Küppersbusch ITE137-0 Handleiding


Add to my manuals
52 Pages

advertisement

Küppersbusch ITE137-0 Handleiding | Manualzz

Gebruiksaanwijzing

User manual

Notice d'utilisation

Benutzerinformation

Vriezer Freezer Congélateur Gefriergerät

ITE137-0

2

Inhoud

Veiligheidsinformatie

Bedieningspaneel

Het eerste gebruik

Dagelijks gebruik

Handige aanwijzingen en tips

2

4

6

6

7

Onderhoud en reiniging

Problemen oplossen

Technische gegevens

Montage

Het milieu

Veiligheidsinformatie

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.

• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.

Algemene veiligheid

Let op!

Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies.

• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.

• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.

• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.

• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.

Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.

Indien het koelcircuit beschadigd is:

– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden

– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren

7

8

9

9

14

3

• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

Waarschuwing!

Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.

2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.

3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.

4. Trek niet aan het snoer.

5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dit kan gevaar opleveren van een elektrische schok of brand.

6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje 1) voor de binnenverlichting.

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.

• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

Dagelijks gebruik

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.

• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. 2)

• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.

• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien

2) Als het apparaat vorstvrij is

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.

• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.

• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.

Onderhoud en reiniging

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Als u het stopcontact niet kunt bereiken, onderbreek dan de stroomtoevoer.

• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.

• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.

Installatie

Belangrijk!

Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.

• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.

• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.

4

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.

• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 3)

Onderhoud

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.

• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.

Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in

Bedieningspaneel

het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.

MODE

1

1 AAN/UIT schakelaar

2 Display

3 Functietoets

2 3

4 Thermostaatknop

Display

4

1 2

1. Controlelampje alarm open deur

2. Controlelampje positieve of negatieve temperatuur

3. Temperatuurdisplay

4. Fast Freeze controlelampje

3 4

Inschakelen

Nadat u de stekker in het stopcontact heeft gestoken drukt u, als het display niet verlicht is, op de AAN/UIT schakelaar om het apparaat in te schakelen.

3) Indien er een wateraansluiting voorzien is

5

Zodra het apparaat is ingeschakeld, verschijnen de volgende signalen op het bedieningspaneel:

• De indicatie voor positieve of negatieve temperatuur zal positief zijn, dat geeft aan dat de temperatuur positief is

• het temperatuurcontrolelampje knippert, de achtergrond van het display is rood en er klinkt een zoemer.

Druk op de functietoets om de zoemer uit te schakelen (zie ook "Alarm hoge temperatuur" ).

Zet de thermostaatknop in de middelste stand, het apparaat wordt ingesteld om de volgende temperatuur te leveren: ongeveer -18°C in de vriezer.

Functiemenu

Elke keer als de functietoets wordt ingedrukt, worden de volgende functies met de klok mee geactiveerd:

• Fast Freeze functie

• geen symbool: normale werking.

Uitschakelen

Het apparaat wordt uitgeschakeld door de

AAN/UIT schakelaar langer dan 1 seconde ingedrukt te houden.

Daarna wordt het aftellen van de temperatuur van -3 -2 -1 weergegeven.

Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, gaat het display ook uit.

Temperatuurregeling

De temperatuur in het apparaat wordt gecontroleerd door de thermostaatknop die bovenop de kast zit.

Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:

• draai de knop met de klok mee om de maximale koude te verkrijgen

• draai de knop tegen de klok in om de minimale koude te verkrijgen.

De middelste stand is gewoonlijk de meest geschikte.

De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:

• de omgevingstemperatuur

• hoe vaak de deur geopend wordt

• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt

• de plaats van het apparaat.

Fast Freeze Functie

Om levensmiddelen in te vriezen, moet u de functie Fast Freeze inschakelen.

Druk op de functietoets (indien nodig meerdere malen) tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Deze functie stopt automatisch na 52 uur.

Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door op de functietoets te drukken (zie "Functiemenu").

Alarm hoge temperatuur

Een toename van de temperatuur in het vriesvak (bijvoorbeeld door stroomuitval) wordt aangegeven door:

• het knipperen van de temperatuur

• rode verlichting van het display

• de zoemer gaat af

Wanneer de normale omstandigheden worden hersteld:

• het geluidssignaal gaat uit

• de temperatuurwaarde blijft knipperen

• de displayverlichting blijft rood.

Als u op de functietoets drukt om het alarm uit te schakelen, verschijnt de hoogste temperatuur die in het vak bereikt is op het display gedurende enkele seconden.

Op dit punt stopt het knipperen en de kleur van het display verandert van rood in wit.

Alarm open deur

Als de deur langer dan 1 minuut open blijft staan klinkt er een geluidsalarm.

De alarmtoestand bij geopende deur wordt aangegeven door:

• controlelampje Alarm deur open knippert

• de displayverlichting is rood

• de zoemer gaat af.

Druk op de functietoets om het geluidsalarm uit te schakelen.

Als de normale omstandigheden hersteld zijn

(deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld.

6

Het eerste gebruik

De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.

Belangrijk!

Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.

Dagelijks gebruik

Vers voedsel invriezen

Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.

Activeer om vers voedsel in te vriezen de functie Fast Freeze ten minste 24 uur voordat u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt.

Plaats het in te vriezen verse voedsel in het derde vak.

De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden is vermeld op het typeplaatje , een etiket dat aan de binnenkant van het apparaat zit.

Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe.

Na 24 uur, wanneer het invriesproces is voltooid, de vereiste temperatuur weer instellen

(zie "Temperatuurregeling").

Het bewaren van ingevroren voedsel

Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst.

Belangrijk!

In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).

Invriesagenda

De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan.

De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levensmiddelen. Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd ingevroren.

Ontdooien

Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.

Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.

Het maken van ijsblokjes

Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul deze bladen met water en zet ze dan in het vriesvak.

Belangrijk!

Gebruik geen metalen instrumenten om de laden uit de vriezer te halen.

Koude accumulators

De vriezer is voorzien van een of meer koudeaccumulators; hierdoor blijft het voedsel langer koud als de stroom uitvalt of als er een storing is.

7

Handige aanwijzingen en tips

Tips voor het invriezen

Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:

• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;

• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe;

• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;

• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;

• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;

• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;

• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;

• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen;

• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is;

Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel

Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:

• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;

• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;

• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk.

• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.

• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.

Onderhoud en reiniging

Let op!

Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.

Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.

• spoel ze af en maak ze grondig droog.

Belangrijk!

Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.

Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.

Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger.

Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.

Belangrijk!

Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die

8 in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.

Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.

Het ontdooien van de vriezer

Het vriesvak van dit model is een "no-frost"type. Dit betekent dat zich in het vriesvak geen ijs vormt als deze in bedrijf is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen.

Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door een continue circulatie van koude lucht in het vak, die aangedreven wordt door een automatisch geregelde ventilator.

Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:

• trek de stekker uit het stopcontact,

• verwijder al het voedsel,

• ontdooi de koelkast, 4) en maak het apparaat en alle accessoires schoon,

• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.

Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.

Problemen oplossen

Waarschuwing!

Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden verricht door een gekwalificeerd technicus of competent persoon.

Probleem

Het apparaat werkt niet.

Het controlelampje knippert niet.

Belangrijk!

Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).

Mogelijke oorzaak

Het apparaat is uitgeschakeld.

Oplossing

Schakel het apparaat in.

Het controlelampje gaat branden.

Het alarmlampje knippert.

De compressor werkt continu.

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Het apparaat krijgt geen stroom.

Er staat geen spanning op het stopcontact.

Het apparaat werkt niet goed.

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.

Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.

Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.

Raadpleeg "Alarm hoge temperatuur"

Stel een hogere temperatuur in.

De temperatuur in het vriesvak is te hoog.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

Raadpleeg "De deur sluiten".

De deur is te vaak open gedaan.

Laat de deur niet langer open staan dan noodzakelijk.

De temperatuur van het product is te hoog.

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

De kamertemperatuur is te hoog.

Verlaag de kamertemperatuur.

4) indien nodig,

9

Probleem

De temperatuur in de vriezer is te laag.

De temperatuur in het vriesvak is te hoog.

Er is te veel rijp.

Mogelijke oorzaak

De functie Snelvriezen is ingeschakeld.

Oplossing

Zie "functie Snelvriezen".

De temperatuur is niet goed ingesteld.

De functie Snelvriezen is ingeschakeld.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

De temperatuur van het product is te hoog.

Stel een hogere temperatuur in.

Zie "functie Snelvriezen".

Stel een lagere temperatuur in.

Raadpleeg "De deur sluiten".

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.

Producten liggen te dicht op elkaar.

Berg minder producten tegelijk op.

Berg de producten zodanig op dat er koude lucht kan circuleren.

Het voedsel is niet goed verpakt.

Verpak het voedsel op de juiste manier.

De deur is niet goed gesloten.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

Raadpleeg "De deur sluiten".

Stel een hogere temperatuur in.

De deur sluiten

1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.

2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg

"Montage".

3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling.

Technische gegevens

Afmetingen van de uitsparing

Tijdsduur

Hoogte

Breedte

Diepte

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.

Montage

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig

1030 mm

560 mm

550 mm

26 h door, alvorens het apparaat te installeren.

10

Opstelling

Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplatje van het apparaat:

Omgevingstemperatuur Klimaatklasse

SN

N

ST

T

+10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.

De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.

Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.

Omkeerbaarheid van de deur

De deur van het apparaat gaat naar rechts open. Als u wilt dat de deur naar links open gaat, ga dan als volgt te werk, voordat u het apparaat installeert:

1. Maak de bovenste pen los en verwijder hem.

2. Verwijder de deur.

3. Verwijder het afstandsstuk.

4. Maak de onderste pen met een sleutel los.

Op de tegenoverliggende kant:

1. Zet de onderste pen vast.

2. Installeer het afstandsstuk.

3. Monteer de deur.

4. Zet de bovenste pen vast.

Ventilatievereisten

De luchtstroom achter het apparaat moet voldoende zijn.

min.

200 cm 2

11 voor dat de afstand tussen het apparaat en het keukenmeubel correct is.

Open de deur. Zet de afdekking van het onderste scharnier op de juiste plek.

min.

200 cm 2

4mm

44mm

De installatie van het apparaat

Let op!

Zorg ervoor dat het aansluitsnoer vrij kan bewegen.

Ga als volgt te werk:

1. Installeer het apparaat in de nis.

Duw het apparaat in de richting van de pijlen (1) totdat de afdekking van de opening tegen het keukenmeubel aankomt.

Zorg ervoor dat de afstand tussen het apparaat en de voorste rand van de kast

44 mm is.

Duw het apparaat in de richting van de pijlen (2) tegen de kast tegenover het scharnier. Zorg ervoor dat er een ruimte van 4 mm tussen het apparaat en de kast is.

3. Bevestig het apparaat met 4 schroeven aan de nis.

I

4. Duw de afdichtstrip tussen het apparaat en de naastliggende kast.

2

1

2. Stel het apparaat in de nis af.

De afdekking voor het onderste scharnier (in de zak met accessoires) zorgt er-

12

D

C

E

E

5. Verwijder het juiste onderdeel van de scharnierafdekking (E). Verwijder onderdeel DX bij een scharnier aan de rechterkant of SX bij een scharnier aan de linkerkant.

7. Maak de onderdelen (Ha), (Hb), (Hc) en

(Hd) los.

Ha Hb

Hc

Hd

6. Bevestig de afdekkingen (C, D) aan de uitsteeksels en de gaten van de scharnieren.

Bevestig de scharnierafdekkingen (E) op het scharnier.

8. Monteer onderdeel (Ha) aan de binnenkant van het keukenmeubel.

ca. 50 mm

90°

90°

21 mm ca. 50 mm

21 mm

9. Duw onderdeel (Hc) op onderdeel (Ha).

13

8 mm

Ha

K

Hc

Ha

10. Zet de deur van het apparaat en de deur van het keukenmeubel open in een hoek van 90°.

Plaats het kleine vierkantje (Hb) in de geleider (Ha).

Zet de deur van het apparaat en de deur van het keukenmeubel tegen elkaar en markeer de gaten.

12. Plaats het kleine vierkantje op de geleider terug en maakt het goed met de meegeleverde schroeven vast.

Lijn de deur van het keukenmeubel en de deur van het apparaat uit met behulp van onderdeel Hb.

8 mm

Ha

Hb

Hb

11. Verwijder de haken en markeer een afstand van 8 mm vanaf de buitenrand van de deur waar de nagel moet worden vastgemaakt (K).

13. Duw onderdeel (Hd) op onderdeel (Hb).

Hb

Hd

14

Controleer goed en verzeker u ervan dat:

• alle schroeven zijn aangehaald.

• de magnetische afdichtstrip goed bevestigd is aan de kast.

Belangrijk!

Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter), kan de omvang van de pakking kleiner worden. De omvang van de pakking neemt toe als de omgevingstemperatuur toeneemt. U kunt ook gebruik maken van een föhn om de omvang van de pakking te vergroten.

Het milieu

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled.

Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Contents

Safety information

Control panel

First use

Daily use

Helpful Hints and Tips

15

15

17

18

18

19

Care and cleaning

What to do if…

Technical data

Installation

Environmental concerns

20

20

22

22

26

Subject to change without notice

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.

• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

Caution!

Keep ventilation openings clear of obstruction.

• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.

• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.

• Do not use other electrical appliances

(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.

• Do not damage the refrigerant circuit.

• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.

During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

If the refrigerant circuit should become damaged:

– avoid open flames and sources of ignition

– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated

16

• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

Warning!

Any electrical component

(power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

1. Power cord must not be lengthened.

2. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.

4. Do not pull the mains cable.

5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.

6. You must not operate the appliance without the lamp cover

5)

of interior lighting.

• This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.

• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.

• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily Use

• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.

• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.

• Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.

6)

• Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.

• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.

• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.

• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may

5) If the lamp cover is foreseen

6) If the appliance is Frost Free

7) If a water connection is foreseen cause it to explode, resulting in damage to the appliance.

• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.

Care and cleaning

• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket. If you cannot come to the mains socket, interrupt the power supply.

• Do not clean the appliance with metal objects.

• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

Installation

Important!

For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.

• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.

• The appliance must not be located close to radiators or cookers.

• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

• Connect to potable water supply only.

7)

Service

• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance

Control panel

17 shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol

are recyclable.

MODE

1

1 ON/OFF switch

2 Display

3 Function button

2 3

4 Temperature regulator

Display

4

1 2 3 4

1. Door open alarm indicator

2. Positive or negative temperature indicator

3. Temperature indicator

4. Fast Freeze indicator

Switching on

After plugging the plug into the power outlet, if the display is not illuminated, press ON/OFF switch, appliance on.

As soon as the appliance is turned on, the following signals will appear on the control panel:

• Positive or negative temperature indicator will be positive, indicating that the temperature is positive

• the Temperature indicator flashes, the background of the display is red and you will hear a buzzer.

Press Function button and the buzzer will go off (also see "Excessive temperature alarm" ).

Place the Temperature regulator in a middle position, and the appliance will be set up to provide the following temperature: roughly -18°C in the freezer.

Functions Menu

Each time Function button is pressed, the following functions are activated in a clockwise direction:

• Fast Freeze function

• no symbol: normal operation.

Switching off

The appliance is shut off by pressing ON/OFF switch for more than 1 second.

After this, a countdown of the temperature from -3 -2 -1 will be shown.

18

When the appliance is switched off, Display also goes off.

Temperature regulation

The temperature within the appliance is controlled by the Temperature regulator situated at the top of the cabinet.

To operate the appliance, proceed as follows:

• turn the knob clockwise to obtain the maximum coldness

• turn the knob counter- clockwise to obtain the minimum coldness.

The intermediate position is usually the most suitable.

However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:

• room temperature

• how often the door is opened

• the quantity of food stored

• the location of the appliance.

Fast Freeze Function

To freeze fresh foods, you will need to activate the Fast Freeze function.

Press Function button (several times if necessary) until the corresponding icon appears.

This function stops automatically after 52 hours.

It is possible to deactivate the function at any time by pressing Function button (refer to

"Functions Menu").

Excessive temperature alarm

An increase in the temperature in the freezer compartment (for example due to a power failure) is indicated by:

• flashing temperature

• red illumination of display

• sounding of buzzer

When normal conditions are restored:

• the acoustic signal shuts off

• the temperature value continues to flash

• the display illumination remains red.

When you press Function button to deactivate the alarm, the highest temperature reached in the compartment appears on indicator for some seconds.

At this point the flashing stops and the display illumination changes over from red to white.

Door open alarm

An acoustic alarm will sound when the door is left open for more than 1 minute.

The door open alarm conditions are indicated by:

• flashing Door open alarm indicator

• red display illumination

• beeping sound.

Press the Function button to deactivate the acoustic alarm.

When normal conditions are restored (door closed), the acoustic alarm will stop.

First use

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brandnew product, then dry thoroughly.

Important!

Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Daily use

Freezing fresh food

The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.

To freeze fresh food activate the Fast Freeze function at least 24 hours before placing the food to be frozen in the freezer compartment.

Place the fresh food to be frozen in the third compartment.

The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate , a label located on the inside of the appliance.

19

The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.

After 24 hours, when the freezing process is completed, return to the required temperature (see "Temperature regulation").

Storage of frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

Important!

In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooling).

Freezing Calendar goods. Whether the upper or lower value of the indicated storage time is valid depends on the quality of the foods and treating before freezing.

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking will take longer.

Ice-cube production

This appliance is equipped with one or more trays for the production of ice-cubes. Fill these trays with water, then put them in the freezer compartment.

Important!

Do not use metallic instruments to remove the trays from the freezer.

Cold accumulators

One or more cold accumulators are supplied in the freezer; these increase the length of time for which food will keep in the event of a power failure or breakdown.

The symbols show different types of frozen goods.

The numbers indicate storage times in months for the appropriate types of frozen

Helpful Hints and Tips

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

• the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;

• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;

• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;

• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;

• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;

• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;

• lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;

• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;

• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;

20

• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the shortest possible time;

• not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

• Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.

• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Care and cleaning

Caution!

Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.

This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.

Periodic cleaning

The equipment has to be cleaned regularly:

• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.

• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.

• rinse and dry thoroughly.

Important!

Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.

Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.

Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a brush or a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.

Important!

Take care of not to damage the cooling system.

Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.

After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.

Defrosting of the freezer

The freezer compartment of this model, on the other hand, is a "no frost" type. This means that there is no buildup of frost when it is in operation, neither on the internal walls nor on the foods.

The absence of frost is due to the continuous circulation of cold air inside the compartment, driven by an automatically controlled fan.

Periods of non-operation

When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:

• disconnect the appliance from electricity supply

• remove all food

• defrost 8) and clean the appliance and all accessories

• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.

If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.

What to do if…

Warning!

Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.

Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important!

There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

8) If foreseen.

21

Problem

The appliance does not operate. The Pilot light does not flash.

The Pilot light flashes.

The Alarm light flashes.

The compressor operates continually.

The temperature in the freezer is too low.

The temperature in the freezer is too high.

There is too much frost.

Possible cause

The appliance is switched off.

Solution

Switch on the appliance.

The mains plug is not connected to the mains socket correctly.

The appliance has no power.

There is no voltage in the mains socket.

The appliance is not working properly.

The temperature in the freezer is too high.

Connect the mains plug to the mains socket correctly.

Connect a different electrical appliance to the mains socket.

Contact a qualified electrician.

Contact a qualified electrician.

The room temperature is too high.

Refer to "Excessive Temperature

Alarm"

The temperature is not set correctly.

Set a higher temperature.

The door is not closed correctly.

Refer to "Closing the door".

The door has been opened too frequently.

Do not keep the door open longer than necessary.

The product temperature is too high.

Let the product temperature decrease to room temperature before storage.

Decrease the room temperature.

The Fast freezing function is switched on.

The temperature regulator is not set correctly.

The Fast freezing function is switched on.

Refer to "Fast freezing function".

Set a higher temperature.

Refer to "Fast freezing function".

The temperature regulator is not set correctly.

Set a lower temperature.

The door is not closed correctly.

Refer to "Closing the door".

The product temperature is too high.

Let the product temperature decrease to room temperature before storage.

Many products are stored at the same time.

Products are too near to each other.

Store less products at the same time.

Store products so that there is cold air circulation.

Food is not wrapped correctly.

Wrap the food correctly.

The door is not closed correctly.

Refer to "Closing the door".

The temperature regulator is not set correctly.

Set a higher temperature.

Closing the door

1. Clean the door gaskets.

2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".

3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Force Center.

22

Technical data

Dimension of the recess

Rising Time

Height

Width

Depth

The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.

1030 mm

560 mm

550 mm

26 h

Installation

Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Ambient temperature Climate class

SN

N

ST

T

+10°C to + 32°C

+16°C to + 32°C

+16°C to + 38°C

+16°C to + 43°C

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.

The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Door reversibility

The door of the appliance opens to the right.

If you want to open the door to the left, follow these steps before you install the appliance:

1. Loosen and remove the upper pin.

2. Remove the door.

3. Remove the spacer.

4. With a key, loosen the lower pin.

On the opposite side:

1. Tighten the lower pin.

2. Install the spacer.

3. Install the door.

4. Tighten the upper pin.

23

2

1

Ventilation requirements

The airflow behind the appliance must be sufficient.

min.

200 cm 2

2. Adjust the appliance in the niche.

The lower hinge cover (in the accessories bag) makes sure that the distance between the appliance and the kitchen furniture is correct.

Open the door. Put the lower hinge cover in position.

min.

200 cm 2

4mm

44mm

Installing the appliance

Caution!

Make sure that the mains cable can move freely.

Do the following steps:

1. Install the appliance in the niche.

Push the appliance in the direction of the arrows (1) until the upper gap cover stops against the kitchen furniture. Make sure that the distance between the appliance and the cupboard front-edge is

44 mm.

Push the appliance in the direction of the arrows (2) against the cupboard on the opposite side of the hinge. Make sure that the clearance between the appliance and the cupboard is 4 mm.

3. Attach the appliance to the niche with 4 screws.

24

I

D

C

E

4. Push the sealing strip between the appliance and the adjacent cabinet.

E

7. Disconnect the parts (Ha), (Hb), (Hc) and

(Hd).

Ha Hb

Hc

Hd

5. Remove the correct part from the hinge cover (E). Make sure to remove the part

DX, in the case of right hinge, SX in opposite case.

8. Install the part (Ha) on the inner side of the kitchen furniture.

ca. 50 mm

90°

90°

21 mm

6. Attach the covers (C, D) to the lugs and the hinge holes.

Attach the hinge covers (E) to the hinge.

ca. 50 mm

21 mm

9. Push the part (Hc) on the part (Ha).

25

8 mm

Ha

K

Hc

Ha

10. Open the appliance door and the kitchen furniture door at an angle of 90°.

Insert the small square (Hb) into guide

(Ha).

Put together the appliance door and the furniture door and mark the holes.

12. Place the small square on the guide again and fix it with the screws supplied.

Align the kitchen furniture door and the appliance door by adjusting the part Hb.

8 mm

Ha

Hb

Hb

11. Remove the brackets and mark a distance of 8 mm from the outer edge of the door where the nail must be fitted (K).

13. Press the part (Hd) on the part (Hb).

Hb

Hd

Do a final check to make sure that:

• All screws are tightened.

26

• The magnetic sealing strip is attached tightly to the cabinet.

Important!

If the ambient temperature is low

(for example, in the Winter), the size of the gasket decreases. The size of the gasket increases when the ambient temperature increases.

Environmental concerns

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

27

Sommaire

Consignes de sécurité

Bandeau de commande

Première utilisation

Utilisation quotidienne

Conseils

Entretien et nettoyage

27

29

31

31

32

32

En cas d'anomalie de fonctionnement

Caractéristiques techniques

Installation

En matière de sauvegarde de l'environnement

33

34

35

38

Sous réserve de modifications

Consignes de sécurité

Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.

Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.

Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.

• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants. Risque d'asphyxie !

• Si l'appareil doit être mis au rebut, sortez la fiche de la prise électrique, coupez le cordon d'alimentation au ras de l'appareil et démontez la porte pour éviter les risques d'électrocution et que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.

• Si cet appareil muni de fermetures magnétiques est destiné à remplacer un appareil

équipé d'une fermeture à ressort sur la porte ou le couvercle, veuillez faire en sorte que la fermeture à ressort devienne inutilisable avant d'éliminer le vieil appareil. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.

Sécurité générale

Attention Veillez à ce que les orifices de ventilation ne soient pas obstrués.

• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation d'aliments et/ou de boissons dans le cadre d'un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.

• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens artificiels pour accélérer le dégivrage de l'appareil.

• N'utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d'appareils réfrigérants sauf s'ils sont homologués pour cet usage par leur fabricant.

• N'endommagez pas le circuit de refroidissement.

28

• Le circuit de refroidissement de l'appareil contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui est néanmoins inflammable.

Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.

Si tel est le cas :

– évitez les flammes vives et les sources d'ignition

– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil

• Il est dangereux de modifier les caractéristiques de l'appareil ou l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être la cause de courts-circuits, d'incendies et/ ou de décharges électriques.

Avertissement Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent être remplacés par un technicien d'entretien agréé ou par un électricien spécialisé.

1. Le cordon d'alimentation ne doit pas

être rallongé.

2. Assurez-vous que la prise n'est pas

écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant endommagée peut s'échauffer et provoquer un incendie.

3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la prise secteur de l'appareil.

4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.

5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée, ne la branchez pas dans la prise murale. Risque d'électrocution ou d'incendie.

6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent

9)

pour l'éclairage intérieur.

• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.

• Ne touchez pas les produits congelés sortant du congélateur avec les mains humides car ceci peut provoquer des abrasions ou des brûlures cutanées.

• Évitez les expositions prolongées de l'appareil aux rayons solaires.

Utilisation quotidienne

• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil.

• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).

• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil.

10)

• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.

• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.

• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.

• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.

• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.

Entretien et nettoyage

• Avant tout entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le. Si vous n'avez pas accès à la prise, coupez le courant.

• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.

• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. N'employez pour cela qu'une spatule en plastique.

Installation

Important Pour le branchement électrique, respectez scrupuleusement les consignes données dans cette notice.

• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement les dommages constatés à votre vendeur. Dans un tel cas, conservez l'emballage.

9) Si le diffuseur est prévu

10) Si l'appareil est sans givre

29

• Nettoyez fréquemment l'intérieur du réfrigérateur en utilisant un produit d'entretien doux sans effet oxydant sur les parties métalliques, puis rincer avec de l'eau additionnée de jus de citron, de vinaigre blanc ou avec tout produit désinfectant adapté au réfrigérateur.

• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions d'installation.

• Dans la mesure du possible, placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec des pièces chaudes (compresseur, condenseur) et tout risque de brûlure.

• L'appareil ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou de cuisinières.

• Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.

• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement.

11)

Maintenance

• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien spécialisé ou une personne compétente.

• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un service après-vente agréé, exclusivement à l'aide de pièces certifiées Constructeur.

Protection de l'environnement

Le circuit de refroidissement et les matériaux isolants de cet appareil ne contiennent pas de gaz frigorigène susceptible de nuire à la couche d'ozone. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse isolante contient des gaz inflammables : l'appareil doit

être mis au rebut conformément aux règlements applicables (informez-vous auprès des services locaux compétents). Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au dos, à proximité de l'évaporateur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole sont recyclables.

Bandeau de commande

MODE

4 1

1 Touche ON/OFF

2 Affichage

3 Touche Fonctions

2 3

4 Thermostat

Afficheur

1 2 3

1. Indicateur d'alarme porte ouverte

11) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu

4

30

2. Indicateur de température positif ou négatif

3. Afficheur de température

4. Fast Freeze Symbole

Mise en marche

Branchez l'appareil. Si l'afficheur ne s'allume pas, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre l'appareil sous tension.

Dès que l'appareil est mis en fonctionnement, les signaux suivants apparaissent sur le bandeau de commande :

• L'indicateur de température sera positif, indiquant que la température est positive

• L'afficheur clignote, le fond d'écran est éclairé en rouge et l'alarme sonore retentit.

Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la touche Fonctions (consultez aussi le paragraphe

"Alarme de température" ).

Placez le thermostat sur une position médiane. L'appareil est réglé pour fournir la température suivante : environ -18°C dans le compartiment congélateur.

Menu Fonctions

Chaque fois que vous appuyez sur la touche

Fonctions, les fonctions ci-après sont activées de gauche à droite :

• Fast Freeze Fonction

• aucun symbole : fonctionnement normal.

Mise à l'arrêt

En appuyant sur la touche Marche / Arrêt pendant plus de 1 seconde, l'appareil est mis

à l'arrêt.

L'afficheur effectue un décompte de 3 à 1.

Lorsque l'appareil est mis à l'arrêt, l'afficheur s'éteint également.

Réglage de la température

La température régnant à l'intérieur de l'appareil est contrôlée par un thermostat situé au-dessus de l'appareil.

Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :

• tournez le thermostat sur la position maximum (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour obtenir plus de froid

• tournez le thermostat sur la position minimum (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) pour obtenir moins de froid.

Une position médiane est la plus indiquée

Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :

• la température ambiante

• la fréquence d'ouverture de la porte

• la quantité de denrées stockées

• l'emplacement de l'appareil.

Fast Freeze Fonction

Pour congeler des aliments frais, vous devez activer la fonction Fast Freeze.

Appuyez sur la touche Fonctions (plusieurs fois, si nécessaire) jusqu'à ce que le symbole correspondant apparaisse.

Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 52 heures.

Il est possible de désactiver la fonction à n'importe quel moment en appuyant sur la touche Fonctions (reportez-vous au chapitre

"Fonctions du Menu").

Alarme température excessive

Une augmentation de la température dans le compartiment congélateur (par exemple lors d'une coupure de courant) est indiquée par :

• le clignotement de la température

• l'éclairage rouge de l'afficheur

• le déclenchement d'une alarme sonore

Une fois rétablies les condition normales de fonctionnement, vous noterez ce qui suit :

• le signal sonore s'éteint

• la température clignote

• l'afficheur reste allumé en rouge.

Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la touche Fonctions. La température maximum régnant dans le compartiment apparaît sur l'afficheur pendant quelques secondes.

A ce stade, l'afficheur passe d'un affichage clignotant à un affichage fixe et change de couleur : il devient blanc.

Alarme porte ouverte

Une alarme sonore se déclenche si la porte est restée ouverte pendant plus de 1 minute.

Les conditions d'alarme porte ouverte sont signalées par :

• le clignotement de l'indicateur d'alarme porte ouverte

• l'éclairage rouge de l'afficheur

• le déclenchement d'une alarme sonore.

Pour désactiver l'alarme sonore, appuyez sur la touche Fonctions.

Au rétablissement des conditions normales

(porte fermée), l'alarme sonore s'arrête.

31

Première utilisation

Nettoyage intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du

"neuf" puis séchez soigneusement.

Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.

Utilisation quotidienne

Congélation de denrées fraîches

Votre appareil porte le sigle normalisé 4 étoiles c'est à dire qu'il vous permet de congeler vous même des denrées fraîches et des plats cuisinés, et de conserver des aliments surgelés ou congelés.

Activez la fonction Fast Freeze 24 heures avant d'introduire les denrées fraîches à congeler dans le compartiment congélateur et si vous utilisez la capacité maximale de congélation.

Placez les denrées fraîches à congeler dans le troisième compartiment.

Respectez le pouvoir de congélation de votre appareil (c'est à dire la quantité maximale de denrées fraîches que vous pouvez congeler par 24 heures) qui figure sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.

Le temps de congélation est de 24 heures : vous ne devez ajouter aucune autre denrée

à congeler au cours de cette période.

Au bout de 24 heures, lorsque le processus de congélation est terminé, replacez le thermostat sur la position souhaitée (voir le chapitre "Réglage de la température").

Conservation des aliments congelés

À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position

Max pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment.

Important En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple à une panne de courant, si la panne doit se prolonger plus longtemps qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps d'augmentation" dans la section

Caractéristiques techniques, consommez les aliments décongelés le plus rapidement possible ou recongelez-les après les avoir cuits (une fois refroidis).

Guide de congélation

Les symboles indiquent différents types d'aliments congelés.

Les numéros indiquent les temps de conservation en mois correspondant aux différents types d'aliments congelés. La validité du temps de stockage maximum ou minimum indiqué dépend de la qualité des aliments et de leur traitement avant la congélation.

La décongélation

Les aliments surgelés ou congelés peuvent

être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant d'être utilisés, en fonction du temps disponible pour cette opération.

Les petites pièces peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce cas, la cuisson est plus longue.

Fabrication de glaçons

Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs bacs à glaçons. Remplissez d'eau ces bacs et mettez-les dans le compartiment congélateur.

Important N'utilisez pas d'instruments métalliques pour décoller les bacs du congélateur.

Accumulateurs de froid

Le compartiment congélateur est équipé d'un ou plusieurs accumulateurs ; il(s) vous permette(nt) d'augmenter l'autonomie de

32 fonctionnement de l'appareil en cas de coupure de courant, de transporter des produits congelés ou surgelés, de maintenir le froid dans les produits surgelés ou congelés durant la période de dégivrage.

Conseils

Conseils pour la congélation

Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :

• la quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.

• le temps de congélation est de 24 heures.

Aucune autre denrée à congeler ne doit

être ajoutée pendant cette période.

• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées).

• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance de la consommation.

• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages sont étanches ;

• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour éviter une remontée en température de ces derniers.

• les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation des aliments

• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.

• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.

Conseils pour la conservation des produits surgelés et congelés du commerce

Pour une bonne conservation des produits surgelés et congelés, vous devez :

• vous assurer qu'ils ont bien été conservés au magasin ;

• prévoir un temps réduit au minimum pour leur transport du magasin d'alimentation à votre domicile ;

• éviter d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laisser ouverte que le temps nécessaire.

• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés.

• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.

Entretien et nettoyage

Attention débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.

Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.

Nettoyage périodique

Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :

• nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.

• vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.

• rincez et séchez soigneusement.

Important Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.

Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.

Important Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.

33

De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.

Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.

Dégivrage du congélateur

Le compartiment congélateur de ce modèle est "sans givre". Cela signifie qu'il n'y a aucune formation de givre pendant son fonctionnement, ni sur les parois internes si sur les aliments.

L'absence de givre est due à la circulation continuelle de l'air froid à l'intérieur du compartiment, sous l'impulsion d'un ventilateur à commande automatique.

En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation

Prenez les précautions suivantes :

• débranchez l'appareil

• retirez tous les aliments

• dégivrez 12) et nettoyez l'appareil et tous les accessoires

• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.

Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour

éviter la détérioration des aliments en cas de panne de courant.

En cas d'anomalie de fonctionnement

Avertissement Avant d'essayer de résoudre un quelconque problème, débranchez l'appareil.

Tout problème non mentionné dans le présent manuel, doit être exclusivement confié à un électricien qualifié ou une personne compétente.

Important Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, circuit de réfrigérant) sont normaux.

Anomalie

L'appareil ne fonctionne pas. Le voyant ne clignote pas.

Cause possible

L'appareil est éteint.

Solution

Mettez l'appareil en fonctionnement.

Le voyant clignote.

Le voyant Alarme clignote.

Le compresseur fonctionne en permanence.

La fiche n'est pas correctement branchée à la prise de courant.

Le courant n'arrive pas à l'appareil. La prise de courant n'est pas alimentée.

L'appareil ne fonctionne pas correctement.

Branchez correctement la fiche à la prise de courant.

Branchez un autre appareil électrique à la prise de courant.

Faites appel à un électricien qualifié.

Faites appel à un électricien qualifié.

La température dans le congélateur est trop élevée.

La température n'est pas bien réglée.

Consultez le paragraphe "Alarme

Température excessive"

Sélectionnez une température plus

élevée.

La porte n'est pas bien fermée.

Consultez le paragraphe "Fermeture de la porte".

La porte a été ouverte trop souvent.

Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que nécessaire.

12) si cela est prévu.

34

Anomalie Cause possible

La température du produit est trop élevée.

Solution

Laissez la température du produit atteindre la température ambiante avant de le ranger dans le congélateur.

Réduisez la température ambiante.

La température du congélateur est trop basse.

La température ambiante est trop

élevée.

La fonction Congélation Rapide est activée.

Le bouton du thermostat n'est pas bien réglé.

La fonction Congélation Rapide est activée.

Le bouton du thermostat n'est pas bien réglé.

Reportez-vous au chapitre "Fonction Congélation rapide"

Sélectionnez une température plus

élevée.

Consultez le paragraphe "Fonction

Congélation rapide"

Sélectionnez une température plus basse.

La température dans le congélateur est trop élevée.

Il y a trop de givre.

La porte n'est pas bien fermée.

Consultez le paragraphe "Fermeture de la porte".

La température du produit est trop élevée.

Trop de produits ont été introduits simultanément.

Les produits sont trop près les uns des autres.

Les aliments ne sont pas correctement emballés

Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le ranger dans le congélateur.

Introduisez moins de produits d'un seul coup.

Stockez les produits de façon à permettre la circulation de l'air froid.

Enveloppez les aliments correctement.

La porte n'est pas bien fermée.

Consultez le paragraphe "Fermeture de la porte".

Le bouton du thermostat n'est pas bien réglé.

Sélectionnez une température plus

élevée.

Fermeture de la porte

1. Nettoyez les joints de la porte.

2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".

3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.

Caractéristiques techniques

Dimensions de la niche d'encastrement

Temps de remontée en température

Hauteur

Largeur

Profondeur

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gau-

1030 mm

560 mm

550 mm

26 h che à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.

35

Installation

Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les "Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil.

Emplacement

Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

Température ambiante Classe climatique

SN

N

ST

T

+10 à + 32 °C

+16 à + 32 °C

+16 à + 38 °C

+16° à + 43 °C

Branchement électrique

Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.

L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.

Cet appareil est conforme aux directives

CEE.

Réversibilité de la porte

L'appareil est livré avec l'ouverture de la porte à droite. Si vous voulez que la porte s'ouvre à gauche, conformez-vous aux instructions ci-dessous avant d'installer l'appareil :

1. Dévissez et enlevez le pivot supérieur.

2. Enlevez la porte.

3. Enlevez l'entretoise.

4. À l'aide d'une clé, desserrez la tige supérieure.

Du côté opposé :

1. Serrez le pivot inférieur.

2. Installez l'entretoise.

3. Installez la porte.

4. Serrez le pivot supérieur.

Ventilation

La circulation d'air derrière l'appareil doit être suffisante.

36 min.

200 cm 2

Ouvrez la porte. Placez le cache charnière inférieure.

min.

200 cm 2

4mm

44mm

Installation de l'appareil

Attention Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit accessible après avoir installé l'appareil.

Procédez comme suit :

1. Installez l'appareil dans la niche.

Poussez l'appareil dans le sens des flèches (1) jusqu'à ce que le cache supérieur bute contre le meuble de cuisine.

Veillez à laisser un espace de 44 mm entre l'appareil et le bord avant du placard.

Poussez l'appareil dans le sens des flèches (2) contre le placard sur le côté opposé de la charnière. Laissez un espace de 4 mm entre l'appareil et le placard.

3. Fixez l'appareil à la niche à l'aide de 4 vis.

I

4. Poussez la bande isolante entre l'appareil et le meuble adjacent.

2

1

2. Ajustez l'appareil dans la niche.

Le cache charnière inférieure (dans le sac d'accessoires) sert à maintenir la bonne distance entre l'appareil et le meuble de cuisine.

5. Enlevez la partie correspondante du cache charnière (E). Veillez à enlever la par-

tie DX, s'il s'agit de la charnière de droite, la partie SX dans le cas contraire.

Ha Hb

37

Hc

Hd

6. Fixez les caches (C, D) aux éléments de fixation et aux orifices de la charnière.

Fixez les caches charnière (E) à la charnière.

8. Installez la pièce (Ha) sur la face intérieure du meuble de cuisine.

ca. 50 mm

90°

D

C

90°

21 mm

E

E

7. Détachez les pièces (Ha), (Hb), (Hc) et

(Hd).

ca. 50 mm

21 mm

9. Poussez la pièce (Hc) sur la pièce (Ha).

Ha

Hc

10. Ouvrez la porte de l'appareil et la porte du meuble de cuisine à 90°.

Insérez le petit carré (Hb) dans la glissière

(Ha).

38

Unissez la porte de l'appareil et la porte du meuble et marquez les trous.

8 mm

Ha

Hb

Hb

11. Sortez les supports et plantez le clou (K)

à 8 mm du bord extérieur de la porte.

13. Appuyez la pièce (Hd) sur la pièce (Hb).

8 mm

Hb

K

Hd

Ha

12. Placez de nouveau le petit carré sur la glissière et fixez-le avec les vis fournies.

Alignez la porte du meuble de cuisine et la porte de l'appareil en ajustant la pièce

Hb.

Vérifiez enfin que :

• Toutes les vis sont serrées.

• La bande isolante magnétique est fermement fixée à l'armoire.

Important Si la température ambiante est basse (en hiver, par exemple), le joint diminue de taille. La taille du joint augmente lorsque la température ambiante augmente. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour que le joint augmente de taille.

En matière de sauvegarde de l'environnement

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut

être traité comme déchet ménager. Il doit

être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel

électrique et électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

Inhalt

Sicherheitshinweise

Bedienblende

Erste Inbetriebnahme

Täglicher Gebrauch

Hilfreiche Hinweise und Tipps

39

41

43

43

44

Reinigung und Pflege

Was tun, wenn …

Technische Daten

Gerät aufstellen

Hinweise zum Umweltschutz

Sicherheitshinweise

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und

Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.

Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum

Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.

Sicherheitshinweis

• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren

Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender

Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!

• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das

Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.

• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den

Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Vorsicht!

Die Belüftungsöffnungen müssen immer frei von Hindernissen sein.

• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von

Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in den vorliegenden Bedienungsanweisungen beschrieben wird.

• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.

• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.

• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht zu beschädigen.

39

44

45

47

47

51

40

• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.

Achten Sie beim Transport und bei der

Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die

Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.

Bei einer eventuellen Beschädigung des

Kältekreislaufs:

– offene Flammen und Zündfunken vermeiden

– den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften

• Änderungen der Spezifikationen und am

Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und Feuer verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.

Warnung!

Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder einer kompetenten Fachkraft ausgewechselt werden.

1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.

2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite gequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen

Brand verursachen.

3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.

4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht

Brand- und Stromschlaggefahr.

6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne

Lampenabdeckung, 13) Innenbeleuchtung vorgesehen ist.

• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim

Transport.

• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.

• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Täglicher Gebrauch

• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die

Kunststoffteile des Gerätes.

• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.

• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass auf der Rückwand. 14)

• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.

• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.

• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden.

Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.

• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder

Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.

• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.

Reinigung und Pflege

• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Falls Sie nicht an die Steckdose kommen, unterbrechen Sie die Stromversorgung.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.

• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden.

Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.

Inbetriebnahme

Wichtig!

Halten Sie sich für den elektrischen

Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.

• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die

Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren

Sie in diesem Fall die Verpackung auf.

13) wenn eine Abdeckung der

14) No-Frost-Geräte

41

• Lassen Sie das Gerät mindestens vier

Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.

• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.

• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen

Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine

Wand aufgestellt werden.

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.

• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.

• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer Trinkwasserzuleitung. 15)

Kundendienst

• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische

Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.

• Wenden Sie sich für Reparaturen und

Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.

Umweltschutz

Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die

Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden

Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des

Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol

markiert sind, können recycelt werden.

Bedienblende

MODE

1

1 EIN/AUS-Taste

2 Display

3 Funktionstaste

2 3

4 Temperaturregler

Display

4

1 2

1. Tür-offen-Alarmanzeige

2. Temperaturvorzeichenanzeige

15) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist

3 4

3. Temperaturanzeige

4. Fast Freeze Schnellgefrieranzeige

42

Einschalten des Geräts

Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. Schalten Sie das Gerät mit der

EIN/AUS-Taste an, falls das Display nicht leuchtet.

Nach dem Einschalten des Geräts wird auf dem Bedienfeld Folgendes angezeigt:

• Die Temperaturvorzeichenanzeige zeigt ein Pluszeichen an.

• Die Temperaturanzeige blinkt, der Hintergrund des Displays leuchtet rot und es ertönt ein Summton.

Drücken Sie die Funktionstaste, um den

Summton abzuschalten (siehe auch "Temperaturwarnung (Temperatur zu hoch)").

Bringen Sie den Temperaturregler in die mittlere Stellung. Das Gerät kühlt dann im Gefrierfach auf ca. -18°C.

Funktionsmenü

Bei jedem Betätigen der Funktionstaste werden abwechselnd die folgenden Funktionen aktiviert:

• Fast Freeze Schnellgefrier-Funktion

• Kein Symbol: Normalbetrieb.

Ausschalten des Geräts

Das Gerät wird ausgeschaltet, wenn Sie die

EIN/AUS-Taste länger als 1 Sekunde lang betätigen.

Danach wird ein Temperatur-Countdown (-3

-2 -1) angezeigt.

Nach dem Abschalten des Gerätes erlischt auch das Display.

Temperaturregelung

Die Temperatur im Gerät wird vom Temperaturregler, der sich auf dem Gefrierschank befindet, geregelt.

Bedienen Sie das Gerät wie folgt:

• drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen

• drehen Sie den Drehknopf entgegen dem

Uhrzeigersinn, um die Kühlung zu vermindern

Eine mittlere Stellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.

Allerdings ist für eine exakte Einstellung zu berücksichtigen, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt:

• Raumtemperatur

• von der Häufigkeit der Türöffnung

• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel

• und vom Standort des Geräts.

Fast Freeze Schnellgefrier-Funktion

Zum Einfrieren frischer Lebensmittel müssen

Sie die Funktion Fast Freeze einschalten.

Drücken Sie die Funktionstaste gegebenenfalls mehrmals, bis das gewünschte Symbol erscheint.

Diese Funktion endet automatisch nach 52

Stunden.

Sie kann jederzeit durch Drücken der Funktionstaste (siehe "Funktionsmenü") ausgeschaltet werden.

Temperaturwarnung (Temperatur zu hoch)

Ein Anstieg der Temperatur im Gefrierfach

(zum Beispiel aufgrund eines Stromausfalls) wird wie folgt angezeigt:

• blinkende Temperaturanzeige

• Display leuchtet rot

• Ertönen eines Summtons

Sobald die normalen Bedingungen wieder hergestellt sind:

• wird das akustische Signal ausgeschaltet

• der Temperaturwert blinkt weiterhin

• das Display leuchtet weiter rot.

Wenn Sie die Funktionstaste zum Ausschalten des Alarms betätigen, wird auf der Anzeige einige Sekunden lang die wärmste

Temperatur im Gefrierraum angezeigt.

Die Temperaturanzeige hört zu diesem Zeitpunkt auf zu blinken, und das Display leuchtet nicht mehr rot, sondern weiß.

Tür-offen-Alarm

Es ertönt ein Signalton, wenn die Tür länger als 1 Minute offen steht.

Der Tür-offen-Alarm wird wie folgt angezeigt:

• blinkende Tür-offen-Alarmanzeige

• Display leuchtet rot

• Ertönen eines Pieptons.

Drücken Sie die Funktionstaste, um den

Piepton auszuschalten.

Sobald der Normalbetrieb wiederhergestellt

(und die Tür geschlossen) ist, verstummt der

Signalton.

43

Erste Inbetriebnahme

Reinigung des Innenraums

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen

Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.

Wichtig!

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die

Oberfläche beschädigt wird.

Täglicher Gebrauch

Einfrieren frischer Lebensmittel

Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.

Um frische Lebensmittel einzufrieren, aktivieren Sie bitte die Fast Freeze -Funktion mindestens 24 Stunden, bevor Sie die einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.

Legen Sie die frischen Lebensmittel, die eingefroren werden sollen, in das dritte Fach.

Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben; eine Plakette befindet sich im Innern des Geräts.

Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in den

Gefrierraum.

Stellen Sie nach 24 Stunden, wenn der Gefriervorgang beendet ist, wieder die gewünschte Temperatur ein (siehe "Temperaturregelung").

Lagerung gefrorener Produkte

Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das

Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei

Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.

Wichtig!

Kam es zum Beispiel durch einen

Stromausfall, der länger dauerte als der in der

Tabelle mit den technischen Daten angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und (nach dem Abkühlen) erneut eingefroren werden.

Gefrierkalender

Die Symbole zeigen verschiedene Arten gefrorener Lebensmittel an.

Die Zahlen geben die Lagerzeiten in Monaten für die entsprechenden Arten gefrorener Lebensmittel an. Es hängt von der Qualität der

Lebensmittel und ihrer Behandlung vor dem

Einfrieren ab, ob der obere oder der untere

Wert für die angezeigte Lagerzeit gilt.

Auftauen

Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach der zur

Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.

Kleinere Gefriergutteile können unter Umständen sogar direkt aus dem Gefrierschrank entnommen und anschließend sofort gekocht oder gegart werden: in diesem Fall dauert der Garvorgang allerdings etwas länger.

Eiswürfelbereitung

Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren

Schalen für die Herstellung von Eiswürfeln ausgestattet. Füllen Sie die Schalen mit Wasser und stellen Sie diese in das Gefrierfach.

Wichtig!

Bitte verwenden Sie zum

Herausholen der Schalen aus dem

Gefrierschrank keine Utensilien aus Metall.

Kälteakku(s)

Der Gefrierschrank wird mit einem oder mehreren Kälteakku(s) geliefert. Diese verlängern die Zeitdauer, in der die Lebensmittel bei einem Stromausfall oder einem Ausfall des Gerätes gekühlt werden.

44

Hilfreiche Hinweise und Tipps

Hinweise zum Einfrieren

Im Folgenden finden Sie einige wertvolle

Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:

• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem Typschild angegeben;

• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach;

• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter Qualität ein;

• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie später nur die

Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen;

• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben;

• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;

• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;

• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;

• Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.

Hinweise zur Lagerung gefrorener

Produkte

So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:

• prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel erworbenen gefrorenen Lebensmittel sachgerecht gelagert wurden;

• achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest möglichen Zeit in Ihren Gefrierschrank zu bringen;

• öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.

• Abgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.

• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten werden.

Reinigung und Pflege

Vorsicht!

Ziehen Sie bitte vor jeder

Reinigungsarbeit immer den

Netzstecker aus der Steckdose.

Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und

Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes

Fachpersonal ausgeführt werden.

Regelmäßige Reinigung

Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:

• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.

• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von

Verunreinigungen sind.

• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.

45

Wichtig!

Ziehen Sie nicht an Leitungen und/ oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.

Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.

Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes

Gitter) und den Motorkompressor auf der

Geräterückseite mit einer Bürste oder einem

Staubsauger. Dadurch verbessert sich die

Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.

Wichtig!

Bitte achten Sie darauf, das

Kühlsystem nicht zu beschädigen.

Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten

Chemikalien, die den im Gerät verwendeten

Kunststoff angreifen können. Aus diesem

Grund ist es empfehlenswert, das Gerät au-

ßen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.

Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.

Abtauen des Gefrierschranks

Das Gefrierfach dieses Modells ist vom Typ

"No Frost". Dies bedeutet, dass es während des Betriebs weder an den Innenwänden noch auf den Lebensmitteln zu Frostbildung kommt.

Die Bildung von Frost wird durch die ständig zirkulierende Kaltluft in diesem Fach verhindert; eine automatische Lüfterregelung sorgt für den Ventilatorantrieb.

Stillstandzeiten

Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen

Sie folgendermaßen vorgehen:

• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung

• entnehmen Sie alle Lebensmittel

• tauen Sie das Gerät ab, 16)

Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile

• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.

Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes verdirbt.

Was tun, wenn …

Warnung!

Ziehen Sie vor der

Fehlersuche immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Die Fehlersuche, die in der vorliegenden

Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von einem qualifizierten

Problem

Das Gerät funktioniert nicht. Die Kontrolllampe leuchtet nicht.

Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.

Wichtig!

Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche

(Kompressor und Kühlkreislauf).

Mögliche Ursache

Das Gerät ist abgeschaltet.

Der Netzstecker ist nicht richtig in die Steckdose gesteckt.

Abhilfe

Schalten Sie das Gerät ein.

Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.

16) falls dies vorgesehen ist.

46

Problem

Die Kontrolllampe leuchtet auf.

Die Alarmleuchte blinkt.

Der Kompressor arbeitet ständig.

Die Temperatur im Gefrierschrank ist zu niedrig.

Die Temperatur im Gefrierschrank ist zu hoch.

Zu hohe Reif- und Eisbildung.

Mögliche Ursache

Das Gerät bekommt keinen

Strom. Es liegt keine Spannung an der Netzsteckdose an.

Abhilfe

Testen Sie bitte, ob ein anderes

Gerät an dieser Steckdose funktioniert.

Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Das Gerät arbeitet nicht korrekt.

Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Die Temperatur im Gefrierschrank ist zu hoch.

Siehe hierzu den Abschnitt "Temperaturwarnung (Temperatur zu hoch)".

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.

Siehe hierzu "Schließen der Tür".

Die Tür wurde zu häufig geöffnet.

Lassen Sie die Tür nicht länger als unbedingt erforderlich offen.

Die Produkttemperatur ist zu hoch.

Lassen Sie die Produkte auf

Raumtemperatur abkühlen, bevor

Sie die Produkte einlagern.

Die Raumtemperatur ist zu hoch.

Senken Sie die Raumtemperatur.

Die Superfrost-Funktion (Schnellgefrieren) ist eingeschaltet.

Siehe hierzu "Superfrost-Funktion

(Schnellgefrieren)".

Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.

Die Superfrost-Funktion (Schnellgefrieren) ist eingeschaltet.

Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Die Produkttemperatur ist zu hoch.

Es wurden zu viele Produkte gleichzeitig zum Eingefrieren eingelegt.

Die einzufrierenden Packungen liegen zu dicht aneinander.

Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.

Siehe hierzu "Superfrost-Funktion

(Schnellgefrieren)".

Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.

Siehe hierzu "Schließen der Tür".

Lassen Sie die Produkte auf

Raumtemperatur abkühlen, bevor

Sie die Produkte einlagern.

Legen Sie weniger Produkte auf einmal zum Eingefrieren ein.

Die Lebensmittel sind nicht richtig verpackt.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.

Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im Gerät zirkuliert und die Produkte dies nicht verhindern.

Verpacken Sie die Lebensmittel richtig.

Siehe hierzu "Schließen der Tür".

Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.

Schließen Sie die Tür

1. Reinigen Sie die Türdichtungen.

2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu "Gerät aufstellen".

3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den

Kundendienst.

47

Technische Daten

Abmessung der Aussparung

Ausfalldauer

Höhe

Breite

Tiefe

Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.

1030 mm

560 mm

550 mm

26 h

Gerät aufstellen

Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" vor der Aufstellung des Geräts sorgfältig durch, um Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

Aufstellung

Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:

Umgebungstemperatur Klimaklasse

SN

N

ST

T

+10°C bis + 32°C

+16°C bis + 32°C

+16°C bis + 38°C

+16°C bis + 43°C

Elektrischer Anschluss

Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.

Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem

Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem

Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen

Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch

Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.

Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.

Wechsel des Türanschlags

Die Tür des Geräts geht nach rechts auf.

Wenn Sie möchten, dass die Tür nach links aufgeht, befolgen Sie bitte diese Schritte, bevor Sie das Gerät einbauen:

1. Lösen Sie den oberen Bolzen und entfernen Sie ihn.

2. Entfernen Sie die Tür.

3. Entfernen Sie das Distanzstück.

4. Lösen Sie den unteren Bolzen mit einem

Schlüssel.

Auf der gegenüberliegenden Seite:

1. Ziehen Sie den unteren Bolzen fest.

2. Setzen Sie das Distanzstück ein.

3. Installieren Sie die Tür.

48

4. Ziehen Sie den oberen Bolzen fest.

bels. Vergewissern Sie sich, dass der

Abstand zwischen dem Gerät und dem

Schrank 4 mm beträgt.

2

1

Anforderungen an die Belüftung

Die Luftzirkulation hinter dem Gerät muss ausreichend groß sein.

min.

200 cm 2

2. Richten Sie das Gerät in der Nische aus.

Mit der unteren Scharnierabdeckung (im

Beipack) können Sie sicherstellen, dass der Abstand zwischen Gerät und Küchenmöbel korrekt ist.

Öffnen Sie die Tür. Die untere Scharnierabdeckung korrekt ansetzen.

min.

200 cm 2

4mm

Installation des Geräts

Vorsicht!

Vergewissern Sie sich, dass sich das Netzkabel des Gerätes frei bewegen kann.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Installieren Sie das Gerät in der Einbaunische.

Schieben Sie das Gerät in Pfeilrichtung

(1), bis die obere Anschlagsleiste am Küchenmöbel anliegt. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem

Gerät und der Schrankvorderkante 44 mm beträgt.

Schieben Sie das Gerät auf der den

Scharnieren gegenüberliegenden Seite in Pfeilrichtung (2), soweit wie möglich gegen die Seitenwand des Küchenmö-

44mm

3. Befestigen Sie das Gerät mit 4 Schrauben in der Nische.

49

6. Montieren Sie die Abdeckungen (C, D) in den Öffnungen der oberen Anschlagleiste.

Bringen Sie die Scharnierabdeckungen

(E) am Scharnier an.

I

D

C

E

4. Drücken Sie den Dichtungsstreifen zwischen das Gerät und das angrenzende

Küchenmöbel.

E

7. Lösen Sie die Teile (Ha), (Hb), (Hc) und

(Hd).

Ha Hb

5. Entfernen Sie das korrekte Teil von der

Scharnierabdeckung (E). Vergessen Sie nicht, Teil DX im Fall des rechten Scharniers oder Teil SX im entgegengesetzten

Fall abzunehmen.

Hc

Hd

8. Montieren Sie Teil (Ha) an der Innenseite der Tür des Küchenmöbels.

50 ca. 50 mm

90°

90°

21 mm ca. 50 mm

21 mm

9. Drücken Sie Teil (Hc) auf Teil (Ha).

Ha

11. Nehmen Sie das Führungsstück ab.

Markieren Sie 8 mm von der Außenkante entfernt die Stelle, an der der Nagel (K) einzuschlagen ist.

8 mm

K

Ha

12. Setzen Sie das Führungsstück erneut auf die Führungsschiene und schrauben

Sie es mit den mitgelieferten Schrauben fest.

Richten Sie die Küchenmöbeltür und die

Gerätetür mittels Führungsstück (Hb) aus.

Hc

10. Öffnen Sie die Gerätetür und die Tür des

Küchenmöbels in einem Winkel von 90°.

Setzen Sie das Führungsstück (Hb) in die

Führungsschiene (Ha) ein.

Bringen Sie die Gerätetür und die Küchenmöbeltür zusammen und markieren

Sie die Bohrungen.

8 mm

Hb

13. Drücken Sie Abdeckung (Hd) auf Führungsstück (Hb).

Ha

Hb

Hb

Hd

Hinweise zum Umweltschutz

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner

Verpackung weist darauf hin, dass dieses

Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem

Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren

Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses

Produkts schützen Sie die Umwelt und die

Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und

Gesundheit werden durch falsches

Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen

über das Recycling dieses Produkts erhalten

Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

51

Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen, dass:

• Alle Schrauben fest angezogen sind.

• Der magnetische Dichtungsstreifen fest am Gerät befestigt ist.

Wichtig!

Ist die Umgebungstemperatur niedrig (zum Beispiel im Winter), dann nimmt die Größe der Dichtung ab. Mit zunehmender

Umgebungstemperatur nimmt auch die

Dichtung wieder an Umfang zu. Sie können die Größe der Dichtung auch mit einem Föhn vergrößern.

222349471-00-042009

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement