Aeg S83400CTM0 Ръководство за употреба

Aeg S83400CTM0 Ръководство за употреба
S83400CTM0
S83409CTM0
BG Ръководство за употреба
FR Notice d'utilisation
NOBruksanvisning
2
21
39
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
КОМАНДНО ТАБЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ИНСТАЛИРАНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим че, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с иновативни
технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен - функции, които не можете
да откриете при обикновените уреди. Моля, отделете няколко минути за прочит, за да се
възползвате по най-добрия начин от него.
Посетете нашата уебстраница на:
Вижте полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна
информация:
www.aeg.com
Регистрирайте своя продукт за по-добро обслужване:
www.aeg.com/productregistration
Купете принадлежности, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И СЕРВИЗ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с отдел "Обслужване", трябва да имате под ръка следната
информация.
Информацията можете да намерите на табелката с данни. Модел, PNC (номер на
продукт), Сериен номер.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност.
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
От интерес на вашата безопасност и
за осигуряване на правилна употреба,
преди да инсталирате и използвате
уреда за пръв път, прочетете това ръ‐
ководство за потребителя внимател‐
но, включително препоръките и преду‐
прежденията. За да избегнете ненуж‐
ни грешки и злополуки, важно е да
внимавате всички хора, които използ‐
ват уреда, да са напълно запознати с
неговата работа и средствата за
предпазване. Запазете тези инструк‐
ции и се погрижете те да останат към
уреда, ако той бъде преместен или
продаден, така че всеки, който го из‐
ползва през целия му срок на експлоа‐
тация, да бъде добре информиран за
употребата и безопасността на уреда.
За защита на живота и имуществото
си спазвайте предпазните мерки от
инструкциите за потребителя, тъй ка‐
то производителят не носи отговор‐
ност за повреди, предизвикани поради
неспазването им.
1.1 Безопасност за децата и
хората с намалени
способности
• Този уред не е предназначен за
употреба от лица (включително де‐
ца) с ограничени физически, сетив‐
ни или умствени възможности, с не‐
достатъчен опит и познания освен
ако не се наблюдават или са им да‐
дени инструкции за употребата на
уреда от лице, отговорно за тяхната
безопасност.
Децата трябва да се надзирават, за
да се гарантира, че няма да си игра‐
ят с уреда.
• Съхранявайте опаковъчните мате‐
риали далеч от обсега на деца. Съ‐
ществува опасност от задушаване.
• При изхвърляне на уреда изключете
щепсела от контакта, срежете кабе‐
ла на захранването (възможно найблизо до уреда) и демонтирайте
вратата, за да предотвратите удар с
електрически ток и евентуалното за‐
тваряне на деца в него по време на
игра.
• Ако с този уред, който има магнитни
уплътнения на вратата, ще замени‐
те по-стар уред с пружинен затвор
(ключалка) на вратата или капака,
уверете се, че пружинният затвор е
неизползваем, преди да изхвърлите
употребявания уред. Така ще пред‐
отвратите смъртна опасност от за‐
тварянето на деца вътре.
1.2 Общи инструкции за
безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не запушвайте вентилационните от‐
вори от външната или вътрешната
част на уреда.
• Уредът е предназначен за съхране‐
ние на хранителни продукти и/или
напитки при стандартни домашни
условия и други битови нужди като:
– кухненски зони за персонал в ма‐
газини, офиси и други работни
места;
– ферми и от клиенти в хотели, мо‐
тели и друг вид жилищно настаня‐
ване;
– хотели, които предлагат нощувка
и закуска;
– кетеринг и подобни приложения
за търговия на дребно.
• Не използвайте механични инстру‐
менти или други неестествени сред‐
ства за ускоряване на процеса на
размразяване.
• Не използвайте други електрически
уреди (като машини за сладолед) в
хладилници и фризери, освен ако
не са одобрени за тази цел от
производителя.
• Не повреждайте хладилната верига.
• В хладилната верига на уреда се
съдържа изобутан (R600a) - приро‐
ден газ, който има високо ниво на
съвместимост с околната среда, но
въпреки това е запалим.
По време на транспортиране и ин‐
сталиране на уреда внимавайте да
не повредите някой от компоненти‐
те на хладилната верига.
4
www.aeg.com
Ако хладилната верига е повреде‐
на:
– избягвайте открити пламъци и за‐
палителни източници
– проветрете напълно помещение‐
то, в което се намира уредът
• Опасно е да се променят специфи‐
кациите или да се видоизменя този
продукт по какъвто и да било начин.
Повреда в захранващия кабел може
да предизвика късо съединение, по‐
жар или електрически удар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Всички електрически компо‐
ненти (захранващ кабел, щеп‐
сел, компресор) трябва да се
подменят от сертифициран
сервизен представител или
квалифициран сервизен персо‐
нал, за да се предотвратят вся‐
какви опасности.
Захранващият кабел не трябва
да се удължава.
2. Проверете дали щепселът на
захранващия кабел на гърба на
уреда не е смачкан или повре‐
ден. Смачкан или повреден за‐
хранващ щепсел може да пре‐
грее и да предизвика пожар.
3. Погрижете се да осигурите до‐
стъп до щепсела на уреда,
свързан към захранващата мре‐
жа.
4. Не дърпайте захранващия ка‐
бел.
5. Ако контактът на захранването е
разхлабен, не вкарвайте щепсе‐
ла в него. Съществува опасност
от електрически удар или по‐
жар.
6. Не бива да използвате уреда
без капака на лампата (ако има
такъв) за вътрешно осветление.
• Този електроуред е тежък. Трябва
да се внимава при преместването
му.
• Не местете и не докосвайте продук‐
ти от фризерното отделение, ако
ръцете ви са влажни/мокри, тъй ка‐
то това може да доведе до отлепя‐
не на кожата или т.н. студено изга‐
ряне.
1.
• Избягвайте продължителното изла‐
гане на уреда на пряка слънчева
светлина.
• Лампите с крушки (ако има такива) в
този уред са специални лампи, съ‐
здадени само за употреба в дома‐
кински уреди. Не са подходящи за
осветление на домашни помеще‐
ния.
1.3 Всекидневна употреба
• Не поставяйте горещи съдове върху
пластмасовите части на уреда.
• Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда, тъй като мо‐
гат да избухнат.
• Не поставяйте хранителни продукти
директно срещу въздушното отвер‐
стие от задната страна. (Ако уредът
работи без заскрежаване)
• Замразената храна не трябва да се
замразява отново, след като е била
размразена.
• Съхранявайте предварително паке‐
тирана храна в съответствие с ин‐
струкциите на производителя й.
• Препоръките за съхранение на
производителя на уреда трябва да
се спазват стриктно. Вижте съответ‐
ните инструкции.
• Не съхранявайте газирани напитки
във фризерното отделение, тъй ка‐
то създават налягане върху съда,
което може да доведе до неговото
пръсване и да причини повреда на
уреда.
• Яденето на сладоледени изделия
направо от уреда може да доведе
до "студено изгаряне".
1.4 Грижи и почистване
• Преди обслужване изключете уреда
и извадете щепсела от контакта.
• Не почиствайте уреда с метални
предмети.
• Не използвайте остри предмети за
отстраняване на скреж от уреда. Из‐
ползвайте пластмасова стъргалка.
• Редовно проверявайте канала за
оттичане за вода от обезскрежава‐
не на хладилника. При необходи‐
мост почиствайте канала. Ако кана‐
БЪЛГАРСКИ
1.6 Сервиз
лът за оттичане се запуши, водата
ще се събере на дъното на уреда.
• Всякакви електротехнически рабо‐
ти, необходими за сервизното обс‐
лужване на този уред, трябва да се
извършват от квалифициран елек‐
тротехник или компетентно лице.
• Не махайте капака на светодиодна‐
та лампа. При необходимост се
свържете с най-близкия следпро‐
дажбен сервиз, за да смени платка‐
та на светодиодната лампа.
• Този уред трябва да бъде обслуж‐
ван от упълномощен сервизен цен‐
тър и трябва да бъдат използвани
само оригинални резервни части.
1.5 Инсталиране
За свързването към електрос‐
набдяването внимателно след‐
вайте инструкциите, дадени в
съответните раздели.
• Разопаковайте уреда и проверете
дали няма повреди по него. Не
свързвайте уреда, ако е повреден.
Веднага съобщете за възможни по‐
вреди на мястото, откъдето сте го
купили. В такъв случай запазете
опаковката.
• Препоръчително е да изчакате поне
четири часа, преди да свържете
уреда, за да дадете възможност на
маслото да се стече обратно в ком‐
пресора.
• Трябва да се осигури правилна цир‐
кулация на въздуха около уреда - в
противен случай той може да пре‐
грее. За да осигурите достатъчна
вентилация, следвайте съответните
инструкции за монтаж.
• Когато е възможно, гърбът на уреда
трябва да е до стена, за да се из‐
бегне докосването или хващането
на горещи части (компресор, кон‐
дензер) и да се избегнат евентуал‐
ни изгаряния.
• Уредът не трябва да се поставя в
близост до радиатори или печки.
• Погрижете се щепселът да е достъ‐
пен, след инсталирането на уреда.
• Свързвайте само към водоснабди‐
телна мрежа с питейна вода (ако се
предвижда свързване с водопро‐
водна мрежа).
1.7 Опазване на околната
среда
Както хладилната верига, така
и изолационните материали на
този уред, не съдържат никак‐
ви газове, които биха могли да
увредят озоновия слой. Уредът
не трябва да се изхвърля заед‐
но с битовите отпадъци. Изо‐
лационната пяна съдържа въз‐
пламеними газове: уредът
трябва да се изхвърля в съот‐
ветствие с приложимите нор‐
мативни уредби, които може да
получите от местните общин‐
ски власти. Внимавайте да не
повредите охлаждащия блок
особено отзад в близост до то‐
плообменника. Материалите,
използвани в този уред и мар‐
, могат
кирани със символа
да бъдат рециклирани.
2. КОМАНДНО ТАБЛО
1
2
3
5
4
5
6
7
8
6
www.aeg.com
1 Бутон ON/OFF на уреда
5 бутон OK
6 Бутон за намаляване на темпера‐
турата на фризера
7 Бутон за повишаване на темпера‐
турата на фризера
8 Дисплей
Можете да промените предварително
зададения звук за бутоните с по-си‐
лен, като натиснете заедно бутона
Mode и бутона за намаляване на тем‐
пературата за няколко секунди. Про‐
мяната е обратима.
2.1 Екран
A
B
C
D
E
Off COOL
F
G
FROST
MATIC
MATIC
min
K J
I
H
A) Индикатор на хладилното отделе‐
ние
B) Индикатор на температурата на
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
Звуковата аларма може да проз‐
вучи след няколко секунди.
За да нулирате алармата, вижте
"Аларма за висока температура".
4. Ако "dEMo" се появи на дисплея,
уредът е в демонстрационен ре‐
жим. Вижте "Отстраняване на не‐
изправности...".
5. Индикаторите за температура по‐
казват зададената температура по
подразбиране.
За да изберете различна температу‐
ра, вижте "Регулиране на температу‐
рата".
3.
2 Бутон за намаляване на темпера‐
турата на хладилника
3 Бутон за повишаване на темпера‐
турата на хладилника
4 бутон Mode
хладилника и индикатор на тайме‐
ра
Индикатор за изключен хладилник
функция COOLMATIC
Функция "Ваканция"
функция FROSTMATIC
Индикатор на температурата на
фризера
Индикатор на фризерното отделе‐
ние
Индикатор за аларми
Функция “Безопасност за деца"
функция Minute Minder
2.2 Включване
За да включите уреда, изпълнете
следните стъпки:
1. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
2. Натиснете бутона ON/OFF на уре‐
да, ако дисплеят е изключен.
2.3 Изключване
За да изключите уреда, изпълнете
следните стъпки:
1. Натиснете бутона ON/OFF на уре‐
да за 5 секунди.
2. Дисплеят се изключва.
3. За да изключите уреда от захран‐
ването, извадете щепсела от за‐
хранващия контакт.
2.4 Изключване на
хладилника
За да изключите хладилника:
1. Натиснете бутона Mode, докато се
появи съответната икона.
Индикаторът за изключен хладил‐
ник и индикаторът за хладилно от‐
деление премигват.
Индикаторът за температура на
хладилника показва тирета.
2. Натиснете бутона OK, за да по‐
твърдите.
3. Показва се индикатора за изклю‐
чен хладилник.
2.5 Включване на хладилника
За да включите хладилника:
1. Натиснете регулатора за темпера‐
тура на хладилника.
Или:
1. Натиснете бутон Mode, докато се
появи съответната икона.
Индикаторът "Изкл. хладилник"
премигва.
БЪЛГАРСКИ
Натиснете бутон OK, за да по‐
твърдите.
3. Индикаторът "Изкл." на хладилни‐
ка изгасва.
За да изберете различна температу‐
ра, вижте "Регулиране на температу‐
рата".
2.
2.6 Регулиране на
температурата
Зададената температура на хладил‐
ника или фризера може да се регули‐
ра чрез натискане на регулаторите на
температурата.
Задаване на температура по подраз‐
биране:
• +5°C за хладилника
• -18°C за фризера
Индикаторите за температура показ‐
ват зададената температура.
Зададената температура трябва да
бъде достигната в рамките на 24 часа.
Отклонения от няколко градуса в за‐
дадената температура са нормални и
не означават, че в уреда има повреда.
След спиране на тока зададе‐
ната температура остава запа‐
метена.
2.7 Функция Minute Minder
Функцията Minute Minder се използва
за настройване на звукова аларма за
желан час, подходяща например, ко‐
гато за опредлена рецепта се изисква
изстудяване на сместта за опредлен
период от време или когато е необхо‐
димо напомняне, за да не забравите
бутилките, поставени във фризера за
бързо охлаждане.
За да активирате функцията:
1. Натискайте бутона Mode, докато
се появи съответната икона.
Индикаторът Minute Minder при‐
мигва.
Таймерът показва зададената
стойност (30 минути) в продълже‐
ние на няколко секунди.
2. Натиснете бутона "Температура
на хладилника", за да промените
зададената стойност на таймера
от 1 до 90 минути.
7
Натиснете бутона OK, за да по‐
твърдите.
Появява се индикаторът Minute
Minder .
Таймерът започва да мига (min).
Когато отброяването приключи, инди‐
каторът Minute Minder премигва и
прозвучава звуков сигнал:
1. Отстранете напитките от фризер‐
ното отделение.
2. Натиснете бутона OK , за да из‐
ключите звука и да прекратите
функцията.
Можете да деактивирате функцията
по всяко време, докато отброява:
1. Натискайте бутона Mode, докато
индикаторът Minute Minder пре‐
мигне.
2. Натиснете бутона OK, за да по‐
твърдите.
3. Индикаторът Minute Minder изгас‐
ва.
Можете да промените времето по вся‐
ко време на отброяването и накрая,
като натиснете бутоните за намалява‐
не и повишаване на температурата на
хладилника.
3.
2.8 Функция "Защита за деца"
За заключване на бутоните на дис‐
плея, задействайте функцията “Безо‐
пасност за деца".
За да активирате функцията:
• Натиснете бутоните на отделенията
на фризера и на хладилника докато
светне иконата за “Безопасност за
деца".
За да я деактивирате, използвайте съ‐
щата комбинация от бутони.
2.9 Аларма за висока
температура
Увеличаването на температурата във
фризерното отделението (например
поради спиране на тока) се указва от:
• мигане на индикаторите за аларма
и температура на фризера
• звукова аларма.
За да нулирате алармата:
1. Натиснете произволен бутон.
2. Звуковата аларма се изключва.
8
www.aeg.com
Индикаторът за температура на
фризера показва най-високата
температура, достигната за някол‐
ко секунди. След това показва от‐
ново зададената температура.
4. Индикаторът за аларма продължа‐
ва да мига, докато не се възобнов‐
ят нормалните условия.
Когато алармата се възобнови, инди‐
каторът за аларма изгасва.
3.
2.10 Аларма за отворена
врата
Ще прозвучи звукова аларма, ако вра‐
тата на хладилника бъде оставена от‐
ворена за няколко минути. Условията
за прозвучаването на аларма за отво‐
рена врата са следните:
• премигващ индикатор за аларми
• звуков сигнал
Когато се възстановят нормалните ус‐
ловия (вратата се затвори), алармата
спира.
2.11 Функция COOLMATIC
Ако се налага да поставите голямо ко‐
личество топла храна, например след
пазаруване, ви предлагаме да активи‐
рате функцията COOLMATIC, за да
изстудите продуктите по-бързо и да
избегнете затоплянето на останалата
храна, която вече се намира в хладил‐
ника.
За да активирате функцията:
1. Натискайте бутона Mode, докато
се появи съответната икона.
Индикаторът COOLMATIC примиг‐
ва.
2. Натиснете бутона OK, за да по‐
твърдите.
Появява се индикаторът
COOLMATIC.
Функцията COOLMATIC се изключва
автоматично след приблизително 6
часа.
За да изключите функцията преди ав‐
томатичното й изключване:
1. Натискайте бутона Mode, докато
индикаторът COOLMATIC премиг‐
не.
2. Натиснете бутона OK, за да по‐
твърдите.
3.
Индикаторът COOLMATIC изгас‐
ва.
Функцията се деактивира чрез
избор на друга зададена тем‐
пература на хладилника.
2.12 Функция "Ваканция"
Тази функция дава възможност да
държите хладилника затворен и пра‐
зен по време на дълга ваканция без
да се образува неприятна миризма.
Отделението на хладилника
трябва да е празно при вклю‐
чена функция "Ваканция".
За да активирате функцията:
Натиснете бутон Mode, докато се
появи съответната икона.
Индикаторът "Ваканция" премиг‐
ва.
Индикаторът за температура на
хладилника показва зададената
температура.
2. Натиснете бутон OK, за да по‐
твърдите.
Показва се индикаторът "Вакан‐
ция".
За да деактивирате функцията:
1. Натиснете бутон Mode, докато ин‐
дикаторът "Ваканция" премигне.
2. Натиснете бутон OK, за да по‐
твърдите.
3. Индикаторът "Ваканция" изгасва.
1.
Функцията се деактивира чрез
избор на друга зададена тем‐
пература на хладилника.
2.13 Функция DYNAMICAIR
За да активирате функцията:
1. Натискайте бутона Mode, докато
се появи съответната икона.
Индикаторът DYNAMICAIR при‐
мигва.
2. Натиснете бутона OK, за да по‐
твърдите.
Появява се индикаторът
DYNAMICAIR.
За да деактивирате функцията:
БЪЛГАРСКИ
1.
2.
3.
Натискайте бутона Mode, докато
индикаторът DYNAMICAIR премиг‐
не.
Натиснете бутона OK, за да по‐
твърдите.
Индикаторът DYNAMICAIR изгас‐
ва.
Ако функцията се активира ав‐
томатично, индикаторът
DYNAMICAIR не се появява
(вижте "Всекидневна употре‐
ба").
Активирането на функцията
DYNAMICAIR повишава консу‐
мацията на ел. енергия.
2.14 Функция FROSTMATIC
За да активирате функцията:
1. Натискайте бутона Mode, докато
се появи съответната икона.
Индикаторът FROSTMATIC при‐
мигва.
9
Натиснете бутона OK, за да по‐
твърдите.
Появява се индикаторът
FROSTMATIC.
Тази функция спира автоматично
след 52 часа.
За да изключите функцията преди ав‐
томатичното й изключване:
1. Натискайте бутона Mode, докато
индикаторът FROSTMATIC пре‐
мигне.
2. Натиснете бутона OK, за да по‐
твърдите.
3. Индикаторът FROSTMATIC изгас‐
ва.
2.
Поставете пресните хранител‐
ни продукти за замразяване в
кошницата FROSTMATIC.
Функцията се деактивира чрез
избор на друга зададена тем‐
пература на фризера.
3. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
3.1 Съхранение на замразени
храни
При първоначално пускане или след
дълъг период, през който фризерът не
е използван, оставете уреда да рабо‐
ти поне 2 часа, преди да поставите
хранителните продукти в отделение‐
то.
Шкафчетатата във фризета гаранти‐
рат, че лесно и бързо да се намерят
желаните от Вас пакети с храна. Ако
големи количества храна следва да се
съхраняват, премахнете всички шкаф‐
чета, освен най-долното шкафче, кое‐
то трябва да стои на своето място, за
да осигурява добро въздушно цирку‐
лиране. На всички рафтове е възмож‐
но да се постави храна, която да се
подава до 15 мм от вратата.
В случай на аварийно размра‐
зяване, например поради спи‐
ране на тока, ако уредът е бил
изключен за по-дълго време,
отколкото е посочено в табли‐
цата с техническите специфи‐
кации срещу "Време на пови‐
шаване", замразената храна
трябва се консумира бързо или
да се сготви веднага и след то‐
ва да се замрази отново (след
охлаждане).
3.2 Размразяване
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани,
могат да се размразят в хладилника
или при стайна температура, в зави‐
симост от времето, което имате за та‐
зи операция.
Малките парчета могат да се готвят
дори все още замразени, направо от
фризера: в такъв случай готвенето ще
отнеме повече време.
10 www.aeg.com
3.3 Замразяване на пресни
хранителни продукти
Фризерното отделение е подходящо
за замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение
на готови дълбоко замразени продук‐
ти.
За да замразите пресни хранителни
продукти, активирайте функцията
FROSTMATIC най-малко 24 часа
преди поставянето на хранителни
продукти за замразяване във фризер‐
ното отделение.
Поставете прясната храна, която
трябва да се замразява, в най-долно‐
то отделение.
Максималното количество храна, кое‐
то може да се замрази в рамките на
24 часа, е указано на табелката с дан‐
ни, етикет, поставен във вътрешност‐
та на уреда.
Процесът на замразяване отнема 24
часа: през този период не добавяйте
други хранителни продукти за замра‐
зяване.
3.4 DYNAMICAIR
Отделението на хладилника е снабде‐
но с устройство, което спомага за бър‐
зото изстудяване на хранителните
продукти и по-равномерна температу‐
ра в отделението.
Устройството се активира от само се‐
бе си, когато е необходимо, например
за бързо възстановяване на темпера‐
турата след отваряне на вратата или
при висока околна температура.
Позволява, при необходимост, да
включите устройството ръчно (разгле‐
дайте функция "DYNAMICAIR ").
3.5 Подвижни рафтове
Стените на хладилника са оборудвани
със серия от плъзгачи, така че рафто‐
вете да могат да се разположат спо‐
ред предпочитанията ви.
3.6 Позициониране на
рафтовете на вратата
За да е възможно съхранението на
продукти в опаковки с различна голе‐
мина, рафтовете на вратата могат да
се поставят на различна височина.
За да извършите тези настройки, про‐
цедирайте по следния начин:
постепенно издърпайте рафта по по‐
сока на стрелките, докато не я освобо‐
дите, а след това я поставете в жела‐
ната позиция.
1
2
3
3.7 Чекмедже FRESHBOX
Чекмеджето е подходящо за съхраня‐
ване на пресни хранителни продукти,
като риба, месо, морски дарове, тъй
като температурата в него е по-ниска,
отколкото в останалата част на хла‐
дилника
Устройството DYNAMICAIR
спира, когато вратата се отво‐
ри и се включва веднага след
като тя се затвори.
БЪЛГАРСКИ
11
Този рафт-поставка за бутилки може
да се накланя, за да побира вече от‐
ворени бутилки. За да се получи този
резултат, повдигнете рафта, така че
да може да се завърти нагоре и да се
постави на следващото по-горно ниво.
3.8 чекмедже MAXIBOX
Чекмеджето е подходящо за съхраня‐
ване на плодове и зеленчуци.
Вътре в чекмеджето има разделител,
който може да се поставя в различни
положения, за да позволи най-добро‐
то за личните ви нужди разделяне.
Има решетка (ако е предвидена) на
дъното на чекмеджето, за да се от‐
делят плодовете и зеленчуците от
всяка влага, която може да се образу‐
ва на долната повърхност.
Премахнете всички части вътре в чек‐
меджето, за да ги почистите.
3.10 Изваждане на кошници
за замразяване от фризера
Кошниците за замразяване имат огра‐
ничител, за да не могат случайно да
бъдат извадени или да паднат. При
изваждане от фризера, дръпнете кош‐
ницата към себе си до упор, след кое‐
то я извадете, като наклоните предна‐
та й част нагоре.
2
1
3.9 Поставка за бутилки
Поставете бутилките (с отвора на‐
пред) в предварително поставения
рафт.
Ако рафтът е разположен хоризонтал‐
но, поставяйте само затворени бутил‐
ки.
Когато я поставяте на място, леко по‐
вдигнете предната част на кошницата,
за да я вкарате във фризера. След ка‐
то преминете крайните точки, натис‐
нете кошниците обратно на място.
12 www.aeg.com
4. ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
4.1 Звуци при нормална
работа
• Може да чуете леко клокочене и
бълбукане, когато хладилният агент
се изпомпва през серпентините или
тръбите. Това е нормално.
• Когато компресорът работи, хладил‐
ният агент циркулира, задвижван от
помпите, и можете да чуете сви‐
стящ звук и пулсиращ шум от ком‐
пресора. Това е нормално.
• Топлинното разширение може да
предизвика кратък пукащ шум. Това
е нормално, а не опасно физическо
явление. Това е нормално.
4.2 Съвети за икономия на
електроенергия
За да постигнете най-добри резулта‐
ти:
• не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от аб‐
солютно необходимото
• не отстранявайте акумулаторите за
студ от фризерното отделение.
4.3 Съвети за съхраняване в
хладилник на пресни
хранителни продукти
За да постигнете най-добри резулта‐
ти:
• не съхранявайте топли храни или
вдигащи пара течности в хладилни‐
ка
• покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма
• поставяйте храната така, че възду‐
хът да може свободно да циркулира
около нея
4.4 Съвети за съхраняване в
хладилник
Полезни съвети:
Месо (всякакви видове): завийте в по‐
лиетиленови пликове и поставете на
стъкления рафт над чекмеджетата за
зеленчуци.
За да е безопасно, съхранявайте хра‐
ната по този начин най-много за един
или два дни.
Готвени храни, студени блюда и т.н:
трябва да са покрити и могат да се по‐
ставят на всеки рафт.
Плодове и зеленчуци: трябва да са
добре измити и поставени в специал‐
ното предоставено чекмедже. При
контакт лимоновият сок може да
обезцвети пластмасовите части на
хладилника. Следователно се препо‐
ръчва цитрусовите плодове да се съ‐
храняват в отделни контейнери.
Масло и сирене: трябва да се постав‐
ят в специални херметично затворени
контейнери или да са завити с алуми‐
ниево фолио или в полиетиленови
торбички, за да се предпазят възмож‐
но най-добре от влиянието на възду‐
ха.
Бутилки: трябва да с капачка и да се
съхраняват на рафта за бутилки на
вратата.
Банани, картофи, лук и чесън, ако не
са пакетирани, не трябва да се съхра‐
няват в хладилника.
4.5 Съвети за замразяване
Ето няколко важни съвета, с които да
ви помогнем да възползвате най-до‐
бре от процеса на замразяване:
• максималното количество храна,
което може да се замрази в рамките
на 24 часа. е посочено на табелката
на уреда;
• процесът на замразяване отнема 24
часа. През този период не трябва
да се добавя допълнително храна
за замразяване;
• замразявайте само висококачестве‐
ни, пресни и добре измити храни‐
телни продукти;
• разделяйте храната на малки по‐
рции, за да може да се замрази
бързо и напълно и за да можете да
размразявате впоследствие само
нужното ви количество;
• обвийте хранителните продукти в
алуминиево фолио или в полиети‐
ленови торбички и проверете дали
торбичките са вакуумирани;
БЪЛГАРСКИ
• не позволявайте прясна, незамразе‐
на храна да се допира до вече за‐
мразени хранителни продукти и та‐
ка ще избегнете повишаване на
температурата им;
• постните храни се съхраняват подобре от мазните; солта намалява
периода на съхранение на продук‐
тите;
• има вероятност ледените кубчета,
ако се консумират веднага след из‐
важдането им от фризерното отде‐
ление, да причинят "студено изгаря‐
не" на кожата;
• препоръчително е да отбележите
датата на замразяване върху всяка
опаковка, така че по-късно да може‐
те да проверявате етикета за вре‐
мето на съхранение;
13
• проверете дали фабрично замразе‐
ните хранителни продукти са пра‐
вилно съхранявани в магазина;
• постарайте се замразените храни‐
телни продукти да бъдат пренесени
от магазина до фризера за възмож‐
но най-късо време;
• не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от аб‐
солютно необходимото;
• веднъж размразена, храната се раз‐
валя бързо и не може да бъде за‐
мразявана повторно;
• не превишавайте срока на съхране‐
ние, посочен от производителя на
хранителния продукт.
4.6 Съвети за съхранение на
замразени храни
За да постигнете най-добри резулта‐
ти, трябва да направите следното:
5. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
5.1 Почистване на
вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, почистете вътрешността и всички
вътрешни принадлежности с хладка
сапунена вода (неутрален сапун), за
да отстраните типичната за новите из‐
делия миризма, а след това подсуше‐
те напълно.
Не използвайте миялни препа‐
рати или абразивни прахове,
тъй като това ще повреди по‐
критието.
ВНИМАНИЕ!
Изключете уреда от контакта
преди извършването на какви‐
то и да било операция по под‐
дръжката.
Този уред съдържа въглеводо‐
роди в охлаждащия блок; сле‐
дователно поддръжката и пре‐
зареждането трябва да се из‐
вършват от упълномощени тех‐
ници.
5.2 Процедура за почистване
на дозатора за вода
Оборудването трябва да се почиства
редовно:
• почиствайте вътрешността и при‐
надлежностите с хладка вода и мал‐
ко неутрален сапун.
• редовно проверявайте уплътнения‐
та на вратата и ги забърсвайте, за
да сте сигурни, че са чисти и без за‐
мърсявания.
• изплакнете и подсушете напълно.
14 www.aeg.com
Не дърпайте, не премествайте
и не повреждайте тръбите и/
или кабелите в корпуса.
Никога не използвайте миялни
препарати, абразивни прахове,
силно парфюмирани почиства‐
щи продукти или восъчни пре‐
парати за полиране, тъй като
могат да повредят повърхност‐
та и да оставят силна миризма.
ние, за да предотвратите преливане
на водата и отцеждането й върху хра‐
ната вътре.
Използвайте специалното приспосо‐
бление за почистване, което ще наме‐
рите в отвора за отцеждане.
Изчистете кондензера (черната ре‐
шетка) и компресора в задната част
на уреда с четка. Тази операция ще
подобри работата на уреда и ще реа‐
лизира икономия на енергия.
Внимавайте да не повредите
охлаждащата система.
След почистване свържете отново
уреда към захранващата мрежа.
5.3 Размразяване на
хладилника
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от изпарите‐
ля в хладилното отделение при всяко
спиране на компресора на електромо‐
тора. Водата от размразяването се от‐
тича по улей и се събира в специален
контейнер, разположен в задната част
на уреда, над електромотора на ком‐
пресора, откъдето се изпарява.
Важно е периодично да почиствате
отвора за оттичане на размразената
вода в средата на хладилното отделе‐
5.4 Обезскрежаване на
фризера
Отделението на фризера на този мо‐
дел обаче е от типа "Без скреж". Това
означава, че не се образува скреж, ко‐
гато той работи - нито по вътрешните
стени, нито по хранителните продукти.
Липсата на скреж се дължи на непре‐
къснатата циркулация на студен въз‐
дух вътре в отделението, предизвика‐
на от вентилатор с автоматично упра‐
вление.
6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Преди отстраняване на неиз‐
правности изключете щепсела
от електрическия контакт.
Неизправност, която не е опи‐
сана в това ръководство, може
да се отстрани само от квали‐
фициран електротехник или
компетентно лице.
Налице е известен шум по вре‐
ме на нормална употреба (ком‐
пресор, циркулация на охлаж‐
дащия агент).
БЪЛГАРСКИ
15
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът е шумен.
Уредът не е укрепен
правилно.
Проверете дали уредът е
поставен стабилно (всич‐
ките четири крачета
трябва да опират пода).
Компресорът работи Регулаторът на темпе‐
непрекъснато.
ратурата може да не е
настроен правилно.
По задната стена на
хладилника се стича
вода.
Задайте по-висока тем‐
пература.
Вратата не е добре за‐
творена.
Вижте "Затваряне на
вратата".
Вратата е отваряна
твърде често.
Не оставяйте вратата от‐
ворена по-дълго от нео‐
бходимото.
Температурата на про‐
дукта е твърде висока.
Преди съхранение изча‐
кайте температурата на
продуктите да спадне до
температурата в поме‐
щението.
Температурата в поме‐
щението е твърде висо‐
ка.
Намалете температурата
в помещението.
Функцията
FROSTMATIC е включе‐
на.
Вж. "Функция
FROSTMATIC".
Функцията COOLMATIC
е включена.
Вж. "Функция
COOLMATIC".
По време на автоматич‐
ното размразяване се
размразява скрежът по
задната стена.
Това е нормално.
В хладилника се сти‐ Отворът за излизане на
ча вода.
вода е запушен.
Почистете изхода.
Има продукти, които
Направете така, че про‐
пречат на оттичането на дуктите да не се допират
водата в колектора за
до задната стена.
вода.
По пода тече вода.
Изходящият маркуч за
вода от разтопявания
не се излива в тавата за
изпаряване над компре‐
сора.
Свържете изходящия
маркуч за вода от разта‐
пяне с тавата за изпаря‐
ване.
Има твърде много
скреж и лед.
Продуктите не са увити
правилно.
Увийте продуктите по-до‐
бре.
Вратата не е добре за‐
творена.
Вижте "Затваряне на
вратата".
16 www.aeg.com
Проблем
Възможна причина
Решение
Температурата в хла‐
Задайте по-висока тем‐
дилника е твърде ниска. пература.
Температурата в
уреда е твърде ви‐
сока.
Вратата не е добре за‐
творена.
Вижте "Затваряне на
вратата".
Температурата на про‐
дукта е твърде висока.
Преди съхранение изча‐
кайте температурата на
продуктите да спадне до
температурата в поме‐
щението.
Прекалено много про‐
дукти се съхраняват ед‐
новременно.
Зареждайте по-малко
продукти за едновремен‐
но съхранение.
Температурата в
Няма циркулация на
Уверете се, че има цир‐
хладилника е твърде студен въздух в хладил‐ кулация на студен въздух
висока.
ника.
в уреда.
Температурата в от‐ Продуктите са твърде
делението на фризе‐ близо един до друг.
ра е твърде висока.
Съхранявайте продукти‐
те така, че да има цирку‐
лация на студен въздух.
Уредът не работи.
Включете уреда.
Уредът е изключен.
Щепселът не е поставен Включете правилно щеп‐
правилно в контакта.
села в захранващия кон‐
такт.
Към уреда няма захран‐
ване. Няма напрежение
в захранващия контакт.
Включете друг електроу‐
ред в контакта. Обърнете
се към квалифициран
електротехник.
Лампичката не све‐
ти.
Лампичката е в режим
на изчакване.
Затворете и отворете
вратата.
"dEMo" се появява
на дисплея.
Уредът е в демонстра‐
ционен режим.
Задръжте натиснат буто‐
на OK за около 10 сек.,
докато чуете дълъг зву‐
ков сигнал и дисплея се
изключи за кратко: уре‐
дът започва да работи
нормално.
В случай, че съветите не водят до по‐
стигане на резултати, обадете се в
най-близкия фирмен сервиз
6.1 Затваряне на вратата
1.
Почистете уплътненията на вра‐
тичката.
2.
3.
При необходимост регулирайте
вратата. Вижте "Инсталиране".
Ако е необходимо, сменете де‐
фектните уплътнения. Свържете
се със сервизния център.
БЪЛГАРСКИ
17
7.1 Разполагане
Монтирайте този уред на място, къде‐
то температурата в помещението от‐
говаря на климатичния клас, посочен
на табелката с данни на уреда:
Клима‐ Стайната температура
тичен
клас
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
7.2 Местоположение
Уредът трябва да се инсталира доста‐
тъчно далеч от източници на топлина
като радиатори, бойлери, пряка слън‐
чева светлина и др. Погрижете се да
има циркулация на студен въздух по
вътрешната задна стена. За да се
осигури най-ефективна работа, когато
уредът е разположен под висящ кух‐
ненски шкаф, минималното разстоя‐
ние между горната му част и стенния
шкаф трябва да бъде най-малко 100
мм. В идеалния случай уредът не
трябва да се поставя под висящи кух‐
ненски шкафове. Точното нивелиране
се осигурява чрез едно или повече ре‐
гулируеми крачета в основата на уре‐
да.
B
A
20 mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди да инсталирате уре‐
да,прочетете внимателно "Ин‐
формация за безопасност" за
своя собствена безопасност и
за правилната работа на уре‐
да.
100 mm
min
7. ИНСТАЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Трябва да можете да изключ‐
вате уреда от мрежовото за‐
хранване; затова след инста‐
лирането щепселът трябва да
е леснодостъпен.
7.3 Задни дистанционни
втулки
Двата раздалечителя се намират в
плика с документация.
Изпълнете тези стъпки за монтиране
на раздалечителите:
1. Освободете винта.
2. Поставете раздалечителя под
винта.
3. Завъртете раздалечителя надяс‐
но.
4. Отново затегнете винтовете.
2
1
4
3
7.4 Нивелиране
При разполагането на уреда трябва
да подсигурите нивелирането му. То‐
18 www.aeg.com
ва може да се постигне с две регули‐
руеми крачета отпред на дъното.
7.5 Сваляне на държачите на
рафтовете
Вашият уред е оборудван с ограничи‐
тели на рафтовете, за да бъдат обе‐
зопасени по време на транспортира‐
не.
За да ги махнете, направете следно‐
то:
1. Преместете държачите на рафто‐
вете по посока на стрелката (A).
2. Повдигнете рафта от задната
страна и го натиснете напред, до‐
като се освободи (B).
3. Махнете ограничителите (C).
A
Препоръчително е да извър‐
шите следващите операции за‐
едно с друго лице, което да
държи здраво вратите на уре‐
да по време на работа.
• Извадете втулката (А) и я преместе‐
те на отсрещната страна на шарни‐
ра на пантата (В).
• Свалете вратите.
• Свалете щифта на левия капак на
средната панта (C,D) и го преместе‐
те на отсрещната страна.
• Поставете щифта на средната пан‐
та (В) в левия отвор на долната вра‐
та.
A
E
B
F
C
D
• С помощта на инструмент свалете
капака (А). Развийте опорния щифт
на долната панта (В) и втулката (С)
и ги поставете на отсрещната стра‐
на.
A
B
B
C
C
7.6 Промяна на посоката на
отваряне на вратата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди извършването на какви‐
то и да било операции, изваде‐
те щепсела от контакта.
• Поставете отново капака (1) на от‐
срещната страна.
БЪЛГАРСКИ
19
• Извадете филтрите (В). Свалете
щифтовете на капачетата (А).
• Развинтете дръжките (С) и ги закре‐
пете на отсрещната страна.
• Поставете отново щифтовете на ка‐
пачетата (А) на отсрещната страна.
1
• Свалете тапите, намиращи се на
горната страна на двете врати и ги
преместете от другата страна.
• Поставете отново долната врата на
опорния щифт на долната панта.
• Поставете средната панта в левия
отвор на долната врата.
• Развинтете опорният щифт на гор‐
ната пантата и я поставете на от‐
срещната страна.
• Поставете горната врата върху
шарнира на горната панта.
• Поставете отново горната врата на
опорния щифт на средната панта,
леко накланяйки двете врати.
• Затегнете отново средната панта.
Не забравяйте да свалите пластма‐
сова втулка.
2
1
B
C
A
Направете финална проверка, за да
се уверите, че:
• Всички винтове са затегнати.
• Магнитното уплътнение прилепва
към рамката.
• Вратата се отваря и затваря пра‐
вилно.
Ако стайната температура е ниска (на‐
пр. през зимата), уплътнението може
да не прилепва идеално към рамката.
В такъв случай, след време ще се по‐
лучи естествено прилягане на уплът‐
нението.
Ако не желаете да извършите горните
операции, обърнете се към най-близ‐
кия център за следпродажбено обс‐
лужване. Специалистът от сервизно
обслужване ще обърне вратите на ва‐
ши разноски.
20 www.aeg.com
8. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Размери
Височина
1850 мм
Ширина
595 мм
Дълбочина
658 мм
Време на повишаване
18 ч
Напрежение
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническите данни се намират на та‐
белката с данни на лявата вътрешна
страна на уреда и на етикета за енер‐
гийна категория.
9. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте
опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на
околната среда и човешкото
здраве, както и за рециклирането
на отпадъци от електрически и
електронни уреди. Не изхвърляйте
уредите, означени със символа ,
заедно с битовата смет. Върнете
уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
FRANÇAIS
21
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BANDEAU DE COMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
24
28
30
32
33
35
38
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur
des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser
au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.aeg.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
22 www.aeg.com
1.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer
et d'utiliser l'appareil pour la première
fois. Pour éviter toute erreur ou accident,
veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.
Conservez cette notice avec l'appareil. Si
l'appareil doit être vendu ou cédé à une
autre personne, veillez à remettre cette
notice au nouveau propriétaire, afin qu'il
puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des
biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au nonrespect de ces instructions.
1.1 Sécurité des enfants et
des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans
risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une
personne responsable qui puisse leur
assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut,
sortez la fiche de la prise électrique,
coupez le cordon d'alimentation au
ras de l'appareil et démontez la porte
pour éviter les risques d'électrocution
et que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures
magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort,
nous vous conseillons de rendre celleci inutilisable avant de vous en débar-
rasser. Ceci afin d'éviter aux enfants
de s'enfermer dans l'appareil et de
mettre ainsi leur vie en danger.
1.2 Consignes générales de
sécurité
AVERTISSEMENT
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil
ou la structure intégrée, ne soient pas
obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments
et/ou des boissons dans le cadre d’un
usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
– dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux
et autres lieux de travail ;
– dans les fermes et par les clients
dans des hôtels, motels et autres
lieux de séjour ;
– dans des hébergements de type
chambre d'hôte ;
– pour la restauration et autres utilisations non commerciales.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils
électriques (comme des sorbetières
électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du
fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil
contient de l’isobutane (R600a), un gaz
naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais
qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation
de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est
endommagée.
FRANÇAIS
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de
l'appareil. Si le câble d'alimentation
est endommagé, il peut causer un
court circuit, un incendie et/ou une
électrocution.
AVERTISSEMENT
Les éventuelles réparations ou
interventions sur votre appareil,
ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent
être effectuées que par un professionnel qualifié.
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est
pas écrasée ou endommagée par
l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant écrasée ou endommagée
peut s'échauffer et causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de
l'appareil est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en
tirant sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou
d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de
l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention
lors de son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits
congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de
l'appareil aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées
dans cet appareil sont des ampoules
spécifiques uniquement destinées à
être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une
habitation.
1.
•
•
•
•
23
1.3 Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur
les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides
inflammables dans l'appareil (risque
d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière
de l'appareil. (Si l'appareil est sans givre.)
• Un produit décongelé ne doit jamais
être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression
se formant à l'intérieur du contenant
pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits
tels que les bâtonnets glacés dès leur
sortie de l'appareil, car ils peuvent
provoquer des brûlures.
1.4 Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien,
mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques
pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour
gratter la couche de givre. Utilisez une
spatule en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice
d'évacuation de l'eau de dégivrage
dans le compartiment réfrigérateur.
Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est
bouché, l'eau s'écoulera en bas de
l'appareil.
1.5 Installation
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions
fournies dans cette notice.
24 www.aeg.com
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il
n'est pas endommagé. Ne branchez
pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur
de l'appareil les dommages constatés.
Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins
quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique
soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement
autour de l'appareil pour éviter qu'il
ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur
et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil
loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste
accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement
sur le réseau d'eau est prévu.)
doivent être réalisés par un électricien
spécialisé ou un professionnel qualifié.
• Ne retirez pas le cache voyants. Contactez le service après-vente le plus
proche pour remplacer le bandeau de
commande si besoin.
• Cet appareil ne doit être entretenu et
réparé que par un Service Après Vente
agréé, exclusivement avec des pièces
d'origine.
1.7 Protection de
l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas
détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du
condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés
sont recyclapar le symbole
bles.
1.6 Service
• Les branchements électriques nécessaires à la mise en service de l'appareil
2. BANDEAU DE COMMANDE
1
2
3
1 Bouton ON/OFF de l'appareil
2 Dispositif de réglage de température du réfrigérateur (plus de froid)
3 Dispositif de réglage de température du réfrigérateur (moins de froid)
4 Bouton Mode
5 Bouton OK
4
5
6
7
8
6 Dispositif de réglage de températu-
re du compartiment congélateur
(plus de froid)
7 Dispositif de réglage de température du compartiment congélateur
(moins de froid)
8 Indicateur
FRANÇAIS
Pour augmenter le volume de la tonalité
des touches, appuyez simultanément sur
la touche Mode et la touche de diminution de la température pendant plusieurs
secondes. Ce changement est réversible.
2.1 Affichage
A
B
C
D
Off COOL
MATIC
E
F
G
FROST
MATIC
min
K J
I
H
A) Voyant du compartiment réfrigéra-
teur
B) Indicateur de température du réfri-
gérateur et voyant de minuterie
C) Voyant de mise à l'arrêt du réfrigéra-
teur
Fonction COOLMATIC
Fonction Holiday
Fonction FROSTMATIC
Indicateur de température du congélateur
H) Voyant du compartiment congélateur
I) Voyant d'alarme
J) Fonction Sécurité enfants
K) Fonction Minute Minder
D)
E)
F)
G)
2.2 Mise en fonctionnement
Pour mettre en fonctionnement l'appareil, procédez comme suit :
1. Branchez électriquement l'appareil.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF si
l'affichage est éteint.
3. L'alarme sonore peut se déclencher
au bout de quelques secondes.
Pour réinitialiser l'alarme, reportezvous au paragraphe « Alarme de
température ».
4. Si « dEMo » s'affiche, l'appareil est
en mode démonstration. Reportezvous au chapitre « En cas d'anomalie
de fonctionnement ».
5. Les voyants du thermostat indiquent
la température programmée par défaut.
Pour sélectionner une température de
consigne différente, reportez-vous au
25
paragraphe « Réglage de la température ».
2.3 Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, procédez
comme suit :
1. Appuyez sur le bouton ON/OFF
pendant 5 secondes.
2. L'affichage est désactivé.
3. Pour mettre l'appareil hors tension,
débranchez-le électriquement.
2.4 Mise à l'arrêt du
compartiment réfrigérateur
Pour mettre à l'arrêt le réfrigérateur :
1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant
apparaisse.
L'indicateur de mise à l'arrêt du réfrigérateur clignote.
L'indicateur de température du réfrigérateur affiche des tirets.
2. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
3. Le voyant de mise à l'arrêt du réfrigérateur est allumé.
2.5 Mise en fonctionnement
du réfrigérateur
Pour mettre en fonctionnement le réfrigérateur :
1. Appuyez sur le dispositif de réglage
de température du réfrigérateur.
Ou :
1. Appuyez sur la touche Mode, jusqu'à ce que le voyant correspondant
apparaisse.
Le voyant de mise à l'arrêt du réfrigérateur clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. Le voyant de mise à l'arrêt du réfrigérateur s'éteint.
Pour sélectionner une température de
consigne différente, reportez-vous au
paragraphe « Réglage de la température ».
26 www.aeg.com
2.6 Réglage de la température
La température de consigne du réfrigérateur et du congélateur peuvent être
réglées en appuyant sur les dispositifs
de réglage de température.
Réglage de la température par défaut :
• + 5 °C dans le compartiment réfrigérateur
• -18 °C dans le compartiment congélateur
Les affichages de température indiquent
la température programmée.
La température programmée sera atteinte sous 24 heures.
Des variations de quelques degrés par
rapport à la température programmée
sont normales et ne signifient aucun dysfonctionnement de l'appareil.
Après une coupure de courant, la
température programmée reste
activée.
2.7 Fonction Minute Minder
La fonction Minute Minder est à utiliser
pour le réglage d'une alarme sonore à
une heure désirée, ce qui est utile, par
exemple, lorsque l'on souhaite refroidir
une préparation pendant un certain
temps dans le cadre d'une recette de
cuisine, ou lorsque l'on refroidit des
bouteilles rapidement dans le congélateur.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le voyant correspondant apparaisse.
L'indicateur Minute Minder clignote.
La minuterie affiche pendant quelques secondes la valeur de consigne
(30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de réglage
de la température du compartiment
réfrigérateur pour modifier la valeur
de consigne (1 à 90 minutes).
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur Minute Minder s'affiche.
La minuterie se met à clignoter
(min).
À la fin du décompte, l'indicateur Minute
Minder clignote et un signal sonore retentit :
1.
Retirez les boissons placées dans le
compartiment congélateur.
2. Appuyez sur la touche OK pour arrêter le signal sonore et désactiver la
fonction.
Il est possible de désactiver cette fonction à tout moment pendant le décompte :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que l'indicateur Minute Minder
clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur Minute Minder s'éteint.
Il est possible de modifier l'heure à tout
moment, pendant et à la fin du décompte en appuyant simultanément sur la
touche de réglage pour obtenir plus de
froid et sur la touche de réglage pour
obtenir moins de froid.
2.8 Fonction Sécurité enfants
Pour verrouiller les touches de l'affichage, activez la fonction Sécurité enfants.
Pour activer cette fonction :
• Appuyez sur les touches des compartiments réfrigérateur et congélateur,
jusqu'à ce que le voyant de la sécurité
enfants s'allume.
Pour la désactiver, utilisez la même combinaison de touches.
2.9 Alarme haute température
Une augmentation de la température
dans le compartiment congélateur (par
exemple à cause d'une coupure de courant) est indiquée par :
• Le clignotement de l'alarme et des
voyants de température du congélateur
• Le déclenchement d'une alarme sonore.
Pour réinitier l'alarme :
1. Appuyez sur une touche quelconque.
2. L’alarme sonore s’éteint.
3. Le voyant de température du congélateur affiche la température maximum régnant dans le compartiment
durant quelques secondes. Puis il affiche à nouveau la température programmée.
FRANÇAIS
4.
Le voyant alarme continue de clignoter jusqu'à ce que les conditions
normales de fonctionnement soient
rétablies.
Une fois l'alarme rétablie, le voyant alarme s'éteint.
2.12 Fonction Vacances
Cette fonction vous permet de laisser le
compartiment réfrigérateur vide et fermé pendant une longue période sans
formation de mauvaises odeurs.
Avant d'activer la fonction Vacances, le compartiment réfrigérateur doit être vide.
2.10 Alarme porte ouverte
Une alarme sonore se déclenche si la
porte reste ouverte pendant quelques
minutes. Les conditions d'alarme porte
ouverte sont signalées par :
• Un voyant d'alarme clignotant
• un signal sonore
Au rétablissement des conditions normales (porte fermée), l'alarme s'arrête.
2.11 Fonction COOLMATIC
Si vous devez ranger une grande quantité d'aliments dans votre réfrigérateur,
par exemple après avoir fait vos courses,
nous vous suggérons d'activer la fonction COOLMATIC : elle permet de refroidir rapidement les aliments tout en
évitant le réchauffement des denrées
déjà stockées dans le réfrigérateur.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le voyant correspondant apparaisse.
L'indicateur COOLMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur COOLMATIC s'affiche.
La fonction COOLMATIC se désactive
automatiquement au bout d'environ
6 heures.
Pour désactiver la fonction avant sa désactivation automatique :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que l'indicateur COOLMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur COOLMATIC s'éteint.
La fonction se désactive en sélectionnant une température de
consigne différente.
27
Pour activer la fonction :
Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
apparaisse.
Le voyant Vacances clignote.
Le voyant du thermostat du réfrigérateur indique la température programmée.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
Le voyant Vacances apparaît.
Pour désactiver la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le voyant Vacances clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
3. Le voyant Vacances s'éteint.
1.
La fonction s'éteint en choisissant une température différente
pour le réfrigérateur.
2.13 Fonction DYNAMICAIR
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le voyant correspondant apparaisse.
Le voyant DYNAMICAIR clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
Le voyant DYNAMICAIR s'affiche.
Pour désactiver la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu’à
ce que le voyant DYNAMICAIR clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. Le voyant DYNAMICAIR s'éteint.
28 www.aeg.com
Si la fonction est activée de manière automatique, le voyant DYNAMICAIR n'est pas visible (reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne »).
L'activation de la fonction DYNAMICAIR augmente la consommation d'électricité.
2.14 Fonction FROSTMATIC
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le voyant correspondant apparaisse.
L'indicateur FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur FROSTMATIC s'affiche.
Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 52 heures.
Pour désactiver la fonction avant sa désactivation automatique :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que l'indicateur FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur FROSTMATIC s'éteint.
Placez les denrées fraîches à congeler dans le panier FROSTMATIC.
La fonction se désactive en sélectionnant une température de
consigne différente.
3. UTILISATION QUOTIDIENNE
3.1 Conservation d'aliments
congelés
À la mise en service ou après un arrêt
prolongé, faites fonctionner l'appareil
pendant 2 heures environ, avant d’introduire les produits dans le compartiment.
Les tiroirs de congélation vous permettent de trouver facilement et rapidement
les aliments dont vous avez besoin. Si
vous devez stocker une grande quantité
d'aliments, retirez tous les tiroirs et le
bac à glace sauf le tiroir inférieur qui doit
être en place afin de permettre une circulation d'air optimale. Des denrées alimentaires peuvent être stockées sur chaque clayette en respectant un espace de
15 mm max. à partir de la porte.
En cas de décongélation accidentelle, due par exemple à une
coupure de courant, si la coupure a duré plus de temps qu'il
n'est prévu au paragraphe « Autonomie de fonctionnement », au
chapitre Caractéristiques techniques, consommez rapidement
les aliments décongelés ou cuisez-les immédiatement avant de
les recongeler (une fois refroidis).
3.2 Décongélation
Avant utilisation, les aliments surgelés
ou congelés peuvent être décongelés
dans le compartiment du réfrigérateur
ou à température ambiante en fonction
du temps disponible pour cette opération.
Les petites portions peuvent même être
cuites sans décongélation préalable (la
cuisson sera cependant un peu plus longue).
3.3 Congélation d'aliments
frais
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des denrées fraîches et
conserver à long terme des aliments surgelés ou congelés.
Activez la fonction FROSTMATIC 24 heures au moins avant d'introduire les denrées fraîches à congeler dans le compartiment congélateur.
Placez les denrées fraîches à congeler
dans le compartiment inférieur.
La quantité maximum d'aliments pouvant être congelés en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique, située
à l'intérieur de l'appareil.
Le processus de congélation dure 24
heures : vous ne devez ajouter aucune
FRANÇAIS
autre denrée à congeler au cours de cette période.
3.4 DYNAMICAIR
Le compartiment réfrigérateur est équipé d'un dispositif qui permet le refroidissement rapide des aliments et qui maintient une température plus homogène
dans le compartiment.
Ce dispositif s'active automatiquement
en cas de besoin, par exemple pour rafraîchir rapidement le réfrigérateur lorsque la porte est laissée ouverte ou si la
température ambiante est élevée.
Il vous permet de mettre manuellement
le dispositif en fonctionnement si nécessaire (reportez-vous au chapitre « Fonction DYNAMICAIR »).
29
tirez progressivement sur le balconnet
dans le sens des flèches pour le dégager, puis repositionnez-le selon vos besoins.
1
2
3
3.7 Bac FRESHBOX
Ce tiroir est adapté à la conservation des
denrées fraîches et hautement périssables (poissons, viandes, fruits de mer),
car la température y est inférieure à celle
des autres zones du réfrigérateur.
La dispositif DYNAMICAIR s'arrête si la porte est ouverte et redémarre sitôt la porte refermée.
3.5 Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières afin que
les clayettes puissent être positionnées
comme vous le souhaitez.
3.6 Mise en place des
balconnets de la porte
En fonction de la taille des emballages
des aliments conservés, les balconnets
de la porte peuvent être positionnés à
différentes hauteurs.
Pour les ajuster, procédez comme suit :
3.8 Bac MAXIBOX
Le bac convient au rangement des fruits
et légumes.
Il est doté d'une cloison que vous pouvez positionner différemment pour séparer les aliments selon vos besoins.
Selon le modèle, une grille permet de
préserver les fruits et légumes de toute
humidité pouvant s'accumuler au fond
du bac.
Retirez tous les accessoires du bac avant
de le nettoyer.
30 www.aeg.com
3.9 Compartiment à bouteilles
Placez les bouteilles (ouverture vers
l'avant) sur la clayette prévue à cet effet.
Si la clayette est en position horizontale,
placez uniquement des bouteilles non
entamées.
Cette clayette peut être inclinée afin de
pouvoir y placer des bouteilles déjà ouvertes. Pour cela, soulevez la clayette
afin qu'elle puisse glisser vers le haut et
être placée sur le niveau supérieur.
accidentel ou leur chute. Pour retirer le
bac du congélateur, tirez-le vers vous et,
lorsque vous atteignez la butée, retirezle en inclinant la partie avant vers le
haut.
2
1
Pour le remettre, relevez légèrement
l'avant du bac et insérez-le dans le congélateur. Dès que vous avez dépassé la
butée, poussez le bac dans la bonne position.
3.10 Retrait des bacs de
congélation du congélateur
Les bacs de congélation sont équipés
d'une butée afin d'empêcher leur retrait
4. CONSEILS UTILES
4.1 Bruits de fonctionnement
normaux
4.2 Conseils pour l'économie
d'énergie
• Il n'est pas anormal d'entendre le bruit
de circulation du fluide frigorigène selon son état liquide, gazeux ou vaporeux. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un soudain, léger bruit de craquement. C'est un phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène
est normal.
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou
plus longtemps que nécessaire.
• N'enlevez pas les accumulateurs de
froid du panier de congélation.
4.3 Conseils pour la
réfrigération de denrées
fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
FRANÇAIS
• N'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation
dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont
aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.
4.4 Conseils pour la
réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la
dans des sachets en plastique et placezla sur la tablette en verre au-dessus du
bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2
jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : ils doivent être couverts et peuvent être placés
sur n'importe quelle clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois
nettoyés dans le bac à légumes. Le jus
de citron peut décolorer les parties en
plastique de votre réfrigérateur s'il les
touche. C'est pourquoi il est recommandé de conserver les agrumes dans des
bacs séparés.
Beurre et fromage : placez-les dans des
récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des
feuilles d'aluminium ou de polyéthylène,
pour emmagasiner le moins d'air possible.
Bouteilles : elles doivent être munies
d'un bouchon et être placées dans le
balconnet porte-bouteilles de la porte.
Bananes, pommes de terre, oignons et
ail ne se conservent pas au réfrigérateur,
s'ils ne sont pas correctement emballés.
4.5 Conseils pour la
congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici
quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que
vous pouvez congeler par 24 heures
est indiquée sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24
heures. Aucune autre denrée à congeler ne doit être ajoutée pendant cette
période.
31
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et
uniforme, adaptés à l'importance de la
consommation.
• enveloppez les aliments dans des
feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages
sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non
congelés, toucher des aliments déjà
congelés pour éviter une remontée en
température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent
mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de
conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils
sont consommés dès leur sortie du
compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
4.6 Conseils pour le stockage
des aliments surgelés
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• assurez-vous que les denrées surgelées achetées dans le commerce ont
été correctement entreposées par le
revendeur ;
• prévoyez un temps réduit au minimum
pour le transport des denrées du magasin d'alimentation à votre domicile ;
• évitez d'ouvrir trop souvent la porte
du congélateur et ne la laissez ouverte
que le temps nécessaire ;
• une fois décongelés, les aliments se
détériorent rapidement et ne peuvent
pas être recongelés ;
• ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant.
32 www.aeg.com
5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
5.1 Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge
métallique pour ne pas abîmer la
finition.
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués que
par du personnel autorisé.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
5.3 Dégivrage du réfrigérateur
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à
chaque fois que le compresseur s'arrête.
L'eau de dégivrage est collectée, via un
orifice d'évacuation, dans un récipient
spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder
et de couler à l'intérieur de l'appareil.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau
de dégivrage avec le bâtonnet spécial se
trouvant déjà dans l'orifice.
5.2 Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de
porte et nettoyez-les en les essuyant
pour éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles
qui se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits
abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer
l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et
le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur.
Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.
Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
5.4 Dégivrage du congélateur
Le compartiment congélateur de ce modèle est "sans givre". Cela signifie qu'il
n'y a aucune formation de givre pendant
son fonctionnement, ni sur les parois internes si sur les aliments.
L'absence de givre est due à la circulation continuelle de l'air froid à l'intérieur
du compartiment, sous l'impulsion d'un
ventilateur à commande automatique.
FRANÇAIS
33
6. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
ATTENTION
Avant d'intervenir sur l'appareil,
débranchez-le.
La résolution des problèmes non
mentionnés dans la présente notice doit être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou à
un professionnel qualifié.
L'appareil émet certains bruits
pendant son fonctionnement
(compresseur, circuit de réfrigérant).
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Vérifiez la stabilité (les quatre pieds doivent être en
contact avec le sol).
Le compresseur
fonctionne en permanence.
Cela peut être dû à un
mauvais réglage de la
température.
Modifiez le dispositif de
réglage de température
pour obtenir moins de
froid.
La porte n'est pas correctement fermée.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte
trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que
nécessaire.
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à
température ambiante
avant de le placer dans
l'appareil.
La température ambiante
est trop élevée.
Réduisez la température
ambiante.
La fonction FROSTMATIC Consultez le paragraphe
est activée.
« Fonction FROSTMATIC ».
La fonction COOLMATIC
est activée.
Consultez le paragraphe
« Fonction COOLMATIC ».
De l'eau s'écoule sur
la plaque arrière du
réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond
sur l'évaporateur.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule
dans le réfrigérateur.
L'orifice d'évacuation de
l'eau est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'évacuation de l'eau.
Des denrées empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne touchent pas la
plaque arrière.
L'eau de dégivrage ne
s'écoule pas dans le plateau d'évaporation situé
au-dessus du compresseur.
Fixez le tuyau de sortie de
l'eau au plateau d'évaporation.
De l'eau coule sur le
sol.
34 www.aeg.com
Problème
Cause possible
Solution
Il y a trop de givre
et de glace.
Les produits ne sont pas
correctement emballés.
Emballez les produits de
façon plus adaptée.
La porte n'est pas correctement fermée.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La température du réfrigérateur est trop basse.
Modifiez le dispositif de
réglage de température
pour obtenir moins de
froid.
La porte n'est pas correctement fermée.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La température du produit est trop élevée.
Laissez le produit revenir à
température ambiante
avant de le placer dans
l'appareil.
Trop de produits sont
conservés en même
temps.
Conservez moins de produits en même temps.
La température du
compartiment réfrigérateur est trop
élevée.
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Assurez-vous que de l'air
froid circule dans l'appareil.
La température du
congélateur est trop
élevée.
Les produits sont trop
près les uns des autres.
Rangez les produits de façon à permettre la circulation de l'air froid.
L'appareil ne fonctionne pas.
L'appareil est à l'arrêt.
Remettez en fonctionnement l'appareil.
La fiche du cordon d’alimentation n'est pas correctement branchée à la
prise de courant.
Branchez correctement la
fiche du cordon d’alimentation dans la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à
l'appareil. La prise de
courant n'est pas alimentée.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de
courant. Faites appel à un
électricien qualifié.
L'ampoule est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
La température à
l'intérieur de l'appareil est trop élevée.
L'ampoule ne fonctionne pas.
FRANÇAIS
35
Problème
Cause possible
Solution
"dEMo" s’affiche sur
le bandeau.
L'appareil est en mode
démonstration.
Maintenez la touche OK
appuyée pendant environ
10 sec jusqu'à ce que le
déclenchement d'une alarme sonore se fasse longuement entendre et que
l'écran s'éteigne momentanément : l'appareil commence à fonctionner régulièrement.
Si ces conseils n'apportent pas de résultat, veuillez consulter le service aprèsvente le plus proche.
6.1 Fermeture de la porte
1.
Nettoyez les joints de la porte.
Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez votre
service après-vente.
2.
7. INSTALLATION
7.1 Positionnement
Installez cet appareil à un endroit où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
Pour garantir un rendement optimal si
l'appareil est installé sous un élément
suspendu, la distance entre le haut de
l'appareil et l'élément suspendu doit
être d'au moins 100 mm. Si possible, évitez de placer l'appareil sous des éléments suspendus. La mise de niveau se
fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds
réglables à la base de l'appareil.
100 mm
min
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil,
veuillez lire attentivement les
"Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
Classe Température ambiante
climatique
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
A
B
20 mm
SN
7.2 Emplacement
L'appareil ne doit pas être installé près
d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une chaudière, la lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air
circule librement à l'arrière de l'appareil.
AVERTISSEMENT
L'appareil doit pouvoir être débranché à tout moment ; il est
donc nécessaire que la prise reste accessible après l'installation.
36 www.aeg.com
3.
7.3 Entretoises arrière
Vous trouverez deux entretoises dans le
même sachet que la notice d'utilisation.
Pour installer les entretoises, procédez
comme suit :
1. Desserrez la vis.
2. Faites glisser l'entretoise sous la vis.
3. Tournez l'entretoise en position correcte.
4. Resserrez la vis.
Enlevez les dispositifs de retenue
(C).
A
B
2
C
1
4
3
7.6 Réversibilité de la porte
7.4 Mise de niveau
Lorsque vous installez l'appareil, veillez à
le placer de niveau. Servez-vous des
deux pieds réglables se trouvant à
l'avant de l'appareil.
7.5 Retrait des dispositifs de
retenue des clayettes
L'appareil est équipé de dispositifs de
retenue des clayettes afin de maintenir
celles-ci en place lors du transport de
l'appareil.
Pour les enlever, procédez comme suit :
1. Faites glisser les dispositifs de retenue des clayettes dans le sens de la
flèche (A).
2. Soulevez la clayette de l'arrière et
poussez-la vers l'avant pour la dégager (B).
AVERTISSEMENT
Avant toute opération, débranchez la fiche de la prise de courant.
Pour effectuer les opérations suivantes, il est conseillé de se faire
aider par une autre personne
pour maintenir fermement les
portes lors de toute manipulation de l'appareil.
• Retirez l'entretoise (A) et placez-la de
l'autre côté du gond de charnière (B).
• Enlevez les portes.
• Retirez la goupille du cache gauche
de la charnière centrale (C, D) et placez-la de l'autre côté
• Insérez la goupille de la charnière centrale (B) dans le trou gauche de la porte inférieure.
FRANÇAIS
A
E
37
• Revissez la charnière centrale. N'oubliez pas l'entretoise en plastique.
B
F
2
C
D
• Retirez le cache (A) à l'aide d'un outil.
Dévissez le gond de la charnière inférieure (B) et l'entretoise (C) et placezles du côté opposé.
1
• Retirez les caches (B). Retirez les goupilles du cache (A).
• Dévissez les poignées (C) et remontezles sur le côté opposé.
• Réinsérez les goupilles du cache (A)
sur le côté opposé.
A
B
C
B
• Réinsérez le cache (1) du côté opposé
1
C
A
• Enlevez les caches situés sur l'arête supérieure des deux portes et placez-les
sur le côté opposé
• Replacez la porte inférieure sur le
gond de la charnière inférieure.
• Insérez la charnière centrale dans le
trou gauche de la porte inférieure.
• Dévissez le gond de la charnière supérieure et placez-le sur le côté opposé.
• Installez la porte supérieure sur le
gond supérieur.
• Replacez la porte supérieure sur le
gond de la charnière centrale en inclinant légèrement les deux portes.
Faites une dernière vérification pour
vous assurer que :
• Toutes les vis sont bien serrées.
• Le joint magnétique adhère bien à
l'appareil.
• La porte s'ouvre et se ferme correctement.
Si la température ambiante est basse
(par exemple, en hiver), il se peut que le
joint n'adhère pas parfaitement. Dans ce
cas, attendez que le joint reprenne sa
taille naturelle.
Si vous ne souhaitez pas effectuer personnellement les opérations décrites cidessus, contactez votre service aprèsvente. Un technicien du service aprèsvente procédera à la réversibilité des
portes à vos frais.
38 www.aeg.com
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimension
Hauteur
1850 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
658 mm
Autonomie de fonctionnement
18 h
Tension
230 - 240 V
Fréquence
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
50 Hz
côté gauche à l'intérieur de l'appareil et
sur l'étiquette énergétique.
9. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet
effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
NORSK
39
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NYTTIGE TIPS OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
42
45
47
48
49
51
54
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt
kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på at du vil
oppnå perfekte resultater, og at du har full kontroll med det du gjør. Vi vil be deg å lese denne
bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
40 www.aeg.com
1.
SIKKERHETSANVISNINGER
For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne
bruksanvisningen og dens henvisninger
og advarsler før du installerer og bruker
apparatet for første gang. For å unngå
unødvendige feil og ulykker er det viktig
at du sørger for at alle som skal bruke
dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med
apparatet hvis du selger eller flytter det,
slik at alle brukerne får informasjon om
bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes.
Av grunner som angår personsikkerhet
eller materiell skade er det viktig at alle
instruksjonene i bruksanvisningen blir
fulgt. Produsenten overtar intet ansvar
for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt.
1.1 Sikkerhet for barn og
personer med reduserte evner
• Dette apparatet er ikke beregnet på å
bli brukt av personer (også barn) med
redusert fysisk eller psykisk helse eller
som mangler erfaring eller kunnskaper
om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av
apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet.
• Hold all emballasje borte fra barn. Det
foreligger kvelningsfare.
• Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som
mulig) og fjern døren for å forhindre at
lekende barn kan få elektrisk støt eller
kan lukke seg selv inne i apparatet.
• Dersom dette apparatet, som er utstyrt med magnetiske dørpakninger,
skal erstatte et gammelt apparat med
fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger
smekklåsen før du kasserer det gamle
apparatet. Dette forhindrer at det
gamle apparatet utgjør en dødsfelle
for et barn.
1.2 Generelt om sikkerhet
ADVARSEL
Hold ventilasjonsåpningene i apparatets
kabinett eller i den innebygde strukturen
fri for hindringer.
• Produktet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i
en vanlig husholdning og lignende
steder som:
– personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer;
– gårder og av gjester på hoteller,
moteller og andre boligtyper;
– "bed and breakfast"-miljøer;
– catering og lignende ikke-detaljhandel.
• Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra
hjelpemidler for å fremskynde avrimingen.
• Ikke bruk andre elektriske apparater
(for eksempel iskremmaskiner) inne i
et kjøleskap, med mindre de er godkjent for dette av produsenten.
• Ikke skad kjølekretsen.
• Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en
naturlig og meget miljøvennlig gass,
men som likevel er brennbar.
Pass på at ingen deler av kjølekretsen
blir skadet under transport og installasjon av skapet.
Dersom kjølekretsen skulle bli skadet:
– unngå åpen flamme eller kilder som
avgir gnist
– luft godt ut i rommet der skapet
står.
• Det er farlig å endre spesifikasjonene
eller foreta noen form for endringer på
produktet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning,
brann og/eller elektrisk støt.
ADVARSEL
Alle elektriske komponenter
(strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av et autorisert
serviceverksted eller en elektriker
for å unngå fare.
NORSK
1.
•
•
•
•
Strømkabelen må ikke forlenges
med skjøteledning.
2. Pass på at støpselet ikke ligger i
klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som
ligger i klem eller som kommer i
skade kan bli overopphetet og
forårsake brann.
3. Pass på at produktets hovedstøpsel er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i strømkabelen.
5. Dersom stikkontakten sitter løst,
må du ikke sette støpselet inn i
den. Det er fare for strømstøt eller
brann.
6. Du må ikke bruke produktet uten
at lampedekselet (avhengig av
modell) til den innvendige belysningen er montert.
Dette produktet er tungt. Vær forsiktig
når du flytter det.
Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller
berør dem med våte/fuktige hender,
da dette kan forårsake hudskader eller
frostskader.
Ikke utsett produktet for direkte sollys
over lengre tid.
Lyspærene (avhengig av modell) som
brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning.
1.3 Daglig bruk
• Ikke sett varme gryter på plastdelene i
apparatet.
• Ikke oppbevar brannfarlig gass eller
væske i apparatet. De kan eksplodere.
• Ikke plasser matvarer direkte mot ventilasjonsåpningen på bakveggen. (Hvis
produktet er FrostFree)
• Frosne matvarer må ikke fryses inn
igjen når de har vært int.
• Oppbevar frosne ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra ferdigrettprodusenten.
• Anbefalingene til oppbevaring fra apparatets produsent må følges nøye.
Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
• Ikke plasser drikkevarer med kullsyre
eller musserende vin i fryseseksjonen,
for det dannes trykk på beholderen
41
som kan føre til at den eksploderer,
som igjen kan skade apparatet.
• Ispinner kan forårsake frostskader hvis
de spises like etter at de er tatt ut av
fryseren.
1.4 Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før vedlikeholds- eller
rengjøringsarbeider.
• Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av apparatet.
• Ikke bruk skarpe redskaper for å fjerne
rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.
• Undersøk avløpet for tinevann i kjøleskapet med jevne mellomrom. Rengjør avløpet ved behov. Hvis avløpet
er blokkert, vil vannet samle seg i bunnen av apparatet.
1.5 Installasjon
Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til strømnettet.
• Pakk ut apparatet og kontroller at det
ikke er skadet. Ikke kople til et skadet
apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på
emballasjen.
• Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at
oljen kan samle seg i kompressoren.
• Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele apparatet, ellers kan
apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for
å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
• Så sant mulig bør produktets bakside
stå inn mot en vegg, slik at det unngås
at man kan berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor,
kondensator) og dermed pådra seg
brannskader.
• Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en radiator eller komfyr.
• Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert.
• Må kun kobles til drikkevannsforsyning
(hvis produktet har vanntilkopling).
42 www.aeg.com
hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen
med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: apparatet
skal avfallsbehandles i samsvar
med gjeldende bestemmelser
om avfallsbehandling. Disse får
du hos kommunen der du bor.
Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er
, kan
merket med symbolet
gjenvinnes.
1.6 Service
• Alt elektrisk arbeid som kreves i forbindelse med vedlikehold av dette
skapet må utføres av en faglært elektriker eller annen kompetent person.
• Ikke fjern dekselet til LED-belysningen.
Kontakt nærmeste servicesenter hvis
du trenger å skifte LED-belysning.
• Dette produktet må kun repareres av
autorisert servicesenter, og det må
kun brukes originale reservedeler.
1.7 Miljøvern
Dette apparatet inneholder ikke
gasser som skader ozonlaget,
2. BETJENINGSPANEL
1
2
3
1 ON/OFF -knapp
2 Knapp for senking av kjøleskapstem-
peraturen
3 Knapp for øking av kjøleskapstemperaturen
4 Mode-knapp
4
5
turen
7 Knapp for øking av frysertemperatu-
ren
8 Display
Det er mulig å skru opp lyden på de forhåndsdefinerte knappelydene ved å holde Mode -knappen og knappen for senking av temperatur inne samtidig i noen
sekunder. Endringen kan tilbakestilles.
7
8
2.1 Display
A
B
C
D
Off COOL
MATIC
E
F
G
FROST
MATIC
min
K J
5 OK -knapp
6 Knapp for senking av frysertempera-
6
I
H
A) Indikator for kjøleseksjon
B) Temperaturindikator for kjøleskap
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
og tidsur
Indikator for kjøleskap av
COOLMATIC-funksjon
Ferie-funksjon
FROSTMATIC-funksjon
Temperaturindikator for fryser
Indikator for fryseseksjon
Alarmindikator
Barnesikringsfunksjon
Minute Minder-funksjon
NORSK
43
2.2 Slå på
2.6 Regulere temperaturen
Slik slår du på produktet:
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på kjøleskapets ON/OFF knapp hvis displayet er slokket.
3. Alarmen kan høres etter noen sekunder.
For å nullstille alarmen, se "Alarm
ved høy temperatur".
4. Hvis "dEMo" vises på displayet, er
produktet i demofunksjon. Se "Feilsøking ...".
5. Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
For å stille inn en annen temperatur, se
"Regulere temperaturen".
Den innstilte temperaturen på kjøleskapet og fryseren kan justeres ved å trykke
på temperaturregulatorene.
Still inn standardtemperatur:
• +5 °C i kjøleskapet
• -18 °C i fryseren
Temperaturindikatorene viser den innstilte temperaturen.
Den valgte temperaturen nås innen et
døgn.
Svingninger på noen grader rundt den
innstilte temperaturen er normalt, og betyr ikke at det er feil på skapet.
2.3 Slå av
2.7 Minute Minder-funksjon
Slik slår du av skapet:
1. Hold inne kjøleskapets ON/OFFknapp i 5 sekunder.
2. Displayet slokkes.
3. Ta ut støpselet fra stikkontakten for
å koble produktet fra strømmen.
Minute Minder -funksjonen skal brukes
til å stille inn en alarm på et ønsket tidspunkt. Denne funksjonen er nyttig for eksempel når en oppskrift krever at du avkjøler en blanding en viss tid eller hvis
du trenger en påminnelse for ikke å
glemme flasker som du har satt i fryseren
så de skal bli fort kalde.
Slik slår du på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
Minute Minder -indikatoren blinker.
Tidsuret viser den innstilte verdien
(30 minutter) i noen sekunder.
2. Trykk på knappen for temperatur i
kjøleskapet for å endre innstilt verdi
på Tidsuret fra 1 til 90 minutter.
3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Minute Minder -indikatoren vises.
Tidsuret begynner å blinke (min).
Når nedtellingen er ferdig, blinker Minute Minder -indikatoren og det høres en
alarm:
1. Ta ut eventuelle drikkevarer som står
i fryseseksjonen.
2. Trykk på OK -knappen for å slå av
alarmen og avslutte funksjonen.
Det er mulig å deaktivere funksjonen når
som helst under nedtellingen:
1. Trykk på Mode-knappen til Minute
Minder -indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Minute Minder -indikatoren slokker.
2.4 Slå av kjøleskapet
Slik slår du av kjøleskapet:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
Av-indiktaoren og indikatoren for
kjøleseksjonen blinker.
Indikatoren for kjøleskaptemperatur
viser streker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Indikatoren for kjøleskap av vises.
2.5 Slå på kjøleskapet
For å slå på kjøleskapet:
1. Trykk på kjøleskaptemperaturregulatoren.
Eller:
1. Trykk på Mode-knappen til tilsvarende ikon kommer til syne.
Kjøleskap av-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Kjøleskap av-indikatoren slukkes.
For å stille inn på en annen temperatur,
se "Regulere temperaturen".
Etter strømbrudd gjenopprettes
den innstilte temperaturen.
44 www.aeg.com
Du kan når som helst endre tidspunktet
under nedtellingen og på slutten, ved å
trykke på knapp for senking av kjøleskapstemperaturen eller knapp for øking
av kjøleskapstemperaturen.
2.8 Barnesikringsfunksjon
Aktiver barnesikringsfunksjonen for å låse knappene på displayenheten.
Slå på funksjonen:
• Trykk og hold knappene for kjøleskapog fryseseksjonen til ikonet for barnesikring lyser opp.
Bruk den samme knappekombinasjonen
for å deaktivere.
2.9 Høy temperatur-alarm
En temperaturøkning i fryseseksjonen
(for eksempel på grunn av tidligere
strømbrudd) vises ved at:
• alarmen og frysertemperaturindikatorene blinker
• det høres et lydsignal.
For å nullstille alarmen:
1. Trykk på en vilkårlig knapp.
2. Lydsignalet slås av.
3. Frysertemperaturindikatoren viser
den høyest oppnådde temperatuaren i noen sekunder. Viser deretter
den innstilte temperaturen.
4. Alarmindikatoren fortsetter å blinke
til normale forhold gjenopprettes.
Da slutter alarmindikatoren å blinke.
2.10 Alarm ved åpen dør
Hvis kjøleskapdøren blir stående åpen i
noen minutter, aktiveres en alarm. Alarmen ved åpen dør vises ved:
• Alarmindikator blinker
• lydsignal
Når normale forhold er gjenopprettet
(døren er lukket), stopper alarmen.
2.11 COOLMATIC-funksjon
Hvis du skal legge inn en større mengde
romtemperert mat, for eksempel etter at
du har handlet, foreslår vi at du aktiverer
COOLMATIC-funksjonen på forhånd slik
at matvarene avkjøles raskere. Samtidig
unngår du at matvarene som allerede
befinner seg i kjøleskapet blir oppvarmet.
Slik slår du på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
COOLMATIC-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
COOLMATIC-indikatoren vises.
COOLMATIC-funksjonen slår seg automatisk av etter ca. 6 timer.
Slik slår du av funksjonen før den slutter
automatisk:
1. Trykk på Mode-knappen til COOLMATIC-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. COOLMATIC-indikatoren slokker.
Funksjonen slås av ved å velge
en annen innstilt temperatur i
kjøleskapet.
2.12 Feriefunksjon
Med denne funksjonen kan du holde
kjøleskapet lukket og tomt under en
lang ferieperiode uten at det dannes
ubehagelig lukt.
Kjøleskapet må være tomt når feriefunksjonen er aktivert.
For å slå på funksjonen:
Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
Ferieindikatoren blinker.
Temperaturindikatoren viser innstilt
temperatur.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Ferieindikatoren vises.
For å slå av funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til Ferieindikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. Ferieindikatoren slokker.
1.
Funksjonen slås av ved å velge
en annen innstilt temperatur i
kjøleskapet.
2.13 DYNAMICAIR-funksjonen
Slå på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
NORSK
DYNAMICAIR-indikatoren blinker.
Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
DYNAMICAIR-indikatoren vises.
Slå av funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til DYNAMICAIR-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. DYNAMICAIR-indikatoren slokker.
2.
Hvis funksjonen er automatisk aktivert vil ikke DYNAMICAIR -indikatoren vises (se "Daglig bruk").
Når DYNAMICAIR -funksjonen er
aktivert, øker strømforbruket.
2.14 FROSTMATIC-funksjon
Slik slår du på funksjonen:
1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises.
45
FROSTMATIC-indikatoren blinker.
Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
FROSTMATIC-indikatoren vises.
Denne funksjonen stopper automatisk
etter 52 timer.
Slik slår du av funksjonen før den slutter
automatisk:
1. Trykk på Mode-knappen til FROSTMATIC-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
3. FROSTMATIC-indikatoren slokker.
2.
Plasser de ferske matvarene som
skal fryses i FROSTMATIC-kurven.
Funksjonen slås av ved å velge
en annen innstilt temperatur på
fryseren.
3. DAGLIG BRUK
3.1 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når produktet slås på for første gang eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 2 timer
før du legger inn matvarer.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Skal du oppbevare store mengder mat, kan du ta ut alle skuffene bortsett fra den nederste
skuffen, som må være på plass for å gi
god luftsirkulasjon. På alle hyllene kan
du la matvarene stikke ut 15 mm fra døren.
Dersom det oppstår tining, f.eks.
på grunn av strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger enn
den verdien som er oppført i tabellen over tekniske egenskaper
under “stigetid”, må den tinte
maten brukes opp så raskt som
mulig eller tilberedes øyeblikkelig og så fryses igjen (etter avkjøling).
3.2 Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines
i kjøleseksjonen eller ved romtemperatur
før de skal brukes i forhold til hvor mye
tid du har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens
de ennå er frosne, direkte fra fryseren: I
så fall tar tilberedningen lengre tid.
3.3 Frysing av ferske matvarer
Fryserommet egner seg til frysing av ferske matvarer og oppbevaring av frossen
og dypfryst mat over lengre tid.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FROSTMATIC-funksjonen aktiveres
minst 24 timer før varene som skal fryses
legges i fryserommet.
Plasser de ferske matvarene som skal fryses, nederst i seksjonen.
Maksimal mengde mat som kan fryses i
løpet av 24 timer er angitt på typeskiltet, en etikett som sitter inne i produktet.
Frysingsprosessen tar 24 timer: I løpet av
denne perioden må du ikke legge inn
flere matvarer som skal fryses.
3.4 DYNAMICAIR
Kjøledelen er utstyrt med en enhet som
gir mulighet for rask nedkjøling av matvarer og jevnere temperatur i skapet.
46 www.aeg.com
Denne enheten aktiveres av seg selv ved
behov, f.eks. for en raskt temperaturgjenvinning etter at døren er åpnet eller
når omgivelsestemperaturen er høy.
Lar deg slå på enheten manuelt ved behov (se "DYNAMICAIR -funksjon").
DYNAMICAIR -enheten stopper
når døren er åpen og starter på
nytt straks døren er lukket.
3.5 Flyttbare hyller
Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en
rekke riller, slik at hyllene kan plasseres
etter ønske.
3.7 FRESHBOX-skuff
Skuffen egner seg til å lagre ferske matvarer som fisk, kjøtt og sjømat, fordi temperaturen er lavere her enn i resten av
kjøleskapet
3.8 MAXIBOX-skuff
Skuffen er egnet for oppbevaring av
frukt og grønnsaker.
Det er en skillevegg inne i skuffen, som
kan flyttes slik at du kan inndele skuffen
etter eget behov.
Det ligger en rist (avhengig av modell)
på bunnen av skuffen, for at frukt og
grønnsaker ikke skal komme i kontakt
med fuktighet som kan oppstå på bunnen.
Fjern alle delene i skuffen med hensyn til
rengjøring.
3.6 Plassere dørhyllene
Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder
for oppbevaring av beholdere av forskjellig størrelse.
Gå frem som følger for å justere høyden
på hyllene:
trekk hyllen litt etter litt i pilenes retning
til den løsner. Flytt den deretter dit du
ønsker.
3.9 Flaskeholder
Plasser flaskene (med åpningen pekende
fremover) i den forhåndsplasserte hyllen.
1
2
3
Hvis hyllen er plassert horisontalt, skal du
bare plassere lukkede flasker i den.
Denne flaskehyllen kan vippes opp for å
oppbevare åpnede flasker. For å gjøre
dette, løfter du hyllen, slik at den kan
plasseres på nivået ovenfor.
NORSK
47
og når kurven når stoppepunktet, fjerner
du den ved å vippe fronten oppover.
2
1
3.10 Fjerne frysekurver fra
fryseren
Frysekurvene er utstyrt med en stoppesikring som hindrer at de kan falle ut eller fjernes utilsiktet. Når du vil fjerne kurven fra fryseren, trekker du den mot deg,
Sett kurven på plass igjen ved å løfte
den litt opp foran og sette den inn i fryseren. Når kurven er over stoppepunktet, skyver du den tilbake i posisjon.
4. NYTTIGE TIPS OG RÅD
4.1 Normale lyder under drift
• Du kan høre en lav gurglelyd eller boblelyd når kuldemediet pumpes gjennom spolekretsen eller rørledningene.
Dette er normalt.
• Når kompressoren går, pumpes kuldemediet rundt i kjølesystemet, og du
hører en summe- og pulserende lyd
fra kompressoren. Dette er normalt.
• Den termiske utvidingen kan forårsake
en plutselig knakelyd. Det er et naturlig, ikke farlig fysisk fenomen. Dette er
normalt.
4.2 Tips til energisparing
For best mulig effekt:
• ikke åpne døren ofte eller la den stå
åpen lenger enn absolutt nødvendig
• ikke fjern fryseelementene fra fryserkurven.
4.3 Tips til kjøling av ferske
matvarer
For best mulig effekt:
• Oppbevar ikke varme matvarer eller
dampende væsker i kjøleskapet.
• Dekk til maten eller pakk den inn, særlig hvis den har sterk lukt.
• Plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt rundt den.
4.4 Tips til kjøling
Nyttige tips:
Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer og
plasseres på glasshyllen over grønnsskskuffen.
Kjøtt bør kun oppbevares slik i én, eller
maks. to dager.
Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.:
tildekkes godt og plasseres på hvilken
som helst hylle.
Frukt og grønnsaker: renses nøye og
plasseres i spesialskuffen(e). Sitronsaft
kan misfarge plastdeler på kjøleskapet
hvis de kommer i kontakt. Det anbefales
derfor at sitrus oppbevares i separate
beholdere.
Smør og ost: plasseres i lufttette bokser
eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie
for å holde luft borte så godt som mulig.
Flasker: bør være lukket og oppbevares i
flaskestigen i døren.
Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun
oppbevares i kjøleskap dersom de er
godt innpakket.
48 www.aeg.com
4.5 Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best
mulig frysing:
• maksimal mengde matvarer som kan
innfryses i løpet av ett døgn er oppført
på typeskiltet;
• innfrysingen tar et døgn. Det bør ikke
legges flere matvarer inn i fryseren i
denne perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og
som er godt renset bør innfryses;
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at
de innfryses raskt og helt til kjernen og
slik at det senere blir enklere å tine
kun den mengden du vil bruke;
• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller
plast og sørg for at pakkene er lufttette;
• ikke la ferske, ufrosne matvarer komme i kontakt med matvarer som allerede er frosne for å hindre at temperaturen øker i disse;
• magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete; salt reduserer matvarenes
oppbevaringstid;
• saftis som spises like etter at de er tatt
ut av fryseseksjonen, kan forårsake
frostskader på huden;
• det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du lettere kan følge med på oppbevaringstiden.
4.6 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
For at produktet skal oppnå best mulig
effekt, bør du:
• påse at frosne matvarer har vært oppbevart på riktig måte i butikken;
• påse at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren din hjemme på kortest mulig tid;
• døren ikke åpnes for ofte, og at den
ikke står åpen lenger enn nødvendig;
• når maten er tint bederves den raskt
og kan ikke fryses inn igjen;
• ikke overskrid oppbevaringstidene
som matvareprodusenten har merket
emballasjen med.
5. STELL OG RENGJØRING
5.1 Rengjøre inne i apparatet
Før du tar apparatet i bruk, må du vaske
det innvendig samt alt utstyret i lunkent
vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel
for å fjerne den typiske lukten i flunkende nye apparater. Husk å tørke nøye.
Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade overflaten.
OBS
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet.
Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor
kun utføres av autorisert tekniker.
5.2 Regelmessig rengjøring
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
• Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
• Kontrollere dørpakningene regelmessig og vask dem for å sikre at de er rene og fri for matrester.
• Skyll og tørk grundig.
Ikke trekk i, flytt eller påfør skade
på rør og/eller kabler inne i kabinettet.
Bruk aldri sterke vaskemidler,
skurepulver, sterkt parfymerte
rengjøringsprodukter eller vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i apparatet. Dette skader
overflaten og etterlater sterk lukt.
Rengjør kondenseren (sort rist) og kompressoren på baksiden av produktet
med en børste. Dette forbedrer produktets ytelse og reduserer energiforbruket.
Pass på at du ikke skader kjølesystemet.
NORSK
Etter rengjøring settes støpselet inn i
stikkontakten igjen.
5.3 Avriming av kjøleskapet
Under normal bruk blir rim automatisk
fjernet fra kjøleseksjonens fordamper
hver gang kompressoren stopper. Smeltevannet renner ut gjennom et dreneringshull og inn i en spesialbeholder på
baksiden av produktet, over kompressoren, der det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet
for smeltevann med jevne mellomrom,
for å hindre at vannet flommer over og
drypper ned på maten inne i kjøleskapet.
Bruk vedlagt spesialrenser. Den sitter allerede i dreneringshullet.
49
5.4 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen på denne modellen er
en "no frost" type. Dette betyr at det ikke danner seg rim under bruk, hverken
på de indre veggene eller på matvarene.
Det faktum at det ikke danner seg rim
skyldes en kontinuerlig sirkulasjon av
kald luft inne i seksjonen, som drives av
en vifte som reguleres automatisk.
6. FEILSØKING
OBS
Før feilsøking skal støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Feil som ikke er oppført i feilsøkingslisten i denne bruksanvisningen må kun utbedres av autorisert elektriker eller godkjent serviceverksted.
Produktet lager lyder under normal drift (kompressor, sirkulering
av kjølevæske).
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produktet lager
støy.
Produktet står ikke støtt.
Kontroller at skapet står
stabilt (alle fire føttene skal
være på gulvet).
Kompressoren går
kontinuerlig.
Termostaten kan være feil Still inn på en høyere teminnstilt.
peratur.
50 www.aeg.com
Problem
Det renner vann på
bakveggen i kjøleskapet.
Mulig årsak
Løsning
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se "Lukke døren".
Døren har blitt åpnet for
ofte.
Ikke la døren stå åpen lengre enn nødvendig.
Matvarene har for høy
temperatur.
La matvarene avkjøle seg
til romtemperatur før du
legger dem inn.
Romtemperaturen er for
høy.
Senk romtemperaturen.
FROSTMATIC er aktivert.
Se etter i "FROSTMATIC funksjonen".
COOLMATIC er aktivert.
Se etter i "COOLMATIC funksjonen".
Rimet på bakveggen tiner Dette er normalt.
under den automatiske
avrimingen.
Det renner vann inne Vannavløpet er tilstoppet. Rengjør vannavløpet.
i kjøleskapet.
Innholdet i skapet hindrer Kontroller at innholdet i
at vannet renner ned i
skapet ikke berører bakoppsamlingsbeholderen. veggen.
Det renner vann ned
i bunnen.
Tinevannets avløp fører
ikke ned på fordamperbrettet over kompressoren.
Fest tinevannsrøret til fordamperbrettet.
Det er for mye rim.
Matvarene er ikke pakket
inn skikkelig.
Pakk inn produktene bedre.
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se "Lukke døren".
Temperaturen i kjøleskapet er for lav.
Still inn på en høyere temperatur.
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se "Lukke døren".
Matvarene har for høy
temperatur.
La matvarene avkjøle seg
til romtemperatur før du
legger dem inn.
Det er lagt inn for mange
matvarer på en gang.
Legg inn færre matvarer
samtidig.
Temperaturen i kjøleskapet er for høy.
Den kalde luften sirkulerer ikke i produktet.
Pass på at den kalde luften
får sirkulere inne i produktet.
Temperaturen i fryseren er for høy.
Matvarene ligger for tett
inntil hverandre.
Plasser matvarene slik at
den kalde luften kan sirkulere.
Temperaturen i produktet er for høy.
NORSK
51
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produktet fungerer
ikke.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke skikkelig i stikkontakten.
Sett støpselet skikkelig inn
i stikkontakten.
Produktet har ikke strøm.
Det er ikke strøm i stikkontakten.
Koble et annet elektrisk
apparat til stikkontakten
for å sjekke om den er
strømførende. Kontakt en
autorisert elektriker.
Lampen virker ikke.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den
igjen.
"dEMo" til syne i displayet.
Produktet er i demonstra- Hold den nede i ca. 10 sek.
sjonsmodus.
til OK-knappen til det høres en lyd og displayet
slukkes en kort stund: produktet begynner å fungere
som det skal
Hvis rådene ikke hjelper, må du ta kontakt med nærmeste serviceverksted.
6.1 Lukke døren
1.
2.
Om nødvendig, juster døren. Se etter i "Installering".
3. Skift ut defekte pakninger ved behov. Kontakt servicesenteret.
Rengjør dørpakningene.
7. MONTERING
ADVARSEL
Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig for din egen sikkerhets
skyld og for informasjon om korrekt operasjon av produktet, før
det monteres.
7.1 Plassering
Installet dette apparatet på et sted der
romtemperaturen samsvarer med den
klimaklassen som er oppført på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
7.2 Lokalitet
Produktet bør monteres i god avstand
fra varmekilder, som radiatorer, varmtvannsberedere, direkte sollys osv. Påse
at luften kan sirkulere fritt rundt baksiden
av skapet. For å oppnå best ytelse når
produktet er plassert under et overskap,
må minste avstanden mellom toppen av
produktet og skapet være minst 100
mm. Ideelt sett bør produktet ikke plasseres under overskap. En eller flere justerbare føtter på bunnen av skapet muliggjør nøyaktig vatring.
100 mm
min
52 www.aeg.com
B
20 mm
A
7.5 Fjerne hyllestopperne
ADVARSEL
Det må være mulig å koble produktet fra strømmen. Støpselet
må derfor være lett tilgjengelig
etter montering.
7.3 Avstandsstykker bak
De to avstandsstykkene ligger i posen
med dokumentasjon.
Slik monterer du avstandsstykkene:
1. Løsne skruen.
2. Fest avstandsstykket under skruen.
3. Drei avstandsstykket til posisjonen til
høyre.
4. Stram skruene.
Produktet ditt er utstyrt med hyllestoppere som gjør det mulig å låse hyllene
under transport.
Gå frem som følger for å fjerne dem:
1. Flytt hyllestopperne i retning mot pilen (A).
2. Løft hyllen i bakkant og skyv den forover til den løsner (B).
3. Fjern stopperne (C).
A
B
2
C
1
4
3
7.6 Omhengsling av døren
7.4 Sette produktet i vater
Pass på at produktet står i vater. Dette
kan gjøres med to justerbare føtter på
undersiden fremme.
ADVARSEL
Før du begynner ethvert arbeid,
må du trekke støpselet ut av stikkontakten.
Vi foreslår at dette arbeidet utføres av to personer, og at den ene
holder produktet godt fast mens
den andre arbeider.
• Fjern avstandsstykket (A), og flytt det
over på den andre siden av hengselet
(B).
NORSK
• Fjern dørene.
• Ta av den venstre dekselpinnen fra
midtre hengsel (C, D) og flytt den til
den andre siden.
• Sett pinnen på midtre hengsel (B) inn i
det venstre hullet på den nedre døren.
A
E
B
53
• Skru løs øvre hengsel, og plasser det
på motsatt side.
• Fest den øvre døren på øvre hengsel.
• Sett den øvre døren inn igjen på det
midtre hengselet ved å vippe begge
dørene litt.
• Skru midtre hengsel fast igjen. Ikke
glem avstandsstykket i plast.
F
2
C
D
• Ta av dekselet ved hjelp av et verktøy
(A). Skru ut nedre hengsel (B) og avstandsstykket (C), og plasser dem på
motsatt side.
1
• Ta ut dekslene (B). Fjern dekselpinnene (A).
• Skru løs håndtakene (C) og fest dem
på motsatt side.
• Sett inn dekselpinnene (A) på motsatt
side.
A
B
C
B
• Sett inn igjen hengselet (1) på motsatt
side.
1
C
A
• Fjern pluggene på oversiden av begge dørene, og flytt dem til den andre
siden
• Sett den nedre døren på hengselet
igjen.
• Sett midtre hengsel inn i venstre hull i
den nedre døren.
Foreta en endelig kontroll for å være sikker på at:
• Alle skruene er strammet.
• Den magnetiske pakningen sitter godt
inntil kabinettet.
• Døren åpnes og lukkes korrekt.
Hvis omgivelsestemperaturen er lav (for
eksempel om vinteren), kan det hende at
pakningen ikke passer som den skal mot
kabinettet. I så fall venter du til pakningen justerer seg selv.
54 www.aeg.com
Dersom du ikke selv vil gjennomføre arbeidet som beskrives over, kan du ta
kontakt med nærmeste servicesenter.
Kundeservicerepresentanten kan feste
dørene mot betaling.
8. TEKNISKE DATA
Mål
Høyde
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
658 mm
Tid, temperaturøkning
18 t
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniske informasjonen finner du på
typeskiltet til venstre på innsiden av produktet og på energietiketten.
9. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket
med symbolet . Legg emballasjen
i riktige beholdere for å resirkulere
det.
Bidrar til å beskytte miljøet,
menneskers helse og for å resirkulere
avfall av elektriske og elektroniske
produkter. Ikke kast produkter som
er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet
kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere
opplysninger.
NORSK
55
280152559-A-362013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement