Zanussi | ZRB934FW2 | User manual | ZANUSSI ZRB934FW2 Handleiding

NL
EN
FR
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Koel-vriescombinatie
Fridge Freezer
Réfrigérateur/congélateur
ZRB934FW2
ZRB934FX2
2
15
27
Inhoud
Veiligheidsvoorschriften _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
5
6
6
7
8
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Probleemoplossing _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsvoorschriften
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van
belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de werking
ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar
deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant
is niet verantwoordelijk voor schade die door
het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon
instructie hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
2
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het
bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel
door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en
verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot
(slot) op de deur of het deksel, zorg er dan
voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat
u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt
dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Waarschuwing!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren
van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of
kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten
(bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de
fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt
zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is
www.zanussi.com
een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt
grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd
netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
2.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd worden.
Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de
achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van
het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet
in het stopcontact. Dan bestaat er een
risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u
het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze
niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit
kan uw huid beschadigen of vrieswonden
veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn
speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld
www.zanussi.com
voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De
lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting
van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de
luchtopening in de achterwand. (Als het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw
worden ingevroren als het eenmaal ontdooid
is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met
betrekking tot het bewaren van voedsel.
Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk
op de fles die daardoor kan ontploffen, dit
kan schade toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als
ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen
voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs
van het apparaat te krabben. Gebruik een
kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er
water op de bodem van het apparaat liggen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit
dienen de instructies in de desbetreffende
paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
3
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan
als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar
u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat
u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de
installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een
muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor,
condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of
kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is
nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
derhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd
te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden
door een erkend onderhoudscentrum en er
dient alleen gebruik te worden gemaakt van
originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het
koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden weggegooid bij
het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
zijn recyclevoorzien zijn van het symbool
baar.
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van on-
4
www.zanussi.com
Beschrijving van het product
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14 13 12 11 10
1 Fruitlades
2 Glazen plateau
8 Deurplateau
9 Flessenrek
3 Glazen plateau
4 Glazen plateau
10 Vriesmand
11 Maxibox-mandje
5 Glazen plateau
6 Bedieningseenheid
12 Frostfree-mandje
13 Koudemodule
7 Boterschap
14 Typeplaatje
www.zanussi.com
5
Bedieningspaneel
1
2
5
1 Temperatuurweergave LED
2 Fast Freeze-indicatielampje
3 Deursensor
4 Fast Freeze-toets
5 Temperatuurregelaar
Inschakelen
Steek dan de stekker in het stopcontact.
Temperatuurregeling
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking
te stellen:
• houd de thermostaatknop ingedrukt tot de
LED van de gewenste temperatuur brandt.
De selectie loopt van 2°C tot 8°C
Áls de knop één keer wordt aangeraakt, blijft
de huidige instelling LED knipperen.
Elke keer dat de knop wordt aangeraakt, verplaatst de ingestelde temperatuur 1 positie.
De bijbehorende LED knippert even.
Druk de instelknop in tot de vereiste temperatuur is geselecteerd. De instelling wordt
vastgezet
koudste instelling: +2°C
warmste instelling: +8°C
Een gemiddelde instelling is over het algemeen
het meest geschikt.
4
3
De exacte instelling moet echter worden gekozen rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur wordt geopend
• de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard
• de plek van het apparaat
Snelvriesfunctie
U kunt de functie Snelvriezen activeren door op
de toets Snelvriezen te drukken.
De LED die bij het symbool Snelvriezen hoort
gaat branden.
U kunt de functie Snelvriezen deactiveren door
weer op de toets Snelvriezen te drukken.
Het lampje Snelvriezen gaat uit.
Belangrijk!
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Deursensor
Het apparaat is voorzien van een optische sensor die een open deur detecteert.
Zet voor een goede werking niks voor het bijbehorende venster.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een
6
nieuw product weg te nemen. Droog daarna
grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
www.zanussi.com
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van
vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren
voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen, acvtiveer de Action Freeze functie ten minste 24 uur voordat u
het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt.
Leg het in te vriezen voedsel in de bovenste lade, dat is namelijk het koudste punt.
De maximale hoeveelheid levensmiddelen die in
24 uur kunnen worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje, een label dat zich aan
de binnenkant van het apparaat bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur. Vries tijdens
deze periode geen ander voedsel in.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 12 uur op de hoge instelling
Action Freeze laten werken voordat u er producten in plaatst.
Als er grote hoeveelheden voedsel bewaard
moeten worden, dient u alle laden en korven uit
het apparaat te verwijderen en het voedsel op
het glazen schap te zetten, hiermee verkrijgt u
het beste resultaat.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder 'maximale
bewaartijd bij stroomuitval' is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden
of onmiddellijk bereid worden en dan weer
worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van
de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit
de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren
zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
www.zanussi.com
Verplaatsbare schappen
De wanden van de
koelkast zijn voorzien
van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste
plaats gezet kunnen
worden.
Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van
voedselpakketten van
verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de
schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
1
2
3
Trek het schap geleidelijk in de richting
van de pijlen totdat
het los komt en installeer dit op een andere
gewenste hoogte.
Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen
De vriesmandjes hebben een limietstop om te
voorkomen dat ze per ongeluk verschuiven of
vallen. Trek het mandje naar u toe om het uit de
vriezer te halen, tot het niet verder kan, verwijder het mandje door de voorkant naar boven te
kantelen.
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van het
mandje een beetje op en schuift u hem gekanteld in de vriezer. Zodra het mandje over de
eindpunten heen is, kunt u hem terug op zijn
plaats schuiven.
7
1
2
1
2
Nuttige aanwijzingen en tips
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de
thermostaatknop op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is, kan
de compressor continu aan staan waardoor
er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een
warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er
vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken
en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of
maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze
moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
8
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte
bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic
zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk
lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in
de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien
niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard
worden.
Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24
uur ingevroren kan worden. is vermeld op het
typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen
voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte
levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo
kan het snel en volledig worden ingevroren
en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten
ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic
en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen
dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
www.zanussi.com
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan
de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk
pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang
het al bewaard is;
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
• verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze
door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw
vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten
staan dan strikt noodzakelijk
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het
snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de door
de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag
alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf
ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze
schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast en
verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde
reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze
www.zanussi.com
handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit
apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de
buitenkant van dit apparaat alleen schoon te
maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat,
de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch van
de verdamper van het koelvak verwijderd. Het
dooiwater loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat
het water overloopt en op het voedsel in de
koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
9
Het ontdooien van de vriezer
Het vriesvak van dit model is een "no-frost"-type. Dit betekent dat zich in het vriesvak geen ijs
vormt als deze in bedrijf is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen.
Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door een continue circulatie van koude
lucht in het vak, die aangedreven wordt door
een automatisch geregelde ventilator.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en toebehoren en maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier staan om de
vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om
te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
Probleemoplossing
Let op! Voordat u problemen oplost, trekt
u eerst de stekker uit het stopcontact.
Alleen een gekwalificeerd elektricien of een
bevoegde persoon mag problemen oplossen
die niet in deze handleiding beschreven zijn.
Probleem
Belangrijk! Tijdens een normale gebruik hoort
u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet juist geïnstalleerd.
Controleer of het apparaat stabiel
staat (alle vier de voetjes moeten op
de vloer staan).
Het apparaat werkt niet.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat
op het stopcontact aan.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
de verlichting staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
De eenheid is defect.
Zie 'De bedieningseenheid vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer dan noodzakelijk open.
De verlichting werkt niet.
De compressor werkt continu.
10
www.zanussi.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuur van het voedsel is
te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.
De omgevingstemperatuur is te
hoog.
Verlaag de omgevingstemperatuur.
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de
achterwand.
Dit is juist.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat water in
de wateropvangbak kan stromen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de
verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuurregelaar is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur
in.
Als het apparaat nog steeds niet naar behoren
werkt na uitvoeren van de bovenstaande controles, neem dan contact op met een onderhoudsdienst U kunt een lijst aan het einde van
deze handleiding vinden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de onderhoudsdienst.
De bedieningseenheid vervangen
Het apparaat is uitgerust met een LED-binnenlampje dat een lange levensduur heeft.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de bedieningseenheid vervangen. Neem contact op met
uw servicecentrum.
Technische gegevens
Afmeting
Hoogte
1850 mm
Breedte
595 mm
Diepte
658 mm
maximale bewaartijd bij stroomuitval
18 h
Voltage
230-240 V
Frequentie
50 Hz
www.zanussi.com
11
De technische gegevens staan op het typeplatje aan de linker binnenkant van het apparaat en
op het energielabel.
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst
de "veiligheidsinformatie" aandachtig door,
alvorens het apparaat te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje
van het apparaat:
A
B
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Locatie
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals
radiateurs, boilers, direct zonlicht enz., vandaan
worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat de lucht
vrij kan circuleren aan de achterkant van de
kast. Als het apparaat onder een wandkast
wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast
ten minste 100 mm bedragen om optimale
prestaties te garanderen. Voor de beste prestaties kunt u het apparaat echter beter niet onder
een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan
de onderkant van het apparaat zorgen voor een
nauwkeurige waterpasstelling.
20 mm
Klimaatklasse
100 mm
min
Montage
Afstandhouders achterkant
U vindt de twee afstandhouders in de zak van
de gebruikershandleiding.
Volg deze stappen om de tussenstukken te installeren:
1. Draai de schroef los.
2. Plaats de afstandhouder onder de schroef.
3. Draai de afstandhouder naar rechts.
4. Draai de schroeven weer vast.
Waarschuwing! De stroomtoevoer aan
het apparaat moet verbroken kunnen
worden; de stekker moet daarom na de
installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
12
www.zanussi.com
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage
en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit
het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid
op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
2
4
1
3
Omkeerbaarheid van de deur
Waarschuwing! Voordat werkzaamheden
worden uitgevoerd, moet u zich ervan
verzekeren dat de stekker uit het stopcontact is
getrokken.
Waterpas zetten
Zorg er voor dat het
apparaat waterpas
staat wanneer u het
plaatst. Deze stand
kan bereikt worden
met de twee afstelbare voetjes die aan de
voorkant en onderkant van het apparaat
bevestigd zijn.
A
E
B
F
C D
www.zanussi.com
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit
te voeren, raden we aan dit te doen met de
hulp van iemand anders die de deuren van het
apparaat tijdens de werkzaamheden stevig
vasthoudt.
B
C
A
2
A
D
1
13
• Open de deur.
Schroef het middelste scharnier (B)
los. Verwijder het
kunststof afstandsstuk (A).
• Verwijder de afstandsstukken (F)
en verplaats ze naar
de andere kant van
het scharnier (E).
• Verwijder de deuren.
• Verwijder de linkerpen van het deksel
van het middelste
scharnier (C, D) en
verplaats deze naar
de andere kant.
• Monteer de pen van
het middelste
scharnier (C) in het
linkergat van de onderste deur.
• Schroef het onder- • Verwijder de plugste scharnier (A)
gen (1) aan de bolos.
venzijde van beide
deuren en verplaats
• Verwijder de linker
deze naar de andepennen van het
re kant
deksel (D) en verplaats ze naar de
• Zet de onderste
andere kant.
deur terug op het
onderste scharnier.
• Schroef het onderste scharnier (A)
• Breng het middelste
vast op de andere
scharnier aan in de
kant.
linkeropening van
de onderste deur.
• Schroef het onderste scharnier (B) en
het afstandsstuk (C)
los en monteer ze
aan de andere kant.
Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan
dat:
• alle schroeven zijn aangedraaid.
• De randen van de deuren parallel lopen met
de zijkant van het apparaat.
• De magnetische afdichtstrip vast zit aan de
kast.
• De deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de
winter), kan het zijn dat het deurrubber niet pre-
• Schroef het onderste scharnier los en
monteer het aan de
andere kant.
• Bevestig de bovenste deur op het bovenste scharnier.
• Plaats de bovenste
deur weer op het
middelste scharnier
en kantel beide
deuren enigszins.
• Schroef het middelste scharnier terug
vast. Vergeet het
kunststof afstandsstuk niet.
cies op de kast past. Wacht in dat geval tot de
deurrubber zich op een natuurlijke wijze zet.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf
uitvoert, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice. Een vakman van de
klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
Het milieu
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd,
14
voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor
mens en milieu die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product,
kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
www.zanussi.com
Contents
Safety instructions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Product description _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Control panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15
17
18
18
19
20
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Troubleshooting _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21
22
23
23
25
Subject to change without notice.
Safety instructions
In the interest of your safety and to ensure the
correct use, before installing and first using the
appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important
to ensure that all people using the appliance
are thoroughly familiar with its operation and
safety features. Save these instructions and
make sure that they remain with the appliance if
it is moved or sold, so that everyone using it
through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages
caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children.
There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the
plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you can)
and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close
themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door
seals is to replace an older appliance having
www.zanussi.com
a spring lock (latch) on the door or lid, be
sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will
prevent it from becoming a death trap for a
child.
General safety
Warning!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household
as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such
as ice cream makers) inside of refrigerating
appliances, unless they are approved for this
purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the
appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become
damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the
appliance is situated
15
• It is dangerous to alter the specifications or
modify this product in any way. Any damage
to the cord may cause a short-circuit, fire
and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified
service personnel to avoid hazard.
1.
2.
•
•
•
•
Power cord must not be lengthened.
Make sure that the power plug is not
squashed or damaged by the back of
the appliance. A squashed or damaged
power plug may overheat and cause a
fire.
3. Make sure that you can come to the
mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not
insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance
without the lamp cover (if foreseen) of
interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the
freezer compartment if your hands are damp/
wet, as this could cause skin abrasions or
frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance
to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for
household appliances use only. They are not
suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the
appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the
appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly against
the air outlet on the rear wall. (If the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen once it
has been thawed out.
16
• Store pre-packed frozen food in accordance
with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to.
Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the
freezer compartment as it creates pressure
on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed
straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance
and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost
from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator
for defrosted water. If necessary, clean the
drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection carefully
follow the instructions given in specific
paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are
damages on it. Do not connect the appliance
if it is damaged. Report possible damages
immediately to the place you bought it. In that
case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around
the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow
the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product
should be against a wall to avoid touching or
catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
www.zanussi.com
• The appliance must not be located close to
radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible
after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only (If a
water connection is foreseen).
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by
a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger.
The materials used on this appliance marked by
are recyclable.
the symbol
Product description
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14 13 12 11 10
1 Fruit drawers
2 Glass shelf
5 Glass shelf
6 Control unit
3 Glass shelf
4 Glass shelf
7 Butter shelf
8 Door shelf
www.zanussi.com
17
9 Bottle shelf
10 Freezer basket
12 Frostfree basket
13 Cold module
11 Maxibox basket
14 Rating plate
Control panel
1
2
5
1 Temperature indicator LED
2 Fast Freeze indicator
3 Door sensor
4 Fast Freeze button
5 Temperature regulator
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Temperature regulation
To operate the appliance, proceed as follows:
• touch the temperature regulator button until
the LED corresponding to the required temperature lights up. Selection is progressive,
varying from 2 to 8°C.
At first button touch actual setting LED
keeps blinking.
Any time the button is touch the set temperature is moved to 1 position . Corresponding
LED will blink for a while.
Touch the setting button until the required
temperature is selected. The set will be fixed
coldest setting: +2°C
warmest setting: +8°C
A medium setting is generally the most suitable.
4
3
However, the exact setting should be chosen
keeping in mind that the temperature inside the
appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• quantity of food stored
• appliance location.
Fast Freezing function
You can activate the Fast Freezing function by
pressing the Fast Freezing button.
The LED corresponding to the symbol Fast
Freezing indicator lights up.
You can deactivate the Fast Freezing function
by pressing the Fast Freezing button again.
The Fast Freezing indicator will light off.
Important!
This function stops automatically after 52
hours.
Door sensor
The appliance is equipped with an optical sensor to detect door open.
Do not put anything in front of the corresponding window, to maintain proper functioning.
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap so
18
as to remove the typical smell of a brand-new
product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage the finish.
www.zanussi.com
Daily use
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing
fresh food and storing frozen and deep-frozen
food for a long time.
To freeze fresh food activate the Action Freeze
function at least 24 hours before placing the
food to be frozen in the freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in the upper
drawer, as this is the coldest point.
The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate,
a label located on the inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours: during this
period do not add other food to be frozen.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of
use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 12 hours
on the Action Freeze setting.
If large quantities of food are to be stored, remove all drawers from appliance and place
food on glass shelf to obtain the best performance.
Important! In the event of accidental
defrosting, for example due to a power failure, if
the power has been off for longer that the value
shown in the technical characteristics chart
under "rising time", the defrosted food must be
consumed quickly or cooked immediately and
then re-frozen (after cooling).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used,
can be thawed in the refrigerator compartment
or at room temperature, depending on the time
available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen,
directly from the freezer: in this case, cooking
will take longer.
www.zanussi.com
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a series of
runners so that the
shelves can be positioned as desired.
Positioning the door shelves
To permit storage of
food packages of various sizes, the door
shelves can be
placed at different
heights.
1
2
3
Gradually pull the
shelf in the direction
of the arrows until it
comes free, then reposition as required.
Removal of freezing baskets from the
freezer
The freezing baskets have a limit stop to prevent their accidental removal or falling out. At
the time of its removal from the freezer, pull the
basket towards yourself and, upon reaching the
end point, remove the basket by tilting its front
upwards.
At the time of putting it back, slightly lift the
front of the basket to insert it into the freezer.
Once you are over the end points, push the
baskets back in their position.
19
1
2
1
2
Helpful hints and tips
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the
Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the
compressor may run continuously, causing
frost or ice on the evaporator. If this happens,
set the Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and
so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour
• position food so that air can circulate freely
around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and
place on the glass shelf above the vegetable
drawer.
For safety, store in this way only one or two
days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should
be covered and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in
special airtight containers or wrapped in alumi-
20
nium foil or polythene bags to exclude as much
air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing
process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be
frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly
cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to
be rapidly and completely frozen and to make
it possible subsequently to thaw only the
quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are
airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch
food which is already frozen, thus avoiding a
rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than fatty
ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on
each individual pack to enable you to keep
tab of the storage time.
www.zanussi.com
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred
from the foodstore to the freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open
longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly and
cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period indicated
by the food manufacturer.
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in
its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free from
debris.
• rinse and dry thoroughly.
After cleaning, reconnect the equipment to the
mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every
time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a
trough into a special container at the back of
the appliance, over the motor compressor,
where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator
compartment channel to prevent the water
overflowing and dripping onto the food inside.
Use the special cleaner provided, which you
will find already inserted into the drain hole.
Important! Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly
perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the
surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a
brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the
plastics used in this appliance. For this reason
it is recommended that the outer casing of this
appliance is only cleaned with warm water with
a little washing-up liquid added.
www.zanussi.com
Defrosting of the freezer
The freezer compartment of this model, on the
other hand, is a "no frost" type. This means that
there is no buildup of frost when it is in operation, neither on the internal walls nor on the
foods.
The absence of frost is due to the continuous
circulation of cold air inside the compartment,
driven by an automatically controlled fan.
21
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost (if foreseen) and clean the appliance
and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to
check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.
Troubleshooting
Caution! Before troubleshooting,
disconnect the power supply.
Only a qualified electrician or competent
person must do the troubleshooting that is not
in this manual.
Problem
Important! There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant
circulation).
Possible cause
Solution
The appliance is noisy.
The appliance is not installed properly.
Check if the appliance stands stable
(all the feet should be on the floor).
The appliance does not
operate.
The plug is not connected to the
mains socket correctly.
Connect the plug to the mains socket correctly.
The appliance has no power. There
is no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The light device is in stand-by.
Close and open the door.
The unit is defective.
Refer to "Replacing the control unit".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The food temperature is too high.
Let the food temperature decrease to
room temperature before storage.
The room temperature is too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting
process, frost defrosts on the rear
plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows
into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
The light device does not
work.
The compressor operates
continually.
22
www.zanussi.com
Problem
Possible cause
Solution
Water flows on the ground.
The melting water outlet does not
flow in the evaporative tray above
the compressor.
Attach the melting water outlet to the
evaporative tray.
The temperature in the appliance is too low/high.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher/lower temperature.
If your appliance is still not working properly after making the above checks, contact the After
Sales Centre. You can find the list at the end of
this manual.
Replacing the control unit
The appliance is equipped with a longlife LED
interior light.
Only service is allowed to replace the control
unit. Contact your Service Center.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the After Sales Service.
Technical data
Dimension
Height
1850 mm
Width
595 mm
Depth
658 mm
Rising Time
18 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.
Installation
Caution! Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct
operation of the appliance before installing the
appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the
ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the
appliance:
www.zanussi.com
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Location
The appliance should be installed well away
from sources of heat such as radiators, boilers,
direct sunlight etc. Ensure that air can circulate
freely around the back of the cabinet. To ensure
23
best performance, if the appliance is positioned
below an overhanging wall unit, the minimum
distance between the top of the cabinet and
the wall unit must be at least 100 mm . Ideally,
however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate
levelling is ensured by one or more adjustable
feet at the base of the cabinet.
2
Warning! It must be possible to
disconnect the appliance from the mains
power supply; the plug must therefore be easily
accessible after installation.
1
100 mm
min
4
3
Levelling
B
20 mm
A
When placing the appliance ensure that it
stands level. This can
be achieved by two
adjustable feet at the
bottom in front.
Rear spacers
You can find the two spacers in the bag with
documentation.
Do these steps to install the spacers:
1. Release the screw.
2. Engage the spacer below the screw.
3. Turn the spacer to the right position.
4. Tighten again the screws.
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and
frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact for
this purpose. If the domestic power supply
socket is not earthed, connect the appliance to
a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Door reversibility
Warning! Before carrying out any
operations, remove the plug from the
power socket.
24
www.zanussi.com
Important! To carry out the following
operations, we suggest that this be made with
A
E
B
F
B
A
2
A
1
D
C D
• Open the doors.
Unscrew the middle
hinge (B). Remove
the plastic spacer
(A).
• Remove the spacer
(F) and move to the
other side of the
hinge pivot (E).
• Remove the doors.
• Remove the lefthand cover pin of
the middle hinge
(C,D) and move to
the other side.
• Fit the pin of the
middle hinge (C) into the left-hand hole
of the lower door.
C
another person that will keep a firm hold on the
doors of the appliance during the operations.
• Unscrew the lower • Remove the plugs
hinge (A)
(1)on the upper
side of both doors
• Remove the leftand move them to
hand cover pins (D)
the other side.
and move to the
other side.
• Re-insert the lower
door on the lower
• Re-screw the lower
hinge pivot.
hinge (A) on the opposite side.
• Insert the middle
hinge into the left
• Unscrew the lower
drill of the lower
hinge pivot (B) and
door.
the spacer (C) and
place them on the
opposite side.
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The edges of the doors run parallel to the
side edge of the appliance.
• The magnetic seal adheres to the cabinet.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the gasket may not fit perfectly to the cabi-
• Unscrew the upper
hinge pivot and
place it on the opposite side.
• Fit the upper door
on the upper door
pivot.
• Re-insert the upper
door on the middle
hinge pivot slightly
tilting both doors.
• Re-screw the middle hinge . Do not
forget the plastic
spacer .
net. In that case, wait for the natural fitting of
the gasket.
In case you do not want to carry out the above
mentioned operations, contact the nearest After
Sales Service Force. The After Sales Service
specialist will carry out the reversibility of the
doors at your cost.
Environmental concerns
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may not
be treated as household waste. Instead it
www.zanussi.com
should be taken to the appropriate collection
point for the recycling of electrical and
electronic equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help prevent
25
potential negative consequences for the
environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed
26
information about recycling of this product,
please contact your local council, your
household waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
www.zanussi.com
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bandeau de commande _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
27
30
31
31
32
33
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ 35
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ 36
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37
En matière de sauvegarde de l'environnement
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation
correcte de l'appareil, lisez attentivement cette
notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil
pour la première fois. Pour éviter toute erreur
ou accident, veillez à ce que toute personne qui
utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez
cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit
être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son
fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens,
conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages
dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé
par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil
sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une personne
responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à
portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à
couper le câble d'alimentation électrique au
ras de l'appareil pour éviter les risques
www.zanussi.com
d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés à
l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une
fermeture à ressort, nous vous conseillons de
rendre celle-ci inutilisable avant de vous en
débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de
s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
Consignes générales de sécurité
Avertissement
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure
intégrée, ne soient pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la
conservation des aliments et/ou des boissons dans le cadre d’un usage domestique
normal, tel que celui décrit dans la présente
notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques (comme des sorbetières électriques, ...)
à l'intérieur des appareils de réfrigération à
moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de
l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un
haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.
27
Pendant le transport et l'installation de votre
appareil, assurez-vous qu'aucune partie du
circuit frigorifique n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre
source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se trouve
l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie et/ou une électrocution.
Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil,
ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.
1.
•
•
•
•
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière de
l'appareil. Une prise de courant écrasée
ou endommagée peut s'échauffer et
causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil
est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant
sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée,
n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur
de l'ampoule (si présent) de l'éclairage
intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention lors de
son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les
surfaces givrées et les produits congelés
(risque de brûlure et d'arrachement de la
peau).
Évitez une exposition prolongée de l'appareil
aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées dans
cet appareil sont des ampoules spécifiques
uniquement destinées à être utilisées sur des
28
appareils ménagers. Elles ne sont pas du
tout adaptées à un éclairage quelconque
d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre
la sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil.
(Si l'appareil est sans givre.)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de
conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de
boissons gazeuses dans le compartiment
congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater
et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels
que les bâtonnets glacés dès leur sortie de
l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la
prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la
couche de givre. Utilisez une spatule en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation
de l'eau de dégivrage dans le compartiment
réfrigérateur. Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de
l'appareil.
Installation
Important Avant de procéder au branchement
électrique, respectez scrupuleusement les
instructions fournies dans cette notice.
www.zanussi.com
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas
endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il
est endommagé. Signalez immédiatement au
revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre
heures avant de brancher l'appareil pour que
le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour
de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe.
Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre
Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout
contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage, cuisson
ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement sur le réseau
d'eau est prévu.)
www.zanussi.com
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à
l'entretien de l'appareil doivent être réalisés
par un électricien qualifié ou une personne
compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé
que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C.
contribuant ainsi à préserver l'environnement.
L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les
ordures ménagères et les déchets urbains. La
mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles
auprès des autorités locales. Veillez à ne pas
détériorer les circuits frigorifiques, notamment
au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés
dans cet appareil identifiés par le symbole
sont recyclables.
29
Description de l'appareil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14 13 12 11 10
1 Bacs à fruits
2 Clayette en verre
8 Balconnet de porte
9 Balconnet à bouteilles
3 Clayette en verre
4 Clayette en verre
10 Panier de congélation
11 Bac Maxibox
5 Clayette en verre
6 Unité de commande
12 Bac Frostfree
13 Module de refroidissement
7 Compartiment à beurre
14 Plaque signalétique
30
www.zanussi.com
Bandeau de commande
1
2
5
1 Indicateur de température LED
2 Voyant Fast Freeze
3 Capteur de porte
4 Touche Fast Freeze
5 Thermostat
Mise en marche
Insérez la fiche dans la prise murale.
Réglage de la température
Pour utiliser l'appareil, procédez comme suit :
• appuyez sur la touche du thermostat jusqu'à
ce que le voyant LED correspondant à la
température souhaitée apparaisse. La sélection se fait progressivement de + 2 °C à
+ 8 °C
Lorsque vous appuyez sur la touche la première fois, le voyant LED du réglage actuel
continue de clignoter.
À chaque fois que vous appuyez sur la touche, la température réglée change d'un degré. Le voyant LED correspondant clignotera
un instant.
Appuyez sur la touche de réglage, jusqu'à ce
que la température souhaitée s'affiche. Le réglage sera maintenu
Réglage le plus froid : +2 °C
Réglage le plus chaud : +8 °C
Un réglage intermédiaire est généralement le
plus indiqué.
4
3
Toutefois, on obtiendra le réglage exact en tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées entreposées
• l'emplacement de l'appareil.
Fonction de congélation rapide
Pour activer la fonction Congélation rapide, appuyez sur la touche Congélation rapide.
Le LED correspondant au symbole Congélation
rapide s'allume.
Pour désactiver la fonction Congélation Rapide,
appuyez à nouveau sur la touche Congélation
Rapide.
Le voyant de Congélation rapide s'éteint.
Important
Cette fonction s'arrête automatiquement au
bout de 52 heures.
Capteur de porte
L'appareil est équipé d'un capteur optique détectant l'ouverture de la porte.
Ne placez rien devant la fenêtre correspondante pour lui permettre de fonctionner correctement.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires interwww.zanussi.com
nes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
31
Important N'utilisez pas de produits abrasifs,
poudre à récurer, éponge métallique pour ne
pas abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Congeler les aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des denrées fraîches et conserver à
long terme des aliments surgelés ou congelés.
Activez la fonction Action Freeze 24 heures au
moins avant d'introduire les denrées fraîches à
congeler dans le compartiment congélateur.
Placez les aliments à congeler dans le tiroir supérieur, car il s'agit du point le plus froid.
La quantité maximale de denrées que vous
pouvez congeler par tranche de 24 heures figure sur la plaque signalétique, située à l'intérieur
de l'appareil.
Le processus de congélation dure 24 heures :
vous ne devez ajouter aucune autre denrée à
congeler pendant cette période.
en fonction du temps disponible pour cette
opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites
sans décongélation préalable : dans ce cas, la
cuisson est plus longue.
Conservation des aliments congelés
Lors de la première utilisation ou après une période de non utilisation, faites fonctionner l'appareil en mode Action Freeze pendant au moins
12 heures, avant de placer les produits dans le
compartiment.
Si vous devez stocker une grande quantité
d'aliments, retirez tous les tiroirs et placez directement les aliments sur les clayettes réfrigérantes pour obtenir les meilleures performances
possibles.
Emplacement des balconnets de la porte
Important En cas de décongélation
accidentelle, due par exemple à une coupure
de courant, si la coupure a duré plus de temps
qu'il n'est prévu au paragraphe « Autonomie de
fonctionnement » du chapitre Caractéristiques
techniques, consommez rapidement les
aliments décongelés ou cuisez-les
immédiatement avant de les recongeler (une
fois refroidis).
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être
décongelés dans le compartiment réfrigérateur
ou à température ambiante, avant d'être utilisés,
32
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières pour que les clayettes puissent être
placées en fonction
des besoins.
En fonction de la taille des paquets d'aliments conservés, les
balconnets de la porte peuvent être positionnés à différentes
hauteurs.
1
2
3
Tirez progressivement
le balconnet dans le
sens des flèches
pour le dégager, puis
repositionnez-le selon
les besoins.
Retrait des paniers de congélation du
congélateur
Les paniers de congélation sont équipés d'un
arrêt afin d'empêcher leur retrait accidentel ou
chute. Pour retirer le panier du congélateur, tirez-le vers vous et en atteignant l'arrêt, retirez-le
en inclinant la partie avant vers le haut.
Pour le remettre, relevez légèrement l'avant du
panier et insérez-le dans le congélateur. Une
www.zanussi.com
fois que vous avez dépassé les butées d'arrêt,
poussez les paniers dans la bonne position.
1
2
1
2
Conseils utiles
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus
longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur la
position de froid maximum et l'appareil est
plein : il est possible que le compresseur
fonctionne en régime continu, d'où un risque
de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position
du dispositif de réglage de température de
façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de denrées
fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore chauds
ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les
aliments, surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans
des sachets en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours
au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les
bien couverts sur une clayette.
www.zanussi.com
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés
dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les
soigneusement dans des feuilles d'aluminium
ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins
d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans
le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se
conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont
pas correctement emballés.
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que vous
pouvez congeler par 24 heures est indiquée
sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures.
Aucune autre denrée à congeler ne doit être
ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires
fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour
une congélation rapide et uniforme, adaptés
à l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles
d'aluminium ou de polyéthylène et assurezvous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour
éviter une remontée en température de ces
derniers.
33
• les aliments maigres se conservent mieux et
plus longtemps que les aliments gras ; le sel
réduit la durée de conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation
indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des
produits surgelés et congelés du
commerce
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• assurez-vous que les denrées surgelées
achetées dans le commerce ont été correctement entreposées par le revendeur ;
• prévoyez un temps réduit au minimum pour le
transport des denrées du magasin d'alimentation à votre domicile ;
• évitez d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laissez ouverte que le temps
nécessaire ;
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés ;
• ne dépassez pas la durée de conservation
indiquée par le fabricant.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant
toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit réfrigérant : l'entretien et
la recharge ne doivent donc être effectués que
par du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte et
nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute
accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Important Ne pas tirer, déplacer ou
endommager les tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou
caustiques ni d'éponges avec grattoir pour
nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et
laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une
brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet
des économies d'énergie.
34
Important Attention à ne pas endommager le
système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans
cet appareil. Il est par conséquent recommandé
d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la
carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation
normale. L'eau de dégivrage est collectée dans
un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil,
au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation
de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de
déborder et de couler sur les aliments qui se
trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet
spécial se trouvant déjà dans l'orifice.
www.zanussi.com
Dégivrage du congélateur
Le compartiment congélateur de ce modèle est
"sans givre". Cela signifie qu'il n'y a aucune formation de givre pendant son fonctionnement, ni
sur les parois internes si sur les aliments.
L'absence de givre est due à la circulation continuelle de l'air froid à l'intérieur du compartiment, sous l'impulsion d'un ventilateur à commande automatique.
En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil
ainsi que tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour
prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de
débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter
la détérioration des aliments en cas de panne
de courant.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Attention Avant toute intervention sur
l'appareil, débranchez-le.
La résolution des problèmes non mentionnés
dans la présente notice doit être exclusivement
confiée à un électricien qualifié ou à une
personne compétente.
Problème
Important L'appareil émet certains bruits
pendant son fonctionnement (compresseur,
circuit frigorifique).
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas correctement
installé.
Vérifiez que l'appareil est de niveau
et d'aplomb (tous les pieds doivent
être en contact avec le sol).
L'appareil ne fonctionne
pas.
L'appareil n'est pas correctement
branché à la prise de courant.
Branchez correctement la fiche à la
prise de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil.
La prise de courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique
à la prise de courant.
Contactez un électricien qualifié.
L'éclairage est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'unité de commande est défectueuse.
Consultez le paragraphe « Remplacement de l'unité de commande ».
La température n'est pas réglée
correctement.
Sélectionnez une température plus
élevée.
La porte n'est pas fermée correctement.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
L’éclairage ne fonctionne
pas.
Le compresseur fonctionne en permanence.
www.zanussi.com
35
Problème
Cause possible
Solution
La température des aliments est
trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à température ambiante avant de les placer dans l'appareil.
La température ambiante est trop
élevée.
Diminuez la température ambiante.
De l'eau s'écoule sur la
plaque arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique,
le givre fond sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le
réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de l'eau de
dégivrage est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage.
Des produits empêchent l'eau de
s'écouler dans le réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de l'eau de
dégivrage ne s'écoule pas dans le
bac d'évaporation situé au-dessus
du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation de l'eau
au bac d'évaporation de l'eau de dégivrage.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse/élevée.
Le thermostat n'est pas réglé correctement.
Augmentez/réduisez la température.
En cas d'anomalie de fonctionnement et si malgré toutes les vérifications une intervention
s'avère nécessaire, contactez le service aprèsvente. Vous trouverez une liste à la fin de cette
notice d'utilisation.
Remplacement de l'unité de commande
L'appareil est équipé d'un éclairage à LED longue durée.
Le remplacement de l'unité de commande doit
uniquement être effectué par un technicien
après-vente. Contactez votre service aprèsvente.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le service après-vente.
Caractéristiques techniques
Dimension
Hauteur
1850 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
658 mm
Autonomie de fonctionnement
18 h
Tension
230-240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté gauche à
36
l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
www.zanussi.com
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
B
A
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Emplacement
L'appareil ne doit pas être installé près d'une
source de chaleur comme un radiateur, une
chaudière, la lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air circule librement à l'arrière
de l'appareil. Pour garantir un rendement optimum si l'appareil est installé sous un élément
suspendu, la distance entre le haut de l’appareil
et l'élément suspendu doit être de 100 mm minimum. Si possible, évitez de placer l'appareil
sous des éléments suspendus. La mise à niveau se fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds
réglables à la base de la carrosserie de l’appareil.
20 mm
Classe
climatique
100 mm
min
Installation
Entretoises arrière
Vous trouverez les deux entretoises dans le sachet avec la documentation.
Pour installer les entretoises, procédez comme
suit :
1. Desserrez la vis.
2. Insérez l'entretoise sous la vis.
3. Tournez l'entretoise dans la bonne position.
4. Resserrez les vis.
2
Avertissement L'appareil doit pouvoir
être débranché à tout moment ; il est donc
nécessaire que la prise murale reste accessible
après l'installation.
4
www.zanussi.com
3
1
37
Mise à niveau
pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil
sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un
électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas
d'incident suite au non-respect des consignes
de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
Lorsque vous installez l'appareil, veillez à
ce qu'il soit d'aplomb.
Utilisez les deux
pieds réglables se
trouvant à l'avant de
l'appareil.
Réversibilité de la porte
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la
tension et la fréquence indiquées sur la plaque
signalétique correspondent à celles de votre
réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
câble d'alimentation comporte un logement
A
E
B
F
C D
38
B
C
Avertissement Avant toute opération,
débranchez la fiche de la prise de courant.
Important Pour effectuer les opérations
suivantes, il est conseillé de se faire aider par
une autre personne pour maintenir fermement
les portes lors de toute manipulation de
l'appareil.
A
2
A
D
1
www.zanussi.com
• Ouvrez les portes.
Dévissez la charnière intermédiaire (B).
Retirez l'entretoise
en plastique (A).
• Retirez l'entretoise
(F) et placez-la de
l'autre côté du gond
de charnière (E).
• Enlevez les portes.
• Retirez la goupille
du cache gauche
de la charnière centrale (C, D) et placez-la de l'autre côté
• Insérez la goupille
de la charnière centrale (C) dans le
trou gauche de la
porte inférieure.
• Dévissez la charniè- • Enlevez les caches
re inférieure (A)
(1) situés sur l'arête
supérieure des deux
• Retirez les goupilles
portes et placez-les
du cache gauche
sur le côté opposé.
(D) placez-les de
l'autre côté.
• Replacez la porte
inférieure sur le
• Revissez la charniègond de la charnière inférieure (A) du
re inférieure.
côté opposé.
• Dévissez le gond de • Insérez la charnière
centrale dans le
la charnière inférieutrou gauche de la
re (B) et l'entretoise
porte inférieure.
(C) et placez-les du
côté opposé.
Faites une dernière vérification pour vous assurer que :
• Toutes les vis sont bien serrées.
• Les bords des portes sont parallèles au côté
de l'appareil.
• Le joint magnétique adhère bien à l'appareil.
• La porte s'ouvre et se ferme correctement.
Si la température ambiante est basse (par
exemple, en hiver), il se peut que le joint n'ad-
• Dévissez le gond de
la charnière supérieure et placez-le sur
le côté opposé.
• Installez la porte supérieure sur le gond
supérieur.
• Replacez la porte
supérieure sur le
gond de la charnière centrale en inclinant légèrement les
deux portes.
• Revissez la charnière centrale. N'oubliez pas l'entretoise
en plastique.
hère pas parfaitement. Dans ce cas, attendez
que le joint reprenne sa taille naturelle.
Si vous ne souhaitez pas effectuer personnellement les opérations décrites ci-dessus, contactez votre service après-vente. Un technicien du
service après-vente procédera à la réversibilité
des portes à vos frais.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au
point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil
dans les règles de l’art, nous préservons
www.zanussi.com
l'environnement et notre sécurité, s’assurant
ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de
ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où
vous avez effectué l'achat.
39
280150729-A-202012
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising