Zanussi | ZRB33100XA | User manual | ZANUSSI ZRB33100XA Handleiding

ZANUSSI ZRB33100XA Handleiding
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZRB33100WA
ZRB33100XA
NL Gebruiksaanwijzing
Koel-vriescombinatie
FR Notice d'utilisation
Réfrigérateur/congélateur
DE Benutzerinformation
Kühl - Gefrierschrank
2
10
18
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of
verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op
passende wijze weg.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
•
•
•
•
2
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt
zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
Gebruik geen mechanische of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de
fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze
door de fabrikant worden aanbevolen.
•
•
•
•
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
MONTAGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
Verwijder de verpakking en de transportbouten.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat,
want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan
circuleren.
Wacht ten minste 4 uur alvorens het apparaat
aan de netstroom aan te sluiten. Hierdoor kan
de olie terug in de compressor stromen.
Installeer het apparaat niet in de nabijheid van
radiators, fornuizen, ovens of kookplaten.
De achterzijde van het apparaat moet tegen de
muur worden geplaatst.
Installeer het apparaat niet op een plaats met
direct zonlicht.
Gebruik dit apparaat niet in gebieden die te
vochtig of te koud zijn, zoals bijgebouwen,
garages of kelders.
Til de voorkant van het apparaat op als u hem
wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te
voorkomen.
•
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
•
•
•
•
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Controleer of de elektrische informatie op het
typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact
op met een elektromonteur.
Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de erkende
servicedienst of een elektricien om de
elektrische onderdelen te wijzigen.
De stroomkabel moet lager blijven dan het
niveau van de stopcontact.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
•
•
•
De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk
geschikt verklaard door de fabrikant.
Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan (R600a),
aardgas met een hoge ecologische
compatibiliteit. Dit gas is ontvlambaar.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg
er dan voor dat er zich geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer bevinden.
Ventileer de kamer goed.
Zet geen hete items op de kunststofonderdelen
van het apparaat.
Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het
vriesvak. Dit zal extra druk in de drankfles
veroorzaken.
Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
Plaats geen ontvlambare producten of items die
vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij
of op het apparaat.
Raak de compressor of condensator niet aan.
Ze zijn heet.
Zorg ervoor dat u nooit met natte of vochtige
handen items uit het vriesvak verwijderd of
aanraakt.
Vries ontdooide voedingswaren nooit opnieuw
in.
Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
BINNENVERLICHTING
• Het type lampje gebruikt voor dit apparaat is
niet geschikt voor de verlichting van
huishoudelijke ruimten.
ONDERHOUD EN REINIGING
•
•
•
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen
mogen de eenheid onderhouden en herladen.
Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig. Indien de
afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
•
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit
weg.
Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit
apparaat zijn ozonvriendelijk.
Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen.
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
Veroorzaak geen schade aan het deel van de
koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar
bevindt.
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
BEDIENING
INSCHAKELEN
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde
stand
UITSCHAKELEN
Draai de temperatuurknop op de stand "O" om het
apparaat uit te schakelen.
TEMPERATUURREGELING
Zet de temperatuurknop op een lagere stand om de
minimale koelte te verkrijgen, of een hogere stand
om de maximale koelte te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het
algemeen het meest geschikt.
4
De exacte instelling moet echter gekozen worden,
rekening houdend met het feit dat de temperatuur
in het apparaat afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur wordt geopend
• de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard
• de plaats van het apparaat
Als de omgevingstemperatuur hoog is
of als het apparaat volledig gevuld is
en de thermostaatknop op de koudste
instelling staat, kan het apparaat
continu werken waardoor er ijs op de
achterwand wordt gevormd. In dat
geval moet de knop op een hogere
temperatuur gezet worden om
automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het
energieverbruik te beperken.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
VOEDSEL BEWAREN IN HET KOELVAK
Dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder
als het een sterke geur heeft.
Plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrij
omheen kan circuleren.
Bewaar het voedsel op alle schappen met een
afstand van minstens 20 mm van de achterwand en
minstens 15 mm van de deur.
HET BEWAREN VAN INGEVROREN VOEDSEL
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode
dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u het
apparaat minstens 2 uur te laten werken . De
vriesladen zorgen ervoor dat u het voedselpakket
dat u wenst, snel en makkelijk kan vinden. Indien
grote hoeveelheden voedsel moeten worden
bewaard, verwijder dan alle lades behalve de
onderste lade die nodig is voor een goede
luchtcirculatie. Het voedsel kan op alle schappen
tot 15 mm ver naar de deur uitsteken.
VERS VOEDSEL INVRIEZEN
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers
voedsel en om diepvriesvoedsel langere tijd te
bewaren.
Om vers voedsel in te vriezen, moet de gemiddelde
instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen, moet u
de thermostaatknop echter op een hogere stand
instellen om de maximale kou te verkrijgen.
In deze conditie komt de temperatuur
in het koelkastgedeelte mogelijk onder
de 0°C. Als dit het geval is, stelt u de
thermostaatknop weer in op een
warmere instelling.
Plaats het verse in te vriezen voedsel in het
onderste vak.
De maximale hoeveelheid levensmiddelen die in 24
uur kunnen worden ingevroren, staat aangegeven
op het typeplaatje, een label dat zich aan de
binnenkant van het apparaat bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur: voeg tijdens deze
periode geen ander voedsel toe om in te vriezen.
WAARSCHUWING! In het geval van
onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld
als de stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder
'maximale bewaartijd bij stroomuitval' is
vermeld, moet het ontdooide voedsel
snel geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden en dan
weer worden ingevroren (nadat het
afgekoeld is).
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
DE BINNENKANT SCHOONMAKEN
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een nieuw
product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP! Gebruik geen
reinigingsmiddelen, schuurpoeders,
chloor of reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
PERIODIEKE REINIGING
LET OP! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast
en verplaats of beschadig ze niet.
5
LET OP! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
LET OP! Til de voorkant van de
koelkast op als u hem wilt verplaatsen,
om krassen op de vloer te voorkomen.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de accessoires schoon
met lauw water en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf
ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze
schoon en vrij van restjes zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor en de
compressor aan de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel.
Deze handeling zal de prestatie van het
apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik
besparen.
HET ONTDOOIEN VAN DE KOELKAST
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd. Het
dooiwater loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig
schoon te maken om te voorkomen dat het water
overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
DE VRIEZER ONTDOOIEN
LET OP! Gebruik nooit scherpe
metalen hulpmiddelen om de rijp van
de verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken. Gebruik
geen mechanische of andere middelen
om het ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door de
fabrikant zijn aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren
levensmiddelen, kan de veilige
bewaartijd verkorten.
Stel ongeveer 12 uur voordat u gaat
ontdooien een lagere temperatuur in
om voldoende koudereserve op te
bouwen voor de onderbreking tijdens
de werking.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op
de schappen van de vriezer en rond het bovenste
vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte
van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
1. Trek de stekker uit het stopcontact of schakel
het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het
in een paar lagen krantenpapier en leg het op
een koele plaats.
WAARSCHUWING! Raak
diepvriesproducten nooit aan met
natte handen. Uw handen kunnen
dan aan de producten vastvriezen.
3. Laat de deur open staan en bescherm de vloer
tegen het ontdooiwater met bijv. een doek of
een platte opvangbak.
Om het ontdooiproces te versnellen kunt u een
bak warm water in het vriesvak zetten.
Verwijder bovendien stukken ijs met een
ijsschraper voordat het ontdooien voltooid is.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant
grondig droog maken en de schraper bewaren
voor toekomstig gebruik.
5. Zet het apparaat aan.
Wacht minstens 3 uur voordat u het voedsel
terugplaatst in het diepvriesvak.
PERIODES DAT HET APPARAAT NIET
GEBRUIKT WORDT
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het
apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
6
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren (indien
nodig) en maak alles schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
WAT MOET U DOEN ALS…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig en
stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat stabiel staat.
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de standby-stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed
ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening/bedieningspaneel'.
Er worden veel producten tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De omgevingstemperatuur is
te hoog.
Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was te
warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat
het water in de wateropvangbak loopt.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De temperatuur van het voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
conserveert.
Er werden veel producten tegelijk geplaatst.
Conserveer minder producten tegelijk.
Dit is een normale situatie die
wordt veroorzaakt door de
werking van de warmtewisselaar.
Zorg ervoor dat er bij een omgevingstemperatuur van boven de
38°C tussen ieder apparaat en
het omliggende meubilair minstens een afstand van 30 mm
wordt aangehouden.
De compressor werkt continu.
Er loopt water in de koelkast.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De zijpanelen van het apparaat worden warm.
7
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er bevindt zich teveel condenswater op de achterwand
van de koelkast.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het nodig is.
De deur is niet volledig gesloten.
Zorg ervoor dat de deur volledig
gesloten is.
Het bewaarde voedsel was
niet ingepakt.
Verpak voedsel in geschikte materiaal voordat u het in het apparaat plaatst.
U probeerde de deur na het
sluiten meteen weer te openen.
Wacht een paar seconden tussen het sluiten en weer openen
van de deur.
Deur gaat niet makkelijk open.
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, de dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
1
HET LAMPJE VERVANGEN
Het apparaat is uitgerust met een
LED-binnenlampje dat een lange
levensduur heeft.
LET OP! Trek de stekker uit het
stopcontact.
1. Trek met uw vingers aan de linkerkant van de
lampekap om deze te ontgrendelen. Verwijder
de kap door deze naar u toe te trekken.
2
1
2. Vervang het kapotte lampje door een nieuw
lampje van gelijk vermogen en vorm dat
specifiek bedoeld is voor huishoudelijke
apparaten. (het maximale vermogen wordt
getoond op de afdekking van het lampje).
3. Plaats de afdekking van het lampje terug.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat branden.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
OPSTELLING
Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een
droge, goed geventileerde plaats binnen waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van
het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage
en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
8
•
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel Als het
stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat
dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
•
Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.
INSTALLATIE VAN HET APPARAAT EN HET
OMDRAAIEN VAN DE DEUR
Raadpleeg afzonderlijke instructies
voor installatie (ventilatievereisten,
waterpas zetten) en omdraaien van de
deur.
TECHNISCHE GEGEVENS
TECHNISCHE GEGEVENS
Hoogte
1745 mm
Breedte
595 mm
Diepte
642 mm
Maximale bewaartijd bij
stroomuitval
30 u
Spanning
230 – 240 V
Tijd
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje
aan de binnen- of buitenkant van het apparaat en
op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte verzamelcontainer
om het te recyclen. Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en recycle het
afval van elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
9
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques
encourus.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetezles convenablement.
CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
•
•
•
10
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique
et des utilisations telles que :
– dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines réservées
aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de
travail ;
– pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et
autres lieux de séjour.
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte
de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas
obstrués.
N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre appareil pour
accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés
par le fabricant.
•
•
•
•
•
•
N'endommagez pas le circuit frigorifique.
N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des
compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf
s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des produits de nettoyage neutres. N'utilisez pas
de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil,
comme des aérosols contenant un produit inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter un danger.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! L'appareil doit
être installé uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons
de transport.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des
gants de sécurité et des chaussures fermées.
Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
Attendez au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Cela permet à l'huile de
refouler dans le compresseur.
N'installez pas l'appareil à proximité d'un
radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une
table de cuisson.
La surface arrière de l'appareil doit être
positionnée contre un mur.
N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé
à la lumière directe du soleil.
N'installez pas l'appareil dans un endroit trop
humide ou trop froid, comme une dépendance
extérieure, un garage ou une cave.
Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour éviter de rayer le sol.
CONNEXION ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
L'appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les données électriques figurant sur
la plaque signalétique correspondent à celles
de votre réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
Veillez à ne pas endommager les composants
électriques tels que la fiche secteur, le câble
d'alimentation ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un électricien pour
changer les composants électriques.
Le câble d'alimentation doit rester en dessous
du niveau de la fiche secteur.
Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de
courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous
que la prise de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
11
USAGE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures, d'électrocution
ou d'incendie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
Ne placez aucun appareil électrique (sorbetière,
etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications
du fabricant.
Veillez à ne pas endommager le circuit
frigorifique. Il contient de l'isobutane (R600a),
un gaz naturel ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Ce gaz est
inflammable.
Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes et de
sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.
Évitez tout contact d'éléments chauds avec les
parties en plastique de l'appareil.
Ne placez jamais de boissons gazeuses dans le
congélateur. Cela engendrerait une pression sur
le récipient de la boisson.
Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments
du compartiment congélateur avec les mains
mouillées ou humides.
Ne recongelez jamais un aliment qui a été
décongelé.
Respectez les instructions de stockage figurant
sur l'emballage des aliments surgelés.
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de dommages
matériels.
•
•
•
Avant toute opération d'entretien, éteignez
l'appareil et débranchez la fiche de la prise
secteur.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans
son circuit de réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel qualifié.
Examinez régulièrement l'écoulement de
l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice
est bouché, l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
•
•
•
•
•
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au
rebut.
Retirez la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation
de cet appareil préservent la couche d'ozone.
La mousse isolante contient un gaz inflammable.
Contactez votre service municipal pour obtenir
des informations sur la marche à suivre pour
mettre l'appareil au rebut.
N'endommagez pas la partie du circuit de
réfrigération située à proximité du condenseur
thermique.
ÉCLAIRAGE INTERNE
• Le type d'ampoule utilisé dans cet appareil n'est
pas adapté à l'éclairage de votre habitation.
FONCTIONNEMENT
MISE EN MARCHE
Insérez la fiche dans la prise murale.
Tournez le thermostat vers la droite sur une position
médiane.
MISE À L'ARRÊT
Pour éteindre l'appareil, tournez le thermostat sur la
position « O ».
12
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Tournez le thermostat sur la position minimale pour
obtenir le niveau de froid minimal, ou sur la position
maximale pour obtenir le niveau de froid maximal.
Un réglage intermédiaire est
généralement le plus indiqué.
Le réglage exact doit être effectué en tenant
compte du fait que la température à l'intérieur de
l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
•
•
•
•
la température ambiante,
la fréquence d'ouverture de la porte,
la quantité d'aliments stockés,
l'emplacement de l'appareil.
Si la température ambiante est élevée
ou l'appareil très rempli et si le
thermostat est réglé sur la température
la plus basse, cela peut provoquer la
formation de givre sur la paroi arrière.
Pour éviter cet inconvénient, modifiez
la position du thermostat pour obtenir
moins de froid, de façon à permettre
un dégivrage automatique et, par
conséquent, des économies d'énergie.
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
RANGEMENT DES ALIMENTS DANS LE
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
Couvrez ou enveloppez les aliments, surtout s'ils
sont forts en saveurs.
Disposez les aliments de sorte que l'air puisse
circuler librement autour.
Tous les aliments placés sur les clayettes ne
doivent pas s'approcher de plus de 20 mm de la
paroi arrière, et de 15 mm de la porte.
CONSERVATION D'ALIMENTS CONGELÉS ET
SURGELÉS
Lors de la mise en service ou après un arrêt
prolongé, laissez l'appareil fonctionner au moins
pendant 2 heures environ avant d'introduire les
produits dans le compartiment. Les tiroirs de
congélation vous permettent de trouver facilement
et rapidement les aliments dont vous avez besoin.
Si vous devez stocker une grande quantité
d'aliments, retirez tous les tiroirs et le bac à
glaçons, sauf le bac inférieur qui doit être en place
afin de permettre une circulation d'air optimale.
Vous pouvez ranger des aliments sur toutes les
clayettes en respectant un espace de 15 mm avec
la porte.
CONGÉLATION D'ALIMENTS FRAIS
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des aliments frais et conserver longtemps
des aliments congelés ou surgelés.
Pour congeler des aliments frais, il n'est pas
nécessaire de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide,
tournez le thermostat sur la position maximale pour
obtenir plus de froid.
Dans ce cas, la température du
compartiment réfrigérateur est
susceptible de descendre en dessous
de 0 °C. Si cela se produit,
repositionnez le thermostat sur une
position inférieure pour obtenir moins
de froid.
Placez les aliments frais à congeler dans le
compartiment du bas.
La quantité maximale de denrées que vous pouvez
congeler par tranche de 24 heures figure sur la
plaque signalétique, située à l'intérieur de l'appareil.
Le processus de congélation dure 24 heures : vous
ne devez ajouter aucun autre aliment à congeler
pendant cette période.
AVERTISSEMENT! En cas de
décongélation accidentelle, due par
exemple à une coupure de courant, si
la coupure a duré plus longtemps
qu'indiqué au paragraphe « Autonomie
de fonctionnement » du chapitre
Caractéristiques techniques,
consommez rapidement les aliments
décongelés ou cuisez-les
immédiatement avant de les
recongeler (une fois refroidis).
13
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
de dégivrage située au milieu du compartiment
réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et
de couler à l'intérieur de l'appareil.
NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de
l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION! N'utilisez jamais de
détergents, de produits abrasifs, de
nettoyants à base de chlore ou d'huile
car ils pourraient endommager le
revêtement.
NETTOYAGE PÉRIODIQUE
ATTENTION! Ne tirez pas, ne
déplacez pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à
l'intérieur de l'appareil.
ATTENTION! Attention à ne pas
endommager le système de
réfrigération.
ATTENTION! Lorsque vous déplacez
l'appareil, veillez à le soulever par
l'avant pour éviter de rayer le sol.
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de
l'eau tiède et un détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de porte et
essuyez-les pour vous assurer qu'ils sont
propres et ne contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le condenseur
et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse.
Cette opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies d'électricité.
DÉGIVRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur du
compartiment réfrigérateur à chaque fois que le
compresseur s'arrête. L'eau de dégivrage est
collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière
de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle
s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice
d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau
14
DÉGIVRAGE DU CONGÉLATEUR
ATTENTION! N'utilisez en aucun cas
d'objets métalliques ou tranchants
pour gratter la couche de givre sur
l'évaporateur, car vous risqueriez de le
détériorer. N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre moyen artificiel
pour accélérer le processus de
dégivrage hormis ceux recommandés
par le fabricant. Une élévation de la
température des denrées congelées,
pendant le dégivrage, peut réduire leur
durée de conservation.
Mettez le thermostat sur la
température la plus basse 12 heures
avant d'effectuer le dégivrage afin
d'assurer une réserve de froid
suffisante.
Une certaine quantité de givre se forme toujours
sur les clayettes du congélateur et autour du
compartiment supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la
couche de givre est comprise entre 3 et 5 mm.
1. Éteignez l'appareil, ou débranchez la fiche de la
prise secteur.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez-les
dans plusieurs feuilles de papier journal et
conservez-les dans un endroit frais.
AVERTISSEMENT! Ne touchez
pas les produits congelés avec les
mains humides. Risque de
brûlures ou d'arrachement de la
peau.
3. Laissez la porte ouverte et protégez le sol
contre l'eau de dégivrage, par ex. avec un
chiffon ou un récipient plat.
Le dégivrage peut être accéléré en plaçant un
récipient d'eau chaude dans le compartiment
congélateur. Retirez également les morceaux
de glace avec une spatule avant que le
processus de dégivrage ne soit terminé.
4. Une fois le dégivrage terminé, séchez
soigneusement l'intérieur et conservez la
spatule pour une utilisation ultérieure.
5. Mettez l'appareil en marche.
Attendez au moins 3 heures avant de replacer les
aliments dans le compartiment congélateur.
EN CAS DE NON-UTILISATION PROLONGÉE
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues
périodes, prenez les précautions suivantes :
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Dégivrez (si nécessaire) et nettoyez l'appareil
ainsi que tous les accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s) pour
éviter la formation d'odeurs désagréables.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème
Cause probable
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité de
l'appareil.
L'éclairage ne fonctionne pas.
L'éclairage est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux.
Reportez-vous au chapitre « Remplacement de l'ampoule ».
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement/Bandeau de
commande ».
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante est
trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque
signalétique.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant de
les mettre dans l'appareil.
L'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement
de l'eau de dégivrage.
Des aliments empêchent l'eau
de s'écouler dans le réservoir
d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas la plaque arrière.
Le thermostat n'est pas réglé
correctement.
Augmentez/réduisez la température.
Le compresseur fonctionne en
permanence.
De l'eau s'écoule à l'intérieur
du réfrigérateur.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse/
élevée.
15
Problème
Cause probable
Solution
La température des produits
est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant de
les placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en
même temps.
Les parois de l'appareil sont
chaudes.
Il s'agit d'un phénomène normal dû au fonctionnement du
condenseur.
Veillez à laisser un espace d'au
moins 30 mm entre les parois de
l'appareil et les parois des meubles qui l'entourent lorsque la
température ambiante dépasse
38 °C.
Trop d'eau s'est condensée
sur la paroi arrière du réfrigérateur.
La porte a été ouverte trop
fréquemment.
N'ouvrez la porte qu'en cas de
nécessité.
La porte n'est pas entièrement fermée.
Assurez-vous que la porte est
entièrement fermée.
Les aliments conservés ne
sont pas emballés.
Enveloppez les aliments dans un
emballage adapté avant de les
ranger dans l'appareil.
Vous avez essayé de rouvrir la
porte immédiatement après
l'avoir fermée.
Attendez quelques secondes
après avoir fermé la porte pour la
rouvrir.
La porte est difficile à ouvrir.
Si ces conseils n'apportent pas de
solution à votre problème, veuillez
consulter le service après-vente agréé
le plus proche.
REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE
L'appareil est équipé d'un éclairage à
DEL longue durée.
ATTENTION! Débranchez la fiche de
l'appareil de la prise secteur.
1. Tirez sur le côté gauche du diffuseur de
l'ampoule avec les doigts pour le déverrouiller.
Retirez le diffuseur et tirez-le vers vous.
16
1
2
1
2. Remplacez l'ampoule par une ampoule de
puissance et de forme identiques,
spécifiquement conçue pour les appareils
électroménagers. (La puissance maximale est
indiquée sur le diffuseur.)
3. Installez le diffuseur de l'ampoule.
4. Branchez la fiche de l'appareil à la prise
secteur.
5. Ouvrez la porte.
Vérifiez que l'ampoule s'allume.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
INSTALLATION
Cet appareil peut être installé dans un pièce
intérieure sèche et bien ventilée où la température
ambiante correspond à la classe climatique
indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à + 32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
•
•
•
plaque signalétique correspondent à celles de
votre réseau électrique domestique.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
cordon d'alimentation est fournie avec un
contact à cette fin. Si la prise de courant n'est
pas mise à la terre, branchez l'appareil à une
mise à la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en consultant un
électricien spécialisé.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas
de non-respect de ces consignes de sécurité.
Cet appareil est conforme aux directives CEE.
INSTALLATION DE L'APPAREIL ET
RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE
Veuillez vous reportez aux instructions
séparées relatives à l'installation
(ventilation, conditions, mise de
niveau) et à la réversibilité de la porte.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
• Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que
la tension et la fréquence indiquées sur la
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur
1745 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
642 mm
Autonomie de fonctionnement
30 h
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté intérieur ou
extérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
les appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
17
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die mitgelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig vor
Montage und Inbetriebnahme des Geräts. Bei Verletzungen oder
Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder
Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren und
zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf.
SICHERHEIT VON KINDERN UND
SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern
und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
ALLGEMEINE SICHERHEIT
•
•
•
18
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse,
um das Gerät und in der Einbaunische nicht blockiert sind.
Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere als vom
Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.
•
•
•
•
•
•
Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts keine
anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder
Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie
keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen, wie
Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
MONTAGE
WARNUNG! Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf den elektrischen
Anschluss des Geräts vornehmen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie die Verpackungsmaterialien und
die Transportschrauben.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und
benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Seien Sie beim Bewegen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät
zirkulieren kann.
Warten Sie mindestens 4 Stunden, bevor Sie
das Gerät an das Stromnetz anschließen. Dies
ist erforderlich, damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Heizkörpern, Herden, Backöfen oder
Kochfeldern auf.
Die Geräterückseite muss gegen die Wand
gestellt werden.
Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es
direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte.
•
•
Stellen Sie das Gerät nicht an zu feuchten oder
kalten Orten auf, wie z. B. in Nebengebäuden,
Garagen oder Weinkellern.
Wenn Sie das Gerät verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der Vorderkante an, um
den Fußboden nicht zu verkratzen.
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät muss geerdet sein.
Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten
auf dem Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen. Wenden Sie
sich anderenfalls an eine Elektrofachkraft.
Schließen Sie das Gerät unbedingt an eine
sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose
an.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, elektrische Bauteile (wie
Netzstecker, Netzkabel und Kompressor) nicht
zu beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder einen Elektriker,
um die elektrischen Bauteile auszutauschen.
Das Netzkabel muss unterhalb des Netzsteckers
verlegt werden.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
19
•
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das
Gerät vom Netzstrom trennen möchten. Ziehen
Sie stets am Netzstecker.
INNENBELEUCHTUNG
• Der in diesem Gerät verwendete Lampentyp
eignet sich nicht zur Raumbeleuchtung.
REINIGUNG UND PFLEGE
VERWENDUNG
WARNUNG! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-, Stromschlag- und
Brandgefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am
Gerät vor.
Stellen Sie keine elektrischen Geräte (z. B.
Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche Geräte
nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu
beschädigen. Er enthält Isobutan (R600a), ein
Erdgas mit einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist brennbar.
Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen Sie
bitte sicher, dass es keine Flammen und
Zündquellen im Raum gibt. Belüften Sie den
Raum.
Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die
Kunststoffteile des Geräts.
Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht in das
Gefrierfach. Dadurch entsteht Druck auf den
Getränkebehälter.
Bewahren Sie keine entzündbaren Gase und
Flüssigkeiten im Gerät auf.
Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte
oder Gegenstände, die mit entflammbaren
Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem
Gerät oder in der Nähe des Geräts.
Berühren Sie nicht den Kompressor oder den
Kondensator. Sie sind heiß.
Nehmen Sie keine Gegenstände aus dem
Gefrierfach bzw. berühren Sie diese nicht, falls
Ihre Hände nass oder feucht sind.
Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel nicht wieder
ein.
Befolgen Sie die Hinweise auf der Verpackung
zur Aufbewahrung tiefgekühlter Lebensmittel.
WARNUNG! Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
•
•
•
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von einer
qualifizierten Fachkraft gewartet und nachgefüllt
werden.
Prüfen Sie regelmäßig den Wasserabfluss des
Geräts und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das
Abtauwasser am Boden des Geräts an.
ENTSORGUNG
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
•
•
•
•
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen
Sie es.
Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass
sich Kinder oder Haustiere in dem Gerät
einschließen.
Der Kältekreislauf und die Isolierungsmaterialien
dieses Gerätes sind ozonfreundlich.
Die Isolierung enthält entzündliches Gas. Für
Informationen zur korrekten Entsorgung des
Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale
Behörde.
Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit in der
Nähe des Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
BETRIEB
EINSCHALTEN DES GERÄTS
Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn
auf eine mittlere Einstellung.
20
AUSSCHALTEN DES GERÄTS
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten
des Geräts in die Position „O“.
TEMPERATURREGELUNG
Drehen Sie den Temperaturregler auf eine
niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche
Kühlung zu erreichen oder auf eine höhere
Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu
erreichen.
Eine mittlere Einstellung ist im
Allgemeinen am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung
berücksichtigt werden, dass die Temperatur im
Inneren des Geräts von folgenden Faktoren
abhängt:
• Raumtemperatur
• Häufigkeit der Türöffnung
• Menge der eingelagerten Lebensmittel
•
Standort des Geräts.
Ist die Umgebungstemperatur hoch
oder das Gerät voll beladen, dieses
aber auf eine niedrigste Temperatur
eingestellt, so kann an der Rückwand
zu Reifbildung kommen. In diesem Fall
muss eine höhere Temperatur mit dem
Temperaturregler eingestellt werden,
die ein automatisches Abtauen
ermöglicht und damit auch einen
niedrigeren Energieverbrauch.
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
LAGERUNG DER LEBENSMITTEL IN EINEM
KÜHLSCHRANKFACH
Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken
Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark
riechen.
Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass die Luft
um sie zirkulieren kann.
Lagern Sie die Lebensmittel auf allen Ablagen mit
einem Mindestabstand von 20 mm zur Rückwand
und 15 mm zur Tür.
LAGERN VON GEFRORENEN
LEBENSMITTELN
Lassen Sie das Gerät vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das
Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei
Stunden lang . Die Gefrierschubladen sorgen dafür,
dass Sie die Lebensmittel schnell und einfach
finden. Wenn große Mengen an Lebensmitteln
gelagert werden sollen, entfernen Sie die
Schubladen, ausgenommen die untere Schublade,
die an ihrem Platz bleiben muss, um eine gute
Luftzirkulation zu garantieren. Es ist auf allen
Ablagen möglich, Lebensmittel bis zu einem
Abstand von 15 mm zur Tür einzulagern.
WARNUNG! Kam es zum Beispiel
durch einen Stromausfall, der länger
dauerte als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene Wert
(siehe „Lagerzeit bei Störung“) zu
einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel
sehr rasch verbraucht oder sofort
gekocht und nach dem Abkühlen
erneut eingefroren werden.
EINFRIEREN FRISCHER LEBENSMITTEL
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von
frischen Lebensmitteln und zum längerfristigen
Lagern von bereits gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine
Änderung der mittleren Einstellung nicht
erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen,
drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu
erreichen.
Unter diesen Umständen kann die
Temperatur im Kühlschrank unter 0 °C
fallen. Ist dies der Fall, stellen Sie den
Temperaturregler auf eine wärmere
Einstellung.
Legen Sie die frischen, einzufrierenden
Lebensmittel in das unterste Fach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24
Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem
Typenschild angegeben, das sich im Innern des
Gerätes befindet.
21
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden: legen Sie
während dieses Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in das Gerät.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
REINIGEN DES INNENRAUMS
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen
Sie den typischen Neugeruch am besten durch
Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und
einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT! Verwenden Sie keine
chemischen Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder ölhaltige
Reinigungsmittel, da diese die
Oberfläche beschädigen.
ABTAUEN DES KÜHLSCHRANKS
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten
des Kompressors automatisch vom Verdampfer des
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser sammelt
sich in einer Auffangrinne und läuft durch eine
Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der
Rückseite des Geräts über dem Kompressor, wo
es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne an der
Rückwand des Kühlraums, damit das Tauwasser
nicht überläuft und auf die gelagerten Lebensmittel
tropft.
REGELMÄSSIGE REINIGUNG
VORSICHT! Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln im Innern
des Geräts und achten Sie darauf,
diese nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT! Bitte achten Sie darauf,
das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
VORSICHT! Wenn Sie das Gerät
verschieben möchten, heben Sie es
bitte an der Vorderkante an, um den
Fußboden nicht zu verkratzen.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig gereinigt
werden:
1. Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und
etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in
regelmäßigen Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von Fremdkörpern
sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und den
Kompressor auf der Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
22
ABTAUEN DES GEFRIERGERÄTS
VORSICHT! Entfernen Sie Reif und
Eis vom Verdampfer niemals mit
scharfen metallischen Gegenständen,
da dieser dadurch beschädigt werden
könnte. Versuchen Sie nicht, den
Abtauvorgang durch andere als vom
Hersteller empfohlene mechanische
oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen. Ein Temperaturanstieg
des Gefrierguts während des
Abtauens des Geräts kann die
Lagerzeit dieser Lebensmittel
verkürzen.
Stellen Sie 12 Stunden vor dem
Abtauen eine niedrigere Temperatur
ein, damit eine ausreichende Kälte als
Reserve für die Unterbrechung im
Betrieb entstehen kann.
Auf den Ablagen des Gefriergeräts und im Innern
des oberen Fachs bildet sich stets etwas Reif.
Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm
erreicht hat.
1. Schalten Sie das Gerät aus, oder ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus,
verpacken Sie es in mehrere Schichten
Zeitungspapier und lagern Sie es an einem
kühlen Ort.
des Abtauprozesses vorsichtig Eisstücke mit
einem Eisschaber.
4. Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut,
trocken Sie die nassen Oberflächen gründlich
ab und bewahren Sie den Kunststoffschaber
für eine spätere Verwendung auf.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
Warten Sie mindestens 3 Stunden, bevor Sie die
Lebensmittel wieder in das Gefrierfach legen.
WARNUNG! Fassen Sie
eingefrorene Lebensmittel nicht
mit nassen Händen an. Ihre Hände
könnten an den Lebensmitteln
festfrieren.
3. Lassen Sie die Tür offen und schützen Sie den
Boden vor dem Abtauwasser z.B. mit einem
Lappen oder einem flachen Behälter.
Stellen Sie eine Schale mit warmem Wasser in
das Gefrierfach, um den Abtauprozess zu
beschleunigen. Entfernen Sie bereits während
STILLSTANDSZEITEN
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie
folgende Vorkehrungen treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Tauen Sie das Gerät ab (falls erforderlich).
Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das Entstehen
unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
WAS TUN, WENN ...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Unebenheiten im Boden wurden nicht ausgeglichen.
Kontrollieren Sie, ob das Gerät
stabil steht.
Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe befindet sich im
Stand-by-Modus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der
Lampe“.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“/„Bedienfeld“.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Warten Sie einige Stunden und
prüfen Sie dann die Temperatur
erneut.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem Typenschild.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu
warm.
Lassen Sie die Lebensmittel vor
dem Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
23
Störung
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Mögliche Ursache
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das
Wasser zum Wassersammler
fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand
berühren.
Der Temperaturregler ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu
hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät stellen.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel
gleichzeitig ein.
Die Seitenwände des Geräts
sind warm.
Dies ist ein normaler Zustand,
der durch den Betrieb des
Wärmetauschers verursacht
wird.
Um einen einwandfreien Betrieb
bei Umgebungstemperaturen
über 38 °C zu gewährleisten,
muss zwischen den Geräteseiten
und den angrenzenden Küchenmöbeln ein Abstand von mindestens 30 mm eingehalten werden.
An der Rückwand des Kühlschranks befindet sich zu viel
Kondenswasser.
Die Tür wurde zu oft geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn es
notwendig ist.
Die Tür wurde nicht vollständig geschlossen.
Vergewissern Sie sich, dass die
Tür vollständig geschlossen ist.
Die eingelagerten Lebensmittel waren nicht verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel
in geeigneten Verpackungen,
bevor Sie sie in das Gerät legen.
Sie haben versucht die Tür
erneut zu öffnen, nachdem
Sie sie kurz zuvor geschlossen haben.
Warten Sie ein paar Sekunden
nach dem Schließen der Tür,
bevor Sie sie erneut öffnen.
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch/niedrig.
Die Tür geht nicht leicht auf.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten Kundendienst,
wenn alle genannten
Abhilfemaßnahmen nicht zum
gewünschten Erfolg führen.
AUSTAUSCHEN DER LAMPE
Das Gerät ist mit einer langlebigen
LED-Innenbeleuchtung ausgestattet.
24
Abhilfe
VORSICHT! Ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
1. Ziehen Sie an der linken Seite der
Lampenabdeckung mit Ihren Fingern, um sie zu
entriegeln. Entfernen Sie die Abdeckung,
indem Sie sie zu sich ziehen.
1
2
1
speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist.
(Die maximal erlaubte Leistung finden Sie auf
der Lampenabdeckung.)
3. Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
5. Öffnen Sie die Tür.
Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.
2. Ersetzen Sie die defekte Lampe durch eine
Lampe mit der gleichen Leistung und Form, die
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
•
AUFSTELLUNG
Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen,
gut belüfteten Raum, in dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse
übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts
angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
•
•
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck
ist der Netzstecker mit einem Schutzkontakt
ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte,
lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden
Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker
erden.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei
Missachtung der vorstehenden
Sicherheitshinweise.
Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
MONTAGE DES GERÄTS UND WECHSELN
DES TÜRANSCHLAGS
Informationen zu Montage
(Belüftungsanforderungen,
waagrechte Ausrichtung) und zum
Wechsel des Türanschlags finden Sie
in einer separaten Montageanleitung.
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
• Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Geräts, ob die Netzspannung und -frequenz
TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE DATEN
Höhe
1745 mm
Breite
595 mm
Tiefe
642 mm
Lagerzeit bei Störung
30 Std.
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf dem
Typenschild auf der Außen- oder Innenseite des
Geräts sowie auf der Energieplakette.
25
UMWELTTIPPS
mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische
und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
26
*
27
280156127-A-192016
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising