Aeg S63300KDX0 Handleiding


Add to My manuals
76 Pages

advertisement

Aeg S63300KDX0 Handleiding | Manualzz

S63300KDX0

NL Gebruiksaanwijzing

EN User manual

FR Notice d'utilisation

DE Benutzerinformation

2

20

37

56

2 www.aeg.com

INHOUD

1.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3.

BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4.

DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

5.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

6.

ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

7.

PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

8.

MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

9.

GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

10.

TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

11.

MILIEUBESCHERMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com

Registreer uw product voor een betere service: www.aeg.com/productregistration

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.

Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt.

De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.

Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1.

NEDERLANDS

3

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

1.1

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.

• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.

1.2

Algemene veiligheid

WAARSCHUWING!

Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.

• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.

• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld roomijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.

• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat. Dit is een aardgas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.

Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.

Indien het koelcircuit beschadigd is:

– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden

– de ruimte waar het apparaat zich bevindt, grondig ventileren

• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.

4 www.aeg.com

Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

WAARSCHUWING!

Om gevaar te voorkomen mogen alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Het netsnoer mag niet worden verlengd.

Controleer of de stekker niet wordt platgedrukt of beschadigd door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Controleer of u de stekker van het apparaat kunt bereiken.

Trek niet aan het snoer.

Als de stekker loszit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.

U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat verplaatst.

• Haal geen artikelen uit het vriesvak of raak ze niet aan wanneer uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

• De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.

1.3

Dagelijks gebruik

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.

1.4

Installatie

Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.

Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.

• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.

• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen

(compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.

• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).

1.5

Service

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.

• Verwijder het afdekplaatje van de

LED-verlichting niet. Neem contact op met de dichtstbijzijnde After Sales

Service om het LED-lichtbord indien nodig te vervangen.

• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.

1.6

Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en

NEDERLANDS

5 evenmin in de isolatiematerialen.

Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.

2.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3

4

1

2

Glazen plateau

Glazen plateau

Glazen plateau

Glazen plateau

13 12

7

8

5

6

Glazen plateau

Dynamic Air-koelen

Bedieningspaneel

Boterschap

6 www.aeg.com

9

10

11

Deurplateau

Deurplateau

Flessenrek

3.

BEDIENINGSPANEEL

12

13

Fruitlade

Typeplaatje

1

6 5

1

Display (weergave)

2

3

Toets om de temperatuur hoger te zetten

Toets om de temperatuur lager te zetten

OK-toets

4

5

Mode-toets

6

ON/OFF-toets

Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen in een hard geluid door de Mode -toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden in te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.

3.1

Display

7

5

6

3

4

7

1

2

1 2 3 4 5 6

Timerfunctie

COOLMATIC-functie in en uit

Minute Minder-functie in en uit

Kinderslotfunctie

Alarmlampje

Weergave temperatuur

Vakantiefunctie

4 3 2

3.2

Inschakelen

Ga als volgt te werk om het apparaat in te schakelen:

1.

Steek de stekker in het stopcontact.

2.

3.

Druk op de ON/OFF -knop als het display uit is.

Als "dEMo" op het display verschijnt, staat het apparaat in de demonstratiestand. Zie 'Problemen oplossen'.

4.

Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.

Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.

3.3

Uitschakelen

Ga als volgt te werk om het apparaat uit te schakelen:

1.

Druk op de ON/OFF-knop voor 5 seconden.

2.

3.

Het display wordt uitgeschakeld.

Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.

3.4

Temperatuurregeling

De ingestelde temperatuur van de koelkast kan worden aangepast door op de thermostaatknoppen te drukken.

Standaard ingestelde temperatuur: +5

°C voor de koelkast.

Het temperatuurlampje toont de ingestelde temperatuur.

De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt.

Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen.

3.5

Minute Minder-functie

De Minute Minder -functie moet worden gebruikt om een akoestisch alarm op de gewenste tijd in te stellen. Dit is bijvoorbeeld handig als in een recept staat dat een mengsel een bepaalde tijd moet afkoelen.

Om de functie aan te zetten:

1.

Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Het Minute Minder -lampje knippert.

2.

3.

De timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten).

Druk op de timerknop om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot

90 minuten.

Druk op de OK-toets om te bevestigen.

Het Minute Minder -lampje wordt getoond.

De timer begint te knipperen (min).

Op het einde van de aftelling knippert het Minute Minder -lampje en klinkt een alarm:

1.

druk op de toets OK om het geluid uit te schakelen en de functie te beeindigen.

De functie kan op elk moment worden uitgeschakeld tijdens het aftellen:

1.

Druk op de Mode-knop tot het Minute Minder -lampje knippert.

2.

Druk op de OK-toets om te bevestigen.

3.

Het Minute Minder -lampje gaat uit.

Het is mogelijk om te allen tijde tijdens het aftellen en voor het einde van de ingestelde tijd, de tijd te veranderen door op de toets voor het lager zetten van de temperatuur en op de toets voor het hoger zetten van de temperatuur te drukken.

NEDERLANDS

3.6

Kinderslot-functie

7

Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen onbedoelde bediening.

Voor inschakeling van de functie:

1.

2.

Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Het indicatielampje Kinderslot knippert.

3.

Het indicatielampje Kinderslot wordt getoond.

Voor uitschakeling van de functie:

1.

Druk op de OK-knop om te bevestigen.

2.

3.

Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert.

Druk op de OK-knop om te bevestigen.

Het indicatielampje Kinderslot gaat uit.

3.7

COOLMATIC-functie

Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de COOLMATICfunctie in te schakelen om deze producten sneller te koelen en om te voorkomen dat voedsel dat al in de koelkast ligt warm wordt.

Om de functie aan te zetten:

1.

Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Het COOLMATIC-lampje knippert.

2.

Druk op de toets OK om te bevestigen.

Het COOLMATIC-lampje wordt getoond.

De COOLMATIC-functie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld.

Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:

1.

2.

3.

Druk op de Mode-knop tot het

COOLMATIC-lampje knippert.

Druk op de OK-toets om te bevestigen.

Het COOLMATIC-lampje gaat uit.

De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur te selecteren.

8 www.aeg.com

3.8

Vakantiefunctie

Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en leeg houden tijdens een lange vakantieperiode zonder dat u vieze luchtjes krijgt.

Als de vakantiefunctie actief is, moet het koelvak leeg zijn.

Voor inschakeling van de functie:

1.

Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

2.

Het indicatielampje Vakantie knippert.

De temperatuurweergave van de koelkast toont de ingestelde temperatuur.

Druk op de OK-knop om te bevestigen.

Het indicatielampje Vakantie wordt getoond.

Voor uitschakeling van de functie:

1.

Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Vakantie knippert.

2.

3.

Druk op de OK-knop om te bevestigen.

Het indicatielampje Vakantie gaat uit.

De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur te selecteren.

3.9

Alarm bij open deur

Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. De alarmtoestand bij geopende deur wordt aangegeven door:

• Knipperende alarmindicator

• Zoemer

Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld.

Tijdens het alarm kan de zoemer worden uitgeschakeld door op een willekeurige knop te drukken.

4.

DAGELIJKS GEBRUIK

4.1

DYNAMICAIR

Het koelvak is voorzien van een apparaat dat snelle koeling van voedsel mogelijk maakt en een gelijkmatigere temperatuur in het vak.

Het apparaat activeert zichzelf indien nodig, bijvoorbeeld voor een snel temperatuurherstel nadat de deur is geopend of als de omgevingstemperatuur hoog is.

Stelt u in staat om het apparaat handmatig in te schakelen indien nodig (zie 'DY-

NAMICAIR -functie').

Het DYNAMICAIR -apparaat stopt als de deur open is en start onmiddellijk opnieuw nadat de deur is gesloten.

NEDERLANDS

9

4.2

Verplaatsbare schappen

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

4.3

Flessenrek

Plaats de flessen (met de openingen naar voren gericht) in het voorgeplaatste schap.

Als het schap horizontaal geplaatst is, mogen alleen afgesloten flessen worden neergezet.

Dit schap voor een flessenhouder kan worden gekanteld om vooraf geopende flessen te bewaren. Trek hiervoor de houder omhoog zodat deze omhoog draait en op het niveau erboven kan worden geplaatst.

4.4

Het plaatsen van de deurplateaus

2

1

3

Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.

Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk: trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats het schap op een andere gewenste hoogte terug.

5.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

5.1

Normale bedrijfsgeluiden

• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.

• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan

10 www.aeg.com

zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is normaal.

• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal.

• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.

5.2

Tips voor energiebesparing

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.

5.3

Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:

• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast

• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft

• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren

5.4

Nuttige tips voor het koelen

Nuttige tips:

Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade.

Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.

Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.

Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.

Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.

Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.

Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.

6.

ONDERHOUD EN REINIGING

6.1

De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.

Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.

LET OP!

Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.

6.2

Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.

• spoel ze af en maak ze grondig droog.

Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.

Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.

Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.

Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van

NEDERLANDS

11 dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.

Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.

6.3

Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.

Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.

7.

PROBLEEMOPLOSSING

Tijdens de werking van het apparaat kunnen vaak kleine, maar storende problemen optreden waarvoor niet meteen een monteur hoeft te worden gebeld.

Om onnodige onderhoudskosten te voorkomen, wordt in de onderstaande tabel informatie gegeven over deze problemen.

De werking van het apparaat gaat gepaard met bepaalde geluiden (geluid van compressor en circulatie). Dat is geen probleem, maar de normale werking.

Het apparaat werkt niet continu dus als de compressor stopt, betekent dit niet dat er geen stroom is. Daarom mag u geen elektrische onderdelen van het apparaat aanraken voordat u de stroom hebt uitgeschakeld.

12 www.aeg.com

Probleem

Het apparaat maakt lawaai.

Mogelijke oorzaak

Het apparaat wordt niet goed ondersteund.

Solution

Controleer of het apparaat stabiel staat (alle vier de pootjes en wielen moeten op de vloer staan). Zie

'Waterpas zetten'.

Zie 'Alarm deur open'.

De zoemer klinkt.

Het pictogram Alarm knippert.

Er wordt een vierkantje boven- of onderin het temperatuurdisplay weergegeven.

“dEMo” verschijnt op het display.

De compressor werkt continu.

Er loopt water in de koelkast.

Er loopt water over de vloer.

De temperatuur in het apparaat is te koud.

De deur is niet goed gesloten.

Er is een fout in de temperatuurmeting opgetreden.

Het apparaat staat in de demonstratiestand.

De thermostaatknop staat misschien niet goed.

De deur is niet goed gesloten.

De deur is te vaak geopend.

De temperatuur van het voedsel is te hoog.

Laat de deur niet langer dan nodig openstaan.

Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.

Verlaag de temperatuur in de kamer.

Reinig de waterafvoer.

De omgevingstemperatuur is te hoog.

De waterafvoer is verstopt.

Producten verhinderen dat het water in de wateropvangbak loopt.

De dooiwaterafvoer loopt niet in de verdamperbak boven de compressor.

De thermostaatknop staat misschien niet goed.

Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar de temperatuur kan niet aangepast worden).

Houd de toets OK ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lange zoemer te horen is en de display kort uitgaat; het apparaat start regelmatig met werken.

Stel een hogere temperatuur in.

Zie 'De deur sluiten'.

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

Stel een hogere temperatuur in.

NEDERLANDS

13

Probleem

De temperatuur in het apparaat is te warm.

De temperatuur in de koelkast is te hoog.

Het apparaat werkt niet.

Het lampje werkt niet.

Mogelijke oorzaak

De thermostaatknop staat misschien niet goed.

Solution

Impostare una temperatura inferiore.

De deur is niet goed gesloten.

De temperatuur van het voedsel is te hoog.

Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig.

Er is een grote hoeveelheid voedsel tegelijk in de koelkast geplaatst.

Het apparaat is uitgeschakeld.

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Het apparaat krijgt geen stroom. Er staat geen spanning op het stopcontact.

Het lampje is stuk.

Zie 'De deur sluiten'.

Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.

Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.

Leg kleinere hoeveelheden voedsel tegelijk in de koelkast.

Mettez l'appareil en fonctionnement.

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan. Controleer de zekering. Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.

Zie 'Het lampje vervangen'.

Sluit de deur.

De deur komt tegen het ventilatierooster aan.

De deur is niet goed uitgelijnd.

De deur heeft te lang opengestaan.

Het apparaat staat niet waterpas.

Het apparaat staat niet waterpas.

Zie 'Waterpas zetten'.

Zie 'Waterpas zetten'.

Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor dit merk.

7.1

Het lampje vervangen

Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur heeft.

Alleen een onderhoudsmonteur mag de verlichting vervangen. Neem contact op met uw servicecentrum.

7.2

1.

2.

3.

De deur sluiten

Maak de afdichtingen van de deur schoon.

Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".

Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.

14 www.aeg.com

8.

MONTAGE

WAARSCHUWING!

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.

8.1

Opstelling

Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

Klimaatklasse

SN

N

ST

T

Omgevingstemperatuur

+10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

8.2

Locatie

100 mm min

A B

8.3

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op

Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd.

Zorg er voor dat de lucht vrij kan circuleren aan de achterkant van de kast. Als het apparaat onder een wandkast wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast ten minste 100 mm bedragen om optimale prestaties te garanderen.

Voor de beste prestatie kunt u het apparaat echter beter niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.

WAARSCHUWING!

De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daarom na de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.

een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.

De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.

Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.

NEDERLANDS

15

8.4

Afstandhouders achterkant

2

4

3

1

U vindt de twee afstandhouders in de zak van de gebruikershandleiding.

Volg deze stappen om de afstandhouders te installeren:

1.

Draai de schroef los.

2.

3.

4.

Plaats de afstandhouder onder de schroef.

Draai de afstandshouder in de juiste positie.

Draai de schroeven opnieuw aan.

8.5

horizontale afstelling

Zorgvuldige horizontale afstelling voorkomt trillingen en lawaai van de machine tijdens de werking. Om de hoogte van het apparaat aan te passen, spant u de twee voorvoetjes meer of minder aan.

8.6

Omkeerbaarheid van de deur

3

4

1

2

5

Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dit te doen met de hulp van iemand anders die de deuren van het apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt.

Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk:

• Trek de stekker uit het stopcontact.

• Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren, zodat de compressor de vloer niet kan raken.

• Verwijder de plint.

• Draai de lagere scharnieren los en verwijder ze.

• Verwijder de deur.

• Schroef de pen los en monteer deze weer aan de tegenoverliggende kant.

• Verwijder het kapje en plaats het aan de tegenoverliggende kant.

16 www.aeg.com

h1 h3 h5

• Schroef de onderste pen los en monteer deze weer aan de tegenoverliggende kant.

2 h2

1 h4 h6

• Verwijder de handgreep. Schroef de bovenste beugel van de handgreep los van de staaf van de handgreep

(h1). Schroef de onderste beugel van de handgreep los van de deur (h2)

• Schroef de bovenste beugel van de handgreep los van de deur (h3).

• Schroef de beugel van de handgreep weer aan de deur (h4). Verdraai de beugel van de handgreep met de handgreep en schroef deze aan de deur (h5) en de gemonteerde beugel van de handgreep (h6)

• Zet de onderste deur terug op het onderste scharnier.

• Plaats de bovenste deur weer op het middelste scharnier en kantel de beide deuren enigszins.

• Schroef de onderste scharnieren vast.

• Plaats de plint terug.

• Zet het apparaat rechtop.

Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat:

• Alle schroeven zijn aangedraaid.

• De deur goed open en dicht gaat.

Als de omgevingstemperatuur laag is

(bijv. in de winter), kan het zijn dat het deurrubber niet precies op de kast past.

Wacht in dat geval tot de afdichting zich op een natuurlijke wijze zet.

Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.

Een vakman van de klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.

NEDERLANDS

17

9.

GELUIDEN

Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).

OK

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

BRRR!

BLUBB!

18 www.aeg.com

HISSS!

SSSRRR!

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

10.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting

Voltage

Frequentie

Hoogte

Breedte

Diepte

1540 mm

595 mm

658 mm

230 - 240V

50 Hz

NEDERLANDS

19

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.

11.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

20 www.aeg.com

CONTENTS

1.

SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.

PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.

CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4.

DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

5.

HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

6.

CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

7.

TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

8.

INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

9.

NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

10.

TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

11.

ENVIRONMENT CONCERNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

FOR PERFECT RESULTS

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.

Visit our website for:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information: www.aeg.com

Register your product for better service: www.aeg.com/productregistration

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance: www.aeg.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

We recommend the use of original spare parts.

When contacting Service, ensure that you have the following data available.

The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.

Warning / Caution-Safety information

General information and tips

Environmental information

Subject to change without notice.

1.

ENGLISH

21

SAFETY INSTRUCTIONS

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

1.1

Children and vulnerable people safety

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.

• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

1.2

General safety

WARNING!

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.

• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.

• Do not use other electrical appliances

(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.

• Do not damage the refrigerant circuit.

• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.

During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

If the refrigerant circuit should become damaged:

– avoid open flames and sources of ignition

– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated

• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

WARNING!

Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel to avoid hazard.

22 www.aeg.com

1.

2.

Power cord must not be lengthened.

Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

3.

4.

5.

Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.

Do not pull the mains cable.

If the power plug socket is loose, do not insert the power plug.

There is a risk of electric shock or fire.

6.

You must not operate the appliance without the lamp cover (if foreseen) of interior lighting.

• This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.

• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.

• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

• Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.

1.3

Daily use

• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.

• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.

• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.

1.4

Installation

For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.

Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.

• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts

(compressor, condenser) to prevent possible burn.

• The appliance must not be located close to radiators or cookers.

• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

• Connect to potable water supply only

(If a water connection is foreseen).

1.5

Service

• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

• Do not remove the LED light cover.

Contact the nearest After Sales Service Force to replace the LED light board, if it is necessary.

• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.

1.6

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.

The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.

ENGLISH

23

2.

PRODUCT DESCRIPTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5

6

7

3

4

1

2

Glass shelf

Glass shelf

Glass shelf

Glass shelf

Glass shelf

Dynamic Air-cooling

Control panel

3.

CONTROL PANEL

13 12

8

9

10

11

12

13

Butter shelf

Door shelf

Door shelf

Bottle shelf

Fruit drawer

Rating plate

1

1

Display

6 5 4 3 2

2

Temperature warmer button

24 www.aeg.com

3

Temperature colder button

4

OK button

5

Mode button

6

ON/OFF button

It is possible to change predefined sound of buttons to a loudly one by pressing together Mode button and

Temperature colder button for some seconds. Change is reversible.

3.1

Display

7

5

6

7

3

4

1

2

1 2 3 4 5

Timer function

COOLMATIC function

Minute Minder function

Child Lock function

Alarm indicator

Temperature indicator

Holiday function

6

3.2

Switching on

To switch on the appliance do these steps:

1.

Connect the mains plug to the power socket.

2.

3.

Press the ON/OFF button if the display is off.

If "dEMo" appears on the display, the appliance is in demonstration mode. Refer to "What to do if..." paragraph.

4.

The temperature indicators show the set default temperature.

To select a different set temperature refer to "Temperature regulation".

3.3

Switching off

To switch off the appliance do these steps:

1.

Press the ON/OFF button for 5 seconds.

2.

The display switches off.

3.

To disconnect the appliance from the power disconnect the mains plug from the power socket.

3.4

Temperature regulation

The set temperature of the fridge may be adjusted by pressing the temperature button.

Set default temperature: +5°C for the fridge.

The temperature indicator shows the set temperature.

The set temperature will be reached within 24 hours.

After a power failure the set temperature remains stored.

3.5

Minute Minder function

The Minute Minder function is to be used to set an acoustic alarm at the preferred time, useful for example when a recipe requires to cool down a mixture for a certain length of time.

To switch on the function:

1.

Press the Mode button until the corresponding icon appears.

The Minute Minder indicator flashes.

2.

3.

The Timer shows the set value (30 minutes) for a few seconds.

Press the Timer regulator button to change the Timer set value from 1 to

90 minutes.

Press the OK button to confirm.

The Minute Minder indicator is shown.

The Timer start to flash (min).

At the end of the countdown the Minute

Minder indicator flashes and an audible alarm sounds:

1.

press OK button to switch off the sound and terminate the function.

It is possible to deactivate the function at any time during the countdown:

1.

Press the Mode button until the Minute Minder indicator flashes.

2.

Press the OK button to confirm.

3.

The Minute Minder indicator goes off.

It is possible to change the time at any time during the countdown and at the end by pressing the Temperature colder

button and the Temperature warmer button.

3.6

Child Lock function

To lock the buttons from unintentional operation select the Child Lock function.

To switch on the function:

1.

2.

Press the Mode button until the corresponding icon appears.

The Child Lock indicator flashes.

3.

Press the OK button to confirm.

The Child Lock indicator is shown.

To switch off the function:

1.

2.

3.

Press the Mode button until the

Child Lock indicator flashes.

Press the OK button to confirm.

The Child Lock indicator goes off.

3.7

COOLMATIC function

If you need to insert a large amount of warm food, for example after doing the grocery shopping, we suggest activating the COOLMATIC function to chill the products more rapidly and to avoid warming the other food which is already in the refrigerator.

To switch on the function:

1.

Press the Mode button until the corresponding icon appears.

2.

The COOLMATIC indicator flashes.

Press the OK button to confirm.

The COOLMATIC indicator is shown.

The COOLMATIC function shuts off automatically after approximately 6 hours.

To switch off the function before its automatic end:

1.

Press the Mode button until the

COOLMATIC indicator flashes.

2.

3.

Press the OK button to confirm.

The COOLMATIC indicator goes off.

ENGLISH

25

The function switches off by selecting a different fridge set temperature.

3.8

Holiday function

This function allows you to keep the refrigerator closed and empty during a long holiday period without the formation of a bad smell.

The fridge compartment must be empty with holiday function on.

To switch on the function:

1.

Press the Mode button until the corresponding icon appears.

The Holiday indicator flashes.

2.

The fridge temperature indicator shows the set temperature.

Press the OK button to confirm.

The Holiday indicator is shown.

To switch off the function:

1.

2.

3.

Press the Mode button until the Holiday indicator flashes.

Press the OK button to confirm.

The Holiday indicator goes off.

The function switches off by selecting a different fridge set temperature.

3.9

Door open alarm

An acoustic alarm will sound if the door is left open for a few minutes. The door open alarm conditions are indicated by:

• flashing Alarm indicator

• acoustic buzzer

When normal conditions are restored

(door closed), the alarm will stop.

During the alarm, the buzzer can be switched off by pressing any button.

26 www.aeg.com

4.

DAILY USE

4.1

DYNAMICAIR

4.2

Movable shelves

The refrigerator compartment is equipped with a device that allows for rapid cooling of foods and more uniform temperature in the compartment.

This device activates by itself when needed, for example for a quick temperature recovering after door opening or when the ambient temperature is high.

Allows you to switch on the device manually when needed (refer to "DYNAMI-

CAIR Function").

The DYNAMICAIR device stops when the door is open and restarts immediately after the door closing.

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

4.3

Bottle rack

Place the bottles (with the opening facing front) in the pre-positioned shelf.

If the shelf is positioned horizontally, place only closed bottles.

This bottle holder shelf can be tilted in order to store previously opened bottles. To obtain this result, pull the shelf up so it can rotate upwards and be placed on the next higher level.

ENGLISH

27

4.4

Positioning the door shelves

2

1

3

To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights.

To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the shelf in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

5.

HELPFUL HINTS AND TIPS

5.1

Normal Operating Sounds

• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound when the refrigerant is pumped through the coils or tubing.

This is correct.

• When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and you will hear a whirring sound and a pulsating noise from the compressor.

This is correct.

• The thermic dilatation might cause a sudden cracking noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon.

This is correct.

• When the compressor switches on or switches off, you will hear a faint

"click" of the temperature regulator.

This is correct.

5.2

Hints for energy saving

• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the

Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.

5.3

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator

• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

• position food so that air can circulate freely around it

5.4

Hints for refrigeration

Useful hints:

Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer.

For safety, store in this way only one or two days at the most.

Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.

Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.

Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.

Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.

Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.

28 www.aeg.com

6.

CARE AND CLEANING

6.1

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.

Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

CAUTION!

Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.

This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.

6.2

Periodic cleaning

The equipment has to be cleaned regularly:

• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.

• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.

• rinse and dry thoroughly.

Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.

Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.

Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.

Take care of not to damage the cooling system.

Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/ damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.

After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.

6.3

Defrosting of the refrigerator

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.

It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside. Use the special cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole.

7.

TROUBLESHOOTING

During operation of the appliance some smaller but annoying trouble can often occur, which does not require calling a technician out. In the following chart in-

ENGLISH

29 formation is given about them to avoid unnecessary charges on service.

The operation of the appliance goes with certain sounds (compressor and circulating sound).

This not means a trouble, but a normal operation.

Problem

The appliance is noisy.

Possible cause

The appliance is not supported properly.

The buzzer sounds.

The Alarm icon flashing.

The door is not closed correctly.

The appliance operates discontinuously, so the stopping of compressor does not mean being no current. That is why you must not touch the electrical parts of the appliance before breaking the circuit.

Solution

Check if the appliance stands stable (all feet and wheels should be on the floor). Refer to "Levelling".

Refer to "Door open alarm".

upper or lower square is shown in the temperature display.

“dEMo” appears on the display.

An error has occurred in measuring the temperature

The appliance is in demonstration mode.

Call your service representative (the cooling system will continue to keep food products cold, but temperature adjustment will not be possible)

Keep pressed approximately 10 sec the OK button since a long sound of buzzer is heard and the display shut off for a short while: appliance start works regularly.

Set a warmer temperature.

The compressor runs continuously.

Water flows inside the refrigerator.

The Temperature regulator may be set incorrectly.

The door is not closed correctly.

The door has been opened too frequently.

The food temperature is too high.

The room temperature is too high.

The water outlet is clogged.

Food prevent that water flows into the water collector.

Refer to "Closing the door".

Do not keep the door open longer than necessary.

Let the food temperature decrease to room temperature before storage.

Decrease the room temperature.

Clean the water outlet.

Make sure that food do not touch the rear plate.

30 www.aeg.com

Problem

Water flows on the ground.

The temperature in the appliance is too cold.

The temperature in the appliance is too warm.

Possible cause

The melting water outlet does not flow in the evaporative tray above the compressor.

The Temperature regulator may be set incorrectly.

Solution

Attach the melting water outlet to the evaporative tray.

Set a warmer temperature.

The Temperature regulator may be set incorrectly.

Set a lower temperature.

The temperature in the refrigerator is too warm.

The appliance does not operate.

The door is not closed correctly.

The food temperature is too high.

There is no cold air circulation in the appliance.

Large quantities of food to be cooled were put in at the same time.

The appliance is switched off.

The mains plug is not connected to the mains socket correctly.

The appliance has no power. There is no voltage in the mains socket.

Refer to "Closing the door".

Let the food temperature decrease to room temperature before storage.

Make sure that there is cold air circulation in the appliance.

Insert smaller quantities of food to be cooled at the same time.

Switch on the appliance.

Connect the mains plug to the mains socket correctly.

The lamp does not work.

Door interferes with ventilation grill.

Misaligned door.

The lamp is defective.

The door has been open to long.

The appliance is not levelled.

The appliance is not levelled.

Connect a another electrical appliance to the mains socket. Check fuse. Contact a qualified electrician.

Refer to "Replacing the lamp".

Close the door.

Refer to "Levelling".

Refer to "Levelling".

As much as the advice does not lead to result, call the nearest brand-mark service.

7.1

Replacing the lamp

7.2

Closing the door

The appliance is equipped with a longlife LED interior light.

Only service is allowed to replace the lighting device. Contact your Service

Center .

1.

2.

Clean the door gaskets.

If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".

ENGLISH

31

3.

If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service

Center.

8.

INSTALLATION

WARNING!

Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.

8.1

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

N

ST

T

Climate class

SN

Ambient temperature

+10°C to + 32°C

+16°C to + 32°C

+16°C to + 38°C

+16°C to + 43°C

8.2

Location

100 mm min

A B

8.3

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.

The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the do-

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least

100 mm . Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

WARNING!

It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

mestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C.

Directives.

32 www.aeg.com

8.4

Rear spacers

2

4

8.5

Levelling

3

1

You can find the two spacers in the bag with documentation.

Do these steps to install the spacers:

1.

2.

Release the screw.

Engage the spacer below the screw.

3.

4.

Turn the spacer to the right position.

Tighten again the screws.

Accurate levelling prevents the vibration and noise of the appliance during operation. To adjust the height of the appliance loosen or tighten the two adjustable front feet.

8.6

Door reversibility

3

4

2

1

5

To carry out the following operations, we suggest that this be made with another person that will keep a firm hold on the doors of the appliance during the operations.

To change the opening direction of the door, do these steps:

• Remove the plug from the power socket.

• Tilt back the appliance carefully so that the compressor cannot touch the floor.

• Remove the plinth.

• Unscrew and remove the lower hinges.

• Remove the door.

• Unscrew the pin and screw it on the opposite side.

• Remove the cap and position it on the opposite side.

ENGLISH

33

• Unscrew the upper pin and screw it on the opposite side.

2 h1 h3 h5 h2

1 h4 h6

• Remove the handle. Unscrew the top handle bracket from the handle rod

(h1). Unscrew the bottom handle bracket from the door (h2)

• Unscrew the top handle bracket from the door (h3).

• Re-screw the handle bracket on the door (h4). Turn the handle bracket with the handle and screw them to the door (h5) and the fitted handle bracket

(h6)

• Re-insert the door on the lower hinge pivot .

• Re-insert the door on the upper hinge pivot slightly tilting the door.

• Screw the lower hinges.

• Refit the plinth.

• Stand the appliance upright.

Do a final check to make sure that:

• All screws are tightened.

• The door opens and closes correctly.

If the ambient temperature is cold (i.e. in

Winter), the gasket may not fit perfectly to the cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the gasket.

In case you do not want to carry out the above mentioned operations, contact the nearest After Sales Service Force.

The After Sales Service specialist will carry out the reversibility of the doors at your cost.

9.

NOISES

There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation).

34 www.aeg.com

OK

CLICK!

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

ENGLISH

35

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

10.

TECHNICAL DATA

Dimension

Voltage

Frequency

Height

Width

Depth

1540 mm

595 mm

658 mm

230 - 240 V

50 Hz

36 www.aeg.com

The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.

11.

ENVIRONMENT CONCERNS

Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to recycle it.

Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

FRANÇAIS

37

SOMMAIRE

1.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.

BANDEAU DE COMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

4.

UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.

CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

6.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

7.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

8.

INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

9.

BRUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

10.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

11.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : www.aeg.com

Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service : www.aeg.com/productregistration

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.

Avertissement/Attention : consignes de sécurité.

Informations générales et conseils

Informations écologiques

Sous réserve de modifications.

38 www.aeg.com

1.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.

Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.

Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au nonrespect de ces instructions.

1.1

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.

Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.

• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.

• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution.

Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.

• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celleci inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.

1.2

Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT

Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

• L'appareil est destiné uniquement à la conservation des aliments et/ou des boissons dans le cadre d'un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.

• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens artificiels pour accélérer le dégivrage de l'appareil.

• Ne faites pas fonctionner d'appareils

électriques (tels que des sorbetières

électriques) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.

• N'endommagez pas le circuit frigorifique.

• Le circuit frigorifique de l'appareil contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui est néanmoins inflammable.

Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est endommagée.

Si le circuit frigorifique est endommagé :

– évitez les flammes nues et les sources d’ignition

– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil

• Toute modification de l'appareil ou de ses caractéristiques représente un danger. Si le câble d'alimentation est

endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie et/ou un choc

électrique.

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque, les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent être remplacés par un technicien d'entretien agréé ou par un électricien spécialisé.

1.

2.

3.

L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'une rallonge ou d'une prise multiple.

Assurez-vous que la fiche n'est pas écrasée ou endommagée à l'arrière de l'appareil. Une fiche

écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.

Assurez-vous que la prise murale de l'appareil est accessible.

4.

5.

6.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.

Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'y introduisez pas la prise.

Risque de choc électrique ou d'incendie.

N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de l'éclairage intérieur.

• Cet appareil est lourd. Soyez prudent lors de son déplacement.

• Ne touchez pas les surfaces givrées et les produits congelés lorsque vous avez les mains humides/mouillées (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).

• Évitez d'exposer trop longtemps l'appareil aux rayons directs du soleil.

• Les ampoules (si présentes) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spécifiques uniquement destinées à

être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une habitation.

1.3

Utilisation quotidienne

• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil

• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).

FRANÇAIS

39

• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l’appareil Consultez les instructions respectives

1.4

Installation

Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.

• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés.

Dans ce cas, gardez l'emballage.

• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.

• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).

• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).

• Placez de préférence votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).

• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.

• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.)

1.5

Service

• Les branchements électriques nécessaires à la mise en service de l'appareil doivent être réalisés par un électricien spécialisé ou un professionnel qualifié.

• Ne retirez pas le cache voyants. Contactez le service après-vente le plus proche pour remplacer le bandeau de commande si besoin.

• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service Après Vente agréé, exclusivement avec des pièces d'origine.

40 www.aeg.com

1.6

Protection de l'environnement

Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas

être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole sont recyclables.

2.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13

1

4

5

2

3

6

7

Clayette en verre

Clayette en verre

Clayette en verre

Clayette en verre

Clayette en verre

Refroidissement dynamique de l'air

Bandeau de commande

12

8

9

10

11

12

13

Compartiment à beurre

Balconnet de porte

Balconnet de porte

Compartiment à bouteilles

Bac à fruits

Plaque signalétique

FRANÇAIS

41

3.

BANDEAU DE COMMANDE

1

6 5

1

Écran

2

3

Touche d'augmentation de la température

Touche de diminution de la température

Touche OK

4

5

Touche Mode

6

Touche ON/OFF

Pour augmenter le volume défini lors de l'appui sur les touches, appuyez simultanément sur la touche Mode et la touche de diminution de la température pendant plusieurs secondes. Ce changement est réversible.

3.1

Affichage

7

5

6

3

4

7

1

2

1 2 3 4 5

Fonction Minuteur

Fonction COOLMATIC

Fonction Minute Minder

Fonction Sécurité enfants

Voyant d'alarme

Indicateur de température

Fonction Holiday

6

3.2

Mise en marche

Pour mettre l'appareil en marche, procédez comme suit :

1.

2.

3.

Branchez la fiche électrique de l'appareil à la prise de courant.

Appuyez sur la touche ON/OFF si l'affichage est éteint.

Si "dEMo" s'affiche, l'appareil est en mode démonstration. Reportez-vous

4 3 2 au paragraphe « En cas d'anomalie de fonctionnement ».

4.

Les indicateurs de température indiquent la température programmée par défaut.

Pour sélectionner une température programmée différente, reportez-vous au paragraphe « Réglage de la température ».

3.3

Mise à l'arrêt

Pour mettre à l'arrêt l'appareil, procédez comme suit :

1.

2.

3.

Appuyez sur la touche ON/OFF pendant 5 secondes.

L'affichage est désactivé.

Pour mettre l'appareil hors tension, débranchez-le électriquement.

3.4

Réglage de la température

La température de consigne du réfrigérateur est réglée en appuyant sur la touche de température.

Température par défaut : + 5 °C dans le compartiment réfrigérateur.

L'indicateur de température indique la température programmée.

La température programmée sera atteinte sous 24 heures.

Après une coupure de courant, la température programmée reste activée.

3.5

Fonction Minute Minder

La fonction Minute Minder doit être utilisée pour le réglage d'une alarme sonore

à une heure souhaitée, ce qui est utile, par exemple, lorsque l'on souhaite refroidir une préparation pendant un certain temps dans le cadre d'une recette de cuisine.

42 www.aeg.com

Pour activer la fonction :

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant apparaisse.

2.

3.

L'indicateur Minute Minder clignote.

La minuterie affiche pendant quelques secondes la valeur de consigne

(30 minutes).

Appuyez sur la touche de réglage de la minuterie pour modifier la valeur de consigne (1 à 90 minutes).

Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

L'indicateur Minute Minder s'affiche.

La minuterie se met à clignoter

(min).

À la fin du décompte, le voyant Minute

Minder clignote et un signal sonore retentit :

1.

appuyez sur la touche OK pour désactiver le signal sonore et terminer la fonction.

Il est possible de désactiver cette fonction à tout moment pendant le décompte :

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant Minute Minder clignote.

2.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

3.

Le voyant Minute Minder s'éteint.

Il est possible de modifier l'heure à tout moment pendant et à la fin du décompte en appuyant simultanément sur la touche de réglage pour obtenir plus de froid et sur la touche de réglage pour obtenir moins de froid.

3.6

Fonction Sécurité enfants

Pour verrouiller les touches afin de prévenir les erreurs de manipulation, sélectionnez la fonction Sécurité enfants.

Pour activer la fonction :

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant apparaisse.

2.

Le voyant Sécurité enfants clignote.

3.

Appuyez sur la touche OK pour confirmation.

Le voyant Sécurité enfants apparaît.

Pour désactiver la fonction :

1.

2.

3.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant Sécurité enfants clignote.

Appuyez sur la touche OK pour confirmation.

Le voyant Sécurité enfants s'éteint.

3.7

Fonction COOLMATIC

Si vous devez ranger une grande quantité d'aliments dans votre réfrigérateur, par exemple après avoir fait vos courses, nous vous suggérons d'activer la fonction COOLMATIC : elle permet de refroidir rapidement les aliments tout en

évitant le réchauffement des denrées déjà stockées dans le réfrigérateur.

Pour activer la fonction :

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant apparaisse.

2.

L'indicateur COOLMATIC clignote.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

L'indicateur COOLMATIC s'affiche.

La fonction COOLMATIC se désactive automatiquement au bout d'environ

6 heures.

Pour désactiver la fonction avant sa désactivation automatique :

1.

2.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que l'indicateur COOLMATIC clignote.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

3.

L'indicateur COOLMATIC s'éteint.

La fonction se désactive en sélectionnant une température de consigne différente.

3.8

Fonction Vacances

Cette fonction vous permet de laisser le compartiment réfrigérateur vide et fermé pendant une longue période sans formation de mauvaises odeurs.

Avant d'activer la fonction Vacances, le compartiment réfrigérateur doit être vide.

Pour activer la fonction :

1.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant apparaisse.

Le voyant Vacances clignote.

2.

Le voyant du thermostat du réfrigérateur indique la température programmée.

Appuyez sur la touche OK pour confirmation.

Le voyant Vacances apparaît.

Pour désactiver la fonction :

1.

2.

Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant Vacances clignote.

Appuyez sur la touche OK pour confirmation.

3.

Le voyant Vacances s'éteint.

La fonction s'éteint en choisissant une température différente pour le réfrigérateur.

FRANÇAIS

43

3.9

Alarme porte ouverte

Une alarme sonore se déclenche si la porte reste ouverte pendant quelques minutes. Les conditions d'alarme porte ouverte sont indiquées par :

• Un voyant d'alarme clignotant

• Une alarme sonore.

Au rétablissement des conditions normales (porte fermée), l'alarme s'arrête.

Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore peut être désactivée en appuyant sur une touche quelconque.

4.

UTILISATION QUOTIDIENNE

4.1

DYNAMICAIR

Le compartiment réfrigérateur est équipé d'un dispositif qui permet le refroidissement rapide des aliments et qui maintient une température plus homogène dans le compartiment.

Ce dispositif s'active automatiquement en cas de besoin, par exemple pour rafraîchir rapidement le réfrigérateur lorsque la porte est laissée ouverte ou si la température ambiante est élevée.

Il vous permet de mettre manuellement le dispositif en fonctionnement si nécessaire (reportez-vous au chapitre « Fonction DYNAMICAIR »).

La fonction DYNAMICAIR s'arrête si la porte est ouverte et redémarre sitôt la porte refermée.

44 www.aeg.com

4.2

Clayettes amovibles

Plusieurs glissières ont été installées sur les parois du réfrigérateur pour vous permettre de placer les clayettes comme vous le souhaitez.

4.3

Compartiment à bouteilles

Placez les bouteilles (ouverture vers l'avant) sur la clayette prévue à cet effet.

Si la clayette est en position horizontale, placez uniquement des bouteilles non entamées.

Cette clayette peut être inclinée afin de pouvoir y placer des bouteilles déjà ouvertes. Pour cela, tirez la clayette vers le haut afin qu'elle puisse glisser vers le haut et être placée sur le niveau supérieur.

4.4

Mettez en place les balconnets de la porte.

2

1

3

En fonction de la taille des emballages des aliments conservés, les balconnets de la porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs.

Pour les ajuster, procédez comme suit : tirez progressivement sur le balconnet dans le sens des flèches pour le dégager, puis repositionnez-le selon vos besoins.

5.

CONSEILS UTILES

5.1

Bruits de fonctionnement normaux

• Le liquide de refroidissement qui passe dans le circuit d'évaporation peut produire un bruit de gargouillis ou de bouillonnement. Ce phénomène est normal.

• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.

• La dilatation thermique peut provoquer un soudain, léger bruit de craquement. C'est un phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène est normal.

• Un léger claquement se produit lors de la mise en fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.

5.2

Conseils pour l'économie d'énergie

• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps que nécessaire.

• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif de réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.

5.3

Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches

Pour obtenir les meilleures performances possibles :

FRANÇAIS

45

• N'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.

• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.

• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.

5.4

Conseils pour la réfrigération

Conseils utiles :

Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placezla sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.

La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.

Aliments cuits, plats froids, etc. : placezles bien couverts sur une clayette.

Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).

Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.

Lait en bouteille : bouchez-le et placezle dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.

Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement emballés.

6.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

6.1

Nettoyage intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.

N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.

ATTENTION débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.

Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.

46 www.aeg.com

6.2

Nettoyage périodique

Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :

• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.

• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.

• Rincez et séchez soigneusement.

Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.

Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur.

Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.

Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.

De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.

Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.

6.3

Dégivrage du réfrigérateur

En fonctionnement normal, le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque fois que le compresseur s'arrête.

L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.

Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler à l'intérieur de l'appareil.

Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.

7.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

Pendant le fonctionnement de l'appareil, des anomalies minimes mais gênantes peuvent se produire qui n'exigent cependant pas l'intervention d'un technicien. Le tableau suivant vous donne des informations vous permettant d'éviter des frais de réparation inutiles.

L'appareil produit certains bruits lorsqu'il fonctionne (compresseur et bruits de circulation). Cela est normal.

L'appareil fonctionne de façon discontinue. L'arrêt du compresseur ne signifie donc pas l'absence de courant électrique. L'appareil doit être débranché électriquement avant toute intervention.

FRANÇAIS

47

Problème

L'appareil est bruyant.

Cause possible

L'appareil n'est pas stable.

“dEMo” s’affiche sur le bandeau.

L'appareil est en mode démonstration.

Solution

Vérifiez que l'appareil est de niveau et d'aplomb (les pieds et les roulettes doivent être tous en contact avec le sol). Reportez-vous au paragraphe « Mise à niveau ».

Consultez le paragraphe

« Alarme porte ouverte ».

Le signal sonore se déclenche. Le symbole d'alarme clignote.

Un carré supérieur ou inférieur apparaît sur l'écran de température.

Le compresseur fonctionne en permanence.

La porte n'est pas correctement fermée.

Une erreur s'est produite en mesurant la température.

Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement réglé.

La porte n'est pas correctement fermée.

La porte a été ouverte trop souvent.

La température des aliments est trop élevée.

De l'eau s'écoule à l'intérieur du réfrigérateur.

La température ambiante est trop élevée.

L'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage est obstrué.

Faites appel au service après-vente (le système de réfrigération continue de maintenir les aliments au froid, mais le réglage de la température n'est pas possible).

Maintenez la touche OK appuyée pendant environ

10 sec jusqu'à ce que le déclenchement d'une alarme sonore se fasse longuement entendre et que l'écran s'éteigne momentanément : l'appareil commence à fonctionner régulièrement.

Modifiez le dispositif de réglage de température pour obtenir moins de froid.

Reportez-vous au chapitre

« Fermeture de la porte ».

Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que nécessaire.

Laissez les aliments revenir

à température ambiante avant de les placer dans l'appareil.

Diminuez la température ambiante.

Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage.

48 www.aeg.com

Problème

De l'eau coule sur le sol.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop basse.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée.

La température du réfrigérateur est trop élevée.

L'appareil ne fonctionne pas.

L'ampoule ne fonctionne pas.

La porte entrave la grille de ventilation.

Cause possible

Des aliments empêchent l'eau de s'écouler dans le réservoir d'eau.

L'eau de dégivrage ne s'écoule pas dans le plateau d'évaporation situé au-dessus du compresseur.

Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement réglé.

Solution

Assurez-vous que les aliments ne touchent pas la plaque arrière.

Fixez le tuyau de sortie de l'eau au plateau d'évaporation.

Le dispositif de réglage de température n'est pas correctement réglé.

La porte n'est pas correctement fermée.

La température des aliments est trop élevée.

L'air froid ne circule pas dans l'appareil.

Trop d'aliments à réfrigérer ont été introduits dans l'appareil.

L'appareil est à l'arrêt.

La fiche du cordon d’alimentation n'est pas correctement branchée à la prise de courant.

Le courant n'arrive pas à l'appareil. La prise de courant n'est pas alimentée.

L'ampoule est défectueuse.

La porte a été ouverte trop longtemps.

L’appareil n’est pas de niveau.

Modifiez le dispositif de réglage de température pour obtenir moins de froid.

Modifiez le dispositif de réglage de température pour obtenir plus de froid.

Reportez-vous au chapitre

« Fermeture de la porte ».

Laissez les aliments revenir

à température ambiante avant de les placer dans l'appareil.

Assurez-vous que de l'air froid circule dans l'appareil.

Introduisez de plus petites quantités d'aliments à réfrigérer en même temps.

Remettez en fonctionnement l'appareil.

Branchez correctement la fiche du cordon d’alimentation dans la prise de courant.

Branchez un autre appareil

électrique sur la prise de courant. Contrôlez le fusible. Faites appel à un

électricien qualifié.

Consultez le paragraphe

« Remplacement de l'ampoule ».

Fermez le hublot.

Reportez-vous au paragraphe « Mise à niveau ».

FRANÇAIS

49

Problème

La porte n'est pas correctement alignée.

Cause possible

L’appareil n’est pas de niveau.

Solution

Reportez-vous au paragraphe « Mise à niveau ».

Si ces conseils n'apportent pas de solution à votre problème, veuillez consulter le service après-vente de votre magasin vendeur.

7.1

Remplacement de l'ampoule

L'appareil est équipé d'un éclairage à diode DEL longue durée.

Le remplacement du dispositif d'éclairage doit uniquement être effectué par un technicien du service après-vente. Contactez votre service après-vente.

2.

3.

Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».

Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez votre service après-vente.

7.2

Fermeture de la porte

1.

Nettoyez les joints de la porte.

8.

INSTALLATION

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les

"Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil.

8.1

Emplacement

Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

Classe climatique

SN

N

ST

T

Température ambiante

+10 à + 32 °C

+16 à + 32 °C

+16 à + 38 °C

+16 à + 43 °C

50 www.aeg.com

8.2

Emplacement

100 mm min

A B

8.3

Branchement électrique

Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.

L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à

L'appareil ne doit pas être installé près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une chaudière, la lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air circule librement à l'arrière de l'appareil.

Pour garantir un rendement optimal si l'appareil est installé sous un élément suspendu, la distance entre le haut de l'appareil et l'élément suspendu doit

être de 100 mm minimum. Si possible,

évitez de placer l'appareil sous des éléments suspendus. La mise de niveau se fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds réglables à la base de l'appareil.

AVERTISSEMENT

L'appareil doit pouvoir être débranché à tout moment ; il est donc nécessaire que la prise reste accessible après l'installation.

la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un

électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.

Cet appareil est conforme aux directives communautaires.

8.4

Entretoises arrière

4

3

2

1

1.

2.

3.

Vous trouverez deux entretoises dans le même sachet que la notice d'utilisation.

Pour installer les entretoises, procédez comme suit :

4.

Desserrez la vis.

Faites glisser l'entretoise sous la vis.

Tournez l'entretoise en position correcte.

Resserrez la vis.

8.5

Mise de niveau

FRANÇAIS

51

Une mise à niveau correcte évite les vibrations et le bruit de l'appareil au cours de son fonctionnement. Pour ajuster la hauteur de l'appareil, desserrez ou serrez les deux pieds réglables avant.

8.6

Réversibilité de la porte

3

4

2

1

5

Pour effectuer les opérations suivantes, il est conseillé de se faire aider par une autre personne pour maintenir fermement les portes lors de toute manipulation de l'appareil.

Pour changer le sens d'ouverture de la porte, procédez comme suit :

• Débranchez la fiche de la prise électrique.

• Inclinez l'appareil avec précaution vers l'arrière pour que le compresseur ne touche pas le sol.

• Retirez le socle.

• Dévissez, puis retirez les charnières inférieures.

• Démontez la porte.

• Dévissez le pivot et vissez-le sur le côté opposé.

• Démontez le cache et placez-le sur le côté opposé.

• Dévissez le pivot supérieur et vissez-le sur le côté opposé.

2

1

52 www.aeg.com

h1 h3 h5 h2 h4 h6

9.

BRUITS

L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique).

• Retirez la poignée. Dévissez le support supérieur de la tige de la poignée (h1).

Dévissez le support inférieur de la poignée de la porte (h2).

• Dévissez le support supérieur de la poignée de la porte (h3).

• Revissez le support de la poignée sur la porte (h4). Tournez le support de la poignée avec la poignée et vissez l'ensemble sur la porte (h5) et sur le support installé (h6)

• Replacez la porte sur le gond de la charnière inférieure.

• Replacez la porte sur le gond de la charnière supérieure en inclinant légèrement la porte.

• Vissez les charnières inférieures.

• Remettez en place le socle.

• Remettez l'appareil en position verticale.

Faites une dernière vérification pour vous assurer que :

• Toutes les vis sont bien serrées.

• La porte s'ouvre et se ferme correctement.

Si la température ambiante est basse

(par exemple, en hiver), il se peut que le joint n'adhère pas parfaitement. Dans ce cas, attendez que le joint reprenne sa taille naturelle.

Si vous ne souhaitez pas effectuer personnellement les opérations décrites cidessus, contactez votre service aprèsvente. Un technicien du service aprèsvente procédera à la réversibilité des portes à vos frais.

OK

CLICK!

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

FRANÇAIS

53

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

BRRR!

BLUBB!

54 www.aeg.com

HISSS!

SSSRRR!

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

10.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

Hauteur

Largeur

Profondeur

Tension

Fréquence

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le

1540 mm

595 mm

658 mm

230 - 240 V

50 Hz côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.

FRANÇAIS

55

11.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

56 www.aeg.com

INHALT

1.

SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

2.

GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.

BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.

TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

5.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

6.

REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

7.

FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

8.

MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

9.

GERÄUSCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

10.

TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

11.

UMWELTTIPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum

Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu erhalten: www.aeg.com

Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten: www.aeg.com/productregistration

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben: www.aeg.com/shop

KUNDENDIENST UND -BETREUUNG

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden

(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),

Seriennummer.

Warnungs-/ Sicherheitshinweise.

Allgemeine Hinweise und Ratschläge

Hinweise zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

1.

DEUTSCH

57

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der

Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei einem

Weiterverkauf des Gerätes dem neuen

Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über

Gebrauch und Sicherheit informiert ist.

Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die

Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden

Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder

Haftung freigestellt ist.

1.1

Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen

• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren

Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!

• Ziehen Sie vor der Entsorgung des

Gerätes den Netzstecker, schneiden

Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die

Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschlie-

ßen können.

• Wenn dieses Gerät mit magnetischer

Türdichtung ein älteres Modell mit

Schnappverschluss (Türlasche) an der

Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das

Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.

1.2

Allgemeine

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.

Achten Sie darauf, dass die Belüftungs-

öffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.

• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanleitung beschrieben wird.

• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den

Abtauprozess zu beschleunigen.

• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen

Zweck zugelassen sind.

• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.

• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im

Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches

Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.

Achten Sie beim Transport und bei der Montage des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.

Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:

– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden

– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften

58 www.aeg.com

• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/ oder zu Stromschlägen führen.

WARNUNG!

Elektrische Bauteile (Netzkabel,

Stecker, Kompressor) dürfen zur

Vermeidung von Gefahren nur vom Kundendienst oder einer

Fachkraft ausgewechselt werden.

1.

2.

3.

Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.

Vergewissern Sie sich, dass der

Netzstecker nicht an der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder beschädigter Netzstecker

überhitzt möglicherweise und kann einen Brand verursachen.

Vergewissern Sie sich, dass der

Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.

4.

5.

6.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Stecken Sie den Netzstecker niemals in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (falls vorhanden) für die Innenbeleuchtung.

• Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport.

• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.

• Das Gerät nicht über eine längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

• Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind!

Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.

1.3

Täglicher Gebrauch

• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die

Kunststoffteile des Gerätes.

• Lagern Sie keine feuergefährlichen

Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät.

Explosionsgefahr.

• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sind strikt einzuhalten. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.

1.4

Montage

Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.

• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in

Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem

Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die

Verpackung auf.

• Lassen Sie das Gerät mindestens vier

Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den

Kompressor zurückfließen kann.

• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.

• Das Gerät sollte zur Vermeidung von

Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von

Heizkörpern oder Kochern installiert werden.

• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.

• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.

1.5

Wartung

• Elektrische Wartungsarbeiten am Gerät dürfen nur von einem qualifizierten

Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.

• Entfernen Sie nicht die LED-Abdeckung. Wenden Sie sich, falls notwendig, zum Austausch der LED-Platine an

Ihren Kundendienst.

• Wenden Sie sich für Reparaturen und

Wartung nur an Fachkräfte der autori-

sierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.

1.6

Umweltschutz

Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das

Gerät darf nicht wie normaler

Hausmüll entsorgt werden. Die

Isolierung enthält entzündliche

Gase: das Gerät muss gemäß

DEUTSCH

59 den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der

Nähe des Wärmetauschers. Die

Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol markiert sind, können recycelt werden.

2.

GERÄTEBESCHREIBUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

4

5

2

3

6

7

Glasablage

Glasablage

Glasablage

Glasablage

Glasablage

Dynamische Luftkühlung

Bedienfeld

13 12

8

9

10

11

12

13

Butterfach

Türablage

Türablage

Flaschenabstellfach

Obst- und Gemüseschublade

Typenschild

60 www.aeg.com

3.

BEDIENFELD

1

6 5

1

Display

2

Taste zum Erhöhen der Temperatur

3

Taste zum Senken der Temperatur

4

Taste OK

5

Taste Mode

6

Taste ON/OFF

Der voreingestellte Tastenton lässt sich auf einen lauten Ton einstellen. Halten

Sie dazu die Taste Mode und die Taste zur Verringerung der Temperatur mehrere Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt sich rückgängig machen.

3.1

Anzeige

7

1

4

5

2

3

6

7

1 2 3 4 5

Uhrfunktion

COOLMATIC-Funktion

Minute Minder-Funktion

Kindersicherung

Alarmanzeige

Temperaturanzeige

Urlaubsmodus

6

3.2

Einschalten des Geräts

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät einzuschalten:

1.

2.

3.

Stecken Sie den Netzstecker in die

Netzsteckdose.

Drücken Sie die Taste ON/OFF, wenn das Display ausgeschaltet ist.

Wenn auf dem Display „dEMo“ angezeigt wird, befindet sich das Gerät

4 3 2 im Demo-Modus. Schlagen Sie dazu bitte unter „Was tun, wenn ...“ nach.

4.

Die Temperaturanzeigen zeigen die jeweils eingestellte Standardtemperatur an.

Informationen zur Auswahl einer anderen Temperatur finden Sie unter „Temperaturregelung“.

3.3

Ausschalten

Zum Ausschalten des Gerätes:

1.

2.

3.

Drücken Sie 5 Sekunden lang die

Taste ON/OFF.

Das Display wird ausgeschaltet.

Ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose, um das Gerät vom

Netz zu trennen.

3.4

Temperaturregelung

Die Temperatur des Kühlschranks lässt sich durch Drücken des Temperaturreglers einstellen.

Stellen Sie die Standardtemperatur ein:

+5 °C für den Kühlschrank.

Die Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur.

Die eingestellte Temperatur wird innerhalb von 24 Stunden erreicht.

Nach einem Stromausfall bleibt die eingestellte Temperatur gespeichert.

3.5

Funktion Minute Minder

Mit der Funktion Minute Minder wird ein akustischer Alarm auf eine gewünschte

Zeit eingestellt. Dies ist zum Beispiel nützlich, wenn ein Rezept erfordert, dass eine Speise für eine bestimmte Zeit abkühlen muss.

Zum Einschalten der Funktion:

1.

2.

3.

Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.

Die Minute Minder Anzeige blinkt.

Der Timer zeigt den eingestellten

Wert (30 Minuten) ein paar Sekunden lang an.

Drücken Sie die Einstelltaste des

Timers, um den eingestellten Wert des Timers auf 1 bis 90 Minuten zu

ändern.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

Die Minute Minder Anzeige erscheint.

Der Timer beginnt zu blinken (min).

Nach Ablauf des Countdowns blinkt die

Anzeige Minute Minder und es ertönt ein Alarmsignal.

1.

Drücken Sie die Taste OK, um das

Alarmsignal auszuschalten und die

Funktion zu beenden.

Diese Funktion kann während des

Countdowns jederzeit ausgeschaltet werden:

1.

2.

Drücken Sie die Taste Mode bis die

Anzeige Minute Minder blinkt.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

3.

Die Anzeige Minute Minder erlischt.

Die Zeit kann während des Countdowns und am Ende geändert werden, indem

Sie die Tasten zur Erhöhung und Verringerung der Temperatur drücken.

3.6

Funktion Kindersicherung

Wählen Sie die Kindersicherung, um die

Tasten gegen eine unbeabsichtigte Betätigung zu verriegeln.

Zum Einschalten der Funktion:

1.

2.

3.

Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.

Die Anzeige „Kindersicherung“ blinkt.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

Die Anzeige „Kindersicherung“ leuchtet.

Zum Ausschalten der Funktion:

1.

Drücken Sie die Taste Mode, bis die

Anzeige „Kindersicherung“ blinkt.

2.

3.

DEUTSCH

61

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

Die Anzeige „Kindersicherung“ erlischt.

3.7

Funktion COOLMATIC

Wenn Sie zum Beispiel nach einem Einkauf größere Mengen warmer Lebensmittel einlegen möchten, empfehlen wir die Aktivierung der Funktion COOLMA-

TIC, um die Produkte schneller zu kühlen und zu vermeiden, dass die bereits im

Kühlschrank befindlichen Lebensmittel erwärmt werden.

Zum Einschalten der Funktion:

1.

Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.

2.

Die COOLMATIC Anzeige blinkt.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

Die COOLMATIC Anzeige erscheint.

Die Funktion COOLMATIC wird nach etwa 6 Stunden automatisch abgeschaltet.

Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer automatischen Abschaltung:

1.

Die Taste Mode drücken, bis die Anzeige COOLMATIC blinkt.

2.

3.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

Die Anzeige COOLMATIC erlischt.

Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Temperatur für den Kühlraum ausgeschaltet.

3.8

Urlaubsmodus

Mit dieser Funktion können Sie den

Kühlschrank über längere Zeit mit geschlossener Tür leer stehen lassen, ohne dass sich ein unangenehmer Geruch entwickelt.

Der Kühlraum muss leer sein, wenn Sie den Urlaubsmodus nutzen wollen.

Zum Einschalten der Funktion:

1.

Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.

Die Anzeige „Urlaubsmodus“ blinkt.

62 www.aeg.com

2.

Die Temperaturanzeige des Kühlschranks zeigt die eingestellte Temperatur an.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

Die Anzeige „Urlaubsmodus“ leuchtet.

Zum Ausschalten der Funktion:

1.

Drücken Sie die Taste Mode, bis die

Anzeige „Urlaubsmodus“ blinkt.

2.

3.

Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.

Die Anzeige „Urlaubsmodus“ erlischt.

Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Temperatur für den Kühlraum ausgeschaltet.

3.9

Alarm „Tür offen“

Es ertönt ein Alarmsignal, wenn die Tür einige Minuten lang offen steht. Der

Alarm „Tür offen“ wird wie folgt angezeigt:

• blinkende Alarmanzeige

• akustisches Signal

Sobald der Normalzustand wiederhergestellt ist (Tür geschlossen), wird der

Alarm deaktiviert.

In der Alarmphase kann das akustische

Alarmsignal durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.

4.

TÄGLICHER GEBRAUCH

4.1

DYNAMICAIR

Der Kühlschrank ist mit einer Funktion ausgestattet, die für eine rasche Kühlung der Lebensmittel und eine gleichmäßigere Temperatur im Innenraum sorgt.

Bei Bedarf schaltet sich diese Funktion selbsttätig ein, z. B. zur raschen Wiederherstellung der Temperatur, nachdem die Tür geöffnet wurde, oder wenn die

Umgebungstemperatur hoch ist.

Sie können die Funktion bei Bedarf manuell einschalten (siehe Funktion „DY-

NAMICAIR “).

Die Funktion DYNAMICAIR schaltet sich ab, wenn die Tür geöffnet wird und schaltet sich wieder ein, sobald die Tür geschlossen wird.

4.2

Verstellbare Ablagen

DEUTSCH

63

Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.

4.3

Flaschenhalter

Im voreingestellten Flaschenhalter können Flaschen (mit der Öffnung nach vorn) gelagert werden.

Legen Sie nur verschlossene Flaschen in den Flaschenhalter, wenn er sich in horizontaler Stellung befindet.

Sie können den Flaschenhalter nach oben kippen, damit dort auch bereits geöffnete Flaschen gelagert werden können. Ziehen Sie dazu den Flaschenhalter nach oben und lassen Sie ihn in die nächsthöhere Stellung einrasten.

4.4

Positionieren der Türablagen

2

1

3

Die Türablagen können in unterschiedlicher Höhe positioniert werden, wodurch das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen ermöglicht wird.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Ziehen Sie die Ablage langsam in Pfeilrichtung, bis sie sich herausheben lässt, und setzen Sie sie dann nach Wunsch wieder ein.

64 www.aeg.com

5.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE

5.1

Normale

Betriebsgeräusche

• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das

Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.

• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes

Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.

• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.

• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des

Temperaturreglers zu hören. Das ist normal.

5.2

Energiespartipps

• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.

• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen.

Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren

Energieverbrauch ermöglicht.

• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten in den Kühlschrank.

• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark riechen.

• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft frei zirkulieren kann.

5.4

Hinweise für die Kühlung

Tipps:

Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen

Sie diese auf die Glasablage über der

Gemüseschublade.

Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei

Tage auf diese Weise.

Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können abgedeckt auf eine

Ablage gelegt werden.

Obst und Gemüse: bitte waschen Sie

Obst und Gemüse gründlich und legen

Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).

Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.

Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.

Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und

Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.

5.3

Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel

So erzielen Sie die besten Ergebnisse:

6.

REINIGUNG UND PFLEGE

6.1

Reinigung des Innenraums

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.

Verwenden Sie keine aggressiven

Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.

VORSICHT!

Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

6.2

Regelmäßige Reinigung

Der gesamte Kühlschrank muss regelmä-

ßig gereinigt werden:

• Reinigen Sie die Innenseiten und die

Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.

• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.

• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.

Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des

Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.

Benutzen Sie zur Reinigung des

Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder

Wachspolituren, da diese die

Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.

Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der

DEUTSCH

65

Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des

Geräts und es verbraucht weniger Strom.

Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.

Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.

Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.

6.3

Abtauen des Kühlschranks

Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Kompressors automatisch vom Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser sammelt sich in einer Auffangrinne und läuft durch eine

Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Kompressor, wo es verdampft.

Reinigen Sie deshalb regelmäßig die

Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne an der Kühlraumrückwand, damit das Tauwasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte

Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Abflussöffnung befindet.

7.

FEHLERSUCHE

Während des Gerätebetriebs kann es zuweilen zu geringfügigen, aber dennoch unerfreulichen Problemen kommen, für die kein Techniker gerufen werden muss.

In der folgenden Tabelle finden Sie da-

66 www.aeg.com

rüber Informationen, wie unnötige Reparaturkosten vermieden werden können.

Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche

(Kompressor und Zirkulationsgeräusche). Dies ist normal und kein Grund zur Beunruhigung.

Problem Mögliche Ursache

Das Gerät ist zu laut.

Unebenheiten im Boden wurden nicht ausgeglichen.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Das Gerät arbeitet nicht kontinuierlich; wenn der Kompressor aufhört zu arbeiten, bedeutet das nicht, dass kein Strom mehr fließt. Aus diesem Grund dürfen

Sie erst dann elektrische Teile des Geräts berühren, wenn das

Gerät vom Netz getrennt wurde.

Abhilfe

Prüfen Sie, ob das Gerät stabil steht (alle Füße und

Räder müssen fest auf dem

Boden stehen). Siehe hierzu „Ausrichten des Geräts“.

Siehe hierzu „Tür-offen-

Alarm“.

Es ertönt ein akustisches Signal. Das

Alarmsymbol blinkt.

Die Temperaturanzeige zeigt oben oder unten ein

Quadrat an.

Beim Messen der Temperatur ist ein Fehler aufgetreten.

“dEMo” erscheint im

Display.

Der Kompressor läuft ständig.

Das Gerät befindet sich im Demo-Modus.

Bitte wenden Sie sich an

Ihren Kundendienst (das

Kühlsystem hält zwar die eingelagerten Lebensmittel weiterhin kühl, doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr möglich).

Halten Sie die OK-Taste ca. 10 Sekunden gedrückt, bis ein langer Signalton ertönt und das Display eine kurze Zeit ausgeschaltet wird. Das Gerät arbeitet wieder normal.

Stellen Sie eine höhere

Temperatur ein.

Wasser fließt in den

Kühlschrank.

Der Temperaturregler kann falsch eingestellt sein.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Die Tür wurde zu häufig geöffnet.

Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.

Die Raumtemperatur ist zu hoch.

Der Wasserablauf ist verstopft.

Siehe hierzu „Schließen der Tür“.

Lassen Sie die Tür nicht länger als erforderlich offen.

Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das

Gerät legen.

Senken Sie die Raumtemperatur.

Reinigen Sie den Ablauf.

Problem

Wasser fließt auf den Boden.

Die Temperatur im

Gerät ist zu niedrig.

Die Temperatur im

Gerät ist zu hoch.

Die Temperatur im

Kühlschrank ist zu hoch.

Das Gerät funktioniert nicht.

Die Lampe funktioniert nicht.

Die Tür kommt mit dem Belüftungsgitter in Berührung.

DEUTSCH

67

Mögliche Ursache

Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das Wasser zum

Wassersammler fließt.

Der Tauwasserablauf läuft nicht in die Verdampferschale über dem Kompressor.

Der Temperaturregler kann falsch eingestellt sein.

Der Temperaturregler kann falsch eingestellt sein.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.

Die Kaltluft kann im Gerät nicht zirkulieren.

Es wurden gleichzeitig zu große Mengen an Lebensmitteln zum Kühlen eingelegt.

Das Gerät ist abgeschaltet.

Der Netzstecker ist nicht richtig in die Steckdose gesteckt.

Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine

Spannung an der Netzsteckdose an.

Die Lampe ist defekt.

Abhilfe

Stellen Sie sicher, dass die

Lebensmittel nicht die

Rückwand berühren.

Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.

Stellen Sie eine höhere

Temperatur ein.

Stellen Sie eine niedrigere

Temperatur ein.

Siehe hierzu „Schließen der Tür“.

Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das

Gerät legen.

Stellen Sie sicher, dass die

Kaltluft im Gerät zirkulieren kann.

Legen Sie kleinere Lebensmittelmengen zum Kühlen gleichzeitig in den Kühlschrank.

Schalten Sie das Gerät ein.

Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.

Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser

Steckdose funktioniert.

Prüfen Sie die Sicherung.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Siehe hierzu „Austauschen der Lampe“.

Schließen Sie die Tür.

Die Tür stand zu lange offen.

Das Gerät ist nicht eben ausgerichtet.

Siehe hierzu „Ausrichten des Geräts“.

68 www.aeg.com

Problem

Die Tür ist falsch ausgerichtet.

Mögliche Ursache

Das Gerät ist nicht eben ausgerichtet.

Abhilfe

Siehe hierzu „Ausrichten des Geräts“.

Bitte rufen Sie den nächsten Kundendienst an, wenn alle genannten Abhilfemaßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen.

7.1

Austauschen der Lampe

Das Gerät ist mit einer langlebigen LED-

Innenbeleuchtung ausgestattet.

Die Beleuchtung darf nur von einem

Fachmann ausgetauscht werden. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.

2.

3.

Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.

Siehe hierzu „Montage“.

Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden

Sie sich hierzu an den Kundendienst.

7.2

Schließen der Tür

1.

Reinigen Sie die Türdichtungen.

8.

MONTAGE

WARNUNG!

Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um

Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

8.1

Aufstellung

Installieren Sie dieses Gerät an einem

Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:

Umgebungstemperatur

N

ST

T

Klimaklasse

SN +10°C bis + 32°C

+16°C bis + 32°C

+16°C bis + 38°C

+16°C bis + 43°C

DEUTSCH

69

8.2

Aufstellort

100 mm min

A B

8.3

Elektrischer Anschluss

Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen

Anschlusswerten übereinstimmen.

Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem

Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls

Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand von Wärmequellen wie Heizungen,

Boilern, direkter Sonneneinstrahlung etc.

aufgestellt werden. Vergewissern Sie sich, dass Luft an der Rückseite des Geh-

äuses frei zirkulieren kann. Um einwandfreien Betrieb sicherzustellen, sollte der

Abstand zwischen der Oberseite des

Gehäuses und dem Hängeschrank mindestens 100 mm betragen, wenn das

Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wurde. Allerdings sollte die Aufstellung des Geräts unter einem Hängeschrank nach Möglichkeit vermieden werden. Die ordnungsgemäße waagrechte Ausrichtung des Gerätes kann mit

Hilfe eines oder mehrerer verstellbarer

Füße am Sockel des Gehäuses erfolgen.

WARNUNG!

Es muss möglich sein, das Gerät von der Hauptstromversorgung zu trennen; daher sollte der Stecker nach der Installation leicht zugänglich sein.

die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das

Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten

Sicherheitshinweise entstehen.

Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.

8.4

Hintere Distanzstücke

4

3

2

1

Die beiden Distanzstücke befinden sich im Beutel mit den Unterlagen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Distanzstücke anzubringen:

1.

2.

3.

4.

Lösen Sie die Schraube.

Setzen Sie das Distanzstück unter dem Schraubenkopf ein.

Drehen Sie das Distanzstück in die richtige Position.

Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

70 www.aeg.com

8.5

Ausrichten

Durch eine genaue waagrechte Ausrichtung lassen sich Vibrationen und Geräusche während des Betriebs minimieren.

Lösen oder ziehen Sie zum Ausrichten des Geräts die beiden vorderen

Schraubfüße an.

8.6

Wechseln des Türanschlags

3

4

1

2

5

Die nachfolgend beschriebenen

Schritte sollten von mindestens zwei Personen durchgeführt werden, um ein Herunterfallen der

Türen zu vermeiden.

Zum Wechseln des Türanschlags muss wie folgt vorgegangen werden:

• Ziehen Sie den Netzstecker aus der

Steckdose.

• Neigen Sie das Gerät vorsichtig nach hinten, sodass der Kompressor den

Boden nicht berührt.

• Entfernen Sie die Sockelblende.

• Schrauben Sie die unteren Scharniere ab und entfernen Sie diese.

• Hängen Sie die Tür aus.

• Schrauben Sie den Bolzen ab und bringen Sie ihn an der gegenüberliegenden Seite an.

• Nehmen Sie die Kappe ab und bringen Sie sie an der gegenüberliegenden Seite an.

• Schrauben Sie den oberen Bolzen ab und an der gegenüberliegenden Seite wieder an.

2

1

h1 h3 h5 h2 h4 h6

9.

GERÄUSCHE

Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).

DEUTSCH

71

• Entfernen Sie den Griff. Schrauben Sie die obere Griffhalterung von der Griffstange ab (h1). Schrauben Sie die untere Griffhalterung von der Tür ab (h2).

• Lösen Sie die Schrauben der oberen

Griffhalterung von der Tür (h3).

• Schrauben Sie die Griffhalterung wieder an der Tür an (h4). Drehen Sie die

Griffhalterung mit dem Griff um und schrauben Sie beides an der Tür (h5) und der befestigten Griffhalterung (h6) an.

• Hängen Sie die Tür wieder am unteren

Scharnier ein.

• Hängen Sie die leicht geneigte Tür wieder am oberen Scharnier ein.

• Schrauben Sie die unteren Scharniere an.

• Bringen Sie die Sockelblende wieder an.

• Stellen Sie das Gerät wieder in aufrechte Position.

Führen Sie eine Endkontrolle durch, um sicherzustellen, dass:

• alle Schrauben fest angezogen sind;

• die Tür ordnungsgemäß öffnet und schließt.

Bei niedrigen Umgebungstemperaturen

(z. B. im Winter) kann es vorkommen, dass die Türdichtung nicht richtig am

Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall ab, bis sich die Dichtung allmählich anpasst.

Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie bei den oben beschriebenen

Schritten Unterstützung benötigen. Ein

Kundendiensttechniker wird die Türen dann auf Ihre Kosten umbauen.

72 www.aeg.com

OK

CLICK!

SSSRRR!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR!

CRACK!

CLICK!

BRRR!

BLUBB!

BRRR!

BLUBB!

HISSS!

SSSRRR!

DEUTSCH

73

HISSS!

SSSRRR!

CRACK!

CRACK!

10.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

Höhe

Breite

Tiefe

Spannung

Frequenz

Die technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild im Innern des Gerätes

1540 mm

595 mm

658 mm

230 - 240 V

50 Hz auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.

74 www.aeg.com

11.

UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem

Symbol . Entsorgen Sie die

Verpackung in den entsprechenden

Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und

Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie

Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das

Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr

Gemeindeamt.

DEUTSCH

75

www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals