Aeg S83400CTM0 Handleiding
S83400CTM0
S83409CTM0
NL Gebruiksaanwijzing
DE Benutzerinformation
2
20
2
www.aeg.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het
apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen
die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de
veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze
instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst
of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd
over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt
is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te
voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de
voedingskabel door (zo dicht mogelijk
bij het apparaat) en verwijder de deur
om te voorkomen dat kinderen een
elektrische schok krijgen of zichzelf in
het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van
een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is
van een veerslot (slot) op de deur of
het deksel, zorg er dan voor dat u het
slot onbruikbaar maakt voordat u het
oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten
kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
– bed-and-breakfast-accommodatie;
– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in
koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat
weliswaar milieuvriendelijk is, maar
ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd
zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
4
www.aeg.com
– de ruimte waar het apparaat zich
bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische
schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen
door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien
van toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.
•
•
•
•
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen
de luchtopening in de achterwand.
(Als het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de
fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van
het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de
betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze
veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het
apparaat geconsumeerd worden.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met
metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om
ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of
er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het ap-
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
paraat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit
tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie
opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
• Verwijder het afdekplaatje van de
LED-verlichting niet. Neem contact op
met de dichtstbijzijnde After Sales
Service om het LED-lichtbord indien
nodig te vervangen.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
1.7 Bescherming van het
milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het
zijn recyclebaar.
symbool
1.6 Service
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden
door een gekwalificeerd elektricien of
competent persoon.
2. BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
4
5
6
7
1 Apparaat ON/OFF -toets
4 Mode-toets
2 Toets om de temperatuur van de
5 OK -toets
koelkast lager te zetten
3 Toets om de temperatuur van de
koelkast hoger te zetten
5
8
6 Toets om de temperatuur van de
vriezer lager te zetten
6
www.aeg.com
7 Toets om de temperatuur van de
vriezer hoger te zetten
8 Display
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen in een
hard geluid door de Mode -toets en de
toets om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden in te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.
2.1 Weergave
A
B
C
D
Ga als volgt te werk om het apparaat uit
te schakelen:
1. Druk de ON/OFF-toets van het apparaat gedurende 5 seconden in.
2. Het display wordt uitgeschakeld.
3. Trek de stekker uit het stopcontact
om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.
2.4 De koelkast uitschakelen
E
Off COOL
F
G
FROST
MATIC
MATIC
min
K J
I
H
A) Indicatielampje koelvak
B) Temperatuur- en timerlampje van de
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
2.3 Uitschakelen
koelkast
Indicator als de koelkast uit is
COOLMATIC-functie
Vakantiefunctie
FROSTMATIC-functie
Vriezertemperatuur-indicator
Indicatielampje vriesvak
Alarmlampje
Kinderslotfunctie
Minute Minder-functie
2.2 Inschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat in
te schakelen:
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF -toets van het
apparaat als het display uit is.
3. Het alarm kan na een paar seconden
afgaan.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor
informatie over het resetten van het
alarm.
4. Als "dEMo" verschijnt op het display, staat het apparaat in de demonstratiestand. Raadpleeg 'Probleemoplossing'.
5. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.
Voor uitschakeling van de koelkast:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
De indicator als de koelkast uit is en
de indicator van het koelkastvak
knipperen.
Het temperatuurlampje van de koelkast toont streepjes.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Koelkast uit
wordt getoond.
2.5 De koelkast inschakelen
Voor inschakeling van de koelkast:
1. Druk op de temperatuurknop van de
koelkast.
Of:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het indicatielampje Koelkast uit
knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Koelkast uit gaat
uit.
Zie 'Temperatuuregeling' om een andere temperatuur in te stellen.
2.6 Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de koelkast en de vriezer kan worden ingesteld
met de temperatuurknoppen.
Standaard ingestelde temperatuur:
• +5°C voor de koelkast
• -18 °C voor de vriezer
De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.
NEDERLANDS
De ingestelde temperatuur zal binnen 24
uur worden bereikt.
Schommelingen van een paar graden
rond de ingestelde temperatuur zijn normaal en zijn geen storing van het apparaat.
Na een stroomonderbreking
blijft de ingestelde temperatuur
opgeslagen.
2.7 Minute Minder-functie
DeMinute Minder -functie wordt gebruikt om een akoestisch alarm in te stellen op een gekozen tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een recept gedurende een bepaalde tijd moet afkoelen
of wanneer u niet wilt vergeten dat u
flessen in de vriezer hebt geplaatst om
ze snel te laten afkoelen.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Minute Minder indicatielampje
knippert.
De Timer toont gedurende enkele
seconden de ingestelde waarde (30
minuten).
2. Druk op de knop Koeltemperatuur
om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten.
3. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het Minute Minder -indicatielampje
wordt weergegeven.
De timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert
het Minute Minder -lampje en klinkt een
alarm:
1. Verwijder alle drankjes uit het vriesvak.
2. Druk op de OK -knop om de klank
uit te schakelen en de functie te beeindigen.
De functie kan op elk moment worden
uitgeschakeld tijdens het aftellen:
1. Druk op de Mode-knop tot het Minute Minder -lampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3. Het Minute Minder -lampje gaat uit.
U kunt de tijd tijdens het aftellen en na
afloop altijd wijzigen door op de knop
7
Koeltemperatuur kouder en de knop
Koeltemperatuur warmer te drukken.
2.8 Kinderslot functie
Activeer de functie Kinderslot om de
knoppen op de displayunit te vergrendelen.
Om de functie aan te zetten:
• Druk op de knoppen koel- en vriesvak
tot het pictogram kinderslot brandt.
Gebruik dezelfde toetscombinatie voor
uitschakeling.
2.9 Alarm hoge temperatuur
Een toename van de temperatuur in de
vriesruimte (bijvoorbeeld door een eerdere stroomuitval) wordt aangegeven
door:
• knipperende indicatielampjes van het
alarm en de vriezertemperatuur
• het geluid van de zoemer.
Om het alarm te resetten:
1. Druk op een willekeurige toets.
2. De zoemer gaat uit.
3. De temperatuurweergave van de
vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een aantal seconden. En toont dan weer de ingestelde temperatuur.
4. Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn hersteld.
Als het alarm is teruggekeerd, gaat het
indicatielampje alarm uit.
2.10 Alarm bij open deur
Als de koelkastdeur enkele minuten
heeft opengestaan klinkt er een akoestisch alarm. De alarmtoestand bij geopende deur wordt aangegeven door:
• een knipperende alarmindicatie
• een zoemer
Als de normale omstandigheden zijn
hersteld (deur gesloten), wordt het
akoestische alarm uitgeschakeld.
2.11 COOLMATIC-functie
Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de
boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de COOLMATIC-
8
www.aeg.com
functie in te schakelen om deze producten sneller te koelen en om te voorkomen dat voedsel dat al in de koelkast
ligt warm wordt.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het COOLMATIC indicatielampje
knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het COOLMATIC -indicatielampje
wordt weergegeven.
De COOLMATIC-functie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld.
Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:
1. Druk op de Mode-knop tot het
COOLMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3. Het COOLMATIC-lampje gaat uit.
De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur te selecteren.
2.12 Vakantiefunctie
Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en leeg houden tijdens een lange
vakantieperiode zonder dat u vieze
luchtjes krijgt.
Als de vakantiefunctie actief is,
moet het koelvak leeg zijn.
Voor inschakeling van de functie:
Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het indicatielampje Vakantie knippert.
De temperatuurweergave van de
koelkast toont de ingestelde temperatuur.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
Het indicatielampje Vakantie wordt
getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Vakantie knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
1.
3.
Het indicatielampje Vakantie gaat
uit.
De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur te selecteren.
2.13 DYNAMICAIR-functie
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het DYNAMICAIR-lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
Het DYNAMICAIR-lampje wordt getoond.
Om de functie uit te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het DYNAMICAIR-lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
3. Het DYNAMICAIR-lampje gaat uit.
Als de functie automatisch wordt
geactiveerd, wordt het indicatielampje DYNAMICAIR niet weergegeven (zie "Dagelijks gebruik").
Het activeren van de functie DYNAMICAIR verhoogt het energieverbruik.
2.14 FROSTMATIC-functie
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het FROSTMATIC indicatielampje
knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het FROSTMATIC -indicatielampje
wordt weergegeven.
Deze functie stopt automatisch na 52
uur.
Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:
1. Druk op de Mode-knop tot het
FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit.
NEDERLANDS
9
Plaats het verse voedsel dat
moet worden ingevroren in de
FROSTMATIC-lade.
De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur te selecteren.
3. DAGELIJKS GEBRUIK
3.1 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur laten werken voordat u er producten in
plaatst.
De vriesladen zorgen ervoor dat u het
voedselpakket dat u wenst, snel en makkelijk kan vinden. Indien grote hoeveelheden voedsel moeten worden bewaard, verwijder dan alle lades behalve
de onderste lade die nodig is voor een
goede luchtcirculatie. Het voedsel kan
op alle schappen tot 15 mm ver naar de
deur uitsteken.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder
'tijdsduur' is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk
bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
3.2 Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel
kunt, voordat het gebruikt wordt, in het
koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
3.3 Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor
een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen, acvtiveer
de FROSTMATIC functie ten minste 24
uur voordat u het in te vriezen voedsel in
het vriesvak legt.
Plaats het verse voedsel dat moet worden ingevroren in het onderste compartiment.
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur kan worden ingevroren wordt
aangegeven op het typeplaatje; een
plaatje geplaatst aan de binnenkant van
het apparaat.
Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te
vriezen voedsel toe.
3.4 DYNAMICAIR
Het koelvak is voorzien van een apparaat
dat snelle koeling van voedsel mogelijk
maakt en een gelijkmatigere temperatuur in het vak.
Het apparaat activeert zichzelf indien nodig, bijvoorbeeld voor een snel temperatuurherstel nadat de deur is geopend
of als de omgevingstemperatuur hoog
is.
Stelt u in staat om het apparaat handmatig in te schakelen indien nodig (zie 'DYNAMICAIR -functie').
Het DYNAMICAIR -apparaat
stopt als de deur open is en start
onmiddellijk opnieuw nadat de
deur is gesloten.
10 www.aeg.com
3.5 Verplaatsbare legrekken
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
3.8 MAXIBOX lade
3.6 Het plaatsen van de
deurplateaus
Om het bewaren van voedselpakketten
van verschillende afmetingen mogelijk te
maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren,
gaat u als volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting
van de pijlen totdat het los komt en
plaats het schap op een andere gewenste hoogte terug.
De lade is geschikt voor het opbergen
van fruit en groente.
Er zit een schotje in de lade dat in verschillende standen gezet kan worden om
aan persoonlijke behoeftes te voldoen.
Er zit een rooster (indien aanwezig) op
de bodem van de lade om fruit en
groente op afstand te houden van eventuele vochtigheid op het oppervlak van
de bodem.
Verwijder alle delen in de lade voor
schoonmaakwerkzaamheden.
1
2
3
3.9 Flessenrek
Plaats de flessen (met de openingen
naar voren gericht) in het voorgeplaatste
schap.
3.7 FRESHBOX lade
De lade is geschikt voor het bewaren
van vers voedsel zoals vis, vlees, schelpen schaaldieren, omdat de temperatuur
in dit vak lager is dan in de rest van de
koelkast.
Als het schap horizontaal geplaatst is,
mogen alleen afgesloten flessen worden
neergezet.
Dit schap voor een flessenhouder kan
worden gekanteld om vooraf geopende
flessen te bewaren. Trek hiervoor de
houder omhoog zodat deze omhoog
draait en op het niveau erboven kan
worden geplaatst.
NEDERLANDS
11
door de voorkant naar boven te kantelen.
2
1
3.10 Vriesmandjes uit de
vriezer verwijderen
De vriesmandjes hebben een limietstop
om te voorkomen dat ze per ongeluk
verschuiven of vallen. Trek de korf naar u
toe om het uit de vriezer te halen, tot
het niet verder kan, verwijder de korf
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van
de korf een beetje op en schuift u hem
gekanteld in de vriezer. Zodra het mandje over de eindpunten heen is, kunt u
hem terug op zijn plaats schuiven.
4. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
4.1 Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dit is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt
het koelmiddel rondgepompt en dan
zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dit is
normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit
is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch
verschijnsel. Dit is normaal.
4.2 Tips voor
energiebesparing
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• de deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk
• verwijder de koelelementen niet uit de
vriesmand.
4.3 Tips voor het koelen van
vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in
het bijzonder als het een sterke geur
heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de
lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
4.4 Nuttige tips voor het
koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen,
boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze
manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz:
deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de
speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden. Citroensap kan de plastic delen van de koelkast verkleuren.
Daarom wordt aangeraden om citrusvruchten in aparte bakjes te bewaren.
12 www.aeg.com
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden
om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Flessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het
flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in
de koelkast bewaard worden.
4.5 Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een
paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die
in 24 uur ingevroren kan worden. is
vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg
gedurende deze periode niet meer in
te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties
voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien
die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel,
om te voorkomen dat dit laatste warm
wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te
bergen dan dikke; zout maakt voedsel
minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt, kan
het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is;
4.6 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, dient u:
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar
werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open
te laten staan dan strikt noodzakelijk
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw
worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
5. ONDERHOUD EN REINIGING
5.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om
de typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
NEDERLANDS
5.2 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van
restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de
binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak
beschadigen en een sterke geur
achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie
van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
5.3 Het ontdooien van de
koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, au-
13
tomatisch van de verdamper van het
koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt
via een afvoergaatje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor,
waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje
van het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt
en op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
Gebruik daarvoor de speciale reiniger,
die al in het afvoergaatje zit.
5.4 Het ontdooien van de
vriezer
Het vriesvak van dit model is een "nofrost"-type. Dit betekent dat zich in het
vriesvak geen ijs vormt als deze in bedrijf
is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen.
Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door een continue circulatie
van koude lucht in het vak, die aangedreven wordt door een automatisch geregelde ventilator.
14 www.aeg.com
6. PROBLEEMOPLOSSING
LET OP!
Voordat u problemen oplost,
trekt u eerst de stekker uit het
stopcontact.
Alleen een gekwalificeerd elektrotechnicus of een bevoegd
persoon mag problemen oplossen die niet in deze handleiding
beschreven zijn.
Tijdens een normale gebruik
hoort u geluiden (compressor,
koelmiddelcirculatie).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt
lawaai.
Het apparaat is niet stevig en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle vier de
voetjes moeten op de
vloer staan).
De compressor
werkt continu.
De thermostaatknop staat Stel een hogere temperamisschien niet goed.
tuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer
dan nodig openstaan.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het opbergt.
De omgevingstemperatuur is te hoog.
Verlaag de omgevingstemperatuur.
De functie FROSTMATIC
is ingeschakeld
Raadpleeg " FROSTMATIC functie"
De functie COOLMATIC
is ingeschakeld
Raadpleeg " COOLMATIC
functie"
Er loopt water over
Tijdens het automatische
de achterkant van de ontdooiproces ontdooit
koelkast.
de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de
koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen
dat water in de wateropvangbak kan stromen.
Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet
raken.
Er loopt water over
de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt Maak de dooiwaterafvoer
niet in de verdamperbak vast op de verdamperbak.
boven de compressor.
Er is te veel rijp en
ijs.
De producten zijn niet op
de juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
NEDERLANDS
Probleem
15
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuur in de
koelkast is te laag.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
De temperatuur in
de koelkast is te
hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.
De temperatuur in
de vriezer is te
hoog.
Producten zijn te dicht op Berg de producten zo op
elkaar geplaatst.
dat er een koude luchtcirculatie is.
Het apparaat werkt
niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed
in het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat op het stopcontact aan. Neem contact op
met een gekwalificeerd
elektricien.
De temperatuur in
het apparaat is te
hoog.
Het lampje werkt
niet.
Het lampje staat in stand- Sluit en open de deur.
by.
"dEMo" verschijnt
op het display.
Het apparaat staat in de
demonstratiestand.
Bel wanneer het advies niet tot resultaten leidt de dichtstbijzijnde klantenservice voor dit merk.
6.1 De deur sluiten
1.
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2.
Houd de knop OK ongeveer 10 seconden ingedrukt tot er een lang
zoemgeluid klinkt en het
display even uit gaat: het
apparaat gaat weer werken.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
16 www.aeg.com
7.1 Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats
waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
7.2 Locatie
Het apparaat moet ver van hittebronnen,
zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht
enz., vandaan worden geïnstalleerd.
Zorg er voor dat de lucht vrij kan circuleren aan de achterkant van de kast. Als
het apparaat onder een wandkast wordt
geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de
wandkast ten minste 100 mm bedragen
om optimale prestaties te garanderen.
Voor de beste prestatie kunt u het apparaat echter beter niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan de
onderkant van het apparaat garanderen
een nauwkeurig horizontale uitlijning.
B
A
20 mm
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren.
100 mm
min
7. MONTAGE
WAARSCHUWING!
De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daarom na
de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
7.3 Afstandhouders
achterkant
U vindt de twee afstandhouders in de
zak van de gebruikershandleiding.
Volg deze stappen om de afstandhouders te installeren:
1. Draai de schroef los.
2. Plaats de afstandhouder onder de
schroef.
3. Draai de afstandshouder in de juiste
positie.
4. Draai de schroeven opnieuw aan.
2
1
4
3
7.4 Nivellering
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas
staat wanneer u het plaatst. Deze stand
kan bereikt worden met de twee afstel-
NEDERLANDS
bare voetjes die aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn.
7.5 Het verwijderen van de
geleiders van de schappen
Uw apparaat is voorzien van borgklemmen voor de schappen die het mogelijk
maken de schappen vast te zetten tijdens transport.
Om deze te verwijderen gaat u als volgt
te werk.
1. Trek de schaphouders in de richting
van de pijl (A).
2. Til het schap aan de achterkant op
en duw het naar voren tot het vrij
komt (B).
3. Verwijder de borgklemmen (C).
17
Om de volgende handelingen uit
te voeren, raden we aan dit te
doen met de hulp van een tweede persoon die de deuren van
het apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt.
• Verwijder het afstandsstuk (A) en verplaats ze naar de andere kant van het
scharnier (B).
• Verwijder de deuren.
• Verwijder de linkerpen van het deksel
van het middelste scharnier (C, D) en
verplaats deze naar de andere kant.
• Monteer de pen van het middelste
scharnier (B) in het linkergat van de
onderste deur.
A
E
B
F
C
D
• Verwijder, met behulp van een gereedschap, het deksel (A). Schroef het
onderste scharnier (B) en het afstandsstuk (C) los en monteer ze aan de andere kant.
A
B
A
C
B
C
7.6 Omkeerbaarheid van de
deur
WAARSCHUWING!
Voordat werkzaamheden worden
uitgevoerd, moet u zich ervan
verzekeren dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken.
• Monteer het deksel (1) op de andere
kant.
18 www.aeg.com
• Verwijder de afdekkingen (B). Verwijder de afdekpennen (A).
• Schroef de handgrepen (C) los en bevestig ze aan de tegenovergestelde
zijde.
• Zet de pennen (A) terug aan de andere zijde.
1
• Verwijder de pluggen aan de bovenzijde van beide deuren en verplaats deze naar de andere kant
• Zet de onderste deur terug op het onderste scharnier.
• Breng het middelste scharnier aan in
de linkeropening van de onderste
deur.
• Schroef het onderste scharnier los en
monteer het aan de andere kant.
• Bevestig de bovenste deur op het bovenste scharnier.
• Plaats de bovenste deur weer op het
middelste scharnier en kantel beide
deuren enigszins.
• Schroef het middelste scharnier terug
vast. Vergeet het kunststof afstandsstuk niet.
2
1
B
C
A
Voer een eindcontrole uit en verzeker u
ervan dat:
• Alle schroeven zijn aangedraaid.
• De magnetische afdichtstrip vast zit
aan de kast.
• De deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is
(bijv. in de winter), kan het zijn dat het
deurrubber niet precies op de kast past.
Wacht in dat geval tot de afdichting zich
op een natuurlijke wijze zet.
Als u bovenstaande handelingen liever
niet zelf uitvoert, neem dan contact op
met de dichtstbijzijnde klantenservice.
De deskundige van de Klantenservice zal
de draairichting van de deuren op uw
kosten veranderen.
NEDERLANDS
8. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting
Hoogte
1850 mm
Breedte
595 mm
Diepte
658 mm
maximale bewaartijd bij
stroomuitval
18 h
Voltage
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant van
het apparaat en op het energielabel.
9. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
19
20 www.aeg.com
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
23
27
29
31
32
34
37
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,
damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien,
die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum
Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.aeg.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
DEUTSCH
1.
21
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine
optimale Nutzung des Geräts vor der
Montage und dem ersten Gebrauch das
vorliegende Benutzerhandbuch einschließlich der Ratschläge und Warnungen aufmerksam durch. Es ist wichtig,
dass zur Vermeidung von Fehlern und
Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Gebrauchsanleitung gut auf
und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Geräts dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Geräts über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden
Gebrauchsanweisung, da der Hersteller
bei Missachtung derselben von jeder
Haftung freigestellt ist.
1.1 Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen
können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des
Gerätes den Netzstecker, schneiden
Sie das Netzkabel (so nah wie möglich
am Gerät) ab und entfernen Sie die
Tür, so dass spielende Kinder vor
elektrischem Schlag geschützt sind
und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät
oder in der Einbaunische nicht blockiert
sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung
von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels,
Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
– Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten
– Catering und einzelhandelsfremde
Anwendungen
• Benutzen Sie keine mechanischen
oder sonstigen Hilfsmittel, um den
Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht
ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im
Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches
Gas, das jedoch leicht entflammbar
ist.
Achten Sie beim Transport und bei
der Montage des Gerätes darauf,
nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
22 www.aeg.com
Bei einer eventuellen Beschädigung
des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein
defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und einen Brand verursachen und/
oder zu Stromschlägen führen.
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter
oder beschädigter Netzstecker
überhitzt und kann einen Brand
verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker niemals in eine lockere Steckdose. Es
besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (falls vorhanden) für die Innenbeleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Setzen Sie das Gerät nicht über eine
längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in
diesem Gerät sind Speziallampen, die
nur für Haushaltsgeräte geeignet sind!
Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
1.
•
•
•
•
1.3 Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen
Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät.
Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt
vor den Luftauslass in der Rückwand.
(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht
wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten
werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke
oder Sprudel in den Tiefkühlschrank
stellen, da der Druckanstieg in den
Behältern zur Explosion führen und
das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
1.4 Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen
Abständen. Reinigen Sie den Ablauf,
falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem
Boden des Geräts an.
1.5 Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
DEUTSCH
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in
Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem
Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den
Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch Berührung von
heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite
gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur
mit dem Trinkwasseranschluss.
23
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Entfernen Sie nicht die LED-Abdeckung. Wenden Sie sich, falls notwendig, zum Austausch der LED-Platine an
Ihren Kundendienst.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
1.7 Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschädigenden Gase. Das
Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche
Gase: das Gerät muss gemäß
den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese
bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der
Nähe des Wärmetauschers. Die
Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet
wurden und mit dem Symbol
markiert sind, können recycelt
werden.
1.6 Wartung
• Elektrische Wartungsarbeiten am Gerät dürfen nur von einem qualifizierten
2. BEDIENFELD
1
2
3
4
5
6
7
1 Taste ON/OFF
4 Taste Mode
2 Taste zum Senken der Kühlraumtem-
5 Taste OK
peratur
3 Taste zur Erhöhung der Kühlraumtemperatur
8
6 Taste zum Senken der Gefrierraum-
temperatur
24 www.aeg.com
7 Taste zur Erhöhung der Gefrierraum-
temperatur
8 Display
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
lauter einstellen. Halten Sie dazu die
Taste Mode und die Taste zum Senken
der Temperatur mehrere Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt sich rückgängig machen.
2.1 Display
A
B
C
D
Off COOL
MATIC
E
F
G
FROST
MATIC
I
H
A) Anzeige „Kühlraum“
B) Anzeige „Kühlraumtemperatur und
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
2.3 Ausschalten
Zum Ausschalten des Gerätes:
1. Halten Sie die Taste ON/OFF 5 Sekunden gedrückt.
2. Das Display wird ausgeschaltet.
3. Ziehen Sie den Gerätestecker aus
der Steckdose, um das Gerät vom
Netz zu trennen.
2.4 Ausschalten des
Kühlschranks
min
K J
Informationen zur Auswahl einer anderen Temperatur finden Sie unter „Temperaturregelung“.
Timer“
Anzeige „Kühlraum ausgeschaltet“
Funktion COOLMATIC
Urlaubsmodus
Funktion FROSTMATIC
Anzeige „Gefrierraumtemperatur“
Anzeige „Gefrierraum“
Alarmanzeige
Kindersicherung
Funktion Minute Minder
2.2 Einschalten des Geräts
Zum Einschalten des Geräts:
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Drücken Sie die Taste ON/OFF ,
wenn das Display ausgeschaltet ist.
3. Nach ein paar Sekunden ertönt
möglicherweise ein akustisches
Alarmsignal.
Wie Sie den Alarm ausschalten, erfahren Sie unter „Temperaturwarnung“.
4. Wenn auf dem Display„dEMo“ angezeigt wird, befindet sich das Gerät
im Demo-Modus. Siehe hierzu „Fehlersuche“.
5. Die Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte Standardtemperatur an.
Zum Ausschalten des Kühlschranks:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeigen „Kühlraum ausgeschaltet“ und „Kühlraum“ blinken.
Die Anzeige „Kühlraumtemperatur“
zeigt Striche an.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige „Kühlraum ausgeschaltet“ leuchtet.
2.5 Einschalten des
Kühlschranks
Zum Einschalten des Kühlschranks:
1. Drücken Sie den Temperaturregler
des Kühlgeräts.
Oder
1. Drücken Sie die Taste Mode bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige „Kühlschrank aus“
blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige „Kühlschrank aus“ erlischt.
Informationen zur Auswahl einer anderen Temperatur finden Sie unter „Temperaturregelung“.
DEUTSCH
2.6 Temperaturregelung
Die Temperatur des Kühl- und Gefrierraums lässt sich durch Drücken des jeweiligen Temperaturreglers einstellen.
Stellen Sie die Standardtemperatur ein:
• +5 °C für den Kühlschrank
• -18 °C für den Gefrierschrank
Die Temperaturanzeigen zeigen die eingestellten Temperaturen an.
Die eingestellte Temperatur wird innerhalb von 24 Stunden erreicht.
Schwankungen von einigen Graden um
die eingestellte Temperatur sind normal
und kein Gerätefehler.
Nach einem Stromausfall bleibt
die eingestellte Temperatur gespeichert.
2.7 Minute Minder-Funktion
Mit der Funktion Minute Minder lässt
sich ein Alarmton einstellen, der zu der
gewünschten Zeit ertönt. Dies ist zum
Beispiel praktisch, wenn ein Gericht eine
gewisse Zeit abkühlen muss oder Sie die
Flaschen, die Sie für eine schnellere Kühlung in den Gefrierraum gelegt haben,
nicht vergessen möchten.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige Minute Minder blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten
Wert (30 Minuten) ein paar Sekunden lang an.
2. Drücken Sie die Temperatureinstelltaste des Kühlraums, um den eingestellten Wert des Timers auf 1 bis 90
Minuten zu ändern.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige Minute Minder leuchtet.
Der Timer beginnt zu blinken (min).
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige Minute Minder und es ertönt
ein Alarmsignal:
1. Entnehmen Sie die Getränke aus
dem Gefrierraum.
2. Schalten Sie den Alarmton und die
Funktion mit der Taste OK aus.
25
Diese Funktion kann während des
Countdowns jederzeit ausgeschaltet
werden:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die
Anzeige Minute Minder blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige Minute Minder erlischt.
Die Zeit kann während des Countdowns
geändert werden, indem Sie die Taste
zur Erhöhung oder Verringerung der
Kühlraumtemperatur drücken.
2.8 Funktion Kindersicherung
Schalten Sie die Kindersicherung ein, um
die Tasten der Anzeigeeinheit zu sperren.
Einschalten der Funktion:
• Drücken Sie die Tasten Kühl- und Gefrierraum, bis das Symbol Kindersicherung leuchtet.
Verwenden Sie zum Ausschalten der
Funktion dieselbe Tastenkombination.
2.9 Temperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur im Gefrierfach (zum Beispiel nach einem Stromausfall) wird wie folgt angezeigt:
• Blinkende Alarm- und Temperaturanzeige des Gefrierschranks.
• Durch das Ertönen eines Summers.
Zurücksetzen des Alarms:
1. Drücken Sie eine beliebige Taste.
2. Der Summer wird abgeschaltet.
3. Die Temperaturanzeige des Gefrierschranks zeigt die höchste erreichte
Temperatur ein paar Sekunden lang
an. Danach zeigt sie wieder die eingestellte Temperatur an.
4. Die Alarmanzeige blinkt so lange,
bis die normalen Bedingungen wieder hergestellt sind.
Danach erlischt die Alarmanzeige.
2.10 Alarm „Tür offen“
Es ertönt ein Signalton, wenn die Kühlraumtür einige Minuten lang offen steht.
Der Alarm „Tür offen“ wird wie folgt angezeigt:
• blinkende Alarmanzeige
• akustisches Signal
26 www.aeg.com
Sobald der Normalzustand wieder hergestellt ist (Tür geschlossen), wird der
Alarm ausgeschaltet.
2.11 COOLMATIC-Funktion
Wenn Sie zum Beispiel nach einem Einkauf größere Mengen warmer Lebensmittel einlegen möchten, empfehlen wir
die Aktivierung der Funktion COOLMATIC, um die Produkte schneller zu kühlen
und zu vermeiden, dass die bereits im
Kühlschrank befindlichen Lebensmittel
erwärmt werden.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige COOLMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige COOLMATIC leuchtet.
Die Funktion COOLMATIC wird nach etwa 6 Stunden automatisch abgeschaltet.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die
Anzeige COOLMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige COOLMATIC erlischt.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Temperatur
für den Kühlraum ausgeschaltet.
2.12 Urlaubsmodus
Mit dieser Funktion können Sie den
Kühlschrank über längere Zeit mit geschlossener Tür leer stehen lassen, ohne
dass sich ein unangenehmer Geruch entwickelt.
Der Kühlraum muss leer sein,
wenn Sie den Urlaubsmodus nutzen wollen.
Zum Einschalten der Funktion:
Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige „Urlaubsmodus“ blinkt.
Die Temperaturanzeige des Kühlschranks zeigt die eingestellte Temperatur an.
1.
2.
Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige „Urlaubsmodus“ leuchtet.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die
Anzeige „Urlaubsmodus“ blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige „Urlaubsmodus“ erlischt.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Temperatur
für den Kühlraum ausgeschaltet.
2.13 Funktion DYNAMICAIR
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die DYNAMICAIR Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die DYNAMICAIR Anzeige erscheint.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode bis die
Anzeige DYNAMICAIR blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige DYNAMICAIR erlischt.
Wird die Funktion automatisch
aktiviert, leuchtet die Anzeige
DYNAMICAIR nicht (siehe „Täglicher Gebrauch“).
Durch das Einschalten der Funktion DYNAMICAIR erhöht sich
der Energieverbrauch.
2.14 FROSTMATIC-Funktion
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige FROSTMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige FROSTMATIC leuchtet.
Diese Funktion endet automatisch nach
52 Stunden.
DEUTSCH
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die
Anzeige FROSTMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige FROSTMATIC erlischt.
27
Legen Sie die frischen Lebensmittel, die eingefroren werden
sollen, in den FROSTMATIC
Korb.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Gefriertemperatur ausgeschaltet.
3. TÄGLICHER GEBRAUCH
3.1 Lagerung gefrorener
Lebensmittel
3.3 Einfrieren frischer
Lebensmittel
Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder wenn das Gerät einige Zeit nicht benutzt wurde, mindestens
2 Stunden lang eingeschaltet, bevor sie
Lebensmittel hineingeben.
Die Gefrierschubladen sorgen dafür,
dass Sie die Lebensmittel schnell und
einfach finden. Wenn große Mengen an
Lebensmitteln gelagert werden sollen,
entfernen Sie die Schubladen, ausgenommen die untere Schublade, die an
ihrem Platz bleiben muss, um eine gute
Luftzirkulation zu garantieren. Alle Lebensmittel müssen mit einem Mindestabstand von 15 mm von der Gerätetür
gelagert werden.
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum
Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren
Zeitraum.
Um frische Lebensmittel einzufrieren,
schalten Sie bitte die FROSTMATICFunktion mindestens 24 Stunden, bevor
Sie die Lebensmittel in das Gefrierfach
legen, ein.
Legen Sie die frischen Lebensmittel, die
eingefroren werden sollen, in das obere
Fach.
Die maximale Lebensmittelmenge, die
in 24 Stunden eingefroren werden kann,
ist auf dem Typenschild angegeben; eine Plakette befindet sich im Innern des
Gerätes.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden.
Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierraum.
Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte
als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene
Wert (siehe „Ausfalldauer“) zu einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder
sofort gekocht und nach dem
Abkühlen erneut eingefroren
werden.
3.2 Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je
nach der zur Verfügung stehenden Zeit
im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Teile können sogar direkt aus
dem Gefrierraum entnommen und anschließend sofort gekocht werden. In
diesem Fall dauert der Garvorgang etwas länger.
3.4 DYNAMICAIR
Der Kühlschrank ist mit einer Funktion
ausgestattet, die für eine rasche Kühlung
der Lebensmittel und eine gleichmäßigere Temperatur im Innenraum sorgt.
Bei Bedarf schaltet sich diese Funktion
selbsttätig ein, z. B. zur raschen Wiederherstellung der Temperatur, nachdem
die Tür geöffnet wurde, oder wenn die
Umgebungstemperatur hoch ist.
Sie können die Funktion bei Bedarf manuell einschalten (siehe Funktion „DYNAMICAIR “).
28 www.aeg.com
3.7 FRESHBOX-Schublade
Aufgrund der in dieser Schublade im
Vergleich zum restlichen Kühlraum niedrigeren Temperatur eignet sie sich zur
Aufbewahrung von frischen Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch und Meeresfrüchten.
Die Funktion DYNAMICAIR
schaltet sich ab, wenn die Tür geöffnet wird und schaltet sich wieder ein, sobald die Tür geschlossen wird.
3.5 Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten
für das Einsetzen der Ablagen bieten.
3.6 Positionieren der
Türablagen
3.8 MAXIBOX-Schublade
Die Schublade eignet sich zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
Die Schubladentrennwand lässt sich in
verschiedene Positionen verstellen, so
dass die Unterteilung der Fächer den individuellen Bedürfnissen angepasst werden kann.
Am Boden der Schublade befindet sich
ein Gitter (je nach Ausstattung), um Obst
und Gemüse vor Feuchtigkeit zu schützen, die sich auf dem Boden bilden
kann.
Entfernen Sie zu Reinigungszwecken alle
Teile aus der Schublade.
Die Türablagen können in verschiedener
Höhe positioniert werden; damit ermöglichen sie das Lagern verschieden großer
Lebensmittelpackungen.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Ziehen Sie die Ablage langsam in Pfeilrichtung, bis sie sich herausheben lässt,
und setzen Sie sie dann in gewünschter
Höhe wieder ein.
3.9 Flaschenhalter
1
2
Im voreingestellten Flaschenhalter können Flaschen (mit der Öffnung nach
vorn) gelagert werden.
3
Legen Sie nur verschlossene Flaschen in
den Flaschenhalter, wenn er sich in horizontaler Stellung befindet.
DEUTSCH
Sie können den Flaschenhalter nach
oben kippen, damit dort auch bereits
geöffnete Flaschen gelagert werden
können. Ziehen Sie dazu den Flaschenhalter nach oben und lassen Sie ihn in
die nächsthöhere Stellung einrasten.
29
verhindert. Um einen Gefrierkorb aus
dem Gefriergerät zu nehmen, ziehen Sie
den Korb zu sich, bis er den Anschlag erreicht. Dann kippen Sie den Korb mit der
Vorderseite nach oben, bis er sich herausnehmen lässt.
2
1
3.10 Entnahme von
Gefrierkörben aus dem
Gefrierschrank
Die Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag ausgestattet, der ein versehentliches Herausziehen oder ein Herausfallen
Wenn Sie den Gefrierkorb wieder zurück
in das Gerät einschieben möchten, heben Sie die Vorderseite des Korbs leicht
an und setzen Sie ihn in das Gefriergerät
ein. Sobald der Gefrierkorb über den
Anschlag hinweg ist, schieben Sie ihn
wieder in seine ursprüngliche Position.
4. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
4.1 Normale
Betriebsgeräusche
• Nehmen Sie die Kälteakkus nicht aus
dem Gefrierkorb.
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird
das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor. Das ist
normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein
plötzliches Krachen verursachen. Das
ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist
normal.
4.3 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
4.2 Energiespartipps
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch
in lebensmittelechte Tüten und legen
Sie diese auf die Glasablage über der
Gemüseschublade.
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
unbedingt notwendig.
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten
in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
4.4 Hinweise für die Kühlung
30 www.aeg.com
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei
Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: Diese sollten abgedeckt auf eine
der Ablagen gelegt werden.
Obst und Gemüse: Gründlich reinigen
und in die dafür vorgesehene(n) Schublade(n) legen. Wenn die Kunststoffteile
Ihres Kühlschranks mit Zitronensaft in
Kontakt kommen, können sie sich verfärben. Es wird empfohlen, Zitrusfrüchte in
getrennten Behältern zu lagern.
Butter und Käse: diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt
sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in
der Verpackung zu haben.
Flaschen: Bitte bewahren Sie Flaschen
stets mit Deckel im Flaschenregal in der
Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und
Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank
aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
4.5 Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem
Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere
Portionen ein, damit diese schnell und
vollständig gefrieren und Sie später
nur die Menge auftauen müssen, die
Sie gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so
wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt
mit Gefriergut bekommen, da dieses
sonst antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere;
Salz verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand auf
der Haut führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum
auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über
die Lagerzeit zu haben.
4.6 Hinweise zur Lagerung
gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse
mit Ihrem Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in
der kürzest möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie die Tür nicht länger offen
als notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben
sehr schnell und eignen sich nicht für
ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten werden.
DEUTSCH
31
5. REINIGUNG UND PFLEGE
5.1 Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur
durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
5.2 Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen
und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen
sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der
Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
5.3 Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Kompressors automatisch vom Verdampfer des Kühlschranks
entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine
Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über
dem Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne an der Rückwand des Kühlraums,
damit das Tauwasser nicht überläuft und
auf die gelagerten Lebensmittel tropft.
Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits
in der Abflussöffnung befindet.
5.4 Abtauen des
Gefrierschranks
Das Gefrierfach dieses Modells ist vom
Typ "No Frost". Dies bedeutet, dass es
während des Betriebs weder an den Innenwänden noch auf den Lebensmitteln
zu Frostbildung kommt.
32 www.aeg.com
Die Bildung von Frost wird durch die
ständig zirkulierende Kaltluft in diesem
Fach verhindert; eine automatische Lüft-
erregelung sorgt für den Ventilatorantrieb.
6. FEHLERSUCHE
VORSICHT!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Eine Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung
nicht beschrieben ist, darf nur
von einem qualifizierten Elektriker oder einer Fachkraft durchgeführt werden.
Problem
Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche
(Kompressor und Kühlkreislauf).
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut. Unebenheiten im Boden
wurden nicht ausgeglichen.
Kontrollieren Sie, ob eventuelle Unebenheiten der
Standfläche korrekt ausgeglichen wurden, so dass alle vier Füße fest auf dem
Boden stehen.
Der Kompressor arbeitet ständig.
Der Temperaturregler
kann falsch eingestellt
sein.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen
der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht
länger als erforderlich offen.
Die Temperatur der Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur
abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist
zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Die FROSTMATIC
Siehe hierzu „FROSTMASchnellgefrier-Funktion ist TIC-Funktion“.
eingeschaltet.
Die COOLMATIC Schnell- Siehe hierzu „COOLMAgefrier-Funktion ist einge- TIC-Funktion“.
schaltet.
Wasser fließt an der
Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Beim automatischen Abtauen fließt das abgetaute Wasser an der Rückwand des Geräts herunter.
Das ist normal.
DEUTSCH
33
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Wasser fließt in den
Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhindern,
dass das Wasser zum
Wassersammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass die
Lebensmittel nicht die
Rückwand berühren.
Wasser fließt auf
den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft Befestigen Sie den Taunicht in die Verdampferwasserablauf an der Verschale über dem Komdampferschale.
pressor.
Zu starke Reif- und
Eisbildung.
Das Gefriergut ist nicht
korrekt verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel besser.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen
der Tür“.
Die Temperatur im Kühlraum ist zu niedrig.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen
der Tür“.
Die Temperatur der Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur
abkühlen, bevor Sie sie in
das Gerät legen.
Die Temperatur im
Gerät ist zu hoch.
Es wurden zu viele LeLegen Sie weniger Lebensbensmittel auf einmal ein- mittel auf einmal ein.
gelegt.
Die Temperatur im
Kühlraum ist zu
hoch.
Die Kaltluft kann im Gerät Stellen Sie sicher, dass die
nicht zirkulieren.
Kaltluft im Gerät zirkulieren
kann.
Die Temperatur im
Gefrierraum ist zu
hoch.
Die Lebensmittel liegen
zu dicht aneinander.
Lagern Sie die Lebensmittel so, dass die Kaltluft im
Gerät zirkulieren kann.
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist abgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker ist nicht
richtig in die Steckdose
gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine
Spannung an der Netzsteckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie
sich an einen qualifizierten
Elektriker.
Die Lampe befindet sich
im Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie
die Tür.
Die Lampe funktioniert nicht.
34 www.aeg.com
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
"dEMo" erscheint im Das Gerät befindet sich
Display.
im Demo-Modus.
Bitte rufen Sie den nächsten MarkenKundendienst in Ihrer Nähe an, wenn alle genannten Abhilfemaßnahmen nicht
zum gewünschten Erfolg führen.
Halten Sie die OK-Taste
ca. 10 Sekunden gedrückt,
bis ein langer Signalton ertönt und das Display eine
kurze Zeit ausgeschaltet
wird. Das Gerät arbeitet
wieder normal.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden
Sie sich hierzu an den Kundendienst.
2.
6.1 Schließen der Tür
1.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
7. MONTAGE
Installieren Sie dieses Gerät an einem
Ort, an dem die Umgebungstemperatur
mit der Klimaklasse übereinstimmt, die
auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
7.2 Standort
Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand von Wärmequellen wie Heizungen,
Boilern, direkter Sonneneinstrahlung etc.
aufgestellt werden. Vergewissern Sie
sich, dass Luft an der Rückseite des Geh-
100 mm
min
7.1 Aufstellung
äuses frei zirkulieren kann. Um einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen, sollte
der Abstand zwischen der Oberseite des
Gehäuses und dem Hängeschrank mindestens 100 mm betragen, wenn das
Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wird. Allerdings sollte die Aufstellung des Geräts unter einem Hängeschrank nach Möglichkeit vermieden
werden. Die ordnungsgemäße waagrechte Ausrichtung des Gerätes kann
mithilfe eines oder mehrerer verstellbarer Füße am Sockel des Gehäuses erfolgen.
A
20 mm
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
B
DEUTSCH
WARNUNG!
Es muss möglich sein, das Gerät
von der Hauptstromversorgung
zu trennen; daher sollte der
Netzstecker nach der Installation
leicht zugänglich sein.
7.3 Hintere Distanzstücke
Die beiden Distanzstücke befinden sich
im Beutel mit den Unterlagen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Distanzstücke anzubringen:
1. Lösen Sie die Schraube.
2. Setzen Sie das Distanzstück unter
dem Schraubenkopf ein.
3. Drehen Sie das Distanzstück in die
richtige Position.
4. Ziehen Sie die Schrauben wieder
fest.
Entfernen Sie diese Sicherungen wie
folgt:
1. Schieben Sie die Ablagensicherungen in Pfeilrichtung (A).
2. Heben Sie die Ablage hinten an und
drücken Sie sie nach vorn, bis sie
sich herausnehmen lässt (B).
3. Entfernen Sie die Sicherungen (C).
A
B
C
2
1
4
35
3
7.4 Ausrichten
Bei der Aufstellung des Geräts ist dieses
waagerecht auszurichten. Dies lässt sich
mit zwei Schraubfüßen am vorderen Sockel des Gerätes erreichen.
7.5 Entfernen der
Ablagensicherungen
Das Gerät ist mit Ablagensicherungen
ausgestattet, die zum Sichern der Ablagen während des Transports dienen.
7.6 Wechseln des
Türanschlags
WARNUNG!
Vor der Durchführung von Arbeiten am Gerät ist stets der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
Die nachfolgend beschriebenen
Schritte sollten von mindestens
zwei Personen durchgeführt werden, um ein Herunterfallen der
Türen zu vermeiden.
• Entfernen Sie das Distanzstück (A),
und befestigen Sie es an der anderen
Seite des Scharnierhaltestifts (B).
• Entfernen Sie die Türen.
• Entfernen Sie den linken Stift des mittleren Scharniers (C, D), und befestigen
Sie ihn an der anderen Seite.
• Befestigen Sie den Stift des mittleren
Scharniers (B) in der linken Bohrung
der unteren Tür.
36 www.aeg.com
A
E
• Hängen Sie die obere Tür wieder in
den Haltestift des mittleren Scharniers
ein. Dabei beide Türen leicht neigen.
• Schrauben Sie das mittlere Scharnier
wieder fest. Das Kunststoff-Distanzstück nicht vergessen.
B
F
C
D
2
• Entfernen Sie die Abdeckung (A) mit
einem geeigneten Werkzeug. Lösen
Sie den Haltestift (B) des unteren
Scharniers, entfernen Sie das Distanzstück (C) und montieren Sie sie an der
gegenüberliegenden Seite.
A
B
C
1
• Nehmen Sie die Abdeckungen (B) ab.
Nehmen Sie die Haltestifte (A) der Abdeckungen ab.
• Schrauben Sie die Griffe (C) ab und
montieren Sie sie an der gegenüberliegenden Seite.
• Bringen Sie die Haltestifte (A) an der
gegenüberliegenden Seite wieder an.
• Bringen Sie die Abdeckung (1) an der
gegenüberliegenden Seite wieder an.
1
B
C
A
• Entfernen Sie die Kappen an der
Oberseite beider Türen, und befestigen Sie diese an der anderen Seite.
• Hängen Sie die untere Tür wieder am
unteren Scharnier ein.
• Setzen Sie das mittlere Scharnier in
die linke Bohrung der unteren Tür ein.
• Lösen Sie den Haltestift des oberen
Scharniers, und montieren Sie ihn an
der gegenüberliegenden Seite.
• Setzen Sie die obere Tür in den Haltestift des oberen Scharniers ein.
Führen Sie eine Endkontrolle durch, um
sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Der magnetische Dichtungsstreifen
am Gerät anliegt.
• Die Tür ordnungsgemäß öffnet und
schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen
(z. B. im Winter) kann es vorkommen,
dass die Türdichtung nicht richtig am
Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall
ab, bis sich die Dichtung allmählich anpasst.
DEUTSCH
Wenden Sie sich an den Kundendienst,
wenn Sie bei den oben beschriebenen
Schritten Unterstützung benötigen. Der
37
Servicetechniker wird dann den Türanschlag auf Ihre Kosten wechseln.
8. TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Höhe
1850 mm
Breite
595 mm
Tiefe
658 mm
Lagerzeit bei Störung
18 Std.
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild im Innern des Gerätes
50 Hz
auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.
9. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht
mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
38 www.aeg.com
DEUTSCH
39
280152257-A-302013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement