AEG EN93454KX, A72710GNW0 User manual

AEG EN93454KX, A72710GNW0 User manual
NL
EN
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
Vriezer
User Manual
Freezer
Notice d'utilisation
Congélateur
Benutzerinformation
Gefriergerät
2
20
36
55
A72710GNW0
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.......................................................................................3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................................................. 4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..................................................................... 6
4. BEDIENING............................................................................................................... 6
5. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................... 9
6. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 10
7. ONDERHOUD EN REINIGING.............................................................................. 11
8. PROBLEEMOPLOSSING........................................................................................ 12
9. MONTAGE ..............................................................................................................15
10. TECHNISCHE INFORMATIE................................................................................ 18
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt
door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van
het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van
kinderen.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
Gebruik geen mechanische of andere middelen om
het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast,
tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte
doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
• Wacht ten minste 4 uur alvorens het
apparaat aan de netstroom aan te
sluiten. Hierdoor kan de olie terug in
de compressor stromen.
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiators, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• De achterzijde van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Gebruik dit apparaat niet in gebieden
die te vochtig of te koud zijn, zoals
bijgebouwen, garages of kelders.
• Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om krassen
op de vloer te voorkomen.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Controleer of de elektrische
informatie op het typeplaatje
overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct
geïnstalleerd, schokbestendig
stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een
elektricien om de elektrische
onderdelen te wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
NEDERLANDS
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende
dranken in het vriesvak. Dit zal extra
druk in de drankfles veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
5
2.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
er water op de bodem van het
apparaat liggen.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de
isolatiematerialen van dit apparaat
zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
6
www.aeg.com
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Productoverzicht
1
2
3
4
6
5
1
2
3
4
Bedieningspaneel
Koudemodule
Klepje
Vriezermanden
5 Typeplaatje
6 MaxiBox -mandjes
4. BEDIENING
4.1 Bedieningspaneel
1
6
1 Weergave
5
4
3
2
NEDERLANDS
2 Toets om de temperatuur hoger te
zetten
3 Toets om de temperatuur lager te
zetten
4 OK
5 Mode
6 ON/OFF
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen door de
Mode-toets en de toets om de
temperatuur kouder te zetten,
tegelijkertijd gedurende enkele
seconden in te drukken. U kunt deze
wijziging ook weer ongedaan maken.
7
Weergave
A
B
C
F E D
A)
B)
C)
D)
Timer-functie
FROSTMATIC-functie
Temperatuurweergave
Alarmlampje
E) ChildLock-functie
F) MinuteMinder-functie
4.2 Inschakelen
4.4 Temperatuurregeling
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF-toets van het
apparaat als het display uit is.
Het alarm kan na een paar seconden
afgaan.
Het temperatuurlampje toont de
ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor
informatie over het resetten van het
alarm.
De ingestelde temperatuur van de
vriezer kan worden aangepast door op
de temperatuurknop te drukken.
Standaardtemperatuur:
• -18°C voor de vriezer
Het temperatuurlampje toont de
ingestelde temperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een
andere temperatuur in te stellen.
Raadpleeg als "dEMo" op het display
verschijnt het hoofdstuk "Problemen
oplossen".
4.3 Uitschakelen
1. Houd ON/OFF een paar seconden
ingedrukt.
Het display wordt uitgeschakeld.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
De ingestelde temperatuur
zal binnen 24 uur worden
bereikt. Na een
stroomonderbreking blijft de
ingestelde temperatuur
opgeslagen.
4.5 Alarm bij hoge
temperatuur
Een toename van de temperatuur in de
vriesruimte (bijvoorbeeld door een
eerdere stroomuitval) wordt aangegeven
door:
• knipperende indicatielampjes van het
alarm en de temperatuur in de vriezer;
8
www.aeg.com
• het geluid van de zoemer.
4.8 MinuteMinder -functie
Druk op een willekeurige toets om het
alarm te resetten.
De zoemer gaat uit.
Het temperatuurlampje van de vriezer
toont de hoogste temperatuur
gedurende een aantal seconden. En
toont dan weer de ingestelde
temperatuur.
Het alarmindicatielampje blijft knipperen
totdat de normale omstandigheden zijn
hersteld.
De MinuteMinder-functie moet worden
gebruikt om een geluidsalarm op de
gewenste tijd in te stellen. Dit is
bijvoorbeeld handig als in een recept
staat dat producten een bepaalde tijd
moet afkoelen.
4.6 FROSTMATIC-functie
De FROSTMATIC-functie versnelt het
invriezen van vers voedsel en beschermt
voedsel dat reeds is geconserveerd
tegen ongewenste opwarming.
1. Druk op de toets Mode tot het
bijbehorende pictogram verschijnt.
Het FROSTMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te
bevestigen.
Het FROSTMATIC-lampje wordt
getoond.
De FROSTMATIC-functie
wordt automatisch na
ongeveer 52 uur
uitgeschakeld.
Om de functie uit te
schakelen voor de
automatische uitschakeleing,
herhaalt u de procedure
totdat het bijbehorende
pictogram FROSTMATIC is
uitgeschakeld.
4.7 Alarm bij open deur
Als de deur enkele minuten heeft
opengestaan, klinkt er een geluidsalarm.
Het alarm voor een geopende deur
bestaat uit:
• een knipperend alarmindicatielampje:
• een zoemer.
Als de normale omstandigheden zijn
hersteld (deur gesloten), wordt het
geluidsalarm uitgeschakeld. De zoemer
kan worden uitgeschakeld door op een
knop te drukken.
Deze functie is ook handig als u eraan
moet worden herinnerd dat u flessen in
de vriezer hebt gelegd om snel af te
koelen.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het MinuteMinder-lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele
seconden de ingestelde waarde (30
minuten).
2. Druk op de knop Temperatuur lager
of de knop Temperatuur hoger om
de waarde van de timer te wijzigen
van 1 tot 90 minuten.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Het MinuteMinder-lampje wordt
getoond.
De timer begint te knipperen (min).
Het is mogelijk om te allen tijde tijdens
het aftellen en voor het einde van de
ingestelde tijd, de tijd te veranderen
door op de toets voor het lager zetten
van de temperatuur en op de toets voor
het hoger zetten van de temperatuur te
drukken.
Op het einde van de aftelling knippert
het MinuteMinder-lampje en klinkt een
alarm. Druk op de OK-toets om het
geluid uit te schakelen en de functie te
beëindigen.
Om de functie tijdens het aftellen op elk
gewenst moment uit te schakelen,
herhaalt u de functiestappen tot het
indicatielampje uit gaat.
4.9 ChildLock-functie
Activeer de functie ChildLock om de
bediening van de knoppen te
vergrendelen tegen onbedoelde
bediening.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het ChildLock-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het ChildLock-lampje wordt getoond.
NEDERLANDS
Om de functie ChildLock uit te
schakelen, herhaalt u de procedure
9
totdat het bijbehorende pictogram
ChildLock uit gaat.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is
inschakelt, dient u het apparaat minstens
2 uur te laten werken met de
FROSTMATIC functie ingeschakeld. De
vriesladen zorgen ervoor dat u het
voedselpakket dat u wenst, snel en
makkelijk kan vinden. Indien grote
hoeveelheden voedsel moeten worden
bewaard, verwijder dan alle lades
behalve de onderste lade die nodig is
voor een goede luchtcirculatie. Het
voedsel kan op alle schappen tot 15 mm
ver naar de deur uitsteken.
WAARSCHUWING!
In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als
de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die
op de kaart met technische
kenmerken onder 'maximale
bewaartijd bij stroomuitval'
is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden
en dan weer worden
ingevroren (nadat het
afgekoeld is).
5.2 Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het
invriezen van vers voedsel en om
diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren.
Om kleine hoeveelheden vers voedsel in
te vriezen is het niet nodig om de
instelling te veranderen.
Om vers voedsel in te vriezen, activeer
de FROSTMATIC-functie ten minste 24
uur voordat u het in te vriezen voedsel in
het vriesvak legt.
Plaats het verse voedsel dat u in wilt
vriezen in de twee bovenste vakken.
De maximale hoeveelheid
levensmiddelen die in 24 uur kunnen
worden ingevroren, staat aangegeven op
het typeplaatje, een label dat zich aan de
binnenkant van het apparaat bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur. voeg
tijdens deze periode geen ander voedsel
toe om in te vriezen.
Wanneer het invriesproces is voltooid, de
vereiste temperatuur weer instellen (zie
"FROSTMATIC-functie").
5.3 Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt
u, voordat het gebruikt wordt, in het
koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de
hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de
bereiding iets langer duren.
5.4 Koude accumulators
De vriezer is uitgerust met minstens een
koude accumulator die de bewaartijd
verlengt in geval van een
stroomonderbreking of stroomuitval.
5.5 Vriesmandjes en glasplaten
uit de vriezer verwijderen
De vriesmanden hebben een limietstop
om te voorkomen dat ze per ongeluk
verschuiven of vallen. Trek de mand naar
u toe om het uit de vriezer te halen, tot
het niet verder kan, verwijder de korf
door de voorkant naar boven te
kantelen.
10
www.aeg.com
De glazen legplanken die uitgerust zijn
met uitschuifbare rollers zijn bevestigd
d.m.v. slotpennen.
2
1
Maak om ze te verwijderen de
slotpennen los aan weerszijden van de
uitschuifbare roller. Gebruik zo nodig
een schroevendraaier.
Trek dan beide slotpennen naar buiten
(1) en trek daarna de glazen legplank
naar buiten (2).
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van
de korf een beetje op en schuift u hem
gekanteld in de vriezer. Zodra de mand
over de eindpunten heen is, kunt u hem
terug op zijn plaats schuiven.
Het apparaat is uitgerust met
plankstoppen om de glasplaten vast te
zetten.
1
De platen moeten worden opgetild (1)
aan elke kant en dan naar achteren
worden getrokken (2).
1
1
2
1
2
1
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
6.1 Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal
tijdens de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend
geluid als het koelmiddel door
leidingen wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van
de compressor als het koelmiddel
wordt rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische
uitzetting (een natuurlijk en
ongevaarlijk natuurkundig fenomeen).
NEDERLANDS
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of
uit gaat.
6.2 Tips voor
energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open
laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Verwijder indien aangebracht de
koelelementen niet uit de vriesmand.
6.3 Tips voor het invriezen
Om u te helpen het voedsel zo goed
mogelijk in te vriezen, volgen hier een
paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die
in 24 uur ingevroren kan worden, staat
vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Tijdens
deze periode moet er geen ander in
te vriezen voedsel worden
toegevoegd;
• vries alleen vers en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties
voor, zo kan het snel en volledig
worden ingevroren en zo kunt u later
alleen die hoeveelheid laten
ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie
of plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel,
om te voorkomen dat dit laatste warm
wordt;
• mager voedsel kan beter worden
ingevroren dan vet voedsel. Zout
zorgt dat het voedsel in de vriezer
minder lang goed blijft;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt,
kan het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is.
6.4 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, dient u
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op
geschikte wijze door de
detailhandelaar werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van
de winkel naar uw vriezer gebracht
worden;
• de deur niet vaker te openen of open
te laten staan dan strikt noodzakelijk;
• als voedsel eenmaal ontdooid is,
bederft het snel en kan het niet
opnieuw worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan
de door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Algemene waarschuwingen
LET OP!
Voordat u welke
onderhoudshandeling dan
ook verricht, de stekker uit
het stopcontact trekken.
11
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen
uitgevoerd worden door
bevoegde technici.
De toebehoren en
onderdelen van het
apparaat zijn niet geschikt
om in een afwasmachine
gewassen te worden.
12
www.aeg.com
7.2 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP!
Gebruik geen
oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze
beschadigen de lak.
7.3 Periodieke reiniging
LET OP!
Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant
van de kast en verplaats of
beschadig ze niet.
LET OP!
Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet
beschadigt.
LET OP!
Til de voorkant van de
koelkast op als u hem wilt
verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water
en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen
regelmatig en wrijf ze schoon om u
ervan te verzekeren dat ze schoon en
vrij van restjes zijn.
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3. Spoel ze af en maak ze grondig
droog.
4. Maak indien toegankelijk de
condensor en de compressor aan de
achterkant van het apparaat schoon
met een borstel.
Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het
elektriciteitsverbruik besparen.
7.4 De vriezer ontdooien
Het vriesvak is vorstvrij. Dit betekent dat
er geen rijp gevormd wordt als het
vriesvak werkt, noch op de
binnenwanden, noch op het voedsel
Dit komt door de continue circulatie van
koude lucht binnen het vak door een
automatisch aangedreven ventilator
7.5 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen als het apparaat
gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. verwijder al het voedsel
3. Maak het apparaat en alle
toebehoren schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te
voorkomen.
WAARSCHUWING!
Als uw apparaat aan blijft
staan, vraag dan iemand om
het zo nu en dan te
controleren, om te
voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft
als de stroom uitvalt.
NEDERLANDS
13
8.1 Wat moet u doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Zet het apparaat aan.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De kist is kortgeleden aan- Zie 'Deur open alarm' of
gezet of de temperatuur is 'Alarm hoge temperatuur'.
nog steeds te hoog.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
Zie 'Deur open alarm' of
'Alarm hoge temperatuur'.
De deur is open gelaten.
Sluit de vuldeur.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
Neem contact op met een erkend elektromonteur of de
dichtstbijzijnde klantenservice.
Er verschijnt een rechthoekig symbool in plaats van
getallen op het temperatuurdisplay.
Probleem met de temperatuur van de sensor.
Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem
blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar
de temperatuur kan niet aangepast worden).
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de
stand-by stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje werkt niet.
Het lampje is stuk.
Neem contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice.
De compressor werkt continu.
De temperatuur is goed in- Raadpleeg het hoofdstuk 'Begesteld.
diening'.
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De omgevingstemperatuur Zie het typeplaatje voor de kliis te hoog.
maatklasse.
Het voedsel dat in het ap- Laat voedsel afkoelen tot kaparaat werd geplaatst, was mertemperatuur voordat u het
te warm.
bewaart.
14
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De deur is niet goed
gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De functie FROSTMATIC is Raadpleeg 'FROSTMATIC
ingeschakeld.
functie'.
Er is te veel rijp en ijs.
De deur is niet correct
gesloten of de deurpakking is vervormd/vies.
Zie 'De deur sluiten'.
De compressor start niet on- Dit is normaal, er is geen
middellijk na het drukken op storing.
FROSTMATIC of na het veranderen van de temperatuur.
De compressor start na enige
tijd.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdamperbak boven de
compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast
op de verdamperbak.
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De functie FROSTMATIC
of COOLMATIC is ingeschakeld.
Schakel FROSTMATIC of
COOLMATIC handmatig uit,
of wacht tot de functie automatisch reset om de temperatuur in te stellen. Zie 'FROSTMATIC of COOLMATIC functie'.
DEMO verschijnt op het dis- Het apparaat staat in de
play.
demonstratiemodus.
De deur is verkeerd uitgelijnd of komt tegen het ventilatierooster aan.
Houd OK ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lang geluid klinkt en het display even
uitschakelt.
Het apparaat staat niet wa- Zie 'Waterpas zetten'.
terpas.
De temperatuur in het appa- De temperatuurknop is
raat is te laag/hoog.
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De functie FROSTMATIC is Raadpleeg 'FROSTMATIC
ingeschakeld.
functie'.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig is.
NEDERLANDS
Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
8.2 De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg "Montage".
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
15
8.3 Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met de klantenservice.
9. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
9.1 Plaatsing
Dit apparaat kan worden geïnstalleerd
op een droge, goed geventileerde plek
binnenshuis waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die op het
typeplaatje van het apparaat wordt
weergegeven:
Klimaat- Omgevingstemperatuur
klasse
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Voor sommige typen of
modellen kunnen zich enige
functionele problemen
voordoen als ze worden
gebruikt buiten dit bereik.
De juiste werking kan alleen
worden gegarandeerd
binnen het aangegeven
temperatuurbereik. Als u
twijfels hebt over waar het
apparaat te installeren,
raadpleeg dan de verkoper,
de klantenservice of de
dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
9.2 Locatie
Het apparaat moet ver van hittebronnen,
zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht
enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg
er voor dat lucht vrij kan circuleren aan
de achterkant van het keukenkastje. Als
het apparaat onder een wandkast wordt
geplaatst, moet de minimale afstand
tussen de bovenkant van de kast en de
wandkast ten minste 100 mm bedragen
om optimale prestaties te garanderen.
Voor de beste prestaties kunt u het
apparaat echter beter niet onder een
wandkast zetten. De afstelbare voetjes
aan de onderkant van het apparaat
garanderen een nauwkeurig horizontale
uitlijning.
100 mm
min
www.aeg.com
2
1
4
A
3
B
20 mm
16
9.3 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels, raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
9.4 Afstandhouders achterkant
U vindt de twee afstandhouders in de zak
van de gebruikershandleiding.
1. Draai de schroef los.
2. Plaats de afstandhouder onder de
schroef.
3. Draai de afstandshouder in de juiste
positie.
4. Draai de schroeven opnieuw aan.
9.5 Nivellering
Zorgvuldige horizontale afstelling
voorkomt trillingen en lawaai van de
machine tijdens de werking.
Om de hoogte van het apparaat aan te
passen, spant u de twee voorvoetjes
meer of minder aan.
9.6 Omkeerbaarheid van de
deur
WAARSCHUWING!
Voordat werkzaamheden
worden uitgevoerd, moet u
zich ervan verzekeren dat de
stekker uit het stopcontact is
getrokken.
LET OP!
Om de volgende
handelingen uit te voeren,
raden we aan dit te doen
met de hulp van iemand
anders die de deuren van
het apparaat tijdens de
werkzaamheden stevig
vasthoudt.
NEDERLANDS
Zorg dat het apparaat leeg
is voordat u werkzaamheden
uitvoert. Zo niet, verplaats
alle goederen naar de juiste
temperatuur om de
levensmiddelen goed te
bewaren.
1. Kantel het apparaat voorzichtig naar
achteren, zodat de compressor de
vloer niet kan raken.
2. Verwijder de plint. (1)
3. Verwijder het kapje (2) en plaats het
aan de tegenoverliggende kant.
4. Schroef de onderste pen los en
verwijder de sluitringen (3)
17
8. Verwijder de handgreep. Schroef de
bovenste beugel van de handgreep
los van de staaf van de handgreep
(1). Schroef de onderste beugel van
de handgreep los van de deur (2)
9. Schroef de bovenste beugel van de
handgreep los van de deur (3).
3
1
2
10. Schroef de beugel van de handgreep
weer aan de deur (4). Verdraai de
beugel van de handgreep met de
handgreep en schroef deze aan de
deur (5) en de gemonteerde beugel
van de handgreep (6)
3
5
4
6
2
4
5
1
5. Verwijder de deur.
6. Plaats de pen en de sluitringen aan
de tegenovergestelde kant (4).
7. Schroef de onderste pen (1) los en
monteer deze weer aan de
tegenoverliggende kant. (2)
2
1
11. Zet de onderste deur terug op het
onderste scharnier.
12. Plaats de bovenste deur weer op het
middelste scharnier en kantel de
beide deuren enigszins.
13. Schroef de onderste scharnieren
vast.
14. Plaats de plint terug.
LET OP!
Zet het apparaat op zijn
plaats, zet het waterpas,
wacht minstens vier uur en
steek dan de stekker in het
stopcontact.
18
www.aeg.com
LET OP!
Zet het apparaat op zijn
plaats, zet het waterpas,
wacht minstens vier uur en
steek dan de stekker in het
stopcontact.
Voer een eindcontrole uit en
verzeker u ervan dat:
• Alle schroeven zijn
aangedraaid.
• De magnetische
afdichtstrip vast zit aan
de kast.
• De deur goed open en
dicht gaat.
Als de
omgevingstemperatuur laag
is (bijv. in de winter), kan het
zijn dat het deurrubber niet
precies op de kast past.
Wacht in dat geval tot de
deurrubber zich op een
natuurlijke wijze zet.
Als u bovenstaande
handelingen liever niet zelf
uitvoert, neem dan contact
op met de dichtstbijzijnde
klantenservice. Een vakman
van de klantenservice zal de
draairichting van de deuren
op uw kosten veranderen.
10. TECHNISCHE INFORMATIE
10.1 Technische gegevens
In hoogte
mm
1865
Breedte
mm
595
Diepte
mm
668
Maximale bewaartijd bij stroomuitval
Uur
28
Spanning
Volt
230 - 240
Frequentie
Hz
50
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de bonne- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
NEDERLANDS
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
19
20
www.aeg.com
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION.........................................................................................21
2. SAFETY INSTRUCTIONS........................................................................................ 22
3. PRODUCT DESCRIPTION...................................................................................... 24
4. OPERATION............................................................................................................ 24
5. DAILY USE................................................................................................................26
6. HINTS AND TIPS..................................................................................................... 28
7. CARE AND CLEANING.......................................................................................... 29
8. TROUBLESHOOTING.............................................................................................30
9. INSTALLATION....................................................................................................... 32
10. TECHNICAL INFORMATION...............................................................................35
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please
spend a few minutes reading to get the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.registeraeg.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
21
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance,
carefully read the supplied instructions. The
manufacturer is not responsible if an incorrect
installation and use causes injuries and damages. Always
keep the instructions with the appliance for future
reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Keep all packaging away from children.
1.2 General Safety
•
•
•
•
•
This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and
other residential type environments
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure
or in the built-in structure, clear of obstruction.
Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.
Do not damage the refrigerant circuit.
Do not use electrical appliances inside the food
storage compartments of the appliance, unless they
are of the type recommended by the manufacturer.
22
www.aeg.com
•
•
•
•
Do not use water spray and steam to clean the
appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products,
abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol
cans with a flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its Authorised Service Centre or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Obey the installation instruction
supplied with the appliance.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• Wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the
power supply. This is to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, oven or hobs.
• The rear of the appliance must stand
against the wall.
• Do not install the appliance where
there is direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas
that are too humid or too colds, such
as the construction appendices,
garages or wine cellars.
• When you move the appliance, lift it
by the front edge to avoid scratching
the floor.
2.2 Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical
shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical
information on the rating plate agrees
with the power supply. If not, contact
an electrician.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to
the electrical components (e.g. mains
plug, mains cable, compressor).
Contact the Authorised Service
Centre or an electrician to change the
electrical components.
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns,
electrical shock or fire.
ENGLISH
• Do not change the specification of
this appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by
the manufacturer.
• Be careful not to cause damage to
the refrigerant circuit. It contains
isobutane (R600a), a natural gas with a
high level of environmental
compatibility. This gas is flammable.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the
plastic parts of the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create
pressure on the drink container.
• Do not store flammable gas and
liquid in the appliance.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
• Do not remove or touch items from
the freezer compartment if your hands
are wet or damp.
• Do not freeze again food that has
been thawed.
• Obey the storage instructions on the
packaging of frozen food.
2.4 Care and cleaning
WARNING!
Risk of injury or damage to
the appliance.
23
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
person must do the maintenance and
the recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the
appliance.
2.5 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
• The refrigerant circuit and the
insulation materials of this appliance
are ozone-friendly.
• The insulation foam contains
flammable gas. Contact your
municipal authority for information on
how to discard the appliance
correctly.
• Do not cause damage to the part of
the cooling unit that is near the heat
exchanger.
24
www.aeg.com
3. PRODUCT DESCRIPTION
3.1 Product overview
1
2
3
4
6
5
1
2
3
4
Control panel
Cold module
Flap
Freezer baskets
5 Rating plate
6 MaxiBox baskets
4. OPERATION
4.1 Control panel
1
6
1 Display
5
4
3
2
2 Temperature warmer button
ENGLISH
25
3 Temperature colder button
4 OK
5 Mode
6 ON/OFF
It is possible to change predefined
sound of buttons by pressing together
Mode and Temperature colder button
for some seconds. Change is reversible.
Display
A
B
C
F E D
A)
B)
C)
D)
Timer function
FROSTMATIC function
Temperature indicator
Alarm indicator
4.2 Switching on
1. Connect the mains plug to the power
socket.
2. Press the appliance ON/OFF if the
display is off.
The alarm buzzer could operate after few
seconds.
The temperature indicators show the set
default temperature.
To reset the alarm refer to "High
temperature alarm".
To select a different set temperature
refer to "Temperature regulation".
If "dEMo" appears on the display, refer
to "Troubleshooting" chapter.
4.3 Switching off
1. Press ON/OFF for a few seconds.
The display switches off.
2. Disconnect the mains plug from the
power socket.
4.4 Temperature regulation
The set temperature of the freezer may
be adjusted by pressing the temperature
button.
Default temperature:
• -18°C for the freezer
E) ChildLock function
F) MinuteMinder function
The temperature indicator shows the set
temperature.
The set temperature will be
reached within 24 hours.
After a power failure the set
temperature remains stored.
4.5 High temperature alarm
An increase in the temperature in the
freezer compartment (for example due to
an earlier power failure) is indicated by:
• flashing of the alarm and freezer
temperature indicators;
• sounding of the buzzer.
Press any button to reset the alarm.
The buzzer switches off.
The freezer temperature indicator shows
the highest temperature reached for a
few seconds. Then show again the set
temperature.
The alarm indicator continues to flash
until the normal conditions are restored.
4.6 FROSTMATIC function
The FROSTMATIC function accelerates
the freezing of fresh food and, at the
26
www.aeg.com
same time, protects foodstuffs already
stored from undesirable warming.
1. Press Mode button until the
corresponding icon appears.
The FROSTMATIC indicator flashes.
2. Press OK button to confirm.
The FROSTMATIC indicator is shown.
The FROSTMATIC function
shuts off automatically after
52 hours.
To switch off the function
before its automatic end,
repeat the steps until the
FROSTMATIC indicator goes
off.
4.7 Door open alarm
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The MinuteMinder indicator flashes.
The Timer shows the set value (30
minutes) for a few seconds.
2. Press the Temperature colder or
Temperature warmer button to
change the Timer set value from 1 to
90 minutes.
3. Press OK to confirm.
The MinuteMinder indicator is shown.
The Timer starts to flash (min).
It is possible to change the time at any
time during the countdown and at the
end by pressing the Temperature colder
button and the Temperature warmer
button.
An acoustic alarm will sound if the door
is left open for a few minutes. The door
open alarm conditions are indicated by:
At the end of the countdown, the
MinuteMinder indicator flashes and an
audible alarm sounds. Press OK to switch
off the sound and terminate the function.
• a flashing Alarm indicator;
• an acoustic buzzer.
When normal conditions are restored
(door closed), the alarm will stop. The
buzzer can also be switched off by
pressing any button.
4.9 ChildLock function
4.8 MinuteMinder function
The MinuteMinder function is to be used
to set an acoustic alarm at the preferred
time, useful for example when a recipe
requires to cool down food products for
a certain length of time.
It is also useful when a reminder is
needed in order not to forget the bottles
placed in the freezer for fast cooling.
It is possible to deactivate the function at
any time during the countdown by
repeating the function steps, until the
indicator turns off.
Activate the ChildLock function to lock
the buttons from unintentional
operation.
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The ChildLock indicator flashes.
2. Press OK to confirm.
The ChildLock indicator is shown.
To deactivate the ChildLock function,
repeat the procedure until the ChildLock
indicator goes off.
5. DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.
5.1 Storage of frozen food
When first starting-up or after a period
out of use, before putting the products
in the compartment let the appliance run
at least 2 hours with the FROSTMATIC
function turned on. The freezer drawers
ensure that it is quick and easy to find
the food package you want. If large
quantities of food are to be stored,
remove all drawers except for the
bottom drawer which needs to be in
place to provide good air circulation. On
all shelves it is possible to place food
that protrude until 15 mm from the door.
ENGLISH
WARNING!
In the event of accidental
defrosting, for example due
to a power failure, if the
power has been off for
longer that the value shown
in the technical
characteristics chart under
"rising time", the defrosted
food must be consumed
quickly or cooked
immediately and then refrozen (after cooling).
5.2 Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen
and deep-frozen food for a long time.
27
5.4 Cold accumulators
The freezer contains at least one cold
accumulator which increases storage
time in the event of a power cut or
breakdown.
5.5 Removal of freezing
baskets and glass shelves from
the freezer
The freezing baskets have a limit stop to
prevent their accidental removal or
falling out. At the time of its removal
from the freezer, pull the basket towards
yourself and, upon reaching the end
point, remove the basket by tilting its
front upwards.
To freeze small amount of fresh foods it
is not necessary to change the present
setting.
To freeze fresh food activate the
FROSTMATIC function at least 24 hours
before placing the food to be frozen in
the freezer compartment.
2
1
Place the food to be frozen in the two
top compartments.
The maximum amount of food that can
be frozen in 24 hours is specified on the
rating plate, a label located on the inside
of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours:
during this period do not add other food
to be frozen.
When the freezing process is completed,
return to the required temperature (see
"FROSTMATIC Function").
5.3 Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to
being used, can be thawed in the
refrigerator compartment or at room
temperature, depending on the time
available for this operation.
Small pieces may even be cooked still
frozen, directly from the freezer: in this
case, cooking will take longer.
At the time of putting it back, slightly lift
the front of the basket to insert it into the
freezer. Once you are over the end
points, push the baskets back in their
position.
The appliance is equipped with shelf
stops to secure the shelves.
The shelves must be lifted up (1) on each
side and than pulled outwards (2).
28
www.aeg.com
Afterwards pull out both locking pins (1)
and pull the glass shelf outwards (2).
1
1
2
1
The glass shelves equipped with
expander rollers are secured with locking
pins.
1
1
2
To remove them, loose the locking pin
on each side on the expander roller. If
necessary, use a screwdriver.
6. HINTS AND TIPS
6.1 Normal operating sounds
6.3 Hints for freezing
The following sounds are normal during
operation:
To help you make the most of the
freezing process, here are some
important hints:
• A faint gurgling and bubbling sound
from coils sound when refrigerant is
pumped.
• A whirring and pulsating sound from
the compressor when refrigerant is
pumped.
• A sudden cracking noise from inside
appliance caused by thermic
dilatation (a natural and not
dangerous physical phenomenon).
• A faint click noise from the
temperature regulator when the
compressor switches on or off.
6.2 Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• If foreseen, do not remove the cold
accumulators from the freezer basket.
• the maximum quantity of food which
can be frozen in 24 hours is shown on
the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours
no further food to be frozen should
be added during this period;
• freeze only top quality, fresh and
thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to
enable it to be rapidly and completely
frozen and to make it possible
subsequently to thaw only the
quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or
polythene and make sure that the
packages are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen,
thus avoiding a rise in temperature of
the latter;
• lean foods store better and longer
than fatty ones; salt reduces the
storage life of food;
ENGLISH
• water ices, if consumed immediately
after removal from the freezer
compartment, can possibly cause the
skin to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in
date on each individual pack to
enable you to keep tab of the storage
time.
6.4 Hints for storage of frozen
food
To obtain the best performance from this
appliance, you should:
29
• make sure that the commercially
frozen foodstuffs were adequately
stored by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are
transferred from the foodstore to the
freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely
necessary;
• once defrosted, food deteriorates
rapidly and cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period
indicated by the food manufacturer.
7. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
7.1 General warnings
CAUTION!
Unplug the appliance before
carrying out any
maintenance operation.
This appliance contains
hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and
recharging must therefore
only be carried out by
authorized technicians.
The accessories and parts of
the appliance are not
suitable for washing in a
dishwasher.
7.2 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, the interior and all internal
accessories should be washed with
lukewarm water and some neutral soap
to remove the typical smell of a brandnew product, then dried thoroughly.
CAUTION!
Do not use detergents or
abrasive powders, as these
will damage the finish.
7.3 Periodic cleaning
CAUTION!
Do not pull, move or
damage any pipes and/or
cables inside the cabinet.
CAUTION!
Take care of not to damage
the cooling system.
CAUTION!
When moving the cabinet,
lift it by the front edge to
avoid scratching the floor.
The equipment has to be cleaned
regularly:
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
2. Regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser
and the compressor at the back of
the appliance with a brush.
This operation will improve the
performance of the appliance and
save electricity consumption.
7.4 Defrosting the freezer
The freezer compartment is frost free.
This means that there is no build up of
frost when it is in operation, neither on
the internal walls nor on the foods.
30
www.aeg.com
The absence of frost is due to the
continuous circulation of cold air inside
the compartment, driven by an
automatically controlled fan.
7.5 Periods of non-operation
2. Remove all food.
3. Clean the appliance and all
accessories.
4. Leave the door/doors open to
prevent unpleasant smells.
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from
electricity supply.
WARNING!
If the cabinet will be kept on,
ask somebody to check it
once in a while to prevent
the food inside from spoiling
in case of a power failure.
8. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
8.1 What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does not operate.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not con- Connect the mains plug to the
nected to the mains socket mains socket correctly.
correctly.
The appliance is noisy.
There is no voltage in the
mains socket.
Connect a different electrical
appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance stands
stable.
Audible or visual alarm is on. The cabinet has been recently switched on or the
temperature is still too
high.
Refer to "Door Open Alarm"or
"High Temperature Alarm".
The temperature in the ap- Refer to "Door Open Alarm"or
pliance is too high.
"High Temperature Alarm".
The door is left open.
Close the door.
The temperature in the ap- Contact a qualified electrician
pliance is too high.
or contact the nearest Authorised Service Centre.
ENGLISH
Problem
Possible cause
31
Solution
A rectangular symbol is
Temperature sensor probshown instead of numbers
lem.
on the Temperature Display.
Contact the nearest Authorised Service Centre (the cooling system will continue to
keep food products cold, but
temperature adjustment will
not be possible).
The lamp does not work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp does not work.
The lamp is defective.
Contact the nearest Authorised Service Centre.
The compressor operates
continually.
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation" chapter.
Many food products were
put in at the same time.
Wait some hours and then
check the temperature again.
The room temperature is
too high.
Refer to climate class chart on
the rating plate.
Food products placed in
the appliance were too
warm.
Allow food products to cool to
room temperature before storing.
The door is not closed cor- Refer to "Closing the door".
rectly.
The FROSTMATIC function Refer to "FROSTMATIC funcis switched on.
tion".
There is too much frost and
ice.
The door is not closed cor- Refer to "Closing the door".
rectly or the gasket is deformed/dirty.
The compressor does not
start immediately after
pressing the FROSTMATIC,
or after changing the temperature.
This is normal, no error has The compressor starts after a
occurred.
period of time.
Water flows on the floor.
The melting water outlet is Attach the melting water outnot connected to the
let to the evaporative tray.
evaporative tray above the
compressor.
Temperature cannot be set.
The FROSTMATIC or
COOLMATIC function is
switched on.
Switch off FROSTMATIC or
COOLMATIC manually, or wait
until the function resets automatically to set the temperature. Refer to "FROSTMATIC
or COOLMATIC function".
32
www.aeg.com
Problem
Possible cause
Solution
DEMO appears on the display.
The appliance is in demon- Keep the OK pressed for apstration mode.
proximately 10 seconds until a
long sound is heard and display shuts off for a short time.
Door is misaligned or interferes with ventilation grill.
The appliance is not levelled.
The temperature in the appliance is too low/too high.
The temperature regulator Set a higher/lower temperais not set correctly.
ture.
Refer to "Levelling".
The food products' temperature is too high.
Let the food products temperature decrease to room temperature before storage.
The door has been
opened often.
Open the door only if necessary.
The FROSTMATIC function Refer to "FROSTMATIC funcis switched on.
tion".
There is no cold air circula- Make sure that there is cold air
tion in the appliance.
circulation in the appliance.
If the advice does not lead
to the desired result, contact
the nearest Authorised
Service Centre.
8.2 Closing the door
8.3 Replacing the lamp
The appliance is equipped with a longlife
LED interior light.
Only service is allowed to replace the
lighting device. Contact your Authorised
Service Centre.
1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".
3. If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Authorised
Service Centre.
9. INSTALLATION
WARNING!
Refer to Safety chapters.
9.1 Positioning
This appliance can be installed in a dry,
well ventilated indoor where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the
appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
ENGLISH
Some functional problems
might occur for some types
of models when operating
outside of that range. The
correct operation can only
be guaranteed within the
specified temperature
range. If you have any
doubts regarding where to
install the appliance, please
turn to the vendor, to our
customer service or to the
nearest Authorised Service
Centre.
9.2 Location
The appliance should be installed well
away from sources of heat such as
radiators, boilers, direct sunlight etc.
Ensure that air can circulate freely around
the back of the cabinet. To ensure best
performance, if the appliance is
positioned below an overhanging wall
unit, the minimum distance between the
top of the cabinet and the wall unit must
be at least 100 mm . Ideally, however, the
appliance should not be positioned
below overhanging wall units. Accurate
levelling is ensured by one or more
adjustable feet at the base of the
cabinet.
• The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with
current regulations, consulting a
qualified electrician.
• The manufacturer declines all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.
• This appliance complies with the
E.E.C. Directives.
9.4 Rear spacers
You can find the two spacers in the bag
with documentation.
1.
2.
3.
4.
Release the screw.
Engage the spacer below the screw.
Turn the spacer to the right position.
Tighten again the screws.
2
1
4
3
100 mm
min
9.5 Levelling
Accurate levelling prevents the vibration
and noise of the appliance during
operation.
B
20 mm
A
33
9.3 Electrical connection
• Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
rating plate correspond to your
domestic power supply.
To adjust the heigh of the appliance
loosen or tighten the two adjustable
front feet.
34
www.aeg.com
9.6 Door reversibility
WARNING!
Before carrying out any
operations, remove the plug
from the power socket.
CAUTION!
To carry out the following
operations, we suggest that
this be made with another
person that will keep a firm
hold on the doors of the
appliance during the
operations.
Before carrying out any
operation, please be sure
that the appliance is empty.
If not, please move all goods
into right temperature for
proper food storage reason.
1. Tilt back the appliance carefully so
that the compressor cannot touch
the floor.
2. Remove the plinth. (1)
3. Remove the cap (2) and position it on
the opposite side.
4. Unscrew the lower pin and remove
the washers (3)
2
1
8. Remove the handle. Unscrew the top
handle bracket from the handle rod
(1). Unscrew the bottom handle
bracket from the door (2)
9. Unscrew the top handle bracket from
the door (3).
3
1
2
10. Re-screw the handle bracket on the
door (4). Turn the handle bracket with
the handle and screw them to the
door (5) and the fitted handle bracket
(6)
5
3
4
6
4
2
5
1
5. Remove the door.
6. Position the pin and the washers on
the opposite side (4).
7. Unscrew the upper pin (1) and screw
it on the opposite side. (2)
11. Re-insert the door on the lower hinge
pivot .
12. Re-insert the door on the upper
hinge pivot slightly tilting the door.
13. Screw the lower hinges.
14. Refit the plinth.
CAUTION!
Reposition, level the
appliance, wait for at least
four hours and then connect
it to the power socket.
ENGLISH
35
CAUTION!
Reposition, level the
appliance, wait for at least
four hours and then connect
it to the power socket.
Do a final check to make
sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic seal
adheres to the cabinet.
• The door opens and
closes correctly.
If the ambient temperature
is cold (i.e. in Winter), the
gasket may not fit perfectly
to the cabinet. In that case,
wait for the natural fitting of
the gasket.
In case you do not want to
carry out the above
mentioned operations,
contact the nearest
Authorised Service Centre.
The Authorised Service
specialist will carry out the
reversibility of the doors at
your cost.
10. TECHNICAL INFORMATION
10.1 Technical data
Height
mm
1865
Width
mm
595
Depth
mm
668
Rising time
Hours
28
Voltage
Volts
230 - 240
Frequency
Hz
50
The technical information are situated in
the rating plate, on the external or
internal side of the appliance and in the
energy label.
11. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable
containers to recycle it. Help protect the
environment and human health and to
recycle waste of electrical and electronic
appliances. Do not dispose appliances
marked with the symbol with the
household waste. Return the product to
your local recycling facility or contact
your municipal office.
36
www.aeg.com
TABLE DES MATIÈRES
1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ................................................................................... 37
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.............................................................................. 38
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.............................................................................. 40
4. FONCTIONNEMENT..............................................................................................41
5. UTILISATION QUOTIDIENNE................................................................................43
6. CONSEILS................................................................................................................45
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE................................................................................ 46
8. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT................................................47
9. INSTALLATION....................................................................................................... 50
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.................................................................. 53
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations
suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils.
Informations en matière de protection de l'environnement.
Sous réserve de modifications.
FRANÇAIS
1.
37
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
peut être tenu pour responsable des dommages et
blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours cette notice avec votre appareil
pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si
elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives à l’utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques
encourus ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas
être effectués par des enfants sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
1.2 Consignes générales de sécurité
•
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des utilisations telles que :
– dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines
réservées aux employés dans des magasins,
bureaux et autres lieux de travail ;
– pour une utilisation privée, par les clients, dans des
hôtels et autres lieux de séjour.
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans
l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée,
ne soient pas obstrués.
N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre
appareil pour accélérer le processus de dégivrage
que ceux recommandés par le fabricant.
38
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
N'endommagez pas le circuit frigorifique.
N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des
compartiments de conservation des aliments de
l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le
fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de nettoyage
neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d'éviter
un danger.
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Portez toujours des gants de sécurité.
• Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
• Attendez au moins 4 heures avant de
brancher l'appareil sur le secteur.
Cela permet à l'huile de refouler dans
le compresseur.
• N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
• La surface arrière de l'appareil doit
être positionnée contre un mur.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit trop humide ou trop froid,
comme une dépendance extérieure,
un garage ou une cave.
• Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
2.2 Connexion électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
FRANÇAIS
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation
ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un
électricien pour changer les
composants électriques.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
• Ne connectez la fiche d'alimentation
secteur à la prise de courant secteur
qu'à la fin de l'installation. Assurezvous que la fiche d'alimentation est
accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours
sur la fiche.
2.3 Usage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Veillez à ne pas endommager le
circuit frigorifique. Il contient de
l'isobutane (R600a), un gaz naturel
ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Ce
gaz est inflammable.
• Si le circuit frigorifique est
endommagé, assurez-vous de
l'absence de flammes et de sources
d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
• Ne placez jamais de boissons
gazeuses dans le congélateur. Cela
engendrerait une pression sur le
récipient de la boisson.
• Ne stockez jamais de gaz ou de
liquide inflammable dans l'appareil.
39
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
• Ne retirez pas et ne touchez pas les
éléments du compartiment
congélateur avec les mains mouillées
ou humides.
• Ne recongelez jamais un aliment qui a
été décongelé.
• Respectez les instructions de
stockage figurant sur l'emballage des
aliments surgelés.
2.4 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération
doivent être effectués par un
professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire,
nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
2.5 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent
la couche d'ozone.
40
www.aeg.com
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
• N'endommagez pas la partie du
circuit de réfrigération située à
proximité du condenseur thermique.
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
3.1 Vue d'ensemble du produit
1
2
3
4
6
5
1
2
3
4
Bandeau de commande
Module de refroidissement
Volet
Paniers de congélation
5 Plaque signalétique
6 Bacs MaxiBox
FRANÇAIS
41
4. FONCTIONNEMENT
4.1 Panneau de commande
1
6
5
4
3
2
1 Affichage
2 Touche d'augmentation de la
température
3 Touche de diminution de la
température
4 OK
5 Mode
6 ON/OFF
Pour augmenter le volume de la tonalité
des touches, appuyez simultanément sur
la touche Mode et la touche de
diminution de la température pendant
plusieurs secondes. Ce changement est
réversible.
Affichage
A
B
C
F E D
A)
B)
C)
D)
Fonction Minuteur
Fonction FROSTMATIC
Indicateur de température
Voyant d'alarme
4.2 Mise en marche
1. Branchez la fiche électrique de
l'appareil à la prise de courant.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF de
l'appareil si l'affichage est éteint.
L'alarme sonore peut se déclencher au
bout de quelques secondes.
Les indicateurs de température indiquent
la température programmée par défaut.
Pour réinitialiser l'alarme, reportez-vous
au paragraphe « Alarme haute
température ».
E) Fonction ChildLock
F) Fonction MinuteMinder
Pour sélectionner une température
différente, reportez-vous au paragraphe
« Réglage de la température ».
Si "dEMo" s'affiche, reportez-vous au
chapitre « En cas d'anomalie de
fonctionnement ».
4.3 Mise hors tension
1. Appuyez sur la touche ON/OFF
pendant quelques secondes.
L'affichage s'éteint.
2. Débranchez la fiche électrique de
l'appareil de la prise de courant.
42
www.aeg.com
4.4 Réglage de la température
Le réglage de température du
congélateur peut être modifié en
appuyant sur la touche de température.
Température par défaut :
• -18 °C dans le congélateur
L'indicateur de température indique la
température programmée.
La température
programmée sera atteinte
sous 24 heures. Après une
coupure de courant, la
température programmée
reste enregistrée.
4.5 Alarme haute température
Une augmentation de la température
dans le compartiment congélateur (par
exemple à cause d'une coupure de
courant) est indiquée par :
• le clignotement des voyants d'alarme
et de température ;
• le déclenchement d'une alarme
sonore.
Pour réinitialiser l'alarme, appuyez sur
n'importe quelle touche.
L'alarme s'éteint.
L'indicateur de température/voyant du
thermostat du congélateur affiche
pendant quelques secondes la
température la plus élevée atteinte. La
température programmée s'affiche
ensuite de nouveau.
Le voyant d'alarme continue de clignoter
jusqu'à ce que les conditions normales
soient restaurées.
4.6 Fonction FROSTMATIC
La fonction FROSTMATIC accélère la
congélation des aliments frais tout en
protégeant les denrées déjà congelées
contre un réchauffement indésirable.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer.
L'indicateur FROSTMATIC s'affiche.
La fonction FROSTMATIC se
désactive automatiquement
au bout de 52 heures.
Pour désactiver la fonction
avant qu'elle ne s'arrête
automatiquement, répétez
la procédure jusqu'à ce que
le voyant FROSTMATIC
s'éteigne.
4.7 Alarme de porte ouverte
Une alarme sonore se déclenche si la
porte reste ouverte pendant quelques
minutes. Les conditions d'alarme de
porte ouverte sont indiquées par :
• un voyant d'alarme clignotant ;
• une alarme sonore.
Au rétablissement des conditions
normales (porte fermée), l'alarme
s'arrête. Vous pouvez également
éteindre le signal sonore en appuyant
sur n'importe quelle touche.
4.8 Fonction MinuteMinder
La fonction MinuteMinder doit être
utilisée pour le réglage d'une alarme
sonore à une heure souhaitée, ce qui est
utile, par exemple, lorsque l'on souhaite
refroidir des aliments pendant un certain
temps dans le cadre d'une recette de
cuisine.
Elle est également utile quand un rappel
est nécessaire pour ne pas oublier les
bouteilles placées dans le congélateur
pour un refroidissement rapide.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur MinuteMinder clignote.
Le minuteur indique pendant quelques
secondes la valeur programmée
(30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de diminution
ou d'augmentation de la
température pour changer la valeur
programmée de la minuterie de 1 à
90 minutes.
3. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer.
L'indicateur MinuteMinder s'affiche.
Le minuteur se met à clignoter (min).
FRANÇAIS
Il est possible de modifier la durée à tout
moment et avant la fin du décompte en
appuyant sur la touche de diminution de
la température et sur la touche
d'augmentation de la température.
Une fois le décompte terminé, le voyant
MinuteMinder clignote et un signal
sonore retentit. Appuyez sur la touche
OK pour arrêter le signal sonore et
désactiver la fonction.
Il est possible de désactiver une fonction
à tout moment pendant le décompte en
répétant les étapes de sélection de la
fonction, jusqu'à ce que le voyant
s'éteigne.
43
4.9 Fonction ChildLock
Activez la fonction ChildLock pour
verrouiller les touches et éviter toute
opération accidentelle.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur ChildLock clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur ChildLock s'affiche.
Pour désactiver la fonction ChildLock,
répétez la procédure jusqu'à ce que le
voyant ChildLock s'éteigne.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Conservation d'aliments
congelés et surgelés
Lors de la mise en service ou après un
arrêt prolongé, laissez l'appareil
fonctionner au moins pendant 2 heures
environ avec la fonction FROSTMATIC
activée avant d'introduire les produits
dans le compartiment. Les tiroirs de
congélation vous permettent de trouver
facilement et rapidement les aliments
dont vous avez besoin. Si vous devez
stocker une grande quantité d'aliments,
retirez tous les tiroirs et le bac à glaçons,
sauf le bac inférieur qui doit être en
place afin de permettre une circulation
d'air optimale. Vous pouvez ranger des
aliments sur toutes les clayettes en
respectant un espace de 15 mm avec la
porte.
AVERTISSEMENT!
En cas de décongélation
accidentelle, due par
exemple à une coupure de
courant, si la coupure a duré
plus longtemps qu'indiqué
au paragraphe « Autonomie
de fonctionnement » du
chapitre Caractéristiques
techniques, consommez
rapidement les aliments
décongelés ou cuisez-les
immédiatement avant de les
recongeler (une fois
refroidis).
5.2 Congélation d'aliments
frais
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des aliments frais et
conserver longtemps des aliments
congelés ou surgelés.
Pour congeler de petites quantités
d'aliments frais, il n'est pas nécessaire de
modifier le réglage actuel.
Activez la fonction FROSTMATIC au
moins 24 heures avant d'introduire des
aliments frais à congeler dans le
compartiment congélateur.
Placez les denrées à congeler dans les
deux compartiments supérieurs.
La quantité maximale de denrées que
vous pouvez congeler par tranche de
44
www.aeg.com
24 heures figure sur la plaque
signalétique, située à l'intérieur de
l'appareil.
Le processus de congélation dure
24 heures : vous ne devez ajouter aucun
autre aliment à congeler pendant cette
période.
Une fois le processus de congélation
terminé, revenez à la température
souhaitée (voir « Fonction
FROSTMATIC »).
5.3 Décongélation
Avant utilisation, les aliments surgelés ou
congelés peuvent être décongelés dans
le compartiment réfrigérateur ou à
température ambiante en fonction du
temps disponible pour cette opération.
Pour le remettre, relevez légèrement
l'avant du bac et insérez-le dans le
congélateur. Dès que vous avez dépassé
la butée, poussez le bac dans la bonne
position.
L'appareil est équipé de butées pour la
retenue des clayettes.
Soulevez la clayette (1) de chaque côté,
puis tirez-la vers l'extérieur (2).
1
Les petites portions peuvent même être
cuites sans décongélation préalable : la
cuisson sera cependant un peu plus
longue.
5.4 Accumulateurs de froid
2
1
Le congélateur est équipé d'au moins un
accumulateur de froid qui permet
d'augmenter l'autonomie de
conservation de votre appareil en cas de
coupure de courant ou de panne.
Les clayettes en verre disposant de
rouleaux expansibles sont fixées à l'aide
de goupilles d'arrêt.
5.5 Retrait des paniers de
congélation et des clayettes en
verre du congélateur
Pour les retirer, desserrez les goupilles
d'arrêt de chaque côté du rouleau
expansible. Si nécessaire, utilisez un
tournevis.
Les bacs de congélation sont équipés
d'une butée afin d'empêcher leur retrait
accidentel ou leur chute. Pour retirer le
bac du congélateur, tirez-le vers vous et,
lorsque vous atteignez la butée, retirez-le
en inclinant la partie avant vers le haut.
2
1
Retirez ensuite les deux goupilles d'arrêt
(1) et sortez la clayette en verre (2).
FRANÇAIS
45
1
1
1
2
6. CONSEILS
6.1 Bruits normaux de
fonctionnement
6.3 Conseils pour la
congélation
Les bruits suivants sont normaux lorsque
l'appareil est en cours de
fonctionnement :
Voici quelques conseils importants pour
obtenir un processus de congélation
optimal :
• Un léger gargouillis lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
• Un ronronnement et un bruit de
pulsation provenant du compresseur
lorsque le liquide réfrigérant est
pompé.
• Un bruit de craquement soudain
provenant de l'intérieur de l'appareil
provoqué par une dilatation
thermique (un phénomène naturel et
inoffensif).
• Un léger cliquetis du thermostat
lorsque le compresseur s'active ou se
désactive.
• respectez la quantité maximale de
denrées fraîches que vous pouvez
congeler par 24 heures figurant sur la
plaque signalétique ;
• le processus de congélation durant
24 heures, n'ajoutez pas d'autres
aliments à congeler pendant cette
période ;
• congelez uniquement des aliments de
bonne qualité, frais et nettoyés ;
• préparez la nourriture en petits
paquets pour une congélation rapide
et uniforme, adaptés à l'importance
de la consommation ;
• enveloppez les aliments dans des
feuilles d'aluminium ou des sachets
en plastique et assurez-vous que les
emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non
congelés, toucher des aliments déjà
congelés pour éviter une remontée
en température de ces derniers ;
• les aliments maigres se conservent
mieux et plus longtemps que les
aliments gras ; le sel réduit la durée
de conservation des aliments ;
• la température très basse à laquelle
se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils
6.2 Conseils d'économie
d'énergie
• Évitez d'ouvrir trop souvent la porte
du congélateur et ne la laissez
ouverte que le temps nécessaire.
• S'ils sont inclus, n'enlevez pas les
accumulateurs de froid du panier de
congélation.
46
www.aeg.com
sont consommés dès leur sortie du
compartiment congélateur, peut
provoquer des brûlures ;
• l'identification des emballages est
importante : indiquez la date de
congélation du produit et respectez la
durée de conservation indiquée par le
fabricant.
•
•
6.4 Conseils pour le stockage
des aliments surgelés
•
Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
•
• assurez-vous que les denrées
surgelées achetées dans le commerce
ont été correctement entreposées par
le revendeur ;
prévoyez un temps réduit au
minimum pour le transport des
denrées du magasin d'alimentation à
votre domicile ;
évitez d'ouvrir trop souvent la porte
du congélateur et ne la laissez
ouverte que le temps nécessaire ;
une fois décongelés, les aliments se
détériorent rapidement et ne peuvent
pas être recongelés ;
ne dépassez pas la durée de
conservation indiquée par le
fabricant.
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Avertissements généraux
ATTENTION!
Débranchez l'appareil avant
toute opération d'entretien
et de nettoyage.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son
circuit de réfrigération ;
l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués
que par du personnel
qualifié.
Les pièces et accessoires de
l'appareil ne doivent pas
être lavés au lave-vaisselle.
7.2 Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, nettoyez l'intérieur et tous
les accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION!
N'utilisez jamais de produits
abrasifs ou caustiques car ils
pourraient endommager le
revêtement.
7.3 Nettoyage périodique
ATTENTION!
Ne tirez pas, ne déplacez
pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
ATTENTION!
Attention à ne pas
endommager le système de
réfrigération.
ATTENTION!
Lorsque vous déplacez
l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
L'appareil doit être nettoyé
régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et un détergent
doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous
assurer qu'ils sont propres et ne
contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés
à l'arrière de l'appareil avec une
brosse.
FRANÇAIS
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
7.4 Dégivrage du congélateur
Le compartiment congélateur est sans
givre. Cela signifie que le givre ne se
forme pas pendant que l’appareil est en
fonctionnement, que ce soit sur les
parois internes ou sur les aliments.
47
1. Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
L'absence de givre est due à la
circulation d'air froid en continu à
l'intérieur du compartiment, grâce à un
ventilateur automatique.
7.5 En cas de non-utilisation
prolongée
AVERTISSEMENT!
Si, toutefois, vous n'avez pas
la possibilité de débrancher
et de vider l'appareil, faites
vérifier régulièrement le bon
de fonctionnement de celuici et ceci en tenant compte
de sa charge et de son
autonomie de
fonctionnement.
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
8. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
L'appareil ne fonctionne pas L'appareil est éteint.
du tout.
Solution
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du câble d'alimen- Branchez correctement la fiche
tation n'est pas correctedu câble d'alimentation dans
ment insérée dans la prise la prise de courant.
de courant.
La prise de courant n'est
pas alimentée.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de courant. Contactez un électricien
qualifié.
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable. Assurez-vous de la stabilité de
l'appareil.
Les signaux sonores et visuels sont activés.
L'appareil a récemment
été mis en marche ou la
température est toujours
trop élevée.
Consultez le paragraphe
« Alarme porte ouverte » ou
« Alarme haute température ».
48
www.aeg.com
Problème
Cause probable
Solution
La température à l'intérieur Consultez le paragraphe
de l'appareil est trop éle« Alarme porte ouverte » ou
vée.
« Alarme haute température ».
La porte est laissée ouverte.
Fermez la porte.
La température à l'intérieur Contactez un électricien qualide l'appareil est trop élefié ou le service après-vente
vée.
agréé le plus proche.
Un symbole rectangulaire
apparaît à la place des
chiffres sur l'écran de température.
Problème de capteur de
température.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche (le
système de réfrigération continuera de maintenir les aliments au froid, mais le réglage
de la température n'est pas
possible).
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est défectueux. Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche.
Le compresseur fonctionne
en permanence.
Il y a une erreur dans le
Reportez-vous au chapitre
réglage de la température. « Fonctionnement ».
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque signalétique.
Les aliments introduits
Laissez refroidir les aliments à
dans l'appareil étaient trop température ambiante avant
chauds.
de les mettre dans l'appareil.
Il y a trop de givre et de
glace.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La fonction FROSTMATIC
est activée.
Consultez le paragraphe
« Fonction FROSTMATIC ».
La porte n'est pas correctement fermée ou le
joint est déformé/sale.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
FRANÇAIS
Problème
Cause probable
Le compresseur ne démarre Ce phénomène est norpas immédiatement après
mal, il ne s'agit pas d'une
avoir appuyé sur la touche
anomalie.
FROSTMATIC, ou après
avoir changé la température.
49
Solution
Le compresseur démarre au
bout d'un certain temps.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de
Fixez le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage n'est
l'eau au bac d'évaporation de
pas raccordé au bac d'éva- l'eau de dégivrage.
poration situé au-dessus
du compresseur.
Il est impossible de régler la
température.
La fonction FROSTMATIC
ou COOLMATIC est activée.
Désactivez manuellement la
fonction FROSTMATIC ou
COOLMATIC, ou attendez
que la fonction se réinitialise
automatiquement avant de régler la température. Reportezvous au chapitre « FonctionFROSTMATIC ou COOLMATIC ».
DEMO s'affiche sur le panneau.
L'appareil est en mode
démonstration.
Maintenez la touche OK enfoncée pendant environ
10 secondes, jusqu'à ce qu'un
long signal sonore retentisse
et que l'affichage s'éteigne
pendant un court instant.
La porte n'est pas dans
l'alignement ou touche la
grille de ventilation.
L'appareil n'est pas de niveau.
Reportez-vous au chapitre
« Mise de niveau ».
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas ré- Augmentez/réduisez la temglé correctement.
pérature.
La température des produits est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant
de les placer dans l'appareil.
La porte a été ouverte trop N'ouvrez la porte qu'en cas de
souvent.
nécessité.
La fonction FROSTMATIC
est activée.
Consultez le paragraphe
« Fonction FROSTMATIC ».
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Assurez-vous que de l'air froid
circule dans l'appareil.
50
www.aeg.com
Si ces conseils n'apportent
pas de solution à votre
problème, veuillez contacter
votre service après-vente
agréé.
8.2 Fermeture de la porte
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte.
Reportez-vous au chapitre
« Installation ».
3. Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez le
service après-vente agréé.
8.3 Remplacement de
l'éclairage
L'appareil est équipé d'un éclairage à
DEL longue durée.
Le remplacement du dispositif
d'éclairage doit uniquement être
effectué par un technicien du service
après-vente. Contactez votre service
après-vente agréé.
9. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
9.1 Installation
Cet appareil peut être installé dans une
pièce intérieure sèche et bien ventilée où
la température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10°C à + 32°C
N
+16°C à + 32°C
ST
+16°C à + 38°C
T
+16°C à + 43°C
Des problèmes fonctionnels
peuvent se produire sur
certains types de modèles
fonctionnant hors de cette
plage de températures. Seul
le respect de la plage de
températures spécifiée peut
garantir un bon
fonctionnement de
l'appareil. En cas de doute
concernant l'emplacement
d'installation de l'appareil,
veuillez contacter le
vendeur, notre service
après-vente agréé le plus
proche.
9.2 Emplacement
L'appareil ne doit pas être installé près
d'une source de chaleur telle qu'un
radiateur, une chaudière, la lumière
directe du soleil, etc. Assurez-vous que
l'air circule librement à l'arrière de
l'appareil. Pour garantir un rendement
optimal si l'appareil est installé sous un
élément suspendu, la distance entre le
haut de l'appareil et l'élément suspendu
doit être d'au moins 100 mm. Si possible,
évitez de placer l'appareil sous des
éléments suspendus. La mise de niveau
se fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds
réglables à la base de l'appareil.
100 mm
min
FRANÇAIS
2
1
4
B
20 mm
A
3
9.3 Branchement électrique
• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si
la prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise à
la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
9.4 Entretoises arrière
Vous trouverez deux entretoises dans le
même sachet que la notice d'utilisation.
1. Desserrez la vis.
2. Faites glisser l'entretoise sous la vis.
3. Tournez l'entretoise en position
correcte.
4. Resserrez la vis.
9.5 Mise de niveau
Une mise de niveau correcte évite les
vibrations et le bruit de l'appareil au
cours de son fonctionnement.
Pour ajuster la hauteur de l'appareil,
desserrez ou serrez les deux pieds
réglables avant.
9.6 Réversibilité de la porte
AVERTISSEMENT!
Avant toute opération,
débranchez la fiche de la
prise électrique.
ATTENTION!
Pour effectuer les opérations
suivantes, il est conseillé de
se faire aider par une autre
personne pour maintenir
fermement les portes de
l'appareil lors de toute
manipulation.
51
52
www.aeg.com
Avant toute opération,
assurez-vous que l'appareil
est vide. Si ce n'est pas le
cas, veuillez déplacer toutes
les denrées à la température
qui convient pour une
conservation alimentaire
adéquate.
1. Inclinez l'appareil avec précaution
vers l'arrière pour que le
compresseur ne touche pas le sol.
2. Retirez le socle. (1)
3. Démontez le cache (2) et placez-le
sur le côté opposé.
4. Dévissez la goupille inférieure et
retirez les rondelles (3).
8. Démontez la poignée. Dévissez le
support supérieur de la tige de la
poignée (1). Dévissez le support
inférieur de la poignée de la porte (2)
9. Dévissez le support supérieur de la
poignée de la porte (3).
3
1
2
10. Revissez le support de la poignée sur
la porte (4). Tournez le support de la
poignée avec la poignée et vissez
l'ensemble sur la porte (5) et sur le
support installé (6)
5
3
6
4
4
2
5
1
5. Démontez la porte.
6. Installez la goupille et les rondelles
sur le côté opposé (4).
7. Dévissez la goupille supérieure (1) et
vissez-la sur le côté opposé. (2)
2
1
11. Replacez la porte sur le gond de la
charnière inférieure.
12. Replacez la porte sur le gond de la
charnière supérieure en inclinant
légèrement la porte.
13. Vissez les charnières inférieures.
14. Remettez en place le socle.
ATTENTION!
Remettez l'appareil en
place, mettez-le de niveau,
attendez au moins quatre
heures puis branchez-le à la
prise de courant.
FRANÇAIS
53
ATTENTION!
Remettez l'appareil en
place, mettez-le de niveau,
attendez au moins quatre
heures puis branchez-le à la
prise de courant.
Faites une dernière
vérification pour vous
assurer que :
• Toutes les vis sont bien
serrées.
• Le joint magnétique
adhère bien à l'appareil.
• La porte s'ouvre et se
ferme correctement.
Si la température ambiante
est basse (par exemple, en
hiver), il se peut que le joint
n'adhère pas parfaitement.
Dans ce cas, attendez que le
joint reprenne sa taille
naturelle.
Si vous ne voulez pas
effectuer personnellement
les opérations décrites cidessus, contactez le service
après-vente agréé le plus
proche. Un technicien du
service après-vente agréé
procédera à la réversibilité
de la porte à vos frais.
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
10.1 Caractéristiques techniques
Hauteur
mm
1865
Largeur
mm
595
Profondeur
mm
668
Autonomie de fonctionnement
Heures
28
Tension
Volts
230 - 240
Fréquence
Hz
50
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil
et sur l'étiquette énergétique.
11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les appareils
portant le symbole
avec les ordures
54
www.aeg.com
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
55
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSINFORMATIONEN.......................................................................... 56
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.............................................................................. 57
3. GERÄTEBESCHREIBUNG.......................................................................................59
4. BETRIEB................................................................................................................... 60
5. TÄGLICHER GEBRAUCH........................................................................................62
6. TIPPS UND HINWEISE............................................................................................ 64
7. REINIGUNG UND PFLEGE.....................................................................................65
8. FEHLERSUCHE........................................................................................................ 66
9. MONTAGE...............................................................................................................69
10. TECHNISCHE DATEN.......................................................................................... 72
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu
erwerben:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
56
1.
www.aeg.com
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller
übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und
Beschädigungen durch unsachgemäße Montage.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von
Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und
anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im
Gehäuse, um das Gerät und in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere
als vom Hersteller empfohlene mechanische oder
sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
DEUTSCH
•
•
•
•
•
57
Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts
keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen
Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder
Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten
Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven
Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen
Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf den
elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das
Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät
nicht auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie mindestens 4 Stunden,
bevor Sie das Gerät an das Stromnetz
anschließen. Dies ist erforderlich,
damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
• Stellen Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Herden,
Backöfen oder Kochfeldern auf.
• Die Geräterückseite muss gegen die
Wand gestellt werden.
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf,
wo es direktem Sonnenlicht
ausgesetzt sein könnte.
• Stellen Sie das Gerät nicht an zu
feuchten oder kalten Orten auf, wie z.
B. in Nebengebäuden, Garagen oder
Weinkellern.
• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die
elektrischen Daten auf dem
58
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, elektrische
Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel
und Kompressor) nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder
einen Elektriker, um die elektrischen
Bauteile auszutauschen.
Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
2.3 Verwendung
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-,
Stromschlag- und
Brandgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf
nicht zu beschädigen. Er enthält
Isobutan (R600a), ein Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist
brennbar.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht
in das Gefrierfach. Dadurch entsteht
Druck auf den Getränkebehälter.
• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
• Nehmen Sie keine Gegenstände aus
dem Gefrierfach bzw. berühren Sie
diese nicht, falls Ihre Hände nass oder
feucht sind.
• Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein.
• Befolgen Sie die Hinweise auf der
Verpackung zur Aufbewahrung
tiefgekühlter Lebensmittel.
2.4 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und
reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
2.5 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
DEUTSCH
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die
Kühleinheit in der Nähe des
Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
3. GERÄTEBESCHREIBUNG
3.1 Geräteübersicht
1
2
3
4
6
5
1
2
3
4
Bedienfeld
Kältemodul
Klappe
Gefrierkörbe
59
5 Typenschild
6 MaxiBox-Körbe
60
www.aeg.com
4. BETRIEB
4.1 Bedienfeld
1
6
1
2
3
4
5
Display
Taste zum Erhöhen der Temperatur
Taste zum Senken der Temperatur
OK
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
ändern. Halten Sie dazu Mode und die
Taste zum Senken der Temperatur einige
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt
sich rückgängig machen.
Display
A
B
C
F E D
A)
B)
C)
D)
Uhrfunktion
Funktion FROSTMATIC
Temperaturanzeige
Alarmanzeige
4.2 Einschalten des Geräts
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Drücken Sie ON/OFF, wenn das
Display ausgeschaltet ist.
Nach ein paar Sekunden ertönt
möglicherweise ein akustisches
Alarmsignal.
Die Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte Standardtemperatur
an.
Wie Sie den Alarm ausschalten, erfahren
Sie unter „Temperaturwarnung“.
E) Funktion ChildLock
F) Funktion MinuteMinder
Informationen zur Auswahl einer anderen
Temperatur finden Sie unter
„Temperaturregelung“.
Wenn das Display "dEMo" anzeigt, siehe
Kapitel „Fehlersuche“.
4.3 Ausschalten des Geräts
1. Drücken Sie ON/OFF einige
Sekunden.
Das Display wird ausgeschaltet.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
DEUTSCH
4.4 Temperaturregelung
Die Temperatur des Gefriergeräts wird
mit der Temperaturtaste eingestellt.
Standardtemperatur:
• -18 °C für das Gefriergerät
Die Temperaturanzeige zeigt die
eingestellte Temperatur an.
Die eingestellte Temperatur
wird innerhalb von 24
Stunden erreicht. Nach
einem Stromausfall bleibt
die eingestellte Temperatur
gespeichert.
4.5 Temperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur im
Gefrierfach (zum Beispiel nach einem
Stromausfall) wird wie folgt angezeigt:
• Blinkende Alarm- und
Temperaturanzeige des Gefrierraums.
• Ertönen des Summers.
Drücken Sie eine beliebige Taste, um
den Alarm auszuschalten.
Der Summer wird abgeschaltet.
Die Temperaturanzeige des
Gefriergeräts zeigt die höchste erreichte
Temperatur ein paar Sekunden lang an.
Danach zeigt sie wieder die eingestellte
Temperatur an.
Die Alarmanzeige blinkt so lange, bis die
normalen Bedingungen
wiederhergestellt sind.
4.6 Funktion FROSTMATIC
Die FROSTMATIC-Funktion ist eine
Schnellgefrierfunktion, die die
Tiefkühlung neu hinzukommender
Lebensmittel beschleunigt und
gleichzeitig die bereits tiefgekühlten
Lebensmittel vor unerwünschter
Erwärmung schützt.
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige FROSTMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zum Bestätigen die
Taste OK.
Die Anzeige FROSTMATIC leuchtet.
61
Die Funktion FROSTMATIC
wird nach etwa 52 Stunden
automatisch abgeschaltet.
Zum Ausschalten der
Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung,
wiederholen Sie die obigen
Schritte, bis die Anzeige
FROSTMATIC erlischt.
4.7 Alarm „Tür offen“
Es ertönt ein Alarmsignal, wenn die Tür
einige Minuten lang offen steht. Der
Alarm „Tür offen“ wird wie folgt
angezeigt:
• Blinkende Alarmanzeige
• Akustisches Signal.
Sobald der Normalzustand
wiederhergestellt ist (Tür geschlossen),
wird der Alarm ausgeschaltet. Der
Summer kann auch durch Drücken einer
beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
4.8 Funktion MinuteMinder
Mit der Funktion MinuteMinder wird ein
akustischer Alarm auf eine gewünschte
Zeit eingestellt. Dies ist zum Beispiel
nützlich, wenn ein Rezept erfordert, dass
eine Speise für eine bestimmte Zeit
abkühlen muss.
Sie ist ebenfalls nützlich, wenn Sie die
Flaschen, die Sie für eine schnellere
Kühlung in den Gefrierraum gelegt
haben, nicht vergessen möchten.
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige MinuteMinder blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten Wert
(30 Minuten) einige Sekunden lang an.
2. Drücken Sie die Taste zur Erhöhung
oder Verringerung der Temperatur,
um die Uhreinstellung von 1 bis 90
Minuten zu ändern.
3. Mit OK bestätigen.
Die MinuteMinder-Anzeige erscheint.
Im Timer blinkt (min)..
Die Zeit kann während des Countdowns
und am Ende geändert werden, indem
Sie die Tasten zur Erhöhung und
Verringerung der Temperatur drücken.
62
www.aeg.com
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige MinuteMinder und es ertönt ein
Alarmsignal. Schalten Sie den Alarmton
und die Funktion mit OK aus.
Diese Funktion kann während des
Countdowns jederzeit ausgeschaltet
werden. Wiederholen Sie hierzu die
obigen Schritte, bis die Anzeige erlischt.
4.9 Funktion ChildLock
Schalten Sie die Funktion ChildLock ein,
um die Tasten gegen eine
unbeabsichtigte Betätigung zu
verriegeln.
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die ChildLock Anzeige blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige ChildLock leuchtet.
Um die Funktion ChildLock
auszuschalten, wiederholen Sie den
Vorgang, bis die Anzeige ChildLock
erlöscht.
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
5.1 Lagern von gefrorenen
Lebensmitteln
Lassen Sie das Gerät vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in
der das Gerät nicht benutzt wurde,
mindestens zwei Stunden lang mit
eingeschalteter Funktion FROSTMATIC
laufen, bevor Sie Lebensmittel in das
Fach legen. Die Gefrierschubladen
sorgen dafür, dass Sie die Lebensmittel
schnell und einfach finden. Wenn große
Mengen an Lebensmitteln gelagert
werden sollen, entfernen Sie die
Schubladen, ausgenommen die untere
Schublade, die an ihrem Platz bleiben
muss, um eine gute Luftzirkulation zu
garantieren. Es ist auf allen Ablagen
möglich, Lebensmittel bis zu einem
Abstand von 15 mm zur Tür einzulagern.
WARNUNG!
Kam es zum Beispiel durch
einen Stromausfall, der
länger dauerte als der in der
Tabelle mit den technischen
Daten angegebene Wert
(siehe „Lagerzeit bei
Störung“) zu einem
ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort
gekocht und nach dem
Abkühlen erneut eingefroren
werden.
5.2 Einfrieren frischer
Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum
Einfrieren von frischen Lebensmitteln
und zum längerfristigen Lagern von
bereits gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Für das Einfrieren einer kleinen Menge
frischer Lebensmittel ist keine Änderung
der Einstellung erforderlich.
Um frische Lebensmittel einzufrieren,
schalten Sie die Funktion FROSTMATIC
mindestens 24 Stunden, bevor Sie die
einzufrierenden Lebensmittel in das
Gefrierfach legen, ein.
Legen Sie die einzufrierenden
Lebensmittel in die beiden oberen
Fächer.
DEUTSCH
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die in 24 Stunden eingefroren werden
kann, ist auf dem Typenschild
angegeben, das sich im Innern des
Gerätes befindet.
2
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden:
legen Sie während dieses Zeitraums
keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gerät.
Stellen Sie nach Abschluss des
Gefriervorgangs wieder die gewünschte
Temperatur ein (siehe „Funktion
FROSTMATIC“).
5.3 Abtauen
Tiefgefrorene oder gefrorene
Lebensmittel können vor der
Verwendung je nach der zur Verfügung
stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei
Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar
direkt aus dem Gefriergerät entnommen
und anschließend sofort gekocht
werden. In diesem Fall dauert der
Garvorgang allerdings etwas länger.
63
1
Wenn Sie den Gefrierkorb wieder in das
Gerät einschieben möchten, heben Sie
die Vorderseite des Korbs leicht an und
setzen Sie ihn in das Gefriergerät ein.
Sobald der Gefrierkorb über den
Anschlag hinweg ist, schieben Sie ihn
wieder in seine ursprüngliche Position.
Die Ablagen des Geräts sind mit
Anschlägen ausgestattet, die zu Ihrer
Sicherung dienen.
Heben Sie die Ablagen auf beiden
Seiten an (1) und ziehen Sie sie heraus
(2).
5.4 Kälteakkus
Das Gefriergerät enthält mindestens
einen Kälteakku, der die Lagerzeit im
Falle eines Stromausfalls oder einer
Störung verlängert.
1
5.5 Entnehmen der
Gefrierkörbe und Glasablagen
aus dem Gefriergerät
Die Gefrierkörbe sind mit einem
Anschlag ausgestattet, der ein
versehentliches Herausziehen oder ein
Herausfallen verhindert. Um einen
Gefrierkorb aus dem Gefriergerät zu
nehmen, ziehen Sie den Korb zu sich, bis
er den Anschlag erreicht. Dann kippen
Sie den Korb mit der Vorderseite nach
oben, bis er sich herausnehmen lässt.
2
1
Die mit Expanderrollen ausgestatteten
Glasablagen sind durch Haltestifte
gesichert.
Um die Ablagen zu entnehmen, lockern
Sie den Haltestift auf jeder Seite der
Expanderrolle. Benutzen Sie, falls
erforderlich, einen Schraubendreher.
Ziehen Sie dann beide Haltestifte (1) und
die Glasablage (2) heraus.
64
www.aeg.com
1
1
1
2
6. TIPPS UND HINWEISE
6.1 Normale
Betriebsgeräusche
Folgende Geräusche sind während des
normalen Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern,
wenn das Kältemittel durch die
Leitungen gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen
gepumpt wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus
dem Geräteinneren, verursacht durch
thermische Ausdehnung (eine
natürliche und nicht gefährliche
physikalische Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers,
wenn sich der Kompressor ein- oder
ausschaltet.
6.2 Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig,
und lassen Sie diese nicht länger
offen als notwendig.
• Nehmen Sie die Kälteakkus (falls
vorhanden) nicht aus dem
Gefrierkorb.
6.3 Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle
Tipps für einen optimalen
Gefriervorgang:
• Die maximale Menge an
Lebensmitteln, die in 24 Stunden
eingefroren werden kann, ist auf dem
Typschild angegeben.
• Der Gefriervorgang dauert 24
Stunden, legen Sie während dieses
Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in das
Gerät.
• Frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein.
• Teilen Sie die Lebensmittel in kleinere
Portionen ein, damit diese schnell und
vollständig gefrieren und Sie später
nur die Menge auftauen müssen, die
Sie benötigen.
• Verpacken Sie die einzufrierenden
Lebensmittelportionen stets luftdicht
in Alufolie oder in Gefrierbeuteln und
achten Sie darauf, dass die
Verpackung so wenig Luft wie
möglich enthält.
• Achten Sie beim Hineinlegen von
frischen, noch ungefrorenen
Lebensmitteln darauf, dass sie keinen
Kontakt mit Gefriergut bekommen, da
dieses sonst antauen könnte.
DEUTSCH
• Magere Lebensmittel lassen sich
besser und länger als fetthaltige
lagern; durch Salz wird die maximale
Lagerungsdauer verkürzt.
• Wird Wassereis direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierfach
verzehrt, kann dies zu Frostbrand auf
der Haut führen.
• Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum
auf jeder einzelnen Packung zu
notieren, um einen genauen
Überblick über die Lagerzeit zu
haben.
6.4 Hinweise zur Lagerung
gefrorener Lebensmittel
65
• Vergewissern Sie sich, dass die
gefrorenen Lebensmittel vom Händler
angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die
eingekauften gefrorenen
Lebensmittel in der kürzest möglichen
Zeit zum Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig,
und lassen Sie die Tür nicht länger
offen als notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben
sehr schnell und eignen sich nicht für
ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der
Tiefkühlkostverpackung darf nicht
überschritten werden.
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit
Ihrem Gerät:
7. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Allgemeine Warnhinweise
ACHTUNG!
Ziehen Sie vor jeder
Wartungsmaßnahme immer
den Netzstecker aus der
Steckdose.
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in
seinem Kältekreislauf. Aus
diesem Grund dürfen die
Wartung und das Nachfüllen
ausschließlich durch
autorisiertes Fachpersonal
erfolgen.
Das Zubehör des Geräts und
die Innenteile eignen sich
nicht für die Reinigung im
Geschirrspüler.
7.2 Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen
"Neugeruch" am besten durch
Auswaschen der Innenteile mit
lauwarmem Wasser und einer neutralen
Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
ACHTUNG!
Verwenden Sie keine
Reinigungsmittel oder
Scheuerpulver, da diese die
Oberfläche beschädigen.
7.3 Regelmäßige Reinigung
ACHTUNG!
Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Geräts und
achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
ACHTUNG!
Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu
beschädigen.
ACHTUNG!
Wenn Sie das Gerät
verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den
Fußboden nicht zu
verkratzen.
66
www.aeg.com
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und
den Kompressor auf der
Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht
weniger Strom.
geregelten Ventilator gesteuerte
Luftzirkulation im Inneren des
Gefrierraums verhindert.
7.5 Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
7.4 Abtauen des Gefriergeräts
Das Gefrierfach ist ein NoFrost-Fach. Das
bedeutet, dass sich während des
Betriebs weder an den Innenwänden
noch an Lebensmitteln Reif bilden kann.
Die Reifbildung wird durch die
kontinuierliche, von einem automatisch
WARNUNG!
Möchten Sie bei einer
längeren Abwesenheit das
Gerät weiterlaufen lassen,
bitten Sie jemanden,
gelegentlich die Temperatur
zu prüfen, damit das Kühlgut
bei einem möglichen
Stromausfall nicht im
Inneren des Geräts verdirbt.
8. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
8.1 Was tun, wenn ...
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker wurde
nicht richtig in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker
korrekt in die Steckdose.
Es liegt keine Spannung an Testen Sie, ob ein anderes
der Steckdose an.
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie sich
an eine Elektrofachkraft.
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß aufgestellt.
Kontrollieren Sie, ob das Gerät
stabil steht.
DEUTSCH
Problem
Mögliche Ursache
Es wird ein akustisches oder
optisches Alarmsignal ausgelöst.
Das Gerät wurde erst kür- Siehe „Alarm Tür offen“ oder
zlich eingeschaltet oder
„Temperaturwarnung“.
die Temperatur ist noch zu
hoch.
67
Abhilfe
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Siehe „Alarm Tür offen“ oder
„Temperaturwarnung“.
Die Tür ist geöffnet.
Schließen Sie die Tür.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Wenden Sie sich an einen
qualifizierten Elektriker oder
die nächste autorisierte Kundendienststelle.
In der Temperaturanzeige ist Problem mit dem Temper- Bitte wenden Sie sich an die
ein rechteckiges Symbol an- aturfühler.
nächste autorisierte Kundenstatt der Zahlen zu sehen.
dienststelle (das Kühlsystem
hält zwar die eingelagerten
Lebensmittel weiterhin kühl,
doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr möglich).
Die Lampe funktioniert
nicht.
Die Lampe befindet sich
im Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die
Tür.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Die Lampe ist defekt.
Wenden Sie sich an die
nächste autorisierte Kundendienststelle.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie dann die Temperatur erneut.
Die Raumtemperatur ist zu Siehe Klimaklasse auf dem
hoch.
Typenschild.
Zu starke Reif- und Eisbildung.
In das Gerät eingelegte
Lebensmittel waren noch
zu warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
vor dem Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Funktion FROSTMATIC ist eingeschaltet.
Siehe „Funktion FROSTMATIC“.
Die Tür ist nicht richtig
Siehe „Schließen der Tür“.
geschlossen oder die Dichtung hat sich verformt/ist
verschmutzt.
68
www.aeg.com
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Kompressor schaltet
Dies ist normal, keine Stör- Der Kompressor schaltet sich
sich nicht sofort ein, nachung.
erst nach einer Weile ein.
dem Sie FROSTMATIC gedrückt oder die Solltemperatur auf einen anderen Wert
eingestellt haben.
Wasser läuft auf den Boden.
Der Tauwasserablauf ist
Verbinden Sie den Tauwassernicht mit der Verdampfer- ablauf mit der Verdampferschale über dem Kompres- schale.
sor verbunden.
Eine Temperatureinstellung
ist nicht möglich.
Die Funktion FROSTMATIC oder COOLMATIC ist
eingeschaltet.
Das Display zeigt DEMO an.
Das Gerät befindet sich im Halten Sie OK etwa 10 SekunDemo-Betrieb.
den gedrückt, bis ein langer
Signalton ertönt und das Display für kurze Zeit ausgeschaltet wird.
Die Tür ist nicht richtig ausgerichtet oder berührt das
Belüftungsgitter.
Das Gerät ist nicht ausgerichtet.
Siehe hierzu „Ausrichten des
Gerätes“.
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch/niedrig.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Schalten Sie die Funktion
FROSTMATIC oder COOLMATIC manuell aus, oder
warten Sie mit dem Einstellen
der Temperatur, bis die Funktion automatisch abgeschaltet
wurde. Siehe Funktion
„FROSTMATIC oder COOLMATIC“.
Die Temperatur der zu
Lassen Sie die Lebensmittel
kühlenden Lebensmittel ist auf Raumtemperatur abkühzu hoch.
len, bevor Sie sie in das Gerät
stellen.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
es notwendig ist.
Die Funktion FROSTMATIC ist eingeschaltet.
Siehe „Funktion FROSTMATIC“.
Die Kaltluft kann im Gerät
nicht zirkulieren.
Kaltluftzirkulation im Gerät sicherstellen.
DEUTSCH
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten
Abhilfemaßnahmen nicht
zum gewünschten Erfolg
führen.
8.2 Schließen der Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
69
3. Ersetzen Sie die defekten
Türdichtungen, falls erforderlich.
Wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst.
8.3 Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Die Beleuchtung darf nur von einer
Fachkraft ausgetauscht werden. Wenden
Sie sich an Ihren autorisierten
Kundendienst.
9. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
9.1 Standort
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, in dem
die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist:
Bei einigen Modellen
können Funktionsstörungen
auftreten, wenn sie
außerhalb dieses
Temperaturbereichs
betrieben werden. Der
ordnungsgemäße Betrieb
wird nur innerhalb des
angegebenen
Temperaturbereichs
gewährleistet. Bei Fragen
zum Aufstellungsort des
Geräts wenden Sie sich an
den Verkäufer, unseren
Kundendienst oder
nächstgelegenen
autorisierten Service-Partner.
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
9.2 Aufstellungsort
+16 °C bis +43 °C
Das Gerät sollte in ausreichendem
Abstand von Wärmequellen wie
Heizungen, Boilern, direkter
Sonneneinstrahlung etc. aufgestellt
werden. Vergewissern Sie sich, dass Luft
an der Rückseite des Gehäuses frei
zirkulieren kann. Um einen einwandfreien
Betrieb sicherzustellen, sollte der
Abstand zwischen der Oberseite des
Gehäuses und dem Hängeschrank
mindestens 100 mm betragen, wenn das
Gerät unter einem Hängeschrank
aufgestellt wird. Allerdings sollte die
Aufstellung des Geräts unter einem
Hängeschrank nach Möglichkeit
vermieden werden. Die
ordnungsgemäße waagrechte
Ausrichtung des Gerätes kann mithilfe
T
www.aeg.com
eines oder mehrerer verstellbarer Füße
am Sockel des Gehäuses erfolgen.
100 mm
min
2
1
4
A
B
20 mm
70
9.3 Elektrischer Anschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß
den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den EWGRichtlinien.
9.4 Hintere Distanzstücke
Die beiden Distanzstücke befinden sich
im Beutel mit den Unterlagen.
1. Lösen Sie die Schraube.
2. Setzen Sie das Distanzstück unter der
Schraube ein.
3. Drehen Sie das Distanzstück in die
richtige Position.
4. Ziehen Sie die Schrauben wieder
fest.
3
9.5 Ausrichten
Durch eine genaue waagrechte
Ausrichtung lassen sich Vibrationen und
Geräusche während des Betriebs
minimieren.
Lösen oder ziehen Sie zur
Höhenausrichtung des Geräts die beiden
vorderen Schraubfüße an.
9.6 Wechseln des Türanschlags
WARNUNG!
Vor der Durchführung von
Arbeiten am Gerät ist stets
der Netzstecker aus der
Steckdose zu ziehen.
ACHTUNG!
Die nachfolgend
beschriebenen Schritte
sollten von mindestens zwei
Personen durchgeführt
werden, um ein
Herunterfallen der Türen zu
vermeiden.
DEUTSCH
71
Vor der Durchführung von
Arbeiten am Gerät achten
Sie darauf, dass es leer ist.
Anderenfalls lagern Sie die
Nahrungsmittel bei der
richtigen Temperatur aus.
1. Neigen Sie das Gerät vorsichtig auf
seine Rückseite, sodass der
Kompressor den Boden nicht
berührt.
2. Entfernen Sie die Sockelblende. (1)
3. Nehmen Sie die Kappe (2) ab, und
bringen Sie sie auf der
gegenüberliegenden Seite an.
4. Lösen Sie den unteren Bolzen und
entfernen Sie die Unterlegscheiben
(3).
2
1
8. Entfernen Sie den Griff. Schrauben
Sie die obere Griffhalterung von der
Griffstange ab (1). Schrauben Sie die
untere Griffhalterung von der Tür ab
(2).
9. Lösen Sie die Schraube der oberen
Griffhalterung von der Tür (3).
3
3
1
4
2
2
5
1
5. Hängen Sie die Tür aus.
6. Bringen Sie den Bolzen und die
Unterlegscheiben auf der
gegenüberliegenden Seite (4) an.
7. Schrauben Sie den oberen Bolzen (1)
ab und an der gegenüberliegenden
Seite an. (2)
10. Schrauben Sie die Griffhalterung
wieder an der Tür an (4). Drehen Sie
die Griffhalterung mit dem Griff um
und schrauben Sie beide an der Tür
(5) und der befestigten Griffhalterung
(6) an.
5
6
4
11. Hängen Sie die Tür wieder am
unteren Scharnier ein.
12. Hängen Sie die leicht geneigte Tür
wieder am oberen Scharnier ein.
13. Schrauben Sie die unteren
Scharniere an.
14. Bringen Sie die Sockelblende wieder
an.
72
www.aeg.com
ACHTUNG!
Rücken Sie das Gerät wieder
an die richtige Stelle, und
richten Sie es waagerecht
aus. Warten Sie mindestens
vier Stunden, bevor Sie es
wieder an die
Stromversorgung
anschließen.
ACHTUNG!
Rücken Sie das Gerät wieder
an die richtige Stelle, und
richten Sie es waagerecht
aus. Warten Sie mindestens
vier Stunden, bevor Sie es
wieder an die
Stromversorgung
anschließen.
Führen Sie eine Endkontrolle
durch, um sicherzustellen,
dass:
• Alle Schrauben fest
angezogen sind;
• Die Magnetdichtung am
Gerät anliegt.
• Die Tür ordnungsgemäß
öffnet und schließt.
Bei niedrigen
Umgebungstemperaturen (z.
B. im Winter) kann es
vorkommen, dass die
Türdichtung nicht richtig am
Gerät anliegt. Warten Sie in
diesem Fall ab, bis sich die
Dichtung allmählich anpasst.
Wenden Sie sich bitte an
den nächsten autorisierten
Kundendienst, falls Sie die
oben beschriebenen
Tätigkeiten nicht selber
durchführen möchten. Ein
autorisierter
Kundendiensttechniker wird
die Türen dann auf Ihre
Kosten umbauen.
10. TECHNISCHE DATEN
10.1 Technische Daten
Höhe
mm
1865
Breite
mm
595
Tiefe
mm
668
Lagerzeit bei Störung
Stunden
28
Spannung
Volt
230 - 240
Frequenz
Hz
50
DEUTSCH
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Außen- oder
73
Innenseite des Geräts sowie auf der
Energieplakette.
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
74
www.aeg.com
DEUTSCH
75
280155447-A-172015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement