Aeg S63200CMW1 Εγχειρίδιο χρήστη

Add to my manuals
48 Pages

advertisement

Aeg S63200CMW1 Εγχειρίδιο χρήστη | Manualzz
S63200CMW1
EL Οδηγίες Χρήσης
ES Manual de instrucciones
2
24
2
www.aeg.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει
άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα κάνουν τη ζωή σας
πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας
παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε
την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων,
πληροφορίες συντήρησης:
www.aeg.com
καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.aeg.com/productregistration
αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:
www.aeg.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Μοντέλο, Κωδ.
προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες ασφαλείας.
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1.
3
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξα‐
σφαλιστεί η σωστή χρήση, πριν την
εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της
συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το
εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανομέ‐
νων των συμβουλών και των προειδο‐
ποιήσεών του. Για την αποφυγή περιτ‐
τών λαθών και ατυχημάτων, είναι σημα‐
ντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα
που χρησιμοποιούν τη συσκευή γνωρί‐
ζουν καλά τη λειτουργία της και τα χαρα‐
κτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε τις
οδηγίες αυτές και βεβαιωθείτε ότι παρα‐
μένουν με τη συσκευή εάν μετακινηθεί ή
πωληθεί, έτσι ώστε οποιοσδήποτε τη
χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της
ζωής της να είναι σωστά ενημερωμένος
για τη συσκευή και την ασφάλεια.
Για την ασφάλεια της ζωής και της πε‐
ριουσίας, φυλάξτε τις προφυλάξεις αυ‐
τών των οδηγιών χρήσης επειδή ο κατα‐
σκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές
που θα προκληθούν από παραλείψεις.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και
ευπαθών ατόμων
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για
χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανο‐
μένων των παιδιών) με μειωμένη σω‐
ματική ή πνευματική ικανότητα ή έλλει‐
ψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και
εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδη‐
γίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά
τους.
Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται
ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν
με τη συσκευή.
• Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευα‐
σίας μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει
κίνδυνος ασφυξίας.
• Εάν απορρίψετε τη συσκευή, βγάλτε
το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από
την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης
(όσο μπορείτε πιο κοντά στη συσκευή)
και αφαιρέστε την πόρτα για να την
αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή παγίδευ‐
σης μέσα στη συσκευή παιδιών που
παίζουν.
• Εάν η συσκευή, η οποία διαθέτει μα‐
γνητικά λάστιχα πόρτας, θα αντικατα‐
στήσει μια παλαιότερη συσκευή με
μάνδαλο στην πόρτα ή το καπάκι, μην
παραλείψετε να καταστρέψετε το μάν‐
δαλο προτού απορρίψετε την παλαιά
συσκευή. Με αυτό τον τρόπο θα απο‐
τρέψετε τη μετατροπή του ψυγείου σε
θανάσιμη παγίδα για παιδιά.
1.2 Γενικές πληροφορίες για
την ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα
ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της
συσκευής ή την εντοιχισμένη κατασκευή.
• Η συσκευή προορίζεται για φύλαξη
τροφίμων ή/και αναψυκτικών ενός
συνηθισμένου νοικοκυριού και παρό‐
μοιων εφαρμογών, όπως:
– οι χώροι κουζίνας προσωπικού σε
καταστήματα, γραφεία και άλλα ερ‐
γασιακά περιβάλλοντα,
– οι αγροικίες και οι πελάτες σε ξενο‐
δοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά πε‐
ριβάλλοντα,
– τα περιβάλλοντα τύπου πανσιόν (για
ύπνο και πρωινό),
– η συλλογική εστίαση και παρόμοιες
εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.
• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συ‐
σκευές ή άλλα τεχνητά μέσα για την
επιτάχυνση της διαδικασίας ξεπαγώ‐
ματος.
• Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές
συσκευές (όπως παγωτομηχανές) στο
εσωτερικό ψυκτικών συσκευών, εκτός
αν είναι εγκεκριμένες για το σκοπό αυ‐
τό από τον κατασκευαστή.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού.
• Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) που
περιέχεται στο κύκλωμα ψυκτικού
υγρού της συσκευής, είναι ένα φυσικό
αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντι‐
κής συμβατότητας, το οποίο, ωστόσο,
είναι εύφλεκτο.
Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση
της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν
προκαλείται ζημιά σε κανένα εξάρτημα
του κυκλώματος ψυκτικού υγρού.
4
www.aeg.com
Εάν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυ‐
κτικού υγρού:
– αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις
πηγές ανάφλεξης
– εξαερίστε καλά το χώρο στον οποίο
βρίσκεται η συσκευή
• Η οποιαδήποτε αλλαγή των τεχνικών
χαρακτηριστικών ή η τροποποίηση αυ‐
τού του προϊόντος είναι επικίνδυνη.
Εάν το καλώδιο υποστεί οποιαδήποτε
ζημιά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύ‐
κλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την αποφυγή κινδύνων, η
αντικατάσταση των ηλεκτρικών
εξαρτημάτων (καλώδιο τροφοδο‐
σίας, φις, συμπιεστής) πρέπει να
γίνεται από πιστοποιημένο αντι‐
πρόσωπο ή από καταρτισμένο
προσωπικό σέρβις.
Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέ‐
πει να επιμηκύνεται.
2. Προσέξτε να μη συνθλιβεί ή να
μην υποστεί ζημιά το φις τροφοδο‐
σίας στο πίσω μέρος της συ‐
σκευής. Εάν το φις τροφοδοσίας
συνθλιβεί ή υποστεί ζημιά, ενδέχε‐
ται να υπερθερμανθεί και να προ‐
καλέσει πυρκαγιά.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας της συ‐
σκευής.
4. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδο‐
σίας.
5. Εάν η ηλεκτρική πρίζα είναι χαλα‐
ρή, μην εισάγετε το φις. Υπάρχει
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πρό‐
κλησης πυρκαγιάς.
6. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησι‐
μοποιείται χωρίς το κάλυμμα του
λαμπτήρα του εσωτερικού φωτι‐
σμού (εάν προβλέπεται).
Η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να
προσέχετε κατά τη μεταφορά της.
Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικεί‐
μενα στο θάλαμο της κατάψυξης αν τα
χέρια σας είναι νωπά/βρεγμένα, καθότι
μπορεί να προκληθούν εκδορές στο
δέρμα ή κρυοπαγήματα.
Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση
της συσκευής στο άμεσο ηλιακό φως.
Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται
σε αυτή τη συσκευή (εάν προβλέπο‐
1.
•
•
•
•
νται) είναι λαμπτήρες ειδικού σκοπού,
επιλεγμένοι για χρήση μόνο σε οικια‐
κές συσκευές. Δεν είναι κατάλληλοι για
φωτισμό οικιακών χώρων.
1.3 Καθημερινή χρήση
• Μην τοποθετείτε ζεστές κατσαρόλες
στα πλαστικά μέρη της συσκευής.
• Μην φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και
υγρά στη συσκευή επειδή μπορεί να
εκραγούν.
• Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας σε
επαφή με την έξοδο αέρα στο πίσω
τοίχωμα. (Εάν η συσκευή είναι Frost
Free.)
• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει
να καταψύχονται και πάλι αφού απο‐
ψυχθούν.
• Αποθηκεύετε τα προσυσκευασμένα
κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή για κατε‐
ψυγμένα τρόφιμα.
• Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι
συστάσεις αποθήκευσης των παρα‐
σκευαστών της συσκευής. Ανατρέξτε
στις σχετικές οδηγίες.
• Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά
στον καταψύκτη εφόσον δημιουργείται
πίεση στο δοχείο, το οποίο μπορεί να
εκραγεί, προκαλώντας ζημιές στη συ‐
σκευή.
• Τα παγωτά τύπου ξυλάκι γρανίτα μπο‐
ρεί να προκαλέσουν εγκαύματα από
πάγο εάν καταναλωθούν απευθείας
από τη συσκευή.
1.4 Φροντίδα και καθαρισμός
• Πριν από τη συντήρηση, απενεργο‐
ποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε
το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλ‐
λικά αντικείμενα.
• Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμε‐
να για να αφαιρείτε τον πάγο από τη
συσκευή. Χρησιμοποιείτε πλαστική ξύ‐
στρα.
• Ελέγχετε τακτικά την αποστράγγιση
του ψυγείου για νερό απόψυξης. Εάν
χρειαστεί, καθαρίστε την αποστράγγι‐
ση. Εάν η αποστράγγιση είναι φραγμέ‐
νη, θα συσσωρεύεται νερό στο κάτω
μέρος της συσκευής.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1.5 Εγκατάσταση
Για τη σύνδεση του ηλεκτρικού
ακολουθήστε προσεκτικά τις οδη‐
γίες που δίνονται στις αντίστοιχες
παραγράφους.
• Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξ‐
τε αν έχει υποστεί ζημιές. Μη συνδέετε
τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά.
Αναφέρετε αμέσως ενδεχόμενες ζημιές
στο μέρος όπου αγοράσατε τη συ‐
σκευή. Σε αυτή την περίπτωση, φυλάξ‐
τε τη συσκευασία.
• Είναι σκόπιμο να περιμένετε τουλάχι‐
στον δύο ώρες προτού συνδέσετε τη
συσκευή, ώστε το έλαιο να επιστρέψει
και πάλι στο συμπιεστή.
• Θα πρέπει να υπάρχει επαρκή κυκλο‐
φορία του αέρα γύρω από τη συσκευή.
Διαφορετικά θα προκληθεί υπερθέρ‐
μανση. Για την επίτευξη επαρκούς κυ‐
κλοφορίας αέρα ακολουθήστε τις σχε‐
τικές οδηγίες της εγκατάστασης.
• Όποτε είναι δυνατό, η πλάτη της συ‐
σκευής πρέπει να βρίσκεται κοντά σε
τοίχο για την αποφυγή επαφής ή πια‐
σίματος με ζεστά μέρη (συμπιεστής,
συμπυκνωτής) και της πιθανότητας
εγκαύματος.
• Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται
κοντά σε σώματα καλοριφέρ ή φούρ‐
νους.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρό‐
σβαση στο φις τροφοδοσίας μετά την
εγκατάσταση της συσκευής.
• Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε παροχή
πόσιμου νερού (εάν προβλέπεται σύν‐
δεση νερού).
1.6 Σέρβις
• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαι‐
τούνται για το σέρβις της συσκευής
5
πρέπει να εκτελούνται από επαγγελμα‐
τία ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα κα‐
ταρτισμένο άτομο.
• Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της λυχνίας
LED. Επικοινωνήστε με το πλησιέστε‐
ρο Κέντρο Σέρβις για την αντικατάστα‐
ση της πλακέτας της λυχνίας LED, εάν
χρειαστεί.
• Το προϊόν αυτό πρέπει να επισκευάζε‐
ται από εξουσιοδοτημένα Κέντρα Σέρ‐
βις και να χρησιμοποιούνται μόνο γνή‐
σια ανταλλακτικά.
1.7 Προστασία του
περιβάλλοντος
Η συσκευή αυτή δεν περιέχει αέ‐
ρια τα οποία μπορούν να προκα‐
λέσουν ζημιά στο στρώμα του
όζοντος, είτε στο κύκλωμα ψυκτι‐
κού υγρού ή στα μονωτικά υλικά
της. Η συσκευή δε θα πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα. Ο αφρός μόνωσης
περιέχει εύφλεκτα αέρια: Η συ‐
σκευή θα πρέπει να απορρίπτε‐
ται σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς που θα λάβετε από
τις τοπικές αρχές. Αποφύγετε να
προκαλέσετε ζημιά στην ψυκτική
μονάδα, ειδικά στο πίσω μέρος
κοντά στον εναλλάκτη θερμότη‐
τας. Τα υλικά που χρησιμοποιού‐
νται σε αυτή τη συσκευή και ση‐
εί‐
μειώνονται με το σύμβολο
ναι ανακυκλώσιμα.
6
www.aeg.com
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
1
2
3
4
5 6
14
7
8
9
10
13 12 11
1 Συρτάρι Maxibox
8 Ράφι βουτύρου
2 Συρτάρι Freshbox
3 Ένδειξη θερμοκρασίας
9 Ράφια της πόρτας
10 Ράφι μπουκαλιών
4 Γυάλινα ράφια
11 Καλάθι καταψύκτη
5 Ψύξη DynamicAir
6 Σχάρα μπουκαλιών
12 Συρτάρι Maxibox
7 Πίνακας χειριστηρίων
14 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
13 Καλάθι Frostmatic
3. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
8
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1 Κουμπί ON/OFF συσκευής
5 Κουμπί OK
6 Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας κατα‐
ψύκτη
7 Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας κα‐
ταψύκτη
8 Οθόνη
Μπορείτε να αλλάξετε τον προκαθορι‐
σμένο ήχο των κουμπιών σε έναν πιο
ηχηρό, πατώντας μαζί το κουμπί Mode
και το κουμπί μείωσης θερμοκρασίας για
μερικά δευτερόλεπτα. Η αλλαγή είναι
αναστρέψιμη.
3.1 Οθόνη
B
C D
Off COOL
MATIC
E
F
G
FROST
MATIC
min
L K J I
Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εν‐
δέχεται να τεθεί σε λειτουργία ο ηχη‐
τικός συναγερμός.
Για πληροφορίες σχετικά με τη σίγα‐
ση του συναγερμού, ανατρέξτε στην
ενότητα «Συναγερμός υψηλής θερ‐
μοκρασίας».
4. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη "dEMo"
στην οθόνη, η συσκευή βρίσκεται σε
κατάσταση επίδειξης. Ανατρέξτε στην
ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημά‐
των...».
5. Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανί‐
ζουν την καθορισμένη προεπιλογή
θερμοκρασίας.
Για να επιλέξετε διαφορετική θερμοκρα‐
σία, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση
θερμοκρασίας».
3.
2 Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας ψυ‐
γείου
3 Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας ψυ‐
γείου
4 Κουμπί Mode
A
7
H
• A. Ένδειξη θαλάμου ψυγείου
• B. Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου και
ένδειξη χρονοδιακόπτη
• C. Ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου
• D. Λειτουργία COOLMATIC
• E. Λειτουργία διακοπών
• F. Λειτουργία FROSTMATIC
• G. Ένδειξη θερμοκρασίας καταψύκτη
• H. Ένδειξη θαλάμου καταψύκτη
• I. Ένδειξη συναγερμού
• J. Λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας
για παιδιά
• K. Λειτουργία Minute Minder
• L. Λειτουργία υγρασίας
3.2 Ενεργοποίηση
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ακο‐
λουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα.
2. Πιέστε το κουμπί ON/OFF της συ‐
σκευής, εάν η οθόνη είναι σβηστή.
3.3 Απενεργοποίηση
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Πιέστε το κουμπί ON/OFF για 5 δευ‐
τερόλεπτα.
2. Η οθόνη σβήνει.
3. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή
από το ρεύμα, αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
3.4 Απενεργοποίηση του
ψυγείου
Για να απενεργοποιήσετε το ψυγείο:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Η ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου
και η ένδειξη θαλάμου ψυγείου ανα‐
βοσβήνουν.
Στην ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου
εμφανίζονται παύλες.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
3. Εμφανίζεται η ένδειξη απενεργοποίη‐
σης ψυγείου.
3.5 Ενεργοποίηση του ψυγείου
Για να ενεργοποιήσετε το ψυγείο:
1. Πιέστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας
ψυγείου.
Ή:
1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
8
www.aeg.com
Αναβοσβήνει η ένδειξη απενεργο‐
ποίησης ψυγείου.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
3. Η ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου
σβήνει.
Για να επιλέξετε διαφορετική θερμοκρα‐
σία, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση
θερμοκρασίας».
3.6 Ρύθμιση θερμοκρασίας
Η καθορισμένη θερμοκρασία του ψυ‐
γείου και του καταψύκτη μπορούν να
τροποποιηθούν πιέζοντας τους ρυθμι‐
στές θερμοκρασίας.
Καθορισμός προεπιλεγμένης θερμοκρα‐
σίας:
• +5°C για το ψυγείο
• -18°C για τον καταψύκτη
Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανίζουν
την καθορισμένη θερμοκρασία.
Η καθορισμένη θερμοκρασία θα επιτευ‐
χθεί εντός 24 ωρών.
Η διακύμανση ορισμένων βαθμών γύρω
από την καθορισμένη από εσάς θερμο‐
κρασία είναι φυσιολογική και δεν υποδη‐
λώνει κάποια βλάβη της συσκευής.
Η καθορισμένη θερμοκρασία πα‐
ραμένει αποθηκευμένη ακόμα και
μετά από διακοπή ρεύματος.
3.7 Λειτουργία Minute Minder
Η λειτουργία Minute Minder μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε την
ενεργοποίηση ενός ηχητικού συναγερ‐
μού σε επιθυμητό χρόνο, κάτι που μπο‐
ρεί να είναι χρήσιμο, για παράδειγμα,
όταν μια συνταγή απαιτεί την ψύξη ενός
μίγματος για ορισμένο χρονικό διάστημα,
ή όταν απαιτείται υπενθύμιση για μπου‐
κάλια που βρίσκονται στην κατάψυξη για
γρήγορη ψύξη.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη Minute
Minder .
Στο χρονοδιακόπτη εμφανίζεται ο κα‐
θορισμένος χρόνος (30 λεπτά) για λί‐
γα δευτερόλεπτα.
2. Πιέστε το κουμπί θερμοκρασίας ψυ‐
γείου για να αλλάξετε τον καθορισμέ‐
νο χρόνο του χρονοδιακόπτη από 1
έως 90 λεπτά.
3. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
Εμφανίζεται η ένδειξη Minute
Minder .
Ο χρονοδιακόπτης αρχίζει να αναβο‐
σβήνει (min).
Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης,
αναβοσβήνει η ένδειξη Minute Minder και
ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης:
1. Αφαιρέστε κάποια μπουκάλια που
μπορεί να βρίσκονται στο θάλαμο
του καταψύκτη.
2. Πιέστε το κουμπί OK για να διακόψε‐
τε τον ήχο και να απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λει‐
τουργία ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρ‐
κεια της αντίστροφης μέτρησης:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
Minute Minder .
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
3. Η ένδειξη Minute Minder σβήνει.
Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο κατά τη
διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, κα‐
θώς και στο τέλος, πιέζοντας το κουμπί
μείωσης θερμοκρασίας ψυγείου ή το
κουμπί αύξησης θερμοκρασίας ψυγείου.
3.8 Λειτουργία κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά
Για να κλειδώσετε τα κουμπιά ώστε να
αποφευχθεί η ακούσια ενεργοποίησή
τους, επιλέξτε τη λειτουργία κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
2. Αναβοσβήνει η ένδειξη κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά.
3. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
Εμφανίζεται η ένδειξη κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3.
Η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας
για παιδιά σβήνει.
3.9 Συναγερμός υψηλής
θερμοκρασίας
Τυχόν αύξηση στη θερμοκρασία του θα‐
λάμου κατάψυξης (π.χ. λόγω προηγού‐
μενης διακοπής ρεύματος) υποδηλώνεται
από τα εξής:
• αναβοσβήνουν οι ενδείξεις συναγερ‐
μού και θερμοκρασίας καταψύκτη
• ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός.
Για τη σίγαση του συναγερμού:
1. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί.
2. Ο ηχητικός συναγερμός απενεργο‐
ποιείται.
3. Η ένδειξη θερμοκρασίας του καταψύ‐
κτη εμφανίζει για λίγα δευτερόλεπτα
τη μέγιστη θερμοκρασία που επιτεύ‐
χθηκε. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ξα‐
νά η καθορισμένη θερμοκρασία.
4. Η ένδειξη συναγερμού συνεχίζει να
αναβοσβήνει, έως ότου επανέλθουν
οι φυσιολογικές συνθήκες.
Μετά τη σίγαση του συναγερμού, η ένδει‐
ξη συναγερμού απενεργοποιείται.
3.10 Λειτουργία COOLMATIC
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε στο ψυγείο
μια μεγάλη ποσότητα θερμών τροφίμων,
για παράδειγμα μετά από επίσκεψη στο
σούπερ μάρκετ, συστήνεται η ενεργο‐
ποίηση της λειτουργίας COOLMATIC για
την πιο γρήγορη ψύχρανση των προϊό‐
ντων και την αποφυγή θέρμανσης των
άλλων τροφίμων τα οποία βρίσκονται
ήδη στο ψυγείο.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη
COOLMATIC.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
Εμφανίζεται η ένδειξη COOLMATIC.
Η λειτουργία COOLMATIC απενεργο‐
ποιείται αυτόματα μετά από περίπου 6
ώρες.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
πριν από την αυτόματη διακοπή της:
1.
2.
3.
9
Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
COOLMATIC.
Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
Η ένδειξη COOLMATIC σβήνει.
Η λειτουργία απενεργοποιείται
επιλέγοντας διαφορετική θερμο‐
κρασία για το ψυγείο.
3.11 Λειτουργία διακοπών
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να δια‐
τηρείτε κλειστό και άδειο το ψυγείο όταν
απουσιάζετε σε διακοπές για μεγάλο διά‐
στημα, χωρίς να σχηματίζονται δυσάρε‐
στες οσμές.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λει‐
τουργία διακοπών, ο θάλαμος
του ψυγείου πρέπει να είναι
άδειος.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη διακοπών.
Η ένδειξη θερμοκρασίας του ψυγείου
εμφανίζει την καθορισμένη θερμο‐
κρασία.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
Εμφανίζεται η ένδειξη διακοπών.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
διακοπών.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
3. Η ένδειξη διακοπών σβήνει.
1.
Η λειτουργία απενεργοποιείται
επιλέγοντας διαφορετική θερμο‐
κρασία για το ψυγείο.
3.12 Λειτουργία επιπλέον
υγρασίας
Εάν θέλετε να αυξήσετε την υγρασία στο
ψυγείο, συνιστάται η ενεργοποίηση της
λειτουργίας επιπλέον υγρασίας:
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
10 www.aeg.com
Η ένδειξη επιπλέον υγρασίας αναβο‐
σβήνει.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
Εμφανίζεται η ένδειξη επιπλέον
υγρασίας.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
επιπλέον υγρασίας.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
3. Η ένδειξη επιπλέον υγρασίας σβήνει.
1.
3.13 Λειτουργία FROSTMATIC
3.14 Συναγερμός ανοιχτής
πόρτας
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου εμ‐
φανιστεί το σχετικό εικονίδιο.
Αναβοσβήνει η ένδειξη
FROSTMATIC.
2. Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
Εμφανίζεται η ένδειξη
FROSTMATIC.
Αυτή η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα
μετά από 52 ώρες.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
πριν από την αυτόματη διακοπή της:
2.
3.
Πιέστε το κουμπί Mode, έως ότου
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
FROSTMATIC.
Πιέστε το κουμπί OK για επιβεβαίω‐
ση.
Η ένδειξη FROSTMATIC σβήνει.
Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα
προς κατάψυξη στο καλάθι
FROSTMATIC.
Η λειτουργία απενεργοποιείται
επιλέγοντας μια διαφορετική ρύθ‐
μιση θερμοκρασίας για τον κατα‐
ψύκτη.
Αν η πόρτα του ψυγείου παραμείνει ανοι‐
χτή για μερικά λεπτά, ακούγεται ένας
ηχητικός συναγερμός. Ο συναγερμός
ανοιχτής πόρτας υποδεικνύεται από τα
εξής:
• ένδειξη συναγερμού που αναβοσβήνει
• ηχητικός βομβητής
Όταν αποκατασταθούν οι συνθήκες κα‐
νονικής λειτουργίας (δηλ. όταν κλείσει η
πόρτα), ο συναγερμός απενεργοποιείται.
4. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
4.1 Αποθήκευση κατεψυγμένων
τροφίμων
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά
από μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού
τοποθετήσετε τα προϊόντα στο θάλαμο, η
συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για του‐
λάχιστον 2 ώρες.
Τα συρτάρια του καταψύκτη διασφαλί‐
ζουν την εύκολη και γρήγορη ανεύρεση
της συσκευασίας τροφίμων που αναζη‐
τάτε. Εάν πρόκειται να αποθηκευτούν με‐
γάλες ποσότητες τροφίμων, αφαιρέστε
όλα τα συρτάρια εκτός από το κάτω συρ‐
τάρι, το οποίο πρέπει να παραμένει στη
θέση του για τη σωστή κυκλοφορία του
αέρα. Σε όλα τα ράφια μπορείτε να τοπο‐
θετείτε τρόφιμα που προεξέχουν μέχρι
15 mm από την πόρτα.
Σε περίπτωση κατά λάθος από‐
ψυξης, για παράδειγμα λόγω δια‐
κοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα
ήταν κομμένο για περισσότερο
χρόνο από την τιμή που αναγρά‐
φεται στον πίνακα τεχνικών χα‐
ρακτηριστικών στην ενότητα
«χρόνος ανόδου», τα αποψυγμέ‐
να τρόφιμα πρέπει να καταναλω‐
θούν σύντομα ή να μαγειρευτούν
αμέσως και στη συνέχεια να κα‐
ταψυχθούν εκ νέου (αφού έχουν
κρυώσει).
4.2 Κατάψυξη φρέσκων
τροφίμων
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλλη‐
λος για την κατάψυξη φρέσκων τροφί‐
μων, καθώς και για τη μακροχρόνια απο‐
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11
θήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και
προϊόντων βαθιάς κατάψυξης.
Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα,
ενεργοποιήστε τη λειτουργία
FROSTMATIC τουλάχιστον 24 ώρες
προτού τοποθετήσετε τα τρόφιμα στο θά‐
λαμο κατάψυξης.
Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα προς
κατάψυξη στο θάλαμο FROSTMATIC.
Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπο‐
ρεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες καθορίζε‐
ται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι‐
κών, μια ετικέτα που βρίσκεται στο εσω‐
τερικό της συσκευής.
Η διαδικασία της κατάψυξης διαρκεί 24
ώρες: διάστημα κατά το οποίο δεν πρέ‐
πει να προσθέσετε άλλα τρόφιμα προς
κατάψυξη.
μια ένδειξη θερμοκρασίας στο ψυγείο
σας.
Το σύμβολο στο πλάι υποδεικνύει την
ψυχρότερη περιοχή του ψυγείου.
Η ψυχρότερη περιοχή βρίσκεται από το
γυάλινο ράφι του συρταριού φρούτων και
λαχανικών μέχρι το σύμβολο ή μέχρι το
ράφι που βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το
σύμβολο.
Για τη σωστή αποθήκευση των τροφί‐
μων, βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη θερμοκρα‐
σίας εμφανίζει το μήνυμα «OK».
4.3 Ξεπάγωμα
Εάν δεν εμφανίζεται το «OK», τοποθετή‐
στε το ρυθμιστή θερμοκρασίας σε μια χα‐
μηλότερη θερμοκρασία και περιμένετε 12
ώρες πριν ελέγξετε ξανά την ένδειξη θερ‐
μοκρασίας.
Μετά την τοποθέτηση νωπών τροφίμων
στη συσκευή ή μετά από επαναλαμβανό‐
μενο άνοιγμα της πόρτας για μεγάλο διά‐
στημα, είναι φυσιολογικό να εξαφανιστεί
το μήνυμα «OK».
Τα τρόφιμα βαθιάς ή μη κατάψυξης, πριν
τη χρήση τους, μπορούν να ξεπαγώνο‐
νται στο θάλαμο ψύξης ή σε θερμοκρα‐
σία δωματίου, ανάλογα το διαθέσιμο
χρόνο ξεπαγώματος.
Τα μικρά τεμάχια μπορούν να μαγειρεύο‐
νται ακόμη και κατεψυγμένα, απευθείας
από τον καταψύκτη: σε αυτή την περί‐
πτωση, το μαγείρεμα διαρκεί περισσότε‐
ρο.
4.4 Ένδειξη θερμοκρασίας
Για την εξυπηρέτησή σας στο σωστό χει‐
ρισμό της συσκευής, έχουμε τοποθετήσει
OK
12 www.aeg.com
4.5 Ψύξη αέρα
Η τεχνολογία ClimaTech επιτυγχάνει την
ταχεία ψύξη των τροφίμων και μια πιο
ομοιόμορφη θερμοκρασία μέσα στο θά‐
λαμο
Αυτή η διάταξη επιτρέπει τη γρήγορη ψύ‐
ξη των τροφίμων και τη διατήρηση μιας
πιο ομοιόμορφης θερμοκρασίας μέσα
στο θάλαμο.
4.6 Μετακινούμενα ράφια
Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι εφοδια‐
σμένα με μια σειρά από ράγες, ώστε να
είναι δυνατή η κατ’ επιλογή τοποθέτηση
των ραφιών.
4.7 Σχάρα μπουκαλιών
Τοποθετήστε τα μπουκάλια (με το στόμιο
προς τα εμπρός) στο ήδη τοποθετημένο
ράφι.
Εάν το ράφι είναι τοποθετημένο οριζό‐
ντια, τοποθετήστε μόνο σφραγισμένα
μπουκάλια.
Αυτό το ράφι συγκράτησης μπουκαλιών
μπορεί να πάρει κλίση για την αποθήκευ‐
ση ανοιγμένων μπουκαλιών. Για να κάνε‐
τε κάτι τέτοιο, τραβήξτε το ράφι προς τα
πάνω, μέχρι να μπορεί να περιστραφεί
και να τοποθετηθεί στο αμέσως υψηλότε‐
ρο επίπεδο.
4.8 Τοποθέτηση των ραφιών
της πόρτας
Για να είναι δυνατή η αποθήκευση συ‐
σκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγε‐
θών, τα ράφια της πόρτας μπορούν να
τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη.
Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις προ‐
σαρμογές, κάντε τα εξής:
τραβήξτε σταδιακά το ράφι προς την κα‐
τεύθυνση των βελών μέχρι να απελευθε‐
ρωθεί και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το
ξανά όπως απαιτείται.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
13
1
2
3
4.9 Συρτάρι FreshBox
Αυτή η διάταξη επιτυγχάνει την ταχεία
ψύξη των τροφίμων και μια πιο ομοιό‐
μορφη θερμοκρασία μέσα στο συρτάρι
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
COOLMATIC.
2. Ανάβει η ένδειξη COOLMATIC.
3. Σύρετε προς τα πάνω τη γλωττίδα
επιλογής, όπως φαίνεται στο σχήμα.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Σύρετε προς τα κάτω τη γλωττίδα
επιλογής.
2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία
COOLMATIC.
3. Η ένδειξη COOLMATIC σβήνει.
Η λειτουργία απενεργοποιείται
αυτόματα μετά από μερικές ώρες.
4.10 Λειτουργία ProFresh
Εάν ο θάλαμος δεν χρειάζεται να λει‐
τουργεί ως FreshBox, οι ρυθμίσεις μπο‐
ρούν να αλλάξουν, ώστε να λειτουργεί
απλά ως συρτάρι χαμηλής θερμοκρα‐
σίας.
14 www.aeg.com
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Σύρετε προς τα πάνω τη γλωττίδα
επιλογής, όπως φαίνεται στο σχήμα.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Σύρετε προς τα κάτω τη γλωττίδα
επιλογής.
4.11 Λειτουργία QuickChill για
ποτά
Αυτή η λειτουργία επιτυγχάνει την ταχεία
ψύξη ποτών.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Αφαιρέστε ή ανασηκώστε το συρτάρι
FreshBox και τοποθετήστε τη σχάρα
μπουκαλιών μπροστά από τις υπο‐
δοχές QuickChill, όπως φαίνεται
στην εικόνα.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
COOLMATIC.
3. Ανάβει η ένδειξη COOLMATIC.
4. Σύρετε προς τα πάνω τη γλωττίδα
επιλογής, όπως φαίνεται στην εικό‐
να.
3.
Η ένδειξη COOLMATIC σβήνει.
Η λειτουργία απενεργοποιείται
αυτόματα μετά από μερικές ώρες.
4.12 Αφαίρεση των καλαθιών
κατάψυξης από τον καταψύκτη
Τα καλάθια κατάψυξης διαθέτουν ανα‐
στολέα, ώστε να αποτρέπεται η τυχαία
αφαίρεση ή πτώση τους. Εάν θέλετε να
αφαιρέσετε ένα καλάθι από τον καταψύ‐
κτη, τραβήξτε το προς το μέρος σας και
μόλις φτάσετε στο τελικό σημείο της δια‐
δρομής του, σηκώστε το μπροστινό του
μέρος προς τα πάνω για να το αφαιρέσε‐
τε.
2
1
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Σύρετε προς τα κάτω τη γλωττίδα
επιλογής.
2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία
COOLMATIC.
Για να τοποθετήσετε το καλάθι ξανά πί‐
σω, σηκώστε ελαφρά το μπροστινό του
μέρος και εισαγάγετέ το στον καταψύκτη.
Όταν ξεπεράσετε τα τελικά σημεία της
διαδρομής τους, σπρώξτε τα καλάθια να
επιστρέψουν στη θέση τους.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
15
5. ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
5.1 Κανονικοί ήχοι λειτουργίας
• Μπορεί να ακούσετε ήπιους ήχους
μουρμουρητών ή φυσαλίδων όταν το
ψυκτικό αντλείται μέσω των πηνίων ή
σωληνώσεων. Αυτό είναι φυσιολογικό.
• Όταν ο συμπιεστής είναι ενεργοποιη‐
μένος, το ψυκτικό αντλείται κυκλικά και
ακούγεται ένας ήχος στροβιλισμού ή
ένας παλλόμενος θόρυβο από το συ‐
μπιεστή. Αυτό είναι φυσιολογικό.
• Η θερμική διαστολή μπορεί να προκα‐
λέσει ένα ξαφνικό οξύ κρότο. Είναι ένα
φυσικό, μη επικίνδυνο φαινόμενο. Αυ‐
τό είναι φυσιολογικό.
5.2 Συμβουλές εξοικονόμησης
ενέργειας
• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοικτή για περισσότερο
από ότι είναι απολύτως απαραίτητο.
• Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος εί‐
ναι υψηλή, ο ρυθμιστής θερμοκρασίας
βρίσκεται στην υψηλότερη ρύθμιση και
η συσκευή είναι εντελώς φορτωμένη, ο
συμπιεστής ίσως λειτουργεί συνεχώς
δημιουργώντας πάγο στον εξατμιστή‐
ρα. Εάν προκύψει αυτό, περιστρέψτε
το ρυθμιστή θερμοκρασίας προς τις
χαμηλότερες ρυθμίσεις ώστε να είναι
δυνατή η αυτόματη απόψυξη κι επομέ‐
νως η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέρ‐
γειας.
5.3 Συμβουλές ψύξης φρέσκων
τροφίμων
Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα:
• μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά
τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται
• μην καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα,
ιδιαίτερα εάν μυρίζουν έντονα
• τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο
ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα
γύρω τους
5.4 Συμβουλές ψύξης
Χρήσιμες συμβουλές:
Κρέας (όλοι οι τύποι) τυλίξτε σε πλαστι‐
κές σακούλες και τοποθετήστε το στο
γυάλινο ράφι επάνω από το συρτάρι των
λαχανικών.
Για λόγους ασφαλείας, αποθηκεύστε με
αυτό τον τρόπο μόνο για μια ή δύο ημέ‐
ρες το πολύ.
Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα, κ.λπ.:
αυτά θα πρέπει να καλύπτονται και μπο‐
ρούν να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε
ράφι.
Φρούτα και λαχανικά αυτά θα πρέπει να
πλένονται καλά και να τοποθετούνται
στο(α) ειδικό(ά) συρτάρι(α) που παρέχε‐
ται(ονται). Ο χυμός λεμονιού μπορεί να
αποχρωματίσει τα πλαστικά μέρη του
ψυγείου αν έρθει σε επαφή μαζί τους.
Συνεπώς, συνιστάται να φυλάσσετε τα
εσπεριδοειδή σε ξεχωριστά δοχεία.
Βούτυρο και τυρί: αυτά θα πρέπει να το‐
ποθετούνται σε ειδικά αεροστεγή δοχεία
ή να τυλίγονται με αλουμινόχαρτο ή σε
πλαστικές σακούλες αφαιρώντας όσο το
δυνατόν περισσότερο τον αέρα.
Μπουκάλια: αυτά θα πρέπει να είναι τα‐
πωμένα και θα πρέπει να αποθηκεύονται
στη σχάρα μπουκαλιών στην πόρτα.
Οι μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια
και το σκόρδο, εάν δεν είναι συσκευα‐
σμένα, πρέπει να διατηρούνται στο ψυ‐
γείο.
5.5 Συμβουλές κατάψυξης
Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλεύε‐
στε στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυ‐
ξης, ακολουθούν ορισμένες σημαντικές
συμβουλές:
• η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που
μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες.
αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών
στοιχείων;
• η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24
ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της πε‐
ριόδου δε θα πρέπει να προστίθενται
άλλα τρόφιμα για κατάψυξη;
• καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας,
φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφι‐
μα;
• αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές με‐
ρίδες ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη
και πλήρης κατάψυξή του και το μετα‐
γενέστερο ξεπάγωμα μόνο της απαι‐
τούμενης ποσότητας;
16 www.aeg.com
• τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο
ή πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζε‐
τε ότι οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς;
• μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα
τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη
κατεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να απο‐
τρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας
των δεύτερων;
• τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται κα‐
λύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα
από τα λιπαρά; το αλάτι μειώνει τη δυ‐
νατή διάρκεια αποθήκευσης των τρο‐
φίμων;
• οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέ‐
σως μετά την έξοδό τους από την κα‐
τάψυξη, μπορούν να προκαλέσουν
στο δέρμα εγκαύματα από πάγο;
• είναι σκόπιμο να γράφετε την ημερο‐
μηνία κατάψυξης σε κάθε συσκευασία
ώστε να μπορείτε να συνάγετε το χρό‐
νο αποθήκευσης;
5.6 Συμβουλές για την
αποθήκευση κατεψυγμένων
τροφίμων
σκευασίας τροφίμων που αναζητάτε. Εάν
πρόκειται να αποθηκευτούν μεγάλες πο‐
σότητες τροφίμων, αφαιρέστε όλα τα
συρτάρια εκτός του κάτω καλαθιού, το
οποίο πρέπει να παραμένει στη θέση του
για τη σωστή κυκλοφορία του αέρα.
Για να έχετε την καλύτερη δυνατή από‐
δοση της συσκευής αυτής:
• ελέγχετε ότι οι συνθήκες διατήρησης
των κατεψυγμένων τροφίμων του
εμπορίου ήταν κατάλληλες στο κατά‐
στημα αγοράς τους,
• εξασφαλίζετε την ταχύτερη δυνατή με‐
ταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων
από το κατάστημα αγοράς τους στον
καταψύκτη,
• μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο
από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο,
• μετά το ξεπάγωμα, τα τρόφιμα αλλοιώ‐
νονται γρήγορα και δεν μπορούν να
καταψυχθούν ξανά,
• μην υπερβαίνετε το χρόνο αποθήκευ‐
σης που υποδεικνύεται από τους πα‐
ρασκευαστές των τροφίμων.
Τα καλάθια κατάψυξης διασφαλίζουν την
εύκολη και γρήγορη ανεύρεση της συ‐
6. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
6.1 Καθάρισμα του εσωτερικού
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
πρώτη φορά, πλύντε το εσωτερικό και
όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό
νερό και λίγο ουδέτερο σαπούνι για να
αφαιρέσετε την τυπική μυρωδιά των και‐
νούριων προϊόντων και στη συνέχεια
στεγνώστε καλά.
Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντι‐
κά ή σκόνες που χαράσσουν,
διότι καταστρέφουν το φινίρισμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν από οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης αποσυνδέετε τη συ‐
σκευή από την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει υδρο‐
γονάνθρακες στην ψυκτική μονά‐
δα της; Οι εργασίες συντήρησης
και επαναφόρτισης θα πρέπει
επομένως να πραγματοποιούνται
μόνο από εξουσιοδοτημένους τε‐
χνικούς.
6.2 Τακτικό καθάρισμα
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτι‐
κά:
• Καθαρίστε το εσωτερικό και τα εξαρτή‐
ματα με χλιαρό νερό και λίγο φυσικό
σαπούνι.
• Ελέγχετε τακτικά τα λάστιχα της πόρ‐
τας και σκουπίστε τα για να εξασφαλί‐
σετε ότι είναι καθαρά και δεν φέρουν
ακαθαρσίες.
• Ξεπλύντε και στεγνώστε καλά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μην τραβάτε, μετακινείτε ή προ‐
καλείτε ζημιά σε σωλήνες ή/και
καλώδια που βρίσκονται στο
εσωτερικό του θαλάμου.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε απορρυ‐
παντικά, σκόνες που χαράζουν,
καθαριστικά με πολύ άρωμα ή
γυαλιστικό κερί για να καθαρίσετε
το εσωτερικό, διότι αυτά τα υλικά
φθείρουν την επιφάνεια και αφή‐
νουν έντονη οσμή.
Καθαρίστε το συμπυκνωτή (μαύρη γρί‐
λια) και το συμπιεστή στο πίσω μέρος
της συσκευής με μια βούρτσα. Η διαδικα‐
σία αυτή βελτιώνει την απόδοση της συ‐
σκευής και εξοικονομεί κατανάλωση ρεύ‐
ματος.
Προσέχετε ώστε να μην προκλη‐
θεί ζημιά στο ψυκτικό σύστημα.
Πολλά ιδιοσκευάσματα καθαρισμού για
την κουζίνα περιέχουν χημικά που μπο‐
ρούν να προσβάλλουν/ καταστρέψουν τα
πλαστικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή
τη συσκευή. Για το λόγο αυτό συστήνεται
το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής να
καθαρίζεται μόνο με χλιαρό νερό αφού
προσθέσετε και λίγο υγρό για τα πιάτα.
Μετά τον καθαρισμό, συνδέστε ξανά τον
εξοπλισμό στην κεντρική παροχή.
6.3 Απόψυξη του ψυγείου
17
Ο πάγος διαλύεται αυτόματα από τον
εξατμιστήρα του θαλάμου ψύξης κάθε
φορά που σταματά ο συμπιεστής κατά τη
διάρκεια της κανονικής χρήσης. Το νερό
από τον πάγο αποστραγγίζεται μέσω
μιας σκάφης σε ένα ειδικό δοχείο στο πί‐
σω μέρος της συσκευής, επάνω από το
συμπιεστή, όπου και εξατμίζεται.
Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η
οπή αποστράγγισης του νερού της από‐
ψυξης στο μέσον του αγωγού του θαλά‐
μου ψύξης, έτσι ώστε να αποτρέπεται η
υπερχείλιση και το στάξιμο νερού στα
τρόφιμα στο εσωτερικό του θαλάμου.
Χρησιμοποιείτε τον ειδικό καθαριστήρα
που παρέχεται, τον οποίο θα βρείτε ήδη
τοποθετημένο μέσα στην οπή αποστράγ‐
γισης.
6.4 Απόψυξη της κατάψυξης
Ο θάλαμος αυτός είναι τύπου «no frost»
(δεν χρειάζεται απόψυξη). Αυτό σημαίνει
ότι δεν υπάρχει συσσώρευση πάγου
όταν λειτουργεί, ούτε στα εσωτερικά τοι‐
χώματα ούτε στα τρόφιμα.
Η απουσία του πάγου οφείλεται στη συν‐
εχή κυκλοφορία κρύου αέρα στο εσωτε‐
ρικό του θαλάμου, η οποία παράγεται
από έναν αυτόματα ελεγχόμενο ανεμι‐
στήρα.
18 www.aeg.com
7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν από την αντιμετώπιση προ‐
βλημάτων, αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Η αντιμετώπιση των προβλημά‐
των που δεν αναφέρονται στο
παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει να
διεξάγεται μόνο από επαγγελμα‐
τία ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλλη‐
λα καταρτισμένο άτομο.
Ακούγονται κάποιοι ήχοι κατά τη
διάρκεια της κανονικής χρήσης
(συμπιεστής, κυκλοφορία ψυκτι‐
κού).
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η συσκευή κάνει θό‐
ρυβο.
Η συσκευή δεν στηρίζεται
σωστά.
Ελέγξτε εάν η συσκευή εί‐
ναι σταθερή (και τα τέσσε‐
ρα πόδια πρέπει να είναι
σε επαφή με το δάπεδο).
Ο συμπιεστής λει‐
τουργεί συνεχώς.
Ο ρυθμιστής θερμοκρα‐
σίας μπορεί να μην είναι
σωστά ρυθμισμένος.
Επιλέξτε υψηλότερη θερ‐
μοκρασία.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει
σωστά.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Κλείσιμο της πόρτας».
Η πόρτα ανοίγεται πολύ
συχνά.
Μην αφήνετε την πόρτα
ανοιχτή περισσότερο από
ότι είναι απολύτως απαραί‐
τητο.
Η θερμοκρασία των
προϊόντων είναι πολύ
υψηλή.
Αφήστε τη θερμοκρασία
των προϊόντων να μειωθεί
σε θερμοκρασία δωματίου
πριν από την αποθήκευση.
Η θερμοκρασία περιβάλ‐
λοντος είναι πολύ υψηλή.
Μειώστε τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος.
Η λειτουργία
FROSTMATIC είναι ενερ‐
γοποιημένη.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Λειτουργία
FROSTMATIC».
Η λειτουργία
COOLMATIC είναι ενερ‐
γοποιημένη.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Λειτουργία
COOLMATIC».
Υπάρχει ροή νερού
στην πίσω πλάκα του
ψυγείου.
Κατά τη διάρκεια της αυ‐
Αυτό είναι φυσιολογικό.
τόματης διαδικασίας από‐
ψυξης, ο πάγος αποψύχε‐
ται στην πίσω πλάκα.
Υπάρχει ροή νερού
στο εσωτερικό του
ψυγείου.
Η έξοδος νερού είναι
φραγμένη.
Καθαρίστε την έξοδο νε‐
ρού.
Υπάρχουν προϊόντα που Βεβαιωθείτε ότι τα προϊό‐
εμποδίζουν τη ροή του νε‐ ντα δεν έρχονται σε επαφή
ρού στο συλλέκτη νερού. με την πίσω πλάκα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
19
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Υπάρχει ροή νερού
στο δάπεδο.
Η έξοδος του νερού από‐ Συνδέστε την έξοδο του νε‐
ψυξης δεν ρέει στο δίσκο ρού απόψυξης στο δίσκο
εξάτμισης που βρίσκεται
εξάτμισης.
επάνω από το συμπιεστή.
Υπάρχει υπερβολικός
πάγος.
Τα προϊόντα δεν είναι συ‐
σκευασμένα σωστά.
Συσκευάστε καλύτερα τα
προϊόντα.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει
σωστά.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Κλείσιμο της πόρτας».
Η θερμοκρασία στο ψυ‐
γείο είναι πολύ χαμηλή.
Επιλέξτε υψηλότερη θερ‐
μοκρασία.
Η πόρτα δεν έχει κλείσει
σωστά.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Κλείσιμο της πόρτας».
Η θερμοκρασία των
προϊόντων είναι πολύ
υψηλή.
Αφήστε τη θερμοκρασία
των προϊόντων να μειωθεί
σε θερμοκρασία δωματίου
πριν από την αποθήκευση.
Πολλά προϊόντα αποθη‐
κεύονται ταυτόχρονα.
Αποθηκεύστε λιγότερα
προϊόντα ταυτόχρονα.
Η θερμοκρασία στη
συσκευή είναι πολύ
υψηλή.
Αντιμετώπιση
Η θερμοκρασία στο
θάλαμο ψύξης είναι
πολύ υψηλή.
Δεν υπάρχει καθόλου κυ‐ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει
κλοφορία κρύου αέρα στη κυκλοφορία κρύου αέρα
συσκευή.
στη συσκευή.
Η θερμοκρασία στον
καταψύκτη είναι πολύ
υψηλή.
Τα προϊόντα είναι τοποθε‐ Αποθηκεύστε τα προϊόντα
τημένα πολύ κοντά μεταξύ κατά τρόπον που να επι‐
τους.
τρέπει την κυκλοφορία
κρύου αέρα.
Η συσκευή δεν λει‐
τουργεί.
Η συσκευή είναι απενερ‐
γοποιημένη.
Ενεργοποιήστε τη συ‐
σκευή.
Το φις δεν έχει συνδεθεί
σωστά στην πρίζα.
Συνδέστε σωστά το φις
στην πρίζα.
Η συσκευή δεν έχει ισχύ.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία
τάσης προς την πρίζα.
Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρι‐
κή συσκευή στην πρίζα.
Επικοινωνήστε με επαγ‐
γελματία ηλεκτρολόγο.
Ο λαμπτήρας δεν λει‐
τουργεί.
Ο λαμπτήρας βρίσκεται
σε κατάσταση αναμονής.
Κλείστε και ανοίξτε την
πόρτα.
"dEMo" εμφανίζεται
στην οθόνη.
Η συσκευή βρίσκεται σε
κατάσταση επίδειξης.
Κρατήστε πιεσμένο το κου‐
μπί OK για περίπου 10
δευτερόλεπτα από τη στιγ‐
μή που θα αρχίσει να ηχεί
ένας παρατεταμένος ήχος
βομβητή και απενεργο‐
ποιηθεί η οθόνη για ένα μι‐
κρό χρονικό διάστημα: η
συσκευή αρχίζει να λει‐
τουργεί κανονικά.
20 www.aeg.com
Εάν το πρόβλημα δεν αποκατασταθεί,
επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο
σέρβις.
7.1 Κλείσιμο της πόρτας
1.
Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την
πόρτα. Ανατρέξτε στην ενότητα
«Εγκατάσταση».
Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα
ελαττωματικά στεγανοποιητικά λάστι‐
χα της πόρτας. Επικοινωνήστε με το
κέντρο σέρβις.
2.
3.
Καθαρίστε τα στεγανοποιητικά λάστι‐
χα της πόρτας.
8.1 Τοποθέτηση
Εγκαταστήστε τη συσκευή αυτή σε χώρο
όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος
αντιστοιχεί στην κλιματική κατηγορία που
υποδεικνύεται στην πινακίδα χαρακτηρι‐
στικών της συσκευής:
Κλιμα‐ Θερμοκρασία περιβάλλο‐
τική κα‐ ντος
τηγορία
SN
+10°C έως + 32°C
N
+16°C έως + 32°C
ST
+16°C έως + 38°C
T
+16°C έως + 43°C
8.2 Θέση
Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται μα‐
κριά από πηγές θερμότητας, όπως σώ‐
ματα καλοριφέρ, λέβητες, άμεσο ηλιακό
φως, κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπο‐
ρεί να κυκλοφορεί ελεύθερα πίσω από το
θάλαμο. Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη
απόδοση, εάν η συσκευή έχει τοποθετη‐
θεί κάτω από κρεμαστό ντουλάπι, η ελά‐
χιστη απόσταση μεταξύ του επάνω μέ‐
ρους του θαλάμου και του ντουλαπιού
πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mm.
Ιδανικά, ωστόσο, η συσκευή δεν πρέπει
να τοποθετείται κάτω από κρεμαστά
ντουλάπια. Η ακριβής οριζοντίωση εξα‐
σφαλίζεται από ένα ή περισσότερα ρυθ‐
μιζόμενα πόδια στη βάση του θαλάμου.
A
B
20 mm
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν την εγκατάσταση της συ‐
σκευής διαβάστε προσεκτικά τις
"Πληροφορίες ασφάλειας" για την
ασφάλειά σας και τη σωστή λει‐
τουργία της συσκευής.
100 mm
min
8. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πρέπει να είναι δυνατή η απο‐
σύνδεση της συσκευής από την
ηλεκτρική παροχή και, επομένως,
η πρόσβαση στο φις πρέπει να
είναι εύκολη μετά την εγκατάστα‐
ση.
8.3 Πίσω αποστάτες
Οι δύο αποστάτες βρίσκονται στη συ‐
σκευασία με το έντυπο υλικό.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για
να τοποθετήσετε τους αποστάτες:
1. Χαλαρώστε τη βίδα.
2. Τοποθετήστε τον αποστάτη κάτω
από τη βίδα.
3. Στρέψτε τον αποστάτη στη σωστή
θέση.
4. Σφίξτε ξανά τη βίδα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2
1
4
3
8.4 Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η
τάση και η συχνότητα που αναγράφονται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της πα‐
ροχής σας.
Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Το φις
του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια
επαφή γι' αυτό το σκοπό. Εάν η πρίζα
δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή
σε μια μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με
τους τρέχοντες κανονισμούς, αφού συμ‐
βουλευθείτε έναν επαγγελματία ηλεκτρο‐
λόγο.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπά‐
νω προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατα‐
σκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη.
Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις
ακόλουθες Οδηγίες της. ΕΟΚ.
8.5 Οριζοντίωση της συσκευής
Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βε‐
βαιωθείτε ότι είναι επίπεδη. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί με δύο ρυθμιζόμενα πόδια
που βρίσκονται μπροστά στο κάτω μέ‐
ρος.
21
δυσάρεστες οσμές και επιτρέπει να δια‐
τηρείται αναλλοίωτη η γεύση και το άρω‐
μα όλων των τροφίμων, χωρίς ανάμιξη
οσμών.
Κατά την παράδοση, το φίλτρο άνθρακα
βρίσκεται σε μια πλαστική σακούλα για
προστασία της διάρκειας και των χαρα‐
κτηριστικών του. Το φίλτρο πρέπει να το‐
ποθετηθεί πίσω από το κάλυμμα πριν
ενεργοποιηθεί η συσκευή.
1. Ανοίξτε το κάλυμμα.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο από την πλαστι‐
κή σακούλα.
3. Εισαγάγετε το φίλτρο στην υποδοχή
που βρίσκεται στο πίσω μέρος του
καλύμματος.
4. Κλείστε το κάλυμμα.
Ο χειρισμός του φίλτρου πρέπει
να γίνεται με προσοχή, ώστε να
μην αποδεσμεύονται τεμαχίδια
από την επιφάνειά του. Το φίλτρο
πρέπει να αντικαθίσταται κάθε έξι
μήνες.
8.7 Δυνατότητα αντιστροφής
της πόρτας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν πραγματοποιήσετε οποια‐
δήποτε ενέργεια, αποσυνδέστε το
φις από την πρίζα.
8.6 Τοποθέτηση του φίλτρου
CleanAir Control
Το φίλτρο CleanAir Control είναι ένα φίλ‐
τρο ενεργού άνθρακα που απορροφά τις
Για να πραγματοποιήσετε τις
ακόλουθες ενέργειες, συνιστάται
να έχετε τη βοήθεια ενός ακόμα
ατόμου, το οποίο θα συγκρατεί
καλά τις πόρτες της συσκευής κα‐
τά τη διάρκεια των εργασιών.
• Ανοίξτε τις πόρτες. Ξεβιδώστε το με‐
σαίο μεντεσέ (B). Αφαιρέστε τον πλα‐
στικό αποστάτη (A)
22 www.aeg.com
• Αφαιρέστε τον αποστάτη (F) και τοπο‐
θετήστε τον στην άλλη πλευρά του
άξονα του μεντεσέ (E).
• Αφαιρέστε τις πόρτες.
• Αφαιρέστε τον αριστερό πείρο καλύμ‐
ματος του μεσαίου μεντεσέ (C, D) και
τοποθετήστε τον στην άλλη πλευρά.
• Περάστε τον πείρο του μεσαίου μεντε‐
σέ (E) στην αριστερή οπή της κάτω
πόρτας.
A
E
B
C
A
B
F
C
D
• Αφαιρέστε το κάλυμμα με τη βοήθεια
εργαλείου (A). Ξεβιδώστε τον άξονα
(B) και τον αποστάτη (C) του κάτω με‐
ντεσέ και τοποθετήστε τα στην αντίθε‐
τη πλευρά.
• Εισαγάγετε ξανά το κάλυμμα (A) στην
αντίθετη πλευρά.
• Αφαιρέστε το κάλυμμα με τη βοήθεια
εργαλείου. (1).
• Ξεβιδώστε τον άξονα του επάνω μεντε‐
σέ (2) και τοποθετήστε τον στην απέ‐
ναντι πλευρά.
• Βιδώστε ξανά τον επάνω μεντεσέ.
• Τοποθετήστε την επάνω πόρτα στον
άξονα της επάνω πόρτας.
• Τοποθετήστε ξανά την επάνω πόρτα
στον άξονα του μεσαίου μεντεσέ (3 ),
δίνοντας ελαφρά κλίση και στις δύο
πόρτες.
• Βιδώστε ξανά το μεσαίο μεντεσέ. Μην
ξεχάσετε τον πλαστικό αποστάτη.
1
2
2
1
A
3
B
2
4
1
C
• Αφαιρέστε τα καλύμματα (B). Αφαιρέ‐
στε τους πείρους καλύμματος (A).
• Ξεβιδώστε τις λαβές (C) και τοποθετή‐
στε τις στην αντίθετη πλευρά.
• Εισαγάγετε ξανά τους πείρους καλύμ‐
ματος (A) στην αντίθετη πλευρά.
Κάντε έναν τελικό έλεγχο για να
βεβαιωθείτε ότι:
• Όλες οι βίδες είναι σφιγμένες.
• Το μαγνητικό λάστιχο είναι προσκολ‐
λημένο στο θάλαμο.
• Η πόρτα ανοίγει και κλείνει σωστά.
Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι
χαμηλή (δηλ. το χειμώνα), το λάστιχο
μπορεί να μην εφαρμόζει απόλυτα στο
θάλαμο. Στην περίπτωση αυτή, περιμένε‐
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
τε μέχρι το λάστιχο να εφαρμόσει με φυ‐
σικό τρόπο.
Εάν δεν θέλετε να εκτελέσετε εσείς οι
ίδιοι τις διαδικασίες που περιγράφονται
23
παραπάνω, επικοινωνήστε με το πλησιέ‐
στερο κέντρο σέρβις. Ο τεχνικός του κέν‐
τρου σέρβις θα αντιστρέψει τις πόρτες με
δική σας χρέωση.
9. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Διαστάσεις
Ύψος
1865 mm
Πλάτος
595 mm
Βάθος
660 mm
Χρόνος ανόδου
20 ώρες
Τάση
230 - 240 V
Συχνότητα
50 Hz
Τα τεχνικά στοιχεία αναγράφονται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην
εσωτερική αριστερή πλευρά της συ‐
σκευής, καθώς και στην ετικέτα ενεργεια‐
κής κατανάλωσης.
10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν
το σύμβολο . Τοποθετήστε τα
υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα
δοχεία για ανακύκλωση.
Συμβάλλετε στην προστασία του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα
οικιακά απορρίμματα συσκευές που
φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε
το προϊόν στην τοπική σας μονάδα
ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
24 www.aeg.com
ÍNDICE DE MATERIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANEL DE MANDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USO DIARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEJOS ÚTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATOS TÉCNICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
28
28
32
36
37
39
41
44
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer un
rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías que facilitarán su
vida y prestaciones que probablemente no encuentre en electrodomésticos corrientes. Por
favor, dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de todas sus ventajas.
Visite nuestro sitio web para:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.aeg.com
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.aeg.com/productregistration
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su aparato:
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con el Servicio, cerciórese de tener la siguiente información a mano.
La información se puede encontrar en la placa de características. Modelo, PNC, Número de
serie.
Advertencia - Precaución-Información sobre seguridad.
Datos y recomendaciones generales
Información medioambiental
Salvo modificaciones.
ESPAÑOL
1.
25
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes
de instalarlo y utilizarlo por primera vez
lea atentamente este manual del usuario, incluidos los consejos y advertencias.
Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas que utilicen el aparato estén perfectamente al
tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad. Conserve estas instrucciones y no olvide mantenerlas
junto al aparato en caso de su desplazamiento o venta para que quienes lo utilicen a lo largo de su vida útil dispongan
siempre de la información adecuada sobre el uso y la seguridad.
Por la seguridad de personas y bienes,
siga las normas de seguridad indicadas
en estas instrucciones, ya que el fabricante no se hace responsable de daños
provocados por omisiones.
1.1 Seguridad de niños y
personas vulnerables
• Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con discapacidad física,
sensorial o mental, o con experiencia
y conocimiento insuficientes, a menos
que una persona responsable de su
seguridad les supervise o instruya en
el uso del electrodoméstico.
No permita que los niños jueguen con
el electrodoméstico.
• Mantenga los materiales de embalaje
alejados de los niños. Existe riesgo de
asfixia.
• Si va a desechar el aparato, extraiga el
enchufe de la toma, corte el cable de
conexión (tan cerca del aparato como
pueda) y retire la puerta para impedir
que los niños al jugar puedan sufrir
descargas eléctricas o quedar atrapados en su interior.
• Si este aparato, que cuenta con juntas
de puerta magnéticas, sustituirá a un
aparato más antiguo con cierre de
muelle (pestillo) en la puerta, cerciórese de inutilizar el cierre de muelle antes de desechar el aparato antiguo.
Evitará así que se convierta en una
trampa mortal para niños.
1.2 Instrucciones generales de
seguridad
ADVERTENCIA
Mantenga libres de obstrucciones las
aberturas de ventilación del alojamiento
del aparato o de la estructura empotrada
• El aparato está diseñado para conservar los alimentos y bebidas de una vivienda normal, como se explica en este folleto de instrucciones.
– áreas de cocina para el personal en
tiendas, oficinas y otros entornos de
trabajo;
– granjas y por clientes en hoteles,
moteles y otros entornos de tipo residencial;
– entornos de tipo hostales o pensiones;
– servicios de catering y actividades
similares al por mayor.
• No utilice dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para acelerar el
proceso de descongelación.
• No utilice otros aparatos eléctricos
(como máquinas para hacer helados)
dentro de los aparatos de refrigeración, a menos que el fabricante haya
autorizado su utilización para estos fines.
• No dañe el circuito del refrigerante.
• El circuito del refrigerante del aparato
contiene isobutano (R600a). Se trata
de un gas natural con un alto nivel de
compatibilidad medioambiental, aunque es inflamable.
Durante el transporte y la instalación
del aparato, cerciórese de no provocar daños en el circuito de refrigeración.
Si el circuito de refrigeración se daña:
– mantenga el aparato alejado de las
llamas y de cualquier fuente de encendido
– ventile bien la habitación en la que
se encuentra el aparato
• Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto en mo-
26 www.aeg.com
do alguno. Cualquier daño en el cable
de alimentación puede provocar un
cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
ADVERTENCIA
Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe,
compresor) debe sustituirlos un
técnico autorizado o personal de
reparaciones profesional a fin de
evitar riesgos.
•
El cable de alimentación no se debe prolongar.
2. Compruebe que la parte posterior
del aparato no aplaste ni dañe el
enchufe. Un enchufe aplastado o
dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
3. Cerciórese de que tiene acceso al
enchufe del aparato.
4. No tire del cable de alimentación.
5. Si la toma de red está floja, no introduzca el enchufe. Existe riesgo
de descarga eléctrica o incendio.
6. No utilice el aparato sin la tapa de
la bombilla (si está provisto de
ella) de iluminación interior.
Este aparato es pesado. Debe tener
precauciones durante su desplazamiento.
No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos
húmedas o mojadas, ya que podría
sufrir abrasión de la piel o quemaduras por congelación.
Evite la exposición prolongada del
aparato a la luz solar directa.
Las bombillas que se utilizan en este
aparato (si está provisto de ellas) son
especiales, y se han seleccionado exclusivamente para uso en aparatos domésticos. No pueden utilizarse para la
iluminación de la vivienda.
•
1.
•
•
•
•
•
1.3 Uso diario
• No coloque recipientes calientes sobre las piezas plásticas del aparato.
• No almacene gas ni líquido inflamable
en el aparato, ya que podrían estallar.
• No coloque alimentos directamente
contra la salida de aire de la pared
•
•
posterior. (Si el aparato es No Frost,
es decir, no acumula escarcha.)
Los alimentos que se descongelen no
deben volver a congelarse.
Guarde los alimentos congelados, que
se adquieren ya envasados, siguiendo
las instrucciones del fabricante.
Se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante del
aparato sobre el almacenamiento.
Consulte las instrucciones correspondientes.
No coloque bebidas carbonatadas o
con gas en el congelador, ya que se
genera presión en el recipiente, que
podría estallar y dañar el aparato.
Si se consumen polos helados retirados directamente del aparato, se pueden sufrir quemaduras causadas por el
hielo.
1.4 Cuidado y limpieza
• Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de red.
• No limpie el aparato con objetos metálicos.
• No utilice objetos afilados para eliminar el hielo del aparato. Utilice un raspador plástico.
• Inspeccione habitualmente el desagüe
del agua descongelada del frigorífico.
Si es necesario, limpie el desagüe. Si
el desagüe se bloquea, el agua se
acumulará en la base del aparato.
1.5 Instalación
Para realizar la conexión eléctrica, siga atentamente las instrucciones de los párrafos correspondientes.
• Desembale el aparato y compruebe
que no tiene daños. No conecte el
aparato si está dañado. Informe de los
posibles daños de inmediato a la tienda donde lo adquirió. En ese caso,
conserve el material de embalaje.
• Es recomendable esperar al menos
dos horas antes de conectar el aparato, para permitir que el aceite regrese
al compresor.
ESPAÑOL
• El aparato debe contar con circulación
de aire adecuada alrededor, ya que
de lo contrario se produce recalentamiento. Para conseguir una ventilación
suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
• Siempre que sea posible, la parte posterior del producto debe estar contra
una pared, para evitar que se toquen
las partes calientes (compresor, condensador) y se produzcan quemaduras.
• El aparato no debe colocarse cerca de
radiadores ni de hornillas de cocina.
• Asegúrese de que es posible acceder
al enchufe después de instalar el electrodoméstico.
• Realice la conexión sólo a un suministro de agua potable (si está prevista
una conexión de agua).
1.6 Asistencia
• Las tareas de servicio o mantenimiento del aparato deben dejarse en manos de un electricista homologado.
• No retire la tapa del LED. Si es necesario sustituir el panel de luces LED,
27
póngase en contacto con el centro de
servicio técnico más cercano.
• El producto debe ser reparado por un
técnico de servicio autorizado, y sólo
con piezas de recambio originales.
1.7 Protección del medio
ambiente
Este aparato no contiene gases
perjudiciales para la capa de
ozono, ni en el circuito de refrigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no se debe desechar junto con los residuos urbanos. La espuma aislante contiene gases inflamables: el aparato se debe desechar de acuerdo
con la normativa vigente, que
puede solicitar a las autoridades
locales. No dañe la unidad de refrigeración, en especial la parte
trasera, cerca del intercambiador
de calor. Los materiales de este
aparato marcados con el símbolo
son reciclables.
28 www.aeg.com
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1
2
3
4
5 6
14
7
8
9
13 12 11
1 Cajón Maxibox
8 Estante para mantequilla
2 Cajón Freshbox
3 Indicador de temperatura
9 Estantes de la puerta
10 Estante para botellas
4 Estantes de cristal
11 Cesto para congelación
5 Refrigeración DynamicAir
6 Estante botellero
12 Cajón Maxibox
7 Panel de control
14 Placa de características
13 Cesto Frostmatic
3. PANEL DE MANDOS
1
2
3
4
5
6
7
8
10
ESPAÑOL
2.
1 Tecla ON/OFF del aparato
2 Tecla de enfriamiento de temperatura del frigorífico
3 Tecla de calentamiento de temperatura del frigorífico
4 Tecla Mode
5 Tecla OK
6 Tecla de enfriamiento de temperatu-
ra del congelador
7 Tecla de calentamiento de tempera-
tura del congelador
8 Pantalla
Se puede cambiar el sonido predefinido
de las teclas a otro más alto manteniendo pulsadas al mismo tiempo la tecla
Mode y la de menor temperatura durante unos segundos. El cambio es reversible.
B
C D
Off COOL
MATIC
E
F
G
FROST
MATIC
min
L K J I
Pulse la tecla ON/OFF del aparato si
la pantalla está apagada.
3. Puede que oiga la señal acústica de
alarma tras unos segundos.
Para restaurar la alarma, consulte la
sección "Alarma de temperatura alta".
4. Si "dEMo" aparece en la pantalla, el
aparato está en el modo de demostración. Consulte la sección "Qué
hacer si..."
5. Los indicadores de temperatura
muestran la temperatura predeterminada programada.
Para programar otra temperatura, consulte la sección "Regulación de la temperatura".
3.3 Apagado
Para apagar el aparato:
1. Pulse la tecla ON/OFF del aparato
durante 5 segundos.
2. La pantalla se apaga.
3. Para desconectar el aparato de la
corriente, desconecte el enchufe de
la toma de corriente.
3.1 Pantalla
A
29
H
• A. Indicador del compartimento frigorífico
• B. Indicador de temperatura del frigorífico e indicador del temporizador
• C. Indicador de desconexión del frigorífico
• D. Función COOLMATIC
• E. Función Vacaciones
• F. Función FROSTMATIC
• G. Indicador de temperatura del congelador
• H. Indicador del compartimento congelador
• I. Indicador de alarma
• J. Función de bloqueo de seguridad
para niños
• K. Función Minute Minder
• L. Función Humedad
3.2 Encendido
Para encender el aparato:
1. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
3.4 Apagado del frigorífico
Para apagar el frigorífico:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
Parpadean el indicador de apagado
del frigorífico y el indicador del compartimento frigorífico.
El indicador de temperatura del frigorífico muestra guiones.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. Aparece el indicador Apagado del
frigorífico.
3.5 Encendido del frigorífico
Para encender el frigorífico:
1. Pulse el regulador de temperatura
del frigorífico.
O:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Apagado del frigorífico
parpadea.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
30 www.aeg.com
3.
Se apaga el indicador Apagado del
frigorífico.
Para programar otra temperatura, consulte la sección "Regulación de la temperatura".
3.6 Regulación de la
temperatura
La temperatura programada en el frigorífico y el congelador puede ajustarse
pulsando los reguladores de temperatura.
Ajuste de la temperatura predeterminada:
• +5°C para el frigorífico
• -18°C para el congelador
Los indicadores de temperatura muestran la temperatura programada.
La temperatura programada se alcanza
en un plazo de 24 horas.
Puede haber fluctuaciones de algunos
grados sobre la temperatura programada, pero eso no supone un fallo del aparato.
Después de un corte del suministro eléctrico, la temperatura ajustada se guarda.
3.7 Función Minute Minder
La función Minute Minder se utiliza para
ajustar una alarma acústica a la hora deseada y es útil, por ejemplo, para recetas
que precisan el enfriamiento de una
mezcla durante un tiempo determinado,
o cuando se necesita un recordatorio
para no olvidar que se han colocado botellas en el congelador para que se enfríen rápidamente.
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Minute Minder parpadea.
El temporizador muestra el tiempo
programado (30 minutos) durante
unos segundos.
2. Pulse la tecla de temperatura del frigorífico para cambiar el valor del
temporizador entre 1 y 90 minutos.
3. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador Minute Minder .
El Temporizador empieza a parpadear (min).
Al terminar la cuenta atrás, el indicador
Minute Minder parpadea y suena la alarma:
1. Saque todas las bebidas del compartimento congelador.
2. Pulse la tecla OK para apagar el sonido y desactivar la función.
La función se puede desactivar en cualquier momento durante la cuenta atrás:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Minute Minder .
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador Minute Minder se apaga.
El tiempo puede modificarse durante la
cuenta atrás y al finalizar, pulsando las
teclas de enfriamiento o calentamiento
de temperatura del frigorífico.
3.8 Función Seguro contra la
manipulación por niños
Para bloquear los botones y evitar manipulaciones involuntarias, seleccione la
función de seguro para niños.
Para encender el horno:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
2. El indicador de bloqueo para niños
parpadea.
3. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador de bloqueo
para niños.
Para apagar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que el bloqueo para niños parpadee.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador de bloqueo para niños
se apaga.
3.9 Alarma de temperatura
alta
Un aumento de la temperatura del compartimento congelador (por ejemplo,
por falta de energía eléctrica) se indicará
mediante:
• indicadores de temperatura del congelador y alarma intermitentes
• emisión de una señal acústica.
Para reiniciar la alarma:
ESPAÑOL
1.
2.
3.
Pulse cualquier tecla.
El avisador acústico se apaga.
El indicador de temperatura del congelador muestra la temperatura más
alta alcanzada durante unos segundos. A continuación vuelve a mostrar
la temperatura programada.
4. El indicador de alarma sigue parpadeando hasta que se restablecen las
condiciones normales.
Cuando la alarma vuelve, el indicador se
apaga.
3.10 Función COOLMATIC
Si necesita introducir una gran cantidad
de alimentos calientes, por ejemplo,
después de haber hecho la compra, se
aconseja activar la función COOLMATIC
para enfriarlos más rápidamente y evitar
que suba la temperatura de los que ya
se guardan en el frigorífico.
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador COOLMATIC parpadea.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador COOLMATIC.
La función COOLMATIC se desactiva automáticamente después de unas 6 horas.
Para apagar la función antes de que termine automáticamente:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador COOLMATIC.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador COOLMATIC se apaga.
La función se apaga seleccionando una temperatura programada
diferente.
3.11 Función Vacaciones
Esta función permite mantener el frigorífico vacío y cerrado durante periodos de
tiempo prolongados sin que se formen
malos olores.
El compartimento del frigorífico
debe estar vacío mientras la función esté activada.
Para activar la función:
31
1.
Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Vacaciones parpadea.
El indicador de temperatura del frigorífico muestra la temperatura programada.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador Vacaciones.
Para desactivar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Vacaciones.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador Vacaciones se apaga.
La función se apaga seleccionando una temperatura programada
diferente.
3.12 Función de humedad
extra
Si debe aumentar la humedad del refrigerador, le recomendamos activar la
función de humedad extra:
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador Humedad extra parpadea.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador Humedad extra.
Para desactivar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador Humedad Extra.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. Se apaga el indicador Humedad extra.
3.13 Función FROSTMATIC
Para activar la función:
1. Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.
El indicador FROSTMATIC parpadea.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
Aparece el indicador FROSTMATIC.
La función se detiene automáticamente
después de 52 horas.
Para apagar la función antes de que termine automáticamente:
32 www.aeg.com
1.
Pulse la tecla Mode hasta que parpadee el indicador FROSTMATIC.
2. Pulse la tecla OK para confirmar.
3. El indicador FROSTMATIC se apaga.
Coloque los alimentos para congelar en el cesto FROSTMATIC.
La función se apaga seleccionando una temperatura programada
diferente para el congelador.
una señal acústica. Los indicadores de
puerta abierta son los siguientes:
• indicador de alarma intermitente
• señal acústica
Una vez restablecidas las condiciones
normales (puerta cerrada), la alarma
acústica se detendrá.
3.14 Alarma de puerta abierta
Si la puerta del frigorífico se queda
abierta durante unos minutos, sonará
4. USO DIARIO
4.1 Almacenamiento de
alimentos congelados
4.2 Congelación de alimentos
frescos
Al poner en marcha el aparato por primera vez o después de un periodo sin
uso, déjelo en marcha al menos durante
2 horas antes de colocar los productos
en el compartimento.
Los cajones de congelados aseguran
una búsqueda fácil y rápida del paquete
de alimentos que se desea encontrar.
Cuando tenga que conservar grandes
cantidades de alimentos, quite todos los
cajones excepto el último, que debe
permanecer en su sitio para la correcta
circulación del aire. En todos los estantes se pueden colocar alimentos que sobresalgan hasta 15 mm de la puerta
El compartimento congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y
conservar a largo plazo los alimentos
congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos, active la
función FROSTMATIC al menos 24 horas
antes de introducir los alimentos en el
compartimento congelador.
Coloque los alimentos que vaya a congelar en el compartimento FROSTMATIC.
La cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se indica
en la placa de datos técnicos, una etiqueta situada en el interior del aparato.
El proceso de congelación tarda 24 horas: durante ese tiempo no deben añadirse otros alimentos para congelar.
En caso de producirse una descongelación accidental, por
ejemplo, por un corte del suministro eléctrico, si la interrupción
ha durado más que el valor indicado en la tabla de características técnicas bajo la especificación "periodo de tiempo en descongelación", los alimentos descongelados deberán consumirse
cuanto antes o cocinarse de inmediato, y luego volverse a congelar (después de que se hayan
enfriado).
4.3 Descongelación
Los alimentos ultracongelados o congelados, antes de utilizarlos, se pueden
descongelar en el compartimento frigorífico o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo de que se disponga.
Es posible incluso cocinar piezas pequeñas congeladas, tomadas directamente
del congelador; en tal caso, el tiempo
de cocción será más prolongado.
ESPAÑOL
33
4.4 Indicador de temperatura
Para ayudarle a controlar correctamente
su aparato, hemos instalado un indicador de temperatura en el frigorífico.
El símbolo lateral indica el área más fría
del frigorífico.
El área más fría va desde el estante de
cristal del cajón para frutas y verduras
hasta el símbolo o hasta el estante situado a la misma altura que el símbolo.
Para almacenar correctamente los alimentos, asegúrese de que el indicador
de temperatura muestra el mensaje
“OK”.
OK
Si no muestra “OK”, ajuste el controlador de temperatura en más frío y espere
12 horas antes de volver a comprobar el
indicador de temperatura.
Tras introducir alimentos frescos en el
aparato o abrir varias veces la puerta durante un periodo prolongado, es normal
que desaparezca el mensaje “OK”.
4.5 Enfriamiento por aire
La tecnología ClimaTech permite enfriar
los alimentos con rapidez y mantener
una temperatura más uniforme dentro
del compartimento.
Este dispositivo permite enfriar los alimentos con más rapidez y mantener una
temperatura más uniforme dentro del
compartimento.
4.6 Estantes móviles
4.7 Estante botellero
Las paredes del frigorífico cuentan con
una serie de guías para colocar los estantes del modo que se prefiera.
Coloque las botellas (con la parte del tapón hacia fuera) en el estante botellero
provisto al efecto.
Si coloca el botellero en posición horizontal, úselo sólo para botellas cerradas.
El estante botellero puede inclinarse para guardar botellas previamente abiertas. Para inclinarlo, tire del estante hacia
arriba de forma que pueda girarlo y colocarlo en el nivel más alto siguiente.
34 www.aeg.com
Para realizar estos ajustes, proceda de la
siguiente forma:
mueva paulatinamente el estante en la
dirección de las flechas hasta retirarlo
del soporte y colóquelo en la posición
que desee.
1
4.8 Colocación de los estantes
de la puerta
2
3
Para poder guardar alimentos de distintos tamaños, los estantes de la puerta se
pueden colocar a diferentes alturas.
4.9 Cajón FreshBox
Este dispositivo permite enfriar los alimentos con rapidez y mantener una
temperatura más uniforme dentro del
cajón
Para activar la función:
1. Active la función COOLMATIC.
2. Se enciende el indicador COOLMATIC.
3. Deslice hacia arriba la compuerta
como se indica en la figura.
Para desactivar la función:
1. Deslice hacia abajo la compuerta.
2. Desactive la función COOLMATIC.
3. El indicador COOLMATIC se apaga.
La función se apaga automáticamente después de unas horas.
ESPAÑOL
35
4.10 Modo ProFresh
Si no necesita utilizar el compartimiento
como FreshBox, puede cambiar los ajustes para usarlo como cajón de baja temperatura.
Para activar la función:
1. Deslice hacia arriba la compuerta
como se indica en la figura.
Para desactivar la función:
1. Deslice hacia abajo la compuerta.
4.11 QuickChill de bebidas
Esta función permite enfriar bebidas rápidamente.
Para activar la función:
1. Retire o coloque hacia arriba el cajón FreshBox y coloque el estante
para botellas frente a las ranuras
QuickChill como se indica en la figura.
2. Active la función COOLMATIC.
3. Se enciende el indicador COOLMATIC.
4. Deslice hacia arriba la compuerta
como se indica en la figura.
2.
3.
Desactive la función COOLMATIC.
El indicador COOLMATIC se apaga.
La función se apaga automáticamente después de unas horas.
4.12 Extracción de los cestos
de congelados del congelador
Los cestos de congelados llevan un tope
para impedir que se salgan de las guías
o se caigan. Para extraer un cesto del
congelador, tire de él hacia fuera y,
cuando llegue al tope, retírelo tirando
suavemente de su parte delantera hacia
arriba.
2
1
Para desactivar la función:
1. Deslice hacia abajo la compuerta.
Para volver a colocarlo en su lugar, levante ligeramente la parte delantera del
36 www.aeg.com
cesto e insértelo en el congelador.
Cuando haya superado los topes, empuje los cestos hasta el fondo.
5. CONSEJOS ÚTILES
5.1 Sonidos de
funcionamiento normal
5.4 Consejos para la
refrigeración
• Es posible que oiga un gorgoteo o un
burbujeo cuando el refrigerante se
bombea por el serpentín o los tubos.
Esto es correcto.
• Cuando está en marcha, el compresor
bombea el refrigerante a través de todo el circuito y emite un zumbido o un
sonido intermitente. Esto es correcto.
• La dilatación térmica puede causar
una serie de crujidos repentinos. Se
trata de un fenómeno físico natural y
no peligroso. Esto es correcto.
Consejos útiles:
Carne (de todo tipo): guárdela en bolsas
de plástico y colóquela en el estante de
vidrio, sobre el cajón de las verduras.
Por razones de seguridad, guárdela de
ese modo durante uno o dos días, como
máximo.
Alimentos cocinados, platos fríos, etc.:
cúbralos y colóquelos en cualquier estante.
Frutas y verduras: una vez lavadas a fondo, guárdelas en los cajones especiales
suministrados al efecto. Si entra en contacto, el zumo de limón puede decolorar
las partes de plástico del frigorífico. Por
ello, se recomienda guardar los cítricos
en contenedores separados.
Mantequilla y queso: colóquelos en recipientes herméticos especiales o envueltos en papel de aluminio o en bolsas de
plástico, para excluir tanto aire como sea
posible.
Botellas: deben guardarse tapadas en el
estante para botellas de la puerta.
Los plátanos, las patatas, las cebollas y
los ajos, si no están empaquetados, no
deben guardarse en el frigorífico.
5.2 Consejos para ahorrar
energía
• No abra la puerta con frecuencia ni la
deje abierta más tiempo del estrictamente necesario.
• Si la temperatura ambiente es elevada, la temperatura del aparato se ha
ajustado en los valores más altos y está totalmente lleno, el compresor podría funcionar de manera continua,
provocando la formación de escarcha
o hielo en el evaporador. Si esto sucede, gire el regulador de temperatura a
valores inferiores para permitir la descongelación automática y ahorrar en
el consumo eléctrico.
5.3 Consejos para la
refrigeración de alimentos
frescos
Para obtener los mejores resultados:
• no guarde en el frigorífico alimentos
calientes ni líquidos en evaporación;
• cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen sabores fuertes;
• coloque los alimentos de modo que el
aire pueda circular libremente entre
ellos.
5.5 Consejos sobre la
congelación
Estos consejos son importantes para poder aprovechar al máximo el proceso de
congelación:
• la cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se
muestra en la placa de datos técnicos;
• el proceso de congelación requiere 24
horas. Durante ese periodo no deben
añadirse otros alimentos para congelación;
• congele sólo productos alimenticios
de máxima calidad, frescos y perfectamente limpios;
ESPAÑOL
• prepare los alimentos en porciones
pequeñas para que se congelen de
manera rápida y total, así como para
poder descongelar posteriormente
sólo las cantidades necesarias;
• envuelva los alimentos en papel de
aluminio o polietileno y compruebe
que los envoltorios quedan herméticamente cerrados;
• no permita que alimentos frescos y sin
congelar entren en contacto con alimentos ya congelados, para evitar el
aumento de temperatura de los segundos;
• los alimentos magros se congelan mejor que los grasos; la sal reduce el
tiempo de almacenamiento de los alimentos;
• el hielo, si se consume inmediatamente después de retirarlo del compartimento congelador, puede provocar
quemaduras por congelación en la
piel;
• es recomendable etiquetar cada paquete con la fecha de congelación para controlar el tiempo que permanecen almacenados.
37
alimentos que se desea encontrar.
Cuando tenga que conservar grandes
cantidades de alimentos, quite todos los
cajones excepto el último, que debe
permanecer en su sitio para la correcta
circulación del aire.
Para obtener el máximo rendimiento de
este aparato, deberá:
• comprobar que el comerciante ha
mantenido los productos congelados
correctamente almacenados;
• procurar que los alimentos congelados pasen de la tienda al congelador
en el menor tiempo posible;
• evitar la apertura frecuente de la puerta o dejarla abierta más tiempo del estrictamente necesario;
• los alimentos descongelados se deterioran con rapidez y no pueden congelarse de nuevo;
• no supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de
los alimentos.
5.6 Consejos para el
almacenamiento de alimentos
congelados
Los cestos de congelados aseguran una
búsqueda fácil y rápida del paquete de
6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
6.1 Limpieza de las partes
internas
Antes del empleo limpiar todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin de eliminar el característico olor
de nuevo y secarlas luego cuidadosamente.
No utilice detergentes ni polvos
abrasivos, ya que podrían dañar
el acabado
PRECAUCIÓN
Antes de realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato.
Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración; por tanto, el mantenimiento y la recarga deben estar a cargo exclusivamente de técnicos
autorizados.
6.2 Limpieza periódica
El equipo debe limpiarse de manera habitual:
38 www.aeg.com
• Limpie el interior y los accesorios con
agua templada y un jabón neutro.
• Revise y limpie periódicamente las
juntas de la puerta para mantenerlas
limpias y sin restos.
• Aclare y seque a fondo.
No mueva, dañe ni tire de los
conductos o cables del interior
del armario.
No utilice detergentes, polvos
abrasivos, productos de limpieza
perfumados ni cera para limpiar
el interior, ya que dañarán la superficie y dejarán un fuerte olor.
Limpie el condensador (rejilla negra) y el
compresor de la parte posterior del aparato con un cepillo. Esa operación mejorará el rendimiento del aparato y reducirá el consumo eléctrico.
Tenga cuidado para no dañar el
sistema de refrigeración.
Muchas marcas de limpiadores de superficies de cocina contienen químicos
que pueden atacar o dañar los plásticos
del aparato. Por tal razón, se recomienda que el exterior del aparato se limpie
sólo con agua templada a la que se añadirá un poco de líquido lavavajillas.
Después de la limpieza, vuelva a conectar el aparato a la toma de red.
6.3 Descongelación del
frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente
del evaporador del frigorífico cada vez
que se detiene el compresor, durante el
funcionamiento normal. El agua de la
descongelación se descarga por un canal hacia un recipiente especial situado
en la parte posterior del aparato, sobre
el motor compresor, desde donde se
evapora.
Es importante limpiar periódicamente el
orificio de salida del agua de descongelación situado en la mitad del canal del
compartimento frigorífico para evitar
que el agua se desborde y caiga sobre
los alimentos del interior. Utilice el limpiador especial suministrado, que hallará
ya colocado en el orificio de desagüe.
6.4 Descongelación del
congelador
Este compartimento es de tipo "no
frost". Esto significa que, durante el funcionamiento, no se forma escarcha ni en
las paredes internas del aparato ni sobre
los alimentos.
La ausencia de escarcha se debe a la
continua circulación del aire frío en el interior del compartimento impulsado por
un ventilador controlado automáticamente.
ESPAÑOL
39
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PRECAUCIÓN
Desenchufe el aparato antes de
realizar cualquier reparación.
Las medidas de resolución de
problemas que no se indican en
este manual deben dejarse en
manos de un electricista o profesional cualificado y competente.
Se oyen sonidos durante el funcionamiento normal (compresor,
circulación de refrigerante).
Problema
Causa posible
Solución
El aparato hace ruido.
El aparato no está bien
apoyado en el suelo.
Compruebe que los soportes del aparato descansan
sobre una superficie estable (las cuatro patas deben
estar bien apoyadas en el
suelo).
El compresor funciona continuamente.
Puede que el ajuste del
Seleccione una temperaturegulador de temperatura ra más alta.
sea incorrecto.
La puerta no está bien ce- Consulte la sección "Cierrada.
rre de la puerta".
La puerta se ha abierto
con excesiva frecuencia.
No mantenga abierta la
puerta más tiempo del necesario.
La temperatura de los alimentos es demasiado alta.
Deje que la temperatura
de los alimentos descienda a la temperatura ambiente antes de guardarlos.
La temperatura ambiente
es demasiado alta.
Reduzca la temperatura
ambiente.
La función FROSTMATIC
se activa.
Consulte la sección "Función FROSTMATIC".
La función COOLMATIC
se activa.
Consulte la sección "Función COOLMATIC".
El agua fluye por la
placa posterior del
frigorífico.
Durante el proceso de
Esto es normal.
descongelación automática, el hielo se descongela
en la placa posterior.
El agua fluye al interior del frigorífico.
La salida de agua está
obstruida.
Limpie la salida de agua.
Los alimentos impiden
Asegúrese de que los alique el agua fluya al colec- mentos no entran en contor.
tacto con la placa posterior.
40 www.aeg.com
Problema
Causa posible
Solución
El agua fluye hacia el El agua de la descongela- Fije la salida de agua de
suelo.
ción no fluye hacia la ban- descongelación a la bandeja de evaporación sideja de evaporación.
tuada sobre el compresor.
Hay demasiada escarcha.
Los productos no están
bien envueltos.
Envuelva mejor los productos.
La puerta no está bien ce- Consulte la sección "Cierrada.
rre de la puerta".
La temperatura del frigorífico es demasiado baja.
La temperatura del
aparato es demasiado alta.
La temperatura del
frigorífico es demasiado alta.
Seleccione una temperatura más alta.
La puerta no está bien ce- Consulte la sección "Cierrada.
rre de la puerta".
La temperatura de los alimentos es demasiado alta.
Deje que la temperatura
de los alimentos descienda a la temperatura ambiente antes de guardarlos.
Se han guardado muchos
alimentos al mismo tiempo.
Guarde menos productos
al mismo tiempo.
No hay circulación de aire Compruebe que el aire frío
frío en el aparato.
circula libremente en el
aparato.
La temperatura del
Los alimentos están decongelador es dema- masiado juntos.
siado alta.
Disponga los alimentos de
modo que el aire frío pueda circular entre ellos.
El aparato no funcio- El aparato está apagado.
na.
Encienda el aparato.
El aparato no está correc- Enchufe el aparato correctamente enchufado a la
tamente a la toma de cotoma de corriente.
rriente.
El aparato no recibe suministro eléctrico. No hay
tensión en la toma de corriente.
La bombilla no funciona.
Enchufe un aparato eléctrico diferente a la toma de
corriente. Llame a un electricista cualificado.
La bombilla está en espe- Cierre y abra la puerta.
ra.
ESPAÑOL
41
Problema
Causa posible
Solución
"dEMo" aparece en
la pantalla.
El aparato está en modo
de demostración.
Mantenga pulsada aproximadamente 10 s la tecla
OK pues se escucha un largo sonido del zumbador y
la pantalla se apaga brevemente: el aparato empieza
a funcionar con normalidad.
Si los consejos anteriores no ofrecen resultados, llame al centro de servicio técnico más cercano.
7.1 Cierre de la puerta
1.
2.
Limpie las juntas de la puerta.
Si es necesario, ajuste la puerta.
Consulte "Instalación".
3. Si es necesario, cambie las juntas
defectuosas. Póngase en contacto
con el servicio técnico.
7.2 Cierre de la puerta
Limpie las juntas de la puerta.
Si es necesario, ajuste la puerta.
Consulte "Instalación".
3. Si es necesario, cambie las juntas
defectuosas. Póngase en contacto
con el servicio técnico.
1.
2.
8. INSTALACIÓN
ADVERTENCIA
Lea atentamente la "Información
sobre seguridad" para garantizar
su propia seguridad y el correcto
funcionamiento del electrodoméstico antes de instalar el electrodoméstico.
8.1 Colocación
Instale el aparato en un punto en el que
la temperatura ambiente se corresponda
con la clase climática indicada en la placa de datos técnicos del aparato:
Clase
Temperatura ambiente
climática
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
8.2 Ubicación
Instale el aparato alejado de fuentes de
calor, como radiadores, calderas, luz solar directa, etc. Asegúrese también de
que el aire pueda circular sin obstáculos
por la parte trasera del aparato. Para garantizar el mejor rendimiento, si el aparato se coloca debajo de un mueble de
cocina colgado en la pared, deje una
distancia mínima de 100 mm entre la
parte superior del aparato y el mueble
de pared . Sin embargo, no conviene colocar el aparato debajo de muebles de
pared. La base del aparato está provista
de una o varias patas ajustables para garantizar un nivelado correcto del mismo.
42 www.aeg.com
100 mm
min
El aparato debe tener conexión a tierra.
El enchufe del cable de alimentación se
suministra con un contacto para tal fin. Si
la toma de red de la vivienda carece de
conexión a tierra, conecte el aparato a
una toma de tierra conforme con la normativa, después de consultar a un electricista profesional.
El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se toman las precauciones antes indicadas.
Este aparato es conforme con las directivas de la CEE.
B
20 mm
A
8.5 Nivelación
ADVERTENCIA
Puede que en algún momento
sea necesario desenchufar el
aparato de la toma de corriente;
por lo tanto, el enchufe debe ser
fácilmente accesible tras la instalación del aparato.
Al colocar el aparato compruebe que
queda nivelado. Esto se puede conseguir utilizando las dos patas ajustables
de la parte inferior delantera.
8.3 Separadores traseros
Encontrará los dos separadores en la
bolsa que contiene la documentación.
Siga estos pasos para colocar los separadores:
1. Afloje el tornillo.
2. Encaje el separador debajo del tornillo.
3. Gire el separador a la posición derecha.
4. Apriete de nuevo los tornillos.
2
1
4
3
8.4 Conexión eléctrica
Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y la frecuencia que
aparecen en la placa de datos técnicos
se corresponden con el suministro de la
vivienda.
8.6 Instalación del filtro
CleanAir Control
El filtro de carbón activo CleanAir Control absorbe los malos olores, conserva
el sabor y el aroma de los alimentos en
condiciones de mantenimiento óptimas
y evita la contaminación cruzada de olores.
El filtro de carbón se suministra en una
bolsa de plástico que garantiza su duración e integridad. El filtro se debe colocar detrás de la compuerta antes de poner en marcha el aparato.
1. Abra la compuerta.
2. Saque el filtro de la bolsa de plástico.
3. Introduzca el filtro en la ranura que
hay en el reverso de la compuerta.
4. Cierre la compuerta.
ESPAÑOL
A
E
Manipule el filtro con cuidado
para que no se desprendan fragmentos de su superficie. El filtro
se debe cambiar cada seis meses.
8.7 Cambio del sentido de
apertura de la puerta
B
F
C
D
• Utilice una herramienta para retirar la
cubierta (A). Desatornille el pivote de
la bisagra inferior (B) y el separador
(C), y colóquelos en el lado contrario.
• Vuelva a introducir la cubierta (A) en el
lado contrario.
ADVERTENCIA
Desenchufe siempre el aparato
antes de llevar a cabo cualquier
operación.
A
Los procedimientos que se indican a continuación requieren la
ayuda de otra persona que sujete bien las puertas del aparato
durante todo el proceso.
• Abra las puertas. Desatornille la bisagra central (B). Retire el separador de
plástico (A).
• Extraiga el separador (F) y colóquelo
en el otro lado del pivote de la bisagra (E).
• Retire las puertas.
• Extraiga el pasador de la tapa izquierda de la bisagra intermedia (C, D) y
colóquelo en el otro lado.
• Introduzca el pasador de la bisagra intermedia (E) en el orificio izquierdo de
la puerta inferior.
43
B
C
• Extraiga las tapas (B). Retire los pasadores de las tapas (A).
• Desatornille las manillas (C) y fíjelas en
el lado contrario.
• Vuelva a introducir los pasadores de
las tapas (A) en el lado contrario.
B
C
A
• Utilice una herramienta para retirar la
tapa. (1).
44 www.aeg.com
• Desatornille el pivote de la bisagra superior (2) y colóquelo en el lado contrario.
• Vuelva a atornillar la bisagra superior.
• Encaje la puerta superior en el pivote
de la puerta superior.
• Vuelva a colocar la puerta superior en
el pivote de la bisagra intermedia (3) e
incline ligeramente las dos puertas.
• Vuelva a atornillar la bisagra intermedia. No olvide colocar el separador de
plástico.
1
3
2
2
2
1
Finalmente, compruebe que:
• Todos los tornillos están apretados.
• La junta magnética se adhiere al mueble.
• La puerta abre y cierra correctamente.
Es posible que la junta no encaje a la
perfección en el mueble si la temperatura ambiente es baja (es decir, en invierno). En tal caso, espere hasta que la junta se fije al mueble de forma natural.
Si prefiere no realizar los procedimientos
anteriores, póngase en contacto con el
centro de servicio técnico más próximo.
El personal del centro de servicio técnico cambiará el sentido de apertura de
las puertas con gastos a su cargo.
4
1
9. DATOS TÉCNICOS
Medidas
Altura
1865 mm
Anchura
595 mm
Profundidad
660 mm
Tiempo de estabilización
20 h
Tensión
230 - 240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en
la placa de características, situada en el
lado interior izquierdo del aparato, y en
la etiqueta de consumo energético.
ESPAÑOL
10. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo
. Coloque el material de embalaje
en los contenedores adecuados para
su reciclaje.
Ayude a proteger el medio ambiente
y la salud pública, así como a reciclar
residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los
aparatos marcados con el símbolo
junto con los residuos domésticos.
Lleve el producto a su centro de
reciclaje local o póngase en contacto
con su oficina municipal.
45
46 www.aeg.com
ESPAÑOL
47
280152656-A-432013
www.aeg.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement