Zanussi | ZRB38212WA | User manual | ZANUSSI ZRB38212WA Brugermanual

DA
Brugsanvisning
Køle-/fryseskab
ZRB38212WA
Indhold
Sikkerhedsanvisninger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Produktbeskrivelse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betjeningspanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ibrugtagning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daglig brug _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nyttige oplysninger og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
5
5
6
7
Vedligeholdelse og rengøring _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Fejlfinding _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Skån miljøet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Sikkerhedsanvisninger
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips
og advarsler), før apparatet installeres og tages i
brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige
fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der
bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets
drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der
bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning
for at undgå skader på personer eller ting. I
modsat fald er producenten ikke ansvarlig for
eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af
personer (herunder børn) med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller
som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for
deres sikkerhed, først har instrueret dem eller
har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er
fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af
kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde
i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med
låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at
ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat,
2
inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke
kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Advarsel
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning og lignende apparater, som f.eks.:
– kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer
– stuehuse og af kunder på hoteller, moteller
og andre miljøer af indkvarteringstypen
– miljøer af Bed and Breakfast-typen
– catering og andre anvendelser uden for
detail.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med mindre de er
godkendt til formålet af producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med
høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog
brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
www.zanussi.com
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet
står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen
måde. Enhver skade på ledningen kan give
kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af
et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare.
1.
2.
•
•
•
•
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller
beskadiget af apparatets bagpanel. Et
klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let
at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis
lampedækslet (hvis apparatet er udstyret
med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med fugtige
eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys
i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med belysning) til dette apparat er specielle pærer, kun
beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen
i apparatets bagvæg. (Hvis apparatet er af
Frost Free-typen)
www.zanussi.com
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de
har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som
angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i
frostrummet, da det skaber tryk i beholderen,
så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises
lige fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og
stikket tages ud af kontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim
af. Brug en plastikskraber.
• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden
af apparatet.
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal
vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader.
Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget.
Eventuelle skader på apparatet skal straks
anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i
så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst fire timer med
at tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe
tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at
sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i
varme dele (kompressor), med risiko for at
brænde sig.
3
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.
• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning (hvis
en vandtilslutning er nødvendig).
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan
nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og
jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på
bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbolet
, kan genvanvendes.
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse
af apparatet, skal udføres af en autoriseret elinstallatør.
• Fjern ikke LED-lampens dæksel. Kontakt
Electrolux Hvidevareservice A/S for at udskifte LED-lampepladen, hvis det er nødvendigt.
• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges
originale reservedele.
Produktbeskrivelse
1
2
3
4
8
1 Grøntsagsskuffer
2 Hylder i skab
4
5
6
7
3 Flaskestativ
4 Betjeningspanel
www.zanussi.com
5 Hylder i låge
6 Flaskehylde
7 Fryserskuffer
8 Mærkeplade
Betjeningspanel
1
3
1 Temperaturindikatorer LED
2 QuickChill-knap
3 Termostatknap
Aktivering af
Sæt stikket i stikkontakten.
Indstilling af temperatur
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Tryk på termostatknappen, til LED ud for den
ønskede temperatur lyser. Valget er trinvist,
fra 2 til 8°C.
Ved den første berøring af knappen fortsætter
LED for den aktuelle indstilling med at blinke.
Hver gang du rør knappen, flyttes den indstillede temperatur til 1. position. Den tilhørende
LED blinker et stykke tid.
Rør indstillingsknappen, indtil den ønskede
temperatur er valgt. Indstillingen vil blive fast
koldeste indstilling: +2°C
varmeste indstilling: +8°C
2
Normalt er en mellemindstilling mest passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal man
dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor ofte lågen åbnes
• mængden af mad
• hvor apparatet står.
QuickChill-funktion
Funktionen QuickChill slås til ved at trykke på
QuickChill-knappen.
LED, som svarer til symbolets QuickChill-indikator lyser.
Funktionen QuickChill slås fra ved at trykke på
QuickChill-knappen igen.
QuickChill-indikatoren slukkes.
Vigtigt
Funktionen standser automatisk efter 52 timer.
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral
sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
www.zanussi.com
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel.
Det vil skade overfladen.
5
Daglig brug
Opbevaring af frosne madvarer
Ved første start eller efter længere tids stilstand
skal apparatet køre i mindst 2 timer, før der lægges madvarer i.
Fryseskufferne gør, at du hurtigt og nemt kan
finde de madvarer, du skal bruge. Tag alle skufferne ud, hvis du skal opbevare store mængder
madvarer. På alle hylder er det muligt at anbringe madvarer som stikker ud over hylderne, dog
skal der der være minimum 15mm ud til døren.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld,
f.eks. som følge af strømsvigt, og
strømafbrydelsen har varet længere end den
angivne optøningstid, er det nødvendigt at spise
madvarerne eller at tilberede dem og derefter
indfryse dem igen (efter afkøling).
Nedfrysning af friske madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning af friske madvarer og til opbevaring af frosne og
dybfrosne madvarer i lang tid.
Inden indfrysning af friske madvarer startes
Quick Chill-funktionen mindst 24 timer før, madvarerne lægges i fryseren.
Læg de friske madvarer, der skal indfryses, i den
nederste afdeling.
Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på kapacitetsplanchen, en mærkat der er anbragt på indersiden af køleskabet.
Indfrysningsprocessen varer 24 timer: I dette
tidsrum må der ikke lægges andre madvarer i,
som skal indfryses.
Deaktiver funktionen Quick Chill (se "Funktionen
Quick Chill"), når indfrysningen er slut efter 24
timer.
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal
bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved
stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal
bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
6
Placering af lågehylder
Bakkerne i lågen kan
sættes i forskellig højde, så der er plads til
madvarer af forskellig
størrelse.
Træk gradvis hylden i
pilenes retning, til den
slipper. Sæt den på
det ønskede sted.
1
2
3
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner, så
hylderne kan placeres efter ønske.
Udtagning af fryserens frysekurve
Frysekurvene har endestop, så de ikke kan glide
ud ved et uheld eller falde ned. Hvis en kurv skal
tages ud af fryseren, trækker du den mod dig
selv, og når du har nået endestoppet, vipper du
forenden af kurven opad, til den kan tages ud.
Når kurven skal sættes på plads, løfter du lidt op
i kurvens forende, mens du sætter den ind i fryseren. Når du er forbi endestoppene, kan kurven
skubbes på plads.
2
1
www.zanussi.com
Nyttige oplysninger og råd
Normale driftslyde
• Undertiden kan der høres en svag gurglen eller boblen, når kølemidlet pumpes gennem
spiralerne eller rørene. Det er normalt.
• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet
rundt, og der kommer en snurrende og pulserende lyd fra kompressoren. Det er normalt.
• Varmeudvidelsen kan give pludselige knæklyde. Det er et naturligt og ufarligt fysisk fænomen. Det er normalt.
• Når kompressoren tænder og slukker kan der
høres et svagt klik fra termostatknappen. Det
er normalt.
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke
stå åben længere end højst nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og
skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre
konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på
en lavere indstilling, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i
køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis
den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt
om den
Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer
og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne
måde i højst 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende:
Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de særlige skuffe(r).
www.zanussi.com
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte
beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude.
Flasker: Bør have låg på og opbevares enten i
flaskestativet eller i dørens flaskehylde.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg må ikke lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind.
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet pr.
døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum
bør der ikke lægges flere madvarer ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske
og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt
optø netop den mængde, du skal bruge;
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og
sørg for, at indpakningen er lufttæt;
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre
ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem;
• Magre madvarer holder sig bedre og længere
end fedtholdige; Salt nedsætter madens
holdbarhed;
• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker med
indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette apparat
skal du:
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været
været korrekt opbevaret i forretningen.
• Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst
muligt og lægge dem i fryseren.
• Åbne lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt
og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
7
Vedligeholdelse og rengøring
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres nogen
som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun
udføres af en autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem
af, så de er rene og frie for belægninger.
• Skyl, og tør grundigt af.
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller beskadige
evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig opvaskemiddel, skurepulver, stærkt
parfumeret rengøringsmiddel eller
voksprodukter til indvendig rengøring af skabet.
Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Rengør kompressoren på apparatets bagside
med en børste. Det øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
Vigtigt Undgå at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder
kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de
anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres
med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk hver gang kompressoren
standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en
rende og ned i en særlig beholder bag på apparatet, over kompressoren, hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke
løber over og drypper
ned på maden i skabet.
Afrimning af fryseren
Fryseafdelingen i denne model er af "No Frost"typen. Det betyder, at der ikke dannes rim, når
den kører, hverken på de indvendige vægge eller på madvarerne.
Når der ikke dannes rim, skyldes det den automatisk styrede blæser, der konstant sender kold
luft rundt i rummet.
Fejlfinding
Bemærk Inden fejlfinding skal stikket
tages ud af kontakten.
Det er kun autoriserede elektrikere eller andre
kompetente personer, der må gennemføre den
fejlfinding, der ikke er i denne håndbog.
Problem
Vigtigt Der er visse lyde under normal brug
(kompressor, cirkulation af kølemiddel).
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet er ikke korrekt installeret.
Se efter, om apparatet står stabilt (alle benene skal hvile på gulvet).
Apparatet virker ikke.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet. Der
er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret elektriker.
8
www.zanussi.com
Problem
Pæren virker ikke.
Kompressoren kører hele
tiden.
Mulig årsag
Løsning
Pæren er i standby.
Luk og åbn lågen.
Enheden er defekt.
Se under "Udskiftning af kontrolenhed".
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Lågen er blevet åbnet for tit.
Lad ikke lågen stå åben længere end
nødvendigt.
Madvarernes temperatur er for høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er for høj stuetemperatur.
Sænk stuetemperaturen.
Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet.
Rimen afrimes på bagpladen under
den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand ind i køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarerne forhindrer vandet i at
løbe ned i vandudløbet.
Sørg for, at madvarerne ikke rør ved
bagpladen.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Hvis apparatet stadig ikke virker som det skal,
når du har undersøgt ovenstående: Kontakt Serviceafdelingen.
Udskiftning af kontrolenheden
Apparatet er forsynet med en indvendig LEDpære med lang holdbarhed.
Kontrolenheden må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt Electrolux Service A/S.
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt
Serviceafdelingen.
Tekniske data
Mål
Højde
2005 mm
Bredde
595 mm
Dybde
642 mm
Temperaturstigningstid
18 h
Spænding
230-240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet
indvendig i apparatet, på venstre væg, samt af
energimærket.
www.zanussi.com
9
Installation
Bemærk Læs afsnittet "Om sikkerhed"
grundigt, før apparatet installeres. Dette for
at forebygge ulykker og sikre, at apparatet
bruges korrekt.
Opstilling
Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den anførte klimaklasse på
apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10 °C til 32 °C
N
+16 °C til 32 °C
ST
+16 °C til 38 °C
T
+16 °C til 43 °C
min
100mm
A
B
20mm
Placering
Apparatet bør placeres i god afstand fra varmekilder som radiatorer, kedler, direkte sollys osv.
Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring skabets bagside. Hvis apparatet skal stå under et
overskab, skal der mindst være 100 mm mellem
apparatets topplade og overskabets underside.
Så fungerer apparatet optimalt. Ideelt bør apparatet dog ikke placeres under overskabe. Apparatet kan sættes præcis i vater med en eller flere
af de justerbare fødder i bunden af skabet.
Nivellering
Advarsel Det skal være muligt at koble
apparatet fra elinstallationen. Efter
installationen skal stikket derfor være let at
komme til.
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres,
at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der
ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet
en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til
råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis
de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende.
EU-direktiver.
10
Ved opstillingen skal
det sikres, at apparatet er i vater. Det gøres med to justeringsfødder i bunden, under apparatets forkant.
www.zanussi.com
Vending af låge
Vigtigt Under de følgende operationer
anbefales det at få en hjælper til at holde godt
fast i apparatets låger, mens arbejdet udføres.
Lågen vendes på følgende måde:
• Åbn lågen, og tøm hylderne
• Skru skruerne i det øverste hængsel ud. (1)
• Fjern lågen fra den midterste hængseltap. (2)
• Placér det øverste hængsels dæksel i hullerne på den modsatte side.
• Skru skruerne i det midterste hængsel ud (3)
1
2
• Skru skruerne i det nederste hængsel ud og
fjern hængslet. (8)
• Skru de nederste dækselstik ud, og skru dem
i hullet på den modsatte side. (7)
• Sæt det nederste hængsel på den modsatte
side, og fastgør det med skruer. (8)
7
8
• Placér den nederste låge på den nederste
hængseltap. (9)
• Skru de midterste dækselstik ud, og skru dem
i hullet på den modsatte side. (10)
• Sæt det midterste hængsel på den modsatte
side, og fastgør det med skruer. (11)
• Fjern propperne på oversiden af begge låger,
og flyt dem over på den anden side.
• Fjern den nederste låge fra den nederste
hængseltap. (4)
10
11
3
4
• Skru tappen af det nederste hængsel (5), og
skru den nederste hængseltap (6) ind i den
venstre udboring på det nederste hængsel.
180
o
9
• Placér den øverste låge på den midterste
hængseltap. (12)
• Fastgør lågen med det øverste hængsel, og
fastgør det med dets skruer. (13)
13
12
6
5
www.zanussi.com
Det anbefales at vente mindst fire timer med at
tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren.
Undertiden slutter pakningen ikke perfekt til kabinettet, hvis omgivelserne er kolde (dvs. om
11
vinteren). Hvis dette er tilfældet, skal du lade
pakningen tilpasse sig selv.
Hvis du ikke selv vil vende lågen, kan du henvende dig til Electrolux Service A/S. En tekniker
herfra vil vende lågen mod betaling.
Skån miljøet
Symbolet på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for
at dette produkt bliver bortskaffet på den rette
måde, hjælper du med til at forebygge
12
eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne forårsages
af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt
det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller
den forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
13
14
www.zanussi.com
www.zanussi.com
15
280151109-A-102013
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising