AEG | S93820CMX2 | User manual | Aeg S93820CMX2 Ohjekirja

Aeg S93820CMX2 Ohjekirja
FI
IT
NO
ES
SV
Käyttöohje
Jääpakastin
Istruzioni per l’uso
Frigo-Congelatore
Bruksanvisning
Kombiskap
Manual de instrucciones
Frigorífico-congelador
Bruksanvisning
Kyl-frys
2
14
27
38
50
S93820CMX2
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT............................................................................................ 3
2. TURVALLISUUSOHJEET........................................................................................... 4
3. KÄYTTÖ..................................................................................................................... 6
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 7
5. HOITO JA PUHDISTUS.............................................................................................9
6. VIANMÄÄRITYS.........................................................................................................9
7. ASENNUS................................................................................................................ 12
8. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................. 12
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina
laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa
ilman valvontaa.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– henkilöstön kodinomainen keittiöympäristö
liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä.
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden kodinomainen käyttöympäristö.
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen
tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla
sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut
käyttämään.
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa,
elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai
vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen kuin
kytket laitteen sähköverkkoon. Täten
öljy virtaa takaisin kompressoriin.
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunin tai keittotasojen lähelle.
• Laitteen takaosa on asetettava seinää
kohden.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Älä asenna tätä laitetta liian kosteisiin
tai kylmiin tiloihin, kuten
rakennustelineisiin, autotalliin tai
viinikellariin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan
sähköosien vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
SUOMI
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Varo, ettei jäähdytysputkisto
vaurioidu. Se sisältää isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöön
yhteensopiva maakaasu. Kyseinen
kaasu on syttyvää.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
5
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Ennen kuin aloitat huoltoa tai
puhdistusta, kytke laite pois
toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista sulamisveden poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
6
www.aeg.com
3. KÄYTTÖ
3.1 Käyttöpaneeli
A
J
B
I
H
C
G
F
D
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
ON/OFF
Jääkaapin lämpötila
Pakastimen lämpötila
ECO -toiminto
FROSTMATIC -toiminto
Pakastimen lämpötilapainike
MinuteMinder
Jääkaapin lämpötilapainike
COOLMATIC -toiminto
ExtraHumidity -toiminto
E
Napsahdus voidaan muuttaa
äänimerkiksi painamalla
ECO-painiketta 5 sekunnin
ajan.
3.2 Virtapainike
Kytke laite sähköverkkoon.
Laite kytkeytyy päälle automaattisesti,
kun se kytketään sähköverkkoon.
1. Kytke laite pois päältä painamalla
virtapainiketta 3 sekunnin ajan.
2. Kytke laite päälle painamalla
virtapainiketta.
Kytke jääkaappi pois päältä painamalla
virtapainiketta ja jääkaapin
lämpötilapainiketta samanaikaisesti.
Osasto siirtyy tällöin alustavaan pois
päältä tilaan. Kytke osasto takaisin päälle
painamalla jääkaapin lämpötilapainiketta.
3.3 Lämpötilan säätäminen
Säädä lämpötila painamalla jääkaapin tai
pakastimen lämpötilapainiketta.
Jos asetettu lämpötila on edellistä
asetusta pienempi, lämpötilanuolet
siirtyvät alaspäin osoittaen, että osasto
jäähtyy. Jos asetettu lämpötila on
edellistä asetusta suurempi,
lämpötilanuolet siirtyvät ylöspäin
osoittaen, että osasto lämpenee.
3.4 Korkean lämpötilan hälytys
Kun pakastimen sisälämpötila kohoaa
(esimerkiksi sähkökatkon jälkeen tai kun
ovi on auki):
• hälytyksen merkkivalo ja pakastimen
lämpötilanäytöt vilkkuvat
• kuuluu äänimerkki.
Nollaa hälytys mitä tahansa painiketta
painamalla.
Äänimerkki sammuu.
Pakastimen lämpötilanäyttö näyttää
korkeimman saavutetun lämpötilan
muutaman sekunnin ajan. Tämän jälkeen
näytössä näkyy uudelleen
asetuslämpötila.
Hälytyksen merkkivalo vilkkuu, kunnes
normaalit olosuhteet palautuvat.
Hälytyksen merkkivalo
sammuu, kun hälytys on
kuitattu.
3.5 COOLMATIC -toiminto
COOLMATIC laskee nopeasti jääkaapin
lämpötilaa, jolloin suuri elintarvikemäärä
(esim. ostoksien jälkeen) voidaan
jäähdyttää nopeasti laitteessa jo olevien
muiden tuotteiden säilyttämiseksi
viileinä. Kun toiminto on kytketty
toimintaan, lämpötila laskee arvoon +2
°C ja (jos soveltuu) DYNAMICAIR-tila
kytkeytyy päälle.
Paina COOLMATIC-painiketta.
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
päältä 6 tunnin jälkeen ja lämpötila
säätyy takaisin edelliseen asetukseen.
SUOMI
3.6 ECO -toiminto
ECO asettaa automaattisesti
optimaalisen lämpötilan jääkaappi- (+4
°C) ja pakastinosastoon (-18 °C). Tämä
asetus takaa minimaalisen
energiankulutuksen ja oikeaoppiset
elintarvikkeiden säilytysolosuhteet.
Paina ECO-painiketta.
Kytke toiminto pois päältä muuttamalla
jääkaapin tai pakastimen lämpötilaasetusta.
3.7 FROSTMATIC -toiminto
FROSTMATIC -toiminto laskee jääkaapin
lämpötilaa nopeasti, jolloin tuoreet
elintarvikkeet pakastuvat nopeasti. Kun
toiminto on päällä, pakastimen
lämpötilan sijaan laitteessa näkyy
ajastimen ajanlaskenta (52 tuntia). Aika
vähenee 1 tunnin portain. Kun
FROSTMATIC-toiminnon aika on
päättynyt (52 tunnin jälkeen), pakastimen
lämpötila säätyy takaisin edelliseen
asetukseen.
Paina FROSTMATIC-toiminnon
painiketta.
Ajastimen ajanlaskenta kytkeytyy päälle.
Voit kytkeä toiminnon aikaisemmin pois
päältä painamalla FROSTMATICpainiketta.
1. Kytke toiminto toimintaan painamalla
ExtraHumidity-painiketta, kunnes
vastaava merkkivalo syttyy.
Merkkivalo ExtraHumidity syttyy.
2. Voit kytkeä toiminnon pois päältä
painamalla ExtraHumidity-painiketta,
kunnes merkkivalo ExtraHumidity
sammuu.
3.9 Hälytinajastin
Hälytinajastin kytkee ajastimen päälle 3
mahdollisella aika-asetuksella: 45, 30 ja
15 minuuttia.
Paina hälytinajastimen painiketta, valitse
aika-asetus tai kytke toiminto pois päältä.
Ajanlaskenta tapahtuu yhden minuutin
välein.
3.10 Holiday -toiminto
Holiday -toiminto säästää energiaa, kun
jääkaappia ei käytetä pitkään aikaan
(esim. loman aikana) ja se estää homeen
ja epämiellyttävien hajujen
muodostumisen laitteen sisälle.
Aseta jääkaapin lämpötilaksi +14 °C.
Pakastin toimii edelleen asetetulla
lämpötilalla.
3.8 ExtraHumidity -toiminto
Jääkaapin kosteustasoa voidaan lisätä
ExtraHumidity-toiminnolla.
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7
4.1 Ensimmäinen
käynnistäminen
HUOMIO!
Jätä laite pystyasentoon
vähintään 4 tunnin ajaksi
ennen pistokkeen liittämistä
pistorasiaan ja laitteen
käyttöönottoa. Näin
varmistetaan, että öljy palaa
kompressoriin. Muutoin
kompressori tai elektroniset
komponentit voivat
vaurioitua.
8
www.aeg.com
4.2 Pakasteiden säilyttäminen
4.4 FreshBox -moduuli
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään 2 tunnin
ajan FROSTMATIC-toiminnolla.
Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät
haluamasi pakkauksen helposti ja
nopeasti. Jos pakastat suuren määrän
elintarvikkeita, poista kaikki laatikot
alalaatikkoa lukuun ottamatta.
Alalaatikon on oltava paikallaan, jotta
ilmankierto toimii asianmukaisesti.
Kaikille hyllyille on mahdollista sijoittaa
elintarvikkeita, jotka tulevat korkeintaan
15 mm oven yli.
Moduulin sisällä oleva laatikko soveltuu
tuoreiden elintarvikkeiden, kuten kalan,
lihan ja äyriäisten säilyttämiseen, sillä
laatikon lämpötila on alhaisempi kuin
muualla jääkaapissa.
4.3 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
HUOMIO!
Vedä ulos MaxiBox-laatikko
ja lasisuojus ennen
FreshBox-moduulin
asettamista laitteeseen tai
sen poistamista.
FreshBox-moduuli sisältää
kannatinkiskot. Kun haluat poistaa
moduulin jääkaappiosastosta, vedä
moduulia itseesi päin ja poista kori
kallistaen sen etuosaa alaspäin.
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat pieniä määriä tuoreita
elintarvikkeita, asetusta ei tarvitse
muuttaa.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FROSTMATIC-toiminto vähintään 24
tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Laita pakastettavat elintarvikkeet
yläosastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee
laitteen sisäpuolella.
Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, palauta
lämpötila normaaliin säilytyslämpötilaan
(katso kohta "FROSTMATIC-toiminto").
Tässä tilassa
jääkaappiosaston lämpötila
voi laskea alle 0 °C. Aseta
lämpötilan säädin tällöin
suuremman lämpötilaasetuksen kohdalle.
4.5 DYNAMICAIR
Jääkaappiosastossa on automaattinen
laite, joka mahdollistaa elintarvikkeiden
nopean jäähdyttämisen ja tasaisemman
lämpötilan.
SUOMI
9
5. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Sisätilan puhdistaminen
Tämä toimenpide parantaa laitteen
suorituskykyä ja säästää energiaa.
Alin hylly, joka erottaa jäähdytysosaston
osastosta, voidaan poistaa ainoastaan
puhdistusta varten. Poista hylly vetämällä
suoraan.
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita
tai hankaavia jauheita, sillä
ne vahingoittavat pintoja.
5.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
kaapin sisällä olevia putkia ja
kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
HUOMIO!
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta
lattiaa.
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
6. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
FreshBox-osaston
virheettömän toiminnan
takaamiseksi alin hylly ja
suojakannet tulee asettaa
takaisin paikoilleen
puhdistuksen jälkeen.
Laatikoiden päällä olevat suojakannet
voidaan poistaa puhdistusta varten.
5.3 Sulattaminen
Kodinkoneesi on huurtumaton Frost Free
-malli. Tämä merkitsee sitä, että
huurretta ei muodostu laitteen toiminnan
aikana pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle. Huurtumattomuus
perustuu automaattisesti ohjattuun
puhaltimeen, joka kierrättää kylmää ilmaa
jatkuvasti osaston sisällä. Sulatusvesi
valuu laitteen takana, kompressorin
yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta
se haihtuu.
5.4 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
10
www.aeg.com
6.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Laitteen käyntiääni on kova. Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
Korjaustoimenpide
Tarkista, onko laite vakaa.
Pakastin on juuri kytketty
Katso kohta "Ovihälytys" tai
päälle tai lämpötila on vielä "Korkean lämpötilan hälytys".
liian korkea.
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Katso kohta "Ovihälytys" tai
"Korkean lämpötilan hälytys".
Lämpötilanäytössä näkyy
neliö numeroiden sijaan.
Lämpötila-anturin häiriö.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (jäähdytysjärjestelmä pitää elintarvikkeet kylminä, mutta lämpötilaa ei voi
säätää).
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Kompressori käy jatkuvasti.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Laitteeseen on pantu monia elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko
arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto".
COOLMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "COOLMATICtoiminto".
Kompressori ei käynnisty
heti FROSTMATIC-painikkeen painamisen tai
lämpötilan muuttamisen
jälkeen.
Tämä on normaalia, eikä
tarkoita vikaa.
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
Kompressori ei käynnisty
heti COOLMATIC-painikkeen painamisen tai
lämpötilan muuttamisen
jälkeen.
Tämä on normaalia, eikä
tarkoita vikaa.
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
SUOMI
11
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Veden tyhjennysaukko on
tukossa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Elintarvikkeet estävät veden Tarkista, että elintarvikkeet eivalumisen vedenkeruukau- vät kosketa takaseinään.
kaloon.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
FROSTMATIC tai COOLKytke FROSTMATIC tai
MATIC-toiminto on kytketty COOLMATIC pois päältä manpäälle.
uaalisesti tai odota, kunnes
toiminto nollautuu automaattisesti lämpötilan asettamiseksi.
Katso kohta "FROSTMATICtai COOLMATIC-toiminto".
DEMO tulee näkymään
näyttöön.
Laite on esitystilassa.
Pidä jääkaappiosaston painike-painiketta painettuna
noin 10 sekunnin ajan, kunnes
kuulet pitkän äänimerkin ja
näyttö sammuu lyhyeksi ajaksi.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty paljon Aseta laitteeseen vähemmän
ruokia samalla kertaa.
ruokia yhdellä kertaa.
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto".
COOLMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "COOLMATICtoiminto".
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
6.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
12
www.aeg.com
7. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.3 Laitteen asennus ja luukun
avautumissuunnan vaihtaminen
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa
koskevat ohjeet (ilmankieroa
ja tasapainotusta koskevat
vaatimukset).
7.1 Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
SN
+10°C – 32°C
N
+16 °C – 32°C
ST
+16 °C – 38°C
T
+16 °C – 43 °C
7.4 CLEANAIR CONTROLsuodattimen asennus ja vaihto
Toimitettaessa suodatin on pakattu
muovipussiin toimintakyvyn
säilyttämiseksi. Suodatin täytyy sijoittaa
rasiaan ennen kodinkoneen
käynnistämistä.
1.
2.
3.
4.
7.2 Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää EECdirektiivien vaatimukset.
Avaa rasia.
Ota suodatin muovipussista.
Kiinnitä suodatin rasiaan.
Sulje rasia.
Parhaan tehon säilyttämiseksi tulee
hiilisuodatin vaihtaa kerran vuodessa.
Aktiivihiilisuodattimia on saatavissa
valtuutetuista huoltoliikkeistä.
Hiilisuodatin on kulutusosa
eikä se kuulu takuun piiriin.
8. TEKNISET TIEDOT
8.1 Tekniset tiedot
Korkeus
2000 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
642 mm
Käyttöönottoaika
17 h
Jännite
230 - 240 V
SUOMI
Taajuus
50 Hz
13
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
9. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
14
www.aeg.com
INDICE
1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA.................................................................... 15
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA....................................................................................16
3. USO DELL'APPARECCHIO.....................................................................................18
4. UTILIZZO QUOTIDIANO........................................................................................ 20
5. PULIZIA E CURA...................................................................................................... 21
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI...............................................................................22
7. INSTALLAZIONE..................................................................................................... 24
8. DATI TECNICI..........................................................................................................25
PER RISULTATI PERFETTI
Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per
fornirvi prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che
vi semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sulle normali
apparecchiature. Vi invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura del presente
manuale, per conoscere come trarre il massimo vantaggio dall'utilizzo della vostra
apparecchiatura.
Visitate il nostro sito web per:
Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie,
ottenere informazioni sull'assistenza:
www.aeg.com
Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:
www.registeraeg.com
Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra
apparecchiatura:
www.aeg.com/shop
SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei
seguenti dati: Modello, PNC, numero di serie.
Le informazioni si trovano sulla targhetta dei dati.
Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza
Informazioni e suggerimenti generali
Informazioni sull'ambiente
Con riserva di modifiche.
ITALIANO
1.
15
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di
installare e utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non
è responsabile se un'installazione ed un uso non
corretto dell'apparecchiatura provocano lesioni e danni.
Tenere sempre le istruzioni a portata di mano come
riferimento futuro.
1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone
vulnerabili
•
•
•
•
Questa apparecchiatura può essere usata da bambini
a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o
conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente
se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso
dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi
coinvolti.
Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchiatura.
La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono
essere eseguiti dai bambini senza supervisione.
Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della
portata dei bambini.
1.2 Avvertenze di sicurezza generali
•
•
•
L'apparecchiatura è destinata all'uso domestico e
applicazioni simili, tra cui:
– case di campagna; cucine di negozi, uffici e altri
ambienti di lavoro
– clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri
ambienti residenziali
Verificare che le aperture di ventilazione, sia
sull'apparecchiatura che nella struttura da incasso,
non siano ostruite.
Non usare dispositivi elettrici o altri mezzi artificiali
non raccomandati dal produttore allo scopo di
accelerare il processo di sbrinamento.
16
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Non danneggiare il circuito refrigerante.
Non utilizzare apparecchiature elettriche all'interno
dei comparti di conservazione degli alimenti, ad
eccezione di quelli consigliati dal costruttore.
Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire
l'apparecchiatura.
Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e
morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare
prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od
oggetti metallici.
Non conservare in questa apparecchiatura sostanze
esplosive come bombolette spray contenenti un
propellente infiammabile.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, da un tecnico
autorizzato o da una persona qualificata per evitare
situazioni di pericolo.
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
2.1 Installazione
ATTENZIONE!
L’installazione
dell'apparecchiatura deve
essere eseguita da
personale qualificato.
• Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio.
• Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
• Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura,
dato che è molto pesante. Indossare
sempre guanti di sicurezza.
• Assicurarsi che l'aria possa circolare
liberamente attorno
all'apparecchiatura.
• Attendere almeno 4 ore prima di
collegare l'apparecchiatura
all'alimentazione. Questo serve a
consentire all'olio di fluire
nuovamente nel compressore.
• Non installare l'apparecchiatura in
prossimità di radiatori, fornelli, forni o
piani di cottura.
• La superficie posteriore
dell'apparecchiatura deve essere
appoggiata alla parete.
• Non installare l'apparecchiatura dove
sia esposta alla luce solare diretta.
• Non installare questa apparecchiatura
in luoghi troppo umidi o freddi, come
aggiunte strutturali, garage o cantine.
• Quando si sposta l'apparecchiatura,
sollevarla dal bordo anteriore, così da
non graffiare il pavimento.
2.2 Collegamento elettrico
ATTENZIONE!
Rischio di incendio e scossa
elettrica.
• L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra.
• Verificare che i dati elettrici riportati
sulla targhetta dei dati corrispondano
a quelli dell'impianto. In caso
contrario, contattare un elettricista.
ITALIANO
• Utilizzare sempre una presa elettrica
con contatto di protezione
correttamente installata.
• Non utilizzare prese multiple e
prolunghe.
• Accertarsi di non danneggiare i
componenti elettrici (ad es. la spina di
alimentazione, il cavo di
alimentazione, il compressore).
Contattare il Centro di Assistenza o
un elettricista per sostituire i
componenti elettrici.
• Il cavo di alimentazione deve
rimanere sotto il livello della spina di
alimentazione.
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine
dell'installazione. Verificare che la
spina di alimentazione rimanga
accessibile dopo l'installazione.
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
sempre dalla spina.
2.3 Utilizzo
ATTENZIONE!
Rischio di lesioni, scottature
o scosse elettriche.
• Non apportare modifiche alle
specifiche di questa apparecchiatura.
• Non introdurre apparecchiature
elettriche (ad es. gelatiere)
nell'apparecchiatura se non
specificamente consentito dal
produttore.
• Fare attenzione a non danneggiare il
circuito refrigerante. Esso contiene
isobutano (R600a), un gas naturale
con un alto livello di compatibilità
ambientale, tuttavia il gas è
infiammabile.
• Nel caso di danno al circuito
refrigerante, assicurarsi che non si
sviluppino fiamme libere e scintille nel
locale. Aerare bene l'ambiente.
• Non appoggiare oggetti
incandescenti sulle parti in plastica
dell'apparecchiatura.
• Non introdurre bevande analcoliche
nel vano congelatore. Si verrà a creare
una pressione nel contenitore della
bevanda.
• Non conservare gas e liquidi
infiammabili nell'apparecchiatura.
17
• Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
• Non toccare il compressore o il
condensatore. Sono incandescenti.
• Non togliere o toccare gli oggetti nel
vano congelatore con le mani
bagnate o umide.
• Non ricongelare del cibo
precedentemente scongelato.
• Attenersi alle istruzioni per la
conservazione riportate sulla
confezione del cibo surgelato.
2.4 Pulizia e cura
ATTENZIONE!
Vi è il rischio di ferirsi o
danneggiare
l'apparecchiatura.
• Prima di eseguire qualunque
intervento di manutenzione, spegnere
l'apparecchiatura ed estrarre la spina
dalla presa.
• L'unità refrigerante di questa
apparecchiatura contiene idrocarburi.
L’unità deve essere ricaricata ed
ispezionata esclusivamente da
personale qualificato.
• Controllare regolarmente lo scarico
dell'apparecchiatura e, se necessario,
pulirlo. L'ostruzione dello scarico può
causare un deposito di acqua di
sbrinamento sul fondo
dell'apparecchiatura.
2.5 Smaltimento
ATTENZIONE!
Rischio di lesioni o
soffocamento.
• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
• Rimuovere la porta per evitare che
bambini e animali domestici
rimangano chiusi all’interno
dell’apparecchiatura.
• Il circuito refrigerante e i materiali di
isolamento di questa apparecchiatura
rispettano l'ozono.
18
www.aeg.com
• La schiuma isolante contiene gas
infiammabili. Contattare le autorità
locali per ricevere informazioni su
come smaltire correttamente
l'apparecchiatura.
• Non danneggiare i componenti
dell'unità refrigerante che si trovano
vicino allo scambiatore di calore.
3. USO DELL'APPARECCHIO
3.1 Pannello dei comandi
A
J
B
I
H
C
G
F
D
E
È possibile modificare il
segnale acustico del clic o
del bip premendo il tasto
ECO per 5 secondi.
3.2 ON/OFF
Collegare l'apparecchiatura
all'alimentazione.
L'apparecchiatura si accende
automaticamente una volta collegata alla
rete elettrica.
1. Spegnere l'apparecchiatura
premendo il tasto ON/OFF per 3
secondi.
2. Accendere l'apparecchiatura
premendo il tasto ON/OFF.
Per spegnere il vano frigorifero, premere
contemporaneamente il tasto ON/OFF e
il tasto della temperatura del frigorifero.
In questo modo il vano entra in modalità
delicata OFF. Premere il tasto della
temperatura del frigorifero per
riaccendere il vano.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
ON/OFF
Temperatura del frigorifero
Temperatura del congelatore
Modalità ECO
Modalità FROSTMATIC
Tasto della temperatura del
congelatore
G) MinuteMinder
H) Tasto della temperatura del
frigorifero
I) Modalità COOLMATIC
J) Modalità ExtraHumidity
3.3 Regolazione della
temperatura
Premere il tasto della temperatura del
frigorifero o del congelatore per
regolarla.
Se la temperatura impostata è inferiore
all'impostazione precedente, le frecce
della temperatura si spostano verso il
basso a indicare che il vano si sta
raffreddando. Se la temperatura
impostata è superiore all'impostazione
precedente, le frecce della temperatura
si spostano verso l'alto a indicare che il
vano si sta riscaldando.
3.4 Allarme di alta
temperatura
L'eventuale aumento della temperatura
all'interno del vano congelatore (ad
esempio in seguito a un'interruzione
della corrente elettrica o all'apertura
della porta) viene indicato nei seguenti
modi:
• lampeggiamento delle spie di allarme
e della temperatura del congelatore;
• emissione di un segnale acustico.
Per ripristinare il display premere un
tasto qualsiasi.
ITALIANO
Il segnale acustico si spegne.
L'indicatore della temperatura del
congelatore visualizza per alcuni secondi
la temperatura più alta raggiunta, quindi
viene nuovamente visualizzata la
temperatura impostata.
La spia di allarme continua a
lampeggiare fino al ripristino delle
condizioni normali.
Quando l'allarme si
interrompe, la spia di
allarme si spegne.
19
il conto alla rovescia (52 ore) al posto
della temperatura del congelatore. Il
tempo diminuisce a intervalli di un'ora.
Trascorso il tempo della modalità
FROSTMATIC (dopo 52 ore), la
temperatura all'interno del congelatore
torna all'impostazione precedente.
Premere il tasto modalità FROSTMATIC.
Si attiva il conto alla rovescia.
Premere il tasto modalità FROSTMATIC
per disattivare anticipatamente la
modalità.
3.5 COOLMATIC modalità
3.8 Modalità ExtraHumidity
COOLMATIC riduce rapidamente la
temperatura all'interno del frigorifero
permettendo a una grande quantità di
cibo (per esempio al ritorno dalla spesa)
di raffreddarsi rapidamente ed evita il
riscaldamento di altri cibi già presenti nel
frigorifero. Se attiva, la temperatura
scende a +2°C e (ove prevista) si attiva la
modalità DYNAMICAIR.
Nel caso in cui sia necessario aumentare
l'umidità all'interno del frigorifero,
consigliamo di attivare la funzione
ExtraHumidity.
Premere il tasto COOLMATIC.
La funzione si disattiva automaticamente
dopo 6 ore e la temperatura torna
all'impostazione precedente.
3.6 ECO modalità
ECO imposta automaticamente la
temperatura ideale all'interno del vano
frigorifero (+4°) e congelatore (-18°).
Questa impostazione garantisce il
minimo consumo di energia e l'adeguata
conservazione delle proprietà
organolettiche dei cibi.
Premere il tasto ECO.
Per disattivare, modificare l'impostazione
della temperatura del frigorifero o del
congelatore.
3.7 Modalità FROSTMATIC
La modalità FROSTMATIC riduce
rapidamente la temperatura all'interno
del congelatore, permettendo agli
alimenti freschi di congelarsi
rapidamente. Se attiva, viene visualizzato
1. Per attivare la funzione premere il
tasto ExtraHumidity finché non si
illumina l’icona corrispondente.
Appare la spia ExtraHumidity.
2. Per disattivare la funzione premere il
tasto ExtraHumidity finché la spia
ExtraHumidity non si spegne.
3.9 Contaminuti
La funzione Contaminuti attiva un timer
con 3 impostazioni di tempo possibili: 45,
30 e 15 minuti.
Premere il tasto del Contaminuti,
scegliere il tempo o disattivare la
funzione.
Il timer inizia il conto alla rovescia a
intervalli di un minuto.
3.10 Modalità Holiday
La modalità Holiday permette di
risparmiare energia quando il frigorifero
non viene utilizzato per un lungo periodo
(ad esempio durante le vacanze), ed
evita la formazione di muffa e odori
sgradevoli all'interno
dell'apparecchiatura.
Impostare la temperatura del vano
frigorifero su +14°C.
Il vano congelatore continua a funzionare
alla temperatura impostata.
20
www.aeg.com
4. UTILIZZO QUOTIDIANO
ATTENZIONE!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
4.1 Potenza iniziale
AVVERTENZA!
Prima di inserire la spia nella
presa ed accendere
l'apparecchiatura per la
prima volta, lasciarla in
posizione verticale per
almeno 4 ore. In questo
modo l'olio tornerà al
compressore. In caso
contrario il compressore o i
componenti elettronici
potrebbero riportare dei
danni.
4.2 Conservazione dei
surgelati
Al primo avvio o dopo un periodo di non
utilizzo, lasciare in funzione
l'apparecchiatura per almeno 2 ore
attivando la funzione FROSTMATIC
prima di introdurre gli alimenti. I cassetti
del congelatore consentono di
individuare rapidamente e facilmente la
confezione di alimenti desiderata. Se
occorre conservare grandi quantità di
cibo, si consiglia di rimuovere tutti i
cassetti ad eccezione del cassetto
inferiore, la cui presenza è necessaria per
assicurare la buona circolazione dell'aria.
Su tutti i ripiani è possibile posizionare
alimenti fino a una sporgenza massima di
15 mm dalla porta.
4.3 Congelamento di alimenti
freschi
Il vano congelatore è adatto al
congelamento di alimenti freschi e alla
conservazione a lungo termine di
alimenti congelati e surgelati.
Per congelare piccole quantità di
alimenti freschi non è necessario
modificare l'impostazione corrente.
Per congelare alimenti freschi, attivare la
funzione FROSTMATIC almeno 24 ore
prima di introdurli nel vano congelatore.
Riporre gli alimenti da congelare nel
comparto superiore.
La quantità massima di alimenti
congelabile in 24 ore è riportata sulla
targhetta dei dati, un’etichetta presente
sulle pareti interne dell’apparecchiatura.
Il processo di congelamento dura 24 ore:
non aggiungere altri alimenti da
congelare per tutta la durata del
processo.
Al termine del processo di
congelamento, ritornare alla temperatura
richiesta (vedere "Funzione
FROSTMATIC").
In questa condizione la
temperatura del vano
frigorifero potrebbe
scendere al di sotto di 0°C.
Qualora ciò accadesse, è
necessario reimpostare la
temperatura a un livello più
alto.
4.4 Modulo FreshBox
Il cassetto all'interno del modulo è
particolarmente adatto per la
conservazione di alimenti freschi quali
pesce, carne e frutti di mare, poiché la
temperatura è inferiore rispetto al resto
del frigorifero.
AVVERTENZA!
Prima di inserire o rimuovere
il modulo FreshBox
dell'apparecchiatura,
estrarre il cassetto MaxiBox
e la copertura in vetro.
Il modulo FreshBox è munito di guide. Al
momento della rimozione dello stesso
dal vano frigorifero, tirare il modulo
verso di voi e rimuovere il cestello
inclinando la parte anteriore verso il
basso.
ITALIANO
21
4.5 DYNAMICAIR
Il vano frigorifero è dotato di un
dispositivo automatico che consente un
rapido raffreddamento degli alimenti e
una temperatura più uniforme nello
scomparto.
5. PULIZIA E CURA
ATTENZIONE!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
5.1 Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchiatura per
la prima volta, lavare l'interno e gli
accessori con acqua tiepida e sapone
neutro per eliminare il tipico odore dei
prodotti nuovi, quindi asciugare
accuratamente.
AVVERTENZA!
Non usare detergenti
corrosivi o polveri abrasive
che possano danneggiare la
finitura.
5.2 Pulizia periodica
AVVERTENZA!
Evitare di tirare, spostare o
danneggiare tubi e/o cavi
all'interno
dell'apparecchiatura.
AVVERTENZA!
Prestare attenzione a non
danneggiare il sistema
refrigerante.
AVVERTENZA!
Quando si sposta
l'apparecchiatura, sollevarla
per il bordo anteriore, così
da non graffiare il
pavimento.
L'apparecchiatura deve essere pulita
regolarmente:
1. Lavare l'interno e gli accessori con
acqua tiepida e sapone neutro.
2. Ispezionare regolarmente le
guarnizioni della porta ed eliminare
con un panno umido tracce di sporco
e residui.
3. Risciacquare e asciugare
accuratamente.
4. Pulire il condensatore e il
compressore sul retro
dell'apparecchiatura con una
spazzola.
Questa operazione migliorerà le
prestazioni dell'apparecchiatura
riducendone i consumi di energia.
Il ripiano inferiore, che divide il vano più
freddo dallo scomparto , può essere
estratto unicamente a scopo di pulizia.
Per rimuovere il ripiano, estrarlo
tenendolo in posizione orizzontale.
Per garantire una
funzionalità completa dello
scomparto FreshBox, il
ripiano inferiore e le piastre
di copertura devono essere
ricollocati nella loro
posizione originale dopo la
pulizia.
Le piastre di copertura al di sopra dei
cassetti nel vano possono essere estratte
per la pulizia.
22
www.aeg.com
5.3 Scongelamento
5.4 Periodi di non utilizzo
L'apparecchiatura è "frost free". Ciò
significa che non si forma brina durante il
normale funzionamento sulle pareti
interne dell'apparecchiatura o sugli
alimenti. L'assenza di brina è dovuta alla
circolazione continua di aria fredda
all'interno del comparto mossa da una
ventola ad azionamento automatico.
L'acqua di sbrinamento giunge
attraverso un condotto in un apposito
recipiente posto sul retro
dell'apparecchiatura, sopra il
motocompressore, dove evapora.
Se l'apparecchiatura non viene utilizzata
per un lungo periodo, adottare le
seguenti precauzioni:
1. Scollegare l'apparecchiatura dalla
rete elettrica.
2. Estrarre tutti gli alimenti.
3. Pulire l'apparecchiatura e tutti gli
accessori.
4. Lasciare la porta/le porte socchiusa/e
per evitare la formazione di odori
sgradevoli.
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
ATTENZIONE!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
6.1 Cosa fare se...
Problema
Causa possibile
L'apparecchiatura è rumorosa.
L'apparecchiatura non è
Controllare se l'apparecchiaappoggiata in modo corret- tura è appoggiata in modo
to.
stabile.
L'allarme acustico o visivo è L'apparecchiatura è stata
attivo.
accesa da poco e la temperatura è ancora troppo
alta.
Soluzione
Fare riferimento alla sezione
"Allarme porta aperta" o "Allarme di alta temperatura".
La temperatura all'interno
Fare riferimento alla sezione
dell'apparecchiatura è trop- "Allarme porta aperta" o "Alpo alta.
larme di alta temperatura".
Compare un simbolo quad- Problema al sensore della
rato invece dei numeri sul
temperatura.
display della temperatura.
Contattare il Centro di Assistenza Autorizzato più vicino (il
sistema refrigerante continuerà a mantenere gli alimenti
freddi, ma non sarà possibile
regolare la temperatura).
La lampadina non si accende.
La lampadina è in modalità
stand-by.
Chiudere e riaprire la porta.
La lampadina non si accende.
La lampadina è difettosa.
Contattare il Centro di Assistenza Autorizzato più vicino.
Il compressore rimane
sempre in funzione.
La temperatura impostata
non è corretta.
Fare riferimento al capitolo
"Uso dell'apparecchiatura".
ITALIANO
Problema
23
Causa possibile
Soluzione
Sono stati introdotti molti
alimenti contemporaneamente.
Attendere alcune ore e ricontrollare la temperatura.
La temperatura ambiente è
troppo alta.
Fare riferimento al grafico della classe climatica sulla targhetta dei dati.
Gli alimenti introdotti
nell'apparecchiatura erano
troppo caldi.
Lasciar raffreddare gli alimenti
a temperatura ambiente prima
di introdurli.
La funzione FROSTMATIC è Fare riferimento a "funzione
attiva.
FROSTMATIC".
La funzione COOLMATIC è Fare riferimento a "funzione
attiva.
COOLMATIC".
Il compressore non si avvia
immediatamente dopo
avere premuto il tasto
FROSTMATIC, oppure dopo avere cambiato la temperatura.
Ciò è normale, non si è ver- Il compressore si avvia dopo
ificato alcun errore.
un certo periodo di tempo.
Il compressore non si avvia Ciò è normale, non si è ver- Il compressore si avvia dopo
immediatamente dopo
ificato alcun errore.
un certo periodo di tempo.
avere premuto il tasto
COOLMATIC, oppure dopo
avere cambiato la temperatura.
Scorre acqua all'interno del
frigorifero.
Lo scarico dell'acqua è ostruito.
Pulire lo scarico dell'acqua.
Gli alimenti impediscono
all'acqua di scorrere
nell'apposito collettore.
Evitare di disporre gli alimenti
direttamente contro la parete
posteriore.
Presenza di acqua sul pavimento.
L'acqua di sbrinamento non Collegare lo scarico dell'acqua
viene scaricata nella bacidi sbrinamento alla bacinella
nella di evaporazione posta di evaporazione.
sopra il compressore.
Impossibile impostare la
temperatura.
La funzione FROSTMATIC
o COOLMATIC è attiva.
Disattivare manualmente la
funzione FROSTMATIC o
COOLMATIC oppure aspettare a impostare la temperatura finché la funzione si disattiva automaticamente. Far riferimento alla "funzione
FROSTMATIC o COOLMATIC".
24
www.aeg.com
Problema
Causa possibile
Soluzione
DEMO compare sul display. L'apparecchiatura è in modalità demo.
Mantenere premuto tasto del
vano frigorifero per circa 10
secondi finché non viene
emesso un lungo suono e il
display si spegne per qualche
istante.
La temperatura all'interno
Il regolatore della tempera- Impostare una temperatura
dell'apparecchiatura è trop- tura non è impostato corsuperiore/inferiore.
po bassa/troppo alta.
rettamente.
La temperatura degli alimenti è troppo alta.
Prima di introdurre gli alimenti, lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.
Sono stati introdotti molti
alimenti contemporaneamente.
Introdurre gli alimenti un poco
alla volta.
La funzione FROSTMATIC è Fare riferimento a "funzione
attiva.
FROSTMATIC".
La funzione COOLMATIC è Fare riferimento a "funzione
attiva.
COOLMATIC".
Se il consiglio non da
risultati, contattare il Centro
di Assistenza Autorizzato più
vicino.
Solo al Centro di Assistenza è permesso
sostituire l'impianto d'illuminazione.
Contattare un Centro Assistenza
autorizzato.
6.2 Sostituzione della
lampadina
L'apparecchiatura è dotata di una
lampadina interna a LED a lunga durata.
7. INSTALLAZIONE
ATTENZIONE!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
7.1 Luogo d'installazione
Installare l'apparecchiatura in un luogo
asciutto, ben ventilato, la cui
temperatura ambiente corrisponda alla
classe climatica indicata sulla targhetta
dei dati del modello:
Classe
climatica
Temperatura ambiente
SN
Da +10°C a + 32°C
N
Da +16°C a + 32°C
ST
Da +16°C a + 38°C
T
Da +16°C a + 43°C
ITALIANO
7.2 Collegamento elettrico
• Prima di inserire la spina, verificare
che la tensione e la frequenza
riportate sulla targhetta dei dati
corrispondano a quelle dell'impianto
domestico.
• L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra. La spina del cavo
di alimentazione è dotata di un
apposito contatto. Se la presa di
corrente dell'impianto domestico non
è collegata a terra, allacciare
l'apparecchiatura a una presa di terra
separata in conformità alle norme in
vigore, rivolgendosi a un elettricista
qualificato.
• Il produttore declina ogni
responsabilità qualora le suddette
precauzioni di sicurezza non vengano
rispettate.
• Questa apparecchiatura è conforme
alle direttive CEE.
7.3 Installazione
dell'apparecchiatura e
possibilità di invertire la porta
Fare riferimento alle
istruzioni dedicate
all'installazione (requisiti di
ventilazione, livellamento) e
alla possibilità di invertire la
porta.
25
7.4 Installazione e sostituzione
del filtro CLEANAIR
CONTROL
Alla consegna, il filtro è contenuto in una
confezione di plastica, al fine di
preservarne le prestazioni. Il filtro deve
essere posizionato all'interno del
cassetto prima dell'accensione
dell'apparecchiatura.
1. Aprire il cassetto.
2. Togliere il filtro dalla confezione di
plastica.
3. Inserire il filtro nel cassetto.
4. Chiudere il cassetto.
Per garantire il massimo rendimento,
sostituire il filtro dell'aria al carbone una
volta all'anno.
I filtri di ricambio possono essere
acquistati presso il distributore di zona.
Il filtro dell'aria è un
materiale di consumo e
come tale non è coperto da
garanzia.
8. DATI TECNICI
8.1 Dati tecnici
Altezza
2000 mm
Larghezza
595 mm
Profondità
642 mm
Tempo di risalita
17 ore
Tensione
230 - 240 V
Frequenza
50 Hz
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta
dei dati applicata sul lato esterno o
interno dell'apparecchiatura e
sull'etichetta dei valori energetici.
9. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana
e a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Non smaltire le
apparecchiature che riportano il simbolo
insieme ai normali rifiuti domestici.
Portare il prodotto al punto di riciclaggio
26
www.aeg.com
più vicino o contattare il comune di
residenza.
NORSK
27
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.................................................................................28
2. SIKKERHETSANVISNINGER...................................................................................29
3. BRUK.........................................................................................................................30
4. DAGLIG BRUK......................................................................................................... 32
5. STELL OG RENGJØRING.......................................................................................33
6. FEILSØKING............................................................................................................ 34
7. MONTERING...........................................................................................................36
8. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 37
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du valgte dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi ber deg
bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan få mest
mulig ut av produktet.
Gå inn på vårt nettsted for å finne:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.spare parts.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
28
1.
www.aeg.com
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle
skader som skyldes feilaktig montering og bruk.
Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og sårbare personer
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn
med mindre de har tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger
og liknende bruk som:
– Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer
og andre arbeidsmiljøer
– Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og
andre boligtyper
Hold ventilasjonsåpningene i produktets kabinett eller
i den innebygde strukturen fri for hindringer.
Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som
ikke produsenten har anbefalt for å gjøre
avrimingsprosessen raskere.
Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
Ikke bruk elektriske apparater inne i skapet, hvis de
ikke er av en type som anbefales av produsenten.
Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare bruk
nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
NORSK
•
•
29
skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler
eller metallgjenstander.
Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser
med brannfarlig drivgass i dette produktet.
Dersom strømforsyningskabelen er skadet, må den
kun skiftes av et autorisert serviceverksted.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasjen
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet, fordi det er tungt. Bruk
alltid vernehansker.
• Sørg for at luften kan sirkulere rundt
produktet.
• Vent minst 4 timer før du kobler
produktet til strømforsyningen. Dette
er for at oljen skal kunne renne tilbake
i kompressoren.
• Ikke installer produktet i nærheten av
radiatorer, komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Baksiden av produktet må stå mot
veggen.
• Ikke installer produktet der det er
direkte sollys.
• Ikke monter dette produktet på
steder som er for fuktige eller kalde,
slik som konstruksjonstilbygg, garasjer
eller vinkjellere.
• Når du skal flytte produktet, løft den i
fremkant for ikke å skrape opp gulvet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på
typeskiltet og strømforsyningen i
•
•
•
•
•
•
huset. Hvis det ikke er det, må du
kontakt en elektriker.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Ikke legg elektriske produkter (f. eks
iskremmaskin) i produktet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Vær forsiktig så du ikke forårsaker
skade på kjølemiddelkretsen. Den
inneholder isobutan (R600a), en
naturgass uten innvirkning på miljøet.
Denne gassen er brannfarlig.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Ventiler
rommet godt.
30
www.aeg.com
• Ikke la varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til
produktet.
• Ikke legg mineralvann i fryseren.
Dette vil skape press på beholderen.
• Ikke oppbevar lett antennelig gass
eller væske i produktet.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
• Ikke berør kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Ikke berør eller ta ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
• Ikke frys mat om igjen som er tinet.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om
nødvendig. Hvis avløpet er blokkert,
vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.
2.5 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette
produktet er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
3. BRUK
3.1 Betjeningspanel
A
J
B
I
H
C
G
F
D
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
ON/OFF
Kjøleskapstemperatur
Frysertemperatur
ECO-modus
FROSTMATIC-modus
Frysertemperaturknapp
MinuteMinder
Kjøleskapstemperaturknapp
COOLMATIC-modus
ExtraHumidity-modus
E
Det er mulig å endre lyden
fra klikk til pip ved å holde
inne ECO-knappen i 5
sekunder.
3.2 PÅ/AV
Koble produktet til stikkontakten.
NORSK
Produktet slår seg automatisk PÅ når det
kobles til et strømuttak.
1. Slå AV produktet ved å trykke PÅ/AVknappen i 3 sekunder.
2. Slå PÅ produktet ved å trykke på
PÅ/AV-knappen.
For å slå AV kjøleskapet trykkes PÅ/AVknappen og knappen for
kjøleskapstemperatur samtidig. Dette for
seksjonen til å gi i myk AV-modus. Trykk
på kjøleskapstemperaturtasten for å slå
rommet PÅ igjen.
3.3 Regulere temperaturen
Trykk på kjøleskapets eller fryserens
temperaturtast for å regulere
temperaturen.
Hvis den innstilte temperaturen er lavere
enn den tidligere innstillingen vil pilene
for temperatur peke nedover for å vise at
rommet kjøles ned. Hvis den innstilte
temperaturen er høyere enn den
tidligere innstillingen vil pilene for
temperatur peke oppover for å vise at
rommet varmes opp.
3.4 Alarm ved høy temperatur
Temperaturøkning i fryseseksjonen (for
eksempel på grunn av strømbrudd eller
fordi døren står åpen) vises slik:
• alarmen og
frysertemperaturindikatorene blinker;
• det høres et lydsignal.
Trykk på hvilken som helst knapp for å
tilbakestille alarmen.
Lydsignalet slås av.
Fryserens temperaturindikator viser den
høyest oppnådde temperaturen i noen
sekunder. Viser deretter den innstilte
temperaturen igjen.
Alarmindikatoren fortsetter å blinke til
normale forhold gjenopprettes.
Da slutter alarmindikatoren å
blinke.
3.5 COOLMATIC -modus
COOLMATIC senker temperaturen
kjøleskapet hurtig slik at store mengder
matvarer (for eksempel etter innkjøp)
avkjøles hurtig og man unngår
oppvarming av matvarer som allerede
31
befinner seg i kjøleskapet. Når aktivert
faller temperaturen til +2°C og (hvis
utstyrt) DYNAMICAIR-modusen slås på.
Trykk på knappen COOLMATIC.
Funksjonen deaktiveres automatisk etter
6 timer og temperaturen justerer seg
tilbake til sin tidligere innstilling.
3.6 ECO -modus
ECO stiller automatisk inn den optimale
temperaturen i avdelingene for kjøleskap
(+4°) og fryser (-18°). Denne innstillingen
garanterer minimalt strømforbruk og
korrekt oppbevaring av matvarer.
Trykk på knappen ECO.
Endre temperaturinnstillingen for
kjøleskap eller fryser for å deaktivere.
3.7 FROSTMATIC-modus
FROSTMATIC-modus senker raskt
temperaturen i fryseren og fryser ned
ferske matvarer hurtig. Når aktivert vil en
nedtelling (52 timer) vises i stedet for
frysertemperaturen. Den teller ned i
intervaller på 1 time. Når FROSTMATICmodusen har gått ut på tid (etter 52
timer) justeres temperaturen i fryseren
tilbake til den foregående innstillingen.
Trykk på FROSTMATIC-modusknappen.
Et tidsur med nedtelling aktiveres.
Trykk på FROSTMATIC-modusknappen
for å deaktivere modusen tidligere.
3.8 ExtraHumidity-modus
Hvis du må øke fuktigheten i kjøleskapet,
foreslår vi at du aktiverer ExtraHumidityfunksjonen.
1. For å slå på funksjonen, trykk
ExtraHumidity knappen til den
tilsvarende indikatoren tennes.
ExtraHumidity-indikatoren vises.
2. For å deaktivere funksjonen, trykk
ExtraHumidity knappen til
ExtraHumidity indikatoren slås av.
32
www.aeg.com
3.9 Stoppeklokke
Stoppeklokke-funksjonen aktiverer et
tidsur med 3 mulige tidsinnstillinger: 45,
30 og 15 minutter.
Trykk på stoppeklokketasten og velg en
innstilt tid eller deaktiver funksjonen.
Tidsuret teller ned i intervaller på ett
minutt.
periode (for eksempel under ferie) og
forhindrer dannelse av mugg og dårlig
lukt inne i produktet.
Still temperaturen for kjøleskapsdelen til
+14°C.
Fryserrommet vil fortsette drift ved den
innstilte temperaturen.
3.10 Holiday-modus
Holiday-modus sparer energi når
kjøleskapet ikke er i bruk på en lengre
4. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
4.1 Opprinnelig strøm på
OBS!
Før du setter in
strømpluggen i støpselet og
skrur på kabinettet for første
gang, la produktet stå
oppreist i minst 4 timer.
Dette sørger for at oljen for
nok tid til å komme tilbake i
kompressoren. Ellers kan
kompressoren eller de
elektroniske komponentene
forårsake skade.
4.2 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når produktet slås på for første gang
eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 2 timer
med FROSTMATIC-funksjonen slått på.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Skal du
oppbevare store mengder mat, kan du ta
ut alle skuffene bortsett fra den nederste
skuffen, som må være på plass for å gi
god luftsirkulasjon. På alle hyllene kan du
la matvarene stikke ut 15 mm fra døren.
4.3 Innfrysing av ferske
matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn
ferske matvarer og for å oppbevare
frossen og dypfryst mat over lengre tid.
Det er ikke nødvendig å endre den
aktuelle innstillingen når du vil fryse
mindre mengder ferske matvarer.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FROSTMATIC-funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses
legges i fryserommet.
Plasser maten som skal fryses i det
øverste rommet.
Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer er spesifisert på typeskiltet, en
etikett som sitter inne i produktet.
Innfrysingen tar et døgn: i løpet av denne
perioden må du ikke legge inn flere
matvarer som skal fryses.
Når fryseprosessen er ferdig, går du
tilbake til ønsket temperatur igjen (se
"Funksjon FROSTMATIC").
Når du gjør det, kan
temperaturen i
kjøleskapseksjonen falle
under 0 °C. Hvis det skjer,
må du sette termostaten på
en varmere innstilling.
4.4 FreshBox-modul
Skuffen egner seg til å lagre ferske
matvarer som fisk, kjøtt og sjømat, fordi
NORSK
33
temperaturen er lavere her enn i resten
av kjøleskapet.
OBS!
Før man plasserer eller
fjerner FreshBox-modulen
inne i produktet, skal
MaxiBox-skuffen og
glassdekslet fjernes.
FreshBox modulen er utstyrt med
skinner. Når den fjernes fra
kjøleseksjonen må modulen trekkes mot
deg og kurven fjernes ved å vippe
fronten ned.
4.5 DYNAMICAIR
Kjøledelen er utstyrt med en enhet som
gir mulighet for rask nedkjøling av
matvarer og jevnere temperatur i skapet.
5. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i nye
produkter. Husk å tørke nøye.
OBS!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, da dette vil
skade finishen.
5.2 Regelmessig rengjøring
OBS!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i kabinettet.
OBS!
Unngå skader på
kjølesystemet.
OBS!
Når du skal flytte skapet, løft
den i fremkant for ikke å
skrape opp gulvet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
Den laveste hyllen, som skiller
kjøleseksjonen fra seksjonen skal bare tas
ut under rengjøring. Trekk hyllen rett ut
for å fjerne den.
FreshBox-seksjonen virker
som den skal, må den
nederste hyllen og
dekselplatene settes tilbake
i den opprinnelige
posisjonen etter rengjøring.
Dekselplatene over skuffene i seksjonen
kan tas ut ved rengjøring.
34
www.aeg.com
5.3 Tining
5.4 Perioder uten bruk
Produktet er frostfritt. Det vil si at det
ikke danner seg rim mens apparatet er i
drift, verken på veggene eller på maten.
Grunnen til at det ikke danner seg rim, er
at luften hele tiden sirkulerer inne i
apparatet ved hjelp av en automatisk
kontrollert vifte. Smeltevannet ledes ut
gjennom et dreneringsrør og ned i en
beholder på baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Hvis produktet ikke skal brukes over
lengre tid tas følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig
lukt.
6. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Produktet er støyintensivt.
Produktet står ikke stødig.
Kontroller at produktet står
stabilt.
Hørbar eller visuell alarm er
på.
Kabinettet er nettopp slått
på eller temperaturen er
fremdeles for høy.
Se "Alarm ved åpen dør" eller
"Alarm ved høy temperatur".
Temperaturen i produktet
er for høy.
Se "Alarm ved åpen dør" eller
"Alarm ved høy temperatur".
Et firkantet symbol vises i
stedet for tall på temperaturdisplayet.
Temperatursensor-problem.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter (kjølesystemet
fortsetter å holde matvarene
kalde, men det vil ikke være
mulig å justere temperaturen).
Lampen lyser ikke.
Lampen er i standbymodus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Drift".
Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet på
merkeplaten.
NORSK
Problem
35
Mulig årsak
Løsning
Matproduktene som ble
lagt ned i produktet var for
varm.
La matprodukter avkjøle seg til
romtemperatur før du legger
den i fryseren.
Funksjonen FROSTMATIC
er aktivert.
Se "FROSTMATIC -funksjonen".
Funksjonen COOLMATIC
er aktivert.
Se "COOLMATIC -funksjonen".
Kompressoren starter ikke
med en gang etter at du
har trykket på FROSTMATIC, eller etter at temperaturen er endret.
Dette er normalt, det har
ikke oppstått noen feil.
Kompressoren starter etter en
viss tid.
Kompressoren starter ikke
med en gang etter at du
har trykket på COOLMATIC, eller etter at temperaturen er endret.
Dette er normalt, det har
ikke oppstått noen feil.
Kompressoren starter etter en
viss tid.
Det renner vann inne i kjøle- Vannavløpet er tilstoppet.
skapet.
Matprodukter forhindrer at
vannet får samle seg i vannoppsamlingsbeholderen.
Det renner vann på gulvet.
Rengjør vannavløpet.
Pass på at ingen matvarer
berører bakveggen.
Smeltevannets utløp er ikke Fest smeltevannsrøret til forkoblet til fordamperbrettet damperbrettet.
over kompressoren.
Det er ikke mulig å stille inn Funksjonen FROSTMATIC
temperaturen.
eller COOLMATIC er aktivert.
Slå av FROSTMATIC eller
COOLMATIC manuelt, eller
vent til funksjonen tilbakestilles automatisk for å velge
temperaturen. Se etter i funksjonen "FROSTMATIC eller
COOLMATIC".
DEMO vises på displayet.
Produktet er i demonstrasjonsmodus.
Hold kjøleskap nøkkel nede i
ca. 10 sek. til det høres en lang
lyd og displayet slukkes en
kort stund.
Temperaturen i produktet
er for høy/lav.
Temperaturregulatoren er
ikke riktig innstilt.
Still inn en lavere/høyere temperatur.
Matvarene har for høy temperatur.
La matvarene avkjøle seg til
romtemperatur før du legger
til oppbevaring.
36
www.aeg.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Mange matvarer er lagt inn
i produktet samtidig.
Legg færre matvarer inn i produktet på samme tid.
Funksjonen FROSTMATIC
er aktivert.
Se "FROSTMATIC -funksjonen".
Funksjonen COOLMATIC
er aktivert.
Se "COOLMATIC -funksjonen".
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
6.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart LED-taklys.
7. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Plassering
Dette produktet kan monteres på et sted
der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
produktet:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
7.2 Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat
jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en
faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
7.3 Installering av produktet
og omhengsling av dør
Se separate instrukser om
installering(ventileringskrav,
nivellering) og dørhengsel.
7.4 Montere og skifte ut
CLEANAIR CONTROL-filteret
Ved levering ligger kullfilteret i en
plastpose slik at egenskapene bevares.
Filteret bør plasseres bak klaffen før
produktet slås på.
1.
2.
3.
4.
Åpne skuffen.
Ta filteret ut av plastposen.
Sett filteret inn skuffen.
Lukk skuffen forsiktig.
NORSK
37
Hos forhandleren får du kjøpt nye aktive
luftfiltre.
Luftfilteret er en forbruksvare
og dekkes dermed ikke av
garantien.
For at kull-luftfilteret skal være mest
mulig effektivt, bør det skiftes en gang
hvert år.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Tekniske data
Justerbar
2000 mm
Bredde
595 mm
Dybde
642 mm
Stigetid
17 t
Elektrisk spenning
230 – 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på produktet, på den
utvendige eller innvendige siden på
produktet og på energietiketten.
9. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
38
www.aeg.com
CONTENIDO
1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD...................................................................39
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD....................................................................... 40
3. FUNCIONAMIENTO...............................................................................................42
4. USO DIARIO............................................................................................................ 43
5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.............................................................................45
6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.................................................................................46
7. INSTALACIÓN.........................................................................................................48
8. INFORMACIÓN TÉCNICA..................................................................................... 49
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer
un rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías
que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en
electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura
para disfrutar de todas sus ventajas.
Consulte en nuestro sitio web:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.aeg.com
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.registeraeg.com
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su
aparato:
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciórese de
tener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.
La información se puede encontrar en la placa de características.
Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad
Información general y consejos
Información sobre el medio ambiente
Salvo modificaciones.
ESPAÑOL
1.
39
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente
las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de los daños y lesiones causados por una
instalación y uso incorrectos. Guarde siempre las
instrucciones junto con el aparato para futuras
consultas.
1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños
de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades
físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o
que carezcan de la experiencia y conocimientos
suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con
las instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los
riesgos.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento no podrán realizarlas
niños sin supervisión.
Mantenga los materiales de embalaje fuera del
alcance de los niños.
1.2 Seguridad general
•
•
•
•
Este aparato está concebido para utilizarse en
aplicaciones domésticas y similares, tales como:
– Granjas; áreas de cocina para el personal en
tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
– Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros
entornos de tipo residencial
Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de
ventilación del alojamiento del aparato o de la
estructura empotrada.
No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales
para acelerar el proceso de descongelación, excepto
los recomendados por el fabricante.
No dañe el circuito del refrigerante.
40
www.aeg.com
•
•
•
•
•
No utilice dispositivos eléctricos dentro de los
compartimientos para alimentos del aparato, salvo si
son del tipo recomendado por el fabricante.
No utilice pulverizadores ni vapor de agua para
limpiar el aparato.
Limpie el aparato con un paño suave humedecido.
Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos
abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos
metálicos.
No almacene sustancias explosivas tales como latas
de aerosol con un propulsor flamable en este aparato.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico o un profesional tendrán que
cambiarlo para evitar riesgos.
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
2.1 Instalación
ADVERTENCIA!
Solo un electricista
cualificado puede instalar
este aparato.
• Retire todo el embalaje
• No instale ni utilice un aparato
dañado.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• El aparato es pesado, tenga cuidado
siempre cuando lo mueva. Utilice
siempre guantes de protección.
• Asegúrese de que el aire pueda
circular alrededor del aparato.
• Espere al menos 4 horas antes de
conectar el aparato a la alimentación
eléctrica. Esto es para permitir que el
aceite regrese al compresor.
• No instale el aparato cerca de
radiadores, cocinas, hornos o placas
de cocción.
• La parte posterior del aparato se
debe colocar contra la pared.
• No instale el aparato donde reciba luz
solar directa.
• No coloque este aparato en lugares
demasiado húmedos o fríos, como
anexos a una construcción, garajes o
bodegas.
• Al mover el aparato, levántelo por el
borde frontal para no arañar el suelo.
2.2 Conexión eléctrica
ADVERTENCIA!
Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.
• El aparato debe conectarse a tierra.
• Asegúrese de que las
especificaciones eléctricas de la placa
coinciden con las del suministro
eléctrico de su hogar. En caso
contrario, póngase en contacto con
un electricista.
• Utilice siempre una toma con
aislamiento de conexión a tierra
correctamente instalada.
• No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
• Asegúrese de no provocar daños en
los componentes eléctricos (como
enchufe, cable de alimentación,
compresor). Póngase en contacto con
un electricista o con el servicio
técnico para cambiar un cable
dañado.
• El cable de alimentación debe estar
por debajo del nivel del enchufe de
alimentación.
ESPAÑOL
• Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese
de tener acceso al enchufe del
suministro de red una vez instalado el
aparato.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
2.3 Uso
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones,
quemaduras, descargas
eléctricas o incendios.
• No cambie las especificaciones de
este aparato.
• El utilice otros aparatos eléctricos
(como máquinas de hacer helados)
dentro de aparatos de refrigeración, a
menos que el fabricante haya
autorizado su utilización
• Tenga cuidado para no dañar el
circuito de refrigerante. Contiene
isobutano (R600a), un gas natural con
alto grado de compatibilidad
medioambiental. Este gas es
inflamable.
• Si se daña el circuito del refrigerante,
evite las llamas y fuentes de ignición
en la habitación. Ventile la habitación.
• No toque con elementos calientes las
piezas de plástico del aparato.
• No coloque bebidas con gas en el
congelador. Se creará presión en el
contenedor de la bebida.
• No almacene gas ni líquido
inflamable en el aparato.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima
del aparato.
• No toque el compresor ni el
condensador. Están calientes.
• No retire ni toque elementos del
compartimento congelador con las
manos húmedas o mojadas.
41
• No vuelva a congelar alimentos que
se hayan descongelado.
• Siga las instrucciones del envase de
los alimentos congelados.
2.4 Mantenimiento y limpieza
ADVERTENCIA!
Podría sufrir lesiones o dañar
el aparato.
• Antes de proceder con el
mantenimiento, apague el aparato y
desconecte el enchufe de la red.
• Este equipo contiene hidrocarburos
en la unidad de refrigeración. Solo
una persona cualificada debe realizar
el mantenimiento y la recarga de la
unidad.
• Examine periódicamente el desagüe
del aparato y límpielo si fuera
necesario. Si el desagüe se bloquea,
el agua descongelada se acumulará
en la base del aparato.
2.5 Desecho
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones o
asfixia.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable de conexión a la red y
deséchelo.
• Retire la puerta para evitar que los
niños y las mascotas queden
encerrados en el aparato.
• El circuito del refrigerante y los
materiales aislantes de este aparato
no dañan la capa de ozono.
• La espuma aislante contiene gas
inflamable. Póngase en contacto con
las autoridades locales para saber
cómo desechar correctamente el
aparato.
• No dañe la parte de la unidad de
refrigeración que está cerca del
intercambiador de calor.
42
www.aeg.com
3. FUNCIONAMIENTO
3.1 Panel de control
A
J
B
I
H
C
G
F
D
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
ON/OFF
Temperatura del frigorífico
Temperatura del congelador
Modo ECO
Modo FROSTMATIC
Tecla de temperatura del congelador
MinuteMinder
Tecla de temperatura del frigorífico
Modo COOLMATIC
Modo ExtraHumidity
E
Se puede cambiar el clic
para que emita un sonido
pulsando la tecla ECO
durante 5 segundos.
3.2 ON / OFF
Enchufe el aparato a la red eléctrica.
El aparato se enciende automáticamente
cuando se enchufa a la red eléctrica.
1. Apague el aparato pulsando la tecla
de encendido/apagado durante 3
segundos.
2. Encienda el aparato pulsando la tecla
de encendido/apagado.
Para apagar el compartimento frigorífico,
pulse la tecla de encendido/apagado y la
de la temperatura del frigorífico al
mismo tiempo. Esto hace que el
compartimento pase al modo de
apagado suave. Pulse la tecla de
temperatura del frigorífico para volver a
encender el compartimento.
3.3 Regulación de la
temperatura
Pulse la tecla del frigorífico o el
congelador para regular la temperatura.
Si la temperatura ajustada es inferior a la
ajustada previamente, las flechas de
temperatura se mueven hacia abajo para
indicar que el compartimento se está
enfriando. Si la temperatura ajustada es
superior a la ajustada previamente, las
flechas de temperatura se mueven hacia
arriba para indicar que el compartimento
se está calentando.
3.4 Alarma de temperatura
alta
Un aumento de la temperatura del
compartimento congelador (por
ejemplo, por falta de energía eléctrica o
si se queda la puerta abierta) se indicará
mediante:
• indicadores de temperatura del
congelador y alarma intermitentes;
• emisión de una señal acústica
Para reiniciar la alarma, pulse cualquier
tecla.
La señal acústica se apaga.
El indicador de temperatura del
congelador muestra la temperatura más
alta alcanzada durante unos segundos. A
continuación vuelve a mostrar la
temperatura programada.
El indicador de alarma sigue
parpadeando hasta que se restablecen
las condiciones normales.
Cuando la alarma vuelve, el
indicador se apaga.
3.5 COOLMATIC modo
COOLMATIC reduce rápidamente la
temperatura del frigorífico para que
grandes cantidades de alimentos
calientes (por ejemplo, después de
haber hecho la compra) se enfríen más
rápidamente y se evite calentar los que
ESPAÑOL
43
ya se guardan dentro. Cuando está
activado, la temperatura cae a +2°C y (si
dispone de ello) el modo DYNAMICAIR
se enciende.
Pulse la tecla de modo FROSTMATIC
para desactivar el modo antes.
Pulse la tecla COOLMATIC.
La función se desactiva automáticamente
tras 6 horas y la temperatura se vuelve a
ajustar a la configuración anterior.
Si debe aumentar la humedad del
refrigerador, le recomendamos activar la
función ExtraHumidity.
3.6 ECO modo
ECO ajusta automáticamente la
temperatura óptima en el frigorífico (+4°)
y el congelador (-18°). Este ajuste
garantiza un consumo de energía
mínimo y unas propiedades de
conservación adecuadas de los
alimentos.
Pulse la tecla ECO.
Para desactivarlo, cambie el ajuste de
temperatura del frigorífico o el
congelador.
3.7 Modo FROSTMATIC
El modo FROSTMATIC reduce
rápidamente la temperatura del
congelador, para que los alimentos
frescos se congelen rápidamente.
Cuando está activado, se muestra una
cuenta atrás (52 horas) en lugar de la
temperatura del congelador. Cuenta
atrás a intervalos de 1 hora. Cuando
finaliza el modo FROSTMATIC (tras 52
horas) la temperatura del congelador se
vuelve a ajustar a la programación
anterior.
Pulse la tecla de modo FROSTMATIC.
Se activa un temporizador de cuenta
atrás.
4. USO DIARIO
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
3.8 Modo ExtraHumidity
1. Para encender la función, pulse
ExtraHumidity hasta que se encienda
el indicador correspondiente.
Aparece el indicador ExtraHumidity.
2. Para desactivar la función, pulse
ExtraHumidity hasta que se apague
el indicador ExtraHumidity.
3.9 Avisador
La función del avisador activa un
temporizador con 3 posibles ajustes: 45,
30 y 15 minutos.
Pulse la tecla del avisador seleccionando
una hora o desactivando la función.
El temporizador cuenta atrás a intervalos
de un minuto.
3.10 Modo Holiday
El modo Holiday permite ahorrar energía
cuando el frigorífico no se va a usar
durante un largo periodo de tiempo (por
ejemplo, en vacaciones), y evita que se
formen moho y olores en el interior del
aparato.
Ajuste la temperatura del
compartimento frigolrífico a +14°C.
El compartimento congelador sigue
funcionando a la temperatura ajustada.
44
www.aeg.com
4.1 Encendido inicial
PRECAUCIÓN!
Antes de introducir el
enchufe en la toma de
corriente y encender el
equipo por primera vez, deje
el aparato en vertical
durante 4 horas como
mínimo. De este modo deja
tiempo suficiente para que
el aceite vuelva al
compresor. De otro modo el
compresor o los
componentes electrónicos
pueden sufrir daños.
4.2 Conservación de alimentos
congelados
Al poner en marcha el aparato por
primera vez o después de un periodo sin
uso, déjelo en marcha al menos durante
2 horas con la función FROSTMATIC
encendida antes de colocar productos
en el compartimento. Los cajones de
congelados aseguran una búsqueda fácil
y rápida del paquete de alimentos que
se desea encontrar. Cuando tenga que
conservar grandes cantidades de
alimentos, quite todos los cajones
excepto el último, que debe permanecer
en su sitio para la correcta circulación del
aire. En todos los estantes se pueden
colocar alimentos que sobresalgan hasta
15 mm de la puerta
4.3 Congelación de alimentos
frescos
El compartimento del congelador es
adecuado para congelar alimentos
frescos y conservar a largo plazo los
alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar pequeñas cantidades de
alimentos frescos no es necesario
cambiar el ajuste actual.
Para congelar alimentos frescos, active la
función FROSTMATIC al menos 24 horas
antes de introducir los alimentos en el
compartimento congelador.
Coloque los alimentos que vaya a
congelar en el compartimento superior.
La cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se indica
en la placa de características, una
etiqueta situada en el interior del
aparato.
El proceso de congelación dura 24 horas:
durante ese tiempo no deben añadirse
otros alimentos para congelar.
Cuando haya finalizado el proceso de
congelación, vuelva a ajustar la
temperatura adecuada (consulte
"Función FROSTMATIC").
En esa situación, la
temperatura del
compartimento frigorífico
puede descender por
debajo de 0°C. En ese caso,
sitúe el regulador de
temperatura en un ajuste
menos frío.
4.4 Módulo FreshBox
El cajón de dentro del módulo alcanza
una temperatura más baja que en el
resto del frigorífico y es idóneo para
almacenar alimentos frescos como
pescado, carne y marisco.
PRECAUCIÓN!
Antes de colocar o quitar el
módulo FreshBox dentro del
aparato, saque el cajón
MaxiBox y la tapa de cristal.
El módulo FreshBox está equipado con
guías. Para extraer un cesto del
compartimento frigorífico, tire del
módulo hacia fuera y retírelo inclinando
su parte delantera hacia abajo.
ESPAÑOL
4.5 DYNAMICAIR
El compartimento frigorífico cuenta con
un dispositivo automático que permite
45
enfriar los alimentos con rapidez y
mantener una temperatura más uniforme
dentro del compartimento.
5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
5.1 Limpieza del interior
Antes de utilizar el aparato por primera
vez, debe lavar su interior y todos los
accesorios internos con agua templada y
jabón neutro para eliminar el típico olor
de los productos nuevos. A continuación
seque bien todo.
PRECAUCIÓN!
No utilice detergentes ni
polvos abrasivos, ya que
podrían dañar el acabado.
5.2 Limpieza periódica
PRECAUCIÓN!
No mueva, dañe ni tire de
los conductos o cables del
interior del armario.
PRECAUCIÓN!
Tenga cuidado para no
dañar el sistema de
refrigeración.
PRECAUCIÓN!
Al mover el frigorífico,
levántelo por el borde
frontal para no arañar el
suelo.
El equipo debe limpiarse de forma
regular:
1. Limpie el interior y los accesorios con
agua templada y un jabón neutro.
2. Revise y limpie periódicamente las
juntas de la puerta para mantenerlas
limpias y sin restos;
3. Aclare y seque a fondo.
4. Si se puede acceder, limpie el
condensador y el compresor de la
parte posterior del aparato con un
cepillo.
Esa operación mejorará el
rendimiento del aparato y reducirá el
consumo eléctrico.
El estante inferior, que divide el
compartimento congelador del
compartimento, se puede quitar sólo
para su limpieza. Para retirarlo, tire del
estante horizontalmente.
Para asegurar la
funcionalidad del
compartimento FreshBox, el
estante más bajo y las
cubiertas se deben volver a
colocar en su posición
original después de la
limpieza.
Las cubiertas situadas sobre los cajones
del compartimento se pueden retirar
para la limpieza.
5.3 Descongelar
Este aparato no forma escarcha. Esto
significa que, durante el funcionamiento,
no se forma escarcha ni en las paredes
internas del aparato ni sobre los
alimentos. La ausencia de escarcha se
debe a la continua circulación del aire
frío en el interior del compartimento
impulsado por un ventilador controlado
automáticamente. El agua de la
descongelación se descarga por un canal
hacia un recipiente especial situado en la
parte posterior del aparato, sobre el
motor compresor, desde donde se
evapora.
46
www.aeg.com
5.4 Periodos de inactividad
Si el aparato no se utiliza durante un
tiempo prolongado, tome las siguientes
precauciones:
1. Desconecte el aparato de la red
eléctrica.
2. Extraiga todos los alimentos.
3. Limpie el aparato y todos los
accesorios.
4. Deje la puerta o puertas abiertas
para que no se produzcan olores
desagradables.
6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
6.1 Qué hacer si…
Problema
Causa probable
Solución
El aparato hace ruido.
El aparato no está bien
apoyado en el suelo.
Compruebe que los soportes
del aparato descansan sobre
una superficie estable.
La alarma audible o visual
está activada.
El aparato se ha conectado Consulte "Alarma de puerta
recientemente o la temper- abierta" o "Alarma de temperatura sigue siendo demaatura alta".
siado alta.
La temperatura del aparato Consulte "Alarma de puerta
es demasiado alta.
abierta" o "Alarma de temperatura alta".
Aparece un símbolo cuadrado en lugar de números
en la pantalla de temperatura.
Problema en el sensor de
temperatura.
Póngase en contacto con el
centro de servicio técnico autorizado más cercano (el sistema de refrigeración seguirá
manteniendo fríos los alimentos, pero no podrá ajustar la
temperatura).
La bombilla no funciona.
La bombilla está en espera. Cierre y abra la puerta.
La bombilla no funciona.
La bombilla es defectuosa.
Póngase en contacto con el
servicio técnico autorizado
más cercano.
El compresor funciona continuamente.
La temperatura está ajustada incorrectamente.
Consulte el capítulo de funcionamiento.
Se han guardado muchos
Espere unas horas y vuelva a
alimentos al mismo tiempo. comprobar la temperatura.
La temperatura ambiente
es demasiado alta.
Consulte la tabla de clase climática en la placa de datos
técnicos.
ESPAÑOL
Problema
47
Causa probable
Solución
Los alimentos introducidos
en el aparato estaban demasiado calientes.
Deje que los alimentos se enfríen a temperatura ambiente
antes de almacenarlos.
La función FROSTMATIC
está activada.
Consulte la sección “Función
FROSTMATIC”.
La función COOLMATIC es- Consulte la sección “Función
tá activada.
COOLMATIC”.
El compresor no se pone en Esto es normal y no signifimarcha inmediatamente
ca que exista un error.
después de pulsar FROSTMATIC o tras cambiar la
temperatura.
El compresor se pone en
marcha después de un cierto
tiempo.
El compresor no se pone en Esto es normal y no signifimarcha inmediatamente
ca que exista un error.
después de pulsar COOLMATIC o tras cambiar la
temperatura.
El compresor se pone en
marcha después de un cierto
tiempo.
El agua fluye por el interior
del frigorífico.
Limpie la salida de agua.
La salida de agua está obstruida.
Los productos impiden que Asegúrese de que los alimenel agua fluya al colector de tos no entran en contacto con
agua.
la placa posterior.
Hay agua en el suelo.
El agua de la descongelación no fluye hacia la bandeja de evaporación situada sobre el compresor.
Fije la salida de agua de descongelación a la bandeja de
evaporación.
No es posible ajustar la
temperatura.
La función FROSTMATIC o Apague manualmente la funCOOLMATIC está activada. ción FROSTMATIC o COOLMATIC, o espere hasta que se
restablezca automáticamente
antes de ajustar la temperatura. Consulte "Función
FROSTMATIC o COOLMATIC".
DEMO aparece en la pantalla.
El aparato está en modo de Mantenga pulsado tecla del
demostración.
compartimento frigorífico durante aproximadamente 10 segundos hasta que se oiga un
sonido largo y la pantalla se
apague un breve instante.
La temperatura del aparato
es demasiado baja/alta.
El regulador de temperatura no se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura
más alta o baja.
48
www.aeg.com
Problema
Causa probable
Solución
La temperatura de los productos es demasiado alta.
Deje que la temperatura de
los productos descienda a la
temperatura ambiente antes
de guardarlo.
Se han guardado muchos
Guarde menos productos al
alimentos al mismo tiempo. mismo tiempo.
La función FROSTMATIC
está activada.
Consulte la sección “Función
FROSTMATIC”.
La función COOLMATIC es- Consulte la sección “Función
tá activada.
COOLMATIC”.
Si el consejo anterior no
ofrece resultados, llame al
servicio técnico autorizado
más cercano.
El dispositivo de iluminación solo debe
ser sustituido por el servicio técnico.
Póngase en contacto con el servicio
técnico.
6.2 Cambio de la bombilla
El aparato está equipado con una luz
LED interior de larga duración.
7. INSTALACIÓN
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
7.1 Colocación
El aparato se puede instalar en un lugar
interior seco y bien ventilado en el que la
temperatura ambiente se corresponda
con la clase climática indicada en la
placa de características del aparato:
Clase
climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
7.2 Conexión eléctrica
• Antes de conectar el aparato,
compruebe que el voltaje y la
frecuencia indicados en la placa de
datos técnicos se corresponden con
el suministro de la vivienda.
• El aparato debe conectarse a tierra. El
enchufe del cable de alimentación se
suministra con un contacto para tal
fin. Si la toma de red de la vivienda
carece de conexión a tierra, conecte
el aparato a una toma de tierra
conforme con la normativa, después
de consultar a un electricista
profesional
• El fabricante declina toda
responsabilidad si no se toman las
precauciones antes indicadas.
• Este aparato cumple las directivas
CEE.
ESPAÑOL
7.3 Instalación del aparato e
inversión de la puerta
49
3. Inserte el filtro en el cajón.
4. Cierre el cajón.
Consulte las instrucciones
separadas de instalación
( requisitos de ventilación,
nivelado) y de inversión de la
puerta.
7.4 Instalación y sustitución del
filtro CLEANAIR CONTROL
El filtro de carbón activado se suministra
en una bolsa de plástico que garantiza su
duración e integridad. El filtro se debe
colocar en el cajón antes de poner en
marcha el aparato.
Para garantizar un rendimiento óptimo
se recomienda cambiar el filtro de
carbón una vez al año.
En la red de distribuidores autorizados
puede adquirir filtros de carbón nuevos.
El filtro de aire es un
accesorio consumible y,
como tal, no está cubierto
por la garantía.
1. Abra el cajón.
2. Extraiga el filtro de la bolsa de
plástico.
8. INFORMACIÓN TÉCNICA
8.1 Datos técnicos
Altura
2000 mm
Ancho
595 mm
Fondo
642 mm
Tiempo de elevación
17 h
Voltaje
230 - 240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en la
placa de datos técnicos situada en el
lado exterior o interior del aparato, y en
la etiqueta de consumo energético.
9. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
50
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.................................................................................. 51
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................................................52
3. ANVÄNDNING........................................................................................................ 54
4. DAGLIG ANVÄNDNING.........................................................................................55
5. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 56
6. FELSÖKNING.......................................................................................................... 57
7. INSTALLATION....................................................................................................... 60
8. TEKNISK INFORMATION.......................................................................................60
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell,
PNC, serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
51
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i
produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för
att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.
Var noga med att inte skada kylkretsen.
Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
52
www.aeg.com
•
•
•
•
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra
produkten.
Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara
neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller
personer med motsvarande utbildning, för att undvika
fara
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
• Vänta minst 4 timmar innan du
ansluter produkten till eluttaget.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Produktens bakre yta måste ställas
mot väggen.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Montera inte den här produkten i
områden som är för fuktiga eller för
kalla, som t.ex. byggnadsförråd,
garage eller vinkällare.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta service eller
en elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
SVENSKA
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Var försiktig så att du inte skadar
kylkretsen. Den innehåller isobutan
(R600a), en naturgas som är
miljöanpassad i hög grad. Denna gas
är lättantändlig.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frusna maten.
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
53
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.5 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
54
www.aeg.com
3. ANVÄNDNING
3.1 Kontrollpanel
A
J
B
I
H
C
G
F
D
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
ON/OFF
Kylskåpstemperatur
Frysskåpstemperatur
ECO-läge
FROSTMATIC-läge
Frysens temperaturreglage
MinuteMinder
Kylens temperaturreglage
COOLMATIC-läge
ExtraHumidity-läge
E
Det går att ändra klicket till
ett pipljud genom att hålla in
ECO-knappen i 5 sekunder.
3.2 PÅ/AV
Koppla in produkten i eluttaget.
Produkten slås automatiskt på när den
kopplas in i ett eluttag.
1. Stäng av produkten genom att hålla
PÅ/AV-knappen intryckt i 3 sekunder.
2. Slås på produkten genom att trycka
på PÅ/AV-knappen.
Stäng av kylfacket genom att samtidigt
trycka på PÅ/AV-knappen och kylens
temperaturreglage. Detta får facket att
gå in i mjukavstängningsläge. Tryck på
kylens temperaturreglage för att slå på
facket igen.
3.3 Temperaturreglering
Tryck på kylens eller frysens
temperaturreglage för att ändra
temperaturen.
Om den inställda temperaturen är lägre
än föregående inställning pekar
temperaturpilarna nedåt och visar att
facket håller på att kylas ned. Om den
inställda temperaturen är högre än
föregående inställning pekar
temperaturpilarna uppåt och visar att
facket håller på att värmas upp.
3.4 Larm vid för hög
temperatur
En temperaturökning i frysfacket (t.ex. på
grund av ett tidigare strömavbrott eller
om dörren lämnas öppen) indikeras
genom att:
• kontrollamporna för larm och
frystemperatur blinkar
• larmet ljuder.
Tryck på valfri knapp för att återställa
larmet.
Ljudsignalen stängs av.
Frysens temperaturindikator visar den
högsta uppnådda temperaturen i några
sekunder. Därefter visas återigen den
inställda temperaturen.
Larmindikatorn fortsätter att blinka tills
normala förhållanden råder igen.
När larmet har återställts
släcks kontrollampan för
larm.
3.5 COOLMATIC -läge
COOLMATIC sänker snabbt
temperaturen i kylen, så att stora
mängder varma livsmedel (t.ex. efter att
ha storhandlat) kan kylas snabbt och
andra livsmedel som redan finns i kylen
värms inte upp. När det är aktiverat faller
temperaturen till +2 °C och (extrautr.)
DYNAMICAIR-läget slås på.
Tryck på COOLMATIC-knappen.
SVENSKA
Funktionen avaktiveras automatiskt efter
6 timmar och temperaturen justeras
tillbaka till sin föregående inställning.
3.6 ECO -läge
ECO ställer automatiskt in den optimala
temperaturen i kylfacket (+4°) och
frysfacket (-18°). Denna inställning
säkerställer minimal energiförbrukning
och korrekta förvaringsegenskaper för
livsmedel.
Tryck på ECO-knappen.
Avaktivera genom att ändra
temperaturinställningen för kylen eller
frysen.
55
1. Aktivera funktionen genom att trycka
på ExtraHumidity-knappen tills
motsvarande indikator tänds.
ExtraHumidity-indikatorn visas.
2. Avaktivera funktionen genom att
trycka på ExtraHumidity-knappen tills
ExtraHumidity-indikatorn släcks.
3.9 Signalur
Signalursfunktionen aktiverar en timer
med 3 möjliga tidsinställningar: 45, 30
och 15 minuter.
Tryck på signalursknappen och välj en
inställd tid eller avaktivera funktionen.
Timern räknar ned i steg om en minut.
3.7 FROSTMATIC-läge
3.10 Holiday-läge
FROSTMATIC-läget sänker snabbt
temperaturen i frysen så att färsk mat kan
frysas snabbt. När det är aktiverat visas
en timernedräkning (52 timmar) istället
för frysens temperatur. Den räknar ned i
steg om en timme. När tiden för
FROSTMATIC-läget har gått ut (efter 52
timmar) justeras temperaturen i frysen
tillbaka till föregående inställning.
Holiday-läget sparar energi när kylen inte
används under en längre tid (t.ex. när
man är på semester) och förhindrar att
mögel och dåliga lukter bildas inuti
produkten.
Tryck på FROSTMATIC-lägesknappen.
En timernedräkning aktiveras.
Tryck på FROSTMATIC-lägesknappen för
att avaktivera larmet tidigare.
Ställ in temperaturen i kylfacket på +14
°C.
Frysfacket fortsätter att gå vid inställd
temperatur.
3.8 ExtraHumidity-läge
Om du behöver öka luftfuktigheten i
kylen rekommenderar vi att du aktiverar
ExtraHumidity-funktionen.
4. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
4.1 Initial ström på
FÖRSIKTIGHET!
Innan man sätter i
stickkontakten i uttaget och
sätter igång skåpet första
gången ska man låta
produkten stå upprätt i
minst 4 timmar. Då kan man
vara säker på att oljan runnit
tillbaka till kompressorn.
Annars kan kompressorn
eller de elektroniska delarna
skadas.
56
www.aeg.com
4.2 Förvaring av fryst mat
4.4 FreshBox-modul
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst två timmar med FROSTMATICfunktionen på innan du lägger in några
matvaror. Fryslådorna gör att du snabbt
och enkelt kan hitta det matpaket du
söker. Om stora mängder mat skall
förvaras, plocka ur alla lådor utom den
nedre lådan. Denna måste vara på plats
för att säkerställa god luftcirkulation. På
alla hyllor kan man placera mat som
sticker ut 15 mm från dörren.
Lådan i modulen är lämplig för förvaring
av färska livsmedel som fisk, kött,
skaldjur, eftersom temperaturen här är
lägre än övriga delen av kylen.
4.3 Infrysning av färska
livsmedel
FÖRSIKTIGHET!
Innan du placerar eller tar ut
FreshBox-modulen inuti
produkten ska MaxiBoxlådan och glasskyddet dras
ut helt.
FreshBox-modulen har skenor. När
modulen ska tas ut ur kylskåpet drar du
den mot dig själv och tar ut lådan genom
att luta den framåt och nedåt.
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
För att frysa in en liten mängd färska
livsmedel behöver inte den aktuella
inställningen ändras.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FROSTMATIC-funktionen minst
24 timmar innan livsmedlet som skall
frysas placeras i frysfacket.
Placera livsmedel som ska frysas in i det
översta facket.
Den största mängd mat som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten som
sitter på insidan.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
4.5 DYNAMICAIR
Kylen är utrustad med en automatisk
funktion som möjliggör snabb
nedkylning av matvaror och en jämnare
temperatur.
Återgå till önskad temperatur (se
"FROSTMATIC-funktionen") när
infysningen är klar.
I detta läge kan
temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka
under 0 °C. Ställ i så fall in
temperaturreglaget på en
varmare inställning.
5. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
SVENSKA
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inga starka
rengöringsmedel eller
skurpulver eftersom sådana
produkter skadar ytfinishen.
Detta förbättrar produktens
prestanda och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
Den nedersta hyllan som delar av
kylfacket från facket får bara tas ut för att
rengöras. Dra ut hyllan rakt.
För att FreshBox-lådan ska
fungera fullständigt måste
den nedersta hyllan och
täckplattorna sättas tillbaka
på sin ursprungliga plats
efter rengöringen.
5.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Dra inte i, flytta inte och
undvik att skada
rörledningarna och kablarna
inne i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig så att du inte
skadar kylsystemet.
FÖRSIKTIGHET!
När du flyttar produkten ska
du lyfta upp den i
framkanten så att inte golvet
repas.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
6. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
57
Täckplattorna ovanför lådorna i facket
kan tas ut och rengöras.
5.3 Upptining
Din produkt är frostfri. Detta innebär att
det inte bildas någon frost under drift,
varken på innerväggarna eller
matvarorna. Att frost inte bildas beror på
en kontinuerlig cirkulation av kalluft, som
genereras av en automatiskt kontrollerad
fläkt, inne i frysavdelningen. Det
avfrostade vattnet töms ut via en ränna i
en särskild behållare som sitter ovanför
kompressorn på produktens baksida, där
vattnet avdunstar.
5.4 Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
58
www.aeg.com
6.1 Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Produkten har nyligen slagits på eller temperaturen
är fortfarande för hög.
Se avsnitt "Larm vid öppen
dörr" eller "Larm vid för hög
temperatur".
Temperaturen i produkten
är för hög.
Se avsnitt "Larm vid öppen
dörr" eller "Larm vid för hög
temperatur".
En rektangulär symbol visas Fel på temperatursensorn.
istället för siffror på temperaturdisplayen.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen
kan inte justeras).
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Kompressorn är kontinuerligt i drift.
Temperatur är felaktigt inställd.
Se avsnittet "Användning".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på typskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Funktionen FROSTMATIC
är på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Funktionen COOLMATIC är Se "Funktionen COOLMATpå.
IC".
Kompressorn startar inte
omedelbart när FROSTMATIC-knappen trycks in
eller när temperaturen ändras.
Detta är normalt och anger
inte att något fel har uppstått.
Kompressorn startar efter en
stund.
Kompressorn startar inte
Detta är normalt och anger
omedelbart när COOLMAT- inte att något fel har upIC-knappen trycks in eller
pstått.
när temperaturen ändras.
Kompressorn startar efter en
stund.
SVENSKA
59
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet
från att rinna in i vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror
har kontakt med den bakre
väggen.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut smältvattenutloppet till
avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen FROSTMATIC
Stäng av FROSTMATIC eller
eller COOLMATIC är påsla- COOLMATIC manuellt eller
gen.
vänta med att ställa in temperaturen tills funktionen har återställts automatiskt. Se
"FROSTMATIC- eller COOLMATIC-funktionen".
DEMO visas på displayen.
Produkten är i demonstrationsläge.
Håll knapp till kylen intryckt ca
10 sek tills en ljudsignal hörs
och displayen släcks en stund.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Många matvaror inlagda för Lägg in färre matvaror för förförvaring samtidigt.
varing samtidigt.
Funktionen FROSTMATIC
är på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Funktionen COOLMATIC är Se "Funktionen COOLMATpå.
IC".
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
6.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
60
www.aeg.com
7. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.3 Installera produkten och
hänga om dörren
Se separata anvisningar om
installation (ventilationskrav,
avvägning) och omhängning
av dörren.
7.1 Placering
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
7.4 Montering och byte av
CLEANAIR CONTROL-filtret
Vid leverans ligger kolfiltret i en
plastpåse för att upprätthålla filtrets
prestanda. Filtret skall placeras i lådan
innan produkten slås på.
1.
2.
3.
4.
Öppna lådan.
Plocka fram filtret ur plastpåsen.
Sätt i filtret i lådan.
Stäng lådan.
7.2 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
produktens märkdata som anges på
typskylten före anslutning till ett
eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta produkten till
en separat jord enligt gällande
bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
För att upprätthålla bästa prestanda skall
kolfiltret bytas ut en gång om året.
Nya aktiva kolfilter kan köpas hos din
återförsäljare.
Luftfiltret är en
förbrukningsvara och täcks
inte av garantin.
8. TEKNISK INFORMATION
8.1 Tekniska data
Höjd
2000 mm
Bredd
595 mm
Djup
642 mm
Temperaturökningstid
17 tim.
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
SVENSKA
61
9. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
62
www.aeg.com
SVENSKA
63
280155153-A-082015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising