AEG VAMPYR422ELECTR. User manual

AEG VAMPYR422ELECTR. User manual
VAMPYR® 4. . electronic
Bodenstaubsauger
Cylinder vacuum cleaner
Aspirateur-traineau
Stofzuiger, sledemodel
Aspirapolvere da pavimento
Aspiradora arrastrable
Golvdammsugare
Stavsuger
Gulvstgvsuger
Lattiapolynimur
HAEKTPIKT OKOUTIA
Gebrauchsanweisung
Operating instructions
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
IstruZzioni per l'uso
Instrucciones para el uso
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Kayttoohje
Odnyieg xpnoews
AUS
GUT
ERFAHRUNC
1 VAMPYR® 4. electronic
2 Saugrohre
Saugschlauch
Offnungstaste für Papierfilter- Fach
Môbelschutzleiste
FuBtaste für Schlauchabnahme
Filterwechselanzeige
Ein-/Aus-Taste
Drehknopf für elektronische Saugleistung
FuBtaste für Kabelautomatik
Kombidüse VARIO 4000
Zubehor:
1) Fugendüse
2) Polsterdúse
3) Móbelpinsel mit Drehgelenk (je nach Ausfúhrung)
2
ACIOTMMUOm>
A 2 extension tubes
B Suction hose
C Opening button for paper dustbag compartment
D Furniture protection strip
E Foot operated button for suction hose removal
F Filter change (bag full) indicator
G On/off button |
H Electronic power control
Foot-operated flex rewind button
K VARIO 4000 combination nozzle
Accessories:
1) Crevice nozzle
2) Upholstery nozzle
3) Dusting brush (depending on model)
A 2 tubes de rallonge
B Tuyau flexible d'aspiration
C Touche pour l’ouverture du compartiment à
papier-filtre
D Bande de protection des meubles
E Touche au pied pour retirer le tuyau flexible
F Indication pour le remplacement du filtre
G Touche Marche/Arrêt
H Bouton rotatif pour réglage électronique de la
puissance
J Touche au pied pour l'enroulement automatique
. du câble -
K Suceur combiné VARIO 4000
Accessoires:
1) Suceur plat
2) Suceur pour capitonnages
3) Brosse pour meubles (pour certains modèles)
2 verlengbuizen
Zuigslang
Oppeningtoets voor filtervakje
Stootrand ter bescherming van uw meubles
Voettoets om de slang eraf te halen.
Indicatie voor vervanging van filter
Aan-/uitschakelaar
Draiknop om de zuigkracht elektronisch te
regelen
Voettoets om het snoer automatisch op te
winden
K Gecombineerde zuigmond VARIO 4000
Toebehoren:
1) Plintenzuigmond
2) Zuigmond voor stoffering
3) Plumeau (afhankelijk van de uitvoering)
IOTMDVOU»P
©.
2 tubi di prolungamento
Flessibile di aspirazione
Pulsante per 'apertura dello scomparto dei filtri
di carta
Listello di protezione mobili
Pedale per l'estrazione del flessibile
Indicazione di sostituzione del filtro
‘Pulsante per inserzione/disinserzione
Manapola per la regolazione elettronica della
potenza di aspirazione
J Pedale рег 'automatica del cavo
K Ugello combinabile VARIO 4000
Accessori:
1) Ugello per giunti
2) Ugello per imbottiture o cuscini
3) Pennello per mobili (secondo il modello)
LOMO QUE
2 tubos de prolongación
Tubo flexible de aspiración
Tecla de apertura para el compartimiento del
filtro de papel
Borde protector para no dañar los muebles
Tecla pulsable con el pie para quitar el tubo
flexible
Indicador para cambier el filtro
Tecla de conexión/desconexión
Botón giratorio para la regulación electrónica
de la potencia de aspiración
J Tecla pulsable con el pie para el enrollacables
automático
K Boquilla combinada VARIO 4000
Accessorios:
1) Boquilla para juntas
2) Boquilla para tapizados
3) Pincel para muebles (según modello)
mo ow»
т @ тп
2-delat rórskatt
Sugslang
Oppningsknapp for dammpasefacket
Móbelskyddslist
Fottangent fór borttagning av slangen
Indikator for filterbyte
Strómbrytare
Vred fór elektronisk sugkraftsreglering
Fottangent fôr sladdvinda
Kombinationsmunstycke VARIO 4000
Tillbehor:
1) Fogmunstycke
2) Móbelmunstycke
3) Móbelmunstycke med vridled
(beroende pá modell)
ACIDQAMUOU>
2 forlænerror
Slange
Trykknap for stovposerum
Mobelskâner
Fodtrykknap til ledningsoprul
Stovindikator
Start/stop-trykknap
Drejeknap til elektronisk regulering af
sugestyrken
J Fodtrykknap til ledningsoprul
K Kombinationsmundstykke VARIO 4000
IOTMDOW»
- Tilbehor:
1) Fugemundstykke
2) Mobelborste
3) Mobelpensel (alt efter model)
—
2 forlengelsesror
Sugeslange
Apningsknap for papirposerom
Mobelbeskytteiseslist
Fotknapp for slangeavtak
Indikator for poseskifte
‚Ау/ра-Кпарр
Drejeknapp for elektronisk regulering av
sugestyrken
J Fotknapp for ledningsopprulling
K Kombinasjonsdyse VARIO 4000
Tilbehor:
1) Fugemunnstykke
2) Mobelmunnstykke
3) Mabelpensel (alt efter modell)
IOGTMMOO D>
eles
ZN
Sikkerhedsanvisninger
© Driftsspænding og netspænding skal være
overensstemmende! (Se typeskiltet i
bunden af stovsugeren.)
@ Den stromkreds, hvori stikket anbringes,
skal veere sikret med en sikring pa mindst
10 amp.
@® Et thermorelae afbryder automatisk stov-
sugeren, hvis den bliver for varm.
Arsager: For kraftig deempning af luft-
strommen ved
— fyldt stovpose eller MICROFILTER
— tilstoppet indsugning (mundstykke,
ror, slange).
Treek stikket ud og fjern ársagen.
Efter afkoling i ca. 15 minutter kan stov-
sugeren tages i brug igen.
O For rengoring eller vedligeholdelse ma De
vere opmeerksom pá, at stovsugeren er
stoppet og stikket trukket ud.
e Trek aldrig stikket ud ved hjælp af
ledningen.
e Brug ikke stovsugeren, hvis:
— ledningen er beskadiget
— stovsugerkappen er synligt beskadiget.
e Undgá at kore over ledningen med
stovsugeren, sugeborsten eller elektrosu-
geborsten, idet ledningens isolering kan
blive beskadiget derved.
e Ved defekt ledning skal hele lednings-
oprullet udskiftes af AEG's kundeservice
eller et autoriseret veerksted.
Oe Reparationer af elektroapparater má kun
udfores af fagfolk. Ved uforsvarlige repa-
rationer kan der opstá betydeling fare for
brugeren. a
e Ved drifteforstyrrelser má De derfor hen-
vende Dem til Deres forhandier eller AEG's
kundeservice.
e Ver opmarksom pá, at der altid er anbragt
en stovpose og et MICROFILTER.
O Huvis der ikke er anbragt en stovpose, kan
laget ikke klappes i. Brug ikke magt!
® Sug ikke teendstikker, gloadende aske eller
cigaretskod med stovsugeren. Undgá
hárde, spidse genstande, idet disse kan
beskadige stovsugeren eller stovposen.
@ Fugtigt rensede tæpper skal være
fuldstændig torre, idet stovsugeren ellers
kan tage skade!
@ Sâfremt stovsugeren bruges til uvedkom-
mende formal eller betjenes forkert, kan vi
ikke gores ansvarlig for eventuelle skader.
„CE“ Dette apparat opfylder folgende
EF-retningslinier:
— 73/23/EWG af 19. 02. 1973, retninglinie
vedr. lavspænding.
— 89/336/EWG af 03. 05. 1989 (incl.
ændrings-retningslinie 92/31/EWG),
EMV-retningslinie.
Betjening (ill. 2)
Tilbehor sættes pâ ved et tryk og en drejning
og tages af ved et træk og en drejning.
Slangen kan frigores fra stovsugeren ved et
tryk pá fodtrykknappen (ill. 1/E).
Stromtilslutning (ill. 3)
Tryk pá fodknappen for ledning, træk
ledningen ud og sæt stikket i stikkontakten.
Start og indstilling
Stovsugeren startes ved at trykke start/stop-
knappen (ill. 1/G).
lll. 4: Med drejeknappen kan sugestyrken ind-
stilles efter gnske (ill. 1/H).
Vigtigt!
Safremt De til samme stromkreds slutter
andere elektriske apparater med stor tilslut-
ningsveerdi, og disse startes samtidig med
stovsugeren, kan det ske, at sikringen slas.
Dette kan undgás ved, at drejeknappen fer —
start stilles pá 250 W og efter start drejes til et
hojere trin.
Stop
Ved at trykke pá start/stop-tasten (ill. 1/G)
afbrydes stovsugeren. Treek herefter stikket ud
af stikkontakten og tryk fodknappen for
ledningsoprul (ill. 3). Ledningen rulles herefter
automatisk op.
Anvendelse af gulvmundstykket
VARIO 4000 (ili. 5)
Til den daglige stovsugning af tæpper og bare
gulve. o
Det universelle gulvmundstykket uden manuel
omskiftning er egnet til den daglige stovsug-
ning af taepper samt hárde guivbeleegninger
som parket, filser, linolium o.s.v.
De 4 ruller samt de 2 store hjul bagtil gor
mundstykker meget bevægeligt - mundstykket
kan ogsä skubbes sidelæns.
23
Ruilerne sorger for at afstanden mellem mun-
stykket og gulvet hele tiden er den samme -
dette gor det muligt at stovsuge f.eks. sarte
parketgulve uden problemer.
Hvad skal man gore, hvis rullerne
og hjulene pa mundstykket
VARIO 4000 begynder at lobe traegt
(ill. 6)
Fjern har eller trade, der har viklet sig om
akslen pa rullerne eller hjulene.
Rullerne og hjulene kan aftages for rengoring.
Hjulene (A) treegges af udefter, som vist pa
illustrationen. Har og trade fjernes. Hjulene
seettes pa igen — der skal lyde et klik“.
De 4 sma ruller (B) kan ganske enkelt aftages
med et stabilt redskab (f.eks. en skruetrækker)
(bemærk pilens retning). Skruetrækkeren (В)
placeres som vist pâ illustrationen og rullen
udtages. Har og trâde fiernes. Rullen sættes
i igen.
Bemeerk: Hold hánden over rullen, nár den
tages ud, sa den ikke springer veek.
Udskiftning af trevieborsterne (ill. 7)
Hvis trevleborsterne (C) ved munstykkets
abning er nedslidte eller sammenfiltrede, kan
De iseette nye. Treviebórster kan bestilles hos
kundeservice. | ‘
Stovposeskift
Stovindikatoren viser, at der skal skiftes stov-
pose. Sâledes kontrollerer De: Start stov-
sugeren, medens den ligger ned og instil pa
hgjeste sugestyrke. Hvis indikatoren er helt
rod (ill. 1/F), skal stovposen eller
MICROFILTER udskiftes.
For udskiftning skal stikket treekkes ud!
For De skifter: Benyt originale AEG
stovposer storrelse 13 eller stov-
poser, der er forsynede med
AEG's kvalitetsmaerke. Disse
garanterer stor sugeevne og sikkerhed.
De fas i faghandelen under E-nr. 900 087 604
eller ved AEG’s kundeservice under
ET-nr. 668 901 254. Safremt De bruger andre
stovposer, bortfalder garantien ved skader.
Samtlige pakker originale AEG stovposer inde-
holder: 5 stovposer og 2 MICROFILTER.
Udskiftning af stovpose (ill. 8, ill. 9)
Ved at treeke tasten (ill. 1/C) ud ábnes appa-
ratet. Stovposer, der er fyldt med almindeligt
husstov, kan uden problemer kasseres sam-
men med det almindelige husholdningsaffald.
Om nodvendigt aftorres stovpose-rummet med
en fugtig klud. Den nye stovpose presses ned
over tappene til hojre og venstre.
Veer opmeerksom pá: At MICROFILTER ogsá
skal udskiftes ved hvert tredie stovposeskift
for at De kan veere sikker pá god sugeevne.
‘Ved en stor andel af fint stov kan en udskift-
ning af stovpose og MICROFILTER ogsá veere
nodvendig, selvom stovposen ikke fore-
-kommer at veere fuld, men indikatoren for
stovposeskift lyser.
№. 10: Skulle láget til stovposerummet springe
ud af haengslerne, anbringes det pá stovsu-
gerhuset og trykkes i, til det klikker fast.
Ekstratilbehor
Turboborste ROTOSOFT 1100 (ill. 11)
E-nr. 900 087 805.
Med turboborsten ROTOSOFT 1100 kan der
suges pa bare gulve uden udskiftning.
For miljoets skyld
Emballagen bor ikke blot kasseres!
@ Emballagen af karton kan afleveres til en
genbrugsstation.
® Emballagen af kunststoffet Polyethylen (PE)
kan ligeledes afleveres til genbrug.
e Polster-delene er af skum — Polystyrol (PS).
De er FREON-fri.
Hos Deres kommune kan De fá at vide, hvor
disse dele kan afleveres til genbrug.
24
AEG Kundendienst in Europa
52070 Aachen, Griiner Weg 22-24
63741 Aschaffenburg, Dammer Straße 5
86167 Augsburg-Lechh., RaiffeisenstraBe 13
14199 Berlin, Hohenzollerndamm 150
33609 Bielefeld, Schillerstra3e 44
53113 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 26
71034 Boóblingen-Huib, DornierstraBe 7
38102 Braunschweig, CampestraBe 7
28207 Bremen, Hastedter Osterdeich 222
41541 Dormagen-St. Peter, SachtlebenstraBe 1
44139 Dortmund, Rheinlanddamm, AEG Haus
01099 Dresden, Industriegelánde, StraBe E
Düsseldorf (Kundendienst in 41541 Dormagen)
99096 Erfurt, Arnstädter Straße 28
45329 Essen-Altenessen, Teilungsweg 28.
60326 Frankfurt/Main, Mainzer Landstraße 349
79108 Freiburg, Tullastraße 84
36000 Fulda, Michael-Henkel-Straße 4-6
35390 Gießen, Schanzenstraße 1-5
65462 Gi h burg, Darmstädter Landstraße 47
22625 | b Bahrenfeld, Holstenkamp 40
30179 Hannover, Max-Múller-StraBe 50-56
74072 Heilbronn, Weinsberger StraBe 18
95032 Hof, Wunsiedler StraBe 56
67655 Kaiserslautern, JágerstraBe 10-12
76185 Karlsruhe, Neureuter StraBe 5-7
Mainz-Kostheim,
(Kundendienst in 65462 Ginsheim-Gustavsburg)
68309 Mannheim-Káfertal, Heppenheimer Str. 31-33
80634 Miinchen-Neuhausen, ArnulfstraBe 205
48153 Miinster, Friedrich-Ebert-StraBe 7
90429 Nürnberg, Muggenhofer Straße 135
77656 Offenburg, Industriestraße 4
49084 Osnabrück, Pferdestraße 23
94032 Passau, Weinholzer Weg 9
88213 Ravensburg, Henri-Dunant-Straße 6
93055 Regensburg, Bukarester Straße 12
83024 Rosenheim, Färberstraße 9
18055 Rostock, Lange Straße 1a
66121 Saarbrücken-St. Johann, Mainzer Straße 176
57072 Siegen, Sandstraße 173
Stuttgart (Kundendienst in 71034 Böblingen)
54292 Trier, Paulinstraße.152
89073 Ulm, Neue Straße 113-115
97078 Würzburg, Versbacher Straße 22a
Österreich, 1210 Wien, (02 22) 38 01-63 33
Belgique/Belgié, 1502 Lembeck, 02/363 03 11
Danmark, 2620 Albertslund, 42-64 85 22
España, Madrid, (91) 675.66.50/54/58/62
France, 92140 Clamart Cedex, 16 (1) 45 3795 50
Great Britain, Slough, 017 53-87 25 06
Hellas, Moschaton-Athen, 01/48 22 646
Island, Reykjavik (Breedurnir Ormsson Ltd.) 91-3 88 20
Italia, Cusano Milanino Mi 02/613 4760/61976 90
Luxembourg, 1246 Luxembourg-Kirchberg, 43 888-4
34123 Kassel-Waldau, Otto-Hahn-StraBe 5
87437 Kempten, Brodkorbweg 22
24113 Kiel, Rendsburger LandstraBe 206
56068 Koblenz, RheinstraBe 17
Kóln (Kundendienst in 41541 Dormagen)
04299 Leipzig, Holzháuser StraBe 120
Garantiebedingungen
Für dieses Gerät leisten wir - zusätzlich zu
der gesetzlichen Gewährleistung des
Händlers aus Kaufvertrag - dem Endab-
nehmer gegenüber zu den nachstehen-
den Bedingungen Garantie:
1. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate und
beginnt mit dem Zeitpunkt der Uber-
gabe des Geräts, der durch Rechnung
oder andere Unterlagen zu belegen ist.
Die Garantiezeit ist auf 6 Monate
beschränkt, wenn das Gerät gewerb-
lich genutzt wird.
2. Die Garantie umfaßt die Behebung aller
innerhalb der Garantiezeit auftreten-
den Schäden oder Mängel des Geräts,
die nachweislich auf Material- oder
Fertigungsfehlern beruhen. Nicht unter
die Garantie fallen Schäden oder Män-
gel aus nicht vorschriftsmäßigem An-
schluß, unsachgemäßer Handhabung
sowie Nichtbeachtung der Gebrauchs-
anweisungen.
3. Im Garantiefall kann das Gerät einer
unserer Kundendienst-Stellen oder
dem autorisierten Fachhandel über-
geben werden.
Bei Einsendung des Geräts an die für
Sie zustándige Kundendienststelle ist
daraufzu achten, daB das Gerát gut ver-
packt, mit vollstándigem Absender und
- soweit móglich - mit einer kurzen
Fehlerbeschreibung versehen wird.
4. Die Garantieleistungen werden ohne
jede Berechnung durchgeführt; sie
bewirken weder eine Verlängerung
noch einen Neubeginn der Garantie-
zeit. Ausgewechselte Teile gehen in
unser Eigentum über.
Nederland, 1066 BP Amsterdam, 020-510 5911
Norge, 2000 Lillestrom, 06-81 01 01
Portugal, 1799 Lisboa Codex, 891171-8971 21
Schweiz - Svizzera, 8603 Schwerzenbach 01/9451144
Suomi, 01301 Vantaa 30 (SLO Oy), 90-83 81
Sverige, 17141 Solna, 08-29 0080
Guarantee
This appliance is covered by the following
guarantee and is in addition to your statu-
tory and other legal rights. All components.
which fail due to defective manufacture will
be repaired orreplaced free ofcharge fora
period of 12 months from the date of pur-
chase. We will not accept claims if unau-
thorised modification is made or if non-
standard components are used. The
appliance must be used in accordance
with the operating instructions and the
guarantee does not cover any damage
caused during transit or through misuse.
In order to establish the date of purchase,
advice note or similar document must be
produced whenever the guarantee is
claimed.
Garantie
Pour toute mise en ceuvre de garantie ou
de service aprés vente, vous devez vous
adresser à votre vendeur.
AEG assure au vendeur le remplacement
gratuit des pièces détachées nécessaires
à la réparation pendant 1 an, à partir de la
date de votre facture, sauf en cas de non
respect des prescriptions d’utilisation ou
lorsqu'une cause étrangère à l'appareil
est responsable de la défaillance.
Les dispositions stipulées ci-dessus ne
sont pas exclusives du bénéfice au profit
de l'acheteur de la garantie légale pour
défaut et vice cachés qui s'applique, en
tout état de cause, dans les conditions des
articles 1641 et suivants, du code civil.
Garantie
AEG Nederland neemt voor reparaties bin-
nen de garantietermijn - voor zover de
defekten zijn terug te voeren op materiaal —
en/of konstruktiefouten - de kosten op‘
zich voor materiaal en arbeitsloon.
De garantie bedraagt 12 maanden en gaat
in op de dag van aankoop.Wanneer garan-
tie wordt verlangd, dient de faktuur van
aankoop te worden overlegd. De garantie-
termijn wordt door reparaties niet ver-
lengd. Buiten elke garantieverpflichting
vallen losse onderdelen van glas en/of
kunststof. Alle overige kosten, zoals voor-
riidkosten, kosten van opzending en
administratie, zijn voor rekening van de ei-
genaar.
Garanzia
Duranti ¡ primi 12 mesi d'esercizio, ven-
gono fornite gratuitamente dallAEG le
parti di ricambio riconosciute difettose. La
garanzia ha inizio con il giorno dell’ac-
quisto che deve venir comprovato a mezzo
della fattura o boletta di consegna. Per il
resto valgono le condizioni generali di for-
nitura della rispettiva rappresentanza
nazionale.
Garantia
Durante los primeros 12 meses, la AEG se
hace cargo de cuantos costes de material
y horas de trabajos invertidas se produz-
can en la subsanación de defectos. La
garantia empieza a regira partir de la fecha
de la entrega, la que deberá justificarse -
mediante presentación de la factura o de
la nota de depacho. Por lo demás serán de
aplicación las condiciones generales de
venta se gun rigen en el respectivo pais de
nuestra representación.
Garantie
In Belgien ist nur die durch belge AEG aus-
gegebene Garantiekarte gúltig.
En Belgique, seule la carte de garantie
émise par la belge AEG est valable.
In Belgié is slechts de door de belge AEG
uitgegeven waarborgkaart geldig.
AEG Hausgeráte GmbH, Muggenhofer Straße 135, D-90429 Nürnberg H 263271300 — 019612./02 _
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement