AEG | S44000KDX0 | User manual | Aeg S44000KDX0 Ohjekirja

Aeg S44000KDX0 Ohjekirja
FI
SV
Käyttöohje
Jääkaappi
Bruksanvisning
Kylskåp
2
15
S44000KDX0
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT............................................................................................ 3
2. TURVALLISUUSOHJEET........................................................................................... 4
3. LAITTEEN KUVAUS................................................................................................... 6
4. KÄYTTÖ..................................................................................................................... 6
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 7
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA............................................................................................8
7. HOITO JA PUHDISTUS.............................................................................................9
8. VIANMÄÄRITYS.......................................................................................................10
9. ASENNUS................................................................................................................ 11
10. TEKNISET TIEDOT................................................................................................14
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina
laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa
ilman valvontaa.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen
tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla
sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään.
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa,
elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
Älä käytä vesisuihketta tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen kuin
kytket laitteen sähköverkkoon. Täten
öljy virtaa takaisin kompressoriin.
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunin tai keittotasojen lähelle.
• Laitteen takaosa on asetettava seinää
kohden.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Älä asenna tätä laitetta liian kosteisiin
tai kylmiin tiloihin, kuten
rakennustelineisiin, autotalliin tai
viinikellariin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
SUOMI
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Varo, ettei jäähdytysputkisto
vaurioidu. Se sisältää isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöön
yhteensopiva maakaasu. Kyseinen
kaasu on syttyvää.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
2.4 Sisävalo
• Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi ei sovi huoneiden
valaistukseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
5
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai
puhdistusta, kytke laite pois
toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista sulamisveden poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
6
www.aeg.com
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Laitteen kuvaus
1
9
2
3
8
4
5
7
6
1
2
3
4
5
Käyttöpaneeli
Voilokero
Ovilokero
Pullotelineet
Välipalahylly
6
7
8
9
Arvokilpi
Vihanneslaatikot
Lasihyllyt
DYNAMICAIR -toiminto
4. KÄYTTÖ
4.1 Laitteen käynnistäminen
4.3 Lämpötilan säätäminen
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Käännä lämpötilan säädintä
myötäpäivään keskiasentoon.
Lämpötila säätyy automaattisesti.
4.2 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta
kääntämällä lämpötilan säädin asentoon
"O".
SUOMI
Keskiasento on yleensä
sopivin asetus.
Huomioi lämpötilan
säätämisessä seuraavat
siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila,
• oven avaamistiheys,
• säilytettävien
elintarvikkeiden määrä,
• laitteen sijaintipaikka.
1. Lämpötilaa säädetään
lämpimämmäksi kääntämällä
lämpötilan säädintä pienempiä
asetusarvoja kohti.
2. Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi
kääntämällä lämpötilan säädintä
suurempia asetusarvoja kohti.
HUOMIO!
Jos sijoituspaikan lämpötila
on korkea tai laite on täynnä
ja laitteen lämpötilaksi on
valittu alhaisin lämpötila,
kompressori voi käydä
jatkuvasti, jolloin takaseinään
muodostuu huurretta. Tässä
tapauksessa lämpötilan
säädin kannattaa kääntää
korkeampaan lämpötilaan
automaattisen sulatuksen
käynnistämiseksi, jolloin
myös energiankulutus
vähenee.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
1. Vedä hyllyä varovasti nuolen
suuntaan, kunnes se irtoaa
kiinnikkeestään.
5.1 Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta hyllyt voidaan
sijoittaa halutulle tasolle.
2. Asenna hylly haluamaasi kohtaan.
Älä siirrä vihanneslaatikon ja
pullohyllyn yläpuolella olevia
lasihyllyä, jotta jääkaapin
ilmanvaihto toimii oikein.
5.2 Ovihyllyjen sijoittaminen
Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset
mahtuvat lokeroihin.
Ovihyllyjen korkeus säädetään
seuraavasti:
Oikean ilmanvaihdon
takaamiseksi älä poista
suurta alempaa ovilokeroa.
5.3 DYNAMICAIR
DYNAMICAIR-toiminnon ansiosta
elintarvikkeet jäähtyvät nopeammin ja
jääkaapin lämpötila on tasaisempi.
Kytke DYNAMICAIR-toiminto päälle
painamalla painiketta (A).
Vihreä merkkivalo (B) syttyy.
7
8
www.aeg.com
Kytke toiminto toimintaan,
kun ympäristölämpötila on
yli 25 °C.
A
B
Laitteen sammuttamisen
yhteydessä on muistettava
kytkeä puhallin pois päältä
painiketta (A) painamalla.
Vihreä merkkivalo (B)
sammuu.
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
6.1 Normaalin toiminnan äänet
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön
aikana:
• Kevyt loriseva tai pulputtava ääni
jäähdytysaineen kierron aikana.
• Huriseva ja sykkivä ääni
kompressorista jäähdytysaineen
kierron aikana.
• Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen
aiheuttama ääni laitteen sisältä
(luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
• Kevyt napsahdusääni lämpötilan
säätimestä kompressorin kytkeytyessä
päälle tai pois päältä.
6.2 Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
6.3 Tuoreiden elintarvikkeiden
säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
elintarvikkeiden parhaan mahdollisen
säilyvyyden:
• Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia
tai haihtuvia nesteitä.
• Peitä ruoka kannella tai kääri folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä
6.4 Säilytysohjeita
Vinkkejä:
• Liha (kaikki tyypit): pakkaa
muovipusseihin ja laita
vihanneslaatikon päällä olevalle
lasihyllylle.
• Säilytä lihaa tällä tavoin korkeintaan
muutama päivä.
• Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat, jne.:
kannella ja aseta ne mille hyllylle
tahansa.
• Hedelmät ja vihannekset: puhdista
huolellisesti ja säilytä niille
tarkoitetussa laatikossa/laatikoissa.
• Voi ja juusto: säilytä ilmatiiviissä
rasioissa tai pakattuna alumiinifolioon
tai muovipussiin mahdollisimman
ilmatiiviisti.
• Pullot: säilytä pullot suljettuina joko
pullotelineessä tai oven pullohyllyssä
(jos varusteena).
• Banaaneita, perunoita, sipuleita ja
valkosipuleita ei pidä säilyttää
jääkaapissa pakkaamattomana.
SUOMI
9
7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Yleiset varoitukset
HUOMIO!
Kytke laite irti verkkovirrasta
ennen minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö
sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa
ainoastaan valtuutettu
huoltomekaanikko.
Jääkaapin varusteita ja osia
ei saa pestä
astianpesukoneessa.
7.2 Sisätilan puhdistaminen
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä toimenpide parantaa laitteen
suorituskykyä ja säästää energiaa.
7.4 Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen
takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta
vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita
tai hankaavia jauheita, sillä
ne vahingoittavat pintoja.
7.3 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
kaapin sisällä olevia putkia ja
kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
HUOMIO!
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta
lattiaa.
7.5 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
10
www.aeg.com
VAROITUS!
Jos jätät laitteen päälle,
pyydä jotakin toista henkilöä
tarkistamaan kaappiin jätetyt
elintarvikkeet aika ajoin, jotta
ne eivät pilaannu esimerkiksi
sähkökatkon sattuessa.
8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Pistoke ei ole kunnolla kiin- Kiinnitä pistoke oikein pistorani pistorasiassa.
siaan.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Laitteen käyntiääni on kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lampun
vaihtaminen".
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Kompressori käy jatkuvasti.
Laitteeseen on pantu mon- Odota muutama tunti ja tarkisia elintarvikkeita samanai- ta lämpötila uudelleen.
kaisesti.
Huoneen lämpötila on liian Katso ilmastoluokan taulukko
korkea.
arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Vettä valuu jääkaapin sisälle. Veden tyhjennysaukko on
tukossa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
SUOMI
Ongelma
Vettä valuu lattialle.
11
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Elintarvikkeet estävät veden valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinään.
Sulatusvesiaukkoa ei ole lii- Kiinnitä sulatusveden poistotetty kompressorin yläpuo- putki haihdutusastiaan.
lella olevaan haihdutusastiaan.
Laitteen lämpötila on liian al- Lämpötilaa ei ole säädetty
hainen tai korkea.
oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon ruokia samalla kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän
ruokia yhdellä kertaa.
Ovea on avattu liian usein.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Laitteen kylmän ilman kier- Tarkista kylmän ilman kierto.
to ei toimi.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
8.2 Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue ohjeet
kohdasta "Asennus".
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet
oven tiivisteet. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
8.3 Lampun vaihtaminen
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Paina liikkuvaa osaa irrottaaksesi
lampun suojuksen (1).
9. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3. Poista lampun suojus (2).
4. Vaihda lamppu samantehoiseen
lamppuun, joka on tarkoitettu
erityisesti kodinkoneisiin.
5. Kiinnitä lampun suojus takaisin
paikalleen.
6. Kytke laite verkkovirtaan.
7. Avaa ovi. Tarkista, että valo syttyy.
1
2
9.1 Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
SN
+10 °C – + 32 °C
N
+16 °C – + 32 °C
ST
+16 °C – + 38 °C
T
+16 °C – + 43 °C
Joissakin malleissa voi
esiintyä toiminnallisia
ongelmia, jos niitä käytetään
kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön
toiminta taataan vain
määritetyllä lämpötilavälillä.
Jos laitteen asennuspaikan
valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai
lähimmän valtuutetun
huoltopalvelun puoleen.
9.2 Sijainti
Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden,
kuten lämpöpattereiden, boilereiden
tms. lähelle tai suoraan auringonvaloon.
Tarkista, että ilma pääsee kiertämään
vapaasti laitteen takana. Jos laite
sijoitetaan keittiökaapin alapuolelle,
laitteen yläreunan ja keittiökaapin välillä
tulee olla vähintään 100 mm parhaan
suorituskyvyn varmistamiseksi.
Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin
välttää sijoittamasta laitetta
kalustekaapin alapuolelle. Laite voidaan
säätää tarkasti vaakatasoon sen pohjassa
olevan yhden tai useamman säätöjalan
avulla.
100 mm
min
www.aeg.com
A
B
20 mm
12
9.3 Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää EECdirektiivien vaatimukset.
9.4 Takaosan välikappaleet
Kaksi välikappaletta toimitetaan
asiakirjapussin mukana.
1. Avaa ruuvi.
2. Kiinnitä välikappale ruuvin
alapuolelle.
3. Käännä välikappale oikeaan
asentoon.
4. Kiristä ruuvit uudelleen.
SUOMI
2
1
4
13
1. Kallista laite varovasti takaosan
varaan siten, ettei kompressori koske
lattiaan.
2. Irrota lista (1).
3. Irrota suojus (2) ja kiinnitä se
vastakkaiselle puolelle.
4. Ruuvaa auki sarana (3) ja irrota ovi.
3
9.5 Tasapainotus
3
Kun laite on hyvin tasapainotettu, se ei
tärise eikä siitä kuulu ääntä toiminnan
aikana.
2
Säädä laitteen korkeutta löysäämällä tai
kiristämällä kahta säädettävää etujalkaa.
1
5. Ruuvaa auki alatappi ja aluslaatat (3).
6. Aseta tappi ja aluslaatat (6)
vastakkaiselle puolelle (7).
7
6
9.6 Oven kätisyyden
vaihtaminen
VAROITUS!
Irrota virtajohto pistorasiasta
ennen kuin aloitat mitään
toimenpiteitä.
8
7. Ruuvaa irti toinen sarana (5).
8. Kierrä ylätappi (4) auki ja ruuvaa se
vastakkaiselle puolelle. (5)
HUOMIO!
Avautumissuunnan
vaihdossa tarvitaan toinen
henkilö, joka pitelee
kodinkoneen ovia tukevasti
toimenpiteiden aikana.
Varmista ennen
toimenpiteiden
suorittamista, että laite on
tyhjä. Siirrä kaikki tuotteet
muussa tapauksessa oikeaan
lämpötilaan oikeaoppista
säilytystä varten.
5
4
9. Asenna ovi paikalleen.
10. Asenna ja ruuvaa molemmat
alasaranat paikoilleen.
11. Asenna lista (8) paikalleen.
12. Asenna kahva vastakkaiselle puolelle
ja aseta muovisuojat (ohjekirjan
pussissa) vapaisiin aukkoihin.
14
www.aeg.com
Tarkista lopuksi seuraavat
seikat:
• Kaikki ruuvit on kiristetty.
• Magneettitiiviste on
tarttunut tiukasti
kaappiin.
• Ovi avautuu ja sulkeutuu
kunnolla.
Jos sijoituspaikan lämpötila
on alhainen (esim. talvella),
tiiviste ei mahdollisesti tartu
hyvin. Odota tässä
tapauksessa, että tiiviste
kiinnittyy itsestään.
Jos et halua suorittaa edellä
kuvattuja toimenpiteitä itse,
voit ottaa yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Valtuutetun huoltoliikkeen
ammattitaitoinen asentaja
vaihtaa oven kätisyyden
korvausta vastaan.
180°
HUOMIO!
Sijoita laite paikalleen ja
tasapainota se. Odota
vähintään neljä tuntia ennen
kuin kytket virtajohdon
pistorasiaan.
10. TEKNISET TIEDOT
10.1 Tekniset tiedot
Korkeus
mm
1850
Leveys
mm
595
Syvyys
mm
668
Jännite
Volttia
230 - 240
Taajuus
Hz
50
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SVENSKA
15
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.................................................................................. 16
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................................................17
3. PRODUKTBESKRIVNING........................................................................................19
4. ANVÄNDNING........................................................................................................ 19
5. DAGLIG ANVÄNDNING.........................................................................................20
6. RÅD OCH TIPS........................................................................................................ 21
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 21
8. FELSÖKNING.......................................................................................................... 23
9. INSTALLATION....................................................................................................... 24
10. TEKNISK INFORMATION.....................................................................................27
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell,
PNC, serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
16
1.
www.aeg.com
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i
produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för
att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.
Var noga med att inte skada kylkretsen.
Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
SVENSKA
•
•
•
•
17
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra
produkten.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
• Vänta minst 4 timmar innan du
ansluter produkten till eluttaget.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Produktens bakre yta måste ställas
mot väggen.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Montera inte den här produkten i
områden som är för fuktiga eller för
kalla, som t.ex. byggnadsförråd,
garage eller vinkällare.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
18
www.aeg.com
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Var försiktig så att du inte skadar
kylkretsen. Den innehåller isobutan
(R600a), en naturgas som är
miljöanpassad i hög grad. Denna gas
är lättantändlig.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
2.4 Inre belysning
• Lamptypen i den här produkten är
inte lämplig som rumsbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
SVENSKA
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Produktöversikt
1
9
2
3
8
4
5
7
6
1
2
3
4
5
Kontrollpanelen
Smörhylla
Dörrhylla
Flaskhyllor
Snackshylla
6
7
8
9
Märkplåt
Grönsakslådor
Glashyllor
DYNAMICAIR-funktion
4. ANVÄNDNING
4.1 Slå på
4.3 Temperaturreglering
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Vrid temperaturreglaget medurs till
en medelhög inställning.
Temperaturen regleras automatiskt.
4.2 Stänga av
Stäng av produkten genom att vrida
temperaturreglaget till "O"-läget.
19
20
www.aeg.com
En medelhög inställning är i
regel bäst.
Den exakta inställningen bör
dock väljas med hänsyn till
att temperaturen inne i
produkten beror på:
• rumstemperatur,
• hur ofta dörren öppnas,
• mängden matvaror som
förvaras,
• produktens placering.
1. Vrid temperaturreglaget mot de låga
inställningarna för att erhålla låga
kylnivåer.
2. Vrid temperaturreglaget mot de
höga inställningarna för att få höga
kylnivåer.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten är inställd på
en låg temperatur och
omgivningstemperaturen är
hög eller full med matvaror,
kan kompressorn arbeta
kontinuerligt och medföra
att frost bildas på baksidan. I
detta fall måste
temperaturreglaget ställas in
på en högre temperatur för
att möjliggöra automatisk
avfrostning och därigenom
också sänka
energiförbrukningen.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal skenor så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.
2. Placera hyllan enligt behov.
Flytta inte glashyllan ovanför
grönsakslådan eller
flaskhyllan, detta för att
säkerställa korrekt
luftcirkulation.
5.2 Placering av dörrhyllorna
För att kunna förvara matförpackningar
av olika storlekar kan dörrhyllorna
placeras på olika nivåer.
Justera hyllorna på följande sätt:
1. Dra hyllan bitvis i pilarnas riktning tills
den lossnar.
Flytta inte den stora nedre
dörrhyllan för att säkerställa
rätt luftcirkulation.
5.3 DYNAMICAIR
The DYNAMICAIR-funktionen gör att
maten kyls ned snabbt och ger en
jämnare temperatur.
Tryck på (A) för att aktivera
DYNAMICAIR-enheten.
Den gröna indikatorlampan (B) tänds.
SVENSKA
21
Aktivera enheten när
omgivningstemperaturen är
högre än 25 °C.
A
B
När du stänger av produkten
måste du komma ihåg att
stänga av fläkten genom att
trycka på knapp (A).
Den gröna indikatorlampan
(B) slocknar.
6. RÅD OCH TIPS
6.1 Normala driftljud
Följande ljud är normala under drift:
• Ett gurglande och bubblande ljud
hörs från slingorna när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
• Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när
kompressorn slås på eller av.
6.2 Tips för energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt
den inte stå öppen längre tid än
absolut nödvändigt.
6.3 Tips för kylning av färska
livsmedel
För att få bästa resultat:
• Förvara inte varm mat eller flyktiga
vätskor i kylskåpet.
• Täck över eller förpacka maten,
särskilt om den har en stark smak.
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
• placera mat så att luft kan cirkulera
fritt omkring den
6.4 Tips för kylning
Praktiska råd:
• Kött (alla typer) : Lägg i plastpåsar och
placera på glashyllan ovanför
grönsakslådan.
• Av säkerhetsskäl bör kött förvaras på
detta sätt i högst två dygn.
• Tillagad mat och kalla rätter: Dessa
bör täckas över och kan placeras på
valfri hylla.
• Frukt och grönsaker: Skölj av och
rengör noga och lägg i den speciella
grönsakslådan(-lådorna).
• Smör och ost: Dessa produkter bör
läggas i särskilda, lufttäta behållare
eller förpackas i aluminiumfolie eller
plastpåsar för att få bort så mycket
luft som möjligt.
• Flaskor: dessa bör ha kapsyl och
förvaras lämpligen antingen i dörrens
flaskhylla eller (extrautr.) i flaskstället.
• Bananer, potatis, lök och vitlök som
inte är förpackade bör inte förvaras i
kylskåpet.
22
www.aeg.com
7.1 Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET!
Koppla loss produkten från
eluttaget innan du utför
någon form av underhåll.
Kylenheten i denna produkt
innehåller kolväten.
Underhåll och påfyllning får
därför endast utföras av en
auktoriserad servicetekniker.
Tillbehören och andra delar
av produkten är inte
lämpliga för rengöring i
diskmaskin.
7.2 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inga starka
rengöringsmedel eller
skurpulver eftersom sådana
produkter skadar ytfinishen.
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar produktens
prestanda och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
7.4 Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i
kylutrymmet varje gång kompressorn
stannar under normal användning. Det
avfrostade vattnet töms ut via en ränna i
en särskild behållare som sitter ovanför
kompressorn på produktens baksida, där
vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten av
kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvarorna.
7.3 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Dra inte i, flytta inte och
undvik att skada
rörledningarna och kablarna
inne i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig så att du inte
skadar kylsystemet.
7.5 Långa uppehåll
FÖRSIKTIGHET!
När du flyttar produkten ska
du lyfta upp den i
framkanten så att inte golvet
repas.
1.
2.
3.
4.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
SVENSKA
23
VARNING!
Om produkten lämnas
påslagen, be någon titta till
den då och då så att inte
varorna i den förstörs i
händelse av strömavbrott.
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Kylskåpet arbetar inte.
Kylskåpet är avstängt.
Slå på kylskåpet.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt
i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk apparat till eluttaget. Kontakta
en behörig elektriker.
Kylskåpet bullrar.
Kylskåpet står ostadigt.
Kontrollera om kylskåpet står
stabilt.
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Se avsnittet ”Byte av lampan”.
Temperatur är felaktigt inställd.
Se kapitlet "Drift".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Locket är inte ordentligt
stängt.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet
från att rinna in i vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror
har kontakt med den bakre
väggen.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
24
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen i kylskåpet är
för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Locket är inte ordentligt
stängt.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Matvarornas temperatur är Låt matvarornas temperatur
för hög.
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Många matvaror inlagda
för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.
Dörren har öppnats för ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Kalluft cirkulerar inte i kylskåpet.
Se till att kalluft kan cirkulera i
kylskåpet.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
8.2 Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se avsnitt
"Installation".
3. Byt vid behov ut defekta
dörrtätningar. Kontakta den
auktoriserade serviceverkstaden.
3. Avlägsna lampglaset (2).
4. Byt ut lampan mot en med samma
effekt och som är är särskilt tillverkad
för produkten.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
6. Sätt in stickkontakten i eluttaget.
7. Öppna luckan. Kontrollera att
belysningen tänds.
1
2
8.3 Byte av lampan
1. Dra ur stickkontakten ur eluttaget.
2. Tryck på den rörliga delen för att
lossa lampglaset (1).
9. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Placering
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
SVENSKA
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till +32 °C
N
+16 °C till +32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till +43 °C
Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper
vid användning utanför det
området. Korrekt funktion
kan endast garanteras inom
angivet temperaturområde.
Kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter om du är
osäker på var du ska
installera produkten.
25
9.3 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
produktens märkdata som anges på
typskylten före anslutning till ett
eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta produkten till
en separat jord enligt gällande
bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
9.4 Bakre distanshållare
De två distanshållarna finns i påsen med
dokumentationen.
9.2 Plats
100 mm
min
Produkten bör placeras på säkert avstånd
från värmekällor såsom element,
varmvattenberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luft kan cirkulera fritt runt
skåpets baksida. För bästa effekt: om
produkten placeras under en
överhängande väggenhet skall det finnas
minst 100 mm fritt utrymme mellan
produktens översida och väggenheten.
Produkten bör dock inte placeras under
överhängande väggenheter. Produkten
ställs in vågrätt med en eller flera
justeringsfötter i botten.
1.
2.
3.
4.
Lossa skruven.
Sätt distanshållaren under skruven.
Vrid distanshållaren till rätt läge.
Dra åt skruvarna igen.
2
1
4
3
9.5 Justering av höjd
En noggrann avvägning förhindrar att
produkten vibrerar och bullrar under
drift.
20 mm
A
B
Produktens höjd justeras genom att de
två justerbara främre fötterna lossas eller
dras åt.
26
www.aeg.com
6. Placera sprinten och brickorna (6) på
motsatta sidan (7).
7
6
8
9.6 Omhängning av dörr
VARNING!
Dra ur stickkontakten från
eluttaget innan du påbörjar
arbetet.
7. Skruva loss det andra gångjärnet (5).
8. Skruva loss den övre sprinten (4) och
skruva fast den på motsatt sida. (5)
FÖRSIKTIGHET!
Vi rekommenderar att du ber
någon om hjälp med att
hålla ett fast grepp om
dörren under arbetets gång.
Kontrollera att produkten är
tom innan du ställer in en
funktion. Om inte, flytta alla
varor till rätt temperatur för
korrekt livsmedelsförvaring.
1. Luta produkten försiktigt bakåt så att
kompressorn inte kommer i kontakt
med golvet.
2. Ta bort sockeln (1).
3. Avlägsna pluggen (2) och montera
den på motsatta sidan.
4. Skruva loss gångjärnet (3) och
avlägsna dörren.
3
5
4
9. Sätt tillbaka dörren.
10. Sätt tillbaka och skruva dit båda
nedre gångjärnen.
11. Sätt tillbaka sockeln (8).
12. Montera handtaget på motsatta
sidan och sätt i plastpluggarna (finns
i instruktionspåsen) i de oanvända
hålen.
180°
2
1
5. Skruva loss den nedre sprinten och
brickorna (3).
FÖRSIKTIGHET!
Ställ tillbaka produkten på
plats, justera in den i våg
och vänta sedan minst fyra
timmar innan du ansluter
den till eluttaget.
SVENSKA
27
Kontrollera slutligen
följande:
• Alla skruvar är åtdragna.
• Magnettätningen suger
fast ordentligt mot
skåpet.
• Dörren öppnas och
stängs ordentligt.
Om rumstemperaturen är
låg (t.ex. på vintern) kanske
tätningen inte fäster
ordentligt. Vänta i så fall tills
tätningen har anpassat sig
på naturlig väg.
Om du inte vill hänga om
dörren själv kan du kontakta
närmaste auktoriserade
serviceverkstad. En
servicetekniker hänger om
den mot en avgift.
10. TEKNISK INFORMATION
10.1 Tekniska data
Höjd
mm
1850
Vikt
mm
595
Djup
mm
668
Nätspänning
Volt
230 - 240
Frekvens
Hz
50
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
280155066-A-052015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising