Aeg S33400CSW0 Handleiding


Add to My manuals
52 Pages

advertisement

Aeg S33400CSW0 Handleiding | Manualzz

S33400CSS0

S33400CSW0

NL Gebruiksaanwijzing

EN User manual

DE Benutzerinformation

2

18

34

2 www.aeg.com

INHOUD

1.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3.

BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4.

DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

6.

ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

7.

PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

8.

MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

9.

TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com

Registreer uw product voor een betere service: www.aeg.com/productregistration

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.

Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt.

De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.

Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1.

NEDERLANDS

3

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

1.1

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.

• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.

1.2

Algemene veiligheid

WAARSCHUWING!

Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:

– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;

– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;

– bed-and-breakfast-accommodatie;

– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.

• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.

• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.

• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.

Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.

Indien het koelcircuit beschadigd is:

– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden

4 www.aeg.com

– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren

• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.

Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

WAARSCHUWING!

Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1.

2.

Het netsnoer mag niet verlengd worden.

Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.

3.

4.

5.

Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.

Trek niet aan het snoer.

Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.

6.

U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.

• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

• De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.

1.3

Dagelijks gebruik

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.

• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand.

(Als het apparaat rijpvrij is)

• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.

• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.

• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.

• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.

1.4

Onderhoud en reiniging

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.

• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.

• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.

1.5

Installatie

Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.

Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het ap-

paraat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.

• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.

• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen

(compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.

• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).

1.6

Onderhoud

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uit-

NEDERLANDS

5 voeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.

• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.

1.7

Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen.

Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.

6 www.aeg.com

2.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1 2 3 4 5 6 7

9

3

4

1

2

5

MaxiBox-laden

Glazen legplanken

Flessenrek

Bedieningspaneel

Boterschap

8

8

9

6

7

Deurplateau

Flessenrek

Vrieskorf

Typeplaatje

3.

BEDIENING

3.1

Inschakelen

Steek de stekker in het stopcontact.

Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.

3.2

Uitschakelen

Draai de thermostaatknop op de stand

"O" om het apparaat uit te schakelen.

3.3

Temperatuurregeling

De temperatuur wordt automatisch geregeld.

Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:

• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen.

• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen.

Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.

De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:

• de omgevingstemperatuur

• hoe vaak de deur geopend wordt

• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt

• plaatsing van het apparaat.

NEDERLANDS

7

Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te beperken.

4.

DAGELIJKS GEBRUIK

4.1

Vers voedsel invriezen

Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.

Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.

Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de thermostaatknop echter op een hogere stand instellen om de maximale koude te kunnen verkrijgen.

In deze omstandigheden kan de temperatuur in de koelkast tot onder de 0°C dalen. Als dat gebeurt de thermostaatknop op een warmere stand instellen.

Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen op het bovenste vak.

4.2

Het bewaren van ingevroren voedsel

Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur laten werken voordat u er producten in plaatst.

De vriesladen zorgen ervoor dat u het voedselpakket dat u wenst, snel en makkelijk kan vinden. Indien grote hoeveelheden voedsel moeten worden bewaard, verwijder dan alle lades behalve de onderste lade die nodig is voor een goede luchtcirculatie. Het voedsel kan op alle schappen tot 15 mm ver naar de deur uitsteken.

In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder

'tijdsduur' is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).

4.3

Ontdooien

Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.

Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.

4.4

Verplaatsbare legrekken

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

8 www.aeg.com

4.5

Flessenrek

Plaats de flessen (met de openingen naar voren gericht) in het voorgeplaatste schap.

Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk: trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats het schap op een andere gewenste hoogte terug.

1

2

3

Als het schap horizontaal geplaatst is, mogen alleen afgesloten flessen worden neergezet.

Dit schap voor een flessenhouder kan worden gekanteld om vooraf geopende flessen te bewaren. Trek hiervoor de houder omhoog zodat deze omhoog draait en op het niveau erboven kan worden geplaatst.

4.7

Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen

De vriesmandjes hebben een limietstop om te voorkomen dat ze per ongeluk verschuiven of vallen. Trek de korf naar u toe om het uit de vriezer te halen, tot het niet verder kan, verwijder de korf door de voorkant naar boven te kantelen.

1

2

4.6

Het plaatsen van de deurplateaus

Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.

Bij het terugzetten tilt u de voorkant van de korf een beetje op en schuift u hem gekanteld in de vriezer. Zodra het mandje over de eindpunten heen is, kunt u hem terug op zijn plaats schuiven.

5.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

5.1

Normale bedrijfsgeluiden

• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.

• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan

zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is normaal.

• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal.

• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.

5.2

Tips voor energiebesparing

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.

5.3

Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:

• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast

• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft

• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren

5.4

Nuttige tips voor het koelen

Nuttige tips:

Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade.

Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.

Gekookt voedsel, koude schotels, enz: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.

NEDERLANDS

9

Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden. Citroensap kan de plastic delen van de koelkast verkleuren.

Daarom wordt aangeraden om citrusvruchten in aparte bakjes te bewaren.

Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.

Flessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.

Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.

5.5

Tips voor het invriezen

Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:

• de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;

• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe;

• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;

• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;

• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;

• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;

• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;

• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen;

• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is;

10 www.aeg.com

5.6

Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel

Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:

• verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;

• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;

• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk

• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren;

• bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.

6.

ONDERHOUD EN REINIGING

6.1

De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.

Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.

LET OP!

Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.

6.2

Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.

• spoel ze af en maak ze grondig droog.

Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.

Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.

Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.

Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.

Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.

6.3

Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een afvoergaatje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.

Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen.

Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.

6.4

De vriezer ontdooien

NEDERLANDS

11

Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.

Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:

• trek de stekker uit het stopcontact of schakel het apparaat uit

• verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats

• verwijder de vriesladen

• breng isolatiemateriaal aan rond de lades, bijv. dikke doeken of kranten.

Het ontdooien kan versneld worden door kommen met heet water (niet kokend) in de vriezer te zetten

• Maak het afvoerkanaal aan de onderkant van het apparaat uit de ruststand los, duw het volgens de afbeelding en plaats het in de onderste vrieslade zodat u het water kunt opvangen

• schraap het ijs voorzichtig los als dit begint te dooien. Gebruik een houten of kunststof schraper

• als al het ijs is gesmolten, maak het vak droog en schoon en plaats het afvoerkanaal weer terug op zijn plek.

• zet de koelkast aan en leg de ingevroren levensmiddelen terug.

Wij adviseren u het apparaat enkele uren op de hoogste stand van de thermostaat te laten werken zodat de bewaartemperatuur zo snel mogelijk bereikt wordt.

Gebruik nooit scherpe metalen hulpmiddelen om de rijp van de verdamper te krabben, deze zou beschadigd kunnen raken. Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen. Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd verkorten.

Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de vriezer en rond het bovenste vak.

12 www.aeg.com

7.

PROBLEEMOPLOSSING

LET OP!

Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden verricht door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.

Probleem

Het apparaat maakt lawaai.

Mogelijke oorzaak

Het apparaat wordt niet goed ondersteund.

De compressor werkt continu.

De thermostaatknop staat misschien niet goed.

De deur is niet goed gesloten.

De deur is te vaak open gedaan.

Bij de werking van het apparaat zijn bepaalde geluiden te horen die heel normaal zijn (compressor- en circulatiegeluid).

Oplossing

Controleer of het apparaat stabiel staat (alle vier de voetjes moeten op de vloer staan).

Stel een hogere temperatuur in.

Zie 'De deur sluiten'.

Er loopt water over de achterkant van de koelkast.

De temperatuur van het product is te hoog.

Laat de deur niet langer open staan dan noodzakelijk.

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Verlaag de kamertemperatuur.

Dit is normaal.

Er loopt water in de koelkast.

Er loopt water over de vloer.

Er is te veel rijp en ijs.

De kamertemperatuur is te hoog.

Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.

De waterafvoer is verstopt.

Producten verhinderen het water om in de wateropvangbak te lopen.

De dooiwaterafvoer loopt niet in de verdamperbak boven de compressor.

De producten zijn niet op de juiste wijze verpakt.

De deur is niet goed gesloten.

De thermostaatknop staat misschien niet goed.

Maak de waterafvoer schoon.

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

Pak de producten beter in.

Zie 'De deur sluiten'.

Stel een hogere temperatuur in.

NEDERLANDS

13

Probleem

De temperatuur in het apparaat is te laag.

De temperatuur in het apparaat is te hoog.

7.1

Mogelijke oorzaak

De thermostaatknop staat misschien niet goed.

De thermostaatknop staat misschien niet goed.

Het lampje vervangen

Oplossing

Stel een hogere temperatuur in.

Stel een lagere temperatuur in.

De temperatuur in de koelkast is te hoog.

De temperatuur in het vriesvak is te hoog.

Het apparaat werkt niet.

De deur is niet goed gesloten.

De temperatuur van het product is te hoog.

Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.

Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat.

Producten liggen te dicht op elkaar.

Het apparaat is uitgeschakeld.

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Het apparaat krijgt geen stroom. Er staat geen spanning op het stopcontact.

Zie 'De deur sluiten'.

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Berg minder producten tegelijk op.

Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.

Berg de producten zodanig op dat er koude lucht kan circuleren.

Schakel het apparaat in.

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact. Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.

Sluit en open de deur.

Het lampje werkt niet.

Het lampje staat in standby.

Het lampje is stuk.

Als het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt na uitvoeren van de bovenstaande controles, neem dan contact op met een onderhoudsdienst.

Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur heeft.

1.

2.

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Druk het beweegbare deel in om de afdekking van het lampje (1) los te haken.

3.

4.

5.

6.

7.

Zie 'Het lampje vervangen'.

Verwijder de afdekking van het lampje (2).

Vervang de lamp indien nodig door een lamp met dezelfde eigenschappen en vermogen. Aangeraden wordt om Osram PARATHOM SPE-

CIAL T26 0.8 Watt te gebruiken.

Plaats de afdekking van het lampje terug.

Het apparaat aansluiten.

Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.

14 www.aeg.com

1

2

2.

3.

Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".

Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.

7.2

De deur sluiten

1.

Maak de afdichtingen van de deur schoon.

8.

MONTAGE

WAARSCHUWING!

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.

8.1

Opstelling

Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

Omgevingstemperatuur Klimaatklasse

SN

N

ST

T

+10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

8.2

Locatie

Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd.

Zorg er voor dat lucht vrij kan circuleren aan de achterkant van het keukenkastje.

Als het apparaat onder een wandkast wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast ten minste 100 mm bedragen om optimale prestaties te garanderen. Voor de beste prestaties kunt u het apparaat echter beter niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.

100 mm min

A B

WAARSCHUWING!

De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daarom na de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.

8.3

Aansluiting op het elektriciteitsnet

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De net-

NEDERLANDS

15 snoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.

Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.

8.4

Afstandhouders achterkant

U vindt de twee afstandhouders in de zak van de gebruikershandleiding.

Volg deze stappen om de afstandhouders te installeren:

1.

2.

3.

4.

Draai de schroef los.

Plaats de afstandhouder onder de schroef.

Draai de afstandshouder in de juiste positie.

Draai de schroeven opnieuw aan.

2

8.6

Het verwijderen van de geleiders van de schappen

Uw apparaat is voorzien van borgklemmen voor de schappen die het mogelijk maken de schappen vast te zetten tijdens transport

Om deze te verwijderen gaat u als volgt te werk

1.

Trek de schaphouders in de richting van de pijl (A)

2.

3.

Til het schap aan de achterkant op en duw het naar voren tot het vrij komt (B)

Verwijder de borgklemmen (C)

A

3

1

4

B

8.5

Nivellering

Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat wanneer u het plaatst. Deze stand kan bereikt worden met de twee afstelbare voetjes die aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn.

C

8.7

Omkeerbaarheid van de deur

WAARSCHUWING!

Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet u zich ervan verzekeren dat de stekker uit het stopcontact is getrokken.

16 www.aeg.com

Om de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dit te doen met de hulp van een tweede persoon die de deuren van het apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt.

• Verwijder het afstandsstuk (A) en verplaats ze naar de andere kant van het scharnier (B).

• Verwijder de deuren.

• Verwijder de linkerpen van het deksel van het middelste scharnier (C, D) en verplaats deze naar de andere kant.

• Monteer de pen van het middelste scharnier (B) in het linkergat van de onderste deur.

A

B

E F

C D

• Verwijder, met behulp van een gereedschap, het deksel (A). Schroef het onderste scharnier (B) en het afstandsstuk (C) los en monteer ze aan de andere kant.

A

1

• Verwijder de pluggen aan de bovenzijde van beide deuren en verplaats deze naar de andere kant

• Zet de onderste deur terug op het onderste scharnier.

• Breng het middelste scharnier aan in de linkeropening van de onderste deur.

• Schroef het onderste scharnier los en monteer het aan de andere kant.

• Bevestig de bovenste deur op het bovenste scharnier.

• Plaats de bovenste deur weer op het middelste scharnier en kantel beide deuren enigszins.

• Schroef het middelste scharnier terug vast. Vergeet het kunststof afstandsstuk niet.

2

B

C

• Monteer het deksel (1) op de andere kant.

1

• Verwijder de afdekkingen (B). Verwijder de afdekpennen (A).

• Schroef de handgrepen (C) los en bevestig ze aan de tegenovergestelde zijde.

• Zet de pennen (A) terug aan de andere zijde.

B

C

A

Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat:

NEDERLANDS

17

• Alle schroeven zijn aangedraaid.

• De magnetische afdichtstrip vast zit aan de kast.

• De deur goed open en dicht gaat.

Als de omgevingstemperatuur laag is

(bijv. in de winter), kan het zijn dat het deurrubber niet precies op de kast past.

Wacht in dat geval tot de afdichting zich op een natuurlijke wijze zet.

Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.

De deskundige van de Klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.

9.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting maximale bewaartijd bij stroomuitval

Voltage

Frequentie

Hoogte

Breedte

Diepte

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant van het apparaat en op het energielabel.

10.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en

1750 mm

595 mm

658 mm

20 h

230 V

50 Hz elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

18 www.aeg.com

CONTENTS

1.

SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.

PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.

OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.

DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5.

HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

6.

CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

7.

TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

8.

INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

9.

TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

FOR PERFECT RESULTS

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.

Visit our website for:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information: www.aeg.com

Register your product for better service: www.aeg.com/productregistration

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance: www.aeg.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

We recommend the use of original spare parts.

When contacting Service, ensure that you have the following data available.

The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.

Warning / Caution-Safety information

General information and tips

Environmental information

Subject to change without notice.

1.

ENGLISH

19

SAFETY INSTRUCTIONS

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

1.1

Children and vulnerable people safety

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.

• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

1.2

General safety

WARNING!

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household and similar applications such as:

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

– farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;

– bed and breakfast type environments;

– catering and similar non-retail applications.

• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.

• Do not use other electrical appliances

(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.

• Do not damage the refrigerant circuit.

• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.

During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

If the refrigerant circuit should become damaged:

– avoid open flames and sources of ignition

– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated

• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

20 www.aeg.com

WARNING!

Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel to avoid hazard.

1.

2.

3.

4.

5.

Power cord must not be lengthened.

Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.

Do not pull the mains cable.

If the power plug socket is loose, do not insert the power plug.

There is a risk of electric shock or fire.

6.

You must not operate the appliance without the lamp cover (if foreseen) of interior lighting.

• This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.

• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.

• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

• Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.

1.3

Daily Use

• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.

• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.

• Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.

(If the appliance is Frost Free)

• Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.

• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.

• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.

• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.

• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.

1.4

Care and cleaning

• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.

• Do not clean the appliance with metal objects.

• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.

1.5

Installation

For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.

Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.

• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts

(compressor, condenser) to prevent possible burn.

• The appliance must not be located close to radiators or cookers.

• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

• Connect to potable water supply only

(If a water connection is foreseen).

1.6

Service

• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.

1.7

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the

2.

PRODUCT DESCRIPTION

1 2 3 4 5

ENGLISH

21 ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.

The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.

6 7

9

1

Maxibox drawers

8

2

Glass shelves

22 www.aeg.com

3

4

5

6

Bottle rack

Control panel

Butter shelf

Door shelf

7

8

9

Bottle shelf

Freezer basket

Rating plate

3.

OPERATION

3.1

Switching on

Insert the plug into the wall socket.

Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting.

3.2

Switching off

To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.

3.3

Temperature regulation

The temperature is automatically regulated.

To operate the appliance, proceed as follows:

• turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the minimum coldness.

• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.

A medium setting is generally the most suitable.

However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:

• room temperature

• how often the door is opened

• the quantity of food stored

• the location of the appliance.

If the ambient temperature is high or the appliance is fully loaded, and the appliance is set to the lowest temperatures, it may run continuously causing frost to form on the rear wall. In this case the dial must be set to a higher temperature to allow automatic defrosting and therefore reduced energy consumption.

4.

DAILY USE

4.1

Freezing fresh food

The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.

To freeze fresh foods it is not necessary to change the medium setting.

However, for a faster freezing operation, turn the temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.

In this condition, the refrigerator compartment temperature might drop below 0°C. If this occurs reset the temperature regulator to a warmer setting.

Place the fresh food to be frozen on the top compartment.

4.2

Storage of frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2 hours.

The freezer drawers ensure that it is quick and easy to find the food package you want. If large quantities of food are to be stored, remove all drawers except for the bottom drawer which needs to be in place to provide good air circulation. On all shelves it is possible to place

ENGLISH

23 food that protrude until 15 mm from the door.

In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has been off for longer that the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooling).

4.3

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking will take longer.

4.4

Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

4.6

Positioning the door shelves

To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights.

To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the shelf in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

1

2

3

4.5

Bottle rack

Place the bottles (with the opening facing front) in the pre-positioned shelf.

4.7

Removal of freezing baskets from the freezer

The freezing baskets have a limit stop to prevent their accidental removal or falling out. At the time of its removal from the freezer, pull the basket towards yourself and, upon reaching the end point, remove the basket by tilting its front upwards.

If the shelf is positioned horizontally, place only closed bottles.

This bottle holder shelf can be tilted in order to store previously opened bottles. To obtain this result, pull the shelf up so it can rotate upwards and be placed on the next higher level.

24 www.aeg.com

1

2

At the time of putting it back, slightly lift the front of the basket to insert it into the freezer. Once you are over the end points, push the baskets back in their position.

5.

HELPFUL HINTS AND TIPS

5.1

Normal Operating Sounds

• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound when the refrigerant is pumped through the coils or tubing.

This is correct.

• When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and you will hear a whirring sound and a pulsating noise from the compressor.

This is correct.

• The thermic dilatation might cause a sudden cracking noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon.

This is correct.

• When the compressor switches on or switches off, you will hear a faint

"click" of the temperature regulator.

This is correct.

5.2

Hints for energy saving

• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the

Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.

5.3

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator

• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

• position food so that air can circulate freely around it

5.4

Hints for refrigeration

Useful hints:

Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer.

For safety, store in this way only one or two days at the most.

Cooked foods, cold dishes, etc.: these should be covered and may be placed on any shelf.

Fruits and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided. When in contact, lemon juice can discolor the plastic parts of your fridge. It is therefore recommended to keep citruses in separate containers.

Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.

Bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.

Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.

5.5

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

• the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;

• the freezing process takes 24 hours.

No further food to be frozen should be added during this period;

• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;

• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;

• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;

• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;

• lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;

ENGLISH

25

• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;

• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

5.6

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;

• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the shortest possible time;

• not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary;

• once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;

• do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

6.

CARE AND CLEANING

6.1

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.

Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

CAUTION!

Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.

This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.

6.2

Periodic cleaning

The equipment has to be cleaned regularly:

• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.

• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.

• rinse and dry thoroughly.

26 www.aeg.com

Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.

Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.

Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.

Take care of not to damage the cooling system.

Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/ damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.

After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.

6.3

Defrosting the refrigerator

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a drain hole into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.

It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside.

Use the special cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole.

6.4

Defrosting the freezer

A certain amount of frost will always form on the freezer shelves and around the top compartment.

Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm.

To remove the frost, follow the instructions below:

• pull out the plug from the wall socket or switch off the appliance

• remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place

• remove the freezer drawers

• put insulating material around the drawers, e.g. blankets or newspapers.

Defrosting can be accelerated by placing bowls with hot water (not boiling) inside the freeze

• Loosen the drainage channel from its resting position, push it in according to the illustration and place it in the bottom freezer drawer where water can collect

• carefully scrape off the ice when it starts to thaw. Use a wood or a plastic scraper

• when all the ice has melted, clean and wipe the cabinet dry, then put the drainage channel back in place.

• switch on the cabinet and replace the frozen foodstuff.

It is recommended to operate the appliance at the highest position of the thermostatic control for some hours so that it can reach the sufficient storing temperature as soon as possible.

ENGLISH

27

Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it. Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process other than those recommended by the manufacturer. A temperature rise of the frozen food packs, during defrosting, may shorten their safe storage life.

7.

TROUBLESHOOTING

CAUTION!

Before troubleshooting, disconnect the power supply.

Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Problem

The appliance is noisy.

Possible cause

The appliance is not supported properly.

There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Solution

Check if the appliance stands stable (all the four feet should be on the floor).

Set a warmer temperature.

The compressor operates continually.

Water flows on the rear plate of the refrigerator.

Water flows into the refrigerator.

The Temperature regulator may be set incorrectly.

The door is not closed correctly.

The door has been opened too frequently.

The product temperature is too high.

The room temperature is too high.

During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.

The water outlet is clogged.

Refer to "Closing the door".

Do not keep the door open longer than necessary.

Let the product temperature decrease to room temperature before storage.

Decrease the room temperature.

This is correct.

Clean the water outlet.

28 www.aeg.com

Problem

Water flows on the ground.

There is too much frost and ice.

The temperature in the appliance is too low.

The temperature in the appliance is too high.

The temperature in the refrigeration is too high.

The temperature in the freezer is too high.

The appliance does not operate.

Possible cause

Products prevent that water flows into the water collector.

The melting water outlet does not flow in the evaporative tray above the compressor.

Products are not wrapped properly.

The door is not closed correctly.

The Temperature regulator may be set incorrectly.

The Temperature regulator may be set incorrectly.

Solution

Make sure that products do not touch the rear plate.

Attach the melting water outlet to the evaporative tray.

Wrap the products better.

Refer to "Closing the door".

Set a higher temperature.

Set a higher temperature.

The Temperature regulator may be set incorrectly.

Set a lower temperature.

The door is not closed correctly.

The product temperature is too high.

Many products are stored at the same time.

There is no cold air circulation in the appliance.

Products are too near to each other.

Refer to "Closing the door".

Let the product temperature decrease to room temperature before storage.

Store less products at the same time.

Make sure that there is cold air circulation in the appliance.

Store products so that there is cold air circulation.

The lamp does not work.

The appliance is switched off.

The mains plug is not connected to the mains socket correctly.

The appliance has no power. There is no voltage in the mains socket.

The lamp is in stand-by.

Switch on the appliance.

Connect the mains plug to the mains socket correctly.

Connect a different electrical appliance to the mains socket. Contact a qualified electrician.

Close and open the door.

Problem Possible cause

The lamp is defective.

If your appliance is still not working properly after making the above checks, contact the After Sales Centre.

7.1

Replacing the lamp

5.

6.

7.

The appliance is equipped with a longlife LED interior light.

1.

Disconnect the appliance.

2.

3.

4.

Push the movable part to unhook the lamp cover (1).

Remove the lamp cover (2).

If needed replace the lamp with a light of similar characteristic and power. It is suggested to use Osram

PARATHOM SPECIAL T26 0.8 Watts.

Install the lamp cover.

Connect the appliance.

Open the door. Make sure that the lamp comes on.

1

ENGLISH

29

Solution

Refer to "Replacing the lamp".

2

7.2

Closing the door

1.

2.

3.

Clean the door gaskets.

If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".

If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service

Center.

8.

INSTALLATION

WARNING!

Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.

8.1

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Ambient temperature Climate class

SN

N

ST

T

+10°C to + 32°C

+16°C to + 32°C

+16°C to + 38°C

+16°C to + 43°C

8.2

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least

100 mm . Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

30 www.aeg.com

2

100 mm min

3

1

A B

4

WARNING!

It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

8.3

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.

The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C.

Directives.

8.4

Rear spacers

You can find the two spacers in the bag with documentation.

Do these steps to install the spacers:

1.

2.

Release the screw.

Engage the spacer below the screw.

3.

4.

Turn the spacer to the right position.

Tighten again the screws.

8.5

Levelling

When placing the appliance ensure that it stands level. This can be achieved by two adjustable feet at the bottom in front.

8.6

Removing the shelf holders

Your appliance is equipped with shelf retainers that make it possible to secure the shelves during transportation.

To remove them proceed as follows:

1.

2.

Move the shelf holders in the direction of the arrow (A).

Raise the shelf from the rear and push it forward until it is freed (B).

3.

Remove the retainers (C).

A

ENGLISH

31 the spacer (C) and place them on the opposite side.

A

C

B

B

C

• Re-insert the cover (1) on the opposite side.

1

8.7

Door reversibility

WARNING!

Before carrying out any operations, remove the plug from the power socket.

To carry out the following operations, we suggest that this be made with another person that will keep a firm hold on the doors of the appliance during the operations.

• Remove the spacer (A) and move to the other side of the hinge pivot (B).

• Remove the doors.

• Remove the left-hand cover pin of the middle hinge (C,D) and move to the other side.

• Fit the pin of the middle hinge (B) into the left-hand hole of the lower door.

A

B

• Remove the plugs on the upper side of both doors and move them to the other side

• Re-insert the lower door on the lower hinge pivot .

• Insert the middle hinge into the left drill of the lower door.

• Unscrew the upper hinge pivot and place it on the opposite side.

• Fit the upper door on the upper door pivot.

• Re-insert the upper door on the middle hinge pivot slightly tilting both doors.

• Re-screw the middle hinge . Do not forget the plastic spacer .

E F

C D

• Remove using a tool the cover (A). Unscrew the lower hinge pivot (B) and

32 www.aeg.com

2

1

• Remove the covers (B). Remove the cover pins (A).

• Unscrew the handles (C) and fix them on the opposite side.

• Re-insert the cover pins (A) on the opposite side.

Do a final check to make sure that:

• All screws are tightened.

• The magnetic seal adheres to the cabinet.

• The door opens and closes correctly.

If the ambient temperature is cold (i.e. in

Winter), the gasket may not fit perfectly to the cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the gasket.

In case you do not want to carry out the above mentioned operations, contact the nearest After Sales Service Force.

The After Sales Service specialist will reverse the doors at your cost.

B

C

A

9.

TECHNICAL DATA

Dimension

Rising Time

Voltage

Frequency

Height

Width

Depth

The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.

1750 mm

595 mm

658 mm

20 h

230 V

50 Hz

ENGLISH

33

10.

ENVIRONMENT CONCERNS

Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to recycle it.

Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

34 www.aeg.com

INHALT

1.

SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.

GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.

BETRIEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4.

TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

6.

REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

7.

FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

8.

MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

9.

TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum

Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu erhalten: www.aeg.com

Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten: www.aeg.com/productregistration

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben: www.aeg.com/shop

KUNDENDIENST UND -BETREUUNG

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden

(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),

Seriennummer.

Warnungs-/ Sicherheitshinweise.

Allgemeine Hinweise und Ratschläge

Hinweise zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

1.

DEUTSCH

35

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine optimale Nutzung des Geräts vor der

Montage und dem ersten Gebrauch das vorliegende Benutzerhandbuch einschließlich der Ratschläge und Warnungen aufmerksam durch. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und

Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Gebrauchsanleitung gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Geräts dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Geräts über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.

Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die

Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden

Gebrauchsanweisung, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder

Haftung freigestellt ist.

1.1

Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen

• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren

Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!

• Ziehen Sie vor der Entsorgung des

Gerätes den Netzstecker, schneiden

Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die

Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschlie-

ßen können.

• Wenn dieses Gerät mit magnetischer

Türdichtung ein älteres Modell mit

Schnappverschluss (Türlasche) an der

Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das

Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.

1.2

Allgemeine

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass die Belüftungs-

öffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.

• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt und

ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:

– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern

– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels,

Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten

– Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten

– Catering und einzelhandelsfremde

Anwendungen

• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den

Abtauprozess zu beschleunigen.

• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen

Zweck zugelassen sind.

• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.

• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im

Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches

Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.

Achten Sie beim Transport und bei der Montage des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.

36 www.aeg.com

Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:

– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden

– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften

• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/ oder zu Stromschlägen führen.

WARNUNG!

Elektrische Bauteile (Netzkabel,

Stecker, Kompressor) dürfen zur

Vermeidung von Gefahren nur vom Kundendienst oder einer

Fachkraft ausgewechselt werden.

1.

2.

3.

Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.

Vergewissern Sie sich, dass der

Netzstecker nicht von der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter oder beschädigter Netzstecker

überhitzt und kann einen Brand verursachen.

Vergewissern Sie sich, dass der

Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.

4.

5.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Stecken Sie den Netzstecker niemals in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

6.

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (falls vorhanden) für die Innenbeleuchtung.

• Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport.

• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.

• Setzen Sie das Gerät nicht über eine längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

• Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind!

Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.

1.3

Täglicher Gebrauch

• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die

Kunststoffteile des Gerätes.

• Lagern Sie keine feuergefährlichen

Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät.

Explosionsgefahr.

• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass in der Rückwand.

(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)

• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.

• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.

• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.

• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da der Druckanstieg in den

Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.

• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der

Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.

1.4

Reinigung und Pflege

• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den

Netzstecker aus der Steckdose.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.

• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.

• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen

Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem

Boden des Geräts an.

1.5

Montage

Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.

• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in

Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem

Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die

Verpackung auf.

• Lassen Sie das Gerät mindestens vier

Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den

Kompressor zurückfließen kann.

• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.

• Das Gerät sollte zur Vermeidung von

Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von

Heizkörpern oder Kochern installiert werden.

• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.

• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.

1.6

Kundendienst

• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen

DEUTSCH

37 diese nur von einem qualifizierten

Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.

• Wenden Sie sich für Reparaturen und

Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.

1.7

Umweltschutz

Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das

Gerät darf nicht wie normaler

Hausmüll entsorgt werden. Die

Isolierung enthält entzündliche

Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der

Nähe des Wärmetauschers. Die

Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol markiert sind, können recycelt werden.

38 www.aeg.com

2.

GERÄTEBESCHREIBUNG

1 2 3 4 5 6 7

9

3

4

1

2

5

Maxibox-Schubladen

Glasablagen

Flaschenhalter

Bedienfeld

Butterfach

8

8

9

6

7

Türablage

Flaschenablage

Gefrierkorb

Typenschild

3.

BETRIEB

3.1

Einschalten des Geräts

Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.

Drehen Sie den Temperaturregler im

Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.

3.2

Ausschalten des Geräts

Drehen Sie den Temperaturregler zum

Ausschalten des Geräts in die Position

"O".

3.3

Temperaturregelung

Die Temperatur wird automatisch geregelt.

Bedienen Sie das Gerät wie folgt:

• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.

• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.

eine mittlere Einstellung ist im

Allgemeinen am besten geeignet.

Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die

Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt:

• von der Raumtemperatur

• von der Häufigkeit der Türöffnung

• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel

• und vom Standort des Geräts.

DEUTSCH

39

Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung kommen.

In diesem Fall muss eine höhere

Temperatur gewählt werden, die ein automatisches Abtauen ermöglicht und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch.

4.

TÄGLICHER GEBRAUCH

4.1

Einfrieren frischer

Lebensmittel

Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum längerfristigen Lagern von bereits gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln.

Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine Änderung der mittleren Einstellung nicht erforderlich.

Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.

Unter diesen Umständen kann die Temperatur im Kühlschrank unter 0 °C fallen. Ist dies der Fall, drehen Sie den Temperaturregler auf eine wärmere Einstellung.

Legen Sie die einzufrierenden frischen

Lebensmittel in das obere Fach.

4.2

Lagerung gefrorener

Lebensmittel

Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder wenn das Gerät einige Zeit nicht benutzt wurde, mindestens

2 Stunden lang eingeschaltet, bevor sie

Lebensmittel hineingeben.

Die Gefrierschubladen sorgen dafür, dass Sie die Lebensmittel schnell und einfach finden. Wenn große Mengen an

Lebensmitteln gelagert werden sollen, entfernen Sie die Schubladen, ausgenommen die untere Schublade, die an ihrem Platz bleiben muss, um eine gute

Luftzirkulation zu garantieren. Alle Lebensmittel müssen mit einem Mindestabstand von 15 mm von der Gerätetür gelagert werden.

Kam es zum Beispiel durch einen

Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle mit den technischen Daten angegebene

Wert (siehe „Ausfalldauer“) zu einem ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und nach dem

Abkühlen erneut eingefroren werden.

4.3

Auftauen

Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.

Kleinere Teile können sogar direkt aus dem Gefrierraum entnommen und anschließend sofort gekocht werden. In diesem Fall dauert der Garvorgang etwas länger.

4.4

Verstellbare Ablagen

Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.

40 www.aeg.com

und setzen Sie sie dann in gewünschter

Höhe wieder ein.

1

2

3

4.5

Flaschenhalter

Im voreingestellten Flaschenhalter können Flaschen (mit der Öffnung nach vorn) gelagert werden.

Legen Sie nur verschlossene Flaschen in den Flaschenhalter, wenn er sich in horizontaler Stellung befindet.

Sie können den Flaschenhalter nach oben kippen, damit dort auch bereits geöffnete Flaschen gelagert werden können. Ziehen Sie dazu den Flaschenhalter nach oben und lassen Sie ihn in die nächsthöhere Stellung einrasten.

4.7

Entnahme von

Gefrierkörben aus dem

Gefrierschrank

Die Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag ausgestattet, der ein versehentliches Herausziehen oder ein Herausfallen verhindert. Um einen Gefrierkorb aus dem Gefriergerät zu nehmen, ziehen Sie den Korb zu sich, bis er den Anschlag erreicht. Dann kippen Sie den Korb mit der

Vorderseite nach oben, bis er sich herausnehmen lässt.

1

2

4.6

Positionieren der

Türablagen

Die Türablagen können in verschiedener

Höhe positioniert werden; damit ermöglichen sie das Lagern verschieden großer

Lebensmittelpackungen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Ziehen Sie die Ablage langsam in Pfeilrichtung, bis sie sich herausheben lässt,

Wenn Sie den Gefrierkorb wieder zurück in das Gerät einschieben möchten, heben Sie die Vorderseite des Korbs leicht an und setzen Sie ihn in das Gefriergerät ein. Sobald der Gefrierkorb über den

Anschlag hinweg ist, schieben Sie ihn wieder in seine ursprüngliche Position.

DEUTSCH

41

5.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE

5.1

Normale

Betriebsgeräusche

• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das

Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.

• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes

Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.

• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.

• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des

Temperaturreglers zu hören. Das ist normal.

5.2

Energiespartipps

• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.

• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen.

Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren

Energieverbrauch ermöglicht.

5.3

Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel

So erzielen Sie die besten Ergebnisse:

• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten in den Kühlschrank.

• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark riechen.

• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft frei zirkulieren kann.

5.4

Hinweise für die Kühlung

Tipps:

Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen

Sie diese auf die Glasablage über der

Gemüseschublade.

Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei

Tage auf diese Weise.

Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: Diese sollten abgedeckt auf eine der Ablagen gelegt werden.

Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und in die dafür vorgesehene(n) Schublade(n) legen. Wenn die Kunststoffteile

Ihres Kühlschranks mit Zitronensaft in

Kontakt kommen, können sie sich verfärben. Es wird empfohlen, Zitrusfrüchte in getrennten Behältern zu lagern.

Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.

Flaschen: Bitte bewahren Sie Flaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der

Tür auf.

Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und

Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.

5.5

Hinweise zum Einfrieren

Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:

• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem

Typschild angegeben;

• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden

Lebensmittel in das Gefrierfach;

• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter Qualität ein;

• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere

Portionen ein, damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie später

42 www.aeg.com

nur die Menge auftauen müssen, die

Sie gerade benötigen;

• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben;

• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;

• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere;

Salz verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;

• werden Gefrierwürfel direkt nach der

Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;

• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.

5.6

Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte

So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:

• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.

• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.

• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie die Tür nicht länger offen als notwendig.

• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.

• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten werden.

6.

REINIGUNG UND PFLEGE

6.1

Reinigung des Innenraums

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.

Verwenden Sie keine aggressiven

Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.

VORSICHT!

Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

6.2

Regelmäßige Reinigung

Der gesamte Kühlschrank muss regelmä-

ßig gereinigt werden:

• Reinigen Sie die Innenseiten und die

Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.

• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.

• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.

DEUTSCH

43

Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des

Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.

Benutzen Sie zur Reinigung des

Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder

Wachspolituren, da diese die

Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.

Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der

Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des

Geräts und es verbraucht weniger Strom.

Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.

Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.

Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.

6.3

Abtauen des Kühlschranks

Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Kompressors automatisch vom Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine

Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.

Reinigen Sie deshalb regelmäßig die

Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne an der Rückwand des Kühlraums, damit das Tauwasser nicht überläuft und auf die gelagerten Lebensmittel tropft.

Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Abflussöffnung befindet.

6.4

Abtauen des Gefriergeräts

Auf den Ablagen des Gefriergeräts und im Innern des oberen Fachs bildet sich stets etwas Reif.

Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn die

Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm erreicht hat.

Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:

• Ziehen Sie zur Unterbrechung der

Stromversorgung den Netzstecker aus der Wandsteckdose oder schalten Sie das Gerät aus.

• Verpacken Sie das gesamte Gefriergut in mehrere Schichten Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen

Ort.

• Nehmen Sie die Gefrierschubladen heraus.

• Wickeln Sie die Gefrierschubladen in wärmeisolierendes Material wie z. B.

Decken oder Zeitungen ein.

Stellen Sie Schalen mit heißem Wasser

(das nicht kochen darf) in das Gerät, um den Abtauprozess zu beschleunigen.

44 www.aeg.com

• Lösen Sie den Ablaufkanal unten im

Gerät aus seiner Halterung und drücken Sie ihn wie in der Abbildung ersichtlich nach innen. Stellen Sie eine

Schüssel unter den Auslass, um das

Wasser aufzufangen.

• Es ist möglich, die Eisschicht vorsichtig mit dem Eiskratzer zu entfernen, wenn sie anzutauen beginnt. Verwenden Sie einen Schaber aus Holz oder Kunststoff.

• Wischen Sie das Gerät aus, wenn das

Eis komplett abgetaut ist. Trocknen

Sie es dann gründlich und setzen Sie den Ablaufkanal wieder an seine ursprüngliche Stelle.

• Setzen Sie die Schubladen mit den Lebensmitteln wieder ein und schalten

Sie das Gefriergerät ein.

Es wird empfohlen, das Gerät jetzt einige Stunden lang mit der höchsten

Einstellung des Temperaturreglers laufen zu lassen, damit es die erforderliche Lagertemperatur schnellstmöglich erreicht.

Entfernen Sie Reif und Eis vom

Verdampfer bitte niemals mit scharfen metallischen Gegenständen, da dieser dadurch beschädigt werden könnte. Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen. Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts während des Abtauens des Geräts kann die Lagerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.

7.

FEHLERSUCHE

VORSICHT!

Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der

Steckdose.

Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.

Störung Mögliche Ursache

Das Gerät ist zu laut.

Das Gerät ist nicht korrekt abgestützt.

Der Kompressor arbeitet ständig.

Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche

(Kompressor und Kühlkreislauf)

Abhilfe

Prüfen Sie, ob das Gerät stabil steht (alle vier Füße müssen fest auf dem Boden stehen).

Stellen Sie eine wärmere

Temperatur ein.

Der Temperaturregler kann falsch eingestellt sein.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Die Tür wurde zu häufig geöffnet.

Siehe hierzu "Schließen der Tür".

Lassen Sie die Tür nicht länger als unbedingt erforderlich offen.

DEUTSCH

45

Störung

Wasser fließt auf die hintere Platte des

Kühlschranks.

Wasser fließt in den

Kühlschrank.

Wasser fließt auf den Boden.

Zu hohe Reif- und

Eisbildung.

Die Temperatur im

Gerät ist zu niedrig.

Die Temperatur im

Gerät ist zu hoch.

Die Temperatur im

Kühlschrank ist zu hoch.

Mögliche Ursache

Die Produkttemperatur ist zu hoch.

Die Raumtemperatur ist zu hoch.

Beim automatischen Abtauen schmilzt der Frost auf der hinteren Platte.

Der Wasserabflusskanal ist verstopft.

Die eingelegten Produkte verhindern, dass das Wasser zum Kollektor fließt.

Der Tauwasserablauf läuft nicht in die Verdampferschale über dem Kompressor.

Das Gefriergut ist nicht korrekt verpackt.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Der Temperaturregler kann falsch eingestellt sein.

Der Temperaturregler kann falsch eingestellt sein.

Der Temperaturregler kann falsch eingestellt sein.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Die Produkttemperatur ist zu hoch.

Es wurden gleichzeitig zu viele Produkte zum Eingefrieren eingelegt.

Es zirkuliert keine Kaltluft im Innern des Gerätes.

Abhilfe

Lassen Sie die Produkttemperatur auf Raumtemperatur abkühlen, bevor

Sie die Produkte einlagern.

Senken Sie die Raumtemperatur.

Das ist normal.

Reinigen Sie den Wasserabflusskanal.

Stellen Sie sicher, dass die

Produkte nicht die hintere

Platte berühren.

Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.

Verpacken Sie die Produkte besser.

Siehe hierzu "Schließen der Tür".

Stellen Sie eine höhere

Temperatur ein.

Stellen Sie eine höhere

Temperatur ein.

Stellen Sie eine niedrigere

Temperatur ein.

Siehe hierzu "Schließen der Tür".

Lassen Sie die Produkttemperatur auf Raumtemperatur abkühlen, bevor

Sie die Produkte einlagern.

Legen Sie gleichzeitig weniger Produkte zum Eingefrieren ein.

Stellen Sie sicher, dass die

Kaltluft im Gerät zirkuliert.

46 www.aeg.com

Störung

Die Temperatur im

Gefrierschrank ist zu hoch.

Mögliche Ursache

Die einzufrierenden Packungen liegen zu dicht aneinander.

Abhilfe

Stellen Sie sicher, dass die

Kaltluft im Gerät zirkuliert und die Produkte dies nicht verhindern.

Schalten Sie das Gerät ein.

Das Gerät funktioniert nicht.

Das Gerät ist abgeschaltet.

Der Netzstecker ist nicht richtig in die Steckdose gesteckt.

Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.

Die Lampe funktioniert nicht.

Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine

Spannung an der Netzsteckdose an.

Versuchen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser

Steckdose funktioniert.

Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Öffnen und schließen Sie die Tür.

Die Lampe ist im Standby-Modus.

Die Lampe ist defekt.

Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, falls Ihr Gerät nach dem Durchführen der oben genannten Überprüfungen noch immer nicht korrekt arbeitet.

6.

7.

Siehe hierzu "Ersetzen der

Lampe".

Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, ob die Lampe aufleuchtet.

7.1

Austauschen der Lampe

Das Gerät ist mit einer langlebigen LED-

Innenbeleuchtung ausgestattet.

1.

Schalten Sie das Gerät aus.

2.

3.

4.

5.

Drücken Sie das bewegliche Teil, um die Lampenabdeckung auszuhängen

(1).

Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab (2).

Ersetzen Sie die Lampe durch eine mit gleichwertigen Eigenschaften und derselben Leistung. Es wird empfohlen Osram PARATHOM SPE-

CIAL T26 0,8 Watt zu verwenden.

Bringen Sie die Lampenabdeckung an.

1

7.2

1.

2.

3.

2

Schließen der Tür

Reinigen Sie die Türdichtungen.

Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.

Siehe hierzu „Montage“.

Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden

Sie sich hierzu an den Kundendienst.

DEUTSCH

47

8.

MONTAGE

WARNUNG!

Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um

Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

8.1

Aufstellung

Installieren Sie dieses Gerät an einem

Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:

Umgebungstemperatur Klimaklasse

SN

N

ST

T

+10°C bis + 32°C

+16°C bis + 32°C

+16°C bis + 38°C

+16°C bis + 43°C

100 mm min

A B

8.2

Standort

Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand von Wärmequellen wie Heizungen,

Boilern, direkter Sonneneinstrahlung etc.

aufgestellt werden. Vergewissern Sie sich, dass Luft an der Rückseite des Geh-

äuses frei zirkulieren kann. Um einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen, sollte der Abstand zwischen der Oberseite des

Gehäuses und dem Hängeschrank mindestens 100 mm betragen, wenn das

Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wird. Allerdings sollte die Aufstellung des Geräts unter einem Hängeschrank nach Möglichkeit vermieden werden. Die ordnungsgemäße waagrechte Ausrichtung des Gerätes kann mithilfe eines oder mehrerer verstellbarer Füße am Sockel des Gehäuses erfolgen.

WARNUNG!

Es muss möglich sein, das Gerät von der Hauptstromversorgung zu trennen; daher sollte der

Netzstecker nach der Installation leicht zugänglich sein.

8.3

Elektrischer Anschluss

Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen

Anschlusswerten übereinstimmen.

Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem

Zweck ist der Netzstecker mit einem

Schutzkontakt ausgestattet. Falls die

Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker erden.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei Missachtung der vorstehenden

Sicherheitshinweise.

Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.

8.4

Hintere Distanzstücke

Die beiden Distanzstücke befinden sich im Beutel mit den Unterlagen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Distanzstücke anzubringen:

1.

2.

Lösen Sie die Schraube.

Setzen Sie das Distanzstück unter dem Schraubenkopf ein.

48 www.aeg.com

3.

4.

Drehen Sie das Distanzstück in die richtige Position.

Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

2

A

B

3

1

4

C

8.5

Ausrichten

Bei der Aufstellung des Geräts ist dieses waagerecht auszurichten. Dies lässt sich mit zwei Schraubfüßen am vorderen Sockel des Gerätes erreichen.

8.6

Entfernen der

Ablagensicherungen

Das Gerät ist mit Ablagensicherungen ausgestattet, die zum Sichern der Ablagen während des Transports dienen.

Entfernen Sie diese Sicherungen wie folgt:

1.

Schieben Sie die Ablagensicherungen in Pfeilrichtung (A).

2.

3.

Heben Sie die Ablage hinten an und drücken Sie sie nach vorn, bis sie sich herausnehmen lässt (B).

Entfernen Sie die Sicherungen (C).

8.7

Wechseln des

Türanschlags

WARNUNG!

Vor der Durchführung von Arbeiten am Gerät ist stets der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

Die nachfolgend beschriebenen

Schritte sollten von mindestens zwei Personen durchgeführt werden, um ein Herunterfallen der

Türen zu vermeiden.

• Entfernen Sie das Distanzstück (A), und befestigen Sie es an der anderen

Seite des Scharnierhaltestifts (B).

• Entfernen Sie die Türen.

• Entfernen Sie den linken Stift des mittleren Scharniers (C, D), und befestigen

Sie ihn an der anderen Seite.

• Befestigen Sie den Stift des mittleren

Scharniers (B) in der linken Bohrung der unteren Tür.

A

B

E F

DEUTSCH

49

• Hängen Sie die obere Tür wieder in den Haltestift des mittleren Scharniers ein. Dabei beide Türen leicht neigen.

• Schrauben Sie das mittlere Scharnier wieder fest. Das Kunststoff-Distanzstück nicht vergessen.

C D

• Entfernen Sie die Abdeckung (A) mit einem geeigneten Werkzeug. Lösen

Sie den Haltestift (B) des unteren

Scharniers, entfernen Sie das Distanzstück (C) und montieren Sie sie an der gegenüberliegenden Seite.

A

B

C

• Bringen Sie die Abdeckung (1) an der gegenüberliegenden Seite wieder an.

1

B

2

1

• Nehmen Sie die Abdeckungen (B) ab.

Nehmen Sie die Haltestifte (A) der Abdeckungen ab.

• Schrauben Sie die Griffe (C) ab und montieren Sie sie an der gegenüberliegenden Seite.

• Bringen Sie die Haltestifte (A) an der gegenüberliegenden Seite wieder an.

• Entfernen Sie die Kappen an der

Oberseite beider Türen, und befestigen Sie diese an der anderen Seite.

• Hängen Sie die untere Tür wieder am unteren Scharnier ein.

• Setzen Sie das mittlere Scharnier in die linke Bohrung der unteren Tür ein.

• Lösen Sie den Haltestift des oberen

Scharniers, und montieren Sie ihn an der gegenüberliegenden Seite.

• Setzen Sie die obere Tür in den Haltestift des oberen Scharniers ein.

C

A

Führen Sie eine Endkontrolle durch, um sicherzustellen, dass:

• Alle Schrauben fest angezogen sind.

• Der magnetische Dichtungsstreifen am Gerät anliegt.

• Die Tür ordnungsgemäß öffnet und schließt.

Bei niedrigen Umgebungstemperaturen

(z. B. im Winter) kann es vorkommen, dass die Türdichtung nicht richtig am

Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall ab, bis sich die Dichtung allmählich anpasst.

50 www.aeg.com

Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie bei den oben beschriebenen

Schritten Unterstützung benötigen. Der

Servicetechniker wird dann den Türanschlag auf Ihre Kosten wechseln.

9.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

Lagerzeit bei Störung

Spannung

Frequenz

Höhe

Breite

Tiefe

Die technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild im Innern des Gerätes

1750 mm

595 mm

658 mm

20 Std.

230 V

50 Hz auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.

10.

UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem

Symbol . Entsorgen Sie die

Verpackung in den entsprechenden

Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und

Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie

Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das

Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr

Gemeindeamt.

DEUTSCH

51

www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals