Aeg A72010GNW0 Handleiding
"(/8
1/ *HEUXLNVDDQZLM]LQJ
(1 8VHUPDQXDO
)5 1RWLFHG
XWLOLVDWLRQ
'( %HQXW]HULQIRUPDWLRQ
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet
hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal
van kunt profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG
mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot
aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge
kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en
van flessenhouders tot waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
Inhoud
3
INHOUD
4
7
10
10
12
13
14
16
17
20
Veiligheidsinformatie
Bedieningspaneel
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Montage
Het milieu
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke
veiligheid en informatie over het voorkomen
van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
4
Veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van
belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksŠ
aanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissinŠ
gen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het
apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieninŠ
gen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt
verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur geŠ
bruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door
het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
s 'LWDSSDUDDWLVQLHWEHGRHOGYRRUJHEUXLNGRRUSHUVRQHQZDDURQGHUEHJUHSHQNLQGHUHQ
met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van
het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
s +RXGDOOHYHUSDNNLQJVPDWHULDDOEXLWHQKHWEHUHLNYDQNLQGHUHQ*HYDDUYRRUYHUVWLNNLQJ
s $OVXKHWDSSDUDDWDIGDQNWWUHNGDQGHVWHNNHUXLWKHWVWRSFRQWDFWVQLMGHYRHGLQJVNDEHO
GRRU]RGLFKWPRJHOLMNELMKHWDSSDUDDWHQYHUZLMGHUGHGHXURPWHYRRUNRPHQGDWNLQŠ
deren een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
s $OVGLWDSSDUDDWGDWYRRU]LHQLVYDQHHQPDJQHWLVFKHGHXUVOXLWLQJHHQRXGHUDSSDUDDW
YHUYDQJWGDWYRRU]LHQLVYDQHHQYHHUVORWVORWRSGHGHXURIKHWGHNVHO]RUJHUGDQYRRU
GDWXKHWVORWRQEUXLNEDDUPDDNWYRRUGDWXKHWRXGHDSSDUDDWZHJJRRLW'LWYRRUNRPW
dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies.
s 'LWDSSDUDDWLVEHGRHOGYRRUKHWEHZDUHQYDQOHYHQVPLGGHOHQHQRIGUDQNHQLQHHQJHŠ
woon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
s *HEUXLNJHHQPHFKDQLVFKHKXOSPLGGHOHQRINXQVWJUHSHQRPKHWRQWGRRLSURFHVWHYHUŠ
snellen.
s *HEUXLNJHHQDQGHUHHOHNWULVFKHDSSDUDWHQELMYRRUEHHOGLMVPDFKLQHVLQNRHONDVWHQWHQ]LM
ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
s /HWRSGDWXKHWNRHOFLUFXLWQLHWEHVFKDGLJW
s +HWNRHOPLGGHOLVREXWDDQ5DEHYLQGW]LFKLQKHWNRHOFLUFXLWYDQKHWDSSDUDDWGLWLV
een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Veiligheidsinformatie
5
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
s +HWLVJHYDDUOLMNRPZLM]LJLQJHQDDQWHEUHQJHQLQGHVSHFLILFDWLHVRIGLWSURGXFWRSHQLŠ
gerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderŠ
houdspersoneel.
2.
s
s
s
s
+HWQHWVQRHUPDJQLHWYHUOHQJGZRUGHQ
Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achŠ
terkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risiŠ
co op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing)
van het lampje.
'LWDSSDUDDWLV]ZDDU:HHVYRRU]LFKWLJDOVXKHWDSSDUDDWYHUSODDWVW
+DDOJHHQDUWLNHOHQXLWKHWYULHVYDNHQUDDN]HQLHWDDQDOVXZKDQGHQYRFKWLJQDW]LMQ
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
6WHOKHWDSSDUDDWQLHWODQJGXULJEORRWDDQGLUHFW]RQOLFKW
'HHYHQWXHOHJORHLODPSHQLQGLWDSSDUDDW]LMQVSHFLDDOJHVHOHFWHHUGHQXLWVOXLWHQGEHŠ
doeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verŠ
lichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
s =HWJHHQKHWHSRWWHQRSGHNXQVWVWRIRQGHUGHOHQLQKHWDSSDUDDW
s %HZDDUJHHQEUDQGEDUHJDVVHQRIYORHLVWRIIHQLQKHWDSSDUDDWGH]HNXQQHQRQWSORIIHQ
s =HWJHHQOHYHQVPLGGHOHQGLUHct tegen de luchtopening in de achterwand. (Als het appaŠ
raat rijpvrij is)
s 'LHSJHYURUHQYRHGVHOPDJQLHWRSQLHXZZRUGHQLQJHYURUHQDOVKHWHHQPDDORQWGRRLGLV
s %HZDDUYRRUYHUSDNWHGLHSYULHVSURGXFWHQYROJHQVGHDDQZLM]LQJHQYDQGHIDEULNDQW
s 8GLHQW]LFKVWULNWWHKRXGHQDDQGHDDQEHYHOLQJHQYDQGHIDEULNDQWYDQKHWDSSDUDDW
met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
s /HJJHHQNRRO]XXUKRXGHQGHRIPRXVVHUHnde dranken in de vriezer, deze veroorzaken
druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
6
9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLH
s ,-VOROOLHVNXQQHQYULHVZRQGHQYHURRU]DNHQDOV]HUHFKWVWUHHNVYDQXLWKHWDSSDUDDWJHFRQŠ
VXPHHUGZRUGHQ
Onderhoud en reiniging
s 6FKDNHOKHWDSSDUDDWXLWHQWUHNGHVWHNNHUXLWKHWVWRSFRQWDFWYRRUGDWXRQGHUKRXGVŠ
KDQGHOLQJHQYHUULFKW
s 0DDNKHWDSSDUDDWQLHWVFKRRQPHWPHWDOHQYRRUZHUSHQ
s *HEUXLNJHHQVFKHUSHYRRUZHUSHQRPLMVYDQKHWDSSDUDDWWHNUDEEHQ*HEUXLNHHQ
NXQVWVWRIVFKUDSHU
s *HEUXLNQRRLWHHQKDDUGURJHURIDQGHUYHUZDUPLQJVDSSDUDDWRPKHWRQWGRRLHQWHYHUŠ
VQHOOHQ2YHUYHUKLWWLQJNDQGHNXQVWVWRIELQQHQNDQWEHVFKDGLJHQHQGRRUELQQHQGULQŠ
JHQGYRFKWNDQKHWDSSDUDDWRQGHUVWURRPNRPHQVWDDQ
Installatie
9RRUGHDDQVOXLWLQJYDQHOHNWULFLWHLWGLHQHQGHLQVWUXFWLHVLQGHGHVEHWUHIIHQGHSDUDJUDIHQ
QDXZJH]HWWHZRUGHQRSJHYROJG
s 3DNKHWDSSDUDDWXLWHQFRQWUROHHURIHUEHVFKDGLJLQJHQ]LMQ6OXLWKHWDSSDUDDWQLHWDDQ
DOVKHWEHVFKDGLJGLV0HOGPRJHOLMNHEHVFKDGLJLQJHQRQPLGGHOOLMNELMGHZLQNHOZDDUX
KHWDSSDUDDWJHNRFKWKHHIW*RRLLQGDWJHYDOGHYHUSDNNLQJQLHWZHJ
s :LMDGYLVHUHQXRPXXUWHZDFKWHQYRRUGDWXKHWDSSDUDDWDDQVOXLWGDQNDQGHROLH
WHUXJYORHLHQLQGHFRPSUHVVRU
s 5RQGKHWDSSDUDDWGLHQWDGHTXDWHOXFKWFLUFXODWLHWH]LMQDQGHUVNDQGLWWRWRYHUYHUKLWŠ
WLQJOHLGHQ2PYROGRHQGHYHQWLODWLHWHYHUNULMJHQGHLQVWUXFWLHVPHWEHWUHNNLQJWRWGH
LQVWDOODWLHRSYROJHQ
s 'HDFKWHUNDQWGLHQW]RPRJHOLMNWHJHQHHQPXXUJHSODDWVWWHZRUGHQWHQHLQGHWHYRRUŠ
NRPHQGDWKHWHRQGHUGHOHQFRPSUHVVRUFRQGHQVDWRUDDQJHUDDNWNXQQHQZRUGHQHQ
EUDQGZRQGHQYHURRU]DNHQ
s +HWDSSDUDDWPDJQLHWYODNELMUDGLDWRUHQRINRRNWRHVWHOOHQJHSODDWVWZRUGHQ
s 9HU]HNHUXHUYDQGDWGHVWHNNHUEHUHLNEDDULVQDGDWKHWDSSDUDDWJHÌQVWDOOHHUGLV
s $DQVOXLWHQRSGHGULQNZDWHUYRRU]LHQLQJLQGLHQYRRU]LHQYDQHHQZDWHUDDQVOXLWLQJ
Onderhoud
s $OOHHOHNWURWHFKQLVFKHZHUN]DDPKHGHQGLHQRRG]DNHOLMN]LMQYRRUKHWXLWYRHUHQYDQRQŠ
GHUKRXGDDQKHWDSSDUDDWGLHQHQXLWJHYRHUGWHZRUGHQGRRUHHQJHNZDOLILFHHUGHOHNWULŠ
FLHQRIFRPSHWHQWSHUVRRQ
s 'LWSURGXFWPDJDOOHHQZRUGHQRQGHUKRXGHQGRRUHHQHUNHQGRQGHUKRXGVFHQWUXPHQHU
GLHQWDOOHHQJHEUXLNWHZRUGHQJHPDDNWYDQRULJLQHOHUHVHUYHRQGHUGHOHQ
Bedieningspaneel
7
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit
en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het
normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overŠ
heidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.
BEDIENINGSPANEEL
1
6
5
4
3
2
1 Display
2 Toets om de temperatuur hoger te zetten
3 Toets om de temperatuur lager te zetten
4 OK-toets
5 Mode-toets
6 ON/OFF-toets
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen in een hard geluid
door de Mode-toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd geduŠ
rende enkele seconden in te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.
Display/Indicatielampje
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
Weergave timer
FROSTMATIC -functie
Minute Minder -functie
Kinderslotfunctie
Alarmlampje
Temperatuurlampje
Inschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat in te schakelen:
6
8
Bedieningspaneel
1.
2.
3.
Steek de stekker in het stopcontact.
Druk op de ON/OFF -knop als het display uit is.
Het alarm kan na een paar seconden afgaan.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor informatie over het resetten van het alarm.
4. Als "dEMo" op het display verschijnt, staat het apparaat in de demonstratiestand. Zie
'Problemen oplossen'.
5. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.
Als de deur gedurende enkele minuten open blijft staan, gaat de verlichting automatisch
uit. De verlichting wordt gereset door de deur te sluiten en weer te openen.
Uitschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat uit te schakelen:
1. Druk de ON/OFF-toets gedurende een paar seconden in.
2. Het display wordt uitgeschakeld.
3. Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiŠ
ten.
Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de vriezer kan worden aangepast door op de temperatuurŠ
knop te drukken.
Standaard ingestelde temperatuur:
s &YRRUGHYULH]HU
De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt.
Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen.
FROSTMATIC-functie
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
+HW)52670$7,&ODPSMHNQLSSHUW
2. Druk op de toetsOK om te bevestigen.
+HW)52670$7,&ODPSMHZRUGWJHWRRQG
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:
'UXNRSGH0RGHNQRSWRWKHW)52670$7,&ODPSMHNQLSSHUW
2. Druk op de toetsOK om te bevestigen.
+HW)52670$7,&ODPSMHJDDWXLW
De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur te selecteren.
Bedieningspaneel
9
Minute Minder-functie
DeMinute Minder-functie wordt gebruikt om een akoestisch alarm in te stellen op een beŠ
paalde tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een recept gedurende een bepaalde tijd moet
afkoelen of wanneer u niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst om ze
snel te laten afkoelen.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Minute Minder indicatielampje knippert.
De Timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten).
2. Druk op de knop Temperatuur kouder of de knop Temperatuur warmer om de waarde
van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten.
3. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het Minute Minder -indicatielampje wordt weergegeven.
De timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert het Minute Minder -lampje en klinkt een alarm:
1. Verwijder alle drankjes uit het vriesvak.
2. Druk op de OK -knop om de klank uit te schakelen en de functie te beëindigen.
De functie kan op elk moment worden uitgeschakeld tijdens het aftellen:
1. Druk op de Mode-knop tot het Minute Minder -lampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3. Het Minute Minder -lampje gaat uit.
U kunt de tijd tijdens het aftellen en na afloop altijd wijzigen door op de knop Temperatuur
kouder en de knop Temperatuur warmer te drukken.
Kinderslot-functie
Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen onŠ
bedoelde bediening.
Voor inschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
2. Het indicatielampje Kinderslot knippert.
3. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
Het indicatielampje Kinderslot wordt getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Kinderslot gaat uit.
Alarm bij hoge temperatuur
Een temperatuurstijging in het vriesvak (bijvoorbeeld doordat de stroom is uitgevallen of
doordat de deur open staat) wordt aangegeven door:
s NQLSSHUHQGHLQGLFDWLHODPSMHVYDQKHWDODUPHQGHYULH]HUWHPSHUDWXXU
s KHWJHOXLGYDQGH]RHPHU
Om het alarm te resetten:
10
Het eerste gebruik
1.
2.
3.
4.
Druk op een willekeurige toets.
De zoemer gaat uit.
De temperatuurweergave van de vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een
aantal seconden. En toont dan weer de ingestelde temperatuur.
Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn herŠ
steld.
Alarm bij open deur
Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een akoestisch alarm. Het alarm
voor een geopende deur bestaat uit:
s HHQNQLSSHUHQGHDODUPLQGLFDWLH
s HHQ]RHPHU
Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het akoestische alarm
uitgeschakeld.
Tijdens het alarm kan de zoemer worden uitgeschakeld door op een willekeurige knop te
drukken.
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.
DAGELIJKS GEBRUIK
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange peŠ
riode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen, acvtiveer de FROSTMATIC functie ten minste 24 uur voordat u
het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt.
Plaats het verse voedsel dat moet worden ingevroren in het FROSTMATIC-compartiment.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden is vermeld op het
typeplaatje, een etiket dat aan de binnenkant van het apparaat zit.
Het invriesproces duurt 24 uur. Vries tijdens deze periode geen ander voedsel in.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het
apparaat minstens 2 uur laten werken voordat u er producten in plaatst.
De vriesmanden zorgen ervoor dat u het voedselpakket dat u wenst, snel en makkelijk kan
vinden. Indien grote hoeveelheden voedsel moeten worden bewaard, verwijder dan alle laŠ
Dagelijks gebruik
11
des behalve de onderste mand die nodig is voor een goede luchtcirculatie. Het voedsel kan
op alle legplateaus behalve het bovenste plateau tot 15 mm ver naar de deur uitsteken.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen
dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder 'tijdsduur' is vermeld, moet
het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan
weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op
kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig
is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog beŠ
vroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
Vrieslades en glasplaten uit de vriezer verwijderen
Enkele vrieslades hebben een limietstop om te
voorkomen dat ze per ongeluk verschuiven of valŠ
len. Trek de korf naar u toe om het uit de vriezer
te halen, tot het niet verder kan, verwijder de korf
door de voorkant naar boven te kantelen.
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van de korf
een beetje op en schuift u hem gekanteld in de
vriezer.
Zodra de lades over de eindpunten heen zijn, kunt
u de korf terug op zijn plaats schuiven.
1
Het apparaat is uitgerust met plankstoppen om de
glasplaten vast te zetten.
De platen moeten worden opgetild (1) aan elke
kant en dan naar achteren worden getrokken (2).
2
1
2
1
12
Nuttige aanwijzingen en tips
De glazen legplanken die uitgerust zijn met uitŠ
schuifbare rollers zijn bevestigd d.m.v. slotpennen.
Om deze te verwijderen gaat u als volgt te werk:
1. Gebruik een schroevendraaier om de slotpen
aan elke zijde van de uitschuifbare roller los
te maken.
2. Trek dan beide slotpennen naar buiten (1).
3. Trek daarna de glazen legplank naar buiten
(2).
1
1
1
2
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Normale bedrijfsgeluiden
s 8NXQWHHQ]ZDNJRUJHOHQGHQERUUHOHQGJHluid horen wanneer het koelmiddel door leiŠ
dingen wordt gepompt. Dat is normaal.
s $OVGHFRPSUHVVRUDDQVWDDWZRUGWKHWNRHOPLGGHOURQGJHSRPSWHQGDQ]XOWXHHQ]RHŠ
mend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is normaal.
s 'HWKHUPLVFKHXLW]HWWLQJNDQHHQSORWVHOLQJNUDNHQGJHOXLGYHURRU]DNHQ'LWLVHHQQDŠ
WXXUOLMNQLHWJHYDDUOLMNI\VLVFKYHUVFKLMQVHO'DWLVQRUPDDO
s $OVGHFRPSUHVVRULQRIXLWJHVFKDNHOGZRUGW]XOWXHHQ]DFKWNOLNMHYDQGHWKHUPRŠ
staat horen. Dat is normaal.
Tips voor energiebesparing
s 'HGHXUQLHWYDNHURSHQHQRIRSHQODWHQVWDDQGDQVWULNWQRRG]DNHOLMN
s $OVGHRPJHYLQJVWHPSHUDWXXUKRRJLVGHWKHUPRVWDDWNQRSRSHHQODJHWHPSHUDWXXU
VWDDWHQKHWDSSDUDDWYROOHGLJJHYXOGLVNDQGHFRPSUHVVRUFRQWLQXDDQVWDDQZDDUGRRU
HULMVRSGHYHUGDPSHURQWVWDDW$OVGLWJHEHXUW]HWXGHWKHUPRVWDDWNQRSQDDUHHQZDUŠ
mere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverŠ
bruik te besparen.
Om de beste prestatie te verkrijgen:
s GHGHXUQLHWYDNHURSHQHQRIRSHn laten staan dan strikt noodzakelijk
s YHUZLMGHUGHNRHOHOHPHQWHQQLHWXLWGHYULHVPDQG
Tips voor het invriezen
2PXWHKHOSHQRPKHWEHVWHYDQKHWLQYULHVSURFHVWHPDNHQYROJHQKLHUHHQSDDUEHODQJŠ
rijke tips:
s GHPD[LPDOHKRHYHHOKHLGYRHGVHOGLHLQXXULQJHYURUHQNDQZRUGHQLVYHUPHOGRSKHW
W\SHSODDWMH
2QGHUKRXGHQUHLQLJLQJ
13
s KHWLQYULHVSURFHVGXXUWXXU9RHJJHGXUHQGHGH]HSHULRGHQLHWPHHULQWHYULH]HQ
YRHGVHOWRH
s YULHVDOOHHQYHUVHQJURQGLJVFKRRQJHPDDNWHOHYHQVPLGGHOHQYDQXLWVWHNHQGHNZDOLWHLW
LQ
s EHUHLGKHWYRHGVHOLQNOHLQHSRUWLHVYRRU]RNDQKHWVQHOHQYROOHGLJZRUGHQLQJHYURUHQ
HQ]RNXQWXODWHUDOOHHQGLHKRHYHHOKHLGODWHQRQWGRRLHQGLHXQRGLJKHHIW
s ZLNNHOKHWYRHGVHOLQDOXPLQLXPIROLHRISODVWLFHQ]RUJHUYRRUGDWGHSDNMHVOXFKWGLFKW
]LMQ
s OHJYHUVQRJQLHWLQJHYURUHQYRHGVHOQLHWWHJHQKHWDOLQJHYURUHQYRHGVHORPWHYRRUNRŠ
PHQGDWGLWODDWVWHZDUPZRUGW
s VPDOOHSDNMHV]LMQPDNNHOLMNHURSWHEHUJHQGDQGLNNH]RXWPDDNWYRHGVHOPLQGHUODQJ
KRXGEDDU
s ZDWHUEHYULHVWDOVGLWUHFKWVWUHHNVXLWKHWYULHVYDNJHFRQVXPHHUGZRUGWNDQKHWDDQGH
KXLGYDVWYULH]HQ
s KHWLVDDQWHEHYHOHQGHLQYULHVGDWXPRSHONSDNMHWHYHUPHOGHQGDQNXQWX]LHQKRH
ODQJKHWDOEHZDDUGLV
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
2PGHEHVWHUHVXOWDWHQYDQGLWDSSDUDDWWHYHUNULMJHQGLHQWX
s YHU]HNHUXHUYDQGDWGHFRPPHUFLHHOLQJHYURUHQOHYHQVPLGGHOHQRSJHVFKLNWHZLM]HGRRU
GHGHWDLOKDQGHODDUZHUGHQRSJHVODJHQ
s ]RUJHUYRRUGDWGHLQJHYURUHQOHYHQVPLGGHOHQ]RVQHOPRJHOLMNYDQGHZLQNHOQDDUXZ
YULH]HUJHEUDFKWZRUGHQ
s GHGHXUQLHWYDNHUWHRSHQHQRIRSHQWHODWHQVWDDQGDQVWULNWQRRG]DNHOLMN
s $OVYRHGVHOHHQPDDORQWGRRLGLVEHGHUIWKHWVQHOHQNDQKHWQLHWRSQLHXZZRUGHQLQJHŠ
YURUHQ
s EHZDDUKHWYRHGVHOQLHWODQJHUGDQGHGRRUGHIDEULNDQWDDQJHJHYHQEHZDDUSHULRGH
ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
9RRUGDWXZHONHRQGHUKRXGVKDQGHOLQJGDQRRNYHUULFKWGHVWHNNHUXLWKHWVWRSFRQWDFW
WUHNNHQ
+HWNRHOFLUFXLWYDQGLWDSSDUDDWEHYDWNRROZDWHUVWRIIHQRQGHUKRXGHQKHUODGHQPDJDOOHHQ
XLWJHYRHUGZRUGHQGRRUEHYRHJGHWHFKQLFL
Periodieke reiniging
+HWDSSDUDDWPRHWUHJHOPDWLJZRUGHQVFKRRQJHPDDNW
s PDDNGHELQQHQNDQWHQGHDFFHVVRLUHVVFKRRQPHWODXZZDWHUHQZDWQHXWUDOH]HHS
s FRQWUROHHUGHDIGLFKWLQJHQUHJHOPDWLJHQZULMI]HVFKRRQRPXHUYDQWHYHU]HNHUHQGDW
]HVFKRRQ]LMQHQYULMYDQUHVWMHV]LMQ
s VSRHO]HDIHQPDDN]HJURQGLJGURRJ
14
Problemen oplossen
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschaŠ
dig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducŠ
ten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het opperŠ
vlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verŠ
beteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in
dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de
buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afŠ
wasmiddel.
Ontdooien
Uw apparaat is rijpvrij. Dit betekent dat er geen rijp gevormd wordt als het vriesvak werkt,
noch op de binnenwanden, noch op het voedsel.
Dit komt door de continue circulatie van koude lucht binnen het vak door een automatisch
aangedreven ventilator.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Tijdens de werking van het apparaat kunnen vaak kleine, maar storende problemen optreŠ
den waarvoor niet meteen een monteur hoeft te worden gebeld. Om onnodige onderŠ
houdskosten te voorkomen, wordt in de onderstaande tabel informatie gegeven over deze
problemen.
De werking van het apparaat gaat gepaard met bepaalde geluiden (geluid van compressor
en circulatie). Dat is geen probleem, maar de normale werking.
Het apparaat werkt niet continu dus als de compressor stopt, betekent dit niet dat er geen
stroom is. Daarom mag u geen elektrische onderdelen van het apparaat aanraken voordat u
de stroom hebt uitgeschakeld.
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt laŠ
waai.
Het apparaat is niet stevig en
stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat stabiel
staat (alle vier de pootjes en wieŠ
len moeten op de vloer staan). Zie
'Waterpas zetten'.
De zoemer klinkt. Het picŠ
togram Alarm knippert.
De temperatuur in de vriezer is
te hoog.
Zie 'Alarm hoge temperatuur'.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'Alarm deur open'.
Problemen oplossen
Storing
Mogelijke oorzaak
Er wordt een vierkantje Er is een fout opgetreden in de
temperatuurmeting.
boven- of onderin het
temperatuurdisplay weerŠ
gegeven.
15
Oplossing
Neem contact op met de klantenŠ
service (het koelsysteem blijft
werken om uw levensmiddelen
koud te houden, maar de tempeŠ
ratuur kan niet aangepast worŠ
den).
“dEMo” verschijnt op het
display.
Het apparaat staat in de demonŠ Houd de OK-toets ongeveer 10
stratiestand.
seconden ingedrukt tot een lange
zoemer te horen is en de display
kort uitgaat; het apparaat gaat
weer werken.
De compressor werkt conŠ
tinu.
De thermostaatknop staat misŠ
schien niet goed.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer dan noŠ
dig openstaan.
De temperatuur van het voedsel
is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kaŠ
mertemperatuur voordat u het
conserveert.
La temperatura ambiente è
troppo alta.
Verlaag de temperatuur in de kaŠ
mer.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
Het deurrubber is vervormd of
vies.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur in het apŠ
paraat is te koud.
De thermostaatknop staat misŠ
schien niet goed.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apŠ
paraat is te warm.
De thermostaatknop staat misŠ
schien niet goed.
Stel een koudere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het voedsel
is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kaŠ
mertemperatuur voordat u het
conserveert.
Er is te veel rijp en ijs.
De temperatuur in de vrieŠ Producten liggen te dicht op
zer is te warm.
elkaar.
Het apparaat werkt niet.
Berg de producten zodanig op dat
er koude lucht kan circuleren.
Er zijn grote hoeveelheden
voedsel tegelijk in de vriezer geŠ
plaatst.
Leg kleinere hoeveelheden voedŠ
sel tegelijk in de vriezer.
Het apparaat is uitgeschakeld
Mettez l'appareil en fonctionneŠ
ment.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopŠ
contact.
16
Technische gegevens
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch appaŠ
raat aan op het stopcontact. ConŠ
troleer de zekering. Neem contact
op met een gekwalificeerd elektriŠ
cien.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De deur heeft te lang opengeŠ
staan.
Sluit de vuldeur
Het apparaat staat niet waterŠ
pas.
Zie 'Waterpas zetten'.
De deur is niet goed uitgeŠ Het apparaat staat niet waterŠ
lijnd.
pas.
Zie 'Waterpas zetten'.
Het lampje brandt niet.
De deur komt tegen het
ventilatierooster aan.
Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor dit
merk.
De deur sluiten
1.
2.
3.
Maak de afdichtingen van de deur schoon.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenŠ
service.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting
Hoogte
1540 mm
Breedte
595 mm
Diepte
668
658 mm
maximale bewaartijd bij
stroomuitval
30 h
Voltage
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant van het apparaat
en op het energielabel.
Montage
17
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinŠ
formatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
A
B
20 mm
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals raŠ
diatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan
worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat de lucht
vrij kan circuleren aan de achterkant van de kast.
Als het apparaat onder een wandkast wordt geŠ
plaatst, moet de minimale afstand tussen de boŠ
venkant van de kast en de wandkast ten minste
100 mm bedragen om optimale prestaties te gaŠ
randeren. Voor de beste prestatie kunt u het apŠ
paraat echter beter niet onder een wandkast zetŠ
ten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van
het apparaat garanderen een nauwkeurig horiŠ
zontale uitlijning.
100 mm
min
Locatie
WAARSCHUWING!
De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daarŠ
om na de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overŠ
eenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aarŠ
depunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsŠ
maatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
18
Montage
Afstandsstukken achterkant
U vindt de twee afstandhouders in het zakje met
de handleiding.
Volg deze stappen om de afstandhouders te inŠ
stalleren:
1. Draai de schroef los.
2. Plaats de afstandhouder onder de schroef.
3. Draai de afstandshouder in de juiste positie.
4. Draai de schroeven opnieuw aan.
2
1
4
3
Waterpas zetten
Zorg er voor dat, wanneer u het apparaat plaatst,
het waterpas staat. Deze stand kan bereikt worŠ
den met de twee afstelbare voetjes die aan de
voorkant en onderkant van het apparaat bevesŠ
tigd zijn.
Omkeerbaarheid van de deur
Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dit te doen met de hulp van ieŠ
mand anders die de deuren van het apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt.
Montage
19
Om de draairichting van de deur te veranŠ
deren, gaat u als volgt te werk:
s 7UHNGHVWHNNHUXLWKHWVWRSFRQWDFW
s .DQWHOKHWDSSDUDDWYRRU]LFKWLJQDDU
DFKWHUHQ]RGDWGHFRPSUHVVRUGHYORHU
QLHWNDQUDNHQ
s 9HUZLMGHUGHSOLQW
s 'UDDLGHODJHUHVFKDUQLHUHQORVHQYHUZLMŠ
GHU]H
s 9HUZLMGHUGHGHXU
s 6FKURHIGHRQGHUVWHSHQORVHQPRQWHHU
GH]HZHHUDDQGHWHJHQRYHUOLJJHQGH
NDQW
s 3ODDWVGHGHXUWHUXJ
s =RUJHUYRRUGDWGHUDQGYDQGHGHXUSDŠ
UDOOHOORRSWPHWGHUDQGYDQGHERYHQŠ
NDQW
A
B
s 6FKURHIGHSHQ$ORVHQPRQWHHUGH]H
ZHHUDDQGHWHJHQRYHUOLJJHQGHNDQW
s 9HUZLMGHUGHDIGHNNLQJ%HQSODDWVKHW
DDQGHWHJHQRYHUOLJJHQGHNDQW
s 6FKURHIGHRQGHUVWHVFKDUQLHUHQYDVW
s 3ODDWVGHSOLQWWHUXJ
s =HWKHWDSSDUDDWUHFKWRS
s %HYHVWLJGHKDQGJUHHSDDQGHDQGHUH
NDQWHQSODDWVGHNXQVWVWRISOXJVLQKHW
]DNMHYDQGHJHEUXLNVDDQZLM]LQJLQGH
JDDWMHV
s 9RHUHHQHLQGFRQWUROHXLWHQYHU]HNHUX
ervan dat:
t DOOHVFKURHYHQ]LMQDDQJHGUDDLG
t 'HGHXUJRHGRSHQHQGLFKWJDDW
20
Het milieu
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter), kan het zijn dat het deurrubber
niet precies op de kast past. Wacht in dat geval tot de deurrubber zich op een natuurlijke
wijze zet.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice. Een vakman van de klantenservice zal de draairichting van
de deuren op uw kosten veranderen.
HET MILIEU
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
21
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please
spend a few minutes reading to get the very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG
appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of
accessories designed and built to the high quality standards you would expect,
from specialist cookware to cutlery baskets, from bottle holders to delicate
laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg.com/shop
22
Contents
CONTENTS
23
25
29
29
31
32
33
35
35
38
Safety information
Control panel
First use
Daily use
Helpful hints and tips
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Installation
Environmental concerns
The following symbols are used in this user
manual:
Important information concerning your
personal safety and information on how to
avoid damaging the appliance.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice
Safety information
23
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using
the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid
unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the apŠ
pliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instrucŠ
tions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that evŠ
eryone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
s 7KLVDSSOLDQFHLVQRWLQWHQGHGIRUXVHE\SHUVRQVLQFOXGLQJFKLOGUHQZLWKUHGXFHGSK\VLŠ
cal, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person reŠ
sponsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
s .HHSDOOSDFNDJLQJZHOODZD\IURPFKLOGUHQ7KHUHLVULVNRIVXIIRFDWLRQ
s ,I\RXDUHGLVFDUGLQJWKHDSSOLDQFHSXOOWKHSOXJRXWRIWKHVRFNHWFXWWKHFRQQHFWLRQ
FDEOHDVFORVHWRWKHDSSOLDQFHDV\RXFDQDQGUHPRYHWKHGRRUWRSUHYHQWSOD\LQJFKLOŠ
dren to suffer electric shock or to close themselves into it.
s ,IWKLVDSSOLDQFHIHDWXULQJPDJQHWLFGRRUVHDOVLVWRUHSODFHDQROGHUDSSOLDQFHKDYLQJD
VSULQJORFNODWFKRQWKHGRRURUOLGEHVXUHWRPDNHWKDWVSULQJORFNXQXVDEOHEHIRUH
you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.
General safety
WARNING!
.HHSYHQWLODWLRQRSHQLQJVLQWKHDSSOLDQFHHQFORVXUHRULQWKHEXLOWLQVWUXFWXUHFOHDURI
obstruction.
s 7KHDSSOLDQFHLVLQWHQGHGIRUNHHSLQJIRRGVWXIIDQGRUEHYHUDJHVLQDQRUPDOKRXVHKROG
as explained in this instruction booklet.
s 'RQRWXVHDPHFKDQLFDOGHYLFHRUDQ\DUWLILFLDOPHDQVWRVSHHGXSWKHWKDZLQJSURFHVV
s 'RQRWXVHRWKHUHOHFWULFDODSSOLDQFHVVXFKDVLFHFUHDPPDNHUVLQVLGHRIUHIULJHUDWLQJ
appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
s 'RQRWGDPDJHWKHUHIULJHUDQWFLUFXLW
s 7KHUHIULJHUDQWLVREXWDQH5DLVFRQWDLQHGZLWKLQWKHUHIULJHUDQWFLUFXLWRIWKHDSSOLŠ
ance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheŠ
less flammable.
'XULQJWUDQVSRUWDWLRQDQGLQVWDOODWLRQRIWKHDSSOLDQFHEHFHUWDLQWKDWQRQHRIWKHFRPŠ
ponents of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
6DIHW\LQIRUPDWLRQ
24
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
s ,WLVGDQJHURXVWRDOWHUWKHVSHFLILFDWLRQVRUPRGLI\WKLVSURGXFWLQDQ\ZD\$Q\GDPDJH
WRWKHFRUGPD\FDXVHDVKRUWFLUFXLWILUHDQGRUHOHFWULFVKRFN
WARNING!
$Q\HOHFWULFDOFRPSRQHQWSRZHUFRUGSOXJFRPSUHVVRUPXVWEHUHSODFHGE\DFHUWLILHG
VHUYLFHDJHQWRUTXDOLILHGVHUYLFHSHUVRQQHOWRDYRLGKD]DUG
s
s
s
s
3RZHUFRUGPXVWQRWEHOHQJWKHQHG
0DNHVXUHWKDWWKHSRZHUSOXJLVQRWVTXDVKHGRUGDPDJHGE\WKHEDFNRIWKHDSŠ
SOLDQFH$VTXDVKHGRUGDPDJHGSRZHUSOXJPD\RYHUKHDWDQGFDXVHDILUH
0DNHVXUHWKDW\RXFDQFRPHWRWKHPDLQVSOXJRIWKHDSSOLDQFH
'RQRWSXOOWKHPDLQVFDEOH
,IWKHSRZHUSOXJVRFNHWLVORRVHGRQRWLQVHUWWKHSRZHUSOXJ7KHUHLVDULVNRI
HOHFWULFVKRFNRUILUH
<RXPXVWQRWRSHUDWHWKHDSSOLDQFHZLWKRXWWKHODPSFRYHULIIRUHVHHQRILQWHULRU
OLJKWLQJ
7KLVDSSOLDQFHLVKHDY\&DUHVKRXOGEHWDNHQZKHQPRYLQJLW
'RQRWUHPRYHQRUWRXFKLWHPVIURPWKHIUHH]HUFRPSDUWPHQWLI\RXUKDQGVDUHGDPS
ZHWDVWKLVFRXOGFDXVHVNLQDEUDVLRQVRUIURVWIUHH]HUEXUQV
$YRLGSURORQJHGH[SRVXUHRIWKHDSSOLDQFHWRGLUHFWVXQOLJKW
%XOEODPSVLIIRUHVHHQXVHGLQWKLVDSSOLDQFHDUHVSHFLDOSXUSRVHODPSVVHOHFWHGIRU
KRXVHKROGDSSOLDQFHVXVHRQO\7KH\DUHQRWVXLWDEOHIRUKRXVHKROGURRPLOOXPLQDWLRQ
Daily Use
s 'RQRWSXWKRWSRWRQWKHSODVWLFSDUWVLQWKHDSSOLDQFH
s 'RQRWVWRUHIODPPDEOHJDVDQGOLTXLGLQWKHDSSOLDQFHEHFDXVHWKH\PD\H[SORGH
s 'RQRWSODFHIRRGSURGXFWVGLUHFWO\DJDLQVWWKHDLURXWOHWRQWKHUHDUZDOO,IWKHDSSOLŠ
ance is Frost Free)
s )UR]HQIRRGPXVWQRWEHUHIUR]HQRQFHLWKDVEHHQWKDZHGRXW
s 6WRUHSUHSDFNHGIUR]HQIRRGLQDFFRUGDQFHZLWKWKHIUR]HQIRRGPDQXIDFWXUHU
VLQŠ
VWUXFWLRQV
s $SSOLDQFH
VPDQXIDFWXUHUVVWRUDJHUHFRPPHQGDWLRQVVKRXOGEHVWULFWO\DGKHUHGWR5HIHU
WRUHOHYDQWLQVWUXFWLRQV
s 'RQRWSODFHFDUERQDWHGRUIL]]\GULQNVLQWKHIUHH]HUFRPSDUWPHQWDVLWFUHDWHVSUHVVXUH
RQWKHFRQWDLQHUZKLFKPD\FDXVHLWWRH[SORGHUHVXOWLQJLQGDPDJHWRWKHDSSOLDQFH
s ,FHOROOLHVFDQFDXVHIURVWEXUQVLIFRQVXPHGVWUDLJKWIURPWKHDSSOLDQFH
Care and cleaning
s %HIRUHPDLQWHQDQFHVZLWFKRIIWKHDSSOLDQFHDQGGLVFRQQHFWWKHPDLQVSOXJIURPWKH
PDLQVVRFNHW
s 'RQRWFOHDQWKHDSSOLDQFHZLWKPHWDOREMHFWV
s 'RQRWXVHVKDUSREMHFWVWRUHPRYHIURVWIURPWKHDSSOLDQFH8VHDSODVWLFVFUDSHU
&RQWUROSDQHO
25
s 1HYHUXVHDKDLUGULHURURWKHUKHDWLQJDSSOLDQFHVWRVSHHGXSGHIURVWLQJ([FHVVLYHKHDW
PD\GDPDJHWKHSODVWLFLQWHULRUDQGKXPLGLW\FRXOGHQWHUWKHHOHFWULFV\VWHPPDNLQJLW
OLYH
Installation
)RUHOHFWULFDOFRQQHFWLRQFDUHIXOO\IROORZWKHLQVWUXFWLRQVJLYHQLQVSHFLILFSDUDJUDSKV
s 8QSDFNWKHDSSOLDQFHDQGFKHFNLIWKHUHDUHGDPDJHVRQLW'RQRWFRQQHFWWKHDSSOLŠ
DQFHLILWLVGDPDJHG5HSRUWSRVVLEOHGDPDJHVLPPHGLDWHO\WRWKHSODFH\RXERXJKWLW
,QWKDWFDVHUHWDLQSDFNLQJ
s ,WLVDGYLVDEOHWRZDLWDWOHDVWIRXUKRXUVEHIRUHFRQQHFWLQJWKHDSSOLDQFHWRDOORZWKHRLO
WRIORZEDFNLQWKHFRPSUHVVRU
s $GHTXDWHDLUFLUFXODWLRQVKRXOGEHDURXQGWKHDSSOLDQFHODFNLQJWKLVOHDGVWRRYHUKHDWŠ
LQJ7RDFKLHYHVXIILFLHQWYHQWLODWLRQIROORZWKHLQVWUXFWLRQVUHOHYDQWWRLQVWDOODWLRQ
s :KHUHYHUSRVVLEOHWKHEDFNRIWKHSURGXFWVKRXOGEHDJDLQVWDZDOOWRDYRLGWRXFKLQJRU
FDWFKLQJZDUPSDUWVFRPSUHVVRUFRQGHQVHUWRSUHYHQWSRVVLEOHEXUQ
s 7KHDSSOLDQFHPXVWQRWEHORFDWHGFORVHWRUDGLDWRUVRUFRRNHUV
s 0DNHVXUHWKDWWKHPDLQVSOXJLVDFFHVVLEOHDIWHUWKHLQVWDOODWLRQRIWKHDSSOLDQFH
s &RQQHFWWRSRWDEOHZDWHUVXSSO\RQO\,IDZDWHUFRQQHFWLRQLVIRUHVHHQ
Service
s $Q\HOHFWULFDOZRUNUHTXLUHGWRGRWKHVHUYLFLQJRIWKHDSSOLDQFHVKRXOGEHFDUULHGRXWE\
DTXDOLILHGHOHFWULFLDQRUFRPSHWHQWSHUVRQ
s 7KLVSURGXFWPXVWEHVHUYLFHGE\DQDXWKRUL]HG6HUYLFH&HQWUHDQGRQO\JHQXLQHVSDUH
SDUWVPXVWEHXVHG
Environment Protection
7KLVDSSOLDQFHGRHVQRWFRQWDLQJDVVHVZKLFKFRXOGGDPDJHWKHR]RQHOD\HULQHLWKHULWV
UHIULJHUDQWFLUFXLWRULQVXODWLRQPDWHULDOV7KHDSSOLDQFHVKDOOQRWEHGLVFDUGHGWRJHWKHU
ZLWKWKHXUEDQUHIXVHDQGUXEELVK7KHLQVXODWLRQIRDPFRQWDLQVIODPPDEOHJDVHVWKHDSŠ
SOLDQFHVKDOOEHGLVSRVHGDFFRUGLQJWRWKHDSSOLFDEOHUHJXODWLRQVWRREWDLQIURP\RXUORFDO
DXWKRULWLHV$YRLGGDPDJLQJWKHFRROLQJXQLWHVSHFLDOO\DWWKHUHDUQHDUWKHKHDWH[FKDQJŠ
HU7KHPDWHULDOVXVHGRQWKLVDSSOLDQFHPDUNHGE\WKHV\PERO DUHUHF\FODEOH
CONTROL PANEL
1
6
1 'LVSOD\
5
4
3
2
26
Control panel
2 Temperature warmer button
3 Temperature colder button
4 OK button
5 Mode button
6 ON/OFF button
It is possible to change predefined sound of buttons to a loudly one by pressing together
Mode button and Temperature colder button for some seconds. Change is reversible.
Display/Indicator
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
6
Timer indicator
FROSTMATIC function
Minute Minder function
Child Lock function
Alarm indicator
Temperature indicator
Switching on
To switch on the appliance do these steps:
1. Connect the mains plug to the power socket.
2. Press the ON/OFF button if the display is off.
3. The alarm buzzer could operate after few seconds.
To reset the alarm refer to “High temperature alarm”.
4. If "dEMo" appears on the display, the appliance is in demonstration mode. Refer to
"What to do if..." paragraph.
5. The temperature indicators show the set default temperature.
To select a different set temperature refer to "Temperature regulation".
If the door remains open for some minutes, the light will turn off automatically. The light is
reset by closing and opening the door itself.
Switching off
To switch off the appliance do these steps:
1. Press the ON/OFF button for few seconds.
2. The display switches off.
3. To disconnect the appliance from the power disconnect the mains plug from the powŠ
er socket.
&RQWUROSDQHO
27
Temperature regulation
The set temperature of the freezer may be adjusted by pressing the temperature button.
Set default temperature:
s &IRUWKHIUHH]HU
The temperature indicator shows the set temperature.
The set temperature will be reached within 24 hours.
After a power failure the set temperature remains stored.
FROSTMATIC function
To switch on the function:
3UHVVWKH0RGHEXWWRQXQWLOWKHFRUUHVSRQGLQJLFRQDSSHDUV
7KH)52670$7,&LQGLFDWRUIODVKHV
3UHVVWKH2.EXWWRQWRFRQILUP
7KH)52670$7,&LQGLFDWRULVVKRZQ
This function stops automatically after 52 hours.
To switch off the function before its automatic end:
3UHVVWKH0RGHEXWWRQXQWLOWKH)52670$7,&LQGLFDWRUIODVKHV
3UHVVWKH2.EXWWRQWRFRQILUP
7KH)52670$7,&LQGLFDWRUJRHVRII
The function switches off by selecting a different freezer set temperature.
Minute Minder function
7KH0LQXWH0LQGHUIXQFWLRQLVWREHXVHGWRset an acoustic alarm at the preferred time,
useful for example when a recipe requires to cool down a mixture for a certain length of
time, or when a reminder is needed in order not to forget the bottles placed in the freezer
for fast cooling.
To switch on the function:
3UHVVWKH0RGHEXWWRQXQWLOWKHFRUUHVSRQGLQJLFRQDSSHDUV
7KH0LQXWH0LQGHULQGLFDWRUIODVKHV
The Timer shows the set value (30 minutes) for a few seconds.
3UHVVWKH7HPSHUDWXUHFROGHUEXWWRQRUWKH7HPSHUDWXUHZDUPHUEXWWRQWRFKDQJHWKH
7LPHUVHWYDOXHIURPWRPLQXWHV
3UHVVWKH2.EXWWRQWRFRQILUP
7KH0LQXWH0LQGHULQGLFDWRULVVKRZQ
The Timer start to flash (min).
$WWKHHQGRIWKHFRXQWGRZQWKH0LQXWH0LQGHULQGLFDWRUIODVKHVDQGDQDXGLEOHDODUP
sounds:
5HPRYHDQ\GULQNVFRQWDLQHGLQWKHIUHH]HUFRPSDUWPHQW
3UHVV2.EXWWRQWRVZLWFKRIIWKHVRXQGDQGWHUPLQDWHWKHIXQFWLRQ
,WLVSRVVLEOHWRGHDFWLYDWHWKHIXQFWLRQDWDQ\WLPHGXULQJWKHFRXQWGRZQ
28
Control panel
1. Press the Mode button until the Minute Minder indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Minute Minder indicator goes off.
It is possible to change the time during the countdown and at the end by pressing the TemŠ
perature colder button and the Temperature warmer button.
Child Lock function
To lock the buttons from unintentional operation select the Child Lock function.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
2. The Child Lock indicator flashes.
3. Press the OK button to confirm.
The Child Lock indicator is shown.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the Child Lock indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Child Lock indicator goes off.
High temperature alarm
Temperature increase in the freezer compartment (for example due to an earlier power failŠ
ure or door is open) is indicated by:
s IODVKLQJWKHDODUPDQGIUHH]HUWHPSHUDWXUHLQGLFDWRUV
s VRXQGLQJRIEX]]HU
To reset the alarm:
1. Press any button.
2. The buzzer switches off.
3. The freezer temperature indicator shows the highest temperature reached for a few
seconds. Then show again the set temperature.
4. The alarm indicator continue to flash until the normal conditions are restored.
Door open alarm
An acoustic alarm will sound if the door is left open for a few minutes. The door open alarm
conditions are indicated by:
s IODVKLQJDODUPLQGLFDWRU
s DFRXVWLFEX]]HU
When normal conditions are restored (door closed), the alarm will stop.
During the alarm phase, the buzzer can be switched off by pressing any button.
First use
29
FIRST USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brandnew product, then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
DAILY USE
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deepfrozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the FROSTMATIC function at least 24 hours before placing the
food to be frozen in the freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in the FROSTMATIC compartment.
The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating
plate, a label located on the inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the comŠ
partment let the appliance run at least 2 hours.
The freezer baskets ensure that it is quick and easy to find the food package you want. If
large quantities of food are to be stored, remove all drawers except for the bottom basket
which needs to be in place to provide good air circulation. On all shelves except for the top
shelf it is possible to place food that protrude 15 mm from the door.
In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has
been off for longer that the value shown in the technical characteristics chart under "rising
time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then refrozen (after cooling).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartŠ
ment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking
will take longer.
30
Daily use
Removal of freezing baskets and glass shelves from the freezer
Some of the freezing baskets have a limit stop to
prevent their accidental removal or falling out. At
the time of its removal from the freezer, pull the
basket towards yourself and, upon reaching the
end point, remove the basket by tilting its front
upwards.
At the time of putting it back, slightly lift the
front of the basket to insert it into the freezer.
Once you are over the end points, push the basket
back in their position.
2
1
The appliance is equipped with shelf stops to seŠ
cure the shelves.
The shelves must be lifted up (1) on each side and
than pulled outwards (2).
1
2
1
The glass shelves equipped with expander rollers
are secured with locking pins.
To remove them proceed as follow:
1. Use a screwdriver to loosen the locking pin
on each side on the expander roller.
2. Then pull out both locking pin (1).
3. Then pull the glass shelf outwards (2).
1
1
1
2
+HOSIXOKLQWVDQGWLSV
31
HELPFUL HINTS AND TIPS
Normal Operating Sounds
s <RXPD\KHDUDIDLQWJXUJOLQJDQGDEXEEOLQJVRXQGZKHQWKHUHIULJHUDQWLVSXPSHG
WKURXJKWKHFRLOVRUWXELQJ7KLVLVFRUUHFW
s :KHQWKHFRPSUHVVRULVRQWKHUHIULJHUDQWLVEHLQJSXPSHGDURXQGDQG\RXZLOOKHDUD
ZKLUULQJVRXQGDQGDSXOVDWLQJQRLVHIURPWKHFRPSUHVVRU7KLVLVFRUUHFW
s 7KHWKHUPLFGLODWDWLRQPLJKWFDXVHDVXGGHQFUDFNLQJQRLVH,WLVQDWXUDOQRWGDQJHURXV
SK\VLFDOSKHQRPHQRQ7KLVLVFRUUHFW
s :KHQWKHFRPSUHVVRUVZLWFKHVRQRUVZLWFKHVRII\RXZLOOKHDUDIDLQWFOLFNRIWKH
WHPSHUDWXUHUHJXODWRU7KLVLVFRUUHFW
Hints for energy saving
s 'RQRWRSHQWKHGRRUIUHTXHQWO\RUOHDYHLWRSHQORQJHUWKDQDEVROXWHO\QHFHVVDU\
s ,IWKHDPELHQWWHPSHUDWXUHLVKLJKDQGWKH7HPSHUDWXUH5HJXODWRULVVHWWRORZWHPSHUDŠ
WXUHDQGWKHDSSOLDQFHLVIXOO\ORDGHGWKHFRPSUHVVRUPD\UXQFRQWLQXRXVO\FDXVLQJ
IURVWRULFHRQWKHHYDSRUDWRU,IWKLVKDSSHQVVHWWKH7HPSHUDWXUH5HJXODWRUWRZDUG
ZDUPHUVHWWLQJVWRDOORZDXWRPDWLFGHIURVWLQJDQGVRDVDYLQJLQHOHFWULFLW\FRQVXPSŠ
WLRQ
7RREWDLQWKHEHVWSHUIRUPDQFH
s GRQRWRSHQWKHGRRUIUHTXHQWO\RUOHDYHLWRSHQORQJHUWKDQDEVROXWHO\QHFHVVDU\
s GRQRWUHPRYHWKHFROGDFFXPXODWRUVIURPWKHIUHH]HUEDVNHW
Hints for freezing
7RKHOS\RXPDNHWKHPRVWRIWKHIUHH]LQJSURFHVVKHUHDUHVRPHLPSRUWDQWKLQWV
s WKHPD[LPXPTXDQWLW\RIIRRGZKLFKFDQEHIUR]HQLQKUVLVVKRZQRQWKHUDWLQJ
SODWH
s WKHIUHH]LQJSURFHVVWDNHVKRXUV1RIXUWKHUIRRGWREHIUR]HQVKRXOGEHDGGHGGXULQJ
WKLVSHULRG
s RQO\IUHH]HWRSTXDOLW\IUHVKDQGWKRURXJKO\FOHDQHGIRRGVWXIIV
s SUHSDUHIRRGLQVPDOOSRUWLRQVWRHQDEOHLWWREHUDSLGO\DQGFRPSOHWHO\IUR]HQDQGWR
PDNHLWSRVVLEOHVXEVHTXHQWO\WRWKDZRQO\WKHTXDQWLW\UHTXLUHG
s ZUDSXSWKHIRRGLQDOXPLQLXPIRLORUSRO\WKHQHDQGPDNHVXUHWKDWWKHSDFNDJHVDUH
DLUWLJKW
s GRQRWDOORZIUHVKXQIUR]HQIRRGWRWRXFKIRRGZKLFKLVDOUHDG\IUR]HQWKXVDYRLGLQJD
ULVHLQWHPSHUDWXUHRIWKHODWWHU
s OHDQIRRGVVWRUHEHWWHUDQGORQJHUWKDQIDWW\RQHVVDOWUHGXFHVWKHVWRUDJHOLIHRIIRRG
s ZDWHULFHVLIFRQVXPHGLPPHGLDWHO\DIWHUUHPRYDOIURPWKHIUHH]HUFRPSDUWPHQWFDQ
SRVVLEO\FDXVHWKHVNLQWREHIUHH]HEXUQW
s LWLVDGYLVDEOHWRVKRZWKHIUHH]LQJLQGDWHRQHDFKLQGLYLGXDOSDFNWRHQDEOH\RXWRNHHS
WDERIWKHVWRUDJHWLPH
Hints for storage of frozen food
7RREWDLQWKHEHVWSHUIRUPDQFHIURPWKLVDSSOLDQFH\RXVKRXOG
32
&DUHDQGFOHDQLQJ
s PDNHVXUHWKDWWKHFRPPHUFLDOO\IUR]HQIRRGVWXIIVZHUHDGHTXDWHO\VWRUHGE\WKHUHWDLOŠ
HU
s EHVXUHWKDWIUR]HQIRRGVWXIIVDUHWUDQVIHUUHGIURPWKHIRRGVWRUHWRWKHIUHH]HULQWKH
VKRUWHVWSRVVLEOHWLPH
s QRWRSHQWKHGRRUIUHTXHQWO\RUOHDYHLWRSHQORQJHUWKDQDEVROXWHO\QHFHVVDU\
s RQFHGHIURVWHGIRRGGHWHULRUDWHVUDSLGO\DQGFDQQRWEHUHIUR]HQ
s GRQRWH[FHHGWKHVWRUDJHSHULRGLQGLFDWHGE\WKHIRRGPDQXIDFWXUHU
CARE AND CLEANING
CAUTION!
8QSOXJWKHDSSOLDQFHEHIRUHFDUU\LQJRXWDQ\PDLQWHQDQFHRSHUDWLRQ
7KLVDSSOLDQFHFRQWDLQVK\GURFDUERQVLQLWVFRROLQJXQLWPDLQWHQDQFHDQGUHFKDUJLQJPXVW
WKHUHIRUHRQO\EHFDUULHGRXWE\DXWKRUL]HGWHFKQLFLDQV
Periodic cleaning
7KHHTXLSPHQWKDVWREHFOHDQHGUHJXODUO\
s FOHDQWKHLQVLGHDQGDFFHVVRULHVZLWKOXNHZDUPZDWHUDQGVRPHQHXWUDOVRDS
s UHJXODUO\FKHFNWKHGRRUVHDOVDQGZLSHFOHDQWRHQVXUHWKH\DUHFOHDQDQGIUHHIURP
GHEULV
s ULQVHDQGGU\WKRURXJKO\
'RQRWSXOOPRYHRUGDPDJHDQ\SLSHVDQGRUFDEOHVLQVLGHWKHFDELQHW
1HYHUXVHGHWHUJHQWVDEUDVLYHSRZGHUVKLJKO\SHUIXPHGFOHDQLQJSURGXFWVRUZD[SROLVKHV
WRFOHDQWKHLQWHULRUDVWKLVZLOOGDPDJHWKHVXUIDFHDQGOHDYHDVWURQJRGRXU
&OHDQWKHFRQGHQVHUEODFNJULOODQGWKHFRPSUHVVRUDWWKHEDFNRIWKHDSSOLDQFHZLWKD
EUXVK7KLVRSHUDWLRQZLOOLPSURYHWKHSHUIRUPDQFHRIWKHDSSOLDQFHDQGVDYHHOHFWULFLW\
FRQVXPSWLRQ
7DNHFDUHRIQRWWRGDPDJHWKHFRROLQJV\VWHP
0DQ\SURSULHWDU\NLWFKHQVXUIDFHFOHDQHUVFRQWDLQFKHPLFDOVWKDWFDQDWWDFNGDPDJHWKH
SODVWLFVXVHGLQWKLVDSSOLDQFH)RUWKLVUHDVRQLWLVUHFRPPHQGHGWKDWWKHRXWHUFDVLQJRI
WKLVDSSOLDQFHLVRQO\FOHDQHGZLWKZDUPZDWHUZLWKDOLWWOHZDVKLQJXSOLTXLGDGGHG
Defrosting
<RXUDSSOLDQFHLVIURVWIUHH7KLVPHDQVWKDWWKHUHLVQREXLOGXSRIIURVWZKHQLWLVLQRSHUDŠ
WLRQQHLWKHURQWKHLQWHUQDOZDOOVQRURQWKHIRRGV
7KHDEVHQFHRIIURVWLVGXHWRWKHFRQWLQXRXVFLUFXODWLRQRIFROGDLULQVLGHWKHFRPSDUWŠ
PHQWGULYHQE\DQDXWRPDWLFDOO\FRQWUROOHGIDQ
What to do if…
33
WHAT TO DO IF…
During operation of the appliance some smaller but annoying trouble can often occur,
which does not require calling a technician out. In the following chart information is given
about them to avoid unnecessary charges on service.
The operation of the appliance goes with certain sounds (compressor and circulating
sound). This not means a trouble, but a normal operation.
The appliance operates discontinuously, so the stopping of compressor does not mean beŠ
ing no current. That is why you must not touch the electrical parts of the appliance before
breaking the circuit.
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is noisy.
The appliance is not supported
properly.
Check if the appliance stands staŠ
ble (all feet and wheels should be
on the floor). Refer to "Levelling".
The buzzer sounds. The
Alarm icon flashing.
The temperature in the freezer is Refer to "HighTemperature
too high.
Alarm".
The door is not closed correctly.
Refer to "Door open alarm".
upper or lower square
is shown in the temperaŠ
ture display.
An error has occurred in measŠ
uring the temperature.
Call your service representative
(the cooling system will continue
to keep food products cold, but
temperature adjustment will not
be possible).
“dEMo” appears on the
display.
The appliance is in demonstraŠ
tion mode.
Keep pressed approximately 10
sec the OK button since a long
sound of buzzer is heard and the
display shut off for a short while:
appliance start works regularly.
The compressor runs conŠ
tinuously.
The Temperature regulator may
be set incorrectly.
Set a warmer temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The food temperature is too
high.
Let the food temperature deŠ
crease to room temperature beŠ
fore storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door gasket is deformed or
dirty.
Refer to "Closing the door".
There is too much frost
and ice.
34
What to do if…
Problem
Possible cause
Solution
The temperature in the
appliance is too cold.
The Temperature regulator may
be set incorrectly.
Set a warmer temperature.
The temperature in the
appliance is too warm.
The Temperature regulator may
be set incorrectly.
Set a colder temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The food temperature is too
high.
Let the food temperature deŠ
crease to room temperature beŠ
fore storage.
Food is too near to each other.
Store food so that there is cold
air circulation.
Large quantities of food to be
frozen were put in at the same
time.
Insert smaller quantities of food
to be frozen at the same time.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected
to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
The appliance has no power.
There is no voltage in the mains
socket.
Connect another electrical appliŠ
ance to the mains socket. Check
fuse. Contact a qualified electriŠ
cian.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The door has been open to long.
Close the door.
The temperature in the
freezer is too warm.
The appliance does not
operate.
The lamp does not work.
Door interferes with ventiŠ The appliance is not levelled.
lation grill.
Refer to "Levelling".
Misaligned door.
Refer to "Levelling".
The appliance is not levelled.
As much as the advice does not lead to result, call the nearest brand-mark service.
Closing the door
1.
2.
3.
Clean the door gaskets.
If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.
Technical data
35
TECHNICAL DATA
Dimension
Height
1540 mm
Width
595 mm
Depth
658
668 mm
Rising Time
30 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the
appliance and in the energy label.
INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliŠ
ance before installing the appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the cliŠ
mate class indicated on the rating plate of the appliance:
Climate class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
36
Installation
B
A
20 mm
The appliance should be installed well away from
sources of heat such as radiators, boilers, direct
sunlight etc. Ensure that air can circulate freely
around the back of the cabinet. To ensure best
performance, if the appliance is positioned below
an overhanging wall unit, the minimum distance
between the top of the cabinet and the wall unit
must be at least 100 mm . Ideally, however, the
appliance should not be positioned below overŠ
hanging wall units. Accurate levelling is ensured
by one or more adjustable feet at the base of the
cabinet.
100 mm
min
Location
WARNING!
It must be possible to disconnect the appliance
from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correŠ
spond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for
this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not obŠ
served.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Rear spacers
You can find the two spacers in the bag with docŠ
umentation.
Do these steps to install the spacers:
1. Release the screw.
2. Engage the spacer below the screw.
3. Turn the spacer to the right position.
4. Tighten again the screws.
2
1
4
3
Installation
37
Levelling
When placing the appliance ensure that it stands
level. This can be achieved by two adjustable feet
at the bottom in front.
Door reversibility
To carry out the following operations, we suggest that this be made with another person
that will keep a firm hold on the doors of the appliance during the operations.
To change the opening direction of the
door, do these steps:
s 5HPRYHWKHSOXJIURPWKHSRZHUVRFNHW
s 7LOWEDFNWKHDSSOLDQFHFDUHIXOO\VRWKDW
the compressor cannot touch the floor.
s 5HPRYHWKHSOLQWK
s 8QVFUHZDQGUHPRYHWKHORZHUKLQJHV
s 5HPRYHWKHGRRU
s 8QVFUHZWKHXSSHUSLQDQGVFUHZLWRQ
the opposite side.
s 5HILWWKHGRRU
s 0DNHVXUHWKHHGJHRIWKHGRRULVSDUDOŠ
lel with the edge of the top.
38
(QYLURQPHQWDOFRQFHUQV
A
B
s 8QVFUHZWKHSLQ$DQGVFUHZLWRQWKH
RSSRVLWHVLGH
s 5HPRYHWKHFDS%DQGSRVLWLRQLWRQ
WKHRSSRVLWHVLGH
s 6FUHZWKHORZHUKLQJHV
s 5HILWWKHSOLQWK
s 6WDQGWKHDSSOLDQFHXSULJKW
s )LWWKHKDQGOHRQWKHRSSRVLWHVLGHDQG
SXWWKHSODVWLFFDSVFRQWDLQHGLQWKHLQŠ
VWUXFWLRQVEDJLQWKHIUHHKROHV
s 'RDILQDOFKHFNWRPDNHVXUHWKDW
t $OOVFUHZVDUHWLJKWHQHG
t 7KHGRRURSHQVDQGFORVHVFRUUHFWO\
,IWKHDPELHQWWHPSHUDWXUHLVFROGLHLQ:LQWHUWKHJDVNHWPD\QRWILWSHUIHFWO\WRWKH
FDELQHW,QWKDWFDVHZDLWIRUWKHQDWXUDOILWWLQJRIWKHJDVNHW
,QFDVH\RXGRQRWZDQWWRFDUU\RXWWKHDERYHPHQWLRQHGRSHUDWLRQVFRQWDFWWKHQHDUHVW
$IWHU6DOHV6HUYLFH)RUFH7KH$IWHU6DOHV6HUYLFHVSHFLDOLVWZLOOFDUU\RXWWKHUHYHUVLELOLW\RI
WKHGRRUVDW\RXUFRVW
ENVIRONMENTAL CONCERNS
7KHV\PERO RQWKHSURGXFWRURQLWVSDFNDJLQJLQGLFDWHVWKDWWKLVSURGXFWPD\QRWEH
WUHDWHGDVKRXVHKROGZDVWH,QVWHDGLWVKRXOGEHWDNHQWRWKHDSSURSULDWHFROOHFWLRQSRLQW
IRUWKHUHF\FOLQJRIHOHFWULFDODQGHOHFWURQLFHTXLSPHQW%\HQVXULQJWKLVSURGXFWLV
GLVSRVHGRIFRUUHFWO\\RXZLOOKHOSSUHYHQWSRWHQWLDOQHJDWLYHFRQVHTXHQFHVIRUWKH
HQYLURQPHQWDQGKXPDQKHDOWKZKLFKFRXOGRWKHUZLVHEHFDXVHGE\LQDSSURSULDWHZDVWH
KDQGOLQJRIWKLVSURGXFW)RUPRUHGHWDLOHGLQIRUPDWLRQDERXWUHF\FOLQJRIWKLVSURGXFW
SOHDVHFRQWDFW\RXUORFDOFRXQFLO\RXUKRXVHKROGZDVWHGLVSRVDOVHUYLFHRUWKHVKRSZKHUH
\RXSXUFKDVHGWKHSURGXFW
39
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que
vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui
soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles
aux sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop
40
Sommaire
SOMMAIRE
41
44
47
47
49
50
51
Consignes de sécurité
Bandeau de commande
Première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de
fonctionnement
54 Caractéristiques techniques
54 Installation
57 En matière de sauvegarde de
l'environnement
Les symboles suivants sont utilisés dans ce
manuel:
Informations importantes pour votre sécurité
et pour éviter d’abîmer l’appareil.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
41
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cetŠ
te notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil
pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne
qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. ConŠ
servez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personŠ
ne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser
avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité
figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages
dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
s &HWDSSDUHLOQ
HVWSDVGHVWLQƽÇWUHXWLOLVÆSDUGHVHQIDQWVRXGHVSHUVRQQHVGRQWOHV
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaisŠ
sance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en
l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation
de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
s 1HODLVVH]SDVOHVGLIIÆUHQWVHPEDOODJHV½SRUWÆHGHVHQIDQWV,OVSRXUUDLHQWV
DVSK\[LHU
s 6LO
DSSDUHLOGRLWÇWUHPLVDXUHEXWYHLOOH]½FRXSHUOHF¿EOHG
DOLPHQWDWLRQÆOHFWULTXHDX
ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que
des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
s &HWDSSDUHLOHVWPXQLGHIHUPHWXUHVPDJQÆWLTXHV6
LOUHPSODFHXQDSSDUHLOÆTXLSÆG
XQH
fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en
débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
Consignes générales de sécurité
AVERTISSEMENT
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure
intégrée, ne soient pas obstrués.
s /HVDSSDUHLOVVRQWGHVWLQÆVXQLTXHPHQW½ODFRQVHUYDWLRQGHVDOLPHQWVHWRXGHVERLVVRQV
dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
s 1
XWLOLVH]SDVG
DSSDUHLOVÆOHFWULTXHVG
DJHQWVFKLPLTXHVRXWRXWDXWUHV\VWÅPHDUWLILFLHO
pour accélérer le processus de dégivrage.
s 1HIDLWHVSDVIRQFWLRQQHUG
DSSDUHLOVÆOHFWULTXHVFRPPHGHVVRUEHWLÅUHVÆOHFWULTXHV½
l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agréŠ
ment du fabricant.
s 1
HQGRPPDJH]SDVOHFLUFXLWIULJRULILTXH
&RQVLJQHVGHVÆFXULWÆ
42
s /HFLUFXLWIULJRULILTXHGHOpDSSDUHLOFRQWLHQWGHOpLVREXWDQH5DXQJD]QDWXUHORIIUDQW
XQKDXWQLYHDXGHFRPSDWLELOLWÆDYHFOpHQYLURQQHPHQWPDLVTXLHVWQÆDQPRLQVLQIODPŠ
PDEOH
3HQGDQWOHWUDQVSRUWHWO
LQVWDOODWLRQGHYRWUHDSSDUHLODVVXUH]YRXVTX
DXFXQHSDUWLHGX
FLUFXLWIULJRULILTXHQ
HVWHQGRPPDJÆH
6LOHFLUFXLWIULJRULILTXHHVWHQGRPPDJÆ
t ÆYLWH]OHVIODPPHVYLYHVHWWRXWHDXWUHVRXUFHG
DOOXPDJH
t DÆUH]VRLJQHXVHPHQWODSLÅFHRÖVHWURXYHO
DSSDUHLO
s 1HPRGLILH]SDVOHVVSÆFLILFDWLRQVGHO
DSSDUHLO6LOHF¿EOHG
DOLPHQWDWLRQHVWHQGRPPDŠ
JÆLOSHXWFDXVHUXQFRXUWFLUFXLWXQLQFHQGLHHWRXXQHÆOHFWURFXWLRQ
AVERTISSEMENT
/HVÆYHQWXHOOHVUÆSDUDWLRQVRXLQWHUYHQWLRQVVXUYRWUHDSSDUHLODLQVLTXHOHUHPSODFHPHQW
GXF¿EOHG
DOLPHQWDWLRQQHGRLYHQWÇWUHHIIHFWXÆHVTXHSDUXQSURIHVVLRQQHOTXDOLILÆ
s
s
s
s
1HEUDQFKH]SDVOHFRUGRQG
DOLPHQWDWLRQ½XQHUDOORQJH
$VVXUH]YRXVTXHODSULVHQ
HVWSDVÆFUDVÆHRXHQGRPPDJÆHSDUO
DUULÅUHGHO
DSSDŠ
UHLO8QHSULVHGHFRXUDQWÆFUDVÆHRXHQGRPPDJÆHSHXWV
ÆFKDXIIHUHWFDXVHUXQLQŠ
FHQGLH
9ÆULILH]TXHODSULVHPXUDOHGHO
DSSDUHLOHVWDFFHVVLEOH
1HGÆEUDQFKH]SDVO
DSSDUHLOHQWLUDQWVXUOHF¿EOH
6LODSULVHPXUDOHQ
HVWSDVELHQIL[ÆHQ
LQWURGXLVH]SDVGHSULVHGHGDQV5LVTXH
G
ÆOHFWURFXWLRQRXG
LQFHQGLH
1
XWLOLVH]SDVO
DSSDUHLOVDQVOHGLIIXVHXUGHO
DPSRXOHVLSUÆVHQWGHO
ÆFODLUDJHLQŠ
WÆULHXU
&HWDSSDUHLOHVWORXUG)DLWHDWWHQWLRQORUVGHVRQGÆSODFHPHQW
1HWRXFKH]SDVDYHFOHVPDLQVKXPLGHVOHVVXUIDFHVJLYUÆHVHWOHVSURGXLWVFRQJHOÆVULVŠ
TXHGHEUØOXUHHWG
DUUDFKHPHQWGHODSHDX
¦YLWH]XQHH[SRVLWLRQSURORQJÆHGHO
DSSDUHLODX[UD\RQVVRODLUHV
/HVDPSRXOHVVLSUÆVHQWHVXWLOLVÆHVGDQVFHWDSSDUHLOVRQWGHVDPSRXOHVVSÆFLILTXHVXQLŠ
TXHPHQWGHVWLQÆHV½ÇWUHXWLOLVÆHVVXUGHVDSSDUHLOVPÆQDJHUV(OOHVQHVRQWSDVGXWRXW
DGDSWÆHV½XQÆFODLUDJHTXHOFRQTXHG
XQHKDELWDWLRQ
Utilisation quotidienne
s 1HSRVH]SDVG
ÆOÆPHQWVFKDXGVVXUOHVSDUWLHVHQSODVWLTXHGHO
DSSDUHLO
s 1HVWRFNH]SDVGHJD]RXGHOLTXLGHVLQIODPPDEOHVGDQVO
DSSDUHLOULVTXHG
H[SORVLRQ
s 1HSODFH]SDVG
DOLPHQWVGLUHFWHPHQWFRQWUHODVRUWLHG
DLUVXUODSDURLDUULÅUHGHO
DSSDŠ
UHLO6LO
DSSDUHLOHVWVDQVJLYUH
s 8QSURGXLWGÆFRQJHOÆQHGRLWMDPDLVÇWUHUHFRQJHOÆ
s &RQVHUYH]OHVDOLPHQWVHPEDOOÆVFRQIRUPÆPHQWDX[LQVWUXFWLRQVGHOHXUIDEULFDQW
s 5HVSHFWH]VFUXSXOHXVHPHQWOHVFRQVHLOVGHFRQVHUYDWLRQGRQQÆVSDUOHIDEULFDQWGHO
DSŠ
SDUHLO&RQVXOWH]OHVLQVWUXFWLRQVUHVSHFWLYHV
&RQVLJQHVGHVÆFXULWÆ
43
s 1HPHWWH]SDVGHERXWHLOOHVQLGHERËWHVGHERLVVRQVJD]HXVHVGDQVOHFRPSDUWLPHQWFRQŠ
JÆODWHXUFDUODSUHVVLRQVHIRUPDQW½O
LQWÆULHXUGXFRQWHQDQWSRXUUDLWOHIDLUHÆFODWHUHW
HQGRPPDJHUDLQVLO
DSSDUHLO
s 1HFRQVRPPH]SDVFHUWDLQVSURGXLWVWHOVTXHOHVE¿WRQQHWVJODFÆVGÅVOHXUVRUWLHGHO
DSŠ
SDUHLOFDULOVSHXYHQWSURYRTXHUGHVEUØOXUHV
Entretien et nettoyage
s $YDQWWRXWHRSÆUDWLRQG
HQWUHWLHQPHWWH]O
DSSDUHLO½O
DUUÇWHWGÆEUDQFKH]OH
s 1
XWLOLVH]SDVG
REMHWVPÆWDOOLTXHVSRXUQHWWR\HUO
DSSDUHLO
s 1
XWLOLVH]SDVG
REMHWWUDQFKDQWSRXUJUDWWHUODFRXFKHGHJLYUH8WLOLVH]XQHVSDWXOHHQ
SODVWLTXH
s 1
XWLOLVH]SDVG
DSSDUHLOVÆOHFWULTXHVRXDJHQWVFKLPLTXHVSRXUGÆJLYUHUO
DSSDUHLO/D
FKDOHXUH[FHVVLYHSRXUUDLWHQGRPPDJHUOHUHYÇWHPHQWSODVWLTXHLQWHUQHHWO
KXPLGLWÆ
SRXUUDLWV
LQWURGXLUHGDQVOHV\VWÅPHÆOHFWULTXH
Installation
$YDQWGHSURFÆGHUDXEUDQFKHPHQWÆOHFWULTXHUHVSHFWH]VFUXSXOHXVHPHQWOHVLQVWUXFWLRQV
IRXUQLHVGDQVFHWWHQRWLFH
s 'ÆEDOOH]O
DSSDUHLOHWYÆULILH]TX
LOQ
HVWSDVHQGRPPDJÆ1HEUDQFKH]SDVO
DSSDUHLOV
LO
HVWHQGRPPDJÆ6LJQDOH]LPPÆGLDWHPHQWDXUHYHQGHXUGHO
DSSDUHLOOHVGRPPDJHV
FRQVWDWÆV'DQVFHFDVJDUGH]O
HPEDOODJH
s ,OHVWFRQVHLOOÆG
DWWHQGUHDXPRLQVTXDWUHKHXUHVDYDQWGHEUDQFKHUO
DSSDUHLOSRXUTXH
OHFLUFXLWIULJRULILTXHVRLWVWDELOLVÆ
s 9HLOOH]½FHTXHO
DLUFLUFXOHOLEUHPHQWDXWRXUGHO
DSSDUHLOSRXUÆYLWHUTX
LOQHVXUFKDXIIH
3RXUDVVXUHUXQHYHQWLODWLRQVXIILVDQWHUHVSHFWH]OHVLQVWUXFWLRQVGHODQRWLFHFKDSLWUH
,QVWDOODWLRQ
s 3ODFH]O
DSSDUHLOGRVDXPXUSRXUÆYLWHUWRXWFRQWDFWDYHFOHFRPSUHVVHXUHWOHFRQGHQŠ
VHXUULVTXHGHEUØOXUH
s 3ODFH]GHSUÆIÆUHQFHYRWUHDSSDUHLOORLQG
XQHVRXUFHGHFKDOHXUFKDXIIDJHFXLVVRQRX
UD\RQVVRODLUHVWURSLQWHQVHV
s $VVXUH]YRXVTXHODSULVHPXUDOHUHVWHDFFHVVLEOHDSUÅVO
LQVWDOODWLRQGHO
DSSDUHLO
s %UDQFKH]½O
DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHXQLTXHPHQW6LXQEUDQFKHPHQWVXUOHUÆVHDX
G
HDXHVWSUÆYX
Maintenance
s /HVEUDQFKHPHQWVÆOHFWULTXHVQÆFHVVDLUHV½O
HQWUHWLHQGHO
DSSDUHLOGRLYHQWÇWUHUÆDOLVÆV
SDUXQÆOHFWULFLHQTXDOLILÆRXXQHSHUVRQQHFRPSÆWHQWH
s &HWDSSDUHLOQHGRLWÇWUHHQWUHWHQXHWUÆSDUÆTXHSDUXQ6HUYLFHDSUÅVYHQWHDXWRULVÆ
H[FOXVLYHPHQWDYHFGHVSLÅFHVG
RULJLQH
44
Bandeau de commande
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contriŠ
buant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les
ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammaŠ
bles : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auŠ
près des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au
niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole
sont recyclables.
BANDEAU DE COMMANDE
1
6
5
4
3
2
1 Affichage
2 Touche d'augmentation de la température
3 Touche de diminution de la température
4 Touche OK
5 Touche Mode
6 Touche ON/OFF
Pour augmenter le volume défini lors de l'appui sur les touches, appuyez simultanément sur
la touche Mode et la touche de diminution de la température pendant plusieurs secondes.
Ce changement est réversible.
Affichage/voyant
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
Affichage de la minuterie
Fonction FROSTMATIC
Fonction Minute Minder
Fonction Sécurité enfants
Voyant d'alarme
Indicateur de température
Mise en marche
Pour mettre l'appareil marche, procédez comme suit :
6
Bandeau de commande
45
1.
2.
3.
Branchez la fiche électrique de l'appareil à la prise de courant.
Appuyez sur la touche ON/OFF si l'affichage est éteint.
L'alarme sonore peut se déclencher au bout de quelques secondes.
Pour réinitialiser l'alarme, reportez-vous au paragraphe « Alarme haute température ».
4. Si « dEMo » s'affiche sur l'écran, l'appareil est en mode démonstration. Reportez-vous
au paragraphe « En cas d'anomalie de fonctionnement ».
5. Les indicateurs de température indiquent la température programmée par défaut.
Pour sélectionner une température programmée différente, reportez-vous au paragraphe
« Réglage de la température ».
Si la porte reste ouverte pendant quelques minutes, l'éclairage s'éteint automatiquement.
Pour le rallumer, fermez et ouvrez de nouveau la porte.
Position Arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, procédez comme suit :
1. Appuyez sur la touche ON/OFF pendant quelques secondes.
2. L'écran est désactivé.
3. Pour mettre l'appareil hors tension, débranchez-le électriquement.
Réglage de la température
La température de consigne du congélateur peut être réglée en appuyant sur la touche de
température.
Réglage de la température par défaut :
s &GDQVOHFRPSDUWLPHQWFRQJÆODWHXU
L'indicateur de température indique la température programmée.
La température programmée sera atteinte en 24 heures.
Après une coupure de courant, la température programmée reste activée.
Fonction FROSTMATIC
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant apparaisse.
/
LQGLFDWHXU)52670$7,&FOLJQRWH
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
/
LQGLFDWHXU)52670$7,&V
DIILFKH
&HWWHIRQFWLRQV
DUUÇWHDXWRPDWLTXHPHQWDXERXWGHKHXUHV
Pour désactiver la fonction avant sa désactivation automatique :
$SSX\H]VXUOHERXWRQ0RGHMXVTX
½FHTXHO
LQGLFDWHXU)52670$7,&FOLJQRWH
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
/
LQGLFDWHXU)52670$7,&V
ÆWHLQW
La fonction se désactive en sélectionnant une température de consigne différente.
46
Bandeau de commande
Fonction Minute Minder
La fonction Minute Minder est à utiliser pour le réglage d'une alarme sonore à une heure
souhaitée, ce qui est utile, par exemple, lorsque l'on souhaite refroidir une préparation penŠ
dant un certain temps dans le cadre d'une recette de cuisine ou lorsque l'on refroidit des
bouteilles rapidement dans le congélateur.
Pour activer cette fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant s'affiche.
L'indicateur Minute Minder clignote.
Le minuteur indique pendant quelques secondes la valeur programmée (30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de diminution de la température ou sur la touche d'augmentaŠ
tion de la température pour faire varier la valeur programmée du minuteur de 1 à
90 minutes.
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur Minute Minder s'affiche.
Le minuteur se met à clignoter (min).
À la fin du décompte, le voyant Minute Minder clignote et un signal sonore retentit :
1. Retirez les boissons placées dans le compartiment de congélation.
2. Appuyez sur la touche OK pour arrêter le signal sonore et désactiver la fonction.
Il est possible de désactiver cette fonction à tout moment pendant le décompte :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant Minute Minder clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. Le voyant Minute Minder s'éteint.
Il est possible de modifier l'heure pendant et à la fin du décompte en appuyant sur la touŠ
che "Plus de froid" ou sur la touche "Moins de froid".
Fonction Sécurité enfants
Pour verrouiller les touches afin de prévenir les erreurs de manipulation, sélectionnez la
fonction Sécurité enfants.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant apparaisse.
2. Le voyant Sécurité enfants clignote.
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
Le voyant Sécurité enfants apparaît.
Pour désactiver la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant Sécurité enfants clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
3. Le voyant Sécurité enfants s'éteint.
Alarme haute température
Une augmentation de la température dans le compartiment congélateur (par exemple à
cause d'une coupure de courant ou de l'ouverture de la porte) est indiquée par :
s OHFOLJQRWHPHQWGHVYR\DQWVG
DODUPHHWGHWHPSÆUDWXUH
s OHGÆFOHQFKHPHQWG
XQHDODUPHVRQRUH
Première utilisation
47
Pour réinitialiser l'alarme :
1. Appuyez sur une touche quelconque.
2. L'alarme s'éteint.
3. L'indicateur de température du congélateur affiche pendant quelques secondes la temŠ
pérature la plus élevée atteinte. Puis il affiche à nouveau la température programmée.
4. Le voyant d'alarme continue à clignoter jusqu'à ce que les conditions normales soient
restaurées.
Alarme porte ouverte
Une alarme sonore se déclenche si la porte reste ouverte pendant quelques minutes. Les
conditions d'alarme de porte ouverte sont indiquées par :
s OHFOLJQRWHPHQWG
XQYR\DQWG
DODUPH
s XQHDODUPHVRQRUH
Au rétablissement des conditions normales (porte fermée), l'alarme s'arrête.
Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore peut être désactivée en appuyant sur une touŠ
che quelconque.
PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf"
puis séchez soigneusement.
N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer
la finition.
UTILISATION QUOTIDIENNE
Congeler les aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des denrées fraîches et conserver à
long terme des aliments surgelés ou congelés.
Activez la fonction FROSTMATIC 24 heures au moins avant d'introduire les denrées fraîches
à congeler dans le compartiment congélateur.
Placez les denrées fraîches à congeler dans le compartiment FROSTMATIC.
La quantité maximale de denrées fraîches que vous pouvez congeler par tranche de 24 heuŠ
res est indiquée sur la plaque signalétique (située à l'intérieur de l'appareil).
Le processus de congélation dure 24 heures : vous ne devez ajouter aucune autre denrée à
congeler pendant cette période.
Conservation d'aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, faites fonctionner l'appareil pendant 2 heuŠ
res environ, avant d’introduire les produits dans le compartiment.
Les paniers de congélation vous permettent de trouver facilement et rapidement les aliŠ
ments dont vous avez besoin. Si vous devez stocker une grande quantité d'aliments, retirez
48
Utilisation quotidienne
tous les tiroirs et le bac à glaçons sauf le panier inférieur qui doit être en place afin de perŠ
mettre une circulation d'air optimale. Sur toutes les clayettes (exceptée la clayette supériŠ
eure), vous pouvez placer des aliments qui dépassent de 15 mm du bord avant de la clayetŠ
te.
En cas de décongélation accidentelle, due par exemple à une coupure de courant, si la couŠ
pure a duré plus de temps qu'il n'est prévu au paragraphe « Autonomie de fonctionneŠ
ment » du chapitre Caractéristiques techniques, consommez rapidement les aliments déŠ
congelés ou cuisez-les immédiatement avant de les recongeler (une fois refroidis).
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigéraŠ
teur ou à température ambiante, avant d'être utilisés, en fonction du temps disponible pour
cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce cas, la
cuisson est plus longue.
Retrait des paniers de congélation et des clayettes en verre du congélateur
Certains paniers de congélation sont équipés
d'une butée afin d'empêcher leur retrait accidenŠ
tel ou chute. Pour retirer le panier du congélateur,
tirez-le vers vous et, lorsque vous atteignez la buŠ
tée, retirez-le en inclinant la partie avant vers le
haut.
Pour le remettre, relevez légèrement l'avant du
panier et insérez-le dans le congélateur.
Dès que vous avez dépassé la butée, poussez le
panier dans la bonne position.
1
L'appareil est équipé de butées de clayettes pour
la retenue des clayettes.
Soulevez la clayette (1) de chaque côté, puis tirezla vers l'extérieur (2).
2
1
2
1
Conseils utiles
Les clayettes en verre disposant de roulettes sont
fixées à l'aide de goupilles d'arrêt.
Pour les enlever, procédez comme suit :
1. Utilisez un tournevis pour desserrer les gouŠ
pilles d'arrêt de chaque côté de la roulette.
2. Retirez ensuite les deux goupilles d'arrêt (1).
3. Retirez la clayette en verre en la tirant vers
vous (2).
49
1
1
1
2
CONSEILS UTILES
Bruits de fonctionnement normaux
s /HOLTXLGHGHUHIURLGLVVHPHQWTXLSDVVHGDQVOHFLUFXLWG
ÆYDSRUDWLRQSHXWSURGXLUHXQ
bruit de gargouillis ou de bouillonnement. Ce phénomène est normal.
s /HFRPSUHVVHXUSHXWSURGXLUHXQURQURQQHPHQWDLJXRXXQEUXLWGHSXOVDWLRQ&HSKƊ
nomène est normal.
s /DGLODWDWLRQWKHUPLTXHSHXWSURYRTXHUXQVRXGDLQOÆJHUEUXLWGHFUDTXHPHQW&
HVWXQ
phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène est normal.
s 8QOÆJHUFODTXHPHQWVHSURGXLWORUVGHODPLVHHQIRQFWLRQQHPHQW½O
DUUÇWGXFRPSUHVŠ
seur. Ce phénomène est normal.
Conseils d'économie d'énergie
s ¦YLWH]G
RXYULUWURSVRXYHQWODSRUWHGXFRQJÆODWHXUHWQHODODLVVH]RXYHUWHTXHOHWHPSV
nécessaire.
s 6LODWHPSÆUDWXUHDPELDQWHHVWÆOHYÆHOHthermostat réglé sur la position maximale et
l'appareil plein, il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu, d'où un
risque de formation de givre ou de glace sur l'évaporateur. Dans ce cas, réglez le therŠ
mostat sur une température plus élevée pour faciliter le dégivrage automatique, ce qui
permet ainsi d'économiser de l'énergie.
Pour obtenir les meilleurs résultats :
s ÆYLWH]G
RXYULUWURSVRXYHQWODSRUWHGXFRQJÆODWHXUHWQHODODLVVH]RXYHUWHTXHOHWHPSV
nécessaire
s Q
HQOHYH]SDVOHVDFFXPXODWHXUVGHIURLGGXSDQLHUGHFRQJÆODWLRQ
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :
50
(QWUHWLHQHWQHWWR\DJH
s ODTXDQWLWÆPD[LPDOHGHGHQUÆHVTXHYRXVSRXYH]FRQJHOHUSDUKHXUHVHVWLQGLTXÆH
VXUODSODTXHVLJQDOÆWLTXH
s OHWHPSVGHFRQJÆODWLRQHVWGHKHXUHV$XFXQHDXWUHGHQUÆH½FRQJHOHUQHGRLWÇWUH
DMRXWÆHSHQGDQWFHWWHSÆULRGH
s FRQJHOH]VHXOHPHQWOHVGHQUÆHVDOLPHQWDLUHVIUDËFKHVGHTXDOLWÆVXSÆULHXUHXQHIRLVQHWŠ
WR\ÆHV
s SUÆSDUH]ODQRXUULWXUHHQSHWLWVSDTXHWVSRXUXQHFRQJÆODWLRQUDSLGHHWXQLIRUPHDGDSŠ
WÆV½O
LPSRUWDQFHGHODFRQVRPPDWLRQ
s HQYHORSSH]OHVDOLPHQWVGDQVGHVIHXLOOHVG
DOXPLQLXPRXGHSRO\ÆWK\OÅQHHWDVVXUH]
YRXVTXHOHVHPEDOODJHVVRQWÆWDQFKHV
s QHODLVVH]SDVGHVDOLPHQWVIUDLVQRQFRQJHOÆVWRXFKHUGHVDOLPHQWVGÆM½FRQJHOÆVSRXU
ÆYLWHUXQHUHPRQWÆHHQWHPSÆUDWXUHGHFHVGHUQLHUV
s OHVDOLPHQWVPDLJUHVVHFRQVHUYHQWPLHX[HWSOXVORQJWHPSVTXHOHVDOLPHQWVJUDVOHVHO
UÆGXLWODGXUÆHGHFRQVHUYDWLRQGHVDOLPHQWV
s ODWHPSÆUDWXUHWUÅVEDVVH½ODTXHOOHVHWURXYHQWOHVE¿WRQQHWVJODFÆVV
LOVVRQWFRQVRPŠ
PÆVGÅVOHXUVRUWLHGXFRPSDUWLPHQWFRQJÆODWHXUSHXWSURYRTXHUGHVEUØOXUHV
s /
LGHQWLILFDWLRQGHVHPEDOODJHVHVWLPSRUWDQWHLQGLTXH]ODGDWHGHFRQJÆODWLRQGXSURŠ
GXLWHWUHVSHFWH]ODGXUÆHGHFRQVHUYDWLRQLQGLTXÆHSDUOHIDEULFDQW
Conseils pour la conservation des produits surgelés et congelés du commerce
3RXUXQHERQQHFRQVHUYDWLRQGHVSURGXLWVVXUJHOÆVHWFRQJHOÆVYRXVGHYH]
s DVVXUH]YRXVTXHO
HPEDOODJHGHVDOLPHQWVHVWLQWDFWHWTX
LOQHSUÆVHQWHDXFXQHWUDFH
G
KXPLGLWÆVLJQHG
XQGÆEXWGHGÆFRQJÆODWLRQ
s SUÆYR\H]XQWHPSVUÆGXLWDXPLQLPXPSRXUOHXUWUDQVSRUWGXPDJDVLQG
DOLPHQWDWLRQ½
YRWUHGRPLFLOHXWLOLVH]GHVVDFVLVRWKHUPHVGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOH
s ÆYLWH]G
RXYULUWURSVRXYHQWODSRUWHGXFRQJÆODWHXUHWQHODODLVVH]RXYHUWHTXHOHWHPSV
QÆFHVVDLUH
s XQHIRLVGÆFRQJHOÆVOHVDOLPHQWVVHGÆWÆULRUHQWUDSLGHPHQWHWQHSHXYHQWSDVÇWUHUHŠ
FRQJHOÆV
s QHGÆSDVVH]SDVODGXUÆHGHFRQVHUYDWLRQLQGLTXÆHSDUOHIDEULFDQW
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ATTENTION
GÆEUDQFKHUO
DSSDUHLODYDQWWRXWHRSÆUDWLRQG
HQWUHWLHQ
&HWDSSDUHLOFRQWLHQWGHVK\GURFDUEXUHVGDQVVRQFLUFXLWUÆIULJÆUDQWO
HQWUHWLHQHWODUHŠ
FKDUJHQHGRLYHQWGRQFÇWUHHIIHFWXÆVTXHSDUGXSHUVRQQHODXWRULVÆ
Nettoyage périodique
&HWDSSDUHLOGRLWÇWUHQHWWR\ÆUÆJXOLÅUHPHQW
s 1HWWR\H]O
LQWÆULHXUHWWRXVOHVDFFHVVRLUHVDYHFGHO
HDXWLÅGHVDYRQQHXVH
s 9ÆULILH]UÆJXOLÅUHPHQWOHVMRLQWVGHSRUWHHWQHWWR\H]OHVHQOHVHVVX\DQWSRXUÆYLWHUWRXŠ
WHDFFXPXODWLRQGHGÆFKHWV
(QFDVG
DQRPDOLHGHIRQFWLRQQHPHQW
51
s 5LQFH]HWVÆFKH]VRLJQHXVHPHQW
1HSDVWLUHUGÆSODFHURXHQGRPPDJHUOHVWX\DX[HWRXF¿EOHVTXLVHWURXYHQW½O
LQWÆULHXU
GHO
DSSDUHLO
1H-$0$,6XWLOLVHUGHSURGXLWVDEUDVLIVRXFDXVWLTXHVQLG
ÆSRQJHVDYHFJUDWWRLUSRXUQHWŠ
WR\HUO
LQWÆULHXUGHIDÄRQ½QHSDVO
DEËPHUHWODLVVHUGHIRUWHVRGHXUV
1HWWR\HUOHFRQGHQVHXUJULOOHQRLUHHWOHFRPSUHVVHXUVLWXÆV½O
DUULÅUHGHO
DSSDUHLODYHF
XQHEURVVHRXXQDVSLUDWHXU&HWWHRSÆUDWLRQDPÆOLRUHOHVSHUIRUPDQFHVGHO
DSSDUHLOHWSHUŠ
PHWGHVÆFRQRPLHVG
ÆQHUJLH
$WWHQWLRQ½QHSDVHQGRPPDJHUOHV\VWÅPHGHUÆIULJÆUDWLRQ
'HQRPEUHX[GÆWHUJHQWVSRXUODFXLVLQHUHFRPPDQGÆVSDUOHVIDEULFDQWVFRQWLHQQHQWGHV
SURGXLWVFKLPLTXHVTXLSHXYHQWDWWDTXHUHQGRPPDJHUOHVSLÅFHVHQSODVWLTXHXWLOLVÆHVGDQV
FHWDSSDUHLO,OHVWSDUFRQVÆTXHQWUHFRPPDQGÆG
XWLOLVHUVHXOHPHQWGHO
HDXFKDXGHDGGLŠ
WLRQQÆHG
XQSHXGHVDYRQOLTXLGHSRXUQHWWR\HUODFDUURVVHULHGHO
DSSDUHLO
Dégivrage
9RWUHDSSDUHLOHVWVDQVJLYUH&HODVLJQLILHTXHOHJLYUHQHVHIRUPHSDVSHQGDQWTXHO
DSSDŠ
UHLOHVWHQIRQFWLRQQHPHQWTXHFHVRLWVXUOHVSDURLVLQWHUQHVRXVXUOHVDOLPHQWV
/
DEVHQFHGHJLYUHHVWGXH½ODFLUFXODWLRQSHUPDQHQWHG
DLUIURLGGDQVOHFRPSDUWLPHQWFLUŠ
FXODQWJU¿FH½XQYHQWLODWHXUDXWRPDWLTXH
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
3HQGDQWOHIRQFWLRQQHPHQWGHO
DSSDUHLOGHVDQRPDOLHVPLQLPHVPDLVJÇQDQWHVSHXYHQWVH
SURGXLUHTXLQ
H[LJHQWFHSHQGDQWSDVO
LQWHUYHQWLRQG
XQWHFKQLFLHQ/HWDEOHDXVXLYDQWYRXV
GRQQHGHVLQIRUPDWLRQVYRXVSHUPHWWDQWG
ÆYLWHUGHVIUDLVGHUÆSDUDWLRQLQXWLOHV
/
DSSDUHLOSURGXLWFHUWDLQVEUXLWVORUVTX
LOIRQFWLRQQHFRPSUHVVHXUHWEUXLWGHFLUFXODWLRQ
&HQ
HVWSDVXQVLJQHGHG\VIRQFWLRQQHPHQWF
HVWQRUPDO
/
DSSDUHLOIRQFWLRQQHGHIDÄRQGLVFRQWLQXH/
DUUÇWGXFRPSUHVVHXUQHVLJQLILHGRQFSDV
O
DEVHQFHGHFRXUDQWÆOHFWULTXH&
HVWSRXUTXRLYRXVQHGHYH]HQDXFXQFDVWRXFKHUOHV
FRPSRVDQWVÆOHFWULTXHVDYDQWG
DYRLUFRXSÆOHFRXUDQW
Problème
L'appareil est bruyant.
Cause probable
/
DSSDUHLOQ
HVWSDVVWDEOH
Solution
9ÆULILH]TXHO
DSSDUHLOHVW½QLYHDX
HWG
DSORPEOHVSLHGVHWOHVURXŠ
OHWWHVGRLYHQWWRXVÇWUHHQFRQŠ
WDFWDYHFOHVRO5HSRUWH]YRXV
DXSDUDJUDSKHˆ0LVH½QLYHDX˜
Le signal sonore se déclenŠ /DWHPSÆUDWXUHGXFRQJÆODWHXU
che. Le symbole d'alarme
HVWWURSÆOHYÆH
clignote.
5HSRUWH]YRXVDXSDUDJUDSKH
ˆ$ODUPHKDXWHWHPSÆUDWXUH˜
&RQVXOWH]OHSDUDJUDSKHˆ$ODUPH
SRUWHRXYHUWH˜
/DSRUWHQ
HVWSDVFRUUHFWHPHQW
IHUPÆH
52
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
Un carré supérieur ou
inférieur apparaît sur l'afŠ
fichage de la température.
Une erreur s'est produite lors la
mesure de la température.
Contactez le service après-vente
(le système de réfrigération contiŠ
nue de maintenir les aliments au
froid, mais le réglage de la temŠ
pérature n'est pas possible).
« dEMo » s'affiche sur
l'écran.
L'appareil est en mode démonsŠ
tration.
Maintenez la touche OK enfoncée
pendant environ 10 s jusqu'à ce
que le déclenchement d'une alarŠ
me sonore se fasse longuement
entendre et que l'écran s'éteigne
momentanément : l'appareil
commence à fonctionner normaŠ
lement.
Le compresseur fonctionne Le dispositif de réglage de la
en permanence.
température n'est pas correcteŠ
ment réglé.
Augmentez la température.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Reportez-vous au chapitre « FerŠ
meture de la porte ».
La porte a été ouverte trop souŠ
vent.
Ne laissez pas la porte ouverte
plus longtemps que nécessaire.
La température des aliments est
trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant de
les placer dans l'appareil.
La température ambiante est
trop élevée.
Diminuez la température ambianŠ
te.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Reportez-vous au chapitre « FerŠ
meture de la porte ».
Le joint de porte est déformé ou
sale.
Reportez-vous au chapitre « FerŠ
meture de la porte ».
La température à l'intéŠ
rieur de l'appareil est trop
basse.
Le dispositif de réglage de la
température n'est pas correcteŠ
ment réglé.
Augmentez la température.
La température à l'intéŠ
rieur de l'appareil est trop
élevée.
Le dispositif de réglage de la
température n'est pas correcteŠ
ment réglé.
Diminuez la température.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Reportez-vous au chapitre « FerŠ
meture de la porte ».
La température des aliments est
trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant de
les placer dans l'appareil.
Les produits sont trop près les
uns des autres.
Stockez les produits de façon à
permettre la circulation de l'air
froid.
Il y a trop de givre et de
glace.
La température à l'intéŠ
rieur du congélateur est
trop élevée.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
L'appareil ne fonctionne
pas.
53
Cause probable
Solution
Trop de produits à congeler ont
été introduits en même temps
dans l'appareil.
Introduisez de plus petites quanŠ
tités d'aliments à congeler en mêŠ
me temps.
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du cordon d'alimentaŠ
tion n'est pas correctement inŠ
sérée dans la prise de courant.
Branchez correctement la fiche
du cordon d'alimentation dans la
prise de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appaŠ Branchez un autre appareil élecŠ
reil. La prise de courant n'est pas trique sur la prise de courant. VéŠ
alimentée.
rifiez le fusible. Contactez un
électricien qualifié.
L'ampoule ne fonctionne
pas.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe « RemŠ
placement de l'ampoule ».
La porte a été ouverte trop
longtemps.
Fermez la porte.
La porte touche la grille de L’appareil n'est pas de niveau.
ventilation.
Reportez-vous au paragraphe
« Mise à niveau ».
La porte n'est pas correcŠ
tement alignée.
Reportez-vous au paragraphe
« Mise à niveau ».
L’appareil n'est pas de niveau.
Si ces conseils n'apportent pas de solution à votre problème, veuillez consulter le service
après-vente le plus proche.
Fermeture de la porte
1.
2.
3.
Nettoyez les joints de la porte.
Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez votre service aprèsvente.
54
Caractéristiques techniques
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Hauteur
1540 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
668 mm
658
Temps de montée en tempéraŠ
ture
30 h
Tension
230-240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche
à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les
"Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climaŠ
tique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Installation
55
AVERTISSEMENT
L'appareil doit pouvoir être débranché à tout moŠ
ment ; il est donc nécessaire que la prise murale
reste accessible après l'installation.
B
A
20 mm
L'appareil ne doit pas être installé près d'une sourŠ
ce de chaleur telle qu'un radiateur, une chaudière,
la lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que
l'air circule librement à l'arrière de l'appareil. Pour
garantir un rendement optimal si l'appareil est inŠ
stallé sous un élément suspendu, la distance entre
le haut de l'appareil et l'élément suspendu doit
être de 100 mm minimum. Si possible, évitez de
placer l'appareil sous des éléments suspendus. La
mise à niveau se fait à l'aide d'un ou de plusieurs
pieds réglables à la base de l’appareil.
100 mm
min
Emplacement
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque
signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement
pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appaŠ
reil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à
un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consiŠ
gnes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
Entretoises arrière
Vous trouverez les deux filtres dans le sac avec la
documentation.
Pour installer les filtres, procédez comme suit :
1. Desserrez la vis.
2. Insérez le filtre sous la vis.
3. Tournez le filtre dans la bonne position.
4. Resserrez les vis.
2
1
4
3
56
,QVWDOODWLRQ
Mise à niveau
Lors de la mise en place de l'appareil, assurezvous qu'il soit positionné de façon plane. Servezvous des deux pieds réglables se trouvant à
l'avant de l'appareil.
Réversibilité de la porte
Pour effectuer les opérations suivantes, il est conseillé de se faire aider par une autre perŠ
sonne pour maintenir fermement les portes lors de toute manipulation de l'appareil.
Pour changer le sens d'ouverture de la porŠ
te, procédez comme suit :
s 'ÆEUDQFKH]ODILFKHGHODSULVHÆOHFWULTXH
s ,QFOLQH]O
DSSDUHLODYHFSUÆFDXWLRQYHUV
l'arrière pour que le compresseur ne touŠ
che pas le sol.
s 5HWLUH]OHVRFOH
s 'ÆYLVVH]SXLVUHWLUH]OHVFKDUQLÅUHVLQIƊ
rieures.
s 5HWLUH]ODSRUWH
s 'ÆYLVVH]OHSLYRWVXSÆULHXUFHWSODFH]
le sur le côté opposé.
s 5HPHWWH]HQSODFHODSRUWH
s 9ÆULILH]TXHOHERUGGHODSRUWHHVWSDUDŠ
llèle au bord de la paroi supérieure.
(QPDWLÅUHGHVDXYHJDUGHGHO
HQYLURQQHPHQW
A
B
57
s 'ÆYLVVH]OHSLYRW$HWSODFH]OHVXUOH
FÑWÆRSSRVÆ
s 'ÆPRQWH]OHFDFKH%HWSODFH]OHVXUOH
FÑWÆRSSRVÆ
s 9LVVH]OHVFKDUQLÅUHVLQIÆULHXUHV
s 5HPHWWH]HQSODFHOHVRFOH
s 5HPHWWH]O
DSSDUHLOHQSRVLWLRQYHUWLFDOH
s ,QVWDOOH]ODSRLJQÆHVXUOHFÑWÆRSSRVÆHW
SODFH]OHVFDFKHVHQSODVWLTXHIRXUQLV
GDQVODSRFKHWWHFRQWHQDQWODQRWLFH
G
XWLOLVDWLRQGDQVOHVRULILFHVYLGHV
s )DLWHVXQHGHUQLÅUHYÆULILFDWLRQSRXUYRXV
DVVXUHUTXH
t 7RXWHVOHVYLVVRQWELHQVHUUÆHV
t /DSRUWHV
RXYUHHWVHIHUPHFRUUHFWHŠ
PHQW
6LODWHPSÆUDWXUHDPELDQWHHVWEDVVHSDUH[HPSOHHQKLYHULOVHSHXWTXHOHMRLQWQ
DGKÅUH
SDVSDUIDLWHPHQW'DQVFHFDVDWWHQGH]TXHOHMRLQWUHSUHQQHVDWDLOOHQDWXUHOOH
6LYRXVQHVRXKDLWH]SDVHIIHFWXHUSHUVRQQHOOHPHQWOHVRSÆUDWLRQVGÆFULWHVFLGHVVXVFRQŠ
WDFWH]YRWUHVHUYLFHDSUÅVYHQWH8QWHFKQLFLHQGXVHUYLFHDSUÅVYHQWHSURFÆGHUD½ODUÆYHUŠ
VLELOLWÆGHVSRUWHV½YRVIUDLV
EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT
/HV\PEROH VXUOHSURGXLWRXVRQHPEDOODJHLQGLTXHTXHFHSURGXLWQHSHXWÇWUHWUDLWÆ
FRPPHGÆFKHWPÆQDJHU,OGRLWÇWUHUHPLVDXSRLQWGHFROOHFWHGÆGLƽFHWHIIHWFROOHFWHHW
UHF\FODJHGXPDWÆULHOÆOHFWULTXHHWÆOHFWURQLTXH
(QSURFÆGDQW½ODPLVHDXUHEXWGHO
DSSDUHLOGDQVOHVUÅJOHVGHOpDUWQRXVSUÆVHUYRQV
O
HQYLURQQHPHQWHWQRWUHVÆFXULWÆVpDVVXUDQWDLQVLTXHOHVGÆFKHWVVHURQWWUDLWÆVGDQVGHV
FRQGLWLRQVRSWLPXP
3RXUREWHQLUSOXVGHGÆWDLOVVXUOHUHF\FODJHGHFHSURGXLWYHXLOOH]SUHQGUHFRQWDFWDYHFOHV
VHUYLFHVGHYRWUHFRPPXQHRXOHPDJDVLQRÖYRXVDYH]HIIHFWXÆO
DFKDW
58
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es
ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und
perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt,
vom Profi-Kochgeschirr bis zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg.com/shop
Inhalt
INHALT
60
63
66
66
68
69
70
73
73
76
Sicherheitshinweise
Bedienfeld
Erste Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
Praktische Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Technische Daten
Montage
Hinweise zum Umweltschutz
In dieser Benutzerinformation werden
folgende Symbole verwendet:
Wichtige Hinweise zur Sicherheit von
Personen und Informationen zur
Vermeidung von Geräteschäden
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten
59
60
Sicherheitshinweise
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation
und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch,
einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von FehŠ
lern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den SicherŠ
heitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben
Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der
gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die VorsichtsŠ
maßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derŠ
selben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen
s 'DV*HUÁWGDUIYRQ3HUVRQHQHLQVFKOLH¼OLFK.LQGHUQGHUHQSK\VLVFKHVHQVRULVFKH)ÁKLJŠ
NHLWHQXQGGHUHQ0DQJHODQ(UIDKUXQJXQG.HQQWQLVVHQHLQHQVLFKHUHQ*HEUDXFKGHV
Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine
verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der GefahŠ
ren des Gebrauchs bewusst sind.
.LQGHUPÙVVHQEHDXIVLFKWLJWZHUGHQGDPLWVLHQLFKWDP*HUÁWKHUXPVSLHOHQNÓQQHQ
s +DOWHQ6LHGDV9HUSDFNXQJVPDWHULDOXQEHGLQJWYRQ.LQGHUQIHUQ(UVWLFNXQJVJHIDKU
s =LHKHQ6LHYRUGHU(QWVRUJXQJGHV*HUÁWHVGHQ1HW]VWHFNHUVFKQHLGHQ6LHGDV1HW]NDEHO
VRQDKZLHPÓJOLFKDP*HUÁWDEXQGHQWIHUQHQ6LHGLH7ÙUVRGDVVVSLHOHQGH.LQGHUYRU
HOHNWULVFKHP6FKODJJHVFKÙW]WVLQGXQGVLFKQLFKWLQGHP*HUÁWHLQVFKOLH¼HQNÓQQHQ
s :HQQGLHVHV*HUÁWPLWPDJQHWLVFKHU7ÙUGLFKWXQJHLQÁOWHUHV0RGHOOPLW6FKQDSSYHUŠ
VFKOXVV7ÙUODVFKHDQGHU7ÙURGHUDXIGHP'HFNHOHUVHW]WPDFKHQ6LHGHQ6FKQDSSYHUŠ
schluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät
QLFKW]XHLQHU7RGHVIDOOHIÙU.LQGHUZLUG
Allgemeine Sicherheitshinweise
WARNUNG!
$FKWHQ6LHGDUDXIGDVVGLH%HOÙIWXQJVÓIIQXQJHQLP*HKÁXVHRGHULQGHU(LQEDXQLVFKH
nicht blockiert sind.
s 'DV*HUÁWLVWIÙUGLH$XIEHZDKUXQJYRQ/HEHQVPLWWHOQXQGRGHU*HWUÁQNHQLQHLQHP
normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben
wird.
s %HQXW]HQ6LHNHLQHPHFKDQLVFKHQRGHUVRQVWLJHQ+LOIVPLWWHOXPGHQ$EWDXSUR]HVV]X
beschleunigen.
s 9HUZHQGHQ6LHNHLQHDQGHUHQ(OHNWURJHUÁWHZLH6SHLVHHLVEHUHLWHULQ.ÙKOJHUÁWHQZHQQ
VROFKH*HUÁWHQLFKWDXVGUÙFNOLFKYRP+HUVWHOOHUIÙUGLHVHQ=ZHFN]XJHODVVHQVLQG
s %HVFKÁGLJHQ6LHQLFKWGHQ.ÁOWHNUHLVODXI
s 'DV.ÁOWHPLWWHO,VREXWDQ5DLP.ÁOWHNUHLVODXIGHV*HUÁWHVLVWHLQQDWÙUOLFKHVXQG
sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
6LFKHUKHLWVKLQZHLVH
61
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die KompoŠ
nenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
s 7HFKQLVFKHXQGDQGHUZHLWLJH¡QGHUXQJHQDP*HUÁWVLQGJHIÁKUOLFK(LQGHIHNWHV1HW]NDŠ
bel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
WARNUNG!
(OHNWULVFKH%DXWHLOH1HW]NDEHO6WHFNHU.Rmpressor) dürfen zur Vermeidung von Gefahren
QXUYRP.XQGHQGLHQVWRGHUHLQHU)DFKNUDIWDXVJHZHFKVHOWZHUGHQ
s
s
s
s
'DV1HW]NDEHOGDUIQLFKWYHUOÁQJHUWZHUGHQ
9HUJHZLVVHUQ6LHVLFKGDVVGHU1HW]VWHFNHUQLFKWYRQGHU*HUÁWHUÙFNVHLWHJHNOHPPW
RGHUEHVFKÁGLJWZLUG(LQJHNOHPPWHURGHUEHVFKÁGLJWHU1HW]VWHFNHUÙEHUKLW]WXQG
kann einen Brand verursachen.
9HUJHZLVVHUQ6LHVLFKGDVVGHU1HW]VWHFNHUGHV*HUÁWVIUHL]XJÁQJOLFKLVW
=LHKHQ6LHQLFKWDP1HW]NDEHO
6WHFNHQ6LHGHQ1HW]VWHFNHUQLHLQHLQHORFNHUH6WHFNGRVH(VEHVWHKW%UDQGXQG
Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne LampHQDEGHFNXQJZHQQYRUJHVHKHQGHULQWHUŠ
nen Beleuchtung.
'LHVHV*HUÁWLVWVFKZHU9RUVLFKWEHLP7UDQVSRUW
(QWQHKPHQRGHUEHUÙKUHQ6LHQLHPLWQDVVHQIHXFKWHQ+ÁQGHQ7LHINÙKOJXWGDGLHV]X
+DXWYHUOHW]XQJHQRGHU.ÁOWHYHUEUHQQXQJHQIÙKUHQNDQQ
'DV*HUÁWQLFKWGLUHNWHU6RQQHQHLQVWUDKOXQJDXVVHW]HQ
'LH/HXFKWPLWWHOZHQQYRUJHVHKHQLQGLHVHP*HUÁWVLQG6SH]LDOODPSHQGLHQXUIÙU
+DXVKDOWVJHUÁWHJHHLJQHWVLQG6LHHLJQHQVLFKQLFKW]XU5DXPEHOHXFKWXQJ
Täglicher Gebrauch
s 6WHOOHQ6LHNHLQHKHL¼HQ7ÓSIHDXIGLH.XQVWVWRIIWHLOHGHV*HUÁWHV
s /DJHUQ6LHNHLQHIHXHUJHIÁKUOLFKHQ*DVHRGHU)OÙVVLJNHLWHQLQGHP*HUÁW([SORVLRQVJHŠ
fahr.
s /HJHQ6LH/HEHQVPLWWHOQLFKWGLUHNWYRUGHQ/XIWDXVODVVLQGHU5ÙFNZDQG:HQQHVHLQ
1R)URVW*HUÁWLVW
s (LQDXIJHWDXWHV3URGXNWGDUIQLFKWZLHGHUHLQJHIURUHQZHUGHQ
s $EJHSDFNWH7LHINÙKONRVWLPPHUHQWVSUHFKHQGGHQ+HUVWHOOHUDQJDEHQDXIEHZDKUHQ
s 'LH/DJHUHPSIHKOXQJHQGHV*HUÁWHKHUVWHOOHUVVROOWHQVWULNWHLQJHKDOWHQZHUGHQ+DOWHQ
6LHVLFKDQGLHEHWUHIIHQGHQ$QZHLVXQJHQ
s .HLQHNRKOHQVÁXUHKDOWLJHQ*HWUÁQNHRGHU6SUXGHOLQGHQ7LHINÙKOVFKUDQNVWHOOHQGDGHU
'UXFNDQVWLHJLQGHQ%HKÁOWHUQ]XU([SORVLRQIÙKUHQXQGGDV*HUÁWEHVFKÁGLJHQNDQQ
s (LVDP6WLHONDQQ.ÁOWHYHUEUHQQXQJHQYHUXUVDFKHQZHQQHVGLUHNWQDFKGHU(QWQDKPH
DXVGHP*HIULHUVFKUDQNJHJHVVHQZLUG
62
6LFKHUKHLWVKLQZHLVH
Reinigung und Pflege
s 6FKDOWHQ6LHYRU:DUWXQJVDUEHLWHQLPPHUGDV*HUÁWDEXQG]LHKHQ6LHGHQ1HW]VWHFNHU
DXVGHU6WHFNGRVH
s 5HLQLJHQ6LHGDV*HUÁWQLFKWPLW0HWDOOJHJHQVWÁQGHQ
s 9HUZHQGHQ6LHNHLQHVFKDUIHQ*HJHQVWÁQGH]XP(QWIHUQHQYRQ5HLIXQG(LVLP*HUÁW
9HUZHQGHQ6LHHLQHQ.XQVWVWRIIVFKDEHU
s 9HUZHQGHQ6LHQLHPDOVHLQHQ+DDUWURFNQHURGHUDQGHUH+HL]JHUÁWHXPGDV$EWDXHQ]X
EHVFKOHXQLJHQ6WDUNH+LW]HNDQQGLH3ODVWLNWHLOHLP,QQHQUDXPEHVFKÁGLJHQXQG)HXFKŠ
WLJNHLWNDQQLQGDVHOHNWULVFKH6\VWHPHLQGULQJHQVRGDVVGLH7HLOHXQWHU6SDQQXQJVWHŠ
KHQ
Montage
+DOWHQ6LHVLFKIÙUGHQHOHNWULVFKHQ$QVFKOXVVVWULNWDQGLH$QZHLVXQJHQGHUEHWUHIIHQGHQ
$EVFKQLWWH
s .RQWUROOLHUHQ6LHQDFKGHP$XVSDFNHQGDV*HUÁWDXIHYHQWXHOOH%HVFKÁGLJXQJHQ1HKŠ
PHQ6LHGDV*HUÁWQLFKWLQ%HWULHEZHQQHVEHVFKÁGLJWLVW0HOGHQ6LHGLH6FKÁGHQXPŠ
JHKHQGGHP+ÁQGOHUEHLGHP6LHHVHUZRUEHQKDEHQ%HZDKUHQ6LHLQGLHVHP)DOOGLH
9HUSDFNXQJDXI
s /DVVHQ6LHGDV*HUÁWPLQGHVWHQVYLHU6WXQGHQVWHKHQEHYRU6LHHVHOHNWULVFKDQVFKOLH¼HQ
GDPLWGDV³OLQGHQ.RPSUHVVRU]XUÙFNIOLH¼HQNDQQ
s $XVUHLFKHQGHQ)UHLUDXP]XU/XIW]LUNXODWLRQXPGDV*HUÁWODVVHQDQGHUHQIDOOVEHVWHKW
¹EHUKLW]XQJVJHIDKU+DOWHQ6LHVLFKIÙUGLH%HOÙIWXQJDQGLH,QVWDOODWLRQVDQZHLVXQJHQ
s 'DV*HUÁWVROOWH]XU9HUPHLGXQJYRQ9HUEUHQQXQJHQGXUFK%HUÙKUXQJYRQKHL¼HQ%DXŠ
WHLOHQ.RPSUHVVRU.RQGHQVDWRUPÓJOLFKVWPLWGHU5ÙFNVHLWHJHJHQHLQH:DQGDXIJHŠ
VWHOOWZHUGHQ
s 'DV*HUÁWGDUIQLFKWLQGHU1ÁKHYRQ+HL]NÓUSHUQRGHU.RFKHUQLQVWDOOLHUWZHUGHQ
s 9HUJHZLVVHUQ6LHVLFKGDVVGHU1HW]VWHFNHUGHV*HUÁWHVQDFKGHU,QVWDOODWLRQIUHL]XJÁQJŠ
OLFKLVW
s :HQQHLQ:DVVHUDQVFKOXVVYRUJHVHKHQLVWYHUELQGHQ6LHGDV*HUÁWQXUPLWGHP7ULQNŠ
ZDVVHUDQVFKOXVV
Kundendienst
s 6ROOWHGLH:DUWXQJGHV*HUÁWHVHOHNWULVFKH$UEHLWHQYHUODQJHQVRGÙUIHQGLHVHQXUYRQ
HLQHPTXDOLIL]LHUWHQ(OHNWULNHURGHUHLQHP(OHNWUR)DFKPDQQGXUFKJHIÙKUWZHUGHQ
s :HQGHQ6LHVLFKIÙU5HSDUDWXUHQXQG:DUWXQJQXUDQ)DFKNUÁIWHGHUDXWRULVLHUWHQ.XQŠ
GHQGLHQVWVWHOOHQXQGYHUODQJHQ6LHVWHWV2ULJLQDO(UVDW]WHLOH
Umweltschutz
'DV*HUÁWHQWKÁOWLP.ÁOWHNUHLVRGHULQGHP,VROLHUPDWHULDONHLQHR]RQVFKÁGLJHQGHQ*DVH
'DV*HUÁWGDUIQLFKWZLHQRUPDOHU+DXVPÙOOHQWVRUJWZHUGHQ'LH,VROLHUXQJHQWKÁOWHQWŠ
]ÙQGOLFKH*DVHGDV*HUÁWPXVVJHPÁ¼GHQJHOWHQGHQ9RUVFKULIWHQHQWVRUJWZHUGHQVLHHUŠ
KDOWHQGLHVHEHL,KUHU*HPHLQGHYHUZDOWXQJ1LFKWGDV.ÁOWHDJJUHJDWEHVFKÁGLJHQLQVEHVRQŠ
GHUHQLFKWLQGHU1ÁKHGHV:ÁUPHWDXVFKHUV'LH0DWHULDOLHQGLHEHLGHU+HUVWHOOXQJGLHVHV
*HUÁWVYHUZHQGHWZXUGHQXQGPLWGHP6\PERO PDUNLHUWVLQGNÓQQHQUHF\FHOWZHUGHQ
Bedienfeld
63
BEDIENFELD
1
6
5
4
3
2
1 Display
2 Taste zum Erhöhen der Temperatur
3 Taste zum Senken der Temperatur
4 Taste OK
5 Taste Mode
6 Taste ON/OFF
Der voreingestellte Tastenton lässt sich auf einen lauten Ton einstellen. Halten Sie dazu die
Taste Mode und die Taste zum Senken der Temperatur mehrere Sekunden gedrückt. Die ÄnŠ
derung lässt sich rückgängig machen.
Display/Anzeige
1
1
2
3
4
5
6
2
3 4 5
6
Timer-Anzeige
FROSTMATIC-Funktion
Minute Minder-Funktion
Kindersicherung
Alarmanzeige
Temperaturanzeige
Einschalten des Geräts
Um das Gerät einzuschalten, folgen Sie diesen Schritten:
1. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.
2. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, wenn das Display ausgeschaltet ist.
3. Nach ein paar Sekunden ertönt möglicherweise ein akustisches Alarmsignal.
Wie Sie den Alarm ausschalten, erfahren Sie unter „Temperaturwarnung“.
4. Wenn "dEMo" auf dem Display angezeigt wird, befindet sich das Gerät im Demo-MoŠ
dus. Schlagen Sie dazu bitte unter „Was tun, wenn ...“ nach.
5. Die Temperaturanzeigen zeigen die jeweils eingestellte Standardtemperatur an.
64
Bedienfeld
Informationen zur Auswahl einer anderen Temperatur finden Sie unter „TemperaturregeŠ
lung“.
Bleibt die Tür einige Minuten lang geöffnet, schaltet sich die Beleuchtung automatisch aus.
Die Beleuchtung wird durch das Schließen und Öffnen der Tür automatisch aus- bzw. einŠ
geschaltet.
Ausschalten des Geräts
Zum Ausschalten des Gerätes:
1. Halten Sie die Taste ON/OFF einige Sekunden lang gedrückt.
2. Das Display wird ausgeschaltet.
3. Ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose, um das Gerät vom Netz zu trennen.
Temperaturregelung
Die Temperatur des Gefriergeräts wird mit der Temperaturtaste eingestellt.
Stellen Sie die Standardtemperatur ein:
s &IÙUGHQ*HIULHUVFKUDQN
Die Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur.
Die eingestellte Temperatur wird innerhalb von 24 Stunden erreicht.
Nach einem Stromausfall bleibt die eingestellte Temperatur gespeichert.
Funktion FROSTMATIC
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.
'LH$Q]HLJH)52670$7,&EOLQNW
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
'LH$Q]HLJH)52670$7,&OHXFKWHW
Diese Funktion endet automatisch nach 52 Stunden.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer automatischen Abschaltung:
'UÙFNHQ6LHGLH7DVWH0RGHELVGLH$Q]HLJH)52670$7,&EOLQNW
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
'LH$Q]HLJH)52670$7,&HUOLVFKW
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Gefriertemperatur ausgeschaltet.
Minute Minder-Funktion
Mit der Funktion Minute Minder lässt sich ein Alarmton einstellen, der zu der gewünschten
Zeit ertönt. Dies ist zum Beispiel praktisch, wenn ein Gericht eine gewisse Zeit abkühlen
muss oder Sie die Flaschen, die Sie für eine schnellere Kühlung in den Gefrierraum gelegt
haben, nicht vergessen möchten.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Minute Minder Anzeige blinkt.
Bedienfeld
65
Der Timer zeigt den eingestellten Wert (30 Minuten) ein paar Sekunden lang an.
Drücken Sie die Taste zum Erhöhen oder Senken der Temperatur, um die TimereinstelŠ
lung von 1 bis 90 Minuten zu ändern.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Minute Minder Anzeige erscheint.
Der Timer beginnt zu blinken (min).
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die Anzeige Minute Minder und es ertönt ein AlarmsigŠ
nal.
1. Entnehmen Sie die Getränke aus dem Gefrierraum.
2. Schalten Sie den Alarmton und die Funktion mit der Taste OK aus.
Diese Funktion kann während des Countdowns jederzeit ausgeschaltet werden:
1. Drücken Sie die Taste Mode bis die Minute Minder Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Minute Minder Anzeige erlischt.
Die Zeit kann während des Countdowns geändert werden, indem Sie die Tasten zur ErhöŠ
hung und Verringerung der Temperatur drücken.
2.
Funktion Kindersicherung
Wählen Sie die Kindersicherung, um die Tasten gegen eine unbeabsichtigte Betätigung zu
verriegeln.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.
2. Die Anzeige „Kindersicherung“ blinkt.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige „Kindersicherung“ leuchtet.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die Anzeige „Kindersicherung“ blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige „Kindersicherung“ erlischt.
Temperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur im Gefrierraum (zum Beispiel aufgrund eines vorausgegangeŠ
nen Stromausfalls oder einer geöffneten Gerätetür) wird wie folgt angezeigt:
s %OLQNHQGH$ODUPXQG7HPSHUDWXUDQ]HLJHGHV*HIULHUVFKUDQNV
s 'XUFKGDV(UWÓQHQHLQHV6XPPHUV
Zurücksetzen des Alarms:
1. Drücken Sie eine beliebige Taste.
2. Der Alarmton wird abgeschaltet.
3. Die Temperaturanzeige des Gefrierschranks zeigt die höchste erreichte Temperatur ein
paar Sekunden lang an. Danach zeigt sie wieder die eingestellte Temperatur an.
4. Die Alarmanzeige blinkt so lange, bis die normalen Bedingungen wieder hergestellt
sind.
66
Erste Inbetriebnahme
Alarm „Tür offen“
Es ertönt ein Signalton, wenn die Tür einige Minuten lang offen steht. Der Alarm „Tür offen“
wird wie folgt angezeigt:
s %OLQNHQGH$ODUPDQ]HLJH
s $NXVWLVFKHV6LJQDO
6REDOGGHU1RUPDO]XVWDQGZLHGHUKHUJHVWHOOWLVW7ÙUJHVFKORVVHQZLUGGHU$ODUPGHDNWLŠ
viert.
,QGHU$ODUPSKDVHNDQQGDVDNXVWLVFKH$ODUPVLJQDOGXUFK'UÙFNHQHLQHUEHOLHELJHQ7DVWH
DXVJHVFKDOWHWZHUGHQ
ERSTE INBETRIEBNAHME
Reinigung des Innenraums
%HYRU6LHGDV*HUÁWLQ%HWULHEQHKPHQEHVHLWLJHQ6LHGHQW\SLVFKHQ1HXJHUXFKDPEHVWHQ
GXUFK$XVZDVFKHQGHU,QQHQWHLOHPLWODXZDUPHP:DVVHUXQGHLQHPQHXWUDOHQ5HLQLJXQJVŠ
PLWWHO6RUJIÁOWLJQDFKWURFNQHQ
9HUZHQGHQ6LHNHLQH5HLQLJXQJVPLWWHORGHU6FKHXHUSXOYHUGDKLHUGXUFKGLH2EHUIOÁFKHEHŠ
VFKÁGLJWZLUG
TÄGLICHER GEBRAUCH
Einfrieren frischer Lebensmittel
'HU*HIULHUUDXPHLJQHWVLFK]XP(LQIULHUHQYRQIULVFKHQ/HEHQVPLWWHOQXQG]XP/DJHUQYRQ
JHIURUHQHQXQGWLHIJHIURUHQHQ/HEHQVPLWWHOQÙEHUHLQHQOÁQJHUHQ=HLWUDXP
8PIULVFKH/HEHQVPLWWHOHLQ]XIULHUHQVFKDOWHQ6LHELWWHGLH)52670$7,&)XQNWLRQPLQGHVŠ
WHQV6WXQGHQEHYRU6LHGLHHLQ]XIULHUHQGHQ/HEHQVPLWWHOLQGDV*HIULHUIDFKOHJHQHLQ
/HJHQ6LHGLHIULVFKHQ/HEHQVPLWWHOGLHHLQJHIURUHQZHUGHQVROOHQLQGDV)52670$7,&
)DFK
'LHPD[LPDOH0HQJHDQ/HEHQVPLWWHOQGLHLQ6WXQGHQHLQJHIURUHQZHUGHQNDQQLVWDXI
dem TypenschildDQJHJHEHQGDVVLFKLP,QQHUQGHV*HUÁWVEHILQGHW
'HU*HIULHUYRUJDQJGDXHUW6WXQGHQ/HJHQ6LHZÁKUHQGGLHVHV=HLWUDXPVNHLQHZHLWHUHQ
HLQ]XIULHUHQGHQ/HEHQVPLWWHOLQGDV*HUÁW
Lagerung gefrorener Lebensmittel
/DVVHQ6LHGDV*HUÁWEHLGHUHUVWHQ,QEHWULHEQDKPHRGHUZHQQGDV*HUÁWHLQLJH=HLWQLFKW
EHQXW]WZXUGHPLQGHVWHQV6WXQGHQODQJHLQJHVFKDOWHWEHYRUVLH/HEHQVPLWWHOKLQHLQJHŠ
ben.
'LH*HIULHUNÓUEHVRUJHQGDIÙUGDVV6LHGLH/HEHQVPLWWHOVFKQHOOXQGHLQIDFKILQGHQ:HQQ
JUR¼H0HQJHQDQ/HEHQVPLWWHOQJHODJHUWZHUGHQVROOHQHQWIHUQHQ6LHGLH6FKXEODGHQDXVŠ
JHQRPPHQGHQXQWHUHQ.RUEGHUDQVHLQHP3ODW]EOHLEHQPXVVXPHLQHJXWH/XIW]LUNXODWLŠ
RQ]XJDUDQWLHUHQ(VLVWDXIDOOHQ$EODJHQPLW$XVQDKPHGHUREHUHQ$EODJHPÓJOLFK
/HEHQVPLWWHOHLQ]XODJHUQGLHPPÙEHUGLH9RUGHUNDQWHÙEHUVWHKHQ
Täglicher Gebrauch
67
Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle mit
den technischen Daten angegebene Wert (siehe „Lagerzeit bei Störung) zu einem ungewollŠ
ten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort
gekocht und nach dem Abkühlen erneut eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach der zur VerŠ
fügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können unter Umständen sogar direkt aus dem Gefrierschrank entŠ
nommen und anschließend sofort gekocht oder gegart werden: in diesem Fall dauert der
Garvorgang allerdings etwas länger.
Entnehmen der Gefrierkörbe und Glasablagen aus dem Gefrierschrank
Einige der Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag
ausgestattet, der die versehentliche Entnahme
oder ein Herausfallen verhindert. Um einen GeŠ
frierkorb aus dem Gefrierschrank zu nehmen, zieŠ
hen Sie den Korb zu sich her, bis er den Anschlag
erreicht, und kippen den Korb mit der Vorderseite
nach oben, bis er sich herausnehmen lässt.
Wenn Sie den Gefrierkorb wieder zurück in das
Gerät einschieben möchten, heben Sie die VorderŠ
seite des Korbs leicht an und setzen ihn in das
Gefriergerät ein.
Sobald der Gefrierkorb über die Endpunkte hinŠ
weg ist, schieben Sie ihn in seine ursprüngliche
Position.
Die Ablagen des Geräts sind mit Anschlägen ausŠ
gestattet, die zu ihrer Sicherung dienen.
Heben Sie die Ablagen auf jeder Seite an (1) und
ziehen Sie sie heraus (2).
1
2
1
2
1
68
3UDNWLVFKH7LSSVXQG+LQZHLVH
Die mit Expanderrollen ausgestatteten GlasablaŠ
gen sind durch Haltestifte gesichert.
Um diese zu entfernen, gehen Sie bitte wie folgt
vor:
1. Benutzen Sie einen Schraubenzieher, um die
Haltestifte an jeder Seite der Expanderrollen
zu lockern.
2. Ziehen Sie dann beide Haltestifte heraus (1).
3. Ziehen Sie dann die Glasablagen heraus (2).
1
1
1
2
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
Normale Betriebsgeräusche
s 8QWHU8PVWÁQGHQLVWHLQOHLFKWHV*XUJHOQXQG%OXEEHUQ]XKÓUHQZHQQGDV.ÁOWHPLWWHO
durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
s %HLHLQJHVFKDOWHWHP.RPSUHVVRUZLUGGDV.ÁOWHPLWWHOXPJHZÁO]WXQG6LHKÓUHQHLQ6XUŠ
UHQXQGHLQSXOVLHUHQGHV*HUÁXVFKYRP.RPSUHVVRU'DVLVWQRUPDO
s 'LHWKHUPLVFKH$XVGHKQXQJNDQQHLQSOÓW]OLFKHV.UDFKHQYHUXUVDFKHQ'DVLVWHLQHQDŠ
WÙUOLFKHXQGQLFKWJHIÁKUOLFKHSK\VLNDOLVFKH(UVFKHLQXQJ'DVLVWQRUPDO
s %HLP(LQRGHU$XVVFKDOWHQGHV.RPSUHVVRUVLVWHLQOHLVHV.OLFNHQGHV7HPSHUDWXUUHJŠ
OHUV]XKÓUHQ'DVLVWQRUPDO
Energiespartipps
s ³IIQHQ6LHGLH7ÙUQLFKW]XKÁXILJXQGODVVHQ6LHGLHVHQLFKWOÁQJHURIIHQDOVXQEHGLQJW
notwendig.
s :HQQGLH8PJHEXQJVWHPSHUDWXUKRFKLVWGHU7HPSHUDWXUUHJOHUDXIHLQHQLHGULJH7HPŠ
SHUDWXUHLQJHVWHOOWXQGGDV*HUÁWYROOEHODGHQLVWNDQQHV]XDQGDXHUQGHP%HWULHEGHV
.RPSUHVVRUVXQGGDPLW]X5HLIRGHU(LVELOGXQJDP9HUGDPSIHUNRPPHQ6WHOOHQ6LHLQ
GLHVHP)DOOGHQ7HPSHUDWXUUHJOHUDXIHLQHKÓKHUH(LQVWHOOXQJHLQGLHHLQDXWRPDWLVFKHV
$EWDXHQXQGGDPLWDXFKHLQHQQLHGULJHUHQ(QHUJLHYHUEUDXFKHUPÓJOLFKW
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
s ³IIQHQ6LHGLH7ÙUQLFKW]XKÁXILJXQGODVVHQ6LHGLHVHQLFKWOÁQJHURIIHQDOVXQEHGLQJW
notwendig.
s 1HKPHQ6LHGLH.ÁOWHDNNXVQLFKWDXVGHP*HIULHUNRUE
Hinweise zum Einfrieren
,P)ROJHQGHQILQGHQ6LHHLQLJHZHUWYROOH7LSSVIÙUHLQHQRSWLPDOHQ*HIULHUYRUJDQJ
5HLQLJXQJXQG3IOHJH
69
s GLHPD[LPDOH0HQJHDQ/HEHQVPLWWHOQGLHLQQHUKDOEYRQ6WXQGHQHLQJHIURUHQZHUŠ
GHQNDQQLVWDXIGHP7\SVFKLOGDQJHJHEHQ
s GHU*HIULHUYRUJDQJGDXHUW6WXQGHQ/HJHQ6LHZÁKUHQGGLHVHV=HLWUDXPVNHLQHZHLWHŠ
UHQHLQ]XIULHUHQGHQ/HEHQVPLWWHOLQGDV*HIULHUIDFK
s IULHUHQ6LHDXVVFKOLH¼OLFKIULVFKHXQGJUÙQGOLFKJHZDVFKHQH/HEHQVPLWWHOYRQVHKUJXWHU
4XDOLWÁWHLQ
s WHLOHQ6LHGLH/HEHQVPLWWHOLQNOHLQHUH3RUWLRQHQHLQGDPLWGLHVHVFKQHOOXQGYROOVWÁQGLJ
JHIULHUHQXQG6LHVSÁWHUQXUGLH0HQJHDXIWDXHQPÙVVHQGLH6LHJHUDGHEHQÓWLJHQ
s GLHHLQ]XIULHUHQGHQ/HEHQVPLWWHOSRUWLRQHQVROOWHQVWHWVOXIWGLFKWLQ$OXPLQLXPIROLHRGHU
LQOHEHQVPLWWHOHFKWH*HIULHUEHXWHOYHUSDFNWZHUGHQXPVRZHQLJ/XIWZLHPÓJOLFKLQGHU
9HUSDFNXQJ]XKDEHQ
s DFKWHQ6LHEHLP+LQHLQOHJHQYRQIULVFKHQQRFKXQJHIURUHQHQ/HEHQVPLWWHOQGDUDXIGDVV
GLHVHNHLQHQ.RQWDNWPLW*HIULHUJXWEHNRPPHQGDGLHVHVVRQVWDQWDXHQNDQQ
s ZHQLJHUIHWWKDOWLJH/HEHQVPLWWHOODVVHQVLFKEHVVHUODJHUQDOVIHWWKDOWLJHUH6DO]YHUNÙU]W
GLH/DJHU]HLWYRQ/HEHQVPLWWHOQLP*HIULHUIDFK
s ZHUGHQ*HIULHUZÙUIHOGLUHNWQDFKGHU(QWQDKPHDXVGHP*HIULHUIDFKYHUZHQGHWNÓQQHQ
6LH]X)URVWEUDQGDXIGHU+DXWIÙKUHQ
s HVHPSILHKOWVLFKGDV(LQIULHUGDWXPDXIMHGHUHLQ]HOQHQ3DFNXQJ]XQRWLHUHQXPHLQHQ
JHQDXHQ¹EHUEOLFNÙEHUGLH/DJHU]HLW]XKDEHQ
Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte
6RHU]LHOHQ6LHGLHEHVWHQ(UJHEQLVVHPLW,KUHP*HUÁW
s 9HUJHZLVVHUQ6LHVLFKGDVVGLHJHIURUHQHQ/HEHQVPLWWHOYRP+ÁQGOHUDQJHPHVVHQJHODŠ
JHUWZXUGHQ
s $FKWHQ6LHXQEHGLQJWGDUDXIGLHHLQJHNDXIWHQJHIURUHQHQ/HEHQVPLWWHOLQGHUNÙU]HVW
PÓJOLFKHQ=HLWLQGDV*HIULHUJHUÁW]XEULQJHQ
s ³IIQHQ6LHGLH7ÙUQLFKW]XKÁXILJXQGODVVHQ6LHGLH7ÙUQLFKWOÁQJHURIIHQDOVQRWZHQŠ
GLJ
s $XIJHWDXWH/HEHQVPLWWHOYHUGHUEHQVHKUVFKQHOOXQGHLJQHQVLFKQLFKWIÙUHLQHUQHXWHV
(LQIULHUHQ
s 'DV+DOWEDUNHLWVGDWXPDXIGHU7LHINÙKONRVWYHUSDFNXQJGDUIQLFKWÙEHUVFKULWWHQZHUGHQ
REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
=LHKHQ6LHELWWHYRUMHGHU5HLQLJXQJVDUEHLWLPPHUGHQ1HW]VWHFNHUDXVGHU6WHFNGRVH
'HU.ÁOWHNUHLVGHV*HUÁWHVHQWKÁOW.RKOHQZDVVHUVWRIIH:DUWXQJVDUEHLWHQXQG1DFKIÙOOHQ
YRQ.ÁOWHPLWWHOGÙUIHQGDKHUQXUGXUFKYRP+HUVWHOOHUDXWRULVLHUWHV)DFKSHUVRQDODXVJHŠ
IÙKUWZHUGHQ
Regelmäßige Reinigung
'HUJHVDPWH.ÙKOVFKUDQNPXVVUHJHOPÁ¼LJJHUHLQLJWZHUGHQ
70
:DVWXQZHQQf
s 5HLQLJHQ6LHGLH,QQHQVHLWHQXQGGLH=XEHKÓUWHLOHPLWODXZDUPHP:DVVHUXQGHWZDV
1HXWUDOVHLIH
s 3UÙIHQXQGVÁXEHUQ6LHGLH7ÙUGLFKWXQJHQLQUHJHOPÁ¼LJHQ$EVWÁQGHQXQGNRQWUROOLHUHQ
6LHGDVVGLHVHVDXEHUXQGIUHLYRQ9HUXQUHLQLJXQJHQVLQG
s 6SÙOHQXQGWURFNQHQ6LHGLHVHVRUJIÁOWLJDE
=LHKHQ6LHQLFKWDQ/HLWXQJHQXQGRGHU.DEHOQLP,QQHUQGHV.ÙKOVFKUDQNVXQGDFKWHQ6LH
GDUDXIGLHVHQLFKW]XYHUVFKLHEHQRGHU]XEHVFKÁGLJHQ
%HQXW]HQ6LH]XU5HLQLJXQJGHV,QQHQUDXPVNHLQHVIDOOV3XW]PLWWHO6FKHXHUSXOYHUVWDUN
SDUIÙPLHUWH5HLQLJXQJVPLWWHORGHU:DFKVSROLWXUHQGDGLHVHGLH2EHUIOÁFKHGHV,QQHQUDXPV
EHVFKÁGLJHQXQGHLQHQVWDUNHQ(LJHQJHUXFKKLQWHUODVVHQNÓQQHQ
5HLQLJHQ6LHGHQ.RQGHQVDWRUVFKZDU]HV*LWWHUXQGGHQ.RPSUHVVRUDXIGHU*HUÁWHUÙFNŠ
VHLWHPLWHLQHU%ÙUVWH'DGXUFKYHUEHVVHUWVLFKGLH/HLVWXQJGHV*HUÁWVXQGHVYHUEUDXFKW
ZHQLJHU6WURP
%LWWHDFKWHQ6LHGDUDXIGDV.ÙKOV\VWHPQLFKW]XEHVFKÁGLJHQ
9LHOH+DXVKDOWVUHLQLJHUIÙU.ÙFKHQHQWKDOWHQ&KHPLNDOLHQGLHGHQLP*HUÁWYHUZHQGHWHQ
.XQVWVWRIIDQJUHLIHQNÓQQHQ$XVGLHVHP*UXQGLVWHVHPSIHKOHQVZHUWGDV*HUÁWDX¼HQQXU
PLWZDUPHP:DVVHUXQGHWZDVIOÙVVLJHP7HOOHUVSÙOPLWWHO]XUHLQLJHQ
Abtauen
,KU*HUÁWLVWHLQ1R)URVW*HUÁW'LHVEHGHXWHWGDVVVLFKZÁKUHQGGHV*HUÁWHEHWULHEVNHLQ
(LVRGHU5HLIELOGHWXQG]ZDUZHGHUDQGHQ,QQHQZÁQGHQQRFKDXIGHP/HEHQVPLWWHOQ
(VELOGHWVLFKZHGHU(LVQRFK5HLIGDNRQWLQXLHUOLFKNDOWH/XIWLQQHUKDOEGHV.ÙKOVFKUDQNŠ
IDFKV]LUNXOLHUWGLHYRQHLQHPDXWRPDWLVFKJHVWHXHUWHQ/ÙIWHUHU]HXJWZLUG
WAS TUN, WENN …
:ÁKUHQGGHV*HUÁWHEHWULHEVNDQQHV]XZHLOHQ]XJHULQJIÙJLJHQDEHUGHQQRFKXQHUIUHXOLŠ
FKHQ3UREOHPHQNRPPHQIÙUGLHNHLQ7HFKQLNHUJHUXIHQZHUGHQPXVV'LHIROJHQGH7DEHOOH
JLEW,KQHQHLQH¹EHUVLFKWÙEHUNOHLQHUH6WÓUXQJHQGLHQLFKWYRQ)DFKSHUVRQDOEHKREHQ
ZHUGHQPÙVVHQ
:ÁKUHQGGDV*HUÁWLQ%HWULHELVWHQWVWHKHQEHVWLPPWH*HUÁXVFKH.RPSUHVVRUXQG8PŠ
ZÁO]JHUÁXVFKH'LHVLVWQRUPDOXQGNHLQ*UXQG]XU%HXQUXKLJXQJ
'DV*HUÁWDUEHLWHWQLFKWNRQWLQXLHUOLFKZHQQGHU.RPSUHVVRUDXIKÓUW]XDUEHLWHQEHGHXWHW
GDVQLFKWGDVVNHLQ6WURPPHKUIOLH¼W$XVGLHVHP*UXQGGÙUIHQ6LHHUVWGDQQHOHNWULVFKH
7HLOHGHV*HUÁWVEHUÙKUHQZHQQ6LHGHQ6WURPNUHLVXQWHUEURFKHQKDEHQ
Problem
Das Gerät ist zu laut.
Mögliche Ursache
Abhilfe
8QHEHQKHLWHQLP%RGHQZXUGHQ
QLFKWDXVJHJOLFKHQ
3UÙIHQ6LHREGDV*HUÁWVWDELO
VWHKWDOOH)Ù¼HXQG5ÁGHUPÙVŠ
VHQIHVWDXIGHP%RGHQVWHKHQ
6LHKHKLHU]Xe$XVULFKWHQGHV*HŠ
UÁWHVq
Was tun, wenn …
71
Problem
Mögliche Ursache
Es ertönt ein Alarmsignal.
Das Alarmsymbol blinkt.
Die Temperatur im Gefrierraum
ist zu hoch.
Siehe „Temperaturwarnung“.
Die Tür ist nicht richtig geŠ
schlossen.
Siehe hierzu „Tür-offen-Alarm“.
Die Temperaturanzeige
zeigt oben oder unten ein
Quadrat an.
Beim Messen der Temperatur ist
ein Fehler aufgetreten.
Bitte wenden Sie sich an Ihren
Kundendienstmitarbeiter (das
Kühlsystem hält zwar die eingelaŠ
gerten Lebensmittel weiterhin
kühl, doch eine TemperatureinŠ
stellung ist nicht mehr möglich).
Auf dem Display erscheint
„dEMo“.
Das Gerät befindet sich im DeŠ
mo-Modus.
Halten Sie die OK-Taste ca. 10 SeŠ
kunden lang gedrückt, bis ein lanŠ
ger Signalton ertönt und das DisŠ
play für kurze Zeit ausgeschaltet
wird: Danach arbeitet das Gerät
wieder normal.
Der Kompressor läuft
ständig.
Der Temperaturregler kann
falsch eingestellt sein.
Stellen Sie eine höhere TemperaŠ
tur ein.
Die Tür ist nicht richtig geŠ
schlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig geöffŠ
net.
Lassen Sie die Tür nicht länger als
unbedingt erforderlich offen.
Die Temperatur der zu kühlenŠ
den Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Die Tür ist nicht richtig geŠ
schlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Türdichtung ist verzogen
oder verschmutzt.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Temperatur im Gerät
ist zu niedrig.
Der Temperaturregler kann
falsch eingestellt sein.
Stellen Sie eine höhere TemperaŠ
tur ein.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Der Temperaturregler kann
falsch eingestellt sein.
Stellen Sie eine niedrigere TempeŠ
ratur ein.
Die Tür ist nicht richtig geŠ
schlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu kühlenŠ
den Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät legen.
Die einzufrierenden Packungen
liegen zu dicht aneinander.
Lagern Sie das Gefriergut so, dass
die Kaltluft im Gerät zirkulieren
kann.
Zu starke Reif- und EisbilŠ
dung.
Die Temperatur im GeŠ
frierschrank ist zu hoch.
Abhilfe
72
Was tun, wenn …
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Es wurden zu große Mengen an
Lebensmitteln gleichzeitig zum
Einfrieren eingelegt.
Legen Sie nur kleinere LebensmitŠ
telmengen gleichzeitig zum EinŠ
frieren in das Gerät.
Das Gerät ist abgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker ist nicht richtig
in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richŠ
tig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen
Strom. Es liegt keine Spannung
an der Netzsteckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes Gerät
an dieser Steckdose funktioniert.
Prüfen Sie die Sicherung. Wenden
Sie sich an einen qualifizierten
Elektriker.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der
Lampe“.
Die Tür stand zu lange offen.
Schließen Sie die Tür.
Die Tür kommt mit dem
Belüftungsgitter in BerühŠ
rung.
Das Gerät ist nicht eben ausgeŠ
richtet.
Siehe hierzu „Ausrichten des GeŠ
rätes“.
Die Tür ist falsch ausgeŠ
richtet.
Das Gerät ist nicht eben ausgeŠ
richtet.
Siehe hierzu „Ausrichten des GeŠ
rätes“.
Das Gerät funktioniert
nicht.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Bitte rufen Sie den nächsten Kundendienst an, wenn alle genannten Abhilfemaßnahmen
nicht zum gewünschten Erfolg führen.
Schließen der Tür
1.
2.
3.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu „Montage“.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden Sie sich hierzu an
den Kundendienst.
Technische Daten
73
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Höhe
1540 mm
Breite
595 mm
Tiefe
668 mm
658
Lagerzeit bei Störung
30 Std.
Spannung
230-240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf
der Energieplakette.
MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisŠ
ten.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der KliŠ
maklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
74
Montage
B
A
20 mm
Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von WärŠ
mequellen wie Heizungen, Boilern oder direktem
Sonnenlicht usw. aufgestellt werden. Die Luft
muss frei auf der Geräterückseite zirkulieren könŠ
nen. Um einwandfreien Betrieb sicherzustellen,
sollte der Abstand zwischen der Oberseite des
Gehäuses und dem Hängeschrank mindestens 100
mm betragen, wenn das Gerät unter einem HänŠ
geschrank aufgestellt wurde. Allerdings sollte die
Aufstellung des Geräts unter einer überhängenŠ
den Wand nach Möglichkeit vermieden werden.
Die korrekte waagrechte Ausrichtung des Gerätes
kann mit Hilfe eines oder mehrerer verstellbarer
Füße am Boden des Gehäuses erfolgen.
100 mm
min
Standort
WARNUNG!
Es muss möglich sein, das Gerät von der Hauptstromversorgung zu trennen; daher sollte der
Stecker nach der Installation leicht zugänglich sein.
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -freŠ
quenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie
dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch MissŠ
achtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Distanzstücke hinten
Die beiden Distanzstücke befinden sich im Beutel
mit den Unterlagen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Distanzstücke anŠ
zubringen:
1. Lösen Sie die Schraube.
2. Setzen Sie das Distanzstück unter der
Schraube ein.
3. Drehen Sie das Distanzstück in die richtige
Position.
4. Ziehen Sie die Schrauben wieder an.
2
1
4
3
Montage
75
Ausrichten
Bei der Aufstellung des Gerätes ist dieses waageŠ
recht auszurichten. Dies lässt sich mit zwei
Schraubfüßen am vorderen Sockel des Gerätes erŠ
reichen.
Wechseln des Türanschlags
Die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten müssen mit Hilfe einer zweiten Person durchgeŠ
führt werden, um ein Herunterfallen der Türen zu vermeiden.
Zum Wechseln des Türanschlags muss wie
folgt vorgegangen werden:
s =LHKHQ6LHGHQ1HW]VWHFNHUDXVGHU
Steckdose.
s 1HLJHQ6LHGDV*HUÁWYRUVLFKWLJQDFK
hinten, so dass der Kompressor den BoŠ
den nicht berührt.
s (QWIHUQHQ6LHGLH6RFNHOEOHQGH
s 6FKUDXEHQ6LHGLHXQWHUHQ6FKDUQLHUHDE
und entfernen Sie diese.
s 1HKPHQ6LHGLH7ÙUDE
s 6FKUDXEHQ6LHGHQXQWHUHQ%RO]HQDE
und an der gegenüberliegenden Seite an.
s %ULQJHQ6LHGLH7ÙUZLHGHUDQ
s 6WHOOHQ6LHVLFKHUGDVVGLH7ÙUNDQWHSDŠ
rallel zur Oberseitenkante ist.
76
+LQZHLVH]XP8PZHOWVFKXW]
A
B
s 6FKUDXEHQ6LHGHQ%RO]HQ$DEXQGDQ
GHUJHJHQÙEHUOLHJHQGHQ6HLWHDQ
s 1HKPHQ6LHGLH.DSSH%DEXQGEULQŠ
JHQ6LHVLHDXIGHUJHJHQÙEHUOLHJHQGHQ
6HLWHDQ
s 6FKUDXEHQ6LHGLHXQWHUHQ6FKDUQLHUHDQ
s %ULQJHQ6LHGLH6RFNHOEOHQGHZLHGHUDQ
s 6WHOOHQ6LHGDV*HUÁWZLHGHULQDXIUHFKWH
3RVLWLRQ
s %ULQJHQ6LHGHQ*ULIIDXIGHUJHJHQÙEHUŠ
OLHJHQGHQ6HLWHDQXQGVHW]HQ6LHGLH
.XQVWVWRIINDSSHQLP%HXWHOPLWGHU$QŠ
OHLWXQJDXIGLHIUHLHQ³IIQXQJHQ
s )ÙKUHQ6LHHLQH(QGNRQWUROOHGXUFKXP
VLFKHU]XVWHOOHQGDVV
t $OOH6FKUDXEHQIHVWDQJH]RJHQVLQG
t 'LH7ÙUNRUUHNWÓIIQHWXQGVFKOLH¼W
%HLQLHGULJHQ8PJHEXQJVWHPSHUDWXUHQ]%LP:LQWHUNDQQHVYRUNRPPHQGDVVGLH7ÙUŠ
GLFKWXQJQLFKWULFKWLJDP*HUÁWDQOLHJW:DUWHQ6LHLQGLHVHP)DOODEELVVLFKGLH'LFKWXQJ
DOOPÁKOLFKDQSDVVW
:HQGHQ6LHVLFKELWWHDQGHQQÁFKVWHQ.XQGHQGLHQVWIDOOV6LHGLHREHQEHVFKULHEHQHQ7ÁŠ
WLJNHLWHQQLFKWVHOEHUGXUFKIÙKUHQPÓFKWHQ(LQ.XQGHQGLHQVWWHFKQLNHUZLUGGLH7ÙUHQ
GDQQDXI,KUH.RVWHQXPEDXHQ
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
'DV6\PERO DXIGHP3URGXNWRGHUVHLQHU9HUSDFNXQJZHLVWGDUDXIKLQGDVVGLHVHV
3URGXNWQLFKWDOVQRUPDOHU+DXVKDOWVDEIDOO]XEHKDQGHOQLVWVRQGHUQDQHLQHP
6DPPHOSXQNWIÙUGDV5HF\FOLQJYRQHOHNWULVFKHQXQGHOHNWURQLVFKHQ*HUÁWHQDEJHJHEHQ
ZHUGHQPXVV'XUFK,KUHQ%HLWUDJ]XPNRUUHNWHQ(QWVRUJHQGLHVHV3URGXNWVVFKÙW]HQ6LH
GLH8PZHOWXQGGLH*HVXQGKHLW,KUHU0LWPHQVFKHQ8PZHOWXQG*HVXQGKHLWZHUGHQGXUFK
IDOVFKHV(QWVRUJHQJHIÁKUGHW:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQÙEHUGDV5HF\FOLQJGLHVHV3URGXNWV
HUKDOWHQ6LHYRQ,KUHP5DWKDXV,KUHU0ÙOODEIXKURGHUGHP*HVFKÁIWLQGHP6LHGDV
3URGXNWJHNDXIWKDEHQ
77
78
79
-A
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement