per l'illuminazione
domestica
2.5 Pulizia e cura
AVVERTENZA!
Vi è il rischio di ferirsi o
danneggiare
l'apparecchiatura.
• Prima di eseguire qualunque
intervento di manutenzione, spegnere
l'apparecchiatura ed estrarre la spina
dalla presa.
• L'unità refrigerante di questa
apparecchiatura contiene idrocarburi.
L’unità deve essere ricaricata ed
ispezionata esclusivamente da
personale qualificato.
• Controllare regolarmente lo scarico
dell'apparecchiatura e, se necessario,
pulirlo. L'ostruzione dello scarico può
causare un deposito di acqua di
sbrinamento sul fondo
dell'apparecchiatura.
2.6 Smaltimento
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni o
soffocamento.
• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
• Rimuovere la porta per evitare che
bambini e animali domestici
20
www.aeg.com
rimangano chiusi all’interno
dell’apparecchiatura.
• Il circuito refrigerante e i materiali di
isolamento di questa apparecchiatura
rispettano l'ozono.
• La schiuma isolante contiene gas
infiammabili. Contattare le autorità
locali per ricevere informazioni su
come smaltire correttamente
l'apparecchiatura.
• Non danneggiare i componenti
dell'unità refrigerante che si trovano
vicino allo scambiatore di calore.
3. USO DELL'APPARECCHIATURA
3.1 Accensione
1. Inserire la spina nella presa a muro.
2. Impostare il regolatore di
temperatura su un livello medio,
ruotandolo in senso orario.
3.2 Spegnimento
Per spegnere l’apparecchiatura, ruotare il
regolatore di temperatura in posizione
"O".
3.3 Regolazione della
temperatura
La temperatura viene regolata
automaticamente.
In condizioni normali, si
consiglia di utilizzare una
regolazione media.
Tuttavia, è importante
ricordare che la temperatura
all'interno
dell'apparecchiatura
dipende dai seguenti fattori:
• temperatura ambiente,
• frequenza di apertura
della porta,
• quantità di alimenti
conservati,
• posizione
dell'apparecchiatura.
1. Impostare il regolatore di
temperatura su un livello basso per
ottenere un raffreddamento minimo.
2. Ruotare il regolatore di temperatura
verso l'impostazione massima per
aumentare l'intensità del
raffreddamento.
ATTENZIONE!
Se la temperatura ambiente
è elevata o l'apparecchiatura
è a pieno carico,
l'impostazione alla
temperatura minima può
causare l'attivazione
ininterrotta del compressore
e la formazione di brina sulla
parete posteriore. In questo
caso, impostare una
temperatura più elevata per
consentire lo sbrinamento
automatico e ridurre così il
consumo di energia.
4. UTILIZZO QUOTIDIANO
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
4.1 Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchiatura per
la prima volta, lavare l'interno e gli
accessori con acqua tiepida e sapone
neutro per eliminare il tipico odore dei
prodotti nuovi, quindi asciugare
accuratamente.
ITALIANO
ATTENZIONE!
Non usare detergenti
corrosivi o polveri abrasive
che possano danneggiare la
finitura.
4.2 Posizionamento dei ripiani
della porta
Per facilitare l'introduzione di alimenti di
diverse dimensioni, i ripiani della porta
possono essere posizionati ad altezze
differenti.
1. Tirare gradualmente il ripiano nella
direzione indicata dalle frecce fino a
sbloccarlo.
2. Riposizionare secondo necessità.
21
4.4 Congelamento di alimenti
freschi
Lo scomparto congelatore è adatto al
congelamento di alimenti freschi e alla
conservazione a lungo termine di
alimenti congelati e surgelati.
Per congelare i cibi freschi è possibile
mantenere la regolazione media.
Tuttavia, per ottenere un congelamento
più rapido, è possibile impostare il
regolatore di temperatura a un livello più
alto per aumentare l'intensità di
raffreddamento.
ATTENZIONE!
In questa condizione la
temperatura dello
scomparto del frigorifero
potrebbe scendere al di
sotto di 0°C. Qualora ciò
accadesse, è necessario
reimpostare la temperatura
a un livello più alto.
4.5 Conservazione dei
surgelati
4.3 Ripiani rimovibili
Le guide presenti sulle pareti del
frigorifero permettono di posizionare i
ripiani a diverse altezze.
Al primo avvio o dopo un periodo di non
utilizzo, lasciare in funzione
l'apparecchiatura per almeno 2 ore con
una regolazione alta prima di introdurre
gli alimenti.
Se si verifica un'interruzione
della corrente elettrica di
durata superiore al "tempo
di risalita" indicato nella
tabella dei dati tecnici, il
cibo scongelato deve essere
consumato rapidamente o
cucinato immediatamente e
quindi ricongelato (dopo il
raffreddamento).
4.6 Scongelamento
Per garantire una corretta
circolazione dell'aria, non
spostare il ripiano in vetro
posto sopra il cassetto delle
verdure.
Prima dell'utilizzo, i cibi surgelati o
congelati possono essere scongelati nel
vano frigorifero o, per un processo più
veloce, a temperatura ambiente.
Gli alimenti divisi in piccole porzioni
possono essere cucinati direttamente,
senza essere prima scongelati: in questo
22
www.aeg.com
caso, tuttavia, la cottura durerà più a
lungo.
4.7 Produzione di cubetti di
ghiaccio
Questa apparecchiatura è dotata di una
o più vaschette per la produzione di
cubetti di ghiaccio.
Non usare strumenti
metallici per estrarre le
vaschette dal vano
congelatore.
1. Riempire d’acqua le vaschette
2. Introdurre le vaschette per il ghiaccio
nel vano congelatore.
5. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
5.1 Rumori normali durante il
funzionamento
5.2 Consigli per il risparmio
energetico
• Carne (tutti i tipi): deve essere avvolta
in appositi sacchetti e collocata sul
ripiano di vetro, sopra il cassetto delle
verdure. La carne può essere
conservata al massimo per 1-2 giorni.
• Alimenti cotti, piatti freddi: coprirli e
metterli su un ripiano qualsiasi.
• Frutta e verdura: pulire
accuratamente e riporla in un
apposito cassetto. Non conservare in
frigorifero banane, patate, cipolle o
aglio se non confezionati
• Burro e formaggio: riporli in un
apposito contenitore sottovuoto
oppure avvolgerli in un foglio di
alluminio o in un sacchetto di
polietilene per limitare il più possibile
la presenza di aria.
• Bottiglie: chiuderle con un tappo e
conservarle sul ripiano portabottiglie
della porta, o (se presente) sulla
griglia portabottiglie.
• Non aprire frequentemente la porta e
limitare il più possibile i tempi di
apertura.
5.5 Consigli per il
congelamento
5.3 Consigli per la
refrigerazione dei cibi freschi
Consigli importanti per un congelamento
ottimale:
I seguenti rumori sono da considerarsi
normali:
• Un gorgoglio o borbottio dalle
serpentine quando viene pompato il
refrigerante.
• Un ronzio o un rumore pulsante dal
compressore quando viene pompato
il refrigerante.
• Uno schiocco improvviso dall'interno
dell'apparecchiatura causato dalla
dilatazione termica (fenomeno fisico
naturale e non pericoloso).
• Un lieve scatto dal regolatore della
temperatura quando il compressore si
accende e si spegne.
Per ottenere risultati ottimali:
• non introdurre alimenti o liquidi caldi
nel vano frigorifero
• coprire o avvolgere gli alimenti, in
particolare quelli con un gusto o un
aroma forte
• disporre gli alimenti in modo da
garantire un'adeguata circolazione
dell'aria
5.4 Consigli per la
refrigerazione
Consigli utili:
• la quantità massima di alimenti
congelabile in 24 ore è riportata sulla
targhetta dei dati del modello;
• il processo d congelamento dura 24
ore e in questo lasso di tempo non
devono essere introdotti altri alimenti;
• congelare solo alimenti freschi, di
ottima qualità e accuratamente lavati;
• dividere gli alimenti in piccole
porzioni, in modo da facilitare un
congelamento rapido e consentire lo
scongelamento solo della quantità
necessaria;
ITALIANO
• avvolgere gli alimenti in pellicola di
alluminio o polietilene in modo da
evitare il contatto con l'aria;
• non disporre gli alimenti freschi a
contatto con quelli già congelati, per
evitare l'innalzamento della
temperatura di questi ultimi;
• gli alimenti magri si conservano
meglio e più a lungo di quelli ricchi di
grassi. Il sale riduce la durata di
conservazione dell'alimento;
• i ghiaccioli, se consumati appena
prelevati dal vano congelatore,
possono causare ustioni da freddo;
• è consigliabile riportare su ogni
confezione la data di congelamento,
in modo da poter controllare il tempo
di conservazione.
23
• controllare che i surgelati esposti nei
punti vendita non presentino segni di
interruzione della catena del freddo;
• accertarsi che il tempo di
trasferimento dei surgelati dal punto
vendita al congelatore domestico sia
il più breve possibile;
• non aprire frequentemente la porta e
limitare il più possibile i tempi di
apertura;
• una volta scongelati, gli alimenti si
deteriorano rapidamente e non
possono essere ricongelati;
• non superare la durata di
conservazione indicata sulla
confezione.
5.6 Consigli per la
conservazione dei surgelati
Per ottenere risultati ottimali è
consigliabile:
6. PULIZIA E CURA
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
6.1 Avvertenze generali
ATTENZIONE!
Prima di qualsiasi intervento
di manutenzione, estrarre la
spina dalla presa.
Questa apparecchiatura
contiene idrocarburi
nell’unità di raffreddamento,
pertanto le operazioni di
manutenzione e ricarica
devono essere eseguite
esclusivamente da personale
autorizzato.
Gli accessori e i componenti
dell’apparecchiatura non
sono lavabili in lavastoviglie.
6.2 Pulizia periodica
ATTENZIONE!
Evitare di tirare, spostare o
danneggiare tubi e/o cavi
all'interno
dell'apparecchiatura.
ATTENZIONE!
Prestare attenzione a non
danneggiare il sistema
refrigerante.
ATTENZIONE!
Quando si sposta
l'apparecchiatura, sollevarla
per il bordo anteriore, così
da non graffiare il
pavimento.
L'apparecchiatura deve essere pulita
regolarmente:
1. Lavare l'interno e gli accessori con
acqua tiepida e sapone neutro.
2. Ispezionare regolarmente le
guarnizioni della porta ed eliminare
con un panno umido tracce di sporco
e residui.
24
www.aeg.com
3. Risciacquare e asciugare
accuratamente.
4. Pulire il condensatore e il
compressore sul retro
dell'apparecchiatura con una
spazzola.
Questa operazione migliorerà le
prestazioni dell'apparecchiatura
riducendone i consumi di energia.
6.3 Sbrinamento del frigorifero
Durante l'uso normale, la brina viene
eliminata automaticamente
dall'evaporatore del vano frigorifero ogni
volta che il motocompressore si arresta.
L'acqua di sbrinamento giunge
attraverso un condotto in un apposito
recipiente posto sul retro
dell'apparecchiatura, sopra il
motocompressore, dove evapora.
È importante pulire periodicamente il
foro di scarico dell'acqua di sbrinamento,
situato al centro del canale sulla parete
posteriore, per evitare che l'acqua
fuoriesca sugli alimenti.
6.4 Sbrinamento del
congelatore
ATTENZIONE!
Per rimuovere la brina
dall'evaporatore, non usare
utensili metallici appuntiti
che possano danneggiarlo.
Non usare dispositivi
meccanici o altri mezzi
artificiali non raccomandati
dal produttore allo scopo di
accelerare il processo di
sbrinamento. Un aumento
della temperatura dei
surgelati durante lo
sbrinamento può ridurre la
loro durata di conservazione.
Circa 12 ore prima dello
sbrinamento, impostare una
temperatura più bassa per
accumulare una riserva di
freddo sufficiente per
l'interruzione del
funzionamento.
È normale che sui ripiani del congelatore
e intorno allo scomparto superiore si
formi, col tempo, uno strato di brina.
Quando tale strato raggiunge uno
spessore di circa 3 - 5 mm, è necessario
procedere allo sbrinamento del vano
congelatore.
1. Spegnere l'apparecchiatura o
estrarre la spina della presa a parete.
2. Rimuovere i surgelati, avvolgerli in
alcuni strati di carta di giornale e
riporli in un luogo fresco.
AVVERTENZA!
Non toccare il cibo
congelato con le mani
bagnate. Le mani
potrebbero aderire
all'alimento congelato.
3. Lasciare la porta aperta.
Per accelerare il processo di
sbrinamento, collocare un recipiente
di acqua calda nel vano congelatore.
Rimuovere inoltre i pezzi di ghiaccio
che si staccano prima che lo
sbrinamento sia completo.
ITALIANO
4. Una volta completato lo
sbrinamento, asciugare
accuratamente l'interno.
5. Accendere l’apparecchiatura.
Dopo tre ore reintrodurre nel vano
congelatore gli alimenti
precedentemente rimossi.
25
3. Sbrinare (se necessario) e pulire
l'apparecchiatura e tutti gli accessori.
4. Pulire l'apparecchiatura e tutti gli
accessori.
5. Lasciare la porta/le porte socchiuso/i
per evitare la formazione di odori
sgradevoli.
6.5 Periodi di non utilizzo
Se l'apparecchiatura non viene utilizzata
per un lungo periodo, adottare le
seguenti precauzioni:
1. Scollegare l'apparecchiatura dalla
rete elettrica.
2. Estrarre tutti gli alimenti.
AVVERTENZA!
Se si desidera mantenere
l'apparecchiatura accesa,
farla controllare
periodicamente per evitare
che gli alimenti si
deteriorino in caso di
interruzione della corrente
elettrica.
7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
7.1 Cosa fare se...
Problema
Causa possibile
Soluzione
L'apparecchiatura non funziona.
L'apparecchiatura è spenta.
Accendere l’apparecchiatura.
La spina non è inserita cor- Inserire correttamente la spina
rettamente nella presa di
nella presa di alimentazione.
alimentazione.
Assenza di tensione nella
presa di alimentazione.
L'apparecchiatura è rumoro- L'apparecchiatura non è
sa.
appoggiata in modo corretto.
La lampadina non si accende.
Il compressore rimane
sempre in funzione.
Collegare alla presa di alimentazione un'altra apparecchiatura elettrica. Rivolgersi ad un
elettricista qualificato.
Controllare se l'apparecchiatura è appoggiata in modo
stabile.
La lampadina è in modalità Chiudere e riaprire la porta.
stand-by.
La lampadina è difettosa.
Fare riferimento alla sezione
"Sostituzione della lampadina".
La temperatura impostata
non è corretta.
Fare riferimento a "Funzionamento".
26
www.aeg.com
Problema
Causa possibile
Soluzione
Sono stati introdotti molti
alimenti contemporaneamente.
Attendere alcune ore e ricontrollare la temperatura.
La temperatura ambiente
è troppo alta.
Fare riferimento al grafico della classe climatica sulla targhetta dei dati.
Gli alimenti introdotti
Lasciar raffreddare gli alimenti
nell'apparecchiatura erano a temperatura ambiente prima
troppo caldi.
di introdurli.
Il tappo dello scarico
dell'acqua non è posizionato correttamente.
Posizionare il tappo correttamente.
Gli alimenti non sono avvolti correttamente.
Avvolgere correttamente gli
alimenti.
La temperatura impostata
non è corretta.
Fare riferimento a "Funzionamento".
Lo scarico dell'acqua è ostruito.
Pulire lo scarico dell'acqua.
Gli alimenti impediscono
all'acqua di scorrere
nell'apposito collettore.
Evitare di disporre gli alimenti
direttamente contro la parete
posteriore.
Presenza di acqua sul pavimento.
L'acqua di sbrinamento
non viene scaricata nella
bacinella di evaporazione
posta sopra il compressore.
Collegare lo scarico dell'acqua
di sbrinamento alla bacinella
di evaporazione.
La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è troppo bassa/troppo alta.
Il regolatore della temper- Impostare una temperatura suatura non è impostato cor- periore/inferiore.
rettamente.
Scorre dell'acqua all'interno
del frigorifero.
La porta non è chiusa correttamente.
Consultare la sezione "Chiusura della porta".
La temperatura degli alimenti è troppo alta.
Prima di introdurre gli alimenti, lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.
Sono stati introdotti molti
alimenti contemporaneamente.
Introdurre gli alimenti un poco
alla volta.
Lo spessore dello strato di
brina supera i 4 - 5 mm.
Sbrinare l'apparecchiatura.
La porta viene aperta frequentemente.
Aprire la porta solo se necessario.
ITALIANO
Se il consiglio non da
risultati, contattare il Centro
di Assistenza Autorizzato più
vicino.
7.2 Sostituzione della
lampadina
Estrarre la spina dalla presa di corrente.
1. Rimuovere la vite dal coprilampada.
2. Rimuovere il coprilampada (vedere la
figura).
3. Sostituire la lampadina con una
nuova della stessa potenza (la
potenza massima è indicata sul
coprilampada) concepita in modo
specifico per elettrodomestici.
4. Installare il coprilampada.
5. Serrare la vite del coprilampada.
6. Inserire la spina nella presa.
7. Aprire la porta.
Controllare che la luce si accenda.
7.3 Chiusura della porta
1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare la porta.
Leggere attentamente le istruzioni di
montaggio.
3. Se necessario, sostituire le
guarnizioni difettose. Contattare il
Centro di Assistenza autorizzato.
8. INSTALLAZIONE
8.1 Ubicazione
Consultare le istruzioni di
montaggio per
l'installazione.
Per garantire prestazioni ottimali,
l'apparecchiatura deve essere installata
lontano da fonti di calore (termosifoni,
boiler, luce solare diretta, ecc.). Verificare
che sul lato posteriore sia garantita
un'adeguata circolazione dell'aria.
8.2 Luogo d'installazione
Installare l'apparecchiatura in un luogo
asciutto, ben ventilato, la cui
temperatura ambiente corrisponda alla
classe climatica indicata sulla targhetta
dei dati del modello:
Classe
climatica
Temperatura ambiente
SN
da +10°C a + 32°C
N
da +16°C a + 32°C
27
Classe
climatica
Temperatura ambiente
ST
da +16°C a + 38°C
T
da +16°C a + 43°C
In alcuni modelli potrebbero
verificarsi delle anomalie se
non si rispettano le
temperature indicate. Il
corretto funzionamento può
essere garantito solo nel
rispetto delle temperature
indicate. In caso di dubbi sul
luogo di installazione
dell'apparecchiatura,
contattare il venditore, il
nostro Centro di Assistenza
o il rivenditore autorizzato
più vicino.
8.3 Collegamento elettrico
• Prima di inserire la spina, verificare
che la tensione e la frequenza
riportate sulla targhetta dei dati
28
www.aeg.com
corrispondano a quelle dell'impianto
domestico.
• L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra. La spina del cavo
di alimentazione è dotata di un
apposito contatto. Se la presa di
corrente dell'impianto domestico non
è collegata a terra, allacciare
l'apparecchiatura a una presa di terra
separata in conformità alle norme in
vigore, rivolgendosi a un elettricista
qualificato.
• Il produttore declina ogni
responsabilità qualora le suddette
precauzioni di sicurezza non vengano
rispettate.
• Questa apparecchiatura è conforme
alle direttive CEE.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
ATTENZIONE!
Consultare le istruzioni di
montaggio per
l'installazione.
8.4 Requisiti di ventilazione
Il flusso d'aria dietro l'apparecchiatura
deve essere sufficiente.
9. RUMORI
Durante l'uso, alcuni rumori di funzionamento (come quelli del compressore o del
circuito refrigerante) sono da considerarsi normali.
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
ITALIANO
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
CRACK!
BLUBB!
29
BRRR!
CRACK!
10. DATI TECNICI
10.1 Dati tecnici
Dimensioni nicchia di incasso
Altezza
mm
1446
Larghezza
mm
560
Profondità
mm
550
Tempo di risalita
Ore
20
Tensione
Volt
230-240
Frequenza
Hz
50
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta
dei dati applicata sul lato esterno o
interno dell'apparecchiatura e
sull'etichetta dei valori energetici.
11. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana
e a riciclare rifiuti derivanti da
30
www.aeg.com
apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Non smaltire le
apparecchiature che riportano il simbolo
insieme ai normali rifiuti domestici.
Portare il prodotto al punto di riciclaggio
più vicino o contattare il comune di
residenza.
ESPAÑOL
31
CONTENIDO
1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD...................................................................32
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD....................................................................... 33
3. FUNCIONAMIENTO...............................................................................................34
4. USO DIARIO............................................................................................................ 35
5. CONSEJOS..............................................................................................................37
6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.............................................................................38
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.................................................................................40
8. INSTALACIÓN.........................................................................................................42
9. RUIDOS.................................................................................................................... 43
10. DATOS TÉCNICOS...............................................................................................44
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer
un rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías
que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en
electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura
para disfrutar de todas sus ventajas.
Consulte en nuestro sitio web:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.aeg.com/webselfservice
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.registeraeg.com
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su
aparato:
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciórese de
tener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.
La información se puede encontrar en la placa de características.
Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad
Información general y consejos
Información sobre el medio ambiente
Salvo modificaciones.
32
1.
www.aeg.com
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente
las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de lesiones o daños producidos como
resultado de una instalación o un uso incorrectos:
Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y
accesible para futuras consultas.
1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años
en adelante y personas cuyas capacidades estén
disminuidas siempre que cuenten con las
instrucciones y/o la supervisión sobre uso del aparato
de forma segura y comprendan los riesgos.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato
no podrán ser realizados por niños sin supervisión.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del
alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
1.2 Instrucciones generales de seguridad
•
•
•
•
•
Este aparato está concebido para utilizarse en
aplicaciones domésticas y similares, tales como:
– Granjas; áreas de cocina para el personal en
tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
– Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros
entornos de tipo residencial
Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de
ventilación del alojamiento del aparato o de la
estructura empotrada.
No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales
para acelerar el proceso de descongelación, excepto
los recomendados por el fabricante.
No dañe el circuito del refrigerante.
No utilice dispositivos eléctricos dentro de los
compartimientos para alimentos del aparato, salvo si
son del tipo recomendado por el fabricante.
ESPAÑOL
•
•
•
•
33
No utilice pulverizadores ni vapor de agua para
limpiar el aparato.
Limpie el aparato con un paño suave humedecido.
Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos
abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos
metálicos.
No almacene sustancias explosivas tales como latas
de aerosol con un propulsor inflamable en este
aparato.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional
cualificado tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
2.1 Instalación
ADVERTENCIA!
Solo un electricista
cualificado puede instalar
este aparato.
• Retire todo el embalaje y los
pasadores de transporte.
• No instale ni utilice un aparato
dañado.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
• Asegúrese de que el aire pueda
circular alrededor del aparato.
• Espere al menos 4 horas antes de
conectar el aparato a la alimentación
eléctrica. Esto es para permitir que el
aceite regrese al compresor.
• No instale el aparato cerca de
radiadores, cocinas, hornos o placas
de cocción.
• La parte posterior del aparato se
debe colocar contra la pared.
• No instale el aparato donde reciba luz
solar directa.
• No coloque este aparato en lugares
demasiado húmedos o fríos, como
anexos a una construcción, garajes o
bodegas.
• Al mover el aparato, levántelo por el
borde frontal para no arañar el suelo.
2.2 Conexión eléctrica
ADVERTENCIA!
Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.
• El aparato debe conectarse a tierra.
• Asegúrese de que las
especificaciones eléctricas de la placa
coincidan con las del suministro
eléctrico de su hogar. En caso
contrario, póngase en contacto con
un electricista.
• Utilice siempre una toma con
aislamiento de conexión a tierra
correctamente instalada.
• No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
• Asegúrese de no provocar daños en
los componentes eléctricos (como
enchufe, cable de alimentación,
compresor). Póngase en contacto con
un electricista o con el servicio
técnico autorizado para cambiar los
componentes eléctricos.
• El cable de alimentación debe estar
por debajo del nivel del enchufe de
alimentación.
• Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese
de tener acceso al enchufe del
34
www.aeg.com
suministro de red una vez finalizada la
instalación.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
2.3 Uso
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones,
quemaduras, descargas
eléctricas o incendios.
• No cambie las especificaciones de
este aparato.
• El utilice otros aparatos eléctricos
(como máquinas de hacer helados)
dentro de aparatos de refrigeración, a
menos que el fabricante haya
autorizado su utilización
• Tenga cuidado para no dañar el
circuito de refrigerante. Contiene
isobutano (R600a), un gas natural con
alto grado de compatibilidad
medioambiental. Este gas es
inflamable.
• Si se daña el circuito del refrigerante,
evite las llamas y fuentes de ignición
en la habitación. Ventile la habitación.
• No toque con elementos calientes las
piezas de plástico del aparato.
• No coloque bebidas con gas en el
congelador. Se creará presión en el
contenedor de la bebida.
• No almacene gas ni líquido
inflamable en el aparato.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima
del aparato.
• No toque el compresor ni el
condensador. Están calientes.
• No retire ni toque elementos del
compartimento congelador con las
manos húmedas o mojadas.
• No vuelva a congelar alimentos que
se hayan descongelado.
• Siga las instrucciones del envase de
los alimentos congelados.
2.4 Luz interna
• El tipo de bombilla de este aparato
no es apto para iluminar la casa.
2.5 Mantenimiento y limpieza
ADVERTENCIA!
Podría sufrir lesiones o dañar
el aparato.
• Antes de proceder con el
mantenimiento, apague el aparato y
desconecte el enchufe de la red.
• Este equipo contiene hidrocarburos
en la unidad de refrigeración. Solo
una persona cualificada debe realizar
el mantenimiento y la recarga de la
unidad.
• Examine periódicamente el desagüe
del aparato y límpielo si fuera
necesario. Si el desagüe se bloquea,
el agua descongelada se acumulará
en la base del aparato.
2.6 Desecho
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones o
asfixia.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable de conexión a la red y
deséchelo.
• Retire la puerta para evitar que los
niños y las mascotas queden
encerrados en el aparato.
• El circuito del refrigerante y los
materiales aislantes de este aparato
no dañan la capa de ozono.
• La espuma aislante contiene gas
inflamable. Póngase en contacto con
las autoridades locales para saber
cómo desechar correctamente el
aparato.
• No dañe la parte de la unidad de
refrigeración que está cerca del
intercambiador de calor.
3. FUNCIONAMIENTO
3.1 Encendido
1. Introduzca el enchufe en la toma de
pared.
2. Gire el regulador de temperatura
hacia la derecha, a un ajuste
intermedio.
ESPAÑOL
3.2 Apagado
Para apagar el aparato, gire el regulador
de temperatura hasta la posición "O".
3.3 Regulación de la
temperatura
La temperatura se regula
automáticamente.
Lo más idóneo es ajustar la
temperatura en una posición
intermedia.
Sin embargo, el ajuste
exacto debe elegirse
teniendo en cuenta que la
temperatura interior del
aparato depende de:
• temperatura ambiente,
• la frecuencia con que se
abre la puerta,
• la cantidad de alimentos
guardados,
• ubicación del aparato.
35
1. Gire el regulador de temperatura
hacia ajustes más bajos para obtener
el frío mínimo.
2. Gire el regulador de temperatura
hacia ajustes más altos para obtener
el frío máximo.
PRECAUCIÓN!
Si la temperatura ambiente
es elevada o el aparato está
totalmente lleno y se ha
ajustado a las temperaturas
más bajas, puede
mantenerse en marcha de
manera continua
provocando la formación de
escarcha en la pared
posterior. En tal caso, el
mando debe colocarse a
temperatura más elevada
para permitir la
descongelación automática
y reducir así el consumo
energético.
4. USO DIARIO
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
4.1 Limpieza del interior
1. Tire gradualmente del estante en la
dirección de las flechas hasta que se
desenganche.
2. Vuelva a colocarlo según sea
necesario.
Antes de utilizar el aparato por primera
vez, debe lavar su interior y todos los
accesorios internos con agua templada y
jabón neutro para eliminar el típico olor
de los productos nuevos. A continuación
seque bien todo.
PRECAUCIÓN!
No utilice detergentes ni
polvos abrasivos, ya que
podrían dañar el acabado.
4.2 Colocación de los estantes
de la puerta
Para poder guardar alimentos de
distintos tamaños, los estantes de la
puerta se pueden colocar a diferentes
alturas.
4.3 Estantes móviles
Las paredes del frigorífico cuentan con
una serie de guías para colocar los
estantes del modo que se prefiera.
36
www.aeg.com
colocar los productos en el
compartimento.
No coloque el estante de
vidrio por encima del cajón
de verduras para no impedir
la correcta circulación del
aire.
4.4 Congelación de alimentos
frescos
El compartimento del congelador es
adecuado para congelar alimentos
frescos y conservar a largo plazo los
alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos no es
necesario cambiar el ajuste intermedio.
Sin embargo, para lograr una
congelación más rápida, gire el
regulador de temperatura a un ajuste
más alto para obtener el frío máximo.
PRECAUCIÓN!
En esa situación, la
temperatura del
compartimento frigorífico
puede descender por
debajo de 0°C. En ese caso,
sitúe el regulador de
temperatura en un ajuste
menos frío.
4.5 Conservación de alimentos
congelados
Al poner en marcha el aparato por
primera vez o después de un periodo sin
uso, déjelo en marcha al menos durante
2 horas con un ajuste alto antes de
En caso de producirse una
descongelación accidental,
por ejemplo, por un corte
del suministro eléctrico, y si
la interrupción ha sido más
prolongada que el valor
indicado en el campo
"tiempo de elevación" de la
tabla de características
técnicas, será necesario
consumir cuanto antes los
alimentos descongelados o
cocinarlos de inmediato y
congelarlos de nuevo
(después de que se hayan
enfriado).
4.6 Descongelación
Los alimentos ultracongelados o
congelados, antes de utilizarlos, se
pueden descongelar en el
compartimento frigorífico o a
temperatura ambiente, dependiendo del
tiempo de que se disponga.
Es posible incluso cocinar piezas
pequeñas congeladas, tomadas
directamente del congelador: en tal
caso, el tiempo de cocción será más
prolongado.
4.7 Producción de cubitos de
hielo
Este aparato cuenta con una o varias
bandejas para la producción de cubitos
de hielo.
No utilice instrumentos
metálicos para retirar las
bandejas del congelador.
1. Rellene estas bandejas con agua.
2. Ponga las bandejas de hielo en el
compartimento del congelador.
ESPAÑOL
37
5. CONSEJOS
5.1 Sonidos de funcionamiento
normal
Los ruidos siguientes son normales
durante el funcionamiento:
• Un gorgoteo y burbujeo débil desde
el serpentín cuando se bombea el
refrigerante.
• Un zumbido o sonido intermitente
desde el compresor cuando se
bombea el refrigerante.
• Un chasquido repentino desde el
interior del aparato debido a la
dilatación térmica (un fenómeno físico
natural no peligroso).
• Un chasquido débil desde el
regulador de temperatura cuando se
activa o desactiva el compresor.
5.2 Consejos para ahorrar
energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la
deje abierta más tiempo del
estrictamente necesario.
5.3 Consejos para la
refrigeración de alimentos
frescos
Para obtener los mejores resultados:
• no guarde en el frigorífico alimentos
calientes ni líquidos en evaporación
• cubra o envuelva los alimentos, en
especial si tienen sabores fuertes
• coloque los alimentos de modo que
el aire pueda circular libremente entre
ellos
5.4 Consejos para la
refrigeración
Consejos útiles:
• Carne (de todo tipo): guárdela en un
envoltorio adecuado y colóquela en
el estante de vidrio, sobre el cajón de
las verduras. Almacene la carne
durante un máximo de 1-2 días.
• Alimentos cocinados, platos fríos:
cubra y coloque en cualquier instante.
• Frutas y verduras: limpie a fondo y
coloque en un cajón especial. No
guarde en el frigorífico productos
como plátanos, patatas, cebollas y
ajos, a menos que estén
empaquetados.
• Mantequilla y queso: coloque en un
recipiente hermético especial o
envuelva o bolsas de polietileno para
eliminar todo el aire posible.
• Botellas: cierre con un tapón y
colóquelas en el estante para botellas
de la puerta de la puerta o en el
botellero (si dispone de él).
5.5 Consejos sobre la
congelación
Para aprovechar al máximo el proceso de
congelación, tenga en cuenta:
• la cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se
indica en la placa de datos técnicos;
• el proceso de congelación tarda 24
horas, no añada más alimentos para
congelar durante ese tiempo;
• congele sólo alimentos de máxima
calidad, frescos y perfectamente
limpios;
• divida los alimentos en porciones
pequeñas para agilizar el proceso de
congelación y facilitar la
descongelación y uso de las
cantidades necesarias;
• envuelva los alimentos en papel de
aluminio o polietileno y compruebe
que los envoltorios quedan
herméticamente cerrados;
• no permita que alimentos frescos y
sin congelar entren en contacto con
alimentos ya congelados, así evitará
que aumente su temperatura;
• los alimentos magros se congelan
mejor que los grasos; la sal reduce el
tiempo de almacenamiento de los
alimentos;
• el hielo que se consume
inmediatamente después de extraerlo
del congelador puede provocar
quemaduras por congelación en la
piel;
• se recomienda etiquetar cada
paquete con la fecha de congelación
para controlar el tiempo de
almacenamiento.
38
www.aeg.com
5.6 Consejos para el
almacenamiento de alimentos
congelados
Para obtener el máximo rendimiento de
este aparato, deberá:
• comprobar que el comerciante ha
mantenido los productos congelados
correctamente almacenados;
• procurar que los alimentos
congelados pasen de la tienda al
congelador en el menor tiempo
posible;
• evitar la apertura frecuente de la
puerta o dejarla abierta más tiempo
del estrictamente necesario;
• los alimentos descongelados se
deterioran con rapidez y no pueden
congelarse de nuevo;
• no supere el tiempo de
almacenamiento indicado por el
fabricante de los alimentos.
6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
6.1 Advertencias generales
PRECAUCIÓN!
Antes de realizar tareas de
mantenimiento, desenchufe
el aparato
Este aparato contiene
hidrocarburos en la unidad
de refrigeración por lo que
cualquier tarea de
mantenimiento o recarga
debe ser realizada por
personal técnico
homologado.
Los accesorios y las piezas
del aparato no deben
lavarse en el lavavajillas.
6.2 Limpieza periódica
PRECAUCIÓN!
No mueva, dañe ni tire de
los conductos o cables del
interior del armario.
PRECAUCIÓN!
Tenga cuidado para no
dañar el sistema de
refrigeración.
PRECAUCIÓN!
Al mover el frigorífico,
levántelo por el borde
frontal para no arañar el
suelo.
El equipo debe limpiarse de forma
regular:
1. Limpie el interior y los accesorios con
agua templada y un jabón neutro.
2. Revise y limpie periódicamente las
juntas de la puerta para mantenerlas
limpias y sin restos;
3. Aclare y seque a fondo.
4. Si se puede acceder, limpie el
condensador y el compresor de la
parte posterior del aparato con un
cepillo.
Esa operación mejorará el
rendimiento del aparato y reducirá el
consumo eléctrico.
6.3 Descongelación del
frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente
del evaporador del frigorífico cada vez
que se detiene el compresor, durante el
funcionamiento normal. El agua de la
descongelación se descarga por un canal
hacia un recipiente especial situado en la
parte posterior del aparato, sobre el
motor compresor, desde donde se
evapora.
Es importante limpiar periódicamente el
orificio de salida del agua de
descongelación situado en la mitad del
canal del compartimento frigorífico para
evitar que el agua se desborde y caiga
sobre los alimentos del interior.
ESPAÑOL
39
de periódico y colóquelos en un sitio
fresco.
6.4 Descongelación del
congelador
PRECAUCIÓN!
No utilice herramientas
metálicas afiladas para
raspar la escarcha del
evaporador, ya que podría
dañarlo. No utilice
dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para
acelerar el proceso de
descongelación, excepto los
recomendados por el
fabricante. El aumento de la
temperatura de los
paquetes de alimentos
congelados durante la
descongelación puede
acortar su tiempo de
almacenamiento.
Unas 12 horas antes de
realizar la descongelación,
ajuste una temperatura más
baja con el fin de acumular
frío suficiente para la
interrupción del
funcionamiento.
Siempre se forma un poco de escarcha
en los estantes del congelador y en
torno al compartimento superior.
Descongele el congelador sólo cuando
la capa de escarcha alcance un grosor de
unos 3 a 5 mm.
1. Apague el aparato o desconecte el
enchufe de la toma de corriente.
2. Retire los alimentos congelados,
envuélvalos en varias hojas de papel
ADVERTENCIA!
No toque los alimentos
congelados con las
manos mojadas. Podrían
congelarse al contacto
con los alimentos.
3. Deje la puerta abierta.
Para acelerar el proceso de
descongelación, coloque un
recipiente con agua tibia en el
compartimento congelador. Además,
retire los trozos de hielo que se
desprendan antes de que finalice la
descongelación.
4. Cuando la descongelación haya
terminado, seque a fondo el interior
del aparato.
5. Encienda el aparato.
Después de tres horas, vuelva a
introducir los alimentos retirados
anteriormente en los compartimentos.
6.5 Periodos de inactividad
Si el aparato no se utiliza durante un
tiempo prolongado, tome las siguientes
precauciones:
1. Desconecte el aparato de la red
eléctrica.
2. Extraiga todos los alimentos.
3. Descongele (si fuera necesario) y
limpie el aparato y todos los
accesorios.
4. Limpie el aparato y todos los
accesorios.
5. Deje la puerta o puertas abiertas
para que no se produzcan olores
desagradables.
ADVERTENCIA!
Si desea mantener el
aparato encendido, procure
que alguien lo vigile de vez
en cuando para que los
alimentos de su interior no
se estropeen si se
interrumpe el suministro
eléctrico.
40
www.aeg.com
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
7.1 Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
El aparato no funciona.
El aparato se apaga.
Encienda el aparato.
El aparato no está correctamente enchufado a la
toma de corriente.
Enchufe el aparato correctamente a la toma de corriente.
No hay tensión en la toma
de corriente.
Enchufe un aparato eléctrico
diferente a la toma de corriente. Llame a un electricista
cualificado.
El aparato hace ruido.
El aparato no está bien
apoyado en el suelo.
Compruebe que los soportes
del aparato descansan sobre
una superficie estable.
La bombilla no funciona.
La bombilla está en espera.
Cierre y abra la puerta.
La bombilla es defectuosa. Consulte la sección "Cambio
de la bombilla".
El compresor funciona continuamente.
La temperatura está ajusta- Consulte "Funcionamiento".
da incorrectamente.
Se han guardado muchos
alimentos al mismo tiempo.
Espere unas horas y vuelva a
comprobar la temperatura.
La temperatura ambiente
es demasiado alta.
Consulte la tabla de clase climática en la placa de características.
Los alimentos introducidos Deje que los alimentos se enen el aparato estaban de- fríen a temperatura ambiente
masiado calientes.
antes de almacenarlos.
El tapón de drenaje del
agua no está bien colocado.
Coloque el tapón de drenaje
en la forma correcta.
Los alimentos no están bien envueltos.
Envuelva mejor los productos.
La temperatura está ajusta- Consulte "Funcionamiento".
da incorrectamente.
ESPAÑOL
41
Problema
Posible causa
Solución
El agua fluye por el interior
del frigorífico.
La salida de agua está obstruida.
Limpie la salida de agua.
Los productos impiden
que el agua fluya al colector de agua.
Asegúrese de que los alimentos no entran en contacto con
la placa posterior.
Hay agua en el suelo.
El agua de la descongelación no fluye hacia la bandeja de evaporación situada sobre el compresor.
Fije la salida de agua de descongelación a la bandeja de
evaporación.
La temperatura del aparato
es demasiado baja/alta.
El regulador de temperaSeleccione una temperatura
tura no se ha ajustado cor- más alta o baja.
rectamente.
La puerta no está bien cer- Consulte la sección "Cierre de
rada.
la puerta".
La temperatura de los pro- Deje que la temperatura de
ductos es demasiado alta. los productos descienda a la
temperatura ambiente antes
de guardarlo.
Se han guardado muchos
alimentos al mismo tiempo.
Guarde menos productos al
mismo tiempo.
El grosor de la escarcha es Descongele el aparato.
de más de 4-5 mm.
La puerta se ha abierto
con frecuencia.
Si es necesario, cierre la puerta.
Si el consejo anterior no
ofrece resultados, llame al
servicio técnico autorizado
más cercano.
7.2 Cambio de la bombilla
Desenchufe el aparato de la toma de
corriente.
1. Retire el tornillo de la tapa de la
bombilla.
2. Extraiga la tapa de la bombilla
(consulte la ilustración).
3. Cambie la bombilla por una nueva
de la misma potencia y
específicamente diseñada para
electrodomésticos (la potencia
máxima se indica en la tapa de la
bombilla).
4. Instale la tapa de la bombilla.
5. Apriete el tornillo de la tapa de la
bombilla.
42
www.aeg.com
6. Enchufe el aparato a la toma de
corriente.
7. Abra la puerta.
Compruebe que la bombilla se
enciende.
7.3 Cierre de la puerta
2. Si es necesario, ajuste la puerta.
Consulte las instrucciones de
montaje.
3. Si es necesario, cambie las juntas
defectuosas. Póngase en contacto
con el servicio técnico autorizado.
1. Limpie las juntas de la puerta.
8. INSTALACIÓN
8.1 Ubicación
Consulte las instrucciones
de montaje para la
instalación.
Para garantizar el mejor rendimiento,
instale el aparato alejado de fuentes de
calor, como radiadores, calderas, luz
solar directa, etc. Asegúrese también de
que el aire puede circular sin obstáculos
por la parte trasera del aparato.
8.2 Colocación
Instale el aparato en un lugar interior
seco y bien ventilado en el que la
temperatura ambiente se corresponda
con la clase climática indicada en la
placa de características del aparato.
Clase
climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
Se puede producir algún
problema de
funcionamiento en algunos
modelos cuando se usan
fuera de ese rango. Solo se
puede garantizar el correcto
funcionamiento dentro del
rango de temperatura
especificado. Si tiene
cualquier duda respecto al
lugar de instalación del
aparato, consulte al
vendedor, a nuestro servicio
de atención al cliente o al
servicio técnico autorizado
más cercano.
8.3 Conexión eléctrica
• Antes de conectar el aparato,
compruebe que el voltaje y la
frecuencia indicados en la placa de
datos técnicos se corresponden con
el suministro de la vivienda.
• El aparato debe conectarse a tierra. El
enchufe del cable de alimentación se
suministra con un contacto para tal
fin. Si la toma de red de la vivienda
carece de conexión a tierra, conecte
el aparato a una toma de tierra
conforme con la normativa, después
de consultar a un electricista
profesional
• El fabricante declina toda
responsabilidad si no se toman las
precauciones antes indicadas.
• Este aparato cumple las directivas
CEE.
8.4 Requisitos de ventilación
El aire debe poder circular libremente
por la parte posterior del aparato.
ESPAÑOL
5 cm
PRECAUCIÓN!
Consulte las instrucciones
de montaje para la
instalación.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
9. RUIDOS
Durante el funcionamiento normal del aparato suelen producirse ciertos ruidos
(compresor, circulación del refrigerante).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
43
44
www.aeg.com
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
CRACK!
BLUBB!
BRRR!
CRACK!
10. DATOS TÉCNICOS
10.1 Datos técnicos
Medidas del hueco
Alto
mm
1446
Ancho
mm
560
Fondo
mm
550
Tiempo de elevación
Horas
20
Voltaje
Voltios
230-240
Frecuencia
Hz
50
La información técnica se encuentra en la
placa de datos técnicos situada en el
lado exterior o interior del aparato, y en
la etiqueta de consumo energético.
11. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
ESPAÑOL
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo
junto con los
45
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
46
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.................................................................................. 47
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................................................48
3. ANVÄNDNING........................................................................................................ 49
4. DAGLIG ANVÄNDNING.........................................................................................50
5. RÅD OCH TIPS........................................................................................................ 51
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 53
7. FELSÖKNING.......................................................................................................... 54
8. INSTALLATION....................................................................................................... 56
9. BULLER.....................................................................................................................57
10. TEKNISKA DATA...................................................................................................58
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell,
PNC, serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
47
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
Denna apparat kan användas av barn som är 8 år och
äldre och av personer med nedsatt kapacitet, förutsatt
att de har fått instruktioner och/eller tillsyn när det
gäller säker användning av apparaten och att de
förstår de potentiella riskerna.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra rengöring eller underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i
produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för
att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.
Var noga med att inte skada kylkretsen.
Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
48
www.aeg.com
•
•
•
•
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra
produkten.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när apparaten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
• Vänta minst 4 timmar innan du
ansluter produkten till eluttaget.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Produktens bakre yta måste ställas
mot väggen.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Montera inte den här produkten i
områden som är för fuktiga eller för
kalla, som t.ex. byggnadsförråd,
garage eller vinkällare.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Hushållsapparaten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
SVENSKA
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Var försiktig så att du inte skadar
kylkretsen. Den innehåller isobutan
(R600a), en naturgas som är
miljöanpassad i hög grad. Denna gas
är lättantändlig.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frusna maten.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
2.4 Inre belysning
• Lamptypen i den här produkten är
inte lämplig som rumsbelysning.
3. ANVÄNDNING
3.1 Slå på
3.3 Temperaturreglering
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Vrid temperaturreglaget medurs till
en medelhög inställning.
Temperaturen regleras automatiskt.
3.2 Stänga av
Stäng av produkten genom att vrida
temperaturreglaget till "O"-läget.
49
50
www.aeg.com
En medelhög inställning är i
regel bäst.
Den exakta inställningen bör
dock väljas med hänsyn till
att temperaturen inne i
produkten beror på:
• rumstemperatur,
• hur ofta dörren öppnas,
• mängden matvaror som
förvaras,
• produktens placering.
1. Vrid temperaturreglaget mot de låga
inställningarna för att erhålla låga
kylnivåer.
2. Vrid temperaturreglaget mot de
höga inställningarna för att få höga
kylnivåer.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten är inställd på
en låg temperatur och
omgivningstemperaturen är
hög eller full med matvaror,
kan kompressorn arbeta
kontinuerligt och medföra
att frost bildas på baksidan. I
detta fall måste
temperaturreglaget ställas in
på en högre temperatur för
att möjliggöra automatisk
avfrostning och därigenom
också sänka
energiförbrukningen.
4. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
4.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inga starka
rengöringsmedel eller
skurpulver eftersom sådana
produkter skadar ytfinishen.
4.2 Placering av dörrhyllorna
För att kunna förvara matförpackningar
av olika storlekar kan dörrhyllorna
placeras på olika nivåer.
1. Dra hyllan bitvis i pilarnas riktning tills
den lossnar.
2. Placera om enligt behov.
4.3 Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal bärare så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.
SVENSKA
Flytta inte glashyllan ovanför
grönsakslådan detta för att
säkerställa korrekt
luftcirkulation.
4.4 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
För att frysa in färsk mat behöver inte
den medelhöga inställningen ändras.
För snabbare infrysning kan dock
temperaturreglaget vridas till en högre
inställning för att erhålla en högre
kyleffekt.
FÖRSIKTIGHET!
I detta läge kan
temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka
under 0 °C. Ställ i så fall in
temperaturreglaget på en
varmare inställning.
51
4.6 Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid
rumstemperatur beroende på den tid
som står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är
frysta. Tillagningen tar i detta fall dock
lite längre tid.
4.7 Tillverkning av isbitar
Denna produkt är utrustad med en eller
flera brickor för tillverkning av isbitar.
Använd inga
metallinstrument för att
plocka ut brickorna ur frysen.
1. Fyll dessa brickor med vatten
2. Placera isbrickorna i frysfacket.
4.5 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst 2 timmar med en hög inställning
innan du lägger in några matvaror.
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges i den tekniska
informationen under
"Temperaturökningstid",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
5. RÅD OCH TIPS
5.1 Normala driftljud
Följande ljud är normala under drift:
• Ett gurglande och bubblande ljud
hörs från slingorna när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
52
www.aeg.com
• Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när
kompressorn slås på eller av.
5.2 Tips för energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt
den inte stå öppen längre tid än
absolut nödvändigt.
5.3 Tips för kylning av färska
livsmedel
För att få bästa resultat:
• Förvara inte varm mat eller flyktiga
vätskor i kylskåpet.
• Täck över eller förpacka maten,
särskilt om den har en stark smak.
• placera mat så att luft kan cirkulera
fritt omkring den
5.4 Tips för kylning
Praktiska råd:
• Kött (alla typer): lägg i lämplig
förpackning och placera på glashyllan
ovanför grönsakslådan. Förvara kött i
högst 1-2 dagar.
• Tillagad mat, kalla rätter: täck och
placera på vilken hylla som helst.
• Frukt och grönsaker: skölj noggrant
och lägg i speciallådan. Bananer,
potatis, lök och vitlök som inte är
förpackade bör inte förvaras i
kylskåpet.
• Smör och ost: lägg i en lufttät
behållare eller vira in i aluminiumfolie
eller i en plastpåse för att få ut så
mycket luft som möjligt.
• Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i
dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i
flaskstället.
5.5 Tips för infrysning
Här följer några värdefulla tips som
hjälper dig att använda
infrysningsfunktionen på bästa sätt:
• den största mängd mat som kan
frysas inom 24 timmar anges på
typskylten.
• frysprocessen tar 24 timmar, inga
andra livsmedel får läggas i frysen
under denna tid.
• frys endast in färska och rena
matvaror av hög kvalitet.
• dela upp maten i små portioner för en
snabbare och fullständig infrysning,
därefter kan du plocka ut och tina
endast den mängd du behöver.
• slå in maten i aluminiumfolie, eller
lägg den i plastpåsar och se till att
förpackningarna är lufttäta.
• låt inte färsk, ej infryst mat komma i
kontakt med redan infryst mat för att
temperaturen inte skall öka i den
infrysta maten.
• magra matvaror håller sig bättre och
längre än feta. Salt minskar
livslängden på matvaror.
• isglass kan, om den konsumeras
direkt från frysfacket, orsaka
frysskador på huden.
• det är lämpligt att anteckna datumet
för infrysning på varje separat
förpackning så att du kan hålla reda
på förvaringstiderna.
5.6 Tips för förvaring av fryst
mat
Observera följande för att utnyttja
produktens prestanda på bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
• transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som
möjligt;
• öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
• när fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• överskrid inte den förvaringsperiod
som anges av tillverkaren.
SVENSKA
53
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET!
Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför
någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt
innehåller kolväten.
Underhåll och påfyllning får
därför endast utföras av en
auktoriserad servicetekniker.
Tillbehören och andra delar
av produkten är inte
lämpliga för rengöring i
diskmaskin.
Detta förbättrar produktens
prestanda och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
6.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i
kylutrymmet varje gång kompressorn
stannar under normal användning. Det
avfrostade vattnet töms ut via en ränna i
en särskild behållare som sitter ovanför
kompressorn på produktens baksida, där
vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten av
kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvarorna.
6.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Dra inte i, flytta inte och
undvik att skada
rörledningarna och kablarna
inne i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig så att du inte
skadar kylsystemet.
FÖRSIKTIGHET!
När du flyttar produkten ska
du lyfta upp den i
framkanten så att inte golvet
repas.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
6.4 Avfrostning av frysen
FÖRSIKTIGHET!
Använd aldrig vassa
metallverktyg för att skrapa
av frost från evaporatorn,
eftersom den kan skadas.
Använd inga mekaniska
verktyg eller andra medel för
att påskynda
avfrostningsprocessen
utöver de som
rekommenderas av
tillverkaren. En
temperaturhöjning hos frysta
matförpackningar kan
förkorta tiden som de kan
förvaras utan säkerhetsrisk.
54
www.aeg.com
Cirka 12 timmar före
avfrostningen ställer du in en
lägre temperatur för att
bygga upp en tillräcklig
kylreserv för driftsavbrottet.
En viss mängd frost bildas alltid på
fryshyllorna och runt det övre facket.
Frosta av frysen när frostlagret har en
tjocklek på cirka 3-5 mm.
1. Stäng av produkten och koppla loss
den från eluttaget.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i
flera lager med tidningspapper och
lägg dem på en sval plats.
VARNING!
Ta inte i fryst mat med
våta händer. Dina
händer kan frysa fast vid
matvarorna.
3. Låt frysdörren stå öppen.
För att påskynda
avfrostningsprocessen kan du
placera en skål med varmt vatten i
frysfacket. Du kan också ta bort
isbitar som lossnar innan
avfrostningen är klar.
4. När avfrostningen är klar, torka av
insidan noga.
5. Sätt på produkten.
Efter tre timmar ska de matvaror läggas
tillbaka i frysfacket som du tidigare
plockade ut.
6.5 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta (i förekommande fall) och
rengör produkten och alla tillbehör.
4. Rengör produkten och alla tillbehör.
5. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
VARNING!
Om du vill att kylen/frysen
lämnas påslagen, be någon
titta till den då och då så att
inte matvarorna i den
förstörs i händelse av
strömavbrott.
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Om kylskåpet inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Sätt på produkten.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt
i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk produkt till eluttaget. Kontakta en
behörig elektriker.
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Se avsnittet ”Byte av lampan”.
SVENSKA
55
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Temperatur är felaktigt inställd.
Se "Drift".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Vattentömningspluggen är Placera vattentömningspluginte korrekt placerad.
gen på rätt sätt.
Matvaror är inte ordentligt
förpackade.
Förpacka matvarorna ordentligt.
Temperatur är felaktigt inställd.
Se "Drift".
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet
från att rinna in i vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror
har kontakt med den bakre
väggen.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Locket är inte ordentligt
stängt.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Matvarornas temperatur är Låt matvarornas temperatur
för hög.
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Många matvaror inlagda
för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.
Frosten är tjockare än 4-5
mm.
Avfrosta produkten.
Dörren har öppnats för ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
56
www.aeg.com
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
7.2 Byte av lampan
Koppla bort produkten från eluttaget.
1. Lossa skruven från lampglaset.
2. Avlägsna lampglaset (se figur).
3. Byt ut den gamla lampan mot en ny
lampa med samma effekt och som är
särskilt utformad för produkten (max.
effekt anges på lampglaset).
4. Sätt tillbaka lampglaset.
5. Dra fast lampglaset med skruven.
6. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
7. Öppna dörren.
Kontrollera att belysningen tänds.
7.3 Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se
monteringsanvisningarna.
3. Byt vid behov ut defekta
dörrtätningar. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
8. INSTALLATION
8.1 Plats
Se monteringsanvisningarna
för installationen.
För att säkerställa bästa prestanda,
installera produkten på säkert avstånd
från värmekällor såsom element,
varmvattensberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luften kan cirkulera fritt runt
kylens/frysens baksida.
8.2 Placering
Produkten ska installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10°C till + 32°C
N
+16°C till + 32°C
ST
+16°C till + 38°C
T
+16°C till + 43°C
Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper
vid användning utanför det
området. Korrekt funktion
kan endast garanteras inom
angivet temperaturområde.
Kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter om du är
osäker på var du ska
installera produkten.
8.3 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
produktens märkdata som anges på
typskylten före anslutning till ett
eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta produkten till
en separat jord enligt gällande
bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
SVENSKA
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
FÖRSIKTIGHET!
Se monteringsanvisningarna
för installationen.
8.4 Ventilationskrav
Luftflödet bakom produkten måste vara
tillräckligt.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
9. BULLER
Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
57
58
www.aeg.com
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
CRACK!
BLUBB!
10. TEKNISKA DATA
10.1 Tekniska data
Inbyggnadsmått
Höjd
mm
1446
Bredd
mm
560
Djup
mm
550
Temperaturökningstid
Timmar
20
Nätspänning
Volt
230-240
Frekvens
Hz
50
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
BRRR!
CRACK!
SVENSKA
59
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
222372731-A-082016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement