Electrolux | ERF3300AOW | User manual | Electrolux ERF3300AOW Brugermanual

Electrolux ERF3300AOW Brugermanual
ERF3300AOW
................................................
DA KØLESKAB
NL KOELKAST
FI JÄÄKAAPPI
NO KJØLESKAP
.............................................
BRUGSANVISNING
2
GEBRUIKSAANWIJZING
17
KÄYTTÖOHJE
34
BRUKSANVISNING
49
2
www.electrolux.com
INDHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SIKKERHEDSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BETJENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
HVIS NOGET GÅR GALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
STØJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel
erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så
uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.electrolux.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
SIKKERHEDSANVISNINGER
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl.
tips og advarsler), før apparatet installeres
og tages i brug. Det forebygger ulykker og
sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at
undgå unødvendige fejl og uheld er det
vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning
og sørg for, at den følger med apparatet,
hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der
bruger apparatet er fortrolige med dets
betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller
ting. I modsat fald er producenten ikke
ansvarlig for eventuelle skader.
1.1 Sikkerhed for børn og
udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges
af personer (herunder børn) med nedsat
fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den,
der har ansvaret for deres sikkerhed,
først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af (så
tæt på apparatet som muligt) og fjern
døren, så børn ikke kan få elektrisk stød
eller smække sig inde i apparatet under
leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjederlås
(lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen
på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive
en dødsfælde for et barn.
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af
madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning og lignende apparater, som f.eks.:
– kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer
– stuehuse og af kunder på hoteller,
moteller og andre miljøer af indkvarteringstypen
– miljøer af Bed and Breakfast-typen
– catering og andre anvendelser uden
for detail.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med
mindre de er godkendt til formålet af
producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder
kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed.
Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets
komponenter kan tage skade under
transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge
det på nogen måde. Enhver skade på
ledningen kan give kortslutning, brand
og/eller elektrisk stød.
ADVARSEL
Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare.
1.2 Generelt om sikkerhed
ADVARSEL
1.
2.
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt
eller beskadiget af apparatets bag-
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
panel. Et klemt eller beskadiget stik
kan blive overophedet og starte en
brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning
er let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis
kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet (hvis apparatet
er udstyret med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises
stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med
fugtige eller våde hænder. Det kan give
hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte
sollys i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med
belysning) til dette apparat er specielle
pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning
i almindelige rum.
1.3 Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske
i apparatet, da de kan eksplodere.
• Følg nøje producentens angivelser vedr.
opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger.
1.4 Vedligeholdelse og
rengøring
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden rengøring.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre
apparatet.
• Efterse jævnligt afløbet i køleskabet for
afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes
der vand i bunden af apparatet.
1.5 Installation
Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit
nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for
skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det
er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det
sted, hvor det er købt. Gem i så fald
emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer
med at tilslutte apparatet, så olien har
tid til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver
det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal
apparatets bagside stå op mod en
væg, så man ikke kan komme til at røre
eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at
brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning
(hvis en vandtilslutning er nødvendig).
1.6 Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en
autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der må
kun bruges originale reservedele.
1.7 Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser,
der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare
gasser: Apparatet skal bortskaffes
i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås
hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket
, kan genvanmed symbolet
vendes.
DANSK
5
2. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
8
3
4
5
6
7
1 Hylder i skab
5 Hylder i låge
2 Flaskestativ
6 Flaskehylde
3 Betjeningspanel
7 Grøntsagsskuffe
4 Mejerihylde
8 Mærkeplade
3. BETJENING
3.1 Tænde
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
3.2 Slukning
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til stilling "O".
3.3 Temperaturindstilling
Temperaturen reguleres automatisk.
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Drej termostatknappen mod lavere indstillinger for at vælge minimum køling.
• Drej termostatknappen mod højere indstillinger for at vælge maksimal køling.
I reglen er en mellemindstilling
mest passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal
man dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor tit døren åbnes
• Mængden af mad
6
www.electrolux.com
• Skabets placering.
Hvis den omgivende temperatur
er høj eller skabet er helt fyldt, og
termostatknappen står på det
koldeste trin, kan kompressoren
køre konstant, så der dannes rim
eller is på bagvæggen. Hvis det
sker, sættes termostatknappen på
en højere temperatur, så den
automatiske afrimning starter, og
strømforbruget dermed falder.
4. DAGLIG BRUG
Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
4.1 Før ibrugtagning
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand
tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
4.2 Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner,
så hylderne kan placeres efter ønske.
4.3 Placering af lågehylder
Hylderne i lågen kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse.
For at tilpasse hylderne skal du gøre følgende:
træk gradvist hylden i pilenes retning, indtil hylden er fri og sæt den derpå i den ønskede højde.
1
2
DANSK
7
4.4 Flaskehylde
Sæt flaskehylden på plads, og sæt flaskerne i (med åbningerne fremad).
Hvis hylden placeres vandret, skal flaskerne være lukkede.
Denne flaskehylde kan sættes på skrå, så
den kan bruges til flasker, der har været
åbnet. Det gøres ved at trække op i hylden, så forenden kan drejes opad og lægges på den næste skinne.
4.5 CrispFresh-skuffe
Skuffen egner sig til opbevaring af frugt og
grønt.
5. NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
5.1 Normale driftslyde
5.2 Energisparetips
• Undertiden kan der høres en svag
gurglen eller boblen, når kølemidlet
pumpes gennem spiralerne eller rørene.
Det er normalt.
• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet rundt, og der kommer en snurrende og pulserende lyd fra kompressoren. Det er normalt.
• Varmeudvidelsen kan give pludselige
knæklyde. Det er et naturligt og ufarligt
fysisk fænomen. Det er normalt.
• Når kompressoren tænder og slukker
kan der høres et svagt klik fra termostatknappen. Det er normalt.
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på det koldeste
trin, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes
rim eller is på fordamperen. Hvis det
sker, sættes knappen på en lavere indstilling, så den automatiske afrimning
starter, og strømforbruget dermed falder.
5.3 Råd om køling af friske
madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet
8
www.electrolux.com
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den
5.4 Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over
grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på
denne måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på
alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og
lægges i den/de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie
eller polyætylenposer, så luften holdes
bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver
ikke at lægges i køleskab, med mindre de
er pakket ind.
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
BEMÆRK
Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som
helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
klorbrinter; Service og påfyldning
må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker.
6.1 Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i
skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det
skader overfladen og efterlader
kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag på skabet med en
børste eller støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm.
Pas på ikke at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt.
beskadige de anvendte plastmaterialer i
apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt
vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
6.2 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet
ikke skal bruges i længere tid:
1. tag stikket ud af stikkontakten
2. tag al maden ud
3. afrim og rengør apparatet og alt tilbehør
4. lad døren/dørene stå åbne for at forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang
imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har været
strømsvigt.
DANSK
9
6.3 Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk hver gang
kompressoren standser. Afrimningsvandet
ledes ud gennem en rende og ned i en
særlig beholder bag på apparatet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og drypper ned på maden i skabet.
Brug den medfølgende specialflaskerenser, der sidder i afløbshullet ved leveringen.
7. HVIS NOGET GÅR GALT
ADVARSEL
Inden fejlfinding skal stikket tages
ud af kontakten.
Fejl, der ikke er nævnt i denne
brugsanvisning, må kun afhjælpes
af en autoriseret installatør eller
anden fagmand.
Der kommer lyde under normal
drift (kompressor, kølekredsløb).
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer
Apparatet står ikke fast
Kontroller, at apparatet står
stabilt (alle fire fødder skal
hvile på gulvet)
Apparatet virker ikke. Pæren lyser ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen
strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret installatør.
Pæren er i standby.
Luk og åbn døren.
Pæren er sprunget.
Se under "Udskiftning af
pæren".
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører Temperaturen er ikke indhele tiden.
stillet korrekt.
Vælg en højere temperatur.
10 www.electrolux.com
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for
tit.
Lad ikke døren stå åben
længere end nødvendigt.
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er for høj rumtempera- Sænk rumtemperaturen.
tur.
Der løber vand ned
Under automatisk afrimad bagpladen i køle- ning smelter rim på bagpladen.
skabet.
Det er normalt.
Der løber vand ind i
køleskabet.
Afløbet til afrimningsvand
er tilstoppet.
Rens afløbet.
Madvarer blokerer, så
vandet ikke kan løbe ned i
vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke rører bagpladen.
Der løber vand ud af
skabet.
Afrimningsvandet løber ikke fra afløbet og ned i beholderen over kompressoren.
Sæt afløbet til afrimningsvand på fordamperbeholderen.
Temperaturen i skabet er for lav.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Temperaturen i skabet er for høj.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en lavere temperatur.
Døren er ikke lukket korrekt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er lagt for store
mængder mad i på samme tid.
Læg mindre mad i ad gangen.
Der er ingen cirkulation af
kold luft i apparatet.
Sørg for, at der er cirkulation af kold luft i apparatet.
Temperaturen i køleafdelingen er for
høj.
DANSK
11
7.1 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
1. Kobl apparatet fra strømforsyningen.
2. Skub den bevægelige del, for at hægte
lampedækslet af (1).
3. Fjern lampedækslet (2).
4. Udskift om nødvendigt lampen med en
pære af lignende karakteristika og effekt. Det anbefales at bruge Osram PARATHOM SPECIAL T26 0,8 Watt.
5. Montér lampedækslet.
6. Tilslut apparatet.
7. Åbn lugen. Se efter, at pæren lyser.
2
1
8. INSTALLATION
ADVARSEL
Læs afsnittet "Om sikkerhed"
grundigt, før apparatet installeres.
Dette for at forebygge ulykker og
sikre, at apparatet bruges korrekt.
8.1 Opstilling
Apparatet kan opstilles indendørs på et
tørt, ventileret sted, også i en garage eller
kælder, men fungerer bedst, hvis det står
et sted, hvor omgivelsernes temperatur
svarer til den klimaklasse, der er angivet
på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til 32°C
N
+16°C til 32°C
ST
+16°C til 38°C
T
+16°C til 43°C
100 mm
min
8.2 Sådan tændes apparatet
20 mm
A
B
Apparatet bør placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler, direkte
sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere
frit omkring skabets bagside. Hvis apparatet skal stå under et overskab, skal der
mindst være 100 mm mellem apparatets
topplade og overskabets underside. Så
fungerer apparatet optimalt. Ideelt bør apparatet dog ikke placeres under overskabe. Apparatet kan sættes præcis i vater
med en eller flere af de justerbare fødder i
bunden af skabet.
ADVARSEL
Det skal være muligt at koble apparatet fra elinstallationen. Efter installationen skal stikket derfor være let at komme til.
12 www.electrolux.com
8.3 Sådan slukkes apparatet
2
1
4
3
8.4 Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på
typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontak-
Du kan finde de to afstandsstykker i posen med dokumentationen.
Gør følgende for at montere afstandsstykkerne:
1. Løsn skruen.
2. Monter afstandsstykket under skruen.
3. Drej afstandsstykket til højre position.
4. Stram skruen igen.
ten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet.
Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke
overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
8.5 Nivellering
Nøjagtig nivellering forebygger rystelser og
støj fra apparatet under drift. Løsn eller
stram de to justerbare ben for at justere
apparatets højde.
DANSK
13
8.6 Vending af låge
Under de følgende operationer
anbefales det at få en hjælper til at
holde godt fast i apparatets låger,
mens arbejdet udføres.
Lågen vendes på følgende måde:
• Tag stikket ud af kontakten.
• Skru den øverste drejetap ud, og skru
den i den modsatte side.
• Fjern lågen.
• Fjern soklen.
• Fjern hætten (A), og anbring den i den
modsatte side.
• Skru nederste hængsel (C) af og spændeskiverne (B)
• Anbring tappen og spændeskiverne på
den modsatte side.
A
B
C
C
B
A
• Skru midterste hængsel fast.
• Sæt lågen på igen.
• Fjern dækslerne. (B) Fjern dækseltapperne. (A)
• Skru håndtagene af, og montér dem på
den modsatte side. (C)
• Sæt dækseltapperne (A) på plads i
modsatte side
• Foretag en sidste kontrol for at sikre, at:
– Alle skruer er strammet.
– Lågen åbner og lukker rigtigt.
Undertiden slutter pakningen ikke perfekt
til kabinettet, hvis omgivelserne er kolde
(dvs. om vinteren). Hvis dette er tilfældet,
skal du lade pakningen tilpasse sig selv.
Hvis du ikke selv vil vende lågen, kan du
henvende dig til Electrolux Service A/S.
En tekniker herfra vil vende lågen mod betaling.
14 www.electrolux.com
9. STØJ
Der kommer lyde under normal drift (kompressor, kølekredsløb).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
!
ICK
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
DANSK
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
10. TEKNISKE DATA
Mål
Højde
1544 mm
Bredde
595 mm
Dybde
658 mm
Spænding
230-240 V
Frekvens
50 Hz
15
16 www.electrolux.com
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i apparatet, på venstre
væg, samt af energimærket.
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
.
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge
affald af elektriske og elektroniske
apparater. Kasser ikke apparater, der er
, sammen med
mærket med symbolet
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
NEDERLANDS
17
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
20
21
21
23
24
25
27
30
32
WE DENKEN AAN U
Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele
ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult
krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.electrolux.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
18 www.electrolux.com
1.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is
het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen,
deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips
en waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen
te voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het
wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele
levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid
van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke vermogens of een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij dit onder
toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij
het apparaat) en verwijder de deur om
te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder
apparaat vervangt, dat voorzien is van
een veerslot (slot) op de deur of het
deksel, zorg er dan voor dat u het slot
onbruikbaar maakt voordat u het oude
apparaat weggooit. Dit voorkomt dat
kinderen er in opgesloten kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken
in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-accommodatie;
– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie
van het apparaat niet beschadigd zijn
geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
NEDERLANDS
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door
een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder het afdekkapje (indien van
toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
19
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van het
apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet met metalen
voorwerpen schoon.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de afvoer verstopt is, zal er zich water onder in het
apparaat verzamelen.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit
dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
niet aan als het beschadigd is. Meld
mogelijke beschadigingen onmiddellijk
bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot
oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met
betrekking tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde
te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren
of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd
is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening
(indien voorzien van een wateraansluiting).
20 www.electrolux.com
gen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging
aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt
zijn voor dit apparaat en die voorzijn
zien zijn van het symbool
recyclebaar.
1.6 Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent
persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
1.7 Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadi-
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
8
3
4
7
1 Kastplateaus
4 Zuivelschap
2 Flessenrek
3 Bedieningspaneel
5 Deurplateaus
6 Flessenrek
5
6
NEDERLANDS
7 Groentelade
21
8 Typeplaatje
3. BEDIENING
3.1 Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
3.2 Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand
"O" om het apparaat uit te schakelen.
3.3 Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen.
De exacte instelling moet echter gekozen
worden rekening houdend met het feit dat
de temperatuur in het apparaat afhankelijk
is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt
• plaatsing van het apparaat.
Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling
staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat
geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om
automatische ontdooiing mogelijk
te maken en zodoende het energieverbruik te beperken.
Een gemiddelde instelling is over
het algemeen het meest geschikt.
4. DAGELIJKS GEBRUIK
4.1 Voordat u het apparaat voor
de eerste keer gebruikt
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water
en een beetje neutrale zeep om de typi-
sche geur van een nieuw product weg te
nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
22 www.electrolux.com
4.2 Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
4.3 Het plaatsen van de deurplateaus
Om het bewaren van voedselpakketten
van verschillende afmetingen mogelijk te
maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren,
gaat u als volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting van
de pijlen totdat het los komt en plaats het
schap op een andere gewenste hoogte
terug.
1
2
4.4 Flessenrek
Plaats de flessen (met de openingen naar
voren gericht) in het voorgeplaatste
schap.
Als het schap horizontaal geplaatst is,
mogen alleen afgesloten flessen worden
neergezet.
Dit schap voor een flessenhouder kan
worden gekanteld om vooraf geopende
flessen te bewaren. Trek hiervoor de houder omhoog zodat deze omhoog draait
en op het niveau erboven kan worden geplaatst.
NEDERLANDS
23
4.5 CrispFresh lade
De lade is geschikt voor het opbergen van
fruit en groente.
5. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
5.1 Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat
is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het
koelmiddel rondgepompt en dan zult u
een zoemend en kloppend geluid van
de compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit
is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch
verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld
wordt, zult u een zacht "klikje" van de
thermostaat horen. Dat is normaal.
5.2 Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig
gevuld is, kan de compressor continu
aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u
de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch
te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
5.3 Tips voor het koelen van
vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
5.4 Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen,
boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.:
deze moeten afgedekt worden en mogen
op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie
of plastic zakjes gewikkeld worden om
zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook,
indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
24 www.electrolux.com
6. ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker
uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
6.1 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen
en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het ap-
paraat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen
aantasten/beschadigen. Daarom wordt
het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm
water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
6.2 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende
voorzorgsmaatregelen:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Haal al het voedsel eruit.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren
en maak alles schoon.
4. Laat de deur/deuren op een kier
staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan,
vraag dan iemand om het zo nu
en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel
bederft, als de stroom uitvalt.
NEDERLANDS
25
6.3 Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via
een afvoergaatje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het
verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te
voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen.
Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die
al in het afvoergaatje zit.
7. PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Voordat u problemen oplost, trekt
u eerst de stekker uit het stopcontact.
Het opsporen van storingen die
niet in deze handleiding vermeld
zijn, dient te worden verricht door
een gekwalificeerd technicus of
deskundig persoon.
Er zijn tijdens de normale werking
geluiden te horen (compressor,
koelcircuit).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt
lawaai
Het apparaat wordt niet
goed ondersteund
Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle vier de
voetjes moeten op de vloer
staan)
Het apparaat werkt
niet. Het lampje
brandt niet.
Het apparaat is uitgescha- Schakel het apparaat in.
keld.
Het lampje werkt
niet.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat aan op het stopcontact.
Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in standby.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
26 www.electrolux.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De compressor
werkt continu.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open
gedaan.
Laat de deur niet langer
open staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te Verlaag de kamertemperahoog.
tuur.
Er loopt water over
de achterkant van
de koelkast.
Tijdens het automatische
Dit is normaal.
ontdooiproces ontdooit de
rijp tegen de achterwand.
Er loopt water in de
koelkast.
De waterafvoer is verstopt. Maak de waterafvoer
schoon.
Producten verhinderen het Zorg ervoor dat de producwater om in de wateropten de achterwand niet ravangbak te lopen.
ken.
Er loopt water over
de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt
niet in de verdamperbak
boven de compressor.
De temperatuur in
het apparaat is te
laag.
De thermostaatknop is niet Stel een hogere temperagoed ingesteld.
tuur in.
De temperatuur in
het apparaat is te
hoog.
De thermostaatknop is niet Stel een lagere temperatuur
goed ingesteld.
in.
De temperatuur in
de koelkast is te
hoog.
Maak de dooiwaterafvoer
vast op de verdamperbak.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat is.
NEDERLANDS
27
7.1 Het lampje vervangen
2
1
Het apparaat is uitgerust met een LED-binnenlampje dat een lange levensduur heeft.
1. Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact.
2. Druk het beweegbare deel in om de afdekking van het lampje (1) los te haken.
3. Verwijder de afdekking van het lampje
(2).
4. Vervang de lamp indien nodig door een
lamp met dezelfde eigenschappen en
vermogen. Aangeraden wordt om Osram PARATHOM SPECIAL T26 0.8
Watt te gebruiken.
5. Plaats de afdekking van het lampje terug.
6. Het apparaat aansluiten.
7. Open de deur. Controleer of het lampje
gaat branden.
8. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat
eerst de "veiligheidsinformatie"
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
8.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
Dit apparaat kan ook in een droge, goed
geventileerde binnenruimte, zoals een garage of kelder, geïnstalleerd worden, maar
voor de beste prestatie kunt u het appa-
raat beter installeren op een plaats waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die staat aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
KLEIN
+16°C tot + 43°C
28 www.electrolux.com
8.2 Locatie
100 mm
min
Het apparaat moet ver van hittebronnen,
zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht
enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg
er voor dat de lucht vrij kan circuleren aan
de achterkant van de kast. Als het apparaat onder een wandkast wordt geplaatst,
moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast ten
minste 100 mm bedragen om optimale
prestaties te garanderen. Voor de beste
prestatie kunt u het apparaat echter beter
niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het
apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
B
20 mm
A
WAARSCHUWING!
De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daarom na
de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
8.3 Afstandhouders achterkant
2
1
4
3
8.4 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer
in uw huis.
Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor
U vindt de twee afstandhouders in de zak
van de gebruikershandleiding.
Volg deze stappen om de afstandhouders
te installeren:
1. Draai de schroef los.
2. Plaats de afstandhouder onder de
schroef.
3. Draai de afstandshouder in de juiste
positie.
4. Draai de schroeven opnieuw aan.
dit doel Als het stopcontact niet geaard is,
sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming
met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
NEDERLANDS
29
8.5 horizontale afstelling
Zorgvuldige horizontale afstelling voorkomt trillingen en lawaai van de machine
tijdens de werking. Om de hoogte van het
apparaat aan te passen, spant u de twee
voorvoetjes meer of minder aan.
8.6 Installatie
Om de volgende handelingen uit
te voeren, raden we aan dit te
doen met de hulp van een tweede
persoon die de deuren van het
apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt.
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Schroef de onderste pen los en monteer deze weer aan de tegenoverliggende kant.
• Verwijder de deur.
A
B
C
• Verwijder de plint.
• Verwijder het kapje (A) en plaats het
aan de tegenoverliggende kant.
• Schroef de onderste scharnier (C)en de
sluitringen los (B)
• Plaats de pen en de sluitringen aan de
tegenovergestelde kant.
30 www.electrolux.com
C
B
A
• Schroef het bovenste scharnier terug
vast.
• Plaats de deur terug.
• Verwijder de afdekkingen. (B) Verwijder
de afdekpennen. (A)
• Schroef de handgrepen los en bevestig
ze aan de tegenovergestelde zijde. (C)
• Zet de pennen (A) terug aan de andere
zijde
• Voer een eindcontrole uit en verzeker u
ervan dat:
– Alle schroeven zijn aangedraaid.
– De deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv.
in de winter), kan het zijn dat het deurrubber niet precies op de kast past. Wacht in
dat geval tot de afdichting zich op een natuurlijke wijze zet.
Als u bovenstaande handelingen liever
niet zelf uitvoert, neem dan contact op
met de dichtstbijzijnde klantenservice. Een
vakman van de klantenservice zal de
draairichting van de deuren op uw kosten
veranderen.
9. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden
(compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
K!
IC
CL
CR
AC
K!
NEDERLANDS
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
31
32 www.electrolux.com
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
10. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen
Hoogte
1544 mm
Breedte
595 mm
Diepte
658 mm
Voltage
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant van het
apparaat en op het energielabel.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
niet weg
gemarkeerd met het symbool
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
NEDERLANDS
buurt of neem contact op met de
gemeente.
33
34 www.electrolux.com
SISÄLLYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TURVALLISUUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAITTEEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOITO JA PUHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÄYTTÖHÄIRIÖT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÄÄNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
37
37
38
39
40
41
43
46
48
WE’RE THINKING OF YOU
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu
vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on
suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxin maailmaan.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.electrolux.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.electrolux.com/productregistration
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
35
TURVALLISUUSOHJEET
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät
neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä
käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden
ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen
mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista
käyttöä varten.
Huomioi tarkasti käyttöohjeen sisältämät
varoitukset käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet varoitusten ja
turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
1.1 Lasten ja taitamattomien
henkilöiden turvallisuus
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti,
motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai
kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva
henkilö valvo ja opasta heitä laitteen
käytössä.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän
pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa
lasten ulottuvilta. Ne voisivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.
• Kun poistat laitteen käytöstä lopullisesti,
irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto irti (mahdollisimman läheltä laitteen liitäntäkohtaa) ja irrota laitteen ovi.
Tällä tavoin voidaan välttää leikkiville
lapsille aiheutuva sähköiskun tai loukkuunjäämisen vaara.
• Tässä laitteessa on magneettiset oven
tiivisteet. Jos entisen laitteesi ovessa on
jousilukitus (salpa), riko jousilukitus, ennen kuin poistat vanhan laitteen käytöstä estääksesi lasten loukkuunjäämisen
vaaran.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
VAROITUS!
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
• Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja/tai
juomien säilyttämiseen normaalissa kotitalouskäytössä ja vastaavissa käytössä, joita ovat muun muassa:
– henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden käyttöympäristöt
– majoitus ja aamiainen -ympäristöt
– ateriapalvelut ja vastaavat vähittäismyynnistä poikkeavat käytöt.
• Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisten laitteiden tai muun keinotekoisen
sulatusvälineen avulla.
• Älä käytä muita sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) jäähdytyslaitteiden sisällä,
ellei valmistaja ole hyväksynyt niitä kyseiseen käyttötarkoitukseen.
• Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
• Laitteen jäähdytysputkisto sisältää isobutaania (R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen maakaasu, mutta kuitenkin tulenarka.
Varmista, etteivät jäähdytysputkiston
komponentit pääse vaurioitumaan laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu:
– Vältä avotulta ja muita syttymislähteitä.
– Tuuleta huolellisesti huone, johon laite
on sijoitettu.
• Laitteen teknisten ominaisuuksien
muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista. Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
VAROITUS!
Sähköosien (virtajohto, pistoke,
kompressori) vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike vaaratilanteiden välttämiseksi.
36 www.electrolux.com
1.
2.
•
•
•
•
Virtajohtoa ei saa jatkaa.
Varmista, että virtajohto ei joudu
puristuksiin tai pääse vahingoittumaan laitteen takana. Litistynyt tai
vahingoittunut virtajohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
3. Laitteen verkkovirtakytkennän on
oltava hyvin ulottuvilla siten, että
pistoke on helppo irrottaa pistorasiasta.
4. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
5. Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan. Tämä aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon vaaran.
6. Laitetta ei saa käyttää, jos sisävalon
lampun suojus (jos varusteena)
puuttuu.
Laite on painava. Sen siirtämisessä on
noudatettava varovaisuutta.
Älä koske pakastimessa oleviin tuotteisiin kostein tai märin käsin. Koskettaminen voi aiheuttaa ihon hankautumista
tai kylmävammoja.
Laite ei saa olla pitkään suorassa auringonvalossa.
Tässä laitteessa olevat polttimot (jos varusteena) ovat erityisesti kodinkoneita
varten suunniteltuja erikoispolttimoita.
Ne eivät sovi huoneiden valaistukseen.
1.3 Päivittäinen käyttö
• Älä laita kuumia kattiloita laitteen muoviosien päälle.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä jääkaapissa, sillä ne voivat räjähtää.
• Noudata tarkasti laitteen valmistajan
säilytysohjeita. Lue ohjeet.
1.4 Huolto ja puhdistus
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta.
• Älä käytä laitteen puhdistuksessa metalliesineitä.
• Tarkista säännöllisesti jääkaapin sulatusveden poistoaukko. Puhdista poistoaukko tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
1.5 Asennus
Noudata tarkasti sähköliitäntää
käsittelevissä kappaleissa annettuja ohjeita.
• Pura laite pakkauksestaan ja tarkista
mahdolliset kuljetusvauriot. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ilmoita mahdollisista vahingoista
välittömästi jälleenmyyjälle. Säilytä tässä
tapauksessa pakkausmateriaalit.
• Odota vähintään kaksi tuntia, ennen
kuin kytket laitteen verkkovirtaan, jotta
öljy ehtii virrata kompressoriin.
• Laitteen ympärillä on oltava hyvä ilmankierto, jotta ylikuumenemisen vaaraa ei
ole. Noudata asennusohjeissa esitettyjä
ilmanvaihtomääräyksiä.
• Laite on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava selkä seinää vasten, jotta palovammoja aiheuttaviin kuumiin osiin
(kompressori, lauhdutin) ei voida koskea.
• Laitetta ei saa sijoittaa lämpöpatterin tai
lieden viereen.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Liitä ainoastaan juomavesiverkostoon
(jos laitteessa on vesiliitäntä).
1.6 Huoltopalvelu
• Kaikki laitteen asennukseen liittyvät
sähkötyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.
• Laitteen huoltotyöt saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike, ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttäminen on
sallittua.
1.7 Ympäristönsuojelu
Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta
tuhoavia kaasuja jäähdytyspiirissä
eikä eristemateriaaleissa. Käytöstäpoistettua laitetta ei saa toimittaa tavallisen yhdyskuntajätteen
keräykseen. Eristevaahto sisältää
tulenarkoja kaasuja: laitteen käytöstäpoistossa ja hävittämisessä
tulee noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Vältä vahingoittamasta jäähdytysyksikköä, erityisesti lämmönvaihtimen läheltä.
SUOMI
37
Tässä laitteessa käytetyt, symbolilla
merkityt materiaalit ovat
kierrätettäviä.
2. LAITTEEN KUVAUS
1
2
8
3
4
5
6
7
1 Jääkaapin hyllyt
5 Ovilokerot
2 Pulloteline
6 Pullohylly
3 Käyttöpaneeli
4 Maitotuotteiden hylly
7 Vihanneslaatikko
8 Arvokilpi
3. KÄYTTÖ
3.1 Kytkeminen toimintaan
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään
keskiasentoon.
3.2 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä lämpötilan säädin asentoon O.
3.3 Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
38 www.electrolux.com
Laitetta käytetään seuraavasti:
• Lämpötilaa säädetään korkeammaksi
kääntämällä lämpötilan säädintä pienempiä asetusarvoja kohti.
• Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi
kääntämällä lämpötilan säädintä suurempia asetusarvoja kohti.
Keskiasento on yleensä sopivin
asetus.
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• oven avaamistiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
Jos ympäristön lämpötila on korkea tai jos jääkaappi on hyvin
täynnä, ja lämpötila on säädetty
hyvin kylmäksi, kompressori voi
käydä jatkuvasti, jolloin takaseinään muodostuu huurretta. Tässä
tapauksessa lämpötilan säädin
kannattaa kääntää korkeampaan
lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi, jolloin
myös energiankulutus vähenee.
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
4.1 Käyttöönotto
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat
varusteet haalealla vedellä ja käsitiskiaineella poistaaksesi uudelle laitteelle tyypil-
lisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintoja.
4.2 Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan sijoittaa halutulle tasolle.
SUOMI
39
4.3 Ovilokeroiden sijoittaminen
Ovilokerot voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset mahtuvat lokeroihin.
Ovilokeroiden korkeus säädetään seuraavasti:
Vedä lokeroa varovasti nuolen suuntaan,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään. Sijoita
lokero sen jälkeen haluamallesi korkeudelle.
1
2
4.4 Pulloteline
Sijoita pullot valmiiksi asetettuun hyllyyn.
Jos hylly on vaakasuorassa, laita siihen
vain suljettuja pulloja.
Pullohyllyä voidaan kallistaa, jotta siinä
voidaan säilyttää myös avattuja pulloja.
Nosta hyllyn etuosa seuraavalle hyllytasolle.
4.5 CrispFresh -säilytyslaatikko
Laatikko sopii hedelmien ja vihannesten
säilyttämiseen.
5. HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
5.1 Normaalin toiminnan äänet
• Laitteesta voi kuulua lorisevaa tai pulputtavaa ääntä jäähdytysaineen pump-
pautuessa kierukoiden tai putkien läpi.
Tämä on normaalia.
• Kun kompressori on käynnissä, jäähdytysaine virtaa kaikkialla putkistossa, jol-
40 www.electrolux.com
loin kompressorista kuuluu hurinaa tai
sykkivää ääntä. Tämä on normaalia.
• Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa äkillistä ritisevää ääntä. Lämpölaajeneminen on luonnollinen fysikaalinen ilmiö.
Tämä on normaalia.
• Kompressorin käynnistyessä tai pysähtyessä lämpötilan säätimestä kuuluu
vaimea naksahdus. Tämä on normaalia.
5.2 Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
• Jos ympäristön lämpötila on korkea, ja
lämpötila on säädetty hyvin kylmäksi
kaapin ollessa hyvin täynnä, kompressori voi käydä jatkuvasti, jolloin haihduttimeen muodostuu huurretta tai jäätä.
Käännä tässä tapauksessa lämpötilan
säädin korkeampaan lämpötilaan automaattisen sulatuksen käynnistämiseksi,
jolloin myös energiankulutus vähenee.
5.3 Tuoreiden elintarvikkeiden
säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
elintarvikkeiden parhaan mahdollisen säilyvyyden:
• Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia tai
haihtuvia nesteitä
• Peitä ruoka kannella tai kääri folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä
5.4 Säilytysohjeita
Vinkkejä:
Liha (kaikki lihalajit): pakkaa muovipusseihin ja laita vihanneslaatikon päällä olevalle
lasihyllylle.
Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan muutama päivä.
Kypsennetty ruoka, kylmät ruoat jne: peitä
kannella ja laita mille hyllylle tahansa.
Hedelmät ja vihannekset: puhdista huolellisesti ja säilytä niille tarkoitetussa laatikossa/laatikoissa.
Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä rasioissa
tai pakattuna alumiinifolioon tai muovipussiin mahdollisimman ilmatiiviisti.
Maitopullot: säilytä korkilla suljetut maitopullot oven pullotelineessä.
Banaaneita, perunoita, sipuleita ja valkosipuleita ei pidä säilyttää jääkaapissa pakkaamattomana.
6. HOITO JA PUHDISTUS
HUOMIO
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen
puhdistus- ja huoltotöiden aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä; Jäähdytysyksikön huollon ja täytön saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
6.1 Säännöllinen puhdistus
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
• Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
• Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi puhtaaksi.
• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
Älä vedä, siirrä tai vahingoita kaapin sisällä olevia putkia ja/tai kaapeleita.
Älä käytä puhdistusaineita, hankausjauhetta, voimakastuoksuisia
puhdistustuotteita tai kiillotusvahaa sisätilojen puhdistamisessa,
sillä tällaiset tuotteet vahingoittavat
pintoja ja jättävät voimakkaan
tuoksun.
Puhdista laitteen takapuolella sijaitsevat
lauhdutin (musta ritilä) ja kompressori harjalla. Tämä toimenpide parantaa laitteen
suorituskykyä ja säästää energiaa.
Varo vahingoittamasta jäähdytysjärjestelmää.
Monet keittiön pintojen puhdistusaineet sisältävät kemikaaleja, jotka voivat vahin-
SUOMI
2.
3.
goittaa laitteen muoviosia. Tästä syystä
laitteen ulkopintojen puhdistuksessa on
suositeltavaa käyttää vain lämmintä vettä
ja käsitiskiainetta.
Kun laite on puhdistettu, kytke se takaisin
verkkovirtaan.
4.
41
Ota kaikki ruoat pois.
Sulata ja puhdista laite sekä kaikki
sen varusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei muodostu epämiellyttävää hajua.
Jos jätät laitteen toimintaan, pyydä jotakin henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt elintarvikkeet aika
ajoin, jotta ne eivät pilaannu esimerkiksi sähkökatkon sattuessa.
6.2 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
6.3 Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti jääkaappiosaston höyrystimestä aina kompressorin pysähtyessä. Sulatusvesi valuu tyhjennysaukosta laitteen takana, kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä
ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
Käytä puhdistuksessa mukana toimitettua
välinettä, joka on kiinnitetty tyhjennysaukkoon.
7. KÄYTTÖHÄIRIÖT
VAROITUS!
Irrota pistoke pistorasiasta ennen
kuin aloitat vianmäärityksen.
Vianmääritystoimenpiteet, joita ei
ole mainittu tässä käyttöohjeessa,
on annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen
normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen kierto).
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laitteen käyntiääni
on kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.
Tarkista, että laite on tukevasti paikallaan (kaikki neljä
jalkaa koskevat lattiaan).
Laite ei toimi. Valo ei Virta on katkaistu laitteessyty.
ta.
Kytke virta laitteeseen.
Pistoke ei ole kunnolla kiin- Kiinnitä pistoke pistorasini pistorasiassa.
aan.
42 www.electrolux.com
Ongelma
Valo ei syty.
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laitteeseen ei tule virtaa.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Lamppu on valmiustilassa. Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta Lampun vaihtaminen.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta Oven
sulkeminen.
Ovea on avattu liian usein.
Älä pidä ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen
kuin laitat ne laitteen sisään.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Alenna huoneen lämpötilaa.
Vettä valuu jääkaapin takaseinää pitkin.
Automaattisen sulatuksen
aikana takaseinässä oleva
huurre sulaa.
Tämä on normaalia.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Veden tyhjennysaukko on
tukossa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Elintarvikkeet estävät veden valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet
eivät kosketa takaseinään.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesi ei poistu kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
Laitteen lämpötila
on liian alhainen.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi.
Laitteen lämpötila
on liian korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta Oven
sulkeminen.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen
kuin laitat ne laitteen sisään.
Laitteen sisään on laitettu
paljon ruokia samalla kertaa.
Laita laitteeseen vähemmän
ruokia yhdellä kertaa.
Kompressori käy
jatkuvasti.
Jääkaapin lämpötila
on liian korkea.
Laitteen kylmän ilman kier- Tarkista kylmän ilman kierto ei toimi.
to.
SUOMI
43
7.1 Lampun vaihtaminen
2
1
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Paina liikkuvaa osaa irrottaaksesi lampun suojuksen (1).
3. Poista lampun suojus (2).
4. Vaihda lamppu tarvittaessa ominaisuuksiltaan ja teholtaan vastaavanlaiseen lamppuun. Suosittelemme lamppua: Osram PARATHOM SPECIAL T26
0,8 W.
5. Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen.
6. Kytke laite verkkovirtaan.
7. Avaa ovi. Tarkista, että valo syttyy.
8. ASENNUS
VAROITUS!
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet
oman turvallisuutesi ja laitteen
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi, ennen kuin aloitat laitteen asennuksen.
8.1 Sijoittaminen
Laitteen voi asentaa kuivaan, hyvin tuuletettuun sisätilaan, myös autotalliin tai kellariin, mutta parhaiten se toimii paikassa,
jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen
arvokilvessä määritettyä ilmaa koskevaa
luokitusta:
Ilmas- Ympäristölämpötila
toluokka
SN
+10 °C – 32 °C
N
+16 °C – 32 °C
ST
+16 °C – 38 °C
T
+16 °C – 43 °C
44 www.electrolux.com
8.2 Sijoituspaikka
100 mm
min
Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten
lämpöpattereiden, boilereiden tms. lähelle
tai suoraan auringonvaloon. Tarkista, että
ilma pääsee kiertämään vapaasti laitteen
takana. Jos laite sijoitetaan keittiökaapin
alapuolelle, laitteen yläreunan ja keittiökaapin välillä tulee olla vähintään 100 mm
parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.
Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin
välttää sijoittamasta laitetta kalustekaapin
alapuolelle. Laite voidaan säätää tarkasti
vaakatasoon sen pohjassa olevan yhden
tai useamman säätöjalan avulla.
B
20 mm
A
VAROITUS!
Käyttäjän on pystyttävä irrottamaan laite sähköverkosta. Asennuksen jälkeen pistokkeen on oltava helposti käyttäjän ulottuvilla.
8.3 Takaosan välikappaleet
2
1
4
3
8.4 Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite
ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on varustettu
maadoituskoskettimella. Jos pistorasia,
johon laite kytketään, ei ole maadoitettu,
Kaksi välikappaletta toimitetaan asiakirjapussin mukana.
Asenna välikappaleet seuraavasti:
1. Avaa ruuvi.
2. Kiinnitä välikappale ruuvin alapuolelle.
3. Käännä välikappale oikeaan asentoon.
4. Kiristä ruuvit uudelleen.
ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä
asentajaa kytkemään laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön. direktiivejä.
SUOMI
45
8.5 Tasapainotus
Kun laite on hyvin tasapainotettu, se ei tärise eikä siitä kuulu ääntä toiminnan aikana. Säädä laitteen korkeutta löysäämällä
tai kiristämällä kahta säädettävää etujalkaa.
8.6 Oven kätisyyden vaihtaminen
Avautumissuunnan vaihdossa tarvitaan toinen henkilö, joka pitää
laitteen ovia tukevasti toimenpiteiden aikana.
Oven avautumissuunta vaihdetaan seuraavalla tavalla:
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Ruuvaa ylätappi irti ja kiinnitä se vastakkaiselle puolelle.
• Irrota ovi.
A
B
C
• Poista jalusta.
• Irrota suojus (A) ja kiinnitä se vastakkaiselle puolelle.
• Ruuvaa auki alasarana (C) ja aluslaatat
(B).
• Aseta tappi ja aluslaatat vastakkaiselle
puolelle.
46 www.electrolux.com
C
B
A
• Ruuvaa kiinni yläsarana.
• Asenna ovi paikalleen.
• Poista suojukset. (B) Poista suojuksien
tapit. (A)
• Ruuvaa irti kahvat ja kiinnitä ne vastakkaiselle puolelle. (C)
• Kiinnitä suojuksen tapit (A) vastakkaiselle puolelle.
• Tarkista lopuksi seuraavat seikat:
– Kaikki ruuvit on kiristetty.
– Ovi avautuu ja sulkeutuu kunnolla.
Jos sijoituspaikan lämpötila on alhainen
(esim. talvella), tiiviste ei mahdollisesti tartu
hyvin. Odota tässä tapauksessa, että tiiviste kiinnittyy itsestään.
Jos et halua suorittaa edellä kuvattuja toimenpiteitä itse, voit ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen
ammattitaitoinen asentaja vaihtaa oven
kätisyyden korvausta vastaan.
9. ÄÄNET
Tietynlaiset äänet kuuluvat laitteen normaaliin toimintaan (kompressori, jäähdytysaineen kierto).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
K!
IC
CL
CR
AC
CLICK!
K!
SUOMI
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
47
48 www.electrolux.com
CRACK!
CRACK!
10. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Korkeus
1544 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
658 mm
Jännite
230-240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle,
vasemmalle puolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja energiatarraan.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
. Kierrätä pakkaus laittamalla
merkillä
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
NORSK
49
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HVA MÅ GJØRES, HVIS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STØY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
52
52
53
54
55
56
58
61
63
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt bygget på erfaring
gjennom flere tiår. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at
du får gode resultater hver gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.electrolux.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
50 www.electrolux.com
1.
SIKKERHETSANVISNINGER
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne
bruksanvisningen og dens henvisninger
og advarsler før du installerer og bruker
apparatet for første gang. For å unngå
unødvendige feil og ulykker er det viktig at
du sørger for at alle som skal bruke dette
apparatet er fortrolige med hvordan det
brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen
og pass på at den følger med apparatet
hvis du selger eller flytter det, slik at alle
brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt.
Produsenten overtar intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene
ikke er blitt fulgt.
1.1 Sikkerhet for barn og
personer med reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å
bli brukt av personer (også barn) med
redusert fysisk eller psykisk helse eller
som mangler erfaring eller kunnskaper
om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av
apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker
med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det
foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få elektrisk støt eller
kan lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt
med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås
(smekklås) på døren eller lokket, er det
viktig at du ødelegger smekklåsen før
du kasserer det gamle apparatet. Dette
forhindrer at det gamle apparatet utgjør
en dødsfelle for et barn.
1.2 Generelt om sikkerhet
ADVARSEL
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets
kabinett eller i den innebygde strukturen
fri for hindringer.
• Produktet er beregnet på oppbevaring
av matvarer og/eller drikkevarer i en
vanlig husholdning og lignende steder
som:
– personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer;
– gårder og av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper;
– "bed and breakfast"-miljøer;
– catering og lignende ikke-detaljhandel.
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater (for
eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap, med mindre de er godkjent for
dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en
naturlig og meget miljøvennlig gass,
men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen
blir skadet under transport og installasjon av skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som
avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen form for endringer på
produktet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning,
brann og/eller elektrisk støt.
ADVARSEL
Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av et autorisert serviceverksted eller en elektriker for
å unngå fare.
NORSK
1.
•
•
•
•
Strømkabelen må ikke forlenges
med skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i
klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som
ligger i klem eller som kommer i
skade kan bli overopphetet og forårsake brann.
3. Pass på at produktets hovedstøpsel er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst,
må du ikke sette støpselet inn i
den. Det er fare for strømstøt eller
brann.
6. Du må ikke bruke produktet uten at
lampedekselet (avhengig av modell)
til den innvendige belysningen er
montert.
Dette produktet er tungt. Vær forsiktig
når du flytter det.
Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller
berør dem med våte/fuktige hender, da
dette kan forårsake hudskader eller
frostskader.
Ikke utsett produktet for direkte sollys
over lengre tid.
Lyspærene (avhengig av modell) som
brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.
51
neringen er blokkert, vil vannet samle
seg i bunnen av skapet.
1.5 Installasjon
Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det
ikke er skadet. Ikke kople til et skadet
apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken
der du kjøpte apparatet om eventuelle
skader. I så fall må du ta vare på emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at
oljen kan samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon
rundt hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene
som gjelder installasjonen for å oppnå
tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside
stå inn mot en vegg, slik at det unngås
at man kan berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor,
kondensator) og dermed pådra seg
brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten
av en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Må kun kobles til drikkevannsforsyning
(hvis produktet har vanntilkopling).
1.3 Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i
kjøleskapet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller
væske i skapet. De kan eksplodere.
• Anbefalingene fra produsenten av kjøleskapet vedrørende oppbevaring må følges nøye. Les de relevante instruksjonene.
1.4 Rengjøring og stell
• Slå av kjøleskapet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring
av kjøleskapet.
• Undersøk dreneringen i kjøleskapet for
tinevann med jevne mellomrom. Rengjør dreneringen ved behov. Hvis dre-
1.6 Service
• Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i
forbindelse med vedlikehold av dette
apparatet må utføres av en faglært
elektriker eller annen kompetent person.
• Dette produktet må kun repareres av
autorisert servicesenter, og det må kun
brukes originale reservedeler.
1.7 Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke
gasser som skader ozonlaget,
hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet
skal ikke avhendes sammen med
alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet skal av-
52 www.electrolux.com
fallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på
baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket med sym, kan gjenvinnes.
bolet
2. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
8
3
4
5
6
7
1 Kabinetthyller
5 Dørhyller
2 Flaskehylle
3 Betjeningspanel
6 Flaskehylle
4 Hylle for meieriprodukter
8 Typeskilt
7 Grønnsaksskuff
3. BRUK
3.1 Slå på
3.2 Slå av
Sett støpselet i stikkontakten.
Drei termostatbryteren med urviserne til
middels innstilling.
Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for
å slå apparatet av.
NORSK
3.3 Regulere temperaturen
Temperaturen reguleres automatisk.
Gå frem som følger for å betjene apparatet:
• Drei termostatbryteren til lavere innstillinger for å oppnå mindre kjøleeffekt.
• Drei termostatbryteren mot høyere innstillinger for å oppnå større kjøleeffekt.
Vanligvis er en middels innstilling
best egnet.
Likevel bør du huske på at temperaturen
inne i apparatet avhenger av følgende når
du velger innstilling:
• romtemperaturen
53
• hvor ofte døren åpnes
• mengde mat som oppbevares
• apparatets plassering.
Dersom romtemperaturen er høy
eller det oppbevares store mengder matvarer og apparatet er innstilt på laveste temperatur, vil apparatet muligens gå kontinuerlig.
Dermed kan det danne seg rim på
bakveggen. I så fall må bryteren
stilles på en høyere temperatur,
slik at den automatiske avrimingsfunksjonen aktiveres og energiforbruket dermed reduseres.
4. DAGLIG BRUK
4.1 Før første gangs bruk
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i flunkende nye produkter. Husk å tørke nøye.
Ikke bruk kraftige vaskemidler eller
skurepulver, da dette vil skade finishen.
4.2 Flyttbare hyller
Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en
rekke riller, slik at hyllene kan plasseres
etter ønske.
54 www.electrolux.com
4.3 Plassere dørhyllene
Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder for
oppbevaring av beholdere av forskjellig
størrelse.
Gå frem som følger for å justere høyden
på hyllene:
trekk hyllen litt etter litt i pilenes retning til
den løsner. Flytt den deretter dit du ønsker.
1
2
4.4 Flaskeholder
Plasser flaskene (med åpningen pekende
fremover) i den forhåndsplasserte hyllen.
Hvis hyllen er plassert horisontalt, skal du
bare plassere lukkede flasker i den.
Denne flaskehyllen kan vippes opp for å
oppbevare åpnede flasker. For å gjøre
dette, løfter du hyllen, slik at den kan plasseres på nivået ovenfor.
4.5 CrispFresh-skuff
Skuffen er egnet for oppbevaring av frukt
og grønnsaker.
5. NYTTIGE TIPS OG RÅD
5.1 Normale driftslyder
• Du kan høre en lav gurglelyd eller boblelyd når kuldemediet pumpes gjen-
nom spolekretsen eller rørledningene.
Dette er normalt.
• Når kompressoren går, pumpes kuldemediet rundt i kjølesystemet, og du hø-
NORSK
rer en summe- og pulserende lyd fra
kompressoren. Dette er normalt.
• Den termiske utvidingen kan forårsake
en plutselig knakelyd. Det er et naturlig,
ikke farlig fysisk fenomen. Dette er normalt.
• Når kompressoren slås på eller slås av,
hører du et lavt "klikk" fra termostaten.
Dette er normalt.
5.2 Tips til energisparing
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå
åpen lenger enn absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren står på høyeste innstilling og apparatet er fullt av mat, vil
kompressoren gå uavbrutt, noe som fører til at det dannes rim eller is på fordamperen. Hvis dette skjer, dreies termostatbryteren til en lavere innstilling,
slik at apparatet avrimes automatisk og
strømforbruket reduseres.
5.3 Tips til kjøling av ferske
matvarer
For best mulig effekt:
55
• Oppbevar ikke varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til maten eller pakk den inn, særlig
hvis den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den.
5.4 Tips til kjøling
Nyttige tips:
Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer og
plasseres på glasshyllen over grønnsskskuffen.
Kjøtt bør kun oppbevares slik i én, eller
maks. to dager.
Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
Frukt og grønnsaker: renses nøye og
plasseres i spesialskuffen(e).
Smør og ost: plasseres i lufttette bokser
eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for
å holde luft borte så godt som mulig.
Melk: Melkebeholderne bør være lukket
og bør oppbevares i flaskehyllen i døren.
Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de er godt
innpakket.
6. STELL OG RENGJØRING
OBS
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor kun
utføres av autorisert tekniker.
6.1 Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
• Kontrollere dørpakningene regelmessig
og vask dem for å sikre at de er rene og
fri for matrester.
• Skyll og tørk grundig.
Ikke trekk i, flytt eller påfør skade
på rør og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver, sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i apparatet. Dette skader overflaten og etterlater sterk lukt.
Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av produktet med
en børste. Dette forbedrer produktets
ytelse og reduserer energiforbruket.
Pass på at du ikke skader kjølesystemet.
Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader
plastdelene som er brukt i dette apparatet. Derfor anbefaler vi at utsiden av dette
56 www.electrolux.com
apparatet kun rengjøres med varmt vann
tilsatt litt flytende oppvaskmiddel.
Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen.
3.
4.
avrim og rengjør apparatet og alt tilbehøret
la døren/dørene stå åpen for å hindre
at det danner seg ubehagelig lukt.
Dersom du lar apparatet være i
drift, bør du be noen om å kontrollere det fra tid til annen for å
unngå at matevarene blir ødelagt
ved et eventuelt strømbrudd.
6.2 Perioder uten bruk
Hvis fryseren ikke skal brukes over lengere tid tas følgende forholdsregler:
1. trekk støpselet ut av stikkontakten
2. fjern alle matvarer
6.3 Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk, blir rim automatisk
fjernet fra kjøleseksjonens fordamper hver
gang kompressoren stopper. Smeltevannet renner ut gjennom et dreneringshull
og inn i en spesialbeholder på baksiden
av produktet, over kompressoren, der det
fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet
med jevne mellomrom for å hindre at vannet flommer over og drypper ned på maten inne i kjøleskapet.
Bruk vedlagt spesialrenser. Den sitter allerede i dreneringshullet.
7. HVA MÅ GJØRES, HVIS...
ADVARSEL
Før feilsøking skal støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen, skal kun utbedres av kvalifisert elektriker eller faglært person.
Apparatet lager lyder under normal drift (kompressor, sirkulering
av kjølevæske).
Problem
Mulig årsak
Løsning
Kjøleskapet støyer
mye
Kjøleskapet står ikke støtt
Kontroller at kjøleskapet
står støtt (alle fire føttene
skal være på gulvet)
Produktet virker ikke. Lampen lyser ikke.
Kjøleskapet er slått av.
Slå kjøleskapet på.
Støpselet sitter ikke skikkelig i stikkontakten.
Sett støpselet skikkelig inn i
stikkontakten.
NORSK
Problem
Mulig årsak
57
Løsning
Kjøleskapet får ikke strøm. Kople et annet elektrisk apStikkontakten er ikke
parat til stikkontakten for å
spenningsførende.
sjekke om den er strømførende.
Kontakt en autorisert elektriker.
Lampen virker ikke.
Kompressoren arbeider hele tiden.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den
igjen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Temperaturen er ikke riktig Still inn på en høyere teminnstilt.
peratur.
Døren er ikke skikkelig luk- Se "Lukke døren".
ket.
Det renner vann på
bakveggen i kjøleskapet.
Døren har blitt åpnet for
ofte.
Ikke la døren stå åpen lengre enn nødvendig.
Maten er for varm.
La maten avkjøle seg til
romtemperatur før du legger den inn i kjøleskapet.
Romtemperaturen er for
høy.
Reduser romtemperaturen.
Rimet på bakveggen tiner Dette er normalt.
under den automatiske avrimingsprosessen.
Det renner vann inn i Vannavløpet er tilstoppet.
kjøleskapet.
Rengjør vannavløpet.
Matvarer forhindrer at van- Sørg for at ingen matvarer
net får samle seg i vannberører bakveggen.
oppsamlingsbeholderen.
Det renner vann ned
i bunnen.
Smeltevannavløpet renner
ikke ned på fordamperbrettet over kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til
fordamperbrettet.
Temperaturen i kjøleskapet er for lav.
Temperaturen er ikke korrekt innstilt.
Still inn på en høyere temperatur.
Temperaturen i kjøleskapet er for høy.
Temperaturen er ikke korrekt innstilt.
Still inn på en lavere temperatur.
Døren er ikke skikkelig luk- Se "Lukke døren".
ket.
Maten er for varm.
La maten avkjøle seg til
romtemperatur før du legger den inn i kjøleskapet.
Det er lagt for mange produkter inn i kjøleskapet
samtidig.
Legg færre produkter inn i
kjøleskapet samtidig.
58 www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Temperaturen i kjøleskapet er for høy.
Den kalde luften sirkulerer
ikke i skapet.
Sørg for at den kalde luften
kan sirkulere i apparatet.
7.1 Skifte lyspære
2
1
Produktet er utstyrt med et ekstra holdbart
LED-taklys.
1. Koble fra produktet.
2. Skyv den bevegelige delen for å hekte
av lampedekselet (1).
3. Ta av lampedekselet (2).
4. Hvis du bytter ut lampen, bør den byttes med en pære med samme egenskaper og effekt. Du bør bruke Osram
PARATHOM SPECIAL T26 0,8 watt.
5. Sett lampedekselet på igjen.
6. Sett i støpselet.
7. Åpne døren. Påse at lampen tennes.
8. MONTERING
ADVARSEL
Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig for din egen sikkerhets skyld
og for informasjon om korrekt
operasjon av apparatet, før apparatet installeres.
8.1 Plassering
Dette produktet kan plasseres i et tørt,
godt ventilert rom innendørs, men også
garasje eller kjeller. Men for optimal ytelse
bør produktet plasseres på et sted der
omgivelsestemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er angitt på typeskiltet til produktet:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
NORSK
59
8.2 Plassering
100 mm
min
Produktet bør monteres i god avstand fra
varmekilder, som radiatorer, varmtvannsberedere, direkte sollys osv. Påse at luften
kan sirkulere fritt rundt baksiden av skapet. For å oppnå best ytelse når produktet
er plassert under et overskap, må minste
avstanden mellom toppen av produktet
og skapet være minst 100 mm . Ideelt
sett bør produktet ikke plasseres under
overskap. En eller flere justerbare føtter på
bunnen av skapet muliggjør nøyaktig vatring.
B
20 mm
A
ADVARSEL
Det må være mulig å koble produktet fra strømforsyningen. Støpselet må derfor være lett tilgjengelig etter montering.
8.3 Avstandsstykker bak
2
1
4
3
8.4 Elektrisk tilkopling
Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet
samsvarer med strømnettet i hjemmet
ditt.
Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt.
De to avstandsstykkene ligger i posen
med dokumentasjon.
Slik monterer du avstandsstykkene:
1. Løsne skruen.
2. Fest avstandsstykket under skruen.
3. Drei avstandsstykket til posisjonen til
høyre.
4. Stram skruene.
Dersom husets stikkontakt ikke er jordet,
skal apparatet koples til en separat jording
i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette apparatet er i overensstemmelse
med EU-direktiver.
60 www.electrolux.com
8.5 Sette produktet i vater
Med nøyaktig vatring hindrer du vibrasjoner og støy fra produktet under drift. For å
justere høyden på produktet, må du løsne
eller stramme de to fremre føttene.
8.6 Omhengsling av døren
Vi foreslår at dette arbeidet utføres
av to personer, og at den ene holder skapdørene godt fast mens
den andre arbeider.
Slik hengsler du om døren:
• Trekk støpselet ut av stikkontakten.
• Skru løs øvre pinne, og skru den på
motsatt side.
• Ta av døren.
A
B
C
• Fjern sokkelen.
• Fjern hetten (A) og plasser den på motsatt side.
• Skru løs det nedre hengselet (C) og skivene (B)
• Plasser pinnene og skivene på motsatt
side.
NORSK
C
B
A
61
• Skru øvre hengsel fast igjen.
• Sett døren på igjen.
• Ta ut dekslene. (B) Ta ut dekselpinnene. (A)
• Skru løs håndtakene og fest dem på
motsatt side. (C)
• Sett inn dekselpinnene (A) på motsatt
side
• Foreta en endelig kontroll for å være
sikker på at:
– Alle skruene er strammet.
– Døren åpnes og lukkes korrekt.
Hvis omgivelsestemperaturen er lav (for
eksempel om vinteren), kan det hende at
pakningen ikke passer som den skal mot
kabinettet. I så fall venter du til pakningen
justerer seg selv.
Dersom du ikke selv vil gjennomføre arbeidet som beskrives over, kan du ta kontakt med nærmeste servicesenter. Mot
regning vil en tekniker ved servicesenteret
hengsle om døren på produktet ditt.
9. STØY
Fryseren lager lyder under normal drift
(kompressor, sirkulering av kjølevæske).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
!
ICK
CL
CR
AC
CLICK!
K!
62 www.electrolux.com
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
NORSK
CRACK!
CRACK!
10. TEKNISKE DATA
Dimensjoner
Høyde
1544 mm
Bredde
595 mm
Dybde
658 mm
Elektrisk spenning
230-240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske dataene finner du på typeskiltet til venstre på produktets innside og på
energietiketten.
11. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket med
. Legg emballasjen i riktige
symbolet
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers
helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter. Ikke
kast produkter som er merket med
symbolet
sammen med
husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
63
280151766-A-162013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising