ZANUSSI ZRA33101WA Handleiding

Add to My manuals
36 Pages

advertisement

ZANUSSI ZRA33101WA Handleiding | Manualzz
NL
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
ZRA33101WA
2
12
23
Inhoud
Veiligheidsvoorschriften _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
5
5
5
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Het milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsvoorschriften
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van
belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de werking
ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar
deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid
van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is
niet verantwoordelijk voor schade die door het
niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt
is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik
van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
2
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel
door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en
verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf
in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot
(slot) op de deur of het deksel, zorg er dan
voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat
u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt
dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Waarschuwing!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van
levensmiddelen en/of dranken in een gewoon
huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-accommodatie;
– catering en gelijkaardige niet-commercieel
gebruik.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of
kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten
(bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de
fabrikant.
www.zanussi.com
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt
zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is
een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt
grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd
netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen
om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
2.
Het netsnoer mag niet verlengd worden.
Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de
achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het
apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet
in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u
het apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze
niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit
kan uw huid beschadigen of vrieswonden
veroorzaken.
www.zanussi.com
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
• De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn
speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De
lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting
van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met
betrekking tot het bewaren van voedsel.
Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet met metalen voorwerpen schoon.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de afvoer verstopt is, zal er zich water
onder in het apparaat verzamelen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit
dienen de instructies in de desbetreffende
paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan
als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar
u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat
u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting
leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen
de instructies met betrekking tot de installatie
opvolgen.
3
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een
muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor,
condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of
kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is
nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd
te worden door een gekwalificeerd elektricien
of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden
door een erkend onderhoudscentrum en er
dient alleen gebruik te worden gemaakt van
originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de
ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het
koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden weggegooid bij
het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
zijn recyclevoorzien zijn van het symbool
baar.
Beschrijving van het product
1
2
6
1 Kastplateaus
4
3
4
5
2 Bedieningspaneel
www.zanussi.com
3 Deurplateaus
4 Flessenrek
5 Groentelade
6 Typeplaatje
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde
stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om
het apparaat uit te schakelen.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking
te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere
stand om de minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere
stand om de maximale koude te verkrijgen.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.
Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en
de thermostaatknop op de koudste instelling
staat, kan het apparaat continu werken
waardoor er ijs op de achterwand gevormd
wordt. In dat geval moet de knop op een hogere
temperatuur gezet worden om automatische
ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het
energieverbruik te beperken.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
Het eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna
grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
Dagelijks gebruik
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van
een aantal glijschoenen zodat de legrekken op
de gewenste plaats gezet kunnen worden.
www.zanussi.com
Het plaatsen van de deurplateaus
Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
Trek het schap geleidelijk in de richting van de
pijlen totdat het los komt en plaats op een andere gewenste hoogte terug
5
1
2
3
Nuttige aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor
horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling
krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is
normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld
wordt, zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de
thermostaatknop op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is, kan
de compressor continu aan staan waardoor
er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een
warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
6
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er
vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken
en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of
maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz: deze
moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden. Citroensap kan de plastic delen van de koelkast
verkleuren. Daarom wordt aangeraden om citrusvruchten in aparte bakjes te bewaren.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte
bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht
buiten te sluiten.
Flessen: deze moeten een afdekdop hebben en
opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien
niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard
worden.
www.zanussi.com
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag
alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf
ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze
schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels
aan de binnenkant van de kast en verplaats of
beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen,
schuurpoeders, erg geparfumeerde
reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om
de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen en een sterke
geur achterlaten.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit
apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de
buitenkant van dit apparaat alleen schoon te
maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat,
de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat
het water overloopt en op het voedsel in de
koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de
speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Waarschuwing! Haal de stekker uit het
stopcontact voordat u problemen gaat
oplossen.
Alleen een gekwalificeerd elektricien of een
bevoegde persoon mag problemen oplossen
die niet in deze handleiding beschreven zijn.
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
www.zanussi.com
Belangrijk! Tijdens een normale gebruik hoort
u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
Mogelijke oorzaak
Het apparaat is uitgeschakeld
Oplossing
Schakel het apparaat in.
7
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat
op het stopcontact aan.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer dan noodzakelijk open.
De temperatuur van het product is
te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De omgevingstemperatuur is te
hoog.
Verlaag de omgevingstemperatuur.
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de
achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat water in
de wateropvangbak kan stromen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er loopt water over de
vloer.
De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op de
verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is te laag.
De temperatuurregelaar is niet goed
ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
De temperatuurregelaar is niet goed
ingesteld.
Stel een lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het product is
te hoog.
Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
Er is geen koude luchtcirculatie in
het apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt continu.
Het lampje vervangen
1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker
uit het stopcontact.
2. Druk het beweegbare deel in om de afdekking van het lampje (1) los te haken.
8
3.
4.
Verwijder de afdekking van het lampje (2).
Vervang de lamp indien nodig door een
lamp met dezelfde eigenschappen en vermogen. Aangeraden wordt om Osram PAwww.zanussi.com
5.
6.
7.
RATHOM SPECIAL T26 0.8 Watt te gebruiken.
Plaats de afdekking van het lampje terug.
Het apparaat aansluiten.
Open de deur. Controleer of het lampje
gaat branden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg
"Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.
2
1
Montage
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van
het apparaat:
Waarschuwing! De stroomtoevoer aan
het apparaat moet verbroken kunnen
worden; de stekker moet daarom na de
installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Locatie
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals
radiateurs, boilers, direct zonlicht enz., vandaan
worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat de lucht
vrij kan circuleren aan de achterkant van de
kast. Als het apparaat onder een wandkast
wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast
ten minste 100 mm bedragen om optimale
prestaties te garanderen. Voor de beste prestaties kunt u het apparaat echter beter niet onder
een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan
www.zanussi.com
A
B
20 mm
Klimaatklasse
de onderkant van het apparaat zorgen voor een
nauwkeurige waterpasstelling.
100 mm
min
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren.
Afstandhouders achterkant
U vindt de twee afstandhouders in de zak van
de gebruikershandleiding.
Volg deze stappen om de tussenstukken te installeren:
1. Draai de schroef los.
9
2.
3.
4.
Plaats de afstandhouder onder de schroef.
Draai de afstandhouder naar rechts.
Draai de schroeven weer vast.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften
niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
Omkeerbaarheid van de deur
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit te
voeren, raden we aan dit te doen met de hulp
van iemand anders die de deuren van het
apparaat tijdens de werkzaamheden stevig
vasthoudt.
2
4
3
1
Nivellering
Zorgvuldige horizontale afstelling voorkomt trillingen en lawaai van de machine tijdens de
werking. Om de hoogte van het apparaat aan te
passen, spant u de twee voorvoetjes meer of
minder aan.
Om de draairichting van de deur te veranderen,
gaat u als volgt te werk:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren,
zodat de compressor de vloer niet kan raken.
• Verwijder de plint (1).
• Verwijder het kapje (2) en plaats het aan de
tegenoverliggende kant.
• Draai de lagere scharnieren los en verwijder
ze. (3)
• . Verwijder de deur.
3
2
1
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage
en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan
aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg
hiervoor een gekwalificeerd elektricien
10
• Schroef de onderste pen (1) los en monteer
deze weer aan de tegenoverliggende kant.
(2)
• Plaats de deur terug.
2
1
• Zet het apparaat rechtop.
• Schroef de handgreep (1) los en bevestig deze aan de tegenovergestelde zijde (2).
www.zanussi.com
• Zet de pennen (3) terug aan de andere kant.
1
3
2
Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan
dat:
• Alle schroeven zijn aangedraaid.
• De randen van de deuren parallel lopen met
de zijkant van het apparaat.
• De magnetische afdichtstrip vast zit aan de
kast.
• De deur goed open en dicht gaat.
Wij adviseren u om vier uur te wachten voordat
u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de
winter), kan het zijn dat het deurrubber niet precies op de kast past. Wacht in dat geval tot de
deurrubber zich op een natuurlijke wijze zet.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf
uitvoert, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice. Een vakman van de klantenservice zal de draairichting van de deuren op
uw kosten veranderen.
Technische gegevens
Afmeting
Hoogte
1540 mm
Breedte
595 mm
Diepte
658 mm
Voltage
230 - 240V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplatje aan de linker binnenkant in het apparaat en
op het energielabel.
Het milieu
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van elektrische
www.zanussi.com
en elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem contact
op met de gemeente.
11
Sommaire
Instructions de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Première utilisation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12
14
15
15
15
16
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ 21
En matière de sauvegarde de l'environnement
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
Sous réserve de modifications.
Instructions de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation
correcte de l'appareil, lisez attentivement cette
notice, y compris les conseils et avertissements,
avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la
première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise
l'appareil connaisse bien son fonctionnement et
ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu
ou cédé à une autre personne, veillez à remettre
cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il
puisse se familiariser avec son fonctionnement
et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens,
conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages
dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé
par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans
risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en
l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à
portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, sortez la fiche de la prise électrique, coupez le cordon
d'alimentation au ras de l'appareil et démon12
tez la porte pour éviter les risques d'électrocution et que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une
fermeture à ressort, nous vous conseillons de
rendre celle-ci inutilisable avant de vous en
débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de
s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
Consignes générales de sécurité
Avertissement
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés
dans l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée, ne soient pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la
conservation des aliments et/ou des boissons
dans le cadre d’un usage domestique normal,
tel que celui décrit dans la présente notice.
– dans des cuisines réservées aux employés
dans des magasins, bureaux et autres lieux
de travail ;
– dans les fermes et par les clients dans des
hôtels, motels et autres lieux de séjour ;
– dans des hébergements de type chambre
d'hôte ;
– pour la restauration et autres utilisations
non commerciales.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques (comme des sorbetières électriques, ...)
www.zanussi.com
à l'intérieur des appareils de réfrigération à
moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de
l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un
haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de votre
appareil, assurez-vous qu'aucune partie du
circuit frigorifique n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre
source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se trouve
l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie
et/ou une électrocution.
Avertissement Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil,
ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.
1.
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant écrasée ou
endommagée peut s'échauffer et causer
un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil
est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant
sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée,
n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur
de l'ampoule (si présent) de l'éclairage
intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faite attention lors de
son déplacement.
www.zanussi.com
• Ne touchez pas avec les mains humides les
surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
• Évitez une exposition prolongée de l'appareil
aux rayons solaires.
• Les ampoules (si présentes) utilisées dans
cet appareil sont des ampoules spécifiques
uniquement destinées à être utilisées sur des
appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout
adaptées à un éclairage quelconque d'une
habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil
• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Respectez scrupuleusement les conseils de
conservation donnés par le fabricant de l’appareil Consultez les instructions respectives
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération de nettoyage, mettez
l'appareil à l'arrêt et débranchez-le électriquement.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation
de l'eau de dégivrage dans le compartiment
réfrigérateur Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice
est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l’appareil
Installation
Important Avant de procéder au branchement
électrique, respectez scrupuleusement les
instructions fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas
endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il
est endommagé. Signalez immédiatement au
revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre
heures avant de brancher l'appareil pour que
le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour
de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe.
Pour assurer une ventilation suffisante, res13
•
•
•
•
pectez les instructions de la notice (chapitre
Installation).
Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout
contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
Placez de préférence votre appareil loin d'une
source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement sur le réseau
d'eau est prévu.)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à
l'entretien de l'appareil doivent être réalisés
par un électricien qualifié ou une personne
compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé
que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C.
contribuant ainsi à préserver l'environnement.
L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les
ordures ménagères et les déchets urbains. La
mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément
aux règlements applicables disponibles auprès
des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer
les circuits frigorifiques, notamment au niveau
du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet
sont recyappareil identifiés par le symbole
clables.
Description de l'appareil
1
2
6
1 Clayettes
14
3
4
5
2 Bandeau de commande
www.zanussi.com
3 Balconnets de porte
4 Compartiment à bouteilles
5 Bac à légumes
6 Plaque signalétique
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le sens
des aiguilles d'une montre sur une position
moyenne.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton
du thermostat sur la position "O".
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le bas
pour obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le haut
pour obtenir un réglage de froid maximum.
•
•
•
•
la température ambiante
la fréquence d'ouverture de la porte
la quantité de denrées stockées
l'emplacement de l'appareil.
Important Si le thermostat est réglé sur la
position de froid maximum, lorsque la
température ambiante est élevée et que
l'appareil est plein, il est possible que le
compresseur fonctionne en régime continu.
Dans ce cas, il y a un risque de formation
excessive de givre sur la paroi postérieure à
l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une
température plus élevée de façon à permettre
un dégivrage automatique et, par conséquent,
des économies de courant.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant
compte du fait que la température à l'intérieur
de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
Important N'utilisez pas de produits abrasifs,
poudre à récurer, éponge métallique pour ne
pas abîmer la finition.
Utilisation quotidienne
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une
série de glissières afin que les clayettes puissent être positionnées comme vous le souhaitez.
www.zanussi.com
15
Mise en place des balconnets de la porte
En fonction de la taille des emballages des aliments conservés, les balconnets de la porte
peuvent être positionnés à différentes hauteurs.
Tirez progressivement sur le balconnet dans le
sens des flèches pour le dégager, puis repositionnez-le selon vos besoins.
1
2
3
Conseils utiles
Bruits de fonctionnement normaux
• Le liquide de refroidissement qui passe dans
le circuit d'évaporation peut produire un bruit
de gargouillis ou de bouillonnement. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un
soudain, léger bruit de craquement. C'est un
phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène est normal.
• Un léger claquement se produit lors de la mise en fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus
longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur la
position de froid maximum et l'appareil est
plein : il est possible que le compresseur
fonctionne en régime continu, d'où un risque
de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du
dispositif de réglage de température de façon
à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de denrées
fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
16
• N'introduisez pas d'aliments encore chauds
ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les
aliments, surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans
des sachets en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours
au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : ils doivent être
couverts et peuvent être placés sur n'importe
quelle clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés
dans le bac à légumes. Le jus de citron peut décolorer les parties en plastique de votre réfrigérateur s'il les touche. C'est pourquoi il est recommandé de conserver les agrumes dans des
bacs séparés.
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les
soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou
de polyéthylène, pour emmagasiner le moins
d'air possible.
Bouteilles : elles doivent être munies d'un bouchon et être placées dans le balconnet portebouteilles de la porte.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se
conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas
correctement emballés.
www.zanussi.com
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant
toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la
recharge ne doivent donc être effectués que par
du personnel autorisé.
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte et
nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute
accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Important Ne pas tirer, déplacer ou
endommager les tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou
caustiques ni d'éponges avec grattoir pour
nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et
laisser de fortes odeurs.
duits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet
appareil. Il est par conséquent recommandé
d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée
d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation
normale. L'eau de dégivrage est collectée dans
un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil,
au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de
l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler à l'intérieur de l'appareil.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà
dans l'orifice.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une
brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet
des économies d'énergie.
Important Attention à ne pas endommager le
système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des proAvertissement Avant d'intervenir sur
l'appareil, débranchez le cordon
d'alimentation de la prise de courant.
La résolution des problèmes non mentionnés
dans la présente notice doit être exclusivement
Problème
L'appareil ne fonctionne
pas. L'ampoule ne fonctionne pas.
www.zanussi.com
confiée à un électricien ou un professionnel
qualifié.
Important L'appareil émet certains bruits
pendant son fonctionnement (compresseur,
circuit de réfrigérant).
Cause probable
L'appareil est à l'arrêt.
Solution
Remettez en fonctionnement l'appareil.
17
Problème
Cause probable
Solution
La fiche du cordon d’alimentation
n'est pas correctement branchée à
la prise de courant.
Branchez correctement la fiche du
cordon d’alimentation dans la prise
de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appareil.
La prise de courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil électrique
à la prise de courant.
Contactez un électricien qualifié.
L'ampoule est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe « Remplacement de l'ampoule ».
Le thermostat n'est pas réglé correctement.
Réglez une température plus élevée.
La porte n'est pas correctement fermée.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus
longtemps que nécessaire.
La température du produit est trop
élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le placer dans
l'appareil.
La température ambiante est trop
élevée.
Diminuez la température ambiante.
De l'eau s'écoule sur l'évaporateur du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique,
le givre fond sur l'évaporateur.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le
réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de l'eau de
dégivrage est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage.
Des denrées empêchent l'eau de
s'écouler dans le réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas l'évaporateur.
De l'eau coule sur le sol.
L'eau de dégivrage ne s'écoule pas
dans le bac d'évaporation de l'eau
de dégivrage situé au-dessus du
compresseur.
Fixez le tuyau de sortie de l'eau au
bac d'évaporation de l'eau de dégivrage.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse.
Le thermostat n'est pas correctement réglé.
Réglez une température plus élevée.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop élevée.
Le thermostat n'est pas correctement réglé.
Modifiez le dispositif de réglage de
température pour obtenir plus de
froid.
La porte n'est pas correctement fermée.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
La température du produit est trop
élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le placer dans
l'appareil.
Trop de produits sont conservés en
même temps.
Conservez moins de produits en même temps.
L'ampoule ne fonctionne
pas.
Le compresseur fonctionne
en permanence.
18
www.zanussi.com
Problème
Cause probable
L'air froid ne circule pas dans l'appareil.
Remplacement de l'éclairage
1. Débranchez l'appareil.
2. Poussez la pièce amovible pour décrocher
le diffuseur (1).
3. Enlevez le diffuseur (2).
4. Si nécessaire, remplacez l'ampoule par une
ampoule dont les caractéristiques et la
puissance sont identiques. Il est recommandé d'utiliser une ampoule Osram PARATHOM SPECIAL T26 0,8 W.
5. Installez le diffuseur de l'ampoule.
6. Branchez la prise d'alimentation.
7. Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.
1
Solution
Assurez-vous que l'air froid circule
dans l'appareil.
2
Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte (voir paragraphe « Installation »).
3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Pour cela, contactez votre service
après-vente.
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique
indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
de l'appareil. Pour garantir un rendement optimum si l'appareil est installé sous un élément
suspendu, la distance entre le haut de l’appareil
et l'élément suspendu doit être de 100 mm minimum. Si possible, évitez de placer l'appareil
sous des éléments suspendus. La mise à niveau
se fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds réglables à la base de la carrosserie de l’appareil.
Avertissement L'appareil doit pouvoir
être débranché à tout moment ; il est donc
nécessaire que la prise murale reste accessible
après l'installation.
Emplacement
L'appareil ne doit pas être installé près d'une
source de chaleur comme un radiateur, une
chaudière, la lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air circule librement à l'arrière
www.zanussi.com
19
100 mm
min
desserrez ou serrez les deux pieds réglables
avant.
B
20 mm
A
Entretoises arrière
Vous trouverez les deux entretoises dans le sachet avec la documentation.
Pour installer les entretoises, procédez comme
suit :
1. Desserrez la vis.
2. Insérez l'entretoise sous la vis.
3. Tournez l'entretoise dans la bonne position.
4. Resserrez les vis.
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
câble d'alimentation comporte un logement pour
mise à la terre. Si la prise de courant murale
n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur
une prise de terre conformément aux normes en
vigueur, en demandant conseil à un électricien
qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas
d'incident suite au non-respect des consignes
de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
Réversibilité de la porte
Important Pour effectuer les opérations
suivantes, il est conseillé de se faire aider par
une autre personne pour maintenir fermement
les portes lors de toute manipulation de
l'appareil.
2
4
3
1
Mise à niveau
Une mise à niveau correcte évite les vibrations
et le bruit de l'appareil au cours de son fonctionnement. Pour ajuster la hauteur de l'appareil,
20
Pour changer le sens d'ouverture de la porte,
procédez comme suit :
• Débranchez la fiche de la prise électrique.
• Inclinez l'appareil avec précaution vers l'arrière pour que le compresseur ne touche pas le
sol.
• Retirez le socle (1).
• Démontez le cache (2) et placez-le sur le côté opposé.
• Dévissez, puis retirez les charnières inférieures. (3)
• . Retirez la porte.
www.zanussi.com
3
2
1
• Dévissez la goupille supérieure (1) et placezla sur le côté opposé. (2)
• Remettez en place la porte.
2
1
Faites une dernière vérification pour vous assurer que :
• Toutes les vis sont bien serrées.
• Les bords des portes sont parallèles au côté
de l'appareil.
• Le joint magnétique adhère bien à l'appareil.
• La porte s'ouvre et se ferme correctement.
Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.
Si la température ambiante est basse (par
exemple, en hiver), il se peut que le joint n'adhère pas parfaitement. Dans ce cas, attendez que
le joint reprenne sa taille naturelle.
Si vous ne souhaitez pas effectuer personnellement les opérations décrites ci-dessus, contactez votre service après-vente. Un technicien du
service après-vente procédera à la réversibilité
des portes à vos frais.
• Remettez l'appareil en position verticale.
• Dévissez la poignée (1) et remontez-la sur le
côté opposé (2).
• Réinsérez les goupilles du cache (3) sur le
côté opposé.
1
3
2
Caractéristiques techniques
Dimensions
Hauteur
1540 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
658 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
www.zanussi.com
21
Les caractéristiques techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté gauche à
l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Recyclez les matériaux portant le symbole .
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l'environnement et
à votre sécurité, recyclez vos produits
22
électriques et électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos
services municipaux.
www.zanussi.com
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gerätebeschreibung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
23
25
26
26
26
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _ _
27
28
30
32
33
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine optimale Nutzung des Geräts vor der Montage und
dem ersten Gebrauch das vorliegende Benutzerhandbuch einschließlich der Ratschläge und
Warnungen aufmerksam durch. Es ist wichtig,
dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen
alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der
Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Gebrauchsanleitung
gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Geräts dem neuen Besitzer, so
dass jeder während der gesamten Lebensdauer
des Geräts über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum
Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Gebrauchsanweisung, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich
Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und
Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des
Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch eine
verantwortungsbewusste Person benutzt
werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit
sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes
den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und
www.zanussi.com
entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind
und sich nicht in dem Gerät einschließen
können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem
Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes
unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder
wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Warnung!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem
normalen Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften,
Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen
Räumlichkeiten
– Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten
– Catering und einzelhandelsfremde Anwendungen
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte
(wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn
23
solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und
sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch
leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Montage des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist,
gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen
am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand
verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur Vermeidung von Gefahren nur vom Kundendienst oder
einer Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker niemals in
eine lockere Steckdose. Es besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (falls vorhanden) für die
Innenbeleuchtung.
• Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig
beim Transport.
24
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/
feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu
Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen
führen kann.
• Setzen Sie das Gerät nicht über eine längere
Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
• Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in diesem
Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind! Sie eignen sich
nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase
oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sind strikt einzuhalten. Halten Sie sich an
die betreffenden Anweisungen.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer
das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im
Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser
auf dem Boden des Geräts an.
Montage
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen
Anschluss strikt an die Anweisungen der
betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das
Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es
beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
www.zanussi.com
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation
um das Gerät lassen; anderenfalls besteht
Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die
Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen
Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand
aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist,
verbinden Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische
Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einem
Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in
dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß
den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie
erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung
dieses Geräts verwendet wurden und mit dem
markiert sind, können recycelt werSymbol
den.
Gerätebeschreibung
1
2
6
www.zanussi.com
3
4
5
25
1 Kühlschrankablagen
2 Bedienfeld
4 Flaschenablage
5 Obst-/Gemüseschublade
3 Türablagen
6 Typenschild
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine
niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche
Kühlung zu erreichen.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren
abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Wichtig! Ist die Umgebungstemperatur hoch
oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf die
niedrigste Temperatur eingestellt, so kann es
bei andauerndem Betrieb des Geräts an der
Rückwand zu Frostbildung kommen. In diesem
Fall muss eine höhere Temperatur gewählt
werden, die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen
am besten geeignet.
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten
durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem
Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig
nachtrocknen.
Wichtig! Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die
Oberfläche beschädigen.
Täglicher Gebrauch
Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer
Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die
verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen
der Ablagen bieten.
26
www.zanussi.com
Positionierung der Türablagen
Die Türablagen können in verschiedener Höhe
positioniert werden; damit ermöglichen sie das
Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen.
Ziehen Sie die Türablage langsam in Pfeilrichtung, bis sie sich herausheben lässt. Dann setzen Sie sie in die gewünschte Position ein.
1
2
3
Praktische Tipps und Hinweise
Normale Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und
Blubbern zu hören, wenn das Kältemittel
durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist
normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das
Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom
Kompressor. Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische
Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des Temperaturreglers zu hören. Das ist normal.
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen
Sie diese nicht länger offen als unbedingt
notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist
und der Temperaturregler auf eine niedrige
Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb
des Kompressors und damit zu Reif- oder
Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen
Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung frischer
Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
www.zanussi.com
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel
oder dampfenden Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders
wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass
um sie Luft frei zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf
die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen
nur einen oder maximal zwei Tage auf diese
Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.:
Diese sollten abgedeckt auf eine der Ablagen
gelegt werden.
Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und in
die dafür vorgesehene(n) Schublade(n) legen.
Wenn die Kunststoffteile Ihres Kühlschranks mit
Zitronensaft in Kontakt kommen, können sie sich
verfärben. Es wird empfohlen, Zitrusfrüchte in
getrennten Behältern zu lagern.
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in
Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten
eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.
Flaschen: Bitte bewahren Sie Flaschen stets mit
Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch
sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden,
außer diese sind dafür speziell verpackt.
27
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den Netzstecker
aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch
vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas
Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in
regelmäßigen Abständen und kontrollieren
Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/
oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und
achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums
keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die Oberfläche des
Innenraums beschädigen und einen starken
Eigengeruch hinterlassen können.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten
Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund
ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit
warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung
wieder an die Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Motorkompressors automatisch aus
dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt.
Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in einen
speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts
über dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne an der Kühlraumrückwand, damit das Tauwasser nicht
überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel
tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte
Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der
Abflussöffnung befindet.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die
Leistung des Geräts und es verbraucht weniger
Strom.
Warnung! Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Eine Fehlersuche, die in der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist,
darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder
einer Fachkraft durchgeführt werden.
28
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
www.zanussi.com
Problem
Das Gerät funktioniert
nicht. Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist abgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker ist nicht richtig in
die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richtig
in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom.
Es liegt keine Spannung an der
Netzsteckdose an.
Versuchen Sie bitte, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose funktioniert.
Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
Die Lampe befindet sich im Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der Lampe“.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als
unbedingt erforderlich offen.
Die Temperatur der Lebensmittel ist
zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie
sie in das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks
herunter.
Beim automatischen Abtauen fließt
das abgetaute Wasser an der
Rückwand des Geräts herunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das Wasser in den
Wassersammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.
Wasser fließt auf den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft nicht in
die Verdampferschale über dem
Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf
an der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät
ist zu niedrig.
Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der Lebensmittel ist
zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie
sie in das Gerät legen.
www.zanussi.com
29
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Es wurden zu viele Lebensmittel auf
einmal eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel auf
einmal ein.
Die Kaltluft kann nicht im Gerät zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im
Gerät zirkulieren kann.
Austauschen der Lampe für die
Innenbeleuchtung
1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Drücken Sie das bewegliche Teil, um die
Lampenabdeckung auszuhängen (1).
3. Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab (2).
4. Ersetzen Sie die Lampe durch eine mit
gleichwertigen Eigenschaften und derselben Leistung. Es wird empfohlen Osram
PARATHOM SPECIAL T26 0,8 Watt zu
verwenden.
5. Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
6. Schalten Sie das Gerät wieder ein.
7. Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.
1
2
Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe
hierzu „Montage“.
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen,
falls erforderlich. Wenden Sie sich hierzu
an den Kundendienst.
Montage
Vorsicht! Lesen Sie bitte die
"Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der
Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für
Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten
Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an
dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild
des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
30
Standort
Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von
Wärmequellen wie Heizungen, Boilern oder direktem Sonnenlicht usw. aufgestellt werden. Die
Luft muss frei auf der Geräterückseite zirkulieren
können. Damit das Gerät die optimale Leistung
bringen kann, wenn es unter einem Hängeschrank installiert wird, muss der Abstand zwischen der Geräteoberseite und dem Hängeschrank mindestens 100 mm betragen. Allerdings sollte die Aufstellung des Gerätes unter
einem Hängeschrank nach Möglichkeit vermieden werden. Die korrekte waagerechte Ausrichtung des Geräts kann mit Hilfe eines oder mehrerer Schraubfüße am Geräteboden erfolgen.
Warnung! Es muss möglich sein, das
Gerät vom Netz zu trennen; nach der
Aufstellung muss der Netzstecker daher
zugänglich bleiben.
www.zanussi.com
100 mm
min
Ausrichten
Durch eine genaue waagrechte Ausrichtung
lassen sich Vibrationen und Geräusche während des Betriebs minimieren. Lösen oder ziehen Sie zum Ausrichten des Geräts die beiden
vorderen Schraubfüße fest.
B
20 mm
A
Hintere Distanzstücke
Die beiden Distanzstücke befinden sich im Beutel mit den Unterlagen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Distanzstücke
anzubringen:
1. Lösen Sie die Schraube.
2. Setzen Sie das Distanzstück unter der
Schraube ein.
3. Drehen Sie das Distanzstück in die richtige
Position.
4. Ziehen Sie die Schrauben wieder an.
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist der Netzstecker mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker erden.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei
Missachtung der vorstehenden Sicherheitshinweise.
Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
Wechseln des Türanschlags
Wichtig! Die nachfolgend beschriebenen
Schritte sollten von mindestens zwei Personen
durchgeführt werden, um ein Herunterfallen der
Türen zu vermeiden.
2
4
www.zanussi.com
3
1
Zum Wechseln des Türanschlags muss wie
folgt vorgegangen werden:
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Neigen Sie das Gerät vorsichtig nach hinten,
so dass der Kompressor den Boden nicht berührt.
• Entfernen Sie die Sockelblende (1).
31
• Nehmen Sie die Kappe (2) ab und bringen
Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite an.
• Schrauben Sie die unteren Scharniere ab und
entfernen Sie diese. (3)
• . Hängen Sie die Tür aus.
3
2
1
• Schrauben Sie den oberen Bolzen (1) ab und
an der gegenüberliegenden Seite an. (2)
• Bringen Sie die Tür wieder an.
2
1
• Stellen Sie das Gerät wieder in aufrechte Position.
• Schrauben Sie den Griff (1) ab und an der
gegenüberliegenden Seite (2) an.
• Bringen Sie die Abdeckstifte (3) auf der anderen Seite wieder an.
1
3
2
Führen Sie eine Endkontrolle durch, um sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Die Türkanten parallel zum Seitenrand des
Gerätes laufen.
• Der magnetische Dichtungsstreifen am Gerät
anliegt.
• Die Tür ordnungsgemäß öffnet und schließt.
Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden
stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen
kann.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z. B. im
Winter) kann es vorkommen, dass die Türdichtung nicht richtig am Gerät anliegt. Warten Sie
in diesem Fall ab, bis sich die Dichtung allmählich anpasst.
Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn
Sie bei den oben beschriebenen Schritten Unterstützung benötigen. Ein Kundendiensttechniker wird die Türen dann auf Ihre Kosten umbauen.
Technische Daten
Abmessungen
Höhe
1540 mm
Breite
595 mm
Tiefe
658 mm
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf dem
Typenschild im Innern des Gerätes auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.
32
www.zanussi.com
Hinweise zum Umweltschutz
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
www.zanussi.com
.
elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit
diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
33
34
www.zanussi.com
www.zanussi.com
35
280152385-A-322013
www.zanussi.com/shop

advertisement

Related manuals

advertisement