Aeg S73400CTS1 Handleiding
S73400CTS1
S73400CTW1
NL KOEL-VRIESCOMBINATIE
DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK
GEBRUIKSAANWIJZING
BENUTZERINFORMATION
2
24
2
www.aeg.com
INHOUD
4
7
8
9
12
13
15
17
21
22
VEILIGHEIDSINFORMATIE
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
BEDIENINGSPANEEL
DAGELIJKS GEBRUIK
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
ONDERHOUD EN REINIGING
PROBLEEMOPLOSSING
MONTAGE
TECHNISCHE GEGEVENS
GELUIDEN
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR:
- Producten
- Brochures
- Gebruikershandleidingen
- Oplossen van problemen
- Service-informatie
www.aeg.com
LEGENDA
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
3
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om
vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG
mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u
verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Wanneer u contact opneemt met de klantenservice dient u de volgende
gegevens bij de hand te hebben. Deze informatie treft u aan op het typeplaatje.
Model
Productnummer
Serienummer
4
www.aeg.com
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het
apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief
de tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen en
ongevallen te voorkomen is het belangrijk
ervoor te zorgen dat alle mensen die het
apparaat gebruiken, volledig bekend zijn
met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en
zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven
als het wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende zijn
hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt
is.
VEILIGHEID VAN KINDEREN
EN KWETSBARE MENSEN
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke vermogens of een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij dit onder
toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij
het apparaat) en verwijder de deur om
te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder
apparaat vervangt, dat voorzien is van
een veerslot (slot) op de deur of het
deksel, zorg er dan voor dat u het slot
onbruikbaar maakt voordat u het oude
apparaat weggooit. Dit voorkomt dat
kinderen er in opgesloten kunnen raken.
ALGEMENE VEILIGHEID
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken
in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd
zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door
een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder het afdekkapje (indien van
toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
DAGELIJKS GEBRUIK
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen
de luchtopening in de achterwand. (Als
het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
5
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van het
apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze
veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
ONDERHOUD EN REINIGING
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met
metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om
ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
INSTALLATIE
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
niet aan als het beschadigd is. Meld
mogelijke beschadigingen onmiddellijk
bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot
oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies
6
www.aeg.com
•
•
•
•
met betrekking tot de installatie opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd
is.
Aansluiten op de drinkwatervoorziening
(indien voorzien van een wateraansluiting).
SERVICE
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent
persoon.
• Verwijder het afdekplaatje van de LEDverlichting niet. Neem contact op met
de dichtstbijzijnde After Sales Service
om het LED-lichtbord indien nodig te
vervangen.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
BESCHERMING VAN HET
MILIEU
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging
aan de koeleenheid, vooral aan
de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt
zijn voor dit apparaat en die voorzijn
zien zijn van het symbool
recyclebaar.
NEDERLANDS
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
4
5
6
7
8
16 15 14 13 12
1 Maxibox-lade
2 Freshbox-lade
3 Glazen plateau
4 Glazen plateau
5 Flessenrek
6 Glazen plateau
7 Dynamic Air Control
8 Bedieningseenheid
9 Boterschap
10 Deurplateau
11 Flessenrek
12 Vriesmand
13 Maxibox-mandje
14 Frostfree-mandje
15 Koudemodule
16 Typeplaatje
9
10
11
7
8
www.aeg.com
BEDIENINGSPANEEL
1
2
5
1 Temperatuurweergave LED
2 Fast Freeze-indicatielampje
3 Deursensor
4 Fast Freeze-toets
5 Temperatuurregelaar
INSCHAKELEN
Steek dan de stekker in het stopcontact.
TEMPERATUURREGELING
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• houd de thermostaatknop ingedrukt tot
de LED van de gewenste temperatuur
brandt. De selectie loopt van 2°C tot
8°C
Áls de knop één keer wordt aangeraakt,
blijft de huidige instelling LED knipperen.
Elke keer dat de knop wordt aangeraakt, verplaatst de ingestelde temperatuur 1 positie. De bijbehorende LED
knippert even.
Druk de instelknop in tot de vereiste
temperatuur is geselecteerd. De instelling wordt vastgezet
koudste instelling: +2°C
warmste instelling: +8°C
Een gemiddelde instelling is over
het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter worden
gekozen rekening houdend met het feit
dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur wordt geopend
4
3
• de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard
• de plek van het apparaat
FAST FREEZE-FUNCTIE IN EN
UIT
U kunt de Fast Freeze-functie inschakelen
door te drukken op de Fast Freeze-knop.
De LED die bij het symbool Fast Freeze
hoort gaat branden.
U kunt de Fast Freeze-functie uitschakelen door te drukken op de Fast Freezeknop.
Het Fast Freeze-indicatielampje gaat
branden.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
DEURSENSOR
Het apparaat is voorzien van een optische
sensor die een open deur detecteert.
Zet voor een goede werking niks voor het
bijbehorende venster.
NEDERLANDS
9
DAGELIJKS GEBRUIK
DYNAMICAIR-FUNCTIE IN EN UIT
1
2
Met de DYNAMICAIR-functie wordt voedsel snel gekoeld en wordt de temperatuur
in de koelkast gelijkmatiger.
Druk om DYNAMICAIR in te schakelen op
de schakelaar (1). Het groene lampje (2)
gaat aan.
Activeer de voorziening als de
omgevingstemperatuur hoger is
dan 25°C.
VERPLAATSBARE SCHAPPEN
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
FLESSENREK
Plaats de flessen (met de openingen naar
voren gericht) in het voorgeplaatste
schap.
Als het schap horizontaal geplaatst is, mogen alleen afgesloten flessen worden
neergezet.
Dit schap voor een flessenhouder kan
worden gekanteld om vooraf geopende
flessen te bewaren. Trek hiervoor de houder omhoog zodat deze omhoog draait
en op het niveau erboven kan worden geplaatst.
10 www.aeg.com
HET PLAATSEN VAN DE DEURPLATEAUS
Om het bewaren van voedselpakketten
van verschillende afmetingen mogelijk te
maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren,
gaat u als volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting
van de pijlen totdat het los komt en plaats
het schap op een andere gewenste hoogte terug.
1
2
3
FRESHBOX LADE
De lade is geschikt voor het bewaren van
vers voedsel zoals vis, vlees, schelp- en
schaaldieren, omdat de temperatuur in dit
vak lager is dan in de rest van de koelkast.
VRIESMANDJES UIT DE VRIEZER VERWIJDEREN
2
1
HET BEWAREN VAN
INGEVROREN VOEDSEL
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op
een hoge instelling laten werken voordat
u er producten in plaatst.
De vriesmandjes hebben een limietstop
om te voorkomen dat ze per ongeluk verschuiven of vallen. Trek de korf naar u toe
om het uit de vriezer te halen, tot het niet
verder kan, verwijder de korf door de
voorkant naar boven te kantelen.
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van
de korf een beetje op en schuift u hem
gekanteld in de vriezer. Zodra het mandje
over de eindpunten heen is, kunt u hem
terug op zijn plaats schuiven.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden
ingevroren (nadat het afgekoeld
is).
NEDERLANDS
ONTDOOIEN
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak
of op kamertemperatuur laten ontdooien,
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die
hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
11
12 www.aeg.com
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
NORMALE
BEDRIJFSGELUIDEN
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt.
Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het
koelmiddel rondgepompt en dan zult u
een zoemend en kloppend geluid van
de compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit
is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch
verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld
wordt, zult u een zacht "klikje" van de
thermostaat horen. Dat is normaal.
TIPS VOOR
ENERGIEBESPARING
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig
gevuld is, kan de compressor continu
aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u
de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch
te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
TIPS VOOR HET KOELEN VAN
VERS VOEDSEL
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
NUTTIGE TIPS VOOR HET
KOELEN
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen,
boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.:
deze moeten afgedekt worden en mogen
op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie
of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het
flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook,
indien niet verpakt, mogen niet in de
koelkast bewaard worden.
NEDERLANDS
13
ONDERHOUD EN REINIGING
DE BINNENKANT
SCHOONMAKEN
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water
en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te
nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
PERIODIEKE REINIGING
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen
aantasten/beschadigen. Daarom wordt
het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm
water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
14 www.aeg.com
HET ONTDOOIEN VAN DE KOELKAST
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via
een afvoergaatje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te
voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen.
Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die
al in het afvoergaatje zit.
HET ONTDOOIEN VAN DE
VRIEZER
Het vriesvak van dit model is een "nofrost"-type. Dit betekent dat zich in het
vriesvak geen ijs vormt als deze in bedrijf
is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen.
Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door een continue circulatie
van koude lucht in het vak, die aangedreven wordt door een automatisch geregelde ventilator.
NEDERLANDS
15
PROBLEEMOPLOSSING
LET OP!
Voordat u problemen oplost, trekt
u eerst de stekker uit het stopcontact.
Alleen een gekwalificeerd elektricien of een bevoegde persoon
mag problemen oplossen die niet
in deze handleiding beschreven
zijn.
Tijdens een normale gebruik
hoort u geluiden (compressor,
koelmiddelcirculatie).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt
lawaai.
Het apparaat is niet juist
geïnstalleerd.
Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle vier de
voetjes moeten op de vloer
staan).
Het apparaat werkt
niet.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
de verlichting staat in
stand-by.
Sluit en open de deur.
De eenheid is defect.
Zie 'De bedieningseenheid
vervangen'.
De verlichting werkt
niet.
De compressor werkt De temperatuur is niet
continu.
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer
dan noodzakelijk open.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.
De omgevingstemperatuur is te hoog.
Verlaag de omgevingstemperatuur.
Er loopt water over
de achterkant van de
koelkast.
Tijdens het automatische
ontdooiproces ontdooit
de rijp tegen de achterwand.
Dit is juist.
Er loopt water in de
koelkast.
De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de producwater in de wateropvang- ten de achterwand niet rabak kan stromen.
ken.
16 www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er loopt water over
de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt
niet in de verdamperbak
boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer
vast op de verdamperbak.
De temperatuur in
het apparaat is te
laag/hoog.
De temperatuurregelaar is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere
temperatuur in.
Als het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt na uitvoeren van de bovenstaande controles, neem dan contact op
met een onderhoudsdienst U kunt een
lijst aan het einde van deze handleiding
vinden.
DE BEDIENINGSEENHEID
VERVANGEN
Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
bedieningseenheid vervangen. Neem
contact op met uw servicecentrum.
DE DEUR SLUITEN
1.
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de onderhoudsdienst.
NEDERLANDS
17
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat
eerst de "veiligheidsinformatie"
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
OPSTELLING
Installeer dit apparaat op een plaats waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op
het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
ELEKTRISCHE AANSLUITING
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer
in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg
hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
100 mm
min
LOCATIE
20 mm
A
B
Het apparaat moet ver van hittebronnen,
zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht
enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg
er voor dat de lucht vrij kan circuleren aan
de achterkant van de kast. Als het apparaat onder een wandkast wordt geplaatst,
moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast ten
minste 100 mm bedragen om optimale
prestaties te garanderen. Voor de beste
prestatie kunt u het apparaat echter beter
niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het
apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
WAARSCHUWING!
De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daarom na
de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
18 www.aeg.com
AFSTANDHOUDERS ACHTERKANT
2
1
3
4
U vindt de twee afstandhouders in de zak
van de gebruikershandleiding.
Volg deze stappen om de afstandhouders
te installeren:
1. Draai de schroef los.
2. Plaats de afstandhouder onder de
schroef.
3. Draai de afstandshouder in de juiste
positie.
4. Draai de schroeven opnieuw aan.
NIVELLERING
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas
staat wanneer u het plaatst. Deze stand
kan bereikt worden met de twee afstelbare voetjes die aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn
HET VERWIJDEREN VAN DE GELEIDERS VAN DE SCHAPPEN
A
B
C
Uw apparaat is voorzien van borgklemmen voor de schappen die het mogelijk
maken de schappen vast te zetten tijdens
transport
Om deze te verwijderen gaat u als volgt
te werk
1. Trek de schaphouders in de richting
van de pijl (A)
2. Til het schap aan de achterkant op en
duw het naar voren tot het vrij komt
(B)
3. Verwijder de borgklemmen (C)
NEDERLANDS
19
OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR
A
E
WAARSCHUWING!
Voordat werkzaamheden worden
uitgevoerd, moet u zich ervan verzekeren dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken.
B
Om de volgende handelingen uit
te voeren, raden we aan dit te
doen met de hulp van iemand anders die de deuren van het apparaat tijdens de werkzaamheden
stevig vasthoudt.
F
C
D
• Verwijder het afstandsstuk (A) en verplaats ze naar de andere kant van het
scharnier (B).
• Verwijder de deuren.
• Verwijder de linkerpen van het deksel
van het middelste scharnier (C, D) en
verplaats deze naar de andere kant.
• Monteer de pen van het middelste
scharnier (B) in het linkergat van de onderste deur.
• Verwijder, met behulp van een gereedschap, het deksel (A). Schroef het onderste scharnier (B) en het afstandsstuk
(C) los en monteer ze aan de andere
kant.
A
B
C
1
• Monteer het deksel (1) op de andere
kant.
20 www.aeg.com
• Verwijder de pluggen aan de bovenzijde van beide deuren en verplaats deze
naar de andere kant
• Zet de onderste deur terug op het onderste scharnier.
• Breng het middelste scharnier aan in de
linkeropening van de onderste deur.
• Schroef het onderste scharnier los en
monteer het aan de andere kant.
• Bevestig de bovenste deur op het bovenste scharnier.
• Plaats de bovenste deur weer op het
middelste scharnier en kantel beide
deuren enigszins.
• Schroef het middelste scharnier terug
vast. Vergeet het kunststof afstandsstuk
niet.
2
1
B
C
A
• Verwijder de afdekkingen (B). Verwijder
de afdekpennen (A).
• Schroef de handgrepen (C) los en bevestig ze aan de tegenovergestelde zijde.
• Zet de pennen (A) terug aan de andere
kant.
Voer een eindcontrole uit en verzeker u
ervan dat:
• alle schroeven zijn aangedraaid.
• De magnetische afdichtstrip vast zit aan
de kast.
• De deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is
(bijv. in de winter), kan het zijn dat het
deurrubber niet precies op de kast past.
Wacht in dat geval tot de deurrubber zich
op een natuurlijke wijze zet.
Als u bovenstaande handelingen liever
niet zelf uitvoert, neem dan contact op
met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Een vakman van de klantenservice zal de
draairichting van de deuren op uw kosten
veranderen.
NEDERLANDS
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1850 mm
Breedte
595 mm
Diepte
658 mm
Tijdsduur
18 h
Spanning
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het
apparaat en op het energielabel.
21
22 www.aeg.com
GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden
(compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
NEDERLANDS
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
23
24 www.aeg.com
INHALT
26
29
30
31
34
35
37
39
43
44
SICHERHEITSHINWEISE
GERÄTEBESCHREIBUNG
BEDIENFELD
TÄGLICHER GEBRAUCH
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
REINIGUNG UND PFLEGE
FEHLERSUCHE
MONTAGE
TECHNISCHE DATEN
GERÄUSCHE
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
AUF UNSERER WEBSITE FINDEN SIE:
- Produkte
- Prospekte
- Gebrauchsanweisungen
- Problemlöser
- Service-Informationen
www.aeg.com
LEGENDE
Warnung - Wichtige Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
DEUTSCH
25
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist
mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind.
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu
lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und
perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, vom
Profi-Kochgeschirr bis zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Wir empfehlen die Verwendung von Originalersatzteilen.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden. Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Modell
Produkt-Nummer (PNC)
Seriennummer
26 www.aeg.com
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die
optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes
die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig,
dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie
die Benutzerinformation gut auf und
übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so
dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch
und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden
Benutzerinformation, da der Hersteller bei
Missachtung derselben von jeder Haftung
freigestellt ist.
SICHERHEIT VON KINDERN
UND HILFSBEDÜRFTIGEN
PERSONEN
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen
können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie
das Netzkabel (so nah wie möglich am
Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so
dass spielende Kinder vor elektrischem
Schlag geschützt sind und sich nicht in
dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
ALLGEMEINE
SICHERHEITSHINWEISE
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von
Lebensmitteln und/oder Getränken in
einem normalen Haushalt bestimmt,
wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas,
das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der
Aufstellung des Gerätes darauf, nicht
die Komponenten des Kältekreislaufs
zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung
des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und
einen Brand verursachen und/oder zu
Stromschlägen führen.
DEUTSCH
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert
werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder beschädigter Netzstecker überhitzt
und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in
eine lockere Steckdose. Es besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Lampenabdeckung (wenn vorgesehen) der internen Beleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in
diesem Gerät sind Speziallampen, die
nur für Haushaltsgeräte geeignet sind.
Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
TÄGLICHER GEBRAUCH
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor
den Luftauslass in der Rückwand.
(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
27
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten
werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke
oder Sprudel in den Tiefkühlschrank
stellen, da der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das
Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
REINIGUNG UND PFLEGE
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss
im Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem Boden
des Geräts an.
MONTAGE
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden
Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben.
Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch
anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls
besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie
sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
28 www.aeg.com
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch Berührung von
heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen
ist, verbinden Sie das Gerät nur mit
dem Trinkwasseranschluss.
WARTUNG
• Elektrische Wartungsarbeiten am Gerät
dürfen nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Entfernen Sie nicht die LED-Abdeckung. Wenden Sie sich, falls notwendig, zum Austausch der LED-Platine an
Ihren Kundendienst.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
UMWELTSCHUTZ
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase:
das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer
Gemeindeverwaltung. Nicht das
Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des
Wärmetauschers. Die Materialien,
die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit
markiert sind,
dem Symbol
können recycelt werden.
DEUTSCH
GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
3
4
5
6
7
8
16 15 14 13 12
1 Maxibox-Schublade
2 Freshbox-Schublade
3 Glasablage
4 Glasablage
5 Flaschenhalter
6 Glasablage
7 Dynamicair-Regelung
8 Regeleinheit
9 Butterfach
10 Türablage
11 Flaschenabstellfach
12 Gefrierkorb
13 Maxibox-Korb
14 Frostfree-Korb
15 Kältemodul
16 Typenschild
9
10
11
29
30 www.aeg.com
BEDIENFELD
1
2
5
1 Kontroll-LED „Temperatur“
2 Kontroll-LED „Fast Freeze“
3 Türsensor
4 Taste „Fast Freeze“
5 Temperaturregler
4
3
Temperatur im Inneren des Geräts von
verschiedenen Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur
• Häufigkeit des Türöffnens
• Menge der gelagerten Lebensmittel
• Aufstellungsort des Geräts
EINSCHALTEN DES GERÄTS
FUNKTION „FAST FREEZE“
Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
Sie können die Funktion „Fast Freeze“
durch Drücken der Taste „Fast Freeze“
einschalten.
Die entsprechende Kontroll-LED für die
Funktion „Fast Freeze “ leuchtet auf.
Zum Ausschalten der Funktion „Fast
Freeze“ drücken Sie die Taste „Fast
Freeze“ erneut.
Die Kontroll-LED für die Funktion „Fast
Freeze“ erlischt.
TEMPERATURREGELUNG
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• Drücken Sie die Taste für die Temperaturregelung so lange, bis die KontrollLED für die gewünschte Temperatur
aufleuchtet. Die Temperatur kann im
Bereich von +2°C bis +8°C eingestellt
werden.
Mit dem ersten Drücken der Taste beginnt die Kontroll-LED für die aktuelle
Einstellung zu blinken.
Mit jedem weiteren Tastendruck springt
die Temperatureinstellung um eine Position weiter, und die Kontroll-LED für
die eingestellte Temperatur blinkt eine
Weile.
Drücken Sie die Taste für die Temperatureinstellung so oft, bis die gewünschte Temperatur ausgewählt ist. Die Einstellung wird gespeichert.
Niedrigste Temperatur: +2 °C
Höchste Temperatur: +8 °C
Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die
Diese Funktion endet automatisch nach
52 Stunden.
TÜRSENSOR
Das Gerät ist mit einem optischen Sensor
zur Überwachung des Türzustandes (geöffnet/geschlossen) ausgestattet.
Um die ordnungsgemäße Funktion dieses
Sensors zu gewährleisten, darf das Sensorfenster nicht verdeckt werden.
DEUTSCH
31
TÄGLICHER GEBRAUCH
FUNKTION „DYNAMICAIR“
1
2
Die Funktion „DYNAMICAIR“ gewährleistet schnelleres Abkühlen von Lebensmitteln und sorgt für eine gleichmäßigere
Temperatur im Kühlraum.
Um die DYNAMICAIR-Regelung einzuschalten, drücken Sie den Schalter (1). Die
grüne Kontrolllampe (2) leuchtet auf.
Schalten Sie die Dynamicair-Regelung bei Umgebungstemperaturen über 25 °C ein.
VERSTELLBARE ABLAGEN/EINSÄTZE
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten
für das Einsetzen der Ablagen bieten.
FLASCHENHALTER
Im voreingestellten Flaschenhalter können Flaschen (mit der Öffnung nach vorn)
gelagert werden.
Legen Sie nur verschlossene Flaschen in
den Flaschenhalter, wenn er sich in horizontaler Stellung befindet.
Sie können den Flaschenhalter nach oben
kippen, damit dort auch bereits geöffnete
Flaschen gelagert werden können. Ziehen
Sie dazu den Flaschenhalter nach oben
und lassen Sie ihn in die nächsthöhere
Stellung einrasten.
32 www.aeg.com
POSITIONIEREN DER TÜRABLAGEN
Die Türablagen können in unterschiedlicher Höhe positioniert werden, wodurch
das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen ermöglicht wird.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Ziehen Sie die Ablage langsam in Pfeilrichtung, bis sie sich herausheben lässt,
und setzen Sie sie dann nach Wunsch wieder ein.
1
2
3
FRESHBOX-SCHUBLADE
Aufgrund der in dieser Schublade im Vergleich zum restlichen Kühlraum niedrigeren Temperatur eignet sie sich zur Aufbewahrung von frischen Lebensmitteln
wie Fisch, Fleisch und Meeresfrüchten.
ENTNAHME VON GEFRIERKÖRBEN AUS DEM
GEFRIERSCHRANK
2
1
LAGERUNG GEFRORENER
PRODUKTE
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der
das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren
Die Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag
ausgestattet, der die versehentliche Entnahme oder ein Herausfallen verhindert.
Um einen Gefrierkorb aus dem Gefrierschrank zu nehmen, ziehen Sie den Korb
zu sich, bis er den Anschlag erreicht. Dann
kippen Sie den Korb mit der Vorderseite
nach oben, bis er sich herausnehmen
lässt.
Wenn Sie den Gefrierkorb wieder zurück
in das Gerät einschieben möchten, heben
Sie die Vorderseite des Korbs leicht an
und setzen ihn in das Gefriergerät ein. Sobald der Gefrierkorb über den Anschlag
hinweg ist, schieben Sie ihn wieder in seine ursprüngliche Position.
Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.
DEUTSCH
Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte
als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene
Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder
sofort gekocht und (nach dem Abkühlen) erneut eingefroren werden.
AUFTAUEN
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach
der zur Verfügung stehenden Zeit im
Kühlschrank oder bei Raumtemperatur
aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können unter Umständen sogar direkt aus dem Gefrierschrank entnommen und anschließend
sofort gekocht oder gegart werden: in
diesem Fall dauert der Garvorgang allerdings etwas länger.
33
34 www.aeg.com
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
NORMALE
BETRIEBSGERÄUSCHE
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird
das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein
plötzliches Krachen verursachen. Das ist
eine natürliche und nicht gefährliche
physikalische Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des
Temperaturreglers zu hören. Das ist
normal.
ENERGIESPARTIPPS
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch
ist und der Temperaturregler auf eine
niedrige Temperatur eingestellt und
das Gerät voll beladen ist, kann es zu
andauerndem Betrieb des Kompressors
und damit zu Reif- oder Eisbildung am
Verdampfer kommen. Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen
niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
HINWEISE FÜR DIE KÜHLUNG
FRISCHER LEBENSMITTEL
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfende Flüssigkeiten in
den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn diese stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
HINWEISE FÜR DIE KÜHLUNG
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in
lebensmittelechte Tüten und legen Sie
diese auf die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: diese können abgedeckt auf eine
Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie
Obst und Gemüse gründlich und legen
Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n)
Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt
sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der
Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal
in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
DEUTSCH
35
REINIGUNG UND PFLEGE
REINIGUNG DES
INNENRAUMS
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom
Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
REGELMÄSSIGE REINIGUNG
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und
kontrollieren Sie, dass diese sauber und
frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel,
Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche
des Innenraums beschädigen und
einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes
Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und
es verbraucht weniger Strom.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können.
Aus diesem Grund ist es empfehlenswert,
das Gerät außen nur mit warmem Wasser
und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu
reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
36 www.aeg.com
ABTAUEN DES KÜHLSCHRANKS
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem
Anhalten des Kompressors automatisch
aus dem Verdampfer des Kühlschranks
entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine
Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem
Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des Tauwassers in der Mitte
des Kühlschrankkanals, damit das Wasser
nicht überfließt und auf die gelagerten
Lebensmittel tropft.
Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte
Reinigungswerkzeug, das sich bereits in
der Ablauföffnung befindet.
ABTAUEN DES
GEFRIERSCHRANKS
Das Gefrierfach dieses Modells ist vom
Typ "No Frost". Dies bedeutet, dass es
während des Betriebs weder an den Innenwänden noch auf den Lebensmitteln
zu Frostbildung kommt.
Die Bildung von Frost wird durch die ständig zirkulierende Kaltluft in diesem Fach
verhindert; eine automatische Lüfterregelung sorgt für den Ventilatorantrieb.
DEUTSCH
37
FEHLERSUCHE
VORSICHT!
Stellen Sie vor der Fehlersuche
unbedingt sicher, dass das Gerät
von der Spannungsversorgung
getrennt ist (Netzstecker ziehen).
Eine Fehlersuche, die von der in
der vorliegenden Gebrauchsanleitung beschriebenen Fehlersuche
abweicht, darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer
Fachkraft durchgeführt werden.
Geräuschentwicklung (Kompressor, Kältekreislauf) während des
Gerätebetriebs ist normal.
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut.
Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß aufgestellt
worden.
Stellen Sie sicher, dass alle
Gerätefüße den Fußboden
berühren und für einen sicheren Stand sorgen.
Das Gerät funktioniert nicht.
Der Netzstecker steckt
nicht ordnungsgemäß in
der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker ordnungsgemäß in die
Steckdose.
Das Gerät wird nicht mit
Spannung versorgt. Es
liegt keine Spannung an
der Netzsteckdose an.
Schließen Sie ein anderes
Gerät an diese Steckdose
an, und prüfen Sie, ob es
funktioniert.
Wenden Sie sich an eine
qualifizierte Elektrofachkraft.
Die Beleuchtungseinheit
befindet sich im Stand-byModus.
Schließen und öffnen Sie
die Tür.
Die Einheit ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen
der Regeleinheit".
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Beleuchtungseinheit funktioniert
nicht.
Der Kompressor ist
durchgehend in Betrieb.
Die Tür wurde nicht richtig Siehe hierzu „Schließen der
geschlossen.
Tür“.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger offen als unbedingt erforderlich.
Die Temperatur des Kühlguts ist zu hoch.
Lassen Sie das Kühlgut auf
Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie es in das Gerät
stellen.
Die Raumtemperatur ist zu Senken Sie die Raumtemhoch.
peratur.
38 www.aeg.com
Problem
Mögliche Ursache
Wasser fließt an der
Rückwand des Kühlschranks herunter.
Beim automatischen AbDas ist normal.
tauen fließt das abgetaute
Wasser an der Rückwand
des Geräts herunter.
Wasser fließt in den
Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Durch das Kühlgut wird
verhindert, dass das Wasser in den Wassersammler
abfließt.
Stellen Sie sicher, dass das
Kühlgut nicht die Rückwand
berührt.
Wasser fließt auf den
Boden.
Das Tauwasser läuft nicht
in die Verdampferschale
über dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.
Die Temperatur im
Gerät ist zu hoch/
niedrig.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/
niedrigere Temperatur ein.
Wenden Sie sich an den Kundendienst,
falls Ihr Gerät nach dem Durchführen der
oben genannten Schritte noch immer
nicht ordnungsgemäß funktioniert. Hinten
im Handbuch finden Sie eine Liste mit
den Kontaktdaten.
AUSTAUSCHEN DER
REGELEINHEIT
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Die Regeleinheit darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.
Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
SCHLIESSEN SIE DIE TÜR
1.
2.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren
Sie den Kundendienst.
Abhilfe
DEUTSCH
39
MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für Sie selbst zu vermeiden
und einen korrekten Betrieb des
Geräts zu gewährleisten.
AUFSTELLUNG
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort,
an dem die Umgebungstemperatur mit
der Klimaklasse übereinstimmt, die auf
dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung
und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit
den auf dem Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die
Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht
geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät
bitte gemäß den geltenden Vorschriften
erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die
durch Missachtung der oben genannten
Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
100 mm
min
AUFSTELLORT
20 mm
A
B
Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand von Wärmequellen wie Heizungen,
Boilern, direkter Sonneneinstrahlung etc.
aufgestellt werden. Vergewissern Sie sich,
dass Luft an der Rückseite des Gehäuses
frei zirkulieren kann. Um einwandfreien
Betrieb sicherzustellen, sollte der Abstand
zwischen der Oberseite des Gehäuses
und dem Hängeschrank mindestens 100
mm betragen, wenn das Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wurde. Allerdings sollte die Aufstellung des Geräts
unter einem Hängeschrank nach Möglichkeit vermieden werden. Die ordnungsgemäße waagrechte Ausrichtung des Gerätes kann mit Hilfe eines oder mehrerer
verstellbarer Füße am Sockel des Gehäuses erfolgen.
WARNUNG!
Es muss möglich sein, das Gerät
von der Hauptstromversorgung zu
trennen; daher sollte der Stecker
nach der Installation leicht zugänglich sein.
40 www.aeg.com
HINTERE DISTANZSTÜCKE
2
1
3
4
Die beiden Distanzstücke befinden sich
im Beutel mit den Unterlagen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Distanzstücke anzubringen:
1. Lösen Sie die Schraube.
2. Setzen Sie das Distanzstück unter
dem Schraubenkopf ein.
3. Drehen Sie das Distanzstück in die
richtige Position.
4. Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.
AUSRICHTEN
Bei der Aufstellung des Geräts ist dieses
waagerecht auszurichten. Dies lässt sich
mit zwei Schraubfüßen am vorderen Sockel des Gerätes erreichen.
ENTFERNEN DER ABLAGENSICHERUNGEN
A
B
C
Das Gerät ist mit Ablagensicherungen
ausgestattet, die zum Sichern der Ablagen während des Transports dienen.
Entfernen Sie diese Sicherungen wie
folgt:
1. Schieben Sie die Ablagensicherungen
in Pfeilrichtung (A).
2. Heben Sie die Ablage hinten an und
drücken Sie sie nach vorn, bis sie sich
herausnehmen lässt (B).
3. Entfernen Sie die Sicherungen (C).
DEUTSCH
41
WECHSELN DES TÜRANSCHLAGS
A
E
WARNUNG!
Vor der Durchführung von Arbeiten am Gerät ist stets der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
B
Die nachfolgend beschriebenen
Schritte sollten von mindestens
zwei Personen durchgeführt werden, um ein Herunterfallen der
Türen zu vermeiden.
F
C
• Entfernen Sie das Distanzstück (A), und
befestigen Sie es an der anderen Seite
des Scharnierhaltestifts (B).
• Entfernen Sie die Türen.
• Entfernen Sie den linken Stift des mittleren Scharniers (C, D), und befestigen
Sie ihn an der anderen Seite.
• Befestigen Sie den Stift des mittleren
Scharniers (B) in der linken Bohrung der
unteren Tür.
D
• Entfernen Sie die Abdeckung (A) mit einem geeigneten Werkzeug. Lösen Sie
den Haltestift (B) des unteren Scharniers, entfernen Sie das Distanzstück
(C), und montieren Sie sie an der gegenüberliegenden Seite.
A
B
C
1
• Bringen Sie die Abdeckung (1) an der
gegenüberliegenden Seite wieder an.
42 www.aeg.com
• Entfernen Sie die Kappen an der Oberseite beider Türen, und befestigen Sie
diese an der anderen Seite.
• Hängen Sie die untere Tür wieder am
unteren Scharnier ein.
• Setzen Sie das mittlere Scharnier in die
linke Bohrung der unteren Tür ein.
• Lösen Sie den Haltestift des oberen
Scharniers, und montieren Sie ihn an
der gegenüberliegenden Seite.
• Setzen Sie die obere Tür in den Haltestift des oberen Scharniers ein.
• Hängen Sie die obere Tür wieder in
den Haltestift des mittleren Scharniers
ein. Dabei beide Türen leicht neigen.
• Schrauben Sie das mittlere Scharnier
wieder fest. Das Kunststoff-Distanzstück
nicht vergessen.
2
1
B
C
A
• Nehmen Sie die Abdeckungen (B) ab.
Nehmen Sie die Haltestifte der Abdeckungen (A) ab.
• Schrauben Sie die Griffe (C), ab und
montieren Sie sie an der gegenüberliegenden Seite.
• Bringen Sie die Abdeckstifte (A) an der
gegenüberliegenden Seite wieder an.
Führen Sie eine Endkontrolle durch, um
sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Der magnetische Dichtungsstreifen am
Gerät anliegt.
• Die Tür ordnungsgemäß öffnet und
schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen
(z. B. im Winter) kann es vorkommen, dass
die Türdichtung nicht richtig am Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall ab, bis
sich die Dichtung allmählich anpasst.
Wenden Sie sich an den Kundendienst,
wenn Sie bei den oben beschriebenen
Schritten Unterstützung benötigen. Ein
Kundendiensttechniker wird die Türen
dann auf Ihre Kosten umbauen.
DEUTSCH
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen der Einbaunische
Höhe
1850 mm
Breite
595 mm
Tiefe
658 mm
Lagerzeit bei Störung
18 Std.
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Informationen befinden
sich auf dem Typenschild innen links im
Gerät sowie auf der Energieplakette.
43
44 www.aeg.com
GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
!
ICK
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
DEUTSCH
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
45
46 www.aeg.com
DEUTSCH
47
www.aeg.com/shop
280150071-A-462011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement