Zanussi ZRB34210WA, ZRB34210XA User manual

Zanussi ZRB34210WA, ZRB34210XA User manual

DA

FI

NO

PT

SV

Brugsanvisning

Käyttöohje

Bruksanvisning

Manual de instruções

Bruksanvisning

Køle-/fryseskab

Jääpakastin

Kombiskap

Combinado

Kyl-frys

2

13

25

37

50

ZRB34210WA

ZRB34210XA

Indhold

Sikkerhedsanvisninger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

Produktbeskrivelse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4

Betjeningspanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Ibrugtagning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Daglig brug _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6

Nyttige oplysninger og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7

Vedligeholdelse og rengøring _ _ _ _ _ _ _ _ 8

Fejlfinding _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8

Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10

Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10

Skån miljøet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Sikkerhedsanvisninger

Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed.

Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader.

Sikkerhed for børn og udsatte personer

• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.

Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning.

• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg.

• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at

ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat,

2

inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn.

Generelt om sikkerhed

Advarsel

Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.

indbygningselement.

• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning og lignende apparater, som f.eks.:

– kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer

– stuehuse og af kunder på hoteller, moteller og andre miljøer af indkvarteringstypen

– miljøer af Bed and Breakfast-typen

– catering og andre anvendelser uden for detail.

• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.

• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med mindre de er godkendt til formålet af producenten.

• Undgå at beskadige kølekredsløbet.

• Apparatets kølekredsløbet indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.

Sørg for, at ingen af kølekredsløbets komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet.

Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:

– Undgå åben ild og antændelseskilder

www.zanussi.com

– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står

• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.

Advarsel

Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare.

1.

Netledningen må ikke forlænges.

2.

Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand.

3.

Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til.

4.

Træk ikke i elledningen.

5.

Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.

6.

Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet (hvis apparatet er udstyret med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning.

• Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det.

• Rør ikke ved ting fra frostrummet med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.

• Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid.

• Pærer (hvis apparatet er udstyret med belysning) til dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.

Daglig brug

• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.

• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.

• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis apparatet er af

Frost Free-typen)

• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har været optøet.

• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken.

• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger.

• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.

• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren.

Vedligeholdelse og rengøring

• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.

• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.

• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber.

• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet.

Installation

Vigtigt

Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.

• Pak apparatet ud, og efterse det for skader.

Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget.

Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i så fald emballagen.

• Det anbefales at vente mindst fire timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren.

• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.

• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor), med risiko for at brænde sig.

www.zanussi.com

3

• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.

• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.

• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning (hvis en vandtilslutning er nødvendig).

Service

• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret elinstallatør.

• Fjern ikke LED-lampens dæksel. Kontakt

Electrolux Hvidevareservice A/S for at udskifte LED-lampepladen, hvis det er nødvendigt.

• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele.

Produktbeskrivelse

1 2

Miljøhensyn

Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbolet

, kan genvanvendes.

3 4 5

4

1

Grøntsagsskuffer

2

Hylder i skab

7

3

Betjeningspanel

4

Hylder i låge

6

www.zanussi.com

5

Flaskehylde

6

Fryserskuffer

Betjeningspanel

1

7

Mærkeplade

3 2

1

Temperaturindikatorer LED

2

QuickChill-knap

3

Termostatknap

Aktivering af

Sæt stikket i stikkontakten.

Indstilling af temperatur

Apparatet betjenes på følgende måde:

• Tryk på termostatknappen, til LED ud for den

ønskede temperatur lyser. Valget er trinvist, fra 2 til 8°C.

Ved den første berøring af knappen fortsætter

LED for den aktuelle indstilling med at blinke.

Hver gang du rør knappen, flyttes den indstillede temperatur til 1. position. Den tilhørende

LED blinker et stykke tid.

Rør indstillingsknappen, indtil den ønskede temperatur er valgt. Indstillingen vil blive fast koldeste indstilling: +2°C varmeste indstilling: +8°C

Ibrugtagning

Normalt er en mellemindstilling mest passende.

Når den præcise indstilling vælges, skal man dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:

• Rumtemperaturen

• Hvor ofte lågen åbnes

• mængden af mad

• hvor apparatet står.

QuickChill-funktion

Funktionen QuickChill slås til ved at trykke på

QuickChill-knappen.

LED, som svarer til symbolets QuickChill-indikator lyser.

Funktionen QuickChill slås fra ved at trykke på

QuickChill-knappen igen.

QuickChill-indikatoren slukkes.

Vigtigt

Funktionen standser automatisk efter 52 timer.

Indvendig rengøring

Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.

www.zanussi.com

Vigtigt

Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel.

Det vil skade overfladen.

5

Daglig brug

Opbevaring af frosne madvarer

Ved første start eller efter længere tids stilstand skal apparatet køre i mindst 2 timer, før der lægges madvarer i.

Fryseskufferne gør, at du hurtigt og nemt kan finde de madvarer, du skal bruge. Tag alle skufferne ud, hvis du skal opbevare store mængder madvarer. På alle hylder er det muligt at anbringe madvarer som stikker ud over hylderne, dog skal der der være minimum 15mm ud til døren.

Vigtigt

Hvis madvarerne optøs ved et uheld, f.eks. som følge af strømsvigt, og strømafbrydelsen har varet længere end den angivne optøningstid, er det nødvendigt at spise madvarerne eller at tilberede dem og derefter indfryse dem igen (efter afkøling).

Nedfrysning af friske madvarer

Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning af friske madvarer og til opbevaring af frosne og dybfrosne madvarer i lang tid.

Inden indfrysning af friske madvarer startes

Quick Chill-funktionen mindst 24 timer før, madvarerne lægges i fryseren.

Læg de friske madvarer, der skal indfryses, i den nederste afdeling.

Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på kapacitetsplanchen, en mærkat der er anbragt på indersiden af køleskabet.

Indfrysningsprocessen varer 24 timer: I dette tidsrum må der ikke lægges andre madvarer i, som skal indfryses.

Deaktiver funktionen Quick Chill (se "Funktionen

Quick Chill"), når indfrysningen er slut efter 24 timer.

Optøning

Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.

Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.

Placering af lågehylder

Bakkerne i lågen kan sættes i forskellig højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse.

Træk gradvis hylden i pilenes retning, til den slipper. Sæt den på det ønskede sted.

2

1

3

Flytbare hylder

Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske.

Udtagning af fryserens frysekurve

Frysekurvene har endestop, så de ikke kan glide ud ved et uheld eller falde ned. Hvis en kurv skal tages ud af fryseren, trækker du den mod dig selv, og når du har nået endestoppet, vipper du forenden af kurven opad, til den kan tages ud.

Når kurven skal sættes på plads, løfter du lidt op i kurvens forende, mens du sætter den ind i fryseren. Når du er forbi endestoppene, kan kurven skubbes på plads.

1

2

6 www.zanussi.com

Nyttige oplysninger og råd

Normale driftslyde

• Undertiden kan der høres en svag gurglen eller boblen, når kølemidlet pumpes gennem spiralerne eller rørene. Det er normalt.

• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet rundt, og der kommer en snurrende og pulserende lyd fra kompressoren. Det er normalt.

• Varmeudvidelsen kan give pludselige knæklyde. Det er et naturligt og ufarligt fysisk fænomen. Det er normalt.

• Når kompressoren tænder og slukker kan der høres et svagt klik fra termostatknappen. Det er normalt.

Energisparetips

• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt.

• Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på en lavere indstilling, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.

Råd om køling af friske madvarer

Sådan holder maden sig bedst:

• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet

• Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den lugter stærkt

• Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den

Råd om køling

Nyttige tip:

Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.

Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2 dage.

Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende:

Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder.

Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de særlige skuffe(r). Når det kommer i

www.zanussi.com

kontakt med dit køleskabs plastikdele, kan citronsaft misfarve dem. Det anbefales derfor at opbevare citrusfrugt i separate beholdere.

Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller poly-

ætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude.

Flasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.

Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind.

Råd om frysning

Her er nogle vigtige tips om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt:

• Den maksimale indfrysningskapacitet pr.

døgn. fremgår af typeskiltet;

• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum bør der ikke lægges flere madvarer ind;

• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske og grundigt rengjorte;

• Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt optø netop den mængde, du skal bruge;

• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for, at indpakningen er lufttæt;

• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem;

• Magre madvarer holder sig bedre og længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed;

• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger;

• Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden.

Tips om opbevaring af frostvarer

For at få den største fornøjelse af dette apparat skal du:

• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været været korrekt opbevaret i forretningen.

• Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.

7

• Åbne lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt.

• Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt og kan ikke nedfryses igen.

Vedligeholdelse og rengøring

• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.

Bemærk

Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse.

Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker.

Regelmæssig rengøring

Apparatet skal jævnlig rengøres:

• Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med lunkent vand tilsat neutral sæbe.

• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og frie for belægninger.

• Skyl, og tør grundigt af.

Vigtigt

Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.

Brug aldrig opvaskemiddel, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet.

Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.

Rengør kompressoren på apparatets bagside med en børste. Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm.

Vigtigt

Undgå at beskadige kølesystemet.

Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de

Fejlfinding

anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.

Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.

Afrimning af køleskabet

Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk hver gang kompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en særlig beholder bag på apparatet, over kompressoren, hvor det fordamper.

Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet ikke løber over og drypper ned på maden i skabet.

Afrimning af fryseren

Fryseafdelingen i denne model er af "No Frost"typen. Det betyder, at der ikke dannes rim, når den kører, hverken på de indvendige vægge eller på madvarerne.

Når der ikke dannes rim, skyldes det den automatisk styrede blæser, der konstant sender kold luft rundt i rummet.

Bemærk

Inden fejlfinding skal stikket tages ud af kontakten.

Det er kun autoriserede elektrikere eller andre kompetente personer, der må gennemføre den fejlfinding, der ikke er i denne håndbog.

Problem

Apparatet støjer.

Vigtigt

Der er visse lyde under normal brug

(kompressor, cirkulation af kølemiddel).

Mulig årsag Løsning

Apparatet er ikke korrekt installeret.

Se efter, om apparatet står stabilt (alle benene skal hvile på gulvet).

8 www.zanussi.com

Kompressoren kører hele tiden.

Problem

Apparatet virker ikke.

Pæren virker ikke.

Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet.

Der løber vand ind i køleskabet.

Temperaturen i apparatet er for lav/høj.

Mulig årsag Løsning

Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.

Sæt stikket helt ind i kontakten.

Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen strøm i stikkontakten.

Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt.

Kontakt en autoriseret elektriker.

Pæren er i standby.

Luk og åbn lågen.

Enheden er defekt.

Se under "Udskiftning af kontrolenhed".

Vælg en højere temperatur.

Temperaturen er ikke indstillet korrekt.

Døren er ikke lukket rigtigt.

Lågen er blevet åbnet for tit.

Se under "Lukning af døren".

Lad ikke lågen stå åben længere end nødvendigt.

Madvarernes temperatur er for høj.

Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.

Der er for høj stuetemperatur.

Sænk stuetemperaturen.

Rimen afrimes på bagpladen under den automatiske afrimningsproces.

Vandafløbet er tilstoppet.

Madvarerne forhindrer vandet i at løbe ned i vandudløbet.

Temperaturen er ikke indstillet korrekt.

Det er korrekt.

Rens vandafløbet.

Sørg for, at madvarerne ikke rør ved bagpladen.

Vælg en højere/lavere temperatur.

Hvis apparatet stadig ikke virker som det skal, når du har undersøgt ovenstående: Kontakt Serviceafdelingen.

Udskiftning af kontrolenheden

Apparatet er forsynet med en indvendig LEDpære med lang holdbarhed.

Kontrolenheden må kun skiftes af et godkendt servicecenter. Kontakt Electrolux Service A/S.

Lukke døren

1.

Rengør dørpakningerne.

2.

Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt

Serviceafdelingen.

www.zanussi.com

9

Tekniske data

Mål

Temperaturstigningstid

Spænding

Frekvens

Højde

Bredde

Dybde

1845 mm

595 mm

642 mm

18 h

230-240 V

50 Hz

De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i apparatet, på venstre væg, samt af energimærket.

Installation

Bemærk

Læs afsnittet "Om sikkerhed" grundigt, før apparatet installeres. Dette for at forebygge ulykker og sikre, at apparatet bruges korrekt.

Opstilling

Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den anførte klimaklasse på apparatets typeskilt:

SN

N

Klimaklasse

ST

T

Omgivelsestemperatur

+10 °C til 32 °C

+16 °C til 32 °C

+16 °C til 38 °C

+16 °C til 43 °C

Placering

Advarsel

Det skal være muligt at koble apparatet fra elinstallationen. Efter installationen skal stikket derfor være let at komme til.

Apparatet bør placeres i god afstand fra varmekilder som radiatorer, kedler, direkte sollys osv.

Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring skabets bagside. Hvis apparatet skal stå under et overskab, skal der mindst være 100 mm mellem apparatets topplade og overskabets underside.

10

Så fungerer apparatet optimalt. Ideelt bør apparatet dog ikke placeres under overskabe. Apparatet kan sættes præcis i vater med en eller flere af de justerbare fødder i bunden af skabet.

min

100mm min

100mm

A B

C

20mm

Med henblik på at sikre korrekt funktion i omgivende temperaturer over 38ºC anbefales det at have et mellemrum på 30 mm mellem apparatets sider og evt. omgivende møbler.

Nivellering

Ved opstillingen skal det sikres, at apparatet er i vater. Det gøres med to justeringsfødder i bunden, under apparatets forkant.

www.zanussi.com

Elektrisk tilslutning

Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.

Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.

Apparatet er i overensstemmelse med følgende.

EU-direktiver.

Vending af låge

Vigtigt

Under de følgende operationer anbefales det at få en hjælper til at holde godt fast i apparatets låger, mens arbejdet udføres.

Lågen vendes på følgende måde:

• Åbn lågen, og tøm hylderne

• Skru skruerne i det øverste hængsel ud. (1)

• Fjern lågen fra den midterste hængseltap. (2)

• Placér det øverste hængsels dæksel i hullerne på den modsatte side.

• Skru skruerne i det midterste hængsel ud (3)

5

3

6

• Skru skruerne i det nederste hængsel ud og fjern hængslet. (8)

• Skru de nederste dækselstik ud, og skru dem i hullet på den modsatte side. (7)

• Sæt det nederste hængsel på den modsatte side, og fastgør det med skruer. (8)

7

4

• Skru tappen af det nederste hængsel (5), og skru den nederste hængseltap (6) ind i den venstre udboring på det nederste hængsel.

1

2

8

• Fjern propperne på oversiden af begge låger, og flyt dem over på den anden side.

• Fjern den nederste låge fra den nederste hængseltap. (4)

• Placér den nederste låge på den nederste hængseltap. (9)

• Skru de midterste dækselstik ud, og skru dem i hullet på den modsatte side. (10)

• Sæt det midterste hængsel på den modsatte side, og fastgør det med skruer. (11)

www.zanussi.com

11

11

180 o

10

9

• Placér den øverste låge på den midterste hængseltap. (12)

• Fastgør lågen med det øverste hængsel, og fastgør det med dets skruer. (13)

13

Det anbefales at vente mindst fire timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren.

Undertiden slutter pakningen ikke perfekt til kabinettet, hvis omgivelserne er kolde (dvs. om vinteren). Hvis dette er tilfældet, skal du lade pakningen tilpasse sig selv.

Hvis du ikke selv vil vende lågen, kan du henvende dig til Electrolux Service A/S. En tekniker herfra vil vende lågen mod betaling.

12

Skån miljøet

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug.

Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

12 www.zanussi.com

Sisällys

Turvallisuusohjeet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13

Laitteen kuvaus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16

Käyttöpaneeli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17

Ensimmäinen käyttökerta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17

Päivittäinen käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18

Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä _ _ _ _ _ _ _ _ 19

Hoito ja puhdistus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20

Vianmääritys _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21

Tekniset tiedot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22

Asennus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22

Ympäristönsuojelu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Turvallisuusohjeet

Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla.

Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.

Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.

Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.

• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti

(mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voidaan

www.zanussi.com

välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.

• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen vaaran.

Yleiset turvallisuusohjeet

Varoitus!

Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.

• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen normaalissa kotitalouskäytössä ja vastaavissa käytössä, joita ovat muun muassa:

– henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä

– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden käyttöympäristöt

– majoitus ja aamiainen -ympäristöt

– ateriapalvelut ja vastaavat vähittäismyynnistä poikkeavat käytöt.

• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen avulla.

• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, ellei valmistaja ole hyväksynyt niitä kyseiseen käyttötarkoitukseen.

• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.

13

• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen maakaasu, mutta kuitenkin tulenarka.

Varmista, etteivät jäähdytysputkiston komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.

Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:

– Vältä avotulta ja muita syttymislähteitä.

– Tuuleta huolellisesti huone, johon laite on sijoitettu.

• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.

Varoitus!

Sähköosien (virtajohto, pistoke, kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike vaaratilanteiden välttämiseksi.

1.

Virtajohtoa ei saa jatkaa.

2.

Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

3.

Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.

4.

Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.

5.

Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.

6.

Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus (jos varusteena) puuttuu.

• Laite on painava. Sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.

• Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.

• Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.

• Tässä laitteessa olevat polttimot (jos varusteena) ovat erityisesti kodinkoneita varten suunniteltuja erikoispolttimoita. Ne eivät sovi huoneiden valaistukseen.

14

Päivittäinen käyttö

• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.

• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.

• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. (Mikäli kyseessä on huurtumaton Frost Free -malli)

• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.

• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita noudattaen.

• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita. Lue ohjeet.

• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja vahingoittaa laitetta.

• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.

Huolto ja puhdistus

• Ennen kuin aloitat laitteen huoltamisen, kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.

• Älä käytä laitteen puhdistamisessa metalliesineitä.

• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.

• Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle.

Asennus

Tärkeää

Noudata tarkasti sähköliitäntää käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.

• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.

• Odota vähintään neljä tuntia ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin.

• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata

www.zanussi.com

asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.

• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava takaosa seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kompressori) ei voida koskea.

• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.

• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

• Liitä ainoastaan juomavesiverkostoon (mikäli laitteessa on vesiliitäntä).

Huolto

• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.

• Älä poista LED-valon suojusta. Jos LED-valon vaihto on tarpeen, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on sallittua.

Ympäristönsuojelu

Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen.

Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä.

www.zanussi.com

15

Laitteen kuvaus

1 2 3 4 5

1

Vihanneslaatikot

2

Jääkaapin hyllyt

3

Käyttöpaneeli

4

Ovilokerot

7

5

Pullohylly

6

Pakastimen laatikot

7

Arvokilpi

6

16 www.zanussi.com

Käyttöpaneeli

1

3 2

1

Lämpötilanäyttö LED

2

QuickChill -painike

3

Lämpötilan säädin

Laitteen käynnistäminen

Kiinnitä pistoke pistorasiaan.

Lämpötilan säätäminen

Laitetta käytetään seuraavasti:

• Kosketa lämpötilan säädintä, kunnes haluamaasi lämpötilaa vastaava merkkivalo LED syttyy. Arvo muuttuu asteittain +2 °C:sta

8°C:seen.

Ensimmäisellä painikkeen kosketuksella asetuksen LED-merkkivalo vilkkuu.

Aina kun painiketta kosketetaan, lämpötilaasetus siirtyy 1 asennon verran. Vastaava

LED-merkkivalo vilkkuu jonkin aikaa.

Kosketa asetuspainiketta, kunnes haluttu lämpötila tulee näkyviin. Asetus on pysyvä alhaisin asetus: +2°C korkein asetus: +8 °C

Ensimmäinen käyttökerta

Keskiasento on yleensä sopivin asetus.

Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen vaikuttavat asiat:

• huoneen lämpötila

• oven avaamistiheys

• säilytettävien elintarvikkeiden määrä

• laitteen sijainti.

QuickChill -toiminto

QuickChill-toiminto käynnistetään painamalla

QuickChill-toiminnon painiketta.

Laitteeseen syttyy LED-merkkivalo, joka vastaa symbolia QuickChill.

QuickChill-toiminto kytketään pois päältä painamalla QuickChill-painiketta uudelleen.

QuickChill-toiminnon merkkivalo sammuu.

Tärkeää

Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta 52 tunnin kuluttua.

Sisätilan puhdistaminen

Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisään sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi näin uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.

Tärkeää

Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.

www.zanussi.com

17

Päivittäinen käyttö

Pakasteiden säilyttäminen

Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia vähintään 2 tunnin ajan ennen kuin laitat siihen elintarvikkeita.

Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät haluamasi pakkauksen helposti ja nopeasti. Jos haluat pakastaa suuria ruokamääriä, poista kaikki laatikot.

Kaikille hyllyille on mahdollista sijoittaa elintarvikkeita, jotka ovat vähintään 15 mm ovesta.

Tärkeää

Jos pakastin sulaa vahingossa esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on ollut poikki pitempään kuin teknisissä ominaisuuksissa (kohdassa Lämmönnousuaika) mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi, jonka jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen

(kun ne ovat jäähtyneet).

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen

Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.

Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, kytke Quick

Chill -toiminto (pikapakastustoiminto) vähintään

24 tunniksi ennen kuin laitat ruoat pakastimeen.

Laita pakastettavat elintarvikkeet alimpaan osastoon.

24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee jääkaapin sisäpuolella.

Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.

Kun pakastuminen on päättynyt 24 tunnin kuluttua, kytke pikapakastustoiminto pois toiminnasta

(katso kohta Quick Chill -toiminto).

Sulatus

Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä tarvitaan.

Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä suoraan pakastimesta otettuna. Kypsennys kestää tässä tapauksessa pitempään.

Ovilokeroiden sijoittaminen

Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille siten, että erikokoiset pakkaukset mahtuvat lokeroihin.

Vedä lokeroa varovasti nuolen suuntaan, kunnes se irtoaa kiinnikkeestään. Sijoita lokero sen jälkeen haluamallesi korkeudelle.

2

1

3

Siirrettävät hyllyt

Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle tasolle.

Pakastuslaatikoiden poistaminen pakastimesta

Pakastuslaatikoissa on pysäytin, joka estää laatikoiden irtoamisen ja putoamisen vahingossa.

Kun haluat poistaa laatikon kokonaan pakastimesta, vedä laatikkoa itseäsi päin pysäyttimeen saakka ja ota laatikko sen jälkeen pois kallistamalla sen etuosaa ylöspäin.

Laatikko asetetaan takaisin paikalleen nostamalla kevyesti sen etuosasta siten, että laatikko menee pakastimen sisään. Kun laatikko on mennyt pysäyttimien ohi, työnnä se paikalleen.

18 www.zanussi.com

2

1

Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Normaalin toiminnan äänet

• Laitteesta voi kuulua lorisevaa tai pulputtavaa

ääntä jäähdytysaineen pumppautuessa kierukoiden tai putkien läpi. Tämä on normaalia.

• Kun kompressori on käynnissä, jäähdytysaine virtaa kaikkialla putkistossa, jolloin kompressorista kuuluu hurinaa tai sykkivää ääntä. Tämä on normaalia.

• Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa äkillistä ritisevää ääntä. Lämpölaajeneminen on luonnollinen fysikaalinen ilmiö. Tämä on normaalia.

• Kompressorin käynnistyessä tai pysähtyessä lämpötilan säätimestä kuuluu vaimea naksahdus. Tämä on normaalia.

Energiansäästövinkkejä

• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.

• Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi kaapin ollessa hyvin täynnä, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin haihduttimeen muodostuu huurretta tai jäätä. Käännä tässä tapauksessa lämpötilan säädin korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin myös energiankulutus vähenee.

Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys

Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:

• Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai haihtuvia nesteitä

• Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms. erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista

• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä

www.zanussi.com

Säilytysohjeita

Vinkkejä:

Liha (kaikki lihalajit): pakkaa muovipusseihin ja laita vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyllylle.

Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama päivä.

Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat, jne.: säilytä suojattuina ja millä hyllyllä tahansa.

Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti ja säilytä niille tarkoitetussa laatikossa/laatikoissa. Jos sitruunamehua pääsee jääkaapin muoviosiin, niissä voi tapahtua värimuutoksia. Sitrushedelmät on täten suositeltavaa säilyttää erillisissä astioissa.

Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa tai pakattuna alumiinifolioon tai muovipussiin mahdollisimman ilmatiiviisti.

Pullot: säilytä suljettuina oven pullotelineessä.

Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita ei pidä säilyttää jääkaapissa pakkaamattomana.

Pakastusohjeita

Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:

• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden maksimimäärä on mainittu laitteen arvokilvessä.

• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.

• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja puhdistettuja elintarvikkeita.

• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin voit myöhemmin sulattaa vain tarvitsemasi määrän.

• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pakkaa muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.

19

• Älä anna tuoreiden pakastamattomien ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita, jotta niiden lämpötila ei nouse.

• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin kuin rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden säilytysaikaa.

• Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.

• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin pakkauksiin, jotta voit helposti seurata säilytysaikoja.

Pakasteiden säilytysohjeita

Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi laitteen parhaan suorituskyvyn:

Hoito ja puhdistus

• Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on säilytetty oikein.

• Laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.

• Älä avaa ovea usein, älä myöskään pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.

• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä sitä saa pakastaa uudelleen.

• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Huomio

Kytke laite irti verkkovirrasta ennen puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.

Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä;

Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.

Säännöllinen puhdistus

Laite on puhdistettava säännöllisesti.

• Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.

• Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi ne puhtaaksi.

• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.

Tärkeää

Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.

Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta, voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa, sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja ja jättävät voimakkaan tuoksun.

Puhdista laitteen takaosassa sijaitseva kompressori harjalla. Tämä toimenpide parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää energiaa.

Tärkeää

Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.

Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen

20

muoviosia. Tästä syystä laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.

Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin verkkovirtaan.

Jääkaapin sulattaminen

Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston haihduttimesta aina moottorin kompressorin pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen takana, kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.

Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.

Pakastimen sulattaminen

Tämän mallin pakastinosasto on huurtumatonta tyyppiä. Se tarkoittaa, että laitteen toimiessa huurretta ei keräänny laitteen sisäpinnoille tai ruokatarvikkeiden päälle.

Huurretta ei synny, koska automaattisesti valvottu puhallin kierrättää koko ajan kylmää ilmaa pakastinosaston sisällä.

www.zanussi.com

Vianmääritys

Huomio

Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat vianmäärityksen.

Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan suoritettaviksi.

Tärkeää

Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen kierto).

va.

Ongelma

Laitteen käyntiääni on ko-

Laite ei toimi lainkaan.

Valo ei toimi.

Mahdollinen syy

Laitetta ei ole asennettu kunnolla paikalleen.

Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa.

Laitteeseen ei tule virtaa. Pistorasiaan ei tule jännitettä.

Korjaustoimenpide

Tarkista, että laite on tukevasti paikallaan (kaikki jalat koskevat lattiaan).

Kiinnitä pistoke pistorasiaan.

Valo on valmiustilassa.

Yksikkö on viallinen.

Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.

Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin toinen sähkölaite.

Ota yhteys sähköasentajaan.

Sulje ja avaa ovi.

Katso kohta "Ohjausyksikön vaihtaminen".

Säädä lämpötila korkeammaksi.

Kompressori käy jatkuvasti.

Vettä valuu jääkaapin takaseinää pitkin.

Vettä valuu jääkaapin sisälle.

Laitteen lämpötila on liian alhainen tai korkea.

Ovi ei ole kunnolla kiinni.

Ovea on avattu liian usein.

Ruoat ovat liian lämpimiä.

Huoneen lämpötila on liian korkea.

Automaattisen sulatuksen aikana takaseinässä oleva huurre sulaa.

Veden tyhjennysaukko on tukossa.

Elintarvikkeet estävät veden valumisen vedenkeruukaukaloon.

Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.

Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkeminen".

Älä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.

Anna lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.

Laske huoneen lämpötilaa.

Tämä on normaalia.

Puhdista veden tyhjennysaukko.

Tarkista, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinään.

Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.

Jos laite ei edellä mainittujen tarkastusten jälkeenkään toimi oikein, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Ohjausyksikön vaihtaminen

Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.

Vain huoltoliike saa vaihtaa ohjausyksikön. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

www.zanussi.com

Oven sulkeminen

1.

Puhdista oven tiivisteet.

2.

Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

21

Tekniset tiedot

Mitat

Käyttöönottoaika

Jännite

Taajuus

Korkeus

Leveys

Syvyys

1845 mm

595 mm

642 mm

18 tuntia

230-240 V

50 Hz

Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle, vasemmalle puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.

Asennus

Huomio

Lue huolellisesti turvallisuusohjeet oman turvallisuutesi ja laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi, ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.

Sijoittaminen

Asenna laite paikkaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:

100 mm parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin välttää sijoittamasta laitetta kalustekaapin alapuolelle.

Laite voidaan säätää tarkasti vaakatasoon sen pohjassa olevan yhden tai useamman säätöjalan avulla.

min

100mm

Ilmastoluokka

SN

N

ST

T

Ympäristön lämpötila

+10 °C - +32 °C

+16 °C - +32 °C

+16 °C - +38 °C

+16 °C - +43 °C

Sijainti

Varoitus!

Käyttäjän on pystyttävä irrottamaan laite sähköverkosta.

Asennuksen jälkeen pistokkeen on oltava helposti käyttäjän ulottuvilla.

Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, boilereiden tms. lähelle tai suoraan auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen takana. Jos laite sijoitetaan keittiökaapin alapuolelle, laitteen yläreunan ja keittiökaapin välillä tulee olla vähintään

22

20mm

A

Virheettömän toiminnan takaamiseksi yli 38 ºC ympäristölämpötiloissa suosittelemme jättämään

30 mm vapaata tilaa laitteen sivujen ja muiden kalusteiden väliin.

B

C www.zanussi.com

Tasapainottaminen

1

Kun sijoitat laitteen paikalleen, tarkista, että se on vaakatasossa. Voit säätää laitteen vaakatasoon laitteen pohjassa etupuolella olevilla säätöjaloilla.

2

• Irrota kummankin oven yläosassa olevat tulpat ja siirrä ne toiselle puolelle.

• Poista alaovi alasaranan tapista. (4)

Sähköliitäntä

Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.

Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.

Oven kätisyyden vaihtaminen

Tärkeää

Avautumissuunnan vaihdossa tarvitaan toinen henkilö, joka pitää laitteen ovia tukevasti toimenpiteiden aikana.

Oven avautumissuunta vaihdetaan seuraavalla tavalla:

• Avaa ovi ja tyhjennä hyllyt.

• Ruuvaa auki oven yläsaranan ruuvit. (1)

• Poista ovi keskisaranan tapista. (2)

• Aseta yläsaranan suojus vastakkaisen puolen reikiin.

• Irrota ruuvit keskisaranasta (3)

5

3

6

• Irrota alasaranan ruuvit ja poista sarana. (8)

• Irrota alasuojuksen tapit ja ruuvaa ne vastakkaisen puolen reikään. (7)

• Aseta alasarana vastakkaiselle puolelle ja kiinnitä se ruuveilla. (8)

7

4

• Irrota alasaranan (5) tappi ja ruuvaa alasaranan tappi (6) alasaranan vasempaan reikään.

8

• Aseta alaovi alasaranan tappiin. (9)

www.zanussi.com

23

• Irrota keskisuojuksen tapit ja ruuvaa ne vastakkaisen puolen reikään. (10)

• Aseta keskisarana vastakkaiselle puolelle ja kiinnitä se ruuveilla. (11)

10

11

180 o

9

Odota vähintään neljä tuntia ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin.

Jos sijoituspaikan lämpötila on alhainen (esim.

talvella), tiiviste ei mahdollisesti tartu hyvin. Odota tässä tapauksessa, että tiiviste kiinnittyy itsestään.

Jos et halua suorittaa edellä kuvattuja toimenpiteitä itse, voit ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen ammattitaitoinen asentaja vaihtaa oven kätisyyden korvausta vastaan.

• Aseta yläovi keskisaranan tappiin. (12)

• Kiinnitä ovi yläsaranalla ja asenna se paikoilleen ruuveilla. (13)

13

12

Ympäristönsuojelu

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä .

Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan.

Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

24 www.zanussi.com

Innhold

Sikkerhetsanvisninger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25

Produktbeskrivelse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28

Betjeningspanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29

Første gangs bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29

Daglig bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30

Nyttige tips og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31

Stell og rengjøring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32

Feilsøking _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32

Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34

Montering _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34

Miljøhensyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36

Med forbehold om endringer.

Sikkerhetsanvisninger

For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for at alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med apparatet hvis du selger eller flytter det, slik at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.

Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.

Sikkerhet for barn og personer med reduserte evner

• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet.

• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.

• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som mulig) og fjern døren for

å forhindre at lekende barn kan få elektrisk støt eller kan lukke seg selv inne i apparatet.

• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en dødsfelle for et barn.

Generelt om sikkerhet

Advarsel

Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.

• Produktet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning og lignende steder som:

– personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer;

– gårder og av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper;

– "bed and breakfast"-miljøer;

– catering og lignende ikke-detaljhandel.

• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.

• Ikke bruk andre elektriske apparater (for eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap, med mindre de er godkjent for dette av produsenten.

• Ikke skad kjølekretsen.

• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en naturlig og meget miljøvennlig gass, men som likevel er brennbar.

www.zanussi.com

25

Pass på at ingen deler av kjølekretsen blir skadet under transport og installasjon av skapet.

Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:

– unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist

– luft godt ut i rommet der skapet står.

• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen form for endringer på produktet.

Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette for-

årsake kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.

Advarsel

Alle elektriske komponenter

(strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av et autorisert serviceverksted eller en elektriker for å unngå fare.

1.

Strømkabelen må ikke forlenges med skjøteledning.

2.

Pass på at støpselet ikke ligger i klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som ligger i klem eller som kommer i skade kan bli overopphetet og forårsake brann.

3.

Pass på at produktets hovedstøpsel er tilgjengelig.

4.

Ikke trekk i strømkabelen.

5.

Dersom stikkontakten sitter løst, må du ikke sette støpselet inn i den. Det er fare for strømstøt eller brann.

6.

Du må ikke bruke produktet uten at lampedekselet (avhengig av modell) til den innvendige belysningen er montert.

• Dette produktet er tungt. Vær forsiktig når du flytter det.

• Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller berør dem med våte/fuktige hender, da dette kan forårsake hudskader eller frostskader.

• Ikke utsett produktet for direkte sollys over lengre tid.

• Lyspærene (avhengig av modell) som brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.

26

Daglig bruk

• Ikke sett varme gryter på plastdelene i apparatet.

• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i apparatet. De kan eksplodere.

• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. (Hvis produktet er FrostFree)

• Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen når de har vært int.

• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.

• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye. Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.

• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller musserende vin i fryseseksjonen, for det dannes trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan skade apparatet.

• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de spises like etter at de er tatt ut av fryseren.

Rengjøring og stell

• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeider.

• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av apparatet.

• Ikke bruk skarpe redskaper for å fjerne rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.

• Undersøk avløpet for tinevann i kjøleskapet med jevne mellomrom. Rengjør avløpet ved behov. Hvis avløpet er blokkert, vil vannet samle seg i bunnen av apparatet.

Montering

Viktig

Følg instruksjonene i avsnittene for elektrisk tilkopling nøye.

• Pakk ut produktet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke koble til produktet hvis det er skadet. Meld snarest fra i butikken der du kjøpte skapet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på emballasjen.

• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du kobler til produktet, slik at oljen kan samle seg i kompressoren.

www.zanussi.com

• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele produktet, ellers kan det overopphetes.

Følg monteringsinstruksjonene for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.

• Skapet bør plasseres med baksiden inn mot en vegg, for å unngå å komme i kontakt med varme deler (kompressor) og dermed brenne seg.

• Produktet må ikke plasseres nær varmekilder som en radiator eller komfyr.

• Pass på at støpselet er tilgjengelig etter montering.

• Må kun kobles til drikkevannsforsyning (hvis produktet har vanntilkopling).

Service

• Alt elektrisk arbeid som kreves i forbindelse med vedlikehold av dette skapet må utføres av en faglært elektriker eller annen kompetent person.

• Ikke fjern dekselet til LED-belysningen. Kontakt nærmeste servicesenter hvis du trenger å skifte LED-belysning.

• Dette produktet må kun repareres av autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler.

Miljøvern

Dette apparatet inneholder ikke gasser som skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket med symbolet , kan gjenvinnes.

www.zanussi.com

27

Produktbeskrivelse

1 2 3 4 5

1

Grønnsaksskuffer

2

Kabinetthyller

3

Betjeningspanel

4

Dørhyller

7

5

Flaskehylle

6

Fryseskuffer

7

Typeskilt

6

28 www.zanussi.com

Betjeningspanel

1

3 2

1

Temperaturindikatorer LED

2

QuickChill-knapp

3

Termostatbryter

Slå på

Sett støpslet i stikkontakten.

Regulere temperaturen

Gå frem som følger for å betjene produktet:

• berør knappen for temperaturregulatoren helt til LED korresponderer med lys for ønsket temperatur. Valg er progressive, varierer fra 2 til 8 °C.

Ved første berøring av knappen vil den faktiske LED for innstillingen fortsette å blinke.

Hver gang knappen berøres flyttes temperaturen 1 posisjon. Korresponderende LED vil blinke en stund.

Berør innstillingsknappen frem til ønsket temperatur er valgt. Valget vil forbli kaldeste innstilling: +2°C varmeste innstilling: +8°C

Første gangs bruk

Vanligvis er middels innstilling mest passende.

Likevel bør du huske på at temperaturen inne i produktet avhenger av følgende når du velger innstilling:

• romtemperaturen

• hvor ofte døren åpnes

• mengde mat som oppbevares

• produktets plassering.

QuickChill funksjon

Du kan aktivere QuickChill-funksjonen ved å trykke på QuickChill knappen.

LED-lampen for symbolet QuickChill indicator lights up.

Du kan bare deaktivere QuickChill-funksjonen ved å trykke på QuickChill-knappen på nytt.

QuickChill-indikatoren vil slukke.

Viktig

Denne funksjonen stopper automatisk etter 52 timer.

Rengjøre inne i apparatet

Før du tar apparatet i bruk, må du vaske det innvendig samt alt utstyret i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den typiske lukten i flunkende nye apparater. Husk å tørke nøye.

Viktig

Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade overflaten.

www.zanussi.com

29

Daglig bruk

Oppbevaring av frosne matvarer

Når produktet slås på for første gang eller etter en periode der den ikke var i bruk, må du la den stå på i minst 2 timer før du legger inn matvarer.

Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt finner det du leter etter. Fjern alle skuffene hvis du skal oppbevare større mengder matvarer. På alle hyllene kan du la matvarene stikke ut 15 mm fra døren.

Viktig

Dersom det oppstår tining, f.eks. på grunn av strømbrudd, og hvis strømmen er borte lenger enn den verdien som er oppført i tabellen over tekniske egenskaper under “stigetid”, må den tinte maten brukes opp så raskt som mulig eller tilberedes øyeblikkelig og så fryses igjen

(etter avkjøling).

Frysing av ferske matvarer

Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn ferske matvarer og for å oppbevare frossen og dypfrossen mat over lengre tid.

Når du vil fryse inn ferske matvarer, må hurtigkjøl-funksjonen aktiveres minst 24 timer før varene som skal fryses inn, legges i fryseseksjonen.

Plasser de ferske matvarene som skal fryses, nederst i seksjonen.

Maksimal mengde mat som kan innfryses på et døgn er spesifisert på typeskiltet, en etikett som sitter på innsiden av kjøleskapet.

Nedfrysingen tar et døgn: i løpet av denne perioden må du ikke legge inn mer som skal fryses.

Etter ett døgn, når fryseprosessen er ferdig, deaktiverer du hurtigkjøl-funksjonen (se "Hurtigkjøl-funksjon").

Tining

Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før de skal brukes i forhold til hvor mye tid du har til rådighet.

Små stykker kan også tilberedes mens de ennå er frosne, direkte fra fryseren: i så fall tar tilberedningen lengre tid.

Plassere dørhyllene

Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder for oppbevaring av beholdere av forskjellig størrelse.

Trekk hyllen litt etter litt i pilenes retning til den løsner. Sett den deretter i ønsket stilling

2

1

3

Flyttbare hyller

Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en rekke riller, slik at hyllene kan plasseres etter ønske.

Fjerne frysekurver fra fryseren

Frysekurvene er utstyrt med en stoppesikring som hindrer at de kan falle ut eller fjernes utilsiktet. Når du vil fjerne kurven fra fryseren, trekker du den mot deg, og når kurven når stoppepunktet, fjerner du den ved å vippe fronten oppover.

Sett kurven på plass igjen ved å løfte den litt opp foran og sette den inn i fryseren. Når kurven er over stoppepunktet, skyver du den tilbake i posisjon.

1

2

30 www.zanussi.com

Nyttige tips og råd

Normale driftslyder

• Du kan høre en lav gurglelyd eller boblelyd når kuldemediet pumpes gjennom spolekretsen eller rørledningene. Dette er normalt.

• Når kompressoren går, pumpes kuldemediet rundt i kjølesystemet, og du hører en summeog pulserende lyd fra kompressoren. Dette er normalt.

• Den termiske utvidingen kan forårsake en plutselig knakelyd. Det er et naturlig, ikke farlig fysisk fenomen. Dette er normalt.

• Når kompressoren slås på eller slås av, hører du et lavt "klikk" fra termostaten. Dette er normalt.

Tips til energisparing

• Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen lenger enn absolutt nødvendig.

• Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren står på høyeste innstilling og apparatet er fullt av mat, vil kompressoren gå uavbrutt, noe som fører til at det dannes rim eller is på fordamperen. Hvis dette skjer, dreies termostatbryteren til en lavere innstilling, slik at apparatet avrimes automatisk og strømforbruket reduseres.

Tips til kjøling av ferske matvarer

For best mulig effekt:

• Oppbevar ikke varme matvarer eller dampende væsker i kjøleskapet.

• Dekk til maten eller pakk den inn, særlig hvis den har sterk lukt.

• Plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt rundt den.

Tips til kjøling

Nyttige tips:

Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer og plasseres på glasshyllen over grønnsskskuffen.

Kjøtt bør kun oppbevares slik i én, eller maks. to dager.

Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.: tildekkes godt og plasseres på hvilken som helst hylle.

Frukt og grønnsaker: renses nøye og plasseres i spesialskuffen(e). Sitronsaft kan misfarge plastdeler på kjøleskapet hvis de kommer i kontakt.

Det anbefales derfor at sitrus oppbevares i separate beholdere.

Smør og ost: plasseres i lufttette bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for å holde luft borte så godt som mulig.

Flasker: bør være lukket og oppbevares i flaskestigen i døren.

Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun oppbevares i kjøleskap dersom de er godt innpakket.

Tips til frysing

Her følger noen nyttige tips som gir best mulig frysing:

• maksimal mengde matvarer som kan innfryses i løpet av ett døgn er oppført på typeskiltet;

• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke legges flere matvarer inn i fryseren i denne perioden;

• kun ferske matvarer av høy kvalitet og som er godt renset bør innfryses;

• pakk matvarene i små porsjoner, slik at de innfryses raskt og helt til kjernen og slik at det senere blir enklere å tine kun den mengden du vil bruke;

• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller plast og sørg for at pakkene er lufttette;

• ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i kontakt med matvarer som allerede er frosne for

å hindre at temperaturen øker i disse;

• magre matvarer har lenger holdbarhet enn fete; salt reduserer matvarenes oppbevaringstid;

• saftis som spises like etter at de er tatt ut av fryseseksjonen, kan forårsake frostskader på huden;

• det er lurt å merke hver enkelt pakke med innfrysingsdatoen, slik at du lettere kan følge med på oppbevaringstiden.

Tips til oppbevaring av frosne matvarer

For at produktet skal oppnå best mulig effekt, bør du:

www.zanussi.com

31

• påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken;

• påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest mulig tid;

• døren ikke åpnes for ofte, og at den ikke står

åpen lenger enn nødvendig;

Stell og rengjøring

• når maten er tint bederves den raskt og kan ikke fryses inn igjen;

• ikke overskrid oppbevaringstidene som matvareprodusenten har merket emballasjen med.

Obs

Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet.

Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor kun utføres av autorisert tekniker.

Regelmessig rengjøring

Utstyret skal rengjøres regelmessig:

• rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.

• kontroller dørpakningene regelmessig og vask dem for å sikre at de er rene og fri for matrester.

• skyll og tørk grundig.

Viktig

Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på noen rør og/eller kabler inne i kabinettet.

Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver, sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller vokspoleringsmidler for å rengjøre innvendig.

Dette skader overflaten og etterlater sterk lukt.

Rengjør kompressoren på baksiden av produktet med en børste. Dette gjør at produktets ytelse blir bedre, og du sparer energi.

Viktig

Unngå skader på kjølesystemet.

Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader plastdelene som er brukt i dette apparatet. Derfor anbefaler vi at utsiden av dette apparatet kun rengjøres

Feilsøking

med varmt vann tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.

Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.

Avriming av kjøleskapet

Under normal bruk, blir rim automatisk fjernet fra kjøleseksjonens fordamper hver gang kompressoren stopper. Smeltevannet renner ut gjennom et dreneringshull og inn i en spesialbeholder på baksiden av produktet, over kompressoren, der det fordamper.

Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for smeltevann med jevne mellomrom for å hindre at vannet flommer over og drypper ned på maten inne i kjøleskapet.

Avriming av fryseren

Fryseseksjonen på denne modellen er en "no frost" type. Dette betyr at det ikke danner seg rim under bruk, hverken på de indre veggene eller på matvarene.

Det faktum at det ikke danner seg rim skyldes en kontinuerlig sirkulasjon av kald luft inne i seksjonen, som drives av en vifte som reguleres automatisk.

Obs

Før feilsøking skal støpselet trekkes ut av stikkontakten.

Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen, skal kun utbedres av kvalifisert elektriker eller faglært person.

Viktig

Fryseren lager lyder under normal drift

(kompressor, sirkulering av kjølevæske).

32 www.zanussi.com

Problem

Produktet er støyintensivt.

Produktet fungerer ikke.

Lysenheten virker ikke.

Kompressoren arbeider uavbrutt.

Mulig årsak

Produktet er ikke riktig montert.

Støpselet er ikke satt ordentlig i stikkontakten.

Produktet får ikke strøm. Stikkontakten er ikke spenningsførende.

Lysenheten er i standby-modus.

Enheten er defekt.

Temperaturen er ikke riktig innstilt.

Døren er ikke ordentlig lukket.

Døren har blitt åpnet for ofte.

Løsning

Kontroller at produktet står stødig (alle føttene skal være på gulvet).

Sett støpselet ordentlig inn i stikkontakten.

Koble et annet elektrisk produkt til stikkontakten.

Kontakt en kvalifisert elektriker.

Lukk døren og åpne den igjen.

Se "Bytte ut kontrollenheten".

Still inn en høyere temperatur.

Det renner vann på bakveggen i kjøleskapet.

Maten har for høy temperatur.

Romtemperaturen er for høy.

Under den automatiske avrimingsprosessen tiner rimet på bakveggen.

Vannavløpet er tilstoppet.

Se "Lukke døren".

Ikke la døren stå åpen lenger enn nødvendig.

La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger til oppbevaring.

Senk romtemperaturen.

Dette er normalt.

Rengjør vannavløpet.

Det renner vann inn i kjøleskapet.

Temperaturen i produktet er for høy/for lav.

Matvarer forhindrer at vannet får samle seg i vannoppsamlingsbeholderen.

Temperaturregulatoren er ikke riktig innstilt.

Pass på at ingen matvarer berører bakveggen.

Still inn en lavere/høyere temperatur.

Hvis produktet fremdeles ikke virker etter kontrollene ovenfor, må du kontakte nærmeste kundeservice.

Bytte ut kontrollenheten

Produktet er utstyrt med et ekstra holdbart LEDlys.

Kontrollenheten kan bare skiftes av en servicetekniker. Kontakt servicesenteret.

Lukke døren

1.

Rengjør dørpakningene.

2.

Skift ut defekte pakninger ved behov. Kontakt kundeservice.

www.zanussi.com

33

Tekniske data

Mål

Tid, temperaturøkning

Spenning

Frekvens

Høyde

Bredde

Dybde

1845 mm

595 mm

642 mm

18 t

230-240 V

50 Hz

Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet til venstre på innsiden av produktet og på energietiketten.

Montering

Obs

Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig for din egen sikkerhets skyld og for informasjon om korrekt operasjon av apparatet, før apparatet installeres.

Plassering

Installet dette apparatet på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er oppført på apparatets typeskilt:

SN

N

Klimaklasse

ST

T

Romtemperatur

+10°C til + 32°C

+16°C til + 32°C

+16°C til + 38°C

+16°C til + 43°C

Lokalitet

Advarsel

Det må være mulig å koble produktet fra strømmen. Støpselet må derfor være lett tilgjengelig etter montering.

Produktet bør monteres i god avstand fra varmekilder, som radiatorer, varmtvannsberedere, direkte sollys osv. Påse at luften kan sirkulere fritt rundt baksiden av skapet. For å oppnå best ytelse når produktet er plassert under et overskap, må minste avstanden mellom toppen av produktet og skapet være minst 100 mm. Ideelt

34

sett bør produktet ikke plasseres under overskap. En eller flere justerbare føtter på bunnen av skapet muliggjør nøyaktig vatring.

min

100mm min

100mm

A B

C

20mm

For å garantere korrekt funksjon ved romtemperatur over 38 ºC anbefales det å ha en avstand på 30 mm mellom produktets sider og nærliggende inventar.

Plan oppstilling

Pass på at apparatet står i vater. Dette kan gjøres med to justerbare føtter på undersiden foran.

www.zanussi.com

Elektrisk tilkopling

Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt.

Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal apparatet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.

Dette apparatet er i overensstemmelse med EUdirektiver.

Omhengsling av døren

Viktig

Vi foreslår at dette arbeidet utføres av to personer, og at den ene holder produktet godt fast mens den andre arbeider.

Slik hengsler du om døren:

• Åpne døren og tøm hyllene

• Skru ut skruene på det øverste dørhengselet.

(1)

• Fjern døren fra det midtre hengselet. (2)

• Plasser dekselet til det øvre hengselet inn i hullene på den motsatte siden.

• Skru ut skruene på det midtre dørhengselet

(3)

5

3

6

• Skru ut skruene på det nedre dørhengselet og fjern hengselet. (8)

• Skru av de nedre dekselpluggene og skru dem inn i hullet på motsatt side. (7)

• Monter det nedre hengselet på motsatt side og fest det med skruene. (8)

7

4

• Skru av tappen til det nedre hengselet (5) og skru det nedre hengselets tapp (6) inn i det venstre hullet til det nedre hengselet.

1

8

2

• Fjern pluggene på oversiden av begge dørene, og flytt dem til den andre siden.

• Fjern den nedre døren fra det nedre hengselet. (4)

• Plasser den nedre døren på det nedre hengselet. (9)

• Skru av de midtre dekselpluggene og skru dem inn i hullet på motsatt side. (10)

• Monter det midtre hengselet på motsatt side og fest det med skruene. (11)

www.zanussi.com

35

10

11

180 o

9

• Plasser den øvre døren på det midtre hengselet. (12)

• Fest døren med det øvre hengselet og fest det med skruene. (13)

13

12

Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du kobler til produktet, slik at oljen kan samle seg i kompressoren.

Hvis omgivelsestemperaturen er lav (for eksempel om vinteren), kan det hende at pakningen ikke passer som den skal mot kabinettet. I så fall venter du til pakningen justerer seg selv.

Dersom du ikke selv vil gjennomføre arbeidet som beskrives over, kan du ta kontakt med nærmeste servicesenter. Mot regning vil en tekniker ved servicesenteret hengsle om døren på produktet ditt.

Miljøhensyn

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det.

Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

36 www.zanussi.com

Índice

Instruções de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37

Descrição do produto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40

Painel de controlo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41

Primeira utilização _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41

Utilização diária _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42

Sugestões e conselhos úteis _ _ _ _ _ _ _ _ 43

Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44

Resolução de problemas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45

Dados técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46

Instalação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47

Preocupações ambientais _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-

-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.

Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utilização, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças. Existe o risco de asfixia.

• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível) e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.

www.zanussi.com

• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos for substituir um aparelho mais velho com fecho de mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa armadilha fatal para uma criança.

Segurança geral

Advertência

Mantenha desobstruídas as aberturas de ventilação do aparelho ou da estrutura onde este se encontra encastrado.

• O aparelho destina-se à conservação de alimentos e/ou bebidas em ambiente doméstico normal e noutros ambientes semelhantes, como:

– áreas de cozinha destinadas ao pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;

– turismo rural e utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;

– ambientes do tipo residencial com dormida e pequeno-almoço;

– catering e ambientes semelhantes não comerciais.

• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para acelerar o processo de descongelação.

• Não utilize outros aparelhos eléctricos (como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, excepto se estiverem aprovados para esse fim pelo fabricante.

• Não danifique o circuito de refrigeração.

37

• O circuito de refrigeração do aparelho contém isobutano (R600a), um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental mas que é inflamável.

Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito de refrigeração fica danificado.

Se o circuito de refrigeração for danificado:

– evite chamas vivas e fontes de ignição

– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra

• É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma.

Quaisquer danos no cabo poderão provocar um curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.

Advertência

A substituição de qualquer componente eléctrico (cabo de alimenta-

ção, ficha, compressor) tem de ser efectuada por um agente de assistência certificado ou por pessoal técnico qualificado, para evitar perigos.

1.

Não é permitido prolongar o cabo de alimentação com extensões.

2.

Certifique-se de que a ficha não fica esmagada ou danificada pela parte de trás do aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.

3.

Certifique-se de que a ficha do aparelho fica facilmente acessível.

4.

Não puxe o cabo de alimentação.

5.

Se a tomada eléctrica estiver solta, não introduza a ficha. Existe o risco de choque eléctrico ou incêndio.

6.

O aparelho não deve funcionar sem a tampa da lâmpada (se prevista) de iluminação interior.

• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.

• Não retire os itens do compartimento do congelador, nem toque neles, se estiver com as mãos húmidas/molhadas, pois pode sofrer abrasões na pele ou queimaduras provocadas pelo gelo.

• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.

• As lâmpadas (se previstas) utilizadas neste aparelho são lâmpadas especiais, seleccionadas apenas para electrodomésticos. Não são adequadas para iluminação doméstica.

Utilização diária

• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do aparelho.

• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.

• Não coloque alimentos directamente em frente à saída de ar na parede traseira. (Se o aparelho for do tipo Frost Free - sem gelo)

• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser recongelados.

• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.

• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.

• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo fazer com que expluda, provocando danos no aparelho.

• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.

Limpeza e manutenção

• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.

• Não limpe o aparelho com objectos de metal.

• Não utilize objectos afiados para remover o gelo do aparelho. Utilize um raspador de plástico.

• Inspeccione regularmente o orifício de descarga do frigorífico para presença de água descongelada. Se necessário, limpe o orifício de descarga. Se o orifício estiver bloqueado, a água irá acumular na parte inferior do aparelho.

38 www.zanussi.com

Instalação

Importante

Para efectuar a ligação eléctrica, siga atentamente as instruções fornecidas nos parágrafos específicos.

• Retire o aparelho da embalagem e verifique se tem danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Comunique imediatamente os possíveis danos ao estabelecimento onde o adquiriu. Nesse caso, guarde a embalagem.

• É aconselhável aguardar, no mínimo, quatro horas antes de ligar o aparelho, para permitir que o óleo regresse ao compressor.

• Deve haver uma circulação de ar adequada em torno do aparelho; caso contrário, pode ocorrer sobreaquecimento. Para obter uma ventilação suficiente, siga as instruções relativas à instalação.

• Sempre que possível, a parte traseira do produto deve estar virada para uma parede para evitar que as pessoas toquem nas partes quentes (compressor) e se queimem.

• O aparelho não pode ficar instalado perto de radiadores ou fogões.

• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.

• Ligue apenas a uma fonte de água potável

(se a ligação de água estiver prevista).

Assistência Técnica

• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho devem ser efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.

• Não remova a cobertura da luz LED. Contacte o serviço pós-venda mais próximo para a substituição da placa de luz LED, caso esta seja necessária.

• A manutenção deste produto deve ser efectuada por um centro de assistência autorizado, o qual deverá utilizar apenas peças sobressalentes originais.

Protecção ambiental

Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo são recicláveis.

www.zanussi.com

39

Descrição do produto

1 2 3 4 5

1

Gavetas para legumes

2

Prateleiras do interior

3

Painel de comandos

4

Prateleiras da porta

7 6

5

Prateleira para garrafas

6

Gavetas do congelador

7

Placa de características

40 www.zanussi.com

Painel de controlo

1

3 2

1

Indicadores de temperatura LED

2

Botão QuickChill

3

Regulador de temperatura

Ligar

Insira a ficha de alimentação eléctrica na tomada.

Regulação da temperatura

Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:

• toque no botão regulador de temperatura até que o LED correspondente à temperatura desejada se acenda. A selecção é gradual, variando entre 2 e 8 °C.

Ao primeiro toque no botão, o LED da regula-

ção actual fica intermitente.

Com toques subsequentes no botão, a temperatura seleccionada move-se 1 posição. O

LED correspondente fica intermitente por algum tempo.

Toque no botão de regulação até seleccionar a temperatura que pretende. A regulação fica definida regulação mais fria: +2°C regulação mas quente: +8°C

Primeira utilização

Normalmente, uma definição média é a mais adequada.

No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo em conta que a temperatura no interior do aparelho depende do seguinte:

• temperatura ambiente

• frequência de abertura da porta

• quantidade de alimentos armazenados

• local do aparelho.

Função QuickChill

Pode activar a função QuickChill pressionando o botão QuickChill.

O LED correspondente ao símbolo QuickChill acende.

Pode desactivar a função QuickChill pressionando o botão QuickChill novamente.

O indicador QuickChill apaga-se.

Importante

Esta função pára automaticamente após 52 horas.

Limpeza do interior

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios internos

www.zanussi.com

com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo, de seguida seque minuciosamente.

41

Importante

Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois estes danificam o acabamento.

Utilização diária

Armazenamento de alimentos congelados

Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem utilização, deixe o aparelho funcionar pelo menos 2 horas antes de colocar os produtos no compartimento.

As gavetas do congelador permitem encontrar a embalagem pretendida com rapidez e facilidade. Se pretender armazenar grandes quantidades de alimentos, retire todas as gavetas. Pode colocar alimentos que fiquem salientes até 15 mm da porta em todas as prateleiras.

Importante

Em caso de descongelação acidental, por exemplo, devido a falta de electricidade, se a energia estiver desligada durante mais tempo do que o “Tempo de autonomia” indicado na tabela de características técnicas, os alimentos descongelados terão de ser consumidos rapidamente ou cozinhados imediatamente e depois novamente congelados (depois de arrefecerem).

Congelação de alimentos frescos

O compartimento do congelador é adequado para congelar alimentos frescos e conservar alimentos congelados e ultracongelados a longo prazo.

Para congelar alimentos frescos, active a fun-

ção Quick Chill pelo menos 24 horas antes de colocar os alimentos a congelar no compartimento do congelador.

Coloque os alimentos frescos a congelar no compartimento inferior.

A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está indicada na placa de características, uma etiqueta presente nas paredes internas do frigorífico.

O processo de congelação demora 24 horas: durante este período, não introduza novos alimentos para congelar.

Após 24 horas, quando o processo de congela-

ção tiver terminado, desactive a função Quick

Chill (consulte “Função Quick Chill”).

42

Descongelação

Os alimentos congelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados no compartimento do frigorífico ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo disponível para esta operação.

Os pedaços pequenos podem mesmo ser cozinhados ainda congelados, directamente do congelador: neste caso, a confecção irá demorar mais.

Posicionamento das prateleiras da porta

Para permitir o armazenamento de embalagens de alimentos de várias dimensões, as prateleiras da porta podem ser colocadas a diferentes alturas.

Puxe gradualmente a prateleira na direcção das setas até se soltar e depois reposicione-a como quiser.

2

1

3

Prateleiras amovíveis

As paredes do frigorífico têm várias calhas que lhe permitem posicionar as prateleiras como preferir.

Remoção dos cestos de congelação do congelador

Os cestos de congelação têm um batente limitador para evitar a sua remoção acidental ou

www.zanussi.com

queda. Quando retirar um cesto do congelador, puxe-o na sua direcção e, ao atingir o batente, retire o cesto inclinando a parte dianteira para cima.

Para voltar a colocá-lo, levante ligeiramente a parte dianteira do cesto para o introduzir no congelador. Assim que passar pelos batentes, empurre os cestos para a devida posição.

Sugestões e conselhos úteis

1

2

Sons de funcionamento normais

• Poderá um ouvir um som de gorgolejar ténue quando o refrigerante estiver a ser bombeado através das bobinas ou tubagens. Isto está correcto.

• Quando o compressor está ligado, o refrigerante está a ser bombeado e ouvirá um som surdo e um ruído pulsante proveniente do compressor. Isto está correcto.

• A dilatação térmica poderá provocar um ruído repentino de estilhaçar. É natural e não constitui um fenómeno físico perigoso. Isto está correcto.

• Quando o compressor ligar e desligar, ouvirá um "clique" ténue no regulador da temperatura. Isto está correcto.

Conselhos para poupar energia

• Não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta mais tempo do que o necessário.

• Se a temperatura ambiente for alta e o regulador de temperatura se encontrar na defini-

ção de baixa temperatura com o aparelho completamente cheio, o compressor pode funcionar continuamente, causando gelo no evaporador. Se isto acontecer, coloque o regulador de temperatura em definições mais quentes, para permitir a descongelação automática, poupando assim no consumo de electricidade.

Conselhos para a refrigeração de alimentos frescos

Para obter o melhor desempenho:

• não guarde alimentos quentes ou líquidos que se evaporam no frigorífico

• cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente se tiverem um cheiro forte

• posicione os alimentos de modo a que o ar possa circular livremente em redor

Conselhos para a refrigeração

Conselhos úteis:

Carne (todos os tipos) : embrulhe em sacos de politeno e coloque na prateleira de vidro acima da gaveta de vegetais.

Por motivos de segurança, guarde desta forma por um dia ou dois no máximo.

Alimentos cozinhados, pratos frios, etc.: devem estar cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.

Fruta e legumes: devem ser bem lavados e colocados nas gavetas especiais fornecidas. O sumo de limão pode alterar a cor das peças de plástico do frigorífico se estiver em contacto com elas. Por conseguinte, recomendamos que mantenha os citrinos em recipientes separados.

Manteiga e queijo: estes devem ser colocados em recipientes herméticos especiais ou embrulhados em folha de alumínio ou sacos de politeno para excluir o máximo de ar possível.

Garrafas: devem estar fechadas e devem ser armazenadas na prateleira de garrafas da porta.

Bananas, batatas, cebolas e alho, se não estiverem embalados, não devem ser guardados no frigorífico.

Conselhos para a congelação

Para o ajudar a tirar partido do processo de congelação, eis alguns conselhos importantes:

• a quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24h. está mostrada na placa de dados;

www.zanussi.com

43

• O processo de congelamento demora 24 horas. Não devem ser adicionados mais alimentos para congelação durante este período;

• congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos e extremamente limpos;

• Prepare os alimentos em pequenas quantidades para permitir que sejam rápida e completamente congeladas e para tornar possível subsequentemente descongelar apenas a quantidade necessária;

• embrulhe os alimentos em folha de alumínio ou politeno e certifique-se de que as embalagens são herméticas;

• Não permita que os alimentos frescos e descongelados entrem em contacto com os alimentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;

• os alimentos sem gordura são melhores para armazenar que os alimentos com gordura; o sal reduz o tempo de armazenamento dos alimentos;

• a água congela. Se for consumida imediatamente após a remoção do compartimento do

Manutenção e limpeza

congelador, poderá causar queimaduras de gelo na pele;

• é aconselhável que anote a data de congela-

ção em cada embalagem individual para permitir que saiba o tempo de armazenamento.

Conselhos para o armazenamento de alimentos congelados

Para obter o melhor desempenho deste aparelho, siga estas indicações:

• certifique-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente pelo vendedor;

• certifique-se de que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para o congelador no tempo mais curto possível;

• não abra a porta muitas vezes, nem a deixe aberta mais tempo do que o necessário;

• uma vez descongelados, os alimentos degradam-se rapidamente e não podem voltar a ser congelados;

• não exceda o período de armazenamento indicado pelo produtor dos alimentos.

Cuidado

Retire a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de manutenção.

Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manuten-

ção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.

Limpeza periódica

O equipamento tem de ser limpo regularmente:

• limpe o interior e os acessórios com água morna e um pouco de detergente neutro.

• verifique regularmente os vedantes da porta e limpe-os para garantir que estão limpos e sem resíduos.

• lave e seque minuciosamente.

Importante

Não puxe, não desloque, nem danifique quaisquer tubos e/ou cabos no interior do aparelho.

44

Nunca utilize detergentes, pós abrasivos, produtos de limpeza muito perfumados ou cera de polir para limpar o interior, pois isto irá danificar a superfície e deixar um odor forte.

Limpe o compressor na parte de trás do aparelho com uma escova. Esta operação vai melhorar o desempenho do aparelho e reduzir o consumo de electricidade.

Importante

Tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento.

Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas contêm químicos que podem atacar/ danificar os plásticos usados neste aparelho.

Por esta razão é aconselhável que a estrutura exterior deste aparelho seja limpa apenas com

água morna com um pouco de solução de limpeza adicionada.

Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de alimentação.

www.zanussi.com

Descongelar o frigorífico

O gelo é automaticamente eliminado do evaporador do compartimento do frigorífico sempre que o compressor motorizado pára, durante o funcionamento normal. A água resultante da descongelação é descarregada por um orifício de descarga para um recipiente especial colocado na parte traseira do aparelho, sobre o compressor motorizado, onde se evapora.

É importante limpar periodicamente o orifício de descarga da

água resultante da descongelação, no centro do canal do compartimento do frigorífico, para evitar o transbordamento de

água para os alimentos.

Descongelar o congelador

O compartimento do congelador deste modelo, por sua vez, é do tipo “no frost”. Isto significa que não há qualquer formação de gelo durante o seu funcionamento, quer nas paredes interiores, quer nos alimentos.

A ausência de gelo deve-se à circulação contínua de ar frio no interior do compartimento, accionado por um ventilador controlado automaticamente.

Resolução de problemas

Cuidado

Antes da resolução de problemas, retire a ficha da tomada.

A resolução de problemas que não estejam indicados neste manual só deve ser efectuada por um electricista qualificado ou por uma pessoa competente.

Importante

Existem alguns ruídos durante a utilização normal (compressor, circulação de refrigerante).

Problema

O aparelho emite demasiado ruído.

O aparelho não funciona.

O dispositivo de luz não funciona.

O compressor funciona continuamente.

Causa possível

O aparelho não está instalado correctamente.

A ficha não está inserida correctamente na tomada eléctrica.

O aparelho não tem alimentação eléctrica. Não existe voltagem na tomada eléctrica.

O dispositivo de luz está em stand-

-by.

A unidade está avariada.

A temperatura não está definida correctamente.

Solução

Verifique se o aparelho está estável

(todos os pés devem estar assentes no chão).

Ligue correctamente a ficha na tomada eléctrica.

Ligue outro aparelho eléctrico na tomada eléctrica.

Contacte um electricista qualificado.

Feche e abra a porta.

Consulte “Substituir a unidade de controlo”.

Seleccione uma temperatura mais elevada.

www.zanussi.com

45

Problema

Há água a escorrer na placa traseira do frigorífico.

Causa possível

A porta não está bem fechada.

A porta foi aberta demasiadas vezes.

A temperatura dos alimentos está demasiado elevada.

Solução

Consulte “Fechar a porta”.

Não mantenha a porta aberta mais tempo do que o necessário.

Deixe que a temperatura dos alimentos diminua até à temperatura ambiente antes de os guardar.

Reduza a temperatura ambiente.

A temperatura ambiente está demasiado elevada.

Durante o processo de descongela-

ção automática, o gelo descongela na parede posterior.

A saída de água está obstruída.

Isto é normal.

Limpe a saída de água.

Há água que escorre para o frigorífico.

A temperatura no aparelho está demasiado baixa/alta.

Há produtos a impedir que a água escorra para o colector de água.

O regulador de temperatura não está bem posicionado.

Certifique-se de que os produtos não tocam na parede posterior.

Seleccione uma temperatura mais alta/baixa.

Se o seu aparelho continuar a não funcionar correctamente depois de ter efectuado as verificações acima mencionadas, contacte o centro de assistência após-venda.

Substituir a unidade de controlo

O aparelho está equipado com uma luz interior

LED de longa duração.

Apenas a assistência técnica está autorizada a substituir a unidade de controlo. Contacte o seu

Centro de Assistência Técnica.

Dados técnicos

Fechar a porta

1.

Limpe as juntas da porta.

2.

Se necessário, substitua as juntas de porta defeituosas. Contacte o serviço pós-venda.

Dimensão

Autonomia com corte de energia

Voltagem

Frequência

Altura

Largura

Profundidade

1845 mm

595 mm

642 mm

18 h

230-240 V

50 Hz

As informações técnicas encontram-se na placa de características, no lado esquerdo do interior do aparelho, e na etiqueta de energia.

46 www.zanussi.com

Instalação

Cuidado

Leia as "Informações de segurança" cuidadosamente para a sua segurança e funcionamento correcto do aparelho antes de o instalar.

Posicionamento

Instale este aparelho num local com uma temperatura ambiente que corresponde à classe climática indicada na placa de dados do aparelho:

Para garantir o funcionamento correto em ambientes com temperatura superior a 38 ºC, é recomendável que exista uma separação de 30 mm entre os lados do aparelho e os móveis adjacentes.

Nivelamento

Classe climática

SN

N

ST

T

Temperatura ambiente

+10 °C a + 32 °C

+16 °C a + 32 °C

+16 °C a + 38 °C

+16 °C a + 43 °C

Quando instalar o aparelho assegure-se de que fica nivelado.

Isto pode ser obtido através de dois pés ajustáveis na base, à frente.

Localização

Advertência

Deve ser possível desligar o aparelho da corrente eléctrica; a ficha de alimentação eléctrica tem de ficar facilmente acessível após a instalação.

O aparelho deve ser instalado num local afastado de fontes de calor, como radiadores, termoacumuladores, luz solar directa, etc. Certifique-se de que o ar pode circular livremente atrás do aparelho. Para garantir o melhor desempenho possível se o aparelho estiver debaixo de uma unidade suspensa na parede, a distância mínima entre o topo do aparelho e a unidade de parede deve ser pelo menos 100 mm.

Em todo o caso, deve-se evitar colocar o aparelho debaixo de uma unidade suspensa na parede. O nivelamento preciso é garantido por um ou vários pés ajustáveis na base do aparelho.

min

100mm

20mm

A

B

C

Ligação eléctrica

Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.

O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à terra separada, em conformidade com as normas actuais, consultando um electricista qualificado.

O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas.

Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.

Reversibilidade da porta

Importante

Recomendamos que execute as seguintes operações com a ajuda de outra pessoa que irá segurar as portas do aparelho durante as operações.

Para mudar o sentido de abertura da porta, execute estes passos:

• Abra a porta e retire as prateleiras.

• Desaperte os parafusos da dobradiça superior. (1)

www.zanussi.com

47

• Retire a porta da cavilha da dobradiça intermédia. (2)

• Coloque a tampa da dobradiça superior nos orifícios do lado oposto.

• Retire os parafusos da dobradiça intermédia

(3).

7

8

1

2

• Retire os tampões do lado superior de ambas as portas e coloque-os no lado oposto.

• Retire a porta inferior da cavilha da dobradiça inferior. (4)

• Coloque a porta inferior na cavilha da dobradiça inferior. (9)

• Retire os tampões intermédios e coloque-os no lado oposto. (10)

• Coloque a dobradiça intermédia no lado oposto e aperte-a com os parafusos. (11)

10

11

180 o

9

3

4

• Coloque a porta superior na cavilha da dobradiça intermédia. (12)

• Aperte a dobradiça superior com os respectivos parafusos para fixar a porta. (13)

• Desaperte a cavilha da dobradiça inferior (5) e aperte-a (6) no orifício esquerdo da dobradiça inferior.

13

12

6

48

5

• Retire os parafusos da dobradiça inferior e remova-a. (8)

• Retire os tampões inferiores e coloque-os no lado oposto. (7)

• Coloque a dobradiça inferior no lado oposto e aperte-a com os parafusos. (8)

É aconselhável aguardar, no mínimo, quatro horas antes de ligar o aparelho, para permitir que o óleo regresse ao compressor.

Se a temperatura ambiente for baixa (por exemplo, no Inverno), a junta pode não se moldar perfeitamente ao aparelho. Neste caso, aguarde que a junta se molde naturalmente.

Caso não queira executar as operações acima mencionadas, contacte o Serviço Pós-venda mais próximo. Os custos da inversão da abertura das portas pelo técnico do Serviço Pós-venda serão suportados por si.

www.zanussi.com

Preocupações ambientais

Recicle os materiais que apresentem o símbolo

. Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem.

Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

www.zanussi.com

49

Innehåll

Säkerhetsföreskrifter _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50

Produktbeskrivning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52

Kontrollpanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53

När maskinen används första gången _ _ _ _ 54

Daglig användning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54

Råd och tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55

Underhåll och rengöring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56

Felsökning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57

Tekniska data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58

Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58

Miljöskydd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60

Med reservation för ändringar.

Säkerhetsföreskrifter

För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången.

För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas.

För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.

Säkerhet för barn och handikappade

• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker med den.

• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga.

• När du skall kassera produkten: koppla loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda.

50

• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för barn.

Allmän säkerhet

Varning

Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.

• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/eller drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning.

– personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer

– av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer

– miljöer av typen bed and breakfast

– catering och liknande icke-återförsäljarapplikationer.

• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen.

• Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.

• Var noga med att inte skada kylkretsen.

• I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig.

www.zanussi.com

Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten.

Om kylkretsen skadas:

– undvik att komma nära öppen eld och antändande källor

– ventilera noga rummet där produkten står

• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.

Varning

Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.

1.

Nätkabeln får inte förlängas.

2.

Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.

3.

Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.

4.

Dra inte i nätkabeln.

5.

Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.

6.

Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampglas (i förekommande fall) sitter på plats.

• Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den.

• Plocka inte ut matvaror från frysfacket och ta inte i dem med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till skador på huden eller frost-/frysskador.

• Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken under långa perioder.

• Lamporna (i förekommande fall) som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkter som denna. De lämpar sig inte som rumsbelysning.

Daglig användning

• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.

www.zanussi.com

• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera.

• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. (Om produkten är Frost

Free)

• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.

• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.

• Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.

• Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta skapar ett tryck i behållaren som då kan explodera och skada frysen.

• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från frysen.

Skötsel och rengöring

• Stäng av produkten och koppla loss den från eluttaget före underhåll.

• Rengör inte produkten med metallföremål.

• Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd i stället en plastskrapa.

• Kontrollera regelbundet produktens tömning av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps igen kommer vatten att samlas på produktens botten.

Installation

Viktigt

För den elektriska anslutningen, följ noga anvisningarna i respektive avsnitt.

• Packa upp produkten och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är skadad på något sätt.

Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare. Spara i så fall förpackningsmaterialet.

• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.

• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.

51

• När så är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador genom kontakt med dess varma delar (kompressor).

• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.

• Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.

• Anslut endast till dricksvattenledning (om det finns en vattenanslutning).

Service

• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten ska utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person.

• Ta inte bort skärmen till LED-ljuset. Kontakta närmaste serviceverkstad för att vid behov byta LED-ljuspanelen.

Produktbeskrivning

• Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas.

Miljöskydd

Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är märkta med symbolen kan återvinnas.

1 2 3 4 5

52

7 6

www.zanussi.com

1

Grönsakslådor

2

Skåphyllor

3

Kontrollpanelen

4

Dörrhyllor

Kontrollpanel

1

5

Flaskhylla

6

Fryslådor

7

Typskylt

3 2

1

TemperaturdindikatorerLED

2

QuickChill-knapp

3

Temperaturreglage

Slå på

Sätt i stickkontakten i eluttaget.

Temperaturreglering

Gör följande för att använda produkten:

• Tryck på temperaturreglaget tills LED som motsvarar önskad temperatur tänds. Valet sker i steg från +2 till +8 °C

Vid första knapptrycket fortsätter inställningen

LED att blinka.

När knappen trycks in flyttas inställd temperatur ett läge. Motsvarande LED blinkar ett tag.

Tryck på inställningsknappen tills önskad temperatur valts. Inställningen fixeras kallaste inställning: +2 °C varmaste inställning: +8 °C

En medelhög inställning är i regel bäst.

Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn till att temperaturen inne i hushållsapparaten beror på:

• rumstemperaturen

• hur ofta dörren öppnas

• mängden livsmedel som förvaras

• produkten plats.

QuickChill-funktionen

Du kan aktivera funktionen QuickChill genom att trycka på QuickChill-knappen.

LED som motsvarar symbolen QuickChill tänds.

Du kan avaktivera funktionen QuickChill genom att trycka på QuickChill-knappen igen.

Indikatorn QuickChill släcks.

Viktigt

Denna funktion stängs av automatiskt efter 52 timmar

www.zanussi.com

53

När maskinen används första gången

Invändig rengöring

Innan du använder produkten första gången, rengör dess insida och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya produkter. Eftertorka sedan noga.

Daglig användning

Viktigt

Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar ytfinishen.

Förvaring av fryst mat

Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt produkten stå på i minst två timmar innan du lägger in några matvaror.

Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt kan hitta det matpaket du söker Ska stora mängder mat frysas ska alla förvaringslådorna tas bort. På alla hyllor kan man placera mat som sticker ut

15 mm från dörren.

Viktigt

I händelse av en oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar längre än den tid som anges i den tekniska informationen under "Säkerhet vid strömavbrott", måste den tinade maten konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och sedan frysas in på nytt (när maten har kallnat).

Infrysning av färska livsmedel

Produkten är lämplig för infrysning av färska livsmedel och långvarig förvaring av frysta och djupfrysta matvaror.

För frysning av färska livsmedel, aktivera funktionen Quick Chill minst 24 timmar innan livsmedlet som skall frysas placeras i frysfacket

Placera det färska livsmedlet som ska frysas in i det nedre facket.

Den största mängd mat som kan frysas inom 24 timmar anges på typskylten som sitter på insidan av kylen.

Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in andra livsmedel som ska frysas under denna period.

Stäng av funktionen Quick Chill när infrysningen

är klar efter 24 timmar (se "Funktionen Quick

Chill").

Upptining

Djupfryst och fryst mat kan, innan den används, tinas i kylen eller vid rumstemperatur beroende

54

på den tid som står till förfogande för upptiningen.

Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen tar i detta fall dock lite längre tid.

Placering av dörrhyllorna

För att kunna förvara matförpackningar av olika storlekar kan dörrhyllorna placeras på olika nivåer.

Dra hyllan i pilarnas riktning tills den lossnar, placera den sedan enligt önskan.

2

1

3

Flyttbara hyllor

Väggarna i kylskåpet är försedda med ett antal hyllbärare så att hyllorna kan placeras enligt

önskemål.

Borttagning av fryslådor från frysen

Fryslådorna har ett stopp som förhindrar att de oavsiktligt tas bort eller ramlar ut. För att ta ut en fryslåda ur frysen, drag lådan mot dig till stoppet och tag sedan bort den genom att vinkla den främre delen uppåt.

www.zanussi.com

För att sätta tillbaka lådan, lyft upp lådans främre del något och sätt in den i frysen. När lådan har passerat stoppen, skjut in lådan på plats.

2

1

Råd och tips

Normala ljud under drift

• Det kan höras ett svagt porlande och ett bubblande ljud när köldmedlet pumpas genom spiralrören och rörledningarna. Detta är normalt.

• När kompressorn är i drift pumpas köldmedlet runt och det hörs ett surrande och ett pulserande ljud från kompressorn. Detta är normalt.

• Den termiska utvidgningen kan orsaka ett plötsligt knäppande ljud. Detta är ett naturligt och ofarligt fysikaliskt fenomen. Detta är normalt.

• När kompressorn slås på och av kan ett svagt

"klick" höras från temperaturtermostaten. Detta är normalt.

Tips för energibesparing

• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå

öppen längre tid än absolut nödvändigt.

• Om rumstemperatuen är hög, och temperaturreglaget är inställt på en låg temperatur och produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att frost eller is bildas på insidan av produkten.

Om detta inträffar, ställ in temperaturreglaget på ett varmare läge för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka energiförbrukningen.

Tips om kylning av färska livsmedel

För att erhålla bästa resultat:

• förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet

• täck över eller förpacka maten, särskilt om den har en stark smak

• placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den

www.zanussi.com

Tips om kylning

Praktiska råd:

Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera på glashyllan ovanför grönsakslådan.

Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i högst två dygn.

Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör täckas

över och kan placeras på valfri hylla.

Frukt och grönsaker: skölj av och rengör noga och lägg i den speciella grönsakslådan (eller lådorna i förekommande fall). Plastdelarna i kylen kan missfärgas om de kommer i kontakt med citronjuice. Citrusfrukter bör därför förvaras i separata behållare.

Smör och ost: dessa produkter bör läggas i särskilda, lufttäta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller plastpåsar för att evakuera så mycket luft som möjligt.

Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras lämpligen i dörrens flaskställ.

Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.

Tips om infrysning

Här följer några värdefulla tips som hjälper dig att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:

• Den maximala mängd mat som kan frysas in på 24 timmar anges på typskylten.

• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte läggas in under denna period.

• Frys endast in färska och rengjorda matvaror av hög kvalitet.

• Dela upp maten i små portioner för en snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du dessutom plocka ut och tina endast den mängd du behöver.

55

• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den i plastpåsar, och se till att förpackningarna är lufttäta.

• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt med redan infryst mat, detta för att temperaturen inte skall öka i den infrysta maten.

• Magra matvaror håller bättre och längre än feta. Salt förkortar matens lagringstid.

• Isglass kan, om den konsumeras direkt från frysfacket, orsaka frysskador på huden.

• Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på varje separat förpackning så att du kan hålla reda på förvaringstiderna.

Tips för förvaring av fryst mat

Tänk på följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:

Underhåll och rengöring

• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.

• transportera frysta matvaror från affären till frysen så snabbt som möjligt;

• öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå

öppen längre tid än absolut nödvändigt.

• när fryst mat tinas upp försämras den snabbt och får inte frysas in på nytt.

• överskrid inte den förvaringsperiod som anges av tillverkaren.

Försiktighet

Koppla loss produkten från eluttaget innan du utför någon form av underhåll.

Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.

Regelbunden rengöring

Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:

• rengör produktens insida och alla tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.

• inspektera regelbundet dörrtätningarna och torka dem rena från eventuell smuts.

• skölj och torka noga.

Viktigt

Dra inte i, flytta inte och undvik att skada rörledningarna och kablarna inne i produkten.

Använd aldrig starka rengöringsmedel, skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter eller vaxpolermedel för att rengöra produkten invändigt eftersom sådana produkter skadar ytfinishen och efterlämnar en stark lukt.

Rengör kompressorn på produktens baksida med en borste. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.

Viktigt

Var försiktig så att du inte skadar kylsystemet.

Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att produktens ytterhölje endast rengörs med varmt vatten och ett milt diskmedel.

Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen.

Avfrostning av kylskåpet

Frost avlägsnas automatiskt från evaporatorn i kylutrymmet varje gång kompressorn stannar under normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en särskild behållare som sitter ovanför kompressorn på kylskåpets baksida, där vattnet avdunstar.

56 www.zanussi.com

Det är viktigt att regelbundet rengöra avfrostningsvattnets tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet rinner över och droppar ned på matvarorna.

Avfrostning av frysen

Frysavdelningen på denna modell är emellertid av "frostfri" typ. Detta innebär att det inte bildas någon frost under drift, varken på innerväggarna eller matvarorna.

Att frost inte bildas beror på en kontinuerlig cirkulation av kalluft, som genereras av en automatiskt kontrollerad fläkt, inne i frysavdelningen.

Felsökning

Försiktighet

Ta ur stickkontakten från eluttaget innan felsökning påbörjas.

Endast en behörig elektriker eller annan kompetent person får utföra felsökning som inte beskrivs i denna bruksanvisning.

Viktigt

Vissa ljud hörs under normal användning (kompressor, cirkulation av köldmedel).

Problem

Produkten bullrar.

Produkten fungerar inte.

Möjlig orsak

Produkten har inte installerats korrekt.

Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.

Produkten får ingen ström. Eluttaget

är strömlöst.

Åtgärd

Kontrollera att produkten står stadigt

(alla fötterna skall ha kontakt med golvet).

Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.

Anslut en annan elektrisk apparat till eluttaget.

Kontakta en behörig elektriker.

Stäng och öppna dörren.

Se avsnitt "Byte av kontrollenheten".

Ställ in en högre temperatur.

Belysningen fungerar inte.

Lampan är i standby-läge.

Enheten är trasig.

Temperaturen är felaktigt inställd.

Kompressorn går oavbrutet.

Dörren är inte ordentligt stängd.

Dörren har öppnats för ofta.

Se avsnittet ”Stängning av dörren”.

Låt inte dörren stå öppen längre än nödvändigt.

Vatten rinner på den bakre väggen i kylskåpet.

Matvarornas temperatur är för hög.

Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.

Rumstemperaturen är för hög.

Under den automatiska avfrostningen tinar frost på bakväggen.

Vatten rinner in i kylskåpet.

Vattenutloppet är igentäppt.

Produkter hindrar vattnet från att rinna till vattenuppsamlaren.

Sänk rumstemperaturen.

Detta är normalt.

Rengör vattenutloppet.

Kontrollera att inga produkter har kontakt med den bakre väggen.

www.zanussi.com

57

Problem

Temperaturen i produkten

är för låg/hög.

Möjlig orsak

Temperaturen är felaktigt inställd.

Åtgärd

Ställ in en högre/lägre temperatur.

Kontakta vår serviceavdelning om produkten fortfarande inte fungerar korrekt efter ovanstående kontroller.

Byta ut kontrollenheten

Produkten har en innerbelysning bestående av en LED-lampa med lång livslängd.

Endast servicepersonal får byta ut kontrollenheten. Kontakta vår serviceavdelning.

Tekniska data

Mått

Temperaturökningstid

Nätspänning

Frekvens

Höjd

Bredd

Djup

Stängning av dörren

1.

Rengör dörrtätningarna.

2.

Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta kundtjänst.

1845 mm

595 mm

642 mm

18 tim.

230-240 V

50 Hz

Den tekniska informationen anges på typskylten som sitter till vänster inne i produkten samt på energietiketten.

Installation

Försiktighet

För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt, läs noga igenom avsnittet

"Säkerhetsinformation" innan du installerar produkten.

Placering

Installera produkten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten:

58

Klimatklass

SN

N

ST

T

Omgivningstemperatur

+10 till +32 °C

+16 till +32 °C

+16 till +38 °C

+16 till +43 °C

Plats

Varning

Det måste gå att koppla loss produkten från elnätet. Kontakten måste därför vara lättåtkomlig efter installationen.

Produkten bör placeras på säkert avstånd från värmekällor såsom element, varmvattenbereda-

www.zanussi.com

re, direkt solsken, etc. Se till att luft kan cirkulera fritt runt skåpets baksida. För bästa effekt: om produkten placeras under en överhängande väggenhet skall det finnas minst 100 mm fritt utrymme mellan produktens översida och väggenheten. Produkten bör dock inte placeras under

överhängande väggenheter. Produkten ställs in vågrätt med en eller flera justeringsfötter i botten.

min

100mm min

100mm

A B

C

20mm

Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning.

Omhängning av dörr

Viktigt

Vi rekommenderar att du ber någon om hjälp med att hålla ett fast grepp om dörren under arbetets gång.

Gör på följande sätt för att ändra dörrens öppningsriktning:

• Öppna dörren och töm hyllorna

• Skruva loss skruvarna till det övre gångjärnet.

(1)

• Ta av dörren från den mellersta gångjärnsaxeln. (2)

• Sätt skyddet till det övre gångjärnet i hålen på motsatta sidan.

• Skruva av skruvarna till det mellersta gångjärnet (3)

För att säkerställa att produkten fungerar ordentligt i omgivande temperaturer över 38 ºC är det bäst att ha 30 mm avstånd mellan produktens sidor och möbler i närheten.

Avvägning

1

Se till att produkten står i våg där den installeras. Justera vid behov produkten med de två främre, justerbara fötterna.

2

• Avlägsna pluggarna ovanpå båda dörrarna och flytta dem till andra sidan.

• Ta av den nedre dörren från den nedre gångjärnsaxeln. (4)

Elektrisk anslutning

Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med de värden som anges på typskylten.

Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.

Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

3

4

• Skruva av axeln på nedre gångjärnet (5) och skruva i den nedre gångjärnsaxeln (6) i det vänstra borrhålet på nedre gångjärnet.

www.zanussi.com

59

• Sätt den övre dörren på den mellersta gångjärnsaxeln. (12)

• Fäst dörren med övre gångjärnet och fäst fast den med skruvarna. (13)

6

5

13

• Lossa skruvarna på nedre gångjärnet och ta av det. (8)

• Skruva av de nedre pluggarna och skruva i dem i hålet på motsatta sidan. (7)

• Sätt nedre gångjärnet på motsatta sidan och fäst det med skruvarna. (8)

7

8

12

Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.

Om rumstemperaturen är låg (t.ex. på vintern) kanske tätningen inte fäster ordentligt. Vänta i så fall tills tätningen har anpassat sig på naturlig väg.

Om du inte vill hänga om dörren själv kan du kontakta den lokala servicegivaren. En servicetekniker hänger om den mot en avgift.

• Sätt den nedre dörren på den nedre gångjärnsaxeln. (9)

• Skruva av de mellersta pluggarna och skruva i dem i hålet på motsatta sidan. (10)

• Sätt det mellersta gångjärnet på motsatta sidan och fäst det med skruvarna. (11)

10

11

180 o

9

Miljöskydd

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.

Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet.

Lämna in produkten på närmaste

återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

60 www.zanussi.com

www.zanussi.com

61

62 www.zanussi.com

www.zanussi.com

63

www.zanussi.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project