AEG | A72710GNX0 | User manual | Aeg A72710GNX0 Handleiding

NL
EN
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
Vriezer
User Manual
Freezer
Notice d'utilisation
Congélateur
Benutzerinformation
Gefriergerät
2
13
23
34
A72710GNW0
A72710GNX0
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.......................................................................................3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................................................. 4
3. BEDIENING............................................................................................................... 6
4. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................... 8
5. ONDERHOUD EN REINIGING................................................................................ 9
6. PROBLEEMOPLOSSING........................................................................................ 10
7. MONTAGE ..............................................................................................................11
8. TECHNISCHE GEGEVENS..................................................................................... 12
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf
8 jaar en ouder en door personen met beperkingen,
mits ze zijn voorgelicht over het veilige gebruik van
het apparaat en de potentiële gevaren en/of ze onder
toezicht staan.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
Gebruik geen mechanische of andere middelen om
het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast,
tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte
doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder de verpakking en de
transportbouten.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
• Wacht ten minste 4 uur alvorens het
apparaat aan de netstroom aan te
sluiten. Hierdoor kan de olie terug in
de compressor stromen.
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiators, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• De achterzijde van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Gebruik dit apparaat niet in gebieden
die te vochtig of te koud zijn, zoals
bijgebouwen, garages of kelders.
• Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om krassen
op de vloer te voorkomen.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Controleer of de elektrische
informatie op het typeplaatje
overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct
geïnstalleerd, schokbestendig
stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een
elektricien om de elektrische
onderdelen te wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
NEDERLANDS
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende
dranken in het vriesvak. Dit zal extra
druk in de drankfles veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
5
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
2.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
er water op de bodem van het
apparaat liggen.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de
isolatiematerialen van dit apparaat
zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
6
www.aeg.com
3. BEDIENING
3.1 Bedieningspaneel
1
6
5
4
3
2
1 Weergave
2 Toets om de temperatuur hoger te
zetten
3 Toets om de temperatuur lager te
zetten
4 OK
5 Mode
6 ON/OFF
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen door de
Mode-toets en de toets om de
temperatuur kouder te zetten,
tegelijkertijd gedurende enkele
seconden in te drukken. U kunt deze
wijziging ook weer ongedaan maken.
Weergave
A
B
C
F E D
A.
B.
C.
D.
Timer-functie
FROSTMATIC-functie
Temperatuurweergave
Alarmlampje
3.2 Inschakelen
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF-toets van het
apparaat als het display uit is.
Het alarm kan na een paar seconden
afgaan.
Het temperatuurlampje toont de
ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor
informatie over het resetten van het
alarm.
E. ChildLock-functie
F. MinuteMinder-functie
Zie 'Temperatuurregeling' om een
andere temperatuur in te stellen.
Raadpleeg als "dEMo" op het display
verschijnt het hoofdstuk "Problemen
oplossen".
3.3 Uitschakelen
1. Houd ON/OFF een paar seconden
ingedrukt.
Het display wordt uitgeschakeld.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
NEDERLANDS
3.4 Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de
vriezer kan worden aangepast door op
de temperatuurknop te drukken.
Standaardtemperatuur:
• -18°C voor de vriezer
Het temperatuurlampje toont de
ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur
zal binnen 24 uur worden
bereikt. Na een
stroomonderbreking blijft de
ingestelde temperatuur
opgeslagen.
3.5 Alarm bij hoge
temperatuur
Een toename van de temperatuur in de
vriesruimte (bijvoorbeeld door een
eerdere stroomuitval) wordt aangegeven
door:
• knipperende indicatielampjes van het
alarm en de temperatuur in de vriezer;
• het geluid van de zoemer.
Druk op een willekeurige toets om het
alarm te resetten.
De zoemer gaat uit.
Het temperatuurlampje van de vriezer
toont de hoogste temperatuur
gedurende een aantal seconden. En
toont dan weer de ingestelde
temperatuur.
Het alarmindicatielampje blijft knipperen
totdat de normale omstandigheden zijn
hersteld.
3.6 FROSTMATIC-functie
De FROSTMATIC-functie versnelt het
invriezen van vers voedsel en beschermt
voedsel dat reeds is geconserveerd
tegen ongewenste opwarming.
1. Druk op de toets Mode tot het
bijbehorende pictogram verschijnt.
Het FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te
bevestigen.
Het FROSTMATIC-lampje wordt
getoond.
7
De FROSTMATIC-functie
wordt automatisch na
ongeveer 52 uur
uitgeschakeld.
Om de functie uit te
schakelen voor de
automatische uitschakeleing,
herhaalt u de procedure
totdat het bijbehorende
pictogram FROSTMATIC is
uitgeschakeld.
3.7 Alarm bij open deur
Als de deur enkele minuten heeft
opengestaan, klinkt er een geluidsalarm.
Het alarm voor een geopende deur
bestaat uit:
• een knipperend alarmindicatielampje:
• een zoemer.
Als de normale omstandigheden zijn
hersteld (deur gesloten), wordt het
geluidsalarm uitgeschakeld. De zoemer
kan worden uitgeschakeld door op een
knop te drukken.
3.8 MinuteMinder -functie
De MinuteMinder-functie moet worden
gebruikt om een geluidsalarm op de
gewenste tijd in te stellen. Dit is
bijvoorbeeld handig als in een recept
staat dat producten een bepaalde tijd
moet afkoelen.
Deze functie is ook handig als u eraan
moet worden herinnerd dat u flessen in
de vriezer hebt gelegd om snel af te
koelen.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het MinuteMinder-lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele
seconden de ingestelde waarde (30
minuten).
2. Druk op de knop Temperatuur lager
of de knop Temperatuur hoger om
de waarde van de timer te wijzigen
van 1 tot 90 minuten.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Het MinuteMinder-lampje wordt
getoond.
De timer begint te knipperen (min).
8
www.aeg.com
Het is mogelijk om te allen tijde tijdens
het aftellen en voor het einde van de
ingestelde tijd, de tijd te veranderen
door op de toets voor het lager zetten
van de temperatuur en op de toets voor
het hoger zetten van de temperatuur te
drukken.
Op het einde van de aftelling knippert
het MinuteMinder-lampje en klinkt een
alarm. Druk op de OK-toets om het
geluid uit te schakelen en de functie te
beëindigen.
Om de functie tijdens het aftellen op elk
gewenst moment uit te schakelen,
herhaalt u de functiestappen tot het
indicatielampje uit gaat.
3.9 ChildLock-functie
Activeer de functie ChildLock om de
bediening van de knoppen te
vergrendelen tegen onbedoelde
bediening.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het ChildLock-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het ChildLock-lampje wordt getoond.
Om de functie ChildLock uit te
schakelen, herhaalt u de procedure
totdat het bijbehorende pictogram
ChildLock uit gaat.
4. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
4.1 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is
inschakelt, dient u het apparaat minstens
2 uur te laten werken met de
FROSTMATIC functie ingeschakeld. De
vriesladen zorgen ervoor dat u het
voedselpakket dat u wenst, snel en
makkelijk kan vinden. Indien grote
hoeveelheden voedsel moeten worden
bewaard, verwijder dan alle lades
behalve de onderste lade die nodig is
voor een goede luchtcirculatie. Het
voedsel kan op alle schappen tot 15 mm
ver naar de deur uitsteken.
WAARSCHUWING!
In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als
de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die
op de kaart met technische
kenmerken onder 'maximale
bewaartijd bij stroomuitval'
is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden
en dan weer worden
ingevroren (nadat het
afgekoeld is).
4.2 Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het
invriezen van vers voedsel en om
diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren.
Om kleine hoeveelheden vers voedsel in
te vriezen is het niet nodig om de
instelling te veranderen.
Om vers voedsel in te vriezen, activeer
de FROSTMATIC-functie ten minste 24
uur voordat u het in te vriezen voedsel in
het vriesvak legt.
Plaats het verse voedsel dat u in wilt
vriezen in de twee bovenste vakken.
De maximale hoeveelheid
levensmiddelen die in 24 uur kunnen
worden ingevroren, staat aangegeven op
NEDERLANDS
het typeplaatje, een label dat zich aan de
binnenkant van het apparaat bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur. voeg
tijdens deze periode geen ander voedsel
toe om in te vriezen.
9
4.3 Koude accumulators
De vriezer is uitgerust met minstens een
koude accumulator die de bewaartijd
verlengt in geval van een
stroomonderbreking of stroomuitval.
Wanneer het invriesproces is voltooid, de
vereiste temperatuur weer instellen (zie
"FROSTMATIC-functie").
5. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP!
Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
5.2 Periodieke reiniging
LET OP!
Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant
van de kast en verplaats of
beschadig ze niet.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water
en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen
regelmatig en wrijf ze schoon om u
ervan te verzekeren dat ze schoon en
vrij van restjes zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig
droog.
4. Maak indien toegankelijk de
condensor en de compressor aan de
achterkant van het apparaat schoon
met een borstel.
Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het
elektriciteitsverbruik besparen.
5.3 De vriezer ontdooien
Het vriesvak is vorstvrij. Dit betekent dat
er geen rijp gevormd wordt als het
vriesvak werkt, noch op de
binnenwanden, noch op het voedsel.
5.4 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
LET OP!
Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet
beschadigt.
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen als het apparaat
gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:
LET OP!
Til de voorkant van de
koelkast op als u hem wilt
verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Maak het apparaat en alle
toebehoren schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te
voorkomen.
10
www.aeg.com
6. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Wat moet u doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De kist is kortgeleden aangezet of de temperatuur is
nog steeds te hoog.
Zie 'Deur open alarm' of
'Alarm hoge temperatuur'.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
Zie 'Deur open alarm' of
'Alarm hoge temperatuur'.
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de
stand-by stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje werkt niet.
Het lampje is stuk.
Neem contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice.
De compressor werkt continu.
De temperatuur is goed ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De omgevingstemperatuur
is te hoog.
Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was
te warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
bewaart.
De functie FROSTMATIC is
ingeschakeld.
Raadpleeg 'FROSTMATIC
functie'.
De compressor start niet
Dit is normaal, er is geen
onmiddellijk na het drukken storing.
op FROSTMATIC of na het
veranderen van de temperatuur.
Er ligt water op de vloer.
De compressor start na enige
tijd.
De dooiwaterafvoer is niet Maak de dooiwaterafvoer vast
aangesloten op de verdam- op de verdamperbak.
perbak boven de compressor.
NEDERLANDS
11
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De functie FROSTMATIC of Schakel FROSTMATIC of
COOLMATIC is ingeschaCOOLMATIC handmatig uit,
keld.
of wacht tot de functie automatisch reset om de temperatuur in te stellen. Zie 'FROSTMATIC of COOLMATIC functie'.
DEMO verschijnt op het
display.
Het apparaat staat in de
demonstratiemodus.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is niet Stel een hogere/lagere temgoed ingesteld.
peratuur in.
Houd OK ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lang geluid klinkt en het display even
uitschakelt.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
De functie FROSTMATIC is
ingeschakeld.
Raadpleeg 'FROSTMATIC
functie'.
Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met de klantenservice.
6.2 Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
7. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Opstelling
Het apparaat moet geïnstalleerd worden
op een droge, goed geventileerde plaats
binnen waar de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse die
vermeld is op het typeplaatje van het
apparaat:
Klimaat- Omgevingstemperatuur
klasse
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
7.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
12
www.aeg.com
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels, raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
7.3 Installatie van het apparaat
en het omdraaien van de deur
Raadpleeg afzonderlijke
instructies voor installatie
(ventilatievereisten, waterpas
zetten) en omdraaien van de
deur.
8. TECHNISCHE GEGEVENS
Hoogte
1850 mm
Spanning
230 – 240 V
Breedte
595 mm
Tijd
50 Hz
Diepte
668 mm
Maximale bewaartijd bij
stroomuitval
28 u
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
9. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
ENGLISH
13
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION.........................................................................................14
2. SAFETY INSTRUCTIONS........................................................................................ 15
3. OPERATION............................................................................................................ 17
4. DAILY USE................................................................................................................19
5. CARE AND CLEANING.......................................................................................... 19
6. TROUBLESHOOTING.............................................................................................20
7. INSTALLATION....................................................................................................... 22
8. TECHNICAL DATA..................................................................................................22
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please
spend a few minutes reading to get the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com/webselfservice
Register your product for better service:
www.registeraeg.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
14
1.
www.aeg.com
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance,
carefully read the supplied instructions. The
manufacturer is not responsible for any injuries or
damages that are the result of incorrect installation or
usage. Always keep the instructions in a safe and
accessible location for future reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged 8 years
and above and by persons with reduced capabilities
provided that they have been given instruction and/or
supervision regarding the safe use of the appliance
and understand the potential hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Children shall not carry out cleaning and user
maintenance of the appliance without supervision.
Keep all packaging away from children and dispose of
it appropriately.
1.2 General Safety
•
•
•
•
•
This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and
other residential type environments
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure
or in the built-in structure, clear of obstruction.
Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.
Do not damage the refrigerant circuit.
Do not use electrical appliances inside the food
storage compartments of the appliance, unless they
are of the type recommended by the manufacturer.
ENGLISH
•
•
•
•
15
Do not use water spray and steam to clean the
appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products,
abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol
cans with a flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its Authorised Service Centre or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging and the
transit bolts.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Follow the installation instruction
supplied with the appliance.
• Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• Wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the
power supply. This is to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, oven or hobs.
• The rear of the appliance must stand
against the wall.
• Do not install the appliance where
there is direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas
that are too humid or too colds, such
as the construction appendices,
garages or wine cellars.
• When you move the appliance, lift it
by the front edge to avoid scratching
the floor.
2.2 Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical
shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical
information on the rating plate agrees
with the power supply. If not, contact
an electrician.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to
the electrical components (e.g. mains
plug, mains cable, compressor).
Contact the Authorised Service
Centre or an electrician to change the
electrical components.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns,
electrical shock or fire.
16
www.aeg.com
• Do not change the specification of
this appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by
the manufacturer.
• Be careful not to cause damage to
the refrigerant circuit. It contains
isobutane (R600a), a natural gas with a
high level of environmental
compatibility. This gas is flammable.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the
plastic parts of the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create
pressure on the drink container.
• Do not store flammable gas and
liquid in the appliance.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
• Do not remove or touch items from
the freezer compartment if your hands
are wet or damp.
• Do not freeze again food that has
been thawed.
• Obey the storage instructions on the
packaging of frozen food.
2.4 Care and cleaning
WARNING!
Risk of injury or damage to
the appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
person must do the maintenance and
the recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the
appliance.
2.5 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
• The refrigerant circuit and the
insulation materials of this appliance
are ozone-friendly.
• The insulation foam contains
flammable gas. Contact your
municipal authority for information on
how to discard the appliance
correctly.
• Do not cause damage to the part of
the cooling unit that is near the heat
exchanger.
ENGLISH
17
3. OPERATION
3.1 Control panel
1
6
1
2
3
4
5
Display
Temperature warmer button
Temperature colder button
OK
It is possible to change predefined
sound of buttons by pressing together
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
Mode and Temperature colder button
for some seconds. Change is reversible.
Display
A
B
C
F E D
A.
B.
C.
D.
Timer function
FROSTMATIC function
Temperature indicator
Alarm indicator
E. ChildLock function
F. MinuteMinder function
3.2 Switching on
3.3 Switching off
1. Connect the mains plug to the power
socket.
2. Press the appliance ON/OFF if the
display is off.
The alarm buzzer could operate after few
seconds.
The temperature indicators show the set
default temperature.
To reset the alarm refer to "High
temperature alarm".
1. Press ON/OFF for a few seconds.
The display switches off.
2. Disconnect the mains plug from the
power socket.
To select a different set temperature
refer to "Temperature regulation".
If "dEMo" appears on the display, refer
to "Troubleshooting" chapter.
3.4 Temperature regulation
The set temperature of the freezer may
be adjusted by pressing the temperature
button.
Default temperature:
• -18°C for the freezer
The temperature indicator shows the set
temperature.
18
www.aeg.com
The set temperature will be
reached within 24 hours.
After a power failure the set
temperature remains stored.
3.5 High temperature alarm
An increase in the temperature in the
freezer compartment (for example due to
an earlier power failure) is indicated by:
• flashing of the alarm and freezer
temperature indicators;
• sounding of the buzzer.
Press any button to reset the alarm.
The buzzer switches off.
The freezer temperature indicator shows
the highest temperature reached for a
few seconds. Then show again the set
temperature.
The alarm indicator continues to flash
until the normal conditions are restored.
3.6 FROSTMATIC function
The FROSTMATIC function accelerates
the freezing of fresh food and, at the
same time, protects foodstuffs already
stored from undesirable warming.
1. Press Mode button until the
corresponding icon appears.
The FROSTMATIC indicator flashes.
2. Press OK button to confirm.
The FROSTMATIC indicator is shown.
The FROSTMATIC function
shuts off automatically after
52 hours.
To switch off the function
before its automatic end,
repeat the steps until the
FROSTMATIC indicator goes
off.
3.7 Door open alarm
An acoustic alarm will sound if the door
is left open for a few minutes. The door
open alarm conditions are indicated by:
• a flashing Alarm indicator;
• an acoustic buzzer.
When normal conditions are restored
(door closed), the alarm will stop. The
buzzer can also be switched off by
pressing any button.
3.8 MinuteMinder function
The MinuteMinder function is to be used
to set an acoustic alarm at the preferred
time, useful for example when a recipe
requires to cool down food products for
a certain length of time.
It is also useful when a reminder is
needed in order not to forget the bottles
placed in the freezer for fast cooling.
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The MinuteMinder indicator flashes.
The Timer shows the set value (30
minutes) for a few seconds.
2. Press the Temperature colder or
Temperature warmer button to
change the Timer set value from 1 to
90 minutes.
3. Press OK to confirm.
The MinuteMinder indicator is shown.
The Timer starts to flash (min).
It is possible to change the time at any
time during the countdown and at the
end by pressing the Temperature colder
button and the Temperature warmer
button.
At the end of the countdown, the
MinuteMinder indicator flashes and an
audible alarm sounds. Press OK to switch
off the sound and terminate the function.
It is possible to deactivate the function at
any time during the countdown by
repeating the function steps, until the
indicator turns off.
3.9 ChildLock function
Activate the ChildLock function to lock
the buttons from unintentional
operation.
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The ChildLock indicator flashes.
2. Press OK to confirm.
The ChildLock indicator is shown.
To deactivate the ChildLock function,
repeat the procedure until the ChildLock
indicator goes off.
ENGLISH
19
4. DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.
4.1 Storage of frozen food
When first starting-up or after a period
out of use, before putting the products
in the compartment let the appliance run
at least 2 hours with the FROSTMATIC
function turned on. The freezer drawers
ensure that it is quick and easy to find
the food package you want. If large
quantities of food are to be stored,
remove all drawers except for the
bottom drawer which needs to be in
place to provide good air circulation. On
all shelves it is possible to place food
that protrude until 15 mm from the door.
WARNING!
In the event of accidental
defrosting, for example due
to a power failure, if the
power has been off for
longer that the value shown
in the technical
characteristics chart under
"rising time", the defrosted
food must be consumed
quickly or cooked
immediately and then refrozen (after cooling).
To freeze small amount of fresh foods it
is not necessary to change the present
setting.
To freeze fresh food activate the
FROSTMATIC function at least 24 hours
before placing the food to be frozen in
the freezer compartment.
Place the food to be frozen in the two
top compartments.
The maximum amount of food that can
be frozen in 24 hours is specified on the
rating plate, a label located on the inside
of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours:
during this period do not add other food
to be frozen.
When the freezing process is completed,
return to the required temperature (see
"FROSTMATIC Function").
4.3 Cold accumulators
The freezer contains at least one cold
accumulator which increases storage
time in the event of a power cut or
breakdown.
4.2 Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen
and deep-frozen food for a long time.
5. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
5.1 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, the interior and all internal
accessories should be washed with
lukewarm water and some neutral soap
to remove the typical smell of a brandnew product, then dried thoroughly.
CAUTION!
Do not use detergents,
abrasive powders, chlorine
or oil-based cleaners as they
will damage the finish.
20
www.aeg.com
5.2 Periodic cleaning
CAUTION!
Do not pull, move or
damage any pipes and/or
cables inside the cabinet.
CAUTION!
Take care of not to damage
the cooling system.
CAUTION!
When moving the cabinet,
lift it by the front edge to
avoid scratching the floor.
The equipment has to be cleaned
regularly:
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
2. Regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser
and the compressor at the back of
the appliance with a brush.
This operation will improve the
performance of the appliance and
save electricity consumption.
5.3 Defrosting the freezer
The freezer compartment is frost free.
This means that there is no build up of
frost when it is in operation, neither on
the internal walls nor on the foods.
5.4 Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from
electricity supply.
2. Remove all food.
3. Clean the appliance and all
accessories.
4. Leave the door/doors open to
prevent unpleasant smells.
6. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
6.1 What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is noisy.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance stands
stable.
Audible or visual alarm is
on.
The cabinet has been recently switched on or the
temperature is still too
high.
Refer to "Door Open
Alarm"or "High Temperature
Alarm".
The temperature in the appliance is too high.
Refer to "Door Open
Alarm"or "High Temperature
Alarm".
The lamp does not work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp does not work.
The lamp is defective.
Contact the nearest Authorised Service Centre.
The compressor operates
continually.
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation" chapter.
ENGLISH
Problem
21
Possible cause
Solution
Many food products were
put in at the same time.
Wait some hours and then
check the temperature again.
The room temperature is
too high.
Refer to climate class chart on
the rating plate.
Food products placed in
the appliance were too
warm.
Allow food products to cool to
room temperature before storing.
The FROSTMATIC function
is switched on.
Refer to "FROSTMATIC function".
The compressor does not
start immediately after
pressing the FROSTMATIC,
or after changing the temperature.
This is normal, no error has
occurred.
The compressor starts after a
period of time.
Water flows on the floor.
The melting water outlet is Attach the melting water outnot connected to the evap- let to the evaporative tray.
orative tray above the compressor.
Temperature cannot be set. The FROSTMATIC or
COOLMATIC function is
switched on.
Switch off FROSTMATIC or
COOLMATIC manually, or wait
until the function resets automatically to set the temperature. Refer to "FROSTMATIC
or COOLMATIC function".
DEMO appears on the display.
The appliance is in demonstration mode.
Keep the OK pressed for approximately 10 seconds until a
long sound is heard and display shuts off for a short time.
The temperature in the appliance is too low/too high.
The temperature regulator
is not set correctly.
Set a higher/lower temperature.
The food products' temper- Let the food products temperature is too high.
ature decrease to room temperature before storage.
The FROSTMATIC function
is switched on.
If the advice does not lead
to the desired result, contact
the nearest Authorised
Service Centre.
Refer to "FROSTMATIC function".
6.2 Replacing the lamp
The appliance is equipped with a longlife
LED interior light.
Only service is allowed to replace the
lighting device. Contact your Authorised
Service Centre.
22
www.aeg.com
7. INSTALLATION
WARNING!
Refer to Safety chapters.
7.1 Positioning
This appliance can be installed in a dry,
well ventilated indoor where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the
appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
rating plate correspond to your
domestic power supply.
• The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with
current regulations, consulting a
qualified electrician.
• The manufacturer declines all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.
• This appliance complies with the
E.E.C. Directives.
7.3 Installation of the
appliance and door reversal
7.2 Electrical connection
Please refer to separate
instructions on installation
(ventilation requirements,
levelling) and door reversal.
• Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
8. TECHNICAL DATA
Height
1850 mm
Voltage
230 - 240 V
Width
595 mm
Frequency
50 Hz
Depth
668 mm
Rising time
28 h
The technical information is situated in
the rating plate, on the external or
internal side of the appliance and in the
energy label.
9. ENVIRONMENT CONCERNS
Please recycle all materials marked with
the symbol . Dispose of all packaging
materials appropriately and help to
protect the environment, and future
generations. Do not dispose of electrical
equipment marked with the
symbol
along with the general house hold waste.
Dispose all electrical goods via
applicable local authority collections, or
at local authority or, commercial
recycling centres.
FRANÇAIS
23
TABLE DES MATIÈRES
1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ................................................................................... 24
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.............................................................................. 25
3. FONCTIONNEMENT..............................................................................................27
4. UTILISATION QUOTIDIENNE................................................................................29
5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE................................................................................ 30
6. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT................................................31
7. INSTALLATION....................................................................................................... 33
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....................................................................33
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations
suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils.
Informations en matière de protection de l'environnement.
Sous réserve de modifications.
24
1.
www.aeg.com
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans et par des personnes dont les capacités sont
réduites, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils
aient reçu des instructions concernant l'utilisation
sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent les
risques encourus.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
1.2 Consignes générales de sécurité
•
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des utilisations telles que :
– dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines
réservées aux employés dans des magasins,
bureaux et autres lieux de travail ;
– pour une utilisation privée, par les clients, dans des
hôtels et autres lieux de séjour.
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans
l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée,
ne soient pas obstrués.
N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre
appareil pour accélérer le processus de dégivrage
que ceux recommandés par le fabricant.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
25
N'endommagez pas le circuit frigorifique.
N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des
compartiments de conservation des aliments de
l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le
fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de nettoyage
neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d'éviter
un danger.
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage et
les boulons de transport.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
• Attendez au moins 4 heures avant de
brancher l'appareil sur le secteur.
Cela permet à l'huile de refouler dans
le compresseur.
• N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
• La surface arrière de l'appareil doit
être positionnée contre un mur.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit trop humide ou trop froid,
comme une dépendance extérieure,
un garage ou une cave.
• Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
2.2 Connexion électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
26
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation
ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un
électricien pour changer les
composants électriques.
Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
Ne branchez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la
prise de courant est accessible une
fois l'appareil installé.
Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
2.3 Usage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Veillez à ne pas endommager le
circuit frigorifique. Il contient de
l'isobutane (R600a), un gaz naturel
ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Ce
gaz est inflammable.
• Si le circuit frigorifique est
endommagé, assurez-vous de
l'absence de flammes et de sources
d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
• Ne placez jamais de boissons
gazeuses dans le congélateur. Cela
engendrerait une pression sur le
récipient de la boisson.
• Ne stockez jamais de gaz ou de
liquide inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
• Ne retirez pas et ne touchez pas les
éléments du compartiment
congélateur avec les mains mouillées
ou humides.
• Ne recongelez jamais un aliment qui a
été décongelé.
• Respectez les instructions de
stockage figurant sur l'emballage des
aliments surgelés.
2.4 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération
doivent être effectués par un
professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire,
nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
2.5 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent
la couche d'ozone.
FRANÇAIS
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
27
• N'endommagez pas la partie du
circuit de réfrigération située à
proximité du condenseur thermique.
3. FONCTIONNEMENT
3.1 Panneau de commande
1
6
5
4
3
2
1 Affichage
2 Touche d'augmentation de la
température
3 Touche de diminution de la
température
4 OK
5 Mode
6 ON/OFF
Pour augmenter le volume de la tonalité
des touches, appuyez simultanément sur
la touche Mode et la touche de
diminution de la température pendant
plusieurs secondes. Ce changement est
réversible.
Affichage
A
B
C
F E D
A.
B.
C.
D.
Fonction Minuteur
Fonction FROSTMATIC
Indicateur de température
Voyant d'alarme
3.2 Mise en marche
1. Branchez la fiche électrique de
l'appareil à la prise de courant.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF de
l'appareil si l'affichage est éteint.
L'alarme sonore peut se déclencher au
bout de quelques secondes.
E. Fonction ChildLock
F. Fonction MinuteMinder
Les indicateurs de température indiquent
la température programmée par défaut.
Pour réinitialiser l'alarme, reportez-vous
au paragraphe « Alarme haute
température ».
28
www.aeg.com
Pour sélectionner une température
différente, reportez-vous au paragraphe
« Réglage de la température ».
Si "dEMo" s'affiche, reportez-vous au
chapitre « En cas d'anomalie de
fonctionnement ».
3.3 Mise hors tension
1. Appuyez sur la touche ON/OFF
pendant quelques secondes.
L'affichage s'éteint.
2. Débranchez la fiche électrique de
l'appareil de la prise de courant.
3.4 Réglage de la température
Le réglage de température du
congélateur peut être modifié en
appuyant sur la touche de température.
Température par défaut :
• -18 °C dans le congélateur
L'indicateur de température indique la
température programmée.
La température
programmée sera atteinte
sous 24 heures. Après une
coupure de courant, la
température programmée
reste enregistrée.
3.5 Alarme haute température
Une augmentation de la température
dans le compartiment congélateur (par
exemple à cause d'une coupure de
courant) est indiquée par :
• le clignotement des voyants d'alarme
et de température ;
• le déclenchement d'une alarme
sonore.
Pour réinitialiser l'alarme, appuyez sur
n'importe quelle touche.
L'alarme s'éteint.
L'indicateur de température/voyant du
thermostat du congélateur affiche
pendant quelques secondes la
température la plus élevée atteinte. La
température programmée s'affiche
ensuite de nouveau.
Le voyant d'alarme continue de clignoter
jusqu'à ce que les conditions normales
soient restaurées.
3.6 Fonction FROSTMATIC
La fonction FROSTMATIC accélère la
congélation des aliments frais tout en
protégeant les denrées déjà congelées
contre un réchauffement indésirable.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer.
L'indicateur FROSTMATIC s'affiche.
La fonction FROSTMATIC se
désactive automatiquement
au bout de 52 heures.
Pour désactiver la fonction
avant qu'elle ne s'arrête
automatiquement, répétez
la procédure jusqu'à ce que
le voyant FROSTMATIC
s'éteigne.
3.7 Alarme de porte ouverte
Une alarme sonore se déclenche si la
porte reste ouverte pendant quelques
minutes. Les conditions d'alarme de
porte ouverte sont indiquées par :
• un voyant d'alarme clignotant ;
• une alarme sonore.
Au rétablissement des conditions
normales (porte fermée), l'alarme
s'arrête. Vous pouvez également
éteindre le signal sonore en appuyant
sur n'importe quelle touche.
3.8 Fonction MinuteMinder
La fonction MinuteMinder doit être
utilisée pour le réglage d'une alarme
sonore à une heure souhaitée, ce qui est
utile, par exemple, lorsque l'on souhaite
refroidir des aliments pendant un certain
temps dans le cadre d'une recette de
cuisine.
Elle est également utile quand un rappel
est nécessaire pour ne pas oublier les
bouteilles placées dans le congélateur
pour un refroidissement rapide.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
FRANÇAIS
L'indicateur MinuteMinder clignote.
Le minuteur indique pendant quelques
secondes la valeur programmée
(30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de diminution
ou d'augmentation de la
température pour changer la valeur
programmée de la minuterie de 1 à
90 minutes.
3. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer.
L'indicateur MinuteMinder s'affiche.
Le minuteur se met à clignoter (min).
Il est possible de modifier la durée à tout
moment et avant la fin du décompte en
appuyant sur la touche de diminution de
la température et sur la touche
d'augmentation de la température.
Une fois le décompte terminé, le voyant
MinuteMinder clignote et un signal
sonore retentit. Appuyez sur la touche
29
OK pour arrêter le signal sonore et
désactiver la fonction.
Il est possible de désactiver une fonction
à tout moment pendant le décompte en
répétant les étapes de sélection de la
fonction, jusqu'à ce que le voyant
s'éteigne.
3.9 Fonction ChildLock
Activez la fonction ChildLock pour
verrouiller les touches et éviter toute
opération accidentelle.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur ChildLock clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur ChildLock s'affiche.
Pour désactiver la fonction ChildLock,
répétez la procédure jusqu'à ce que le
voyant ChildLock s'éteigne.
4. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
4.1 Conservation d'aliments
congelés et surgelés
Lors de la mise en service ou après un
arrêt prolongé, laissez l'appareil
fonctionner au moins pendant 2 heures
environ avec la fonction FROSTMATIC
activée avant d'introduire les produits
dans le compartiment. Les tiroirs de
congélation vous permettent de trouver
facilement et rapidement les aliments
dont vous avez besoin. Si vous devez
stocker une grande quantité d'aliments,
retirez tous les tiroirs et le bac à glaçons,
sauf le bac inférieur qui doit être en
place afin de permettre une circulation
d'air optimale. Vous pouvez ranger des
aliments sur toutes les clayettes en
respectant un espace de 15 mm avec la
porte.
AVERTISSEMENT!
En cas de décongélation
accidentelle, due par
exemple à une coupure de
courant, si la coupure a duré
plus longtemps qu'indiqué
au paragraphe « Autonomie
de fonctionnement » du
chapitre Caractéristiques
techniques, consommez
rapidement les aliments
décongelés ou cuisez-les
immédiatement avant de les
recongeler (une fois
refroidis).
4.2 Congélation d'aliments
frais
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des aliments frais et
conserver longtemps des aliments
congelés ou surgelés.
Pour congeler de petites quantités
d'aliments frais, il n'est pas nécessaire de
modifier le réglage actuel.
Activez la fonction FROSTMATIC au
moins 24 heures avant d'introduire des
30
www.aeg.com
aliments frais à congeler dans le
compartiment congélateur.
Placez les denrées à congeler dans les
deux compartiments supérieurs.
La quantité maximale de denrées que
vous pouvez congeler par tranche de
24 heures figure sur la plaque
signalétique, située à l'intérieur de
l'appareil.
Le processus de congélation dure
24 heures : vous ne devez ajouter aucun
autre aliment à congeler pendant cette
période.
Une fois le processus de congélation
terminé, revenez à la température
souhaitée (voir « Fonction
FROSTMATIC »).
4.3 Accumulateurs de froid
Le congélateur est équipé d'au moins un
accumulateur de froid qui permet
d'augmenter l'autonomie de
conservation de votre appareil en cas de
coupure de courant ou de panne.
5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, nettoyez l'intérieur et tous
les accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION!
N'utilisez jamais de
détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à
base de chlore ou d'huile car
ils pourraient endommager
le revêtement.
5.2 Nettoyage périodique
ATTENTION!
Ne tirez pas, ne déplacez
pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
ATTENTION!
Attention à ne pas
endommager le système de
réfrigération.
ATTENTION!
Lorsque vous déplacez
l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
L'appareil doit être nettoyé
régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et un détergent
doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous
assurer qu'ils sont propres et ne
contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés
à l'arrière de l'appareil avec une
brosse.
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
5.3 Dégivrage du congélateur
Le compartiment congélateur est
dégivré. Cela signifie qu'il n'y a aucune
formation de givre lorsqu'il est en
marche, ni sur les parois intérieures, ni
sur les aliments.
FRANÇAIS
5.4 En cas de non-utilisation
prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
31
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
1. Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
6. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité de
l'appareil.
Les signaux sonores et visuels sont activés.
L'appareil a récemment été Consultez le paragraphe
mis en marche ou la tempé- « Alarme porte ouverte » ou
rature est toujours trop éle- « Alarme haute température ».
vée.
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop élevée.
Consultez le paragraphe
« Alarme porte ouverte » ou
« Alarme haute température ».
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est défectueux.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche.
Le compresseur fonctionne
en permanence.
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Trop de produits ont été in- Attendez quelques heures et
troduits simultanément.
vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque signalétique.
Les aliments introduits dans Laissez refroidir les aliments à
l'appareil étaient trop
température ambiante avant
chauds.
de les mettre dans l'appareil.
La fonction FROSTMATIC
est activée.
Consultez le paragraphe
« Fonction FROSTMATIC ».
32
www.aeg.com
Problème
Cause probable
Solution
Le compresseur ne démarre Ce phénomène est normal,
pas immédiatement après
il ne s'agit pas d'une anoavoir appuyé sur la touche
malie.
FROSTMATIC, ou après
avoir changé la température.
De l'eau coule sur le sol.
Le compresseur démarre au
bout d'un certain temps.
Le tuyau d'évacuation de
Fixez le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage n'est
l'eau au bac d'évaporation de
pas raccordé au bac d'éva- l'eau de dégivrage.
poration situé au-dessus du
compresseur.
Il est impossible de régler la La fonction FROSTMATIC
température.
ou COOLMATIC est activée.
Désactivez manuellement la
fonction FROSTMATIC ou
COOLMATIC, ou attendez
que la fonction se réinitialise
automatiquement avant de régler la température. Reportezvous au chapitre « Fonction
FROSTMATIC ou COOLMATIC ».
DEMO s'affiche sur le panneau.
Maintenez la touche OK enfoncée pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce qu'un long
signal sonore retentisse et que
l'affichage s'éteigne pendant
un court instant.
L'appareil est en mode démonstration.
La température à l'intérieur Le thermostat n'est pas réde l'appareil est trop basse/ glé correctement.
élevée.
Augmentez/réduisez la température.
La température des produits est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant
de les placer dans l'appareil.
La fonction FROSTMATIC
est activée.
Consultez le paragraphe
« Fonction FROSTMATIC ».
Si ces conseils n'apportent
pas de solution à votre
problème, veuillez consulter
le service après-vente agréé
le plus proche.
6.2 Remplacement de
l'éclairage
L'appareil est équipé d'un éclairage à
LED longue durée.
Le remplacement du dispositif
d'éclairage doit uniquement être
effectué par un technicien du service
après-vente. Contactez votre service
après-vente agréé.
FRANÇAIS
33
7. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Installation
Cet appareil peut être installé dans un
pièce intérieure sèche et bien ventilée où
la température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à + 32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si
la prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise à
la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
7.3 Installation de l'appareil et
réversibilité de la porte
7.2 Branchement électrique
• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
Veuillez vous reportez aux
instructions séparées
relatives à l'installation
(ventilation, conditions, mise
de niveau) et à la
réversibilité de la porte.
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur
1850 mm
Tension
230 - 240 V
Largeur
595 mm
Fréquence
50 Hz
Profondeur
668 mm
Autonomie de fonctionnement
28 h
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil
et sur l'étiquette énergétique.
9. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Veuillez recycler tous les matériaux
portant le symbole . Aidez à protéger
l'environnement pour les générations
futures en jetant les matériaux
d'emballage de façon adaptée. Ne jetez
pas les appareils électriques portant le
symbole avec les ordures ménagères.
Jetez tous les produits électriques dans
les points de collecte mis à disposition
par les autorités locales ou dans les
centres de recyclage commerciaux.
34
www.aeg.com
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE.........................................................................................35
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.............................................................................. 36
3. BETRIEB................................................................................................................... 38
4. TÄGLICHER GEBRAUCH........................................................................................40
5. REINIGUNG UND PFLEGE.....................................................................................41
6. FEHLERSUCHE........................................................................................................ 42
7. MONTAGE...............................................................................................................44
8. TECHNISCHE DATEN............................................................................................ 44
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu erhalten:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu
erwerben:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
DEUTSCH
1.
35
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die mitgelieferte Gebrauchsanleitung
sorgfältig vor Montage und Inbetriebnahme des Geräts.
Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des
Geräts übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren
und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren und
von Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten
bedient werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden
und/oder ihnen die sichere Benutzung des Geräts
erklärt wurde, und wenn sie die potenziellen Gefahren
der Benutzung kennen.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und
anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im
Gehäuse, um das Gerät und in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere
als vom Hersteller empfohlene mechanische oder
sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
36
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts
keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen
Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder
Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten
Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven
Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen
Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf den
elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie die
Verpackungsmaterialien und die
Transportschrauben.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Gehen Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig vor, da es schwer ist.
Tragen Sie stets Schutzhandschuhe
und feste Schuhe.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie mindestens 4 Stunden,
bevor Sie das Gerät an das Stromnetz
anschließen. Dies ist erforderlich,
•
•
•
•
•
damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
Stellen Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Herden,
Backöfen oder Kochfeldern auf.
Die Geräterückseite muss gegen die
Wand gestellt werden.
Stellen Sie das Gerät nicht dort auf,
wo es direktem Sonnenlicht
ausgesetzt sein könnte.
Stellen Sie das Gerät nicht an zu
feuchten oder kalten Orten auf, wie z.
B. in Nebengebäuden, Garagen oder
Weinkellern.
Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
DEUTSCH
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die
elektrischen Daten auf dem
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich anderenfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Schließen Sie das Gerät unbedingt an
eine sachgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, elektrische
Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel
und Kompressor) nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder
einen Elektriker, um die elektrischen
Bauteile auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Netzstrom trennen
möchten. Ziehen Sie stets am
Netzstecker.
2.3 Verwendung
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-,
Stromschlag- und
Brandgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf
nicht zu beschädigen. Er enthält
Isobutan (R600a), ein Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist
brennbar.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
•
•
•
•
•
•
•
•
37
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht
in das Gefrierfach. Dadurch entsteht
Druck auf den Getränkebehälter.
Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
Nehmen Sie keine Gegenstände aus
dem Gefrierfach bzw. berühren Sie
diese nicht, falls Ihre Hände nass oder
feucht sind.
Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein.
Befolgen Sie die Hinweise auf der
Verpackung zur Aufbewahrung
tiefgekühlter Lebensmittel.
2.4 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und
reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
2.5 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
38
www.aeg.com
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die
Kühleinheit in der Nähe des
Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
3. BETRIEB
3.1 Bedienfeld
1
6
1
2
3
4
5
Display
Taste zum Erhöhen der Temperatur
Taste zum Senken der Temperatur
OK
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
ändern. Halten Sie dazu Mode und die
Taste zum Senken der Temperatur einige
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt
sich rückgängig machen.
Display
A
B
C
F E D
A.
B.
C.
D.
Uhrfunktion
Funktion FROSTMATIC
Temperaturanzeige
Alarmanzeige
3.2 Einschalten des Geräts
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
E. Funktion ChildLock
F. Funktion MinuteMinder
2. Drücken Sie ON/OFF, wenn das
Display ausgeschaltet ist.
DEUTSCH
Nach ein paar Sekunden ertönt
möglicherweise ein akustisches
Alarmsignal.
Die Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte Standardtemperatur
an.
Wie Sie den Alarm ausschalten, erfahren
Sie unter „Temperaturwarnung“.
Informationen zur Auswahl einer anderen
Temperatur finden Sie unter
„Temperaturregelung“.
Wenn das Display "dEMo" anzeigt, siehe
Kapitel „Fehlersuche“.
3.3 Ausschalten des Geräts
1. Drücken Sie ON/OFF einige
Sekunden.
Das Display wird ausgeschaltet.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
3.4 Temperaturregelung
Die Temperatur des Gefriergeräts wird
mit der Temperaturtaste eingestellt.
Standardtemperatur:
• -18 °C für das Gefriergerät
Die Temperaturanzeige zeigt die
eingestellte Temperatur an.
Die eingestellte Temperatur
wird innerhalb von 24
Stunden erreicht. Nach
einem Stromausfall bleibt
die eingestellte Temperatur
gespeichert.
3.5 Temperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur im
Gefrierfach (zum Beispiel nach einem
Stromausfall) wird wie folgt angezeigt:
• Blinkende Alarm- und
Temperaturanzeige des Gefrierraums.
• Ertönen des Summers.
Drücken Sie eine beliebige Taste, um
den Alarm auszuschalten.
Der Summer wird abgeschaltet.
Die Temperaturanzeige des
Gefriergeräts zeigt die höchste erreichte
Temperatur ein paar Sekunden lang an.
Danach zeigt sie wieder die eingestellte
Temperatur an.
39
Die Alarmanzeige blinkt so lange, bis die
normalen Bedingungen
wiederhergestellt sind.
3.6 Funktion FROSTMATIC
Die FROSTMATIC-Funktion ist eine
Schnellgefrierfunktion, die die
Tiefkühlung neu hinzukommender
Lebensmittel beschleunigt und
gleichzeitig die bereits tiefgekühlten
Lebensmittel vor unerwünschter
Erwärmung schützt.
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige FROSTMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zum Bestätigen die
Taste OK.
Die Anzeige FROSTMATIC leuchtet.
Die Funktion FROSTMATIC
wird nach etwa 52 Stunden
automatisch abgeschaltet.
Zum Ausschalten der
Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung,
wiederholen Sie die obigen
Schritte, bis die Anzeige
FROSTMATIC erlischt.
3.7 Alarm „Tür offen“
Es ertönt ein Alarmsignal, wenn die Tür
einige Minuten lang offen steht. Der
Alarm „Tür offen“ wird wie folgt
angezeigt:
• Blinkende Alarmanzeige
• Akustisches Signal.
Sobald der Normalzustand
wiederhergestellt ist (Tür geschlossen),
wird der Alarm ausgeschaltet. Der
Summer kann auch durch Drücken einer
beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
3.8 Funktion MinuteMinder
Mit der Funktion MinuteMinder wird ein
akustischer Alarm auf eine gewünschte
Zeit eingestellt. Dies ist zum Beispiel
nützlich, wenn ein Rezept erfordert, dass
eine Speise für eine bestimmte Zeit
abkühlen muss.
40
www.aeg.com
Sie ist ebenfalls nützlich, wenn Sie die
Flaschen, die Sie für eine schnellere
Kühlung in den Gefrierraum gelegt
haben, nicht vergessen möchten.
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige MinuteMinder blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten Wert
(30 Minuten) einige Sekunden lang an.
2. Drücken Sie die Taste zur Erhöhung
oder Verringerung der Temperatur,
um die Uhreinstellung von 1 bis 90
Minuten zu ändern.
3. Mit OK bestätigen.
Die MinuteMinder-Anzeige erscheint.
Im Timer blinkt (min)..
Die Zeit kann während des Countdowns
und am Ende geändert werden, indem
Sie die Tasten zur Erhöhung und
Verringerung der Temperatur drücken.
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige MinuteMinder und es ertönt ein
Alarmsignal. Schalten Sie den Alarmton
und die Funktion mit OK aus.
Diese Funktion kann während des
Countdowns jederzeit ausgeschaltet
werden. Wiederholen Sie hierzu die
obigen Schritte, bis die Anzeige erlischt.
3.9 Funktion ChildLock
Schalten Sie die Funktion ChildLock ein,
um die Tasten gegen eine
unbeabsichtigte Betätigung zu
verriegeln.
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die ChildLock Anzeige blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige ChildLock leuchtet.
Um die Funktion ChildLock
auszuschalten, wiederholen Sie den
Vorgang, bis die Anzeige ChildLock
erlöscht.
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
4.1 Lagern von gefrorenen
Lebensmitteln
Lassen Sie das Gerät vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in
der das Gerät nicht benutzt wurde,
mindestens zwei Stunden lang mit
eingeschalteter Funktion FROSTMATIC
laufen, bevor Sie Lebensmittel in das
Fach legen. Die Gefrierschubladen
sorgen dafür, dass Sie die Lebensmittel
schnell und einfach finden. Wenn große
Mengen an Lebensmitteln gelagert
werden sollen, entfernen Sie die
Schubladen, ausgenommen die untere
Schublade, die an ihrem Platz bleiben
muss, um eine gute Luftzirkulation zu
garantieren. Es ist auf allen Ablagen
möglich, Lebensmittel bis zu einem
Abstand von 15 mm zur Tür einzulagern.
WARNUNG!
Kam es zum Beispiel durch
einen Stromausfall, der
länger dauerte als der in der
Tabelle mit den technischen
Daten angegebene Wert
(siehe „Lagerzeit bei
Störung“) zu einem
ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort
gekocht und nach dem
Abkühlen erneut eingefroren
werden.
4.2 Einfrieren frischer
Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum
Einfrieren von frischen Lebensmitteln
und zum längerfristigen Lagern von
bereits gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Für das Einfrieren einer kleinen Menge
frischer Lebensmittel ist keine Änderung
der Einstellung erforderlich.
DEUTSCH
Um frische Lebensmittel einzufrieren,
schalten Sie die Funktion FROSTMATIC
mindestens 24 Stunden, bevor Sie die
einzufrierenden Lebensmittel in das
Gefrierfach legen, ein.
Legen Sie die einzufrierenden
Lebensmittel in die beiden oberen
Fächer.
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die in 24 Stunden eingefroren werden
kann, ist auf dem Typenschild
angegeben, das sich im Innern des
Gerätes befindet.
41
keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gerät.
Stellen Sie nach Abschluss des
Gefriervorgangs wieder die gewünschte
Temperatur ein (siehe „Funktion
FROSTMATIC“).
4.3 Kälteakkus
Das Gefriergerät enthält mindestens
einen Kälteakku, der die Lagerzeit im
Falle eines Stromausfalls oder einer
Störung verlängert.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden:
legen Sie während dieses Zeitraums
5. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
5.1 Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine
chemischen
Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel,
da diese die Oberfläche
beschädigen.
5.2 Regelmäßige Reinigung
VORSICHT!
Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Geräts und
achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT!
Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu
beschädigen.
VORSICHT!
Wenn Sie das Gerät
verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den
Fußboden nicht zu
verkratzen.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und
den Kompressor auf der
Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht
weniger Strom.
42
www.aeg.com
5.3 Abtauen des Gefriergeräts
Das Gefrierfach ist ein NoFrost-Fach. Das
bedeutet, dass sich während des
Betriebs weder an den Innenwänden
noch an Lebensmitteln Reif bilden kann.
5.4 Stillstandszeiten
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
6. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
6.1 Was tun, wenn ...
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß aufgestellt.
Kontrollieren Sie, ob das Gerät
stabil steht.
Es wird ein akustisches oder Das Gerät wurde erst kürzoptisches Alarmsignal aus- lich eingeschaltet oder die
gelöst.
Temperatur ist noch zu
hoch.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Siehe „Alarm Tür offen“ oder
„Temperaturwarnung“.
Siehe „Alarm Tür offen“ oder
„Temperaturwarnung“.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Die Lampe befindet sich im Schließen und öffnen Sie die
Standby-Modus.
Tür.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Die Lampe ist defekt.
Wenden Sie sich an die nächste autorisierte Kundendienststelle.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie dann die Temperatur erneut.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem Typenschild.
In das Gerät eingelegte Le- Lassen Sie die Lebensmittel
bensmittel waren noch zu
vor dem Einlagern auf Raumwarm.
temperatur abkühlen.
DEUTSCH
Problem
Mögliche Ursache
43
Abhilfe
Die Funktion FROSTMATIC Siehe „Funktion FROSTMAist eingeschaltet.
TIC“.
Der Kompressor schaltet
sich nicht sofort ein, nachdem Sie FROSTMATIC gedrückt oder die Solltemperatur auf einen anderen
Wert eingestellt haben.
Dies ist normal, keine Störung.
Wasser läuft auf den Boden. Der Tauwasserablauf ist
nicht mit der Verdampferschale über dem Kompressor verbunden.
Der Kompressor schaltet sich
erst nach einer Weile ein.
Verbinden Sie den Tauwasserablauf mit der Verdampferschale.
Eine Temperatureinstellung Die Funktion FROSTMATIC Schalten Sie die Funktion
ist nicht möglich.
oder COOLMATIC ist einFROSTMATIC oder COOLMAgeschaltet.
TIC manuell aus, oder warten
Sie mit dem Einstellen der
Temperatur, bis die Funktion
automatisch abgeschaltet wurde. Siehe Funktion „FROSTMATIC oder COOLMATIC“.
Das Display zeigt DEMO an. Das Gerät befindet sich im
Demo-Betrieb.
Halten Sie OK etwa 10 Sekunden gedrückt, bis ein langer
Signalton ertönt und das Display für kurze Zeit ausgeschaltet wird.
Die Temperatur im Gerät ist Der Temperaturregler ist
zu hoch/niedrig.
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Temperatur der zu küh- Lassen Sie die Lebensmittel
lenden Lebensmittel ist zu
auf Raumtemperatur abkühhoch.
len, bevor Sie sie in das Gerät
stellen.
Die Funktion FROSTMATIC Siehe „Funktion FROSTMAist eingeschaltet.
TIC“.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten
Abhilfemaßnahmen nicht
zum gewünschten Erfolg
führen.
6.2 Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Die Beleuchtung darf nur von einer
Fachkraft ausgetauscht werden. Wenden
Sie sich an Ihren autorisierten
Kundendienst.
44
www.aeg.com
7. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
7.1 Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, in dem
die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß
den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den EWGRichtlinien.
7.3 Montage des Geräts und
Wechseln des Türanschlags
Informationen zu Montage
(Belüftungsanforderungen,
waagrechte Ausrichtung)
und zum Wechsel des
Türanschlags finden Sie in
einer separaten
Montageanleitung.
7.2 Elektrischer Anschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
8. TECHNISCHE DATEN
Höhe
1850 mm
Spannung
230 - 240 V
Breite
595 mm
Frequenz
50 Hz
Tiefe
668 mm
Lagerzeit bei Störung
28 Std.
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Außen- oder
Innenseite des Geräts sowie auf der
Energieplakette.
9. UMWELTTIPPS
Bitte recyceln Sie alle Materialien, die mit
dem Symbol
gekennzeichnet sind.
Entsorgen Sie die
Verpackungsmaterialien sachgerecht und
tragen Sie so Schutz der Umwelt und der
künftigen Generationen bei. Entsorgen
Sie mit dem Symbol
gekennzeichnete
*
elektrische Geräte nicht im
Haushaltsabfall. Entsorgen Sie
elektrische Geräte über die örtlichen
Sammelstellen oder gewerbliche
Recyclingzentren.
DEUTSCH
45
46
www.aeg.com
DEUTSCH
47
280155995-A-112016
www.aeg.com/shop
Download PDF

advertising