Aeg S83400CTM0 Brugermanual

Aeg S83400CTM0 Brugermanual
S83400CTM0
S83409CTM0
DA Brugsanvisning
EN User manual
PT Manual de instruções
2
18
35
2
www.aeg.com
INDHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SIKKERHEDSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig
funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du
ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
SIKKERHEDSANVISNINGER
Læs denne brugsanvisning igennem
(inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger
ulykker og sikrer, at apparatet bruges
korrekt. For at undgå unødvendige fejl
og uheld er det vigtigt at sikre, at alle,
der bruger apparatet, er fuldt fortrolige
med dets drift og sikkerhedsfunktioner.
Gem denne vejledning og sørg for, at
den følger med apparatet, hvis det bliver
flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening
og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer
eller ting. I modsat fald er producenten
ikke ansvarlig for eventuelle skader.
1.1 Sikkerhed for børn og
udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den
nødvendige erfaring eller viden, med
mindre den, der har ansvaret for deres
sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene
det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de
ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af
(så tæt på apparatet som muligt) og
fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i
låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du
kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan
blive en dødsfælde for et barn.
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring
af madvarer og/eller drikkevarer i en
almindelig husholdning og lignende
apparater, som f.eks.:
– kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer
– stuehuse og af kunder på hoteller,
moteller og andre miljøer af indkvarteringstypen
– miljøer af Bed and Breakfast-typen
– catering og andre anvendelser uden
for detail.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at
fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med
mindre de er godkendt til formålet af
producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder
kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets
komponenter kan tage skade under
transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor
apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge
det på nogen måde. Enhver skade på
ledningen kan give kortslutning, brand
og/eller elektrisk stød.
ADVARSEL
Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal
udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret
montør for at undgå fare.
1.2 Generelt om sikkerhed
ADVARSEL
1.
Netledningen må ikke forlænges.
4
www.aeg.com
2.
•
•
•
•
Pas på, at stikket ikke bliver klemt
eller beskadiget af apparatets
bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og
starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning
er let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis
kontakten sidder løst. Fare for
elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet (hvis apparatet
er udstyret med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises
stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med
fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med
belysning) til dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til
oplysning i almindelige rum.
1.3 Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis
apparatet er af Frost Free-typen)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen,
når de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser
vedr. opbevaring af produktet. Se de
relevante vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
('brus') i frostrummet, da det skaber
tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de
spises lige fra fryseren.
1.4 Vedligeholdelse og
rengøring
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber.
• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for
afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes
der vand i bunden af apparatet.
1.5 Installation
Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for
skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det
er beskadiget. Eventuelle skader på
apparatet skal straks anmeldes til det
sted, hvor det er købt. Gem i så fald
emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer
med at tilslutte apparatet, så olien har
tid til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver
det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal
apparatets bagside stå op mod en
væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for
at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning
(hvis en vandtilslutning er nødvendig).
1.6 Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af
en autoriseret el-installatør.
• Fjern ikke LED-lampens dæksel. Kontakt Electrolux Hvidevareservice A/S
DANSK
for at udskifte LED-lampepladen, hvis
det er nødvendigt.
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der
må kun bruges originale reservedele.
5
holdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder
brændbare gasser: Apparatet
skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere
oplysninger fås hos kommunens
tekniske forvaltning. Undgå at
beskadige køleenheden, især på
bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbo, kan genvanvendes.
let
1.7 Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget,
hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med hus-
2. BETJENINGSPANEL
1
2
3
1 Apparatets ON/OFF -knap
5 OK -knap
6 Knap til sænkning af temperatur i
fryser
7 Knap til øgning af temperatur i fryser
8 Visning
Den foruddefinerede knaplyd kan ændres til en højere tone ved at trykke på
knappen Mode og knappen til sænkning
af temperatur samtidigt i nogle sekunder. Ændringen kan tilbagestilles.
2.1 Display
B
C
D
Off COOL
MATIC
E
F
G
FROST
MATIC
min
K J
I
A) Indikator, køleafdeling
5
6
7
8
B) Indikator for køleskabets tempera-
2 Knap til sænkning af køleskabets
temperatur
3 Knap til øgning af køleskabets temperatur
4 Mode-knap
A
4
H
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
tur- og timer-indikator
Indikator for slukket køleskab
COOLMATIC-funktion
Ferie-funktion
FROSTMATIC-funktion
Fryserens temperaturindikator
Indikator, fryseafdeling
Alarmindikator
Børnesikring
Minute Minder-funktion
2.2 Sådan tændes apparatet
Gør følgende for at tænde for apparatet:
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på apparatets ON/OFF -knap,
hvis displayet er slukket.
3. Alarmsignalet kan gå i gang efter få
sekunder.
Se "Alarm for for høj temperatur"
for at nulstille alarmen.
4. Hvis "dEMo" vises på displayet, er
apparatet i demo-tilstand. Se under
"Fejlfinding...".
6
www.aeg.com
5.
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede standardtemperatur.
Se under "Temperaturindstilling" for at
ændre temperaturen.
2.3 Sådan slukkes apparatet
Gør følgende for at slukke for apparatet:
1. Tryk på apparatets ON/OFF-knap i 5
sekunder.
2. Displayet slukkes.
3. Tag stikket ud af kontakten for at afbryde apparatet fra elnettet.
2.4 Slukning af køleskabet
Slukke køleskabet:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
Indikator for slukket køleskab og indikatoren for køleskabet blinker.
Indikatoren for køleskabets temperatur viser tankestreger.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. Indikatoren for køleskab slukket vises.
2.5 Tændning af køleskabet
Tænde køleskabet:
1. Tryk på køleskabs-temperaturvælgeren.
Eller:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det
modsvarende ikon vises.
Indikatoren for Køleskab slukket
blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Indikatoren for køleskab slukket slukkes.
Se "Temperaturindstilling" for at vælge
en anden temperaturindstilling.
2.6 Indstilling af temperatur
Køleskabets og fryserens temperatur kan
indstilles ved at trykke på temperaturvælgerne.
Indstil standardtemperaturen:
• +5 °C i køleskabet
• -18 °C i fryseren
Temperaturindikatorerne viser den indstillede temperatur.
Den indstillede temperatur vil blive nået
inden for 24 timer.
Det er normalt, at der forekommer
svingninger på nogle grader omkring
den indstillede temperatur, og det betyder ikke, at der er noget galt med apparatet.
Den indstillede temperatur huskes efter et strømsvigt.
2.7 Minute Minder-funktion
Minute Minder -funktionen benyttes til at
indstille en lydalarm til den ønskede tid.
Det er nyttigt f. eks. når en opskrift kræver, at en blanding køles af i en vis tid,
eller hvis du har brug for en påmindelse
om ikke at glemme, de flasker, du har
lagt i fryseren til hurtig afkøling.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
Minute Minder -kontrollampen blinker.
Timeren viser den indstillede værdi
(30 minutter) i få sekunder.
2. Tryk på Køleskabstemeratur-vælgeren for at ændre timerens indstilling
fra 1 til 90 minutter.
3. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Minute Minder -kontrollampen vises.
Timeren begynder at blinke (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker Minute Minder -indikatoren, og der høres
en lydalarm:
1. Fjern drikkevarer fra fryseren.
2. Tryk på OK -knappen for at slukke
for lyden og afslutte funktionen.
Funktionen kan slås fra på et vilkårligt
tidspunkt under nedtællingen:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil Minute Minder -kontrollampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. Minute Minder -kontrollampen slukkes.
Tiden kan ændres når som helst under
nedtællingen og også ved afslutningen
ved at trykke på Køleskabstemperaturvælgeren for afkøling og opvarmning.
2.8 Børnesikringsfunktion
Aktivér børnesikringsfunktionen for at låse knapperne på displayenheden.
DANSK
Sådan slås funktionen til:
• Tryk på knapperne til køle- og fryserafdelingen, indtil børnesikringsikonet lyser.
Brug samme tastekombination for at
deaktivere den.
2.9 Alarm for høj temperatur
Temperaturstigning i fryseren (f.eks. på
grund af strømsvigt) vises ved at:
• blinker alarm- og frysertemperaturindikatorerne
• alarmen lyder.
Sådan nulstilles alarmen:
1. Tryk på en vilkårlig knap.
2. Summeren afbrydes.
3. Fryserens temperaturindikator viser
den højeste opnåede temperatur i få
sekunder. Derefter vises den indstillede temperatur igen.
4. Alarmindikatoren fortsætter med at
blinke, indtil de normale forhold er
genoprettet.
Når alarmen er ophørt, slukkes alarmindikatoren.
2.10 Alarm for åben dør
En alarm lyder hvis køleskabsdøren står
åben i få minutter. Døralarmen bliver vist
ved:
• blinkende alarmindikator
• lydalarm
Når forholdene igen er normale (døren
er lukket), stopper alarmen.
2.11 COOLMATIC-funktion
Hvis det er nødvendigt at anbringe store
mængder varme madvarer i køleskabet,
f.eks. efter indkøb, anbefales det at aktivere COOLMATIC-funktionen for at køle
varerne hurtigere ned og for at undgå at
opvarme de andre fødevarer i køleskabet.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
COOLMATIC-kontrollampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
COOLMATIC-kontrollampen vises.
COOLMATIC-funktionen afbrydes automatisk efter ca. 6 timer.
7
Sådan slås funktionen fra, inden den
slukkes automatisk:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil
COOLMATIC-kontrollampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. COOLMATIC-kontrollampen slukkes.
Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur i køleskabet.
2.12 Feriefunktion
Funktionen giver mulighed for at holde
køleskabets låge lukket i en længere periode, hvor skabet er tømt, uden at der
dannes dårlig lugt.
Kølerummet skal være tomt med
tændt feriefunktion.
Sådan slås funktionen til:
Tryk på Mode-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
Indikatoren for feriefunktionen blinker.
Køleskabets temperaturindikator viser den indstillede temperatur.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
Indikatoren for feriefunktionen vises.
Sådan slås funktionen fra:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil indikatoren for feriefunktionen blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Indikatoren for feriefunktionen slukkes.
1.
Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur i køleskabet.
2.13 DYNAMICAIR-funktionen
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende symbol vises på displayet.
DYNAMICAIR-lampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
DYNAMICAIR-lampen vises.
Sådan slås funktionen fra:
1. Tryk på knappen Mode, indtil DYNAMICAIR-lampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
8
www.aeg.com
3.
DYNAMICAIR-lampen slukkes.
Hvis funktionen aktiveres automatisk, vises DYNAMICAIR-lampen ikke (se "Daglig brug").
Aktiveringen af DYNAMICAIR funktionen øger energiforbruget.
2.14 FROSTMATIC-funktion
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet.
FROSTMATIC-kontrollampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
FROSTMATIC-kontrollampen vises.
Funktionen standser automatisk efter 52
timer.
Sådan slås funktionen fra, inden den
slukkes automatisk:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil
FROSTMATIC-kontrollampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. FROSTMATIC-kontrollampen slukkes.
Anbring de madvarer, der skal
fryses, i FROSTMATIC-rummet.
Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur på fryseren.
3. DAGLIG BRUG
3.1 Opbevaring af frosne
madvarer
Ved første start eller efter længere tids
stilstand skal apparatet køre i mindst 2 timer, før der lægges madvarer i.
Fryseskufferne gør, at du hurtigt og
nemt kan finde de madvarer, du skal
bruge. Hvis der skal opbevares store
mængder madvarer, tages alle skuffer
ud, undtagen nederste skuffe, der skal
blive siddende for at sikre god luftcirkulation. På alle hylder er det muligt at anbringe madvarer som stikker ud over hylderne, dog skal der der være minimum
15mm ud til døren.
Hvis madvarerne optøs ved et
uheld (f.eks. som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen har varet længere end den angivne optøningstid, er det nødvendigt at
spise madvarerne eller at tilberede dem og derefter fryse dem
ned igen (efter afkøling).
3.2 Optøning
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur, afhængig af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: I så fald
forlænges tilberedningstiden.
3.3 Indfrysning af friske
madvarer
Fryserafdelingen er velegnet til indfrysning af friske madvarer og til opbevaring
af frosne og dybfrosne madvarer i lang
tid.
Inden indfrysning af friske madvarer startes FROSTMATIC-funktionen mindst 24
timer før madvarerne lægges i fryseren.
Læg de friske madvarer, der skal indfryses, i den nederste afdeling.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer (den såkaldte
indfrysningskapacitet), står på typepladen indvendig i skabet.
Indfrysningsprocessen varer 24 timer. I
dette tidsrum må der ikke lægges andre
madvarer i, som skal nedfryses.
3.4 DYNAMICAIR
Køleskabet er udstyret med en funktion,
der afkøler maden hurtigt og giver mere
ensartet temperatur i skabet.
Enheden aktiveres automatisk efter behov, f.eks. for hurtigt at opnå den ønskede temperatur, efter at døren er blevet
åbnet, eller hvis omgivelsestemperaturen er høj.
DANSK
Du kan slå funktionen til manuelt efter
behov (se under "DYNAMICAIR -funktionen").
9
3.7 FRESHBOX-skuffe
Skuffen er velegnet til opbevaring af friske madvarer, såsom fisk, kød og skaldyr, da temperaturen er lavere her end i
resten af køleskabet.
DYNAMICAIR slås fra, når lågen
er åben, og slås automatisk til
igen, når lågen lukkes.
3.5 Flytbare hylder
3.8 MAXIBOX-skuffe
Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske.
Skuffen egner sig til opbevaring af frugt
og grønt.
Skuffen har en skillevæg, der kan sættes
i forskellige stillinger, så skuffen kan opdeles efter behag.
Nogle modeller har en rist i bunden af
skuffen, der adskiller frugt og grønt fra
den fugt, der evt. kan samle sig i bunden.
Fjern alle dele indeni skuffen ved rengøring.
3.6 Placering af lågehylder
Hylderne i lågen kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse.
For at tilpasse hylderne skal du gøre følgende:
træk gradvist hylden i pilenes retning,
indtil hylden er fri, og sæt den derpå i
den ønskede højde.
3.9 Flaskehylde
Sæt flaskehylden på plads, og sæt flaskerne i (med åbningerne fremad).
1
2
3
Hvis hylden placeres vandret, skal flaskerne være lukkede.
Denne flaskehylde kan sættes på skrå, så
den kan bruges til flasker, der har været
åbnet. Det gøres ved at trække op i hylden, så forenden kan drejes opad og
lægges på den næste skinne.
10 www.aeg.com
enden af kurven opad, til den kan tages
ud.
2
1
3.10 Udtagning af fryserens
frysekurve
Frysekurvene har endestop, så de ikke
kan glide ud ved et uheld eller falde
ned. Hvis en kurv skal tages ud af fryseren, trækker du den mod dig selv, og når
du har nået endestoppet, vipper du for-
Når kurven skal sættes på plads, løfter
du lidt op i kurvens forende, mens du
sætter den ind i fryseren. Når du er forbi
endestoppene, kan kurven skubbes på
plads.
4. NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
4.1 Normale driftslyde
• Undertiden kan der høres en svag
gurglen eller boblen, når kølemidlet
pumpes gennem spiralerne eller rørene. Det er normalt.
• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet rundt, og der kommer en
snurrende og pulserende lyd fra kompressoren. Det er normalt.
• Varmeudvidelsen kan give pludselige
knæklyde. Det er et naturligt og ufarligt fysisk fænomen. Det er normalt.
4.2 Energisparetips
Sådan holder maden sig bedst:
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Fjern ikke kuldeakkumulatorerne fra
frysekurven.
4.3 Råd om køling af friske
madvarer
Nyttige tip:
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den
4.4 Råd om køling
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du
udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over
grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på
denne måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og
lignende: Bør pakkes ind og kan stilles
på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt
og lægges i den/de særlige skuffe(r). Når
det kommer i kontakt med dit køleskabs
plastikdele, kan citronsaft misfarve dem.
Det anbefales derfor at opbevare citrusfrugt i separate beholdere.
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude.
Flasker: Bør have låg på og opbevares i
flaskehylden i døren.
DANSK
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind.
4.5 Råd om frysning
Her er nogle vigtige tips om, hvordan du
udnytter fryseafdelingen bedst muligt:
• Den maksimale indfrysningskapacitet
pr. døgn. fremgår af typeskiltet;
• Indfrysningen tager 24 timer. I dette
tidsrum bør der ikke lægges flere
madvarer ind;
• Nedfrys kun 1. klasses madvarer, der
er friske og grundigt rengjorte;
• Del maden op i små portioner, så den
indfryses hurtigt og jævnt. Så kan du
også hurtigt optø netop den mængde, du skal bruge;
• Pak maden ind i alufolie eller polyætylen, og sørg for, at indpakningen er
lufttæt;
• Lad ikke friske, ikke-nedfrosne madvarer røre ved frostvarer, så temperaturen stiger i dem;
• Magre madvarer holder sig bedre og
længere end fedtholdige; Salt nedsætter madens holdbarhed;
11
• Hvis sodavandsis spises direkte fra
frostrummet, kan de give forfrysninger;
• Det er en god idé at mærke alle pakker med indfrysningsdato, så du har
styr på holdbarheden.
4.6 Tips om opbevaring af
frostvarer
For at få den største fornøjelse af dette
apparat skal du:
• sikre dig, at købte dybfrostvarer har
været korrekt opbevaret i forretningen.
• sørge for at bringe frostvarer hjem
hurtigst muligt og lægge dem i fryseren.
• åbne lågen så lidt som muligt og ikke
lade den stå åben længere end højst
nødvendigt.
• optøede madvarer nedbrydes meget
hurtigt og kan ikke nedfryses igen.
• overskrid ikke udløbsdatoen på pakken.
5. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
5.1 Indvendig rengøring
5.2 Regelmæssig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent
vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den
typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt
efter.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
BEMÆRK
Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som
helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af
en autoriseret tekniker.
Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter
til indvendig rengøring af skabet.
Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag på skabet med en
12 www.aeg.com
børste eller støvsuger. Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm.
Pas på ikke at beskadige kølesystemet.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
5.3 Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen
i køleafdelingen automatisk, hver gang
kompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i
en særlig beholder bag på apparatet,
over kompressoren, hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
Brug den medfølgende specialflaskerenser, der sidder i afløbshullet ved leveringen.
5.4 Afrimning af fryseren
Fryseafdelingen i denne model er af "No
Frost"-typen. Det betyder, at der ikke
dannes rim, når den kører, hverken på
de indvendige vægge eller på madvarerne.
Når der ikke dannes rim, skyldes det den
automatisk styrede blæser, der konstant
sender kold luft rundt i rummet.
6. FEJLFINDING
BEMÆRK
Inden fejlfinding skal stikket tages ud af kontakten.
Det er kun autoriserede elektrikere eller andre kompetente personer, der må gennemføre den
fejlfinding, der ikke er i denne
håndbog.
Der er visse lyde under normal
brug (kompressor, cirkulation af
kølemiddel).
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Se efter, om apparatet står
stabilt (alle fire fødder skal
hvile på gulvet).
Kompressoren kører
hele tiden.
Termostatknappen står
muligvis forkert.
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Døren er blevet åbnet for
tit.
Lad ikke døren stå åben
længere end nødvendigt.
DANSK
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned
til stuetemperatur, før de
sættes i skabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk rumtemperaturen.
13
Funktionen FROSTMATIC Se under "FROSTMATICer aktiveret.
funktion".
Funktionen COOLMATIC
er aktiveret.
Se under "COOLMATICfunktion".
Der løber vand ned
ad bagpladen i køleskabet.
Rimen afrimes på bagpla- Det er korrekt.
den under den automatiske afrimningsproces.
Der løber vand ind i
køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet. Rens vandudløbet.
Madvarerne forhindrer
vandet i at løbe ned i
vandudløbet.
Sørg for, at madvarerne ikke rør ved bagpladen.
Der løber vand ud af Afrimningsvandet løber
skabet.
ikke fra afløbet og ned i
beholderen over kompressoren.
Tilslut smeltevandsudløbet
til fordampningsbakken.
Der er for meget rim Madvarerne er ikke pakog is.
ket godt nok ind.
Pak madvarerne bedre ind.
Temperaturen i skabet er for høj.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Temperaturen i køleskabet er for lav.
Vælg en højere temperatur.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af døren".
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned
til stuetemperatur, før de
sættes i skabet.
Der er lagt for store
mængder mad i på samme tid.
Læg mindre mad i ad gangen.
Temperaturen i køle- Der cirkulerer ikke kold
afdelingen er for høj. luft i køleskabet.
Kontroller, at der cirkulerer
kold luft i køleskabet.
Temperaturen i fryseren er for høj.
Madvarerne ligger for tæt Læg madvarerne, så den
på hinanden.
kolde luft kan cirkulere.
Apparatet virker ikke.
Der er slukket for apparatet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
14 www.aeg.com
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen
strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den
pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret installatør.
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk og åbn døren.
"dEMo" bliver vist
på displayet.
Apparatet står i demotilstand.
Hold OK-knappen nede i
10 sekunder, eftersom der
lyder en lang advarsel, og
displayet slukker et kort
øjeblik: apparatet begynder at fungere regelmæssigt.
Hvis ovenstående råd ikke løser problemet: Henvend dig til nærmeste mærkeværksted
2.
Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se under "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt servicecentret.
6.1 Lukke døren
1.
Rengør dørpakningerne.
7. INSTALLATION
Apparatet skal installeres et sted, hvor
rumtemperaturen passer til den opgivne
klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
7.2 Placering
Apparatet bør placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan
cirkulere frit omkring skabets bagside.
100 mm
min
7.1 Opstilling
Hvis apparatet skal stå under et overskab, skal der mindst være 100 mm mellem apparatets topplade og overskabets
underside. Så fungerer apparatet optimalt. Ideelt bør apparatet dog ikke placeres under overskabe. Apparatet kan
sættes præcis i vater med en eller flere
af de justerbare fødder i bunden af skabet.
A
20 mm
ADVARSEL
Læs afsnittet "Om sikkerhed"
omhyggeligt, før apparatet installeres for at forebygge ulykker,
og sikre at det bruges korrekt.
B
DANSK
ADVARSEL
Det skal være muligt at koble apparatet fra elinstallationen. Efter
installationen skal stikket derfor
være let at komme til.
15
2.
Løft bagenden af hylden op, og tryk
den fremad, til den er fri (B)
3. Fjern stoppene (C)
A
7.3 Afstandsstykker, bagpå
Du kan finde de to afstandsstykker i posen med dokumentationen.
Gør følgende for at montere afstandsstykkerne:
1. Løsn skruen.
2. Monter afstandsstykket under skruen.
3. Drej afstandsstykket til højre position.
4. Stram skruen igen.
B
C
2
7.6 Vending af låge
1
4
3
7.4 Nivellering
Ved opstillingen skal det sikres, at apparatet er i vater. Det gøres med to justeringsfødder i bunden, under apparatets
forkant.
7.5 Udtagning af hyldestop
Apparatet er forsynet med hyldestop, så
hylderne kan låses fast under transport.
De fjernes på følgende måde:
1. Flyt hyldestoppene i retning af pilen
(A).
ADVARSEL
Inden der udføres nogen form
for arbejde på apparatet, skal
stikket altid tages ud af kontakten.
Under de følgende operationer
anbefales det at få en hjælper til
at holde godt fast i apparatets låger, mens arbejdet udføres.
• Fjern afstandsstykket (A), og sæt det
på den anden side af hængseltappen
(B).
• Tag lågerne af.
• Fjern venstre pal i dækslet på midterste hængsel (C,D), og flyt den over på
modsatte side.
• Sæt tappen til midterste hængsel (B) i
det venstre hul i nederste låge.
16 www.aeg.com
A
E
• Skru midterste hængsel fast. Husk plastafstandsstykket.
B
F
2
C
D
• Brug værktøj til at fjerne dækslet (A).
Skru nederste hængseltap (B) og afstandsstykket (C) af, og placer dem i
modsatte side.
1
• Fjern dækslerne (B). Fjern dækselskruerne (A).
• Skru håndtagene (C) af, og montér
dem på den modsatte side.
• Sæt dækseltapperne (A) på plads i
modsatte side.
A
B
C
B
• Sæt dækslet (1) på plads i modsatte side.
1
C
A
• Fjern propperne (1) på oversiden af
begge låger, og flyt dem over på den
anden side
• Sæt nederste låge på nederste
hængseltap.
• Sæt det midterste hængsel i det venstre hul i nederste låge.
• Skru øverste hængseltap af, og monter den på den modsatte side.
• Sæt øverste låge på øverste hængseltap.
• Sæt øverste låge på midterste hængseltap, idet begge låger holdes lidt på
skrå.
Foretag en sidste kontrol for at sikre, at:
• Alle skruer er strammet.
• Den magnetiske pakning slutter tæt til
kabinettet.
• Lågen åbner og lukker rigtigt.
Undertiden slutter pakningen ikke perfekt til kabinettet, hvis omgivelserne er
kolde (dvs. om vinteren). Hvis dette er tilfældet, skal du lade pakningen tilpasse
sig selv.
Hvis du ikke selv vil vende lågen, kan du
henvende dig til Electrolux Service A/S.
Electrolux Service A/S vender lågerne
om på din regning.
DANSK
8. TEKNISKE DATA
Mål
Højde
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
658 mm
Temperaturstigningstid
18 h
Spænding
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i apparatet, på venstre væg, samt af energimærket.
9. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring emballagematerialet i
passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at
genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
17
18 www.aeg.com
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
21
24
26
28
29
31
33
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
19
SAFETY INSTRUCTIONS
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing
and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints
and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to
ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or
sold, so that everyone using it through
its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
1.1 Children and vulnerable
people safety
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from
children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance
pull the plug out of the socket, cut the
connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the
door to prevent playing children to
suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on
the door or lid, be sure to make that
spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for
a child.
1.2 General safety
WARNING!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal household and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
– farm houses and by clients in hotels,
motels and other residential type
environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of
refrigerating appliances, unless they
are approved for this purpose by the
manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit
of the appliance, a natural gas with a
high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation
of the appliance, be certain that none
of the components of the refrigerant
circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of
ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any
way. Any damage to the cord may
cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
20 www.aeg.com
WARNING!
Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service
agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
•
•
•
•
Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may
overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug.
There is a risk of electric shock or
fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should
be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your hands
are damp/wet, as this could cause skin
abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this
appliance are special purpose lamps
selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
1.3 Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts
in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance, because they may
explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall.
(If the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen
once it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage
recommendations should be strictly
adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy
drinks in the freezer compartment as it
creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
1.4 Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Do not use sharp objects to remove
frost from the appliance. Use a plastic
scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is
blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
1.5 Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately
to the place you bought it. In that case
retain packing.
• It is advisable to wait at least four
hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this
leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions
relevant to installation.
• Wherever possible the back of the
product should be against a wall to
avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent
possible burn.
ENGLISH
• The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only
(If a water connection is foreseen).
21
1.7 Environment Protection
This appliance does not contain
gasses which could damage the
ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together with the urban
refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable
gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from
your local authorities. Avoid
damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on
this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
1.6 Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be
carried out by a qualified electrician or
competent person.
• Do not remove the LED light cover.
Contact the nearest After Sales Service Force to replace the LED light
board, if it is necessary.
• This product must be serviced by an
authorized Service Centre, and only
genuine spare parts must be used.
2. CONTROL PANEL
1
2
3
1 Appliance ON/OFF button
2 Fridge Temperature colder button
3 Fridge Temperature warmer button
4
5
6
7
2.1 Display
A
B
C
D
4 Mode button
Off COOL
5 OK button
min
MATIC
6 Freezer Temperature colder button
7 Freezer Temperature warmer button
8 Display
It is possible to change predefined
sound of buttons to a louder one by
pressing together the Mode button and
Temperature colder button for some
seconds. Change is reversible.
8
E
F
G
FROST
MATIC
K J
I
H
A) Fridge compartment indicator
B) Fridge temperature indicator and
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
timer indicator
Fridge off indicator
COOLMATIC function
Holiday function
FROSTMATIC function
Freezer temperature indicator
Freezer compartment indicator
Alarm indicator
Child Lock function
22 www.aeg.com
K) Minute Minder function
2.2 Switching on
To switch on the appliance do these
steps:
1. Connect the mains plug to the power socket.
2. Press the appliance ON/OFF button
if the display is off.
3. The alarm buzzer may sound after a
few seconds.
To reset the alarm refer to "High
temperature alarm".
4. If "dEMo" appears on the display,
the appliance is in demonstration
mode. Refer to "Troubleshooting...".
5. The temperature indicators show the
set default temperature.
To select a different set temperature refer to "Temperature regulation".
2.3 Switching off
To switch off the appliance do these
steps:
1. Press the appliance ON/OFF button
for 5 seconds.
2. The display switches off.
3. To disconnect the appliance from
the power disconnect the mains
plug from the power socket.
2.4 Switching off the fridge
To switch off the fridge:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The fridge Off indicator and the
fridge compartment indicator flash.
The fridge temperature indicator
shows dashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The fridge Off indicator is shown.
2.5 Switching on the fridge
To switch on the fridge:
1. Press the fridge temperature regulator.
Or:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Fridge Off indicator flashes.
Press the OK button to confirm.
The fridge Off indicator goes off.
To select a different set temperature refer to "Temperature regulation".
2.
3.
2.6 Temperature regulation
The set temperature of the fridge and of
the freezer may be adjusted by pressing
the temperature regulators.
Set default temperature:
• +5°C for the fridge
• -18°C for the freezer
The temperature indicators show the set
temperature.
The set temperature will be reached
within 24 hours.
Fluctuations of some degrees around set
temperature are normal and does not
mean any fault in the appliance.
After a power failure the set temperature remains stored.
2.7 Minute Minder function
The Minute Minder function is to be
used to set an acoustic alarm at the preferred time, useful for example when a
recipe requires to cool down a mixture
for a certain lenght of time, or when a reminder is needed in order not to forget
the bottles placed in the freezer for fast
cooling.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Minute Minder indicator flashes.
The Timer shows the set value (30
minutes) for a few seconds.
2. Press the Fridge Temperature button to change the Timer set value
from 1 to 90 minutes.
3. Press the OK button to confirm.
The Minute Minder indicator is
shown.
The Timer start to flash (min).
At the end of the countdown the Minute
Minder indicator flashes and an audible
alarm sounds:
1. Remove any drinks contained in the
freezer compartment.
ENGLISH
2.
Press OK button to switch off the
sound and terminate the function.
It is possible to deactivate the function
at any time during the countdown:
1. Press the Mode button until the Minute Minder indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Minute Minder indicator goes
off.
It is possible to change the time during
the countdown and at the end by pressing the Fridge Temperature colder button or the Fridge Temperature warmer
button.
2.8 Child Lock function
To lock the buttons on the display unit,
activate the Child Lock function.
To switch on the function:
• Press the fridge and freezer compartment buttons until the child lock icon
is lit.
To deactivate, use the same key combination.
2.9 High temperature alarm
An increase in the temperature in the
freezer compartment (for example due
to an earlier power failure) is indicated
by:
• flashing the alarm and freezer temperature indicators
• sounding of buzzer.
To reset the alarm:
1. Press any button.
2. The buzzer switches off.
3. The freezer temperature indicator
shows the highest temperature
reached for a few seconds. Then
show again the set temperature.
4. The alarm indicator continue to flash
until the normal conditions are restored.
When the alarm has returned the alarm
indicator goes off.
2.10 Door open alarm
An acoustic alarm will sound if the fridge
door is left open for a few minutes. The
door open alarm conditions are indicated by:
• flashing Alarm indicator
23
• acoustic buzzer
When normal conditions are restored
(door closed), the alarm will stop.
2.11 COOLMATIC function
If you need to insert a large amount of
warm food, for example after doing the
grocery shopping, we suggest activating
the COOLMATIC function to chill the
products more rapidly and to avoid
warming the other food which is already
in the refrigerator.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The COOLMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
The COOLMATIC indicator is
shown.
The COOLMATIC function shuts off automatically after approximately 6 hours.
To switch off the function before its automatic end:
1. Press the Mode button until the
COOLMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The COOLMATIC indicator goes off.
The function switches off by selecting a different fridge set temperature.
2.12 Holiday function
This function allows you to keep the refrigerator closed and empty during a
long holiday period without the formation of a bad smell.
The fridge compartment must be
empty with holiday function on.
To switch on the function:
Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Holiday indicator flashes.
The fridge temperature indicator
shows the set temperature.
2. Press the OK button to confirm.
The Holiday indicator is shown.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the Holiday indicator flashes.
1.
24 www.aeg.com
2.
3.
Press the OK button to confirm.
The Holiday indicator goes off.
The function switches off by selecting a different fridge set temperature.
2.13 DYNAMICAIR function
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The DYNAMICAIR indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
The DYNAMICAIR indicator is
shown.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the DYNAMICAIR indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The DYNAMICAIR indicator goes
off.
If the function is activated automatically the DYNAMICAIR indicator is not shown (refer to "Daily
use").
The activation of the DYNAMICAIR function increases the energy consumption.
2.14 FROSTMATIC function
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The FROSTMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
The FROSTMATIC indicator is
shown.
This function stops automatically after 52
hours.
To switch off the function before its automatic end:
1. Press the Mode button until the
FROSTMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The FROSTMATIC indicator goes
off.
Place the fresh food to be frozen
in the FROSTMATIC basket.
The function switches off by selecting a different freezer set
temperature.
3. DAILY USE
3.1 Storage of frozen food
When first starting-up or after a period
out of use, before putting the products
in the compartment let the appliance run
at least 2 hours.
The freezer drawers ensure that it is
quick and easy to find the food package
you want. If large quantities of food are
to be stored, remove all drawers except
for the bottom drawer which needs to
be in place to provide good air circulation. On all shelves it is possible to place
food that protrude until 15 mm from the
door.
In the event of accidental defrosting, for example due to a
power failure, if the power has
been off for longer that the value
shown in the technical characteristics chart under "rising time",
the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after
cooling).
3.2 Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available
for this operation.
ENGLISH
25
Small pieces may even be cooked still
frozen, directly from the freezer: in this
case, cooking will take longer.
3.3 Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen
and deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the FROSTMATIC function at least 24 hours before
placing the food to be frozen in the
freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in the
bottom compartment.
The maximum amount of food that can
be frozen in 24 hours is specified on the
rating plate, a label located on the inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to
be frozen.
3.6 Positioning the door
shelves
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
To make these adjustments proceed as
follows:
gradually pull the shelf in the direction of
the arrows until it comes free, then reposition as required.
3.4 DYNAMICAIR
The refrigerator compartment is equipped with a device that allows for rapid
cooling of foods and more uniform temperature in the compartment.
This device activates by itself when needed, for example for a quick temperature recovering after door opening or
when the ambient temperature is high.
Allows you to switch on the device manually when needed (refer to "DYNAMICAIR Function").
1
2
3
3.7 FRESHBOX drawer
The drawer is suitable for storing fresh
food like fish, meat, seafood, because
the temperature is lower here than in the
rest of the fridge
The DYNAMICAIR device stops
when the door is open and restarts immediately after the door
closing.
3.5 Movable shelves
3.8 MAXIBOX drawer
The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the
shelves can be positioned as desired.
The drawer is suitable for storing fruit
and vegetables.
There is a separator inside the drawer
that can be placed in different positions
26 www.aeg.com
to allow for the subdivision best suited
to personal needs.
There is a grille (if foreseen) on the bottom of the drawer to separate the fruit
and vegetables from any humidity that
may form on the bottom surface.
Remove all parts inside the drawer for
cleaning purposes.
3.10 Removal of freezing
baskets from the freezer
The freezing baskets have a limit stop to
prevent their accidental removal or falling out. At the time of its removal from
the freezer, pull the basket towards yourself and, upon reaching the end point,
remove the basket by tilting its front upwards.
2
1
3.9 Bottle rack
Place the bottles (with the opening facing front) in the pre-positioned shelf.
If the shelf is positioned horizontally,
place only closed bottles.
This bottle holder shelf can be tilted in
order to store previously opened bottles. To obtain this result, pull the shelf
up so it can rotate upwards and be
placed on the next higher level.
At the time of putting it back, slightly lift
the front of the basket to insert it into
the freezer. Once you are over the end
points, push the baskets back in their
position.
4. HELPFUL HINTS AND TIPS
4.1 Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a
bubbling sound when the refrigerant
is pumped through the coils or tubing.
This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and
you will hear a whirring sound and a
pulsating noise from the compressor.
This is correct.
ENGLISH
• The thermic dilatation might cause a
sudden cracking noise. It is natural,
not dangerous physical phenomenon.
This is correct.
4.2 Hints for energy saving
To obtain the best performance:
• do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary
• do not remove the cold accumulators
from the freezer basket.
4.3 Hints for fresh food
refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly
if it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
4.4 Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the
vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or
two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc.: these
should be covered and may be placed
on any shelf.
Fruits and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the
special drawer(s) provided. When in contact, lemon juice can discolor the plastic
parts of your fridge. It is therefore recommended to keep citruses in separate
containers.
Butter and cheese: these should be
placed in special airtight containers or
wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on
the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if
not packed, must not be kept in the refrigerator.
27
4.5 Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here are some important
hints:
• the maximum quantity of food which
can be frozen in 24 hrs. is shown on
the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours.
No further food to be frozen should
be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or
polythene and make sure that the
packages are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen,
thus avoiding a rise in temperature of
the latter;
• lean foods store better and longer
than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately
after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin
to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in
date on each individual pack to enable
you to keep tab of the storage time.
4.6 Hints for storage of frozen
food
To obtain the best performance from
this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored
by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are
transferred from the foodstore to the
freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
28 www.aeg.com
5. CARE AND CLEANING
5.1 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal
accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the
typical smell of a brand-new product,
then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by
authorized technicians.
After cleaning, reconnect the equipment
to the mains supply.
5.3 Defrosting the refrigerator
Frost is automatically eliminated from
the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a drain
hole into a special container at the back
of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the
defrost water drain hole in the middle of
the refrigerator compartment channel to
prevent the water overflowing and dripping onto the food inside.
Use the special cleaner provided, which
you will find already inserted into the
drain hole.
5.2 Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
• regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside
the cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface and leave a
strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve
the performance of the appliance and
save electricity consumption.
Take care of not to damage the
cooling system.
5.4 Defrosting of the freezer
The freezer compartment of this model,
on the other hand, is a "no frost" type.
This means that there is no buildup of
frost when it is in operation, neither on
the internal walls nor on the foods.
The absence of frost is due to the continuous circulation of cold air inside the
compartment, driven by an automatically
controlled fan.
ENGLISH
29
6. TROUBLESHOOTING
CAUTION!
Before troubleshooting, disconnect the power supply.
Only a qualified electrician or
competent person must do the
troubleshooting that is not in this
manual.
There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is
noisy.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance
stands stable (all the four
feet should be on the
floor).
The compressor operates continually.
The Temperature regula- Set a warmer temperature.
tor may be set incorrectly.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The door has been
opened too frequently.
Do not keep the door
open longer than necessary.
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room
temperature before storage.
The room temperature is
too high.
Decrease the room temperature.
The FROSTMATIC function is switched on.
Refer to "FROSTMATIC
function".
The COOLMATIC function is switched on.
Refer to "COOLMATIC
function".
Water flows on the
rear plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
Water flows into the
refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that wa- Make sure that products
ter flows into the water
do not touch the rear
collector.
plate.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet Attach the melting water
does not flow in the evap- outlet to the evaporative
orative tray above the
tray.
compressor.
There is too much
frost and ice.
Products are not wrapped Wrap the products better.
properly.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
30 www.aeg.com
Problem
The temperature in
the appliance is too
high.
Possible cause
Solution
The temperature in the
refrigerator is too low.
Set a higher temperature.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room
temperature before storage.
Many products are stored Store less products at the
at the same time.
same time.
The temperature in
the refrigeration is
too high.
There is no cold air circulation in the appliance.
Make sure that there is
cold air circulation in the
appliance.
The temperature in
the freezer is too
high.
Products are too near to
each other.
Store products so that
there is cold air circulation.
The appliance does
not operate.
The appliance is switched Switch on the appliance.
off.
The mains plug is not
connected to the mains
socket correctly.
Connect the mains plug to
the mains socket correctly.
The appliance has no
power. There is no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance to the mains
socket. Contact a qualified
electrician.
The lamp does not
work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
"dEMo" appears on
the display.
The appliance is in demonstration mode.
Keep pressed approximately 10 sec the OK button since a long sound of
buzzer is heard and the
display shut off for a short
while: appliance start
works regularly.
In case the advice does not lead to results, call the nearest brand-mark service
6.1 Closing the door
1.
Clean the door gaskets.
2.
If necessary, adjust the door. Refer
to "Installation".
3. If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Service
Center.
ENGLISH
31
WARNING!
Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
100 mm
min
7. INSTALLATION
7.1 Positioning
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
B
A
20 mm
Install this appliance at a location where
the ambient temperature corresponds to
the climate class indicated on the rating
plate of the appliance:
WARNING!
It must be possible to disconnect
the appliance from the mains
power supply; the plug must
therefore be easily accessible after installation.
7.2 Location
7.3 Rear spacers
The appliance should be installed well
away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure
that air can circulate freely around the
back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned
below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the
cabinet and the wall unit must be at least
100 mm . Ideally, however, the appliance
should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is
ensured by one or more adjustable feet
at the base of the cabinet.
You can find the two spacers in the bag
with documentation.
Do these steps to install the spacers:
1. Release the screw.
2. Engage the spacer below the screw.
3. Turn the spacer to the right position.
4. Tighten again the screws.
2
1
4
3
7.4 Levelling
When placing the appliance ensure that
it stands level. This can be achieved by
two adjustable feet at the bottom in
front.
32 www.aeg.com
• Remove the spacer (A) and move to
the other side of the hinge pivot (B).
• Remove the doors.
• Remove the left-hand cover pin of the
middle hinge (C,D) and move to the
other side.
• Fit the pin of the middle hinge (B) into
the left-hand hole of the lower door.
A
7.5 Removing the shelf
holders
Your appliance is equipped with shelf retainers that make it possible to secure
the shelves during transportation.
To remove them proceed as follows:
1. Move the shelf holders in the direction of the arrow (A).
2. Raise the shelf from the rear and
push it forward until it is freed (B).
3. Remove the retainers (C).
E
B
F
C
D
• Remove using a tool the cover (A). Unscrew the lower hinge pivot (B) and
the spacer (C) and place them on the
opposite side.
A
A
B
B
C
C
• Re-insert the cover (1) on the opposite
side.
1
7.6 Door reversibility
WARNING!
Before carrying out any operations, remove the plug from the
power socket.
To carry out the following operations, we suggest that this be
made with another person that
will keep a firm hold on the
doors of the appliance during
the operations.
• Remove the plugs on the upper side
of both doors and move them to the
other side
• Re-insert the lower door on the lower
hinge pivot .
ENGLISH
• Insert the middle hinge into the left
drill of the lower door.
• Unscrew the upper hinge pivot and
place it on the opposite side.
• Fit the upper door on the upper door
pivot.
• Re-insert the upper door on the middle hinge pivot slightly tilting both
doors.
• Re-screw the middle hinge . Do not
forget the plastic spacer .
33
• Re-insert the cover pins (A) on the opposite side.
B
C
A
2
1
• Remove the covers (B). Remove the
cover pins (A).
• Unscrew the handles (C) and fix them
on the opposite side.
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic seal adheres to the cabinet.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in
Winter), the gasket may not fit perfectly
to the cabinet. In that case, wait for the
natural fitting of the gasket.
In case you do not want to carry out the
above mentioned operations, contact
the nearest After Sales Service Force.
The After Sales Service specialist will reverse the doors at your cost.
8. TECHNICAL DATA
Dimension
Height
1850 mm
Width
595 mm
Depth
658 mm
Rising Time
18 h
Voltage
230 - 240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in
the rating plate on the internal left side
of the appliance and in the energy label.
34 www.aeg.com
9. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
PORTUGUÊS
35
ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAINEL DE CONTROLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZAÇÃO DIÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANUTENÇÃO E LIMPEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DADOS TÉCNICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
38
42
44
45
46
49
52
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho
impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil –
funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos convencionais. Continue a ler
durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre
serviços:
www.aeg.com
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.aeg.com/productregistration
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.aeg.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Recomendamos a utilização de peças de substituição originais.
Quando contactar a Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis.
A informação encontra-se na placa de características. Modelo, PNC, Número de Série.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança.
Informações gerais e conselhos úteis
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
36 www.aeg.com
1.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de
instalar e usar o aparelho pela primeira
vez, leia atentamente este manual do
utilizador, incluindo as suas sugestões e
advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante que todas as pessoas que utilizam o aparelho
conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas
instruções e certifique-se de que elas
acompanham o aparelho em caso de
transferência ou venda, para que todos
os que venham a usá-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.
Para sua segurança e da propriedade,
guarde as precauções destas instruções
de utilização, uma vez que o fabricante
não é responsável pelos danos causados
por omissão.
1.1 Segurança para crianças e
pessoas vulneráveis
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou sem experiência
e conhecimento, excepto se lhes tiver
sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma
pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para
assegurar que não brincam com o
aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora
do alcance das crianças. Existe o risco
de asfixia.
• Se eliminar o aparelho retire a ficha da
tomada, corte o cabo eléctrico (o mais
perto do aparelho possível) e retire a
porta para evitar que crianças a brincar sofram choques eléctricos ou se
fechem dentro do aparelho.
• Se este aparelho, com vedantes de
porta magnéticos for substituir um
aparelho mais velho com fecho de
mola (lingueta) na porta ou tampa,
certifique-se de que o fecho de mola
está desactivado antes de eliminar o
velho aparelho. Tal irá evitar que se
torne numa armadilha fatal para uma
criança.
1.2 Segurança geral
ADVERTÊNCIA
Mantenha desobstruídas as aberturas de
ventilação do aparelho ou da estrutura
onde este se encontra encastrado.
• O aparelho destina-se à conservação
de alimentos e/ou bebidas em ambiente doméstico normal e noutros ambientes semelhantes, como:
– áreas de cozinha destinadas ao pessoal em lojas, escritórios e outros
ambientes de trabalho;
– turismo rural e utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
– ambientes do tipo residencial com
dormida e pequeno-almoço;
– catering e ambientes semelhantes
não comerciais.
• Não utilize um dispositivo mecânico
ou qualquer meio artificial para acelerar o processo de descongelação.
• Não utilize outros aparelhos eléctricos
(como máquinas de fazer gelados)
dentro dos aparelhos de refrigeração,
excepto se estiverem aprovados para
esse fim pelo fabricante.
• Não danifique o circuito de refrigeração.
• O circuito de refrigeração do aparelho
contém isobutano (R600a), um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental mas que é inflamável.
Durante o transporte e a instalação do
aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito
de refrigeração fica danificado.
Se o circuito de refrigeração for danificado:
– evite chamas vivas e fontes de ignição
– ventile totalmente a divisão onde o
aparelho se encontra
• É perigoso alterar as especificações
ou modificar este produto de qual-
PORTUGUÊS
quer forma. Quaisquer danos no cabo
poderão provocar um curto-circuito,
incêndio e/ou choque eléctrico.
ADVERTÊNCIA
A substituição de qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor)
tem de ser efectuada por um
agente de assistência certificado
ou por pessoal técnico qualificado, para evitar perigos.
1.
•
•
•
•
Não é permitido prolongar o cabo
de alimentação com extensões.
2. Certifique-se de que a ficha não fica esmagada ou danificada pela
parte de trás do aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode
sobreaquecer e causar um incêndio.
3. Certifique-se de que a ficha do
aparelho fica facilmente acessível.
4. Não puxe o cabo de alimentação.
5. Se a tomada eléctrica estiver solta, não introduza a ficha. Existe o
risco de choque eléctrico ou incêndio.
6. O aparelho não deve funcionar
sem a tampa da lâmpada (se prevista) de iluminação interior.
Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.
Não retire os itens do compartimento
do congelador, nem toque neles, se
estiver com as mãos húmidas/molhadas, pois pode sofrer abrasões na pele ou queimaduras provocadas pelo
gelo.
Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.
As lâmpadas (se previstas) utilizadas
neste aparelho são lâmpadas especiais, seleccionadas apenas para electrodomésticos. Não são adequadas
para iluminação doméstica.
1.3 Utilização diária
• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do aparelho.
• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.
37
• Não coloque alimentos directamente
em frente à saída de ar na parede traseira. (Se o aparelho for do tipo Frost
Free - sem gelo)
• Depois de descongelados, os alimentos não devem ser recongelados.
• Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante do alimento congelado.
• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem
ser estritamente cumpridas. Consulte
as respectivas instruções.
• Não coloque bebidas gaseificadas
dentro do congelador, uma vez que
cria pressão no recipiente, podendo
fazer com que expluda, provocando
danos no aparelho.
• Os gelados de gelo podem provocar
queimaduras de gelos se forem consumidos imediatamente depois de retirados do aparelho.
1.4 Limpeza e manutenção
• Antes da manutenção, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
• Não limpe o aparelho com objectos
de metal.
• Não utilize objectos afiados para remover o gelo do aparelho. Utilize um
raspador de plástico.
• Inspeccione regularmente o orifício de
descarga do frigorífico para presença
de água descongelada. Se necessário,
limpe o orifício de descarga. Se o orifício estiver bloqueado, a água irá acumular na parte inferior do aparelho.
1.5 Instalação
Para efectuar a ligação eléctrica,
siga atentamente as instruções
fornecidas nos parágrafos específicos.
• Desembale o aparelho e verifique se
existem danos. Não ligue o aparelho
se estiver danificado. Em caso de danos, informe imediatamente o local
onde o adquiriu. Nese caso, guarde a
embalagem.
• É recomendável aguardar pelo menos
duas horas antes de ligar o aparelho,
38 www.aeg.com
•
•
•
•
•
para permitir que o óleo regresse ao
compressor.
Assegure uma circulação de ar adequada à volta do aparelho, caso contrário pode provocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação
suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
Sempre que possível, a traseira do
aparelho deve ficar virada para uma
parede para evitar toques nas partes
quentes (compressor, condensador) e
possíveis queimaduras.
Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.
Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.
Ligue apenas a uma fonte de água potável (se a ligação de água estiver prevista).
• Não remova a cobertura da luz LED.
Contacte o serviço pós-venda mais
próximo para a substituição da placa
de luz LED, caso esta seja necessária.
• A manutenção deste produto deve ser
efectuada por um centro de assistência autorizado, o qual deverá utilizar
apenas peças sobressalentes originais.
1.7 Protecção ambiental
Este aparelho não contém gases
que possam danificar a camada
de ozono, tanto no circuito refrigerante como nos materiais de
isolamento. O aparelho não deverá ser eliminado juntamente
com o lixo doméstico. A espuma
de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser
eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter
junto das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte
traseira, perto do permutador de
calor. Os materiais utilizado neste aparelho marcados pelo símsão recicláveis.
bolo
1.6 Assistência Técnica
• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho
devem ser efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.
2. PAINEL DE CONTROLO
1
2
3
1 Botão ON/OFF do aparelho
2 Botão de diminuição da temperatu-
ra do frigorífico
3 Botão de aumento da temperatura
do frigorífico
4 Botão Mode
5 Botão OK
6 Botão de diminuição da temperatu-
ra do congelador
7 Botão de aumento da temperatura
do congelador
4
5
6
7
8
8 Visor
É possível alterar o som predefinido dos
botões para outro mais audível premindo simultaneamente o botão Mode e o
botão da temperatura durante alguns
segundos. A alteração é reversível.
PORTUGUÊS
1.
Prima o botão ON/OFF do aparelho
durante 5 segundos.
2. O visor desliga-se.
3. Para desligar o aparelho da corrente, desligue a ficha de alimentação
eléctrica da tomada.
2.1 Visor
A
B
C
39
D
Off COOL
MATIC
E
F
G
FROST
MATIC
min
K J
I
H
A) Indicador do compartimento do fri-
gorífico
B) Indicador do temporizador e indica-
dor de temperatura do frigorífico
C) Indicador de frigorífico desligado
(off)
Função COOLMATIC
Função Férias
Função FROSTMATIC
Indicador de temperatura do congelador
H) Indicador do compartimento do
congelador
I) Indicador de alarme
J) Função de bloqueio para crianças
K) Função Minute Minder
D)
E)
F)
G)
2.2 Ligar
Para ligar o aparelho, efectue os passos
seguintes:
1. Ligue a ficha do aparelho à tomada.
2. Prima o botão ON/OFF se o visor
estiver desligado.
3. O indicador sonoro poderá funcionar após alguns segundos.
Para reiniciar o alarme consulte
"Alarme de temperatura elevada".
4. Se o display indicar "dEMo", o aparelho está em modo de demonstração. Consulte “Resolução de problemas”.
5. Os indicadores de temperatura
apresentam a temperatura predefinida regulada.
Para seleccionar uma temperatura regulada diferente, consulte "Regulação da
temperatura".
2.3 Desligar
Para desligar o aparelho, efectue os passos seguintes:
2.4 Desligar o frigorífico
Para desligar o frigorífico:
1. Prima o botão Mode até aparecer o
ícone correspondente.
O indicador de frigorífico desligado
e o indicador do compartimento do
frigorífico piscam.
O indicador de temperatura do frigorífico apresenta travessões.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. É apresentado o indicador de frigorífico desligado.
2.5 Ligar o frigorífico
Para ligar o frigorífico:
1. Prima o regulador de temperatura
do frigorífico.
Ou:
1. Prima o botão Mode até aparecer o
ícone correspondente.
O indicador de Frigorífico Desligado
pisca.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador de Frigorífico Desligado
apaga-se.
Para seleccionar uma temperatura regulada diferente, consulte "Regulação da
temperatura".
2.6 Regulação da temperatura
A temperatura regulada do frigorífico e
do congelador pode ser ajustada premindo os reguladores de temperatura.
Temperatura predefinida regulada:
• +5 °C para o frigorífico
• -18 °C para o congelador
Os indicadores de temperatura apresentam a temperatura regulada.
A temperatura regulada será alcançada
dentro de 24 horas.
As oscilações de alguns graus relativamente à temperatura regulada são normais e não significam que exista qualquer avaria no aparelho.
40 www.aeg.com
Após uma falha de energia, a
temperatura regulada permanece memorizada.
2.7 Função Minute Minder
A função Minute Minder destina-se a ser
utilizada para regular um alarme acústico
para uma hora escolhida, sendo útil, por
exemplo, quando uma receita requer o
arrefecimento de uma mistura durante
um determinado período de tempo ou
quando é necessário um aviso para não
se esquecer das garrafas colocadas no
congelador para arrefecimento rápido.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o
ícone correspondente.
O indicador Minute Minder fica intermitente.
O Temporizador apresenta o valor
definido (30 minutos) durante alguns
segundos.
2. Prima o botão de Temperatura do
Frigorífico para alterar o valor definido do Temporizador de 1 para 90
minutos.
3. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Minute Minder é apresentado.
O Temporizador começa a piscar
(min).
No final da contagem decrescente, o indicador Minute Minder fica intermitente
e é emitido um alarme sonoro:
1. Retire quaisquer bebidas do interior
do compartimento do congelador.
2. Prima o botão OK para desligar o
som e terminar a função.
É possível desactivar a função a qualquer altura, durante a contagem decrescente:
1. Prima o botão Mode até o indicador
Minute Minder ficar intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Minute Minder apaga-se.
É possível alterar a hora durante a contagem decrescente e no final, premindo o
botão de Diminuição da Temperatura
do Frigorífico e o botão de Aumento da
Temperatura do Frigorífico.
2.8 Função Bloqueio de
Segurança para Crianças
Para bloquear os botões do visor, active
a função de bloqueio para crianças.
Para activar a função:
• Prima o botão do frigorífico e o botão
do congelador ao mesmo tempo até
que o ícone do bloqueio para crianças
acenda.
Para desactivar, utilize a mesma combinação de botões.
2.9 Alarme de temperatura
elevada
Um aumento da temperatura no compartimento do congelador (por exemplo, devido a uma falha de alimentação)
é indicado por:
• intermitência do alarme e indicadores
de temperatura do congelador
• activação do alarme sonoro.
Para reiniciar o alarme:
1. Prima qualquer botão.
2. O alarme sonoro desliga-se.
3. O indicador de temperatura do frigorífico apresenta a temperatura
mais elevada atingida durante alguns segundos. Em seguida, apresenta novamente a temperatura regulada.
4. O indicador de alarme continua a
piscar até o restabelecimento das
condições normais.
Quando o alarme é restabelecido o indicador de alarme apaga-se.
2.10 Alarme de porta aberta
Ouve-se um alarme acústico se a porta
do frigorífico permanecer aberta durante alguns minutos. As condições do alarme de porta aberta são indicadas por:
• indicador de Alarme intermitente
• alarme acústico
Quando as condições normais são restabelecidas (porta fechada), o alarme pára.
2.11 Função COOLMATIC
Se necessitar de inserir uma grande
quantidade de alimentos quentes, por
exemplo, após fazer as compras, sugerimos que active a função COOLMATIC
PORTUGUÊS
para arrefecer os produtos mais rapidamente e para evitar aquecer os outros
alimentos que já estejam no frigorífico.
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o
ícone correspondente.
O indicador COOLMATIC fica intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador COOLMATIC é apresentado.
A função COOLMATIC termina automaticamente aproximadamente após 6 horas.
Para desligar a função antes do seu fim
automático:
1. Prima o botão Mode até o indicador
COOLMATIC ficar intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador COOLMATIC apaga-se.
A função desliga-se seleccionando uma temperatura regulada do
frigorífico diferente.
2.12 Função Férias
Esta função permite manter o frigorífico
fechado e vazio durante um longo período de férias sem formação de maus
odores.
O compartimento do frigorífico
deve estar vazio quando a função férias estiver ligada.
Para ligar a função:
Prima o botão Mode até aparecer o
ícone correspondente.
O indicador Férias pisca.
O indicador da temperatura do frigorífico apresenta a temperatura regulada.
2. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador Férias é apresentado.
Para desligar a função:
1. Prima o botão Mode até o indicador
Férias piscar.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador Férias apaga-se.
1.
A função desliga-se seleccionando uma temperatura regulada do
frigorífico diferente.
41
2.13 Função DYNAMICAIR
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o
ícone correspondente.
O indicador DYNAMICAIR fica intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
Aparece o indicador DYNAMICAIR.
Para desligar a função:
1. Prima o botão Mode até o indicador
DYNAMICAIR ficar intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador DYNAMICAIR apaga-se.
Se a função for activada automaticamente, o indicador DYNAMICAIR não será apresentado (consulte "Utilização diária").
A activação da função DYNAMICAIR aumenta o consumo de
energia.
2.14 Função FROSTMATIC
Para ligar a função:
1. Prima o botão Mode até aparecer o
ícone correspondente.
O indicador FROSTMATIC fica intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
O indicador FROSTMATIC é apresentado.
Esta função pára automaticamente após
52 horas.
Para desligar a função antes do seu fim
automático:
1. Prima o botão Mode até o indicador
FROSTMATIC ficar intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar.
3. O indicador FROSTMATIC apaga-se.
Coloque os alimentos frescos a
congelar no cesto FROSTMATIC.
A função desliga-se seleccionando uma temperatura regulada do
congelador diferente.
42 www.aeg.com
3. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
3.1 Armazenamento de
alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após
um período sem utilização, antes de colocar os produtos no compartimento,
deixe o aparelho em funcionamento, no
mínimo, durante 2 horas.
As gavetas do congelador asseguram
que é rápido e fácil encontrar a embalagem pretendida. Se forem armazenadas
grandes quantidades de alimentos, retire todas as gavetas, excepto a gaveta inferior, que deve estar colocada no lugar
para permitir uma boa circulação de ar.
Em todas as prateleiras é possível colocar alimentos que fiquem até 15 mm da
porta.
Em caso de descongelação acidental, por exemplo, devido a
falta de electricidade, se a alimentação estiver desligada durante mais tempo do que aquele
indicado na tabela de características técnicas em "tempo de reinício", os alimentos descongelados têm de ser consumidos rapidamente ou cozinhados imediatamente e depois novamente
congelados (depois de arrefecerem).
Para congelar alimentos frescos, active a
função FROSTMATIC, pelo menos, 24
horas antes de colocar os alimentos a
serem congelados no compartimento do
congelador.
Coloque os alimentos frescos a serem
congelados no compartimento superior.
A quantidade máxima de alimentos que
podem ser congelados em 24 horas está
indicada na chapa de quantidades, uma
etiqueta presente no interior do aparelho.
O processo de congelamento demora
24 horas. durante este período, não introduza novos alimentos a congelar.
3.4 DYNAMICAIR
O compartimento do frigorífico está
equipado com um dispositivo que permite a refrigeração rápida dos alimentos
e uma temperatura mais uniforme no
compartimento.
Este dispositivo activa-se automaticamente quando necessário, por exemplo,
para uma recuperação rápida da temperatura após a abertura da porta ou quando a temperatura ambiente é demasiado elevada.
Permite-lhe ligar o dispositivo manualmente quando necessário (consulte
"Função DYNAMICAIR ").
3.2 Descongelação
Antes de serem utilizados, os alimentos
congelados e ultra-congelados podem
ser descongelados no compartimento
do frigorífico ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo disponível
para esta operação.
Os artigos pequenos podem ser cozinhados ainda congelados, directamente
do congelador: neste caso, a confecção
demora mais tempo.
3.3 Congelação de alimentos
frescos
O compartimento congelador é adequado para a congelação de alimentos frescos e para a conservação a longo prazo
de alimentos congelados e ultracongelados.
O dispositivo DYNAMICAIR pára
quando a porta é aberta e reinicia de imediato após o fecho da
porta.
3.5 Prateleiras móveis
As paredes do frigorífico têm várias calhas que lhe permitem posicionar as prateleiras como preferir.
PORTUGUÊS
43
Existe um separador no interior da gaveta que pode ser colocado em diferentes
posições, para permitir a subdivisão ideal consoante as necessidades.
Existe uma grelha (se prevista) no fundo
da gaveta, destinada a separar a fruta e
os legumes de qualquer humidade que
se possa formar no fundo.
Todas as peças do interior da gaveta podem ser removidas para limpeza.
3.6 Posicionamento das
prateleiras da porta
Para permitir o armazenamento de embalagens de alimentos de várias dimensões, as prateleiras da porta podem ser
colocadas a diferentes alturas.
Para fazer estes ajustes, proceda do seguinte modo:
puxe gradualmente a prateleira na direcção das setas até se soltar e, de seguida,
reposicione conforme necessário.
Coloque as garrafas (com a abertura voltada para a frente) na prateleira pré-posicionada.
1
2
3.9 Prateleira de garrafas
3
3.7 Gaveta FRESHBOX
A gaveta é adequada para guardar alimentos frescos como peixe, carne e marisco, porque mantém uma temperatura
mais baixa do que no resto do frigorífico.
3.8 Gaveta MAXIBOX
A gaveta é adequada para conservar fruta e legumes.
Se a prateleira estiver posicionada horizontalmente, coloque apenas garrafas
fechadas.
Esta prateleira de suporte de garrafas
pode ser inclinada para permitir armazenar garrafas já abertas. Para isso, puxe a
prateleira para cima de forma a poder
rodá-la para cima e colocá-la no próximo nível acima.
3.10 Remoção dos cestos de
congelação do congelador
Os cestos de congelação têm um batente limitador para evitar a sua remoção
acidental ou queda. Quando retirar um
44 www.aeg.com
cesto do congelador, puxe-o na sua direcção e, ao atingir o batente, retire o
cesto inclinando a parte dianteira para
cima.
Para voltar a colocá-lo, levante ligeiramente a parte dianteira do cesto para o
introduzir no congelador. Assim que
passar pelos batentes, empurre os cestos para a devida posição.
2
1
4. SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS
4.1 Ruídos normais de
funcionamento
• Pode ouvir um ruído de borbulhação
quando o refrigerante é bombeado
pelas bobinas ou tubagem. Isto está
correcto.
• Quando o compressor está ligado, o
refrigerante está a ser bombeado e irá
ouvir um ruído de zumbido e um ruído
pulsante proveniente do compressor.
Isto está correcto.
• A dilatação térmica pode causar um
súbito ruído de fissuração. É natural e
não um fenómeno físico perigoso. Isto
está correcto.
4.2 Conselhos para poupar
energia
Para obter o melhor desempenho:
• não abra a porta muitas vezes nem a
deixe aberta mais tempo do que o absolutamente necessário
• não remova os acumuladores de frio
do cesto do congelador.
4.3 Conselhos para a
refrigeração de alimentos
frescos
Para obter o melhor desempenho:
• não guarde alimentos quentes ou líquidos que se evaporam no frigorífico
• cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente se tiverem um cheiro forte
• posicione os alimentos de modo a
que o ar possa circular livremente em
redor
4.4 Conselhos para a
refrigeração
Conselhos úteis:
Carne (todos os tipos) : embrulhe em sacos de politeno e coloque na prateleira
de vidro acima da gaveta de vegetais.
Por motivos de segurança, guarde desta
forma por um dia ou dois no máximo.
Alimentos cozinhados, pratos frios, etc.:
devem estar cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.
Fruta e legumes: devem ser bem lavados e colocados nas gavetas especiais
fornecidas. O sumo de limão pode alterar a cor das peças de plástico do frigorífico se estiver em contacto com elas. Por
conseguinte, recomendamos que mantenha os citrinos em recipientes separados.
Manteiga e queijo: estes devem ser colocados em recipientes herméticos especiais ou embrulhados em folha de alumínio ou sacos de politeno para excluir
o máximo de ar possível.
PORTUGUÊS
Garrafas: devem estar fechadas e devem
ser armazenadas na prateleira de garrafas da porta.
Bananas, batatas, cebolas e alho, se não
estiverem embalados, não devem ser
guardados no frigorífico.
4.5 Conselhos para a
congelação
Para o ajudar a tirar partido do processo
de congelação, eis alguns conselhos importantes:
• a quantidade máxima de alimentos
que pode ser congelada em 24h. está
mostrada na placa de dados;
• O processo de congelamento demora
24 horas. Não devem ser adicionados
mais alimentos para congelação durante este período;
• congele apenas alimentos de alta
qualidade, frescos e extremamente
limpos;
• Prepare os alimentos em pequenas
quantidades para permitir que sejam
rápida e completamente congeladas e
para tornar possível subsequentemente descongelar apenas a quantidade
necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de
alumínio ou politeno e certifique-se
de que as embalagens são herméticas;
• Não permita que os alimentos frescos
e descongelados entrem em contacto
com os alimentos já congelados, evitando assim o aumento de temperatura dos alimentos congelados;
45
• os alimentos sem gordura são melhores para armazenar que os alimentos
com gordura; o sal reduz o tempo de
armazenamento dos alimentos;
• a água congela. Se for consumida
imediatamente após a remoção do
compartimento do congelador, poderá causar queimaduras de gelo na pele;
• é aconselhável que anote a data de
congelação em cada embalagem individual para permitir que saiba o tempo de armazenamento.
4.6 Conselhos para o
armazenamento de alimentos
congelados
Para obter o melhor desempenho deste
aparelho, siga estas indicações:
• certifique-se de que os alimentos congelados comercialmente foram armazenados adequadamente pelo vendedor;
• certifique-se de que os alimentos congelados são transferidos do supermercado para o congelador no tempo
mais curto possível;
• não abra a porta muitas vezes, nem a
deixe aberta mais tempo do que o necessário;
• uma vez descongelados, os alimentos
degradam-se rapidamente e não podem voltar a ser congelados;
• não exceda o período de armazenamento indicado pelo produtor dos alimentos.
5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
5.1 Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios internos com água morna e sabão
neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo, de seguida seque minuciosamente.
Não utilize detergentes ou pós
abrasivos, pois estes danificam o
acabamento.
CUIDADO
Retire a ficha da tomada antes
de efectuar qualquer operação
de manutenção.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.
46 www.aeg.com
5.2 Limpeza periódica
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
• limpe o interior e os acessórios com
água morna e sabão neutro.
• verifique regularmente os vedantes de
porta e limpe-os para se certificar de
que estão limpos e sem resíduos.
• lave e seque minuciosamente.
Não puxe, desloque nem danifique quaisquer tubos e/ou cabos
dentro do armário.
Nunca utilize detergentes, pós
abrasivos, produtos de limpeza
muito perfumados ou cera de
polir para limpar o interior, pois
isto irá danificar a superfície e
deixar um odor forte.
colocado na parte traseira do aparelho,
sobre o compressor motorizado, onde
se evapora.
É importante limpar periodicamente o
orifício de descarga da água da descongelação, no centro do canal do compartimento do frigorífico, para evitar o
transbordamento de água para os alimentos.
Utilize o acessório de limpeza especial
fornecido, que irá encontrar já inserido
no orifício de descarga.
Limpe o condensador (grelha preta) e o
compressor que está no fundo do aparelho, com uma escova. Esta operação irá
melhorar o desempenho do aparelho e
poupar consumo de electricidade.
Tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento.
Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de alimentação.
5.3 Descongelar o frigorífico
O gelo é automaticamente eliminado do
evaporador do compartimento do frigorífico sempre que o compressor motorizado pára, durante o funcionamento
normal. A água resultante da descongelação é descarregada por um orifício de
descarga para um recipiente especial
5.4 Descongelar o congelador
O compartimento do congelador deste
modelo, por sua vez, é do tipo “no
frost”. Isto significa que não há qualquer
formação de gelo durante o seu funcionamento, quer nas paredes interiores,
quer nos alimentos.
A ausência de gelo deve-se à circulação
contínua de ar frio no interior do compartimento, accionado por um ventilador controlado automaticamente.
6. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
CUIDADO
Antes da resolução de problemas, retire a ficha da tomada.
A resolução de problemas que
não se encontram neste manual
só deve ser efectuada por um
electricista qualificado ou uma
pessoa competente.
Existem alguns ruídos durante a
utilização normal (compressor,
circulação de refrigerante).
PORTUGUÊS
47
Problema
Causa possível
Solución
O aparelho faz barulho.
O aparelho não está
apoiado correctamente.
Verifique se o aparelho está estável (os quatro pés
devem estar no chão).
O compressor funciona continuamente.
O regulador da Tempera- Defina uma temperatura
tura pode estar mal defi- mais quente.
nido.
A porta não está fechada
correctamente.
Consulte a secção "Fechar
a porta".
A porta foi aberta demasiadas vezes.
Não mantenha a porta
aberta mais tempo do que
o necessário.
A temperatura do produto está demasiado elevada.
Deixe que a temperatura
do produto diminua até à
temperatura ambiente antes de o guardar.
A temperatura ambiente
está demasiado elevada.
Reduza a temperatura ambiente.
A função FROSTMATIC
está ligada.
Consulte "Função FROSTMATIC".
A função COOLMATIC
está ligada.
Consulte "Função COOLMATIC".
A água escorre na
placa traseira do frigorífico.
Durante o processo de
descongelação automática, o gelo é descongelado na placa traseira.
Isto é normal.
A água escorre para
o frigorífico.
A saída de água está obstruída.
Limpe a saída de água.
Os produtos evitam que a Certifique-se de que os
água escorra para o coprodutos não entram em
lector de água.
contacto com a placa traseira.
A água escorre para
o chão.
A saída de água descongelada não escorre para
o tabuleiro de evaporação acima do compressor.
Encaixe a saída de água
descongelada no tabuleiro
de evaporação.
Existe demasiado
gelo.
Os produtos não estão
embalados correctamente.
Embale os produtos correctamente.
A porta não está fechada
correctamente.
Consulte a secção "Fechar
a porta".
A temperatura no frigorífico está demasiado baixa.
Defina uma temperatura
mais elevada.
48 www.aeg.com
Problema
Causa possível
Solución
A temperatura no
aparelho está demasiado alta.
A porta não está fechada
correctamente.
Consulte a secção "Fechar
a porta".
A temperatura do produto está demasiado elevada.
Deixe que a temperatura
do produto diminua até à
temperatura ambiente antes de o guardar.
Guardou demasiados
produtos ao mesmo tempo.
Guarde menos produtos
ao mesmo tempo.
A temperatura no
frigorífico está demasiado alta.
Não há circulação de ar
frio no aparelho.
Certifique-se de que existe
circulação de ar frio no
aparelho.
A temperatura no
congelador está demasiado elevada.
Os produtos estão dema- Armazene os produtos de
siado perto uns dos ouforma a haver circulação
tros.
de ar frio.
O aparelho não funciona.
O aparelho está desligado.
Ligue a máquina.
A ficha de alimentação
eléctrica não está correctamente inserida na tomada.
Ligue a ficha de alimentação eléctrica correctamente à tomada.
O aparelho não tem alimentação. Não existe
tensão na tomada.
Ligue um aparelho eléctrico diferente à tomada.
Contacte um electricista
qualificado.
A lâmpada não funciona.
A lâmpada está no modo
de espera.
Feche e abra a porta.
"dEMo" aparece no
visor.
O aparelho está no modo Mantenha o botão OK prede demonstração.
mido durante aproximadamente 10 segundos a partir do momento em que
ouvir um sinal sonoro longo e o visor se apagar por
um breve momento: o
aparelho começa a funcionar normalmente.
Se estes conselhos não resultarem, contacte o serviço de assistência da marca
mais próximo.
6.1 Fechar a porta
1.
Limpe as juntas da porta.
Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".
3. Se necessário, substitua as juntas
defeituosas da porta. Contacte o
Centro de Assistência Técnica.
2.
PORTUGUÊS
49
7.1 Posicionamento
Instale este aparelho num local com uma
temperatura ambiente que corresponde
à classe climática indicada na placa de
dados do aparelho:
Classe Temperatura ambiente
climática
SN
+10 °C a + 32 °C
N
+16 °C a + 32 °C
ST
+16 °C a + 38 °C
T
+16 °C a + 43 °C
7.2 Localização
O aparelho deve ser instalado num local
afastado de fontes de calor, como radiadores, termoacumuladores, luz solar directa, etc. Certifique-se de que o ar pode circular livremente atrás do aparelho.
Para garantir o melhor desempenho
possível se o aparelho estiver debaixo
de uma unidade suspensa na parede, a
distância mínima entre o topo do aparelho e a unidade de parede deve ser pelo
menos 100 mm. Em todo o caso, deve-se evitar colocar o aparelho debaixo de
uma unidade suspensa na parede. O nivelamento preciso é garantido por um
ou vários pés ajustáveis na base do aparelho.
B
A
20 mm
ADVERTÊNCIA
Leia as "Informações de segurança" cuidadosamente para a
sua segurança e funcionamento
correcto do aparelho antes de o
instalar.
100 mm
min
7. INSTALAÇÃO
ADVERTÊNCIA
Deve ser possível desligar o aparelho da corrente eléctrica; a ficha de alimentação eléctrica tem
de ficar facilmente acessível após
a instalação.
7.3 Espaçadores traseiros
Pode encontrar os dois espaçadores no
saco da documentação.
Execute estes passos para instalar os espaçadores:
1. Desaperte o parafuso.
2. Encaixe o espaçador debaixo do parafuso.
3. Rode o espaçador para a posição
correcta.
4. Volte a apertar os parafusos.
2
1
4
3
7.4 Nivelamento
Quando instalar o aparelho, certifique-se
de que ele fica nivelado. Isto pode ser
conseguido com os dois pés ajustáveis
na base, à frente.
50 www.aeg.com
Recomendamos que execute as
seguintes operações com a ajuda de outra pessoa que irá segurar as portas do aparelho durante as operações.
7.5 Retirar os suportes das
prateleiras
O aparelho está equipado com retentores de prateleiras que permitem fixá-las
quando for necessário transportá-lo.
Para os remover, proceda do seguinte
modo:
1. Desloque os suportes das prateleiras na direcção da seta (A).
2. Levante a prateleira na parte de trás
e puxe-a para a frente até a soltar
(B).
3. Retire os retentores (C).
A
• Retire o espaçador (A) e coloque-o no
outro lado da cavilha da dobradiça (B).
• Retire as portas.
• Retire o pino da cobertura esquerda
da dobradiça central (C, D) e coloque
no lado oposto.
• Coloque o pino da dobradiça central
(B) no orifício esquerdo da porta inferior.
A
E
B
F
C
D
• Retire a cobertura (A) com a ajuda de
uma ferramenta. Desaparafuse a cavilha (B) da dobradiça inferior e o espaçador (C) e coloque-os no lado oposto.
B
A
C
B
C
7.6 Reversibilidade das portas
ADVERTÊNCIA
Antes de efectuar qualquer operação, retire a ficha da tomada
eléctrica.
• Volte a introduzir a cobertura (1) no lado oposto.
PORTUGUÊS
51
• Retire as tampas (B). Retire os pinos
de cobertura (A).
• Desaparafuse as pegas (C) e fixe-as no
lado oposto.
• Introduza os pinos de cobertura (A) no
lado oposto.
1
• Retire os tampões do lado superior de
ambas as portas e coloque-os no lado
oposto.
• Volte a colocar a porta inferior na cavilha da dobradiça inferior.
• Insira a dobradiça central na abertura
da esquerda da porta inferior.
• Desaparafuse o pino da dobradiça superior e coloque-o no lado oposto.
• Coloque a porta superior na cavilha
destinada à porta superior.
• Volte a colocar a porta superior na cavilha da dobradiça central inclinando
ligeiramente as duas portas.
• Volte a apertar a dobradiça central.
Não se esqueça do espaçador de
plástico.
2
1
B
C
A
Faça uma verificação final para garantir
que:
• Todos os parafusos estão apertados.
• A junta magnética adere ao aparelho.
• A porta abre e fecha correctamente.
Se a temperatura ambiente for baixa
(por exemplo, no Inverno), a junta pode
não se moldar perfeitamente ao aparelho. Neste caso, aguarde que a junta se
molde naturalmente.
Caso não queira executar as operações
acima mencionadas, contacte o Serviço
Pós-venda mais próximo. Os custos da
inversão da abertura das portas pelo
técnico do Serviço Pós-venda serão suportados por si.
52 www.aeg.com
8. DADOS TÉCNICOS
Dimensão
Altura
1850 mm
Largura
595 mm
Profundidade
658 mm
Autonomia com corte de
energia
18 h
Voltagem
230 - 240 V
Frequência
As informações técnicas encontram-se
na placa de características, no lado es-
50 Hz
querdo do interior do aparelho, e na etiqueta de energia.
9. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem
o símbolo . Coloque a embalagem
nos contentores indicados para
reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a
saúde pública através da reciclagem
de aparelhos eléctricos e
electrónicos. Não elimine os
aparelhos que tenham o símbolo
juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem
local ou contacte as suas
autoridades municipais.
PORTUGUÊS
53
54 www.aeg.com
PORTUGUÊS
55
280152558-A-362013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement