Aeg S53310KDW0 Handleiding


Add to My manuals
40 Pages

advertisement

Aeg S53310KDW0 Handleiding | Manualzz

NL

Gebruiksaanwijzing

Koelkast

EN

User Manual

Refrigerator

FR

Notice d'utilisation

Réfrigérateur

DE

Benutzerinformation

Kühlschrank

2

11

19

28

S53310KDW0

2 www.aeg.com

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.......................................................................................3

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................................................. 4

3. BEDIENINGSPANEEL............................................................................................... 5

4. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................... 6

5. ONDERHOUD EN REINIGING................................................................................ 6

6. PROBLEEMOPLOSSING.......................................................................................... 7

7. MONTAGE ................................................................................................................9

8. TECHNISCHE GEGEVENS....................................................................................... 9

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com/webselfservice

Registreer uw product voor een betere service: www.registeraeg.com

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

NEDERLANDS

1.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.

Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

1.1

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf

8 jaar en ouder en door personen met beperkingen, mits ze zijn voorgelicht over het veilige gebruik van het apparaat en de potentiële gevaren en/of ze onder toezicht staan.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.

1.2

Algemene veiligheid

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:

Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen

Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere woonomgevingen

Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.

Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.

3

4 www.aeg.com

Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.

Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met drijfgas in dit apparaat.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

2.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Montage

WAARSCHUWING!

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

• Verwijder de verpakking en de transportbouten.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

• Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan circuleren.

• Wacht ten minste 4 uur alvorens het apparaat aan de netstroom aan te sluiten. Hierdoor kan de olie terug in de compressor stromen.

• Installeer het apparaat niet in de nabijheid van radiators, fornuizen, ovens of kookplaten.

• De achterzijde van het apparaat moet tegen de muur worden geplaatst.

• Installeer het apparaat niet op een plaats met direct zonlicht.

• Gebruik dit apparaat niet in gebieden die te vochtig of te koud zijn, zoals bijgebouwen, garages of kelders.

• Til de voorkant van het apparaat op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen.

2.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.

• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

• Zorg dat u de elektrische onderdelen

(hoofdstekker, kabel, compressor) niet beschadigt. Neem contact met de erkende servicedienst of een elektricien om de elektrische onderdelen te wijzigen.

• De stroomkabel moet lager blijven dan het niveau van de stopcontact.

• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is

voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

2.3 Gebruik

WAARSCHUWING!

Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken.

• De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

• Plaats geen elektrische apparaten

(bijv. ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard door de fabrikant.

• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet beschadigt. Het bevat isobutaan

(R600a), aardgas met een hoge ecologische compatibiliteit. Dit gas is ontvlambaar.

• Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg er dan voor dat er zich geen vlammen en andere ontstekingsbronnen in de kamer bevinden. Ventileer de kamer goed.

• Zet geen hete items op de kunststofonderdelen van het apparaat.

• Bewaar geen ontvlambare gassen en vloeistoffen in het apparaat.

• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

• Raak de compressor of condensator niet aan. Ze zijn heet.

2.4 Binnenverlichting

• Het type lampje gebruikt voor dit apparaat is niet geschikt voor de

3.

BEDIENINGSPANEEL

3.1 Inschakelen

1.

Steek de stekker in het stopcontact.

2.

Draai de temperatuurknop naar rechts op een gemiddelde stand.

NEDERLANDS verlichting van huishoudelijke ruimten.

2.5 Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen mogen de eenheid onderhouden en herladen.

• Controleer regelmatig de afvoer van het apparaat en reinig het indien nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.

2.6 Verwijdering

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

• Verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

• Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.

• Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen. Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Veroorzaak geen schade aan het deel van de koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar bevindt.

5

3.2 Uitschakelen

Draai de temperatuurknop op de stand

"O" om het apparaat uit te schakelen.

6 www.aeg.com

3.3 Temperatuurregeling

De temperatuur wordt automatisch geregeld.

Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.

De exacte instelling moet echter worden gekozen rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:

• de kamertemperatuur

• hoe vaak de deur geopend wordt

• de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard

• de plaats van het apparaat

1.

Draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen.

4.

DAGELIJKS GEBRUIK

2.

Draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen.

LET OP!

Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken, waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te beperken.

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

4.1 DYNAMICAIR

Met de DYNAMICAIR-functie worden etenswaren snel gekoeld en wordt de temperatuur in het koelvak gelijkmatiger behouden. Het wordt aangeraden de functie DYNAMICAIR in te schakelen als de kamertemperatuur hoger dan 25° C is.

5.

ONDERHOUD EN REINIGING

Om het DYNAMICAIR-apparaat in te schakelen drukt u op de knop die erop zit.

Het groene lampje gaat aan.

Als u het apparaat uitschakelt, vergeet dan niet ook de ventilator uit te zetten door nogmaals op de knop te drukken.

Het groene lampje gaat uit.

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

5.1 De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.

LET OP!

Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.

5.2 Periodieke reiniging

LET OP!

Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.

LET OP!

Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

LET OP!

Til de voorkant van de koelkast op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen.

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

1.

Maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

2.

Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon en vrij van restjes zijn.

3.

Spoel ze af en maak ze grondig droog.

4.

Maak indien toegankelijk de condensor en de compressor aan de achterkant van het apparaat schoon met een borstel.

Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.

5.3 Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale

6.

PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

NEDERLANDS 7 werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd.

Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.

Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen.

5.4 Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:

1.

Trek de stekker uit het stopcontact.

2.

Verwijder al het voedsel.

3.

Maak het apparaat en alle toebehoren schoon.

4.

Laat de deur/deuren open staan om onaangename luchtjes te voorkomen.

8 www.aeg.com

6.1 Wat moet u doen als…

Probleem Mogelijke oorzaak

Het apparaat maakt lawaai. Het apparaat is niet stevig en stabiel geplaatst.

Het lampje werkt niet.

Het lampje staat in de stand-by stand.

Het lampje is stuk.

De compressor werkt continu.

Er loopt water in de koelkast.

Oplossing

Controleer of het apparaat stabiel staat.

Sluit en open de deur.

De temperatuur is goed ingesteld.

Er worden veel producten tegelijk geplaatst.

Zie 'Het lampje vervangen'.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.

Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.

Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.

De omgevingstemperatuur is te hoog.

Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was te warm.

Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het bewaart.

De waterafvoer is verstopt.

Reinig de waterafvoer.

Er ligt water op de vloer.

De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.

Producten verhinderen dat het water in de wateropvangbak loopt.

De dooiwaterafvoer is niet aangesloten op de verdamperbak boven de compressor.

De temperatuurknop is niet goed ingesteld.

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

Stel een hogere/lagere temperatuur in.

De temperatuur van het voedsel is te hoog.

Er worden veel producten tegelijk bewaard.

Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.

Conserveer minder producten tegelijk.

Bel, wanneer het advies niet tot resultaten leidt, de dichtstbijzijnde klantenservice voor dit merk.

6.2 Het lampje vervangen

LET OP!

Trek de stekker uit het stopcontact.

1.

Trek met uw vingers aan de linkerkant van de lampekap om deze te ontgrendelen. Verwijder de kap door deze naar u toe te trekken.

1

2

1

NEDERLANDS

2.

Vervang hem met een lampje met identiek vermogen en vorm dat specifiek ontworpen is voor huishoudelijke apparaten (het maximale vermogen wordt weergegeven op de lamp zelf).

3.

Plaats de afdekking van het lampje terug.

4.

Steek de stekker in het stopcontact.

5.

Open de deur.

Controleer of het lampje gaat branden.

9

7.

MONTAGE

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

7.1 Opstelling

Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een droge, goed geventileerde plaats binnen waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

Klimaatklasse

Omgevingstemperatuur

SN

N

ST

T

+10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

7.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet

• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het

8.

TECHNISCHE GEGEVENS

typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien

• De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.

• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.

7.3 Installatie van het apparaat en het omdraaien van de deur

Raadpleeg afzonderlijke instructies voor installatie

(ventilatievereisten, waterpas zetten) en omdraaien van de deur.

Hoogte

Breedte

Diepte

1544 mm

595 mm

668 mm

Spanning

Tijd

230 – 240 V

50 Hz

10 www.aeg.com

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de binnen- of buitenkant van het apparaat en op het energielabel.

9.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool

. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

ENGLISH 11

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.........................................................................................12

2. SAFETY INSTRUCTIONS........................................................................................ 13

3. CONTROL PANEL...................................................................................................14

4. DAILY USE................................................................................................................15

5. CARE AND CLEANING.......................................................................................... 15

6. TROUBLESHOOTING.............................................................................................16

7. INSTALLATION....................................................................................................... 18

8. TECHNICAL DATA..................................................................................................18

FOR PERFECT RESULTS

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.

Visit our website for:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information: www.aeg.com/webselfservice

Register your product for better service: www.registeraeg.com

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance: www.aeg.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.

The information can be found on the rating plate.

Warning / Caution-Safety information

General information and tips

Environmental information

Subject to change without notice.

12 www.aeg.com

1.

SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damages that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1

Children and vulnerable people safety

This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced capabilities provided that they have been given instruction and/or supervision regarding the safe use of the appliance and understand the potential hazards involved.

Do not let children play with the appliance.

Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.

1.2

General Safety

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and other working environments

By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other residential type environments

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Do not damage the refrigerant circuit.

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

ENGLISH 13

Do not use water spray and steam to clean the appliance.

Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

2.

SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation

WARNING!

Only a qualified person must install this appliance.

• Remove all the packaging and the transit bolts.

• Do not install or use a damaged appliance.

• Follow the installation instruction supplied with the appliance.

• Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.

• Make sure the air can circulate around the appliance.

• Wait at least 4 hours before connecting the appliance to the power supply. This is to allow the oil to flow back in the compressor.

• Do not install the appliance close to radiators or cookers, oven or hobs.

• The rear of the appliance must stand against the wall.

• Do not install the appliance where there is direct sunlight.

• Do not install this appliance in areas that are too humid or too colds, such as the construction appendices, garages or wine cellars.

• When you move the appliance, lift it by the front edge to avoid scratching the floor.

2.2 Electrical connection

WARNING!

Risk of fire and electrical shock.

• The appliance must be earthed.

• Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply. If not, contact an electrician.

• Always use a correctly installed shockproof socket.

• Do not use multi-plug adapters and extension cables.

• Make sure not to cause damage to the electrical components (e.g. mains plug, mains cable, compressor).

Contact the Authorised Service

Centre or an electrician to change the electrical components.

• The mains cable must stay below the level of the mains plug.

• Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.

• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

2.3 Use

WARNING!

Risk of injury, burns, electrical shock or fire.

14 www.aeg.com

• Do not change the specification of this appliance.

• Do not put electrical appliances (e.g.

ice cream makers) in the appliance unless they are stated applicable by the manufacturer.

• Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit. It contains isobutane (R600a), a natural gas with a high level of environmental compatibility. This gas is flammable.

• If damage occurs to the refrigerant circuit, make sure that there are no flames and sources of ignition in the room. Ventilate the room.

• Do not let hot items to touch the plastic parts of the appliance.

• Do not store flammable gas and liquid in the appliance.

• Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.

• Do not touch the compressor or the condenser. They are hot.

2.4 Internal light

• The type of lamp used for this appliance is not suitable for household room illumination

2.5 Care and cleaning

WARNING!

Risk of injury or damage to the appliance.

3.

CONTROL PANEL

3.1 Switching on

1.

Connect the mains plug to the mains socket.

2.

Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting.

3.2 Switching off

To turn off the appliance, turn the temperature regulator to the "O" position.

• Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.

• This appliance contains hydrocarbons in the cooling unit. Only a qualified person must do the maintenance and the recharging of the unit.

• Regularly examine the drain of the appliance and if necessary, clean it. If the drain is blocked, defrosted water collects in the bottom of the appliance.

2.6 Disposal

WARNING!

Risk of injury or suffocation.

• Disconnect the appliance from the mains supply.

• Cut off the mains cable and discard it.

• Remove the door to prevent children and pets to be closed inside of the appliance.

• The refrigerant circuit and the insulation materials of this appliance are ozone-friendly.

• The insulation foam contains flammable gas. Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.

• Do not cause damage to the part of the cooling unit that is near the heat exchanger.

3.3 Temperature regulation

The temperature is regulated automatically.

A medium setting is generally the most suitable.

However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:

• room temperature,

• how often the door is opened,

• the quantity of food stored,

• the location of the appliance.

1.

Turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the minimum coldness.

4.

DAILY USE

WARNING!

Refer to Safety chapters.

4.1 DYNAMICAIR

The DYNAMICAIR function lets the food cool quickly and keeps a more uniform temperature in the compartment. It is recommended to switch on the

DYNAMICAIR function when the ambient temperature exceeds 25°C.

5.

CARE AND CLEANING

WARNING!

Refer to Safety chapters.

5.1 Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, the interior and all internal accessories should be washed with lukewarm water and some neutral soap to remove the typical smell of a brandnew product, then dried thoroughly.

CAUTION!

Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

ENGLISH 15

2.

Turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.

CAUTION!

If the ambient temperature is high or the appliance is fully loaded, and the appliance is set to the lowest temperatures, it may run continuously causing frost to form on the rear wall. In this case the dial must be set to a higher temperature to allow automatic defrosting and therefore reduced energy consumption.

To activate DYNAMICAIR device press the button on it.

The green light comes up.

When you switch off the appliance remember to turn off the fan by pressing button again.

The green light comes off.

5.2 Periodic cleaning

CAUTION!

Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.

CAUTION!

Take care of not to damage the cooling system.

CAUTION!

When moving the cabinet, lift it by the front edge to avoid scratching the floor.

The equipment has to be cleaned regularly:

16 www.aeg.com

1.

Clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.

2.

Regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.

3.

Rinse and dry thoroughly.

4.

If accessible, clean the condenser and the compressor at the back of the appliance with a brush.

This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.

5.3 Defrosting of the refrigerator

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use.

The defrost water drains out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.

It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of

6.

TROUBLESHOOTING

the refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside.

WARNING!

Refer to Safety chapters.

6.1 What to do if...

Problem

The appliance is noisy.

The lamp does not work.

The compressor operates continually.

Possible cause

The appliance is not supported properly.

The lamp is in stand-by.

The lamp is defective.

Temperature is set incorrectly.

Many food products were put in at the same time.

The room temperature is too high.

5.4 Periods of non-operation

When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:

1.

Disconnect the appliance from electricity supply.

2.

Remove all food.

3.

Clean the appliance and all accessories.

4.

Leave the door/doors open to prevent unpleasant smells.

Solution

Check if the appliance stands stable.

Close and open the door.

Refer to "Replacing the lamp".

Refer to "Operation" chapter.

Wait some hours and then check the temperature again.

Refer to climate class chart on the rating plate.

ENGLISH 17

Problem

Water flows inside the refrigerator.

Water flows on the floor.

The temperature in the appliance is too low/too high.

Possible cause

Food products placed in the appliance were too warm.

Solution

Allow food products to cool to room temperature before storing.

The water outlet is clogged.

Food products prevent that water flows into the water collector.

Clean the water outlet.

Make sure that food products do not touch the rear plate.

The melting water outlet is not connected to the evaporative tray above the compressor.

The temperature regulator is not set correctly.

Attach the melting water outlet to the evaporative tray.

Set a higher/lower temperature.

The food products' temperature is too high.

Let the food products temperature decrease to room temperature before storage.

Many food products are stored at the same time.

Store less food products at the same time.

If the advice does not lead to the desired result, contact the nearest Authorised

Service Centre.

6.2 Replacing the lamp

CAUTION!

Disconnect the plug from the mains socket.

1.

Pull the left side of the lamp cover with your fingers to unlock it. Remove the cover by pulling it towards yourself.

1

2

1

2.

Replace the bulb with one of the same power and shape, specifically designed for household appliances

(the maximum power is shown on the light bulb cover).

3.

Install the lamp cover.

4.

Connect the plug to the mains socket.

5.

Open the door.

Make sure that the light switches on.

18 www.aeg.com

7.

INSTALLATION

WARNING!

Refer to Safety chapters.

7.1 Positioning

This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Climate class

SN

N

ST

T

Ambient temperature

+10°C to + 32°C

+16°C to + 32°C

+16°C to + 38°C

+16°C to + 43°C

7.2 Electrical connection

• Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the

8.

TECHNICAL DATA

rating plate correspond to your domestic power supply.

• The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

• The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

• This appliance complies with the

E.E.C. Directives.

7.3 Installation of the appliance and door reversal

Please refer to separate instructions on installation

(ventilation requirements, levelling) and door reversal.

Height

Width

Depth

Voltage

1544 mm

595 mm

668 mm

230 - 240 V

9.

ENVIRONMENTAL CONCERNS

Frequency 50 Hz

The technical information is situated in the rating plate, on the external or internal side of the appliance and in the energy label.

Recycle the materials with the symbol .

Put the packaging in applicable containers to recycle it. Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

FRANÇAIS 19

TABLE DES MATIÈRES

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ................................................................................... 20

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.............................................................................. 21

3. BANDEAU DE COMMANDE................................................................................. 23

4. UTILISATION QUOTIDIENNE................................................................................23

5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE................................................................................ 23

6. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT................................................24

7. INSTALLATION....................................................................................................... 26

8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....................................................................27

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : www.aeg.com/webselfservice

Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service : www.registeraeg.com

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

Avertissement/Attention : consignes de sécurité.

Informations générales et conseils.

Informations en matière de protection de l'environnement.

Sous réserve de modifications.

20 www.aeg.com

1.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités sont réduites, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.

1.2

Consignes générales de sécurité

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des utilisations telles que :

– dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins,

– bureaux et autres lieux de travail ; pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour.

Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés par le fabricant.

FRANÇAIS 21

N'endommagez pas le circuit frigorifique.

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.

Utilisez uniquement des produits de nettoyage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil, comme des aérosols contenant un produit inflammable.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

2.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

2.1 Installation

AVERTISSEMENT!

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

• Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons de transport.

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd.

Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

• Assurez-vous que l'air circule autour de l'appareil.

• Attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Cela permet à l'huile de refouler dans le compresseur.

• N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une table de cuisson.

• La surface arrière de l'appareil doit

être positionnée contre un mur.

• N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.

• N'installez pas l'appareil dans un endroit trop humide ou trop froid, comme une dépendance extérieure, un garage ou une cave.

• Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le soulever par l'avant pour

éviter de rayer le sol.

2.2 Connexion électrique

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

• L'appareil doit être relié à la terre.

• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre

22 www.aeg.com

réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.

• Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.

• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

• Veillez à ne pas endommager les composants électriques tels que la fiche secteur, le câble d'alimentation ou le compresseur. Contactez le service après-vente agréé ou un

électricien pour changer les composants électriques.

• Le câble d'alimentation doit rester en dessous du niveau de la fiche secteur.

• Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.

• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

2.3 Usage

AVERTISSEMENT!

Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'incendie.

• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

• Ne placez aucun appareil électrique

(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications du fabricant.

• Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique. Il contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Ce gaz est inflammable.

• Si le circuit frigorifique est endommagé, assurez-vous de l'absence de flammes et de sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.

• Évitez tout contact d'éléments chauds avec les parties en plastique de l'appareil.

• Ne stockez jamais de gaz ou de liquide inflammable dans l'appareil.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

• Ne touchez pas le compresseur ni le condenseur. Ils sont chauds.

2.4 Éclairage interne

• Le type d'ampoule utilisé dans cet appareil n'est pas adapté à l'éclairage de votre habitation.

2.5 Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

• Avant toute opération d'entretien,

éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

• Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigération. L'entretien et la recharge du circuit de réfrigération doivent être effectués par un professionnel qualifié.

• Examinez régulièrement l'écoulement de l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice est bouché, l'eau provenant du dégivrage s'écoulera en bas de l'appareil.

2.6 Mise au rebut

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.

• Retirez la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

• Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation de cet appareil préservent la couche d'ozone.

• La mousse isolante contient un gaz inflammable. Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.

• N'endommagez pas la partie du circuit de réfrigération située à proximité du condenseur thermique.

FRANÇAIS 23

3.

BANDEAU DE COMMANDE

3.1 Mise en marche

1.

Branchez l'appareil sur le secteur.

2.

Tournez le thermostat vers la droite sur une position médiane.

3.2 Mise hors tension

Pour éteindre l'appareil, tournez le thermostat sur la position « O ».

3.3 Réglage de la température

La température est régulée automatiquement.

Un réglage intermédiaire est généralement le plus indiqué.

Toutefois, on obtiendra le réglage exact en tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :

• la température ambiante,

• la fréquence d'ouverture de la porte,

• la quantité d'aliments stockés,

• l'emplacement de l'appareil.

1.

Tournez le thermostat sur la position minimale pour obtenir moins de froid.

2.

Tournez le thermostat sur la position maximale pour obtenir plus de froid.

ATTENTION!

Si la température ambiante est élevée ou l'appareil très rempli et si le thermostat est réglé sur la température la plus basse, il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation de givre sur la paroi arrière. Pour éviter cet inconvénient, modifiez la position du thermostat pour obtenir moins de froid, de façon à permettre un dégivrage automatique et, par conséquent, des

économies d'énergie.

4.

UTILISATION QUOTIDIENNE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

4.1 DYNAMICAIR

La fonction DYNAMICAIR permet le refroidissement rapide des aliments et une température plus homogène dans le compartiment. Il est conseillé d'activer la fonction DYNAMICAIR lorsque la température ambiante est supérieure à

25 °C.

Pour activer le dispositif DYNAMICAIR, appuyez sur la touche.

Le voyant vert s'allume.

Lorsque vous éteignez l'appareil, n'oubliez pas de désactiver le ventilateur en appuyant à nouveau sur la touche.

Le voyant vert s'éteint.

5.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

24 www.aeg.com

5.1 Nettoyage de l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur de neuf), puis séchez-les soigneusement.

ATTENTION!

N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques car ils pourraient endommager le revêtement.

5.2 Nettoyage périodique

ATTENTION!

Ne tirez pas, ne déplacez pas, n'endommagez pas les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'électricité.

5.3 Dégivrage du réfrigérateur

En fonctionnement normal, le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque fois que le compresseur s'arrête. L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle s'évapore.

Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler à l'intérieur de l'appareil.

ATTENTION!

Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.

ATTENTION!

Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le soulever par l'avant pour

éviter de rayer le sol.

L'appareil doit être nettoyé régulièrement :

1.

Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de l'eau tiède et un détergent doux.

2.

Vérifiez régulièrement les joints de porte et essuyez-les pour vous assurer qu'ils sont propres et ne contiennent pas de résidus.

3.

Rincez et séchez soigneusement.

4.

S'ils sont accessibles, nettoyez le condenseur et le compresseur situés

à l'arrière de l'appareil avec une brosse.

5.4 En cas de non-utilisation prolongée

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, prenez les précautions suivantes :

1.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

2.

Retirez tous les aliments.

3.

Nettoyez l'appareil et tous les accessoires.

4.

Laissez la porte/les portes ouverte(s) pour éviter la formation d'odeurs désagréables.

6.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

FRANÇAIS 25

6.1 En cas d'anomalie de fonctionnement

Problème

L'appareil est bruyant.

L'éclairage ne fonctionne pas.

Le compresseur fonctionne en permanence.

De l'eau s'écoule à l'intérieur du réfrigérateur.

Cause probable Solution

L'appareil n'est pas stable.

Assurez-vous de la stabilité de l'appareil.

L'éclairage est en mode veille.

Fermez puis ouvrez la porte.

L'éclairage est défectueux.

Reportez-vous au chapitre

« Remplacement de l'ampoule ».

Il y a une erreur dans le réglage de la température.

Reportez-vous au chapitre

« Fonctionnement ».

Trop de produits ont été introduits simultanément.

Attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.

La température ambiante est trop élevée.

Reportez-vous au tableau des classes climatiques de la plaque signalétique.

Les aliments introduits dans l'appareil étaient trop chauds.

Laissez refroidir les aliments à température ambiante avant de les mettre dans l'appareil.

L'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage est obstrué.

Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage.

De l'eau coule sur le sol.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop basse/

élevée.

Des aliments empêchent l'eau de s'écouler dans le réservoir d'eau.

Le tuyau d'évacuation de l'eau de dégivrage n'est pas raccordé au bac d'évaporation situé au-dessus du compresseur.

Le thermostat n'est pas réglé correctement.

Assurez-vous que les produits ne touchent pas la plaque arrière.

Fixez le tuyau d'évacuation de l'eau au bac d'évaporation de l'eau de dégivrage.

Augmentez/réduisez la température.

La température des produits est trop élevée.

Laissez les aliments refroidir à température ambiante avant de les placer dans l'appareil.

Trop de produits ont été introduits simultanément.

Introduisez moins de produits en même temps.

26 www.aeg.com

Si ces conseils n'apportent pas de solution à votre problème, veuillez consulter le service après-vente agréé le plus proche.

6.2 Remplacement de l'éclairage

ATTENTION!

Débranchez la fiche de l'appareil de la prise secteur.

1.

Tirez sur le côté gauche du diffuseur de l'ampoule avec les doigts pour le déverrouiller. Retirez le diffuseur et tirez-le vers vous.

1

2.

Remplacez l'ampoule par une ampoule de puissance et de forme identiques, spécifiquement conçue pour les appareils électroménagers

(la puissance maximale est indiquée sur le diffuseur).

3.

Installez le diffuseur de l'ampoule.

4.

Branchez la fiche de l'appareil à la prise secteur.

5.

Ouvrez la porte.

Vérifiez que l'ampoule s'allume.

2

1

7.

INSTALLATION

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

7.1 Installation

Cet appareil peut être installé dans un pièce intérieure sèche et bien ventilée où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

Classe climatique

SN

N

ST

Température ambiante

+10 °C à + 32 °C

+16 °C à + 32 °C

+16 °C à + 38 °C

Classe climatique

T

Température ambiante

+16 °C à + 43 °C

7.2 Branchement électrique

• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau électrique domestique.

• L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du cordon d'alimentation est fournie avec un contact à cette fin. Si la prise de courant n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil à une mise à la terre séparée conformément aux

FRANÇAIS 27 réglementations en vigueur, en consultant un électricien spécialisé.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes de sécurité.

• Cet appareil est conforme aux directives CEE.

7.3 Installation de l'appareil et réversibilité de la porte

Veuillez vous reportez aux instructions séparées relatives à l'installation

(ventilation, conditions, mise de niveau) et à la réversibilité de la porte.

8.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur

Largeur

Profondeur

Tension

1544 mm

595 mm

668 mm

230 - 240 V

Fréquence 50 Hz

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté intérieur ou extérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.

9.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

28 www.aeg.com

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSHINWEISE.........................................................................................29

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.............................................................................. 30

3. BEDIENFELD........................................................................................................... 32

4. TÄGLICHER GEBRAUCH........................................................................................32

5. REINIGUNG UND PFLEGE.....................................................................................33

6. FEHLERSUCHE........................................................................................................ 34

7. MONTAGE...............................................................................................................35

8. TECHNISCHE DATEN............................................................................................ 36

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG-Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.

Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-

Informationen zu erhalten: www.aeg.com/webselfservice

Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten: www.registeraeg.com

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben: www.aeg.com/shop

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden

Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.

Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

Warnungs-/ Sicherheitshinweise

Allgemeine Informationen und Empfehlungen

Informationen zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

DEUTSCH 29

1.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die mitgelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig vor Montage und Inbetriebnahme des Geräts.

Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des

Geräts übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf.

1.1

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen

Personen

Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten bedient werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden und/oder ihnen die sichere Benutzung des Geräts erklärt wurde, und wenn sie die potenziellen Gefahren der Benutzung kennen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne

Beaufsichtigung durchführen.

Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von

Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene

Weise.

1.2

Allgemeine Sicherheit

Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und

ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:

Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in

Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern

Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten

Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im

Gehäuse, um das Gerät und in der Einbaunische nicht blockiert sind.

Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.

30 www.aeg.com

Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.

Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen

Elektrogeräte.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder

Dampfstrahl.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten

Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.

Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde

Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder

Metallgegenstände.

Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven

Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen

Treibgasen auf.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom

Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden.

2.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Montage

WARNUNG!

Nur eine qualifizierte

Fachkraft darf den elektrischen Anschluss des

Geräts vornehmen.

• Entfernen Sie die

Verpackungsmaterialien und die

Transportschrauben.

• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und benutzen Sie es nicht.

• Halten Sie sich an die mitgelieferte

Montageanleitung.

• Gehen Sie beim Umsetzen des Geräts vorsichtig vor, da es schwer ist.

Tragen Sie stets Schutzhandschuhe und feste Schuhe.

• Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät zirkulieren kann.

• Warten Sie mindestens 4 Stunden, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Dies ist erforderlich, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.

• Stellen Sie das Gerät nicht in der

Nähe von Heizkörpern, Herden,

Backöfen oder Kochfeldern auf.

• Die Geräterückseite muss gegen die

Wand gestellt werden.

• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte.

• Stellen Sie das Gerät nicht an zu feuchten oder kalten Orten auf, wie z.

B. in Nebengebäuden, Garagen oder

Weinkellern.

• Wenn Sie das Gerät verschieben möchten, heben Sie es bitte an der

Vorderkante an, um den Fußboden nicht zu verkratzen.

2.2 Elektrischer Anschluss

WARNUNG!

Brand- und

Stromschlaggefahr.

• Das Gerät muss geerdet sein.

• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem

Typenschild den Daten Ihrer

Stromversorgung entsprechen.

Wenden Sie sich anderenfalls an eine

Elektrofachkraft.

• Schließen Sie das Gerät unbedingt an eine sachgemäß installierte

Schutzkontaktsteckdose an.

• Verwenden Sie keine

Mehrfachsteckdosen oder

Verlängerungskabel.

• Achten Sie darauf, elektrische

Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel und Kompressor) nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst oder einen Elektriker, um die elektrischen

Bauteile auszutauschen.

• Das Netzkabel muss unterhalb des

Netzsteckers verlegt werden.

• Stecken Sie den Netzstecker erst nach

Abschluss der Montage in die

Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der

Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.

• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn

Sie das Gerät vom Netzstrom trennen möchten. Ziehen Sie stets am

Netzstecker.

2.3 Verwendung

WARNUNG!

Es besteht Verletzungs-,

Verbrennungs-,

Stromschlag- und

Brandgefahr.

• Nehmen Sie keine technischen

Änderungen am Gerät vor.

• Stellen Sie keine elektrischen Geräte

(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom

Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.

• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen. Er enthält

Isobutan (R600a), ein Erdgas mit einem hohen Grad an

Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist brennbar.

• Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen Sie bitte sicher, dass es keine

DEUTSCH 31

Flammen und Zündquellen im Raum gibt. Belüften Sie den Raum.

• Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die Kunststoffteile des Geräts.

• Bewahren Sie keine entzündbaren

Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.

• Platzieren Sie keine entflammbaren

Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe des Geräts.

• Berühren Sie nicht den Kompressor oder den Kondensator. Sie sind heiß.

2.4 Innenbeleuchtung

• Der in diesem Gerät verwendete

Lampentyp eignet sich nicht zur

Raumbeleuchtung.

2.5 Reinigung und Pflege

WARNUNG!

Verletzungsgefahr sowie

Risiko von Schäden am

Gerät.

• Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der

Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

• Der Kältekreis des Gerätes enthält

Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von einer qualifizierten Fachkraft gewartet und nachgefüllt werden.

• Prüfen Sie regelmäßig den

Wasserabfluss des Geräts und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Abtauwasser am Boden des

Geräts an.

2.6 Entsorgung

WARNUNG!

Verletzungs- und

Erstickungsgefahr.

• Trennen Sie das Gerät von der

Stromversorgung.

• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen Sie es.

• Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass sich Kinder oder

Haustiere in dem Gerät einschließen.

32 www.aeg.com

• Der Kältekreislauf und die

Isolierungsmaterialien dieses Gerätes sind ozonfreundlich.

• Die Isolierung enthält entzündliches

Gas. Für Informationen zur korrekten

Entsorgung des Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale Behörde.

3.

BEDIENFELD

3.1 Einschalten des Geräts

1.

Stecken Sie den Netzstecker in die

Netzsteckdose.

2.

Drehen Sie den Temperaturregler im

Uhrzeigersinn auf eine mittlere

Einstellung.

3.2 Ausschalten des Geräts

Drehen Sie den Temperaturregler zum

Ausschalten des Geräts in die Position

„O“.

3.3 Temperaturregelung

Die Temperatur wird automatisch geregelt.

Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.

Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Geräts von verschiedenen Faktoren abhängt:

• Raumtemperatur,

• Häufigkeit der

Türöffnung,

• Menge der eingelagerten

Lebensmittel,

• Standort des Geräts.

4.

TÄGLICHER GEBRAUCH

WARNUNG!

Siehe Kapitel

"Sicherheitshinweise".

• Achten Sie darauf, dass die

Kühleinheit in der Nähe des

Wärmetauschers nicht beschädigt wird.

1.

Drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.

2.

Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.

ACHTUNG!

Ist die

Umgebungstemperatur hoch oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem Betrieb des

Geräts an der Rückwand zu

Frostbildung kommen. In diesem Fall muss eine höhere Temperatur gewählt werden, die ein automatisches Abtauen ermöglicht und damit auch einen niedrigeren

Energieverbrauch.

4.1 DYNAMICAIR

Mit der Funktion DYNAMICAIR werden die Lebensmittel schneller gekühlt und eine gleichmäßigere Temperatur im

Kühlraum erzeugt. Es wird empfohlen die

Funktion DYNAMICAIR einzuschalten,

wenn die Umgebungstemperatur 25 °C

überschreitet.

Drücken Sie zum Einschalten von

DYNAMICAIR die Taste auf der

Vorrichtung.

Die grüne Lampe leuchtet.

5.

REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG!

Siehe Kapitel

"Sicherheitshinweise".

5.1 Reinigen des Innenraums

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen

"Neugeruch" am besten durch

Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen

Seife. Sorgfältig nachtrocknen.

ACHTUNG!

Verwenden Sie keine

Reinigungsmittel oder

Scheuerpulver, da diese die

Oberfläche beschädigen.

5.2 Regelmäßige Reinigung

ACHTUNG!

Ziehen Sie nicht an

Leitungen und/oder Kabeln im Innern des Geräts und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.

ACHTUNG!

Bitte achten Sie darauf, das

Kühlsystem nicht zu beschädigen.

ACHTUNG!

Wenn Sie das Gerät verschieben möchten, heben Sie es bitte an der

Vorderkante an, um den

Fußboden nicht zu verkratzen.

Das gesamte Gerät muss regelmäßig gereinigt werden:

DEUTSCH 33

Wenn Sie das Gerät ausschalten, vergessen Sie nicht den Ventilator durch erneutes Drücken der Taste abzuschalten.

Die grüne Lampe erlischt.

1.

Reinigen Sie die Innenseiten und die

Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.

2.

Prüfen und säubern Sie die

Türdichtungen in regelmäßigen

Abständen, um zu gewährleisten, dass diese sauber und frei von

Fremdkörpern sind.

3.

Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.

4.

Reinigen Sie den Kondensator und den Kompressor auf der

Geräterückseite, falls diese zugänglich sind, mit einer Bürste.

Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.

5.3 Abtauen des Kühlschranks

Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Kompressors automatisch vom Verdampfer des

Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser sammelt sich in einer Auffangrinne und läuft durch eine Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der Rückseite des

Geräts über dem Kompressor, wo es verdampft.

Reinigen Sie deshalb regelmäßig die

Abflussöffnung in der Mitte der

Auffangrinne an der Rückwand des

Kühlraums, damit das Tauwasser nicht

überläuft und auf die eingelagerten

Lebensmittel tropft.

34 www.aeg.com

5.4 Stillstandszeiten

Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie folgende Vorkehrungen treffen:

1.

Trennen Sie das Gerät von der

Netzstromversorgung.

6.

FEHLERSUCHE

2.

Entnehmen Sie alle Lebensmittel.

3.

Reinigen Sie das Gerät und alle

Zubehörteile.

4.

Lassen Sie die Tür(en) offen, um das

Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.

WARNUNG!

Siehe Kapitel

"Sicherheitshinweise".

6.1 Was tun, wenn ...

Problem

Das Gerät erzeugt Geräusche.

Die Lampe funktioniert nicht.

Der Kompressor arbeitet ständig.

Wasser fließt in den Kühlschrank.

Mögliche Ursache

Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß aufgestellt.

Die Lampe befindet sich im

Standby-Modus.

Die Lampe ist defekt.

Abhilfe

Kontrollieren Sie, ob das Gerät stabil steht.

Schließen und öffnen Sie die

Tür.

Siehe hierzu „Austauschen der

Lampe“.

Siehe Kapitel „Betrieb“.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.

Die Raumtemperatur ist zu hoch.

In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu warm.

Der Wasserablauf ist verstopft.

Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das

Wasser zum Wassersammler fließt.

Wasser läuft auf den Boden. Der Tauwasserablauf ist nicht mit der Verdampferschale über dem Kompressor verbunden.

Warten Sie einige Stunden und prüfen Sie dann die Temperatur erneut.

Siehe Klimaklasse auf dem Typenschild.

Lassen Sie die Lebensmittel vor dem Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen.

Reinigen Sie den Wasserablauf.

Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.

Verbinden Sie den Tauwasserablauf mit der Verdampferschale.

DEUTSCH 35

Problem

Die Temperatur im Gerät ist zu hoch/niedrig.

Mögliche Ursache

Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.

Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.

Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.

Abhilfe

Stellen Sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.

Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen.

Legen Sie weniger Lebensmittel gleichzeitig ein.

Bitte wenden Sie sich an den nächsten autorisierten

Kundendienst, wenn alle genannten

Abhilfemaßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen.

6.2 Austauschen der Lampe

ACHTUNG!

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

1.

Ziehen Sie an der linken Seite der

Lampenabdeckung mit Ihren

Fingern, um sie zu entriegeln.

Entfernen Sie die Abdeckung, indem

Sie sie zu sich ziehen.

1

2.

Ersetzen Sie die Lampe durch eine

Lampe mit der gleichen Leistung und

Form, die für Haushaltsgeräte vorgesehen ist (die maximal erlaubte

Leistung finden Sie auf der

Lampenabdeckung).

3.

Bringen Sie die Lampenabdeckung an.

4.

Stecken Sie den Netzstecker in die

Steckdose.

5.

Öffnen Sie die Tür.

Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.

2

1

7.

MONTAGE

WARNUNG!

Siehe Kapitel

"Sicherheitshinweise".

7.1 Aufstellung

Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen, gut belüfteten Raum, in dem

36 www.aeg.com

die Umgebungstemperatur mit der

Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem

Typenschild des Geräts angegeben ist:

Klimaklasse

SN

N

ST

T

Umgebungstemperatur

+10 °C bis +32 °C

+16 °C bis +32 °C

+16 °C bis +38 °C

+16 °C bis +43 °C

7.2 Elektrischer Anschluss

• Kontrollieren Sie vor der ersten

Benutzung des Geräts, ob die

Netzspannung und -frequenz Ihres

Hausanschlusses mit den auf dem

Typenschild angegebenen

Anschlusswerten übereinstimmen.

• Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist der Netzstecker mit

8.

TECHNISCHE DATEN

einem Schutzkontakt ausgestattet.

Falls die Steckdose Ihres

Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker erden.

• Der Hersteller übernimmt keinerlei

Haftung bei Missachtung der vorstehenden Sicherheitshinweise.

• Das Gerät entspricht den EWG-

Richtlinien.

7.3 Montage des Geräts und

Wechseln des Türanschlags

Informationen zu Montage

(Belüftungsanforderungen, waagrechte Ausrichtung) und zum Wechsel des

Türanschlags finden Sie in einer separaten

Montageanleitung.

Höhe

Breite

Tiefe

Spannung

1544 mm

595 mm

668 mm

230 - 240 V

9.

UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol

. Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und

Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie

Frequenz 50 Hz

Die technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild auf der Außen- oder

Innenseite des Geräts sowie auf der

Energieplakette.

Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu

Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

*

DEUTSCH 37

38 www.aeg.com

DEUTSCH 39

www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals