AEG S93420CMB2 User manual

AEG S93420CMB2 User manual
CS
EN
Návod k použití
Chladnička s mrazničkou
User Manual
Fridge Freezer
2
23
S93420CMB2
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................6
4. PROVOZ.............................................................................................................7
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 8
6. TIPY A RADY................................................................................................... 11
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 13
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 14
9. INSTALACE......................................................................................................17
10. TECHNICKÉ INFORMACE............................................................................ 22
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu
spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické
ani jiné pomocné prostředky, které nejsou doporučeny
výrobcem.
Nepoškozujte chladicí okruh.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné
elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
UPOZORNĚNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Počkejte alespoň čtyři hodiny, než
spotřebič připojíte k napájení. Olej tak
může natéct zpět do kompresoru.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Zadní stěna spotřebiče musí být
umístěna směrem ke zdi.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech, jako jsou
přístavby, garáže či vinné sklepy.
•
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
2.2 Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či kvalifikovaného
elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
ČESKY
•
•
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí okruh. Obsahuje isobutan
(R600a) - zemní plyn, který je dobře
snášen životním prostředím. Tento
plyn je hořlavý.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
2.4 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
2.3 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
5
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
2.5 Likvidace
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
6
www.aeg.com
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled na spotřebič
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10
13 12 11
1
2
3
4
5
6
7
Zásuvka MaxiBox
Zásuvka FreshBox
Skleněná police
Skleněná police
DYNAMICAIR
Stojan na lahve
Police na mléčné výrobky
8
9
10
11
12
13
Ovládací panel
Police ve dveřích
Police na lahve
Mrazicí zásuvka
Mrazicí zásuvka
Mrazicí zásuvka
ČESKY
7
4. PROVOZ
4.1 Ovládací panel
A
J
B
I
H
C
G
F
D
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
ZAP/VYP
Teplota chladničky
Teplota mrazničky
Režim ECO
Režim FROSTMATIC
Tlačítko teploty mrazničky
MinuteMinder
Tlačítko teploty chladničky
Režim COOLMATIC
Režim DYNAMICAIR
E
Zvuk kliknutí je možné
změnit na pípnutí stisknutím
tlačítka ECO na pět sekund.
4.2 ZAP/VYP
Zapojte spotřebič do elektrické zásuvky.
Spotřebič se automaticky zapne po
zapojení do elektrické zásuvky.
1. Spotřebič vypnete stisknutím tlačítka
ZAP/VYP na tři sekundy.
2. Spotřebič zapnete stisknutím tlačítka
ZAP/VYP.
Chladicí oddíl vypnete společným
stisknutím tlačítka ZAP/VYP a tlačítka
teploty chladničky. Tím daný oddíl
přepnete do režimu softwarového
vypnutí. Opětovným stisknutím tlačítka
teploty chladničky oddíl zapnete zpět.
4.3 Regulace teploty
Regulaci teploty provedete stisknutím
tlačítka teploty chladničky či mrazničky.
Pokud je nastavená teplota nižší než
předchozí hodnota, šipka teploty bude
ukazovat dolů na znamení, že dochází k
ochlazování oddílu. Pokud je nastavená
teplota vyšší než předchozí hodnota,
šipka teploty bude ukazovat nahoru na
znamení, že dochází k oteplování oddílu.
4.4 Výstraha vysoké teploty
Zvýšení teploty v mrazicím oddílu
(například z důvodu předchozího
výpadku proudu nebo otevření dveří) je
signalizováno:
• blikajícími ukazateli výstrahy a teploty
mrazničky;
• zvukovým signálem.
Výstrahu vynulujete stisknutím
kteréhokoliv tlačítka.
Zvukový signál se vypne.
Ukazatel teploty mrazničky na několik
sekund zobrazí nejvyšší dosaženou
teplotu. Poté opět zobrazuje nastavenou
teplotu.
Ukazatel výstrahy bude stále blikat,
dokud nedojde k obnovení normálních
provozních podmínek.
Pokud podmínky výstrahy
pominou, ukazatel výstrahy
se přestane zobrazovat.
4.5 ECO režim
Režim ECO automaticky nastaví
optimální teplotu v chladicím (+4 °C) a
mrazicím (-18 °C) oddílu. Toto nastavení
zaručuje minimální spotřebu energie a
řádné podmínky k uchovávání potravin.
Stiskněte tlačítko ECO.
K vypnutí změňte nastavení teploty pro
chladničku či mrazničku.
4.6 COOLMATIC režim
Režim COOLMATIC rychle sníží teplotu
v chladničce, aby se rychleji zchladilo
velké množství teplých potravin (např. po
8
www.aeg.com
nákupu) a nezahřály se ostatní, již
uložené potraviny. Po zapnutí se teplota
sníží na +2 °C a (je-li jím spotřebič
vybaven) zapne se režim DYNAMICAIR.
Stiskněte tlačítko COOLMATIC.
Tato funkce se vypne automaticky po
šesti hodinách, kdy se teplota vrátí na
předchozí nastavenou hodnotu.
4.7 Režim FROSTMATIC
Režim FROSTMATIC rychle sníží teplotu
v mrazničce, čímž umožní rychlé
zmrazení čerstvých potravin. Po zapnutí
se zobrazí odpočítávání času (52 hodin)
namísto teploty v mrazničce.
Odpočítávání probíhá po jedné hodině.
Po dokončení odpočtu režimu
FROSTMATIC (po 52 hodinách) se
teplota mrazničky vrátí na původní
nastavení.
Stiskněte tlačítko režimu FROSTMATIC.
Zapne se odpočítávání času.
Stisknutím tlačítka režimu FROSTMATIC
vypnete režim dříve.
4.8 Režim DYNAMICAIR
Režim DYNAMICAIR umožňuje rychlé
zchlazení potravin a udržení
rovnoměrnější teploty uvnitř chladicího
oddílu.
Tato funkce se zapne automaticky, když
okolní teplota přesáhne 30 °C, když
zapnete spotřebič poprvé, nebo když
jsou dveře spotřebiče otevřené příliš
dlouho.
Tuto funkci zapnete ručně stisknutím
tlačítka režimu DYNAMICAIR.
Tato funkce se vypne, pouze když jsou
dveře spotřebiče otevřené.
Tuto funkci vypnete stisknutím tlačítka
režimu DYNAMICAIR.
4.9 Minutka
Funkce minutky spustí časovač s třemi
možnými nastaveními: 45, 30 a 15 minut.
Stisknutím tlačítka minutky zvolíte
nastavený čas nebo funkci vypnete.
Časovač odpočítává čas po minutách.
4.10 Režim Holiday
Režim Holiday šetří energii, když
chladničku nepoužíváte po delší dobu
(např. během dovolené), a brání tvorbě
plísní a zápachu uvnitř spotřebiče.
Nastavte teplotu chladicího oddílu na
+14 °C.
Mrazicí oddíl bude dál pracovat s
nastavenou teplotou.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 První spuštění
POZOR!
Před zapojením zástrčky do
elektrické zásuvky a prvním
spuštěním nechte spotřebič
alespoň čtyři hodiny stát ve
vzpřímené poloze. Zajistíte
tím dostatečný čas, aby
mohl olej natéci zpět do
kompresoru. Kompresor či
elektronické součásti by se
jinak mohly poškodit.
5.2 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky nebo abrazivní
prášky, které mohou
poškodit povrch spotřebiče.
5.3 Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
ČESKY
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny se zapnutou funkcí
FROSTMATIC. Zásuvky na zmrazování
potravin zajišťují rychlý a snadný přístup
k balení potravin, které potřebujete.
Jestliže chcete vložit velké množství
potravin, vyjměte ze spotřebiče všechny
zásuvky kromě spodní, která musí být na
svém místě, aby byla zajištěna řádná
cirkulace vzduchu. Na všech policích lze
uložit potraviny, které přečnívají do
vzdálenosti 15 mm ode dveří.
UPOZORNĚNÍ!
V případě náhodného
rozmrazení, například z
důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval
delší dobu, než je
„Skladovací doba při
poruše“ uvedená v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmražené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned
tepelně upravit a (po
ochlazení) opět zmrazit.
Teplota chladicího oddílu
pak může klesnout pod 0 °C.
V takovém případě otočte
regulátorem teploty zpět na
teplejší nastavení.
5.5 Rozmrazování
Hluboce zmrazené nebo zmrazené
potraviny je možné před použitím
rozmrazit v chladničce nebo při pokojové
teplotě, podle toho, kolik na to máte
času.
Malé kousky lze dokonce tepelně
upravovat ještě zmrazené, přímo z
mrazničky: čas přípravy bude ale v
takovém případě delší.
5.6 Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou kolejničky,
do kterých se podle přání zasunují
bezpečnostní skleněné police.
5.4 Zmrazování čerstvých
potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazit menší množství
čerstvých potravin, není nutné měnit
aktuální nastavení.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny,
zapněte funkci FROSTMATIC minimálně
24 hodin před uložením zmrazovaných
potravin do mrazicího oddílu.
Vložte potraviny ke zmražení do horního
oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin: po tuto dobu
nevkládejte do spotřebiče žádné další
potraviny ke zmrazení.
Když je zmrazování potravin dokončeno,
zvolte opět požadovanou teplotu (viz
„Funkce FROSTMATIC“).
9
POZOR!
Skleněná police nad
zásuvkou FreshBox musí ale
vždy zůstat na svém místě k
zajištění správného oběhu
vzduchu.
5.7 Stojan na lahve
Lahve položte (hrdly dopředu) do police
umístěné v chladničce.
Vkládejte pouze zavřené
láhve.
10
www.aeg.com
POZOR!
Než vložíte zásuvku
FreshBox do spotřebiče,
případně ji vyjmete,
vytáhněte zásuvku na
zeleninu a skleněný kryt.
5.10 Zásuvka MaxiBox
Zásuvka je určena pro uložení ovoce a
zeleniny.
5.8 Chlazení vzduchem
Technologie TwinTech umožňuje rychlé
zchlazení potravin a udržení
rovnoměrnější teploty uvnitř oddílu.
Tento systém umožňuje rychlé zchlazení
potravin a udržení rovnoměrnější teploty
uvnitř oddílu.
5.11 DYNAMICAIR
Chladicí oddíl je vybaven zařízením,
které umožňuje rychlé chlazení potravin
a udržování stejnoměrné teploty v oddílu.
Toto zařízení se v případě potřeby
aktivuje samo, například pro rychlé
obnovení teploty po otevření dveří nebo
v případě vysoké okolní teploty.
5.9 Zásuvka FreshBox
Chcete-li zařízení zapnout ručně,
postupujte podle pokynů k režimu
DYNAMICAIR.
Tato zásuvka je vhodná k uchovávání
čerstvých potravin jako ryb, masa a
mořských plodů, protože je v ní nižší
teplota než ve zbývající části chladničky.
Zařízení DYNAMICAIR se
vypne při otevření dveří a
znovu se spustí ihned po
jejich zavření.
ČESKY
5.12 Uhlíkový vzduchový filtr
Tento spotřebič je vybaven uhlíkovým
filtrem CLEANAIR CONTROL v zásuvce
na zadní stěně chladicího oddílu.
Filtr čistí vzduch odstraňováním
nežádoucích pachů v chladicím oddílu a
tím dále zlepšuje kvalitu skladování
potravin.
POZOR!
Při provozu musí být
zásuvka cirkulace vzduchu
vždy zavřená.
11
5.14 Vyjmutí košů na
zmrazování potravin z
mrazničky
Koše na zmrazování potravin jsou
vybaveny zarážkou, aby se nedaly
náhodně odstranit, nebo nevypadly.
Chcete-li je z mrazničky vyjmout,
vytáhněte koš směrem k sobě až na
doraz, a pak jej vytáhněte ven
zdvihnutím jeho přední části směrem
nahoru.
2
1
5.13 Umístění dveřních polic
Dveřní police můžete umístit do různé
výšky a vkládat tak do nich různě velká
balení potravin.
Tato nastavení provedete následovně:
1. Pomalu posunujte ve směru šipek,
dokud se neuvolní.
Chcete-li koš vrátit zpět, lehce
nadzdvihněte přední část koše, abyste
jej mohli vložit do mrazničky. Jakmile je
koš nad zarážkami, zasuňte koš dozadu
na jeho místo.
2. Dle potřeby polici přemístěte.
6. TIPY A RADY
6.1 Normální provozní zvuky
•
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
•
Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
Když se čerpá chladící kapalina,
může to být doprovázeno drnčením
nebo pulsujícím zvukem kompresoru.
12
www.aeg.com
•
•
Náhlý praskavý zvuk zevnitř
spotřebiče, přestavuje přirozený, nijak
nebezpečný fyzikální jev způsobený
tepelnou roztažností.
Když se kompresor spustí nebo
vypne, můžete zaslechnout slabé
cvakání regulátoru teploty.
•
•
6.2 Tipy pro úsporu energie
•
•
Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
Jestliže je okolní teplota vysoká,
regulátor teploty je na vyšším
nastavení a spotřebič je zcela
zaplněný, může kompresor běžet
nepřetržitě a na výparníku se pak
tvoří námraza nebo led. V tomto
případě je nutné nastavit regulátor
teploty na nižší nastavení, aby se
spotřebič automaticky odmrazil, a tím
snížil spotřebu energie.
6.3 Tipy pro chlazení
čerstvých potravin
K dosažení nejlepšího výkonu:
•
•
•
do chladničky nevkládejte teplé
potraviny nebo tekutiny, které se
odpařují
potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni
potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch
6.5 Tipy pro zmrazování
potravin
K dosažení dokonalého zmrazování
dodržujte následující důležité rady:
•
•
•
•
•
•
•
6.4 Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
•
•
•
•
•
Maso (všechny druhy) : zabalte do
polyetylénového sáčku a položte na
skleněnou polici nad zásuvku se
zeleninou.
Z hlediska bezpečné konzumace
takto skladujte maso pouze jeden
nebo dva dny.
Vařená jídla, studená jídla apod:
můžete zakrýt a položit na jakoukoli
polici.
Ovoce a zelenina: musí být důkladně
očištěné, vložte je do speciální
zásuvky (nebo zásuvek), které jsou
součástí vybavení.
Máslo a sýr: musí být ve speciální
vzduchotěsné nádobě nebo zabalené
do hliníkové fólie či do
polyetylénového sáčku, aby k nim měl
vzduch co nejméně přístup.
Lahve: musí být uzavřeny víčkem a
uloženy buďto v polici na lahve ve
dveřích spotřebiče nebo v držáku na
lahve (je-li součástí výbavy).
Banány, brambory, cibule a česnek
smí být v chladničce pouze tehdy,
jsou-li zabalené.
•
•
maximální množství potravin, které je
možné zmrazit za 24 hodin je
uvedeno na typovém štítku;
zmrazovací postup trvá 24 hodin. V
této době nepřidávejte žádné další
potraviny ke zmrazení;
mrazte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale očištěné;
potraviny si připravte v malých
porcích, aby se mohly rychle a zcela
zmrazit, a bylo pak možné rozmrazit
pouze požadované množství;
zabalte potraviny do alobalu nebo
polyetylénu a přesvědčte se, že jsou
balíčky vzduchotěsné;
čerstvé, nezmrazené potraviny se
nesmí dotýkat již zmrazených
potravin, protože by zvýšily jejich
teplotu;
libové potraviny vydrží uložené déle a
v lepším stavu, než tučné; sůl
zkracuje délku bezpečného
skladování potravin;
vodové zmrzliny mohou při konzumaci
okamžitě po vyjmutí z mrazicího
oddílu způsobit v ústech a na pokožce
popáleniny mrazem;
doporučujeme napsat na každý
balíček viditelně datum uskladnění,
abyste mohli správně dodržet dobu
uchování potravin.
6.6 Tipy pro skladování
zmrazených potravin
K dosažení nejlepšího výkonu
zakoupeného spotřebiče dodržujte
následující podmínky:
ČESKY
•
•
•
vždy si při nákupu ověřte, že
zakoupené zmrazené potraviny byly
prodejcem správně skladovány;
zajistěte, aby zmrazené potraviny byly
z obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase;
neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné;
•
•
13
již rozmrazené potraviny se rychle
kazí a nesmí se znovu zmrazovat;
nepřekračujte dobu skladování
uvedenou výrobcem na obalu.
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Obecná upozornění
POZOR!
Před každou údržbou nebo
čištěním spotřebič odpojte
od elektrické sítě.
Tento spotřebič obsahuje
plynné uhlovodíky v
chladicím okruhu; údržbu a
doplnění smí tedy provádět
pouze oprávněný a
kvalifikovaný technik.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné
pro mytí v myčce nádobí.
7.2 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky nebo abrazivní
prášky, které mohou
poškodit povrch spotřebiče.
7.3 Pravidelné čištění
POZOR!
Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR!
Dbejte na to, abyste
nepoškodili chladicí systém.
POZOR!
Při přemisťování skříně
spotřebiče ji nadzdvihněte
za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání
podlahy.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní
příslušenství omyjte vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a
sníží spotřeba energie.
Nejnižší polici oddělující chladicí oddíl od
oddílu lze vyjmout, pouze však při jejím
čištění. Polici vyjmete jejím vytažením.
Plnou funkčnost oddílu
FreshBox zajistíte tak, že
nejspodnější polici a krytky
vrátíte po čištění na své
místo.
14
www.aeg.com
Krytky nad zásuvkami lze při čištění
vyjmout.
7.6 Vyřazení spotřebiče z
provozu
7.4 Odmrazování chladničky
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
Během normálního používání se
námraza automaticky odstraňuje z
výparníku chladicího oddílu při každém
vypnutí motoru kompresoru.
Rozmrazená voda vytéká žlábkem do
speciální nádoby na zadní straně
spotřebiče nad motorem kompresoru,
kde se odpařuje.
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
UPOZORNĚNÍ!
Pokud necháte spotřebič
zapnutý, požádejte někoho,
aby jej občas zkontroloval,
zda se uchovávaný obsah
nekazí, např. z důvodu
výpadku proudu.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně
čistit, aby voda nemohla přetéct a kapat
na uložené potraviny.
7.7 Výměna uhlíkového
vzduchového filtru
K zajištění nejlepší účinnosti uhlíkového
vzduchového filtru je nutné ho každý rok
vyměnit.
Nové aktivní vzduchové filtry lze koupit u
vašeho místního prodejce.
7.5 Odmrazování mrazničky
Mrazicí oddíl je beznámrazový. To
znamená, že se v zapnutém spotřebiči
nevytváří námraza ani na vnitřních
stěnách, ani na potravinách.
Řiďte se pokyny v části „Instalace filtru
CLEANAIR CONTROL“.
Vzduchový filtr je spotřební
materiál a proto se na něj
nevztahuje záruka.
Zajišťuje to nepřetržitá cirkulace
chladného vzduchu uvnitř oddílu
automaticky řízeným ventilátorem.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně za‐
sunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.
ČESKY
Problém
15
Možná příčina
Řešení
Zásuvka není pod prou‐
dem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku
jiného elektrického spotřebiče.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně
postaven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Je spuštěna optická či zvu‐
ková výstraha.
Spotřebič byl zapnut ne‐
Viz „Výstraha otevřených
dávno nebo teplota je ještě dveří“, „Výstraha vysoké teplo‐
příliš vysoká.
ty“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Viz „Výstraha otevřených
dveří“, „Výstraha vysoké teplo‐
ty“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře nebo na nejbližší
autorizované servisní středi‐
sko.
Na displeji teploty se zobrazí Problém s teplotním sní‐
čtvercový symbol namísto
mačem.
číslic.
Obraťte se na nejbližší autori‐
zované servisní středisko
(chladicí systém bude potravi‐
ny nadále chladit, ale nebude
možné nastavit teplotu).
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Obraťte se na nejbližší autori‐
zované servisní středisko.
Kompresor funguje nepřetr‐
žitě.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz pokyny v části „Provoz“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je příliš Viz tabulka klimatické třídy na
vysoká.
typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potravi‐
ny vychladnout na teplotu mís‐
tnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Funkce FROSTMATIC je
zapnutá.
Viz „Funkce FROSTMATIC“.
16
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Funkce COOLMATIC je
zapnutá.
Viz „Funkce COOLMATIC“.
Po stisknutí FROSTMATIC
nebo po změně teploty se
kompresor nespustí okam‐
žitě.
Toto je normální jev, který
nepřestavuje poruchu
spotřebiče.
Kompresor se spouští až po
určité době.
Po stisknutí COOLMATIC
nebo po změně teploty se
kompresor nespustí okam‐
žitě.
Toto je normální jev, který
nepřestavuje poruchu
spotřebiče.
Kompresor se spouští až po
určité době.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání
odtoku vody do odtokové‐
ho otvoru.
Přemístěte potraviny tak, aby
se nedotýkaly zadní stěny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
Vložte vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do od‐ (kondenzátu) do odpařovací
pařovací misky nad kom‐
misky.
presorem.
Teplotu nelze nastavit.
Je zapnutá funkce
FROSTMATIC nebo
COOLMATIC.
Ručně vypněte funkci FROST‐
MATIC nebo COOLMATIC, či
případně vyčkejte s nastavo‐
váním teploty, dokud se daná
funkce neresetuje automat‐
icky. Viz „Funkce FROSTMAT‐
IC nebo COOLMATIC“.
Na displeji se zobrazí
DEMO.
Spotřebič je v režimu
Demo.
Držte klíč k chladicímu oddílu
stisknuté na asi 10 sekund,
dokud nezazní dlouhý zvukový
signál a displej se na krátkou
chvíli nevypne.
Dveře nejsou zarovnané ne‐ Spotřebič není vyrovnaný.
bo si překáží s ventilační
mřížkou.
Řiďte se pokyny v části „Vyr‐
ovnání“.
Teplota ve spotřebiči je příliš Není správně nastavený
nízká/vysoká.
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potravi‐
ny vychladnout na teplotu mís‐
tnosti.
ČESKY
Problém
Možná příčina
Řešení
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
Funkce FROSTMATIC je
zapnutá.
Viz „Funkce FROSTMATIC“.
Funkce COOLMATIC je
zapnutá.
Viz „Funkce COOLMATIC“.
Ve spotřebiči neobíhá
chladný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve spotřebiči
může dobře obíhat chladný
vzduch.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
8.2 Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte.
Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
3. V případě potřeby vadné těsnění
dveří vyměňte. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
8.3 Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s dlouhou
životností.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze
autorizované servisní středisko.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
9. INSTALACE
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Umístění
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče:
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
17
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
www.aeg.com
9.2 Připojení k elektrické síti
•
•
•
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
jedna nebo více seřiditelných nožiček na
spodku spotřebiče.
100 mm
min
U některých typů modelů
může při provozu mimo daný
rozsah docházet k
problémům s fungováním.
Správný provoz lze zaručit
pouze v rámci stanoveného
teplotního rozsahu. Pokud
máte jakékoliv pochyby
ohledně místa instalace
spotřebiče, obraťte se na
prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
B
A
20 mm
18
POZOR!
Aby byla zaručena funkce při
okolní teplotě vyšší než 38
ºC, doporučuje se mezi
bočními stěnami spotřebiče
a přilehlým nábytkem
dodržovat vzdálenost 30
mm.
9.4 Vyrovnání
Při umístění spotřebiče zajistěte, aby stál
vodorovně. Můžete ho vyrovnat
seřízením dvou dolních předních
nožiček.
9.3 Umístění
Zástrčka musí být i po
instalaci dobře přístupná,
aby bylo možné spotřebič
odpojit od elektrické sítě.
Spotřebič musí být instalován v
dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla,
jako jsou radiátory, bojlery, přímý
sluneční svit apod. Ujistěte se, že vzduch
může volně cirkulovat kolem zadní části
spotřebiče. Jestliže je spotřebič umístěn
pod závěsnými skříňkami kuchyňské
linky, je pro zajištění správného výkonu
nutná minimální vzdálenost mezi horní
částí spotřebiče a závěsnými skříňkami
alespoň 100 mm. Pokud je to však
možné, spotřebič pod závěsné skříňky
nestavte. Správné vyrovnání zajišťuje
9.5 Instalace filtru CLEANAIR
CONTROL
Uhlíkový vzduchový filtr je filtr z aktivního
uhlíku, který pohlcuje nepříjemné pachy
a umožňuje zachování té nejlepší chuti a
vůně všech potravin bez nebezpečí
mísení vůní.
ČESKY
Aby nedošlo k degradaci kvality
uhlíkového filtru, je filtr se spotřebičem
dodáván v plastovém sáčku. Filtr musí
být umístěn v zásuvce před zapnutím
spotřebiče.
1.
2.
3.
4.
Otevřete zásuvku.
Vyndejte filtr z plastového sáčku.
Vložte filtr do zásuvky.
Zásuvku zavřete.
h1
h2
19
h3
2. Odstraňte záslepku z krytu horních
dveří.
3. Odstraňte kryt horních dveří.
1
2
S filtrem zacházejte opatrně,
aby se z jeho povrchu
nemohlo nic uvolnit.
Pro správnou funkci filtru
musí být klapka cirkulace
vzduchu zavřená.
9.6 Změna strany otvírání
dveří
1
4. Dveře zajistěte a odšroubujte horní
závěs.
5. Odpojte kabel ovládacího panelu z
dveřního konektoru.
1
2
UPOZORNĚNÍ!
Před každou činností
vytáhněte zástrčku ze síťové
zásuvky.
Před provedením jakékoli
operace zkontrolujte, zda je
spotřebič prázdný. Pokud
není prázdný, přesuňte
potraviny na místo s
vhodnou teplotou pro řádné
skladování potravin.
POZOR!
K provedení následujícího
postupu doporučujeme
přizvat další osobu, která
bude dveře spotřebiče v
průběhu práce držet.
1. Odšroubujte horní držadlo.
3
6. Opatrně sejměte horní dveře ze
spotřebiče.
7. Odstraňte kryty středního závěsu a
záslepku.
8. Odstraňte střední závěs ze
spotřebiče a poté opatrně sejměte
spodní dveře.
20
www.aeg.com
h4
h5
h6
14. Nasaďte spodní dveře na dolní závěs
a zajistěte je nasazením středního
závěsu na spotřebič.
1
Nezapomeňte namontovat
kryty středního závěsu a
záslepku.
2
9. Odstraňte kryt dolního závěsu a
záslepky a poté odšroubujte držák
dolního závěsu.
10. Odstraňte čep z držáku dolního
závěsu a přemístěte jej na opačnou
stranu.
1
2
2
1
15. Odšroubujte horní zarážku a vzpěru
horního držadla a poté je přemístěte.
3
1
2
11. Namontujte držák dolního závěsu na
opačnou stranu spotřebiče.
Nezapomeňte
namontovat kryt dolního
závěsu a záslepky.
12. Odšroubujte dolní držadlo.
13. Přimontujte držák držadla a poté
dolní držadlo na protější straně.
4
3
16. Odšroubujte dolní zarážku a poté ji
namontujte na opačné straně.
ČESKY
21
2
1
17. Odstraňte kryty horního závěsu a
vyjměte kabel ovládacího panelu.
3
4
2
1
20. Opatrně nasaďte horní dveře na
střední závěs a poté pokračujte s
nasazením dveří na horní závěs.
21. Kabel veďte uvnitř horního závěsu a
zajistěte jej krytem horního závěsu.
22. Horní dveře pevně nasaďte na horní
závěs.
7
6
4
5
2
3
18. Odšroubujte horní závěs ze
spotřebiče a vložte kabel ovládacího
panelu do prostoru závěsu.
19. Namontujte horní závěs na opačné
straně spotřebiče a poté vyměňte
všechny kryty horního závěsu.
3
1
23. Připojte kabel ovládacího panelu k
dveřnímu konektoru.
24. Vraťte zpět kryt horních dveří a
vsaďte záslepku.
22
www.aeg.com
Na závěr zkontrolujte
následující:
• Všechny šrouby jsou
dotažené.
• Magnetické těsnění
přiléhá ke skříni.
• Dveře se správně otvírají
i zavírají.
Při nízké okolní teplotě
(např. v zimě) se může stát,
že těsnění nebude dokonale
doléhat. V takovém případě
počkejte, až těsnění samo
přilne.
Nechcete-li změnu směru
otvírání dveří provádět sami,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko. Odborník z
autorizovaného servisu
provede změnu směru
otevírání dveří na vaše
náklady.
2
1
2
25. Přimontujte držák držadla a poté
horní držadlo na protější straně.
POZOR!
Postavte spotřebič na místo,
vyrovnejte jej, počkejte
alespoň čtyři hodiny a poté
jej zapojte do elektrické
zásuvky.
10. TECHNICKÉ INFORMACE
10.1 Technické údaje
Výška
mm
2 000
Šířka
mm
595
Hloubka
mm
642
Skladovací doba při poruše
hodin
17
Napětí
V
230 - 240
Frekvence
Hz
50
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
nebo vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
ENGLISH
23
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION.........................................................................................24
2. SAFETY INSTRUCTIONS........................................................................................ 25
3. PRODUCT DESCRIPTION...................................................................................... 27
4. OPERATION............................................................................................................ 28
5. DAILY USE................................................................................................................29
6. HINTS AND TIPS..................................................................................................... 33
7. CARE AND CLEANING.......................................................................................... 34
8. TROUBLESHOOTING.............................................................................................35
9. INSTALLATION....................................................................................................... 38
10. TECHNICAL INFORMATION...............................................................................43
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please
spend a few minutes reading to get the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.registeraeg.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
24
1.
www.aeg.com
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance,
carefully read the supplied instructions. The
manufacturer is not responsible if an incorrect
installation and use causes injuries and damages. Always
keep the instructions with the appliance for future
reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Keep all packaging away from children.
1.2 General Safety
•
•
•
•
•
This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and
other residential type environments
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure
or in the built-in structure, clear of obstruction.
Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.
Do not damage the refrigerant circuit.
Do not use electrical appliances inside the food
storage compartments of the appliance, unless they
are of the type recommended by the manufacturer.
ENGLISH
•
•
•
•
25
Do not use water spray and steam to clean the
appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products,
abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol
cans with a flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Obey the installation instruction
supplied with the appliance.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• Wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the
power supply. This is to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, oven or hobs.
• The rear of the appliance must stand
against the wall.
• Do not install the appliance where
there is direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas
that are too humid or too colds, such
as the construction appendices,
garages or wine cellars.
• When you move the appliance, lift it
by the front edge to avoid scratching
the floor.
2.2 Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical
shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical
information on the rating plate agrees
with the power supply. If not, contact
an electrician.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to
the electrical components (e.g. mains
plug, mains cable, compressor).
Contact the Service or an electrician
to change the electrical components.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns,
electrical shock or fire.
26
www.aeg.com
• Do not change the specification of
this appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by
the manufacturer.
• Be careful not to cause damage to
the refrigerant circuit. It contains
isobutane (R600a), a natural gas with a
high level of environmental
compatibility. This gas is flammable.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the
plastic parts of the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create
pressure on the drink container.
• Do not store flammable gas and
liquid in the appliance.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
• Do not remove or touch items from
the freezer compartment if your hands
are wet or damp.
• Do not freeze again food that has
been thawed.
• Obey the storage instructions on the
packaging of frozen food.
2.4 Care and cleaning
WARNING!
Risk of injury or damage to
the appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
person must do the maintenance and
the recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the
appliance.
2.5 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
• The refrigerant circuit and the
insulation materials of this appliance
are ozone-friendly.
• The insulation foam contains
flammable gas. Contact your
municipal authority for information on
how to discard the appliance
correctly.
• Do not cause damage to the part of
the cooling unit that is near the heat
exchanger.
ENGLISH
3. PRODUCT DESCRIPTION
3.1 General product overview
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10
13 12 11
1
2
3
4
5
6
7
MaxiBox drawer
FreshBox drawer
Glass shelf
Glass shelf
DYNAMICAIR
Bottle rack
Dairy shelf
8
9
10
11
12
13
Control panel
Door shelf
Bottle shelf
Freezer drawer
Freezer drawer
Freezer drawer
27
28
www.aeg.com
4. OPERATION
4.1 Control panel
A
J
B
I
H
C
G
F
D
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
ON/OFF
Refrigerator temperature
Freezer temperature
ECO mode
FROSTMATIC mode
Freezer temperature key
MinuteMinder
Refrigerator temperature key
COOLMATIC mode
DYNAMICAIR mode
E
It is possible to change the
click to beep sound by
pressing the ECO key for 5
seconds.
4.2 ON/OFF
Plug the appliance into electrical mains
socket.
Appliance automatically turns ON when
plugged into an electrical mains socket.
1. Turn OFF the appliance by pressing
the ON/OFF key for 3 seconds.
2. Turn ON the appliance by pressing
the ON/OFF key.
To turn OFF the refrigerator
compartment, press the ON/OFF key
and refrigerator temperature key
together. This causes the compartment
to go into soft OFF mode. Press the
refrigerator temperature key to turn the
compartment back ON.
4.3 Temperature regulation
Press the fridge or freezer temperature
key to regulate the temperature.
If the set temperature is lower than the
previous setting, the temperature arrows
will animate downward, showing the
compartment is cooling down. If the set
temperature is higher than the previous
setting, the temperature arrows will
animate upward, showing the
compartment is warming up.
4.4 High temperature alarm
An increase in the temperature in the
freezer compartment (for example due to
an earlier power failure or door is open)
is indicated by:
• flashing the alarm and freezer
temperature indicators;
• sounding of buzzer.
To reset the alarm press any button.
The buzzer switches off.
The freezer temperature indicator shows
the highest temperature reached for a
few seconds. Then show again the set
temperature.
The alarm indicator continues to flash
until the normal conditions are restored.
When the alarm has
returned the alarm indicator
goes off.
4.5 ECO mode
ECO automatically sets the optimal
temperature in refrigerator (+4°) and
freezer (-18°) compartments. This setting
guarantees minimum energy
consumption and proper food
preservation characteristics.
Press the ECO key.
To deactivate, change the refrigerator or
freezer temperature setting.
ENGLISH
4.6 COOLMATIC mode
COOLMATIC rapidly decreases the
temperature in the refrigerator, allowing
large amounts of warm food (for
example after doing the grocery
shopping) to chill quickly and to avoid
warming other food already inside. When
activated, the temperature drops to
+2°C and (if equipped) the DYNAMICAIR
mode turns on.
Press the COOLMATIC key.
The function deactivates automatically
after 6 hours and the temperature
adjusts back to its previous setting.
4.7 FROSTMATIC mode
FROSTMATIC mode rapidly decreases
the temperature in the freezer, allowing
fresh food to freeze quickly. When
activated, a timer countdown (52 hours)
will be shown instead of the freezer
temperature. It counts down in 1 hour
intervals. When the FROSTMATIC mode
has timed out (after 52 hours) the
temperature in the freezer adjusts back
to the previous setting.
Press the FROSTMATIC mode key.
A timer countdown activates.
Press the FROSTMATIC mode key to
deactivate the mode earlier.
4.8 DYNAMICAIR mode
DYNAMICAIR mode allows for a rapid
cooling of products and a more uniform
temperature in the refrigerator
compartment.
The function activates automatically
when the ambient temperature is warmer
than 30°C, when the appliance is first
turned on, or when the door has been
open for a long time.
To activate the function manually, press
the DYNAMICAIR mode key.
The function stops only when the
appliance door is open.
To deactivate the function, press the
DYNAMICAIR mode key.
4.9 Minute minder
The minute minder function activates a
timer with 3 possible time settings: 45,
30, and 15 minutes.
Press the minute minder key, choosing a
set time or disabling the function.
The timer counts down in one minute
intervals.
4.10 Holiday mode
Holiday mode saves energy when the
refrigerator is not used for a long period
(for example when on vacation), and
prevents mould and bad odours from
forming inside the appliance.
Set the refrigerator compartment
temperature to +14°C.
The freezer compartment will continue to
operate at the set temperature.
5. DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.
29
5.1 Initial power on
CAUTION!
Before inserting the power
plug in to the outlet and
switching on the cabinet for
the first time, leave the
appliance standing upright
for at least 4 hours. This will
assure a sufficient amount of
time for the oil to return to
the compressor. Otherwise
the compressor or electronic
components may sustain
damage.
30
www.aeg.com
5.2 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, the interior and all internal
accessories should be washed with
lukewarm water and some neutral soap
to remove the typical smell of a brandnew product, then dried thoroughly.
CAUTION!
Do not use detergents or
abrasive powders, as these
will damage the finish.
5.3 Storage of frozen food
When first starting-up or after a period
out of use, before putting the products
in the compartment let the appliance run
at least 2 hours with the FROSTMATIC
function turned on. The freezer drawers
ensure that it is quick and easy to find
the food package you want. If large
quantities of food are to be stored,
remove all drawers except for the
bottom drawer which needs to be in
place to provide good air circulation. On
all shelves it is possible to place food
that protrude until 15 mm from the door.
WARNING!
In the event of accidental
defrosting, for example due
to a power failure, if the
power has been off for
longer that the value shown
in the technical
characteristics chart under
"rising time", the defrosted
food must be consumed
quickly or cooked
immediately and then refrozen (after cooling).
Place the food to be frozen in the top
compartment.
The maximum amount of food that can
be frozen in 24 hours is specified on the
rating plate, a label located on the inside
of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours:
during this period do not add other food
to be frozen.
When the freezing process is completed,
return to the required temperature (see
"FROSTMATIC Function").
In this condition, the
refrigerator compartment
temperature might drop
below 0°C. If this occurs
reset the temperature
regulator to a warmer
setting.
5.5 Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to
being used, can be thawed in the
refrigerator compartment or at room
temperature, depending on the time
available for this operation.
Small pieces may even be cooked still
frozen, directly from the freezer: in this
case, cooking will take longer.
5.6 Movable shelves
The walls of the refrigerator are
equipped with a series of runners so that
the safety glass shelves can be
positioned as desired.
5.4 Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen
and deep-frozen food for a long time.
To freeze small amount of fresh foods it
is not necessary to change the present
setting.
To freeze fresh food activate the
FROSTMATIC function at least 24 hours
before placing the food to be frozen in
the freezer compartment.
CAUTION!
Do not move the glass shelf
above the FreshBox drawer
to ensure correct air
circulation.
ENGLISH
5.7 Bottle rack
31
5.9 FreshBox drawer
Place the bottles (with the opening
facing front) in the pre-positioned shelf.
Place only closed bottles.
The drawer is suitable for storing fresh
food like fish, meat, seafood, because
the temperature is lower here than in the
rest of the fridge.
CAUTION!
Before placing or removing
the FreshBox drawer inside
the appliance, pull out the
vegetable drawer and glass
cover.
5.10 MaxiBox drawer
The drawer is suitable for storing fruit
and vegetables.
5.8 Air cooling
The TwinTech technology let food cool
quickly and a more uniform temperature
in the compartment.
This device allows for rapid cooling of
foods and a more uniform temperature
in the compartment.
5.11 DYNAMICAIR
The refrigerator compartment is
equipped with a device that allows for
rapid cooling of foods and more uniform
temperature in the compartment.
This device activates by itself when
needed, for example for a quick
temperature recovering after door
opening or when the ambient
temperature is high.
32
www.aeg.com
To make these adjustments proceed as
follows:
1. Gradually pull in the direction of the
arrows until it comes free.
To switch on the device manually, refer
to DYNAMICAIR mode.
The DYNAMICAIR device
stops when the door is open
and restarts immediately
after the door closing.
5.12 Carbon Air Filter
Your appliance is equipped with a
carbon filter CLEANAIR CONTROL in a
drawer in the rear wall of the fridge
compartment.
The filter purifies the air from unwanted
odours in the fridge compartment
meaning that the storage quality will be
further improved.
2. Reposition the shelf as required.
5.14 Removal of freezing
baskets from the freezer
The freezing baskets have a limit stop to
prevent their accidental removal or
falling out. At the time of its removal
from the freezer, pull the basket towards
yourself and, upon reaching the end
point, remove the basket by tilting its
front upwards.
CAUTION!
During the operation, always
keep the air ventilation
drawer closed.
2
1
5.13 Positioning the door
shelves
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
At the time of putting it back, slightly lift
the front of the basket to insert it into the
freezer. Once you are over the end
points, push the baskets back in their
position.
ENGLISH
33
6. HINTS AND TIPS
6.1 Normal operating sounds
• A faint gurgling and bubbling sound
from coils sound when refrigerant is
pumped.
• A whirring and pulsating sound from
the compressor when refrigerant is
pumped.
• A sudden cracking noise from inside
appliance caused by thermic
dilatation (a natural and not
dangerous physical phenomenon).
• A faint click noise from the
temperature regulator when the
compressor switches on or off.
• Cooked foods, cold dishes, etc..:
these should be covered and may be
placed on any shelf.
• Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the
special drawer(s) provided.
• Butter and cheese: these should be
placed in special airtight containers or
wrapped in aluminium foil or
polythene bags to exclude as much
air as possible.
• Bottles: these need a cap and should
be stored on the door bottle shelf, or
(if equipped) on the bottle rack.
• Bananas, potatoes, onions and garlic,
if not packed, must not be kept in the
refrigerator.
6.2 Hints for energy saving
6.5 Hints for freezing
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• If the ambient temperature is high
and the Temperature Regulator is set
to low temperature and the appliance
is fully loaded, the compressor may
run continuously, causing frost or ice
on the evaporator. If this happens, set
the Temperature Regulator toward
warmer settings to allow automatic
defrosting and so a saving in
electricity consumption.
To help you make the most of the
freezing process, here are some
important hints:
The following sounds are normal during
operation:
6.3 Hints for fresh food
refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or
evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly
if it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
6.4 Hints for refrigeration
Useful hints:
• Meat (all types) : wrap in polythene
bags and place on the glass shelf
above the vegetable drawer.
• For safety, store in this way only one
or two days at the most.
• the maximum quantity of food which
can be frozen in 24 hrs. is shown on
the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours.
No further food to be frozen should
be added during this period;
• freeze only top quality, fresh and
thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to
enable it to be rapidly and completely
frozen and to make it possible
subsequently to thaw only the
quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or
polythene and make sure that the
packages are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen,
thus avoiding a rise in temperature of
the latter;
• lean foods store better and longer
than fatty ones; salt reduces the
storage life of food;
• water ices, if consumed immediately
after removal from the freezer
compartment, can possibly cause the
skin to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in
date on each individual pack to
34
www.aeg.com
enable you to keep tab of the storage
time.
6.6 Hints for storage of frozen
food
To obtain the best performance from this
appliance, you should:
• make sure that the commercially
frozen foodstuffs were adequately
stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are
transferred from the foodstore to the
freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely
necessary;
• once defrosted, food deteriorates
rapidly and cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period
indicated by the food manufacturer.
7. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
7.1 General warnings
CAUTION!
Unplug the appliance before
carrying out any
maintenance operation.
This appliance contains
hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and
recharging must therefore
only be carried out by
authorized technicians.
The accessories and parts of
the appliance are not
suitable for washing in a
dishwasher.
7.2 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, the interior and all internal
accessories should be washed with
lukewarm water and some neutral soap
to remove the typical smell of a brandnew product, then dried thoroughly.
CAUTION!
Do not use detergents or
abrasive powders, as these
will damage the finish.
7.3 Periodic cleaning
CAUTION!
Do not pull, move or
damage any pipes and/or
cables inside the cabinet.
CAUTION!
Take care of not to damage
the cooling system.
CAUTION!
When moving the cabinet,
lift it by the front edge to
avoid scratching the floor.
The equipment has to be cleaned
regularly:
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
2. Regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser
and the compressor at the back of
the appliance with a brush.
This operation will improve the
performance of the appliance and
save electricity consumption.
The lowest shelf, dividing the cooler
compartment from the compartment can
be removed only for cleaning. To remove
pull out the shelf straight.
ENGLISH
To make sure fully
functionality of the FreshBox
compartment the lowest
shelf and cover plates must
be put back in their original
position after cleaning.
frost when it is in operation, neither on
the internal walls nor on the foods.
The absence of frost is due to the
continuous circulation of cold air inside
the compartment, driven by an
automatically controlled fan.
The cover plates above the drawers in
the compartment can be taken out for
cleaning.
7.6 Periods of non-operation
7.4 Defrosting of the
refrigerator
1. Disconnect the appliance from
electricity supply.
2. Remove all food.
3. Clean the appliance and all
accessories.
4. Leave the door/doors open to
prevent unpleasant smells.
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator
compartment every time the motor
compressor stops, during normal use.
The defrost water drains out through a
trough into a special container at the
back of the appliance, over the motor
compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the
defrost water drain hole in the middle of
the refrigerator compartment channel to
prevent the water overflowing and
dripping onto the food inside.
35
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
WARNING!
If the cabinet will be kept on,
ask somebody to check it
once in a while to prevent
the food inside from spoiling
in case of a power failure.
7.7 Replacing the carbon air
filter
To get the best performance the carbon
air filter should be changed once every
year.
New active air filters can be purchased
from your local dealer.
Refer to "Installation of the CLEANAIR
CONTROL filter" for the instructions.
7.5 Defrosting the freezer
The freezer compartment is frost free.
This means that there is no build up of
8. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
The air filter is a consumable
accessory and as such is not
covered by the guarantee.
36
www.aeg.com
8.1 What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does not operate.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not con- Connect the mains plug to the
nected to the mains socket mains socket correctly.
correctly.
The appliance is noisy.
There is no voltage in the
mains socket.
Connect a different electrical
appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance stands
stable.
Audible or visual alarm is on. The cabinet has been recently switched on or the
temperature is still too
high.
Refer to "Door Open Alarm"or
"High Temperature Alarm".
The temperature in the ap- Refer to "Door Open Alarm"or
pliance is too high.
"High Temperature Alarm".
The temperature in the ap- Contact a qualified electrician
pliance is too high.
or contact the nearest Authorised Service Centre.
A square symbol is shown in- Temperature sensor probstead of numbers on the
lem.
Temperature Display.
Contact the nearest Authorised Service Centre (the cooling system will continue to
keep food products cold, but
temperature adjustment will
not be possible).
The lamp does not work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp does not work.
The lamp is defective.
Contact the nearest Authorised Service Centre.
The compressor operates
continually.
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation" chapter.
Many food products were
put in at the same time.
Wait some hours and then
check the temperature again.
The room temperature is
too high.
Refer to climate class chart on
the rating plate.
Food products placed in
the appliance were too
warm.
Allow food products to cool to
room temperature before storing.
The door is not closed cor- Refer to "Closing the door".
rectly.
ENGLISH
Problem
Possible cause
37
Solution
The FROSTMATIC function Refer to "FROSTMATIC funcis switched on.
tion".
The COOLMATIC function Refer to "COOLMATIC funcis switched on.
tion".
The compressor does not
start immediately after
pressing the FROSTMATIC,
or after changing the temperature.
This is normal, no error has The compressor starts after a
occurred.
period of time.
The compressor does not
start immediately after
pressing the COOLMATIC,
or after changing the temperature.
This is normal, no error has The compressor starts after a
occurred.
period of time.
Water flows inside the refrig- The water outlet is clogerator.
ged.
Food products prevent
that water flows into the
water collector.
Clean the water outlet.
Make sure that food products
do not touch the rear plate.
Water flows on the floor.
The melting water outlet is Attach the melting water outnot connected to the
let to the evaporative tray.
evaporative tray above the
compressor.
Temperature cannot be set.
The FROSTMATIC or
COOLMATIC function is
switched on.
DEMO appears on the display.
The appliance is in demon- Keep the fridge compartment
stration mode.
key pressed for approximately
10 seconds until a long sound
is heard and display shuts off
for a short time.
Door is misaligned or interferes with ventilation grill.
The appliance is not levelled.
The temperature in the appliance is too low/too high.
The temperature regulator Set a higher/lower temperais not set correctly.
ture.
Switch off FROSTMATIC or
COOLMATIC manually, or wait
until the function resets automatically to set the temperature. Refer to "FROSTMATIC
or COOLMATIC function".
Refer to "Levelling".
The door is not closed cor- Refer to "Closing the door".
rectly.
38
www.aeg.com
Problem
Possible cause
Solution
The food products' temperature is too high.
Let the food products temperature decrease to room temperature before storage.
Many food products are
stored at the same time.
Store less food products at the
same time.
The door has been
opened often.
Open the door only if necessary.
The FROSTMATIC function Refer to "FROSTMATIC funcis switched on.
tion".
The COOLMATIC function Refer to "COOLMATIC funcis switched on.
tion".
There is no cold air circula- Make sure that there is cold air
tion in the appliance.
circulation in the appliance.
If the advice does not lead
to the desired result, contact
the nearest Authorised
Service Centre.
8.2 Closing the door
8.3 Replacing the lamp
The appliance is equipped with a longlife
LED interior light.
Only service is allowed to replace the
lighting device. Contact your Authorised
Service Centre.
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".
3. If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Authorised
Service Centre.
9. INSTALLATION
WARNING!
Refer to Safety chapters.
9.1 Positioning
This appliance can be installed in a dry,
well ventilated indoor where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the
appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
Climate
class
Ambient temperature
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
ENGLISH
9.2 Electrical connection
• Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
rating plate correspond to your
domestic power supply.
• The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with
current regulations, consulting a
qualified electrician.
• The manufacturer declines all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.
• This appliance complies with the
E.E.C. Directives.
9.3 Location
100 mm
min
levelling is ensured by one or more
adjustable feet at the base of the
cabinet.
B
A
20 mm
Some functional problems
might occur for some types
of models when operating
outside of that range. The
correct operation can only
be guaranteed within the
specified temperature
range. If you have any
doubts regarding where to
install the appliance, please
turn to the vendor, to our
customer service or to the
nearest Service Centre
39
CAUTION!
In order to guarantee proper
functioning in ambient
temperature above 38°C, it
is advised to have a 30mm
separation between the
sides of the appliance and
surrounding furniture.
9.4 Levelling
When placing the appliance ensure that
it stands level. This can be achieved by
two adjustable feet at the bottom in
front.
It must be possible to
disconnect the appliance
from the mains power
supply; the plug must
therefore be easily
accessible after installation.
The appliance should be installed well
away from sources of heat such as
radiators, boilers, direct sunlight etc.
Ensure that air can circulate freely around
the back of the cabinet. To ensure best
performance, if the appliance is
positioned below an overhanging wall
unit, the minimum distance between the
top of the cabinet and the wall unit must
be at least 100 mm . Ideally, however, the
appliance should not be positioned
below overhanging wall units. Accurate
9.5 Installation of the
CLEANAIR CONTROL filter
The carbon air filter is an active carbon
filter which absorbs bad odors and
permits to maintain the best flavour and
40
www.aeg.com
aroma for all foodstuffs without risk of
odor cross contamination.
h1
h2
h3
On delivery the carbon filter is in a plastic
bag to preserve performance. The filter
should be placed in the drawer before
the appliance is turned on.
1.
2.
3.
4.
Open the drawer.
Take the filter out of the plastic bag.
Insert the filter in the drawer.
Close the drawer.
2. Remove the plug from the top door
cap.
3. Remove the top door cap.
1
2
The filter should be handled
carefully so fragments do
not loosen from the surface.
Make sure that the air lever
drawer is closed to obtain
proper function.
9.6 Door reversing
1
4. Securing the door, unscrew the top
hinge.
5. Disconnect the control panel cable
from the door connector.
1
2
WARNING!
Before carrying out any
operations, remove the plug
from the power socket.
Before carrying out any
operation, please be sure
that the appliance is empty.
If not, please move all goods
into right temperature for
proper food storage reason.
CAUTION!
To carry out the following
operations, we suggest that
this be made with another
person that will keep a firm
hold on the doors of the
appliance during the
operations.
1. Unscrew the top handle.
3
6. Carefully remove the top door from
the appliance.
7. Remove the middle hinge covers and
the plug.
8. Remove the middle hinge from the
appliance, then carefully remove the
bottom door.
ENGLISH
h4
h5
h6
14. Install the bottom door on the
bottom hinge, and secure it by
attaching the middle hinge to the
appliance.
1
2
Remember to attach the
middle hinge covers and
plug.
9. Remove the bottom hinge cover and
plugs, then unscrew the bottom
hinge bracket.
10. Remove the pivot hinge from the
bottom hinge bracket and replace it
on the opposite side.
1
41
2
2
1
15. Unscrew the top stopper and the top
handle strut, then replace them.
3
1
2
11. Install the bottom hinge bracket on
the opposite side of the appliance.
Remember to attach the
bottom hinge cover and
plugs.
12. Unscrew the bottom handle.
13. Attach the handle bracket then
bottom handle on the opposite side.
4
3
16. Unscrew the lower stopper and then
install it on the opposite side
42
www.aeg.com
2
1
17. Remove the top hinge covers and
take out the control panel cable.
3
4
2
1
20. Carefully position the top door on
the middle hinge, then continue to fit
the door onto the top hinge.
21. Run the wire inside the top hinge and
secure it with the top hinge cover.
22. Secure the top door to the top
hinge.
7
6
4
5
2
3
18. Unscrew the top hinge from the
appliance and place the control
panel cable into the hinge space.
19. Install the top hinge on the opposite
side of the appliance, then replace all
top hinge covers.
3
1
23. Connect the control panel cable to
the door connector.
24. Reposition the top door cap and
insert the plug.
ENGLISH
Do a final check to make
sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic seal
adheres to the cabinet.
• The door opens and
closes correctly.
If the ambient temperature
is cold (i.e. in Winter), the
gasket may not fit perfectly
to the cabinet. In that case,
wait for the natural fitting of
the gasket.
In case you do not want to
carry out the above
mentioned operations,
contact the nearest
Authorised Service Centre.
The Authorised Service
specialist will carry out the
reversibility of the doors at
your cost.
2
1
2
43
25. Attach the handle bracket then top
handle on the opposite side.
CAUTION!
Reposition, level the
appliance, wait for at least
four hours and then connect
it to the power socket.
10. TECHNICAL INFORMATION
10.1 Technical data
Height
mm
2000
Width
mm
595
Depth
mm
642
Rising time
Hours
17
Voltage
Volts
230 - 240
Frequency
Hz
50
The technical information are situated in
the rating plate, on the external or
internal side of the appliance and in the
energy label.
11. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable
containers to recycle it. Help protect the
environment and human health and to
recycle waste of electrical and electronic
appliances. Do not dispose appliances
*
marked with the symbol with the
household waste. Return the product to
your local recycling facility or contact
your municipal office.
280154045-A-292014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement