Zanussi | ZRB934FW2 | User manual | ZANUSSI ZRB934FX2 Korisnički priručnik

HR
DE
Upute za uporabu
Benutzerinformation
Zamrzivač hladnjak
Kühl - Gefrierschrank
ZRB934FW2
ZRB934FX2
2
15
Sadržaj
Sigurnosne upute _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opis proizvoda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Upravljačka ploča _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prva uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Svakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Korisni savjeti i preporuke _ _ _ _ _ _ _ _
2
5
6
6
7
8
Čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Rješavanje problema _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Tehnički podaci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Briga za okoliš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Zadržava se pravo na izmjene.
Sigurnosne upute
U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja ispravne uporabe, prije postavljanja i
prve uporabe uređaja, pročitajte pozorno
upute sadržane u ovom priručniku,
uključujući savjete i upozorenja. Kako bi se
izbjegle nepotrebne greške i nezgode, važno
je osigurati da su sve osobe koje koriste uređaj dobro upoznate s njegovim načinom rada i sigurnosnim pitanjima. Spremite ove
upute i osigurajte se da prate uređaj u
slučaju njegovog prenošenja ili prodaje, tako
da su sve osobe koje koriste ovaj uređaj
tijekom njegova radna vijeka prikladno informirane o načinu uporabe uređaja i o
njegovim sigurnosnim pitanjima.
Radi sigurnosti osoba i imovine, pridržavajte
se mjera opreznosti iz ovih korisničkih uputa
jer proizvođač nije odgovoran za štete nastale zbog propusta.
Sigurnost djece i slabijih osoba
• Ovaj uređaj nije pogodan za uporabu od
strane osoba (uključujući djecu) smanjenih
fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti,
odnosno bez potrebnog iskustva i znanja,
osim ako ih ne nadgleda ili uputi u uporabu uređaja osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
Treba paziti na djecu kako bi se osiguralo
da se ne igraju s uređajem.
• Držite svu ambalažu izvan dohvata djece.
Postoji opasnost od gušenja.
• Prilikom zbrinjavanja uređaja, izvucite
utikač iz utičnice, odsijecite priključni kabel
(što bliže uređaju) i demontirajte vrata
kako biste spriječili da djeca za vrijeme
2
igre zadobiju električni udar ili da se zatvore u uređaju.
• Ako će ovaj uređaj s magnetskim brtvama
na vratima zamijeniti stariji uređaj s bravom na vratima ili poklopcu, svakako onesposobite bravu prije zbrinjavanja starog
uređaja. To će spriječiti da uređaj postane
smrtonosna klopka za djecu.
Opća sigurnost
Upozorenje
Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili
ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
• Uređaj je namijenjen čuvanju namirnica i/
ili pića u kućanstvu i za upotrebe kao što
su:
– kuhinja za osoblje u prodavaonicama,
uredima i drugim radnim prostorima,
– za farme i za goste hotela, motela i drugih vrsta smještaja,
– za prenoćišta,
– za catering i slične nekomercijalne
primjene.
• Ne koristite mehanička pomagala niti bilo
kakva druga sredstva za ubrzavanje procesa otapanja.
• Ne koristite električne uređaje (npr. aparate za pravljenje sladoleda) u uređajima za
hlađenje, osim ako ih je proizvođač odobrio za tu namjenu.
• Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
• Sustav hlađenja uređaja sadrži izobutan
(R600a), prirodni plin s visokim stupnjem
www.zanussi.com
ekološke kompatibilnosti, koji je usprkos
tomu zapaljiv.
Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja
pripazite da se ne ošteti nijedna komponenta sustava hlađenja.
Ako se sustav hlađenja ošteti:
– izbjegavajte otvoreni plamen i izvore zapaljenja
– dobro prozračite prostoriju u kojoj se
uređaj nalazi
• Opasan je bilo kakav pokušaj izmjene
specifikacija ili samog proizvoda. Bilo
kakvo oštećenje kabela može prouzročiti
kratki spoj, požar i/ili strujni udar.
Upozorenje Sve električne komponente
(električni kabel, utikač, kompresor)
mora zamijeniti ovlašteni serviser ili kvalificirani servisni tehničar kako bi se izbjegla
opasnost.
•
•
•
•
1. Kabel napajanja ne smije se produživati.
2. Provjerite je li stražnji dio uređaja
prignječio ili oštetio utikač. Prignječen
ili oštećen utikač može se pregrijati i
prouzročiti požar.
3. Provjerite imate li pristup do električnog utikača uređaja.
4. Ne povlačite kabel napajanja.
5. Ako utičnica nije dobro pričvršćena,
ne umećite utikač. Postoji opasnost
od strujnog udara ili požara.
6. Ne smijete upotrebljavati uređaj ako
na unutarnjem svjetlu nema pokrova
(ako je predviđen).
Ovaj je uređaj vrlo težak. Pažljivo ga
pomičite.
Ne vadite i ne dirajte dijelove iz odjeljka
zamrzivača ako su vam ruke vlažne/
mokre jer to može uzrokovati ogrebotine ili
smrzotine.
Izbjegavajte produljeno izlaganje uređaja
izravnom sunčevom svjetlu.
Žaruljice (ako su predviđene) koje se
nalaze u ovom uređaju posebno su
namijenjene uporabi samo s kućanskim
www.zanussi.com
aparatima. Nisu prikladne za osvjetljenje
stambenih prostorija.
Svakodnevna uporaba
• Nemojte stavljati vruće posude na plastične dijelove uređaja.
• Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i
tekućine u uređaju, jer bi mogli eksplodirati.
• Namirnice ne stavljajte direktno ispred otvora za zrak na stražnjoj stijenci. (Ako je
uređaj Frost Free)
• Smrznutu hranu ne smijete ponovo
zamrzavati nakon što ste je otopili.
• Držite prethodno pakiranu zaleđenu hranu
u skladu s uputama proizvođača zaleđene
hrane.
• Strogo se pridržavajte preporuka proizvođača što se tiče čuvanja hrane. Konzultirajte odgovarajuće upute.
• Nemojte stavljati gazirana i pjenušava pića u odjeljak zamrzivača jer stvaraju pritisak na spremnik koji ih sadrži, što bi
moglo dovesti do eksplozije i oštećenja
uređaja.
• Ledene lizalice mogu prouzročiti smrzotine ako se konzumiraju izravno iz uređaja.
Održavanje i čišćenje
• Prije održavanja, isključite uređaj i izvadite
električni utikač iz utičnice mrežnog napajanja.
• Nemojte čistiti uređaj metalnim
predmetima.
• Nemojte koristiti oštre predmete za
uklanjanje inja s uređaja. Koristite plastični
strugač.
• Redovito provjeravajte ispust hladnjaka
ima li otopljene vode. Ako je potrebno, očistite ispust. Ako je ispust začepljen, voda
će se skupljati na dnu uređaja.
Postavljanje
Važno Izvedite električno spajanje pozorno
slijedeći upute u odgovarajućim odlomcima.
• Izvadite uređaj iz ambalaže i provjerite je li
oštećen. Nemojte spajati uređaj ukoliko je
3
•
•
•
•
•
•
4
oštećen. Odmah javite eventualne štete trgovini u kojoj ste ga kupili. U tom slučaju
nemojte baciti ambalažu.
Preporučujemo vam da pričekate
najmanje četiri sata prije spajanja uređaja
kako biste omogućili povrat ulja u kompresor.
Zrak se mora slobodno kretati oko uređaja, u suprotnome se uređaj pregrijava.
Slijedite upute vezane uz postavljanje
kako biste postigli dostatan stupanj ventilacije.
Kad god je to moguće, stražnji dio proizvoda bi se trebao nalaziti uza zid kako biste izbjegli dodirivanje toplih dijelova
(kompresor, kondenzator) i spriječili
mogućnost opeklina.
Uređaj se ne smije postavljati pored radijatora ili štednjaka.
Uvjerite se da je nakon postavljanja uređaja električni utikač dostupan.
Priključite samo na dobavu pitke vode
(ako je predviđen priključak na vodu)
Servisiranje
• Sve električarske radove potrebne za servisiranje ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili kompetentna osoba.
• Ovaj proizvod mora servisirati ovlašteni
Servis, a smiju se koristiti samo originalni
dijelovi.
Zaštita okoliša
Uređaj ne sadrži plinove koji bi mogli
oštetiti ozonski sloj, ni u rashladnom
krugu niti u materijalu koji služi za izolaciju.
Uređaj se ne smije zbrinjavati zajedno s urbanim otpadom. Izolacijska pjena sadrži zapaljive plinove: uređaj mora biti zbrinut u
skladu s važećim propisima koje možete dobiti od lokalnih vlasti. Pazite da ne oštetite
rashladnu jedinicu, naročito stražnji dio pored izmjenjivača topline. Materijali korišteni
na ovom uređaju koji su označeni simbolom
mogu se reciklirati.
www.zanussi.com
Opis proizvoda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14 13 12 11 10
1 Ladice za povrće
2 Staklena polica
8 Polica vrata
9 Polica za boce
3 Staklena polica
4 Staklena polica
10 Košara zamrzivača
11 Maxibox košara
5 Staklena polica
6 Upravljačka ploča
12 Frostfree košara
13 Hladni modul
7 Polica za mliječne proizvode
14 Nazivna pločica
www.zanussi.com
5
Upravljačka ploča
1
2
5
1 Kontrolna žaruljica temperature LED
2 Indikator Fast Freeze
3 Senzor na vratima
4 Tipka Fast Freeze
5 Regulator temperature
Uključivanje
Umetnite utikač u utičnicu.
Regulacija temperature
Za upravljanje uređajem postupite na sljedeći način:
• dodirujte tipku regulatora temperature sve
dok se ne uključi LED žaruljica odgovarajuće temperature. Odabir je progresivan,
kreće se u rasponu od 2 do 8°C.
Na prvi dodir tipke trenutačna postavka
LED žaruljice počinje treptati.
Svakim dodirom tipke postavljena temperatura se pomiče za 1 položaj. Odgovarajuća LED žaruljica kratko će vrijeme
treptati.
Dodirnite tipku postavke sve dok se ne
odabere željena vrijednost temperature.
Postavljena vrijednost bit će stalno
prikazana
najhladnija postavka: +2°C
najtoplija postavka: +8°C
4
3
Srednje postavke općenito su najprikladnije.
Međutim, treba odabrati točnu postavku
imajući u vidu da temperatura u uređaju ovisi
o:
• temperaturi u prostoriji
• koliko se često otvaraju vrata
• količini pohranjene hrane
• položaju uređaja.
Funkcija brzog zamrzavanja
Funkciju brzog zamrzavanja možete uključiti
pritiskom na tipku za brzo zamrzavanje.
Uključuje se LED žaruljica koja odgovara indikatoru simbola brzog zamrzavanja.
Funkciju brzog zamrzavanja možete isključiti
ponovnim pritiskom na tipku za brzo zamrzavanje.
Indikator brzog zamrzavanja će se isključiti.
Važno
Funkcija se automatski isključuje nakon 52
sata.
Senzor na vratima
Uređaj je opremljen optičkim senzorom za
otkrivanje otvorenih vrata.
Ništa ne stavljajte ispred odgovarajućeg otvora kako bi se održao ispravan rad.
Prva uporaba
Čišćenje unutrašnjosti
Prije prvog korištenja uređaja, operite unutrašnjost i sav vanjski pribor toplom vodom i
neutralnim sapunom kako biste uklonili tipi-
6
čan miris novog proizvoda, zatim dobro osušite.
Važno Nemojte koristiti deterdžente ili abrazivna sredstva jer bi oni mogli oštetiti uređaj.
www.zanussi.com
Svakodnevna uporaba
Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača prikladan je za dugotrajno zamrzavanje svježih namirnica i dugotrajno čuvanje zamrznutih i duboko
zamrznutih namirnica.
Za zamrzavanje svježih namirnica uključite
funkciju brzog zamrzavanja najmanje 24 sata prije stavljanja namirnica u zamrzivač.
Svježe namirnice koje treba zamrznuti stavite u donji odjeljak.
Maksimalna količina namirnica koje se mogu
zamrznuti u 24 sata navedena je na nazivnoj
pločici, naljepnici koji se nalazi u unutrašnjosti hladnjaka.
Postupak zamrzavanja traje 24 sata: tijekom
tog perioda nemojte dodavati druge namirnice za zamrzavanje.
Nakon 24 sata, kada se postupak zamrzavanja završi, isključite funkciju brzog
zamrzavanja (pogledajte "Funkcija brzog
zamrzavanja").
Spremanje zamrznutih namirnica
Prilikom prvog uključivanja ili nakon duljeg
razdoblja nekorištenja, prije stavljanja proizvoda u pretinac, pustite uređaj da radi
najmanje 2 sata.
Košare zamrzivača osiguravaju da brzo i
jednostavno pronađete pakiranu hranu koju
želite. Ako su spremljene velike količine
namirnica, uklonite sve ladice osim ladice za
donju košaru koja mora biti na mjestu kako
bi omogućila dobru cirkulaciju zraka. Hrana
se može stavljati na sve police koje su
najmanje 15 mm udaljene od vrata.
Važno U slučaju neželjenog odmrzavanja,
primjerice uslijed prekida dovoda električne
energije ili ako je napajanje prekinuto dulje
od vremena prikazanog u tablici tehničkih
karakteristika pod "vrijeme porasta",
odmrznute namirnice trebate ubrzo
konzumirati ili odmah skuhati i zatim
ponovno zamrznuti (nakon što se ohlade).
Otapanje
Duboko zamrznuta ili zamrznuta hrana, prije
uporabe, može se otopiti u odjeljku
www.zanussi.com
hladnjaka ili na sobnoj temperaturi, ovisno o
vremenu koje je na raspolaganju za taj postupak.
Manji komadi mogu se čak i kuhati dok su
još zamrznuti, izravno iz zamrzivača: u tom
slučaju, kuhanje će duže trajati.
Pomične police
Stijenke hladnjaka opremljene su nizom vodilica tako da se police mogu postaviti
prema želji.
Stavljanje polica vrata
Za spremanje različitih veličina pakiranja
hrane, police na vratima mogu se postaviti
na različite visine.
Postupno povucite policu u smjeru strelica
dok se ne oslobodi, a zatim je ponovo postavite prema vlastitim potrebama.
1
2
3
Vađenje košara za zamrzavanje iz
zamrzivača
Košare za zamrzavanje imaju graničnik koji
sprječava neželjeno vađenje ili ispadanje.
Prilikom vađenja iz zamrzivača povucite
košaru prema sebi i nakon dostizanja krajnje
točke, izvadite prednju stranu prema gore.
7
Pri vraćanju na mjesto malo podignite
prednju stranu košare kako biste je umetnuli
u zamrzivač. Kada prijeđete krajnje točke
gurnite košare natrag u njihov položaj.
1
2
Korisni savjeti i preporuke
Savjeti za uštedu energije
• Nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno.
• Ako je temperatura okoline visoka, regulator temperature na višim postavkama i
uređaj pun, kompresor može neprekidno
raditi, što stvara inje ili led na isparivaču.
Ukoliko se to dogodi, okrenite regulator
temperature prema nižim postavkama
kako biste omogućili automatsko odmrzavanje i uštedu električne energije.
Savjeti za zamrzavanje svježe hrane
Za postizanje najboljih izvedbi:
• nemojte pohranjivati toplu hranu ili isparive tekućine u hladnjaku;
• nemojte pokrivati ili zamatati hranu, naročito ako ima jak miris;
• stavite hranu tamo gdje zrak može oko nje
slobodno kružiti.
Savjeti za hlađenje
Korisni savjeti:
Meso (svih vrsta) : umotajte u polietilenske
vrećice i stavite na staklenu policu iznad
ladice za povrće.
Radi sigurnosti, čuvajte hranu na taj način
najdulje dan-dva.
Skuhana hrana, hladna jela i sl.: treba ih
pokriti i mogu se staviti na bilo koju policu.
Voće i povrće: potrebno ih je dobro očistiti i
staviti u specijalnu ladicu/ladice. Sok limuna,
kada dođe u kontakt s plastičnim dijelovima
hladnjaka, može prouzročiti promjenu njihove boje. Zbog toga se preporučuje da se citrusi drže u odvojenim spremnicima.
8
Maslac i sir: potrebno ih je staviti u specijalne nepropusne spremnike ili umotati u
aluminijsku foliju ili plastične vrećice kako biste ih odvojili od zraka što je više moguće.
Boce: moraju imati čep i treba ih je čuvati u
držaču boca na vratima.
Banane, krumpir, luk i češnjak, ukoliko se ne
nalaze u ambalaži, ne smiju se čuvati u
hladnjaku.
Savjeti za zamrzavanje
Kako biste imali najveću korist od postupka
zamrzavanja, slijedi nekoliko važnih savjeta:
• najveća količina namirnica koju možete
zamrznuti u roku od 24 sata. prikazana je
na nazivnoj pločici;
• postupak zamrzavanja traje 24 sata.
Nemojte dodavati namirnica za zamrzavanje tijekom tog razdoblja;
• zamrzavajte samo svježe i dobro očišćene
namirnice vrhunske kvalitete;
• pripremite hranu tako da je podijelite u
manje porcije kako biste omogućili brzo i
potpuno zamrzavanje i kako biste omogućili naknadno otapanje samo željene
količine;
• zamotajte namirnice u aluminijsku foliju ili
polietilensku foliju kako biste osigurali da
je pakovanje nepropusno;
• nemojte dozvoliti da svježa, nezamrznuta
hrana dođe u dodir s već zamrznutom hranom, tako ćete spriječiti porast temperature potonje;
• nemasne namirnice se bolje čuvaju od
masnih namirnica; sol smanjuje rok čuvanja namirnica;
www.zanussi.com
• vodeni led, ako ga konzumirate odmah
nakon vađenja iz odjela zamrzivača, može
prouzročiti smrzotine na koži;
• preporučuje se da je datum zamrzavanja
dobro vidljiv na svakom pakovanju, kako
biste mogli voditi računa o vremenu pohranjivanja.
Savjeti za pohranjivanje zamrznutih
namirnica
Za postizanje najboljih performansi uređaja,
pridržavajte se slijedećeg:
• provjerite je li prodavač ispravno čuvao
zamrznutu hranu koju ste kupili;
• zamrznutu hranu iz trgovine namirnicama
prebacite u zamrzivač u što kraćem roku;
• nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati
otvorena duže no što je potrebno;
• nakon što ste ih odmrznuli, namirnice se
brzo kvare i ne mogu se ponovo zamrznuti;
• namirnice ne čuvajte dulje od roka kojeg
je otisnuo proizvođač.
Čišćenje i održavanje
Pozor Uređaj isključite iz električne
mreže prije bilo kakvih radova na
održavanju.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici; održavanje i ponovo
punjenje mora izvršiti isključivo ovlašteni
tehničar.
Redovito čišćenje
Potrebno je redovito čistiti uređaj:
• očistite unutrašnjost i pribor mlakom vodom i neutralnim sapunom;
• redovito provjeravajte brtve na vratima te
čistite kako biste bili sigurni da su čiste i
bez naslaga;
• dobro isperite i osušite.
Važno Nemojte povlačiti, pomicati ili oštetiti
cijevi i/ili kablove unutar elementa.
Nikada nemojte koristiti deterdžente,
abrazivna sredstva, sredstva za čišćenje vrlo
intenzivnih mirisa ili polituru s voskom jer bi
mogli oštetiti površinu i ostaviti jak miris.
Mnoga komercijalna sredstva za čišćenje
kuhinjskih površina sadrže kemikalije koje
mogu napasti/oštetiti plastične dijelove ovoga uređaja. Zbog toga preporučujemo da čistite vanjski dio kućišta uređaja samo toplom
vodom s malo tekućeg deterdženta za
pranje suđa.
Po završetku čišćenja, ponovno priključite
uređaj na električnu mrežu.
Odmrzavanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača pretinca hladnjaka svaki put kada se motor
kompresora zaustavi tijekom normalne
uporabe. Otopljena voda ispušta se kroz
ispusni otvor u poseban spremnik u
stražnjem dijelu uređaja, preko motora
kompresora, gdje isparava.
Povremeno treba očistiti otvor za ispuštanje
otopljene vode u sredini kanala odjeljka
hladnjaka kako bi se spriječilo da ga voda
preplavi te iscuri na hranu u unutrašnjosti.
Kondenzator (crna rešetka) i kompresor u
stražnjem dijelu uređaja čistite četkom. Ovaj
će postupak poboljšati rad uređaja i uštedjeti
električnu energiju.
Važno Pazite da ne oštetite rashladni
sustav.
www.zanussi.com
9
Odmrzavanje zamrzivača
S druge strane, odjeljak zamrzivača ovog
modela je vrste "no frost". To znači da nema
nakupina inja tijekom rada, ni na unutrašnjim
stjenkama niti na hrani.
Inje se ne nakuplja zahvaljujući stalnom kruženju hladnog zraka u unutrašnjosti koji dovodi automatski kontroliran ventilator.
Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti duže vrijeme, poduzmite slijedeće mjere opreza:
• iskopčajte uređaj iz električnog napajanja;
• izvadite svu hranu;
• odmrznite (ako je predviđeno), i očistite
uređaj i sav pribor
• ostavite vrata pritvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
Ako ćete uređaj ostaviti uključenim, zamolite
nekog da ga svako toliko provjeri kako biste
spriječili da se hrana u njemu pokvari u
slučaju prekida napajanja.
Rješavanje problema
Pozor Prije rješavanja problema
isključite utikač iz utičnice mrežnog
napajanja.
Samo ovlašteni serviser smije rješavati
probleme koji nisu navedeni u ovom
priručniku.
Problem
Važno Tijekom normalnog rada čuju se
razni zvukovi (kompresor, kruženje
rashladnog sredstva).
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj je bučan.
Uređaj nije ispravno postavljen.
Provjerite stoji li uređaj stabilno
(sve četiri nožice trebaju biti na podu).
Uređaj ne radi.
Utikač nije dobro utaknut u utičnicu mrežnog napajanja.
Ispravno utaknite električni utikač
u utičnicu mrežnog napajanja.
Uređaj nema napajanja. Nema
napona u utičnici mrežnog napajanja.
Priključite drugi električni uređaj na
utičnicu mrežnog napajanja.
Obratite se ovlaštenom serviseru.
Svjetlo je u stanju pripravnosti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Uređaj nije ispravan.
Vidi poglavlje "Zamjena
upravljačke jedinice".
Temperatura nije pravilno postavljena.
Postavite višu temperaturu.
Vrata nisu pravilno zatvorena.
Pogledajte poglavlje "Zatvaranje
vrata".
Vrata su prečesto otvarana.
Ne ostavljajte vrata otvorena dulje
no što je potrebno.
Temperatura hrane je previsoka.
Prije pohranjivanja ostavite namirnice da se ohlade na sobnu
temperaturu.
Sobna temperatura je previsoka.
Snizite temperaturu u prostoriji.
Tijekom procesa automatskog
odmrzavanja, na stražnjoj se
stjenci odmrzava inje.
To je normalno.
Svjetlo ne radi.
Kompresor neprekidno radi.
Niz stražnju stjenku
hladnjaka curi voda.
10
www.zanussi.com
Problem
Mogući uzrok
Voda teče u hladnjak.
Rješenje
Začepljen je otvor za vodu.
Očistite otvor za vodu.
Namirnice sprječavaju protok vode u kolektor vode.
Osigurajte da namirnice ne dodiruju stražnju stjenku.
Voda curi po podu.
Voda koja se topi ne otječe kroz
otvor u pliticu za isparavanje iznad kompresora.
Postavite otvor za otopljenu vodu
u pliticu za isparavanje.
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno postavljen.
Podesite na višu/nižu temperaturu.
Ako ni nakon vršenja gore navedenih
provjera vaš uređaj još uvijek ne radi ispravno, kontaktirajte Post-prodajnu službu. Popis
možete naći na kraju ovog priručnika.
Zamjena upravljačke jedinice
Uređaj je opremljen unutarnjim LED
osvjetljenjem dugog vijeka trajanja.
Zamjenu upravljačke jedinice smije se
obavljati samo u servisu. Obratite se svom
servisnom centru.
Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se post-prodajnoj službi.
Postavljanje
Pozor Pozorno pročitajte "Informacije o
sigurnosti" za siguran i ispravan rad
uređaja prije postavljanja uređaja.
Pozicioniranje
Postavite uređaj na mjesto gdje sobna
temperatura odgovara klimatskoj klasi označenoj na nazivnoj pločici uređaja:
Klimatsk
a klasa
Temperatura okoline
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
udaljenost između vrha kućišta uređaja i visećeg elementa treba biti najmanje 100 mm.
Međutim, u savršenim se uvjetima uređaj ne
bi smio nalaziti ispod visećih zidnih
elemenata. Točno niveliranje osigurava se
pomoću jedne ili više prilagodljivih nožica u
podnožju kućišta.
Upozorenje Mora biti omogućeno
iskopčavanje uređaja iz električne
mreže; stoga utikač mora biti lako dostupan
nakon postavljanja.
Položaj
Uređaj udaljite od izvora topline, kao što su
radijatori, bojleri, izravna sunčeva svjetlost,
itd. Osigurajte slobodan protok zraka oko
stražnjeg dijela kućišta uređaja. Za osiguranje najboljeg rada, ako se uređaj nalazi
ispod visećeg zidnog elementa, minimalna
www.zanussi.com
11
100 mm
min
ći pomoću dvije podesive nožice na
prednjem donjem dijelu.
B
20 mm
A
Stražnji odstojnici
Dva odstojnika možete pronaći u vrećici s
dokumentacijom.
Kako biste postavili odstojnike, učinite
sljedeće:
1. Otpustite vijak.
2. Umetnite odstojnik ispod vijka.
3. Okrenite odstojnik u ispravan položaj.
4. Ponovno zategnite vijke.
Električno spajanje
Prije električnog spajanja uvjerite se da
voltaža i frekvencija na nazivnoj pločici odgovaraju električnom napajanju u vašem
domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na kabelu
električne energije isporučen je s kontaktom
za tu svrhu. Ako vaša kućna električna utičnica nije uzemljena, spojite uređaj na odvojeno uzemljenje u skladu s važećim propisima, pritom se obraćajući kvalificiranom
električaru.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza nisu
poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa slijedećim EU. direktivama.
Promjena smjera otvaranja vrata
Upozorenje Prije obavljanja bilo koje
radnje, izvucite utikač iz utičnice.
Važno Za provedbu sljedećih radnji,
preporučujemo da druga osoba čvrsto drži
vrata uređaja tijekom postupka zamjene
smjera otvaranja vrata.
2
4
3
1
Poravnavanje
Prilikom namještanja uređaja provjerite stoji
li u vodoravnom položaju. To se može posti12
Srednja šarka
• Otvorite vrata. Odvijte srednju šarku (B).
Skinite plastični odstojnik (A).
• Skinite odstojnik (F) i premjestite ga na
drugu stranu osovine šarke (E).
• Skinite vrata.
• Skinite pokrovne zatike srednje šarke (C,
D) i premjestite ih na suprotnu stranu.
• Postavite zatik srednje šarke (E) u lijevi otvor na donjim vratima.
www.zanussi.com
A
E
B
2
F
1
C D
Donja šarka
• Odvijte donju šarku (A)
• Skinite lijeve pokrivne zatike (D) i
premjestite ih na suprotnu stranu.
• Ponovno zavijte donju šarku (A) sa suprotne strane.
• Odvijte zatik (B) donje šarke i odstojnik
(C) pa ih stavite na suprotnu stranu.
C
B
A
• Postavite gornji dio vrata na gornju osovinu vrata, a donju stranu vrata na donju
osovinu vrata.
• Ponovno umetnite osovinu srednje šarke
(B) u otvore za osovine donje i gornje strane vrata, lagano podižući oboja vrata.
2
1
3
D
Vrata
• Izvadite čepove (A) s obje gornje strane
vrata i premjestite ih na suprotnu stranu.
• Ponovno umetnite dno vrata na osovinu
donje šarke (B).
• Umetnite srednju šarku (B) u lijevi otvor
na dnu vrata.
A
Gornja šarka
• Odvijte klin gornjeg okova (1) i postavite
ga na suprotnu stranu (2).
www.zanussi.com
2
3
1
• Ponovno zavijte srednju šarku (B).
Nemojte zaboraviti plastični odstojnik
(A).
Obavite završnu provjeru kako biste bili sigurni da:
• su svi vijci zategnuti.
• su rubovi vrata paralelni s bočnim rubom
uređaja.
• magnetna brtva prianja na kućište.
• se vrata ispravno otvaraju i zatvaraju.
Ako je temperatura okoline niska (npr. zimi),
brtva možda neće savršeno prianjati na kućište. U tom slučaju, pričekajte da se brtva prirodno prilagodi.
U slučaju da ne želite obaviti gore navedene
radnje, kontaktirajte najbliži postprodajni ser13
vis. Serviser postprodajnog servisa zamijeniti će vrata o vašem trošku.
Tehnički podaci
Dimenzije
Visina
1850 mm
Širina
595 mm
Dubina
658 mm
Vrijeme odgovora
18 h
Napon
230-240 V
Frekvencija
50 Hz
Tehnički podaci nalaze se na nazivnoj pločici na unutrašnjoj lijevoj strani uređaja i na
energetskom natpisu.
Briga za okoliš
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja,
kao i u recikliranju otpada od električnih i
14
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu
službu.
www.zanussi.com
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gerätebeschreibung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bedienfeld _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erste Inbetriebnahme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Täglicher Gebrauch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _
15
18
19
20
20
21
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fehlersuche _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hinweise zum Umweltschutz _ _ _ _ _ _ _
22
23
25
28
28
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine optimale Nutzung des Geräts vor der Montage
und dem ersten Gebrauch das vorliegende
Benutzerhandbuch einschließlich der Ratschläge und Warnungen aufmerksam durch.
Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät
benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die
Gebrauchsanleitung gut auf und übergeben
Sie sie bei einem Weiterverkauf des Geräts
dem neuen Besitzer, so dass jeder während
der gesamten Lebensdauer des Geräts über
Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum
Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Gebrauchsanweisung, da der Hersteller bei Missachtung
derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich
Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung
und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch
des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung
durch eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass sie
sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst
sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit
sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
www.zanussi.com
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes
den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und
entfernen Sie die Tür, so dass spielende
Kinder vor elektrischem Schlag geschützt
sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem
Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass
das Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Warnung!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in der
Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem
normalen Haushalt und ähnliche Zwecke
vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften,
Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen
Räumlichkeiten
– Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten
– Catering und einzelhandelsfremde Anwendungen
15
• Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess
zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte
(wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten,
wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck zugelassen
sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und
sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch
leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der
Montage des Gerätes darauf, nicht die
Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des
Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert
ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen
am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand
verursachen und/oder zu Stromschlägen
führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen zur Vermeidung von Gefahren nur vom Kundendienst
oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
Das Netzkabel darf nicht verlängert
werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite
eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein
eingeklemmter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand
verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker niemals in
eine lockere Steckdose. Es besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.
16
6.
•
•
•
•
Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Lampenabdeckung (falls vorhanden) für
die Innenbeleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies
zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Setzen Sie das Gerät nicht über eine längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in diesem
Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind! Sie eignen sich
nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase
oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den
Luftauslass in der Rückwand. (Wenn es ein
No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder
eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten
Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder
Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da
der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen
kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme
aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer
das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
www.zanussi.com
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen
von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im
Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das
Wasser auf dem Boden des Geräts an.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei
zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist,
verbinden Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.
Montage
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische
Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einem
Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten
Kundendienststellen und verlangen Sie
stets Original-Ersatzteile.
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen
Anschluss strikt an die Anweisungen der
betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das
Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es
beschädigt ist. Melden Sie die Schäden
umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall
die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation
um das Gerät lassen; anderenfalls besteht
Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die
Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen
Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand
aufgestellt werden.
www.zanussi.com
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in
dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und
markiert sind, können remit dem Symbol
cycelt werden.
17
Gerätebeschreibung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14 13 12 11 10
1 Obst- und Gemüseschubladen
2 Glasablage
8 Türablage
9 Flaschenablage
3 Glasablage
4 Glasablage
10 Gefrierkorb
11 Maxibox-Korb
5 Glasablage
6 Bedienfeld
12 Frostfree-Korb
13 Kältemodul
7 Ablage für Molkereiprodukte
14 Typenschild
18
www.zanussi.com
Bedienfeld
1
2
5
1 Kontroll-LED Temperaturanzeige
2 Anzeige „Fast Freeze“
3 Türsensor
4 Fast Freeze-Taste
5 Temperaturregler
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
Temperaturregelung
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• Drücken Sie die Taste für die Temperaturregelung so lange, bis die Kontroll-LED für die
gewünschte Temperatur aufleuchtet. Die
Temperatur kann im Bereich von +2°C bis
+8°C eingestellt werden.
Mit dem ersten Drücken der Taste beginnt
die Kontroll-LED für die aktuelle Einstellung
zu blinken.
Mit jedem weiteren Tastendruck springt die
Temperatureinstellung um eine Position weiter, und die Kontroll-LED für die eingestellte
Temperatur blinkt eine Weile.
Drücken Sie die Taste für die Temperatureinstellung so oft, bis die gewünschte Temperatur ausgewählt ist. Die Einstellung wird
gespeichert.
Niedrigste Temperatur: +2 °C
Höchste Temperatur: +8 °C
Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am
besten geeignet.
www.zanussi.com
4
3
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im
Inneren des Geräts von verschiedenen Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur
• Häufigkeit des Türöffnens
• Menge der gelagerten Lebensmittel
• Aufstellungsort des Geräts
Superfrost-Funktion (Schnellgefrieren)
Durch Drücken der Superfrost-Taste können
Sie die Superfrost-Funktion einschalten.
Die entsprechende Kontroll-LED für die Funktion „Superfrost“ leuchtet auf.
Durch erneutes Drücken der Superfrost-Taste
können Sie die Superfrost-Funktion ausschalten.
Die Kontroll-LED für die Funktion „Superfrost“
erlischt.
Wichtig!
Diese Funktion endet automatisch nach 52
Stunden.
Türsensor
Das Gerät ist mit einem optischen Sensor zur
Überwachung des Türzustandes (geöffnet/geschlossen) ausgestattet.
Um die ordnungsgemäße Funktion dieses
Sensors zu gewährleisten, darf das Sensorfenster nicht verdeckt werden.
19
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am
besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife.
Sorgfältig nachtrocknen.
Wichtig! Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die
Oberfläche beschädigen.
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von
frischen Lebensmitteln und zum Lagern von
gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln
über einen längeren Zeitraum.
Um frische Lebensmittel einzufrieren, schalten
Sie bitte die Superfrost-Funktion (Schnellgefrieren) mindestens 24 Stunden, bevor Sie die
einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierraum legen, ein.
Legen Sie die frischen Lebensmittel, die eingefroren werden sollen, in das untere Fach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in
24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf
dem Typenschild angegeben, das sich im Inneren des Gerätes befindet.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen
Sie während dieses Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in das Gerät.
Schalten Sie nach 24 Stunden, wenn der Gefriervorgang beendet ist, die Superfrost-Funktion aus (siehe „Superfrost-Funktion“).
Lagerung gefrorener Lebensmittel
Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder wenn das Gerät einige Zeit nicht
benutzt wurde, mindestens 2 Stunden lang
eingeschaltet, bevor sie Lebensmittel hineingeben.
Die Gefrierschubladen sorgen dafür, dass Sie
die Lebensmittel schnell und einfach finden.
Wenn große Mengen an Lebensmitteln gelagert werden sollen, entfernen Sie die Schubladen, ausgenommen die untere Schublade, die
an ihrem Platz bleiben muss, um eine gute
Luftzirkulation zu garantieren. Alle Lebensmittel
müssen mit einem Mindestabstand von 15 mm
von der Gerätetür gelagert werden.
20
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte als der in der
Tabelle mit den technischen Daten
angegebene Wert (siehe „Ausfalldauer“) zu
einem ungewollten Abtauen, dann müssen die
aufgetauten Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort gekocht und nach dem
Abkühlen erneut eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel
können vor der Verwendung je nach der zur
Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank
oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar direkt
aus dem Gefrierfach entnommen und anschließend sofort gekocht werden: in diesem
Fall dauert der Garvorgang allerdings etwas
länger.
Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer
Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die
verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen
der Ablagen bieten.
Positionierung der Türeinsätze
Die Türablagen können in verschiedenen Höhen positioniert werden, um Lebensmittelpawww.zanussi.com
ckungen unterschiedlicher Größe lagern zu
können.
Ziehen Sie die Türablage langsam in Pfeilrichtung, bis sie sich herausheben lässt. Dann setzen Sie sie in die gewünschte Position ein.
ziehen Sie den Korb zu sich, bis er den Anschlag erreicht. Dann kippen Sie den Korb mit
der Vorderseite nach oben, bis er sich herausnehmen lässt.
1
2
3
Entnahme von Gefrierkörben aus dem
Gefrierschrank
Die Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag ausgestattet, der ein versehentliches Herausziehen oder ein Herausfallen verhindert. Um einen
Gefrierkorb aus dem Gefriergerät zu nehmen,
1
2
Wenn Sie den Gefrierkorb wieder zurück in
das Gerät einschieben möchten, heben Sie
die Vorderseite des Korbs leicht an und setzen
Sie ihn in das Gefriergerät ein. Sobald der Gefrierkorb über den Anschlag hinweg ist, schieben Sie ihn wieder in seine ursprüngliche Position.
Praktische Tipps und Hinweise
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist
und der Temperaturregler auf eine niedrige
Temperatur eingestellt und das Gerät voll
beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reifoder Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung ein, die
ein automatisches Abtauen und damit auch
einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung frischer
Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel
oder dampfenden Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders
wenn sie stark riechen.
www.zanussi.com
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass
um sie Luft frei zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf
die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.:
Diese sollten abgedeckt auf eine der Ablagen
gelegt werden.
Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und in
die dafür vorgesehene(n) Schublade(n) legen.
Wenn die Kunststoffteile Ihres Kühlschranks
mit Zitronensaft in Kontakt kommen, können
sie sich verfärben. Es wird empfohlen, Zitrusfrüchte in getrennten Behältern zu lagern.
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in
Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten
eingepackt werden, um so wenig Luft wie
möglich in der Verpackung zu haben.
21
Flaschen: Bitte bewahren Sie Flaschen stets
mit Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch
sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps
für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die
innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine
weiteren einzufrierenden Lebensmittel in
das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie später nur die Menge
auftauen müssen, die Sie gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen
sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder
in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt
werden, um so wenig Luft wie möglich in
der Verpackung zu haben;
• achten Sie beim Hineinlegen von frischen,
noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf,
dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut
bekommen, da dieses sonst antauen kann;
• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich
besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt
die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
• werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet,
können Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;
• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über die Lagerzeit
zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener
Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen
Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest
möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie die Tür nicht länger offen als notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr
schnell und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten werden.
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den Netzstecker
aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und
Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur
durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
22
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig
gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas
Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen
in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
www.zanussi.com
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/
oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und
achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums
keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die Oberfläche des
Innenraums beschädigen und einen starken
Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes
Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert
sich die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten
Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem
Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung
wieder an die Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Kompressors automatisch vom Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der Rückseite des
Geräts über dem Motorkompressor, wo es
verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne an der
Rückwand des Kühlraums, damit das Tauwas-
ser nicht überläuft und auf die gelagerten Lebensmittel tropft.
Abtauen des Gefrierschranks
Das Gefrierfach dieses Modells ist vom Typ
"No Frost". Dies bedeutet, dass es während
des Betriebs weder an den Innenwänden noch
auf den Lebensmitteln zu Frostbildung kommt.
Die Bildung von Frost wird durch die ständig
zirkulierende Kaltluft in diesem Fach verhindert; eine automatische Lüfterregelung sorgt
für den Ventilatorantrieb.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen
Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen). Reinigen Sie den Innenraum und das
gesamte Zubehör.
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um
das Entstehen unangenehmer Gerüche zu
vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit
den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten
Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu
prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes
verdirbt.
Fehlersuche
Vorsicht! Stellen Sie vor der
Fehlersuche unbedingt sicher, dass das
Gerät von der Spannungsversorgung getrennt
ist (Netzstecker ziehen).
Eine Fehlersuche, die von der in der
vorliegenden Gebrauchsanleitung
www.zanussi.com
beschriebenen Fehlersuche abweicht, darf nur
von einem qualifizierten Elektriker oder einer
Fachkraft durchgeführt werden.
Wichtig! Geräuschentwicklung (Kompressor,
Kältekreislauf) während des Gerätebetriebs ist
normal.
23
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut.
Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß aufgestellt worden.
Stellen Sie sicher, dass alle Gerätefüße den Fußboden berühren und
für einen sicheren Stand sorgen.
Das Gerät funktioniert
nicht.
Der Netzstecker steckt nicht ordnungsgemäß in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker ordnungsgemäß in die Steckdose.
Das Gerät wird nicht mit Spannung versorgt. Es liegt keine Spannung an der Netzsteckdose an.
Schließen Sie ein anderes Gerät an
diese Steckdose an, und prüfen Sie,
ob es funktioniert.
Wenden Sie sich an eine qualifizierte Elektrofachkraft.
Die Beleuchtungseinheit befindet
sich im Stand-by-Modus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Einheit ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der Regeleinheit".
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur
ein.
Die Tür wurde nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger offen
als unbedingt erforderlich.
Die Temperatur des Kühlguts ist zu
hoch.
Lassen Sie das Kühlgut auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es in
das Gerät stellen.
Die Beleuchtungseinheit
funktioniert nicht.
Der Kompressor ist durchgehend in Betrieb.
Die Raumtemperatur ist zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks
herunter.
Beim automatischen Abtauen fließt
das abgetaute Wasser an der
Rückwand des Geräts herunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Durch das Kühlgut wird verhindert,
dass das Wasser in den Wassersammler abfließt.
Stellen Sie sicher, dass das Kühlgut
nicht die Rückwand berührt.
Wasser fließt auf den Boden.
Das Tauwasser läuft nicht in die
Verdampferschale über dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch/niedrig.
Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere
Temperatur ein.
Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls
Ihr Gerät nach dem Durchführen der oben genannten Schritte noch immer nicht ordnungsgemäß funktioniert. Hinten im Handbuch finden Sie eine Liste mit den Kontaktdaten.
24
Austauschen der Regeleinheit
Das Gerät ist mit einer langlebigen LED-Innenbeleuchtung ausgestattet.
Die Regeleinheit darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden. Wenden
Sie sich hierzu an den Kundendienst.
www.zanussi.com
Schließen Sie die Tür
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen,
falls erforderlich. Kontaktieren Sie den
Kundendienst.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an
dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild
des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Standort
Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von
Wärmequellen wie Heizungen, Boilern oder direktem Sonnenlicht usw. aufgestellt werden.
Die Luft muss frei auf der Geräterückseite zirkulieren können. Damit das Gerät die optimale
Leistung bringen kann, wenn es unter einem
Hängeschrank installiert wird, muss der Abstand zwischen der Geräteoberseite und dem
Hängeschrank mindestens 100 mm betragen.
Allerdings sollte die Aufstellung des Gerätes
unter einem Hängeschrank nach Möglichkeit
vermieden werden. Die korrekte waagerechte
Ausrichtung des Geräts kann mit Hilfe eines
oder mehrerer Schraubfüße am Geräteboden
erfolgen.
A
B
20 mm
Vorsicht! Lesen Sie bitte die
"Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der
Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren
für Sie selbst zu vermeiden und einen
korrekten Betrieb des Geräts zu
gewährleisten.
100 mm
min
Montage
Hintere Distanzstücke
Die beiden Distanzstücke befinden sich im
Beutel mit den Unterlagen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Distanzstücke
anzubringen:
1. Lösen Sie die Schraube.
2. Setzen Sie das Distanzstück unter der
Schraube ein.
3. Drehen Sie das Distanzstück in die richtige Position.
4. Ziehen Sie die Schrauben wieder an.
Warnung! Es muss möglich sein, das
Gerät vom Netz zu trennen; nach der
Aufstellung muss der Netzstecker daher
zugänglich bleiben.
www.zanussi.com
25
Wechseln des Türanschlags
Warnung! Vor der Durchführung von
Arbeiten am Gerät ist stets der
Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
Wichtig! Für die nachfolgend aufgeführten
Tätigkeiten ist es ratsam, dass eine zweite
Person die Gerätetüren während des
Anschlagwechsels fest hält.
2
4
3
1
Ausrichten
Bei der Aufstellung des Geräts ist dieses waagerecht auszurichten. Dies lässt sich mit zwei
Schraubfüßen am vorderen Sockel des Gerätes erreichen.
Mittleres Scharnier
• Öffnen Sie die Türen. Lösen Sie das mittlere
Scharnier (B). Entfernen Sie das KunststoffDistanzstück (A).
• Entfernen Sie das Distanzstück (F) und befestigen Sie es an der anderen Seite des
Scharnierhaltestifts (E).
• Entfernen Sie die Türen.
• Entfernen Sie die Abdeckstifte (C, D) des
mittleren Scharniers und setzen Sie sie in
die gegenüberliegende Seite ein.
• Setzen Sie den Stift des mittleren Scharniers (E) in die linke Bohrung der unteren
Tür ein.
A
E
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist der Netzstecker mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte,
lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden
Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker
erden.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei
Missachtung der vorstehenden Sicherheitshinweise.
Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
26
B
F
C D
Unteres Scharnier
• Das untere Scharnier (A) abschrauben.
• Entfernen Sie die linken Abdeckstifte (D)
und setzen Sie sie in die gegenüberliegende
Seite ein.
• Schrauben Sie das untere Scharnier (A) an
der anderen Seite wieder an.
• Lösen Sie den Haltestift (B) des unteren
Scharniers, entfernen Sie das Distanzstück
(C) und montieren Sie sie an der gegenüberliegenden Seite.
www.zanussi.com
• Setzen Sie den Haltestift (B) des mittleren
Scharniers in die Bohrungen der unteren
und oberen Tür wieder ein und neigen Sie
dabei beide Türen leicht.
C
B
A
D
2
Türen
• Entfernen Sie die Kappen (A) an der Oberseite beider Türen und befestigen Sie diese
an der gegenüberliegenden Seite.
• Hängen Sie die untere Tür wieder am Haltestift (B) des unteren Scharniers ein.
• Setzen Sie das mittlere Scharnier (B) in
die linke Bohrung der unteren Tür ein.
A
1
3
2
3
1
Oberes Scharnier
• Lösen Sie den Haltestift des oberen Scharniers (1) und montieren Sie ihn an der gegenüberliegenden Seite (2).
2
1
• Setzen Sie die obere Tür auf den Haltestift
der oberen Tür und die untere Tür auf den
Haltestift des unteren Scharniers.
www.zanussi.com
• Schrauben Sie das mittlere Scharnier (B)
wieder fest. Das Kunststoff-Distanzstück (A) nicht vergessen.
Führen Sie eine Endkontrolle durch, um sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Die Türkanten parallel zum Seitenrand des
Gerätes laufen.
• Der Magnetdichtung am Gerät anliegt.
• Die Tür ordnungsgemäß öffnet und schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z. B.
im Winter) kann es vorkommen, dass die Türdichtung nicht richtig am Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall ab, bis sich die Dichtung
allmählich anpasst.
Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn
Sie bei den oben beschriebenen Schritten Unterstützung benötigen. Der Servicetechniker
wird dann den Türanschlag auf Ihre Kosten
wechseln.
27
Technische Daten
Abmessungen
Höhe
1850 mm
Breite
595 mm
Tiefe
658 mm
Lagerzeit bei Störung
18 Std.
Spannung
230-240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf dem
Typenschild im Innern des Gerätes auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.
Hinweise zum Umweltschutz
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
28
.
elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
29
30
www.zanussi.com
www.zanussi.com
31
280152660-A-442013
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising