Aeg S83400CTM0 Brukermanual

Aeg S83400CTM0 Brukermanual
S83400CTM0
S83409CTM0
NO Bruksanvisning
2
www.aeg.com
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
HVA MÅ GJØRES, HVIS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
STØY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MILJØVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt
kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil
oppnå perfekte resultater, og at du har full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne
bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSANVISNINGER
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne
bruksanvisningen og dens henvisninger
og advarsler før du installerer og bruker
apparatet for første gang. For å unngå
unødvendige feil og ulykker er det viktig
at du sørger for at alle som skal bruke
dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med
apparatet hvis du selger eller flytter det,
slik at alle brukerne får informasjon om
bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet
eller materiell skade er det viktig at alle
instruksjonene i bruksanvisningen blir
fulgt. Produsenten overtar intet ansvar
for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.
1.1 Sikkerhet for barn og
personer med reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å
bli brukt av personer (også barn) med
redusert fysisk eller psykisk helse eller
som mangler erfaring eller kunnskaper
om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av
apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det
foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som
mulig) og fjern døren for å forhindre at
lekende barn kan få elektrisk støt eller
kan lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med magnetiske dørpakninger,
skal erstatte et gammelt apparat med
fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger
smekklåsen før du kasserer det gamle
apparatet. Dette forhindrer at det
gamle apparatet utgjør en dødsfelle
for et barn.
1.2 Generelt om sikkerhet
ADVARSEL
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets
kabinett eller i den innebygde strukturen
fri for hindringer.
• Skapet er beregnet på oppbevaring av
matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning, slik som beskrevet i
denne bruksanvisningen
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater
(for eksempel iskremmaskiner) inne i
et kjøleskap, med mindre de er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en
naturlig og meget miljøvennlig gass,
men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen
blir skadet under transport og installasjon av skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som
avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet
står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene
eller foreta noen form for endringer på
produktet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning,
brann og/eller elektrisk støt.
ADVARSEL
Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av et autorisert
serviceverksted eller en elektriker
for å unngå fare.
1.
Strømkabelen må ikke forlenges
med skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i
klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som
ligger i klem eller som kommer i
4
www.aeg.com
•
•
•
•
skade kan bli overopphetet og
forårsake brann.
3. Pass på at produktets hovedstøpsel er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst,
må du ikke sette støpselet inn i
den. Det er fare for strømstøt eller
brann.
6. Du må ikke bruke produktet uten
at lampedekselet (avhengig av
modell) til den innvendige belysningen er montert.
Dette produktet er tungt. Vær forsiktig
når du flytter det.
Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller
berør dem med våte/fuktige hender,
da dette kan forårsake hudskader eller
frostskader.
Ikke utsett produktet for direkte sollys
over lengre tid.
Lyspærene (avhengig av modell) som
brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.
1.3 Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i
apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller
væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. (Hvis
produktet er FrostFree)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn
igjen når de har vært int.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrettprodusenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye.
Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre
eller musserende vin i fryseseksjonen,
for det dannes trykk på beholderen
som kan føre til at den eksploderer,
som igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis
de spises like etter at de er tatt ut av
fryseren.
1.4 Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før vedlikeholds- eller
rengjøringsarbeider.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper for å fjerne
rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.
• Undersøk avløpet for tinevann i kjøleskapet med jevne mellomrom. Rengjør avløpet ved behov. Hvis avløpet
er blokkert, vil vannet samle seg i bunnen av apparatet.
1.5 Installasjon
Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det
ikke er skadet. Ikke kople til et skadet
apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på
emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at
oljen kan samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele apparatet, ellers kan
apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for
å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside
stå inn mot en vegg, slik at det unngås
at man kan berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor,
kondensator) og dermed pådra seg
brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Må kun kobles til drikkevannsforsyning
(hvis produktet har vanntilkopling).
1.6 Service
• Alt elektrisk arbeid som kreves i forbindelse med vedlikehold av dette
skapet må utføres av en faglært elektriker eller annen kompetent person.
NORSK
• Ikke fjern dekselet til LED-belysningen.
Kontakt nærmeste servicesenter hvis
du trenger å skifte LED-belysning.
• Dette produktet må kun repareres av
autorisert servicesenter, og det må
kun brukes originale reservedeler.
med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet
skal avfallsbehandles i samsvar
med gjeldende bestemmelser
om avfallsbehandling. Disse får
du hos kommunen der du bor.
Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er
, kan
merket med symbolet
gjenvinnes.
1.7 Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke
gasser som skader ozonlaget,
hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen
2. BETJENINGSPANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Produktets ON/OFF-knapp
1 Indikator for kjøleseksjon
2 Knapp for senking av kjøleskapstem-
2 Indikator for kjøleskapstemperatur
peraturen
3 Knapp for øking av kjøleskapstemperaturen
4 Mode-knapp
5 OK -knapp
6 Knapp for senking av frysertempera-
turen
7 Knapp for øking av frysertemperaturen
8 Display
Det er mulig å skru opp lyden på de forhåndsdefinerte knappelydene ved å holde Mode -knappen og knappen for senking av temperatur inne samtidig i noen
sekunder. Endringen kan tilbakestilles.
2.1 Display
1
2
3
4
Off COOL
MATIC
5
6
7
FROST
MATIC
min
12
11 10 9
8
5
og tidsur
3 Indikator for kjøleskap av
4 COOLMATIC -funksjon
5 Feriefunksjon
6 FROSTMATIC -funksjon
7 Indikator for frysertemperatur
8 Indikator for fryseseksjon
9 Alarmindikator
10 Barnesikring
11 Minute Minder -funksjon
12 Dynamic Air-funksjon
2.2 Slå på
Slik slår du på produktet:
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på kjøleskapets ON/OFF knapp hvis displayet er slokket.
3. Alarmen kan gå etter noen sekunder.
For å nullstille alarmen, se "Alarm
ved høy temperatur".
6
www.aeg.com
4.
Hvis "dEMo" vises på displayet, er
produktet i demonstrasjonsmodus.
Se “Hva må gjøres, hvis…”.
5. Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
For å stille inn en annen temperatur, se
"Regulere temperaturen".
Den valgte temperaturen nås innen et
døgn.
Svingninger på noen grader rundt den
innstilte temperaturen er normalt, og betyr ikke at det er feil på skapet.
2.3 Slå av
2.7 Minute Minder-funksjon
Slik slår du av skapet:
1. Hold inne kjøleskapets ON/OFFknapp i 5 sekunder.
2. Displayet slokkes.
3. Ta ut støpselet fra stikkontakten for
å koble produktet fra strømmen.
Minute Minder -funksjonen skal brukes
til å stille inn en alarm på et ønsket tidspunkt. Denne funksjonen er nyttig for eksempel når en oppskrift krever at du avkjøler en blanding en viss tid eller hvis
du trenger en påminnelse for ikke å
glemme flasker som du har satt i fryseren
så de skal bli fort kalde.
Slik slår du på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
Minute Minder -indikatoren blinker.
Tidsuret viser den innstilte verdien
(30 minutter) i noen sekunder.
2. Trykk på knappen for temperatur i
kjøleskapet for å endre innstilt verdi
på Tidsuret fra 1 til 90 minutter.
3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Minute Minder -indikatoren vises.
Tidsuret begynner å blinke (min).
Når nedtellingen er ferdig, blinker Minute Minder -indikatoren og det høres en
alarm:
1. Ta ut eventuelle drikkevarer som står
i fryseseksjonen.
2. Trykk på OK -knappen for å slå av
alarmen og avslutte funksjonen.
Det er mulig å deaktivere funksjonen når
som helst under nedtellingen:
1. Trykk på Mode-knappen til Minute
Minder -indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Minute Minder -indikatoren slokker.
Du kan når som helst endre tidspunktet
under nedtellingen og på slutten, ved å
trykke på knapp for senking av kjøleskapstemperaturen eller knapp for øking
av kjøleskapstemperaturen.
2.4 Slå av kjøleskapet
Slik slår du av kjøleskapet:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
Av-indiktaoren og indikatoren for
kjøleseksjonen blinker.
Indikatoren for kjøleskaptemperatur
viser streker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Indikatoren for kjøleskap av vises.
2.5 Slå på kjøleskapet
For å slå på kjøleskapet:
1. Trykk på kjøleskaptemperaturregulatoren.
Eller:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon kommer til syne.
Kjøleskap av-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Kjøleskap av-indikatoren slukkes.
For å stille inn på en annen temperatur,
se "Regulere temperaturen".
2.6 Regulere temperaturen
Den innstilte temperaturen på kjøleskapet og fryseren kan justeres ved å trykke
på temperaturregulatorene.
Still inn standardtemperatur:
• +5 °C i kjøleskapet
• -18 °C i fryseren
Temperaturindikatorene viser den innstilte temperaturen.
Etter strømbrudd gjenopprettes
den innstilte temperaturen.
2.8 Barnesikring
Aktiver barnesikringen hvis du vil låse
knappene og hindre utilsiktet betjening.
For å slå på funksjonen:
NORSK
1.
Hold Mode-knappen inne til displayet viser det tilhørende symbolet.
2. Barnesikringsindikatoren blinker.
3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Barnesikringsindikatoren vises.
For å slå av funksjonen:
1. Hold Mode-knappen inne til barnesikringsindikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Barnesikringsindikatoren slokker.
COOLMATIC-indikatoren blinker.
Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
COOLMATIC-indikatoren vises.
COOLMATIC-funksjonen slår seg automatisk av etter ca. 6 timer.
Slik slår du av funksjonen før den slutter
automatisk:
1. Trykk på Mode-knappen til COOLMATIC-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. COOLMATIC-indikatoren slokker.
2.
2.9 Høy temperatur-alarm
En temperaturøkning i fryseseksjonen
(for eksempel på grunn av tidligere
strømbrudd) vises ved at:
• alarmen og frysertemperaturindikatorene blinker
• det høres et lydsignal.
For å nullstille alarmen:
1. Trykk på en vilkårlig knapp.
2. Lydsignalet slås av.
3. Frysertemperaturindikatoren viser
den høyest oppnådde temperatuaren i noen sekunder. Viser deretter
den innstilte temperaturen.
4. Alarmindikatoren fortsetter å blinke
til normale forhold gjenopprettes.
Da slutter alarmindikatoren å blinke.
2.10 Alarm ved åpen dør
Hvis kjøleskapdøren blir stående åpen i
noen minutter, aktiveres en alarm. Alarmen ved åpen dør vises ved:
• Alarmindikator blinker
• lydsignal
Når normale forhold er gjenopprettet
(døren er lukket), stopper alarmen.
2.11 COOLMATIC-funksjon
Hvis du skal legge inn en større mengde
romtemperert mat, for eksempel etter at
du har handlet, foreslår vi at du aktiverer
COOLMATIC-funksjonen på forhånd slik
at matvarene avkjøles raskere. Samtidig
unngår du at matvarene som allerede
befinner seg i kjøleskapet blir oppvarmet.
Slik slår du på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
7
Funksjonen slås av ved å velge
en annen innstilt temperatur i
kjøleskapet.
2.12 Feriefunksjon
Med denne funksjonen kan du holde
kjøleskapet lukket og tomt under en
lang ferieperiode uten at det dannes
ubehagelig lukt.
Kjøleskapet må være tomt når feriefunksjonen er aktivert.
For å slå på funksjonen:
Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
Ferieindikatoren blinker.
Temperaturindikatoren viser innstilt
temperatur.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Ferieindikatoren vises.
For å slå av funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til Ferieindikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Ferieindikatoren slokker.
1.
Funksjonen slås av ved å velge
en annen innstilt temperatur i
kjøleskapet.
2.13 DYNAMICAIR-funksjonen
Slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
DYNAMICAIR-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
DYNAMICAIR-indikatoren vises.
Slå av funksjonen:
8
www.aeg.com
1.
Trykk på Mode-knappen til DYNAMICAIR-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. DYNAMICAIR-indikatoren slokker.
Hvis funksjonen er automatisk aktivert vil ikke DYNAMICAIR -indikatoren vises (se "Daglig bruk").
Når DYNAMICAIR -funksjonen er
aktivert, øker strømforbruket.
2.14 FROSTMATIC-funksjon
Slik slår du på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
FROSTMATIC-indikatoren blinker.
2.
Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
FROSTMATIC-indikatoren vises.
Denne funksjonen stopper automatisk
etter 52 timer.
Slik slår du av funksjonen før den slutter
automatisk:
1. Trykk på Mode-knappen til FROSTMATIC-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. FROSTMATIC-indikatoren slokker.
Plasser de ferske matvarene som
skal fryses i FROSTMATIC-kurven.
Funksjonen slås av ved å velge
en annen innstilt temperatur på
fryseren.
3. DAGLIG BRUK
3.1 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når produktet slås på for første gang eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 2 timer
før du legger inn matvarer.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Skal du oppbevare store mengder mat, kan du ta ut alle skuffene bortsett fra den nederste
skuffen, som må være på plass for å gi
god luftsirkulasjon. På alle hyllene kan
du la matvarene stikke ut 15 mm fra døren.
Dersom det oppstår tining, f.eks.
på grunn av strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger enn
den verdien som er oppført i tabellen over tekniske egenskaper
under “stigetid”, må den tinte
maten brukes opp så raskt som
mulig eller tilberedes øyeblikkelig og så fryses igjen (etter avkjøling).
3.2 Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines
i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur
før de skal brukes i forhold til hvor mye
tid du har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens
de ennå er frosne, direkte fra fryseren: I
så fall tar tilberedningen lengre tid.
3.3 Frysing av ferske matvarer
Fryserommet egner seg til frysing av ferske matvarer og oppbevaring av frossen
og dypfryst mat over lengre tid.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FROSTMATIC-funksjonen aktiveres
minst 24 timer før varene som skal fryses
legges i fryserommet.
Plasser de ferske matvarene som skal fryses, nederst i seksjonen.
Maksimal mengde mat som kan fryses i
løpet av 24 timer er angitt på typeskiltet, en etikett som sitter inne i produktet.
Frysingsprosessen tar 24 timer: I løpet av
denne perioden må du ikke legge inn
flere matvarer som skal fryses.
NORSK
9
3.4 DYNAMICAIR
Kjøledelen er utstyrt med en enhet som
gir mulighet for rask nedkjøling av matvarer og jevnere temperatur i kjøleskapet.
Denne enheten aktiveres av seg selv ved
behov, f.eks. for en raskt temperaturgjenvinning etter at døren er åpnet eller
når omgivelsestemperaturen er høy.
Lar deg slå på enheten manuelt ved behov (se "DYNAMICAIR -funksjon").
DYNAMICAIR -enheten stopper når døren er åpen og starter på nytt straks døren er lukket.
3.5 Flyttbare hyller
Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en
rekke riller, slik at hyllene kan plasseres
etter ønske.
3.6 Plassere dørhyllene
Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder
for oppbevaring av matvarebeholdere av
forskjellig størrelse.
Gå frem som følgende for å plassere hyllene:
trekk hyllen i pilenes retning til den løsner. Flytt den deretter dit du ønsker.
1
2
3
10 www.aeg.com
3.7 FRESHBOX-skuff
Skuffen egner seg til å lagre ferske matvarer som fisk, kjøtt og sjømat, fordi temperaturen er lavere her enn i resten av
kjøleskapet
3.8 MAXIBOX-skuff
Skuffen er egnet for oppbevaring av
frukt og grønnsaker.
Det er en skillevegg inne i skuffen, som
kan flyttes slik at du kan inndele skuffen
etter eget behov.
Det ligger en rist (avhengig av modell)
på bunnen av skuffen, for at frukt og
grønnsaker ikke skal komme i kontakt
med fuktighet som kan oppstå på bunnen.
Fjern alle delene i skuffen ved rengjøring.
3.9 Flaskeholder
Plasser flaskene (med åpningen pekende
fremover) i den forhåndsplasserte hyllen.
Hvis hyllen er plassert horisontalt, skal du
bare plassere lukkede flasker i den.
Denne flaskehyllen kan vippes opp for å
oppbevare åpnede flasker. For å gjøre
dette, løfter du hyllen, slik at den kan
plasseres på nivået ovenfor.
NORSK
11
3.10 Fjerne frysekurver fra fryseren
2
1
Frysekurvene er utstyrt med en stoppesikring som hindrer at de kan falle ut eller fjernes utilsiktet. Når du vil fjerne kurven fra fryseren, trekker du den mot deg,
og når kurven når stoppepunktet, fjerner
du den ved å vippe fronten oppover.
Sett kurven på plass igjen ved å løfte
den litt opp foran og sette den inn i fryseren. Når kurven er over stoppepunktet, skyver du den tilbake i posisjon.
4. NYTTIGE TIPS OG RÅD
4.1 Normale lyder under drift
4.4 Tips til kjøling
• Du kan høre en lav gurglelyd eller boblelyd når kuldemediet pumpes gjennom spolekretsen eller rørledningene.
Dette er normalt.
• Når kompressoren går, pumpes kuldemediet rundt i kjølesystemet, og du
hører en summe- og pulserende lyd
fra kompressoren. Dette er normalt.
• Den termiske utvidingen kan forårsake
en plutselig knakelyd. Det er et naturlig, ikke farlig fysisk fenomen. Dette er
normalt.
Nyttige tips:
Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer og
plasseres på glasshyllen over grønnsskskuffen.
Kjøtt bør kun oppbevares slik i én, eller
maks. to dager.
Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
Frukt og grønnsaker: renses nøye og
plasseres i spesialskuffen(e).
Smør og ost: plasseres i lufttette bokser
eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie
for å holde luft borte så godt som mulig.
Melk: Melkebeholderne bør være lukket
og bør oppbevares i flaskehyllen i døren.
Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de er
godt innpakket.
4.2 Tips til energisparing
For best mulig effekt:
• ikke åpne døren ofte eller la den stå
åpen lenger enn absolutt nødvendig
• ikke fjern fryseelementene fra fryserkurven.
4.3 Tips til kjøling av ferske
matvarer
For best mulig effekt:
• Oppbevar ikke varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til maten eller pakk den inn, særlig hvis den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt rundt den.
4.5 Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best
mulig frysing:
• maksimal mengde matvarer som kan
innfryses i løpet av ett døgn er oppført
på typeskiltet;
• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke
legges flere matvarer inn i fryseren i
denne perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og
som er godt renset bør innfryses;
12 www.aeg.com
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at
de innfryses raskt og helt til kjernen og
slik at det senere blir enklere å tine
kun den mengden du vil bruke;
• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller
plast og sørg for at pakkene er lufttette;
• ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i kontakt med matvarer som allerede er frosne for å hindre at temperaturen øker i disse;
• magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete; salt reduserer matvarenes
oppbevaringstid;
• saftis som spises like etter at de er tatt
ut av fryseseksjonen, kan forårsake
frostskader på huden;
• det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du lettere kan følge med på oppbevaringstiden.
4.6 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
For at produktet skal oppnå best mulig
effekt, bør du:
• påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken;
• påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest mulig tid;
• døren ikke åpnes for ofte, og at den
ikke står åpen lenger enn nødvendig;
• når maten er tint bederves den raskt
og kan ikke fryses inn igjen;
• ikke overskrid oppbevaringstidene
som matvareprodusenten har merket
emballasjen med.
5. STELL OG RENGJØRING
5.1 Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske
det innvendig samt alt utstyret i lunkent
vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel
for å fjerne den typiske lukten i flunkende nye apparater. Husk å tørke nøye.
Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade overflaten.
OBS
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor
kun utføres av autorisert tekniker.
5.2 Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
• Kontrollere dørpakningene regelmessig og vask dem for å sikre at de er rene og fri for matrester.
• Skyll og tørk grundig.
Ikke trekk i, flytt eller påfør skade
på rør og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler,
skurepulver, sterkt parfymerte
rengjøringsprodukter eller vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i apparatet. Dette skader
overflaten og etterlater sterk lukt.
Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av produktet
med en børste. Dette forbedrer produktets ytelse og reduserer energiforbruket.
Pass på at du ikke skader kjølesystemet.
Etter rengjøring settes støpselet inn i
stikkontakten igjen.
NORSK
13
5.3 Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk, blir rim automatisk
fjernet fra kjøleseksjonens fordamper
hver gang kompressoren stopper. Smeltevannet renner ut gjennom et dreneringshull og inn i en spesialbeholder på
baksiden av produktet, over kompressoren, der det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet
med jevne mellomrom for å hindre at
vannet flommer over og drypper ned på
maten inne i kjøleskapet.
Bruk vedlagt spesialrenser. Den sitter allerede i dreneringshullet.
5.4 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen på denne modellen er
en "no frost" type. Dette betyr at det ikke danner seg rim under bruk, hverken
på de indre veggene eller på matvarene.
Det faktum at det ikke danner seg rim
skyldes en kontinuerlig sirkulasjon av
kald luft inne i seksjonen, som drives av
en vifte som reguleres automatisk.
6. HVA MÅ GJØRES, HVIS...
OBS
Før feilsøking skal støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen må kun utbedres av autorisert elektriker eller godkjent serviceverksted.
Produktet lager lyder under normal drift (kompressor, sirkulering
av kjølevæske).
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produktet lager
støy.
Produktet står ikke støtt.
Kontroller at skapet står
stabilt (alle fire føttene skal
være på gulvet).
Kompressoren går
kontinuerlig.
Termostaten kan være feil Still inn på en høyere teminnstilt.
peratur.
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se "Lukke døren".
Døren har blitt åpnet for
ofte.
Ikke la døren stå åpen lengre enn nødvendig.
Matvarene har for høy
temperatur.
La matvarene avkjøle seg
til romtemperatur før du
legger dem inn.
14 www.aeg.com
Problem
Det renner vann på
bakveggen i kjøleskapet.
Mulig årsak
Løsning
Romtemperaturen er for
høy.
Senk romtemperaturen.
FROSTMATIC er aktivert.
Se etter i "FROSTMATIC funksjonen".
COOLMATIC er aktivert.
Se etter i "COOLMATIC funksjonen".
Rimet på bakveggen tiner Dette er normalt.
under den automatiske
avrimingen.
Det renner vann inne Vannavløpet er tilstoppet. Rengjør vannavløpet.
i kjøleskapet.
Innholdet i skapet hindrer Kontroller at innholdet i
at vannet renner ned i
skapet ikke berører bakoppsamlingsbeholderen. veggen.
Det renner vann ned
i bunnen.
Tinevannets avløp fører
ikke ned på fordamperbrettet over kompressoren.
Fest tinevannsrøret til fordamperbrettet.
Det er for mye rim.
Matvarene er ikke pakket
inn skikkelig.
Pakk inn produktene bedre.
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se "Lukke døren".
Temperaturen i kjøleskapet er for lav.
Still inn på en høyere temperatur.
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se "Lukke døren".
Matvarene har for høy
temperatur.
La matvarene avkjøle seg
til romtemperatur før du
legger dem inn.
Det er lagt inn for mange
matvarer på en gang.
Legg inn færre matvarer
samtidig.
Temperaturen i kjøleskapet er for høy.
Den kalde luften sirkulerer ikke i produktet.
Pass på at den kalde luften
får sirkulere inne i produktet.
Temperaturen i fryseren er for høy.
Matvarene ligger for tett
inntil hverandre.
Plasser matvarene slik at
den kalde luften kan sirkulere.
Produktet fungerer
ikke.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke skikkelig i stikkontakten.
Sett støpselet skikkelig inn
i stikkontakten.
Temperaturen i produktet er for høy.
NORSK
Problem
15
Mulig årsak
Løsning
Produktet har ikke strøm.
Det er ikke strøm i stikkontakten.
Koble et annet elektrisk
apparat til stikkontakten
for å sjekke om den er
strømførende. Kontakt en
autorisert elektriker.
Lampen virker ikke.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den
igjen.
"dEMo" til syne i displayet.
Produktet er i demonstra- Hold den nede i ca. 10 sek.
sjonsmodus.
til OK-knappen til det høres en lyd og displayet
slukkes en kort stund: produktet begynner å fungere
som det skal
Hvis rådene ikke hjelper, må du ta kontakt med nærmeste serviceverksted.
6.1 Lukke døren
1.
2.
3.
Rengjør dørpakningene.
Om nødvendig, juster døren. Se etter i "Installering".
Skift ut defekte pakninger ved behov. Kontakt servicesenteret.
7. MONTERING
ADVARSEL
Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig for din egen sikkerhets
skyld og for informasjon om korrekt operasjon av apparatet, før
apparatet installeres.
7.1 Plassering
Installet dette apparatet på et sted der
romtemperaturen samsvarer med den
klimaklassen som er oppført på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
16 www.aeg.com
7.2 Plassering
100 mm
min
Produktet bør monteres i god avstand
fra varmekilder, som radiatorer, varmtvannsberedere, direkte sollys osv. Påse
at luften kan sirkulere fritt rundt baksiden
av skapet. For å oppnå best ytelse når
produktet er plassert under et overskap,
må minste avstanden mellom toppen av
produktet og skapet være minst 100
mm . Ideelt sett bør produktet ikke plasseres under overskap. En eller flere justerbare føtter på bunnen av skapet muliggjør nøyaktig vatring.
B
20 mm
A
ADVARSEL
Det må være mulig å koble produktet fra strømforsyningen.
Støpselet må derfor være lett tilgjengelig etter montering.
7.3 Avstandsstykker bak
2
1
4
3
De to avstandsstykkene ligger i posen
med dokumentasjon.
Slik monterer du avstandsstykkene:
1. Løsne skruen.
2. Fest avstandsstykket under skruen.
3. Drei avstandsstykket til posisjonen til
høyre.
4. Stram skruene.
7.4 Sette produktet i vater
Pass på at produktet står i vater. Dette
kan gjøres med to justerbare føtter på
undersiden fremme.
NORSK
17
7.5 Fjerne hyllestopperne
Produktet ditt er utstyrt med hyllestoppere som gjør det mulig å låse hyllene
under transport.
Gå frem som følger for å fjerne dem:
1. Flytt hyllestopperne i retning mot pilen (A).
2. Løft hyllen i bakkant og skyv den forover til den løsner (B).
3. Fjern stopperne (C).
A
B
C
7.6 Omhengsling av døren
A
E
ADVARSEL
Før du begynner ethvert arbeid,
må du trekke støpselet ut av stikkontakten.
B
Vi foreslår at dette arbeidet utføres av to personer, og at den ene
holder skapdørene godt fast
mens den andre arbeider.
F
C
• Fjern avstandsstykket (A), og flytt det
over på den andre siden av hengselet
(B).
• Fjern dørene.
• Ta av den venstre dekselpinnen fra
midtre hengsel (C,D) og flytt den til
den andre siden.
• Sett pinnen på midtre hengsel (B) inn i
det venstre hullet på den nedre døren.
D
• Ta av dekselet ved hjelp av et verktøy
(A). Skru ut nedre hengsel (B) og avstandsstykket (C), og plasser dem på
motsatt side.
A
B
C
18 www.aeg.com
• Sett inn igjen hengselet (1) på motsatt
side.
1
• Fjern pluggene på oversiden av begge dørene, og flytt dem til den andre
siden
• Sett den nedre døren på hengselet
igjen.
• Sett midtre hengsel inn i venstre hull i
den nedre døren.
• Skru løs øvre hengsel, og plasser det
på motsatt side.
• Fest den øvre døren på øvre hengsel.
• Sett den øvre døren inn igjen på det
midtre hengselet ved å vippe begge
dørene litt.
• Skru midtre hengsel fast igjen. Ikke
glem avstandsstykket i plast.
2
1
B
C
A
• Ta ut dekslene (B). Fjern dekselpinnene (A).
• Skru løs håndtakene (C) og fest dem
på motsatt side.
• Sett inn dekselpinnene (A) på motsatt
side.
Foreta en endelig kontroll for å være sikker på at:
• Alle skruene er strammet.
• Den magnetiske pakningen sitter godt
inntil kabinettet.
• Døren åpnes og lukkes korrekt.
Hvis omgivelsestemperaturen er lav (for
eksempel om vinteren), kan det hende at
pakningen ikke passer som den skal mot
kabinettet. I så fall venter du til pakningen justerer seg selv.
Dersom du ikke selv vil gjennomføre arbeidet som beskrives over, kan du ta
kontakt med nærmeste servicesenter.
Mot regning vil en tekniker ved servicesenteret hengsle om døren på produktet
ditt.
NORSK
19
8. STØY
Fryseren lager lyder under normal drift
(kompressor, sirkulering av kjølevæske).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
!
ICK
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
20 www.aeg.com
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
9. TEKNISKE DATA
Mål
Høyde
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
658 mm
Tid, temperaturøkning
18 t
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
NORSK
Den tekniske informasjonen finner du på
typeskiltet til venstre på innsiden av produktet og på energietiketten.
10. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket
med symbolet . Legg emballasjen
i riktige beholdere for å resirkulere
det.
Bidrar til å beskytte miljøet,
menneskers helse og for å resirkulere
avfall av elektriske og elektroniske
produkter. Ikke kast produkter som
er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet
kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere
opplysninger.
21
22 www.aeg.com
NORSK
23
280150734-A-212012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement