Zanussi | ZRB934FX2 | User manual | ZANUSSI ZRB934FX2 Korisnički priručnik

HR
DA
EN
FR
DE
Upute za uporabu
Brugsanvisning
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Zamrzivač hladnjak
Køle-/fryseskab
Fridge Freezer
Réfrigérateur/congélateur
Kühl - Gefrierschrank
ZRB934FW2
ZRB934FX2
2
14
25
37
51
Sadržaj
Sigurnosne upute _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opis proizvoda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Upravljačka ploča _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prva uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Svakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Korisni savjeti i preporuke _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
5
6
6
7
Čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Rješavanje problema _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Tehnički podaci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Briga za okoliš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Zadržava se pravo na izmjene.
Sigurnosne upute
U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja
ispravne uporabe, prije postavljanja i prve
uporabe uređaja, pročitajte pozorno upute sadržane u ovom priručniku, uključujući savjete i
upozorenja. Kako bi se izbjegle nepotrebne
greške i nezgode, važno je osigurati da su
sve osobe koje koriste uređaj dobro upoznate
s njegovim načinom rada i sigurnosnim pitanjima. Spremite ove upute i osigurajte se da
prate uređaj u slučaju njegovog prenošenja ili
prodaje, tako da su sve osobe koje koriste
ovaj uređaj tijekom njegova radna vijeka
prikladno informirane o načinu uporabe uređaja i o njegovim sigurnosnim pitanjima.
Radi sigurnosti osoba i imovine, pridržavajte
se mjera opreznosti iz ovih korisničkih uputa
jer proizvođač nije odgovoran za štete nastale
zbog propusta.
Sigurnost djece i slabijih osoba
• Ovaj uređaj nije pogodan za uporabu od
strane osoba (uključujući djecu) smanjenih
fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti,
odnosno bez potrebnog iskustva i znanja,
osim ako ih ne nadgleda ili uputi u uporabu
uređaja osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
Treba paziti na djecu kako bi se osiguralo
da se ne igraju s uređajem.
• Držite svu ambalažu izvan dohvata djece.
Postoji opasnost od gušenja.
• Prilikom zbrinjavanja uređaja, izvucite
utikač iz utičnice, odsijecite priključni kabel
(što bliže uređaju) i demontirajte vrata kako
biste spriječili da djeca za vrijeme igre zadobiju električni udar ili da se zatvore u uređaju.
2
• Ako će ovaj uređaj s magnetskim brtvama
na vratima zamijeniti stariji uređaj s bravom
na vratima ili poklopcu, svakako onesposobite bravu prije zbrinjavanja starog uređaja.
To će spriječiti da uređaj postane smrtonosna klopka za djecu.
Opća sigurnost
Upozorenje
Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
• Uređaj je namijenjen čuvanju namirnica i/ili
pića u kućanstvu i za upotrebe kao što su:
– kuhinja za osoblje u prodavaonicama,
uredima i drugim radnim prostorima,
– za farme i za goste hotela, motela i drugih vrsta smještaja,
– za prenoćišta,
– za catering i slične nekomercijalne
primjene.
• Ne koristite mehanička pomagala niti bilo
kakva druga sredstva za ubrzavanje procesa otapanja.
• Ne koristite električne uređaje (npr. aparate
za pravljenje sladoleda) u uređajima za
hlađenje, osim ako ih je proizvođač odobrio
za tu namjenu.
• Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
• Sustav hlađenja uređaja sadrži izobutan
(R600a), prirodni plin s visokim stupnjem
ekološke kompatibilnosti, koji je usprkos
tomu zapaljiv.
Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja pripazite da se ne ošteti nijedna komponenta
sustava hlađenja.
www.zanussi.com
Ako se sustav hlađenja ošteti:
– izbjegavajte otvoreni plamen i izvore zapaljenja
– dobro prozračite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi
• Opasan je bilo kakav pokušaj izmjene specifikacija ili samog proizvoda. Bilo kakvo
oštećenje kabela može prouzročiti kratki
spoj, požar i/ili strujni udar.
Upozorenje Sve električne komponente
(električni kabel, utikač, kompresor) mora
zamijeniti ovlašteni serviser ili kvalificirani servisni tehničar kako bi se izbjegla opasnost.
1.
•
•
•
•
Kabel napajanja ne smije se produživati.
2. Provjerite je li stražnji dio uređaja
prignječio ili oštetio utikač. Prignječen
ili oštećen utikač može se pregrijati i
prouzročiti požar.
3. Provjerite imate li pristup do električnog
utikača uređaja.
4. Ne povlačite kabel napajanja.
5. Ako utičnica nije dobro pričvršćena, ne
umećite utikač. Postoji opasnost od
strujnog udara ili požara.
6. Ne smijete upotrebljavati uređaj ako na
unutarnjem svjetlu nema pokrova (ako
je predviđen).
Ovaj je uređaj vrlo težak. Pažljivo ga
pomičite.
Ne vadite i ne dirajte dijelove iz odjeljka
zamrzivača ako su vam ruke vlažne/mokre
jer to može uzrokovati ogrebotine ili smrzotine.
Izbjegavajte produljeno izlaganje uređaja
izravnom sunčevom svjetlu.
Žaruljice (ako su predviđene) koje se
nalaze u ovom uređaju posebno su
namijenjene uporabi samo s kućanskim
aparatima. Nisu prikladne za osvjetljenje
stambenih prostorija.
Svakodnevna uporaba
• Nemojte stavljati vruće posude na plastične
dijelove uređaja.
www.zanussi.com
• Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i
tekućine u uređaju, jer bi mogli eksplodirati.
• Namirnice ne stavljajte direktno ispred otvora za zrak na stražnjoj stijenci. (Ako je uređaj Frost Free)
• Smrznutu hranu ne smijete ponovo zamrzavati nakon što ste je otopili.
• Držite prethodno pakiranu zaleđenu hranu
u skladu s uputama proizvođača zaleđene
hrane.
• Strogo se pridržavajte preporuka proizvođača što se tiče čuvanja hrane. Konzultirajte odgovarajuće upute.
• Nemojte stavljati gazirana i pjenušava pića
u odjeljak zamrzivača jer stvaraju pritisak
na spremnik koji ih sadrži, što bi moglo dovesti do eksplozije i oštećenja uređaja.
• Ledene lizalice mogu prouzročiti smrzotine
ako se konzumiraju izravno iz uređaja.
Održavanje i čišćenje
• Prije održavanja, isključite uređaj i izvadite
električni utikač iz utičnice mrežnog napajanja.
• Nemojte čistiti uređaj metalnim
predmetima.
• Nemojte koristiti oštre predmete za
uklanjanje inja s uređaja. Koristite plastični
strugač.
• Redovito provjeravajte ispust hladnjaka ima
li otopljene vode. Ako je potrebno, očistite
ispust. Ako je ispust začepljen, voda će se
skupljati na dnu uređaja.
Postavljanje
Važno Izvedite električno spajanje pozorno
slijedeći upute u odgovarajućim odlomcima.
• Izvadite uređaj iz ambalaže i provjerite je li
oštećen. Nemojte spajati uređaj ukoliko je
oštećen. Odmah javite eventualne štete trgovini u kojoj ste ga kupili. U tom slučaju
nemojte baciti ambalažu.
• Preporučujemo vam da pričekate najmanje
četiri sata prije spajanja uređaja kako biste
omogućili povrat ulja u kompresor.
• Zrak se mora slobodno kretati oko uređaja,
u suprotnome se uređaj pregrijava. Slijedite
3
upute vezane uz postavljanje kako biste postigli dostatan stupanj ventilacije.
Kad god je to moguće, stražnji dio proizvoda bi se trebao nalaziti uza zid kako biste
izbjegli dodirivanje toplih dijelova (kompresor, kondenzator) i spriječili mogućnost
opeklina.
Uređaj se ne smije postavljati pored radijatora ili štednjaka.
Uvjerite se da je nakon postavljanja uređaja
električni utikač dostupan.
Priključite samo na dobavu pitke vode (ako
je predviđen priključak na vodu)
•
•
•
•
Servisiranje
• Sve električarske radove potrebne za servisiranje ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili kompetentna osoba.
• Ovaj proizvod mora servisirati ovlašteni
Servis, a smiju se koristiti samo originalni
dijelovi.
Zaštita okoliša
Uređaj ne sadrži plinove koji bi mogli
oštetiti ozonski sloj, ni u rashladnom krugu niti u materijalu koji služi za izolaciju. Uređaj se ne smije zbrinjavati zajedno s urbanim
otpadom. Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove: uređaj mora biti zbrinut u skladu s važećim propisima koje možete dobiti od
lokalnih vlasti. Pazite da ne oštetite rashladnu
jedinicu, naročito stražnji dio pored izmjenjivača topline. Materijali korišteni na ovom uremogu se
đaju koji su označeni simbolom
reciklirati.
Opis proizvoda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14 13 12 11 10
1 Ladice za povrće
4
2 Staklena polica
www.zanussi.com
3 Staklena polica
4 Staklena polica
9 Polica za boce
10 Košara zamrzivača
5 Staklena polica
6 Upravljačka ploča
11 Maxibox košara
12 Frostfree košara
7 Polica za mliječne proizvode
8 Polica vrata
13 Hladni modul
14 Nazivna pločica
Upravljačka ploča
1
2
5
1 Kontrolna žaruljica temperature LED
2 Indikator Fast Freeze
3 Senzor na vratima
4 Tipka Fast Freeze
5 Regulator temperature
Uključivanje
Umetnite utikač u utičnicu.
Regulacija temperature
Za upravljanje uređajem postupite na sljedeći
način:
• dodirujte tipku regulatora temperature sve
dok se ne uključi LED žaruljica odgovarajuće temperature. Odabir je progresivan,
kreće se u rasponu od 2 do 8°C.
Na prvi dodir tipke trenutačna postavka
LED žaruljice počinje treptati.
Svakim dodirom tipke postavljena temperatura se pomiče za 1 položaj. Odgovarajuća
LED žaruljica kratko će vrijeme treptati.
Dodirnite tipku postavke sve dok se ne odabere željena vrijednost temperature. Postavljena vrijednost bit će stalno prikazana
najhladnija postavka: +2°C
najtoplija postavka: +8°C
Srednje postavke općenito su najprikladnije.
www.zanussi.com
4
3
Međutim, treba odabrati točnu postavku
imajući u vidu da temperatura u uređaju ovisi
o:
• temperaturi u prostoriji
• koliko se često otvaraju vrata
• količini pohranjene hrane
• položaju uređaja.
Funkcija brzog zamrzavanja
Funkciju brzog zamrzavanja možete uključiti
pritiskom na tipku za brzo zamrzavanje.
Uključuje se LED žaruljica koja odgovara indikatoru simbola brzog zamrzavanja.
Funkciju brzog zamrzavanja možete isključiti
ponovnim pritiskom na tipku za brzo zamrzavanje.
Indikator brzog zamrzavanja će se isključiti.
Važno
Funkcija se automatski isključuje nakon 52
sata.
Senzor na vratima
Uređaj je opremljen optičkim senzorom za
otkrivanje otvorenih vrata.
Ništa ne stavljajte ispred odgovarajućeg otvora kako bi se održao ispravan rad.
5
Prva uporaba
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prvog korištenja uređaja, operite unutrašnjost i sav vanjski pribor toplom vodom i
neutralnim sapunom kako biste uklonili tipičan
miris novog proizvoda, zatim dobro osušite.
Važno Nemojte koristiti deterdžente ili abrazivna sredstva jer bi oni mogli oštetiti uređaj.
Svakodnevna uporaba
Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača prikladan je za dugotrajno zamrzavanje svježih namirnica i dugotrajno čuvanje zamrznutih i duboko zamrznutih namirnica.
Za zamrzavanje svježih namirnica uključite
funkciju brzog zamrzavanja najmanje 24 sata
prije stavljanja namirnica u zamrzivač.
Svježe namirnice koje treba zamrznuti stavite
u donji odjeljak.
Maksimalna količina namirnica koje se mogu
zamrznuti u 24 sata navedena je na nazivnoj
pločici, naljepnici koji se nalazi u unutrašnjosti
hladnjaka.
Postupak zamrzavanja traje 24 sata: tijekom
tog perioda nemojte dodavati druge namirnice
za zamrzavanje.
Nakon 24 sata, kada se postupak zamrzavanja završi, isključite funkciju brzog zamrzavanja (pogledajte "Funkcija brzog zamrzavanja").
Spremanje zamrznutih namirnica
Prilikom prvog uključivanja ili nakon duljeg
razdoblja nekorištenja, prije stavljanja proizvoda u pretinac, pustite uređaj da radi najmanje
2 sata.
Košare zamrzivača osiguravaju da brzo i jednostavno pronađete pakiranu hranu koju
želite. Ako su spremljene velike količine
namirnica, uklonite sve ladice osim ladice za
donju košaru koja mora biti na mjestu kako bi
omogućila dobru cirkulaciju zraka. Hrana se
može stavljati na sve police koje su najmanje
15 mm udaljene od vrata.
vremena prikazanog u tablici tehničkih
karakteristika pod "vrijeme porasta",
odmrznute namirnice trebate ubrzo
konzumirati ili odmah skuhati i zatim ponovno
zamrznuti (nakon što se ohlade).
Otapanje
Duboko zamrznuta ili zamrznuta hrana, prije
uporabe, može se otopiti u odjeljku hladnjaka
ili na sobnoj temperaturi, ovisno o vremenu
koje je na raspolaganju za taj postupak.
Manji komadi mogu se čak i kuhati dok su još
zamrznuti, izravno iz zamrzivača: u tom
slučaju, kuhanje će duže trajati.
Pomične police
Stijenke hladnjaka opremljene su nizom vodilica tako da se police mogu postaviti prema
želji.
Stavljanje polica vrata
Za spremanje različitih veličina pakiranja hrane, police na vratima mogu se postaviti na
različite visine.
Postupno povucite policu u smjeru strelica
dok se ne oslobodi, a zatim je ponovo postavite prema vlastitim potrebama.
Važno U slučaju neželjenog odmrzavanja,
primjerice uslijed prekida dovoda električne
energije ili ako je napajanje prekinuto dulje od
6
www.zanussi.com
1
2
3
1
Vađenje košara za zamrzavanje iz
zamrzivača
Košare za zamrzavanje imaju graničnik koji
sprječava neželjeno vađenje ili ispadanje.
Prilikom vađenja iz zamrzivača povucite košaru prema sebi i nakon dostizanja krajnje
točke, izvadite prednju stranu prema gore.
2
Pri vraćanju na mjesto malo podignite prednju
stranu košare kako biste je umetnuli u zamrzivač. Kada prijeđete krajnje točke gurnite
košare natrag u njihov položaj.
Korisni savjeti i preporuke
Savjeti za uštedu energije
• Nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno.
• Ako je temperatura okoline visoka, regulator temperature na višim postavkama i
uređaj pun, kompresor može neprekidno
raditi, što stvara inje ili led na isparivaču.
Ukoliko se to dogodi, okrenite regulator
temperature prema nižim postavkama kako
biste omogućili automatsko odmrzavanje i
uštedu električne energije.
Savjeti za zamrzavanje svježe hrane
Za postizanje najboljih izvedbi:
• nemojte pohranjivati toplu hranu ili isparive
tekućine u hladnjaku;
• nemojte pokrivati ili zamatati hranu, naročito ako ima jak miris;
• stavite hranu tamo gdje zrak može oko nje
slobodno kružiti.
Savjeti za hlađenje
Korisni savjeti:
Meso (svih vrsta) : umotajte u polietilenske
vrećice i stavite na staklenu policu iznad ladice za povrće.
Radi sigurnosti, čuvajte hranu na taj način
najdulje dan-dva.
Skuhana hrana, hladna jela i sl.: treba ih
pokriti i mogu se staviti na bilo koju policu.
www.zanussi.com
Voće i povrće: potrebno ih je dobro očistiti i
staviti u specijalnu ladicu/ladice. Sok limuna,
kada dođe u kontakt s plastičnim dijelovima
hladnjaka, može prouzročiti promjenu njihove
boje. Zbog toga se preporučuje da se citrusi
drže u odvojenim spremnicima.
Maslac i sir: potrebno ih je staviti u specijalne
nepropusne spremnike ili umotati u
aluminijsku foliju ili plastične vrećice kako biste ih odvojili od zraka što je više moguće.
Boce: moraju imati čep i treba ih je čuvati u
držaču boca na vratima.
Banane, krumpir, luk i češnjak, ukoliko se ne
nalaze u ambalaži, ne smiju se čuvati u
hladnjaku.
Savjeti za zamrzavanje
Kako biste imali najveću korist od postupka
zamrzavanja, slijedi nekoliko važnih savjeta:
• najveća količina namirnica koju možete
zamrznuti u roku od 24 sata. prikazana je
na nazivnoj pločici;
• postupak zamrzavanja traje 24 sata.
Nemojte dodavati namirnica za zamrzavanje tijekom tog razdoblja;
• zamrzavajte samo svježe i dobro očišćene
namirnice vrhunske kvalitete;
• pripremite hranu tako da je podijelite u
manje porcije kako biste omogućili brzo i
7
•
•
•
•
•
potpuno zamrzavanje i kako biste omogućili
naknadno otapanje samo željene količine;
zamotajte namirnice u aluminijsku foliju ili
polietilensku foliju kako biste osigurali da je
pakovanje nepropusno;
nemojte dozvoliti da svježa, nezamrznuta
hrana dođe u dodir s već zamrznutom hranom, tako ćete spriječiti porast temperature
potonje;
nemasne namirnice se bolje čuvaju od
masnih namirnica; sol smanjuje rok čuvanja
namirnica;
vodeni led, ako ga konzumirate odmah
nakon vađenja iz odjela zamrzivača, može
prouzročiti smrzotine na koži;
preporučuje se da je datum zamrzavanja
dobro vidljiv na svakom pakovanju, kako bi-
ste mogli voditi računa o vremenu pohranjivanja.
Savjeti za pohranjivanje zamrznutih
namirnica
Za postizanje najboljih performansi uređaja,
pridržavajte se slijedećeg:
• provjerite je li prodavač ispravno čuvao
zamrznutu hranu koju ste kupili;
• zamrznutu hranu iz trgovine namirnicama
prebacite u zamrzivač u što kraćem roku;
• nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno;
• nakon što ste ih odmrznuli, namirnice se
brzo kvare i ne mogu se ponovo zamrznuti;
• namirnice ne čuvajte dulje od roka kojeg je
otisnuo proizvođač.
Čišćenje i održavanje
Pozor Uređaj isključite iz električne
mreže prije bilo kakvih radova na
održavanju.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo ovlašteni tehničar.
Redovito čišćenje
Potrebno je redovito čistiti uređaj:
• očistite unutrašnjost i pribor mlakom vodom
i neutralnim sapunom;
• redovito provjeravajte brtve na vratima te
čistite kako biste bili sigurni da su čiste i
bez naslaga;
• dobro isperite i osušite.
Važno Nemojte povlačiti, pomicati ili oštetiti
cijevi i/ili kablove unutar elementa.
Nikada nemojte koristiti deterdžente,
abrazivna sredstva, sredstva za čišćenje vrlo
intenzivnih mirisa ili polituru s voskom jer bi
mogli oštetiti površinu i ostaviti jak miris.
Važno Pazite da ne oštetite rashladni sustav.
Mnoga komercijalna sredstva za čišćenje
kuhinjskih površina sadrže kemikalije koje
mogu napasti/oštetiti plastične dijelove ovoga
uređaja. Zbog toga preporučujemo da čistite
vanjski dio kućišta uređaja samo toplom vodom s malo tekućeg deterdženta za pranje
suđa.
Po završetku čišćenja, ponovno priključite
uređaj na električnu mrežu.
Odmrzavanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača pretinca hladnjaka svaki put kada se motor kompresora zaustavi tijekom normalne uporabe. Otopljena voda ispušta se kroz ispusni otvor u
poseban spremnik u stražnjem dijelu uređaja,
preko motora kompresora, gdje isparava.
Povremeno treba očistiti otvor za ispuštanje
otopljene vode u sredini kanala odjeljka
hladnjaka kako bi se spriječilo da ga voda
preplavi te iscuri na hranu u unutrašnjosti.
Kondenzator (crna rešetka) i kompresor u
stražnjem dijelu uređaja čistite četkom. Ovaj
će postupak poboljšati rad uređaja i uštedjeti
električnu energiju.
8
www.zanussi.com
Odmrzavanje zamrzivača
S druge strane, odjeljak zamrzivača ovog
modela je vrste "no frost". To znači da nema
nakupina inja tijekom rada, ni na unutrašnjim
stjenkama niti na hrani.
Inje se ne nakuplja zahvaljujući stalnom kruženju hladnog zraka u unutrašnjosti koji dovodi automatski kontroliran ventilator.
Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti duže vrijeme, poduzmite slijedeće mjere opreza:
• iskopčajte uređaj iz električnog napajanja;
• izvadite svu hranu;
• odmrznite (ako je predviđeno), i očistite
uređaj i sav pribor
• ostavite vrata pritvorena kako biste spriječili
stvaranje neugodnih mirisa.
Ako ćete uređaj ostaviti uključenim, zamolite
nekog da ga svako toliko provjeri kako biste
spriječili da se hrana u njemu pokvari u
slučaju prekida napajanja.
Rješavanje problema
Pozor Prije rješavanja problema isključite
utikač iz utičnice mrežnog napajanja.
Samo ovlašteni serviser smije rješavati
probleme koji nisu navedeni u ovom
priručniku.
Problem
Važno Tijekom normalnog rada čuju se razni
zvukovi (kompresor, kruženje rashladnog
sredstva).
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj je bučan.
Uređaj nije ispravno postavljen.
Provjerite stoji li uređaj stabilno (sve
četiri nožice trebaju biti na podu).
Uređaj ne radi.
Utikač nije dobro utaknut u utičnicu mrežnog napajanja.
Ispravno utaknite električni utikač u
utičnicu mrežnog napajanja.
Uređaj nema napajanja. Nema napona u utičnici mrežnog napajanja.
Priključite drugi električni uređaj na
utičnicu mrežnog napajanja.
Obratite se ovlaštenom serviseru.
Svjetlo je u stanju pripravnosti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Uređaj nije ispravan.
Vidi poglavlje "Zamjena upravljačke
jedinice".
Temperatura nije pravilno postavljena.
Postavite višu temperaturu.
Vrata nisu pravilno zatvorena.
Pogledajte poglavlje "Zatvaranje
vrata".
Vrata su prečesto otvarana.
Ne ostavljajte vrata otvorena dulje
no što je potrebno.
Temperatura hrane je previsoka.
Prije pohranjivanja ostavite namirnice da se ohlade na sobnu temperaturu.
Sobna temperatura je previsoka.
Snizite temperaturu u prostoriji.
Svjetlo ne radi.
Kompresor neprekidno radi.
www.zanussi.com
9
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Niz stražnju stjenku
hladnjaka curi voda.
Tijekom procesa automatskog
odmrzavanja, na stražnjoj se
stjenci odmrzava inje.
To je normalno.
Voda teče u hladnjak.
Začepljen je otvor za vodu.
Očistite otvor za vodu.
Namirnice sprječavaju protok vode
u kolektor vode.
Osigurajte da namirnice ne dodiruju
stražnju stjenku.
Voda curi po podu.
Voda koja se topi ne otječe kroz
otvor u pliticu za isparavanje iznad
kompresora.
Postavite otvor za otopljenu vodu u
pliticu za isparavanje.
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature nije ispravno postavljen.
Podesite na višu/nižu temperaturu.
Ako ni nakon vršenja gore navedenih provjera
vaš uređaj još uvijek ne radi ispravno, kontaktirajte Post-prodajnu službu. Popis možete
naći na kraju ovog priručnika.
Zamjena upravljačke jedinice
Uređaj je opremljen unutarnjim LED
osvjetljenjem dugog vijeka trajanja.
Zamjenu upravljačke jedinice smije se
obavljati samo u servisu. Obratite se svom
servisnom centru.
Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se post-prodajnoj službi.
Postavljanje
Pozor Pozorno pročitajte "Informacije o
sigurnosti" za siguran i ispravan rad
uređaja prije postavljanja uređaja.
Pozicioniranje
Postavite uređaj na mjesto gdje sobna temperatura odgovara klimatskoj klasi označenoj na
nazivnoj pločici uređaja:
Klimatsk
a klasa
Temperatura okoline
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
stražnjeg dijela kućišta uređaja. Za osiguranje
najboljeg rada, ako se uređaj nalazi ispod visećeg zidnog elementa, minimalna udaljenost
između vrha kućišta uređaja i visećeg
elementa treba biti najmanje 100 mm. Međutim, u savršenim se uvjetima uređaj ne bi
smio nalaziti ispod visećih zidnih elemenata.
Točno niveliranje osigurava se pomoću jedne
ili više prilagodljivih nožica u podnožju kućišta.
Upozorenje Mora biti omogućeno
iskopčavanje uređaja iz električne mreže;
stoga utikač mora biti lako dostupan nakon
postavljanja.
Položaj
Uređaj udaljite od izvora topline, kao što su
radijatori, bojleri, izravna sunčeva svjetlost,
itd. Osigurajte slobodan protok zraka oko
10
www.zanussi.com
100 mm
min
pomoću dvije podesive nožice na prednjem
donjem dijelu.
B
20 mm
A
Stražnji odstojnici
Dva odstojnika možete pronaći u vrećici s
dokumentacijom.
Kako biste postavili odstojnike, učinite sljedeće:
1. Otpustite vijak.
2. Umetnite odstojnik ispod vijka.
3. Okrenite odstojnik u ispravan položaj.
4. Ponovno zategnite vijke.
Električno spajanje
Prije električnog spajanja uvjerite se da voltaža i frekvencija na nazivnoj pločici odgovaraju
električnom napajanju u vašem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na kabelu
električne energije isporučen je s kontaktom
za tu svrhu. Ako vaša kućna električna utičnica nije uzemljena, spojite uređaj na odvojeno
uzemljenje u skladu s važećim propisima, pritom se obraćajući kvalificiranom električaru.
Proizvođač odbija svaku odgovornost ukoliko
gornje sigurnosne mjere opreza nisu poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa slijedećim EU. direktivama.
Promjena smjera otvaranja vrata
Upozorenje Prije obavljanja bilo koje
radnje, izvucite utikač iz utičnice.
Važno Za provedbu sljedećih radnji,
preporučujemo da druga osoba čvrsto drži
vrata uređaja tijekom postupka zamjene
smjera otvaranja vrata.
2
4
3
1
Poravnavanje
Prilikom namještanja uređaja provjerite stoji li
u vodoravnom položaju. To se može postići
www.zanussi.com
Srednja šarka
• Otvorite vrata. Odvijte srednju šarku (B).
Skinite plastični odstojnik (A).
• Skinite odstojnik (F) i premjestite ga na drugu stranu osovine šarke (E).
• Skinite vrata.
• Skinite pokrovne zatike srednje šarke (C,
D) i premjestite ih na suprotnu stranu.
• Postavite zatik srednje šarke (E) u lijevi otvor na donjim vratima.
11
A
E
B
2
F
1
C D
Donja šarka
• Odvijte donju šarku (A)
• Skinite lijeve pokrivne zatike (D) i premjestite ih na suprotnu stranu.
• Ponovno zavijte donju šarku (A) sa suprotne strane.
• Odvijte zatik (B) donje šarke i odstojnik (C)
pa ih stavite na suprotnu stranu.
C
B
A
• Postavite gornji dio vrata na gornju osovinu
vrata, a donju stranu vrata na donju osovinu vrata.
• Ponovno umetnite osovinu srednje šarke
(B) u otvore za osovine donje i gornje strane vrata, lagano podižući oboja vrata.
2
1
3
D
Vrata
• Izvadite čepove (A) s obje gornje strane
vrata i premjestite ih na suprotnu stranu.
• Ponovno umetnite dno vrata na osovinu
donje šarke (B).
• Umetnite srednju šarku (B) u lijevi otvor na
dnu vrata.
A
Gornja šarka
• Odvijte klin gornjeg okova (1) i postavite ga
na suprotnu stranu (2).
12
2
3
1
• Ponovno zavijte srednju šarku (B).
Nemojte zaboraviti plastični odstojnik
(A).
Obavite završnu provjeru kako biste bili sigurni da:
• su svi vijci zategnuti.
• su rubovi vrata paralelni s bočnim rubom
uređaja.
• magnetna brtva prianja na kućište.
• se vrata ispravno otvaraju i zatvaraju.
Ako je temperatura okoline niska (npr. zimi),
brtva možda neće savršeno prianjati na kućište. U tom slučaju, pričekajte da se brtva prirodno prilagodi.
U slučaju da ne želite obaviti gore navedene
radnje, kontaktirajte najbliži postprodajni serwww.zanussi.com
vis. Serviser postprodajnog servisa zamijeniti
će vrata o vašem trošku.
Tehnički podaci
Dimenzije
Visina
1850 mm
Širina
595 mm
Dubina
658 mm
Vrijeme odgovora
18 h
Napon
230-240 V
Frekvencija
50 Hz
Tehnički podaci nalaze se na nazivnoj pločici
na unutrašnjoj lijevoj strani uređaja i na energetskom natpisu.
Briga za okoliš
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja,
kao i u recikliranju otpada od električnih i
www.zanussi.com
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu
službu.
13
Indhold
Sikkerhedsanvisninger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Produktbeskrivelse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betjeningspanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ibrugtagning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daglig brug _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nyttige oplysninger og råd _ _ _ _ _ _ _ _ _
14
16
17
17
18
19
Vedligeholdelse og rengøring _ _ _ _ _ _ _ _
Fejlfinding _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tekniske data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Skån miljøet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20
20
21
24
24
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Sikkerhedsanvisninger
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips
og advarsler), før apparatet installeres og tages i
brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige
fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der
bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets
drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der
bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning
for at undgå skader på personer eller ting. I
modsat fald er producenten ikke ansvarlig for
eventuelle skader.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af
personer (herunder børn) med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller
som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for
deres sikkerhed, først har instrueret dem eller
har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er
fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af
kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde
i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med
låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at
ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat,
14
inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke
kan blive en dødsfælde for et barn.
Generelt om sikkerhed
Advarsel
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning og lignende apparater, som f.eks.:
– kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer
– stuehuse og af kunder på hoteller, moteller
og andre miljøer af indkvarteringstypen
– miljøer af Bed and Breakfast-typen
– catering og andre anvendelser uden for
detail.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med mindre de er
godkendt til formålet af producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med
høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog
brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
www.zanussi.com
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet
står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen
måde. Enhver skade på ledningen kan give
kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
Advarsel Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af
et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare.
1.
2.
•
•
•
•
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller
beskadiget af apparatets bagpanel. Et
klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let
at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis
lampedækslet (hvis apparatet er udstyret
med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med fugtige
eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys
i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med belysning) til dette apparat er specielle pærer, kun
beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen
i apparatets bagvæg. (Hvis apparatet er af
Frost Free-typen)
www.zanussi.com
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de
har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som
angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ('brus') i
frostrummet, da det skaber tryk i beholderen,
så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises
lige fra fryseren.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og
stikket tages ud af kontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim
af. Brug en plastikskraber.
• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden
af apparatet.
Installation
Vigtigt Ved tilslutning til lysnet skal
vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for skader.
Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget.
Eventuelle skader på apparatet skal straks
anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i
så fald emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer med at
tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe
tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning
rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at
sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i
varme dele (kompressor, kondensator), med
risiko for at brænde sig.
15
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret.
• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning (hvis
en vandtilslutning er nødvendig).
Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse
af apparatet, skal udføres af en autoriseret elinstallatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges
originale reservedele.
Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan
nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og
jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på
bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbolet
, kan genvanvendes.
Produktbeskrivelse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14 13 12 11 10
1 Grøntsagsskuffer
2 Glashylde
5 Glashylde
6 Betjeningspanel
3 Glashylde
4 Glashylde
7 Mejerihylde
8 Lågehylde
16
www.zanussi.com
9 Flaskehylde
10 Fryserkurv
12 Frostfree-kurv
13 Koldt modul
11 Maxibox-kurv
14 Mærkeplade
Betjeningspanel
1
2
5
1 Temperaturindikator LED
2 Fast Freeze-indikator
3 Lågesensor
4 Fast Freeze-knap
5 Termostatknap
Aktivering af
Sæt stikket i stikkontakten.
Indstilling af temperatur
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Tryk på termostatknappen, til LED ud for den
ønskede temperatur lyser. Valget er trinvist,
fra 2 til 8°C.
Ved den første berøring af knappen fortsætter
LED for den aktuelle indstilling med at blinke.
Hver gang du rør knappen, flyttes den indstillede temperatur til 1. position. Den tilhørende
LED blinker et stykke tid.
Rør indstillingsknappen, indtil den ønskede
temperatur er valgt. Indstillingen vil blive fast
koldeste indstilling: +2°C
varmeste indstilling: +8°C
Normalt er en mellemindstilling mest passende.
4
3
Når den præcise indstilling vælges, skal man
dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor ofte lågen åbnes
• mængden af mad
• hvor apparatet står.
Lynindfrysning
Du aktiverer lynindfrysningen ved at trykke på
knappen for lynindfrysning.
LED, som svarer til symbolets lynindfrysning-indikator, lyser.
Du deaktiverer lynindfrysningen ved at trykke på
knappen for lynindfrysning igen.
Lynindfrysningsindikatoren slukkes.
Vigtigt
Funktionen standser automatisk efter 52 timer.
Lågesensor
Apparatet er forsynet med en optisk sensor til
registrering af åben låge.
Stil ikke noget foran det tilhørende vindue for at
vedligeholde den korrekte funktion.
Ibrugtagning
Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral
sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter.
www.zanussi.com
Vigtigt Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel.
Det vil skade overfladen.
17
Daglig brug
Nedfrysning af friske madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning af friske madvarer og til opbevaring af frosne og
dybfrosne madvarer i lang tid.
Ved indfrysning startes lynindfrysningen mindst
24 timer før, madvarerne lægges i fryseren.
Læg de friske madvarer, der skal indfryses, i den
nederste afdeling.
Den maksimale mængde madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på kapacitetsplanchen, en mærkat der er anbragt på indersiden af køleskabet.
Indfrysningsprocessen varer 24 timer: I dette
tidsrum må der ikke lægges andre madvarer i,
som skal indfryses.
Deaktiver funktionen Lynindfrysning (se "Lynindfrysning"), når indfrysningen er slut efter 24 timer.
Opbevaring af frosne madvarer
Ved første start eller efter længere tids stilstand
skal apparatet køre i mindst 2 timer, før der lægges madvarer i.
Fryseskufferne gør, at du hurtigt og nemt kan
finde de madvarer, du skal bruge. Hvis der skal
opbevares store mængder madvarer, tages alle
skuffer ud, undtagen nederste skuffe, der skal
blive siddende for at sikre god luftcirkulation. På
alle hylder er det muligt at anbringe madvarer
som stikker ud over hylderne, dog skal der der
være minimum 15mm ud til døren.
Vigtigt Hvis madvarerne optøs ved et uheld
(f.eks. som følge af strømsvigt), og
strømafbrydelsen har varet længere end den
angivne optøningstid, er det nødvendigt at spise
madvarerne eller at tilberede dem og derefter
fryse dem ned igen (efter afkøling).
Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal
bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved
stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal
bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
18
Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skinner, så
hylderne kan placeres efter ønske.
Isætning af hylder i dør
Hylderne i lågen kan sættes i forskellig højde, så
der er plads til madvarer af forskellig størrelse.
Træk gradvis hylden i pilenes retning, til den
slipper. Sæt den derefter på det ønskede sted.
1
2
3
Udtagning af fryserens frysekurve
Frysekurvene har endestop, så de ikke kan glide
ud ved et uheld eller falde ned. Hvis en kurv skal
tages ud af fryseren, trækker du den mod dig
selv, og når du har nået endestoppet, vipper du
forenden af kurven opad, til den kan tages ud.
1
2
Når kurven skal sættes på plads, løfter du lidt op
i kurvens forende, mens du sætter den ind i fryseren. Når du er forbi endestoppene, kan kurven
skubbes på plads.
www.zanussi.com
Nyttige oplysninger og råd
Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke
stå åben længere end højst nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og
skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre
konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på
en lavere indstilling, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder.
Råd om køling af friske madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i
køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis
den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt
om den
Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer
og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på denne
måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende:
Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de særlige skuffe(r). Når det kommer i
kontakt med dit køleskabs plastikdele, kan citronsaft misfarve dem. Det anbefales derfor at
opbevare citrusfrugt i separate beholdere.
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte
beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude.
Flasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke
at lægges i køleskab, med mindre de er pakket
ind.
www.zanussi.com
Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet pr.
døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette tidsrum
bør der ikke lægges flere madvarer ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der er friske
og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du også hurtigt
optø netop den mængde, du skal bruge;
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og
sørg for, at indpakningen er lufttæt;
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre
ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem;
• Magre madvarer holder sig bedre og længere
end fedtholdige; Salt nedsætter madens
holdbarhed;
• Hvis sodavandsis spises direkte fra frostrummet, kan de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker med
indfrysningsdato, så du har styr på holdbarheden.
Tips om opbevaring af frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette apparat
skal du:
• sikre dig, at købte dybfrostvarer har været
korrekt opbevaret i forretningen.
• sørge for at bringe frostvarer hjem hurtigst
muligt og lægge dem i fryseren.
• åbne lågen så lidt som muligt og ikke lade
den stå åben længere end højst nødvendigt.
• optøede madvarer nedbrydes meget hurtigt
og kan ikke nedfryses igen.
• overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
19
Vedligeholdelse og rengøring
Bemærk Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før der udføres nogen
som helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun
udføres af en autoriseret tekniker.
standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en
rende og ned i en særlig beholder bag på apparatet, over kompressoren, hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i
køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så
vandet ikke løber over og drypper ned på maden i skabet.
Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem
af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Vigtigt Undgå at trække i, flytte eller beskadige
evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt
parfumeret rengøringsmiddel eller
voksprodukter til indvendig rengøring af skabet.
Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren bag på skabet med en børste eller
støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
Vigtigt Pas på ikke at beskadige kølesystemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder
kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de
anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres
med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i køleafdelingen automatisk, hver gang kompressoren
Afrimning af fryseren
Fryseafdelingen i denne model er af "No Frost"typen. Det betyder, at der ikke dannes rim, når
den kører, hverken på de indvendige vægge eller på madvarerne.
Når der ikke dannes rim, skyldes det den automatisk styrede blæser, der konstant sender kold
luft rundt i rummet.
Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke
skal bruges i længere tid:
• Tag stikket ud af stikkontakten
• Tag al maden ud
• Afrim (hvis nødvendigt) og rengør apparatet
og alt tilbehør
• Lad døren/dørene stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen
se til det en gang imellem, så maden ikke bliver
fordærvet, hvis der har været strømsvigt.
Fejlfinding
Bemærk Inden fejlfinding skal stikket
tages ud af kontakten.
Det er kun autoriserede elektrikere eller andre
kompetente personer, der må gennemføre den
fejlfinding, der ikke er i denne håndbog.
20
Vigtigt Der er visse lyde under normal brug
(kompressor, cirkulation af kølemiddel).
www.zanussi.com
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet er ikke korrekt installeret.
Se efter, om apparatet står stabilt (alle benene skal hvile på gulvet).
Apparatet virker ikke.
Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet. Der
er ingen strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret elektriker.
Pæren er i standby.
Luk og åbn lågen.
Enheden er defekt.
Se under "Udskiftning af kontrolenhed".
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Lågen er blevet åbnet for tit.
Lad ikke lågen stå åben længere end
nødvendigt.
Madvarernes temperatur er for høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Pæren virker ikke.
Kompressoren kører hele
tiden.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk stuetemperaturen.
Der løber vand ned ad bagpladen i køleskabet.
Rimen afrimes på bagpladen under
den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand ind i køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarerne forhindrer vandet i at
løbe ned i vandudløbet.
Sørg for, at madvarerne ikke rør ved
bagpladen.
Der løber vand ud af skabet.
Afrimningsvandet løber ikke fra afløbet og ned i beholderen over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til fordampningsbakken.
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Hvis apparatet stadig ikke virker som det skal,
når du har undersøgt ovenstående: Kontakt Serviceafdelingen. Listen findes bagest i brugsanvisningen.
Udskiftning af kontrolenheden
Apparatet er forsynet med en indvendig LEDpære med lang holdbarhed.
Kontrolenheden må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt Electrolux Service A/S.
Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt
Serviceafdelingen.
Installation
Bemærk Læs afsnittet "Om sikkerhed"
omhyggeligt, før apparatet installeres for at
forebygge ulykker, og sikre at det bruges
korrekt.
www.zanussi.com
Opstilling
Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse på
apparatets typeskilt:
21
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Placering
Apparatet bør placeres i god afstand fra varmekilder som radiatorer, kedler, direkte sollys osv.
Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring skabets bagside. Hvis apparatet skal stå under et
overskab, skal der mindst være 100 mm mellem
apparatets topplade og overskabets underside.
Så fungerer apparatet optimalt. Ideelt bør apparatet dog ikke placeres under overskabe. Apparatet kan sættes præcis i vater med en eller flere
af de justerbare fødder i bunden af skabet.
Drej afstandsstykket til den højre position.
Stram skruerne igen.
2
4
3
1
Nivellering
Ved opstillingen skal det sikres, at apparatet er i
vater. Det gøres med to justeringsfødder i bunden, under apparatets forkant.
100 mm
min
Advarsel Det skal være muligt at koble
apparatet fra elinstallationen. Efter
installationen skal stikket derfor være let at
komme til.
3.
4.
B
20 mm
A
Afstandsstykker, bagpå
De to afstandsstykker findes i posen med dokumentation.
Fremgangsmåde når du monterer afstandsstykkerne:
1. Løsn skruen.
2. Sæt afstandsstykket fast under skruen.
22
Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres,
at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der
ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet
en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til
råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis
de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende.
EU-direktiver.
www.zanussi.com
Vending af låge
Advarsel Inden der udføres nogen form
for arbejde på apparatet, skal stikket altid
tages ud af kontakten.
Vigtigt For at udføre følgende handlinger
anbefaler vi, at en anden person holder godt
fast i apparatlågerne under lågevendingen.
Mellemste hængsel
• Åbn lågerne. Skru det midterste hængsel (B)
af. Fjern afstandsstykket (A).
• Fjern afstandsstykket (F), og sæt det på den
anden side af hængseltappen (E).
• Tag lågerne af.
• Fjern dæktapperne til mellemste hængsel (C,
D), og flyt dem over på modsatte side.
• Sæt tappen på det midterste hængsel (E) i
det venstre hul i nederste låge.
A
E
Låger
• Fjern propperne (A) på oversiden af begge
døre, og flyt dem over på den modsatte side.
• Sæt nederste låge på nederste hængseltap (B).
• Sæt det midterste hængsel (B) i det venstre hul i nederste låge.
A
Øverste hængsel
• Skru den øverste hængseltap (1) af, og montér den på den modsatte side (2).
B
2
F
1
C D
Nederste hængsel
• Skru nederste hængsel af (A)
• Fjern de venstre dæktapper (D), og flyt dem
over på modsatte side.
• Skru nederste hængsel (A) på i den modsatte
side.
• Skru nederste hængseltap (B) og afstandsstykket (C) af, og placer dem i modsatte side.
B
• Sæt den øverste låge på den øverste lågetap,
og den nederste låge på den nederste
hængselstap.
• Genindsæt den mellemste hængselstap
(B) i de nederste og øverste lågetaphuller,
mens du vipper begge låger en smule.
2
C
1
A
3
D
www.zanussi.com
23
2
3
1
• Skru midterste hængsel (B) fast. Husk
plastafstandsstykket (A).
Foretag en sidste kontrol for at sikre, at:
• Alle skruer er strammet.
• Lågekanterne flugter med skabets sider.
• Den magnetiske pakning slutter tæt til kabinettet.
• Lågen åbner og lukker rigtigt.
Undertiden slutter pakningen ikke perfekt til kabinettet, hvis omgivelserne er kolde (dvs. om
vinteren). Hvis dette er tilfældet, skal du lade
pakningen tilpasse sig selv.
Hvis du ikke selv vil vende lågen, kan du henvende dig til Electrolux Service A/S. Electrolux
Service A/S vender lågerne om på din regning.
Tekniske data
Mål
Højde
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
658 mm
Temperaturstigningstid
18 h
Spænding
230-240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet
indvendig i apparatet, på venstre væg, samt af
energimærket.
Skån miljøet
Genbrug materialer med symbolet . Anbring
emballagematerialet i passende beholdere til
genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af elektriske
24
og elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet ,
sammen med husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale genbrugsplads
eller kontakt din kommune.
www.zanussi.com
Contents
Safety instructions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Product description _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Control panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
First use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
25
27
28
29
29
30
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Troubleshooting _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environmental concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
31
32
33
36
36
Subject to change without notice.
Safety instructions
In the interest of your safety and to ensure the
correct use, before installing and first using the
appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to
ensure that all people using the appliance are
thoroughly familiar with its operation and safety
features. Save these instructions and make sure
that they remain with the appliance if it is moved
or sold, so that everyone using it through its life
will be properly informed on appliance use and
safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused
by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children.
There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the
plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can)
and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door
seals is to replace an older appliance having
www.zanussi.com
a spring lock (latch) on the door or lid, be
sure to make that spring lock unusable before
you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.
General safety
Warning!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household
and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments;
– farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such
as ice cream makers) inside of refrigerating
appliances, unless they are approved for this
purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless
flammable.
During transportation and installation of the
appliance, be certain that none of the compo25
nents of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the
appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or
modify this product in any way. Any damage
to the cord may cause a short-circuit, fire
and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified
service personnel to avoid hazard.
1.
2.
•
•
•
•
Power cord must not be lengthened.
Make sure that the power plug is not
squashed or damaged by the back of the
appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the
mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not
insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if foreseen) of interior
lighting.
This appliance is heavy. Care should be taken
when moving it.
Do not remove nor touch items from the
freezer compartment if your hands are damp/
wet, as this could cause skin abrasions or
frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to
direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for
household appliances use only. They are not
suitable for household room illumination.
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the
appliance.
26
• Do not store flammable gas and liquid in the
appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly against
the air outlet on the rear wall. (If the appliance
is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen once it has
been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance
with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the
freezer compartment as it creates pressure
on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed
straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance
and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost
from the appliance. Use a plastic scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator
for defrosted water. If necessary, clean the
drain. If the drain is blocked, water will collect
in the bottom of the appliance.
Installation
Important! For electrical connection carefully
follow the instructions given in specific
paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are
damages on it. Do not connect the appliance
if it is damaged. Report possible damages
immediately to the place you bought it. In that
case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around the
appliance, lacking this leads to overheating.
www.zanussi.com
•
•
•
•
To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
Wherever possible the back of the product
should be against a wall to avoid touching or
catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
The appliance must not be located close to
radiators or cookers.
Make sure that the mains plug is accessible
after the installation of the appliance.
Connect to potable water supply only (If a
water connection is foreseen).
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by
a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The
materials used on this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
Product description
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14 13 12 11 10
1 Vegetable drawers
2 Glass shelf
www.zanussi.com
3 Glass shelf
4 Glass shelf
27
5 Glass shelf
6 Control panel
10 Freezer basket
11 Maxibox basket
7 Dairyshelf
8 Door shelf
12 Frostfree basket
13 Cold module
9 Bottle shelf
14 Rating plate
Control panel
1
2
5
1 Temperature indicator LED
2 Fast Freeze indicator
3 Door sensor
4 Fast Freeze button
5 Temperature regulator
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Temperature regulation
To operate the appliance, proceed as follows:
• touch the temperature regulator button until
the LED corresponding to the required temperature lights up. Selection is progressive,
varying from 2 to 8°C.
At first button touch actual setting LED keeps
blinking.
Any time the button is touch the set temperature is moved to 1 position . Corresponding
LED will blink for a while.
Touch the setting button until the required
temperature is selected. The set will be fixed
coldest setting: +2°C
warmest setting: +8°C
A medium setting is generally the most suitable.
28
4
3
However, the exact setting should be chosen
keeping in mind that the temperature inside the
appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• quantity of food stored
• appliance location.
Fast Freezing function
You can activate the Fast Freezing function by
pressing the Fast Freezing button.
The LED corresponding to the symbol Fast
Freezing indicator lights up.
You can deactivate the Fast Freezing function
by pressing the Fast Freezing button again.
The Fast Freezing indicator will light off.
Important!
This function stops automatically after 52 hours.
Door sensor
The appliance is equipped with an optical sensor to detect door open.
Do not put anything in front of the corresponding window, to maintain proper functioning.
www.zanussi.com
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap so
as to remove the typical smell of a brand-new
product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage the finish.
Daily use
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing
fresh food and storing frozen and deep-frozen
food for a long time.
To freeze fresh food activate the Fast Freezing
function at least 24 hours before placing the
food to be frozen in the freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in the bottom
compartment.
The maximum amount of food that can be frozen
in 24 hours is specified on the rating plate, a label located on the inside of the fridge.
The freezing process lasts 24 hours: during this
period do not add other food to be frozen.
After 24 hours, when the freezing process is
completed, deactivate the Fast Freezing function (see "Fast Freezing function").
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of
use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2 hours.
The freezer drawers ensure that it is quick and
easy to find the food package you want. If large
quantities of food are to be stored, remove all
drawers except for the bottom drawer which
needs to be in place to provide good air circulation. On all shelves it is possible to place food
that protrude until 15 mm from the door.
Important! In the event of accidental
defrosting, for example due to a power failure, if
the power has been off for longer that the value
shown in the technical characteristics chart
under "rising time", the defrosted food must be
consumed quickly or cooked immediately and
then re-frozen (after cooling).
www.zanussi.com
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used,
can be thawed in the refrigerator compartment
or at room temperature, depending on the time
available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen,
directly from the freezer: in this case, cooking
will take longer.
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that the shelves can be
positioned as desired.
Positioning the door shelves
To store various size food packages, the door
shelves can be placed at different heights.
Gradually pull the shelf in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.
1
2
3
29
Removal of freezing baskets from the
freezer
The freezing baskets have a limit stop to prevent
their accidental removal or falling out. At the
time of its removal from the freezer, pull the basket towards yourself and, upon reaching the end
point, remove the basket by tilting its front upwards.
1
At the time of putting it back, slightly lift the front
of the basket to insert it into the freezer. Once
you are over the end points, push the baskets
back in their position.
2
Helpful hints and tips
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it
open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the
Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the
compressor may run continuously, causing
frost or ice on the evaporator. If this happens,
set the Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and
so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids
in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it has
a strong flavour
• position food so that air can circulate freely
around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and
place on the glass shelf above the vegetable
drawer.
For safety, store in this way only one or two
days at the most.
30
Cooked foods, cold dishes, etc.: these should
be covered and may be placed on any shelf.
Fruits and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided. When in contact, lemon juice
can discolor the plastic parts of your fridge. It is
therefore recommended to keep citruses in separate containers.
Butter and cheese: these should be placed in
special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much
air as possible.
Bottles: these should have a cap and should be
stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:
• the maximum quantity of food which can be
frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly
cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to
be rapidly and completely frozen and to make
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
it possible subsequently to thaw only the
quantity required;
wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are
airtight;
do not allow fresh, unfrozen food to touch
food which is already frozen, thus avoiding a
rise in temperature of the latter;
lean foods store better and longer than fatty
ones; salt reduces the storage life of food;
water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt;
it is advisable to show the freezing in date on
each individual pack to enable you to keep
tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are transferred
from the foodstore to the freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open
longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly and
cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period indicated
by the food manufacturer.
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its
cooling unit; maintenance and recharging
must therefore only be carried out by authorized
technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean
to ensure they are clean and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Important! Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly
perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface
and leave a strong odour.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is
recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a
little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the
mains supply.
Defrosting the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time
the motor compressor stops, during normal use.
The defrost water drains out through a drain
hole into a special container at the back of the
appliance, over the motor compressor, where it
evaporates.
It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator
compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a
brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.
Important! Take care of not to damage the
cooling system.
www.zanussi.com
31
Defrosting of the freezer
The freezer compartment of this model, on the
other hand, is a "no frost" type. This means that
there is no buildup of frost when it is in operation, neither on the internal walls nor on the
foods.
The absence of frost is due to the continuous
circulation of cold air inside the compartment,
driven by an automatically controlled fan.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost (if foreseen) and clean the appliance
and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to
check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.
Troubleshooting
Caution! Before troubleshooting,
disconnect the power supply.
Only a qualified electrician or competent person
must do the troubleshooting that is not in this
manual.
Problem
Important! There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant circulation).
Possible cause
Solution
The appliance is noisy.
The appliance is not installed properly.
Check if the appliance stands stable
(all the feet should be on the floor).
The appliance does not operate.
The plug is not connected to the
mains socket correctly.
Connect the plug to the mains socket
correctly.
The appliance has no power. There
is no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The light device is in stand-by.
Close and open the door.
The unit is defective.
Refer to "Replacing the control unit".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The food temperature is too high.
Let the food temperature decrease to
room temperature before storage.
The light device does not
work.
The compressor operates
continually.
The room temperature is too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting
process, frost defrosts on the rear
plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
32
www.zanussi.com
Problem
Possible cause
Solution
Products prevent that water flows
into the water collector.
Make sure that products do not touch
the rear plate.
Water flows on the ground.
The melting water outlet does not
flow in the evaporative tray above
the compressor.
Attach the melting water outlet to the
evaporative tray.
The temperature in the appliance is too low/high.
The temperature regulator is not set
correctly.
Set a higher/lower temperature.
If your appliance is still not working properly after making the above checks, contact the After
Sales Centre. You can find the list at the end of
this manual.
Replacing the control unit
The appliance is equipped with a longlife LED
interior light.
Only service is allowed to replace the control
unit. Contact your Service Center.
Closing the door
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, replace the defective door
gaskets. Contact the After Sales Service.
Installation
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Location
The appliance should be installed well away
from sources of heat such as radiators, boilers,
direct sunlight etc. Ensure that air can circulate
freely around the back of the cabinet. To ensure
best performance, if the appliance is positioned
below an overhanging wall unit, the minimum
distance between the top of the cabinet and the
wall unit must be at least 100 mm . Ideally, however, the appliance should not be positioned
www.zanussi.com
Warning! It must be possible to
disconnect the appliance from the mains
power supply; the plug must therefore be easily
accessible after installation.
100 mm
min
Positioning
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the appliance:
below overhanging wall units. Accurate levelling
is ensured by one or more adjustable feet at the
base of the cabinet.
A
B
20 mm
Caution! Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct
operation of the appliance before installing the
appliance.
Rear spacers
You can find the two spacers in the bag with
documentation.
33
Do these steps to install the spacers:
1. Release the screw.
2. Engage the spacer below the screw.
3. Turn the spacer to the right position.
4. Tighten again the screws.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
Door reversibility
Warning! Before carrying out any
operations, remove the plug from the
power socket.
Important! To carry out the following
operations, we suggest that another person will
keep a firm hold on the appliance doors during
the door reversing procedure.
2
4
3
1
Levelling
When placing the appliance ensure that it
stands level. This can be achieved by two adjustable feet at the bottom in front.
Middle Hinge
• Open the doors. Unscrew the middle hinge
(B). Remove the plastic spacer (A).
• Remove the spacer (F) and move it to the
other side of the hinge pivot (E).
• Remove the doors.
• Remove the middle hinge cover pins (C,D)
and move them to the opposite side.
• Fit the middle hinge pin (E) into the left-hand
hole of the lower door.
A
E
B
F
C D
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and
frequency shown on the rating plate correspond
to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this
purpose. If the domestic power supply socket is
not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
34
Bottom Hinge
• Unscrew the lower hinge (A)
• Remove the left-hand cover pins (D) and
move them to the opposite side.
• Re-screw the lower hinge (A) on the opposite
side.
• Unscrew the lower hinge pivot (B) and
spacer (C), and place them on the opposite
side.
www.zanussi.com
• Re-insert the middle hinge pivot (B) into
bottom and top door pivot holes, slightly tilting both doors.
C
B
A
2
D
1
Doors
• Remove the plugs (A) on the top side of both
doors and move them to the opposite side.
• Re-insert the bottom door on the bottom
hinge pivot (B).
• Insert the middle hinge (B) into the left hole
of the bottom door.
A
3
2
3
1
Top Hinge
• Unscrew the top hinge pivot (1) and place it
on the opposite side (2).
2
1
• Re-screw the middle hinge (B). Do not
forget the plastic spacer (A).
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The edges of the doors run parallel to the
side edge of the appliance.
• The magnetic seal adheres to the cabinet.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the gasket may not fit perfectly to the cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the
gasket.
In case you do not want to carry out the above
mentioned operations, contact the nearest After
Sales Service Force. The After Sales Service
specialist will reverse the doors at your cost.
• Fit the top door on the top door pivot, and
bottom door on the bottom hinge pivot.
www.zanussi.com
35
Technical data
Dimension
Height
1850 mm
Width
595 mm
Depth
658 mm
Rising Time
18 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.
Environmental concerns
Recycle the materials with the symbol . Put
the packaging in applicable containers to
recycle it.
Help protect the environment and human health
and to recycle waste of electrical and electronic
36
appliances. Do not dispose appliances marked
with the symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling facility
or contact your municipal office.
www.zanussi.com
Sommaire
Instructions de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bandeau de commande _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
37
40
41
41
42
43
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ 45
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ 49
En matière de sauvegarde de l'environnement
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50
Sous réserve de modifications.
Instructions de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation
correcte de l'appareil, lisez attentivement cette
notice, y compris les conseils et avertissements,
avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la
première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise
l'appareil connaisse bien son fonctionnement et
ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu
ou cédé à une autre personne, veillez à remettre
cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il
puisse se familiariser avec son fonctionnement
et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens,
conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages
dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé
par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans
risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en
l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à
portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, sortez la fiche de la prise électrique, coupez le cordon
d'alimentation au ras de l'appareil et démonwww.zanussi.com
tez la porte pour éviter les risques d'électrocution et que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une
fermeture à ressort, nous vous conseillons de
rendre celle-ci inutilisable avant de vous en
débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de
s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
Consignes générales de sécurité
Avertissement
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés
dans l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée, ne soient pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la
conservation des aliments et/ou des boissons
dans le cadre d’un usage domestique normal,
tel que celui décrit dans la présente notice.
– dans des cuisines réservées aux employés
dans des magasins, bureaux et autres lieux
de travail ;
– dans les fermes et par les clients dans des
hôtels, motels et autres lieux de séjour ;
– dans des hébergements de type chambre
d'hôte ;
– pour la restauration et autres utilisations
non commerciales.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques (comme des sorbetières électriques, ...)
37
à l'intérieur des appareils de réfrigération à
moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de
l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un
haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de votre
appareil, assurez-vous qu'aucune partie du
circuit frigorifique n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre
source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se trouve
l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie
et/ou une électrocution.
Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil,
ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.
1.
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant écrasée ou
endommagée peut s'échauffer et causer
un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil
est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant
sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée,
n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur
de l'ampoule (si présent) de l'éclairage
intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faite attention lors de
son déplacement.
38
• Ne touchez pas avec les mains humides les
surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
• Évitez une exposition prolongée de l'appareil
aux rayons solaires.
• Les ampoules (si présentes) utilisées dans
cet appareil sont des ampoules spécifiques
uniquement destinées à être utilisées sur des
appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout
adaptées à un éclairage quelconque d'une
habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre
la sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil.
(Si l'appareil est sans givre.)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de
conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de
boissons gazeuses dans le compartiment
congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et
endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que
les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la
couche de givre. Utilisez une spatule en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation
de l'eau de dégivrage dans le compartiment
www.zanussi.com
réfrigérateur. Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice
est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l'appareil.
Installation
Important Avant de procéder au branchement
électrique, respectez scrupuleusement les
instructions fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas
endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il
est endommagé. Signalez immédiatement au
revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre
heures avant de brancher l'appareil pour que
le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour
de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe.
Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre
Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout
contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin d'une
source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
www.zanussi.com
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement sur le réseau
d'eau est prévu.)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à
l'entretien de l'appareil doivent être réalisés
par un électricien qualifié ou une personne
compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé
que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C.
contribuant ainsi à préserver l'environnement.
L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les
ordures ménagères et les déchets urbains. La
mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément
aux règlements applicables disponibles auprès
des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer
les circuits frigorifiques, notamment au niveau
du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet
sont recyappareil identifiés par le symbole
clables.
39
Description de l'appareil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14 13 12 11 10
1 Bacs à légumes
2 Clayette en verre
8 Balconnet de porte
9 Compartiment à bouteilles
3 Clayette en verre
4 Clayette en verre
10 Panier de congélation
11 Bac Maxibox
5 Clayette en verre
6 Bandeau de commande
12 Bac Frostfree
13 Module de refroidissement
7 Compartiment à produits laitiers
14 Plaque signalétique
40
www.zanussi.com
Bandeau de commande
1
2
5
1 Indicateur de température LED
2 Voyant Fast Freeze
3 Capteur de porte
4 Touche Fast Freeze
5 Thermostat
Mise en marche
Insérez la fiche dans la prise murale.
Réglage de la température
Pour utiliser l'appareil, procédez comme suit :
• appuyez sur la touche du thermostat jusqu'à
ce que le voyant LED correspondant à la
température souhaitée apparaisse. La sélection se fait progressivement de + 2 °C à
+ 8 °C
Lorsque vous appuyez sur la touche la première fois, le voyant LED du réglage actuel
continue de clignoter.
À chaque fois que vous appuyez sur la touche, la température réglée change d'un degré. Le voyant LED correspondant clignotera
un instant.
Appuyez sur la touche de réglage, jusqu'à ce
que la température souhaitée s'affiche. Le réglage sera maintenu
4
3
Toutefois, on obtiendra le réglage exact en tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées entreposées
• l'emplacement de l'appareil.
Fonction de congélation rapide
Pour activer la fonction Congélation rapide, appuyez sur la touche Congélation rapide.
Le LED correspondant au symbole Congélation
rapide s'allume.
Pour désactiver la fonction Congélation Rapide,
appuyez à nouveau sur la touche Congélation
Rapide.
Le voyant de Congélation rapide s'éteint.
Important
Cette fonction s'arrête automatiquement au
bout de 52 heures.
Capteur de porte
L'appareil est équipé d'un capteur optique détectant l'ouverture de la porte.
Ne placez rien devant la fenêtre correspondante
pour lui permettre de fonctionner correctement.
Réglage le plus froid : +2 °C
Réglage le plus chaud : +8 °C
Un réglage intermédiaire est généralement le
plus indiqué.
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires interwww.zanussi.com
nes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
41
Important N'utilisez pas de produits abrasifs,
poudre à récurer, éponge métallique pour ne
pas abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des denrées fraîches et conserver à
long terme des aliments surgelés ou congelés.
Pour congeler les denrées fraîches, activez la
fonction Congélation Rapide au moins 24 heures avant de placer les denrées à congeler dans
le compartiment congélateur.
Placez les denrées fraîches à congeler dans le
compartiment inférieur.
La quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures figure sur la plaque
signalétique, située à l'intérieur de l’appareil.
Le processus de congélation dure 24 heures :
vous ne devez ajouter aucune autre denrée à
congeler au cours de cette période.
Au bout de 24 heures, lorsque le processus de
congélation est terminé, désactivez la fonction
Congélation Rapide (reportez-vous au chapitre
« Fonction Congélation Rapide »).
Conservation d'aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé,
faites fonctionner l'appareil pendant 2 heures
environ, avant d’introduire les produits dans le
compartiment.
Les tiroirs de congélation vous permettent de
trouver facilement et rapidement les aliments
dont vous avez besoin. Si vous devez stocker
une grande quantité d'aliments, retirez tous les
tiroirs et le bac à glace sauf le tiroir inférieur qui
doit être en place afin de permettre une circulation d'air optimale. Des denrées alimentaires
peuvent être stockées sur chaque clayette en
respectant un espace de 15 mm max. à partir
de la porte.
Important En cas de décongélation
accidentelle, due par exemple à une coupure de
courant, si la coupure a duré plus de temps qu'il
n'est prévu au paragraphe « Autonomie de
fonctionnement », au chapitre Caractéristiques
techniques, consommez rapidement les
aliments décongelés ou cuisez-les
42
immédiatement avant de les recongeler (une
fois refroidis).
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être
décongelés dans le compartiment réfrigérateur
ou à température ambiante, avant d'être utilisés,
en fonction du temps disponible pour cette
opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites
sans décongélation préalable : dans ce cas, la
cuisson est plus longue.
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une
série de glissières pour que les clayettes puissent être placées en fonction des besoins.
Emplacement des balconnets de la porte
Les balconnets de porte peuvent être placés à
différentes hauteurs pour permettre le rangement d'aliments de différentes tailles.
Tirez progressivement le balconnet dans le sens
des flèches pour le dégager, puis repositionnezle selon les besoins.
1
2
3
www.zanussi.com
Retrait des bacs de congélation du
congélateur
Les bacs de congélation sont équipés d'une butée afin d'empêcher leur retrait accidentel ou
leur chute. Pour retirer le bac du congélateur, tirez-le vers vous et, lorsque vous atteignez la butée, retirez-le en inclinant la partie avant vers le
haut.
1
Pour le remettre, relevez légèrement l'avant du
bac et insérez-le dans le congélateur. Dès que
vous avez dépassé la butée, poussez le bac
dans la bonne position.
2
Conseils utiles
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus
longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur la
position de froid maximum et l'appareil est
plein : il est possible que le compresseur
fonctionne en régime continu, d'où un risque
de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du
dispositif de réglage de température de façon
à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de denrées
fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore chauds
ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les
aliments, surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
www.zanussi.com
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans
des sachets en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours
au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : ils doivent être
couverts et peuvent être placés sur n'importe
quelle clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés
dans le bac à légumes. Le jus de citron peut décolorer les parties en plastique de votre réfrigérateur s'il les touche. C'est pourquoi il est recommandé de conserver les agrumes dans des
bacs séparés.
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les
soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou
de polyéthylène, pour emmagasiner le moins
d'air possible.
Bouteilles : elles doivent être munies d'un bouchon et être placées dans le balconnet portebouteilles de la porte.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se
conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas
correctement emballés.
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :
43
• la quantité maximale de denrées que vous
pouvez congeler par 24 heures est indiquée
sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24 heures.
Aucune autre denrée à congeler ne doit être
ajoutée pendant cette période.
• congelez seulement les denrées alimentaires
fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour
une congélation rapide et uniforme, adaptés à
l'importance de la consommation.
• enveloppez les aliments dans des feuilles
d'aluminium ou de polyéthylène et assurezvous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour
éviter une remontée en température de ces
derniers.
• les aliments maigres se conservent mieux et
plus longtemps que les aliments gras ; le sel
réduit la durée de conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des
produits surgelés et congelés du
commerce
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• assurez-vous que les denrées surgelées
achetées dans le commerce ont été correctement entreposées par le revendeur ;
• prévoyez un temps réduit au minimum pour le
transport des denrées du magasin d'alimentation à votre domicile ;
• évitez d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laissez ouverte que le temps
nécessaire ;
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés ;
• ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant
toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la
recharge ne doivent donc être effectués que par
du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte et
nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute
accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
44
Important Ne pas tirer, déplacer ou
endommager les tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou
caustiques ni d'éponges avec grattoir pour
nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et
laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une
brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet
des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager le
système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endomwww.zanussi.com
mager les pièces en plastique utilisées dans cet
appareil. Il est par conséquent recommandé
d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée
d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
En fonctionnement normal, le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque fois que le compresseur s'arrête. L'eau de dégivrage est collectée, via un orifice d'évacuation, dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de
l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler à l'intérieur de l'appareil.
Dégivrage du congélateur
Le compartiment congélateur de ce modèle est
"sans givre". Cela signifie qu'il n'y a aucune formation de givre pendant son fonctionnement, ni
sur les parois internes si sur les aliments.
L'absence de givre est due à la circulation continuelle de l'air froid à l'intérieur du compartiment, sous l'impulsion d'un ventilateur à commande automatique.
En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues
périodes, prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil
ainsi que tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour
prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de
débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter
la détérioration des aliments en cas de panne
de courant.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Attention Avant toute intervention sur
l'appareil, débranchez-le.
La résolution des problèmes non mentionnés
dans la présente notice doit être exclusivement
confiée à un électricien qualifié ou à une
personne compétente.
Problème
Important L'appareil émet certains bruits
pendant son fonctionnement (compresseur,
circuit frigorifique).
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas correctement
installé.
Vérifiez que l'appareil est de niveau et
d'aplomb (tous les pieds doivent être
en contact avec le sol).
L'appareil ne fonctionne
pas.
L'appareil n'est pas correctement
branché à la prise de courant.
Branchez correctement la fiche à la
prise de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil.
La prise de courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique
à la prise de courant.
Contactez un électricien qualifié.
www.zanussi.com
45
Problème
L’éclairage ne fonctionne
pas.
Cause possible
Solution
L'éclairage est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'unité de commande est défectueuse.
Consultez le paragraphe « Remplacement de l'unité de commande ».
La température n'est pas réglée
correctement.
Sélectionnez une température plus
élevée.
La porte n'est pas fermée correctement.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
La température des aliments est
trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à température ambiante avant de les placer
dans l'appareil.
La température ambiante est trop
élevée.
Diminuez la température ambiante.
De l'eau s'écoule sur la plaque arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique,
le givre fond sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le
réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de l'eau de
dégivrage est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage.
Des produits empêchent l'eau de
s'écouler dans le réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de l'eau de
dégivrage ne s'écoule pas dans le
bac d'évaporation situé au-dessus
du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation de l'eau
au bac d'évaporation de l'eau de dégivrage.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse/élevée.
Le thermostat n'est pas réglé correctement.
Augmentez/réduisez la température.
Le compresseur fonctionne
en permanence.
En cas d'anomalie de fonctionnement et si malgré toutes les vérifications une intervention
s'avère nécessaire, contactez le service aprèsvente. Vous trouverez une liste à la fin de cette
notice d'utilisation.
Remplacement de l'unité de commande
L'appareil est équipé d'un éclairage à LED longue durée.
Le remplacement de l'unité de commande doit
uniquement être effectué par un technicien
après-vente. Contactez votre service après-vente.
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le service après-vente.
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
46
attentivement les "Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
www.zanussi.com
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Emplacement
L'appareil ne doit pas être installé près d'une
source de chaleur comme un radiateur, une
chaudière, la lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air circule librement à l'arrière
de l'appareil. Pour garantir un rendement optimum si l'appareil est installé sous un élément
suspendu, la distance entre le haut de l’appareil
et l'élément suspendu doit être de 100 mm minimum. Si possible, évitez de placer l'appareil
sous des éléments suspendus. La mise à niveau
se fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds réglables à la base de la carrosserie de l’appareil.
B
A
20 mm
Classe
climatique
100 mm
min
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique
indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Entretoises arrière
Vous trouverez les deux entretoises dans le sachet avec la documentation.
Pour installer les entretoises, procédez comme
suit :
1. Desserrez la vis.
2. Insérez l'entretoise sous la vis.
3. Tournez l'entretoise dans la bonne position.
4. Resserrez les vis.
Avertissement L'appareil doit pouvoir
être débranché à tout moment ; il est donc
nécessaire que la prise murale reste accessible
après l'installation.
2
4
3
1
Mise à niveau
Lorsque vous installez l'appareil, veillez à le placer de niveau. Servez-vous des deux pieds réglables se trouvant à l'avant de l'appareil.
www.zanussi.com
47
A
E
B
F
C D
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
câble d'alimentation comporte un logement pour
mise à la terre. Si la prise de courant murale
n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur
une prise de terre conformément aux normes en
vigueur, en demandant conseil à un électricien
qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas
d'incident suite au non-respect des consignes
de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
Charnière inférieure
• Dévissez la charnière inférieure (A)
• Retirez les goupilles du cache gauche (D) et
placez-les de l'autre côté.
• Revissez la charnière inférieure (A) du côté
opposé.
• Dévissez le gond de la charnière inférieure
(B) et l'entretoise (C) et placez-les du côté
opposé.
C
B
A
D
Réversibilité de la porte
Avertissement Avant toute opération,
débranchez la fiche de la prise de courant.
Important Pour effectuer les opérations
suivantes, il est conseillé de se faire aider par
une autre personne pour maintenir fermement la
porte de l'appareil durant les opérations de
réversibilité de la porte.
Charnière intermédiaire
• Ouvrez les portes. Dévissez la charnière intermédiaire (B). Retirez l'entretoise en plastique
(A).
• Retirez l'entretoise (F) et placez-la de l'autre
côté du gond de charnière (E).
• Enlevez les portes.
• Retirez les goupilles du cache de la charnière
intermédiaire (C, D) et placez-les de l'autre
côté.
• Insérez la goupille de la charnière centrale (E)
dans le trou gauche de la porte inférieure.
48
Portes
• Enlevez les caches (A) situés sur l'arête supérieure des deux portes et placez-les sur le
côté opposé.
• Replacez la porte inférieure sur le gond de la
charnière inférieure (B).
• Insérez la charnière du milieu (B) dans le
trou gauche de la porte inférieure.
A
Charnière supérieure
• Dévissez le gond de la charnière supérieure
(1) et placez-le sur le côté opposé (2).
www.zanussi.com
2
1
• Installez la porte supérieure sur le gond supérieur de la porte, et la porte inférieure sur le
gond de la charnière inférieure.
• Replacez le gond de la charnière du milieu
(B) dans les trous de la porte supérieure et
inférieure, en inclinant légèrement les deux
portes.
• Revissez la charnière du milieu (B). N'oubliez pas l'entretoise en plastique (A).
Faites une dernière vérification pour vous assurer que :
• Toutes les vis sont bien serrées.
• Les bords des portes sont parallèles au côté
de l'appareil.
• Le joint magnétique adhère bien à l'appareil.
• La porte s'ouvre et se ferme correctement.
Si la température ambiante est basse (par
exemple, en hiver), il se peut que le joint n'adhère pas parfaitement. Dans ce cas, attendez que
le joint reprenne sa taille naturelle.
Si vous ne souhaitez pas effectuer personnellement les opérations décrites ci-dessus, contactez votre service après-vente. Un technicien du
service après-vente procédera à la réversibilité
des portes à vos frais.
2
1
3
2
3
1
Caractéristiques techniques
Dimension
Hauteur
1850 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
658 mm
Autonomie de fonctionnement
18 h
Tension
230-240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté gauche à
www.zanussi.com
l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
49
En matière de sauvegarde de l'environnement
Recyclez les matériaux portant le symbole .
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l'environnement et
à votre sécurité, recyclez vos produits
50
électriques et électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos
services municipaux.
www.zanussi.com
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gerätebeschreibung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bedienfeld _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _
51
54
55
56
56
57
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fehlersuche _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _
58
59
61
64
64
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine optimale Nutzung des Geräts vor der Montage und
dem ersten Gebrauch das vorliegende Benutzerhandbuch einschließlich der Ratschläge und
Warnungen aufmerksam durch. Es ist wichtig,
dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen
alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der
Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Gebrauchsanleitung
gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Geräts dem neuen Besitzer, so
dass jeder während der gesamten Lebensdauer
des Geräts über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum
Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Gebrauchsanweisung, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich
Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und
Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des
Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch eine
verantwortungsbewusste Person benutzt
werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit
sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes
den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkawww.zanussi.com
bel (so nah wie möglich am Gerät) ab und
entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind
und sich nicht in dem Gerät einschließen
können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem
Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes
unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder
wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Warnung!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem
normalen Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften,
Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen
Räumlichkeiten
– Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten
– Catering und einzelhandelsfremde Anwendungen
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
51
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte
(wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und
sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch
leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Montage des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist,
gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen
am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand
verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur Vermeidung von Gefahren nur vom Kundendienst oder
einer Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker niemals in
eine lockere Steckdose. Es besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (falls vorhanden) für die
Innenbeleuchtung.
• Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig
beim Transport.
52
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/
feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu
Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen
führen kann.
• Setzen Sie das Gerät nicht über eine längere
Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
• Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in diesem
Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind! Sie eignen sich
nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase
oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den
Luftauslass in der Rückwand. (Wenn es ein
No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend
den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten
Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder
Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da der
Druckanstieg in den Behältern zur Explosion
führen und das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme
aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer
das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen
von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im
Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopfwww.zanussi.com
tem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser
auf dem Boden des Geräts an.
Montage
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen
Anschluss strikt an die Anweisungen der
betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das
Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es
beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation
um das Gerät lassen; anderenfalls besteht
Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die
Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen
Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand
aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
www.zanussi.com
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist,
verbinden Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische
Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einem
Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in
dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß
den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie
erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung
dieses Geräts verwendet wurden und mit dem
markiert sind, können recycelt werSymbol
den.
53
Gerätebeschreibung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14 13 12 11 10
1 Obst- und Gemüseschubladen
2 Glasablage
8 Türablage
9 Flaschenablage
3 Glasablage
4 Glasablage
10 Gefrierkorb
11 Maxibox-Korb
5 Glasablage
6 Bedienfeld
12 Frostfree-Korb
13 Kältemodul
7 Ablage für Molkereiprodukte
14 Typenschild
54
www.zanussi.com
Bedienfeld
1
2
5
1 Kontroll-LED Temperaturanzeige
2 Anzeige „Fast Freeze“
3 Türsensor
4 Fast Freeze-Taste
5 Temperaturregler
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
Temperaturregelung
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• Drücken Sie die Taste für die Temperaturregelung so lange, bis die Kontroll-LED für die
gewünschte Temperatur aufleuchtet. Die
Temperatur kann im Bereich von +2°C bis
+8°C eingestellt werden.
Mit dem ersten Drücken der Taste beginnt
die Kontroll-LED für die aktuelle Einstellung
zu blinken.
Mit jedem weiteren Tastendruck springt die
Temperatureinstellung um eine Position weiter, und die Kontroll-LED für die eingestellte
Temperatur blinkt eine Weile.
Drücken Sie die Taste für die Temperatureinstellung so oft, bis die gewünschte Temperatur ausgewählt ist. Die Einstellung wird gespeichert.
Niedrigste Temperatur: +2 °C
Höchste Temperatur: +8 °C
Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am
besten geeignet.
www.zanussi.com
4
3
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Inneren des Geräts von verschiedenen Faktoren
abhängt:
• Raumtemperatur
• Häufigkeit des Türöffnens
• Menge der gelagerten Lebensmittel
• Aufstellungsort des Geräts
Superfrost-Funktion (Schnellgefrieren)
Durch Drücken der Superfrost-Taste können
Sie die Superfrost-Funktion einschalten.
Die entsprechende Kontroll-LED für die Funktion „Superfrost“ leuchtet auf.
Durch erneutes Drücken der Superfrost-Taste
können Sie die Superfrost-Funktion ausschalten.
Die Kontroll-LED für die Funktion „Superfrost“
erlischt.
Wichtig!
Diese Funktion endet automatisch nach 52
Stunden.
Türsensor
Das Gerät ist mit einem optischen Sensor zur
Überwachung des Türzustandes (geöffnet/geschlossen) ausgestattet.
Um die ordnungsgemäße Funktion dieses Sensors zu gewährleisten, darf das Sensorfenster
nicht verdeckt werden.
55
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten
durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem
Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig
nachtrocknen.
Wichtig! Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die
Oberfläche beschädigen.
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von
frischen Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln über
einen längeren Zeitraum.
Um frische Lebensmittel einzufrieren, schalten
Sie bitte die Superfrost-Funktion (Schnellgefrieren) mindestens 24 Stunden, bevor Sie die einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierraum legen, ein.
Legen Sie die frischen Lebensmittel, die eingefroren werden sollen, in das untere Fach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in
24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf
dem Typenschild angegeben, das sich im Inneren des Gerätes befindet.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen
Sie während dieses Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in das Gerät.
Schalten Sie nach 24 Stunden, wenn der Gefriervorgang beendet ist, die Superfrost-Funktion aus (siehe „Superfrost-Funktion“).
Lagerung gefrorener Lebensmittel
Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder wenn das Gerät einige Zeit nicht
benutzt wurde, mindestens 2 Stunden lang eingeschaltet, bevor sie Lebensmittel hineingeben.
Die Gefrierschubladen sorgen dafür, dass Sie
die Lebensmittel schnell und einfach finden.
Wenn große Mengen an Lebensmitteln gelagert
werden sollen, entfernen Sie die Schubladen,
ausgenommen die untere Schublade, die an ihrem Platz bleiben muss, um eine gute Luftzirkulation zu garantieren. Alle Lebensmittel müssen
mit einem Mindestabstand von 15 mm von der
Gerätetür gelagert werden.
56
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte als der in der
Tabelle mit den technischen Daten angegebene
Wert (siehe „Ausfalldauer“) zu einem
ungewollten Abtauen, dann müssen die
aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht
oder sofort gekocht und nach dem Abkühlen
erneut eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei
Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar direkt aus
dem Gefrierfach entnommen und anschließend
sofort gekocht werden: in diesem Fall dauert
der Garvorgang allerdings etwas länger.
Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer
Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die
verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen
der Ablagen bieten.
Positionierung der Türeinsätze
Die Türablagen können in verschiedenen Höhen
positioniert werden, um Lebensmittelpackungen
unterschiedlicher Größe lagern zu können.
www.zanussi.com
Ziehen Sie die Türablage langsam in Pfeilrichtung, bis sie sich herausheben lässt. Dann setzen Sie sie in die gewünschte Position ein.
erreicht. Dann kippen Sie den Korb mit der Vorderseite nach oben, bis er sich herausnehmen
lässt.
1
2
3
1
Entnahme von Gefrierkörben aus dem
Gefrierschrank
Die Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag ausgestattet, der ein versehentliches Herausziehen
oder ein Herausfallen verhindert. Um einen Gefrierkorb aus dem Gefriergerät zu nehmen, ziehen Sie den Korb zu sich, bis er den Anschlag
2
Wenn Sie den Gefrierkorb wieder zurück in das
Gerät einschieben möchten, heben Sie die Vorderseite des Korbs leicht an und setzen Sie ihn
in das Gefriergerät ein. Sobald der Gefrierkorb
über den Anschlag hinweg ist, schieben Sie ihn
wieder in seine ursprüngliche Position.
Praktische Tipps und Hinweise
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen
Sie diese nicht länger offen als unbedingt
notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist
und der Temperaturregler auf eine niedrige
Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb
des Kompressors und damit zu Reif- oder
Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen
Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung frischer
Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel
oder dampfenden Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders
wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass
um sie Luft frei zirkulieren kann.
www.zanussi.com
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf
die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen
nur einen oder maximal zwei Tage auf diese
Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.:
Diese sollten abgedeckt auf eine der Ablagen
gelegt werden.
Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und in
die dafür vorgesehene(n) Schublade(n) legen.
Wenn die Kunststoffteile Ihres Kühlschranks mit
Zitronensaft in Kontakt kommen, können sie sich
verfärben. Es wird empfohlen, Zitrusfrüchte in
getrennten Behältern zu lagern.
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in
Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten
eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.
Flaschen: Bitte bewahren Sie Flaschen stets mit
Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch
sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden,
außer diese sind dafür speziell verpackt.
57
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps
für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden
kann. ist auf dem Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter
Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig
gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen
sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in
lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der
Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen,
noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf,
dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich
besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt
die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können
Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder
einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener
Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem
Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen
Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest
möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen
Sie die Tür nicht länger offen als notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr
schnell und eignen sich nicht für ein erneutes
Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten werden.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den Netzstecker
aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch
vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas
Neutralseife.
58
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in
regelmäßigen Abständen und kontrollieren
Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/
oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und
achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums
keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die Oberfläche des
Innenraums beschädigen und einen starken
Eigengeruch hinterlassen können.
www.zanussi.com
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die
Leistung des Geräts und es verbraucht weniger
Strom.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten
Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund
ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit
warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung
wieder an die Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Kompressors automatisch vom Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Abflussöffnung in einen
speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts
über dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne an der Rückwand des Kühlraums, damit das Tauwasser
nicht überläuft und auf die gelagerten Lebensmittel tropft.
Abtauen des Gefrierschranks
Das Gefrierfach dieses Modells ist vom Typ "No
Frost". Dies bedeutet, dass es während des Betriebs weder an den Innenwänden noch auf den
Lebensmitteln zu Frostbildung kommt.
Die Bildung von Frost wird durch die ständig
zirkulierende Kaltluft in diesem Fach verhindert;
eine automatische Lüfterregelung sorgt für den
Ventilatorantrieb.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen
Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen).
Reinigen Sie den Innenraum und das gesamte Zubehör.
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit
den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten
Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu
prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes
verdirbt.
Fehlersuche
Vorsicht! Stellen Sie vor der Fehlersuche
unbedingt sicher, dass das Gerät von der
Spannungsversorgung getrennt ist (Netzstecker
ziehen).
Eine Fehlersuche, die von der in der
vorliegenden Gebrauchsanleitung
www.zanussi.com
beschriebenen Fehlersuche abweicht, darf nur
von einem qualifizierten Elektriker oder einer
Fachkraft durchgeführt werden.
Wichtig! Geräuschentwicklung (Kompressor,
Kältekreislauf) während des Gerätebetriebs ist
normal.
59
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut.
Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß
aufgestellt worden.
Stellen Sie sicher, dass alle Gerätefüße den Fußboden berühren und für
einen sicheren Stand sorgen.
Das Gerät funktioniert
nicht.
Der Netzstecker steckt nicht ordnungsgemäß in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker ordnungsgemäß in die Steckdose.
Das Gerät wird nicht mit Spannung
versorgt. Es liegt keine Spannung
an der Netzsteckdose an.
Schließen Sie ein anderes Gerät an
diese Steckdose an, und prüfen Sie,
ob es funktioniert.
Wenden Sie sich an eine qualifizierte
Elektrofachkraft.
Die Beleuchtungseinheit befindet
sich im Stand-by-Modus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Einheit ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der Regeleinheit".
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Die Tür wurde nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger offen
als unbedingt erforderlich.
Die Temperatur des Kühlguts ist zu
hoch.
Lassen Sie das Kühlgut auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es in
das Gerät stellen.
Die Beleuchtungseinheit
funktioniert nicht.
Der Kompressor ist durchgehend in Betrieb.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks
herunter.
Beim automatischen Abtauen fließt
das abgetaute Wasser an der
Rückwand des Geräts herunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Durch das Kühlgut wird verhindert,
dass das Wasser in den Wassersammler abfließt.
Stellen Sie sicher, dass das Kühlgut
nicht die Rückwand berührt.
Wasser fließt auf den Boden.
Das Tauwasser läuft nicht in die
Verdampferschale über dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf
an der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch/niedrig.
Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere
Temperatur ein.
Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls Ihr
Gerät nach dem Durchführen der oben genannten Schritte noch immer nicht ordnungsgemäß
funktioniert. Hinten im Handbuch finden Sie eine Liste mit den Kontaktdaten.
60
Austauschen der Regeleinheit
Das Gerät ist mit einer langlebigen LED-Innenbeleuchtung ausgestattet.
Die Regeleinheit darf nur von einer qualifizierten
Fachkraft ausgetauscht werden. Wenden Sie
sich hierzu an den Kundendienst.
www.zanussi.com
Schließen Sie die Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen,
falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an
dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild
des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Standort
Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von
Wärmequellen wie Heizungen, Boilern oder direktem Sonnenlicht usw. aufgestellt werden. Die
Luft muss frei auf der Geräterückseite zirkulieren
können. Damit das Gerät die optimale Leistung
bringen kann, wenn es unter einem Hängeschrank installiert wird, muss der Abstand zwischen der Geräteoberseite und dem Hängeschrank mindestens 100 mm betragen. Allerdings sollte die Aufstellung des Gerätes unter
einem Hängeschrank nach Möglichkeit vermieden werden. Die korrekte waagerechte Ausrichtung des Geräts kann mit Hilfe eines oder mehrerer Schraubfüße am Geräteboden erfolgen.
A
B
20 mm
Vorsicht! Lesen Sie bitte die
"Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der
Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für
Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten
Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
100 mm
min
Montage
Hintere Distanzstücke
Die beiden Distanzstücke befinden sich im Beutel mit den Unterlagen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Distanzstücke
anzubringen:
1. Lösen Sie die Schraube.
2. Setzen Sie das Distanzstück unter der
Schraube ein.
3. Drehen Sie das Distanzstück in die richtige
Position.
4. Ziehen Sie die Schrauben wieder an.
Warnung! Es muss möglich sein, das
Gerät vom Netz zu trennen; nach der
Aufstellung muss der Netzstecker daher
zugänglich bleiben.
www.zanussi.com
61
Wechseln des Türanschlags
Warnung! Vor der Durchführung von
Arbeiten am Gerät ist stets der
Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
Wichtig! Für die nachfolgend aufgeführten
Tätigkeiten ist es ratsam, dass eine zweite
Person die Gerätetüren während des
Anschlagwechsels fest hält.
2
4
3
1
Ausrichten
Bei der Aufstellung des Geräts ist dieses waagerecht auszurichten. Dies lässt sich mit zwei
Schraubfüßen am vorderen Sockel des Gerätes
erreichen.
Mittleres Scharnier
• Öffnen Sie die Türen. Lösen Sie das mittlere
Scharnier (B). Entfernen Sie das KunststoffDistanzstück (A).
• Entfernen Sie das Distanzstück (F) und befestigen Sie es an der anderen Seite des
Scharnierhaltestifts (E).
• Entfernen Sie die Türen.
• Entfernen Sie die Abdeckstifte (C, D) des
mittleren Scharniers und setzen Sie sie in die
gegenüberliegende Seite ein.
• Setzen Sie den Stift des mittleren Scharniers
(E) in die linke Bohrung der unteren Tür ein.
A
E
B
F
C D
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist der Netzstecker mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker erden.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei
Missachtung der vorstehenden Sicherheitshinweise.
Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
62
Unteres Scharnier
• Das untere Scharnier (A) abschrauben.
• Entfernen Sie die linken Abdeckstifte (D) und
setzen Sie sie in die gegenüberliegende Seite
ein.
• Schrauben Sie das untere Scharnier (A) an
der anderen Seite wieder an.
• Lösen Sie den Haltestift (B) des unteren
Scharniers, entfernen Sie das Distanzstück
(C) und montieren Sie sie an der gegenüberliegenden Seite.
www.zanussi.com
• Setzen Sie den Haltestift (B) des mittleren
Scharniers in die Bohrungen der unteren
und oberen Tür wieder ein und neigen Sie
dabei beide Türen leicht.
C
B
A
D
2
Türen
• Entfernen Sie die Kappen (A) an der Oberseite beider Türen und befestigen Sie diese an
der gegenüberliegenden Seite.
• Hängen Sie die untere Tür wieder am Haltestift (B) des unteren Scharniers ein.
• Setzen Sie das mittlere Scharnier (B) in
die linke Bohrung der unteren Tür ein.
A
1
3
2
3
1
Oberes Scharnier
• Lösen Sie den Haltestift des oberen Scharniers (1) und montieren Sie ihn an der gegenüberliegenden Seite (2).
2
1
• Setzen Sie die obere Tür auf den Haltestift
der oberen Tür und die untere Tür auf den
Haltestift des unteren Scharniers.
www.zanussi.com
• Schrauben Sie das mittlere Scharnier (B)
wieder fest. Das Kunststoff-Distanzstück
(A) nicht vergessen.
Führen Sie eine Endkontrolle durch, um sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Die Türkanten parallel zum Seitenrand des
Gerätes laufen.
• Der Magnetdichtung am Gerät anliegt.
• Die Tür ordnungsgemäß öffnet und schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z. B. im
Winter) kann es vorkommen, dass die Türdichtung nicht richtig am Gerät anliegt. Warten Sie
in diesem Fall ab, bis sich die Dichtung allmählich anpasst.
Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn
Sie bei den oben beschriebenen Schritten Unterstützung benötigen. Der Servicetechniker
wird dann den Türanschlag auf Ihre Kosten
wechseln.
63
Technische Daten
Abmessungen
Höhe
1850 mm
Breite
595 mm
Tiefe
658 mm
Lagerzeit bei Störung
18 Std.
Spannung
230-240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf dem
Typenschild im Innern des Gerätes auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.
Hinweise zum Umweltschutz
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
64
.
elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit
diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
65
66
www.zanussi.com
www.zanussi.com
67
280152006-A-282013
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising