AEG | A72710GNX0 | User manual | Aeg A72710GNX0 Handleiding

A72710GNW0
A72710GNX0
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
DE Benutzerinformation
2
22
40
2
www.aeg.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MILIEUBESCHERMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het
apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen
die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de
veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze
instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst
of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd
over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt
is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te
voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de
voedingskabel door (zo dicht mogelijk
bij het apparaat) en verwijder de deur
om te voorkomen dat kinderen een
elektrische schok krijgen of zichzelf in
het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van
een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is
van een veerslot (slot) op de deur of
het deksel, zorg er dan voor dat u het
slot onbruikbaar maakt voordat u het
oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten
kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt
zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals
uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld roomijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit
doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat. Dit is een aardgas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd
zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich
bevindt, grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
4
www.aeg.com
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische
schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Om gevaar te voorkomen mogen
alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) uitsluitend worden vervangen door
een erkende onderhoudsdienst
of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet worden
verlengd.
2. Controleer of de stekker niet
wordt platgedrukt of beschadigd
door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken
en brand veroorzaken.
3. Controleer of u de stekker van het
apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker loszit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien
van toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak of
raak ze niet aan wanneer uw handen
vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen
de luchtopening in de achterwand.
(Als het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de
fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van
het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de
betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze
veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het
apparaat geconsumeerd worden.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met
metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om
ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Gebruik nooit een haardroger of ander verwarmingsapparaat om het ontdooien te versnellen. Oververhitting
kan de kunststof binnenkant beschadigen, en door binnendringend vocht
kan het apparaat onder stroom komen
staan.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of
er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
NEDERLANDS
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit
tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie
opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
1.6 Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het appa-
5
raat, dienen uitgevoerd te worden
door een gekwalificeerd elektricien of
competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
1.7 Bescherming van het
milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het
zijn recyclebaar.
symbool
6
www.aeg.com
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
4
6
5
1 Bedieningspaneel
4 Vriesmanden
2 Koudemodule
5 Typeplaatje
3 Klepje
6 Maxibox-mandjes
3. BEDIENINGSPANEEL
1
6
5
1 Display (weergave)
2 Toets om de temperatuur hoger te
zetten
3 Toets om de temperatuur lager te
zetten
4 OK-toets
4
3
2
5 Mode-toets
6 ON/OFF-toets
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen in een
hard geluid door de Mode -toets en de
toets om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele se-
NEDERLANDS
conden in te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.
3.1 Display/Indicatielampje
1
2
3 4 5
6
1 Weergave timer
2 FROSTMATIC-functie in en uit
3 Minute Minder-functie in en uit
4 Kinderslotfunctie
5 Alarmlampje
6 Temperatuurweergave
3.2 Inschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat in
te schakelen:
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF -knop als het
display uit is.
3. Het alarm kan na een paar seconden
afgaan.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor
informatie over het resetten van het
alarm.
4. Als "dEMo" op het display verschijnt, staat het apparaat in de demonstratiestand. Zie 'Problemen oplossen'.
5. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.
Als de deur gedurende enkele
minuten open blijft staan, gaat
de verlichting automatisch uit.
De verlichting wordt gereset
door de deur te sluiten en weer
te openen.
3.3 Uitschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat uit
te schakelen:
1. Druk de ON/OFF-toets gedurende
een paar seconden in.
2. Het display wordt uitgeschakeld.
3.
7
Trek de stekker uit het stopcontact
om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.
3.4 Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de vriezer kan worden aangepast door op de
temperatuurknop te drukken.
Standaard ingestelde temperatuur:
• -18 °C voor de vriezer
De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24
uur worden bereikt.
Na een stroomonderbreking
blijft de ingestelde temperatuur
opgeslagen.
3.5 FROSTMATIC-functie
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de toetsOK om te bevestigen.
Het FROSTMATIC-lampje wordt getoond.
Deze functie stopt automatisch na 52
uur.
Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:
1. Druk op de Mode-knop tot het
FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de toetsOK om te bevestigen.
3. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit.
De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur te selecteren.
3.6 Minute Minder-functie
DeMinute Minder-functie wordt gebruikt
om een akoestisch alarm in te stellen op
een bepaalde tijd. Dit is bijvoorbeeld
nuttig wanneer een recept gedurende
een bepaalde tijd moet afkoelen of wanneer u niet wilt vergeten dat u flessen in
de vriezer hebt geplaatst om ze snel te
laten afkoelen.
Om de functie aan te zetten:
8
www.aeg.com
1.
Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Minute Minder indicatielampje
knippert.
De Timer toont gedurende enkele
seconden de ingestelde waarde (30
minuten).
2. Druk op de knop Temperatuur kouder of de knop Temperatuur warmer
om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten.
3. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het Minute Minder -indicatielampje
wordt weergegeven.
De timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert
het Minute Minder -lampje en klinkt een
alarm:
1. Verwijder alle drankjes uit het vriesvak.
2. Druk op de OK -knop om de klank
uit te schakelen en de functie te beeindigen.
De functie kan op elk moment worden
uitgeschakeld tijdens het aftellen:
1. Druk op de Mode-knop tot het Minute Minder -lampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3. Het Minute Minder -lampje gaat uit.
U kunt de tijd tijdens het aftellen en na
afloop altijd wijzigen door op de knop
Temperatuur kouder en de knop Temperatuur warmer te drukken.
3.7 Kinderslot-functie
Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen
tegen onbedoelde bediening.
Voor inschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
2. Het indicatielampje Kinderslot knippert.
3. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
Het indicatielampje Kinderslot wordt
getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Kinderslot gaat
uit.
3.8 Alarm bij hoge
temperatuur
Een temperatuurstijging in het vriesvak
(bijvoorbeeld doordat de stroom is uitgevallen of doordat de deur open staat)
wordt aangegeven door:
• knipperende indicatielampjes van het
alarm en de vriezertemperatuur
• het geluid van de zoemer.
Om het alarm te resetten:
1. Druk op een willekeurige toets.
2. De zoemer gaat uit.
3. De temperatuurweergave van de
vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een aantal seconden. En toont dan weer de ingestelde temperatuur.
4. Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn hersteld.
3.9 Alarm bij open deur
Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een akoestisch alarm.
Het alarm voor een geopende deur bestaat uit:
• een knipperende alarmindicatie
• een zoemer.
Als de normale omstandigheden zijn
hersteld (deur gesloten), wordt het
akoestische alarm uitgeschakeld.
Tijdens het alarm kan de zoemer worden
uitgeschakeld door op een willekeurige
knop te drukken.
NEDERLANDS
9
4. DAGELIJKS GEBRUIK
4.1 Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor
een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen, acvtiveer
de FROSTMATIC functie ten minste 24
uur voordat u het in te vriezen voedsel in
het vriesvak legt.
Plaats het verse voedsel dat moet worden ingevroren in het FROSTMATICcompartiment.
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden is vermeld
op het typeplaatje, een etiket dat aan
de binnenkant van het apparaat zit.
Het invriesproces duurt 24 uur. Vries tijdens deze periode geen ander voedsel
in.
heden voedsel moeten worden bewaard, verwijder dan alle lades behalve
de onderste mand die nodig is voor een
goede luchtcirculatie. Het voedsel kan
op alle legplateaus behalve het bovenste plateau tot 15 mm ver naar de deur
uitsteken.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder
'tijdsduur' is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk
bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
4.3 Ontdooien
4.2 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur laten werken voordat u er producten in
plaatst.
De vriesmanden zorgen ervoor dat u het
voedselpakket dat u wenst, snel en makkelijk kan vinden. Indien grote hoeveel-
Diepgevroren of ingevroren voedsel
kunt, voordat het gebruikt wordt, in het
koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
10 www.aeg.com
4.4 Vrieslades en glasplaten uit de vriezer verwijderen
2
1
Enkele vrieslades hebben een limietstop
om te voorkomen dat ze per ongeluk
verschuiven of vallen. Trek om het mandje uit de vriezer te halen, hem naar u toe
en als het niet verder kan, verwijdert u
het mandje door de voorkant naar boven te kantelen
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van
de korf een beetje op en schuift u hem
gekanteld in de vriezer.
Zodra de lades over de eindpunten heen
zijn, kunt u de korf terug op zijn plaats
schuiven.
Het apparaat is uitgerust met palletjes
om de glasplaten vast te zetten.
De platen moeten worden opgetild (1)
aan elke kant en dan naar achteren worden getrokken (2).
De glazen legplanken die uitgerust zijn
met uitschuifbare rollers zijn bevestigd
d.m.v. slotpennen.
1
1
2
Om deze te verwijderen gaat u als volgt
te werk:
1. Gebruik een schroevendraaier om
de slotpen aan elke zijde van de uitschuifbare roller los te maken.
2. Trek dan beide slotpennen naar buiten (1).
3. Trek daarna de glazen legplank naar
buiten (2).
1
1
1
2
5. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
5.1 Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt
het koelmiddel rondgepompt en dan
zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is
normaal.
NEDERLANDS
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit
is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch
verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u een zacht "klikje"
van de thermostaat horen. Dat is normaal.
5.2 Tips voor
energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de thermostaatknop op een lage
temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor
continu aan staan waardoor er ijs op
de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar
een warmere instelling om de koelkast
automatisch te laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• de deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk
• verwijder de koelelementen niet uit de
vriesmand.
5.3 Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een
paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die
in 24 uur ingevroren kan worden. is
vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg
gedurende deze periode niet meer in
te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
11
• bereid het voedsel in kleine porties
voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien
die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel,
om te voorkomen dat dit laatste warm
wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te
bergen dan dikke; zout maakt voedsel
minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt, kan
het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is;
5.4 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, dient u:
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar
werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open
te laten staan dan strikt noodzakelijk
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw
worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
6. ONDERHOUD EN REINIGING
6.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om
de typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
12 www.aeg.com
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
6.2 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van
restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie
van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn
kunnen aantasten/beschadigen. Daarom
wordt het aanbevolen de buitenkant van
dit apparaat alleen schoon te maken
met warm water met een beetje afwasmiddel.
6.3 Ontdooien
Uw apparaat is rijpvrij. Dit betekent dat
er geen rijp gevormd wordt als het vriesvak werkt, noch op de binnenwanden,
noch op het voedsel.
Dit komt door de continue circulatie van
koude lucht binnen het vak door een automatisch aangedreven ventilator.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de
binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak
beschadigen en een sterke geur
achterlaten.
7. PROBLEEMOPLOSSING
Tijdens de werking van het apparaat
kunnen vaak kleine, maar storende problemen optreden waarvoor niet meteen
een monteur hoeft te worden gebeld.
Om onnodige onderhoudskosten te
voorkomen, wordt in de onderstaande
tabel informatie gegeven over deze problemen.
De werking van het apparaat
gaat gepaard met bepaalde geluiden (geluid van compressor en
circulatie). Dat is geen probleem,
maar de normale werking.
NEDERLANDS
13
Het apparaat werkt niet continu
dus als de compressor stopt, betekent dit niet dat er geen
stroom is. Daarom mag u geen
elektrische onderdelen van het
apparaat aanraken voordat u de
stroom hebt uitgeschakeld.
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt
lawaai.
Het apparaat is niet stevig en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle vier de
pootjes en wielen moeten
op de vloer staan). Zie
'Waterpas zetten'.
De zoemer klinkt.
De temperatuur in de
Het pictogram Alarm vriezer is te hoog.
knippert.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'Alarm hoge temperatuur'.
Zie 'Alarm deur open'.
Er wordt een vier- Er is een fout opgetreden
kantje boven- of on- in de temperatuurmeting.
derin het temperatuurdisplay weergegeven.
Neem contact op met de
klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw
levensmiddelen koud te
houden, maar de temperatuur kan niet aangepast
worden).
“dEMo” verschijnt
op het display.
Het apparaat staat in de
demonstratiestand.
Houd de OK-toets ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lange zoemer te horen is en de display kort uitgaat; het apparaat gaat weer werken.
De compressor
werkt continu.
De thermostaatknop staat Stel een hogere temperamisschien niet goed.
tuur in.
Er is te veel rijp en
ijs.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer
dan nodig openstaan.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het conserveert.
La temperatura ambiente
è troppo alta.
Verlaag de temperatuur in
de kamer.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
Het deurrubber is vervormd of vies.
Zie 'De deur sluiten'.
14 www.aeg.com
Storing
Mogelijke oorzaak
De temperatuur in
het apparaat is te
koud.
De thermostaatknop staat Stel een hogere temperamisschien niet goed.
tuur in.
De temperatuur in
het apparaat is te
warm.
De thermostaatknop staat Stel een koudere temperamisschien niet goed.
tuur in.
De temperatuur in
de vriezer is te
warm.
Oplossing
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het conserveert.
Producten liggen te dicht
op elkaar.
Berg de producten zodanig op dat er koude lucht
kan circuleren.
Er zijn grote hoeveelheLeg kleinere hoeveelheden
den voedsel tegelijk in de voedsel tegelijk in de vrievriezer geplaatst.
zer.
Het apparaat werkt
niet.
Het apparaat is uitgeschakeld
Mettez l'appareil en fonctionnement.
De stekker zit niet goed
in het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat aan op het stopcontact. Controleer de zekering. Neem contact op
met een gekwalificeerd
elektricien.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De deur heeft te lang
opengestaan.
Sluit de vuldeur
De deur komt tegen
het ventilatierooster
aan.
Het apparaat staat niet
waterpas.
Zie 'Waterpas zetten'.
De deur is niet goed
uitgelijnd.
Het apparaat staat niet
waterpas.
Zie 'Waterpas zetten'.
Het lampje brandt
niet.
Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice
voor dit merk.
7.1 De deur sluiten
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
1.
3.
Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
NEDERLANDS
15
8. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
8.1 Opstelling
ST
+16°C tot + 38°C
Installeer dit apparaat op een plaats
waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
T
+16°C tot + 43°C
100 mm
min
8.2 Locatie
B
20 mm
A
Het apparaat moet ver van hittebronnen,
zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht
enz., vandaan worden geïnstalleerd.
Zorg er voor dat de lucht vrij kan circuleren aan de achterkant van de kast. Als
het apparaat onder een wandkast wordt
geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de
wandkast ten minste 100 mm bedragen
om optimale prestaties te garanderen.
Voor de beste prestatie kunt u het apparaat echter beter niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan de
onderkant van het apparaat garanderen
een nauwkeurig horizontale uitlijning.
WAARSCHUWING!
De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daarom na
de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
8.3 Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op
een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
16 www.aeg.com
8.4 Afstandhouders achterkant
2
1
4
3
U vindt de twee afstandhouders in de
zak van de gebruikershandleiding.
Volg deze stappen om de afstandhouders te installeren:
1. Draai de schroef los.
2. Plaats de afstandhouder onder de
schroef.
3. Draai de afstandshouder in de juiste
positie.
4. Draai de schroeven opnieuw aan.
8.5 horizontale afstelling
Zorgvuldige horizontale afstelling voorkomt trillingen en lawaai van de machine
tijdens de werking. Om de hoogte van
het apparaat aan te passen, spant u de
twee voorvoetjes meer of minder aan.
NEDERLANDS
17
8.6 Omkeerbaarheid van de deur
Om de volgende handelingen uit
te voeren, raden we aan dit te
doen met de hulp van een tweede persoon die de deuren van
het apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt.
3
2
1
7
6
8
5
4
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Kantel het apparaat voorzichtig naar
achteren, zodat de compressor de
vloer niet kan raken.
• Verwijder de plint (1).
• Verwijder het kapje (2) en plaats het
aan de tegenoverliggende kant.
• Schroef het scharnier (3) los en verwijder de deur.
• Schroef de onderste pen en de sluitringen los (3)
• Plaats de pen en de sluitringen (6) aan
de tegenovergestelde kant (7).
• Schroef het andere scharnier (5) los
• Schroef de onderste pen (4) los en
monteer deze weer aan de tegenoverliggende kant. (5)
• Plaats de deur terug.
• Plaats beide onderste scharnieren terug en schroef ze vast.
• Monteer opnieuw de plint (8).
•
18 www.aeg.com
3
1
2
5
4
6
• Verwijder de handgreep. Schroef de
bovenste beugel van de handgreep
los van de staaf van de handgreep (1).
Schroef de onderste beugel van de
handgreep los van de deur (2)
• Schroef de bovenste beugel van de
handgreep los van de deur (3).
• Schroef de beugel van de handgreep
weer aan de deur (4). Verdraai de beugel van de handgreep met de handgreep en schroef deze aan de deur (5)
en de gemonteerde beugel van de
handgreep (6)
• Zet de onderste deur terug op het onderste scharnier.
• Plaats de bovenste deur weer op het
middelste scharnier en kantel de beide deuren enigszins.
• Schroef de onderste scharnieren vast.
• Zet het apparaat rechtop.
Als de omgevingstemperatuur laag is
(bijv. in de winter), kan het zijn dat het
deurrubber niet precies op de kast past.
Wacht in dat geval tot de afdichting zich
op een natuurlijke wijze zet.
Als u bovenstaande handelingen liever
niet zelf uitvoert, neem dan contact op
met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Een vakman van de klantenservice zal de
draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
9. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
K!
IC
CL
CR
AC
K!
NEDERLANDS
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
19
20 www.aeg.com
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
10. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen
Hoogte
1850 mm
Breedte
600 mm
Diepte
660 mm
maximale bewaartijd bij
stroomuitval
20 h
Spanning
230-240 V
Tijd
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant van
het apparaat en op het energielabel.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
NEDERLANDS
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
21
22 www.aeg.com
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENVIRONMENT CONCERNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
25
26
28
29
30
31
33
36
38
38
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
23
SAFETY INSTRUCTIONS
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing
and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints
and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to
ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or
sold, so that everyone using it through
its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
1.1 Children and vulnerable
people safety
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from
children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance
pull the plug out of the socket, cut the
connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the
door to prevent playing children to
suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on
the door or lid, be sure to make that
spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for
a child.
1.2 General safety
WARNING!
Keep ventilation openings, in the
appliance enclosure or in the
built-in structure, clear of obstruction.
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of
refrigerating appliances, unless they
are approved for this purpose by the
manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit
of the appliance, a natural gas with a
high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation
of the appliance, be certain that none
of the components of the refrigerant
circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of
ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any
way. Any damage to the cord may
cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service
agent or qualified service personnel to avoid hazard.
24 www.aeg.com
1.
•
•
•
•
Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may
overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug.
There is a risk of electric shock or
fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should
be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your hands
are damp/wet, as this could cause skin
abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this
appliance are special purpose lamps
selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
1.3 Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts
in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance, because they may
explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall.
(If the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen
once it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage
recommendations should be strictly
adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy
drinks in the freezer compartment as it
creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
1.4 Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Do not use sharp objects to remove
frost from the appliance. Use a plastic
scraper.
• Never use a hair drier or other heating
appliances to speed up defrosting. Excessive heat may damage the plastic
interior, and humidity could enter the
electric system making it live.
1.5 Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately
to the place you bought it. In that case
retain packing.
• It is advisable to wait at least four
hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this
leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions
relevant to installation.
• Wherever possible the back of the
product should be against a wall to
avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent
possible burn.
• The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only
(If a water connection is foreseen).
ENGLISH
ant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together with the urban
refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable
gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from
your local authorities. Avoid
damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on
this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
1.6 Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be
carried out by a qualified electrician or
competent person.
• This product must be serviced by an
authorized Service Centre, and only
genuine spare parts must be used.
1.7 Environment Protection
This appliance does not contain
gasses which could damage the
ozone layer, in either its refriger-
2. PRODUCT DESCRIPTION
1
25
2
3
4
6
5
1 Control panel
4 Freezer baskets
2 Cold module
5 Rating plate
3 Flap
6 Maxibox baskets
26 www.aeg.com
3. CONTROL PANEL
1
6
5
1 Display
4 OK button
5 Mode button
6 ON/OFF button
It is possible to change predefined
sound of buttons to a loudly one by
pressing together Mode button and
Temperature colder button for some
seconds. Change is reversible.
3 4 5
2
If the door remains open for
some minutes, the light will turn
off automatically. The light is reset by closing and opening the
door itself.
3.3 Switching off
3.1 Display/Indicator
2
3
mode. Refer to "What to do if..."
paragraph.
5. The temperature indicators show the
set default temperature.
To select a different set temperature refer to "Temperature regulation".
2 Temperature warmer button
3 Temperature colder button
1
4
6
1 Timer indicator
2 FROSTMATIC function
3 Minute Minder function
4 Child Lock function
5 Alarm indicator
6 Temperature indicator
3.2 Switching on
To switch on the appliance do these
steps:
1. Connect the mains plug to the power socket.
2. Press the ON/OFF button if the display is off.
3. The alarm buzzer could operate after few seconds.
To reset the alarm refer to “High
temperature alarm”.
4. If "dEMo" appears on the display,
the appliance is in demonstration
To switch off the appliance do these
steps:
1. Press the ON/OFF button for few
seconds.
2. The display switches off.
3. To disconnect the appliance from
the power disconnect the mains
plug from the power socket.
3.4 Temperature regulation
The set temperature of the freezer may
be adjusted by pressing the temperature
button.
Set default temperature:
• -18°C for the freezer
The temperature indicator shows the set
temperature.
The set temperature will be reached
within 24 hours.
After a power failure the set temperature remains stored.
3.5 FROSTMATIC function
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The FROSTMATIC indicator flashes.
ENGLISH
2.
Press the OK button to confirm.
The FROSTMATIC indicator is
shown.
This function stops automatically after 52
hours.
To switch off the function before its automatic end:
1. Press the Mode button until the
FROSTMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The FROSTMATIC indicator goes
off.
The function switches off by selecting a different freezer set
temperature.
3.6 Minute Minder function
The Minute Minder function is to be
used to set an acoustic alarm at the preferred time, useful for example when a
recipe requires to cool down a mixture
for a certain length of time, or when a reminder is needed in order not to forget
the bottles placed in the freezer for fast
cooling.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Minute Minder indicator flashes.
The Timer shows the set value (30
minutes) for a few seconds.
2. Press the Temperature colder button or the Temperature warmer button to change the Timer set value
from 1 to 90 minutes.
3. Press the OK button to confirm.
The Minute Minder indicator is
shown.
The Timer start to flash (min).
At the end of the countdown the Minute
Minder indicator flashes and an audible
alarm sounds:
1. Remove any drinks contained in the
freezer compartment.
2. Press OK button to switch off the
sound and terminate the function.
It is possible to deactivate the function
at any time during the countdown:
1. Press the Mode button until the Minute Minder indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
27
3.
The Minute Minder indicator goes
off.
It is possible to change the time during
the countdown and at the end by pressing the Temperature colder button and
the Temperature warmer button.
3.7 Child Lock function
To lock the buttons from unintentional
operation select the Child Lock function.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
2. The Child Lock indicator flashes.
3. Press the OK button to confirm.
The Child Lock indicator is shown.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the
Child Lock indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Child Lock indicator goes off.
3.8 High temperature alarm
Temperature increase in the freezer
compartment (for example due to an
earlier power failure or door is open) is
indicated by:
• flashing the alarm and freezer temperature indicators
• sounding of buzzer.
To reset the alarm:
1. Press any button.
2. The buzzer switches off.
3. The freezer temperature indicator
shows the highest temperature
reached for a few seconds. Then
show again the set temperature.
4. The alarm indicator continue to flash
until the normal conditions are restored.
3.9 Door open alarm
An acoustic alarm will sound if the door
is left open for a few minutes. The door
open alarm conditions are indicated by:
• flashing alarm indicator
• acoustic buzzer.
When normal conditions are restored
(door closed), the alarm will stop.
During the alarm phase, the buzzer can
be switched off by pressing any button.
28 www.aeg.com
4. DAILY USE
4.1 Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen
and deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the FROSTMATIC function at least 24 hours before
placing the food to be frozen in the
freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in the
FROSTMATIC compartment.
The maximum amount of food that can
be frozen in 24 hours is specified on the
rating plate, a label located on the inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to
be frozen.
to be stored, remove all drawers except
for the bottom basket which needs to be
in place to provide good air circulation.
On all shelves except for the top shelf it
is possible to place food that protrude
15 mm from the door.
In the event of accidental defrosting, for example due to a
power failure, if the power has
been off for longer that the value
shown in the technical characteristics chart under "rising time",
the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after
cooling).
4.3 Thawing
4.2 Storage of frozen food
When first starting-up or after a period
out of use, before putting the products
in the compartment let the appliance run
at least 2 hours.
The freezer baskets ensure that it is
quick and easy to find the food package
you want. If large quantities of food are
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available
for this operation.
Small pieces may even be cooked still
frozen, directly from the freezer: in this
case, cooking will take longer.
ENGLISH
29
4.4 Removal of freezing baskets and glass shelves from the
freezer
2
1
Some of the freezing baskets have a limit
stop to prevent their accidental removal
or falling out. At the time of its removal
from the freezer, pull the basket towards
yourself and, upon reaching the end
point, remove the basket by tilting its
front upwards
At the time of putting it back, slightly lift
the front of the basket to insert it into
the freezer.
Once you are over the end points, push
the basket back in their position.
The appliance is equipped with shelf
stops to secure the shelves.
The shelves must be lifted up (1) on each
side and than pulled outwards (2).
The glass shelves equipped with expander rollers are secured with locking
pins.
1
1
2
To remove them proceed as follow:
1. Use a screwdriver to loosen the locking pin on each side on the expander roller.
2. Then pull out both locking pin (1).
3. Then pull the glass shelf outwards
(2).
1
1
1
2
5. HELPFUL HINTS AND TIPS
5.1 Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a
bubbling sound when the refrigerant
is pumped through the coils or tubing.
This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and
you will hear a whirring sound and a
pulsating noise from the compressor.
This is correct.
30 www.aeg.com
• The thermic dilatation might cause a
sudden cracking noise. It is natural,
not dangerous physical phenomenon.
This is correct.
• When the compressor switches on or
switches off, you will hear a faint
"click" of the temperature regulator.
This is correct.
5.2 Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to
low temperature and the appliance is
fully loaded, the compressor may run
continuously, causing frost or ice on
the evaporator. If this happens, set the
Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
To obtain the best performance:
• do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary
• do not remove the cold accumulators
from the freezer basket.
5.3 Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here are some important
hints:
• the maximum quantity of food which
can be frozen in 24 hrs. is shown on
the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours.
No further food to be frozen should
be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or
polythene and make sure that the
packages are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen,
thus avoiding a rise in temperature of
the latter;
• lean foods store better and longer
than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately
after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin
to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in
date on each individual pack to enable
you to keep tab of the storage time.
5.4 Hints for storage of frozen
food
To obtain the best performance from
this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored
by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are
transferred from the foodstore to the
freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
6. CARE AND CLEANING
6.1 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal
accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the
typical smell of a brand-new product,
then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
ENGLISH
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by
authorized technicians.
6.2 Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
• regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside
the cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface and leave a
strong odour.
31
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve
the performance of the appliance and
save electricity consumption.
Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/
damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended
that the outer casing of this appliance is
only cleaned with warm water with a little
washing-up liquid added.
6.3 Defrosting
Your appliance is frost free. This means
that there is no buildup of frost when it is
in operation, neither on the internal walls
nor on the foods.
The absence of frost is due to the continuous circulation of cold air inside the
compartment, driven by an automatically
controlled fan.
7. TROUBLESHOOTING
During operation of the appliance some
smaller but annoying trouble can often
occur, which does not require calling a
technician out. In the following chart information is given about them to avoid
unnecessary charges on service.
The operation of the appliance
goes with certain sounds (compressor and circulating sound).
This not means a trouble, but a
normal operation.
The appliance operates discontinuously, so the stopping of
compressor does not mean being no current. That is why you
must not touch the electrical
parts of the appliance before
breaking the circuit.
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is
noisy.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance
stands stable (all feet and
wheels should be on the
floor). Refer to "Levelling".
32 www.aeg.com
Problem
Possible cause
The buzzer sounds.
The temperature in the
The Alarm icon flash- freezer is too high.
ing.
Solution
Refer to "HighTemperature Alarm".
The door is not closed
correctly.
Refer to "Door open
alarm".
upper or lower
square is shown in
the temperature display.
An error has occurred in
measuring the temperature.
Call your service representative (the cooling system
will continue to keep food
products cold, but temperature adjustment will not
be possible).
“dEMo” appears on
the display.
The appliance is in demonstration mode.
Keep pressed approximately 10 sec the OK button since a long sound of
buzzer is heard and the
display shut off for a short
while: appliance start
works regularly.
The compressor runs The Temperature regula- Set a warmer temperature.
continuously.
tor may be set incorrectly.
There is too much
frost and ice.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The door has been
opened too frequently.
Do not keep the door
open longer than necessary.
The food temperature is
too high.
Let the food temperature
decrease to room temperature before storage.
The room temperature is
too high.
Decrease the room temperature.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The door gasket is deformed or dirty.
Refer to "Closing the
door".
The temperature in
the appliance is too
cold.
The Temperature regula- Set a warmer temperature.
tor may be set incorrectly.
The temperature in
the appliance is too
warm.
The Temperature regula- Set a colder temperature.
tor may be set incorrectly.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The food temperature is
too high.
Let the food temperature
decrease to room temperature before storage.
ENGLISH
33
Problem
Possible cause
Solution
The temperature in
the freezer is too
warm.
Food is too near to each
other.
Store food so that there is
cold air circulation.
Large quantities of food
to be frozen were put in
at the same time.
Insert smaller quantities of
food to be frozen at the
same time.
The appliance does
not operate.
The appliance is switched Switch on the appliance.
off.
The mains plug is not
connected to the mains
socket correctly.
Connect the mains plug to
the mains socket correctly.
The appliance has no
power. There is no voltage in the mains socket.
Connect another electrical
appliance to the mains
socket. Check fuse. Contact a qualified electrician.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the
lamp".
The door has been open
to long.
Close the door.
Door interferes with
ventilation grill.
The appliance is not levelled.
Refer to "Levelling".
Misaligned door.
The appliance is not levelled.
Refer to "Levelling".
The lamp does not
work.
As much as the advice does not lead to result, call the nearest brand-mark service.
7.1 Closing the door
1.
2.
3.
Clean the door gaskets.
If necessary, adjust the door. Refer
to "Installation".
If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Service
Center.
8. INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
8.1 Positioning
Install this appliance at a location where
the ambient temperature corresponds to
the climate class indicated on the rating
plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
34 www.aeg.com
8.2 Location
100 mm
min
The appliance should be installed well
away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure
that air can circulate freely around the
back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned
below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the
cabinet and the wall unit must be at least
100 mm . Ideally, however, the appliance
should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is
ensured by one or more adjustable feet
at the base of the cabinet.
B
20 mm
A
WARNING!
It must be possible to disconnect
the appliance from the mains
power supply; the plug must
therefore be easily accessible after installation.
8.3 Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating
plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the do-
mestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate
earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are
not observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
8.4 Rear spacers
2
1
4
3
You can find the two spacers in the bag
with documentation.
Do these steps to install the spacers:
1. Release the screw.
2. Engage the spacer below the screw.
3. Turn the spacer to the right position.
4. Tighten again the screws.
ENGLISH
35
8.5 Levelling
Accurate levelling prevents the vibration
and noise of the appliance during operation. To adjust the height of the appliance loosen or tighten the two adjustable front feet.
8.6 Door reversibility
To carry out the following operations, we suggest that this be
made with another person that
will keep a firm hold on the doors
of the appliance during the operations.
3
2
1
7
6
8
5
4
To change the opening direction of the
door, do these steps:
• Remove the plug from the power
socket.
• Tilt back the appliance carefully so
that the compressor cannot touch the
floor.
• Remove the plinth (1).
• Remove the cap (2) and position it on
the opposite side.
• Unscrew the hinge (3) and remove the
door.
• Unscrew the lower pin and the washers (3)
• Position the pin and the washers (6) on
the opposite side (7).
• Unscrew the other hinge (5)
• Unscrew the upper pin (4) and screw it
on the opposite side. (5)
• Refit the door.
• Refit and screw both lower hinges.
• Refit the plinth (8).
•
36 www.aeg.com
3
1
2
5
4
6
• Remove the handle. Unscrew the top
handle bracket from the handle rod
(1). Unscrew the bottom handle bracket from the door (2)
• Unscrew the top handle bracket from
the door (3).
• Re-screw the handle bracket on the
door (4). Turn the handle bracket with
the handle and screw them to the
door (5) and the fitted handle bracket
(6)
• Re-insert the door on the lower hinge
pivot .
• Re-insert the door on the upper hinge
pivot slightly tilting the door.
• Screw the lower hinges.
• Stand the appliance upright.
If the ambient temperature is cold (i.e. in
Winter), the gasket may not fit perfectly
to the cabinet. In that case, wait for the
natural fitting of the gasket.
In case you do not want to carry out the
above mentioned operations, contact
the nearest After Sales Service Force.
The After Sales Service specialist will carry out the reversibility of the doors at
your cost.
9. NOISES
There are some sounds during normal
running (compressor, refrigerant circulation).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
K!
IC
CL
CR
AC
K!
ENGLISH
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
37
38 www.aeg.com
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
10. TECHNICAL DATA
Dimension
Height
1850 mm
Width
600 mm
Depth
660 mm
Rising Time
20 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in
the rating plate on the internal left side
of the appliance and in the energy label.
11. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
ENGLISH
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
39
40 www.aeg.com
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄUSCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UMWELTTIPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
44
44
47
49
50
51
53
56
58
59
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,
damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien,
die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum
Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.aeg.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
DEUTSCH
1.
41
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die
optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation
aufmerksam durch, einschließlich der
Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern
und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und
den Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Heben Sie die Benutzerinformation gut
auf und übergeben Sie sie bei einem
Weiterverkauf des Gerätes dem neuen
Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über
Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden
Benutzerinformation, da der Hersteller
bei Missachtung derselben von jeder
Haftung freigestellt ist.
1.1 Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen
können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des
Gerätes den Netzstecker, schneiden
Sie das Netzkabel (so nah wie möglich
am Gerät) ab und entfernen Sie die
Tür, so dass spielende Kinder vor
elektrischem Schlag geschützt sind
und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse
um das Gerät oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät
oder in der Einbaunische nicht blockiert
sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung
von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanleitung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen
oder sonstigen Hilfsmittel, um den
Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht
ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im
Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches
Gas, das jedoch leicht entflammbar
ist.
Achten Sie beim Transport und bei
der Montage des Gerätes darauf,
nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung
des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
42 www.aeg.com
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein
defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und einen Brand verursachen und/
oder zu Stromschlägen führen.
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht an der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter
oder beschädigter Netzstecker
überhitzt möglicherweise und
kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker niemals in eine lockere Steckdose. Es
besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (falls vorhanden) für die Innenbeleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht über eine längere Zeit
direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in
diesem Gerät sind Speziallampen, die
nur für Haushaltsgeräte geeignet sind!
Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
1.3 Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen
Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät.
Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt
vor den Luftauslass in der Rückwand.
(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht
wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten
werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke
oder Sprudel in den Tiefkühlschrank
stellen, da der Druckanstieg in den
Behältern zur Explosion führen und
das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
1.4 Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis
im Gerät. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Verwenden Sie niemals einen Haartrockner oder andere Heizgeräte, um
das Abtauen zu beschleunigen. Starke
Hitze kann die Plastikteile im Innenraum beschädigen und Feuchtigkeit
kann in das elektrische System eindringen, so dass die Teile unter Spannung
stehen.
1.5 Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in
Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem
Händler, bei dem Sie es erworben ha-
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
ben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den
Kompressor zurückfließen kann.
Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
Das Gerät sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch Berührung von
heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite
gegen eine Wand aufgestellt werden.
Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur
mit dem Trinkwasseranschluss.
1.6 Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen
43
diese nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
1.7 Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschädigenden Gase. Das
Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche
Gase: das Gerät muss gemäß
den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese
bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der
Nähe des Wärmetauschers. Die
Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet
wurden und mit dem Symbol
markiert sind, können recycelt
werden.
44 www.aeg.com
2. GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
3
4
6
5
1 Bedienfeld
4 Gefrierkörbe
2 Kältemodul
5 Typenschild
3 Klappe
6 Maxibox Körbe
3. BEDIENFELD
1
6
5
1 Display
2 Taste zum Erhöhen der Temperatur
3 Taste zum Senken der Temperatur
4 Taste OK
5 Taste Mode
6 Taste ON/OFF
4
3
2
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
auf einen lauten Ton einstellen. Halten
Sie dazu die Taste Mode und die Taste
zur Verringerung der Temperatur mehrere Sekunden gedrückt. Die Änderung
lässt sich rückgängig machen.
DEUTSCH
3.
3.1 Display/Anzeige
45
Ziehen Sie den Gerätestecker aus
der Steckdose, um das Gerät vom
Netz zu trennen.
3.4 Temperaturregelung
1
2
3 4 5
6
1 Timer-Anzeige
2 FROSTMATIC-Funktion
3 Minute Minder-Funktion
4 Kindersicherung
5 Alarmanzeige
6 Temperaturanzeige
3.2 Einschalten des Geräts
Um das Gerät einzuschalten, folgen Sie
diesen Schritten:
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Drücken Sie die ON/OFF-Taste,
wenn das Display ausgeschaltet ist.
3. Nach ein paar Sekunden ertönt
möglicherweise ein akustisches
Alarmsignal.
Wie Sie den Alarm ausschalten, erfahren Sie unter „Temperaturwarnung“.
4. Wenn "dEMo" auf dem Display angezeigt wird, befindet sich das Gerät
im Demo-Modus. Schlagen Sie dazu
bitte unter „Was tun, wenn ...“ nach.
5. Die Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte Standardtemperatur an.
Informationen zur Auswahl einer anderen Temperatur finden Sie unter „Temperaturregelung“.
Bleibt die Tür einige Minuten
lang geöffnet, schaltet sich die
Beleuchtung automatisch aus.
Die Beleuchtung wird durch das
Schließen und Öffnen der Tür automatisch aus- bzw. eingeschaltet.
3.3 Ausschalten des Geräts
Zum Ausschalten des Gerätes:
1. Halten Sie die Taste ON/OFF einige
Sekunden lang gedrückt.
2. Das Display wird ausgeschaltet.
Die Temperatur des Gefriergeräts wird
mit der Temperaturtaste eingestellt.
Stellen Sie die Standardtemperatur ein:
• -18 °C für den Gefrierschrank
Die Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur.
Die eingestellte Temperatur wird innerhalb von 24 Stunden erreicht.
Nach einem Stromausfall bleibt
die eingestellte Temperatur gespeichert.
3.5 Funktion FROSTMATIC
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige FROSTMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige FROSTMATIC leuchtet.
Diese Funktion endet automatisch nach
52 Stunden.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die
Anzeige FROSTMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige FROSTMATIC erlischt.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Gefriertemperatur ausgeschaltet.
3.6 Minute Minder-Funktion
Mit der Funktion Minute Minder lässt
sich ein Alarmton einstellen, der zu der
gewünschten Zeit ertönt. Dies ist zum
Beispiel praktisch, wenn ein Gericht eine
gewisse Zeit abkühlen muss oder Sie die
Flaschen, die Sie für eine schnellere Kühlung in den Gefrierraum gelegt haben,
nicht vergessen möchten.
Zum Einschalten der Funktion:
46 www.aeg.com
1.
Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Minute Minder Anzeige blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten
Wert (30 Minuten) ein paar Sekunden lang an.
2. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen
oder Senken der Temperatur, um
die Timereinstellung von 1 bis 90 Minuten zu ändern.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Minute Minder Anzeige erscheint.
Der Timer beginnt zu blinken (min).
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige Minute Minder und es ertönt
ein Alarmsignal.
1. Entnehmen Sie die Getränke aus
dem Gefrierraum.
2. Schalten Sie den Alarmton und die
Funktion mit der Taste OK aus.
Diese Funktion kann während des
Countdowns jederzeit ausgeschaltet
werden:
1. Drücken Sie die Taste Mode bis die
Minute Minder Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Minute Minder Anzeige erlischt.
Die Zeit kann während des Countdowns
geändert werden, indem Sie die Tasten
zur Erhöhung und Verringerung der
Temperatur drücken.
3.7 Funktion Kindersicherung
Wählen Sie die Kindersicherung, um die
Tasten gegen eine unbeabsichtigte Betätigung zu verriegeln.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
2. Die Anzeige „Kindersicherung“
blinkt.
3.
Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige „Kindersicherung“
leuchtet.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die
Anzeige „Kindersicherung“ blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige „Kindersicherung“ erlischt.
3.8 Temperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur im Gefrierraum (zum Beispiel aufgrund eines vorausgegangenen Stromausfalls oder einer geöffneten Gerätetür) wird wie folgt
angezeigt:
• Blinkende Alarm- und Temperaturanzeige des Gefrierschranks.
• Durch das Ertönen eines Summers.
Zurücksetzen des Alarms:
1. Drücken Sie eine beliebige Taste.
2. Der Alarmton wird abgeschaltet.
3. Die Temperaturanzeige des Gefrierschranks zeigt die höchste erreichte
Temperatur ein paar Sekunden lang
an. Danach zeigt sie wieder die eingestellte Temperatur an.
4. Die Alarmanzeige blinkt so lange,
bis die normalen Bedingungen wieder hergestellt sind.
3.9 Alarm „Tür offen“
Es ertönt ein Signalton, wenn die Tür einige Minuten lang offen steht. Der Alarm
„Tür offen“ wird wie folgt angezeigt:
• Blinkende Alarmanzeige
• Akustisches Signal.
Sobald der Normalzustand wieder hergestellt ist (Tür geschlossen), wird der
Alarm deaktiviert.
In der Alarmphase kann das akustische
Alarmsignal durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
DEUTSCH
47
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
4.1 Einfrieren frischer
Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum
Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln über einen längeren
Zeitraum.
Um frische Lebensmittel einzufrieren,
schalten Sie bitte die FROSTMATICFunktion mindestens 24 Stunden, bevor
Sie die einzufrierenden Lebensmittel in
das Gefrierfach legen, ein.
Legen Sie die frischen Lebensmittel, die
eingefroren werden sollen, in das
FROSTMATIC-Fach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die in 24 Stunden eingefroren werden
kann, ist auf dem Typenschild angegeben, das sich im Innern des Geräts befindet.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden:
Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gerät.
4.2 Lagerung gefrorener
Lebensmittel
Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder wenn das Gerät einige Zeit nicht benutzt wurde, mindestens
2 Stunden lang eingeschaltet, bevor sie
Lebensmittel hineingeben.
Die Gefrierkörbe sorgen dafür, dass Sie
die Lebensmittel schnell und einfach fin-
den. Wenn große Mengen an Lebensmitteln gelagert werden sollen, entfernen Sie die Schubladen, ausgenommen
den unteren Korb, der an seinem Platz
bleiben muss, um eine gute Luftzirkulation zu garantieren. Es ist auf allen Ablagen - mit Ausnahme der oberen Ablage
- möglich, Lebensmittel einzulagern, die
15 mm über die Vorderkante überstehen.
Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte
als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene
Wert (siehe „Lagerzeit bei Störung) zu einem ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht
und nach dem Abkühlen erneut
eingefroren werden.
4.3 Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je
nach der zur Verfügung stehenden Zeit
im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Teile können sogar direkt aus
dem Gefrierraum entnommen und anschließend sofort gekocht werden. In
diesem Fall dauert der Garvorgang etwas länger.
48 www.aeg.com
4.4 Entnehmen der Gefrierkörbe und Glasablagen aus dem
Gefrierschrank
2
1
Die Ablagen des Geräts sind mit Anschlägen ausgestattet, die zu ihrer Sicherung dienen.
Heben Sie die Ablagen auf jeder Seite
an (1) und ziehen Sie sie heraus (2).
Die mit Expanderrollen ausgestatteten
Glasablagen sind durch Haltestifte gesichert.
1
1
2
Um diese zu entfernen, gehen Sie wie
folgt vor:
1. Benutzen Sie einen Schraubendreher, um die Haltestifte an jeder Seite
der Expanderrollen zu lösen.
2. Ziehen Sie dann beide Haltestifte
heraus (1).
3. Ziehen Sie die Glasablagen heraus
(2).
1
1
1
Einige der Gefrierkörbe sind mit einem
Anschlag ausgestattet, der ein versehentliches Herausziehen oder ein Herausfallen verhindert. Um einen Gefrierkorb aus dem Gefriergerät zu nehmen,
ziehen Sie den Korb in Ihre Richtung, bis
er den Anschlag erreicht. Dann kippen
Sie den Korb an der Vorderseite nach
oben, bis er sich herausnehmen lässt.
Wenn Sie den Gefrierkorb wieder zurück
in das Gerät einschieben möchten, heben Sie die Vorderseite des Korbs leicht
an und setzen ihn in das Gefriergerät
ein.
Sobald der Gefrierkorb über die Endpunkte hinweg ist, schieben Sie ihn in
seine ursprüngliche Position.
2
DEUTSCH
49
5. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
5.1 Normale
Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird
das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor. Das ist
normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein
plötzliches Krachen verursachen. Das
ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist
normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des
Temperaturreglers zu hören. Das ist
normal.
•
•
•
•
•
5.2 Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur
hoch ist, der Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt
und das Gerät voll beladen ist, kann es
zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung
ein, die ein automatisches Abtauen
und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch ermöglicht.
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
unbedingt notwendig.
• Nehmen Sie die Kälteakkus nicht aus
dem Gefrierkorb.
5.3 Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden ein-
•
•
•
gefroren werden kann. ist auf dem
Typschild angegeben;
der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gefrierfach;
frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein;
teilen Sie die Lebensmittel in kleinere
Portionen ein, damit diese schnell und
vollständig gefrieren und Sie später
nur die Menge auftauen müssen, die
Sie gerade benötigen;
die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so
wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben;
achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt
mit Gefriergut bekommen, da dieses
sonst antauen kann;
weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere;
Salz verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
werden Gefrierwürfel direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand auf
der Haut führen;
es empfiehlt sich, das Einfrierdatum
auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über
die Lagerzeit zu haben.
5.4 Hinweise zur Lagerung
gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse
mit Ihrem Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in
der kürzest möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.
50 www.aeg.com
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie die Tür nicht länger offen
als notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben
sehr schnell und eignen sich nicht für
ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten werden.
6. REINIGUNG UND PFLEGE
6.1 Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur
durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
6.2 Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen
und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen
sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der
Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät
verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
6.3 Abtauen
Ihr Gerät ist ein No-Frost-Gerät. Dies bedeutet, dass sich während des Gerätebetriebs kein Eis oder Reif bildet, und
zwar weder an den Innenwänden noch
auf dem Lebensmitteln.
Es bildet sich weder Eis noch Reif, da
kontinuierlich kalte Luft innerhalb des
Kühlschrankfachs zirkuliert, die von einem automatisch gesteuerten Lüfter erzeugt wird.
DEUTSCH
51
7. FEHLERSUCHE
Während des Gerätebetriebs kann es zuweilen zu geringfügigen, aber dennoch
unerfreulichen Problemen kommen, für
die kein Techniker gerufen werden muss.
Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine
Übersicht über kleinere Störungen, die
nicht von Fachpersonal behoben werden
müssen.
Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche
(Kompressor und Umwälzgeräusche). Dies ist normal und kein
Grund zur Beunruhigung.
Problem
Mögliche Ursache
Das Gerät arbeitet nicht kontinuierlich; wenn der Kompressor
aufhört zu arbeiten, bedeutet
das nicht, dass kein Strom mehr
fließt. Aus diesem Grund dürfen
Sie erst dann elektrische Teile
des Geräts berühren, wenn Sie
den Stromkreis unterbrochen haben.
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut. Unebenheiten im Boden
wurden nicht ausgeglichen.
Prüfen Sie, ob das Gerät
stabil steht (alle Füße und
Räder müssen fest auf dem
Boden stehen). Siehe hierzu „Ausrichten des Gerätes“.
Es ertönt ein Alarmsignal. Das Alarmsymbol blinkt.
Die Temperatur im Gefrierraum ist zu hoch.
Siehe „Temperaturwarnung“.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Tür-offenAlarm“.
Die Temperaturanzeige zeigt oben
oder unten ein
Quadrat an.
Beim Messen der Tempe- Bitte wenden Sie sich an
ratur ist ein Fehler aufge- Ihren Kundendienstmitartreten.
beiter (das Kühlsystem hält
zwar die eingelagerten Lebensmittel weiterhin kühl,
doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr
möglich).
Auf dem Display erscheint „dEMo“.
Das Gerät befindet sich
im Demo-Modus.
Halten Sie die OK-Taste
ca. 10 Sekunden lang gedrückt, bis ein langer Signalton ertönt und das Display für kurze Zeit ausgeschaltet wird: Danach arbeitet das Gerät wieder
normal.
Der Kompressor
läuft ständig.
Der Temperaturregler
kann falsch eingestellt
sein.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen
der Tür“.
52 www.aeg.com
Problem
Zu starke Reif- und
Eisbildung.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht
länger als unbedingt erforderlich offen.
Die Temperatur der zu
kühlenden Lebensmittel
ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist
zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen
der Tür“.
Die Türdichtung ist verzo- Siehe hierzu „Schließen
gen oder verschmutzt.
der Tür“.
Die Temperatur im
Gerät ist zu niedrig.
Der Temperaturregler
kann falsch eingestellt
sein.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Temperatur im
Gerät ist zu hoch.
Der Temperaturregler
kann falsch eingestellt
sein.
Stellen Sie eine niedrigere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen
der Tür“.
Die Temperatur der zu
kühlenden Lebensmittel
ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das
Gerät legen.
Die Temperatur im
Gefrierschrank ist zu
hoch.
Das Gerät funktioniert nicht.
Die Lampe funktioniert nicht.
Die einzufrierenden Pack- Lagern Sie das Gefriergut
ungen liegen zu dicht an- so, dass die Kaltluft im Geeinander.
rät zirkulieren kann.
Es wurden zu große Mengen an Lebensmitteln
gleichzeitig zum Einfrieren eingelegt.
Legen Sie nur kleinere Lebensmittelmengen gleichzeitig zum Einfrieren in das
Gerät.
Das Gerät ist abgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker ist nicht
richtig in die Steckdose
gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine
Spannung an der Netzsteckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Prüfen Sie die
Sicherung. Wenden Sie
sich an einen qualifizierten
Elektriker.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen
der Lampe“.
DEUTSCH
Problem
Mögliche Ursache
53
Abhilfe
Die Tür stand zu lange of- Schließen Sie die Tür.
fen.
Die Tür kommt mit
dem Belüftungsgitter in Berührung.
Das Gerät ist nicht eben
ausgerichtet.
Siehe hierzu „Ausrichten
des Gerätes“.
Die Tür ist falsch
ausgerichtet.
Das Gerät ist nicht eben
ausgerichtet.
Siehe hierzu „Ausrichten
des Gerätes“.
Bitte rufen Sie den nächsten Kundendienst an, wenn alle genannten Abhilfemaßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen.
7.1 Schließen der Tür
1.
2.
3.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden
Sie sich hierzu an den Kundendienst.
8. MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
mit der Klimaklasse übereinstimmt, die
auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
8.1 Aufstellung
ST
+16°C bis + 38°C
Installieren Sie dieses Gerät an einem
Ort, an dem die Umgebungstemperatur
T
+16°C bis + 43°C
54 www.aeg.com
8.2 Aufstellort
100 mm
min
Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand von Wärmequellen wie Heizungen,
Boilern, direkter Sonneneinstrahlung etc.
aufgestellt werden. Vergewissern Sie
sich, dass Luft an der Rückseite des Gehäuses frei zirkulieren kann. Um einwandfreien Betrieb sicherzustellen, sollte der
Abstand zwischen der Oberseite des
Gehäuses und dem Hängeschrank mindestens 100 mm betragen, wenn das
Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wurde. Allerdings sollte die Aufstellung des Geräts unter einem Hängeschrank nach Möglichkeit vermieden
werden. Die ordnungsgemäße waagrechte Ausrichtung des Gerätes kann mit
Hilfe eines oder mehrerer verstellbarer
Füße am Sockel des Gehäuses erfolgen.
B
20 mm
A
WARNUNG!
Es muss möglich sein, das Gerät
von der Hauptstromversorgung
zu trennen; daher sollte der Stecker nach der Installation leicht
zugänglich sein.
8.3 Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung
und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit
den auf dem Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls
die Steckdose Ihres Hausanschlusses
nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das
Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die
durch Missachtung der oben genannten
Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
8.4 Hintere Distanzstücke
2
1
4
3
Die beiden Distanzstücke befinden sich
im Beutel mit den Unterlagen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Distanzstücke anzubringen:
1. Lösen Sie die Schraube.
2. Setzen Sie das Distanzstück unter
dem Schraubenkopf ein.
3. Drehen Sie das Distanzstück in die
richtige Position.
4. Ziehen Sie die Schrauben wieder
fest.
DEUTSCH
55
8.5 Ausrichten
Durch eine genaue waagrechte Ausrichtung lassen sich Vibrationen und Geräusche während des Betriebs minimieren.
Lösen oder ziehen Sie zum Ausrichten
des Geräts die beiden vorderen
Schraubfüße an.
8.6 Wechseln des Türanschlags
Die nachfolgend beschriebenen
Schritte sollten von mindestens
zwei Personen durchgeführt werden, um ein Herunterfallen der
Türen zu vermeiden.
3
2
1
7
6
8
Zum Wechseln des Türanschlags muss
wie folgt vorgegangen werden:
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
• Neigen Sie das Gerät vorsichtig nach
hinten, so dass der Kompressor den
Boden nicht berührt.
• Entfernen Sie die Sockelblende (1).
• Nehmen Sie die Kappe (2) ab und
bringen Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite an.
• Schrauben Sie das Scharnier (3) los
und nehmen Sie die Tür ab.
• Lösen Sie den unteren Bolzen und die
Unterlegscheiben (3).
• Bringen Sie den Bolzen und die Unterlegscheiben (6) auf der gegenüberliegenden Seite (7) an.
• Schrauben Sie das andere Scharnier
(5) los.
56 www.aeg.com
• Schrauben Sie den oberen Bolzen (4)
ab und an der gegenüberliegenden
Seite an. (5)
• Bringen Sie die Tür wieder an.
• Bringen Sie die beiden unteren Scharniere an und ziehen Sie sie fest.
• Setzen Sie die Sockelblende (8) wieder
ein.
•
5
4
3
1
2
5
4
6
9. GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
• Griff entfernen. Schrauben Sie die
obere Griffhalterung von der Griffstange ab (1). Schrauben Sie die untere
Griffhalterung von der Tür ab (2).
• Lösen Sie die Schraube der oberen
Griffhalterung von der Tür (3).
• Schrauben Sie die Griffhalterung wieder an der Tür an (4). Drehen Sie die
Griffhalterung mit dem Griff um und
schrauben Sie beide an der Tür (5) und
der befestigten Griffhalterung (6) an.
• Hängen Sie die Tür wieder am unteren
Scharnier ein.
• Hängen Sie die leicht geneigte Tür
wieder am oberen Scharnier ein.
• Schrauben Sie die unteren Scharniere
an.
• Stellen Sie das Gerät wieder in aufrechte Position.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen
(z. B. im Winter) kann es vorkommen,
dass die Türdichtung nicht richtig am
Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall
ab, bis sich die Dichtung allmählich anpasst.
Wenden Sie sich an den Kundendienst,
wenn Sie bei den oben beschriebenen
Schritten Unterstützung benötigen. Ein
Kundendiensttechniker wird die Türen
dann auf Ihre Kosten umbauen.
DEUTSCH
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
BRRR!
!
BB
U
BL
57
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
58 www.aeg.com
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
10. TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Höhe
1850 mm
Breite
600 mm
Tiefe
660 mm
Lagerzeit bei Störung
20 Std.
Spannung
230-240 V
Frequenz
50 Hz
DEUTSCH
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild im Innern des Gerätes
auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
59
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht
mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
280150216-B-242012
www.aeg.com/shop
Download PDF

advertising