AEG A72710GNW0 User manual

AEG A72710GNW0 User manual
DA
FI
NO
SV
Brugsanvisning
Fryser
Käyttöohje
Pakastin
Bruksanvisning
Fryser
Bruksanvisning
Frysskåp
2
12
22
32
A72710GNW0
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED........................................................................................................ 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.................................................................................... 4
3. BETJENING............................................................................................................... 6
4. DAGLIG BRUG...........................................................................................................8
5. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 8
6. FEJLFINDING............................................................................................................ 9
7. INSTALLATION....................................................................................................... 11
8. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 11
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat funktionsevne, forudsat at de
er blevet instrueret i og/eller er under opsyn ved brug
af apparatet på en sikker måde og forstår de
potentielle medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse af
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.
Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige
hjælpemidler til at fremskynde optøningen,
medmindre de er anbefalet af producenten.
Undgå at beskadige kølekredsløbet.
Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet, med
mindre det er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
4
www.aeg.com
•
•
•
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen og
transportboltene.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen. Dette
er for, at olien kan løbe tilbage i
kompressoren.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Apparatets bagside skal anbringes
mod væggen.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Installér ikke dette apparat på
områder, der er for fugtige eller for
kolde, som f.eks. udhuse, garager og
vinkældere.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til netstikket
efter installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
DANSK
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk
stød eller brand.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som
egnet af producenten.
• Vær omhyggelig med ikke at
forårsage skade på kølekredsløbet.
Det indeholder isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Denne gas er
brandbar.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
5
• Overhold opbevaringsanvisningerne
på emballagen til frostvaren.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.5 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes
korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
6
www.aeg.com
3. BETJENING
3.1 Betjeningspanel
1
6
1
2
3
4
5
Display
Knap til øgning af temperatur
Knap til sænkning af temperatur
OK
Den foruddefinerede knaplyd kan
ændres ved at trykke på Mode og
knappen til sænkning af temperatur
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
samtidigt i nogle sekunder. Ændringen
kan tilbagestilles.
Display
A
B
C
F E D
A.
B.
C.
D.
Timerfunktion
FROSTMATIC-funktion
Lampe for temperatur
Alarmindikator
E. ChildLock-funktion
F. MinuteMinder-funktion
3.2 Aktivering
3.3 Deaktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på apparatets ON/OFF-knap,
hvis displayet er slukket.
Alarmsignalet kan gå i gang efter få
sekunder.
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede standardtemperatur.
Se "Alarm for for høj temperatur" for at
nulstille alarmen.
1. Tryk på ON/OFF i nogle få sekunder.
Displayet slukkes.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
Se under "Indstilling af temperatur" for
at ændre temperaturen.
Hvis der vises "dEMo" på displayet,
henvises der til kapitlet "Fejlfinding".
3.4 Indstilling af temperatur
Fryserens temperatur kan indstilles ved
at trykke på temperaturvælgeren.
Standardtemperatur:
• -18 °C i fryseren
Temperaturindikatoren viser
temperaturen.
DANSK
Den indstillede temperatur
vil blive nået inden for 24
timer. Den indstillede
temperatur huskes efter et
strømsvigt.
3.5 Alarm for for høj
temperatur
Temperaturstigning i fryseren (f.eks. på
grund af strømsvigt) vises ved at:
• alarm- og
frysertemperaturindikatorerne blinker,
• alarmen lyder.
Tryk på en hvilken som helst knap for at
nulstille alarmen.
Lydalarmen afbrydes.
Fryserens temperaturindikator viser den
højeste opnåede temperatur i nogle få
sekunder. Derefter vises den indstillede
temperatur igen.
Alarmindikatoren fortsætter med at
blinke, indtil de normale forhold er
genoprettet.
3.6 FROSTMATIC-funktion
Funktionen FROSTMATIC bruges til
hurtig nedfrysning af friske madvarer og
hindrer samtidig opvarmning af allerede
dybfrosne madvarer.
1. Tryk på knappen Mode, indtil det
tilsvarende symbol vises i displayet.
FROSTMATIC-indikatoren blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
FROSTMATIC-indikatoren vises.
FROSTMATIC-funktionen
afbrydes automatisk efter 52
timer.
Funktionen slås fra før tid
ved at gentage proceduren,
indtil FROSTMATICindikatoren slukkes.
3.7 Alarm for åben låge
En alarm lyder hvis lågen står åben i få
minutter. Alarmen for åben låge bliver
vist ved:
• en blinkende alarmindikator
• en akustisk alarm.
Når forholdene igen er normale (lågen er
lukket), stopper alarmen. Alarmen kan
7
også slås fra ved at trykke på en vilkårlig
knap.
3.8 MinuteMinder-funktion
MinuteMinder-funktionen bruges til at
indstille en lydalarm på et ønsket
tidspunkt, hvilket f.eks. er praktisk, når en
opskrift kræver, at fødevarer køles ned i
et bestemt stykke tid.
Det er også praktisk, når der er brug for
en påmindelse for ikke at glemme de
flasker, der stilles i fryseren med henblik
på hurtig afkøling.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises i displayet.
MinuteMinder-lampen blinker.
Timeren viser den indstillede værdi (30
minutter) i få sekunder.
2. Tryk på temperaturvælgeren for
afkøling eller opvarmning for at
ændre timerens indstilling fra 1 til 90
minutter.
3. Bekræft med et tryk på OK.
MinuteMinder-lampen vises.
Timeren begynder at blinke (min).
Tiden kan ændres når som helst under
nedtællingen og også ved afslutningen
ved at trykke på temperaturvælgeren for
afkøling og opvarmning.
Ved nedtællingens afslutning blinker
MinuteMinder-lampen, og der høres en
lydalarm. Tryk på OK for at slukke for
lyden og afslutte funktionen.
Funktionen kan slukkes når som helst
under nedtællingen ved at gentage
funktionstrinnene, indtil lampen slukkes.
3.9 ChildLock-funktion
Aktivér ChildLock-funktionen for at låse
knapperne og forhindre utilsigtet
betjening.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises i displayet.
ChildLock-indikatoren blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
ChildLock-indikatoren vises.
ChildLock-funktionen slås fra ved at
gentage proceduren, indtil ChildLockindikatoren slukkes.
8
www.aeg.com
4. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
4.1 Opbevaring af frosne
madvarer
Når apparatet tændes igen efter en
længere periode, hvor det ikke har været
anvendt, skal det køre i mindst 2 timer
med funktionen FROSTMATIC slået til,
inden der lægges madvarer ind..
Fryseskufferne gør, at du hurtigt og nemt
kan finde de madvarer, du skal bruge.
Hvis der skal opbevares store mængder
madvarer, tages alle skuffer ud,
undtagen nederste skuffe, der skal blive
siddende for at sikre god luftcirkulation.
På alle hylder er det muligt at anbringe
madvarer som stikker ud over hylderne.
Dog skal der der være mindst 15 mm ud
til døren.
ADVARSEL!
Hvis madvarerne optøs ved
et uheld, f.eks. som følge af
strømsvigt, og
strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne
optøningstid, er det
nødvendigt at spise
madvarerne eller at
tilberede dem og derefter
indfryse dem igen (efter
afkøling).
4.2 Nedfrysning af friske
madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Du behøver ikke ændre indstilling, før du
indfryser små mængder friske madvarer.
Inden indfrysning af friske madvarer
startes FROSTMATIC-funktionen mindst
24 timer, før madvarerne lægges i
frostrummet.
Læg de madvarer, der skal indfryses, i de
to øverste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen indvendig i skabet.
Indfrysningsprocessen varer 24 timer: I
dette tidsrum må der ikke lægges andre
madvarer i, som skal indfryses.
Når indfrysningen er slut, vendes der
tilbage til den ønskede temperatur (se
"FROSTMATIC-funktionen").
4.3 Kuldeakkumulatorer
Fryseren indeholder mindst én
kuldeakkumulator, der øger
opbevaringstiden i tilfælde af
strømafbrydelse eller driftsforstyrrelser.
5. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke sulfosæbe eller
skuremiddel. Det vil skade
overfladen.
5.2 Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i skabet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
DANSK
FORSIGTIG!
Når du flytter skabet, skal du
løfte op i forkanten, så
gulvet ikke bliver ridset.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Det øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
9
5.3 Afrimning af fryseren
Fryserrummet er af frost free-typen. Det
betyder, at der ikke dannes rim, når det
er tændt, hverken på de indvendige
vægge eller på madvarerne.
5.4 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
6. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Hvis noget går galt...
Problem
Mulige årsager
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Lydsignalet eller den visuelle alarm er slået til.
Der er tændt for apparatet Se "Alarm for åben dør" eller
for nylig, eller temperaturen "Alarm for høj temperatur".
er stadig for høj.
Temperaturen i skabet er
for høj.
Se "Alarm for åben dør" eller
"Alarm for høj temperatur".
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk lågen, og åbn den.
Pæren lyser ikke.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
Kompressoren kører hele
tiden.
Temperaturen er indstillet
forkert.
Se under "Betjening".
Der blev lagt for store
mængder mad i på samme
tid.
Vent nogle timer, og kontroller
så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempera- Se klimaklassediagrammet på
tur.
mærkepladen.
10
www.aeg.com
Problem
Mulige årsager
Løsning
Madvarerne var for varme,
da de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Funktionen FROSTMATIC
er slået til.
Se "FROSTMATIC-funktion".
Kompressoren starter ikke
Det er normalt og skyldes
straks, når der er trykket på ikke fejl.
FROSTMATIC-knappen, eller når temperaturen er ændret.
Kompressoren går i gang efter
et stykke tid.
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ikke Tilslut smeltevandsafløbet til
tilsluttet til fordampningsfordampningsbakken.
bakken over kompressoren.
Temperaturen kan ikke indstilles.
FROSTMATIC- eller COOL- Sluk for FROSTMATIC eller
MATIC-funktionen er slået COOLMATIC manuelt, eller
til.
vent, indtil funktionen nulstilles automatisk, for at indstille temperaturen. Se under
"FROSTMATIC- eller COOLMATIC-funktionen".
DEMO vises i displayet.
Apparatet er i demo-tilstand.
Hold OK nede i ca. 10 sekunder, indtil der lyder en lang
advarsel, og displayet slukker
et kort øjeblik.
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Madvarernes temperatur er Lad madvarerne køle ned til
for høj.
stuetemperatur, før de sættes
i skabet.
Funktionen FROSTMATIC
er slået til.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
6.2 Udskiftning af pære
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
Se "FROSTMATIC-funktion".
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
DANSK
11
7. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Opstilling
Apparatet kan installeres et tørt sted
med god udluftning, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Dette apparat opfylder gældende
EØF-direktiver.
7.3 Installation af apparatet og
vending af dør
7.2 Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
Se særskilt vejledning om
installation (krav til
lufttilførsel, nivellering) og
vending af dør.
8. TEKNISKE DATA
Højde
1850 mm
Spænding
230 - 240 V
Bredde
595 mm
Hyppighed
50 Hz
Dybde
668 mm
Temperaturstigningstid
28 t
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
9. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
12
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.......................................................................................... 13
2. TURVALLISUUSOHJEET......................................................................................... 14
3. KÄYTTÖ................................................................................................................... 16
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ......................................................................................... 18
5. HOITO JA PUHDISTUS...........................................................................................18
6. VIANMÄÄRITYS.......................................................................................................19
7. ASENNUS................................................................................................................ 21
8. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................. 21
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
13
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä
vanhemmat lapset sekä rajoitteiset henkilöt
edellyttäen, että heitä on opastettu ja/tai heitä
valvotaan laitteen turvallisessa käytössä ja he
ymmärtävät mahdolliset käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen
tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla
sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään.
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa,
elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
14
www.aeg.com
•
•
•
•
Älä käytä vesisuihketta tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ja
kuljetuspultit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen kuin
kytket laitteen sähköverkkoon. Täten
öljy virtaa takaisin kompressoriin.
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunin tai keittotasojen lähelle.
• Laitteen takaosa on asetettava seinää
kohden.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Älä asenna tätä laitetta liian kosteisiin
tai kylmiin tiloihin, kuten
rakennustelineisiin, autotalliin tai
viinikellariin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
SUOMI
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Varo, ettei jäähdytysputkisto
vaurioidu. Se sisältää isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöön
yhteensopiva maakaasu. Kyseinen
kaasu on syttyvää.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
15
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
16
www.aeg.com
3. KÄYTTÖ
3.1 Käyttöpaneeli
1
6
1
2
3
4
5
Näyttö
Lämpötilan lisäyspainike
Lämpötilan alennuspainike
OK
Esimääritettyjä painikkeiden ääniä
voidaan säätää painamalla
samanaikaisesti Mode-painiketta ja
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
lämpötilan alennuspainiketta muutaman
sekunnin ajan. Asetusta voidaan säätää.
Näyttö
A
B
C
F E D
A.
B.
C.
D.
Ajastin
FROSTMATIC -toiminto
Lämpötilanäyttö
Hälytyksen merkkivalo
3.2 Laitteen käynnistäminen
1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Paina laitteen ON/OFF-painiketta,
jos näyttö ei ole päällä.
Hälytyksen äänimerkki saattaa kuulua
muutaman sekunnin kuluttua.
Lämpötilanäytöt näyttävät asetetun
oletuslämpötilan.
Katso hälytyksen kuittausohjeet kohdasta
"Korkean lämpötilan hälytys".
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta,
katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
Jos "dEMo" syttyy näyttöön, katso osio
"Vianmääritys".
E. ChildLock -toiminto
F. MinuteMinder -toiminto
3.3 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
1. Paina painiketta ON/OFF muutaman
sekunnin ajan.
Näyttö sammuu.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
3.4 Lämpötilan säätäminen
Lämpötilapainikkeilla voidaan säätää
pakastimen lämpötila-asetuksia.
Oletuslämpötila:
• pakastin -18 °C
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun
lämpötilan.
SUOMI
Asetettu lämpötila
saavutetaan 24 tunnin
kuluessa. Asetettu lämpötila
säilyy laitteen muistissa
sähkökatkoksen jälkeen.
3.5 Korkean lämpötilan hälytys
Pakastinosaston lämpötilan
nousemisesta (esimerkiksi sähkökatkon
vuoksi) ilmoitetaan seuraavilla tavoilla:
• hälytyksen ja pakastimen lämpötilan
merkkien vilkkuminen
• kuuluu äänimerkki.
Voit nollata hälytyksen painamalla mitä
tahansa painiketta.
Äänimerkki sammuu.
Pakastimen lämpötilanäyttö näyttää
korkeimman saavutetun lämpötilan
muutaman sekunnin ajan. Tämän jälkeen
näytössä näkyy uudelleen
asetuslämpötila.
Hälytyksen merkkivalo vilkkuu, kunnes
normaalit olosuhteet palautuvat.
3.6 FROSTMATIC -toiminto
FROSTMATIC-toiminto nopeuttaa
tuoreiden elintarvikkeiden pakastumista
suojaten samalla jo pakastettuja ruokia
lämpenemiseltä.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo FROSTMATIC alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
FROSTMATIC-merkkivalo syttyy.
FROSTMATIC-toiminto
kytkeytyy pois toiminnasta
automaattisesti 52 tunnin
kuluttua.
Voit kytkeä toiminnon pois
päältä ennen sen
automaattista päättymistä
toistamalla toimenpiteen,
kunnes merkkivalo
FROSTMATIC sammuu.
3.7 Ovihälytys
Jos ovi on auki muutaman minuutin ajan,
laitteesta kuuluu äänimerkki. Oven
aukiolo ilmaistaan seuraavasti:
• vilkkuva hälytysmerkkivalo
• äänimerkki.
17
Kun olosuhteet ovat palautuneet
normaaleiksi (ovi suljettu), äänimerkki
sammuu. Äänimerkin voi vaientaa myös
painamalla jotakin painiketta.
3.8 MinuteMinder -toiminto
MinuteMinder-toimintoa tulee käyttää
hälytysmerkkiäänen aktivoimiseen
tiettynä ajankohtana, se on hyödyllinen
esimerkiksi silloin, kun elintarvikkeiden
tulee antaa jäähtyä tietyn aikaa.
Se on hyödyllinen myös silloin, kun
tarvitset muistutuksen pakastimeen
pikajäähdytystä varten asetettujen
pullojen poistamiseksi.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo MinuteMinder alkaa vilkkua.
Ajastin näyttää asetetun arvon (30
minuuttia) muutaman sekunnin ajan.
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90
minuuttia painamalla jääkaapin
lämpötilan vähennys- tai
lisäyspainiketta.
3. Vahvista OK-painikkeella.
MinuteMinder-merkkivalo syttyy.
Ajastin alkaa vilkkua (min).
Aika-asetusta voidaan muuttaa milloin
tahansa ajastuksen aikana ja sen
päättyessä painamalla lämpötilan
alennuspainiketta ja lämpötilan
lisäyspainiketta.
Kun ajastimen aika on kulunut umpeen,
MinuteMinder-merkkivalo vilkkuu ja
laitteesta kuuluu äänimerkki. Paina OKpainiketta äänimerkin pois päältä
kytkemiseksi ja toiminnon lopettamiseksi.
Toiminto voidaan kytkeä pois päältä
milloin tahansa ajanlaskennan aikana
toistamalla toiminnon vaiheet, kunnes
merkkivalo sammuu.
3.9 ChildLock -toiminto
Kytke ChildLock-toiminto päälle
painikkeiden lukitsemiseksi ja estääksesi
painikkeiden tahattoman käytön.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo ChildLock alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
ChildLock-merkkivalo syttyy.
18
www.aeg.com
Voit kytkeä ChildLock-toiminnon pois
päältä toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo ChildLock sammuu.
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
4.1 Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään 2 tunnin
ajan FROSTMATIC-toiminnolla.
Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät
haluamasi pakkauksen helposti ja
nopeasti. Jos pakastat suuren määrän
elintarvikkeita, poista kaikki laatikot
alalaatikkoa lukuun ottamatta.
Alalaatikon on oltava paikallaan, jotta
ilmankierto toimii asianmukaisesti.
Kaikille hyllyille on mahdollista sijoittaa
elintarvikkeita, jotka tulevat korkeintaan
15 mm oven yli.
VAROITUS!
Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun
sähkö on ollut poikki
pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun
ajan, sulaneet elintarvikkeet
on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa
uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
4.2 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat pieniä määriä tuoreita
elintarvikkeita, asetusta ei tarvitse
muuttaa.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FROSTMATIC-toiminto vähintään 24
tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Laita pakastettavat elintarvikkeet kahteen
yläosastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee
laitteen sisäpuolella.
Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, palauta
lämpötila normaaliin säilytyslämpötilaan
(katso kohta "FROSTMATIC-toiminto").
4.3 Kylmävaraajat
Pakastimeen kuuluu vähintään yksi
kylmävaraaja, joka pidentää
kylmäsäilytysaikaa sähkökatkon tai
toimintahäiriön sattuessa.
5. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita
tai hankaavia jauheita, sillä
ne vahingoittavat pintoja.
SUOMI
5.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
kaapin sisällä olevia putkia ja
kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
HUOMIO!
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta
lattiaa.
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
19
Tämä toimenpide parantaa laitteen
suorituskykyä ja säästää energiaa.
5.3 Pakastimen sulattaminen
Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä
merkitsee sitä, että huurretta ei
muodostu laitteen toiminnan aikana
pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle.
5.4 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
6. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Laitteen käyntiääni on kova. Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
Korjaustoimenpide
Tarkista, onko laite vakaa.
Pakastin on juuri kytketty
Katso kohta "Ovihälytys" tai
päälle tai lämpötila on vielä "Korkean lämpötilan hälytys".
liian korkea.
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Katso kohta "Ovihälytys" tai
"Korkean lämpötilan hälytys".
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Kompressori käy jatkuvasti.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
20
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laitteeseen on pantu monia elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko
arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto".
Kompressori ei käynnisty
heti FROSTMATIC-painikkeen painamisen tai
lämpötilan muuttamisen
jälkeen.
Tämä on normaalia, eikä
tarkoita vikaa.
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
FROSTMATIC tai COOLKytke FROSTMATIC tai
MATIC-toiminto on kytketty COOLMATIC pois päältä manpäälle.
uaalisesti tai odota, kunnes
toiminto nollautuu automaattisesti lämpötilan asettamiseksi.
Katso kohta "FROSTMATICtai COOLMATIC-toiminto".
DEMO tulee näkymään
näyttöön.
Laite on esitystilassa.
Pidä OK-painiketta painettuna
noin 10 sekunnin ajan, kunnes
kuulet pitkän äänimerkin ja
näyttö sammuu lyhyeksi ajaksi.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto".
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
6.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
SUOMI
21
7. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
SN
+10°C – +32°C
N
+16 °C – +32°C
ST
+16 °C – +38°C
T
+16 °C – +43 °C
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää EECdirektiivien vaatimukset.
7.3 Laitteen asennus ja luukun
avautumissuunnan vaihtaminen
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa
koskevat ohjeet (ilmankieroa
ja tasapainotusta koskevat
vaatimukset).
7.2 Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
8. TEKNISET TIEDOT
Korkeus
1850 mm
Jännite
230 - 240 V
Leveys
595 mm
Taajuus
50 Hz
Syvyys
668 mm
Käyttöönottoaika
28 h
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
9. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
22
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.................................................................................23
2. SIKKERHETSANVISNINGER...................................................................................24
3. BRUK.........................................................................................................................25
4. DAGLIG BRUK......................................................................................................... 27
5. STELL OG RENGJØRING.......................................................................................28
6. FEILSØKING............................................................................................................ 29
7. MONTERING...........................................................................................................30
8. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 31
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du valgte dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi ber deg
bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan få mest
mulig ut av produktet.
Gå inn på vårt nettsted for å finne:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
23
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på
et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og sårbare personer
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og
oppover, og av personer med reduserte evner hvis de
har tilsyn og/eller får instruksjon i sikker bruk av
produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger
og liknende bruk som:
– Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer
og andre arbeidsmiljøer
– Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og
andre boligtyper
Hold ventilasjonsåpningene i produktets kabinett eller
i den innebygde strukturen fri for hindringer.
Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som
ikke produsenten har anbefalt for å gjøre
avrimingsprosessen raskere.
Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
Ikke bruk elektriske apparater inne i skapet, hvis de
ikke er av en type som anbefales av produsenten.
Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun
nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
24
www.aeg.com
•
•
skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler
eller metallgjenstander.
Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser
med brannfarlig drivgass i dette produktet.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå skader.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasjen og
transportboltene.
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Sørg for at luften kan sirkulere rundt
produktet.
• Vent minst 4 timer før du kobler
produktet til strømforsyningen. Dette
er for at oljen skal kunne renne tilbake
i kompressoren.
• Ikke installer produktet i nærheten av
radiatorer, komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Baksiden av produktet må stå mot
veggen.
• Ikke installer produktet der det er
direkte sollys.
• Ikke monter dette produktet på
steder som er for fuktige eller kalde,
slik som konstruksjonstilbygg, garasjer
eller vinkjellere.
• Når du skal flytte produktet, løft den i
fremkant for ikke å skrape opp gulvet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på
typeskiltet og strømforsyningen i
huset. Hvis det ikke er det, må du
kontakt en elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Ikke legg elektriske produkter (f. eks
iskremmaskin) i produktet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Vær forsiktig så du ikke forårsaker
skade på kjølemiddelkretsen. Den
inneholder isobutan (R600a), en
naturgass uten innvirkning på miljøet.
Denne gassen er brannfarlig.
NORSK
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Ventiler
rommet godt.
• Ikke la varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til
produktet.
• Ikke legg mineralvann i fryseren.
Dette vil skape press på beholderen.
• Ikke oppbevar lett antennelig gass
eller væske i produktet.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
• Ikke berør kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Ikke berør eller ta ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
• Ikke frys mat om igjen som er tinet.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om
nødvendig. Hvis avløpet er blokkert,
vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.
2.5 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette
produktet er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
3. BRUK
3.1 Betjeningspanel
1
6
1
2
3
4
Display
Temperatur, plussknapp
Temperatur, minusknapp
OK
5
25
4
3
5 Mode
6 ON/OFF
2
26
www.aeg.com
Det er mulig å endre den
forhåndsdefinerte lyden for knapper ved
å holde knappen Mode og knappen for
senking av temperatur inne samtidig i
noen sekunder. Endringen kan
tilbakestilles.
Display
A
B
C
F E D
A.
B.
C.
D.
Tidsur-funksjon
FROSTMATIC-funksjon
Temperaturindikator
Alarmindikator
E. ChildLock-funksjon
F. MinuteMinder-funksjon
3.2 Slå på
3.5 Alarm ved høy temperatur
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på knappen ON/OFF hvis
displayet er av.
Alarmen kan gå etter noen sekunder.
Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
For å nullstille alarmen, se "Alarm ved
høy temperatur".
En temperaturøkning i fryseseksjonen
(for eksempel på grunn av tidligere
strømbrudd) vises ved at:
For å stille inn en annen temperatur, se
"Regulere temperaturen".
Hvis "dEMo" vises på displayet, se
«Feilsøking».
3.3 Slå av
1. Trykk ON/OFF i et par sekunder.
Da slukkes displayet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3.4 Regulere temperaturen
Den innstilte temperaturen på fryseren
kan justeres ved å trykke på
termostatknappen.
Standard temperatur:
• -18 °C i fryseren
Temperaturindikatoren viser innstilt
temperatur.
Den innstilte temperaturen
nås innen 24 timer. Etter
strømbrudd forblir den
innstilte temperaturen
lagret.
• alarm og fryserens
temperaturindikatorer blinker;
• lydsignalet høres.
Trykk på hvilken som helst knapp for å
tilbakestille alarmen.
Lydsignalet slås av.
Fryserens temperaturindikator viser den
høyest oppnådde temperaturen i noen
sekunder. Viser deretter den innstilte
temperaturen igjen.
Alarmindikatoren fortsetter å blinke til
normale forhold gjenopprettes.
3.6 FROSTMATIC-funksjon
FROSTMATIC-funksjonen fremskynder
frysing av ferske matvarer og beskytter
samtidig allerede innlagte matvarer mot
uønsket temperaturøkning.
1. Trykk på knappen Mode til
tilsvarende ikon kommer til syne.
FROSTMATIC-indikatoren blinker.
2. Trykk på knappen OK for å bekrefte.
FROSTMATIC-indikatoren vises.
NORSK
FROSTMATIC-funksjonen
slår seg automatisk av etter
52 timer.
For å slå av funksjonen før
den deaktiveres automatisk
gjentar du trinnene til
FROSTMATIC-indikatoren
slukkes.
3.7 Alarm ved åpen dør
Hvis døren blir stående åpen i noen
minutter, aktiveres en alarm. Alarmen
ved åpen dør vises ved:
• en blinkende alarmindikator;
• det avgis et lydsignal.
Når normale forhold er gjenopprettet
(døren er lukket), stopper alarmen.
Lydsignalet kan slås av ved å trykke på en
hvilken som helst knapp.
3.8 MinuteMinder-funksjon
MinuteMinder-funksjonen skal brukes til
å stille inn en alarm på et ønsket
tidspunkt. Denne funksjonen er nyttig for
eksempel når en oppskrift krever at du
avkjøler matprodukter i en viss tid.
Den er også nyttig hvis du trenger en
påminnelse for ikke å glemme flasker
som du har satt i fryseren så de skal bli
fort kalde.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
27
MinuteMinder-indikatoren blinker.
Tidsuret viser den innstilte verdien (30
minutter) i noen sekunder.
2. Trykk på temperatur pluss- eller
temperatur minus-knappen for å
endre den innstilte verdien for
tidsuret fra 1 til 90 minutter.
3. Trykk på OK for å bekrefte.
MinuteMinder-indikatoren vises.
Tidsuret begynner å blinke (min).
Du kan når som helst endre tidspunktet
under nedtellingen og på slutten, ved å
trykke på minus eller pluss.
Når nedtellingen er slutt blinker
MinuteMinder-indikatoren og det høres
en alarm. Trykk på OK for å skru av lyden
og avslutte funksjonen.
Det er mulig å deaktivere funksjonen når
som helst under nedtellingen ved å
gjenta funksjonstrinnene til indikatoren
slår seg av.
3.9 ChildLock-funksjon
Aktiver ChildLock-funksjonen hvis du vil
låse knappene og hindre utilsiktet
betjening.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
ChildLock-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK for å bekrefte.
ChildLock-indikatoren vises.
For å deaktivere ChildLock-funksjonen
gjentas prosedyren til ChildLockindikatoren slukkes.
4. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
4.1 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når produktet slås på for første gang
eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 2 timer
med FROSTMATIC-funksjonen slått på.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Skal du
oppbevare store mengder mat, kan du ta
ut alle skuffene bortsett fra den nederste
skuffen, som må være på plass for å gi
god luftsirkulasjon. På alle hyllene kan du
la matvarene stikke ut 15 mm fra døren.
ADVARSEL!
Dersom det oppstår tining,
f.eks. på grunn av
strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger
enn den verdien som er
oppført i tabellen over
tekniske egenskaper under
"stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt
som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses inn
igjen (etter avkjøling).
28
www.aeg.com
4.2 Frysing av fersk mat
Fryserdelen passer for frysing av fersk
mat, og lagring av frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Det er ikke nødvendig å endre den
aktuelle innstillingen når du vil fryse
mindre mengder ferske matvarer.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FROSTMATIC-funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses
legges i fryserommet.
Innfrysingsprosessen varer i ett døgn: i
løpet av denne perioden må du ikke
legge inn flere matvarer som skal fryses.
Når fryseprosessen er ferdig, går du
tilbake til ønsket temperatur igjen (se
«Funksjon FROSTMATIC»).
4.3 Fryseelementer
Fryseren har minst et fryseelement som
øker oppbevaringstiden i tilfelle
strømbrudd.
Plasser maten som skal fryses i de to
øverste rommene.
Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer er spesifisert på typeskiltet, en
etikett som sitter inne i produktet.
5. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i nye
produkter. Husk å tørke nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, da dette vil
skade finishen.
5.2 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i kabinettet.
FORSIKTIG!
Unngå skader på
kjølesystemet.
FORSIKTIG!
Når du skal flytte skapet, løft
den i fremkant for ikke å
skrape opp gulvet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
5.3 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen er frostfri. Det vil si at det
ikke danner seg rim mens apparatet er i
drift, verken på veggene eller på maten.
5.4 Perioder uten bruk
Hvis produktet ikke skal brukes over
lengre tid tas følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
NORSK
29
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig
lukt.
6. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produktet er støyintensivt.
Produktet står ikke stødig.
Kontroller at produktet står
stabilt.
Hørbar eller visuell alarm er
på.
Kabinettet er nettopp slått
på eller temperaturen er
fremdeles for høy.
Se "Alarm ved åpen dør" eller
"Alarm ved høy temperatur".
Temperaturen i produktet
er for høy.
Se "Alarm ved åpen dør" eller
"Alarm ved høy temperatur".
Lampen lyser ikke.
Lampen er i standbymodus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Drift".
Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet på
merkeplaten.
Matproduktene som ble
lagt ned i produktet var for
varm.
La matprodukter avkjøle seg til
romtemperatur før du legger
den i fryseren.
Funksjonen FROSTMATIC
er aktivert.
Se "FROSTMATIC -funksjonen".
Kompressoren starter ikke
med en gang etter at du
har trykket på FROSTMATIC, eller etter at temperaturen er endret.
Dette er normalt, det har
ikke oppstått noen feil.
Kompressoren starter etter en
viss tid.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ikke Fest smeltevannsrøret til forkoblet til fordamperbrettet damperbrettet.
over kompressoren.
30
www.aeg.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Det er ikke mulig å stille inn Funksjonen FROSTMATIC
temperaturen.
eller COOLMATIC er aktivert.
Slå av FROSTMATIC eller
COOLMATIC manuelt, eller
vent til funksjonen tilbakestilles automatisk for å velge
temperaturen. Se etter i funksjonen "FROSTMATIC eller
COOLMATIC".
DEMO vises på displayet.
Produktet er i demonstrasjonsmodus.
Hold OK nede i ca. 10 sek. til
det høres en lang lyd og displayet slukkes en kort stund.
Temperaturen i produktet
er for høy/lav.
Temperaturregulatoren er
ikke riktig innstilt.
Still inn en lavere/høyere temperatur.
Matvarene har for høy temperatur.
La matvarene avkjøle seg til
romtemperatur før du legger
til oppbevaring.
Funksjonen FROSTMATIC
er aktivert.
Se "FROSTMATIC -funksjonen".
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
6.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart LED-taklys.
7. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Plassering
Dette produktet kan monteres på et sted
der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
produktet:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
T
+16°C til + 43°C
7.2 Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat
jording i overensstemmelse med
NORSK
gjeldende forskrifter. Kontakt en
faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
31
7.3 Installering av produktet
og omhengsling av døren
Se separate instrukser om
montering (ventileringskrav,
nivellering) og dørhengsel.
8. TEKNISKE DATA
Høyde
1850 mm
Energitilførsel
230 – 240 V
Bredde
595 mm
Frekvens
50 Hz
Dybde
668 mm
Hevetid
28 t
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på produktet, på den
utvendige eller innvendige siden på
produktet og på energietiketten.
9. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
32
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.................................................................................. 33
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................................................34
3. ANVÄNDNING........................................................................................................ 36
4. DAGLIG ANVÄNDNING.........................................................................................38
5. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 38
6. FELSÖKNING.......................................................................................................... 39
7. INSTALLATION....................................................................................................... 41
8. TEKNISKA DATA..................................................................................................... 41
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell,
PNC, serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
33
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
Denna apparat kan användas av barn som är 8 år och
äldre och av personer med nedsatt kapacitet, förutsatt
att de har fått instruktioner och/eller tillsyn när det
gäller säker användning av apparaten och att de
förstår de potentiella riskerna.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra rengöring eller underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i
produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för
att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.
Var noga med att inte skada kylkretsen.
Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
34
www.aeg.com
•
•
•
•
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra
produkten.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när apparaten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
• Vänta minst 4 timmar innan du
ansluter produkten till eluttaget.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Produktens bakre yta måste ställas
mot väggen.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Montera inte den här produkten i
områden som är för fuktiga eller för
kalla, som t.ex. byggnadsförråd,
garage eller vinkällare.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Hushållsapparaten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
SVENSKA
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Var försiktig så att du inte skadar
kylkretsen. Den innehåller isobutan
(R600a), en naturgas som är
miljöanpassad i hög grad. Denna gas
är lättantändlig.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frusna maten.
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
35
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.5 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
36
www.aeg.com
3. ANVÄNDNING
3.1 Kontrollpanelen
1
6
1
2
3
4
5
Display
Knapp för att höja temperaturen
Knapp för att sänka temperaturen
OK
Det går att ändra de förinställda
knappljuden genom att samtidigt trycka
in Mode-knappen och knappen för att
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
sänka temperaturen i några sekunder.
Ljudet kan ändras tillbaka.
Display
A
B
C
F E D
A.
B.
C.
D.
Timerfunktion
FROSTMATIC-funktion
temperaturdisplay
Larmindikering
E. ChildLock-funktion
F. MinuteMinder-funktion
3.2 Slå på
3.3 Stänga av
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på produktens ON/OFF om
displayen inte är tänd.
Larmet kan ljuda efter några sekunder.
Temperaturindikatorerna visar den
inställda standardtemperaturen.
För återställning av larmet, se "Larm vid
för hög temperatur".
1. Tryck på ON/OFF i några sekunder.
Displayen stängs av.
2. Koppla bort produkten från
eluttaget.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om
du vill välja en annan temperatur.
Om "dEMo" visas på displayen, se
kapitel ”Felsökning”.
3.4 Temperaturreglering
Den inställda temperaturen för frysen kan
justeras genom att man trycker på
temperaturknapparna.
Standardtemperatur:
• -18 °C i frysen
Temperaturdisplayen visar den inställda
temperaturen.
SVENSKA
Den inställda temperaturen
uppnås inom 24 timmar.
Efter ett strömavbrott sparas
den inställda temperaturen.
3.5 Larm vid för hög
temperatur
37
• en ljudsignal.
När normala förhållanden har återställts
(dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.
Ljudsignalen kan stängas av genom att
trycka på valfri knapp
3.8 MinuteMinder-funktion
En temperaturökning i frysen (t.ex. på
grund av ett tidigare strömavbrott)
indikeras på följande sätt:
MinuteMinder-funktionen används för att
ställa in ett ljudlarm på önskad tid. Det är
användbart när t.ex. matvaror enligt
receptet ska svalna en viss tid.
• indikatorerna för larm och
frystemperatur blinkar
• ljudsignalen ljuder.
Det är även praktiskt när det behövs en
påminnelse för att inte glömma flaskorna
i frysen som snabbkyls.
Tryck på valfri knapp för att återställa
larmet.
Ljudsignalen stängs av.
Frysens temperaturindikator visar den
högsta uppnådda temperaturen i några
sekunder. Därefter visas återigen den
inställda temperaturen.
Larmindikatorn fortsätter att blinka tills
normala förhållanden råder igen.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
MinuteMinder-indikatorn blinkar.
Timern visar det inställda värdet (30
minuter) i några sekunder.
2. Tryck på knappen för att sänka eller
höja temperaturen för att ändra det
inställda värdet från 1 till 90 minuter.
3. Tryck på OK för att bekräfta.
MinuteMinder-indikatorn visas.
Timern börjar att blinka (min).
Det går att ändra den inställda tiden när
som helst under nedräkningen och innan
den är över genom att trycka på knappen
för att sänka temperaturen och knappen
för att höja temperaturen.
3.6 FROSTMATIC-funktion
FROSTMATIC-funktionen accelererar
frysningen av färska varor och skyddar
samtidigt redan fryst mat från oönskad
uppvärmning.
1. Tryck på Mode-knappen tills
motsvarande symbol visas.
FROSTMATIC-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att
bekräfta.
FROSTMATIC-indikatorn visas.
FROSTMATIC-funktionen
stängs av automatiskt efter
52 timmar.
Stäng av funktionen innan
den kommit till det
automatiska slutet genom
att upprepa stegen tills
FROSTMATIC-indikatorn
slocknar.
3.7 Larm vid öppen dörr
Ett ljudlarm avges om dörren lämnas
öppen några minuter. Larmtillståndet för
öppen dörr indikeras av att:
• en larmindikator blinkar
När nedräkningen är över blinkar
MinuteMinder-indikatorn och ett ljudlarm
hörs. Tryck på OK-knappen för att stänga
av ljudet och avsluta funktionen.
Du kan när som helst under
nedräkningen stänga av funktionen
genom att upprepa funktionsstegen tills
indikatorn slocknar.
3.9 ChildLock-funktion
Aktivera ChildLock-funktionen för att låsa
knapparna så att de inte oavsiktligen
trycks in.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
ChildLock-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
ChildLock-indikatorn visas.
Inaktivera ChildLock-funktionen genom
att upprepa proceduren tills ChildLockindikatorn släcks.
38
www.aeg.com
4. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
4.1 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst två timmar med FROSTMATICfunktionen på innan du lägger in några
matvaror. Fryslådorna gör att du snabbt
och enkelt kan hitta det matpaket du
söker. Om stora mängder mat skall
förvaras, plocka ur alla lådor utom den
nedre lådan. Denna måste vara på plats
för att säkerställa god luftcirkulation. På
alla hyllor kan man placera mat som
sticker ut 15 mm från dörren.
VARNING!
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges i den tekniska
informationen under
"Säkerhet vid strömavbrott",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
Den aktuella inställningen behöver inte
ändras för att frysa in en liten mängd
färska livsmedel.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FROSTMATIC-funktionen minst
24 timmar innan livsmedlet som skall
frysas placeras i frysfacket.
Placera livsmedel som skall frysas i de två
översta facken.
Den största mängd mat som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten som
sitter på insidan.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
Återgå till önskad temperatur (se
"FROSTMATIC-funktionen") när
infrysningen är klar.
4.3 Frysklampar
Frysen är utrustad med minst en
frysklamp som ökar förvaringstiden i
händelse av ett strömavbrott eller
funktionsfel.
4.2 Frysa färskvaror
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
5. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inga starka
rengöringsmedel eller
skurpulver eftersom sådana
produkter skadar ytfinishen.
SVENSKA
5.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Dra inte i, flytta inte och
undvik att skada
rörledningarna och kablarna
inne i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig så att du inte
skadar kylsystemet.
FÖRSIKTIGHET!
När du flyttar produkten ska
du lyfta upp den i
framkanten så att inte golvet
repas.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
39
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar produktens
prestanda och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
5.3 Avfrostning av frysen
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
5.4 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
6. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Kylskåpet bullrar.
Kylskåpet står ostadigt.
Kontrollera om kylskåpet står
stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Kylskåpet har nyligen slagits på eller temperaturen
är fortfarande för hög.
Se avsnitt "Larm vid öppen
dörr" eller "Larm vid för hög
temperatur".
Temperaturen i kylskåpet är Se avsnitt "Larm vid öppen
för hög.
dörr" eller "Larm vid för hög
temperatur".
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Temperatur är felaktigt inställd.
Se kapitlet "Drift".
40
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Funktionen FROSTMATIC
är på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Kompressorn startar inte
omedelbart när FROSTMATIC-knappen trycks in
eller när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indikerar inte att något fel har
uppstått.
Kompressorn startar efter en
stund.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen FROSTMATIC
Stäng av FROSTMATIC eller
eller COOLMATIC är påsla- COOLMATIC manuellt eller
gen.
vänta med att ställa in temperaturen tills funktionen har återställts automatiskt. Se
"FROSTMATIC- eller COOLMATIC-funktionen".
DEMO visas på displayen.
Kylskåpet är i demonstrationsläge.
Temperaturen i kylskåpet är Temperaturen är felaktigt
för låg/hög.
inställd.
Håll OK intryckt ca 10 sek tills
en ljudsignal hörs och displayen släcks en stund.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Funktionen FROSTMATIC
är på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
6.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
SVENSKA
41
7. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Placering
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
produktens märkdata som anges på
typskylten före anslutning till ett
eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta produkten till
en separat jord enligt gällande
bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
7.3 Installera produkten och
hänga om dörren
7.2 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
Se separata anvisningar om
installation (ventilationskrav,
avvägning) och omhängning
av dörren.
8. TEKNISKA DATA
Höjd
1850 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Bredd
595 mm
Frekvens
50 Hz
Djup
668 mm
Temperaturökningstid
28 tim.
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
9. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
42
www.aeg.com
SVENSKA
43
280155989-A-112016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement