Aeg S83600CMW1 Instrukcja obsługi

Aeg S83600CMW1 Instrukcja obsługi
S83200CMW1
S83600CMW1
PL Instrukcja obsługi
2
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
CO ZROBIĆ, GDY… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
HAŁAS/GŁOŚNA PRACA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
OCHRONA ŚRODOWISKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej
bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie
wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku
minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów
oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.aeg.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego
urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownika i bezawaryjnej pracy urzą‐
dzenia przed instalacją i pierwszym uży‐
ciem należy uważnie przeczytać instruk‐
cję obsługi, zwracając szczególną uwa‐
gę na wskazówki oraz ostrzeżenia.
Wszyscy użytkownicy urządzenia powin‐
ni poznać zasady jego bezpiecznej ob‐
sługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych
pomyłek i wypadków. Prosimy o zacho‐
wanie instrukcji obsługi przez cały czas
używania urządzenia oraz przekazanie
jej kolejnemu użytkownikowi w razie od‐
stąpienia lub sprzedaży urządzenia.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i ży‐
ciu osób oraz szkód materialnych należy
przestrzegać środków ostrożności pod‐
anych w niniejszej instrukcji obsługi,
gdyż producent nie jest odpowiedzialny
za szkody spowodowane wskutek ich
nieprzestrzegania.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i
osób upośledzonych
• Niniejsze urządzenie nie jest przezna‐
czone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych czy umy‐
słowych, a także nieposiadające wie‐
dzy lub doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń, chyba, że będą
one nadzorowane lub zostaną poin‐
struowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez osobę odpowiedzial‐
ną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pew‐
ność, że nie bawią się urządzeniem.
• Opakowanie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Ist‐
nieje ryzyko uduszenia.
• W przypadku utylizacji urządzenia na‐
leży wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć
przewód zasilający (jak najbliżej urzą‐
dzenia) i odkręcić drzwi, aby uchronić
bawiące się dzieci przed porażeniem
prądem lub przed zamknięciem się w
środku urządzenia.
• Jeśli to urządzenie zawierające mag‐
netyczne uszczelnienie drzwi ma za‐
stąpić urządzenie z blokadą sprężyno‐
wą (ryglem) w drzwiach lub w pokry‐
wie, przed oddaniem starego urządze‐
nia do utylizacji należy usunąć bloka‐
dę. Zapobiegnie to przypadkowemu
uwięzieniu dziecka.
1.2 Ogólne zasady
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE!
Otwory wentylacyjne w obudowie urzą‐
dzenia lub w zabudowie nie mogą być
zakryte ani zanieczyszczone.
• Urządzenie jest przeznaczone do
przechowywania żywności i/lub napo‐
jów w zwykłych warunkach domo‐
wych, tak jak to opisano w niniejszej
instrukcji obsługi.
• Do przyśpieszenia procesu rozmraża‐
nia nie wolno używać urządzeń me‐
chanicznych ani żadnych innych
sztucznych metod.
• Nie należy stosować innych urządzeń
elektrycznych (np. maszynek do lo‐
dów) wewnątrz urządzeń chłodni‐
czych, o ile nie zostały one dopusz‐
czone do tego celu przez producenta.
• Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego.
• W układzie chłodniczym urządzenia
znajduje się czynnik chłodniczy izobu‐
tan (R600a), który jest ekologicznym
gazem naturalnym (jednak jest łatwo‐
palny).
Należy upewnić się, że podczas trans‐
portu i instalacji urządzenia nie zostały
uszkodzone żadne elementy układu
chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszko‐
dzony, należy:
– unikać otwartego płomienia oraz in‐
nych źródeł zapłonu;
– dokładnie przewietrzyć pomieszcze‐
nie, w którym znajduje się urządze‐
nie.
• Ze względów bezpieczeństwa zabra‐
nia się dokonywania jakichkolwiek mo‐
dyfikacji lub zmian konstrukcyjnych w
urządzeniu. Jakiekolwiek uszkodzenia
przewodu zasilającego mogą spowo‐
dować zwarcie, pożar i/lub porażenie
prądem.
4
www.aeg.com
OSTRZEŻENIE!
Aby można było uniknąć niebez‐
pieczeństwa, wymiany elemen‐
tów elektrycznych (przewód zasi‐
lający, wtyczka, sprężarka) może
dokonać wyłącznie technik auto‐
ryzowanego serwisu lub osoba o
odpowiednich kwalifikacjach.
Nie wolno przedłużać przewodu
zasilającego.
2. Należy upewnić się, że tylna
ścianka urządzenia nie przygniotła
ani nie uszkodziła wtyczki przewo‐
du zasilającego. Przygnieciona lub
uszkodzona wtyczka może się
przegrzewać i spowodować pożar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtycz‐
ki przewodu zasilającego urządze‐
nia.
4. Nie ciągnąć za przewód zasilają‐
cy.
5. Jeżeli gniazdo elektryczne jest ob‐
luzowane, nie wolno wkładać do
niego wtyczki przewodu zasilają‐
cego. Występuje zagrożenie poża‐
rem lub porażeniem prądem.
6. Nie wolno używać urządzenia bez
klosza żarówki (jeśli występuje)
oświetlenia wnętrza.
Urządzenie jest ciężkie. Należy zacho‐
wać ostrożność podczas jego przeno‐
szenia.
Nie wolno wyjmować ani dotykać
przedmiotów w komorze zamrażarki
wilgotnymi/mokrymi rękoma, ponieważ
może to spowodować uszkodzenie
skóry lub odmrożenie.
Nie należy wystawiać urządzenia na
bezpośrednie działanie promieni sło‐
necznych.
Do oświetlenia urządzenia zastosowa‐
no specjalne żarówki (jeśli występują)
przeznaczone wyłącznie do urządzeń
domowych. Nie nadają się one do oś‐
wietlania pomieszczeń domowych.
1.
•
•
•
•
1.3 Codzienna eksploatacja
• Nie wolno stawiać gorących naczyń na
plastikowych elementach urządzenia.
• Nie wolno przechowywać łatwopal‐
nych gazów ani płynów w urządzeniu,
ponieważ mogą spowodować wybuch.
• Nie wolno umieszczać żywności bez‐
pośrednio przy otworze wentylacyjnym
na tylnej ściance. (Jeśli urządzenie
jest odszraniane automatycznie)
• Mrożonek nie wolno ponownie zamra‐
żać po rozmrożeniu.
• Zapakowaną zamrożoną żywność na‐
leży przechowywać zgodnie z instruk‐
cjami jej producenta.
• Należy ściśle stosować się do wskazó‐
wek dotyczących przechowywania
podanych przez producenta urządze‐
nia. Patrz odpowiednie instrukcje.
• W zamrażarce nie należy przechowy‐
wać napojów gazowanych, ponieważ
duże ciśnienie w pojemniku może spo‐
wodować ich eksplozję i w rezultacie
uszkodzenie urządzenia.
• Lody na patyku mogą być przyczyną
odmrożeń w przypadku konsumpcji
bezpośrednio po ich wyjęciu z zamra‐
żarki.
1.4 Konserwacja i czyszczenie
• Przed przeprowadzeniem konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
• Nie wolno czyścić urządzenia metalo‐
wymi przedmiotami.
• Nie wolno używać ostrych przedmio‐
tów do usuwania szronu z urządzenia.
Należy stosować plastikową skrobacz‐
kę.
• Należy regularnie sprawdzać otwór
odpływowy skroplin w chłodziarce. W
razie konieczności należy go wyczyś‐
cić. Jeżeli otwór odpływowy jest zablo‐
kowany, woda zacznie się zbierać na
dnie chłodziarki.
1.5 Instalacja
Podłączenie elektryczne urzą‐
dzenia należy wykonać zgodnie
z wskazówkami podanymi w od‐
powiednich rozdziałach.
• Rozpakować urządzenie i sprawdzić,
czy nie jest w żaden sposób uszko‐
dzone. Nie wolno podłączać urządze‐
nia, jeśli jest uszkodzone. Ewentualne
uszkodzenia należy natychmiast zgło‐
sić sprzedawcy. W tym przypadku na‐
leży zachować opakowanie.
POLSKI
• Zaleca się odczekanie co najmniej
czterech godzin przed podłączeniem
urządzenia, aby olej mógł spłynąć z
powrotem do sprężarki.
• Należy zapewnić odpowiednią wenty‐
lację ze wszystkich stron urządzenia.
Nieodpowiednia wentylacja prowadzi
do jego przegrzewania. Aby uzyskać
wystarczającą wentylację, należy po‐
stępować zgodnie z wskazówkami do‐
tyczącymi instalacji.
• W razie możliwości tylną ściankę urzą‐
dzenia należy ustawić od ściany, aby
uniknąć dotykania lub chwytania za
ciepłe elementy (sprężarka, skraplacz)
i zapobiec ewentualnym oparzeniom.
• Urządzenia nie wolno umieszczać w
pobliżu kaloryferów lub kuchenek.
• Należy zadbać o to, aby po instalacji
urządzenia możliwy był dostęp do
wtyczki sieciowej.
• Urządzenie można podłączyć wyłącz‐
nie do instalacji doprowadzającej wo‐
dę pitną (jeśli przewidziane jest podłą‐
czenie do sieci wodociągowej).
1.6 Serwis
• Wszelkie prace elektryczne związane
z naprawą urządzenia powinny być
przeprowadzone przez wykwalifikowa‐
nego elektryka lub inną kompetentną
osobę.
5
• Nie klosza oświetlenia LED. W przy‐
padku konieczności wymiany płytki oś‐
wietlenia LED należy skontaktować się
z najbliższym autoryzowanym punk‐
tem serwisowym.
• Naprawy urządzenia muszą być wyko‐
nywane przez autoryzowany punkt
serwisowy. Należy stosować wyłącz‐
nie oryginalne części zamienne.
1.7 Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego
ani w materiałach izolacyjnych
urządzenia nie ma gazów szkod‐
liwych dla warstwy ozonowej.
Urządzenia nie należy wyrzucać
wraz z odpadami komunalnymi i
śmieciami. Pianka izolacyjna za‐
wiera łatwopalne gazy: urządze‐
nie należy utylizować zgodnie z
obowiązującymi przepisami, któ‐
re można uzyskać od władz lo‐
kalnych. Należy unikać uszko‐
dzenia układu chłodniczego,
szczególnie z tyłu przy wymienni‐
ku ciepła. Materiały zastosowane
w urządzeniu, które są oznaczo‐
, nadają się do
ne symbolem
ponownego przetworzenia.
6
www.aeg.com
2. OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
4
13
12
1 Szuflada MaxiBox
2 Komora FreshBox
3 Szklane półki
4 Układ dynamicznego chłodzenia po‐
wietrza
5 Półka na butelki
6 Panel sterowania
7 Pojemnik na produkty nabiałowe
5
6
7
8
11 10
8 Półki drzwiowe
9 Półka na butelki
10 Kosz zamrażarki
11 Szuflada MaxiBox
12 Kosz zamrażarki
13 Tabliczka znamionowa
9
POLSKI
7
3. PANEL STEROWANIA
4 Wyłączenie chłodziarki
1
2
5 Wskaźnik temperatury zamrażarki
7
3
7 Funkcja „Chłodzenie napojów”
6
4
6 Wskaźnik alarmu
8 Funkcja FROSTMATIC
9 Funkcja COOLMATIC
10 Funkcja „Blokada uruchomienia”
5
1 Przycisk obniżania temperatury chło‐
2
3
4
5
dziarki
Przycisk podwyższania temperatury
chłodziarki
Przycisk ON/OFF
Przycisk OK
Przycisk podwyższania temperatury
zamrażarki
Wyświetlacz
6 Przycisk obniżania temperatury za‐
mrażarki
7 Przycisk Mode
Można zmienić zdefiniowany dźwięk
przycisków na głośniejszy, naciska‐
jąc jednocześnie i przytrzymując
przez kilka sekund przycisk MODE
(TRYB) 7 oraz MINUS 6 . Zmianę
tę można cofnąć.
3.1 Wyświetlacz
2
3
4
8
Aby włączyć urządzenie, należy:
1. Włożyć wtyczkę przewodu zasilają‐
cego do gniazdka elektrycznego.
2. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, na‐
cisnąć przycisk ON/OFF .
3. Po kilku sekundach może zostać wy‐
emitowany sygnał dźwiękowy alar‐
mu.
Informacje na temat wyłączania alar‐
mu znajdują się w rozdziale „Alarm
wysokiej temperatury”.
4. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się
symbol "dEMo", urządzenie działa w
trybie demo. Patrz „Co zrobić,
gdy...”.
5. Wskaźniki temperatury wskazują us‐
tawioną domyślną temperaturę.
Aby wybrać ustawienie innej temperatu‐
ry, należy zapoznać się z rozdziałem
„Regulacja temperatury”.
3.3 Wyłączanie
1
10
9
3.2 Włączanie
7
6
Aby wyłączyć urządzenie, należy wyko‐
nać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk ON/OFF i przy‐
trzymać przez 5 sekund.
2. Wyświetlacz wyłączy się.
3. Aby odłączyć urządzenie od zasila‐
nia, należy wyjąć wtyczkę elektrycz‐
ną z gniazda zasilającego.
3.4 Wyłączanie chłodziarki
5
1 Wskaźnik temperatury chłodziarki
2 Funkcja „Wakacje”
3 Funkcja podwyższonej wilgotności
Aby wyłączyć chłodziarkę:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż pojawi się odpowiednia ikona.
Miga wskaźnik wyłączenia chłodziar‐
ki.
8
www.aeg.com
2.
3.
Wskaźnik chłodziarki wyświetla kre‐
ski.
Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić wybór.
Widoczny jest wskaźnik wyłączenia
chłodziarki.
3.5 Włączanie chłodziarki
Aby włączyć chłodziarkę:
1. Nacisnąć regulator temperatury
chłodziarki.
Lub:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż pojawi się odpowiednia ikona.
Miga wskaźnik wyłączenia chłodziar‐
ki.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić wybór.
3. Wskaźnik wyłączenia chłodziarki
zgaśnie.
Aby wybrać ustawienie innej temperatu‐
ry, należy zapoznać się z rozdziałem
„Regulacja temperatury”.
3.6 Regulacja temperatury
Ustawienia temperatury chłodziarki i za‐
mrażarki można zmieniać za pomocą
przycisku regulatora temperatury.
Domyślne ustawienia temperatury:
• +5°C w komorze chłodziarki
• -18°C w komorze zamrażarki
Wskaźniki temperatury wskazują usta‐
wione temperatury.
Aby przywrócić ustawioną do‐
myślną temperaturę, należy wy‐
łączyć urządzenie.
Ustawiona temperatura zostanie osiąg‐
nięta w ciągu 24 godzin.
Wahania temperatury w zakresie kilku
stopni w stosunku do ustawionej tempe‐
ratury są normalnym zjawiskiem i nie oz‐
naczają awarii urządzenia.
W przypadku awarii zasilania us‐
tawiona temperatura pozostaje
zapisana w pamięci.
3.7 Funkcja „Blokada
uruchomienia”
Aby zablokować działanie przycisków
przed przypadkowym użyciem, należy
wybrać funkcję „Blokada uruchomienia”.
Aby włączyć funkcję:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż pojawi się odpowiednia ikona.
2. Wskaźnik blokady uruchomienia za‐
cznie migać.
3. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić wybór.
Wskaźnik blokady uruchomienia bę‐
dzie widoczny.
Aby wyłączyć funkcję:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż zacznie migać wskaźnik blokady
uruchomienia.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić wybór.
3. Wskaźnik blokady uruchomienia
zgaśnie.
3.8 Funkcja podwyższonej
wilgotności
W przypadku potrzeby zwiększenia po‐
ziomu wilgotności w chłodziarce, zaleca‐
ne jest włączenie funkcji podwyższonej
wilgotności.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż pojawi się odpowiednia ikona.
Zacznie migać wskaźnik podwyższo‐
nej wilgotności.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić.
Pojawi się wskaźnik podwyższonej
wilgotności.
Aby wyłączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć przycisk Mode, aż zacznie
migać wskaźnik podwyższonej wil‐
gotności.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić.
3. Wskaźnik podwyższonej wilgotności
zniknie.
3.9 Funkcja COOLMATIC
Jeżeli istnieje konieczność przechowa‐
nia większej ilości ciepłych produktów
POLSKI
spożywczych, na przykład po zrobieniu
zakupów, zaleca się włączenie funkcji
COOLMATIC w celu szybkiego schło‐
dzenia produktów bez ryzyka podwyż‐
szenia temperatury żywności, która już
znajduje się w chłodziarce.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż pojawi się odpowiednia ikona.
Wskaźnik COOLMATIC zacznie mi‐
gać.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić.
Zostanie wyświetlony wskaźnik
COOLMATIC.
Funkcja COOLMATIC wyłącza się auto‐
matycznie po około 6 godzinach.
Aby wyłączyć funkcję przed jej automa‐
tycznym wyłączeniem:
1. Naciskać przycisk Mode, aż zacznie
migać wskaźnik COOLMATIC.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić.
3. Wskaźnik COOLMATIC wyłączy się.
Funkcja wyłącza się po wybraniu
innego ustawienia temperatury w
chłodziarce.
3.10 Funkcja Minute Minder
Funkcja Minute Minder , umożliwiająca
ustawienie alarmu dźwiękowego, jest
przydatna np. w przypadku konieczności
schładzania przez określony czas jakie‐
goś produktu lub przypomnienia, że w
zamrażarce znajdują się butelki umie‐
szczone tam w celu szybkiego schłodze‐
nia.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż pojawi się odpowiednia ikona.
Wskaźnik Minute Minder zacznie mi‐
gać.
Przez kilka sekund będzie wyświet‐
lana ustawiona wartość dla minutni‐
ka (30 minut).
2. Nacisnąć przycisk temperatury chło‐
dziarki, aby zmienić ustawienie mi‐
nutnika w zakresie od 1 do 90 minut.
3. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić.
Zostanie wyświetlony wskaźnik Mi‐
nute Minder .
9
Wskazanie minutnika zacznie migać
(min).
Po zakończeniu odliczania wskaźnik Mi‐
nute Minder zacznie migać i zostanie
wyemitowany dźwiękowy sygnał alarmo‐
wy:
1. Wyjąć napoje przechowywane w ko‐
morze zamrażarki.
2. Nacisnąć przycisk OK , aby wyłą‐
czyć sygnał dźwiękowy i zakończyć
działanie funkcji.
Funkcję można wyłączyć w dowolnej
chwili przed zakończeniem odliczania:
1. Naciskać przycisk Mode, aż zacznie
migać wskaźnik Minute Minder .
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić.
3. Wskaźnik Minute Minder wyłączy
się.
W dowolnej chwili przed zakończeniem
odliczania oraz po jego zakończeniu
można zmienić ustawiony czas poprzez
naciśnięcie przycisku obniżania tempe‐
ratury chłodziarki oraz przycisku pod‐
wyższania temperatury chłodziarki.
3.11 Funkcja FROSTMATIC
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż pojawi się odpowiednia ikona.
Wskaźnik FROSTMATIC zacznie
migać.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić.
Zostanie wyświetlony wskaźnik
FROSTMATIC.
Funkcja wyłącza się automatycznie po
52 godzinach.
Aby wyłączyć funkcję przed jej automa‐
tycznym wyłączeniem:
1. Naciskać przycisk Mode, aż zacznie
migać wskaźnik FROSTMATIC.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwier‐
dzić.
3. Wskaźnik FROSTMATIC wyłączy
się.
Umieścić świeżą żywność do za‐
mrożenia w koszu oznaczonym
symbolem FROSTMATIC.
Funkcja wyłącza się po wybraniu
innej temperatury zamrażarki.
10 www.aeg.com
3.12 Alarm wysokiej
temperatury
Wzrost temperatury w komorze zamra‐
żarki (spowodowany, na przykład, awa‐
rią zasilania) jest sygnalizowany po‐
przez:
• miganie wskaźników alarmu i tempe‐
ratury zamrażarki
• dźwięk alarmowy.
Anulowanie alarmu:
1. Nacisnąć dowolny przycisk.
2. Sygnał dźwiękowy wyłączy się.
3. Wskaźnik temperatury zamrażarki
przez kilka sekund wskazuje najwyż‐
szą odnotowaną temperaturę. Na‐
stępnie ponownie wskazuje ustawio‐
ną temperaturę.
Wskaźnik alarmu miga aż do chwili
przywrócenia normalnych warun‐
ków.
Gdy normalne warunki przechowywania
zostaną przywrócone, wskaźnik alarmu
zgaśnie.
4.
3.13 Alarm otwartych drzwi
Jeśli drzwi chłodziarki pozostają otwarte
przez kilka minut, włącza się alarm
dźwiękowy. Alarm otwartych drzwi jest
sygnalizowany poprzez:
• miganie wskaźnika alarmu
• sygnał dźwiękowy
Po przywróceniu normalnych warunków
pracy (zamknięte drzwi) alarm dźwięko‐
wy wyłącza się.
4. CODZIENNA EKSPLOATACJA
4.1 Przechowywanie
zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia
powinno ono pracować przez co naj‐
mniej 2 godziny przed umieszczeniem
produktów w komorze.
Szuflady zamrażarki umożliwiają szybkie
i łatwe odszukiwanie potrzebnych pro‐
duktów. Przechowując większe porcje
żywności, należy wyjąć wszystkie szufla‐
dy oprócz najniżej położonej, która musi
znajdować się w urządzeniu, aby zapew‐
nić odpowiednią cyrkulację powietrza.
Na wszystkich półkach można umie‐
szczać produkty żywnościowe wystające
na odległość 15 mm od drzwi.
Jeżeli dojdzie do przypadkowego
rozmrożenia żywności, np. wsku‐
tek awarii zasilania, lub jeśli urzą‐
dzenie było wyłączone przez
czas dłuższy niż podany w tabeli
danych technicznych, w punkcie
„czas utrzymywania temperatury
bez zasilania”, należy szybko
spożyć rozmrożone produkty lub
niezwłocznie poddać je obróbce
termicznej, a następnie ponow‐
nie zamrozić (po ostudzeniu).
4.2 Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mro‐
żonki należy przed użyciem rozmrozić w
komorze chłodziarki lub w temperaturze
pokojowej, zależnie od czasu przezna‐
czonego na tę operację.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z za‐
mrażarki. W takim przypadku gotowanie
potrwa jednak dłużej.
4.3 Zamrażanie świeżej
żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona
do długotrwałego przechowywania mro‐
żonek, głęboko zamrożonej żywności
oraz do zamrażania świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności,
należy włączyć funkcję FROSTMATIC
co najmniej 24 godziny przed umie‐
szczeniem żywności przeznaczonej do
zamrożenia w komorze zamrażarki.
Umieścić świeżą żywność do zamroże‐
nia w komorze oznaczonej symbolem
FROSTMATIC.
Informację o maksymalnej ilości żywnoś‐
ci, jaką można zamrozić w ciągu 24 go‐
dzin, podano na tabliczce znamionowej
umieszczonej wewnątrz urządzenia.
POLSKI
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w
tym czasie nie wolno wkładać kolejnej
11
partii żywności przeznaczonej do zamro‐
żenia.
4.4 Wskaźnik temperatury
Termostat wymaga regulacji
Właściwa temperatura
OK
4.5 Filtr CleanAir Control
Urządzenie wyposażone jest w filtr węg‐
lowy umieszczony za pokrywą na tylnej
ściance osłony kanału wentylacyjnego.
Aby ułatwić użytkownikowi ustawienie
właściwej temperatury, chłodziarkę wy‐
posażono we wskaźnik temperatury.
Symbol na boku urządzenia wskazuje
najchłodniejsze miejsce w chłodziarce.
Najchłodniejszy obszar rozciąga się od
wysokości szklanej półki szuflady na
owoce i warzywa do wysokości symbolu
lub półki umieszczonej na tym samym
poziomie co symbol.
Aby zapewnić prawidłowe przechowywa‐
nie żywności, należy zadbać o to, aby
wskaźnik temperatury wyświetlał wska‐
zanie „OK”.
Jeśli wskazanie „OK” jest niewidoczne,
należy obrócić pokrętło regulacji tempe‐
ratury na niższą temperaturę i po upły‐
wie 12 godzin ponownie sprawdzić
wskaźnik temperatury.
Po włożeniu do urządzenia świeżej żyw‐
ności lub wielokrotnym otwarciu drzwi na
dłuższy czas normalnym zjawiskiem jest
zniknięcie wskazania „OK”.
Filtr oczyszcza powietrze w komorze
chłodziarki z niepożądanych zapachów,
podnosząc jakość przechowywanej żyw‐
ności.
12 www.aeg.com
4.6 Chłodzenie powietrza
Technologia ClimaTech pozwala na
szybkie schładzanie żywności i zapew‐
nia bardziej równomierny rozkład tempe‐
ratury w komorze.
To rozwiązanie umożliwia szybkie schła‐
dzanie żywności i zapewnia bardziej
równomierną temperaturę w komorze.
4.7 Funkcja QuickChill
Ta funkcja umożliwia szybkie schładza‐
nie napojów.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Wyjąć lub umieścić wyżej szufladę
FreshBox, a następnie umieścić pół‐
kę na butelki na wysokości otworów
QuickChill, jak pokazano na rysun‐
ku.
2. Włączyć funkcję COOLMATIC.
3. Włączy się wówczas wskaźnik
COOLMATIC.
4. Przesunąć pokrywę w górę, jak po‐
kazano na rysunku.
Aby wyłączyć funkcję, należy:
1. Przesunąć pokrywę w dół.
2. Wyłączyć funkcję COOLMATIC.
3. Wskaźnik COOLMATIC wyłączy się.
Po kilku godzinach funkcja wyłą‐
cza się automatycznie.
POLSKI
13
4.8 Tryb ProFresh
Jeśli komora nie musi pracować w trybie
FreshBox, można zmienić ustawienia,
aby spełniała ona jedynie funkcję szufla‐
dy z niską temperaturą.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Przesunąć pokrywę w górę, jak po‐
kazano na rysunku.
Aby wyłączyć funkcję, należy:
1. Przesunąć pokrywę w dół.
4.9 Szuflada FreshBox
To rozwiązanie umożliwia szybkie schła‐
dzanie żywności i zapewnia bardziej
równomierną temperaturę w szufladzie.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Włączyć funkcję COOLMATIC.
2. Włączy się wówczas wskaźnik
COOLMATIC.
3. Przesunąć pokrywę w górę, jak po‐
kazano na rysunku.
Aby wyłączyć funkcję, należy:
1. Przesunąć pokrywę w dół.
2. Wyłączyć funkcję COOLMATIC.
3. Wskaźnik COOLMATIC wyłączy się.
Po kilku godzinach funkcja wyłą‐
cza się automatycznie.
14 www.aeg.com
4.10 Szuflada MAXIBOX
Szuflada nadaje się do przechowywania
owoców i warzyw.
W środku szuflady znajduje się prze‐
gródka, którą można umieścić w różnych
położeniach, aby podzielić szufladę od‐
powiednio do potrzeb.
Na spodzie szuflady znajduje się wkład‐
ka (jeśli została przewidziana) umożli‐
wiająca odizolowanie warzyw i owoców
od wilgoci mogącej się zbierać na dnie
szuflady.
Aby wyczyścić szufladę, należy wyjąć
z niej wszystkie elementy.
4.11 Półka na butelki
Układać butelki (szyjkami do przodu) na
odpowiednio ustawionej półce.
Jeśli półka jest ustawiona poziomo, moż‐
na kłaść na niej wyłącznie zamknięte bu‐
telki.
Półka na butelki może zostać przechylo‐
na, aby umożliwić przechowywanie ot‐
wartych butelek. W tym celu należy po‐
ciągnąć półkę do siebie tak, aby można
ją było obrócić do góry i zamocować na
wyższym poziomie.
4.12 Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono
w kilka prowadnic umożliwiających umie‐
szczenie półek zgodnie z aktualnymi po‐
trzebami.
POLSKI
15
4.13 Rozmieszczanie półek na drzwiach
1
2
3
Aby umożliwić przechowywanie artyku‐
łów spożywczych w opakowaniach o róż‐
nej wielkości, półki na drzwiach można
umieszczać na różnych wysokościach.
Aby zmienić ustawienie, należy:
stopniowo wyciągnąć półkę w kierunku
wskazywanym przez strzałki, a następ‐
nie umieścić ją w żądanym miejscu.
5. PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI
5.1 Zwykłe odgłosy pracy
urządzenia
• Podczas przetłaczania czynnika chłod‐
niczego przez rurki i inne elementy
układu chłodzącego może być słyszal‐
ny odgłos cichego bulgotania lub od‐
głos przypominający wrzenie wody.
Jest to właściwe.
• Gdy sprężarka jest włączona, a czyn‐
nik chłodzący jest pompowany, sły‐
chać warkot i odgłos pulsowania po‐
chodzący ze sprężarki. Jest to właści‐
we.
• Rozszerzalność cieplna może powo‐
dować nagłe odgłosy pękania. Jest to
naturalne, niegroźne zjawisko fizycz‐
ne. Jest to właściwe.
5.2 Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
• Nie otwierać zbyt często drzwi zamra‐
żarki i nie zostawiać ich otwartych dłu‐
żej niż jest to absolutnie konieczne.
• Jeśli temperatura otoczenia jest wyso‐
ka, pokrętło regulacji temperatury jest
ustawione w najwyższej pozycji, urzą‐
dzenie jest w pełni załadowane sprę‐
żarka będzie pracowała bezustannie,
powodując zbieranie się szronu lub lo‐
du na parowniku. W takim przypadku
należy obrócić pokrętło regulacji tem‐
peratury w kierunku niższego ustawie‐
nia, aby umożliwić automatyczne usu‐
wanie szronu i jednocześnie zmniej‐
szyć zużycie energii.
5.3 Wskazówki dotyczące
przechowywania świeżej
żywności
Aby uzyskać najlepsze wyniki:
• Nie przechowywać w chłodziarce
przechowywać ciepłej żywności ani
parujących płynów.
• Artykuły spożywcze należy przykryć
lub owinąć, szczególnie te, które mają
silny zapach.
• Zapewnić swobodny przepływ powie‐
trza wokół artykułów spożywczych.
5.4 Wskazówki dotyczące
przechowywania żywności
Przydatne wskazówki:
Mięso (każdy rodzaj): zapakować do po‐
lietylenowych worków i umieścić na
szklanej półce nad szufladą na warzywa.
Ze względów bezpieczeństwa można je
przechowywać w ten sposób najwyżej
przez jeden lub dwa dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno
itp.: należy je przykryć i umieścić na do‐
wolnej półce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie
oczyścić i umieścić w przeznaczonych
dla nich szufladach.
Masło i ser: należy je umieszczać w spe‐
cjalnych hermetycznych pojemnikach lub
16 www.aeg.com
zapakować w folię aluminiową lub wo‐
reczki polietylenowe, aby maksymalnie
ograniczyć dostęp powietrza.
Butelki z mlekiem: należy założyć na nie
nakrętki i przechowywać na półce na bu‐
telki na drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku,
jeśli nie są zapakowane, nie należy
przechowywać w chłodziarce.
5.5 Wskazówki dotyczące
zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamraża‐
nia, należy skorzystać z poniższych waż‐
nych wskazówek:
• Maksymalną ilość żywności, którą
można zamrozić w ciągu 24 godzin,
podano na tabliczce znamionowej.
• Proces zamrażania trwa 24 godziny.
W tym czasie nie należy wkładać do
zamrażarki więcej żywności przezna‐
czonej do zamrożenia.
• Należy zamrażać tylko artykuły spoży‐
wcze najwyższej jakości, świeże i do‐
kładnie oczyszczone.
• Żywność należy dzielić na małe po‐
rcje, aby móc ją szybko zupełnie za‐
mrozić, a później rozmrażać tylko po‐
trzebną ilość.
• Żywność należy pakować w folię alu‐
miniową lub polietylenową zapewnia‐
jącą hermetyczne zamknięcie.
• Nie dopuszczać do stykania się świe‐
żej, niezamrożonej żywności z zamro‐
żonymi produktami, aby uniknąć
wzrostu temperatury produktów za‐
mrożonych.
• Produkty niskotłuszczowe przechowu‐
ją się lepiej i dłużej niż o wysokiej za‐
wartości tłuszczu. Sól powoduje skró‐
cenie okresu przechowywania żyw‐
ności.
• Spożywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może
spowodować odmrożenia skóry.
• Zaleca się umieszczanie daty zamro‐
żenia na każdym opakowaniu w celu
kontrolowania długości okresu prze‐
chowywania.
5.6 Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą
wydajnością, należy:
• Upewnić się, że mrożonki były odpo‐
wiednio przechowywane w sklepie.
• Starać się, aby zamrożona żywność
była transportowana ze sklepu do za‐
mrażarki w jak najkrótszym czasie.
• Nie otwierać zbyt często drzwi zamra‐
żarki i nie zostawiać ich otwartych dłu‐
żej niż jest to absolutnie konieczne.
• Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie może być ponownie za‐
mrażana.
• nie przekraczać okresu przechowywa‐
nia podanego przez producenta żyw‐
ności.
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
6.1 Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego pro‐
duktu przed pierwszym uruchomieniem
urządzenia należy wymyć jego wnętrze i
znajdujące się w nim elementy letnią wo‐
dą z łagodnym mydłem, a następnie do‐
kładnie je wysuszyć.
Nie należy stosować detergen‐
tów ani proszków do szorowania,
ponieważ mogą one uszkodzić
powierzchni urządzenia.
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem jakich‐
kolwiek prac konserwacyjnych,
należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia za‐
wiera węglowodory. Prace kon‐
serwacyjne i uzupełnianie mogą
wykonywać wyłącznie technicy
autoryzowanego serwisu.
POLSKI
6.2 Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy czyścić regularnie:
• Wnętrze i akcesoria należy czyścić za
pomocą ciepłej wody z dodatkiem ła‐
godnego mydła.
• Należy regularnie sprawdzać i czyścić
uszczelki drzwi.
• Dokładnie opłukać i wysuszyć.
Nie ciągnąć, nie przesuwać ani
nie niszczyć rurek i/lub przewo‐
dów umieszczonych w urządze‐
niu.
Do czyszczenia wnętrza urzą‐
dzenia nie stosować środków
czyszczących, proszków do szo‐
rowania, pachnących środków
czyszczących lub wosku do pole‐
rowania, gdyż mogą one uszko‐
dzić powierzchnię i pozostawić
silny zapach.
17
Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i
sprężarkę z tyłu urządzenia za pomocą
szczotki. Poprawi to wydajność urządze‐
nia i zmniejszy zużycie energii elektrycz‐
nej.
Należy uważać, aby nie uszko‐
dzić układu chłodniczego.
Niektóre kuchenne środki czyszczące
zawierają substancje chemiczne, które
mogą uszkodzić tworzywo zastosowane
w urządzeniu. Z tego względu zaleca się
mycie zewnętrznych części urządzenia
ciepłą wodą z niewielką ilością płynu do
mycia naczyń.
Po czyszczeniu ponownie podłączyć
urządzenie do zasilania.
6.3 Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania, za
każdym razem po wyłączeniu się silnika
sprężarki, następuje automatyczne usu‐
nięcie szronu z parownika komory chło‐
dziarki. Woda z rozpuszczonego szronu
spływa rynienką do specjalnego pojem‐
nika znajdującego się z tyłu urządzenia
nad sprężarką, skąd następnie odparo‐
wuje.
Ważne jest okresowe czyszczenie otwo‐
ru odpływowego znajdującego się na
środku rynienki w komorze chłodziarki,
aby zapobiec przelewaniu się wody i ka‐
paniu jej na żywność.
Należy używać specjalnej przetyczki do‐
starczonej wraz z urządzeniem i umie‐
szczonej w otworze odpływowym.
6.4 Rozmrażanie zamrażarki
Komora zamrażarki w tym modelu jest
typu "no-frost" ("bezszronowa"). Ozna‐
cza to, że podczas działania urządzenia
szron nie gromadzi się na wewnętrznych
ściankach ani na żywności.
Jest to możliwe dzięki ciągłej cyrkulacji
zimnego powietrza wewnątrz tej komory,
co zapewnia automatycznie sterowany
wentylator.
18 www.aeg.com
7. CO ZROBIĆ, GDY…
UWAGA!
Przed przystąpieniem do usunię‐
cia problemu należy wyjąć wtycz‐
kę z gniazdka.
Rozwiązywanie problemów nie‐
uwzględnionych w niniejszej in‐
strukcji można powierzyć wyłącz‐
nie wykwalifikowanemu elektry‐
kowi lub innej kompetentnej oso‐
bie.
Podczas normalnego użytkowa‐
nia urządzenia słychać odgłosy
jego pracy (sprężarka, obieg
czynnika chłodniczego).
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie pracuje
głośno.
Urządzenie nie jest pra‐
widłowo ustawione.
Należy sprawdzić, czy
urządzenie stoi stabilnie
(wszystkie cztery nóżki po‐
winny stać na podłodze).
Sprężarka pracuje
bezustannie.
Regulator temperatury
może być ustawiony nie‐
prawidłowo.
Ustawić wyższą tempera‐
turę.
Drzwi nie są prawidłowo
zamknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Drzwi są otwierane zbyt
często.
Nie pozostawiać otwartych
drzwi dłużej niż to koniecz‐
ne.
Temperatura produktów
jest zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury po‐
kojowej i dopiero wtedy
włożyć je do urządzenia.
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest zbyt wyso‐
ka.
Obniżyć temperaturę w po‐
mieszczeniu.
Funkcja FROSTMATIC
jest włączona.
Patrz „Funkcja FROSTMA‐
TIC”.
Funkcja COOLMATIC jest Patrz „Funkcja COOLMA‐
włączona.
TIC”.
Po tylnej ściance
chłodziarki spływa
woda.
Podczas procesu auto‐
matycznego rozmrażania
szron roztapia się na tyl‐
nej ściance.
Jest to właściwe.
Woda spływa do ko‐
mory chłodziarki.
Odpływ skroplin jest za‐
tkany.
Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty
nie stykają się z tylną
ścianką.
POLSKI
19
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Woda wylewa się na
podłogę.
Końcówka wężyka odpro‐
wadzającego skropliny
nie jest skierowana do
pojemnika umieszczone‐
go nad sprężarką.
Zamocować końcówkę
wężyka odprowadzającego
skropliny w pojemniku
umieszczonym nad sprę‐
żarką.
Osadza się za dużo
szronu i lodu.
Żywność nie została pra‐
widłowo zapakowana.
Należy dokładniej zapako‐
wać żywność.
Drzwi nie są prawidłowo
zamknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura w chłodziar‐
ce jest zbyt niska.
Ustawić wyższą tempera‐
turę.
Temperatura w urzą‐ Drzwi nie są prawidłowo
dzeniu jest zbyt wyso‐ zamknięte.
ka.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów
jest zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury po‐
kojowej i dopiero wtedy
włożyć je do urządzenia.
Włożono jednocześnie
zbyt wiele produktów.
Ograniczyć liczbę jedno‐
cześnie wkładanych pro‐
duktów.
Temperatura w chło‐
dziarce jest zbyt wy‐
soka.
Brak obiegu zimnego po‐
wietrza w urządzeniu.
Zapewnić obieg zimnego
powietrza w urządzeniu.
Temperatura w za‐
mrażarce jest zbyt
wysoka.
Produkty są umieszczone Produkty należy przecho‐
zbyt blisko siebie.
wywać w sposób umożli‐
wiający obieg zimnego po‐
wietrza.
Urządzenie nie działa. Urządzenie jest wyłączo‐
ne.
Włączyć urządzenie.
Wtyczka przewodu zasila‐ Podłączyć prawidłowo
jącego nie została prawid‐ wtyczkę do gniazdka.
łowo podłączona do
gniazdka.
Urządzenie nie jest zasi‐
lane. Brak napięcia w
gniazdku elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego same‐
go gniazdka. Skontakto‐
wać się z wykwalifikowa‐
nym elektrykiem.
Nie działa oświetlenie. Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
20 www.aeg.com
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
"dEMo" pojawia się
na wyświetlaczu.
Urządzenie jest w trybie
demo.
Nacisnąć przycisk OK na
około 10 sekund po usły‐
szeniu długiego sygnału
dźwiękowego. Wyświetlacz
wyłączy się na chwilę:
urządzenie rozpocznie nor‐
malną pracę.
Jeżeli podane rozwiązania nie pomagają, należy skontaktować się z najbliższym
autoryzowanym serwisem.
7.1 Zamykanie drzwi
1.
2.
3.
Wyczyścić uszczelki drzwi.
W razie potrzeby wyregulować
drzwi. Patrz punkt „Instalacja”.
W razie potrzeby wymienić uszko‐
dzone uszczelki drzwi. Skontakto‐
wać się z punktem serwisowym.
8. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Przed instalacją urządzenia nale‐
ży dokładnie przeczytać "Infor‐
macje dotyczące bezpieczeń‐
stwa" w celu zapewnienia włas‐
nego bezpieczeństwa i prawidło‐
wego działania urządzenia.
8.1 Ustawianie
Urządzenie należy instalować w miejscu,
w którym temperatura otoczenia będzie
odpowiadać klasie klimatycznej wskaza‐
nej na tabliczce znamionowej urządze‐
nia:
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do +32°C
N
od +16°C do +32°C
ST
od +16°C do +38°C
T
od +16°C do +43°C
POLSKI
21
8.2 Miejsce instalacji
100 mm
min
Urządzenie należy zainstalować z dala
od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kot‐
ły, bezpośrednie promienie słoneczne
itd. Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza z tyłu urządzenia. Aby można
było zapewnić optymalną sprawność
urządzenia zainstalowanego pod wiszą‐
cą szafką, odległość między jego górną
powierzchnią a szafką musi wynosić co
najmniej 100 mm. Najlepiej jednak nie
ustawiać urządzenia pod wiszącymi
szafkami. Urządzenie można dokładnie
wypoziomować dzięki regulowanym nóż‐
kom.
B
20 mm
A
OSTRZEŻENIE!
Należy zapewnić możliwość od‐
łączenia urządzenia od źródła
zasilania. Dlatego po zainstalo‐
waniu urządzenia wtyczka musi
być łatwo dostępna.
8.3 Tylne elementy dystansowe
2
1
4
3
W torebce z dokumentacją znajdują się
dwa elementy dystansowe.
Zamontować elementy dystansowe, wy‐
konując następujące czynności:
1. Poluzować śrubę.
2. Wsunąć element dystansowy pod
łeb śruby.
3. Obrócić element dystansowy do
właściwego położenia.
4. Dokręcić śrubę.
8.4 Poziomowanie
Urządzenie należy właściwie wypozio‐
mować podczas ustawiania. Służą do te‐
go dwie regulowane przednie nóżki.
8.5 Przyłącze elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do sieci
elektrycznej należy sprawdzić, czy na‐
pięcie oraz częstotliwość podane na tab‐
liczce znamionowej odpowiadają para‐
metrom domowej instalacji zasilającej.
22 www.aeg.com
Urządzenie musi być uziemione. Wtycz‐
ka przewodu zasilającego dołączonego
do urządzenia posiada styk uziemiają‐
cy . Jeśli gniazdko zasilania nie jest uzie‐
mione, urządzenie należy odrębnie uzie‐
mić zgodnie z aktualnymi przepisami,
uzgadniając to z wykwalifikowanym elek‐
trykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowie‐
dzialności w przypadku nieprzestrzega‐
nia powyższych wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dy‐
rektyw Unii Europejskiej.
się z autoryzowanym serwisem. Specja‐
lista z autoryzowanego serwisu odpłat‐
nie zmieni kierunek otwierania drzwi.
8.7 Zmiana kierunku otwierania
drzwi
Jeśli zachodzi potrzeba zmiany kierunku
otwierania drzwi, należy skontaktować
się z autoryzowanym serwisem. Specja‐
lista z autoryzowanego serwisu odpłat‐
nie zmieni kierunek otwierania drzwi.
8.6 Zmiana kierunku otwierania
drzwi
Jeśli zachodzi potrzeba zmiany kierunku
otwierania drzwi, należy skontaktować
9. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA
Podczas normalnego działania urządze‐
nia słychać odgłosy pracy (sprężarka,
obieg czynnika chłodniczego).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
LU
B
CLICK!
!
ICK
CL
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
POLSKI
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
23
24 www.aeg.com
CRACK!
CRACK!
10. DANE TECHNICZNE
S83200CMW1
S83600CMW1
Wysokość
1850 mm
2010 mm
Szerokość
595 mm
595 mm
Głębokość
658 mm
658 mm
Czas utrzymywa‐
nia temperatury
bez zasilania
18 godz.
18 godz.
Napięcie
230 - 240 V
230-240 V
Częstotliwość
50 Hz
50 Hz
Wymiar
Dane techniczne są podane na tabliczce
znamionowej znajdującej się po lewej
stronie wewnątrz urządzenia oraz na
etykiecie informującej o zużyciu energii.
11. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji.
Opakowanie urządzenia włożyć do
odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
POLSKI
25
26 www.aeg.com
POLSKI
27
280150115-B-222012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement