IKEA FROSTKALL Handleiding

Add to my manuals
64 Pages

advertisement

IKEA FROSTKALL Handleiding | Manualzz
GR
FROSTKALL
NL
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον
πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης
της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.
NEDERLANDS
Op de laatste pagina van deze handleiding vindt u de volledige
lijst van door IKEA erkende servicebedrijven voor aftersales met de
bijbehorende nationale telefoonnummers.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
NEDERLANDS
4
33
4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
Περιγραφή προϊόντος
Λειτουργία
Καθημερινή χρήση
4
5
7
9
10
14
Υποδείξεις και συμβουλές
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετωπιση προβληματων
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
19
21
23
27
29
29
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν
είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημίες που είναι
αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να
φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με
εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση του χρήστη στη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά
και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες
εφαρμογές, όπως:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
5
Αγροικίες, χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
– Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα
περιβάλλοντα στέγασης
Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα ανοίγματα
αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την εντοιχισμένη
κατασκευή.
Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή διαφορετικά
τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης
από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.
Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του
θαλάμου αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν
είναι συσκευές οι οποίες προτείνονται για αυτή τη χρήση από
τον κατασκευαστή.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το καθάρισμα
της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί.
Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που
χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες αεροζόλ με
εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η
εγκατάσταση αυτής της συσκευής
πρέπει να εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και
τους πείρους μεταφοράς.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
6
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας
και κλειστά παπούτσια.
• Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα
γύρω από τη συσκευή.
• Στην πρώτη εγκατάσταση ή μετά από
αναστροφή της πόρτας, περιμένετε
τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη
συσκευή στην παροχή ρεύματος. Αυτό
είναι απαραίτητο για να μπορέσει το λάδι
να επιστρέψει στον συμπιεστή.
• Προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε
ενέργεια στη συσκευή (π.χ. αναστροφή
της πόρτας), αποσυνδέστε το φις από την
πρίζα.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε
σώματα θέρμανσης, κουζίνες, φούρνους
ή εστίες μαγειρέματος.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση
όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
• Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε
μέρη με πολύ υγρασία ή κρύο, όπως
αποθήκες, γκαράζ ή κελάρια κρασιού.
• Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την
ανασηκώνετε από το μπροστινό μέρος
για να μη χαράξετε το δάπεδο.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι
συμβατές με τις ονομαστικές τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής
ρεύματος.
• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά
της ηλεκτροπληξίας.
• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στα
ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις
τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας,
συμπιεστής). Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή με
ηλεκτρολόγο για την αλλαγή των
ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να
παραμένει χαμηλότερα από το ύψος του
φις τροφοδοσίας.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων,
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές
(π.χ. παγωτομηχανές) μέσα στη συσκευή,
εκτός αν αναφέρονται ως κατάλληλες για
τον σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο
κύκλωμα ψυκτικού υγρού. Το κύκλωμα
ψυκτικού υγρού περιέχει ισοβουτάνιο
(R600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλό
επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας.
Αυτό το αέριο είναι εύφλεκτο.
• Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχει παρουσία φλόγας και πηγών
ανάφλεξης στο χώρο. Αερίστε τον χώρο.
• Μην αφήνετε ζεστά αντικείμενα να
έρθουν σε επαφή με τα πλαστικά μέρη
της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε αναψυκτικά ποτά στο
θάλαμο του καταψύκτη. Στο θάλαμο
καταψύκτη αναπτύσσεται πίεση στα
δοχεία αυτών των ποτών.
• Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά
στη συσκευή.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον
συμπυκνωτή. Αυτά τα εξαρτήματα είναι
ζεστά.
• Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή νωπά,
μην αφαιρείτε ή μην αγγίζετε προϊόντα
από τον θάλαμο του καταψύκτη.
• Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που
έχετε αποψύξει.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης
στη συσκευασία των κατεψυγμένων
τροφίμων.
7
πραγματοποιούνται μόνο από
εξειδικευμένο άτομο.
• Επιθεωρείτε τακτικά την αποστράγγιση
της συσκευής και, αν απαιτείται,
καθαρίζετέ την. Εάν η αποστράγγιση
είναι φραγμένη, το νερό απόψυξης
συσσωρεύεται στο κάτω μέρος της
συσκευής.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
Εσωτερικός φωτισμός
• Ο τύπος του λαμπτήρα που
χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή δεν
είναι κατάλληλος για φωτισμό οικιακών
χώρων
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή βλάβης της
συσκευής.
• Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στην ψυκτική μονάδα.
Η συντήρηση και η αναπλήρωση του
ψυκτικού υγρού της μονάδας πρέπει να
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
τροφοδοσία ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και
απορρίψτε το.
• Αφαιρέστε την πόρτα για να αποτραπεί ο
εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη
συσκευή.
• Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού και τα
μονωτικά υλικά αυτής της συσκευής είναι
φιλικά προς το όζον.
• Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο
αέριο. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές
αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη
σωστή απόρριψη της συσκευής.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο τμήμα της
ψυκτικής μονάδας που βρίσκεται κοντά
στον εναλλάκτη θερμότητας.
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Κλιματική Θερμοκρασία περιβάλλοντος
κατηγορία
Τοποθέτηση
SN
+10°C έως + 32°C
Η συσκευή αυτή πρέπει να εγκατασταθεί σε
στεγνό, καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο
όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος
αντιστοιχεί στην κλιματική κατηγορία που
αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών της συσκευής:
N
+16°C έως + 32°C
ST
+16°C έως + 38°C
T
+16°C έως + 43°C
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μπορεί να παρουσιαστούν
λειτουργικά προβλήματα σε
ορισμένους τύπους μοντέλων
όταν λειτουργούν εκτός αυτού
του εύρους. Η σωστή λειτουργία
μπορεί να διασφαλιστεί μόνο
εντός του καθορισμένου εύρους
θερμοκρασίας. Εάν έχετε
αμφιβολίες σχετικά με το μέρος
τοποθέτησης της συσκευής,
απευθυνθείτε στον πωλητή, την
εξυπηρέτηση πελατών μας ή στο
πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Θέση
Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση,
τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές
θερμότητας, όπως καλοριφέρ, λέβητες,
άμεσο ηλιακό φως, κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο
αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα
γύρω από το πίσω μέρος του θαλάμου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τη διασφάλιση
της σωστής λειτουργίας σε
θερμοκρασίες περιβάλλοντος
άνω των 38ºC, συνιστάται να
υπάρχει απόσταση 30mm
ανάμεσα στις πλευρές της
συσκευής και των γύρω επίπλων.
8
Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η
τάση και η συχνότητα που αναγράφονται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της
παροχής σας.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το φις
του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια
επαφή για το σκοπό αυτό. Εάν η πρίζα δεν
είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια
μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με τους
τρέχοντες κανονισμούς, αφού
συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω
προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατασκευαστής
δεν φέρει καμία ευθύνη.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις
Οδηγίες της ΕΟΚ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
9
Περιγραφή προϊόντος
Επισκόπηση προϊόντος
1
2
3
4
5
12
1
2
3
4
5
6
7
Συρτάρι λαχανικών
Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας
Γυάλινα ράφια
Ψύξη No-Frost
Σχάρα μπουκαλιών
Πίνακας χειριστηρίων
Θάλαμος γαλακτοκομικών με καπάκι
6
7
8
9
11 10
8
9
10
11
12
Ράφια πόρτας
Ράφι μπουκαλιών
Συρτάρι καταψύκτη
Συρτάρι καταψύκτη
Συρτάρι καταψύκτη
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
10
Λειτουργία
Πίνακας χειριστηρίων
1
7 6 5
4
1 Οθόνη
2 Κουμπί Ψύξης Μπουκαλιών και κουμπί
ON/OFF συσκευής
3 Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας
4 Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας
5 Κουμπί θαλάμου ψυγείου
6 Κουμπί θαλάμου καταψύκτη
3
2
7 Κουμπί Mode
Μπορείτε να αλλάξετε τον
προκαθορισμένο ήχο των κουμπιών σε
έναν πιο ηχηρό, πατώντας μαζί το
κουμπί Λειτουργίας και το κουμπί
μείωσης Θερμοκρασίας για περίπου 5
δευτερόλεπτα. Η αλλαγή είναι
αναστρέψιμη.
Οθόνη
A BC D E
M
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου
Λειτουργία ψυγείου OFF
Λειτουργία Διακοπών
Λειτουργία Eco Ψυγείου
Λειτουργία Νέες προμήθειες
Ένδειξη συναγερμού
Λειτουργία Eco Καταψύκτη
F G
L
H
I
J
K
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Λειτουργία Ταχεία Κατάψυξη
Ένδειξη θερμοκρασίας καταψύκτη
Ενδείξεις γραμμών
Λειτουργία Ψύξης Μπουκαλιών
Λειτουργία Επιπλέον Υγρασίας
Λειτουργία Demo
11
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μετά την επιλογή του θαλάμου
ψυγείου ή καταψύκτη, αρχίζει η
προβολή της κινούμενης ένδειξης
Μετά την επιλογή της
θερμοκρασίας, η κινούμενη
ένδειξη αναβοσβήνει για μερικά
λεπτά.
Ενδείξεις γραμμών
Οι γραμμές καθοδηγούν το χρήστη όταν
αλληλεπιδρά με τη συσκευή και
υποδεικνύουν σε ποιο επίπεδο λειτουργεί η
συσκευή. Οι γραμμές υποδεικνύουν:
• τον θάλαμο που είναι επιλεγμένος
(ενεργός), όταν σταματήσει η κινούμενη
ένδειξη
• την επιθυμητή θερμοκρασία στην κλίμακα
• εάν η καθορισμένη θερμοκρασία είναι
υψηλότερη ή χαμηλότερη από την
προηγούμενη (αυξανόμενη ή μειούμενη
κινούμενη ένδειξη).
Ενεργοποίηση της συσκευής
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
1. Πιέστε το ON/OFF, εάν η οθόνη είναι
σβηστή.
Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανίζουν την
καθορισμένη προεπιλεγμένη θερμοκρασία.
2. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα,
ενδέχεται να τεθεί σε λειτουργία ο
βομβητής συναγερμού.
Για πληροφορίες σχετικά με τη σίγαση
του συναγερμού, ανατρέξτε στην
ενότητα «Συναγερμός υψηλής
θερμοκρασίας».
Εάν εμφανιστεί η ένδειξη "DEMO" στην
οθόνη, η συσκευή βρίσκεται σε
κατάσταση επίδειξης. Ανατρέξτε στην
ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων...».
Για να επιλέξετε διαφορετική
θερμοκρασία, ανατρέξτε στην
ενότητα «Ρύθμιση
θερμοκρασίας».
Απενεργοποίηση της συσκευής
Πιέστε το ON/OFF για 3 δευτερόλεπτα.
Η οθόνη σβήνει.
Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το
ρεύμα, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας
από την πρίζα.
Ενεργοποίηση του ψυγείου
Για να ενεργοποιήσετε το ψυγείο πιέστε το
κουμπί του θαλάμου ψυγείου.
Η ένδειξη OFF του ψυγείου σβήνει.
Για να επιλέξετε διαφορετική
θερμοκρασία, ανατρέξτε στην
ενότητα «Ρύθμιση
θερμοκρασίας».
Απενεργοποίηση του ψυγείου
Για να απενεργοποιήσετε το ψυγείο πιέστε
το κουμπί του θαλάμου ψυγείου για μερικά
δευτερόλεπτα.
Εμφανίζεται η ένδειξη OFF του ψυγείου.
Ρύθμιση θερμοκρασίας
1. Επιλέξτε τον θάλαμο ψυγείου ή
καταψύκτη.
2. Πιέστε το κουμπί θερμοκρασίας για να
ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
3. Καθορισμένη προεπιλεγμένη
θερμοκρασία: +4°C για το ψυγείο και
-18°C για τον καταψύκτη.
Η καθορισμένη θερμοκρασία θα
επιτευχθεί εντός 24 ωρών.
Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανίζουν την
καθορισμένη θερμοκρασία.
Η καθορισμένη θερμοκρασία
παραμένει αποθηκευμένη ακόμα
και μετά από διακοπή ρεύματος.
Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας
Η αύξηση της θερμοκρασίας του καταψύκτη
(για παράδειγμα, λόγω προηγούμενης
διακοπής ρεύματος ή εξαιτίας ανοίγματος
της πόρτας) υποδεικνύεται από τα εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
12
• αναβοσβήνουν οι ενδείξεις συναγερμού
και θερμοκρασίας καταψύκτη,
• ενεργοποιείται ο βομβητής.
Η Λειτουργία Νέες προμήθειες
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από
περίπου 6 ώρες.
Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για τη σίγαση
του συναγερμού.
Ο βομβητής απενεργοποιείται.
Η ένδειξη θερμοκρασίας του καταψύκτη
εμφανίζει για λίγα δευτερόλεπτα τη μέγιστη
θερμοκρασία που επιτεύχθηκε. Στη
συνέχεια, εμφανίζεται ξανά η καθορισμένη
θερμοκρασία.
Η ένδειξη συναγερμού συνεχίζει να
αναβοσβήνει, έως ότου επανέλθουν οι
φυσιολογικές συνθήκες.
Μετά τη σίγαση του συναγερμού,
η ένδειξη συναγερμού
απενεργοποιείται.
1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
a. Επιλέξτε τον θάλαμο του ψυγείου αν
δεν είναι ήδη επιλεγμένος.
b. Πιέστε το Mode μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη το αντίστοιχο εικονίδιο.
Εμφανίζεται η ένδειξη Λειτουργία Νέες
προμήθειες.
2. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
πριν από την αυτόματη διακοπή της:
a. Επιλέξτε τον θάλαμο του ψυγείου αν
δεν είναι ήδη επιλεγμένος.
b. Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία, πιέστε το Mode για να
επιλέξετε μια άλλη λειτουργία ή
μέχρι να μην εμφανίζεται εικονίδιο
λειτουργίας στην οθόνη.
Η ένδειξη Λειτουργία Νέες προμήθειες
σβήνει.
Η λειτουργία απενεργοποιείται
μεταβάλλοντας την καθορισμένη
θερμοκρασία για το ψυγείο.
Συναγερμός ανοιχτής πόρτας
Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για περίπου
5 λεπτά, ακούγεται ένας ηχητικός
συναγερμός. Ο συναγερμός ανοιχτής
πόρτας υποδεικνύεται από:
• την ένδειξη συναγερμού που
αναβοσβήνει,
• τον βομβητή.
Όταν αποκατασταθούν οι συνθήκες
κανονικής λειτουργίας (δηλ. όταν κλείσει η
πόρτα), ο συναγερμός απενεργοποιείται.
Κατά τη διάρκεια του συναγερμού, ο
βομβητής μπορεί να απενεργοποιηθεί
πιέζοντας οποιοδήποτε κουμπί.
Λειτουργία Νέες προμήθειες
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε στο ψυγείο μια
μεγάλη ποσότητα θερμών τροφίμων, για
παράδειγμα μετά από επίσκεψη στο σούπερ
μάρκετ, συνιστάται η ενεργοποίηση της
Λειτουργία Νέες προμήθειες για την πιο
γρήγορη ψύξη των προϊόντων και την
αποφυγή θέρμανσης των υπόλοιπων
τροφίμων που βρίσκονται ήδη στο ψυγείο.
Λειτουργία Ταχεία Κατάψυξη
Αυτή η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα
μετά από 52 ώρες.
1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
a. Επιλέξτε τον θάλαμο καταψύκτη.
b. Πιέστε το Mode μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη το αντίστοιχο εικονίδιο.
Εμφανίζεται η ένδειξη Ταχεία Κατάψυξη.
2. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
πριν από την αυτόματη διακοπή της:
a. Επιλέξτε τον θάλαμο καταψύκτη.
b. Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία, πιέστε το Mode για να
επιλέξετε μια άλλη λειτουργία ή
μέχρι να μην εμφανίζεται εικονίδιο
λειτουργίας στην οθόνη.
Η ένδειξη Ταχεία Κατάψυξη σβήνει.
Η λειτουργία απενεργοποιείται
μεταβάλλοντας την καθορισμένη
θερμοκρασία για τον καταψύκτη.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λειτουργία Eco
Για τις καλύτερες δυνατές συνθήκες
αποθήκευσης των τροφίμων, επιλέξτε τη
λειτουργία Eco.
1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
a. Επιλέξτε τον θάλαμο ψυγείου/
καταψύκτη.
b. Πιέστε το Mode μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη το αντίστοιχο εικονίδιο.
Η ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζει την
καθορισμένη θερμοκρασία για το ψυγείο:
+4°C και για τον καταψύκτη: -18°C.
Εμφανίζεται η ένδειξη λειτουργίας Eco.
2. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
a. Επιλέξτε τον θάλαμο ψυγείου/
καταψύκτη.
b. Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία, πιέστε το Mode για να
επιλέξετε μια άλλη λειτουργία ή
μέχρι να μην εμφανίζεται εικονίδιο
λειτουργίας στην οθόνη.
Η ένδειξη λειτουργίας Eco σβήνει.
Η λειτουργία απενεργοποιείται
μεταβάλλοντας την καθορισμένη
θερμοκρασία.
Λειτουργία Επιπλέον Υγρασίας
Αν προσέξετε ότι τα τρόφιμα που
αποθηκεύονται στον θάλαμο ψυγείου
στεγνώνουν πολύ γρήγορα, μπορείτε να
σταματήσετε αυτή τη διαδικασία
αυξάνοντας την υγρασία στον θάλαμο
ενεργοποιώντας τη λειτουργία Επιπλέον
Υγρασίας.
Η λειτουργία Επιπλέον Υγρασίας
μπορεί να λειτουργήσει
ταυτόχρονα με τη Λειτουργία
Νέες προμήθειες και τη
λειτουργία Eco.
1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
πιέστε το Mode μέχρι να εμφανιστεί το
αντίστοιχο εικονίδιο.
Η ένδειξη Επιπλέον Υγρασίας ανάβει.
13
2. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
πιέστε το Mode για να επιλέξετε μια
άλλη λειτουργία ή μέχρι να μην
εμφανίζεται εικονίδιο λειτουργίας στην
οθόνη.
Η ένδειξη Επιπλέον Υγρασίας σβήνει.
Λειτουργία Ψύξης Μπουκαλιών
Η λειτουργία Ψύξης Μπουκαλιών μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε την
ενεργοποίηση ενός ηχητικού συναγερμού σε
επιθυμητό χρόνο, κάτι που μπορεί να είναι
χρήσιμο, για παράδειγμα, όταν μια συνταγή
απαιτεί την ψύξη ενός μίγματος για
ορισμένη χρονική περίοδο, ή όταν
απαιτείται υπενθύμιση για μπουκάλια που
βρίσκονται στην κατάψυξη για γρήγορη
ψύξη.
1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
πιέστε το Ψύξη Μπουκαλιών.
Εμφανίζεται η ένδειξη Ψύξη Μπουκαλιών.
Περιμένετε μέχρι ο χρονοδιακόπτης να
εμφανίσει τον καθορισμένο χρόνο (30
λεπτά).
2. Πιέστε το κουμπί μείωσης θερμοκρασίας
και το κουμπί αύξησης θερμοκρασίας
για να αλλάξετε τον καθορισμένο χρόνο
του χρονοδιακόπτη από 1 έως 90 λεπτά.
Εμφανίζεται η ένδειξη (min)..
Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης,
αναβοσβήνει η ένδειξη Ψύξης Μπουκαλιών
και ακούγεται ένας ηχητικός συναγερμός
3. Αφαιρέστε τυχόν μπουκάλια που
βρίσκονται στον θάλαμο καταψύκτη.
4. Πιέστε το Ψύξη Μπουκαλιών για να
διακόψετε τον ήχο και να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Μπορείτε να
απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία ανά πάσα στιγμή
κατά τη διάρκεια της
αντίστροφης μέτρησης
πιέζοντας το Ψύξη
Μπουκαλιών. Η ένδειξη Ψύξη
Μπουκαλιών σβήνει
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
14
Μπορείτε να αλλάξετε τον
χρόνο κατά τη διάρκεια της
αντίστροφης μέτρησης,
καθώς και στο τέλος,
πιέζοντας το κουμπί μείωσης
θερμοκρασίας και το κουμπί
αύξησης θερμοκρασίας.
Λειτουργία Διακοπών
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να
διατηρείτε κλειστό και άδειο το ψυγείο όταν
απουσιάζετε σε διακοπές για μεγάλο
διάστημα, χωρίς να σχηματίζονται
δυσάρεστες οσμές.
1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
πιέστε το Mode μέχρι να εμφανιστεί το
αντίστοιχο εικονίδιο.
Η ένδειξη Λειτουργίας Διακοπών ανάβει.
Η ένδειξη θερμοκρασίας του ψυγείου
εμφανίζει την καθορισμένη θερμοκρασία.
2. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
πιέστε το Mode για να επιλέξετε μια
άλλη λειτουργία ή μέχρι να μην
εμφανίζεται εικονίδιο λειτουργίας στην
οθόνη.
Η ένδειξη Λειτουργίας Διακοπών σβήνει.
Η λειτουργία απενεργοποιείται
μεταβάλλοντας την καθορισμένη
θερμοκρασία για το ψυγείο.
Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από
τον θάλαμο του ψυγείου προτού
ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία
Διακοπών.
Καθημερινή χρήση
Ημερολόγιο κατάψυξης
Εξαρτήματα
Αβγοθήκη
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
x1
Παγοθήκη
Τα σύμβολα αναπαριστούν διαφορετικούς
τύπους κατεψυγμένων τροφίμων.
Οι αριθμοί υποδηλώνουν τους χρόνους
αποθήκευσης σε μήνες για τους ανάλογους
τύπους κατεψυγμένων τροφίμων. Κατά πόσο
ισχύει η ανώτερη ή η κατώτερη τιμή του
εμφανιζόμενου χρόνου αποθήκευσης
εξαρτάται από την ποιότητα των τροφίμων
και την επεξεργασία τους πριν
καταψυχθούν.
x1
15
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί
να καταψυχθεί σε 24 ώρες καθορίζεται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, μια
ετικέτα που βρίσκεται στο εσωτερικό της
συσκευής.
Παγοκύστες
x2
Παγάκια
Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με δίσκο
για να παρασκευάζετε παγάκια.
1. Γεμίστε τον δίσκο με νερό.
2. Τοποθετήστε τον δίσκο στον θάλαμο του
καταψύκτη
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
μεταλλικά αντικείμενα για την
αφαίρεση του δίσκου από τον
καταψύκτη.
Παγοκύστες
Ο καταψύκτης περιέχει δύο παγοκύστες, οι
οποίες αυξάνουν τον χρόνο διατήρησης των
τροφίμων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
ή βλάβης.
Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλληλος
για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων,
καθώς και για τη μακροχρόνια αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων και προϊόντων
βαθιάς κατάψυξης.
Για την κατάψυξη μικρής ποσότητας
φρέσκων τροφίμων δεν είναι απαραίτητο να
αλλάξετε την τρέχουσα ρύθμιση.
Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα,
ενεργοποιήστε τη λειτουργία Ταχεία
Κατάψυξη τουλάχιστον 24 ώρες προτού
τοποθετήσετε τα τρόφιμα στον θάλαμο του
καταψύκτη.
Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα προς
κατάψυξη στον επάνω θάλαμο.
Η διαδικασία της κατάψυξης διαρκεί 24
ώρες: διάστημα κατά το οποίο δεν πρέπει
να προσθέσετε άλλα τρόφιμα προς
κατάψυξη.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία
κατάψυξης, επιστρέψτε στην απαιτούμενη
θερμοκρασία (βλ. «Λειτουργία Ταχεία
Κατάψυξη»).
Σε αυτή την περίπτωση, η
θερμοκρασία στον θάλαμο του
ψυγείου ενδέχεται να μειωθεί
κάτω από τους 0°C. Αν συμβεί
αυτό, θέστε και πάλι τον ρυθμιστή
θερμοκρασίας σε μια πιο θερμή
ρύθμιση.
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη
φορά ή μετά από μια περίοδο μη
λειτουργίας, προτού τοποθετήσετε τα
προϊόντα στον θάλαμο, η συσκευή πρέπει
να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 ώρες με
τη λειτουργία Ταχεία Κατάψυξη
ενεργοποιημένη.
Τα συρτάρια του καταψύκτη διασφαλίζουν
την εύκολη και γρήγορη ανεύρεση της
συσκευασίας τροφίμων που αναζητάτε. Εάν
πρόκειται να αποθηκευτούν μεγάλες
ποσότητες τροφίμων, αφαιρέστε όλα τα
συρτάρια εκτός από το κάτω συρτάρι, το
οποίο πρέπει να παραμένει στη θέση του για
τη σωστή κυκλοφορία του αέρα. Διατηρείτε
τα τρόφιμα σε όλα τα ράφια σε απόσταση
τουλάχιστον 15 mm από την πόρτα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Σε
περίπτωση κατά λάθος
απόψυξης, για παράδειγμα σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος,
εάν το ρεύμα ήταν κομμένο για
περισσότερο από την τιμή που
αναγράφεται στον πίνακα
τεχνικών χαρακτηριστικών στην
ενότητα «χρόνος ανόδου», τα
αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να
καταναλωθούν σύντομα ή να
μαγειρευτούν αμέσως και στη
συνέχεια να κρυώσουν για να
καταψυχθούν και πάλι.
Απόψυξη
Τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης ή της
κατάψυξης, πριν τη χρήση τους, μπορούν να
αποψύχονται στον θάλαμο ψυγείου ή σε
θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με τον
διαθέσιμο χρόνο για απόψυξη.
16
Για να είναι δυνατή η αποθήκευση
συσκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγεθών,
τα ράφια της πόρτας μπορούν να
τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη.
Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις
προσαρμογές, κάντε τα εξής: τραβήξτε
σταδιακά το ράφι προς τα πάνω έως ότου
ελευθερωθεί, και στη συνέχεια τοποθετήστε
το εκ νέου όπως απαιτείται.
Αποθήκευση τροφίμων σε έναν θάλαμο
του ψυγείου
Καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα, ιδιαίτερα
εάν μυρίζουν έντονα.
Τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο
ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα
γύρω τους.
Μετακινούμενα ράφια
Τα μικρά κομμάτια μπορούν να
μαγειρεύονται ακόμη και κατεψυγμένα,
απευθείας από τον καταψύκτη: σε αυτήν την
περίπτωση, το μαγείρεμα διαρκεί
περισσότερο.
Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας
Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι
εφοδιασμένα με μια σειρά αυλακώσεων
ώστε να είναι δυνατή η κατ’ επιλογή
τοποθέτηση των γυάλινων ραφιών
ασφαλείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να εξασφαλίσετε
τη σωστή κυκλοφορία του αέρα,
μη μετακινήσετε το γυάλινο ράφι
πάνω από το συρτάρι λαχανικών.
17
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αφαίρεση των καλαθιών κατάψυξης από
τον καταψύκτη
Στο κάτω μέρος του συρταριού υπάρχει μια
γρίλια η οποία διαχωρίζει τα φρούτα και τα
λαχανικά από την υγρασία που μπορεί να
σχηματιστεί στην κάτω επιφάνειά του.
Θάλαμος Χαμηλής Θερμοκρασίας
1
2
Τα καλάθια κατάψυξης διαθέτουν
αναστολέα, ώστε να αποτρέπεται η τυχαία
αφαίρεση ή πτώση τους.
Όταν θέλετε να τα αφαιρέσετε από τον
καταψύκτη, τραβήξτε το καλάθι προς το
μέρος σας (1) και, μόλις φτάσει στο τελικό
σημείο, σηκώστε το μπροστινό μέρος του
καλαθιού προς τα επάνω (2) για να το
αφαιρέσετε.
Για να τοποθετήσετε το καλάθι ξανά πίσω,
σηκώστε ελαφρά το μπροστινό του μέρος
και εισαγάγετέ το στον καταψύκτη. Όταν
ξεπεράσετε τα τελικά σημεία της διαδρομής
τους, σπρώξτε τα καλάθια να επιστρέψουν
στη θέση τους.
Συρτάρι λαχανικών
Το συρτάρι είναι κατάλληλο για την
αποθήκευση φρούτων και λαχανικών.
Το συρτάρι είναι κατάλληλο για την
αποθήκευση φρέσκων τροφίμων όπως ψάρι,
κρέας και θαλασσινά, αφού η θερμοκρασία
σε αυτό το συρτάρι είναι χαμηλότερη από
ό,τι στο υπόλοιπο ψυγείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Προτού
τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τον
Θάλαμο Χαμηλής Θερμοκρασίας
εντός της συσκευής, αφαιρέστε το
συρτάρι λαχανικών και το
γυάλινο κάλυμμα.
Ο Θάλαμος Χαμηλής Θερμοκρασίας είναι
εφοδιασμένος με βραχίονες. Για να τον
αφαιρέσετε από τον θάλαμο του ψυγείου,
τραβήξτε το συρτάρι προς το μέρος σας και
αφαιρέστε τη μονάδα γέρνοντάς το
μπροστινό της μέρος προς τα κάτω.
18
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
σφραγισμένων μπουκαλιών. Για να
επιτύχετε αυτό το αποτέλεσμα, τοποθετήστε
τους εμπρόσθιους γάντζους της σχάρας ένα
επίπεδο υψηλότερα από τους πίσω
γάντζους.
Ψύξη No-Frost
Σχάρα μπουκαλιών
Τοποθετήστε τα μπουκάλια (με το άνοιγμα
προς τα εμπρός) στην ήδη τοποθετημένη
σχάρα.
Η ψύξη No-Frost επιτρέπει την ταχεία ψύξη
των τροφίμων και διατηρεί μια πιο
ομοιόμορφη θερμοκρασία στη συσκευή.
Αν η σχάρα είναι τοποθετημένη
οριζόντια, τοποθετήστε μόνο
κλειστά μπουκάλια.
Αυτή η σχάρα μπουκαλιών μπορεί να πάρει
κλίση για την αποθήκευση μη
Ο θάλαμος ψυγείου είναι εφοδιασμένος με
έναν ανεμιστήρα ο οποίος ενεργοποιείται
μόνος του όταν είναι απαραίτητο, για
παράδειγμα για γρήγορη ανάκτηση της
θερμοκρασίας μετά από άνοιγμα της
πόρτας ή όταν η θερμοκρασία
περιβάλλοντος είναι υψηλή.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται
όταν ανοίγετε την πόρτα και
επανεκκινείται αμέσως μόλις την
κλείσετε.
19
3. Τοποθετήστε το φίλτρο στο συρτάρι.
4. Κλείστε το συρτάρι.
Φίλτρο Αέρα από Άνθρακα
Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με Φίλτρο
Αέρα από Άνθρακα τοποθετημένο σε
συρτάρι μοχλού αέρα συσκευής ψύξης με
αέρα. Το φίλτρο καθαρίζει τον αέρα από τις
ανεπιθύμητες οσμές πράγμα που σημαίνει
ότι η ποιότητα της αποθήκευσης βελτιώνεται
περαιτέρω. Κατά την παράδοση, το φίλτρο
άνθρακα βρίσκεται σε πλαστική σακούλα
για τη διατήρηση της άριστης απόδοσης. Το
φίλτρο πρέπει να τοποθετηθεί στο συρτάρι
του μοχλού αέρα πριν ενεργοποιηθεί η
συσκευή. Για να έχετε τη βέλτιστη απόδοση,
πρέπει να αντικαθιστάτε το φίλτρο κάθε
χρόνο. Για να αποκτήσετε πληροφορίες για
την αγορά καινούριου φίλτρου,
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για διασφάλιση της
σωστής λειτουργίας, βεβαιωθείτε
ότι το συρτάρι του μοχλού αέρα
είναι κλειστό. Μεταχειριστείτε το
φίλτρο με προσοχή, ώστε να μη
διαφεύγουν τεμαχίδια από την
επιφάνειά του.
Ένδειξη Θερμοκρασίας
Η συσκευή αυτή πωλείται στη
Γαλλία.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς
που ισχύουν στη χώρα αυτή,
πρέπει να παρέχεται με μια ειδική
διάταξη (βλ. εικόνα)
τοποθετημένη στον κάτω θάλαμο
του ψυγείου για να υποδεικνύει
την πιο κρύα ζώνη του.
1. Ανοίξτε το συρτάρι του μοχλού αέρα.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο από την πλαστική
σακούλα.
Υποδείξεις και συμβουλές
Κανονικοί ήχοι λειτουργίας
Οι παρακάτω ήχοι είναι φυσιολογικοί κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας:
• Ένας αμυδρός ήχος γουργουρίσματος
ακούγεται από τις σερπαντίνες όταν το
ψυκτικό αντλείται.
• Ένα βουητό και ένας παλλόμενος ήχος
ακούγεται από τον συμπιεστή όταν το
ψυκτικό αντλείται.
• Ένας ξαφνικός ήχος σπασίματος από το
εσωτερικό της συσκευής ο οποίος
προκαλείται από τη θερμική διαστολή
20
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(ένα φυσικό και ακίνδυνο φυσικό
φαινόμενο).
• Ένας αμυδρός ήχος κλικ από το ρυθμιστή
θερμοκρασίας όταν ο συμπιεστής
ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.
Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο
από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο.
• Αν διατίθενται, μην αφαιρείτε τις
παγοκύστες από το καλάθι καταψύκτη.
Συμβουλές ψύξης φρέσκων τροφίμων
Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα:
• μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά
τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται
• καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα,
ιδιαίτερα εάν μυρίζουν έντονα
• τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο
ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα
γύρω τους
Συμβουλές ψύξης
Χρήσιμες συμβουλές:
• Κρέας (όλοι οι τύποι): τυλίξτε σε
κατάλληλη συσκευασία και τοποθετήστε
το στο γυάλινο ράφι επάνω από το
συρτάρι των λαχανικών. Μην
αποθηκεύετε κρέας για περισσότερο από
1-2 ημέρες.
• Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα:
σκεπάστε τα και τοποθετήστε τα σε
οποιοδήποτε ράφι.
• Φρούτα και λαχανικά: πλύντε τα καλά και
τοποθετήστε τα στο ειδικό συρτάρι. Οι
μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια και
το σκόρδο δεν πρέπει να διατηρούνται
στο ψυγείο, εάν δεν είναι συσκευασμένα.
• Βούτυρο και τυρί: τοποθετήστε τα σε
ειδικά αεροστεγή δοχεία ή τυλίξτε τα με
αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικές σακούλες
αφαιρώντας όσο το δυνατόν
περισσότερο αέρα.
• Μπουκάλια: ταπώστε τα και
αποθηκεύεστε τα στο ράφι μπουκαλιών
στην πόρτα ή (αν διατίθεται) στη σχάρα
μπουκαλιών.
Συμβουλές κατάψυξης
Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλεύεστε
στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυξης,
ακολουθούν ορισμένες σημαντικές
συμβουλές:
• η μέγιστη ποσότητα των τροφίμων που
μπορεί να καταψυχθεί μέσα σε 24 ώρες
αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών
• η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24
ώρες, κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου δεν θα πρέπει να προστίθενται
άλλα τρόφιμα για κατάψυξη
• καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας,
φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα
• αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές
μερίδες ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη
και πλήρης κατάψυξή τους και η
μεταγενέστερη απόψυξη μόνο της
απαιτούμενης ποσότητας
• τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή
πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζετε ότι
οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς
• μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα
τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη
κατεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να
αποτρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας
των δεύτερων
• τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται
καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα
από τα λιπαρά, το αλάτι μειώνει τη
διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων
• οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέσως
μετά την έξοδό τους από τον θάλαμο
καταψύκτη, μπορούν να προκαλέσουν
στο δέρμα εγκαύματα από πάγο
• είναι σκόπιμο να γράφετε την
ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε
συσκευασία ώστε να μπορείτε να
υπολογίζετε το χρόνο αποθήκευσης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συμβουλές για την αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων
Για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση
της συσκευής αυτής:
• ελέγχετε ότι οι συνθήκες διατήρησης των
κατεψυγμένων τροφίμων του εμπορίου
ήταν κατάλληλες στο κατάστημα αγοράς
τους,
• εξασφαλίζετε την ταχύτερη δυνατή
μεταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων
από το κατάστημα αγοράς τους στον
καταψύκτη,
21
• μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο
από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο,
• μετά την απόψυξη, τα τρόφιμα
αλλοιώνονται γρήγορα και δεν μπορούν
να καταψυχθούν ξανά,
• μην υπερβαίνετε το χρόνο αποθήκευσης
που υποδεικνύεται από τους
παρασκευαστές των τροφίμων.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Γενικές προειδοποιήσεις
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από
οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης αποσυνδέετε τη
συσκευή από την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στη μονάδα
ψύξης της, και για το λόγο αυτό
οι εργασίες συντήρησης και
επαναφόρτισης θα πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από
εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
Τα αξεσουάρ και μέρη της
συσκευής δεν είναι κατάλληλα
για πλύσιμο στο πλυντήριο
πιάτων.
Καθάρισμα του εσωτερικού
Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, το
εσωτερικό και όλα τα εξαρτήματα πρέπει να
πλυθούν με χλιαρό νερό και ουδέτερο
σαπούνι για την αφαίρεση της τυπικής
μυρωδιάς ενός ολοκαίνουριου προϊόντος
και, στη συνέχεια, να σκουπιστούν καλά για
να στεγνώσουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά ή σκόνες που
χαράσσουν, καθότι
καταστρέφουν το φινίρισμα.
Πρώτη ενεργοποίηση
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από την
τοποθέτηση του φις τροφοδοσίας
στην πρίζα και την ενεργοποίηση
του θαλάμου για πρώτη φορά,
αφήστε τη συσκευή σε όρθια
θέση για τουλάχιστον 4 ώρες. Με
αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί
επαρκής χρόνος για την
επιστροφή του λαδιού στον
συμπιεστή. Διαφορετικά, ο
συμπιεστής ή τα ηλεκτρονικά
εξαρτήματα μπορεί να υποστούν
βλάβη.
22
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τακτικός καθαρισμός
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τραβάτε,
μετακινείτε ή προκαλείτε ζημιά σε
σωληνώσεις ή/και καλώδια που
βρίσκονται στο εσωτερικό του
θαλάμου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προκαλείτε
ζημιά στο σύστημα ψύξης.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν μετακινείτε τη
συσκευή, να την ανασηκώνετε
από το μπροστινό μέρος για να
μη χαράξετε το δάπεδο.
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά:
1. Καθαρίζετε το εσωτερικό και τα
εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο
ουδέτερο σαπούνι.
2. Ελέγχετε και σκουπίζετε τακτικά τα
λάστιχα της πόρτας, ώστε να
παραμένουν καθαρά και χωρίς
υπολείμματα.
3. Ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά.
4. Αν έχετε πρόσβαση, καθαρίστε το
συμπυκνωτή και το συμπιεστή στο πίσω
μέρος της συσκευής με μια βούρτσα.
Αυτό θα βελτιώσει την απόδοση της
συσκευής και θα μειώσει την
κατανάλωση ενέργειας.
Το χαμηλότερο ράφι, που χωρίζει τον πιο
ψυχρό θάλαμο από τον υπόλοιπο θάλαμο
μπορεί να αφαιρεθεί μόνο για καθάρισμα.
Για να το αφαιρέσετε, τραβήξτε το ράφι
ευθεία προς τα έξω. Τα καλύμματα πάνω
από τα συρτάρια στον θάλαμο μπορούν να
αφαιρεθούν για καθάρισμα.
Για να εξασφαλίσετε την
καλύτερη απόδοση του Θαλάμου
Χαμηλής Θερμοκρασίας, το
χαμηλότερο ράφι και τα
καλύμματα πρέπει να
τοποθετηθούν πάλι στην αρχική
τους θέση μετά το καθάρισμα.
Περίοδοι εκτός λειτουργίας
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για
μεγάλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνετε τις
ακόλουθες προφυλάξεις:
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
ηλεκτρική τροφοδοσία.
2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
3. Καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα
εξαρτήματα.
4. Αφήστε την πόρτα ή τις πόρτες ανοικτές
για να αποτρέψετε τις δυσάρεστες
οσμές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν
επιθυμείτε η συσκευή να
παραμείνει ενεργοποιημένη,
ζητήστε από κάποιο άτομο να
ελέγχει τον θάλαμο κατά
διαστήματα, ώστε να μη
χαλάσουν τα τρόφιμα στο
εσωτερικό σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος.
Συνιστούμε την ενεργοποίηση της
λειτουργίας Διακοπών.
Απόψυξη του ψυγείου
Ο πάγος εξαλείφεται αυτόματα από τον
εξατμιστήρα του θαλάμου του ψυγείου κάθε
φορά που σταματά ο συμπιεστής κινητήρα
κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης. Το
νερό της απόψυξης αποστραγγίζεται μέσω
μιας σκάφης σε ένα ειδικό δοχείο στο πίσω
μέρος της συσκευής, επάνω από το
συμπιεστή, όπου και εξατμίζεται.
Απόψυξη του καταψύκτη
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι frost free.
Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει συσσώρευση
πάγου όταν λειτουργεί, ούτε στα εσωτερικά
τοιχώματα ούτε στα τρόφιμα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
23
Αντιμετωπιση προβληματων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Η συσκευή είναι απενεργο- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
ποιημένη.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Το φις δεν έχει συνδεθεί
σωστά στην πρίζα.
Συνδέστε σωστά το φις στην
πρίζα.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία
τάσης προς την πρίζα.
Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική
συσκευή στην πρίζα. Επικοινωνήστε με επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή κάνει θόρυβο.
Η συσκευή δεν στηρίζεται
σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή.
Είναι ενεργοποιημένος
ακουστικός ή οπτικός συναγερμός.
Ο θάλαμος τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία ή η
θερμοκρασία είναι ακόμη
πολύ υψηλή.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Συναγερμός Ανοιχτής Πόρτας».
Είναι ενεργοποιημένος
ακουστικός ή οπτικός συναγερμός.
Ο θάλαμος τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία ή η
θερμοκρασία είναι ακόμη
πολύ υψηλή.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Συναγερμός Υψηλής Θερμοκρασίας».
Είναι ενεργοποιημένος
ακουστικός ή οπτικός συναγερμός.
Η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή.
Κλείστε την πόρτα.
Είναι ενεργοποιημένος
ακουστικός ή οπτικός συναγερμός.
Η θερμοκρασία στη συσκευή είναι πολύ υψηλή.
Επικοινωνήστε με πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή με το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
24
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Αντί για αριθμούς εμφανίζε- Πρόβλημα αισθητήρα θερ- Επικοινωνήστε με το πλησιέται ένα τετράγωνο σύμβολο μοκρασίας.
στερο Εξουσιοδοτημένο Κένστην οθόνη θερμοκρασίας.
τρο Σέρβις (το σύστημα ψύξης
θα συνεχίσει να ψύχει τα τρόφιμά σας, αλλά δεν θα είναι
δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας).
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας βρίσκεται σε
λειτουργία κατάστασης
αναμονής.
Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας είναι ελαττω- Επικοινωνήστε με το πλησιέματικός.
στερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λειθερμοκρασία.
τουργία».
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Αποθηκεύσατε ταυτόχρονα Περιμένετε μερικές ώρες και,
μεγάλες ποσότητες τροφί- στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά τη
μων.
θερμοκρασία.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Τα τρόφιμα που τοποθετή- Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα
σατε στη συσκευή ήταν πο- να αποκτήσουν θερμοκρασία
λύ ζεστά.
δωματίου πριν τα αποθηκεύσετε.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Δεν έχει κλείσει σωστά η
πόρτα.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Η λειτουργία Ταχεία Κατά- Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειψυξη είναι ενεργοποιημέ- τουργία Ταχεία Κατάψυξη».
νη.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Η λειτουργία Λειτουργία
Νέες προμήθειες είναι
ενεργοποιημένη.
Ανατρέξτε στον πίνακα κλιματικής κατηγορίας στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας».
Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία Νέες προμήθειες».
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
25
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Ο συμπιεστής δεν ξεκινά
Αυτό είναι φυσιολογικό,
αμέσως μετά το πάτημα του δεν υπάρχει δυσλειτουρΤαχεία Κατάψυξη ή μετά από γία.
την αλλαγή της θερμοκρασίας.
Ο συμπιεστής ξεκινά μετά από
λίγη ώρα.
Ο συμπιεστής δεν ξεκινά
Αυτό είναι φυσιολογικό,
αμέσως μετά το πάτημα του δεν υπάρχει δυσλειτουρΛειτουργία Νέες προμήθειες γία.
ή μετά από την αλλαγή της
θερμοκρασίας.
Ο συμπιεστής ξεκινά μετά από
λίγη ώρα.
Υπάρχει ροή νερού στο
εσωτερικό του ψυγείου.
Υπάρχουν τρόφιμα που
εμποδίζουν τη ροή του νερού στον συλλέκτη νερού.
Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν
έρχονται σε επαφή με την πίσω
πλάκα.
Υπάρχει ροή νερού στο δάπεδο.
Η έξοδος του νερού απόψυξης δεν είναι συνδεδεμένη στον δίσκο εξάτμισης
που βρίσκεται επάνω από
το συμπιεστή.
Προσαρμόστε την έξοδο του
νερού απόψυξης ώστε να ρέει
μέσα στο δίσκο εξάτμισης.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση
της θερμοκρασίας.
Η λειτουργία Λειτουργία
Νέες προμήθειες είναι
ενεργοποιημένη.
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Λειτουργία Νέες προμήθειες χειροκίνητα, ή περιμένετε
μέχρι η λειτουργία να επαναρυθμιστεί αυτόματα για να
ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία Νέες προμήθειες».
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση
της θερμοκρασίας.
Η λειτουργία Ταχεία Κατά- Απενεργοποιήστε τη λειτουρψυξη είναι ενεργοποιημέ- γία Ταχεία Κατάψυξη χειροκίνη.
νητα ή περιμένετε μέχρι η λειτουργία να επαναρυθμιστεί
αυτόματα για να ρυθμίσετε τη
θερμοκρασία. Ανατρέξτε στην
ενότητα «Λειτουργία Ταχεία
Κατάψυξη».
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
Η ένδειξη DEMO εμφανίζεται στην οθόνη.
26
Πιθανή αιτία
Η συσκευή βρίσκεται σε
κατάσταση επίδειξης.
Επίλυση
Κρατήστε πατημένο το Mode
για 10 δευτερόλεπτα περίπου
έως ότου ακουστεί ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα και η
οθόνη σβήσει για λίγο.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
ο ρυθμιστής θερμοκραυψηλή.
σίας.
Ρυθμίστε υψηλότερη/χαμηλότερη θερμοκρασία.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Δεν έχει κλείσει σωστά η
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
πόρτα.
υψηλή.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας».
Η θερμοκρασία στη συσκευή Η θερμοκρασία των τροφί- Αφήστε τη θερμοκρασία των
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
μων είναι πολύ υψηλή.
τροφίμων να μειωθεί στη θερυψηλή.
μοκρασία δωματίου πριν από
την αποθήκευση.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Αποθηκεύσατε ταυτόχρονα Τοποθετήστε λιγότερα τρόφιμα
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
μεγάλες ποσότητες τροφί- ταυτόχρονα.
υψηλή.
μων.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Ανοίγετε πολύ συχνά την
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
πόρτα.
υψηλή.
Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν
είναι απαραίτητο.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Η λειτουργία Ταχεία Κατά- Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειείναι πολύ χαμηλή/πολύ
ψυξη είναι ενεργοποιημέ- τουργία Ταχεία Κατάψυξη».
υψηλή.
νη.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Η λειτουργία Λειτουργία
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
Νέες προμήθειες είναι
υψηλή.
ενεργοποιημένη.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία Νέες προμήθειες».
Η θερμοκρασία στη συσκευή Δεν υπάρχει κυκλοφορία
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
κρύου αέρα στη συσκευή.
υψηλή.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία κρύου αέρα στη συσκευή.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
27
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Επίλυση
Οι πλαϊνές πλευρές της συσκευής είναι ζεστές.
Αυτή η κατάσταση είναι
φυσιολογική και οφείλεται
στη λειτουργία του εναλλάκτη θερμότητας.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 30 mm
ανάμεσα στην κάθε πλευρά
της συσκευής και στα γύρω
έπιπλα όταν η θερμοκρασία
περιβάλλοντος υπερβαίνει
τους 38°C.
Υπάρχει πολύ νερό από τη
συμπύκνωση στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου.
Η πόρτα ανοιγόταν πολύ
συχνά.
Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν
είναι απαραίτητο.
Υπάρχει πολύ νερό από τη
συμπύκνωση στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου.
Η πόρτα δεν είχε κλείσει
εντελώς.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει
κλείσει εντελώς.
Υπάρχει πολύ νερό από τη
συμπύκνωση στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου.
Το αποθηκευμένο φαγητό
δεν ήταν συσκευασμένο.
Τυλίγετε το φαγητό σε κατάλληλη συσκευασία προτού το
αποθηκεύσετε στη συσκευή.
Η πόρτα δεν ανοίγει εύκολα. Προσπαθήσατε να ανοίξετε πάλι την πόρτα αμέσως
μετά το κλείσιμό της.
Εάν η συσκευή συνεχίζει να μη
λειτουργεί σωστά μετά τους
παραπάνω ελέγχους,
επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Θα βρείτε τη λίστα στο τέλος του
παρόντος εγχειριδίου.
Κλείσιμο της πόρτας
1. Καθαρίστε τα λάστιχα της πόρτας.
2. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την πόρτα.
Ανατρέξτε στις οδηγίες
συναρμολόγησης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγορία προϊόντος
Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα από το κλείσιμο της πόρτας και ανοίξτε την πάλι.
3. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα
ελαττωματικά λάστιχα της πόρτας.
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Αντικατάσταση του λαμπτήρα
Η συσκευή διαθέτει εσωτερικό φωτισμό LED
μακράς διάρκειας.
Μόνο κάποιος αντιπρόσωπος σέρβις
επιτρέπεται να αντικαταστήσει τη διάταξη
φωτισμού. Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
28
Τύπος συσκευής
Ψυγειοκαταψύκτης
Τύπος εγκατάστασης
Ανεξάρτητη
Διαστάσεις προϊόντος
Ύψος
2000 mm
Πλάτος
595 mm
Βάθος
677 mm
Όγκος (καθαρός)
Ψυγείο
250 Λίτρα
Καταψύκτης
91 Λίτρα
Σύστημα απόψυξης
Ψυγείο
auto
Καταψύκτης
auto
Βαθμολογία αστεριών
Χρόνος ανόδου
20 ώρες
Χωρητικότητα κατάψυξης
13 kg/24 ώρες
Κατανάλωση ενέργειας
0,452 kWh/24 ώρες
Στάθμη θορύβου
41 dB (A)
Ενεργειακή κλάση
A+++
Τάση
230 - 240 V
Συχνότητα
50 Hz
Τα τεχνικά στοιχεία αναγράφονται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην
εσωτερική αριστερή πλευρά της συσκευής,
καθώς και στην ετικέτα κατανάλωσης
ενέργειας.
29
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην
συσκευές που φέρουν το σύμβολο .
Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
Για πόσο χρόνο ισχύει η εγγύηση IKEA;
Αυτή η εγγύηση ισχύει για πέντε (5) έτη από
την αρχική ημερομηνία αγοράς της
συσκευής σας στην IKEA, με εξαίρεση τις
συσκευές που ονομάζονται LAGAN όπου
ισχύει εγγύηση μόνο δύο (2) ετών. Ως
αποδεικτικό αγοράς απαιτείται η αρχική
απόδειξη πώλησης. Αν στο πλαίσιο της
εγγύησης γίνουν εργασίες επισκευής, δεν
παρατείνεται η χρονική διάρκεια της
εγγύησης για τη συσκευή, ούτε για τα νέα
εξαρτήματα.
Ποιες συσκευές δεν καλύπτονται με την
εγγύηση πέντε (5) ετών της IKEA;
Η σειρά συσκευών με το όνομα LAGAN και
όλες οι συσκευές που αγοράστηκαν στην
IKEA πριν από την 1η Αυγούστου 2007.
Ποιος θα πραγματοποιήσει την επισκευή;
Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα μεριμνήσει για την επισκευή μέσω του
εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών
τεχνικής εξυπηρέτησης.
Τι καλύπτεται από αυτή την εγγύηση;
Η εγγύηση καλύπτει προβλήματα της
συσκευής, τα οποία έχουν προκληθεί από
προβληματική κατασκευή ή αστοχίες υλικών
από την ημερομηνία αγοράς από την IKEA.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή
χρήση της συσκευής. Οι εξαιρέσεις
προσδιορίζονται στο τμήμα με τον τίτλο “Τι
δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;”
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το κόστος
για την αποκατάσταση του προβλήματος π.χ.
επισκευές, ανταλλακτικά, εργατικά και
μεταφορά θα καλύπτονται, με την
προϋπόθεση ότι η πρόσβαση στη συσκευή
δεν απαιτεί ειδικές δαπάνες και ότι το
ελάττωμα σχετίζεται με προβληματική
κατασκευή ή αστοχία υλικών που
καλύπτονται από την εγγύηση. Υπό αυτές τις
προϋποθέσεις εφαρμόζονται οι οδηγίες της
ΕΕ (Αρ. 99/44/ΕΚ) και οι αντίστοιχες
εθνικές διατάξεις. Τα εξαρτήματα που
αντικαθιστώνται περιέρχονται στην
ιδιοκτησία της IKEA
Τι θα κάνει η IKEA για να διορθώσει το
πρόβλημα;
Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, αν καλύπτεται από την παρούσα
εγγύηση. Εφόσον αυτό κριθεί ότι καλύπτεται,
ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης τεχνικής
εξυπηρέτησης, θα προβεί στη συνέχεια,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
30
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ευχέρεια, είτε στην επισκευή του
προβληματικού προϊόντος, είτε στην
αντικατάστασή του με άλλο ίδιο ή αντίστοιχο
προϊόν.
Τι δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;
• Η φυσιολογική φθορά.
• Η εσκεμμένη ή από αμέλεια φθορά, η
βλάβη που προκλήθηκε από τη μη τήρηση
των οδηγιών χρήσης, από εσφαλμένη
εγκατάσταση ή από σύνδεση σε
εσφαλμένη ηλεκτρική τάση, η φθορά που
προκαλείται από χημική ή ηλεκτροχημική
αντίδραση, η σκουριά, η διάβρωση ή η
φθορά από νερό, η οποία περιλαμβάνει
ενδεικτικά την υπερβολική σκληρότητα
νερού, η φθορά που προκαλείται από μη
φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
• Τα αναλώσιμα μεταξύ των οποίων οι
μπαταρίες και οι λαμπτήρες.
• Τα μη λειτουργικά και τα διακοσμητικά
μέρη τα οποία δεν επηρεάζουν την
κανονική χρήση της συσκευής, καθώς και
οι γρατσουνιές και οι τυχόν χρωματικές
διαφορές.
• Η ακούσια φθορά που προκαλείται από
ξένα αντικείμενα ή ουσίες και ο
καθαρισμός ή η απόφραξη των φίλτρων,
των συστημάτων αποστράγγισης ή των
θηκών σαπουνιού.
• Η φθορά στα παρακάτω μέρη:
υαλοκεραμική επιφάνεια, βοηθητικά
εξαρτήματα, καλάθια για
μαχαιροπίρουνα και πιατικά, σωλήνες
παροχής και αποστράγγισης, στοιχεία
στεγανοποίησης, λαμπτήρες και
καλύμματα λαμπτήρων, οθόνες,
διακόπτες, κελύφη και τμήματα κελυφών.
Από αυτές τις φθορές εξαιρούνται όσες
αποδεικνύεται ότι έχουν προκληθεί από
σφάλματα της παραγωγής.
• Οι περιπτώσεις όπου δε διαπιστώθηκε
πρόβλημα κατά την επίσκεψη τεχνικού.
• Οι επισκευές που δεν πραγματοποιούνται
από τους διορισμένους μας παρόχους
τεχνικής εξυπηρέτησης και/ή
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τεχνικής
εξυπηρέτησης ή στις οποίες δεν
χρησιμοποιήθηκαν γνήσια ανταλλακτικά.
• Οι επισκευές που προκαλούνται από
εγκατάσταση που είναι προβληματική ή
δεν τηρεί τις προδιαγραφές.
• Η χρήση της συσκευής σε μη οικιακό
περιβάλλον δηλ. η επαγγελματική χρήση
• Ζημιές λόγω μεταφοράς. Εάν ένας
πελάτης μεταφέρει το προϊόν στο σπίτι
του ή σε άλλη διεύθυνση, η IKEA δεν
είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα
προκληθούν κατά τη μεταφορά. Ωστόσο,
εάν η IKEA μεταφέρει το προϊόν στη
διεύθυνση παράδοσης του πελάτη, τότε
τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο
προϊόν κατά τη μεταφορά καλύπτονται
από την παρούσα εγγύηση.
• Κόστος αρχικής εγκατάστασης της
συσκευής IKEA. Ωστόσο, εάν ο παροχέας
υπηρεσιών επισκευής της IKEA ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής επισκευάσει ή
αντικαταστήσει τη συσκευή βάσει των
όρων της παρούσας εγγύησης, ο
παροχέας υπηρεσιών επισκευής ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής θα εγκαταστήσει
ξανά την επισκευασμένη συσκευή ή θα
εγκαταστήσει τη συσκευή
αντικατάστασης, εάν απαιτείται.
Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει σε
περίπτωση εργασιών, χωρίς τεχνικό
πρόβλημα, από εξουσιοδοτημένο ειδικό, ο
οποίος χρησιμοποιεί δικά μας γνήσια
ανταλλακτικά για να προσαρμόσει τη
συσκευή στις τεχνικές προδιαγραφές
ασφάλειας άλλης χώρας της ΕΕ.
Πώς ισχύει η εθνική νομοθεσία
Η εγγύηση της IKEA σας παραχωρεί
ιδιαίτερα νομικά δικαιώματα, τα οποία
καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν όλες τις
εθνικές νομικές απαιτήσεις που
ενδεχομένως να διαφοροποιούνται από
χώρα σε χώρα.
Πεδίο ισχύος
31
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για συσκευές που αγοράστηκαν σε μία
χώρα της ΕΕ και μεταφέρθηκαν σε άλλη
χώρα της ΕΕ, οι υπηρεσίες θα παρέχονται
στο πλαίσιο των όρων εγγύησης που
ισχύουν στη νέα χώρα. Η υποχρέωση για
εκτέλεση υπηρεσιών στο πλαίσιο της
εγγύησης υφίσταται μόνο εφόσον:
• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της χώρας στην οποία υποβάλλεται η
αξίωση εγγύησης,
• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και τις Πληροφορίες
Ασφαλείας του Εγχειριδίου Χρήστη.
Αποκλειστική υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση για συσκευές IKEA:
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την
υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση
της IKEA για:
1. να υποβάλλετε αξίωση στο πλαίσιο
αυτής της εγγύησης,
2. να ζητήσετε διευκρινίσεις για την
εγκατάσταση της συσκευής IKEA στο
έπιπλο κουζίνας IKEA. Η τεχνική
εξυπηρέτηση δε θα παράσχει
διευκρινίσεις σχετικά με:
• τη συνολική εγκατάσταση της
κουζίνας της IKEA,
• τις συνδέσεις στις παροχές
ενέργειας: ηλεκτρικού ρεύματος
(εφόσον η συσκευή παρέχεται χωρίς
ρευματολήπτη και καλώδιο), νερού
και αερίου καθώς αυτές πρέπει να
εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο
τεχνικό προσωπικό.
3. να ζητήσετε διευκρινίσεις για το
εγχειρίδιο χρήστη και για τις
προδιαγραφές της συσκευής της IKEA.
Για να εξασφαλιστεί ότι σας παρέχουμε την
καλύτερη δυνατή υποστήριξη, παρακαλούμε
διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και/ή την ενότητα του
Εγχειριδίου Χρήστη του παρόντος
φυλλαδίου προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.
Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας αν
χρειαστείτε τις υπηρεσίες μας
Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του
παρόντος εγχειριδίου για μια πλήρη λίστα
των επιλεγμένων παροχέων υπηρεσιών της
IKEA και των σχετικών τηλεφωνικών
αριθμών σε κάθε χώρα.
Προκειμένου να σας
προσφέρουμε γρήγορη
εξυπηρέτηση, συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε τους αριθμούς
τηλεφώνου που αναγράφονται
στο τέλος του παρόντος
εγχειριδίου. Πάντα να
ανατρέχετε στους αριθμούς που
αναγράφονται στο φυλλάδιο της
εκάστοτε συσκευής για την οποία
χρειάζεστε βοήθεια. Πριν μας
καλέσετε, φροντίστε να έχετε
πρόχειρο τον αριθμό είδους IKEA
(8-ψήφιος κωδικός) της συσκευής
για την οποία θέλετε βοήθεια.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ! Αποτελεί τη δική σας
απόδειξη αγοράς και είναι
απαραίτητη για να ισχύσει η
εγγύηση. Μην ξεχνάτε ότι η
απόδειξη αναφέρει επίσης το
όνομα και τον αριθμό είδους
IKEA (8-ψήφιος κωδικός) για
κάθε μία από τις συσκευές που
αγοράσατε.
Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;
Για επιπλέον ερωτήσεις που δεν αφορούν
την εξυπηρέτηση μετά την πώληση,
επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του
πλησιέστερου καταστήματος IKEA.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το
εγχειρίδιο της συσκευής πριν
επικοινωνήσετε μαζί μας.
32
33
NEDERLANDS
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Beschrijving van het product
Bediening
Dagelijks gebruik
33
34
36
38
39
43
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische gegevens
MILIEUBESCHERMING
IKEA GARANTIE
48
49
51
55
56
56
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde
installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op
een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het
op passende wijze weg.
Algemene veiligheid
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
NEDERLANDS
34
Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit
geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
Gebruik geen mechanische of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door
de fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij
deze door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Veiligheidsvoorschriften
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag
het apparaat installeren.
• Verwijder de verpakking en de
transportbouten.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees altijd voorzichtig bij het
verplaatsen van het apparaat omdat het
zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten
schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht
kan circuleren.
• Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u minstens
4 uur wachten voordat u het apparaat
op de stroom aansluit. Hierdoor kan de
olie terug in de compressor stromen.
35
NEDERLANDS
• Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Gebruik dit apparaat niet in ruimtes die
te vochtig of te koud zijn, zoals
bijgebouwen, garages of wijnkelders.
• Til de voorkant van het apparaat op als
u hem wilt verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een elektricien
om de elektrische onderdelen te
wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven dan
het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij
uitdrukkelijk geschikt verklaard door de
fabrikant.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken
in het vriesvak. Dit zal extra druk in de
drankfles veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
• Raak de compressor of condensator niet
aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
Binnenverlichting
• Het type lampje gebruikt voor dit
apparaat is niet geschikt voor de
verlichting van huishoudelijke ruimten.
NEDERLANDS
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het
apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig.
Indien de afvoer verstopt is, zal er water
op de bodem van het apparaat liggen.
36
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken
in het apparaat.
• Het koelcircuit en de isolatiematerialen
van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
Montage
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Plaatsing
Het apparaat moet geïnstalleerd worden
op een droge, goed geventileerde plaats
binnen waar de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse die
vermeld is op het typeplaatje van het
apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
Voor sommige typen of modellen
kunnen zich enige functionele
problemen voordoen als ze
worden gebruikt buiten dit
bereik. De juiste werking kan
alleen worden gegarandeerd
binnen het aangegeven
temperatuurbereik. Als u twijfels
hebt over waar het apparaat te
installeren, raadpleeg dan de
verkoper, de klantenservice of de
dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
SN
+10°C tot + 32°C
Locatie
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Installeer, om de beste prestatie te
garanderen, het apparaat van
hittebronnen vandaan, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor dat
lucht vrij aan de achterkant van het
apparaat kan circuleren.
NEDERLANDS
Let op! Om een goede werking
te garanderen bij
omgevingstemperaturen van
meer dan 38°C raden we aan
om een afstand van 30 mm rond
de zijkanten van het apparaat te
handhaven.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact. De
37
netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op
een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd
worden.
Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
NEDERLANDS
38
Beschrijving van het product
Productoverzicht
1
2
3
4
5
12
1
2
3
4
5
6
7
Groentelade
Lage-temperatuurvak
Glazen legplateaus
No-Frost-koeling
Flessenrek
Bedieningspaneel
Zuivelvak met klepje
6
7
11 10
8
9
10
11
12
Deurvakken
Flessenvak
Vrieslade
Vrieslade
Vrieslade
8
9
NEDERLANDS
39
Bediening
Bedieningspaneel
1
7 6 5
4
1 Weergave
2 Bottle Chill (flessen koelen) en ON/OFFknop van het apparaat
3 Toets om de temperatuur lager te zetten
4 Toets om de temperatuur hoger te
zetten
5 Knop koelkast
6 Knop vriesvak
3
2
7 Mode-toets
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen in een
hard geluid door de Mode-toets en de
toets om de temperatuur kouder te
zetten, gedurende ongeveer 5
seconden tegelijk in te drukken. U kunt
deze wijziging ongedaan maken.
Weergave
A BC D E
M
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Temperatuurlampje koelkast
Koelkast OFF-modus
Vakantiefunctie
Eco-modus koelkast
Boodschappenfunctie
Alarmlampje
Eco-modus vriezer
F G
L
H
I
J
K
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Snelvriezen-functie
Temperatuurlampje van de vriezer
Balkindicatielampjes
Flessenkoelfunctie
Functie Extra luchtvochtigheid
Demo-modus
40
NEDERLANDS
Na selectie van het koel- of
De koelkast inschakelen
vriesvak start de animatie
Na selectie van de temperatuur
knippert de animatie een paar
minuten.
Druk om de koelkast aan te zetten de toets
voor het koelvak in.
Het OFF-indicatielampje van de koelkast
gaat uit.
Zie 'Temperatuurregeling' om
een andere temperatuur in te
stellen.
Balkindicatielampjes
De balkjes begeleiden de gebruiker bij de
interactie met het systeem en geven aan op
welk niveau het systeem presteert. De
balkjes tonen:
• welk compartiment er in werking is
(actief), als animatie onderbreekt
• de gewenste temperatuur op de schaal
• of de ingestelde temperatuur hoger of
lager is dan de vorige (stijgende of
dalende animatie).
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact
1. Druk op ON/OFF als het display uit is.
Het temperatuurlampje toont de ingestelde
standaardtemperatuur.
2. Het alarm kan na een paar seconden
afgaan.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor
informatie over het resetten van het
alarm.
Als "DEMO" verschijnt op het display,
staat het apparaat in de
demonstratiestand. Raadpleeg
'Probleemoplossing'.
Zie 'Temperatuurregeling' om
een andere temperatuur in te
stellen.
Uitschakelen
Druk op ON/OFF gedurende 3 seconden.
Het display wordt uitgeschakeld.
Trek de stekker uit het stopcontact om de
stroomtoevoer naar het apparaat af te
sluiten.
De koelkast uitschakelen
Houd om de koelkast uit te zetten de toets
voor het koelvak een paar seconden
ingedrukt.
Het koelkast OFF-lampje wordt getoond.
Temperatuurregeling
1. Selecteer het koel- of vriesvak.
2. Druk op de temperatuurtoets om de
temperatuur in te stellen.
3. Standaard ingestelde temperatuur:
+4°C voor de koelkast en -18°C voor de
vriezer.
De ingestelde temperatuur zal binnen
24 uur worden bereikt.
De temperatuurweergave toont de
ingestelde temperatuur.
Na een stroomonderbreking blijft
de ingestelde temperatuur
opgeslagen.
Alarm bij hoge temperatuur
Een stijging van de temperatuur in de
vriezer (bijvoorbeeld doordat de stroom is
uitgevallen of door openen van de deur)
wordt aangegeven door:
• knipperende indicatielampjes van het
alarm en de vriezertemperatuur,
• het geluid van de zoemer.
Druk om het alarm te resetten op een knop.
De zoemer gaat uit.
Het temperatuurlampje van de vriezer
toont de hoogste temperatuur gedurende
een aantal seconden. En toont dan weer de
ingestelde temperatuur.
41
NEDERLANDS
Het alarmindicatielampje blijft knipperen
totdat de normale omstandigheden zijn
hersteld.
Als het alarm is teruggekeerd,
gaat het indicatielampje alarm
uit.
Alarm bij open deur
Als de deur ongeveer 5 minuten heeft
opengestaan, klinkt er een geluidsalarm.
Het alarm voor een geopende deur bestaat
uit:
• knipperende alarmindicatie:
• een zoemer.
Als de normale omstandigheden zijn
hersteld (deur gesloten), wordt het
geluidsalarm uitgeschakeld. Tijdens het
alarm kan de zoemer worden uitgeschakeld
door op een willekeurige knop te drukken.
Boodschappenfunctie
Als u een grote hoeveelheid warm voedsel,
bijvoorbeeld na het doen van de
boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen,
adviseren wij u de Boodschappenfunctiefunctie in te schakelen om deze producten
sneller te koelen en om te voorkomen dat
voedsel dat al in de koelkast ligt warm
wordt.
De Boodschappenfunctie-functie wordt
automatisch na ongeveer 6 uur
uitgeschakeld.
1. Om de functie aan te zetten:
a. Selecteer het koelvak als dit niet al
geselecteerd is.
b. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het Boodschappenfunctie-lampje wordt
getoond.
2. Om de functie uit te schakelen voor
deze automatisch deactiveert:
a. Selecteer het koelvak als dit niet al
geselecteerd is.
b. Druk om de functie te deactiveren
op Mode om een andere functie te
kiezen of totdat er geen
functiepictogram zichtbaar is op het
display.
Het Boodschappenfunctie-lampje gaat uit.
De functie gaat uit door een
andere ingestelde
koelkasttemperatuur te
selecteren.
Snelvriezen-functie
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
1. Om de functie aan te zetten:
a. Selecteer het vriesvak.
b. Druk op Modetot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het Snelvriezen-lampje wordt getoond.
2. Om de functie uit te schakelen voor
deze automatisch deactiveert:
a. Selecteer het vriesvak.
b. Druk om de functie te deactiveren
op Mode om een andere functie te
kiezen of totdat er geen
functiepictogram zichtbaar is op het
display.
Het Snelvriezen-lampje gaat uit.
De functie gaat uit door een
andere ingestelde
vriezertemperatuur te selecteren.
Eco-modus
Kies voor het optimaal bewaren van
voedsel de Eco-modus.
1. Om de functie aan te zetten:
a. Selecteer het koel- of vriesvak.
b. Druk op Modetot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het temperatuurlampje van de koelkast
toont de ingestelde temperatuur: +4°C en
voor de vriezer: -18°C.
Het lampje van de Eco-modus wordt
getoond.
2. Om de functie uit te zetten:
a. Selecteer het koel- of vriesvak.
42
NEDERLANDS
b. Druk om de functie te deactiveren
op Mode om een andere functie te
kiezen of totdat er geen
functiepictogram zichtbaar is op het
display.
Het lampje voor de Eco-modus gaat uit.
De functie wordt uitgeschakeld
door een andere ingestelde
temperatuur te selecteren.
Functie Extra luchtvochtigheid
Indien u merkt dat het levensmiddelen in
het koelvak te snel uitdroogt, kan u dit
proces stoppen door de vochtigheid in het
vak te verhogen door de functie Extra
luchtvochtigheid te activeren.
Extra luchtvochtigheid op
hetzelfde moment gebruikt
worden als Boodschappenfunctie
en Ecomodus.
1. Druk om de functie aan te zetten op
Mode tot het bijbehorende pictogram
verschijnt.
Het indicatielampje Extra Vochtigheid gaat
aan.
2. Druk om de functie te deactiveren op
Mode om een andere functie te kiezen
of totdat er geen functiepictogram
zichtbaar is op het display.
Het indicatielampje Extra Vochtigheid gaat
uit.
Flessenkoelfunctie
De flessenkoelfunctie wordt gebruikt om
een geluidsalarm in te stellen op een
gekozen tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig
wanneer een recept gedurende een
bepaalde tijd moet afkoelen of wanneer u
niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer
hebt geplaatst om ze snel te laten afkoelen.
1. Druk op Bottle Chill (flessen koelen) om
de functie aan te zetten.
Het lampje voor flessen koelen verschijnt.
Wacht totdat de timer de ingestelde
waarde (30 minuten) toont.
2. Druk op de knop Temperatuur kouder of
de knop Temperatuur warmer om de
waarde van de timer te wijzigen van 1
tot 90 minuten.
Het Timerindicatielampje wordt
weergegeven (min).
Op het einde van de aftelling knippert het
lampje voor flessen koelen en klinkt een
alarm
3. Verwijder alle flessen uit het vriesvak.
4. Druk op de Bottle Chill (flessen koelen)toets om het geluid uit te schakelen en
de functie te beëindigen.
De functie kan op elk moment
worden uitgeschakeld tijdens
het aftellen door op Bottle
Chill te drukken. Het lampje
voor flessen koelen gaat uit
U kunt de tijd tijdens het
aftellen en na afloop altijd
wijzigen door de drukken op
de toets om de temperatuur
kouder te zetten en de toets
om de temperatuur warmer
te zetten.
Vakantiefunctie
Met deze functie kunt u de koelkast tijdens
een lange vakantieperiode gesloten en
leeg houden zonder dat er onaangename
geuren ontstaan.
Verwijder alle voedsel uit de
koelkast voordat u de
vakantiefunctie activeert.
1. Druk om de functie aan te zetten op
Mode tot het bijbehorende pictogram
verschijnt.
Het lampje voor de vakantiefunctie gaat
aan.
Het temperatuurlampje van de koelkast
toont de ingestelde temperatuur.
43
NEDERLANDS
2. Druk om de functie te deactiveren op
Mode om een andere functie te kiezen
of totdat er geen functiepictogram
zichtbaar is op het display.
Het lampje voor de vakantiefunctie gaat uit.
De functie gaat uit door een
andere ingestelde
koelkasttemperatuur te
selecteren.
Dagelijks gebruik
Invriesagenda
1-2
3-4
Bakje voor ijsblokjes
3-6
3-6
3-6
x1
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Koudeaccu's
De symbolen geven verschillende soorten
ingevroren levensmiddelen aan.
De cijfers geven de bewaartijd in maanden
aan voor de bijbehorende ingevroren
levensmiddelen. Of de hoogste of laagste
waarde van de aangegeven bewaartijd
van toepassing is, hangt af van de kwaliteit
van het voedsel en eventuele bereiding
voordat het werd ingevroren.
Accessoires
Eierbakje
x2
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een bakje om
ijsblokjes te maken.
1. Vul het bakje met water.
2. Zet het bakje in het vriesvak
Let op! Gebruik geen metalen
voorwerpen om het bakje uit de
vriezer te verwijderen.
Koudeaccu's
x1
De vriezer is uitgerust met twee
koudeaccu's; hierdoor blijft het voedsel
langer koud als de stroom uitvalt of als er
een storing is.
Invriezen van vers voedsel
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en om diepvriesvoedsel
langere tijd te bewaren.
NEDERLANDS
Om kleine hoeveelheden vers voedsel in te
vriezen is het niet nodig om de instelling te
veranderen.
Om vers voedsel in te vriezen, activeer de
Snelvriezen-functie ten minste 24 uur
voordat u het in te vriezen voedsel in het
vriesvak legt.
Plaats het verse in te vriezen voedsel het
bovenste vak.
De maximale hoeveelheid levensmiddelen
die in 24 uur kunnen worden ingevroren,
staat aangegeven op het typeplaatje, een
label dat zich aan de binnenkant van het
apparaat bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur: voeg tijdens
deze periode geen ander voedsel toe om in
te vriezen.
Stel als het invriesproces is voltooid, de
vereiste temperatuur weer in (zie
"Snelvriezen-functie").
In deze conditie komt de
temperatuur in het
koelkastgedeelte mogelijk onder
de 0°C. Als dit het geval is, stelt u
de thermostaatknop weer in op
een warmere instelling.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet gebruikt is inschakelt,
dient u voordat u de producten in het vak
legt het apparaat minstens 2 uur te laten
werken met de Snelvriezen-functie
ingeschakeld.
De vriesladen zorgen ervoor dat u het
voedselpakket dat u wenst, snel en
makkelijk kan vinden. Indien grote
hoeveelheden voedsel moeten worden
bewaard, verwijder dan alle lades behalve
de onderste lade die nodig is voor een
goede luchtcirculatie. Leg de etenswaar op
44
alle schappen minstens 15 mm verwijderd
van de deur.
WAARSCHUWING! In het geval
van onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom
langer is uitgevallen dan de duur
die op de kaart met technische
kenmerken onder "tijdsduur" is
vermeld, moeten ontdooide
etenswaren snel geconsumeerd
worden of onmiddellijk bereid
worden, afkoelen en opnieuw
worden ingevroren.
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt u,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak
of op kamertemperatuur laten ontdooien,
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die
hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de
bereiding iets langer duren.
Het plaatsen van de deurschappen
45
NEDERLANDS
Om het bewaren van voedselverpakkingen
van verschillende afmetingen mogelijk te
maken, kunnen de schappen op
verschillende hoogtes worden geplaatst.
Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat
u als volgt te werk: trek het schap
geleidelijk naar boven totdat het los komt
en plaats vervolgens op de gewenste
hoogte terug.
1
Voedsel bewaren in het koelvak
Dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft.
Plaats het voedsel zodanig dat de lucht er
vrij omheen kan circuleren.
Verplaatsbare legrekken
2
De vriesmandjes hebben een limietstop om
te voorkomen dat ze per ongeluk
verschuiven of vallen.
Trek om het mandje uit de vriezer te halen,
hem naar u toe (1) en als het niet verder
kan, verwijdert u het mandje door de
voorkant naar boven te kantelen (2).
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van de
korf een beetje op en schuift u hem
gekanteld in de vriezer. Zodra het mandje
over de eindpunten heen is, kunt u hem
terug op zijn plaats schuiven.
Groentelade
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal geleiders zodat de
schappen van veiligheidsglas op de
gewenste plaats gezet kunnen worden.
Let op! Verwijder de glasplaat
boven de groentelade niet om
een goede luchtcirculatie te
garanderen.
De lade is geschikt voor het opbergen van
fruit en groente.
Er zit een rooster op de bodem van de lade
om fruit en groente op afstand te houden
van eventuele vochtigheid op het oppervlak
van de bodem.
46
NEDERLANDS
Lagetemperatuurvak
De lade is geschikt voor het bewaren van
vers voedsel zoals vis, vlees, schelp- en
schaaldieren, omdat de temperatuur in dit
vak lager is dan in de rest van de koelkast.
Als het rek horizontaal geplaatst
is, mogen alleen afgesloten
flessen worden geplaatst.
Let op! Voor het plaatsen of
verwijderen van het
lagetemperatuurvak in het
apparaat, moeten de
groentelade en de glazen
afdekplaat worden verwijderd.
Het lagetemperatuurvak is uitgerust met
geleiders. Voor verwijdering van het
koelvak trekt u de lade naar u toe en
verwijdert u de module door zijn voorkant
schuin naar beneden te houden.
Flessenrek
Plaats de flessen (met de openingen naar
voren gericht) in het voorgeplaatste rek.
Dit flessenrek kan schuin worden gezet om
niet goed afsluitende flessen te plaatsen.
Plaats hiervoor de voorste haken van het
rek een niveau hoger dan de achterste
haken.
NEDERLANDS
No-Frost-koeling
47
koelapparaat met ventilator. Het filter
zuivert de lucht van ongewenste geuren,
waardoor de bewaarkwaliteit verder wordt
verbeterd. Bij levering zit het koolstoffilter in
een plastic zak om het prestatievermogen
te behouden. Het filter moet in de lade van
de luchthendel geplaatst worden voordat
het apparaat wordt ingeschakeld. Voor
optimale prestaties moet het filter eenmaal
per jaar worden vervangen. Neem voor
informatie over de aankoop van een nieuw
filter contact op met het geautoriseerd
servicecentrum.
Let op! Zorg er voor een goede
werking voor dat de lade van de
luchthendel is gesloten. Het filter
moet voorzichtig worden
gehanteerd om te voorkomen
dat deeltjes van het oppervlak
loskomen.
No-Frost-koeling laat voedsel snel afkoelen
en houdt een gelijkmatigere temperatuur in
het apparaat.
Het koelvak is uitgerust met een ventilator
die zichzelf activeert indien nodig,
bijvoorbeeld voor een snel
temperatuurherstel na het openen van de
deur of als de omgevingstemperatuur hoog
is.
De ventilator stopt als u de deur
opent en herstart onmiddellijk als
u hem sluit.
Koolstofluchtfilter
Het apparaat is uitgerust met een
koolstofluchtfilter dat zich bevindt in een
lade van de luchthendel van een
1.
2.
3.
4.
Open de lade van de luchthendel.
Haal het filter uit de plastic zak.
Plaats het filter in de lade.
Sluit de lade.
48
NEDERLANDS
Temperatuurweergave
Dit toestel wordt verkocht in
Frankrijk.
In overeenstemming met de
richtlijnen die gelden in dit land,
moet dit apparaat worden
geleverd met een speciaal
onderdeel (zie afbeelding). Dit
onderdeel is geplaatst in de
onderste lade van de koelkast
om de koudste zone aan te
geven.
Aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden:
De volgende geluiden zijn normaal tijdens
de werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend geluid
als het koelmiddel door leidingen wordt
gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van de
compressor als het koelmiddel wordt
rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische uitzetting
(een natuurlijk en ongevaarlijk
natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of uit
gaat.
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Verwijder indien aangebracht de
koelelementen niet uit de vriesmand.
Tips voor het koelen van vers voedsel
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
Tips voor het koelen
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken
verpakken en op het glazen schap
leggen, boven de groentelade. Bewaar
vlees maximaal 1-2 dagen.
• Gekookte etenswaren, koude gerechten:
bedekken en op een schap leggen.
• Fruit en groeten: goed wassen en in een
speciale lade leggen. Bananen,
aardappelen, uien en knoflook moeten
als deze niet verpakt zijn niet in de
koelkast worden bewaard.
• Boter en kaas: in speciale luchtdichte
bakjes leggen of in aluminiumfolie of
plastic zakjes wikkelen om zoveel
mogelijk lucht uit te sluiten.
• Flessen: afsluiten met een dop en in de
deur plaatsen of (indien beschikbaar) in
het flessenrek.
Om de beste prestatie te verkrijgen:
Tips voor het invriezen
• zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast
Om u te helpen het voedsel zo goed
mogelijk in te vriezen, volgen hier een paar
belangrijke tips:
NEDERLANDS
• de maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden, staat
vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Tijdens
deze periode moet er geen ander in te
vriezen voedsel worden toegevoegd;
• vries alleen vers en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor,
zo kan het snel en volledig worden
ingevroren en zo kunt u later alleen die
hoeveelheid laten ontdooien die u nodig
heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet
tegen het al ingevroren voedsel, om te
voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• mager voedsel kan beter worden
ingevroren dan vet voedsel. Zout zorgt
dat het voedsel in de vriezer minder lang
goed blijft;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het
vriesvak geconsumeerd wordt, kan het
aan de huid vastvriezen;
49
• het is aan te bevelen de invriesdatum op
elk pakje te vermelden, dan kunt u zien
hoe lang het al bewaard is.
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te
verkrijgen, dient u
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden
opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van de
winkel naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te
laten staan dan strikt noodzakelijk;
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft
het snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Algemene waarschuwingen
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker uit het
stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
De toebehoren en onderdelen
van het apparaat zijn niet
geschikt om in een afwasmachine
gewassen te worden.
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water en
een beetje neutrale zeep om de typische
geur van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
NEDERLANDS
Let op! Gebruik geen
oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze
beschadigen de lak.
Eerste inschakeling
Let op! Laat, voordat u de
stekker in het stopcontact steekt
en de koelkast voor de eerste
keer aanzer, het apparaat eerst
minimaal 4 uur rechtop staan. De
olie heeft dan genoeg tijd om
terug te keren naar de
compressor. Anders kunnen de
compressor of de elektronische
onderdelen beschadigd raken.
Periodieke reiniging
Let op! Trek niet aan leidingen
en/of kabels aan de binnenkant
van de kast en verplaats of
beschadig ze niet.
Let op! Let op dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Let op! Til de voorkant van de
koelkast op als u hem wilt
verplaatsen, om krassen op de
vloer te voorkomen.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te
verzekeren dat ze schoon en vrij van
restjes zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor
en de compressor aan de achterkant
50
van het apparaat schoon met een
borstel.
Deze handeling zal de prestatie van het
apparaat verbeteren en het
energieverbruik verminderen.
Het onderste schap dat het koelvak scheidt
van de rest van de kast kan worden
verwijderd om het te reinigen. Trek het
schap recht naar voren om hem te
verwijderen. De dekplaten boven de lades
in het vak kunnen worden verwijderd om te
worden gereinigd.
Om ervoor te zorgen dat het
lagetemperatuurvak goed
functioneert, moeten het
onderste schap en de dekplaten
na reiniging worden
teruggeplaatst op hun
oorspronkelijke plek.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen
als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Maak het apparaat en alle toebehoren
schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
WAARSCHUWING! Als u uw
apparaat ingeschakeld wilt
laten, vraag dan iemand om het
zo nu en dan te controleren, om
te voorkomen dat het bewaarde
voedsel bederft, als de stroom
uitvalt.
We raden u aan de
vakantiefunctie te activeren.
NEDERLANDS
51
Het ontdooien van de koelkast
De vriezer ontdooien
Rijp wordt elke keer als de
compressormotor tijdens normale werking
stopt, automatisch van de verdamper van
het koelvak verwijderd. Het dooiwater
loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het
apparaat, boven de compressormotor,
waar het verdampt.
Het vriesvak is vorstvrij. Dit betekent dat er
geen rijp gevormd wordt als het vriesvak
werkt, noch op de binnenwanden, noch op
het voedsel.
Probleemoplossing
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Wat moet u doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgescha- Zet het apparaat aan.
keld.
Het apparaat werkt niet.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Het apparaat werkt niet.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact
aan. Neem contact op met
een gekwalificeerd elektricien.
Het apparaat maakt lawaai. Het apparaat is niet stevig Controleer of het apparaat
en stabiel geplaatst.
stabiel staat.
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De kist is kortgeleden aan- Zie "Alarm deur open".
gezet of de temperatuur is
nog steeds te hoog.
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De kist is kortgeleden aan- Zie 'Alarm hoge temperatuur'.
gezet of de temperatuur is
nog steeds te hoog.
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De deur is open gelaten.
Sluit de vuldeur.
NEDERLANDS
Probleem
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
52
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
Neem contact op met een erkend elektromonteur of de
dichtstbijzijnde klantenservice.
Er verschijnt een vierkant
Probleem met de temperasymbool in plaats van getal- tuursensor.
len op het temperatuurdisplay.
Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem
blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar
de temperatuur kan niet aangepast worden).
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de
stand-by-stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje werkt niet.
Het lampje is stuk.
Neem contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice.
De compressor werkt continu.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.
De compressor werkt continu.
Er werden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De compressor werkt continu.
De omgevingstemperatuur Zie het typeplaatje voor de
is te hoog.
klimaatklasse.
De compressor werkt continu.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst,
was te warm.
De compressor werkt continu.
De deur is niet goed geslo- Zie 'De deur sluiten'.
ten.
De compressor werkt continu.
De functie Snelvriezen is
ingeschakeld.
De compressor werkt continu.
De Boodschappenfunctie is Raadpleeg "Boodschappeningeschakeld.
functie".
De compressor start niet on- Dit is normaal, er is geen
middellijk na het drukken op storing.
Snelvriezen of na het veranderen van de temperatuur.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
opslaat.
Raadpleeg de "functie Snelvriezen".
De compressor start na een
korte tijd.
NEDERLANDS
Probleem
53
Mogelijke oorzaak
De compressor start niet on- Dit is normaal, er is geen
middellijk na het drukken op storing.
Boodschappenfunctie of na
het veranderen van de temperatuur.
Oplossing
De compressor start na een
korte tijd.
Er loopt water in de koelkast.
Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de producten
het water in de wateropde achterwand niet raken.
vangbak loopt.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet Maak de dooiwaterafvoer
aangesloten op de vervast op de verdamperbak.
damperbak boven de
compressor.
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De Boodschappenfunctie is Schakel Boodschappenfunctie
ingeschakeld.
handmatig uit of wacht tot de
functie automatisch reset om
de temperatuur in te stellen.
Raadpleeg "Boodschappenfunctie".
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De functie Snelvriezen is
ingeschakeld.
Schakel Snelvriezen handmatig uit of wacht tot de functie
automatisch reset om de temperatuur in te stellen. Raadpleeg de "functie Snelvriezen".
DEMO verschijnt op het display.
Het apparaat staat in demonstratiemodus.
Houd Mode ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lang
geluid klinkt en het display
even uitschakelt.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De deur is niet goed geslo- Zie 'De deur sluiten'.
ten.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
Er werden veel producten
tegelijk geplaatst.
Plaats minder producten tegelijk.
NEDERLANDS
Probleem
54
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De functie Snelvriezen is
ingeschakeld.
Raadpleeg de "functie Snelvriezen".
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De Boodschappenfunctie is Raadpleeg "Boodschappeningeschakeld.
functie".
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig is.
De zijpanelen van het appa- Dit is een normale situatie
raat worden warm.
die wordt veroorzaakt
door de werking van de
warmtewisselaar.
Zorg ervoor dat er bij een omgevingstemperatuur van boven de 38°C tussen ieder apparaat en het omliggende
meubilair minstens een afstand van 30 mm wordt aangehouden.
Er bevindt zich teveel condenswater op de achterwand van de koelkast.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
Er bevindt zich teveel condenswater op de achterwand van de koelkast.
De deur is niet volledig ge- Zorg ervoor dat de deur vollesloten.
dig gesloten is.
Er bevindt zich teveel condenswater op de achterwand van de koelkast.
Het bewaarde voedsel
was niet ingepakt.
Verpak voedsel in geschikte
materiaal voordat u het in het
apparaat plaatst.
Deur gaat niet makkelijk
open.
U probeerde de deur na
het sluiten meteen weer te
openen.
Wacht een paar seconden tussen het sluiten en weer openen van de deur.
Als het apparaat nog steeds niet
naar behoren werkt na uitvoeren
van de bovenstaande controles,
neem dan contact op met de
erkende klantenservice. U kunt
een lijst aan het einde van deze
handleiding vinden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg de instructies voor het
monteren.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op met
de klantenservice.
NEDERLANDS
Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
55
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op met
de klantenservice.
Technische gegevens
Productcategorie
Apparaattype
Koelkast - Vriezer
Installatietype
Vrijstaand
Productafmetingen
In hoogte
2000 mm
Breedte
595 mm
Diepte
677 mm
Nettovolume
Koelkast
250 Liter
Diepvries
91 Liter
Ontdooisysteem
Koelkast
auto
Diepvries
auto
Aantal sterren
Maximale bewaartijd bij stroomuitval
20 uur
Invriescapaciteit
13 kg/24u
Energieverbruik
0,452 kWh/24u
Geluidsniveau
41 dB (A)
Energieklasse
A+++
Spanning
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
NEDERLANDS
56
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de linker binnenkant in het
apparaat en op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help
om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
IKEA GARANTIE
Hoe lang is de garantie van IKEA geldig?
Deze garantie is vijf (5) jaar geldig vanaf
de oorspronkelijke datum van aankoop van
uw apparaat bij IKEA, tenzij het apparaat
van het merk LAGAN is, dan geldt een
garantieperiode van twee (2) jaar. De
originele kassabon is nodig als
aankoopbewijs. Als er tijdens de
garantieperiode werkzaamheden worden
uitgevoerd, wordt de garantie- periode van
het apparaat niet verlengd, dat geldt ook
voor de nieuwe onderdelen.
Welke apparatuur valt niet onder de vijf
(5) jaar garantie van IKEA?
De apparaten van het merk LAGAN en alle
apparaten die gekocht zijn vóór 1 augustus
2007.
Wie zal de service uitvoeren?
De IKEA servicedienst zal de service
uitvoeren via het eigen bedrijf of het
erkende servicepartnernetwerk.
Wat valt er onder de garantie?
De garantie dekt storingen van het
apparaat, die veroorzaakt zijn door
verkeerde constructie of materiaalfouten
vanaf de aankoopdatum bij IKEA. Deze
garantie is uitsluitend van toepassing bij
huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen
worden onder de hoofding “Wat valt er niet
onder deze garantie?” gespecificeerd.
Binnen de garantieperiode worden er geen
kosten om de storing te verhelpen
aangerekend, d.w.z. reparaties,
onderdelen, arbeidsloon en transport, op
voorwaarde dat het apparaat toegankelijk
is voor reparatie zonder speciale kosten en
dat het defect betrekking heeft op
NEDERLANDS
verkeerde constructie of materiaalfouten
die onder de garantie vallen. Op deze
voorwaarden zijn de EG-richtlijnen (Nr.
99/44/EG) en de respectievelijke
plaatselijke voorschriften van toepassing.
Vervangen onderdelen worden het
eigendom van IKEA.
Wat zal IKEA doen om het probleem op te
lossen?
De door IKEA aangestelde servicedienst zal
het product onderzoeken en bepalen, dit
uitsluitend ter eigen beoordeling, of het
gedekt wordt door deze garantie. Als het
gedekt blijkt te zijn, zal de IKEA
servicedienst of de erkende servicepartner
dan via het eigen bedrijf, uitsluitend ter
eigen beoordeling, ofwel het defecte
product repareren of het vervangen door
hetzelfde of een vergelijkbaar product.
Wat valt er niet onder deze garantie?
• Normale slijtage.
• Opzettelijk aangebrachte schade of
schade door verwaarlozing, schade
veroorzaakt door het niet opvolgen van
de bedieningshandleiding, onjuiste
installatie of aansluiting op een verkeerd
voltage, schade veroorzaakt door
chemische of elektro-chemische reactie,
roest, corrosie of waterschade, maar niet
beperkt tot schade veroorzaakt door
overmatig kalkgehalte van de
watertoevoer, schade veroor zaakt door
abnormale omgevingsomstandigheden.
• Verbruiksonderdelen, met inbegrip van
batterijen en lampjes.
• Niet-functionele en decoratieve
onderdelen die niet van invloed zijn op
het normale gebruik van het apparaat,
inclusief eventuele krassen en mogelijke
kleurverschillen.
• Onvoorziene schade veroorzaakt door
vreemde voor-werpen of stoffen en het
reinigen of deblokkeren van filters,
afvoersystemen of wasmiddellades.
57
• Schade aan de volgende onderdelen:
glaskeramiek, accessoires, serviesgoed
en bestekmandjes, toevoer- en
afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en
lampenkapjes, schermen, knoppen,
behuizingen en gedeeltes van
behuizingen, tenzij kan worden
aangetoond dat deze veroorzaakt zijn
door fabricagefouten.
• Gevallen waarbij geen storing
geconstateerd kon worden tijdens het
bezoek van een technicus.
• Reparaties die niet zijn uitgevoerd door
onze aange-stelde servicediensten en/of
een erkende contractuele servicepartner
of wanneer er niet-originele onderdelen
gebruikt zijn.
• Reparaties die veroorzaakt zijn door
installatie die verkeerd of niet in
overeenstemming met de specificatie is
uitgevoerd.
• Gebruik van het apparaat in niethuishoudelijke omgeving d.w.z.
professioneel gebruik.
• Transportschade. Indien het apparaat
door een klant naar zijn huis of een
ander adres vervoert, kan IKEA niet
aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele transportschade. Indien IKEA
het apparaat aflevert op het door de
klant aangegeven adres, dan is
eventuele schade die ontstaan is tijdens
de aflevering gedekt door de garantie.
• Kosten voor de uitvoering van de
installatie van het IKEA-apparaat. Indien
de IKEA servicedienst of de erkende
servicepartner het apparaat, binnen de
voorwaarden van deze garantie,
repareert of vervangt, zal de
servicedienst of de erkende
servicepartner, indien nodig, het
gerepareerde apparaat of het
vervangende apparaat installeren.
Deze beperking is niet van toepassing op
foutloze werkzaamheden uitgevoerd door
een gekwalificeerd specialist met gebruik
van onze originele onderdelen teneinde het
58
NEDERLANDS
apparaat aan te passen aan de technische
veiligheidsspecificaties van een ander EUland.
Hoe zijn de landelijke wetten van
toepassing
De garantie van IKEA geeft u specifieke
wettelijke rechten, die op zijn minst voldoen
aan alle plaatselijke wettelijke eisen die per
land verschillend zijn.
Gebied van geldigheid
Voor apparaten die in een EU-land zijn
aangeschaft en meegenomen worden naar
een ander EU-land, zal de dienstverlening
uitgevoerd worden in het kader van de
garantievoorwaarden die in het nieuwe
land gebruikelijk zijn. Een verplichting om
diensten te verlenen in het kader van de
garantie bestaat uitsluitend als:
• het apparaat en de installatie ervan
voldoen aan de technische specificaties
van het land waarin aanspraak gemaakt
wordt op de garantie;
• het apparaat en de installatie ervan in
overeen-stemming zijn met de montageinstructies en de veiligheidsinformatie die
in de gebruikershandleiding staan.
De speciale Klantenservice voor
apparaten van IKEA:
Aarzel alstublieft niet om contact op te
nemen met de speciale IKEA Klantenservice
om:
1. een beroep te doen op deze garantie;
2. uitleg te vragen over de installatie van
het IKEA appa-raat in het daarvoor
bedoelde keukenmeubel van IKEA. De
service geeft u geen uitleg met
betrekking tot:
• de volledige installatie van uw IKEA
keuken;
• aansluitingen op het elektriciteitsnet
(als het appa-raat geleverd wordt
zonder stekker en kabel), op de
water- en gasleiding, want dit moet
gedaan worden door een erkend
installateur.
3. uitleg te vragen over de
gebruikershandleiding en de
specificaties van het IKEA apparaat.
Om ervoor te zorgen dat wij u de beste
service verlenen, verzoeken wij u de
montage-instructies en/of de gebruikershandleiding in dit boekje zorgvuldig te
lezen voordat u contact met ons opneemt.
Hoe kunt u ons bereiken als u hulp nodig
hebt
Op de laatste pagina van deze
handleiding vindt u de volledige lijst van
door IKEA erkende servicebedrijven met de
bijbehorende nationale telefoonnummers.
Om u sneller van dienst te
kunnen zijn, advi-seren wij u de
specifieke telefoonnummers te
bellen die aan het eind van deze
handleiding vermeld zijn.
Gebruik altijd de telefoonnummers die in het boekje staan
van het apparaat waarvoor u
assistentie nodig heeft. Zorg
ervoor dat u het artikelnummer
(8 cijfers) van het IKEA apparaat
bij de hand hebt, voordat u ons
belt om assistentie te vragen.
BEWAAR DE KASSABON!
Dit is uw aankoopbewijs en
nodig om de garantie te doen
gelden. Op de kassabon staat
ook de naam van het IKEA
artikel en het nummer (8 cijfers)
voor elk apparaat dat u gekocht
heeft.
Hebt u meer hulp nodig?
NEDERLANDS
Neem, voor alle andere vragen die geen
betrekking hebben op de service voor
apparaten, contact op met het call center
van de dichtstbijzijnde vestiging van IKEA.
Wij raden u aan de documentatie van het
apparaat zorgvuldig te lezen voordat u
contact met ons opneemt.
59
60
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. 09.00 - 16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
+49 1806 33 45
32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz
max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00
(zondag gesloten)
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
8 495 6662929
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Slovenija
www.ikea.com
Србија
www.ikea.com
*
61
62
63
280156567-A-492016
© Inter IKEA Systems B.V. 2016
21552
AA-1456929-2

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement