IKEA | DYNAMISK | User manual | IKEA DYNAMISK Ohjekirja

DYNAMISK
FI
SE
IS
SUOMI
4
SVENSKA
25
ÍSLENSKA
45
SUOMI
4
Sisällys
Turvallisuusohjeet
Laitteen kuvaus
Ensimmäinen käyttökerta
Päivittäinen käyttö
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Hoito ja puhdistus
4
7
11
11
15
16
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Asennus
Ympäristönsuojelu
IKEA-TAKUU
17
20
20
21
22
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä,
jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja
oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että
kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai
luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät
varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti,
motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai
kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa
lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti,
irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen
liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä
tavoin voidaan välttää leikkiville lapsille
aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on
jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen
kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Varoitus!
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai
juomien säilyttämiseen kotitalouskäytössä
tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä,
elleivät ne ole valmistajan hyväksymiä
tähän tarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen luonnonkaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
SUOMI
• Varmista, etteivät jäähdytyspiirin komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– vältä avotulta ja muita syttymislähteitä
– tuuleta huolellisesti huone, johon laite
on sijoitettu
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen
laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut
virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto,
pistoke, kompressori) vaihdon saa
suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
1.
2.
•
•
•
•
Virtajohtoa ei saa jatkaa.
Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan
laitteen takana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua
ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon
lampun suojus (jos varusteena) puuttuu.
Laite on painava ja sen siirtämisessä on
noudatettava varovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin
kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi
aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Tässä laitteessa olevat polttimot (jos varusteena) ovat erityisesti kodinkoneita
varten suunniteltuja erikoispolttimoita. Ne
eivät sovi huoneiden valaistukseen.
5
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten (jos kyseessä on Frost Free -laite).
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen
jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia
tai poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se
voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta,
kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä
esineitä. Käytä muovista kaavinta.
• Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoaukko. Puhdista poistoaukko
tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa,
vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevessä kappaleessa annettuja
ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista
mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle (katso kohta Kuluttajaneuvonta). Säilytä tässä tapauksessa
pakkausmateriaalit.
SUOMI
• Odota vähintään neljä tuntia ennen kuin
kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy
ehtii virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei
ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä
ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai
lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Huolto
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua. Kuluttajaneuvonnan puhelinnumerot
on mainittu kohdassa Kuluttajaneuvonta.
6
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia
kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa
toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen. Eristevaahto sisältää tulenarkoja
kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta
jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symmerkityt materiaalit ovat kierräbolilla
tettäviä.
SUOMI
7
Laitteen kuvaus
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöä.
1
2
3
4
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Vihanneslaatikko
Kylmäosasto
Lasihyllyt
Huurtumaton jäähdytys
Pulloteline
Käyttöpaneeli
Voilokero
Ovilokerot
Pullohylly
Pakastuslaatikot
Arvokilpi
5
6
7
8
10
9
SUOMI
8
1
7 6 5
4
1 Näyttö
2 Bottle Chill -painike ja laitteen ON/
OFF-painike
3 Lämpötilan alennuspainike
4 Lämpötilan lisäyspainike
5 Jääkaappiosaston painike
3
2
6 Pakastinosaston painike
7 Mode -painike
Esimääritetyt painikkeiden äänet voidaan
asettaa korkeammaksi painamalla samanaikaisesti Mode-painiketta ja lämpötilan
alennuspainiketta muutaman sekunnin ajan.
Asetusta voidaan säätää.
Näyttö
A
B
C
N
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D
E
F
M
A. Palkit
B. Jääkaapin lämpötilan merkkivalo
C. Jääkaappi Pois päältä
D. Lomatoiminto
E. Jääkaapin Eco Mode-toiminto
F. Pikajäähdytystoiminto
G. Hälytysmerkkivalo
H. Pakastimen Eco Mode-toiminto
I. Fast Freeze-toiminto
J. Pakastimen lämpötilan merkkivalo
K. Aika
L. Bottle Chill-toiminto
M. Lisäkosteustoiminto
N. Esittelytila
Kun jääkaappi- tai pakastinosasto valitaan, animaatiot käynnistyvät.
Kun lämpötila valitaan, animaatio vilkkuu
muutaman minuutin ajan.
G
H
I
L
J
K
Laitteen käynnistäminen
Laite kytketään toimintaan seuraavalla tavalla:
1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Paina pullon painiketta, jos näyttö ei
ole päällä.
3. Jos "DEMO" tulee näkyviin näyttöön,
laite on esittelytilassa. Katso kappale
"Vianmääritys". (DEMO-toiminnon
avulla jälleenmyyjä
voi esitellä laitteen toimintaa.)
4. Lämpötilanäytöt näyttävät asetetun
oletuslämpötilan.
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta, katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
SUOMI
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta seuraavalla tavalla:
1. Paina pullon painiketta 3 sekunnin
ajan.
2. Näyttö sammuu.
3. Katkaise laitteen virta irrottamalla laitteen pistoke pistorasiasta.
Jääkaapin kytkeminen pois toiminnasta
Jääkaapin pois päältä kytkeminen:
1. Paina Fridge Compartment -painiketta
muutaman sekunnin ajan.
2. Jääkaapin OFF-merkkivalo syttyy.
Tasapainotus
Jääkaapin päälle kytkeminen:
1. Paina Fridge Compartment-painiketta.
Jääkaapin OFF-merkkivalo sammuu.
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta, katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
Palkit
Palkit ohjaavat käyttäjää laitteen käytön
aikana osoittaen laitteen toimintatason.
Palkit osoittavat:
• Animaation pysähtyessä:
– kyseessä olevan (aktiivisen) osaston
• valitun lämpötila-asetuksen asteikolla
• onko lämpötila-asetus suurempi vai pienempi edelliseen asetukseen verrattuna
(nouseva ja laskeva animaatio)
Lämpötilan säätäminen
1. Valitse jääkaappi- tai pakastinosasto.
2. Aseta lämpötila painamalla lämpötilapainiketta.
3. Aseta oletuslämpötila
– jääkaappi +4 °C
– pakastin -18 °C
Lämpötilanäytöissä näkyy asetettu lämpötila.
Asetettu lämpötila saavutetaan 24 tunnin
kuluessa.
Tärkeää Asetettu lämpötila säilyy laitteen
muistissa sähkökatkoksen jälkeen.
9
Lisäkosteustoiminto
Jääkaapin kosteustasoa voidaan lisätä lisäkosteustoiminnolla.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Valitse jääkaappiosasto.
2. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Paina painiketta Mode toisen toiminnon valitsemiseksi tai paina painiketta
Mode, kunnes mikään erityisistä kuvakkeista ei näy.
Eco Mode Jääkaappi- ja
pakastinosastolle
Optimoi elintarvikkeiden säilytys valitsemalla Eco Mode.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Valitse jääkaappi-/pakastinosasto.
2. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun lämpötilan:
– jääkaappi: +4 °C
– pakastin: -18 °C
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Valitse jääkaappi-/pakastinosasto.
2. Paina painiketta Mode toisen toiminnon valitsemiseksi tai paina painiketta
Mode, kunnes mikään erityisistä kuvakkeista ei näy.
Tärkeää Toiminto voidaan sammuttaa
muuttamalla lämpötilaa.
Lomatoiminto
Tämän toiminnon avulla voit tyhjentää jääkaapin ja jättää oven kiinni esimerkiksi pitkän loman ajaksi ilman, että jääkaappiin
muodostuu epämiellyttävää hajua.
Tärkeää Jääkaappi on tyhjennettävä
lomatoiminnon käytön ajaksi.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Valitse jääkaappiosasto.
2. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Jääkaapin lämpötilanäytössä näkyy
asetettu lämpötila.
SUOMI
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Paina painiketta Mode toisen toiminnon valitsemiseksi tai paina painiketta
Mode, kunnes mikään erityisistä kuvakkeista ei näy.
Tärkeää Toiminto voidaan sammuttaa
muuttamalla jääkaapin lämpötila-asetusta.
Shopping Mode
Jos laitat jääkaappiin paljon tuoreita elintarvikkeita, esimerkiksi kaupassakäynnin
jälkeen, on suositeltavaa kytkeä Shopping
Mode-toiminto, jotta tuotteet jäähtyvät nopeammin. Tällä tavoin voidaan välttää
myös muiden jo jääkaapissa olevien elintarvikkeiden lämpeneminen.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Valitse jääkaappiosasto.
2. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Shopping Mode kytkeytyy pois toiminnasta
automaattisesti noin kuuden tunnin kuluttua.
Toiminnon poistaminen käytöstä ennen sen
automaattista päättymistä:
1. Paina painiketta Mode toisen toiminnon valitsemiseksi tai paina painiketta
Mode, kunnes mikään erityisistä kuvakkeista ei näy.
Tärkeää Toiminto voidaan sammuttaa
muuttamalla jääkaapin lämpötila-asetusta.
Bottle Chill -toiminto
Bottle Chill-tilassa asetetaan hälytyksen aktivoitumisaika, se on hyödyllinen esimerkiksi
silloin, kun ruoka-aineksia on jäähdytettävä
jonkin aikaa tai kun muistutus on tarpeen,
ettei pulloja unohdeta pakastimeen pikajäähdytyksen aikana.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina Bottle Chill -painiketta.
Merkkivalo Bottle Chill syttyy.
Ajastin näyttää asetetun arvon (30 minuuttia).
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90 minuuttia
painamalla jääkaapin lämpötilan vähennys- ja lisäyspainiketta.
10
Kun ajastimen aika on kulunut umpeen,
Bottle Chill-merkkivalo vilkkuu ja laitteesta
kuuluu äänimerkkejä:
1. Poista juomat pakastimesta.
2. Paina Bottle Chill-painiketta äänimerkin
pois päältä kytkemiseksi ja toiminnon
lopettamiseksi.
Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin tahansa ajastuksen aikana:
1. Paina Bottle Chill-painiketta.
2. Bottle Chill-toiminnon merkkivalo sammuu.
Aika-asetusta voidaan muuttaa ajastuksen
aikana ja sen päättyessä painamalla lämpötilan alennuspainiketta ja lämpötilan lisäyspainiketta.
Fast Freeze -toiminto
Jos pakastimen lämpötilaa on laskettava
nopeasti, käytä pikapakastustoimintoa, joka säilyttää elintarvikkeiden alkuperäisen
laadun.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Valitse pakastinosasto.
2. Paina Mode-painiketta, kunnes vastaava kuvake tulee näkyviin.
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta 52 tunnin kuluttua.
Toiminnon poistaminen käytöstä ennen sen
automaattista päättymistä:
1. Valitse pakastinosasto.
2. Paina painiketta Mode toisen toiminnon valitsemiseksi tai paina painiketta
Mode, kunnes mikään erityisistä kuvakkeista ei näy.
Tärkeää Toiminto voidaan sammuttaa
muuttamalla pakastimen lämpötila-asetusta.
Korkean lämpötilan hälytys
Pakastinosaston lämpötilan nousemisesta
(esimerkiksi sähkökatkon vuoksi) ilmoitetaan
seuraavilla tavoilla:
• hälytyksen merkkivalo ja pakastimen
lämpötilanäytöt vilkkuvat
• kuuluu äänimerkki.
SUOMI
11
Kuittaa hälytys seuraavasti:
1. Paina mitä tahansa painiketta.
2. Äänimerkki sammuu.
3. Pakastimen lämpötilanäyttö näyttää
korkeimman saavutetun lämpötilan
muutaman sekunnin ajan. Tämän jälkeen näytössä näkyy uudelleen asetuslämpötila.
4. Hälytyksen merkkivalo vilkkuu, kunnes
normaalit olosuhteet palautuvat.
Hälytyksen merkkivalo sammuu, kun hälytys
on kuitattu.
Ovihälytys
Äänimerkki kuuluu noin 5 minuutin jälkeen,
jos ovi on jätetty auki. Oven aukiolo ilmaistaan seuraavasti:
• vilkkuva hälytysmerkki
• äänimerkki
Kun olosuhteet ovat palautuneet normaaleiksi (ovi suljettu), äänimerkki sammuu.
Hälytyksen aikana merkkiääni voidaan
sammuttaa painamalla mitä tahansa painiketta.
Ensimmäinen käyttökerta
Sisätilan puhdistaminen ennen
käyttöönottoa
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella
poistaaksesi uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai
hankausjauhetta, sillä ne vahingoittavat
pintoja.
Päivittäinen käyttö
Pakastuskalenteri
Varusteet
Kananmunalokero
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia
elintarvikkeita.
Numerot tarkoittavat kunkin elintarvikeryhmän säilytysaikaa kuukausina. Säilytysaikaan vaikuttaa elintarvikkeen laatu ja mahdollinen jatkokäsittely.
x1
Jääpala-astia
x1
SUOMI
12
Pakastimen kylmävaraajat
x2
Pakastimen kylmävaraajat
Pakastimessa on kaksi kylmävaraaja. Sähkökatkon tai pakastimen toimintahäiriön
esiintyessä kylmävaraajat pitävät pakastimen pitempään kylmänä pidentäen näin
elintarvikkeiden säilymisaikaa.
Hiili-ilmasuodatin
Kodinkoneeseen kuuluu hiilisuodatin, joka
sijaitsee takaseinällä ilmankiertorasian kannen alla.
Suodatin puhdistaa jääkaappiosaston ilman epämiellyttävistä hajuista parantaen
näin säilytyksen laatua.
Ruokien pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, keskimääräistä asetusta ei tarvitse muuttaa.
Voit kuitenkin nopeuttaa pakastumista
kääntämällä lämpötilan säätimen korkeampaan, maksimilämpötilan asetukseen.
Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät haluamasi pakkauksen helposti ja nopeasti. Jos
pakastat suuren määrän elintarvikkeita,
poista kaikki laatikot alalaatikkoa lukuunottamatta. Alalaatikon on oltava paikallaan,
jotta ilmankierto toimii asianmukaisesti. Kaikille hyllyille on mahdollista sijoittaa elintarvikkeita, jotka ovat korkeintaan 15 mm
ovesta.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö
on ollut poikki pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Lämmönnousuaika) mainitun ajan, sulaneet
elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne
voidaan pakastaa uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös
jäisinä suoraan pakastimesta otettuna:
Kypsennys kestää tässä tapauksessa pitempään.
Siirrettävät hyllyt
Tärkeää Tällöin jääkaappiosaston
lämpötila voi laskea alle 0 °C:n. Jos näin
käy, palauta pakastimen lämpötilan säädin
korkeamman lämpötilan asetukseen.
Laita pakastettavat elintarvikkeet alimpaan
osastoon.
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään 2 tunnin
ajan ennen kuin laitat siihen elintarvikkeita.
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle tasolle.
Ovilokeroiden sijoittaminen
Ovilokerot voidaan
sijoittaa eri korkeuksille siten, että erikokoiset pakkaukset
mahtuvat lokeroihin.
2
1
SUOMI
Ovilokeroiden korkeus säädetään seuraavasti: Työnnä lokeroa varovasti ylöspäin,
kunnes se vapautuu (1). Irrota lokero paikaltaan työntämällä sitä sisäänpäin (2) ja
aseta sen jälkeen haluamallesi korkeudelle.
13
Huurtumaton jäähdytys
Pulloteline
Sijoita pullot valmiiksi asetettuun hyllyyn.
Jos hylly on vaakasuorassa, laita siihen vain
suljettuja pulloja.
Huurtumattoman jäähdytysteknologian ansiosta elintarvikkeet jäähtyvät nopeammin
ja lämpötila on tasaisempi.
Puhaltimen ansiosta elintarvikkeet jäähtyvät
nopeammin ja jääkaapin lämpötila on tasaisempi.
Kylmäosasto
Tärkeää
Pullohyllyä voidaan kallistaa, jotta siinä voidaan säilyttää myös avattuja pulloja. Nosta
hyllyn etuosa seuraavalle hyllytasolle.
Laitteen ansiosta elintarvikkeet jäähtyvät
nopeammin ja säilytyslaatikon lämpötila on
tasaisempi.
Kylmäosasto voi toimia Fresh Zone-osastona, jos toiminto Fresh Zone kytketään toimintaan. Fresh Zone -toiminnossa laatikon
lämpötila on huomattavasti kylmempi.
SUOMI
Käynnistä Fresh Zone-toiminto seuraavasti:
1. Käynnistä pikajäähdytystoiminto. (katso
sivu 9. )
2. Pikajäähdytystoiminnon merkkivalo syttyy.
3. Liu'uta läppää ylöspäin alla olevan kuvan mukaisesti.
14
Tällä toiminnolla voidaan jäähdyttää juomat nopeasti.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Poista kylmälokero tai aseta se yläasentoon ja aseta pulloteline QuickChillaukkojen eteen kuvan mukaisesti.
2. Käynnistä pikajäähdytystoiminto.
3. Pikajäähdytystoiminnon merkkivalo syttyy.
4. Liu'uta läppää ylöspäin kuvan mukaisesti.
Tärkeää Toiminto poistuu automaattisesti
käytöstä muutaman tunnin jälkeen.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Liu'uta läppää alaspäin.
2. Kytke pikajäähdytystoiminto pois päältä.
3. Pikajäähdytystoiminnon merkkivalo
sammuu.
Jos osaston Fresh Zone-toimintoa ei tarvita,
siitä voidaan tehdä kylmälokero muuttamalla asetuksia.
Sammuta toiminto seuraavasti:
1. Liu'uta läppää alaspäin.
2. Kytke pikajäähdytystoiminto pois päältä.
3. Pikajäähdytystoiminnon merkkivalo
sammuu.
Tärkeää Toiminto poistuu automaattisesti
käytöstä muutaman tunnin jälkeen.
Quick Chill juomille
Vihanneslaatikko
Laatikko sopii hedelmien ja vihannesten
säilyttämiseen.
Laatikossa on välilevy, jolla saadaan
tarvittavan kokoiset
lokerot asettamalla
levy haluttuun asentoon.
Kaikki laatikon osat voidaan irrottaa puhdistusta varten.
Tärkeää
Tämä laite on
myynnissä
Ranskassa.
Maan määräysten
mukaisesti jääkaapin
alimpaan osastoon
tulee kiinnittää erikoisväline (katso kuva), joka ilmaisee
jääkaapin kylmimmän lämpötilan alueen.
SUOMI
Pakastuslaatikoiden poistaminen
pakastimesta
Pakastuslaatikoissa
on pysäytin, joka estää laatikoiden irtoamisen ja putoamisen vahingossa.
Kun haluat poistaa
1
laatikon kokonaan
pakastimesta, vedä
2
laatikkoa itseäsi päin
(1) pysäyttimeen
saakka ja ota laatikko sen jälkeen pois kallistamalla sen etuosaa ylöspäin (2).
15
Laatikko asetetaan takaisin paikalleen nostamalla kevyesti sen etuosasta siten, että
laatikko menee pakastimen sisään. Kun
laatikko on mennyt pysäyttimien ohi, työnnä
se paikalleen.
Jääkuutioiden valmistus
Laitteen mukana toimitetaan yksi jääkuutioastia.
1. Täytä astia vedellä.
2. Laita astia pakastinosastoon.
Tärkeää Älä käytä apuna metallisia
välineitä ottaessasi jääkuutioastiaa pois
pakastimesta.
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Normaalin toiminnan äänet
• Laitteesta voi kuulua lorisevaa tai pulputtavaa ääntä jäähdytysaineen pumppautuessa kierukoiden tai putkien läpi. Tämä
on normaalia.
• Kun kompressori on käynnissä, jäähdytysaine virtaa kaikkialla putkistossa, jolloin kompressorista kuuluu hurinaa tai
sykkivää ääntä. Tämä on normaalia.
• Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa äkillistä ritisevää ääntä. Lämpölaajeneminen
on luonnollinen fysikaalinen ilmiö. Tämä
on normaalia.
• Kompressorin käynnistyessä tai pysähtyessä lämpötilan säätimestä kuuluu vaimea naksahdus. Tämä on normaalia.
Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
• Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja
lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi
kaapin ollessa hyvin täynnä, kompressori
voi käydä jatkuvasti, jolloin haihduttimeen muodostuu huurretta tai jäätä.
Käännä tässä tapauksessa lämpötilan
säädin korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi,
jolloin myös energiankulutus vähenee.
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:
• Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai
haihtuvia nesteitä
• Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms.
erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä
Säilytysohjeita
Vinkkejä:
Liha (kaikki lihalajit): pakkaa muovipusseihin ja laita vihanneslaatikon päällä olevalle
lasihyllylle.
Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama päivä.
Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat, jne.: säilytä suojattuina ja millä hyllyllä tahansa.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti ja säilytä niille tarkoitetussa laatikossa/laatikoissa. Jos sitruunamehua pääsee
jääkaapin muoviosiin, niissä voi tapahtua
värimuutoksia. Sitrushedelmät on täten suositeltavaa säilyttää erillisissä astioissa.
Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa
tai pakattuna alumiinifolioon tai muovipussiin mahdollisimman ilmatiiviisti.
SUOMI
Pullot: säilytä suljettuina oven pullotelineessä.
Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita ei pidä säilyttää jääkaapissa pakkaamattomana.
Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita
tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden maksimimäärä on mainittu laitteen arvokilvessä.
• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia.
Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä
uusia pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja
puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin
voit myöhemmin sulattaa vain tarvitsemasi määrän.
• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai
pakkaa muovipusseihin mahdollisimman
ilmatiiviisti.
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien
ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita,
jotta niiden lämpötila ei nouse.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden säilytysaikaa.
16
• Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
Pakastuskorien ansiosta löydät haluamasi
pakkauksen helposti ja nopeasti. Jos pakastat suuren määrän elintarvikkeita, poista
kaikki laatikot alakoria lukuunottamatta.
Alakorin on oltava paikallaan, jotta ilmankierto toimii asianmukaisesti.
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
laitteen parhaan suorituskyvyn:
• Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty oikein.
• Laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.
• Älä avaa ovea usein, älä myöskään pidä
ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä
sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn
viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa
suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Varoitus! Jääkaapin varusteita ja osia
ei saa pestä astianpesukoneessa.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
• Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä
vedellä ja käsitiskiaineella.
• Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi puhtaaksi.
• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Tärkeää Älä vedä, siirrä tai vahingoita
kaapin sisällä olevia putkia ja/tai
kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta, voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai
kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa,
sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja
ja jättävät voimakkaan tuoksun.
Puhdista laitteen takana sijaitsevat lauhdutin (musta ritilä) ja kompressori harjalla. Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää energiaa.
Tärkeää Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
SUOMI
17
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen muoviosia. Tästä syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin
verkkovirtaan.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä
huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston haihduttimesta aina
moottorin kompressorin pysähtyessä.
Sulatusvesi valuu
laitteen takana,
kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se
haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä
ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle. Käytä puhdistuksessa mukana toimitettua välinettä,
joka on kiinnitetty tyhjennysaukkoon.
Huurtumaton pakastin
Tämän laitemallin pakastinosasto on huurtumatonta tyyppiä. Tämä merkitsee sitä, että huurretta ei muodostu laitteen toiminnan
aikana pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle.
Huurtumattomuus perustuu automaattisesti
ohjattuun puhaltimeen, joka kierrättää kylmää ilmaa jatkuvasti osaston sisällä.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Sulata tarvittaessa.
4. Puhdista laite ja kaikki varusteet.
5. Jätä kaikki ovet auki, jotta laitteen sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.
Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin
henkilöä tarkistamaan kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika ajoin, jotta ne eivät pilaannu
esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.
Vianmääritys
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven
tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Lampun vaihtaminen
Jääkaapissa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Huomio Irrota pistoke pistorasiasta
ennen kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava
ammattitaitoisen sähköasentajan suoritettaviksi.
Tärkeää Tietynlaiset äänet kuuluvat
laitteen normaaliin toimintaan (kompressori,
jäähdytysaineen kierto).
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laitteen käyntiääni on
kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla
paikalleen.
Tarkista, että laite on tukevasti
paikallaan (kaikki neljä jalkaa
koskevat lattiaan).
SUOMI
18
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kompressori käy jatkuvasti.
Lämpötilan säädin ei ehkä
ole oikeassa asennossa.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ovea on avattu liian usein.
Älä pidä ovea auki pitempään
kuin on tarpeen.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin
asetat ruoat laitteeseen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Laske huoneen lämpötilaa.
Pikapakastustoiminto on kyt- Katso kohta "Pikapakastustoikettynä.
minto".
Vettä valuu jääkaapin
takaseinää pitkin.
Automaattisen sulatuksen aikana takaseinässä oleva
huurre sulaa.
Tämä on normaalia.
Vettä valuu jääkaapin
sisälle.
Veden tyhjennysaukko on tukossa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Elintarvikkeet estävät veden
valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinään.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesi ei poistu komKiinnitä sulatusveden poistopressorin yläpuolella olevaan putki haihdutusastiaan.
haihdutusastiaan.
Laitteessa on liikaa
huurretta ja jäätä.
Elintarvikkeita ei ole pakattu
kunnolla.
Pakkaa ruoat oikein.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Lämpötilan säädin ei ehkä
ole oikeassa asennossa.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin
asetat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon
ruokia samalla kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän
ruokia yhdellä kertaa.
Laitteen kylmän ilman kierto
ei toimi.
Tarkista kylmän ilman kierto.
Laitteen lämpötila on
liian korkea.
Jääkaapin lämpötila on
liian korkea.
SUOMI
19
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Pakastimen lämpötila
on liian korkea.
Elintarvikkeet ovat liian lähel- Järjestä elintarvikkeet siten,
lä toisiaan.
että kylmä ilma pääsee kiertämään niiden välissä.
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni
pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke oikein pistorasiaan.
Laitteeseen ei tule virtaa. Pis- Kokeile kytkemällä pistorasitorasiaan ei tule jännitettä.
aan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Näytössä näkyy "DEMO".
Laite on esittelytilassa. .
Pidä Mode-painiketta alhaalla noin 10 sekunnin ajan, kunnes laitteesta kuuluu pitkä äänimerkki. Näyttö sammuu lyhyeksi ajaksi, jonka jälkeen
palautuu normaali toiminta.
Äänimerkki kuuluu. .
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Ovihälytys".
Ylä- tai alaneliö näkyy
lämpötilanäytössä.
On tapahtunut lämpötilan
mittausvirhe.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (jäähdytysjärjestelmä pitää elintarvikkeet kylminä, mutta lämpötilaa ei voi
säätää).
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
SUOMI
20
Tekniset tiedot
Mitat
Korkeus
2014 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
673 mm
Tilavuus (netto)
Jääkaappi
280 litraa
Pakastin
78 litraa
Tekniset tiedot on
merkitty jääkaappiosaston sisälle, vasemmalle puolelle
kiinnitettyyn arvokilpeen sekä energiatarraan.
Sulatusjärjestelmä
Jääkaappi
auto
Pakastin
auto
Pakastustehon tähtimerkintä
Lämmönnousuaika
18 tuntia
Pakastusteho
10 kg/24 h
Energiankulutus
0,675 kWh/24 h
Äänitaso
44 dB(A)
Energialuokka
A++
Jännite
230-240
Taajuus
50 Hz
Asennus
Huomio Lue huolellisesti
turvallisuusohjeet oman turvallisuutesi
ja laitteen asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi ennen kuin aloitat laitteen
asennuksen.
Tärkeää Lue asennusohjeet.
Sijoituspaikka
Parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden tai boilereiden tms. lähelle eikä suoraan auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee kiertämään
vapaasti laitteen takana.
Sijoittaminen
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuuletettuun sisätilaan (autotalliin tai kellariin),
mutta parhaiten se toimii paikassa, jossa
ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä määritettyä ilmastoa koskevaa luokitusta:
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 °C – 32 °C
N
+16 °C – 32 °C
ST
+16 °C – 38 °C
T
+16 °C – 43 °C
SUOMI
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu
maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota
yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.
21
Aktiivihiilisuodatin imee pahat hajut. Näin
elintarvikkeet säilyttävät parhaan maun ja
tuoksun eivätkä hajut tartu toisiin elintarvikkeisiin.
Kun laite toimitetaan, hiilisuodatin on muovipussissa, joka säilyttää sen keston ja ominaisuudet. Suodatin täytyy sijoittaa kannen
taakse ennen laitteen käynnistämistä.
1. Avaa kansi.
2. Poista suodatin muovipussista.
3. Aseta suodatin kannen takana olevaan
rakoon.
4. Sulje kansi.
Tärkeää Käsittele suodatinta varovasti,
jotta sen pinnasta ei irtoa palasia. Suodatin
on vaihdettava kuuden kuukauden välein.
Aktiivihiilisuodattimen asentaminen
Ympäristönsuojelu
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä merkittyjä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
Pakkausmateriaalit
, ovat
Materiaalit, joissa on symboli
kierrätettäviä. Vie pakkausmateriaalit kullekin materiaalille tarkoitettuun keräysastiaan.
SUOMI
22
IKEA-TAKUU
IKEA-takuun voimassaolo
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa
takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen
ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos
takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen
tai uusien osien takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden
takuu ei koske
LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja
kaikki ennen 1.8.2007 IKEA:sta ostetut laitteet.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän jälkeen. Tämä
takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat asiat. Takuuaikana vian
korjaamisesta aiheutuvat kustannukset,
esim. korjaukset, varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun piiriin sillä ehdolla, että
laite on korjattavissa ilman erityiskuluja ja
että vika liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat maakohtaiset määräykset ovat voimassa näiden
ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat siirtyvät
IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike oman harkintaansa perustuen joko
korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, virheellinen asennus tai kytkentä väärään
jännitteeseen, kemiallisen tai sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat vahingot,
ruostuminen, syöpyminen tai vesivahingot
mukaan lukien näihin rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri kalkkipitoisuus,
epätavallisten ympäristöolosuhteiden aiheuttamat vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön, mukaan lukien naarmut ja mahdolliset värimuutokset.
• Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat
vahingossa syntyneet vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai pesuainelokeroiden puhdistuksen yhteydessä syntyneet vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen: keraaminen lasipinta, lisävarusteet, astia- ja
ruokailuvälinekorit, syöttö- ja poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset,
näytöt, kytkimet, kotelot ja koteloiden
osat, ellei näitä vahinkoja voida osoittaa
valmistusvirheiden aiheuttamiksi.
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin kotitalousympäristössä, ts. ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa mahdollisista
kuljetuksen aikana syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA toimittaa tuotteen
asiakkaan toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana syntyneet vahingot sisältyvät
takuuseen.
SUOMI
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen kustannukset. Jos IKEA:n palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen alaisuudessa, palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike asentaa tarvittaessa korjatun
kodinkoneen uudelleen tai asentaa korvaavan laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan, tuotetaan uuden maan normaalien takuuehtojen mukaisesti. Palvelun suoritusvelvollisuus
takuun rajoissa on olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä vaatimuksia, jossa takuuvaatimus tehdään, ja on
asennettu näiden vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on asennettu
niiden mukaisesti.
23
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun
IKEA-laitteen asennukseen liittyvien selventävien tietojen pyytäminen. Huolto
ei anna seuraaviin liittyviä selventäviä
tietoja:
– IKEA-keittiön yleinen asennus,
– sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto), vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien selvennysten pyytäminen.
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue huolellisesti tämän oppaan sisältämät asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä yhteyshenkilöistä sekä heidän puhelinnumeronsa.
Tärkeää Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti, pyydämme
soittamaan tämän oppaan lopussa
mainittuun puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi koskevan
laitteen numero. Ennen kuin soitat meille,
ota esille asiaasi koskevan laitteen IKEA:n
tuotenumero (8-numeroinen koodi).
Tärkeää SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se vaaditaan
takuuta varten. Huomaa, että kuitissa on
mainittu myös IKEA-tuotteen nimi ja numero
(8-numeroinen koodi) jokaisesta ostamastasi laitteesta.
SUOMI
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä kysy-
24
myksiä, ota yhteys lähimmän IKEA-myymälän puhelintukipalveluun. Suosittelemme, että luet kodinkoneen käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat meihin yhteyttä.
SVENSKA
25
Innehåll
Säkerhetsföreskrifter
Produktbeskrivning
När maskinen används första gången
Daglig användning
Råd och tips
Underhåll och rengöring
25
28
32
32
36
37
Felsökning
Tekniska data
Installation
Miljöskydd
IKEA-GARANTI
38
40
41
42
42
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsföreskrifter
För din egen säkerhet och för att du skall
kunna använda kylen/frysen på korrekt sätt
är det viktigt att du noggrant läser igenom
denna bruksanvisning, inklusive tips och
varningar, innan du installerar och använder kylen/frysen första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder kylen/frysen har
god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning
och se till att den följer med kylen/frysen
om den flyttas eller säljs, så att alla som använder kylen/frysen får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall
skötas.
För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser
och följer säkerhetsföreskrifterna i denna
bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte
för skador orsakade av att föreskrifterna
inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna kyl/frys är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt
fysisk eller sensorisk förmåga, eller om de
har bristande erfarenhet och kunskap,
om de inte instrueras och övervakas av
en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder kylen/frysen för att säkerställa att de
inte leker med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera kylen/frysen: koppla
loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära kylen/frysen som möjligt)
och demontera dörrarna så att lekande
barn inte utsätts för elektriska stötar eller
löper risk att bli innestängda.
• Om denna kyl/frys, som har magnetiska
dörrtätningar, skall ersätta en äldre kyl/
frys som har en fjäderbelastad spärr i
dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den
gamla kylen/frysen. Då finns det ingen
risk att kylen/frysen blir en dödsfälla för
barn.
Allmän säkerhet
Varning
Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras i produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
• Denna kyl/frys är endast avsedd för användning i hemmet.
• Kylen/frysen är avsedd för förvaring av
matvaror och drycker i ett normalt hushåll
enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
• Använd inga mekaniska eller artificiella
metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater
inne i kylen/frysen, t.ex. en glassmaskin,
såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
SVENSKA
• I kylkretsen används isobutan (R600a)
som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.
• Se noga till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av kylen/frysen.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och
antändande källor
– ventilera noga rummet där kylen/frysen står
• Det är farligt att ändra specifikationerna
eller att försöka modifiera denna produkt
på något sätt. En skadad nätkabel kan
orsaka kortslutning, brand och/eller
elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex.
nätkabel, stickkontakt, kompressor) får
endats bytas ut av en certifierad
serviceagent eller annan kvalificerad
servicepersonal.
1.
2.
•
•
•
•
Nätkabeln får inte förlängas.
Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av kylens/frysens baksida.
En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig
när kylen/frysen har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget
sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att
innerbelysningens lampglas (i förekommande fall) sitter på plats.
Denna kyl/frys är tung. Var försiktig när
du flyttar den.
Plocka inte ut matvaror från frysfacket,
och ta inte i dem, med våta eller fuktiga
händer eftersom detta kan leda till hudsår eller frost/frysskador.
Se till att kylen/frysen inte exponeras för
direkt solsken under långa perioder.
Lamporna (i förekommande fall) som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkter som denna. De lämpar
sig inte som rumsbelysning.
26
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i kylen/frysen.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i kylen/frysen eftersom de kan
explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen (om produkten är Frost Free).
• Fryst mat får inte frysas om när den har
tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring från kylens/frysens tillverkare.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande
drycker i frysen eftersom detta skapar ett
tryck i behållaren som då kan explodera
och skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de
konsumeras direkt från frysen.
Skötsel och rengöring
• Stäng av kylen/frysen och koppla loss
den från eluttaget före underhåll.
• Rengör inte kylen/frysen med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från kylen/frysen. Använd i
stället en plastskrapa.
• Kontrollera regelbundet kylens/frysens
tömning av avfrostat vatten. Rengör vid
behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer vatten att samlas på kylens/frysens botten.
Installation
Viktigt För den elektriska anslutningen, följ
noga anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp kylen/frysen och kontrollera
att den inte har några utvändiga skador.
Anslut inte kylen/frysen om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare (se "Service") och spara i så fall förpackningsmaterialet.
SVENSKA
• Vi rekommenderar att du väntar minst
fyra timmar innan du nätansluter kylen/
frysen så att oljan kan rinna tillbaka i
kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt kylen/frysen, annars överhettas
den. För att erhålla tillräcklig ventilation,
följ instruktionerna som är relevanta för
installationen.
• När så är möjligt bör kylens/frysens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med kylens/frysens varma delar
(kompressor, kondensor).
• Kylen/frysen får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
• Se till att stickkontakten är åtkomlig när
kylen/frysen har installerats.
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som
krävs för att utföra service på kylen/frysen skall utföras av en behörig elektriker
eller annan kompetent person.
• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad
och endast originaldelar får användas.
Servicenumren anges i serviceinformationen.
27
Miljöskydd
Denna kyl/frys innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon
gas som kan skada ozonlagret. Kylen/frysen får inte kasseras tillsammans med det
vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet
innehåller brandfarliga gaser: kylen/frysen
skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala
myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn.
Material i denna kyl/frys som är märkta
kan återvinnas.
med symbolen
SVENSKA
28
Produktbeskrivning
Läs bruksanvisningen noga innan produkten används.
1
2
3
4
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Grönsakslåda
Lågtemperaturlåda
Glashyllor
No Frost-kylning
Flaskhylla
Kontrollpanel
Smörhylla
Dörrhyllor
Flaskhylla
Fryslådor
Typskylt
5
6
7
8
10
9
SVENSKA
29
1
7 6 5
4
1 Display
2 Bottle Chill-knappen och produktens
ON/OFF-knapp
3 Knapp för att sänka temperaturen
4 Knapp för att höja temperaturen
5 Knapp för kyldel
3
2
6 Knapp för frysdel
7 Mode-knapp
Det går att ändra de förinställda knappljuden till att låta högre genom att samtidigt
trycka in Mode-knappen och knappen för
att sänka temperaturen i några sekunder.
Ljudet kan ändras tillbaka.
Display
A
B
C
N
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D
E
F
M
A. Fältindikeringar
B. Temperaturindikator för kyl
C. Avstängd kyl-läge
D. Semesterläge
E. Kyl Eco Mode-funktion
F. Shoppingfunktion
G. Larmindikering
H. Frys Eco Mode-funktion
I. Fast Freeze-funktion
J. Temperaturindikator för frys
K. Tid
L. Bottle Chill-funktion
M. Extra fukt-funktion
N. Demoläge
När du valt kyl- eller frysdel startar
animeringen
När du valt temperatur blinkar animeringen
i några minuter.
G
H
I
L
J
K
Slå på
Gör på följande sätt för att slå på produkten:
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på flasksymbolen om displayen
inte är tänd.
3. Om DEMO visas på displayen är produkten i demonstrationsläge. Se avsnittet "Felsökning". (DEMO-läget är en
funktion för att återförsäljaren ska kunna
visa produktens funktioner.)
4. Temperaturindikeringarna visar den inställda standardtemperaturen.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om du
vill välja en annan temperatur.
SVENSKA
Stänga av
Gör på följande sätt för att stänga av produkten:
1. Tryck på flasksymbolen i 3 sekunder.
2. Displayen stängs av.
3. För att koppla loss produkten från
strömkällan: dra ut stickkontakten ur
eluttaget.
Stänga av kylen
Stänga av kylen:
1. Tryck på Fridge Compartment -knappen i några sekunder.
2. Kylens OFF-indikering visas.
Slå på kylen
Slå på kylen:
1. Tryck på knappen Fridge Compartment.
Kylens OFF-indikering släcks.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om du
vill välja en annan temperatur.
Fältindikeringar
Fälten vägleder användaren och anger vid
vilken nivå produkten fungerar.
Fälten anger:
• När animeringen stannar:
– vilket del som är i fokus (aktivt)
• önskad temperatur på skalan
• om den inställda temperaturen är högre
eller lägre än föregående (ökande minskande animering)
Temperaturreglering
1. Välj kyl- eller frysdelen.
2. Tryck på temperaturknappen för att
ställa in temperatur.
3. Ställa in standardtemperatur
– +4 °C i kylen
– -18 °C i frysen
Temperaturindikatorn visar den inställda
temperaturen.
Den inställda temperaturen uppnås inom
24 timmar.
Viktigt Efter ett strömavbrott sparas den
inställda temperaturen.
30
Extra fukt-läge
Om du behöver öka luftfuktigheten i kylen
rekommenderar vi att du aktiverar Extra
fukt-funktionen.
Aktivera funktionen:
1. Välj kyldelen.
2. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
Inaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen för att välja
en annan funktion eller tryck på Modeknappen tillls du inte ser någon av specialsymbolerna.
Eco Mode för kyl- och frysfack
För optimal förvaring av livsmedel väljer du
Eco Mode.
Aktivera funktionen:
1. Välj kyl-/frysdelen.
2. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
Temperaturdisplayen visar den inställda temperaturen.
– För kylen: +4 °C
– För frysen: -18 °C
Inaktivera funktionen:
1. Välj kyl-/frysdelen.
2. Tryck på Mode-knappen för att välja
en annan funktion eller tryck på Modeknappen tillls du inte ser någon av specialsymbolerna
Viktigt Funktionen inaktiveras när man väljer en annan temperatur att ställa in.
Semesterläge
Med denna funktion kan du ha kylen
stängd och tom under exempelvis en semester eller annan längre tidsperiod utan
att dålig lukt bildas.
Viktigt Kylen måste vara tom när
semesterfunktionen aktiveras.
Aktivera funktionen:
1. Välj kyldelen.
2. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
Kylens temperaturindikator visar den
inställda temperaturen.
SVENSKA
Inaktivera funktionen:
1. Tryck på Mode-knappen för att välja
en annan funktion eller tryck på Modeknappen tillls du inte ser någon av specialsymbolerna
Viktigt Funktionen avaktiveras när man väljer en annan temperatur i kylen.
Shopping Mode
Om du behöver lägga in en större mängd
varma matvaror när du har handlat rekommenderar vi att du aktiverar Shopping
Mode-funktionen för att kyla matvarorna
snabbare för att inte värma upp andra
matvaror i produkten.
Aktivera funktionen:
1. Välj kyldelen.
2. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
Shopping Mode stängs av automatiskt efter
cirka 6 timmar.
Gör följande för att avaktivera funktionen
innan den stängs av automatiskt:
1. Tryck på Mode-knappen för att välja
en annan funktion eller tryck på Modeknappen tillls du inte ser någon av specialsymbolerna
Viktigt Funktionen avaktiveras när man väljer en annan temperatur i kylen.
Bottle Chill-läge
Bottle Chill-läget används för att ställa in en
signal vid en önskad tidpunkt. Den är användbar exempelvis när ett recept kräver
att man låter en blandning svalna under en
viss tid, eller när en påminnelse behövs för
att inte glömma bort flaskor som har lagts i
frysen för snabb kylning.
Aktivera funktionen:
1. Tryck på knappen Bottle Chill .
Bottle Chill-indikeringen visas.
Timern visar det inställda värdet (30
minuter).
2. Tryck på knappen för att sänka eller
höja temperaturen för att ändra det inställda värdet från 1 till 90 minuter.
31
När nedräkningen är över blinkar Bottle
Chill-indikatorn och ett ljudlarm hörs:
1. Ta ut dryckerna ur frysen.
2. Tryck på Bottle Chill-knappen för att
stänga av ljudet och avsluta funktionen.
Det går att avaktivera funktionen när som
helst under nedräkningen:
1. Tryck på knappen Bottle Chill.
2. Bottle Chill-indikeringen släcks.
Det går att ändra den inställda tiden när
som helst under nedräkningen och innan
den är över, genom att trycka på knappen
för att sänka temperaturen och knappen för
att höja temperaturen.
Fast Freeze-läge
Om du måste sänka temperaturen i frysen
snabbt kan du använda Fast Freeze-läget
som gör att maten behåller alla sina kvalitéer.
Aktivera funktionen:
1. Välj frysdelen.
2. Tryck på Mode-knappen tills motsvarande symbol visas.
Denna funktion stängs av automatiskt efter
52 timmar
Gör följande för att avaktivera funktionen
innan den stängs av automatiskt:
1. Välj frysdelen.
2. Tryck på Mode-knappen för att välja
en annan funktion eller tryck på Modeknappen tillls du inte ser någon av specialsymbolerna
Viktigt Funktionen avaktiveras när man väljer en annan temperatur i frysen.
Larm vid för hög temperatur
En temperaturökning i frysen (t.ex. på grund
av ett tidigare strömavbrott) indikeras på
följande sätt:
• kontrollamporna för larm och frystemperatur blinkar
• Larmet ljuder.
SVENSKA
32
För att återställa larmet:
1. Tryck på valfri knapp.
2. Ljudsignalen stängs av.
3. Frysens temperaturdisplay visar den
högsta uppnådda temperaturen i några sekunder. Därefter visas återigen
den inställda temperaturen.
4. Kontrollampan för larm fortsätter att
blinka tills normala förhållanden råder
igen.
När larmet har återställts släcks kontrollampan för larm.
Larm vid öppen dörr
Ett larm låter efter ca 5 minuter om dörren
lämnas öppen. Larmtillståndet för öppen
dörr indikeras av att:
• larmindikatorn blinkar
• ljudsignal låter
När normala förhållanden har återställts
(dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.
Medan larmet pågår kan ljudsignalen
stängas av genom att trycka på en knapp.
När maskinen används första gången
Invändig rengöring
Innan du använder kylen/frysen första
gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den
typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka
sedan noga.
Viktigt Använd inga skarpa rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar kylens/frysens ytfinish.
Daglig användning
Fryskalender
Tillbehör
Äggbricka
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Symbolerna visar olika typer av infrysta
matvaror.
Siffrorna anger förvaringstiden i månader
för de olika typerna av infrysta matvaror.
Huruvida den längsta eller kortaste förvaringstiden för en viss matvara är giltig beror
på matvarans kvalitet och behandling före
infrysningen.
x1
Isbricka
x1
SVENSKA
33
Frysblock
x2
Frysblock
Två frysblock medföljer i frysen. Det förlänger tiden som mat kan förvaras om det
blir strömavbrott eller haveri.
Kolfilter
Din produkt är utrustad med ett kolfilter som
sitter bakom en lucka i den bakre väggen.
Filtret renar luften från oönskade lukter i kylavdelningen, vilket ytterligare förbättrar
lagringskvaliteten.
Infrysning av färsk mat
Frysfacket är lämpligt för infrysning av färsk
mat och långvarig förvaring av fryst och
djupfryst mat.
För att frysa in färsk mat behöver inte den
medelhöga inställningen ändras.
För snabbare infrysning kan dock temperaturreglaget vridas till en högre inställning
för att erhålla en högre kyleffekt.
Viktigt I detta läge kan temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka under 0 °C. Ställ i
så fall in temperaturreglaget på en varmare
inställning.
Placera den färska maten som skall frysas in
i det nedre facket.
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i
avstängt läge, låt produkten stå på i minst
två timmar innan du lägger in några matvaror.
Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt
kan hitta det du söker Om stora mängder
mat skall förvaras, plocka ur alla lådor utom
den nedre lådan. Denna måste vara på
plats för att säkerställa god luftcirkulation.
På alla hyllor kan man placera mat som
sticker ut 15 mm från dörren.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och
avbrottet varar längre än den tid som
anges i den tekniska informationen under
"Säkerhet vid strömavbrott", måste den
tinade maten konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och sedan frysas in på
nytt (när maten har kallnat).
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylen eller vid rumstemperatur
beroende på den tid som står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är frysta.
Tillagningen tar i detta fall dock lite längre
tid.
Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal hyllbärare så att hyllorna kan placeras enligt önskemål.
Placering av dörrhyllorna
För att kunna förvara olika stora mat2
förpackningar kan
dörrhyllorna placeras på olika nivåer.
1
Justera hyllorna på
följande sätt: dra
försiktigt hyllan uppåt tills den kommer fri
(1), avlägsna hyllan genom att trycka den
inåt (2) och placera den sedan i önskad position.
SVENSKA
Flaskhylla
34
Med denna funktion kan du snabbt kyla
mat och få en jämnare temperatur i utrymmet.
Lågtemperaturlåda
Placera flaskorna (med öppningarna vända
utåt) i den redan installerade hyllan.
Lägg endast in förslutna flaskor om hyllan
är placerad horisontellt.
Viktigt
Flaskhyllan kan dock vinklas för att kunna
förvara öppnade flaskor. För att vinkla
flaskhyllan, drag ut det så långt att framkanten kan flyttas upp och placeras på nästa högre nivå.
Med denna funktion kan du snabbt kyla
mat och få en jämnare temperatur i lådan.
Lågtemperaturlådan kan fungera som ett
Fresh Zone-fack om du slår på Fresh Zoneläget. I Fresh Zone-läget är temperaturen
mycket lägre i lådan.
Slå på Fresh Zone-läget:
1. Aktivera shoppingfunktionen. (se sidan
9.)
2. Kontrollampan för shoppingfunktionen
tänds.
3. Tryck luckan uppåt enligt bilden nedan.
Ingen frost-kylning
Tekniken No Frost gör att maten kyls ner
snabbt och ger en jämnare temperatur.
Om utrymmet inte behövs som Fresh Zonefack kan du ändra inställningarna så att det
endast fungerar som en låda med lägre
temperatur.
Inaktivera funktionen:
1. Tryck ner luckan.
2. Avaktivera shoppingfunktionen.
3. Kontrollampan för shoppingfunktionen
släcks.
SVENSKA
Viktigt Funktionen stängs av automatiskt
efter några timmar.
Quick Chill av drycker
Den här funktionen möjliggör snabb nerkylning av drycker.
Aktivera funktionen:
1. Ta bort eller vänd lågtemperaturlådan
uppåt och sätt flaskstället framför
QuickChill-öppningarna som på bilden.
2. Aktivera shoppingfunktionen.
3. Kontrollampan för shoppingfunktionen
tänds.
4. Tryck luckan uppåt enligt bilden.
Viktigt Funktionen stängs av automatiskt efter några timmar.
Inaktivera funktionen:
1. Tryck ner luckan.
2. Avaktivera shoppingfunktionen.
3. Kontrollampan för shoppingfunktionen
släcks.
Grönsakslåda
Den här lådan är
lämplig för förvaring
av frukt och grönsaker.
Det finns en avdelare (på vissa modeller) i lådan som kan
placeras i olika positioner så att du kan
dela in lådan enligt dina personliga behov.
35
Alla delar i lådan kan tas bort för rengöring.
Viktigt
Denna produkt säljs i
Frankrike.
Enligt gällande bestämmelser i detta
land måste kylskåpet
förses med en speciell anordning (se
bild) som placeras i
det nedre facket för
att indikera den kallaste zonen i kylskåpet.
Urtagning av fryslådor från frysen
Fryslådorna har
stopp som förhindrar
att lådorna av misstag dras ut helt eller
faller ut.
För att ta ut en frys1
låda ur frysen, dra
lådan mot dig (1) tills
2
du når stoppet och
avlägsna sedan lådan genom att vinkla den främre delen
uppåt (2).
För att sätta tillbaka lådan, lyft upp den
främre delen något för att föra in lådan i
dess spår. När lådan har passerat förbi
stoppen, skjut in hela lådan på plats.
Tillverkning av isbitar
Denna kyl/frys är utrustad med en bricka
för tillverkning av isbitar.
1. Fyll brickan med vatten.
2. Placera brickan i frysfacket.
Viktigt Använd inga metallinstrument för att
plocka ut brickan ur frysen.
SVENSKA
36
Råd och tips
Normala ljud under drift
• Det kan höras ett svagt porlande och ett
bubblande ljud när köldmedlet pumpas
genom spiralrören och rörledningarna.
Detta är normalt.
• När kompressorn är i drift pumpas köldmedlet runt och det hörs ett surrande
och ett pulserande ljud från kompressorn.
Detta är normalt.
• Den termiska utvidgningen kan orsaka ett
plötsligt knäppande ljud. Detta är ett naturligt och ofarligt fysikaliskt fenomen.
Detta är normalt.
• När kompressorn slås på och av kan ett
svagt "klick" höras från temperaturtermostaten. Detta är normalt.
Tips för energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
• Om rumstemperatuen är hög, och temperaturreglaget är inställt på en låg temperatur och produkten är full med matvaror,
kan kompressorn arbeta kontinuerligt och
medföra att frost eller is bildas på insidan
av produkten. Om detta inträffar, ställ in
temperaturreglaget på ett varmare läge
för att möjliggöra automatisk avfrostning
och därigenom också sänka energiförbrukningen.
Tips om kylning av färska livsmedel
För att erhålla bästa resultat:
• förvara inte varm mat eller avdunstande
vätskor i kylskåpet
• täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak
• placera mat så att luft kan cirkulera fritt
omkring den
Tips om kylning
Praktiska råd:
Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.
Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta
sätt i högst två dygn.
Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör
täckas över och kan placeras på valfri hylla.
Frukt och grönsaker: skölj av och rengör
noga och lägg i den speciella grönsakslådan (eller lådorna i förekommande fall).
Plastdelarna i kylen kan missfärgas om de
kommer i kontakt med citronjuice. Citrusfrukter bör därför förvaras i separata behållare.
Smör och ost: dessa produkter bör läggas i
särskilda, lufttäta behållare eller förpackas i
aluminiumfolie eller plastpåsar för att evakuera så mycket luft som möjligt.
Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i dörrens flaskställ.
Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.
Tips om infrysning
Här följer några värdefulla tips som hjälper
dig att använda infrysningsfunktionen på
bästa sätt:
• Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte läggas in under denna period.
• Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en
snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom plocka ut och tina
endast den mängd du behöver.
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg
den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan infryst mat, detta för att
temperaturen inte skall öka i den infrysta
maten.
• Magra matvaror håller bättre och längre
än feta. Salt förkortar matens lagringstid.
• Isglass kan, om den konsumeras direkt
från frysfacket, orsaka frysskador på huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för
infrysning på varje separat förpackning
så att du kan hålla reda på förvaringstiderna.
SVENSKA
Tips för förvaring av fryst mat
Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt
kan hitta den matvara du söker. Om stora
mängder mat skall förvaras, plocka ur alla
lådor utom den nedre korgen. Denna måste
vara på plats för att säkerställa god luftcirkulation.
Observera följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
37
• transportera frysta matvaror från affären
till frysen så snabbt som möjligt;
• öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut nödvändigt.
• när fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• överskrid inte den förvaringsperiod som
anges av tillverkaren.
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss kylen/frysen
från eluttaget innan du utför någon
form av underhåll.
Kylenheten i denna kyl/frys innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför
endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Varning Tillbehören och andra delar
av kylen/frysen är inte lämpliga för
rengöring i diskmaskin.
Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
• rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten
mängd neutral såpa.
• inspektera regelbundet dörrtätningarna
och torka dem rena från eventuell smuts.
• skölj och torka noga.
Viktigt Dra inte i, flytta inte och undvik att
skada rörledningarna och kablarna inne i
kylen/frysen.
Använd aldrig skarpa rengöringsmedel,
skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra kylen/frysen invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en
stark lukt.
Rengör kondensorn (svart galler) och kompressorn på produktens baksida med en
borste. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.
Viktigt Var försiktig så att du inte skadar
kylsystemet.
Många produkter för rengöring av köksytor
innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i kylen/frysen. Vi rekommenderar därför att kylens/frysens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten och ett
milt diskmedel.
Anslut kylen/frysen till eluttaget igen efter
rengöringen.
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt från evaporatorn i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under normal användning. Det avfrostade
vattnet töms ut via
en ränna i en särskild behållare som
sitter ovanför kompressorn på kylskåpets
baksida, där vattnet avdunstar.
SVENSKA
38
Det är viktigt att regelbundet rengöra avfrostningsvattnets tömningshål i mitten av
kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet
rinner över och droppar ned på matvarorna. Använd medföljande specialverktyg
som redan sitter i tömningshålet.
Ingen avfrostning av frysen
Frysavdelningen på denna modell är emellertid av "frostfri" typ. Detta innebär att det
inte bildas någon frost under drift, varken
på innerväggarna eller matvarorna.
Att frost inte bildas beror på en kontinuerlig
cirkulation av kalluft, som genereras av en
automatiskt kontrollerad fläkt, inne i frysavdelningen.
Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om kylen/
frysen inte skall användas under en längre
tidsperiod:
1. Koppla loss kylen/frysen från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta, om tillämpligt.
4. Rengör kylen/frysen och alla tillbehör.
5. Låt dörrarna stå öppna så att inte dålig
lukt bildas.
Om kylen/frysen lämnas påslagen, be någon titta till den då och då så att inte matvarorna i den förstörs i händelse av strömavbrott.
Felsökning
Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se monteringsanvisningarna.
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar.
Kontakta kundtjänst.
Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning bestående
av en LED-lampa med lång livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut belysningen. Kontakta vår serviceavdelning.
Försiktighet Ta ur stickkontakten från
eluttaget innan felsökning påbörjas.
Endast en behörig elektriker eller annan
kompetent person får utföra felsökning som
inte beskrivs i denna bruksanvisning.
Viktigt Vissa ljud hörs under normal
användning (kompressor, cirkulation av
köldmedel).
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera att produkten står
stadigt (alla fyra fötterna ska
ha kontakt med golvet).
Kompressorn är kontinuerligt i drift.
Temperaturreglaget kan
vara felaktigt inställt.
Ställ in en varmare temperatur.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Dörren har öppnats för ofta.
Låt inte dörren stå öppen
längre än nödvändigt.
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Rumstemperaturen är för
hög.
Sänk rumstemperaturen.
SVENSKA
Problem
39
Möjlig orsak
Åtgärd
Snabbinfrysningsfunktionen
är aktiverad.
Se avsnittet "Funktionen Fast
Freeze"
Vatten rinner på bakre
väggen i kylskåpet.
Under den automatiska avfrostningen tinar frost på
bakväggen.
Detta är normalt.
Vatten rinner in i kylskåpet.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Produkter hindrar vattnet
från att rinna till vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga produkter
har kontakt med den bakre
väggen.
Vatten rinner på golvet.
Smältvattnet rinner inte genom utloppet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut smältvattenutloppet till
avdunstningsbrickan.
Det har bildats för
mycket frost och is.
Matvaror är inte ordentligt
förpackade.
Förpacka matvarorna ordentligt.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Temperaturreglaget kan
vara felaktigt inställt.
Ställ in en högre temperatur.
Temperaturen i produk- Dörren är inte ordentligt
ten är för hög.
stängd.
Matvarornas temperatur är
för hög.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Många produkter har lagts in Lägg in färre produkter för
för förvaring samtidigt.
förvaring samtidigt.
Temperaturen i kylen är Kalluft cirkulerar inte i proför hög.
dukten.
Se till att kalluft kan cirkulera i
produkten.
Temperaturen i frysen
är för hög.
Matvaror är placerade för
nära varandra.
Placera matvarorna så att kalluft kan cirkulera.
Produkten fungerar
inte.
Produkten har stängts av.
Slå på produkten.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt
i eluttaget.
Produkten får ingen ström.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk apparat till eluttaget. Kontakta
en behörig elektriker.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan fungerar inte.
SVENSKA
40
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
"DEMO" visas på displayen.
Produkten är i demonstrationsläge. .
Håll lägesknappen intryckt i ca
10 sekunder tills ett långt pip
hörs. Displayen stängs av en
kort stund innan den återgår
till normalt driftsläge.
Larmsignalen ljuder. .
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet "Larm vid öppen
dörr".
Övre eller undre fyrkanten visas på temperaturdisplayen.
Ett fel har inträffat i mätning- Kontakta vår lokala serviceaven av produktens temperatur. delning (kylsystemet fortsätter
att hålla matvarorna kalla,
men temperaturen kan inte justeras).
Kontakta vår lokala serviceavdelning om dessa råd inte löser problemet.
Tekniska data
Mått
Höjd
2014 mm
Bredd
595 mm
Djup
673 mm
Volym (netto)
Kyl
280 Liter
Frys
78 Liter
Avfrostningssystem
Kyl
auto
Frys
auto
Stjärnmärkning
Säkerhet vid strömavbrott
18 timmar
Infrysningskapacitet
10 kg/24 timmar
Energiförbrukning
0,675 kWh/24
tim.
Ljudnivå
44 dB (A)
Energiklass
A++
Nätspänning
230–240
Frekvens
50 Hz
Den tekniska informationen anges på
typskylten som sitter
till vänster inne i kylfacket samt på energietiketten.
SVENSKA
41
Installation
Försiktighet För din egen säkerhet och
för att du skall kunna använda kylen/
frysen på korrekt sätt, läs noga igenom
avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du
installerar kylen/frysen.
Viktigt Se monteringsanvisningarna för
installationen.
Placering
För att säkerställa bästa prestanda, installera kylen/frysen på säkert avstånd från
värmekällor såsom element, varmvattensberedare, direkt solsken, etc. Se till att luften
kan cirkulera fritt runt kylens/frysens baksida.
Placering
Produkten kan installeras på en torr, välventilerad plats inomhus (garage eller källare), men för bästa funktion bör den installeras i ett utrymme som har samma omgivningstemperatur som överensstämmer med
klimatklassen som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till +32 °C
N
+16 °C till +32 °C
ST
+16 °C till +38 °C
T
+16 °C till +43 °C
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att
nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med kylens/frysens märkdata som
anges på typskylten.
Kylen/frysen måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt för
detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta kylen/frysen till en
separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna kyl/frys uppfyller kraven enligt EGdirektiven för CE-märkning.
Montering av kolfilter
Kolfiltret är ett aktivt kolfilter som absorberar dåliga lukter och bidrar till att bevara
bästa smak och arom hos alla matvaror
utan risk för korskontaminering av lukter.
Vid leverans ligger kolfiltret i en plastpåse
för att dess prestanda och egenskaper ska
bevaras. Filtret ska placeras på luckans
baksida innan produkten slås på.
1. Öppna luckan.
2. Plocka fram filtret ur plastpåsen.
3. Sätt i filtret i spåret på luckans baksida.
4. Stäng luckan.
Viktigt Hantera filtret försiktigt så att inte
små fragment lossnar från ytan. Filtret bör
bytas en gång i halvåret.
SVENSKA
42
Miljöskydd
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Förpackningsmaterial
Material med symbolen
kan återvinnas. Släng förpackningen i en lämplig behållare för att återvinna den.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från det datum
då du köpte produkten hos IKEA, såvida
inte produkten är benämnd LAGAN: för
dessa produkter gäller garantin i två (2) år.
Försäljningskvittot i original krävs som bevis
på köpet. Om servicearbete utförs under
garantitiden förlängs därmed inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.
Vilka produkter täcks inte av IKEAs
femåriga garanti?
Sortimentet av produkter som benämns LAGAN och alla produkter inköpta hos IKEA
före den 1 augusti 2007.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel från det datum då produkten köptes
hos IKEA. Denna garanti gäller endast användning av produkter för hushållsbruk. Undantagen specificeras nedan i avsnittet
"Vad täcks inte av denna garanti?". Under
garantiperioden skall kostnaderna täckas
för att åtgärda felet, t.ex. reparationer, delar, arbete och resor, förutsatt att produkten
är tillgänglig för reparation utan speciella
utgifter och att felet är relaterat till bristfällig konstruktion eller materialfel som täcks
av garantin. På dessa villkor är EUs riktlinjer
(Nr. 99/44/EG) och respektive lokala bestämmelser tillämpliga. Utbytta delar blir
IKEAs egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma, efter eget gottfinnande, huruvida problemet täcks av denna garanti. Om problemet täcks av garantin kommer IKEAs serviceleverantör, eller dess auktoriserade servicepartner att, efter eget gottfinnande, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
SVENSKA
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av underlåtenhet att följa instruktioner för användning, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada
orsakad av kemisk eller elektrokemisk
reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej begränsat till skada
orsakad av för mycket kalk i vattentillförseln eller skada orsakad av onormala miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala användningen av produkten, inklusive repor och
färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring eller rensning av filter, tömningssystem eller
diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar, tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte sådana skador kan bevisas ha orsakats av
produktionsfel.
• Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
• Reparationer som ej utförts av vår auktoriserade serviceleverantör eller annan
auktoriserad servicepartner, eller reparationer som utförts med annat än originaldelar.
• Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte följer specifikationen.
• Användning av produkten i annat än hushållsmiljö, dvs. professionell användning.
• Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten till sin bostad, eller till
någon annan adress, ansvarar inte IKEA
för eventuella skador som uppstår under
transporten. Om emellertid IKEA levererar produkten till kundens leveransadress
täcker garantin eventuella skador som
uppstår under denna leverans.
43
• Kostnader för att utföra den initiala installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s serviceleverantörer, eller dess auktoriserade servicepartner, reparerar eller byter ut produkten
enligt villkoren i denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess auktoriserade servicepartner, att installera den reparerade produkten eller, vid behov, installera en utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist
som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga rättigheter som uppfyller eller utökar alla lokala juridiska krav, vilka varierar från land till
land.
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren som gäller i det nya landet. En
skyldighet att utföra service inom ramen för
garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt de tekniska specifikationerna som gäller i landet där anspråket
framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt installationsanvisningarna
och säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel. Servicen omfattar dock inte förklaringar /
beskrivningar som relaterar till:
– IKEAs övergripande köksinstallation,
SVENSKA
– anslutningar till elnätet (om produkten levereras utan nätkabel och stickkontakt) eller till vatten- eller gastillförsel eftersom dessa anslutningar
måste utföras av en auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande bruksanvisningens innehåll och specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom installationsanvisningarna och/eller bruksanvisningen i denna handbok, innan du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista över IKEA:s auktoriserade kontakter och nationella telefonnummer.
44
Viktigt För att kunna ge dig en snabbare
service rekommenderar vi att du använder
det specifika telefonnummer som listas i
slutet av denna handbok. Använd alltid
telefonnumret i den handbok som avser
produkten du behöver ha hjälp med. Innan
du kontaktar oss, se till att du har
artikelnumret (den 8-siffriga koden) till
hands för aktuell produkt.
Viktigt SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på köpet och
krävs för att garantin skall gälla. Observera
att försäljningskvittot också anger IKEA:s
produktnamn och artikelnummer (8-siffrig
kod) för varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEA-butik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
ÍSLENSKA
45
Efnisyfirlit
Öryggisleiðbeiningar
Vörulýsing
Fyrsta notkun
Dagleg notkun
Góð ráð
Meðferð og þrif
45
48
52
52
56
57
Bilanaleit
Tæknilegar upplýsingar
Innsetning
Umhverfisábendingar
IKEA-ÁBYRGÐ
58
61
61
62
63
Með fyrirvara á breytingum.
Öryggisleiðbeiningar
Lesið þessa notendahandbók vandlega
áður en heimilistækið er sett upp og notað í
fyrsta skipti, þar á meðal öll góð ráð og aðvaranir, til að tryggja öryggi og rétta notkun. Til að koma í veg fyrir óþarfa mistök og
slys er mikilvægt að tryggja að allir sem
nota heimilistækið hafi kynnt sér notkun og
öryggisatriði þess. Geymið þessar leiðbeiningar og tryggið að þær fylgi heimilistækinu
ef það er fært eða selt svo að allir notendur
þess geti kynnt sér notkun og öryggisatriði
þess til fullnustu.
Til verndar lífi og eignum ber að gera þær
varúðarráðstafanir sem fyrir er lagt í þessari
notendahandbók; framleiðandinn er ekki
ábyrgur fyrir tjóni vegna vanrækslu.
Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga
• Þetta heimilistæki er ekki ætlað fólki (þar
á meðal börnum) með skerta skynjun,
skerta andlega getu eða litla reynslu og
þekkingu, nema viðkomandi sé undir eftirliti eða leiðsögn persónu, sem ber
ábyrgð á öryggi viðkomandi.
Hafa skal eftirlit með að börn leiki sér
ekki með þetta heimilistæki.
• Haldið öllum umbúðum frá börnum.
Hætta er á köfnun.
• Við förgun á heimilistækinu skal taka rafmagnsklóna úr innstungunni, klippa rafmagnssnúruna af (eins nálægt heimilistækinu og hægt er) og fjarlægja hurðina,
til þess að börn að leik fái ekki raflost eða
lokist inni í því.
• Ef þetta heimilistæki, sem er með seguldyraþéttingu, á að koma í stað eldra
heimilistækis með fjaðralás (krækju) á
hurðinni eða lokinu, passið þá að gera
fjaðralásinn ónothæfan áður en gamla
heimilistækinu er fargað. Annars gæti
það skapað dauðagildru fyrir barn.
Almennt öryggi
Ađvörun
Gætið þess að engar fyrirstöður séu í loftræstiopum, hvorki í umlykju heimilistækisins
né innbyggðum hlutum þess.
• Þetta heimilistæki er eingöngu ætlað til
heimilisnota.
• Heimilistækið er ætlað til geymslu á matvælum og/eða drykkjum á venjulegu
heimili, eins og útskýrt er í leiðbeiningabæklingnum.
• Ekki nota vélbúnað eða neitt slíkt inngrip
til þess að flýta fyrir afþiðnun.
• Ekki nota önnur raftæki (svo sem ísgerðarvélar) inni í heimilistækjum sem ætluð
eru til kælingar, nema framleiðandinn
hafi samþykkt þau til notkunar í þeim tilgangi.
• Ekki skadda kælirásina.
• Kælimiðillinn ísóbútan (R600a) er inni í
kælirás tækisins. Þetta er náttúrulegt gas
og mjög umhverfisvænt, en engu að síður
mjög eldfimt.
• Við flutning og uppsetningu á heimilistækinu þarf að gæta þess að engir hlutar
kælirásarinnar skaddist.
ÍSLENSKA
Ef kælirásin skyldi skaddast þarf að:
– forðast opinn loga og kveikjuuppsprettur
– loftræsta vel herbergið sem heimilistækið er í
• Hættulegt er að breyta tækniforskriftum
eða breyta þessari vöru á neinn hátt.
Skemmdir á snúrunni geta valdið skammhlaupi, eldsvoða og/eða raflosti.
Ađvörun Aðeins þjálfaðir
viðgerðaraðilar eða viðgerðarmenn
með viðeigandi réttindi mega skipta um
rafmagnsíhluti (rafmagnssnúru, kló, þjöppu).
1.
2.
•
•
•
•
Ekki má lengja rafmagnssnúruna.
Gætið þess að rafmagnssnúran sé
ekki klemmd eða skemmd fyrir aftan
heimilistækið. Klemmd eða skemmd
rafmagnssnúra getur ofhitnað og orsakað eldsvoða.
3. Gætið þess að hægt sé að ná til rafmagnsklóar heimilistækisins.
4. Ekki toga í rafmagnssnúruna.
5. Ef rafmagnsinnstungan er laus, ekki
stinga þá klónni í hana. Það skapar
hættu á raflosti og eldhættu.
6. Þú mátt ekki nota tækið án lampahlífarinnar (ef fyrirséð) fyrir ljós innan í
tækinu.
Þetta heimilistæki er þungt. Aðgát skal
viðhöfð ef þarf að færa það.
Ekki fjarlægja eða snerta hluti úr frystihólfinu ef þú ert með rakar/blautar hendur, því það gæti valdið fleiðrum eða
frostbruna á húð.
Forðist að láta heimilistækið vera lengi í
beinu sólarljósi.
Perulampar (ef slíkur lampi er fyrirséður)
sem eru notaðir í þessu tæki eru sérstakir
lampar ætlaðir fyrir heimilistæki eingöngu. Þeir henta ekki til herbergislýsingar á heimilum.
Dagleg notkun
• Ekki setja heita potta á plasthluta
heimilistækisins.
• Ekki geyma eldfimt gas og vökva í heimilistækinu því þeir gætu sprungið.
46
• Ekki leggja matvöru beint upp að loftúrtakinu á afturveggnum (ef tækið er frostfrítt).
• Frosinn mat má ekki frysta aftur eftir að
hann hefur verið afþíddur.
• Geymið pakkaða frosna matvöru í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda
frosnu matvörunnar.
• Geymsluleiðbeiningum framleiðanda
heimilistækisins skal fylgja í hvívetna.
• Ekki setja gosdrykki eða freyðandi drykki
í frystihólfið, við það myndast þrýstingur í
umbúðunum sem getur valdið því að þær
springa, sem gæti skemmt heimilistækið.
• Frostpinnar geta valdið frostbruna ef
þeirra er neytt beint úr frystinum.
Meðferð og þrif
• Áður en viðhald fer fram á tækinu skal
slökkva á því og aftengja aðalklóna frá
rafmagnsinnstungunni.
• Ekki hreinsa heimilistækið með málmhlutum.
• Ekki nota hvassa hluti til að fjarlægja frost
úr heimilistækinu. Notið plastsköfu.
• Athugið af og til hvort bráðið vatn hafi
safnast fyrir í frárennsli ísskápsins. Hreinsið frárennslið ef með þarf. Ef frárennslið
er stíflað mun vatn safnast fyrir í botni
heimilistækisins.
Uppsetning
Mikilvægt! Þegar tengt er við rafmagn skal
fylgja vandlega leiðbeiningum í viðeigandi
efnisgreinum.
• Takið heimilistækið úr umbúðunum og
athugið hvort það hafi eitthvað skemmst.
Ekki tengja heimilistækið ef það er
skemmt. Tilkynnið mögulegt tjón strax til
þjónustu og viðgerðaraðila (sjá "Þjónusta"). Geymið umbúðirnar.
• Ráðlegt er að bíða í að minnsta kosti fjórar klukkustundir með að tengja heimilistækið til að leyfa olíu að renna til baka í
þjöppuna.
• Í kringum heimilistækið þarf að vera fullnægjandi loftstreymi, annars getur það
ofhitnað. Til að tryggja nægilegt loftstreymi skal fylgja leiðbeiningum sem
varða innsetningu.
ÍSLENSKA
• Ef yfirleitt er möguleiki á því, á bakhlið
vörunnar að vera upp við vegg til að fólk
snerti ekki eða reki sig í heita hluta hennar (þjöppu, þétti) og brenni sig.
• Heimilistækið má ekki vera staðsett nálægt ofnum eða eldavélum.
• Gætið þess að hægt sé að ná til klóarinnar eftir að tækinu er komið fyrir.
Þjónusta
• Öll rafmagnsvinna vegna viðgerða á
þessu heimilistæki skal framkvæmd af rafvirkja með viðeigandi réttindi eða öðrum
hæfum aðila.
• Viðgerð á þessari vöru skal framkvæmd
af viðgerðarþjónustu söluaðila og aðeins
má nota upprunalega varahluti frá framleiðanda. Símanúmer þjónustuaðila eru
listuð upp í Þjónustuupplýsingum.
47
Umhverfisvernd
Í þessu heimilistæki eru engar gastegundir
sem geta skaðað ósonlagið, hvorki í kælirás
þess né einangrunarefnum. Heimilistækinu
ætti ekki að farga með venjulegu rusli. Einangrunarfroðan inniheldur eldfimar lofttegundir: farga skal tækinu í samræmi við viðeigandi lög og reglugerðir sem hægt er að
fá afhentar frá staðbundnum yfirvöldum.
Forðist að skemma kælieininguna, sérstaklega að aftanverðu við varmaskiptinn. Efni
notuð í þessu heimilistæki merkt með táknmá endurvinna.
inu
ÍSLENSKA
48
Vörulýsing
Lesið vandlega notkunarleiðbeiningarnar
fyrir notkun heimilistækisins.
1
2
3
4
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Skúffa fyrir grænmeti
Hólf með lágu hitastigi
Glerhillur
Kæling sem veldur ekki ísmyndun
Flöskurekki
Stjórnborð
Hilla fyrir smjör
Hillur í hurð
Hilla fyrir flöskur
Frystikörfur
Tegundarspjald
5
6
7
8
10
9
ÍSLENSKA
49
1
7 6 5
4
1 Skjár
2 Bottle Chill hnappur og heimilistækisON/OFF hnappur
3 Hnappur til að lækka hitastig
4 Hnappur til að hækka hitastig
5 Hnappur fyrir kælihólf
3
2
6 Hnappur fyrir frystihólf
7 Mode hnappur
Hægt er að auka hljóðstyrk forstilltra hljóðmerkja í hnöppum með því að halda í
nokkrar sekúndur samtímis inni hnappnum
Mode og hitastigslækkunarhnappnum.
Breytinguna má afturkalla.
Skjár
A
B
C
N
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D
E
F
M
A. Stiku gaumljós
B. Gaumljós fyrir hitastig kælis
C. Kælir OFF stilling/hamur
D. Sumarfrísstilling
E. Kælir Eco Mode stilling
F. Verslunarstilling
G. Gaumljós fyrir viðvaranir
H. Frystir Eco Mode stilling
I. Fast Freeze stilling
J. Gaumljós fyrir hitastig frystis
K. Tími
L. Bottle Chill stilling
M. Stilling fyrir mikinn raka
N. Sýningarstilling (til að sýna í verslun)
Eftir val á kæli eða frystihólfi hefst
teiknimyndin
Eftir val á hitastigi, blikkar teiknimyndin í
nokkrar mínútur.
G
H
I
L
J
K
Kveikt á
Kveikt er á vélinni í eftirfarandi skrefum:
1. Takið klóna úr rafmagnsinnstungunni.
2. Þrýstið á táknið fyrir flösku, ef ekki er
kveikt á skjánum.
3. Ef DEMO birtist á skjánum, er tækið í
sýningarham/stillingu. Sjá málsgreinina ,,Bilanaleit". (DEMO hamur er stilling fyrir smásöluaðila til
að sýna aðgerðir tækisins.)
4. Gaumljósin fyrir hitastig sýna valið sjálfgefið hitastig.
Í ,,Hitastillingu" eru leiðbeiningar um hvernig á að velja annað hitastig.
ÍSLENSKA
Slökkt á
Slökkt er á vélinni í eftirfarandi skrefum.
1. Ýtið á táknið fyrir flösku í um það bil 3
sekúndur.
2. Þá slokknar á skjánum.
3. Heimilistækið er tekið úr sambandi með
því að taka klóna úr rafmagnsinnstungunni.
Að slökkva á kælinum
Að slökkva á kælinum.
1. Ýtið á hnappinn Fridge Compartment í
nokkrar sekúndur.
2. Vísirinn/Gaumljósið OFF birtist.
Að kveikja á kælinum
Að kveikja á kælinum:
1. Ýttu á Fridge Compartment hnappinn.
Gaumljósið fyrir kæli OFF slokknar.
Til að velja annað hitastig sjá "Hitastilling/
Hitastýring"..
Gaumljós fyrir stikur
Stikurnar leiðbeina notanda í samskiptum
við tækið og gefa til kynna á hvaða stigi
tækið starfar.
Stikurnar gefa til kynna:
• Þegar teiknimyndin hættir:
– hvaða hólf er stillt á (er virkt)
• óskað hitastig skv. hitastigskvarða
• hvort stillt hitastig er hærra eða lægra en
fyrra hitastig ( vaxandi minnkandi hreyfing)
Hitastilling/Hitastýring
1. Veldu kælihólf eða frystihólf.
2. Ýtið á hitastigs hnappinn til að stilla hitastigið.
3. Stilla hvað er sjálfgefið hitastig
– +4°C fyrir kælinn
– -18°C fyrir frystinn
Gaumljósin fyrir hitastig sýna það hitastig
sem stillt er á.
Heimilistækið verður komið á það hitastig
innan 24 tíma.
Mikilvægt! Hitastillingin er vistuð, jafnvel þó
það verði rafmagnslaust.
50
Stilling fyrir mikinn raka
Ef þú þarft að hækka rakastigið í kælinum,
leggjum við til að þú notir stillingu fyrir mikinn raka.
Til að slökkva á aðgerðinni:
1. Veldu kælihólfið.
2. Ýtið á hnappinn Mode þar til samsvarandi tákn birtist.
Til að slökkva á aðgerðinni:
1. Ýttu á Mode hnappinn til að velja aðra
aðgerð eða ýttu á Mode hnappinn þar
til þú sérð engin sérstök tákn lengur.
Eco Mode fyrir kæli- eða frystihólf
Fyrir kjöraðstæður til geymslu veldu Eco
Mode .
Að kveikja á aðgerðinni:
1. Veldu kælihólf eða frystihhólf.
2. Ýtið á hnappinn Mode þar til samsvarandi tákn birtist.
Gaumljósið fyrir hitastig sýnir þann hita
sem stillt er á.
– fyrir kælinn: +4°C
– fyrir frystinn: -18°C
Til að slökkva á aðgerðinni:
1. Veldu kælihólf eða frystihhólf.
2. Ýttu á Mode hnappinn til að velja aðra
aðgerð eða ýttu á Mode hnappinn þar
til þú sérð engin sérstök tákn lengur
Mikilvægt! Það slokknar á aðgerðinni ef
stillt er á annað hitastig.
Sumarfrísstilling
Þessi aðgerð leyfir þér að hafa ísskápinn
lokaðan og tóman á meðan á löngu sumarfríi stendur, án þess að slæm lykt myndist í
ísskápnum.
Mikilvægt! Kælihólfið verður að vera tómt
þegar stillt er á sumarfrísstillingu.
Að kveikja á aðgerðinni:
1. Veldu kælihólfið.
2. Ýtið á hnappinn Mode þar til samsvarandi tákn birtist.
Gumljósið fyrir hitastig kælisins sýnir
það hitastig sem stillt er á.
ÍSLENSKA
Til að slökkva á aðgerðinni:
1. Ýttu á Mode hnappinn til að velja aðra
aðgerð eða ýttu á Mode hnappinn þar
til þú sérð engin sérstök tákn lengur
Mikilvægt! Það slokknar á aðgerðinni ef
stillt er á annað hitastig fyrir kælinn.
Shopping Mode
Ef þú þarft að setja mikið magn af volgum
mat í ísskápinn, til dæmis eftir matarinnkaup, mælum við með því að þú kveikir á
Shopping Mode innkaupastillingunni til að
kæla vörurnar hraðar og hindra að maturinn sem fyrir er í ísskápnum hitni.
Slökkt á aukavali:
1. Veljið hólf í kæliskápnum.
2. Ýtið á hnappinn Mode þar til samsvarandi tákn birtist.
Innkaupastillingin Shopping Mode fer sjálfkrafa af eftir um það bil 6 tíma.
Til að slökkva á stillingunni áður en hún fer
sjálfkrafa af:
1. Ýtið á Mode hnappinn til að velja aðra
aðgerð eða ýtið á Mode hnappinn
þangað til að þú sérð ekkert af þessum
sérstöku táknum
Mikilvægt! Þetta aukaval fer af með því að
velja annað hitastig fyrir kæliskápinn.
Bottle Chill stilling
Stillinguna Bottle Chill á að nota til þess að
stilla aðvörunarhljóðmerkið á þann tíma
sem óskað er, sem er hentugt til dæmis ef
uppskrift gerir ráð fyrir kælingu vökva í
ákveðinn tíma eða þegar minna þarf á
flöskur í hraðkælingu í frystinum svo þær
gleymist ekki.
Að kveikja á aðgerðinni:
1. Ýttu á Bottle Chill hnappinn.
Gaumljósið Bottle Chill birtist.
Klukkan sýnir það tímagildi sem stillt er
á (30 mínútur).
2. Ýttiu á hnappinn fyrir kaldara hitastig
og hnappinn fyrir hlýrra hitastig til að
breyta stillingu klukkunnar frá 1 up í 90
mínútur.
51
Þegar niðurtalningu lýkur, blikkar Bottle
Chill vísirinn og hljóðmerki heyrist.
1. Fjarlægið alla drykki sem geymdir eru í
frystihólfinu.
2. Ýtið á Bottle Chill hnappinn til að slökkva á hljóðmerkinu og til að hætta aðgerðinni.
Það er hægt að gera aðgerðina óvirka
hvenær sem er í niðurtalningu:
1. Ýttu á Bottle Chill hnappinn.
2. Það slökknar á Bottle Chill vísinum/
gaumljósinu.
Hægt er að breyta tímanum í niðurtalningu
og í lokin með því að ýta á hitastigslækkunarhnappinn eða hitastigshækkunarhnappinn.
Fast Freeze stilling
Ef þú þarft að lækka hitastigið í frystihólfinu
hratt, notaðu Fast Freeze stillingu sem leyfir
matvælunum að halda öllum eiginleikum
sínum ósnertum.
Að kveikja á aðgerðinni:
1. Veldu frystihólfið.
2. Ýtið á hnappinn Mode þar til samsvarandi tákn birtist.
Þessi stilling fer af sjálfkrafa eftir 52 klst.
Til að slökkva á stillingunni áður en hún fer
sjálfkrafa af:
1. Veldu frystihólfið.
2. Ýttu á Mode hnappinn til að velja aðra
aðgerð eða ýttu á Mode hnappinn þar
til þú sérð engin sérstök tákn lengur
Mikilvægt! Þessa stilling fer af ef frystirinn
er stilltur á annað hitastig.
Viðvörun um of háan hita
Hækkun á hitastigi í frystihólfinu (til dæmis
vegna þess að rafmagnið hefur farið af) er
gefin til kynna með því að:
• aðvörunin og vísar frystihitastigs blikka
• aðvörunarhljóðmerki heyrist.
ÍSLENSKA
52
Aðvörunin endurstillt:
1. Ýtið á einhvern hnapp.
2. Það slokknar á hljóðmerkinu.
3. Vísir frystihitastigs sýnir hæsta hitastigið
sem frystirinn fór í, í fáeinar sekúndur.
Því næst sýnir hann aftur stillta hitastigið.
4. Aðvörunarvísirinn heldur áfram að
blikka þar til eðlilegu ástandi hefur verið komið á.
Þegar aðvörunarkerfið er aftur komið á
slokknar á aðvörunarvísinum.
Viðvörun um að hurðin sé opin
Hljóðviðvörun heyrist eftir um það bil 5 mínútur ef hurðin er skilin eftir opin. Viðvörun
um að dyrnar séu opnar birtist á þann hátt
að:
• blikkandi viðvörunarljós
• hljóðgjafi
Þegar eðlilegu ástandi hefur verið komið á
(dyrnar lokaðar), hættir viðvörunin.
Meðan á viðvöruninni stendur er hægt að
slökkva á hljóðgjafanum með því að ýta á
hvaða hnapp sem er.
Fyrsta notkun
Innra rýmið þrifið
Áður en heimilistækið er notað í fyrsta sinn
skal þvo innra rýmið og alla fylgihluti inni í
því með sápuvatni og mildri sápu til þess að
fjarlægja lyktina sem er alltaf af glænýrri
vöru, og þerra vandlega.
Mikilvægt! Ekki nota þvottaefni eða slípiduft, þar sem það skemmir yfirborðið.
Dagleg notkun
Frystingardagatal
Fylgihlutir
Eggjabakki
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Táknin sýna ýmsar gerðir frosinna matvæla.
Tölurnar sýna geymslutíma í mánuðum fyrir
viðeigandi gerðir frystivöru. Það fer eftir
gæðum matvörunnar og meðferð hennar
fyrir frystingu hvort lengra eða styttra
geymsluþolið sem gefið er upp er gildir.
x1
Ísbakki
x1
ÍSLENSKA
53
Frystihólfsblokkir
x2
Frystihólfsblokkir
Tvær frystihólfsblokkir eru í frystinum. Þær
lengja tímann sem maturinn helst frosinn ef
rafmagnsleysi eða bilun á sér stað.
Kolefnis loftsía
Heimilistæki þitt er útbúið með kolefnissíu
sem er bak við flipa í afturvegg loftdreifingarhylkisins.
Sían hreinsar loftið og tekur burt lykt í kælihólfinu, sem þýðir að geymsluskilyrði verða
enn betri.
Frysting ferskra matvæla
Frystihólfið hentar til frystingar á ferskum
matvælum og geymslu á frosnum og djúpfrystum mat í langan tíma.
Ekki er þörf á að breyta miðlungsstillingunni
þegar frysta á fersk matvæli.
Frystingin gengur þó hraðar fyrir sig ef hitastillinum er snúið yfir á hærri stillingu til að
fá sem mesta kælingu.
Mikilvægt! Í slíku ástandi gæti hitastig
kælihólfsins farið niður fyrir 0°C. Ef það
gerist þarf að stilla hitastillinn aftur á hlýrri
stillingu.
Setjið ferska matinn sem á að frysta í neðsta
hólfið.
Geymsla frystra matvæla
Þegar heimilistækið er sett í gang á ný eftir
notkunarhlé í einhvern tíma, látið það þá
vera í gangi í minnst 2 tíma áður en matvælin eru sett í hólfið.
Frystiskúffur auðvelda manni að finna rétta
matarpakkann. Ef geyma á mikið magn af
mat er hægt að fjarlægja allar skúffurnar
nema neðstu skúffuna en hún þarf að vera í
til þess að halda góðu loftstreymi. Á öllum
hillunum mega matvælin standa út allt að
15 mm frá hurðinni.
Mikilvægt! Ef afþiðnun verður fyrir slysni, til
dæmis af því að rafmagnið fer af, og
rafmagnsleysið hefur varað lengur en gildið
sem sýnt er í tæknieiginleikatöflunni
undir ,,hækkunartíma", þarf að neyta
afþídda matarins fljótt eða elda hann strax
og frysta hann svo aftur (eftir kælingu).
Afþíðing
Djúpfryst eða fryst matvara, fyrir notkun, er
hægt að afþíða í ísskápnum eða við stofuhita, eftir því hversu fljótt matvaran þarf að
afþiðna.
Lítil stykki er jafnvel hægt að elda á meðan
þau eru enn frosin, beint úr frystinum, en þá
er eldunartíminn lengri.
Færanlegar hillur
Í hliðum ísskápsins eru margar höldur,
þannig að hægt er að koma hillunum fyrir
hvar sem óskað er.
Hurðarhillurnar staðsettar
Til að hægt sé að
geyma matarumbúðir af ýmsum
stærðum er hægt að
hafa hurðarhillurnar í
mismunandi hæð.
2
1
ÍSLENSKA
Hæð hillnanna er stillt svona: togið hilluna
smám saman upp á við þangað til að hún
verður laus (1), fjarlægið hana síðan með
því ýta henni inn á við (2). Síðan er verður
að setja hana á annan stað.
54
Kæling sem veldur ekki ísmyndun
Flöskurekki
Setjið flöskurnar (þannig að stúturinn vísi
fram) í forstillta flöskuhilluna.
Ef hillan er í láréttri stöðu, setjið þá eingöngu lokaðar flöskur í hana.
Kæling sem veldur ekki ísmyndun er tækni
sem kælir mat hratt og skapar jafnari hita í
hólfinu.
Þetta tæki leyfir hraða kælingu matvæla og
jafnara hitastig í hólfinu.
Hólf með lágu hitastigi
Mikilvægt!
Þessum flöskurekka er hægt að halla svo að
hann geti geymt flöskur sem hafa verið opnaðar. Það er gert með því að toga hilluna
upp, snúa henni þannig að hún vísi upp og
setja hana á næstu hæð fyrir ofan.
Þetta tæki leyfir hraða kælingu matvæla og
jafnara hitastig í hólfinu.
Hólf með lágu hitastigi getur starfað sem
Fresh Zone hólf ef þú stillir á Fresh Zone
ham. Í Fresh Zone ham er hitastigið miklu
lægra í skúffunni.
Að kveikja á Fresh Zone stillingu:
1. Kveikið á verslunarstillingunni.. (sjá á
bls. 9.)
2. Þá kviknar gaumljósið fyrir verslunarstillingu.
3. Rennið flipanum upp eins og er sýnt á
myndinni hér að neðan.
ÍSLENSKA
55
Að kveikja á aðgerðinni:
1. Fjarlægið eða setið í upprétta stöðu
lághitahólfsskúffuna og setjið flöskurekkann fyrir framan QuickChill raufarnar eins og er sýnt á myndinni..
2. Kveikið á verslunarstillingunni..
3. Þá kviknar gaumljósið fyrir verslunarstillingu.
4. Rennið flipanum upp eins og er sýnt á
myndinni.
Ef ekki þarf að nota holfið sem Fresh Zone
hólf, þarf að breyta stillingunum þannig að
hægt sé að nota skúffuna bara sem skúffu
fyrir lágt hitastig..
Til að slökkva á aðgerðinni:
1. Renndu niður flipanum.
2. Slökkvið á verslunarstillingunni.
3. Það slokknar á verslunargaumljósinu.
Mikilvægt! Þessi stilling fer af sjálfkrafa eftir
nokkar klst.
Quick Chill af drykkjum
Þessi aðgerð leyfir hraða kælingu drykkja.
Mikilvægt! Þessi stilling fer af sjálfkrafa eftir
nokkar klst.
Til að slökkva á aðgerðinni:
1. Renndu niður flipanum.
2. Slökkvið á verslunarstillingunni.
3. Það slokknar á verslunargaumljósinu.
Skúffa fyrir grænmeti
Skúffan er hentug til
að geyma ávexti og
grænmeti.
Það er skiptiþil inn í
skúffunni sem hægt
er að setja á mismunandi stað svo að
skipting skúffunar henti hverjum og einum
best.
Hægt er að fjarlægja alla hluta innan í
skúffunni þegar þarf að þrífa hana.
Mikilvægt!
Þetta heimilistæki er
selt í Frakklandi.
Samkvæmt reglugerðum sem gilda í
þessu landi þarf að
fylgja með því sérstakur búnaður (sjá
mynd) sem koma á
fyrir í neðra hólfi ísskápsins sem sýnir
hvar kaldasta svæði hans er.
ÍSLENSKA
Fjarlægðu frystikörfurnar úr frystinum.
Frystikörfurnar hafa
stövðunarmark sem
kemur í veg fyrir að
þær séu teknar út af
slysni eða detti út.
Á þeim tíma þegar
1
verið er að fjarlægja
körfuna úr fyrstihólf2
inu, togaðu körfuna í
áttina til þín (1) og,
þegar þú nærð endapunkti, skaltu fjarlægja
körfuna með því að ýta framhliðinni upp (2).
56
Á þeim tíma er þú setur körfurnar aftur i,
hallaðu framhlið körfunnar til þess að setja
han inn í frystihólfið. Þegar þú ert kominn
yfir endamörkin, skaltu ýta körfunum aftur á
sinn stað.
Ísmolagerð
Með þessu heimilistæki fylgir einn bakki til
ísmolagerðar.
1. Fyllið bakkann af vatni.
2. Setjið bakkann í frystihólfið
Mikilvægt! Notið ekki málmverkfæri til að
fjarlæga bakkann úr frystinum.
Góð ráð
Eðlileg vinnsluhljóð
• Mögulega heyrist lágt gutl og suðuhljóð
þegar kælimiðlinum er dælt í gegnum
spíralana eða leiðslurnar. Þetta er í lagi.
• Þegar þjappan er í gangi er kælimiðlinum
dælt eftir rásinni og þá heyrist suð og
sláttur úr þjöppunni. Þetta er í lagi.
• Hitaútvíkkunin gæti valdið því að skyndilegt brak heyrist. Það er náttúrulegt,
hættulaust efnislegt fyrirbærii. Þetta er í
lagi.
• Þegar kviknar eða slokknar á þjöppunni
heyrist lágur smellur í hitastillinum. Þetta
er í lagi.
Ábendingar um orkusparnað
• Ekki opna dyrnar oft eða hafa þær opnar
lengur en brýn nauðsyn krefur.
• Ef umhverfishitastigið er hátt, hitastillirinn
er stilltur á lágan hita og heimilistækið er
fullhlaðið, getur verið að þjappan sé
stöðugt í gangi, en það getur valdið því
að frost eða ís hleðst utan á eiminn. Ef
það gerist skal stilla valskífuna á hærri
hita til að leyfa sjálfvirka afþiðnun en í því
felst líka raforkusparnaður.
Ábendingar um kælingu á ferskum
matvælum
Ísskápurinn starfar best ef:
• ekki er geymdur heitur matur eða vökvar
sem uppgufun er af í ísskápnum
• breitt er yfir matinn eða honum er pakkað inn, einkum ef hann er bragðsterkur
• matnum er komið þannig fyrir að loft geti
leikið óhindrað um hann
Ábendingar um kælingu
Góð ráð:
Kjöt (allar gerðir) : pakkið inn í pólýþenpoka og setjið á glerhilluna fyrir ofan grænmetisskúffuna.
Aðeins er öruggt að geyma mat svona í
mesta lagi í einn eða tvo daga.
Eldaður matur, kaldir réttir o.s.frv.: breiða
skal yfir slík matvæli og þau má setja á
hvaða hillu sem er.
Ávextir og grænmeti: slík matvæli skal þvo
rækilega og setja í sérstaka(r) skúffu(r) sem
fylgir/fylgja með.
Smjör og ostur: setjið í sérstakar loftþéttar
umbúðir eða pakkið inn í álpappír eða pólýþenpoka til að þrýsta eins miklu lofti út og
hægt er.
Mjólk: á umbúðunum á að vera lok og mjólk
á að geyma í flöskugrindinni í hurðinni.
Banana, kartöflur, lauk og hvítlauk, án umbúða, má ekki geyma í ísskápnum.
Ráð varðandi frystingu
Nokkrar mikilvægar ábendingar til að
hjálpa þér að fá sem mest út úr frystingunni:
• hámarksmagn matar sem hægt er að
frysta á 24 klst. er sýnt á tegundarspjaldinu;
• frystingarferlið tekur 24 tíma. Ekki skal
bæta neinum ófrosnum mat í frystinn á
því tímabili;
ÍSLENSKA
• aðeins skal frysta fersk og vel hreinsuð
gæðamatvæli;
• frystið mat í litlum skömmtum til að hann
geti frosið hratt og alveg í gegn og til
þess að seinna sé hægt að afþíða aðeins
það magn sem þarf;
• pakkið matnum inn í álpappír eða plast
og gætið þess að pakkarnir séu loftþéttir;
• ekki láta ferskan, ófrosinn mat snerta mat
sem er þegar frosinn, til að forðast hækkun hitastigs þess síðarnefnda;
• magur matur geymist betur og lengur en
feitur; salt minnkar geymsluþol matar;
• vatn frýs og ef þess er neytt strax eftir að
það er tekið úr frystinum kann það að
valda frostbruna á húð;
• ráðlegt er að sýna frystidagsetninguna á
hverjum pakka sem settur er í frystinn til
að hægt sé að fylgjast með geymslutímanum.
57
Ráð varðandi geymslu frystra matvæla
Frystikörfur auðvelda manni að finna rétta
matarpakkann. Ef geyma á mikið magn af
mat er hægt að fjarlægja allar körfurnar
nema neðstu körfuna en hún þarf að vera í
til þess að halda góðu loftstreymi.
Til þess að þetta heimilistæki starfi sem best,
skal:
• gæta þess að frystivara úr búð hafi verið
geymd á fullnægjandi hátt í búðinni;
• tryggja að frystivara sé flutt úr búðinni og
í frystinn á sem skemmstum tíma;
• ekki opna dyrnar oft eða hafa þær opnar
lengur en brýn nauðsyn krefur;
• eftir afþiðnun skemmist matur fljótt og
ekki er hægt að frysta hann aftur;
• ekki geyma matvöru lengur en framleiðandi vörunnar mælir með.
Meðferð og þrif
Varúđ Ef stunda á viðhald á
heimilistækinu þarf að taka það úr
sambandi við rafmagn áður.
Í kælieiningu þessa heimilistækis eru vetniskolefni; því mega aðeins löggildir tæknimenn framkvæma viðhald og endurhleðslu
á því.
Ađvörun Aukahluti og íhluti
heimilistækisins er ekki hægt að þvo í
uppþvottavél.
Regluleg þrif
Þrífa þarf búnaðinn reglulega:
• hreinsið innra rýmið og fylgihlutina með
volgu vatni og mildri sápu.
• skoðið reglulega dyraþéttingarnar og
strjúkið af þeim óhreinindi svo að þær séu
hreinar og lausar við smáagnir.
• skolið og þurrkið vandlega.
Mikilvægt! Ekki toga í, færa til eða skemma
neinar pípur og/eða kapla inni í skápnum.
Aldrei nota uppþvottalög, slípiuft, hreinsiefni með sterkum ilmefnum eða vaxbón til
að hreinsa innra byrðið þar sem það
skemmir yfirborðið og skilur eftir sterka lykt.
Hreinsið þéttinn (svört rist) og þjöppuna aftan á heimilistækinu með bursta. Það bætir
afköst heimilistækins og sparar rafmagn.
Mikilvægt! Gætið þess að skemma ekki
kælikerfið.
Mörg efni sem framleidd eru til að hreinsa
vinnufleti í eldhúsum innihalda efni sem
geta skemmt plastið sem notað er í þessu
heimilistæki. Þess vegna er mælt með því að
ytra byrði þessa heimilistækis sé þrifið eingöngu með volgu vatni með örlitlum uppþvottalegi í.
Að þrifum loknum skal stinga búnaðinum aftur í samband við rafmagn.
ÍSLENSKA
58
Ískápurinn afþíddur
Frost eyðist sjálfkrafa
af eimi ísskápshólfsins í hvert sinn sem
véldrifna þjappan
stöðvast, meðan á
venjulegri notkun
stendur. Afþídda
vatnið rennur út í
gegnum niðurfall inn
í sérstakt hólf aftan á
heimilistækinu, yfir véldrifnu þjöppunni, þar
sem það gufar upp.
Mikilvægt er að hreinsa öðru hvoru frárennslisop afþídds vatn í miðri rennu ísskápshólfsins svo að vatnið flæði ekki út fyrir og
leki á matinn í ísskápnum. Notið þar til
gerðan meðfylgjandi hreinsipinna sem er
tilbúinn inni í frárennslisopinu.
Frostleysið stafar af stöðugu streymi af
köldu lofti inni í hólfinu, knúnu af sjálfvirkri
viftu.
Þegar hlé er gert á notkun heimilistækisins
Gerið eftirfarandi ráðstafanir þegar heimilistækið er ekki í notkun í langan tíma í einu:
1. Takið heimilistækið úr sambandi við
rafmagn.
2. Fjarlægið allan mat.
3. Afþíðið, ef fyrirséð
4. Þrífið heimilistækið og alla aukahluti.
5. Skiljið allar dyr eftir opnar svo að ekki
myndist slæm lykt.
Ef skápurinn er hafður í gangi, biðjið þá einhvern að líta eftir honum af og til svo að
maturinn sem í honum er skemmist ekki ef
rafmagnið fer.
Það þarf ekki að afþíða frystihólfið
Frystihólfið í þessari útgáfu heimilistækisins
er hins vegar af "frostfrírri" gerð. Það þýðir
að ekkert frost safnast upp þegar tækið er í
notkun, hvorki á innri veggjum né á matnum.
Bilanaleit
Hurðinni lokað
1. Þrífið dyraþéttingarnar.
2. Stillið dyrnar ef með þarf. Fylgið samsetningarleiðbeiningunum.
3. Skiptið um ónýtar dyraþéttingar ef með
þarf. Hafið samband við eftirsöluþjónustuna.
Skipt um lampa
Inni í heimilistækinu er ljósdíóðuljós með
langan endingartíma.
Aðeins viðgerðarþjónustur okkar mega
skipta um ljósið. Hafið samband við
viðgerðarþjónustuna.
Vandamál
Varúđ Áður en hafist er handa við
viðgerðir, skal aftengja tækið við
rafmagn.
Aðeins löggildur rafvirki eða hæfur aðili má
gera bilanaleit sem er ekki í þessari handbók.
Mikilvægt! Venjulegri vinnslu fylgja einhver
hljóð (frá þjöppu, kælirás).
Möguleg orsök
Þetta heimilistæki er há- Heimilistækið fær ekki réttan
vaðasamt.
stuðning frá gólfi.
Lausn
Athugið hvort heimilistækið er
stöðugt (allir fjórir fætur eiga
að snerta gólfið).
ÍSLENSKA
59
Vandamál
Möguleg orsök
Lausn
Þjappan er stöðugt í
gangi.
Hitastilling er kannski ekki rétt Stillið á hærra hitastig.
stillt.
Hurðin er ekki almennilega
lokuð.
Flettið upp á ,,Hurðinni lokað".
Hurðin hefur verið opnuð of
oft.
Ekki hafa hurðina opna lengur
en nauðsynlegt er.
Hitastig matvörunnar er of
hátt.
Látið hitastig matvörunnar
fara niður í stofuhita áður en
hún er sett í kælingu.
Herbergishitinn er of hár.
Lækkið herbergishitann.
Kveikt er á aðgerðinni hröð
frysting.
Sjá ,,Aðgerðina hröð frysting".
Vatn rennur yfir á afturplötu ísskápsins.
Í sjálfvirka afþíðingarferlinu
afþiðnar frostið á afturplötunni.
Þetta er í lagi.
Vatn rennur inn í ísskápinn.
Vatnsaffallið er stíflað.
Hreinsið vatnsaffallið.
Matvara hindrar að vatn
renni í vatnsgleypinn.
Gæta skal þess að engin
matvara snerti afturplötuna.
Vatn rennur niður á
gólf.
Affall bráðnandi vatns rennur Festið affall fyrir bráðnandi
ekki í uppgufunarbakkann
vatn á uppgufunarbakkann.
fyrir ofan þjöppuna.
Það er of mikið frost.
Matvælin eru ekki rétt innpökkuð.
Settu matvælin í betri pakkningar.
Hurðin er ekki almennilega
lokuð.
Flettið upp á ,,Hurðinni lokað".
Hitastilling er kannski ekki rétt Stillið á hærra hitastig.
stillt.
Hitastigið í heimilistækinu er of hátt.
Hurðin er ekki almennilega
lokuð.
Flettið upp á ,,Hurðinni lokað".
Hitastig matvörunnar er of
hátt.
Látið hitastig matvörunnar
fara niður í stofuhita áður en
hún er sett í kælingu.
Mikið af matvöru er geymt í
einu.
Geymið minna af matvöru í
einu.
Hitastigið í kælinum er
of hátt.
Það er ekkert kalt loftstreymi í Gætið þess að kalt loftstreymi
heimilistækinu.
sé í heimilistækinu.
Hitastig frystihólfsins er
of hátt..
Matnum er raðað of þétt
saman.
Geymið mat þannig að kalt
loft streymi um hann.
ÍSLENSKA
60
Vandamál
Möguleg orsök
Lausn
Heimilistækið fer ekki í
gang.
Slökkt er á heimilistækinu.
Kveikið á heimilistækinu.
Rafmagnsklóin hefur ekki ver- Setjið rafmagnsklóna rétt inn í
ið rétt sett inn í rafmagnsinn- rafmagnsinnstunguna.
stunguna.
Enginn straumur er á heimilis- Tengið annað raftæki við inntækinu. Enginn straumur í inn- stunguna. Hafið samband við
stungunni.
löggildan rafvirkja.
Lampinn virkar ekki.
Lampinn er í biðham.
Lokaðu hurðinni og opnaðu
hana aftur.
"DEMO" birtist á skjánum.
Heimilistækið er í sýningarham. .
Ýttu á MODE hnappinn og
haltu honum inni í u.þ.b. 10
sekúndur þangað til langt
hljóðmerki heyrist.. Skjárinn
slekkur á sér í stuttan tíma
áður en hann fer aftur í eðlilega keyrslu.
Hljóðmerki heyrist.. .
Hurðin er ekki almennilega
lokuð.
Sjá "Viðvörun um opna
hurð".
Efri eða neðri ferningur
birtist á skjánum fyrir
hitastig.
Villa hefur átt sér stað við að
mæla hitastig.
Hafðu samband við þjónustuaðila (kælikerfið heldur áfram
að halda matvælum köldum,
en ekki verður hægt að stilla
hitastig).
Ef ráðleggingar leiða ekki til niðurstöðu, skal hafa samband við viðgerðarþjónustu.
ÍSLENSKA
61
Tæknilegar upplýsingar
Mál
Hæð
2014 mm
Breidd
595 mm
Dýpt
673 mm
Nettó rúmmál
Kælir
280 Lítrar
Frystir
78 Lítrar
Tæknilegar upplýsingar eru á tegundarspjaldinu innan á
vinstri hlið ísskápsins
og á miða með upplýsingum um orkunotkun.
Afþíðingarkerfi
Kælir
auto
Frystir
auto
Stjörnugjöf
Hækkunartími
18 klukkutímar
Frystingargeta
10 kg/24 klst.
Orkunotkun
0,675 kWh/24
klst.
Hávaðastig
44 dB (A)
Orkuflokkur
A++
Spenna
230–240
Tíðni
50 Hz
Innsetning
Varúđ Lesið ,,Öryggisupplýsingar"
vandlega til að tryggja öryggi þitt og
rétta notkun heimilistækisins áður en
heimilistækið er sett upp.
Mikilvægt! Farið eftir
samsetningarleiðbeiningunum við
innsetningu.
Staðsetning
Til að tryggja að heimilistækið starfi sem
best skal setja það upp í góðri fjarlægð frá
hitagjöfum eins og ofnum, vatnshiturum, beinu sólarljósi o.s.frv.. Gætið þess að loft
streymi greiðlega um bakhlið skápsins.
Staðsetning
Þetta heimilistæki er líka hægt að setja upp
í þurrum, vel loftræstum (bílskúr eða kjallara) innanhúss, en eigi það að starfa sem
best skal setja það upp á stað þar sem hitastig umhverfis er í samræmi við loftslagsflokkinn sem gefinn er upp á tegundarspjaldi heimilistækisins:
Loftslagsflokkur
Umhverfishitastig
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
ÍSLENSKA
Tenging við rafmagn
Áður en stungið er í samband þarf að fullvissa sig um að rafspennan og raftíðnin sem
sýnd er á tegundarspjaldinu samræmist aflgjafa heimilisins.
Heimilistækið þarf að vera jarðtengt. Þess
vegna er kló aflgjafasnúrunnar útbúin með
sérstöku tengi. Ef rafmagnsinnstungan á
heimilinu er ekki jarðtengd skal setja heimilistækið í annað jarðsamband eftir gildandi
reglugerðum, í samráði við löggiltan rafvirkja.
Framleiðandinn afsalar sig allri ábyrgð ef
ofangreindum öryggisleiðbeiningum er ekki
fylgt.
Þetta heimilistæki samræmist EBE-tilskipunum.
62
Kolefnis loftsían er virk kolefnis sía sem tekur
í sig slæma lykt og gerir það að verkum að
hægt er að viðhalda besta bragði og lykt
matvæla án þess að hætta sé á lyktar
krossmengun.
Við afhendingu er kolefnissían í plastpoka
til að viðhalda endingu og eiginleikum síunnar. Síuna skal setja inn á bakvið flipann
áður en kveikt er á tækinu.
1. Opnaðu lokið yfir flipanum.
2. Fjarlægðu síuna úr plastpokanum.
3. Setjið síuna í raufina sem er aftan á lokinu yfir flipanum.
4. Lokaðu lokinu yfir flipanum.
Mikilvægt! Meðhöndla þarf síuna varlega
þannig að kolefnið losni ekki af yfirborði
hennar. Skipta skal um kolefnissíu á 6
mánaða fresti.
Uppsetning á kolefnis loftsíunni
Umhverfisábendingar
Endurvinna þarf öll efni merkt tákninu .
Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til
endurvinnslu.
Leggið ykkar að mörkum til verndar
umhverfinu og heilsu manna og dýra og
endurvinnið rusl sem fylgir raftækjum og
raftrænum búnaði. Hendið ekki
heimilistækjum sem merkt eru með tákninu
í venjulegt heimilisrusl. Farið með vöruna í
næstu endurvinnslustöð eða hafið samband
við sveitarfélagið.
Efni í umbúðum
Efni merkt með tákninu
má endurvinna. Setjið umbúðirnar í viðeigandi safnílát til að endurvinna þær.
ÍSLENSKA
63
IKEA-ÁBYRGÐ
Hvað gildir IKEA-ábyrgðin lengi?
Þessi ábyrgð gildir í fimm (5) ár frá upphaflegum kaupdegi heimilistækis þíns hjá
IKEA, nema heimilistækið nefnist LAGAN, en
þá gildir ábyrgðin í tvö (2) ár. Framvísa þarf
upprunalegu sölukvittuninni til sönnunar á
kaupunum. Ef gert er við heimilistækið á
meðan það er í ábyrgð, framlengir það ekki
ábyrgðartíma tækisins,
Hvaða heimilistæki eru ekki í fimm (5) ára
ábyrgð hjá IKEA?
Heimilistækjalínan sem nefnist LAGAN og
öll heimilistæki keypt hjá IKEA fyrir 1. ágúst
2007.
Hver sér um þjónustuna?
Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í gegnum eigin viðgerðarþjónustu eða samþykkta
samstarfsviðgerðarþjónustu.
Hvað nær þessi ábyrgð yfir?
Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu,
sem orsakast af göllum í smíði þess eða
efniviði frá þeim degi sem það var keypt
hjá IKEA. Þess ábyrgð gildir eingöngu fyrir
heimilisnotkun. Undantekningarnar eru taldar upp undir fyrirsögninni "Hvað nær þessi
ábyrgð ekki yfir?" Innan ábyrgðartímans
nær ábyrgðin yfir kostnað af viðgerð vegna
bilunar, þ.e. viðgerðir, varahluti, vinnu og
ferðir, að því tilskildu að heimilistækið sé
aðgengilegt til að gera við án sérstakra útgjalda. Um þessa skilmála gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG) og reglugerðir
hlutaðeigandi lands. Íhlutir sem teknir eru úr
þegar skipt er um íhluti verða eign IKEA.
Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?
Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða
vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort
þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst
ná yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA
eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað
hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta
henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og
er ákvörðun um það alfarið í þeirra höndum.
Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?
• Venjulegt slit.
• Skemmdir af ásettu ráði eða vegna vanrækslu, skemmdir vegna þess að notkunarleiðbeiningum hefur ekki verið fylgt,
skemmdir vegna rangrar uppsetningar
eða vegna þess að tengt er við ranga
rafspennu, skemmdir sem stafa af efnafræðilegum eða rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði, tæringu eða vatni, þar
með talið en ekki eingöngu skemmdir sem
stafa af miklu kalki í vatni og skemmdir
sem stafa af óeðlilegum umhverfisaðstæðum.
• Hluti sem eyðast eins og rafhlöður og
perur.
• Hluti sem hafa enga virkni eða eru eingöngu til skrauts og hafa ekki áhrif á venjulega notkun tækisins, þar með taldar
rispur og hugsanlegan litamun.
• Skemmdir sem verða fyrir slysni vegna
aðskotahluta eða -efna, hreinsunar eða
losunar stíflna í síum, frárennsliskerfum
eða sápuhólfum.
• Skemmdir á eftirfarandi hlutum: keramíkgleri, aukahlutum, leirtaus- og hnífaparakörfum, aðrennslis- og frárennslisrörum,
þéttum, perum og peruhlífum, skjáum,
hnöppum, hlífum og hlífapörtum. Nema
sannanlegt sé skemmdirnar séu tilkomnar
vegna framleiðslugalla.
• Tilfelli þegar tæknimaður skoðar heimilistækið og finnur engan galla.
• Viðgerðir ekki framkvæmdar af þjónustuaðilum skipuðum af okkur og/eða samþykktum þjónustuaðila sem við eigum
samning við eða notaðir hafa verið varahlutir sem ekki eru upprunalegir.
• Viðgerðin er tilkomin vegna uppsetningar
sem var röng eða ekki í samræmi við
tæknilýsingu.
• Notkun heimilistækisins annars staðar en
inni á heimilinu, þ.e. í atvinnuskyni.
ÍSLENSKA
• Skemmdir við flutninga. Ef viðskiptavinur
flytur vöruna heim til sín eða á annað
heimilisfang, er IKEA ekki ábyrgt fyrir
hugsanlegum skemmdum sem verða við
flutningana.
Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á afhendingarheimilisfang viðskiptavinarins,
þá nær þessi ábyrgð yfir skemmdir sem
verða við flutningana.
• Kostnað við að setja upp IKEA-heimilistækið í fyrsta sinn. Hins vegar ef þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsviðgerðarþjónusta gerir við eða skiptir heimilistækinu samkvæmt skilmálum þessarar
ábyrgðar, mun þjónustuaðilinn eða samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustan setja
heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina
eða setja upp nýja heimilistækið, ef með
þarf.
Þessi takmörkun á ekki við um verk sem
unnið er án mistaka af sérhæfðum aðila
með tilskilin réttindi sem notar upprunalega
varahluti okkar, í þeim tilgangi að aðlaga
heimilistækið að tæknilegum öryggiskröfum
annars ESB-lands.
Hvernig landslögin gilda
IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg
réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir
kröfurnar í viðkomandi landi. Þessir skilmálar takmarka þó ekki á neinn hátt réttindi
neytenda sem lýst er í lögum viðkomandi
lands.
Gildissvæði
Fyrir heimilistæki sem keypt eru í einu ESBlandi og síðan flutt til annars ESB-lands
gildir þessi þjónusta innan ramma þeirra
ábyrgðarskilmála sem teljast eðlilegir í nýja
landinu. Skuldbinding til að gera við heimilistækið innan ramma ábyrgðarinnar er eingöngu til staðar ef heimilistækið samræmist
og er sett upp í samræmi við:
• tæknikröfur landsins þar sem ábyrgðarkrafan er gerð;
• samsetningarleiðbeiningarnar og
öryggisupplýsingarnar í notendahandbókinni;
64
Sérstök eftirsöluþjónusta (After Sales
Service) fyrir IKEA-heimilistæki:
Ekki hika við að hafa samband við eftirsöluþjónustu IKEA til að:
1. óska eftir viðgerð sem þessi ábyrgð
nær yfir;
2. fá leiðbeiningar um hvernig á að setja
IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða
IKEA-eldhúsinnréttingu. Þjónustan veitir
ekki nánari leiðbeiningar í tengslum við:
– uppsetningu á IKEA-eldhúsi í heild;
– tengingu við rafmagn (ef kló og snúra
fylgja ekki með tækinu) eða við vatn
eða gas, þar sem samþykktur viðgerðaraðili þarf að sjá um slíkar
tengingu.
3. óska eftir nánari útskýringu á efni notendahandbókarinnar eða tæknilýsingu
IKEA-heimilistækisins.
Til þess að við getum aðstoðað þig sem
best skaltu lesa samsetningarleiðbeiningar
og/eða notendahandbókarhluta þessa
bæklings vandlega áður en þú hefur samband við okkur.
Leiðir til að ná í okkur ef þú þarfnast
aðstoðar
Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir
alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi
símanúmer í hverju landi.
Mikilvægt! Til þess að geta veitt þér
hraðari þjónustu mælum við með því að þú
notir eingöngu símanúmerin sem gefin eru
upp aftast í þessari handbók. Notaðu alltaf
númerin sem gefin eru upp í bæklingnum
fyrir það tiltekna heimilistæki sem þú þarft
aðstoð fyrir. Áður en þú hringir í okkur
skaltu vera viss um að hafa handtækt IKEAvörunúmerið (8 stafa talnarunu) fyrir
heimilistækið sem þú þarft aðstoð okkar við.
ÍSLENSKA
Mikilvægt! GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!
Hún er þín staðfesting á kaupunum og skilyrði þess að ábyrgðin gildi. Athugaðu að á
kvittuninni sést jafnframt IKEA-vöruheiti og númer (8 stafa talnaruna) hvers heimilistækis sem þú keyptir.
65
Þarftu frekari hjálp?
Til að fá svör við öðrum spurningum sem
ekki tengjast eftirsöluþjónustu heimilistækisins þíns skaltu hringja í þjónustusíma næstu
IKEA-verslunar. Við mælum með að lesa
bæklingana sem fylgdu heimilistækinu áður
en þú hefur samband við okkur.
66
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359 888 16 0 8
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
man.-fre. 09.00-20.00
lør. 09.00-16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
* 0,20 € / Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 € / Verbindung aus
dem Mobilfunknetz
8 bis 20 Werktage
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Hrvatska
01 63 23 338
Lokalna cijena poziva
pon. - pet. 8:00 - 16:00
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
and/or
0900 BEL IKEA
0,10 EUR/min (niet lokaal)Incl. BTW
ma-vr 9.00-21.00
zat 9.00-20.00
zon 9.00-18.00
Lietuva
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
zum Ortstarif
8 bis 20 Werktage
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия
8 495 6662929
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835€/puhelu+0,032€/min
Matkapuhelinverkosta 0,192€/min
arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30-20.00
lör-sön 9.30-18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
67
280151628-A-212013
© Inter IKEA Systems B.V. 2008
AA-919664-01
Download PDF

advertising