ZANUSSI ZRB34210XA Brugermanual

ZANUSSI ZRB34210XA Brugermanual
DA
FI
NO
PT
SV
Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Manual de instruções
Bruksanvisning
Køle-/fryseskab
Jääpakastin
Kombiskap
Combinado
Kyl-frys
ZRB34210WA
ZRB34210XA
2
13
25
37
50
Indhold
Sikkerhedsanvisninger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Produktbeskrivelse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betjeningspanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ibrugtagning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daglig brug _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nyttige oplysninger og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
5
5
6
7
Vedligeholdelse og rengøring _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Fejlfinding _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Skån miljøet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Sikkerhedsanvisninger
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips
og advarsler), før apparatet installeres og tages i
brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige
fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der
bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets
drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der
bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning
for at undgå skader på personer eller ting. I
modsat fald er producenten ikke ansvarlig for
eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af
personer (herunder børn) med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller
som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for
deres sikkerhed, først har instrueret dem eller
har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er
fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af
kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde
i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med
låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at
ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat,
2
inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke
kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Advarsel
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning og lignende apparater, som f.eks.:
– kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer
– stuehuse og af kunder på hoteller, moteller
og andre miljøer af indkvarteringstypen
– miljøer af Bed and Breakfast-typen
– catering og andre anvendelser uden for
detail.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med mindre de er
godkendt til formålet af producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med
høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog
brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
www.zanussi.com
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet
står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen
måde. Enhver skade på ledningen kan give
kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af
et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare.
1.
2.
•
•
•
•
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller
beskadiget af apparatets bagpanel. Et
klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let
at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis
lampedækslet (hvis apparatet er udstyret
med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med fugtige
eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys
i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med belysning) til dette apparat er specielle pærer, kun
beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen
i apparatets bagvæg. (Hvis apparatet er af
Frost Free-typen)
www.zanussi.com
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de
har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som
angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i
frostrummet, da det skaber tryk i beholderen,
så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises
lige fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og
stikket tages ud af kontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim
af. Brug en plastikskraber.
• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden
af apparatet.
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal
vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader.
Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget.
Eventuelle skader på apparatet skal straks
anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i
så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst fire timer med
at tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe
tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at
sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i
varme dele (kompressor), med risiko for at
brænde sig.
3
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.
• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning (hvis
en vandtilslutning er nødvendig).
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse
af apparatet, skal udføres af en autoriseret elinstallatør.
• Fjern ikke LED-lampens dæksel. Kontakt
Electrolux Hvidevareservice A/S for at udskifte LED-lampepladen, hvis det er nødvendigt.
• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges
originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan
nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og
jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på
bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbolet
, kan genvanvendes.
Produktbeskrivelse
1
2
3
7
1 Grøntsagsskuffer
2 Hylder i skab
4
4
5
6
3 Betjeningspanel
4 Hylder i låge
www.zanussi.com
5 Flaskehylde
6 Fryserskuffer
7 Mærkeplade
Betjeningspanel
1
3
1 Temperaturindikatorer LED
2 QuickChill-knap
3 Termostatknap
Aktivering af
Sæt stikket i stikkontakten.
Indstilling af temperatur
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Tryk på termostatknappen, til LED ud for den
ønskede temperatur lyser. Valget er trinvist,
fra 2 til 8°C.
Ved den første berøring af knappen fortsætter
LED for den aktuelle indstilling med at blinke.
Hver gang du rør knappen, flyttes den indstillede temperatur til 1. position. Den tilhørende
LED blinker et stykke tid.
Rør indstillingsknappen, indtil den ønskede
temperatur er valgt. Indstillingen vil blive fast
koldeste indstilling: +2°C
varmeste indstilling: +8°C
2
Normalt er en mellemindstilling mest passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal man
dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor ofte lågen åbnes
• mængden af mad
• hvor apparatet står.
QuickChill-funktion
Funktionen QuickChill slås til ved at trykke på
QuickChill-knappen.
LED, som svarer til symbolets QuickChill-indikator lyser.
Funktionen QuickChill slås fra ved at trykke på
QuickChill-knappen igen.
QuickChill-indikatoren slukkes.
Vigtigt
Funktionen standser automatisk efter 52 timer.
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral
sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
www.zanussi.com
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel.
Det vil skade overfladen.
5
Daglig brug
Opbevaring af frosne madvarer
Ved første start eller efter længere tids stilstand
skal apparatet køre i mindst 2 timer, før der lægges madvarer i.
Fryseskufferne gør, at du hurtigt og nemt kan
finde de madvarer, du skal bruge. Tag alle skufferne ud, hvis du skal opbevare store mængder
madvarer. På alle hylder er det muligt at anbringe madvarer som stikker ud over hylderne, dog
skal der der være minimum 15mm ud til døren.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld,
f.eks. som følge af strømsvigt, og
strømafbrydelsen har varet længere end den
angivne optøningstid, er det nødvendigt at spise
madvarerne eller at tilberede dem og derefter
indfryse dem igen (efter afkøling).
Nedfrysning af friske madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning af friske madvarer og til opbevaring af frosne og
dybfrosne madvarer i lang tid.
Inden indfrysning af friske madvarer startes
Quick Chill-funktionen mindst 24 timer før, madvarerne lægges i fryseren.
Læg de friske madvarer, der skal indfryses, i den
nederste afdeling.
Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på kapacitetsplanchen, en mærkat der er anbragt på indersiden af køleskabet.
Indfrysningsprocessen varer 24 timer: I dette
tidsrum må der ikke lægges andre madvarer i,
som skal indfryses.
Deaktiver funktionen Quick Chill (se "Funktionen
Quick Chill"), når indfrysningen er slut efter 24
timer.
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal
bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved
stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal
bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
6
Placering af lågehylder
Bakkerne i lågen kan
sættes i forskellig højde, så der er plads til
madvarer af forskellig
størrelse.
Træk gradvis hylden i
pilenes retning, til den
slipper. Sæt den på
det ønskede sted.
1
2
3
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner, så
hylderne kan placeres efter ønske.
Udtagning af fryserens frysekurve
Frysekurvene har endestop, så de ikke kan glide
ud ved et uheld eller falde ned. Hvis en kurv skal
tages ud af fryseren, trækker du den mod dig
selv, og når du har nået endestoppet, vipper du
forenden af kurven opad, til den kan tages ud.
Når kurven skal sættes på plads, løfter du lidt op
i kurvens forende, mens du sætter den ind i fryseren. Når du er forbi endestoppene, kan kurven
skubbes på plads.
2
1
www.zanussi.com
Nyttige oplysninger og råd
Normale driftslyde
• Undertiden kan der høres en svag gurglen eller boblen, når kølemidlet pumpes gennem
spiralerne eller rørene. Det er normalt.
• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet
rundt, og der kommer en snurrende og pulserende lyd fra kompressoren. Det er normalt.
• Varmeudvidelsen kan give pludselige knæklyde. Det er et naturligt og ufarligt fysisk fænomen. Det er normalt.
• Når kompressoren tænder og slukker kan der
høres et svagt klik fra termostatknappen. Det
er normalt.
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke
stå åben længere end højst nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og
skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre
konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på
en lavere indstilling, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i
køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis
den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt
om den
Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer
og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne
måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende:
Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de særlige skuffe(r). Når det kommer i
www.zanussi.com
kontakt med dit køleskabs plastikdele, kan citronsaft misfarve dem. Det anbefales derfor at
opbevare citrusfrugt i separate beholdere.
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte
beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude.
Flasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke
at lægges i køleskab, med mindre de er pakket
ind.
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet pr.
døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum
bør der ikke lægges flere madvarer ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske
og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt
optø netop den mængde, du skal bruge;
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og
sørg for, at indpakningen er lufttæt;
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre
ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem;
• Magre madvarer holder sig bedre og længere
end fedtholdige; Salt nedsætter madens
holdbarhed;
• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker med
indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette apparat
skal du:
• Sikre dig, at købte dybfrostvarer har været
været korrekt opbevaret i forretningen.
• Sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst
muligt og lægge dem i fryseren.
7
• Åbne lågen så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt.
• Optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt
og kan ikke nedfryses igen.
• Overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
Vedligeholdelse og rengøring
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres nogen
som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun
udføres af en autoriseret tekniker.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem
af, så de er rene og frie for belægninger.
• Skyl, og tør grundigt af.
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller beskadige
evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig opvaskemiddel, skurepulver, stærkt
parfumeret rengøringsmiddel eller
voksprodukter til indvendig rengøring af skabet.
Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Rengør kompressoren på apparatets bagside
med en børste. Det øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
Vigtigt Undgå at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder
kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de
anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres
med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk hver gang kompressoren
standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en
rende og ned i en særlig beholder bag på apparatet, over kompressoren, hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke
løber over og drypper
ned på maden i skabet.
Afrimning af fryseren
Fryseafdelingen i denne model er af "No Frost"typen. Det betyder, at der ikke dannes rim, når
den kører, hverken på de indvendige vægge eller på madvarerne.
Når der ikke dannes rim, skyldes det den automatisk styrede blæser, der konstant sender kold
luft rundt i rummet.
Fejlfinding
Bemærk Inden fejlfinding skal stikket
tages ud af kontakten.
Det er kun autoriserede elektrikere eller andre
kompetente personer, der må gennemføre den
fejlfinding, der ikke er i denne håndbog.
Problem
Apparatet støjer.
8
Vigtigt Der er visse lyde under normal brug
(kompressor, cirkulation af kølemiddel).
Mulig årsag
Løsning
Apparatet er ikke korrekt installeret.
Se efter, om apparatet står stabilt (alle benene skal hvile på gulvet).
www.zanussi.com
Problem
Apparatet virker ikke.
Mulig årsag
Løsning
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet. Der
er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret elektriker.
Pæren er i standby.
Luk og åbn lågen.
Enheden er defekt.
Se under "Udskiftning af kontrolenhed".
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Lågen er blevet åbnet for tit.
Lad ikke lågen stå åben længere end
nødvendigt.
Madvarernes temperatur er for høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er for høj stuetemperatur.
Sænk stuetemperaturen.
Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet.
Rimen afrimes på bagpladen under
den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand ind i køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarerne forhindrer vandet i at
løbe ned i vandudløbet.
Sørg for, at madvarerne ikke rør ved
bagpladen.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Pæren virker ikke.
Kompressoren kører hele
tiden.
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Hvis apparatet stadig ikke virker som det skal,
når du har undersøgt ovenstående: Kontakt Serviceafdelingen.
Udskiftning af kontrolenheden
Apparatet er forsynet med en indvendig LEDpære med lang holdbarhed.
Kontrolenheden må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt Electrolux Service A/S.
www.zanussi.com
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt
Serviceafdelingen.
9
Tekniske data
Mål
Højde
1845 mm
Bredde
595 mm
Dybde
642 mm
Temperaturstigningstid
18 h
Spænding
230-240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet
indvendig i apparatet, på venstre væg, samt af
energimærket.
Installation
Bemærk Læs afsnittet "Om sikkerhed"
grundigt, før apparatet installeres. Dette for
at forebygge ulykker og sikre, at apparatet
bruges korrekt.
Opstilling
Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den anførte klimaklasse på
apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Så fungerer apparatet optimalt. Ideelt bør apparatet dog ikke placeres under overskabe. Apparatet kan sættes præcis i vater med en eller flere
af de justerbare fødder i bunden af skabet.
min
100mm
min
100mm
A
B
20mm
SN
+10 °C til 32 °C
N
+16 °C til 32 °C
ST
+16 °C til 38 °C
T
+16 °C til 43 °C
Med henblik på at sikre korrekt funktion i omgivende temperaturer over 38ºC anbefales det at
have et mellemrum på 30 mm mellem apparatets sider og evt. omgivende møbler.
Placering
Nivellering
Advarsel Det skal være muligt at koble
apparatet fra elinstallationen. Efter
installationen skal stikket derfor være let at
komme til.
Ved opstillingen skal
det sikres, at apparatet er i vater. Det gøres med to justeringsfødder i bunden, under apparatets forkant.
Apparatet bør placeres i god afstand fra varmekilder som radiatorer, kedler, direkte sollys osv.
Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring skabets bagside. Hvis apparatet skal stå under et
overskab, skal der mindst være 100 mm mellem
apparatets topplade og overskabets underside.
10
C
Omgivelsestemperatur
www.zanussi.com
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres,
at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der
ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet
en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til
råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis
de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende.
EU-direktiver.
3
4
• Skru tappen af det nederste hængsel (5), og
skru den nederste hængseltap (6) ind i den
venstre udboring på det nederste hængsel.
Vending af låge
6
Vigtigt Under de følgende operationer
anbefales det at få en hjælper til at holde godt
fast i apparatets låger, mens arbejdet udføres.
Lågen vendes på følgende måde:
• Åbn lågen, og tøm hylderne
• Skru skruerne i det øverste hængsel ud. (1)
• Fjern lågen fra den midterste hængseltap. (2)
• Placér det øverste hængsels dæksel i hullerne på den modsatte side.
• Skru skruerne i det midterste hængsel ud (3)
5
• Skru skruerne i det nederste hængsel ud og
fjern hængslet. (8)
• Skru de nederste dækselstik ud, og skru dem
i hullet på den modsatte side. (7)
• Sæt det nederste hængsel på den modsatte
side, og fastgør det med skruer. (8)
7
1
2
• Fjern propperne på oversiden af begge låger,
og flyt dem over på den anden side.
• Fjern den nederste låge fra den nederste
hængseltap. (4)
www.zanussi.com
8
• Placér den nederste låge på den nederste
hængseltap. (9)
• Skru de midterste dækselstik ud, og skru dem
i hullet på den modsatte side. (10)
• Sæt det midterste hængsel på den modsatte
side, og fastgør det med skruer. (11)
11
10
11
180
o
9
• Placér den øverste låge på den midterste
hængseltap. (12)
• Fastgør lågen med det øverste hængsel, og
fastgør det med dets skruer. (13)
Det anbefales at vente mindst fire timer med at
tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren.
Undertiden slutter pakningen ikke perfekt til kabinettet, hvis omgivelserne er kolde (dvs. om
vinteren). Hvis dette er tilfældet, skal du lade
pakningen tilpasse sig selv.
Hvis du ikke selv vil vende lågen, kan du henvende dig til Electrolux Service A/S. En tekniker
herfra vil vende lågen mod betaling.
13
12
Skån miljøet
Genbrug materialer med symbolet . Anbring
emballagematerialet i passende beholdere til
genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af elektriske
12
og elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet ,
sammen med husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale genbrugsplads
eller kontakt din kommune.
www.zanussi.com
Sisällys
Turvallisuusohjeet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Laitteen kuvaus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Käyttöpaneeli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ensimmäinen käyttökerta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Päivittäinen käyttö _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä _ _ _ _ _ _ _ _
13
16
17
17
18
19
Hoito ja puhdistus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vianmääritys _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniset tiedot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Asennus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ympäristönsuojelu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20
21
22
22
24
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuusohjeet
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot
sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen
asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit
käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla.
Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja
varmista, että se kulkee aina laitteen mukana
esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin
kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi
ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja
ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan
vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä
laitteen käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten
ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti, irrota
pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti
(mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi. Tällä tavoin voidaan
www.zanussi.com
välttää leikkiville lapsille aiheutuva sähköiskun
tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten
loukkuunjäämisen vaaran.
Yleiset turvallisuusohjeet
Varoitus!
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai juomien säilyttämiseen normaalissa kotitalouskäytössä ja vastaavissa käytössä, joita ovat
muun muassa:
– henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt
– majoitus ja aamiainen -ympäristöt
– ateriapalvelut ja vastaavat vähittäismyynnistä poikkeavat käytöt.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen sulatusvälineen
avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä, ellei valmistaja ole hyväksynyt niitä kyseiseen käyttötarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
13
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen maakaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytysputkiston komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– Vältä avotulta ja muita syttymislähteitä.
– Tuuleta huolellisesti huone, johon laite on
sijoitettu.
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto
voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
Varoitus! Sähköosien (virtajohto, pistoke,
kompressori) vaihdon saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike vaaratilanteiden välttämiseksi.
1.
2.
•
•
•
•
Virtajohtoa ei saa jatkaa.
Varmista, että virtajohto ei joudu puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt tai vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on oltava
hyvin ulottuvilla siten, että pistoke on
helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon lampun suojus (jos varusteena) puuttuu.
Laite on painava. Sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin
kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista tai kylmävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Tässä laitteessa olevat polttimot (jos varusteena) ovat erityisesti kodinkoneita varten
suunniteltuja erikoispolttimoita. Ne eivät sovi
huoneiden valaistukseen.
14
Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien
päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
• Älä laita elintarvikkeita suoraan takaseinän ilmanvaihtoaukkoa vasten. (Mikäli kyseessä on
huurtumaton Frost Free -malli)
• Pakasteita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun ne on kerran sulatettu.
• Säilytä valmispakasteet pakkauksen ohjeita
noudattaen.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan säilytysohjeita. Lue ohjeet.
• Älä laita pakastimeen hiilihappopitoisia tai poreilevia juomia, sillä jäätyessä pakkaukseen
muodostuu painetta, jolloin se voi räjähtää ja
vahingoittaa laitetta.
• Mehujäät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos
ne nautitaan suoraan pakastimesta otettuina.
Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat laitteen huoltamisen, kytke
laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.
• Älä käytä laitteen puhdistamisessa metalliesineitä.
• Älä käytä huurteen poistamisessa teräviä esineitä. Käytä muovista kaavinta.
• Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden
poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvittaessa. Jos poistoaukko on tukossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
Asennus
Tärkeää Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei
saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista
vahingoista välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä
tässä tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään neljä tuntia ennen kuin kytket
laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata
kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto,
jotta ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Noudata
www.zanussi.com
•
•
•
•
asennusohjeissa esitettyjä ilmanvaihtomääräyksiä.
Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava
takaosa seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin (kompressori) ei voida
koskea.
Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai lieden viereen.
Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on
hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Liitä ainoastaan juomavesiverkostoon (mikäli
laitteessa on vesiliitäntä).
Huolto
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät sähkötyöt
on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan
tehtäväksi.
• Älä poista LED-valon suojusta. Jos LED-valon
vaihto on tarpeen, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
www.zanussi.com
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten
varaosien käyttäminen on sallittua.
Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta tuhoavia
kaasuja jäähdytyspiirissä eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen keräykseen.
Eristevaahto sisältää tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä tulee
noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä
vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti
lämmönvaihtimen läheltä. Tässä laitteessa käytemerkityt materiaalit ovat kierrätyt, symbolilla
tettäviä.
15
Laitteen kuvaus
1
2
3
7
4
6
1 Vihanneslaatikot
2 Jääkaapin hyllyt
5 Pullohylly
6 Pakastimen laatikot
3 Käyttöpaneeli
4 Ovilokerot
7 Arvokilpi
16
5
www.zanussi.com
Käyttöpaneeli
1
3
1 Lämpötilanäyttö LED
2 QuickChill -painike
3 Lämpötilan säädin
Laitteen käynnistäminen
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Lämpötilan säätäminen
Laitetta käytetään seuraavasti:
• Kosketa lämpötilan säädintä, kunnes haluamaasi lämpötilaa vastaava merkkivalo LED
syttyy. Arvo muuttuu asteittain +2 °C:sta
8°C:seen.
Ensimmäisellä painikkeen kosketuksella asetuksen LED-merkkivalo vilkkuu.
Aina kun painiketta kosketetaan, lämpötilaasetus siirtyy 1 asennon verran. Vastaava
LED-merkkivalo vilkkuu jonkin aikaa.
Kosketa asetuspainiketta, kunnes haluttu lämpötila tulee näkyviin. Asetus on pysyvä
alhaisin asetus: +2°C
korkein asetus: +8 °C
2
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• oven avaamistiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijainti.
QuickChill -toiminto
QuickChill-toiminto käynnistetään painamalla
QuickChill-toiminnon painiketta.
Laitteeseen syttyy LED-merkkivalo, joka vastaa
symbolia QuickChill.
QuickChill-toiminto kytketään pois päältä painamalla QuickChill-painiketta uudelleen.
QuickChill-toiminnon merkkivalo sammuu.
Tärkeää
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta 52 tunnin kuluttua.
Ensimmäinen käyttökerta
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat
ja kaikki kaapin sisään sijoitettavat varusteet
haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi
www.zanussi.com
näin uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Tärkeää Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.
17
Päivittäinen käyttö
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen
toimia vähintään 2 tunnin ajan ennen kuin laitat
siihen elintarvikkeita.
Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät haluamasi
pakkauksen helposti ja nopeasti. Jos haluat pakastaa suuria ruokamääriä, poista kaikki laatikot.
Kaikille hyllyille on mahdollista sijoittaa elintarvikkeita, jotka ovat vähintään 15 mm ovesta.
Tärkeää Jos pakastin sulaa vahingossa
esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun sähkö on
ollut poikki pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa Lämmönnousuaika)
mainitun ajan, sulaneet elintarvikkeet on
käytettävä nopeasti tai valmistettava ruoaksi,
jonka jälkeen ne voidaan pakastaa uudelleen
(kun ne ovat jäähtyneet).
Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä valmispakasteiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, kytke Quick
Chill -toiminto (pikapakastustoiminto) vähintään
24 tunniksi ennen kuin laitat ruoat pakastimeen.
Laita pakastettavat elintarvikkeet alimpaan osastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden
enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee jääkaapin sisäpuolella.
Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tänä aikana
pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia
ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt 24 tunnin kuluttua, kytke pikapakastustoiminto pois toiminnasta
(katso kohta Quick Chill -toiminto).
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa riippuen siitä,
kuinka nopeasti niitä tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös jäisinä suoraan pakastimesta otettuna. Kypsennys
kestää tässä tapauksessa pitempään.
18
Ovilokeroiden sijoittaminen
Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset
pakkaukset mahtuvat
lokeroihin.
Vedä lokeroa varovasti nuolen suuntaan,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään. Sijoita
lokero sen jälkeen haluamallesi korkeudelle.
1
2
3
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla,
minkä ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle
tasolle.
Pakastuslaatikoiden poistaminen
pakastimesta
Pakastuslaatikoissa on pysäytin, joka estää laatikoiden irtoamisen ja putoamisen vahingossa.
Kun haluat poistaa laatikon kokonaan pakastimesta, vedä laatikkoa itseäsi päin pysäyttimeen
saakka ja ota laatikko sen jälkeen pois kallistamalla sen etuosaa ylöspäin.
Laatikko asetetaan takaisin paikalleen nostamalla kevyesti sen etuosasta siten, että laatikko menee pakastimen sisään. Kun laatikko on mennyt
pysäyttimien ohi, työnnä se paikalleen.
www.zanussi.com
2
1
Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä
Normaalin toiminnan äänet
• Laitteesta voi kuulua lorisevaa tai pulputtavaa
ääntä jäähdytysaineen pumppautuessa kierukoiden tai putkien läpi. Tämä on normaalia.
• Kun kompressori on käynnissä, jäähdytysaine
virtaa kaikkialla putkistossa, jolloin kompressorista kuuluu hurinaa tai sykkivää ääntä. Tämä on normaalia.
• Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa äkillistä ritisevää ääntä. Lämpölaajeneminen on luonnollinen fysikaalinen ilmiö. Tämä on normaalia.
• Kompressorin käynnistyessä tai pysähtyessä
lämpötilan säätimestä kuuluu vaimea naksahdus. Tämä on normaalia.
Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
• Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi kaapin ollessa
hyvin täynnä, kompressori voi käydä jatkuvasti,
jolloin haihduttimeen muodostuu huurretta tai
jäätä. Käännä tässä tapauksessa lämpötilan
säädin korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin myös
energiankulutus vähenee.
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:
• Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai haihtuvia nesteitä
• Peitä ruoka kannella tai kääri folioon tms. erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä
www.zanussi.com
Säilytysohjeita
Vinkkejä:
Liha (kaikki lihalajit): pakkaa muovipusseihin ja
laita vihanneslaatikon päällä olevalle lasihyllylle.
Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama
päivä.
Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat, jne.: säilytä
suojattuina ja millä hyllyllä tahansa.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti
ja säilytä niille tarkoitetussa laatikossa/laatikoissa. Jos sitruunamehua pääsee jääkaapin muoviosiin, niissä voi tapahtua värimuutoksia. Sitrushedelmät on täten suositeltavaa säilyttää erillisissä astioissa.
Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa tai pakattuna alumiinifolioon tai muovipussiin mahdollisimman ilmatiiviisti.
Pullot: säilytä suljettuina oven pullotelineessä.
Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita
ei pidä säilyttää jääkaapissa pakkaamattomana.
Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden maksimimäärä on mainittu laitteen arvokilvessä.
• Ruokien pakastuminen kestää 24 tuntia. Tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se pakastuu
nopeasti ja täydellisesti. Tällöin voit myöhemmin sulattaa vain tarvitsemasi määrän.
• Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai pakkaa
muovipusseihin mahdollisimman ilmatiiviisti.
19
• Älä anna tuoreiden pakastamattomien ruokien
koskea jo pakastuneita tuotteita, jotta niiden
lämpötila ei nouse.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin kuin
rasvaiset. Suola lyhentää elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Jos jääpaloja nautitaan suoraan pakastimesta
otettuina, ne voivat aiheuttaa kylmävammoja.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin pakkauksiin, jotta voit helposti seurata säilytysaikoja.
• Tarkista, että kaupasta ostamasi pakasteet on
säilytetty oikein.
• Laita pakasteet pakastimeen mahdollisimman
nopeasti ostoksilla käynnin jälkeen.
• Älä avaa ovea usein, älä myöskään pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti eikä sitä
saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi laitteen parhaan suorituskyvyn:
Hoito ja puhdistus
Huomio Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen puhdistus- ja huoltotöiden
aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä;
Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
• Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
• Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi
ne puhtaaksi.
• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Tärkeää Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin
sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta,
voimakastuoksuisia puhdistustuotteita tai
kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa, sillä
tällaiset tuotteet vahingoittavat pintoja ja jättävät
voimakkaan tuoksun.
Puhdista laitteen takaosassa sijaitseva kompressori harjalla. Tämä toimenpide parantaa laitteen
suorituskykyä ja säästää energiaa.
Tärkeää Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa laitteen
20
muoviosia. Tästä syystä laitteen ulkopintojen
puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää vain
lämmintä vettä ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin verkkovirtaan.
Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston haihduttimesta aina
moottorin kompressorin pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin
väliajoin, jotta vettä ei
tulvi yli ja tipu ruokien
päälle.
Pakastimen sulattaminen
Tämän mallin pakastinosasto on huurtumatonta
tyyppiä. Se tarkoittaa, että laitteen toimiessa
huurretta ei keräänny laitteen sisäpinnoille tai
ruokatarvikkeiden päälle.
Huurretta ei synny, koska automaattisesti valvottu puhallin kierrättää koko ajan kylmää ilmaa pakastinosaston sisällä.
www.zanussi.com
Vianmääritys
Huomio Irrota pistoke pistorasiasta ennen
kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei ole mainittu
tässä käyttöohjeessa, on annettava
ammattitaitoisen sähköasentajan suoritettaviksi.
Ongelma
Tärkeää Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen
normaaliin toimintaan (kompressori,
jäähdytysaineen kierto).
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laitteen käyntiääni on kova.
Laitetta ei ole asennettu kunnolla
paikalleen.
Tarkista, että laite on tukevasti paikallaan (kaikki jalat koskevat lattiaan).
Laite ei toimi lainkaan.
Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Laitteeseen ei tule virtaa. Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin
toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Valo on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Yksikkö on viallinen.
Katso kohta "Ohjausyksikön vaihtaminen".
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven sulkeminen".
Ovea on avattu liian usein.
Älä pidä ovea auki pitempään kuin on
tarpeen.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
Huoneen lämpötila on liian korkea.
Laske huoneen lämpötilaa.
Vettä valuu jääkaapin takaseinää pitkin.
Automaattisen sulatuksen aikana takaseinässä oleva huurre sulaa.
Tämä on normaalia.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Veden tyhjennysaukko on tukossa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Elintarvikkeet estävät veden valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinään.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Valo ei toimi.
Kompressori käy jatkuvasti.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Jos laite ei edellä mainittujen tarkastusten jälkeenkään toimi oikein, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Ohjausyksikön vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa ohjausyksikön. Ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen.
www.zanussi.com
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven tiivisteet. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
21
Tekniset tiedot
Mitat
Korkeus
1845 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
642 mm
Käyttöönottoaika
18 tuntia
Jännite
230-240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle, vasemmalle puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja
energiatarraan.
Asennus
Huomio Lue huolellisesti turvallisuusohjeet
oman turvallisuutesi ja laitteen
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi,
ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.
Sijoittaminen
Asenna laite paikkaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
100 mm parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.
Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin välttää
sijoittamasta laitetta kalustekaapin alapuolelle.
Laite voidaan säätää tarkasti vaakatasoon sen
pohjassa olevan yhden tai useamman säätöjalan
avulla.
min
100mm
min
100mm
Ympäristön lämpötila
A
SN
+10 °C - +32 °C
N
+16 °C - +32 °C
ST
+16 °C - +38 °C
T
+16 °C - +43 °C
Sijainti
B
C
20mm
Virheettömän toiminnan takaamiseksi yli 38 ºC
ympäristölämpötiloissa suosittelemme jättämään
30 mm vapaata tilaa laitteen sivujen ja muiden
kalusteiden väliin.
Varoitus! Käyttäjän on pystyttävä
irrottamaan laite sähköverkosta.
Asennuksen jälkeen pistokkeen on oltava
helposti käyttäjän ulottuvilla.
Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, boilereiden tms. lähelle tai suoraan auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee
kiertämään vapaasti laitteen takana. Jos laite sijoitetaan keittiökaapin alapuolelle, laitteen yläreunan ja keittiökaapin välillä tulee olla vähintään
22
www.zanussi.com
Tasapainottaminen
Kun sijoitat laitteen
paikalleen, tarkista,
että se on vaakatasossa. Voit säätää
laitteen vaakatasoon
laitteen pohjassa etupuolella olevilla säätöjaloilla.
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista,
että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Virtajohdon pistoke on varustettu maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan
ja pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista,
mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
1
2
• Irrota kummankin oven yläosassa olevat tulpat
ja siirrä ne toiselle puolelle.
• Poista alaovi alasaranan tapista. (4)
3
4
• Irrota alasaranan (5) tappi ja ruuvaa alasaranan tappi (6) alasaranan vasempaan reikään.
6
Oven kätisyyden vaihtaminen
Tärkeää Avautumissuunnan vaihdossa tarvitaan
toinen henkilö, joka pitää laitteen ovia tukevasti
toimenpiteiden aikana.
Oven avautumissuunta vaihdetaan seuraavalla
tavalla:
• Avaa ovi ja tyhjennä hyllyt.
• Ruuvaa auki oven yläsaranan ruuvit. (1)
• Poista ovi keskisaranan tapista. (2)
• Aseta yläsaranan suojus vastakkaisen puolen
reikiin.
• Irrota ruuvit keskisaranasta (3)
5
• Irrota alasaranan ruuvit ja poista sarana. (8)
• Irrota alasuojuksen tapit ja ruuvaa ne vastakkaisen puolen reikään. (7)
• Aseta alasarana vastakkaiselle puolelle ja kiinnitä se ruuveilla. (8)
7
8
• Aseta alaovi alasaranan tappiin. (9)
www.zanussi.com
23
• Irrota keskisuojuksen tapit ja ruuvaa ne vastakkaisen puolen reikään. (10)
• Aseta keskisarana vastakkaiselle puolelle ja
kiinnitä se ruuveilla. (11)
10
11
180
o
9
Odota vähintään neljä tuntia ennen kuin kytket
laitteen verkkovirtaan, jotta öljy ehtii virrata kompressoriin.
Jos sijoituspaikan lämpötila on alhainen (esim.
talvella), tiiviste ei mahdollisesti tartu hyvin. Odota tässä tapauksessa, että tiiviste kiinnittyy itsestään.
Jos et halua suorittaa edellä kuvattuja toimenpiteitä itse, voit ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen ammattitaitoinen
asentaja vaihtaa oven kätisyyden korvausta vastaan.
• Aseta yläovi keskisaranan tappiin. (12)
• Kiinnitä ovi yläsaranalla ja asenna se paikoilleen ruuveilla. (13)
13
12
Ympäristönsuojelu
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä .
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä
24
hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote
paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
www.zanussi.com
Innhold
Sikkerhetsanvisninger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Produktbeskrivelse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betjeningspanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Første gangs bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daglig bruk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nyttige tips og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
25
28
29
29
30
31
Stell og rengjøring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Feilsøking _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montering _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miljøhensyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
32
32
34
34
36
Med forbehold om endringer.
Sikkerhetsanvisninger
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen
og dens henvisninger og advarsler før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å
unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig
at du sørger for at alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og
kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på
denne bruksanvisningen og pass på at den følger med apparatet hvis du selger eller flytter
det, slik at alle brukerne får informasjon om bruk
og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i
bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar
intet ansvar for skader som er forårsaket av at
instruksjonene ikke er blitt fulgt.
Sikkerhet for barn og personer med
reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å bli
brukt av personer (også barn) med redusert
fysisk eller psykisk helse eller som mangler
erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom
de ikke er gitt innføring eller instruksjon om
bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker med
apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut
av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær
inntil apparatet som mulig) og fjern døren for
å forhindre at lekende barn kan få elektrisk
støt eller kan lukke seg selv inne i apparatet.
www.zanussi.com
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med
magnetiske dørpakninger, skal erstatte et
gammelt apparat med fjærlås (smekklås) på
døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en dødsfelle for et barn.
Generelt om sikkerhet
Advarsel
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.
• Produktet er beregnet på oppbevaring av
matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning og lignende steder som:
– personalkjøkken i butikker, på kontorer og
andre arbeidsmiljøer;
– gårder og av gjester på hoteller, moteller
og andre boligtyper;
– "bed and breakfast"-miljøer;
– catering og lignende ikke-detaljhandel.
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater (for eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap,
med mindre de er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet
isobutan (R600a), som er en naturlig og meget miljøvennlig gass, men som likevel er
brennbar.
25
Pass på at ingen deler av kjølekretsen blir
skadet under transport og installasjon av skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som avgir
gnist
– luft godt ut i rommet der skapet står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen form for endringer på produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning, brann og/eller elektrisk
støt.
Advarsel Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, kompressor) må
skiftes av et autorisert serviceverksted eller en
elektriker for å unngå fare.
1.
•
•
•
•
Strømkabelen må ikke forlenges med
skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som ligger i klem eller
som kommer i skade kan bli overopphetet og forårsake brann.
3. Pass på at produktets hovedstøpsel er
tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst, må du
ikke sette støpselet inn i den. Det er fare
for strømstøt eller brann.
6. Du må ikke bruke produktet uten at lampedekselet (avhengig av modell) til den
innvendige belysningen er montert.
Dette produktet er tungt. Vær forsiktig når du
flytter det.
Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller berør
dem med våte/fuktige hender, da dette kan
forårsake hudskader eller frostskader.
Ikke utsett produktet for direkte sollys over
lengre tid.
Lyspærene (avhengig av modell) som brukes i
dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg
ikke til rombelysning.
26
Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i
apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. (Hvis produktet
er FrostFree)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen når
de har vært int.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med
instruksjonene fra ferdigrett-produsenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets
produsent må følges nøye. Les instruksjonene
i de gjeldende avsnittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller
musserende vin i fryseseksjonen, for det dannes trykk på beholderen som kan føre til at
den eksploderer, som igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis de spises like etter at de er tatt ut av fryseren.
Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeider.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper for å fjerne rim fra
apparatet. Bruk en plastskrape.
• Undersøk avløpet for tinevann i kjøleskapet
med jevne mellomrom. Rengjør avløpet ved
behov. Hvis avløpet er blokkert, vil vannet
samle seg i bunnen av apparatet.
Montering
Viktig Følg instruksjonene i avsnittene for
elektrisk tilkopling nøye.
• Pakk ut produktet og kontroller at det ikke er
skadet. Ikke koble til produktet hvis det er
skadet. Meld snarest fra i butikken der du
kjøpte skapet om eventuelle skader. I så fall
må du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før
du kobler til produktet, slik at oljen kan samle
seg i kompressoren.
www.zanussi.com
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt
hele produktet, ellers kan det overopphetes.
Følg monteringsinstruksjonene for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Skapet bør plasseres med baksiden inn mot
en vegg, for å unngå å komme i kontakt med
varme deler (kompressor) og dermed brenne
seg.
• Produktet må ikke plasseres nær varmekilder
som en radiator eller komfyr.
• Pass på at støpselet er tilgjengelig etter montering.
• Må kun kobles til drikkevannsforsyning (hvis
produktet har vanntilkopling).
Service
• Alt elektrisk arbeid som kreves i forbindelse
med vedlikehold av dette skapet må utføres
av en faglært elektriker eller annen kompetent
person.
www.zanussi.com
• Ikke fjern dekselet til LED-belysningen. Kontakt nærmeste servicesenter hvis du trenger å
skifte LED-belysning.
• Dette produktet må kun repareres av autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler.
Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke gasser
som skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet
skal ikke avhendes sammen med alminnelig
husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser
om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er
, kan gjenvinnes.
merket med symbolet
27
Produktbeskrivelse
1
2
3
7
5
6
1 Grønnsaksskuffer
2 Kabinetthyller
5 Flaskehylle
6 Fryseskuffer
3 Betjeningspanel
4 Dørhyller
7 Typeskilt
28
4
www.zanussi.com
Betjeningspanel
1
3
1 Temperaturindikatorer LED
2 QuickChill-knapp
3 Termostatbryter
Slå på
Sett støpslet i stikkontakten.
Regulere temperaturen
Gå frem som følger for å betjene produktet:
• berør knappen for temperaturregulatoren helt
til LED korresponderer med lys for ønsket
temperatur. Valg er progressive, varierer fra 2
til 8 °C.
Ved første berøring av knappen vil den faktiske LED for innstillingen fortsette å blinke.
Hver gang knappen berøres flyttes temperaturen 1 posisjon. Korresponderende LED vil
blinke en stund.
Berør innstillingsknappen frem til ønsket temperatur er valgt. Valget vil forbli
kaldeste innstilling: +2°C
varmeste innstilling: +8°C
2
Vanligvis er middels innstilling mest passende.
Likevel bør du huske på at temperaturen inne i
produktet avhenger av følgende når du velger
innstilling:
• romtemperaturen
• hvor ofte døren åpnes
• mengde mat som oppbevares
• produktets plassering.
QuickChill funksjon
Du kan aktivere QuickChill-funksjonen ved å
trykke på QuickChill knappen.
LED-lampen for symbolet QuickChill indicator
lights up.
Du kan bare deaktivere QuickChill-funksjonen
ved å trykke på QuickChill-knappen på nytt.
QuickChill-indikatoren vil slukke.
Viktig
Denne funksjonen stopper automatisk etter 52
timer.
Første gangs bruk
Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske det innvendig samt alt utstyret i lunkent vann tilsatt et
nøytralt rengjøringsmiddel for å fjerne den typi-
www.zanussi.com
ske lukten i flunkende nye apparater. Husk å tørke nøye.
Viktig Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade overflaten.
29
Daglig bruk
Oppbevaring av frosne matvarer
Når produktet slås på for første gang eller etter
en periode der den ikke var i bruk, må du la den
stå på i minst 2 timer før du legger inn matvarer.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt finner
det du leter etter. Fjern alle skuffene hvis du skal
oppbevare større mengder matvarer. På alle hyllene kan du la matvarene stikke ut 15 mm fra
døren.
Viktig Dersom det oppstår tining, f.eks. på
grunn av strømbrudd, og hvis strømmen er borte
lenger enn den verdien som er oppført i tabellen
over tekniske egenskaper under “stigetid”, må
den tinte maten brukes opp så raskt som mulig
eller tilberedes øyeblikkelig og så fryses igjen
(etter avkjøling).
Frysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn ferske
matvarer og for å oppbevare frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Når du vil fryse inn ferske matvarer, må hurtigkjøl-funksjonen aktiveres minst 24 timer før varene som skal fryses inn, legges i fryseseksjonen.
Plasser de ferske matvarene som skal fryses,
nederst i seksjonen.
Maksimal mengde mat som kan innfryses på et
døgn er spesifisert på typeskiltet, en etikett som
sitter på innsiden av kjøleskapet.
Nedfrysingen tar et døgn: i løpet av denne perioden må du ikke legge inn mer som skal fryses.
Etter ett døgn, når fryseprosessen er ferdig, deaktiverer du hurtigkjøl-funksjonen (se "Hurtigkjøl-funksjon").
Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før de skal
brukes i forhold til hvor mye tid du har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de ennå
er frosne, direkte fra fryseren: i så fall tar tilberedningen lengre tid.
30
Plassere dørhyllene
Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder
for oppbevaring av
beholdere av forskjellig størrelse.
Trekk hyllen litt etter
litt i pilenes retning til
den løsner. Sett den
deretter i ønsket stilling
1
2
3
Flyttbare hyller
Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en rekke
riller, slik at hyllene kan plasseres etter ønske.
Fjerne frysekurver fra fryseren
Frysekurvene er utstyrt med en stoppesikring
som hindrer at de kan falle ut eller fjernes utilsiktet. Når du vil fjerne kurven fra fryseren, trekker
du den mot deg, og når kurven når stoppepunktet, fjerner du den ved å vippe fronten oppover.
Sett kurven på plass igjen ved å løfte den litt
opp foran og sette den inn i fryseren. Når kurven
er over stoppepunktet, skyver du den tilbake i
posisjon.
2
1
www.zanussi.com
Nyttige tips og råd
Normale driftslyder
• Du kan høre en lav gurglelyd eller boblelyd
når kuldemediet pumpes gjennom spolekretsen eller rørledningene. Dette er normalt.
• Når kompressoren går, pumpes kuldemediet
rundt i kjølesystemet, og du hører en summeog pulserende lyd fra kompressoren. Dette er
normalt.
• Den termiske utvidingen kan forårsake en
plutselig knakelyd. Det er et naturlig, ikke farlig fysisk fenomen. Dette er normalt.
• Når kompressoren slås på eller slås av, hører
du et lavt "klikk" fra termostaten. Dette er normalt.
Tips til energisparing
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen lenger enn absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren står på høyeste innstilling og apparatet er fullt av mat, vil kompressoren gå uavbrutt, noe som fører til at det dannes rim eller
is på fordamperen. Hvis dette skjer, dreies
termostatbryteren til en lavere innstilling, slik
at apparatet avrimes automatisk og strømforbruket reduseres.
Tips til kjøling av ferske matvarer
For best mulig effekt:
• Oppbevar ikke varme matvarer eller dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til maten eller pakk den inn, særlig hvis
den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt
rundt den.
Tips til kjøling
Nyttige tips:
Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer og plasseres på glasshyllen over grønnsskskuffen.
Kjøtt bør kun oppbevares slik i én, eller maks. to
dager.
Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.: tildekkes godt og plasseres på hvilken som helst hylle.
www.zanussi.com
Frukt og grønnsaker: renses nøye og plasseres i
spesialskuffen(e). Sitronsaft kan misfarge plastdeler på kjøleskapet hvis de kommer i kontakt.
Det anbefales derfor at sitrus oppbevares i separate beholdere.
Smør og ost: plasseres i lufttette bokser eller
pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for å holde
luft borte så godt som mulig.
Flasker: bør være lukket og oppbevares i flaskestigen i døren.
Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun oppbevares i kjøleskap dersom de er godt innpakket.
Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best mulig
frysing:
• maksimal mengde matvarer som kan innfryses
i løpet av ett døgn er oppført på typeskiltet;
• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke legges
flere matvarer inn i fryseren i denne perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og som er
godt renset bør innfryses;
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at de
innfryses raskt og helt til kjernen og slik at det
senere blir enklere å tine kun den mengden
du vil bruke;
• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller plast og
sørg for at pakkene er lufttette;
• ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i kontakt med matvarer som allerede er frosne for
å hindre at temperaturen øker i disse;
• magre matvarer har lenger holdbarhet enn fete; salt reduserer matvarenes oppbevaringstid;
• saftis som spises like etter at de er tatt ut av
fryseseksjonen, kan forårsake frostskader på
huden;
• det er lurt å merke hver enkelt pakke med innfrysingsdatoen, slik at du lettere kan følge
med på oppbevaringstiden.
Tips til oppbevaring av frosne matvarer
For at produktet skal oppnå best mulig effekt,
bør du:
31
• påse at frosne matvarer har vært oppbevart
på riktig måte i butikken;
• påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til
fryseren din hjemme på kortest mulig tid;
• døren ikke åpnes for ofte, og at den ikke står
åpen lenger enn nødvendig;
• når maten er tint bederves den raskt og kan
ikke fryses inn igjen;
• ikke overskrid oppbevaringstidene som matvareprodusenten har merket emballasjen
med.
Stell og rengjøring
Obs Trekk støpselet ut av stikkontakten før
du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i
kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal
derfor kun utføres av autorisert tekniker.
Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent
vann tilsatt litt nøytral såpe.
• kontroller dørpakningene regelmessig og vask
dem for å sikre at de er rene og fri for matrester.
• skyll og tørk grundig.
Viktig Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på
noen rør og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver, sterkt
parfymerte rengjøringsprodukter eller
vokspoleringsmidler for å rengjøre innvendig.
Dette skader overflaten og etterlater sterk lukt.
Rengjør kompressoren på baksiden av produktet med en børste. Dette gjør at produktets ytelse blir bedre, og du sparer energi.
Viktig Unngå skader på kjølesystemet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder
kjemikalier som angriper/skader plastdelene
som er brukt i dette apparatet. Derfor anbefaler
vi at utsiden av dette apparatet kun rengjøres
med varmt vann tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk, blir rim automatisk fjernet fra
kjøleseksjonens fordamper hver gang kompressoren stopper. Smeltevannet renner ut gjennom
et dreneringshull og inn i en spesialbeholder på
baksiden av produktet, over kompressoren, der
det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for
smeltevann med jevne
mellomrom for å hindre at vannet flommer
over og drypper ned
på maten inne i kjøleskapet.
Avriming av fryseren
Fryseseksjonen på denne modellen er en "no
frost" type. Dette betyr at det ikke danner seg
rim under bruk, hverken på de indre veggene eller på matvarene.
Det faktum at det ikke danner seg rim skyldes
en kontinuerlig sirkulasjon av kald luft inne i seksjonen, som drives av en vifte som reguleres automatisk.
Feilsøking
Obs Før feilsøking skal støpselet trekkes ut
av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i
denne bruksanvisningen, skal kun utbedres av
kvalifisert elektriker eller faglært person.
32
Viktig Fryseren lager lyder under normal drift
(kompressor, sirkulering av kjølevæske).
www.zanussi.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produktet er støyintensivt.
Produktet er ikke riktig montert.
Kontroller at produktet står stødig (alle føttene skal være på gulvet).
Produktet fungerer ikke.
Støpselet er ikke satt ordentlig i
stikkontakten.
Sett støpselet ordentlig inn i stikkontakten.
Produktet får ikke strøm. Stikkontakten er ikke spenningsførende.
Koble et annet elektrisk produkt til
stikkontakten.
Kontakt en kvalifisert elektriker.
Lysenheten er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Enheten er defekt.
Se "Bytte ut kontrollenheten".
Temperaturen er ikke riktig innstilt.
Still inn en høyere temperatur.
Døren er ikke ordentlig lukket.
Se "Lukke døren".
Døren har blitt åpnet for ofte.
Ikke la døren stå åpen lenger enn
nødvendig.
Maten har for høy temperatur.
La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger til oppbevaring.
Lysenheten virker ikke.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Romtemperaturen er for høy.
Senk romtemperaturen.
Det renner vann på bakveggen i kjøleskapet.
Under den automatiske avrimingsprosessen tiner rimet på bakveggen.
Dette er normalt.
Det renner vann inn i kjøleskapet.
Vannavløpet er tilstoppet.
Rengjør vannavløpet.
Matvarer forhindrer at vannet får
samle seg i vannoppsamlingsbeholderen.
Pass på at ingen matvarer berører
bakveggen.
Temperaturregulatoren er ikke riktig
innstilt.
Still inn en lavere/høyere temperatur.
Temperaturen i produktet
er for høy/for lav.
Hvis produktet fremdeles ikke virker etter kontrollene ovenfor, må du kontakte nærmeste kundeservice.
Bytte ut kontrollenheten
Produktet er utstyrt med et ekstra holdbart LEDlys.
Kontrollenheten kan bare skiftes av en servicetekniker. Kontakt servicesenteret.
www.zanussi.com
Lukke døren
1. Rengjør dørpakningene.
2. Skift ut defekte pakninger ved behov. Kontakt kundeservice.
33
Tekniske data
Mål
Høyde
1845 mm
Bredde
595 mm
Dybde
642 mm
Tid, temperaturøkning
18 t
Spenning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniske informasjonen finner du på typeskiltet til venstre på innsiden av produktet og på
energietiketten.
Montering
Obs Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig
for din egen sikkerhets skyld og for
informasjon om korrekt operasjon av apparatet,
før apparatet installeres.
Plassering
Installet dette apparatet på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som
er oppført på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
sett bør produktet ikke plasseres under overskap. En eller flere justerbare føtter på bunnen
av skapet muliggjør nøyaktig vatring.
min
100mm
min
100mm
A
B
C
20mm
For å garantere korrekt funksjon ved romtemperatur over 38 ºC anbefales det å ha en avstand
på 30 mm mellom produktets sider og nærliggende inventar.
Plan oppstilling
Lokalitet
Advarsel Det må være mulig å koble
produktet fra strømmen. Støpselet må
derfor være lett tilgjengelig etter montering.
Produktet bør monteres i god avstand fra varmekilder, som radiatorer, varmtvannsberedere,
direkte sollys osv. Påse at luften kan sirkulere
fritt rundt baksiden av skapet. For å oppnå best
ytelse når produktet er plassert under et overskap, må minste avstanden mellom toppen av
produktet og skapet være minst 100 mm. Ideelt
34
Pass på at apparatet
står i vater. Dette kan
gjøres med to justerbare føtter på undersiden foran.
www.zanussi.com
Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen som
er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen
er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal apparatet koples
til en separat jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse med EUdirektiver.
3
4
• Skru av tappen til det nedre hengselet (5) og
skru det nedre hengselets tapp (6) inn i det
venstre hullet til det nedre hengselet.
6
Omhengsling av døren
Viktig Vi foreslår at dette arbeidet utføres av to
personer, og at den ene holder produktet godt
fast mens den andre arbeider.
Slik hengsler du om døren:
• Åpne døren og tøm hyllene
• Skru ut skruene på det øverste dørhengselet.
(1)
• Fjern døren fra det midtre hengselet. (2)
• Plasser dekselet til det øvre hengselet inn i
hullene på den motsatte siden.
• Skru ut skruene på det midtre dørhengselet
(3)
1
5
• Skru ut skruene på det nedre dørhengselet
og fjern hengselet. (8)
• Skru av de nedre dekselpluggene og skru
dem inn i hullet på motsatt side. (7)
• Monter det nedre hengselet på motsatt side
og fest det med skruene. (8)
7
8
2
• Fjern pluggene på oversiden av begge dørene, og flytt dem til den andre siden.
• Fjern den nedre døren fra det nedre hengselet. (4)
www.zanussi.com
• Plasser den nedre døren på det nedre
hengselet. (9)
• Skru av de midtre dekselpluggene og skru
dem inn i hullet på motsatt side. (10)
• Monter det midtre hengselet på motsatt side
og fest det med skruene. (11)
35
10
11
180
o
9
• Plasser den øvre døren på det midtre
hengselet. (12)
• Fest døren med det øvre hengselet og fest
det med skruene. (13)
Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du
kobler til produktet, slik at oljen kan samle seg i
kompressoren.
Hvis omgivelsestemperaturen er lav (for eksempel om vinteren), kan det hende at pakningen ikke passer som den skal mot kabinettet. I så fall
venter du til pakningen justerer seg selv.
Dersom du ikke selv vil gjennomføre arbeidet
som beskrives over, kan du ta kontakt med nærmeste servicesenter. Mot regning vil en tekniker
ved servicesenteret hengsle om døren på produktet ditt.
13
12
Miljøhensyn
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse
og for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter som
36
er merket med symbolet sammen med
husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der
hvor tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen
for nærmere opplysninger.
www.zanussi.com
Índice
Instruções de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Descrição do produto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Painel de controlo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Primeira utilização _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilização diária _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sugestões e conselhos úteis _ _ _ _ _ _ _ _
37
40
41
41
42
43
Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Resolução de problemas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dados técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Preocupações ambientais _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
44
45
46
47
49
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
Instruções de segurança
Para a sua própria segurança e para garantir
uma utilização correcta, antes de instalar e usar
o aparelho pela primeira vez, leia atentamente
este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas
as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o
seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em
caso de transferência ou venda, para que todos
os que venham a usá-lo estejam devidamente
informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade, guarde
as precauções destas instruções de utilização,
uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.
Segurança para crianças e pessoas
vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado
por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou
instrução relativa à utilização do aparelho por
uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças. Existe o risco de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais perto do
aparelho possível) e retire a porta para evitar
que crianças a brincar sofram choques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.
www.zanussi.com
• Se este aparelho, com vedantes de porta
magnéticos for substituir um aparelho mais
velho com fecho de mola (lingueta) na porta
ou tampa, certifique-se de que o fecho de
mola está desactivado antes de eliminar o velho aparelho. Tal irá evitar que se torne numa
armadilha fatal para uma criança.
Segurança geral
Advertência
Mantenha desobstruídas as aberturas de ventilação do aparelho ou da estrutura onde este se
encontra encastrado.
• O aparelho destina-se à conservação de alimentos e/ou bebidas em ambiente doméstico
normal e noutros ambientes semelhantes, como:
– áreas de cozinha destinadas ao pessoal
em lojas, escritórios e outros ambientes de
trabalho;
– turismo rural e utilização por clientes de
hotéis, motéis e outros ambientes do tipo
residencial;
– ambientes do tipo residencial com dormida
e pequeno-almoço;
– catering e ambientes semelhantes não comerciais.
• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para acelerar o processo
de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos (como
máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, excepto se estiverem
aprovados para esse fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito de refrigeração.
37
• O circuito de refrigeração do aparelho contém isobutano (R600a), um gás natural com
um alto nível de compatibilidade ambiental
mas que é inflamável.
Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito de refrigeração fica danificado.
Se o circuito de refrigeração for danificado:
– evite chamas vivas e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma.
Quaisquer danos no cabo poderão provocar
um curto-circuito, incêndio e/ou choque eléctrico.
Advertência A substituição de qualquer
componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor) tem de ser efectuada
por um agente de assistência certificado ou por
pessoal técnico qualificado, para evitar perigos.
1.
Não é permitido prolongar o cabo de alimentação com extensões.
2. Certifique-se de que a ficha não fica esmagada ou danificada pela parte de trás
do aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um
incêndio.
3. Certifique-se de que a ficha do aparelho
fica facilmente acessível.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada eléctrica estiver solta, não
introduza a ficha. Existe o risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. O aparelho não deve funcionar sem a
tampa da lâmpada (se prevista) de iluminação interior.
• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado
quando o deslocar.
• Não retire os itens do compartimento do congelador, nem toque neles, se estiver com as
mãos húmidas/molhadas, pois pode sofrer
abrasões na pele ou queimaduras provocadas pelo gelo.
38
• Evite a exposição prolongada do aparelho à
luz solar directa.
• As lâmpadas (se previstas) utilizadas neste
aparelho são lâmpadas especiais, seleccionadas apenas para electrodomésticos. Não
são adequadas para iluminação doméstica.
Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de
plástico do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no
aparelho, porque podem explodir.
• Não coloque alimentos directamente em frente à saída de ar na parede traseira. (Se o
aparelho for do tipo Frost Free - sem gelo)
• Depois de descongelados, os alimentos não
devem ser recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos
fabricantes do aparelho devem ser estritamente cumpridas. Consulte as respectivas
instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do
congelador, uma vez que cria pressão no recipiente, podendo fazer com que expluda,
provocando danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.
Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e
retire a ficha da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o
gelo do aparelho. Utilize um raspador de
plástico.
• Inspeccione regularmente o orifício de descarga do frigorífico para presença de água
descongelada. Se necessário, limpe o orifício
de descarga. Se o orifício estiver bloqueado,
a água irá acumular na parte inferior do aparelho.
www.zanussi.com
Instalação
Importante Para efectuar a ligação eléctrica,
siga atentamente as instruções fornecidas nos
parágrafos específicos.
• Retire o aparelho da embalagem e verifique
se tem danos. Não ligue o aparelho se estiver
danificado. Comunique imediatamente os
possíveis danos ao estabelecimento onde o
adquiriu. Nesse caso, guarde a embalagem.
• É aconselhável aguardar, no mínimo, quatro
horas antes de ligar o aparelho, para permitir
que o óleo regresse ao compressor.
• Deve haver uma circulação de ar adequada
em torno do aparelho; caso contrário, pode
ocorrer sobreaquecimento. Para obter uma
ventilação suficiente, siga as instruções relativas à instalação.
• Sempre que possível, a parte traseira do produto deve estar virada para uma parede para
evitar que as pessoas toquem nas partes
quentes (compressor) e se queimem.
• O aparelho não pode ficar instalado perto de
radiadores ou fogões.
• Certifique-se de que a ficha de alimentação
fica acessível após a instalação do aparelho.
• Ligue apenas a uma fonte de água potável
(se a ligação de água estiver prevista).
www.zanussi.com
Assistência Técnica
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários
para a manutenção do aparelho devem ser
efectuados por um electricista qualificado ou
pessoa competente.
• Não remova a cobertura da luz LED. Contacte o serviço pós-venda mais próximo para a
substituição da placa de luz LED, caso esta
seja necessária.
• A manutenção deste produto deve ser efectuada por um centro de assistência autorizado, o qual deverá utilizar apenas peças sobressalentes originais.
Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no
circuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado
juntamente com o lixo doméstico. A espuma de
isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símbolo
são recicláveis.
39
Descrição do produto
1
2
3
7
4
5
6
1 Gavetas para legumes
2 Prateleiras do interior
5 Prateleira para garrafas
6 Gavetas do congelador
3 Painel de comandos
4 Prateleiras da porta
7 Placa de características
40
www.zanussi.com
Painel de controlo
1
3
2
1 Indicadores de temperatura LED
2 Botão QuickChill
Normalmente, uma definição média é a mais
adequada.
3 Regulador de temperatura
No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo em conta que a temperatura no interior do aparelho depende do seguinte:
• temperatura ambiente
• frequência de abertura da porta
• quantidade de alimentos armazenados
• local do aparelho.
Ligar
Insira a ficha de alimentação eléctrica na tomada.
Regulação da temperatura
Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte
modo:
• toque no botão regulador de temperatura até
que o LED correspondente à temperatura desejada se acenda. A selecção é gradual, variando entre 2 e 8 °C.
Ao primeiro toque no botão, o LED da regulação actual fica intermitente.
Com toques subsequentes no botão, a temperatura seleccionada move-se 1 posição. O
LED correspondente fica intermitente por algum tempo.
Toque no botão de regulação até seleccionar
a temperatura que pretende. A regulação fica
definida
Função QuickChill
Pode activar a função QuickChill pressionando
o botão QuickChill.
O LED correspondente ao símbolo QuickChill
acende.
Pode desactivar a função QuickChill pressionando o botão QuickChill novamente.
O indicador QuickChill apaga-se.
Importante
Esta função pára automaticamente após 52 horas.
regulação mais fria: +2°C
regulação mas quente: +8°C
Primeira utilização
Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez,
limpe o interior e todos os acessórios internos
www.zanussi.com
com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo, de
seguida seque minuciosamente.
41
Importante Não utilize detergentes ou pós
abrasivos, pois estes danificam o acabamento.
Utilização diária
Armazenamento de alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após um período sem utilização, deixe o aparelho funcionar
pelo menos 2 horas antes de colocar os produtos no compartimento.
As gavetas do congelador permitem encontrar a
embalagem pretendida com rapidez e facilidade. Se pretender armazenar grandes quantidades de alimentos, retire todas as gavetas. Pode
colocar alimentos que fiquem salientes até 15
mm da porta em todas as prateleiras.
Importante Em caso de descongelação
acidental, por exemplo, devido a falta de
electricidade, se a energia estiver desligada
durante mais tempo do que o “Tempo de
autonomia” indicado na tabela de
características técnicas, os alimentos
descongelados terão de ser consumidos
rapidamente ou cozinhados imediatamente e
depois novamente congelados (depois de
arrefecerem).
Congelação de alimentos frescos
O compartimento do congelador é adequado
para congelar alimentos frescos e conservar alimentos congelados e ultracongelados a longo
prazo.
Para congelar alimentos frescos, active a função Quick Chill pelo menos 24 horas antes de
colocar os alimentos a congelar no compartimento do congelador.
Coloque os alimentos frescos a congelar no
compartimento inferior.
A quantidade máxima de alimentos que podem
ser congelados em 24 horas está indicada na
placa de características, uma etiqueta presente
nas paredes internas do frigorífico.
O processo de congelação demora 24 horas:
durante este período, não introduza novos alimentos para congelar.
Após 24 horas, quando o processo de congelação tiver terminado, desactive a função Quick
Chill (consulte “Função Quick Chill”).
42
Descongelação
Os alimentos congelados, antes de serem utilizados, podem ser descongelados no compartimento do frigorífico ou à temperatura ambiente,
dependendo do tempo disponível para esta
operação.
Os pedaços pequenos podem mesmo ser cozinhados ainda congelados, directamente do
congelador: neste caso, a confecção irá demorar mais.
Posicionamento das prateleiras da porta
Para permitir o armazenamento de embalagens de alimentos
de várias dimensões,
as prateleiras da porta podem ser colocadas a diferentes alturas.
Puxe gradualmente a
prateleira na direcção
das setas até se soltar e depois reposicione-a como quiser.
1
2
3
Prateleiras amovíveis
As paredes do frigorífico têm várias calhas que
lhe permitem posicionar as prateleiras como
preferir.
Remoção dos cestos de congelação do
congelador
Os cestos de congelação têm um batente limitador para evitar a sua remoção acidental ou
www.zanussi.com
queda. Quando retirar um cesto do congelador,
puxe-o na sua direcção e, ao atingir o batente,
retire o cesto inclinando a parte dianteira para
cima.
Para voltar a colocá-lo, levante ligeiramente a
parte dianteira do cesto para o introduzir no
congelador. Assim que passar pelos batentes,
empurre os cestos para a devida posição.
2
1
Sugestões e conselhos úteis
Sons de funcionamento normais
• Poderá um ouvir um som de gorgolejar ténue
quando o refrigerante estiver a ser bombeado
através das bobinas ou tubagens. Isto está
correcto.
• Quando o compressor está ligado, o refrigerante está a ser bombeado e ouvirá um som
surdo e um ruído pulsante proveniente do
compressor. Isto está correcto.
• A dilatação térmica poderá provocar um ruído
repentino de estilhaçar. É natural e não constitui um fenómeno físico perigoso. Isto está
correcto.
• Quando o compressor ligar e desligar, ouvirá
um "clique" ténue no regulador da temperatura. Isto está correcto.
Conselhos para poupar energia
• Não abra muitas vezes a porta nem a deixe
aberta mais tempo do que o necessário.
• Se a temperatura ambiente for alta e o regulador de temperatura se encontrar na definição de baixa temperatura com o aparelho
completamente cheio, o compressor pode
funcionar continuamente, causando gelo no
evaporador. Se isto acontecer, coloque o regulador de temperatura em definições mais
quentes, para permitir a descongelação automática, poupando assim no consumo de
electricidade.
Conselhos para a refrigeração de
alimentos frescos
Para obter o melhor desempenho:
• não guarde alimentos quentes ou líquidos
que se evaporam no frigorífico
www.zanussi.com
• cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente se tiverem um cheiro forte
• posicione os alimentos de modo a que o ar
possa circular livremente em redor
Conselhos para a refrigeração
Conselhos úteis:
Carne (todos os tipos) : embrulhe em sacos de
politeno e coloque na prateleira de vidro acima
da gaveta de vegetais.
Por motivos de segurança, guarde desta forma
por um dia ou dois no máximo.
Alimentos cozinhados, pratos frios, etc.: devem
estar cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.
Fruta e legumes: devem ser bem lavados e colocados nas gavetas especiais fornecidas. O
sumo de limão pode alterar a cor das peças de
plástico do frigorífico se estiver em contacto
com elas. Por conseguinte, recomendamos que
mantenha os citrinos em recipientes separados.
Manteiga e queijo: estes devem ser colocados
em recipientes herméticos especiais ou embrulhados em folha de alumínio ou sacos de politeno para excluir o máximo de ar possível.
Garrafas: devem estar fechadas e devem ser armazenadas na prateleira de garrafas da porta.
Bananas, batatas, cebolas e alho, se não estiverem embalados, não devem ser guardados no
frigorífico.
Conselhos para a congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo de
congelação, eis alguns conselhos importantes:
• a quantidade máxima de alimentos que pode
ser congelada em 24h. está mostrada na placa de dados;
43
• O processo de congelamento demora 24 horas. Não devem ser adicionados mais alimentos para congelação durante este período;
• congele apenas alimentos de alta qualidade,
frescos e extremamente limpos;
• Prepare os alimentos em pequenas quantidades para permitir que sejam rápida e completamente congeladas e para tornar possível
subsequentemente descongelar apenas a
quantidade necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de alumínio
ou politeno e certifique-se de que as embalagens são herméticas;
• Não permita que os alimentos frescos e descongelados entrem em contacto com os alimentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;
• os alimentos sem gordura são melhores para
armazenar que os alimentos com gordura; o
sal reduz o tempo de armazenamento dos alimentos;
• a água congela. Se for consumida imediatamente após a remoção do compartimento do
congelador, poderá causar queimaduras de
gelo na pele;
• é aconselhável que anote a data de congelação em cada embalagem individual para permitir que saiba o tempo de armazenamento.
Conselhos para o armazenamento de
alimentos congelados
Para obter o melhor desempenho deste aparelho, siga estas indicações:
• certifique-se de que os alimentos congelados
comercialmente foram armazenados adequadamente pelo vendedor;
• certifique-se de que os alimentos congelados
são transferidos do supermercado para o
congelador no tempo mais curto possível;
• não abra a porta muitas vezes, nem a deixe
aberta mais tempo do que o necessário;
• uma vez descongelados, os alimentos degradam-se rapidamente e não podem voltar a
ser congelados;
• não exceda o período de armazenamento indicado pelo produtor dos alimentos.
Manutenção e limpeza
Cuidado Retire a ficha da tomada antes
de efectuar qualquer operação de
manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na
sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas
exclusivamente por técnicos autorizados.
Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• limpe o interior e os acessórios com água
morna e um pouco de detergente neutro.
• verifique regularmente os vedantes da porta e
limpe-os para garantir que estão limpos e
sem resíduos.
• lave e seque minuciosamente.
Importante Não puxe, não desloque, nem
danifique quaisquer tubos e/ou cabos no
interior do aparelho.
44
Nunca utilize detergentes, pós abrasivos,
produtos de limpeza muito perfumados ou cera
de polir para limpar o interior, pois isto irá
danificar a superfície e deixar um odor forte.
Limpe o compressor na parte de trás do aparelho com uma escova. Esta operação vai melhorar o desempenho do aparelho e reduzir o consumo de electricidade.
Importante Tenha cuidado para não danificar
o sistema de arrefecimento.
Muitos agentes de limpeza de superfícies de
cozinhas contêm químicos que podem atacar/
danificar os plásticos usados neste aparelho.
Por esta razão é aconselhável que a estrutura
exterior deste aparelho seja limpa apenas com
água morna com um pouco de solução de limpeza adicionada.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à
tomada de alimentação.
www.zanussi.com
Descongelar o frigorífico
O gelo é automaticamente eliminado do evaporador do compartimento do frigorífico sempre
que o compressor motorizado pára, durante o
funcionamento normal. A água resultante da
descongelação é descarregada por um orifício
de descarga para um recipiente especial colocado na parte traseira do aparelho, sobre o
compressor motorizado, onde se evapora.
Descongelar o congelador
O compartimento do congelador deste modelo,
por sua vez, é do tipo “no frost”. Isto significa
que não há qualquer formação de gelo durante
o seu funcionamento, quer nas paredes interiores, quer nos alimentos.
A ausência de gelo deve-se à circulação contínua de ar frio no interior do compartimento, accionado por um ventilador controlado automaticamente.
É importante limpar
periodicamente o orifício de descarga da
água resultante da
descongelação, no
centro do canal do
compartimento do frigorífico, para evitar o
transbordamento de
água para os alimentos.
Resolução de problemas
Cuidado Antes da resolução de
problemas, retire a ficha da tomada.
A resolução de problemas que não estejam
indicados neste manual só deve ser efectuada
por um electricista qualificado ou por uma
pessoa competente.
Problema
Importante Existem alguns ruídos durante a
utilização normal (compressor, circulação de
refrigerante).
Causa possível
Solução
O aparelho emite demasiado ruído.
O aparelho não está instalado correctamente.
Verifique se o aparelho está estável
(todos os pés devem estar assentes
no chão).
O aparelho não funciona.
A ficha não está inserida correctamente na tomada eléctrica.
Ligue correctamente a ficha na tomada eléctrica.
O aparelho não tem alimentação
eléctrica. Não existe voltagem na
tomada eléctrica.
Ligue outro aparelho eléctrico na tomada eléctrica.
Contacte um electricista qualificado.
O dispositivo de luz está em stand-by.
Feche e abra a porta.
A unidade está avariada.
Consulte “Substituir a unidade de
controlo”.
A temperatura não está definida
correctamente.
Seleccione uma temperatura mais
elevada.
O dispositivo de luz não
funciona.
O compressor funciona
continuamente.
www.zanussi.com
45
Problema
Causa possível
Solução
A porta não está bem fechada.
Consulte “Fechar a porta”.
A porta foi aberta demasiadas vezes.
Não mantenha a porta aberta mais
tempo do que o necessário.
A temperatura dos alimentos está
demasiado elevada.
Deixe que a temperatura dos alimentos diminua até à temperatura ambiente antes de os guardar.
A temperatura ambiente está demasiado elevada.
Reduza a temperatura ambiente.
Há água a escorrer na placa traseira do frigorífico.
Durante o processo de descongelação automática, o gelo descongela
na parede posterior.
Isto é normal.
Há água que escorre para
o frigorífico.
A saída de água está obstruída.
Limpe a saída de água.
Há produtos a impedir que a água
escorra para o colector de água.
Certifique-se de que os produtos não
tocam na parede posterior.
O regulador de temperatura não está bem posicionado.
Seleccione uma temperatura mais alta/baixa.
A temperatura no aparelho
está demasiado baixa/alta.
Se o seu aparelho continuar a não funcionar
correctamente depois de ter efectuado as verificações acima mencionadas, contacte o centro
de assistência após-venda.
Fechar a porta
1. Limpe as juntas da porta.
2. Se necessário, substitua as juntas de porta
defeituosas. Contacte o serviço pós-venda.
Substituir a unidade de controlo
O aparelho está equipado com uma luz interior
LED de longa duração.
Apenas a assistência técnica está autorizada a
substituir a unidade de controlo. Contacte o seu
Centro de Assistência Técnica.
Dados técnicos
Dimensão
Altura
1845 mm
Largura
595 mm
Profundidade
642 mm
Autonomia com corte de energia
18 h
Voltagem
230-240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se na placa
de características, no lado esquerdo do interior
do aparelho, e na etiqueta de energia.
46
www.zanussi.com
Instalação
Cuidado Leia as "Informações de
segurança" cuidadosamente para a sua
segurança e funcionamento correcto do
aparelho antes de o instalar.
Posicionamento
Instale este aparelho num local com uma temperatura ambiente que corresponde à classe
climática indicada na placa de dados do aparelho:
Classe
climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
Localização
Advertência Deve ser possível desligar o
aparelho da corrente eléctrica; a ficha de
alimentação eléctrica tem de ficar facilmente
acessível após a instalação.
O aparelho deve ser instalado num local afastado de fontes de calor, como radiadores, termoacumuladores, luz solar directa, etc. Certifique-se de que o ar pode circular livremente
atrás do aparelho. Para garantir o melhor desempenho possível se o aparelho estiver debaixo de uma unidade suspensa na parede, a distância mínima entre o topo do aparelho e a unidade de parede deve ser pelo menos 100 mm.
Em todo o caso, deve-se evitar colocar o aparelho debaixo de uma unidade suspensa na parede. O nivelamento preciso é garantido por um
ou vários pés ajustáveis na base do aparelho.
min
100mm
min
100mm
A
20mm
www.zanussi.com
B
C
Para garantir o funcionamento correto em ambientes com temperatura superior a 38 ºC, é recomendável que exista uma separação de 30
mm entre os lados do aparelho e os móveis adjacentes.
Nivelamento
Quando instalar o
aparelho assegure-se
de que fica nivelado.
Isto pode ser obtido
através de dois pés
ajustáveis na base, à
frente.
Ligação eléctrica
Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a
frequência indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.
O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha
do cabo de alimentação é fornecida com um
contacto para este objectivo. Se a tomada da
fonte de alimentação doméstica não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à
terra separada, em conformidade com as normas actuais, consultando um electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade
caso as precauções de segurança acima não
sejam cumpridas.
Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.
Reversibilidade da porta
Importante Recomendamos que execute as
seguintes operações com a ajuda de outra
pessoa que irá segurar as portas do aparelho
durante as operações.
Para mudar o sentido de abertura da porta, execute estes passos:
• Abra a porta e retire as prateleiras.
• Desaperte os parafusos da dobradiça superior. (1)
47
• Retire a porta da cavilha da dobradiça intermédia. (2)
• Coloque a tampa da dobradiça superior nos
orifícios do lado oposto.
• Retire os parafusos da dobradiça intermédia
(3).
1
2
7
8
• Coloque a porta inferior na cavilha da dobradiça inferior. (9)
• Retire os tampões intermédios e coloque-os
no lado oposto. (10)
• Coloque a dobradiça intermédia no lado
oposto e aperte-a com os parafusos. (11)
• Retire os tampões do lado superior de ambas
as portas e coloque-os no lado oposto.
• Retire a porta inferior da cavilha da dobradiça
inferior. (4)
10
11
3
4
• Desaperte a cavilha da dobradiça inferior (5)
e aperte-a (6) no orifício esquerdo da dobradiça inferior.
180
o
9
• Coloque a porta superior na cavilha da dobradiça intermédia. (12)
• Aperte a dobradiça superior com os respectivos parafusos para fixar a porta. (13)
13
12
6
5
• Retire os parafusos da dobradiça inferior e
remova-a. (8)
• Retire os tampões inferiores e coloque-os no
lado oposto. (7)
• Coloque a dobradiça inferior no lado oposto
e aperte-a com os parafusos. (8)
48
É aconselhável aguardar, no mínimo, quatro horas antes de ligar o aparelho, para permitir que
o óleo regresse ao compressor.
Se a temperatura ambiente for baixa (por exemplo, no Inverno), a junta pode não se moldar
perfeitamente ao aparelho. Neste caso, aguarde
que a junta se molde naturalmente.
Caso não queira executar as operações acima
mencionadas, contacte o Serviço Pós-venda
mais próximo. Os custos da inversão da abertura das portas pelo técnico do Serviço Pós-venda serão suportados por si.
www.zanussi.com
Preocupações ambientais
Recicle os materiais que apresentem o símbolo
. Coloque a embalagem nos contentores
indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública
através da reciclagem de aparelhos eléctricos e
www.zanussi.com
electrónicos. Não elimine os aparelhos que
tenham o símbolo juntamente com os
resíduos domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local ou
contacte as suas autoridades municipais.
49
Innehåll
Säkerhetsföreskrifter _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Produktbeskrivning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kontrollpanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
När maskinen används första gången _ _ _ _
Daglig användning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Råd och tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
50
52
53
54
54
55
Underhåll och rengöring _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Felsökning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniska data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miljöskydd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
56
57
58
58
60
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsföreskrifter
För din egen säkerhet och för att du skall kunna
använda produkten på korrekt sätt är det viktigt
att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången.
För att undvika onödiga misstag och olyckor är
det viktigt att alla som använder produkten har
god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och
se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas.
För att minimera risken för skador på person
och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts.
Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt är inte avsedd att användas av
personer (även barn) med nedsatt fysisk eller
sensorisk förmåga, eller om de har bristande
erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras
och övervakas av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
Barn bör alltid övervakas när de använder
produkten för att säkerställa att de inte leker
med den.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll
för barn. Risk för kvävning kan föreligga.
• När du skall kassera produkten: koppla loss
den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så
nära produkten som möjligt) och demontera
dörrarna så att lekande barn inte utsätts för
elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda.
50
• Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som
har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var
noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då
finns det ingen risk att produkten blir en
dödsfälla för barn.
Allmän säkerhet
Varning
Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras
i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet.
• Produkten är avsedd för förvaring av matvaror
och/eller drycker i ett normalt hushåll enligt
beskrivning i denna bruksanvisning.
– personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer
– av gäster på hotell, motell och andra typer
av boendemiljöer
– miljöer av typen bed and breakfast
– catering och liknande icke-återförsäljarapplikationer.
• Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen.
• Använd inga andra elektriska apparater inne i
produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de
inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
• Var noga med att inte skada kylkretsen.
• I kylkretsen används isobutan (R600a) som
köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas,
men den är dock brandfarlig.
www.zanussi.com
Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten.
Om kylkretsen skadas:
– undvik att komma nära öppen eld och antändande källor
– ventilera noga rummet där produkten står
• Det är farligt att ändra specifikationerna eller
att försöka modifiera denna produkt på något
sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
Varning Elektriska delar (t.ex. nätkabel,
stickkontakt, kompressor) får endast bytas
ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.
1.
2.
•
•
•
•
Nätkabeln får inte förlängas.
Se till att stickkontakten inte kläms eller
skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när
produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget
sitter löst. Risk för elektriska stötar eller
brand föreligger.
6. Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampglas (i förekommande fall) sitter på plats.
Denna produkt är tung. Var försiktig när du
flyttar den.
Plocka inte ut matvaror från frysfacket och ta
inte i dem med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till skador på huden eller
frost-/frysskador.
Se till att produkten inte exponeras för direkt
solsken under långa perioder.
Lamporna (i förekommande fall) som används
i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkter
som denna. De lämpar sig inte som rumsbelysning.
Daglig användning
• Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten.
www.zanussi.com
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i
produkten eftersom de kan explodera.
• Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet
på den bakre väggen. (Om produkten är Frost
Free)
• Fryst mat får inte frysas om när den har tinats.
• Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar.
• Följ noga rekommendationerna om förvaring
från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt
i bruksanvisningen.
• Placera inte kolsyrade eller mousserande
drycker i frysen eftersom detta skapar ett
tryck i behållaren som då kan explodera och
skada frysen.
• Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från frysen.
Skötsel och rengöring
• Stäng av produkten och koppla loss den från
eluttaget före underhåll.
• Rengör inte produkten med metallföremål.
• Använd inga vassa föremål för att avlägsna
frost från produkten. Använd i stället en
plastskrapa.
• Kontrollera regelbundet produktens tömning
av avfrostat vatten. Rengör vid behov tömningskanalen. Om tömningskanalen täpps
igen kommer vatten att samlas på produktens
botten.
Installation
Viktigt För den elektriska anslutningen, följ
noga anvisningarna i respektive avsnitt.
• Packa upp produkten och kontrollera att den
inte har några utvändiga skador. Anslut inte
produkten om den är skadad på något sätt.
Rapportera omedelbart eventuella skador till
din återförsäljare. Spara i så fall förpackningsmaterialet.
• Vi rekommenderar att du väntar minst fyra
timmar innan du nätansluter produkten så att
oljan kan rinna tillbaka i kompressorn.
• Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas
runt produkten, annars överhettas den. För att
erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
51
• När så är möjligt bör produktens baksida vara
vänd mot en vägg för att undvika risken för
brännskador genom kontakt med dess varma
delar (kompressor).
• Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
• Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
• Anslut endast till dricksvattenledning (om det
finns en vattenanslutning).
Service
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för
att utföra service på produkten ska utföras av
en behörig elektriker eller annan kompetent
person.
• Ta inte bort skärmen till LED-ljuset. Kontakta
närmaste serviceverkstad för att vid behov
byta LED-ljuspanelen.
• Service på denna produkt får endast utföras
av en auktoriserad serviceverkstad. Endast
originaldelar får användas.
Miljöskydd
Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon
gas som kan skada ozonlagret. Produkten får
inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller
brandfarliga gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan
erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att
skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som är märkta
kan återvinnas.
med symbolen
Produktbeskrivning
1
2
3
7
52
4
5
6
www.zanussi.com
1 Grönsakslådor
2 Skåphyllor
5 Flaskhylla
6 Fryslådor
3 Kontrollpanelen
4 Dörrhyllor
7 Typskylt
Kontrollpanel
1
3
1 TemperaturdindikatorerLED
2 QuickChill-knapp
3 Temperaturreglage
Slå på
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Temperaturreglering
Gör följande för att använda produkten:
• Tryck på temperaturreglaget tills LED som
motsvarar önskad temperatur tänds. Valet
sker i steg från +2 till +8 °C
Vid första knapptrycket fortsätter inställningen
LED att blinka.
När knappen trycks in flyttas inställd temperatur ett läge. Motsvarande LED blinkar ett tag.
Tryck på inställningsknappen tills önskad
temperatur valts. Inställningen fixeras
kallaste inställning: +2 °C
varmaste inställning: +8 °C
En medelhög inställning är i regel bäst.
www.zanussi.com
2
Den exakta inställningen bör dock väljas med
hänsyn till att temperaturen inne i hushållsapparaten beror på:
• rumstemperaturen
• hur ofta dörren öppnas
• mängden livsmedel som förvaras
• produkten plats.
QuickChill-funktionen
Du kan aktivera funktionen QuickChill genom att
trycka på QuickChill-knappen.
LED som motsvarar symbolen QuickChill tänds.
Du kan avaktivera funktionen QuickChill genom
att trycka på QuickChill-knappen igen.
Indikatorn QuickChill släcks.
Viktigt
Denna funktion stängs av automatiskt efter 52
timmar
53
När maskinen används första gången
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första gången,
rengör dess insida och alla invändiga tillbehör
med ljummet vatten och en liten mängd neutral
såpa för att ta bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
Viktigt Använd inga starka rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar
ytfinishen.
Daglig användning
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt läge, låt produkten stå på i minst två timmar innan du lägger in några matvaror.
Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt kan
hitta det matpaket du söker Ska stora mängder
mat frysas ska alla förvaringslådorna tas bort. På
alla hyllor kan man placera mat som sticker ut
15 mm från dörren.
Viktigt I händelse av en oavsiktlig avfrostning,
t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet varar
längre än den tid som anges i den tekniska
informationen under "Säkerhet vid
strömavbrott", måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när maten har kallnat).
Infrysning av färska livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av färska livsmedel och långvarig förvaring av frysta och
djupfrysta matvaror.
För frysning av färska livsmedel, aktivera funktionen Quick Chill minst 24 timmar innan livsmedlet som skall frysas placeras i frysfacket
Placera det färska livsmedlet som ska frysas in i
det nedre facket.
Den största mängd mat som kan frysas inom 24
timmar anges på typskylten som sitter på insidan av kylen.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in andra
livsmedel som ska frysas under denna period.
Stäng av funktionen Quick Chill när infrysningen
är klar efter 24 timmar (se "Funktionen Quick
Chill").
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den används,
tinas i kylen eller vid rumstemperatur beroende
54
på den tid som står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt från frysen medan de fortfarande är frysta. Tillagningen
tar i detta fall dock lite längre tid.
Placering av dörrhyllorna
För att kunna förvara
matförpackningar av
olika storlekar kan
dörrhyllorna placeras
på olika nivåer.
Dra hyllan i pilarnas
riktning tills den lossnar, placera den sedan enligt önskan.
1
2
3
Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett antal
hyllbärare så att hyllorna kan placeras enligt
önskemål.
Borttagning av fryslådor från frysen
Fryslådorna har ett stopp som förhindrar att de
oavsiktligt tas bort eller ramlar ut. För att ta ut en
fryslåda ur frysen, drag lådan mot dig till stoppet
och tag sedan bort den genom att vinkla den
främre delen uppåt.
www.zanussi.com
För att sätta tillbaka lådan, lyft upp lådans främre
del något och sätt in den i frysen. När lådan har
passerat stoppen, skjut in lådan på plats.
2
1
Råd och tips
Normala ljud under drift
• Det kan höras ett svagt porlande och ett
bubblande ljud när köldmedlet pumpas genom spiralrören och rörledningarna. Detta är
normalt.
• När kompressorn är i drift pumpas köldmedlet
runt och det hörs ett surrande och ett pulserande ljud från kompressorn. Detta är normalt.
• Den termiska utvidgningen kan orsaka ett
plötsligt knäppande ljud. Detta är ett naturligt
och ofarligt fysikaliskt fenomen. Detta är normalt.
• När kompressorn slås på och av kan ett svagt
"klick" höras från temperaturtermostaten. Detta är normalt.
Tips för energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå
öppen längre tid än absolut nödvändigt.
• Om rumstemperatuen är hög, och temperaturreglaget är inställt på en låg temperatur
och produkten är full med matvaror, kan kompressorn arbeta kontinuerligt och medföra att
frost eller is bildas på insidan av produkten.
Om detta inträffar, ställ in temperaturreglaget
på ett varmare läge för att möjliggöra automatisk avfrostning och därigenom också sänka
energiförbrukningen.
Tips om kylning av färska livsmedel
För att erhålla bästa resultat:
• förvara inte varm mat eller avdunstande vätskor i kylskåpet
• täck över eller förpacka maten, särskilt om
den har en stark smak
• placera mat så att luft kan cirkulera fritt omkring den
www.zanussi.com
Tips om kylning
Praktiska råd:
Kött (alla typer): lägg i plastpåsar och placera
på glashyllan ovanför grönsakslådan.
Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på detta sätt i
högst två dygn.
Tillagad mat och kalla rätter: dessa bör täckas
över och kan placeras på valfri hylla.
Frukt och grönsaker: skölj av och rengör noga
och lägg i den speciella grönsakslådan (eller lådorna i förekommande fall). Plastdelarna i kylen
kan missfärgas om de kommer i kontakt med citronjuice. Citrusfrukter bör därför förvaras i separata behållare.
Smör och ost: dessa produkter bör läggas i särskilda, lufttäta behållare eller förpackas i aluminiumfolie eller plastpåsar för att evakuera så
mycket luft som möjligt.
Mjölkflaskor: dessa bör ha kapsyl och förvaras
lämpligen i dörrens flaskställ.
Bananer, potatis och lökar som inte är förpackade bör inte förvaras i kylskåpet.
Tips om infrysning
Här följer några värdefulla tips som hjälper dig
att använda infrysningsfunktionen på bästa sätt:
• Den maximala mängd mat som kan frysas in
på 24 timmar anges på typskylten.
• Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Ytterligare mat som skall frysas in bör inte läggas in
under denna period.
• Frys endast in färska och rengjorda matvaror
av hög kvalitet.
• Dela upp maten i små portioner för en snabbare och fullständig infrysning. Sedan kan du
dessutom plocka ut och tina endast den
mängd du behöver.
55
• Slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg den i
plastpåsar, och se till att förpackningarna är
lufttäta.
• Låt inte färsk, ej infryst mat komma i kontakt
med redan infryst mat, detta för att temperaturen inte skall öka i den infrysta maten.
• Magra matvaror håller bättre och längre än
feta. Salt förkortar matens lagringstid.
• Isglass kan, om den konsumeras direkt från
frysfacket, orsaka frysskador på huden.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för infrysning på varje separat förpackning så att
du kan hålla reda på förvaringstiderna.
• Kontrollera att kommersiellt infrysta matvaror
har förvarats på rätt sätt av återförsäljaren.
• transportera frysta matvaror från affären till
frysen så snabbt som möjligt;
• öppna inte dörren för ofta och låt den inte stå
öppen längre tid än absolut nödvändigt.
• när fryst mat tinas upp försämras den snabbt
och får inte frysas in på nytt.
• överskrid inte den förvaringsperiod som anges av tillverkaren.
Tips för förvaring av fryst mat
Tänk på följande för att utnyttja produktens prestanda på bästa sätt:
Underhåll och rengöring
Försiktighet Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför någon form av
underhåll.
Rengör kompressorn på produktens baksida
med en borste. Detta förbättrar produktens prestanda och bidrar till en lägre energiförbrukning.
Kylenheten i denna produkt innehåller kolväten: underhåll och påfyllning får därför
endast utföras av en auktoriserad servicetekniker.
Viktigt Var försiktig så att du inte skadar
kylsystemet.
Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna mellanrum:
• rengör produktens insida och alla tillbehör
med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa.
• inspektera regelbundet dörrtätningarna och
torka dem rena från eventuell smuts.
• skölj och torka noga.
Viktigt Dra inte i, flytta inte och undvik att
skada rörledningarna och kablarna inne i
produkten.
Använd aldrig starka rengöringsmedel,
skurpulver, parfymerade rengöringsprodukter
eller vaxpolermedel för att rengöra produkten
invändigt eftersom sådana produkter skadar
ytfinishen och efterlämnar en stark lukt.
56
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Vi rekommenderar därför att
produktens ytterhölje endast rengörs med varmt
vatten och ett milt diskmedel.
Anslut produkten till eluttaget igen efter rengöringen.
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt från evaporatorn i
kylutrymmet varje gång kompressorn stannar
under normal användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en ränna i en särskild behållare
som sitter ovanför kompressorn på kylskåpets
baksida, där vattnet avdunstar.
www.zanussi.com
Avfrostning av frysen
Frysavdelningen på denna modell är emellertid
av "frostfri" typ. Detta innebär att det inte bildas
någon frost under drift, varken på innerväggarna
eller matvarorna.
Att frost inte bildas beror på en kontinuerlig cirkulation av kalluft, som genereras av en automatiskt kontrollerad fläkt, inne i frysavdelningen.
Det är viktigt att regelbundet rengöra avfrostningsvattnets
tömningshål i mitten
av kylskåpsutrymmet
för att undvika att
vattnet rinner över
och droppar ned på
matvarorna.
Felsökning
Försiktighet Ta ur stickkontakten från
eluttaget innan felsökning påbörjas.
Endast en behörig elektriker eller annan
kompetent person får utföra felsökning som inte
beskrivs i denna bruksanvisning.
Problem
Viktigt Vissa ljud hörs under normal
användning (kompressor, cirkulation av
köldmedel).
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten har inte installerats korrekt.
Kontrollera att produkten står stadigt
(alla fötterna skall ha kontakt med
golvet).
Produkten fungerar inte.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i
eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
Produkten får ingen ström. Eluttaget
är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk apparat till
eluttaget.
Kontakta en behörig elektriker.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Enheten är trasig.
Se avsnitt "Byte av kontrollenheten".
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre temperatur.
Dörren är inte ordentligt stängd.
Se avsnittet ”Stängning av dörren”.
Dörren har öppnats för ofta.
Låt inte dörren stå öppen längre än
nödvändigt.
Matvarornas temperatur är för hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till
rumstemperatur innan du lägger in
dem.
Belysningen fungerar inte.
Kompressorn går oavbrutet.
Rumstemperaturen är för hög.
Sänk rumstemperaturen.
Vatten rinner på den bakre
väggen i kylskåpet.
Under den automatiska avfrostningen tinar frost på bakväggen.
Detta är normalt.
Vatten rinner in i kylskåpet.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Produkter hindrar vattnet från att
rinna till vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga produkter har
kontakt med den bakre väggen.
www.zanussi.com
57
Problem
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Möjlig orsak
Åtgärd
Temperaturen är felaktigt inställd.
Kontakta vår serviceavdelning om produkten
fortfarande inte fungerar korrekt efter ovanstående kontroller.
Byta ut kontrollenheten
Produkten har en innerbelysning bestående av
en LED-lampa med lång livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut kontrollenheten. Kontakta vår serviceavdelning.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar. Kontakta kundtjänst.
Tekniska data
Mått
Höjd
1845 mm
Bredd
595 mm
Djup
642 mm
Temperaturökningstid
18 tim.
Nätspänning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniska informationen anges på typskylten
som sitter till vänster inne i produkten samt på
energietiketten.
Installation
Försiktighet För din egen säkerhet och
för att du skall kunna använda produkten
på korrekt sätt, läs noga igenom avsnittet
"Säkerhetsinformation" innan du installerar
produkten.
Placering
Installera produkten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som
anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 till +32 °C
N
+16 till +32 °C
ST
+16 till +38 °C
T
+16 till +43 °C
Plats
Varning Det måste gå att koppla loss
produkten från elnätet. Kontakten måste
därför vara lättåtkomlig efter installationen.
Produkten bör placeras på säkert avstånd från
värmekällor såsom element, varmvattenbereda-
58
www.zanussi.com
re, direkt solsken, etc. Se till att luft kan cirkulera
fritt runt skåpets baksida. För bästa effekt: om
produkten placeras under en överhängande
väggenhet skall det finnas minst 100 mm fritt utrymme mellan produktens översida och väggenheten. Produkten bör dock inte placeras under
överhängande väggenheter. Produkten ställs in
vågrätt med en eller flera justeringsfötter i botten.
min
100mm
min
100mm
A
B
C
20mm
För att säkerställa att produkten fungerar ordentligt i omgivande temperaturer över 38 ºC är
det bäst att ha 30 mm avstånd mellan produktens sidor och möbler i närheten.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning.
Omhängning av dörr
Viktigt Vi rekommenderar att du ber någon om
hjälp med att hålla ett fast grepp om dörren
under arbetets gång.
Gör på följande sätt för att ändra dörrens öppningsriktning:
• Öppna dörren och töm hyllorna
• Skruva loss skruvarna till det övre gångjärnet.
(1)
• Ta av dörren från den mellersta gångjärnsaxeln. (2)
• Sätt skyddet till det övre gångjärnet i hålen på
motsatta sidan.
• Skruva av skruvarna till det mellersta gångjärnet (3)
1
Avvägning
Se till att produkten
står i våg där den installeras. Justera vid
behov produkten med
de två främre, justerbara fötterna.
Elektrisk anslutning
Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer
med de värden som anges på typskylten.
Produkten måste jordas. Nätkabelns stickkontakt är försedd med en kontakt för detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad,
kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta
produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av
att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har
följts.
www.zanussi.com
2
• Avlägsna pluggarna ovanpå båda dörrarna
och flytta dem till andra sidan.
• Ta av den nedre dörren från den nedre gångjärnsaxeln. (4)
3
4
• Skruva av axeln på nedre gångjärnet (5) och
skruva i den nedre gångjärnsaxeln (6) i det
vänstra borrhålet på nedre gångjärnet.
59
• Sätt den övre dörren på den mellersta gångjärnsaxeln. (12)
• Fäst dörren med övre gångjärnet och fäst fast
den med skruvarna. (13)
6
5
13
• Lossa skruvarna på nedre gångjärnet och ta
av det. (8)
• Skruva av de nedre pluggarna och skruva i
dem i hålet på motsatta sidan. (7)
• Sätt nedre gångjärnet på motsatta sidan och
fäst det med skruvarna. (8)
7
8
12
Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du nätansluter produkten så att oljan
kan rinna tillbaka i kompressorn.
Om rumstemperaturen är låg (t.ex. på vintern)
kanske tätningen inte fäster ordentligt. Vänta i
så fall tills tätningen har anpassat sig på naturlig
väg.
Om du inte vill hänga om dörren själv kan du
kontakta den lokala servicegivaren. En servicetekniker hänger om den mot en avgift.
• Sätt den nedre dörren på den nedre gångjärnsaxeln. (9)
• Skruva av de mellersta pluggarna och skruva i
dem i hålet på motsatta sidan. (10)
• Sätt det mellersta gångjärnet på motsatta sidan och fäst det med skruvarna. (11)
10
11
180
o
9
Miljöskydd
Återvinn material med symbolen . Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt
kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska och
60
elektroniska produkter. Släng inte produkter
märkta med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
61
62
www.zanussi.com
www.zanussi.com
63
280151813-A-192013
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement