Electrolux EOK96030A, EOK96030X User manual

Electrolux EOK96030A, EOK96030X User manual
gebruiksaanwijzing
Multi-stoomgaarinbouwoven
EOK96030
We were thinking of you
when we made this product
electrolux 3
Welkom in de wereld van Electrolux!
Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een
eersteklas product van Electrolux. U zult
hier jarenlang plezier aan beleven. Het is
de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te maken
door middel van een breed assortiment
kwaliteitsapparatuur. U vindt enkele
voorbeelden hiervan op de voorzijde van
deze gebruiksaanwijzing. Neem de tijd
om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van de
voordelen van uw nieuwe apparaat. Wij
beloven u een superieure gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust.
Veel succes!
4 electrolux inhoud
Inhoud
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het apparaat
Voor het in gebruik nemen
Bedienen van de oven
Toepassingen, tabellen en tips
Reiniging en onderhoud
Wat is er aan de hand als …
Montageaanwijzing
Afvalverwerking
Garantie/Adres service-afdeling
Adres service-afdeling
Register
Service
5
7
10
12
33
61
68
69
73
74
76
81
82
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:
1
3
2
Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het
voorkomen van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
veiligheidsvoorschriften electrolux 5
Veiligheidsvoorschriften
5
Dit apparaat is in overeenstemming
met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMCrichtlijn inclusief aangepaste richtlijn
92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door
een erkend installateur worden
aangesloten.
• In geval van storingen of beschadiging van het apparaat: zekeringen in
de huisinstallatie uitschakelen.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen
worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen
grote gevaren ontstaan. Wend u bij
reparaties altijd tot onze service-afdeling of uw vakhandel.
Veiligheid voor kinderen
• Kleine kinderen nooit alleen laten terwijl het apparaat in gebruik is.
• Deze oven heeft een kinderslot.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het huishoudelijk koken,
braden en bakken van gerechten.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten
van elektrische apparaten op stopcontacten vlakbij het apparaat. Zorg
ervoor dat aansluitsnoeren niet on-
der de hete ovendeur beklemd raken.
• Waarschuwing: Gevaar voor verbranding! Tijdens het gebruik wordt
de ovenruimte heet.
• Waarschuwing: Open in geen geval de ovendeur tijdens het
stomen! Door de ontsnappende
stoom kan vochtschade aan meubels ontstaan. Vermijd direct contact
met de ontsnappende stoom.
• Wanneer u alcoholische ingrediënten
in de oven gebruikt, kan er eventueel
een licht ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Doe de deur in dit
geval voorzichtig open. Houd daarbij
gloeiende voorwerpen, vonken of
vuur uit de buurt.
Aanwijzing met betrekking tot
acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve
bruining van levensmiddelen, met
name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de gezondheid
door acrylamide veroorzaken. Om
die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
Op deze manier voorkomt u beschadiging van het apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie en plaats geen bakplaten,
pannen, enzovoort op de bodem
omdat daarmee het email van de
oven door de ontstane hitteconcentratie wordt beschadigd.
6 electrolux veiligheidsvoorschriften
• Fruitsappen die van de bakplaat
druppelen, veroorzaken vlekken die
niet kunnen worden verwijderd. Gebruik een diepe bakplaat voor gebak
dat erg vochtig is.
• Plaats geen gewicht op de geopende ovendeur.
• Giet water nooit rechtstreeks in de
hete oven. Hierdoor kan het email
worden beschadigd en kunnen verkleuringen ontstaan.
• Als gevolg van heftige stoten, vooral
op de randen van de buitenste glasplaat, kan het glas breken.
• Bewaar geen brandbaar materiaal in
de oven. Bij het inschakelen van de
oven kan dit ontbranden.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven. Het email kan hierdoor beschadigd raken.
• Bewaar na het uitschakelen van de
koelventilator geen open gerechten
in de oven. In de ovenruimte of op de
deurruiten kan vocht neerslaan dat
ook op uw meubelen terecht kan komen.
Informatie emaillaag
Kleurveranderingen van de emaillaag
van de oven als gevolg van het gebruik
zijn niet van invloed op de deugdelijkheid van het apparaat voor regulier of
contractueel gebruik. Dit zijn derhalve
geen gebreken in de zin van het recht op
garantie.
beschrijving van het apparaat electrolux 7
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Lichtbalk
Deurgreep
Bakovendeur
Het apparaat schakelt zich na 2 minuten uit, als er geen functie geselecteerd is en er niets aan het
apparaat gewijzigd is. De lichtbalk
blijft echter branden.
Om de lichtbalken uit te schakelen,
dient u het apparaat met in en vervolgens weer uit te schakelen.
8 electrolux beschrijving van het apparaat
Bedieningspaneel
Oven - indicaties
Waterlade
Functietoetsen
Oven
Uitrusting oven
Grillverwarmingselementen
Inzetniveaus
Ovenverlichting
Vetfilter
Verwarmingselement in
de achterwand
Ventilator
Stoomgenerator/stoomrozet
Uitneembaar inschuifrooster
beschrijving van het apparaat electrolux 9
Accessoires oven
Rooster
Voor servies, bak- en braadvormen,
braden en grillen.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
10 electrolux voor het in gebruik nemen
Voor het in gebruik nemen
Dagtijd instellen en wijzigen
De oven functioneert alleen als u de
tijd hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of
na een stroomstoring knippert het symbool voor Dagtijd
automatisch.
1. Om een reeds ingestelde tijd te veranderen drukt u de tijdtoets
Klokfuncties zo vaak in, tot het
symbool voor Dagtijd
knippert.
2. Met de toets
stellen.
of
de juiste tijd in-
Na ca. 5 seconden stopt het knipperen
en geeft de klok de ingestelde tijd aan.
Het apparaat is klaar voor gebruik.
U kunt de dagtijd alleen veranderen,
wanneer de kinderbeveiliging is uitgeschakeld, de klokfuncties
Kookwekker , Duur
of
Einde
niet zijn ingesteld en er
geen ovenfunctie is ingesteld.
voor het in gebruik nemen electrolux 11
Eerste reiniging
Alvorens de oven in gebruik te nemen,
moet u hem reinigen.
Let op: Gebruik geen scherpe
schuurmiddelen! U zou de oppervlakken kunnen beschadigen.
Gebruik bij ovens met een metalen
voorzijde de hiervoor in de handel
verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
1. Open de ovendeur.
De verlichting in de oven is nu ingeschakeld.
2. Neem alle accessoires en geleiderails uit de oven en reinig deze met
een warm sopje.
3. Maak de oven ook schoon met een
warm sopje en droog hem daarna.
4. Veeg de voorzijde van de oven af
met een vochtige doek.
Zo leert u het apparaat kennen
Om het apparaat uit te proberen of alle
bedieningsstappen uit te voeren, kan de
testfunctie worden gebruikt. De oven
wordt niet warm.
Testfunctie inschakelen
1. Schakel het apparaat met de
toets Aan/Uit uit.
2. Houd de toetsen Programma's voor
bakken en braden
en tegelijk
ingedrukt totdat een signaal klinkt en
in de indicatie ”d“ brandt.
Testfunctie uitschakelen
1. Schakel het apparaat met de
toets Aan/Uit uit.
2. Houd de toetsen Programma's voor
bakken en braden
en tegelijk
ingedrukt totdat een signaal klinkt
en in de indicatie ”d“ dooft.
12 electrolux bedienen van de oven
Bedienen van de oven
De elektronische ovenbesturing
Het indicatieveld
Temperatuur/Dagtijd
Stomen
Klokfuncties/bedrijfstijd
Geheugen: P / Test: d
Ovenfuncties
Symbool thermometer
Programma's voor bakken en braden
bedienen van de oven electrolux 13
Het bedieningsveld
Ovenfunctie - selectie
Toets Aan/Uit
Snelverwarmen
Programma's voor bakken en braden
Algemene aanwijzingen
• Het apparaat moet eerst met behulp
van de toets Aan/Uit worden ingeschakeld.
• Als de geselecteerde functie is ingeschakeld, begint de oven warm te
worden respectievelijk de ingestelde
tijd te verstrijken.
• Als de ingestelde temperatuur wordt
bereikt, gaat er een signaal af.
• De ovenverlichting wordt ingeschakeld zodra een ovenfunctie start of
de deur van de oven wordt geopend.
De ovenverlichting wordt na 10 minuten uitgeschakeld, als de deur
opent staat en het apparaat is uitgeschakeld.
• Het apparaat met behulp van de
toets Aan/Uit uitschakelen.
Klokfuncties
Toets
Toets
Memoryfunctie
14 electrolux bedienen van de oven
Ovenfunctie selecteren
1. Apparaat met de toets Aan/Uit inschakelen.
2. Toets Ovenfuncties zo vaak indrukken tot de gewenste ovenfunctie verschijnt.
• Op het temperatuurdisplay verschijnt
een voorstel voor de temperatuur.
• Als de voorgestelde temperatuur niet
binnen ca. 5 seconden wordt gewijzigd, begint de oven te verwarmen.
Oventemperatuur wijzigen
Met de toets of de temperatuur
naar boven of naar beneden wijzigen.
De instelling vindt plaats in stappen van
5 °C.
Thermometersymbool
• Het langzaam oplopende
thermometersymbool geeft aan in
hoeverre de oven al is opgewarmd.
• De drie na elkaar oplichtende segmenten van het
thermometersymbool geven aan
dat de functie Snelverwarmen in bedrijf is.
Ovenfunctie wijzigen
Voor het wijzigen van de ovenfunctie de
toets Ovenfuncties zo vaak indrukken tot de gewenste ovenfunctie wordt
aangegeven.
bedienen van de oven electrolux 15
Oven uitschakelen
Apparaat met de toets Aan/Uit
schakelen.
uit-
Koelventilator
Zodra de oven in gebruik wordt genomen wordt de ventilator automatisch ingeschakeld om de
oppervlakken van het apparaat koel
te houden. Nadat de oven is uitgeschakeld blijft de ventilator nog verder lopen om het apparaat af te
koelen en wordt dan automatisch
uitgeschakeld.
16 electrolux bedienen van de oven
Snelverwarmen
Na het selecteren van een ovenfunctie
kan met behulp van de extrafunctie
Snelverwarmen de lege oven in relatief
korte tijd worden voorverwarmd.
Let op: Te garen producten a.u.b.
eerst in de ovenplaatsen, als Snelverwarmen beëindigd is en de oven
in de gewenste functie werkt.
1. Gewenste ovenfunctie instellen (bijv.
Hete lucht met ringvormig
verwarmingselement ) en starten.
Evt. temperatuurvoorstel wijzigen.
2. Toets Snelverwarmen
indrukken.
Het symbool brandt.
De achtereenvolgend knipperende balken geven aan dat Snelverwarmen inwerking is.
Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur branden de balken van de temperatuurindicatie. Er klinkt een zoemer.
Het symbool gaat uit.
De oven verwarmt nu in de vooringestelde ovenfunctie en temperatuur verder. U
kunt de te garen producten nu in de
oven plaatsen.
bedienen van de oven electrolux 17
Ovenfuncties
Voor de oven zijn de volgende functies
beschikbaar:
Ovenfunctie
Toepassing
Verwarmingselement/ventilator
Vital Stomen
Voor groente, aardappels, rijst, deegwaren en andere bijgerechten.
Stoomgenerator,
ventilator
Interval stomen
Voor het bakken, braden en
opwarmen van gekoelde en bevroren
etenswaren.
Hetelucht (75%) en
stoomgenerator (25%)
worden afgewisseld
Hete lucht met
Voor het bakken op maximaal drie Verwarmingselement
ringvormig
niveaus tegelijk.
achterwand, ventilator
verwarmingselem
ent
Heteluchtgrillen
Voor het braden van grotere stukken Grill, ventilator
vlees of gevogelte op één niveau. Deze
functie is ook geschikt voor gratineren en kort bakken.
Grill
Voor het grillen van vlakke levensmid- Grill
delen en om te roosteren.
Ontdooien/Drogen
Voor het onrdooien en drogen van
kruiden fruit of groenten.
Lage temperatuur Voor het bereiden van bijzonder mals
garen
en sappig braadvlees.
Verwarmingselementachterwand, ventilator
Verwarmingselement
in de achterwand,
ventilator
18 electrolux bedienen van de oven
Rooster en baakplaat plaatsen
Uittrek- en kantelbeveiliging
Ter beveiliging tegen het uittrekken,
hebben alle inschuifdelen aan de
linker kant een kleine bolling naar
onderen.
Schuif de inschuifdelen er zo in dat
de bolling in het bakgedeelte zich
achterin bevindt. Deze bolling is ook
belangrijk voor de kantelbeveiliging
van de inschuifdelen.
Plaats de bakplaat:
Schuif de bakplaat tussen de geleidestangen van het gekozen niveau.
Rooster plaatsen:
Plaats het rooster zodanig, dat de beide
voetjes naar onder wijzen.
Schuif het rooster tussen de geleidestangen van het gekozen niveau.
Door de verhoogde lijst die om het
rooster loopt, is het vaatwerk bovendien beschermd tegen afglijden.
bedienen van de oven electrolux 19
Vetfilter plaatsen/verwijderen
Het vetfilter alleen gebruiken bij het
braden, om het verwarmingselement in
de achterwand te beschermen tegen
vetspatten.
Vetfilter plaatsen
Vetfilter bij de greep vastpakken en de
beide steuntjes van boven naar beneden in de opening tegen de achterwand van de oven (ventilatoropening)
plaatsen.
Vetfilter verwijderen
Het vetfilter bij de greep vastpakken en
naar boven uit de oven nemen.
20 electrolux bedienen van de oven
Stoomfuncties
Let op: De stoomfuncties moeten
altijd in combinatie met de klokfuncties Duur
of Einde
worden ingesteld (zie hoofdstuk
Klokfuncties Duur /Einde ).
Let op: Gebruik uitsluitend water als
vloeistof!
Er klinkt een zoemtoon als het water
op is. Kort na het bijvullen van het
water wordt de zoemtoon automatisch uitgeschakeld.
Door de automatische, ca. 5 minuten durende verdamping aan het
einde van de bereidingstijd en de
opwarmtijd van ca. 2 minuten zijn
instellingen van minder dan
10 minuten niet zinvol.
Bij het openen van de deur ontsnapt
nog stoom.
bedienen van de oven electrolux 21
Vital Stomen
1. Water (ca. 700 ml) niet direct in de
stoomgenerator, maar via de waterlade in het bedieningspaneel gieten.
De watervoorraad is toereikend voor ca.
30 minuten.
2. Met de toets Aan/Uit de oven inschakelen.
3. Met de toets Ovenfuncties de
functie Vital Stomen
kiezen en
met de toets
of de gewenste
temperatuur instellen
(bereik 50°C - 96°C).
4. Met de toets Klokfuncties de
functie Duur
of Einde
kiezen
en met de toets of de gewenste
bereidingstijd of uitschakeltijd instellen. Na ca. 2 minuten is de eerste
stoom zichtbaar. Een enkelvoudige
signaaltoon meldt wanneer de bereidingstemperatuur van ca. 96°C is
bereikt.
Een drievoudige signaaltoon geeft het
einde van de bereidingstijd aan.
5. Met de toets Aan/Uit de signaaltoon en de oven uitschakelen.
Zuig na het afkoelen van de oven het
restwater met een spons uit de stoomgenerator en wrijf eventueel na met een
paar druppels azijn.
Laat de deur van de oven open staan,
zodat de oven volledig kan drogen.
22 electrolux bedienen van de oven
Interval stomen
De voortdurende overgang van hete
lucht in stoom vindt automatisch plaats.
1. Water (ca. 250 ml) niet direct in de
stoomgenerator, maar via de waterlade in het bedieningspaneel gieten.
2. Met de toets Aan/Uit de oven inschakelen.
3. Met de toets Ovenfuncties de
functie Interval stomen
kiezen
en met de toets of de gewenste
temperatuur instellen.
4. Met de toets Klokfuncties de
functie Duur
of Einde
kiezen
en met toets of de gewenste
bereidingstijd of uitschakeltijd instellen.
Ga verder te werk zoals bij Vital
Stomen
.
bedienen van de oven electrolux 23
Extra functies
Bak-/braadprogramma’s
Gebruik voor deze functie de vastgelegde recepten.
Programma selecteren
1. Met de toets Aan/Uit de oven inschakelen. Toets bak-/
braadprogramma’s
zo vaak indrukken tot in het display het gewenste programma verschijnt (P 1
tot en met P12).
– In het functiedisplay verschijnt het
symbool voor de bijbehorende
ovenfunctie.
– In het tijddisplay verschijnt de bereidingstijd, het symbool voor
Duur
licht op.
– Toets Klokfuncties indrukken,
vervolgens toets of indrukken
om de tijd te wijzigen.
– Na ca. 5 seconden wordt de oven
ingeschakeld.
2. Als de tijd is verstreken, klinkt er
twee minuten lang een signaal. Het
symbool voor Duur
knippert.
De oven wordt uitgeschakeld.
3. Druk op een willekeurige toets om
het signaal uit te schakelen.
Start uitstellen
De start van de bereidingstijd kan worden uitgesteld (zie Klokfuncties
Einde ).
Bereidingstijd voortijdig beëindigen
Met de toets Aan/Uit de oven uitschakelen.
24 electrolux bedienen van de oven
Memoryfunctie
Met de memoryfunctie kan één instelling
die telkens weer wordt gebruikt, worden
opgeslagen.
1. Ovenfunctie, temperatuur en eventueel de klokfuncties Duur
en/of
Einde
instellen.
2. De toets Memoryfunctie
ca. 2 seconden ingedrukt houden
totdat er een signaal klinkt. De instelling is nu opgeslagen.
Om een andere instelling op te slaan
opnieuw de toets Memory functie
ca. 2 seconden lang indrukken. De
eerder opgeslagen instelling wordt
door deze instelling vervangen.
Starten van de memoryfunctie
1. Met de toets Aan/Uit de oven inschakelen.
2. Met de toets Memoryfunctie
de
opgeslagen instelling oproepen.
bedienen van de oven electrolux 25
Klokfuncties
Tijdindicaties
Dagtijd Duur/Einde/Bedrijfstijd
Klokfuncties
Klokfuncties
Insteltoetsen
Kookwekker
Om een korte tijd in te stellen. Na afloop
klinkt een signaal.
Deze functie heeft geen invloed op de
werking van de oven.
Duur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer
moet worden uitgeschakeld.
Dagtijd
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen
(zie ook het hoofdstuk „Voor het in gebruik nemen“).
Algemene aanwijzingen
• Na het kiezen van een klokfunctie
knippert het bijbehorende symbool
ca. 5 seconden. Gedurende deze
tijd kan met de toets
of de gewenste tijd worden ingesteld of veranderd.
• Na het instellen van de gewenste tijd
knippert het symbool nogmaals gedurende ca. 5 seconden. Daarna
gaat het symbool branden. De ingestelde Kookwekker
begint te lopen.
• De ingestelde tijd voor Duur
en
Einde
begint na het starten van
de gekozen functie te lopen.
26 electrolux bedienen van de oven
Kookwekker
1. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken, tot het symbool
Kookwekker
knippert.
2. Stel met de toets of
te kookwekker in
(max. 99,00 minuten).
de gewens-
Na ca. 5 seconden geeft de indicatie de
resterende tijd aan.
Het symbool Kookwekker
brandt.
Na het verstrijken van de ingestelde tijd
klinkt er gedurende 2 minuten een
zoemer.
“0.00“ brandt en het symbool voor
Kookwekker
knippert.
Zoemer uitschakelen:
Door op een willekeurige toets te drukken.
bedienen van de oven electrolux 27
Duur
1. Ovenfunctie en met de toets of
temperatuur kiezen.
2. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken, tot het symbool Duur
knippert.
3. Met de toets
of
gaartijd instellen.
de gewenste
De oven wordt ingeschakeld. Het symbool voor Duur
brandt.
Door het herhaald indrukken van de
toets Klokfuncties kan de actuele
dagtijd worden ingesteld.
Na het verstrijken van de tijd klinkt er gedurende 2 minuten een zoemer. De
oven wordt uitgeschakeld.
“0.00“ wordt aangegeven en het symbool voor Duur
knippert.
Zoemer uitschakelen:
Door op een willekeurige toets te drukken.
28 electrolux bedienen van de oven
Einde
1. Ovenfunctie en met de toets of
temperatuur kiezen.
2. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken, tot het symbool voor
Einde
knippert.
3. Met de toets of de gewenste uitschakeltijd instellen.
De symbolen voor Einde
en Duur
branden.
De oven wordt automatisch ingeschakeld.
Door het herhaald indrukken van de
toets Klokfuncties kan de actuele
dagtijd worden opgevraagd.
Na het verstrijken van de tijd klinkt er gedurende 2 minuten een zoemer. De
oven wordt uitgeschakeld.
“0.00“ wordt aangegeven en de symbolen voor Einde
en Duur
knipperen.
Zoemer uitschakelen:
Door op een willekeurige toets te drukken.
bedienen van de oven electrolux 29
Duur
en Einde
gecombineerd
Duur
en Einde
kunnen gelijktijdig worden gebruikt wanneer de
oven op een later tijdstip automatisch moet worden in- en uitgeschakeld.
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Met de functie Duur
kunt u de benodigde gaartijd voor het gerecht instellen, bijvoorbeeld 1 uur.
3. Met de functie Einde
het tijdstip
instellen, waarop het gerecht klaar
moet zijn,
bijvoorbeeld: 14.05 uur.
De symbolen voor Duur
en Einde
branden.
De oven wordt automatisch op het berekende tijdstip ingeschakeld,
bijvoorbeeld: 13.05 uur.
Na het verstrijken van de ingestelde
duur klinkt er gedurende 2 minuten een
zoemer en wordt de oven automatisch
uitgeschakeld,
bijvoorbeeld: 14.05 uur.
30 electrolux bedienen van de oven
Overige functies
Indicatie-uitschakeling
U kunt energie besparen door de indicatie uit te schakelen.
Indicatie uitschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig met
de
toets Aan/Uit uit. Er mag geen
restwarmte worden aangegeven.
2. Druk net zo lang tegelijk op de toetsen Klokfuncties en totdat de
indicatie donker wordt
De indicatie wordt automatisch ingeschakeld wanneer het apparaat
weer in gebruik wordt genomen.
Wanneer u het apparaat weer uitschakelt, gaat de indicatie weer uit.
Wanneer u wilt dat de dagtijd weer
blijvend wordt aangegeven, moet u
de indicatie weer inschakelen.
Indicatie inschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig met
de toets Aan/Uit uit.
2. Houd de toetsen Klokfuncties en
tegelijk ingedrukt, totdat de indicatie weer verschijnt.
bedienen van de oven electrolux 31
Kinderbeveiliging
Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld, kan het apparaat niet meer worden
gebruikt
Kinderbeveiliging inschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit
met de toets Aan/Uit . Er mag
geen oven-functie zijn gekozen.
2. Houd de toetsen programma's bakken en braden
en gelijktijdig ingedrukt, tot op het display SAFE
verschijnt.
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld
Kinderbeveiliging uitschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit
met de toets Aan/Uit .
2. Houd de toetsen programma's bakken en braden
en tegelijk ingedrukt, tot op het display SAFE
uitgaat.
De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld
en het apparaat is weer klaar voor gebruik.
32 electrolux bedienen van de oven
Toets-zoemer
Toets-zoemer uitschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig met
de toets Aan/Uit uit.
2. Houd de toetsen
en tegelijk ingedrukt, totdat een zoemer klinkt
(ca. 2 seconden).
De toets-zoemer is nu uitgeschakeld.
Toets-zoemer inschakelen
Houd de toetsen
en tegelijk ingedrukt, totdat een zoemer klinkt (ca. 2
seconden).
De toets-zoemer is nu weer ingeschakeld.
Veiligheidsuitschakeling van de
oven
Wanneer de oven na een bepaalde
tijd niet wordt uitgeschakeld of
wanneer de temperatuur niet wordt
veranderd, dan wordt de oven automatisch uitgeschakeld.
In de temperatuurindicatie knippert
de temperatuur die als laatste is ingesteld en er klinkt een zoemer.
De oven wordt uitgeschakeld bij een
oventemperatuur van:
30 - 120°C
120 - 200°C
200 - 250°C
na
na
na
12,5 uur
8,5 uur
5,5 uur
Op het display verschijnt UIT.
Ingebruikname na veiligheidsuitschakeling
Schakel de oven helemaal uit.
Daarna kunt u de oven weer in gebruik
nemen.
toepassingen, tabellen en tips electrolux 33
Toepassingen, tabellen en
tips
Bereiden met stoom
Voor het bereiden met stoom gebruikt u
de ovenfuncties Vital Stomen
of Interval stomen
.
Waarschuwing: Open in geen geval
de ovendeur tijdens Vital Stomen
s
Let op:Gebruik uitsluitend water als
vloeistof!
Kookgerei voor stoomgaren
• Voor het bereiden met stoom dient u
hitte- en roestbestendige materialen
te gebruiken.
• Chroomstalen kookgerei is zeer geschikt (zie Extra accessoires).
Gebruiksniveaus
• Raadpleeg de volgende tabellen
voor het gebruiksniveau. De
gebruiksniveaus worden van onderen naar boven geteld.
Algemene aanwijzingen
• Indien de bereidingstijd langer is dan
30 minuten of als u grote hoeveelheden wilt stoomgaren moet u onderweg water bijvullen.
• Neem bij de ovenfunctie Vital
Stomen
het vetfilter uit de
oven, omdat de bereiding anders
langer duurt.
• Als u het apparaat langere tijd niet
gebruikt, spoel dan de waterschuiflade, de slangen en de stomer
grondig door (zie het hoofdstuk Reiniging en onderhoud).
Aanwijzingen bij de tabellen Vital
Stomen en Interval stomen
In de volgende tabellen vindt u een keuze aan gerechten met de bijbehorende
temperaturen, bereidingstijden en
gebruiksniveaus.
• De temperaturen en bereidingstijden
zijn richtwaarden. De waarden zijn
namelijk afhankelijk van de
samenstelling en de grootte van het
product dat gaar moet worden, de
hoeveelheid en het kookgerei.
• Als u geen concrete aanwijzingen
kunt vinden voor uw eigen recept,
kijkt u dan bij een soortgelijk product.
• Tenzij anders aangegeven, gelden
de waarden in de tabellen voor het
plaatsen van een gerecht in de koude oven.
34 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Vital Stomen
De bereidingswijze Vital Stomen
is
geschikt voor alle levensmiddelen, vers
of bevroren. Met deze functie kunt u
groente, vlees, vis, deegwaren, rijst,
maÔs, griesmeel en eieren bereiden,
opwarmen, ontdooien, pocheren of
blancheren.
Menuís bereiden
Complete menu's kunnen in ÈÈn enkele
gang bereid worden. Idealiter dienen
gerechten gekozen te worden, die gelijksoortige bereidingstijden nodig hebben. Daardoor wordt vermeden dat
afzonderlijke componenten niet voldoende of te gaar worden.
De benodigde hoeveelheid water is afhankelijk van de grootte, voor de gekozen afzonderlijke componenten
aangegeven hoeveelheid water. Raadpleeg de tabel voor aanwijzingen.
De gerechten moeten daarvoor in geschikte schalen op het rooster geplaatst
worden. De afstand tussen de roosters
kan zo afgesteld worden, dat de stoom
elk gerecht kan bereiken.
Bij het garen van de gerechten moet de
hoeveelheid water van de rijst, afwijkend
van wat in de tabel wordt aangegeven,
in de verhouding 1 : 1,5 tot 1 : 2 worden
verhoogd.
Steriliseren van potten
De functie Vital Stomen
maakt het
mogelijk potten, bijv. babyflessen met
behulp van stoom te steriliseren. Daarvoor dient u de schoongemaakte potten
met de opening naar beneden in het
midden op het rooster op het
1e inzetniveau te plaatsen. De potten
een beetje schuin in de gaarruimte zetten. De maximale hoeveelheid water
(650 ml) toevoegen en een tijdsduur van
40 min. bij 96°C instellen.
toepassingen, tabellen en tips electrolux 35
Tabel Vital Stomen
Vital Stomen
Product
Water toevoegen in waterlade
ml
TempeInzet-niratuur
veau
°C
Tijd in
min.
Risotto
400
96
2
25-30
Rijst (met gelijke hoeveelheid vloeistof)
550
96
2
35-40
Mais (polenta, met 3 keer zoveel
vloeistof)
550
96
2
35-40
Aardappelen in de schil, middelgroot
700
96
2
45-55
Aardappelen
550
96
2
35-40
Ratatouille
400
96
2
25-30
Spruitjes
550
96
2
30-35
Broccoli in roosjes
550
96
2
25-30
Bloemkool, heel
700
96
2
40-45
Bloemkool in roosjes
600
96
2
30-35
Zuurkool
700
96
2
50-60
Tomaten, heel
250
96
2
15-20
Rode bieten, heel
550
96
2
60-70
Koolrabi/selderij/venkel
gesneden
550
96
2
35-40
Courgette, gesneden
400
96
2
20-25
Wortels, gesneden
550
96
2
30-35
Groenten ontdooien
550
60
2
30-35
Groente ontdooien en koken
550
96
2
30-35
Groente blancheren
250
96
2
12-15
Bonen blancheren
250
96
2
20-22
Bonen TK
650
96
2
30-40
Kippenborst
500
96
2
30-40
Ham, 1000 g
700
96
2
50-75
Kasselerrib 600-1000 g
700
96
2
45-55
Gevulde paprika
500
96
2
30-40
Worst / braadworst
250
90
2
15-20
36 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Vital Stomen
Product
Water toevoegen in waterlade
ml
TempeInzet-niratuur
veau
°C
Tijd in
min.
Gehaktbrood opwarmen
in plakken van 1 cm
400
96
2
20-25
Visfilet ca. 1000 g
650
96
2
35-40
Platvisfilet ca. 300 g
300
80
2
15-20
Visfilet, diepgevroren 500-800 g
650
96
2
30-40
Forel 170-300 g
400
85
2
15-25
Pudding / flan in afzonderlijke porties
500
96
2
25-35
Bouillon met ei
500
96
2
25-35
Gestoomde meelballen
500
96
2
30-35
Eieren, zachtgekookt
200
96
2
8-10
Eieren, middelhard
200
96
2
10-12
Eieren, hardgekookt
200
96
2
15-20
De gegeven tijden zijn richtwaarden, aan te passen naar gelang van grootte en hoeveelheid.
toepassingen, tabellen en tips electrolux 37
Hete lucht met ringvormig
verwarmingselement en Vital Stomen gecombineerd
Met de combinatie van Hete lucht met
ringvormig verwarmingselement
en
Vital Stomen
kunnen na elkaar en
bij Vital Stomen
dan tegelijkertijd
vlees, groenten en bijgerechten in de
oven bereid worden, zodat ze
tegelijkertijd klaar zijn om te serveren.
• Braadt het vlees aan met de ovenfunctie Hete lucht met ringvormig
verwarmingselement .
• Plaats de schoongemaakte groente
en bijgerechten op hittebestendig
servies bij het vlees in de oven.
• Start de functie Vital Stomen
en
laat alles samen gaar worden.
U kunt de functie Vital Stomen
pas starten als de oven een tot een
temperatuur van ca. 80°C is afgekoeld (zie temperatuur indicatie).
Om de oven sneller te laten afkoelen
kunt u de ovendeur openzetten.
Tabel Hete lucht met ringvormig verwarmingselement en Vital Stomen gecombineerd
Hete lucht met
ringvormig
verwarmingselement
Product
Vital Stomen
(max. 650ml water toevoegen)
Temp.
in °C
Vlees
Tijd in
min.
Vlees en
bijgerechten
Tijd in min.
Inzetniveau
Rundvlees 1 kg
Spruitjes, polenta
180
60-70
30-35
1
3
Varkensvlees 1 kg,
aardappelen, groente,
jus
180
60-70
30-35
1
3
Kalfsvlees 1 kg,
rijst, groente
180
50-60
30-35
1
3
De gegeven tijden en temperaturen zijn richtwaarden, aan te passen naar gelang van grootte en
hoeveelheid.
Bij het overschakelen op Vital Stomen moet de
kerntemperatuur van het vlees bij 60-63°C liggen.
38 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Interval stomen
De bereidingswijze Interval stomen
is met name geschikt voor het aanbraden van grote stukken vlees en voor het
ontdooien en opwarmen van al gare gerechten die in porties zijn verdeeld.
Tabel Interval stomen
Bereiden op meerdere inzetniveaus
Interval stomen
(max. 250ml water toevoegen)
Temperatuur in °C
Tijd
in min.
Gebruiksniveaus
Opwarmen van menu
6 borden Ø 24 cm
110
15-20
2 en 4
Gebraden varkensvlees 1000 g
180
90-100
2
Gebraden rundvlees 1000 g
180
90-100
2
Gebraden kalfsvlees 1000 g
180
80-90
2
Leverkaas, rauw 500 g
180
30-40
2
Weense worstjes/witte worsten
85
15-20
2
Casseler rib 600-1000 g
(2 uur in water leggen)
180
60-70
2
Kip 1000 g
200
45-55
2
Eend 1500-2000 g
180
60-75
2
Gans 3000 g
170
130-170
1
Visfilets
90
20-30
2
Aardappelgratin,
Aardappelgratin met bieslook
190
40-50
2
Pastaschotel
180
35-45
2
Lasagne
180
45-50
2
Verschillende soorten brood
500-1000 g
180-190
50-60
2
Broodjes 40-60 g
210-220
20-25
3
Vers gebakken broodjes 30-40 g
220
10-15
3
Vers gebakken broodjes 30-40 g TK
220
10-15
3
Vers gebakken baguettes 40-50 g
200
10-15
3
Vers gebakken baguettes 40-50 g TK
200
10-15
3
Soort product
Hele braadstukken voor het opwarmen in
stukken snijden.
De opgegeven tijden en temperaturen zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van de
grootte en hoeveelheid.
toepassingen, tabellen en tips electrolux 39
Bakken
Ovenfunctie: Hete lucht met
ringvormig verwarmingselement
Bakvormen
• Voor Hete lucht met ringvormig
verwarmingselement
zijn ook
vormen van licht metaal geschikt.
Inbrengsleuven
• Met Hete lucht met ringvormig
verwarmingselement
kunt u op
maximaal 2 bakplaten tegelijk bakken:
1 bakplaat:
bijvoorbeeld inzetniveau 2
1 bakvorm:
bijvoorbeeld inzetniveau 1
2 bakplaten:
bijvoorbeeld inzetniveau 2 en 4
40 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Algemene aanwijzingen
U kunt met Hete lucht met ringvormig
verwarmingselement
ook twee vormen tegelijk naast elkaar op het rooster
bakken. De baktijd duurt nauwelijks langer.
Bij diepgevroren gerechten kunnen
de geplaatste bakplaten tijdens het
gaarproces kromtrekken. Dit wordt
veroorzaakt door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren gerecht en de
oventemperatuur. Als de bakplaten
zijn afgekoeld trekken ze weer
recht.
Aanwijzigen bij de baktabellen
In de tabellen vindt u een keuze aan gerechten met de bijbehorende temperatuurvoorschriften, gaartijden en
gebruiksniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn
richtwaarden. De waarden zijn namelijk afhankelijk van de samenstelling van het deeg, de hoeveelheid en
de bakvorm.
• Als u voor de eerste keer gaat bakken, raden wij aan de laagste temperatuurwaarde in te stellen en pas als
het nodig is een hogere temperatuur
te kiezen (bijvoorbeeld wanneer het
gebak niet bruin genoeg is of wanneer de baktijd te lang is).
• Als u geen concrete aanwijzingen
kunt vinden voor uw eigen recept,
kijkt u dan bij een soortgelijk gebak.
• Bij het op meerdere niveaus bakken
van gebak op platen of in vormen
kan de baktijd 10-15 minuten langer
zijn.
• Bereid vochtig gebak, zoals bijvoorbeeld pizza's en vruchtengebak, op
één niveau.
• Als het gebak niet overal even hoog
is, wordt het gebak in het begin van
het bakproces niet overal even bruin.
Verander in dit geval de temperatuurinstelling niet. In de loop van
het bakproces wordt het gebak
overal even bruin.
• Uw nieuwe oven kan een ander bak/braadgedrag vertonen als uw oude
apparaat. Pas daarom de instellingen (temperatuur, baktijden) en inzetniveaus zoals u die gewend bent
aan de aanbevelingen in de onderstaande tabel aan.
Bij langere baktijden kunt u de oven
ca. 10 minuten voor het einde van
de baktijd uitschakelen en gebruik
maken van de restwarmte.
Tenzij anders aangegeven, gelden
de waarden in de tabellen voor het
plaatsen van een gerecht in de koude oven.
toepassingen, tabellen en tips electrolux 41
Backtabel
Bakken op één inzetniveau
Hete lucht met ringvormig
verwarmingselement
Soort
gebak
Inzet-niveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Tulband
1
160-170
0:50-1:10
Zandgebak/koningstaart
1
150-170
1:10-1:30
Biscuittaart
1
160-180
0:25-0:40
Taartbodem van zandtaartdeeg
2
170-190
0:10-0:25
Taartbodem van roerdeeg
2
150-170
0:20-0:25
Dichte appeltaart
1
160-180
0:50-1:00
Appeltaart (2vormen Ø 20cm,
diagonaal geplaatst)
1
180-190
1:05-1:20
Hartige taart (bijv. quiche lorraine)
2
170-190
0:30-1:10
Kwarktaart
1
160-180
1:00-1:30
Gistbroodje/-krans
1
160-180
0:30-0:40
Kerststol
1
160-180
0:40-1:00
Brood (roggebrood)
-eerst
-dan
1
180-200
0:45-0:60
Roomsoezen/tompoezen
2
170-190
0:30-0:40
Biscuitrol
2
200-2201)
0:08-0:15
Kruimelgebak droog
2
160-180
0:20-0:40
Boter-/suikerkoek
2
170-1901)
0:15-0:30
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)1)
2
160-180
0:25-0:50
Vruchtentaart op zandtaartdeeg
2
170-190
0:40-1:20
Plaatkoek met kwetsbaar beleg (bijv.
kwark, room, honing)
2
150-170
0:40-1:20
Pizza (met veel beleg)
2
190-2101)
0:20-0:40
2
2301)
0:12-0:20
Turks brood
2
1)
0:10-0:20
Zwitsers fruitpuddinkje
2
Gebak in vormen
Gebak op het bakblik
Pizza (dun)
230
190-210
0:35-0:50
42 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Hete lucht met ringvormig
verwarmingselement
Soort
gebak
Inzet-niveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Koekjes van zandtaartdeeg
2
160-180
0:06-0:20
Sprits
2
160
0:10-0:40
Koekjes van roerdeeg
2
160-180
0:15-0:20
Schuimgebak, baiser
2
80-100
2:00-2:30
Bitterkoekjes
2
100-120
0:30-0:60
Koekjes van gistdeeg
2
160-180
0:20-0:40
Koekjes van bladerdeeg
2
180-2001)
0:20-0:30
Broodjes
2
210-230
0:20-0:35
Koekjes
Kleine cakejes (20 stuks/blik)
2
1)
170
0:20-0:30
Temperatuur ºC
Tijd
uur: min.
1) Oven voorverwarmen
Op verschillende inzetniveaus bakken
Soort gebak
Hete lucht met
ringvormig
verwarmingselement
Inzetniveau van onderaf
2 niveaus
Koekjes
Zandkoekjes
2/4
160-180
0:15-0:35
Sprits
2/4
160
0:20-0:60
Roerdeegkoekjes
2/4
160-180
0:25-0:40
Eiwitgebak, schuimgebak
2/4
80-100
2:10-2:50
Bitterkoekjes
2/4
100-120
0:40-1:20
Gistkoekjes
2/4
160-180
0:30-0:60
Bladerdeegkoekjes
1) Oven voorverwarmen.
2/4
1)
180-200
0:30-0:50
toepassingen, tabellen en tips electrolux 43
Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van het ge- Verkeerde inschuifhoogte
bak is te licht van kleur
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in (wordt
klef, papperig, vochtig)
Te hoge baktemperatuur
Baktemperatuur iets lager instellen
Te korte baktijd
Baktijd verlengen
Baktijden kunnen niet worden verkort door een hogere baktemperatuur
Te veel vocht in het deeg
Gebruik minder vloeistof
Let op de kneedtijden, in het bijzonder bij het gebruik van keukenmachines
Te lage baktemperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Gebak is te droog
Gebak wordt ongelijkma- Te hoge baktemperatuur en te
tig bruin
korte baktijd
Gebak wordt niet gaar
binnen de aangegeven
baktijd
Baktemperatuur lager instellen
en baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig verdeeld
Het deeg gelijkmatig over de
bakplaat verdelen
Vetfilter is geplaatst
Vetfilter verwijderen
Te lage temperatuur
Baktemperatuur iets hoger instellen
Vetfilter is geplaatst
Vetfilter verwijderen
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
Hete lucht met ringvormig
verwarmingselement
Gerecht
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd
uur: min.
Pastaschotel
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
1
180-200
0:25-0:40
Gegratineerde groente1)
1
160-170
0:15-0:30
Gegratineerd stokbrood1)
1
160-170
0:15-0:30
Zoete ovenschotels
1
180-200
0:40-0:60
Visschotels
1
180-200
0:30-1:00
Gevulde groente
1
160-170
0:30-1:00
1) Oven voorverwarmen
44 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
Diepvriespizza
Hete lucht met
ringvormig
verwarmingselem
ent
3
Patates frites1)
(300-600 g)
Heteluchtgrillen
3
Stokbrood
Hete lucht met
ringvormig
verwarmingselem
ent
3
volgens aanwijvolgens aanwijzingen van de fa- zingen van de fabrikant
brikant
Vruchtentaart
Hete lucht met
ringvormig
verwarmingselem
ent
3
volgens aanwijvolgens aanwijzingen van de fa- zingen van de fabrikant
brikant
1) Opmerking: patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
volgens aanwijvolgens aanwijzingen van de fa- zingen van de fabrikant
brikant
200-220
volgens aanwijzingen van de fabrikant
toepassingen, tabellen en tips electrolux 45
Braden
Ovenfunctie: Hete lucht met
ringvormig verwarmingselement
Plaats voor het braden het vetfilter!
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig
servies geschikt (zie opgave fabrikant!).
• Wij adviseren alle magere vleessoorten in een braadpan met deksel te
braden. Op deze manier blijft het
vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje
moeten krijgen, kunt u in een braadpan zonder deksel braden.
Aanwijzingen met betrekking tot de
braadtabel
De gegevens in de volgende tabel
dienen slechts als richtlijn.
• Wij raden u aan vlees en vis slechts
vanaf 1 kg in de oven te braden.
• Om het aanbranden van vleessap of
vet te vermijden, raden wij aan een
beetje vocht in het braadservies te
doen.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/
2 - 2/3 van de gaartijd) keren.
• Grote braadstukken en gevogelte
gedurende de gaartijd meerdere keren met braadvocht begieten. Daarmee bereikt u een beter
braadresultaat.
• Schakel de oven ca. 10 minuten
voor het einde van de braadtijd uit,
om te profiteren van de restwarmte.
46 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Braadtabel
Hete lucht met ringvormig
verwarmingselement
Soort vlees
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Schouderstuk, nekstuk, ham (10001500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Kotelet, casselerrib
(1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Gehakt (750-1000 g)
1
180-200
0:45-1:00
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
180-200
2:00-2:30
Rosbief of ossenhaas,
per cm dikte
1
210-230*
0:06-0:09
per cm dikte
Kalfsbraadstuk (1000 g)
1
170-190
1:30-2:00
Kalfsbout (1500-2000 g)
1
170-190
2:00-2:30
Lamsbout (1000-1500 g)
1
170-190
1:15-2:00
Lamsrug (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Cordon bleu
1
220-230*
0:05-0:08
Braadworst
1
220-230*
0:12-0:15
Schnitzel of cotelet, gepaneerd
1
220-230*
0:15-0:20
Frikadellen
1
210-220*
0:15-0:20
1
210-220
0:45-1:15
Kip, poularde (1-1,5 kg)
1
190-210
0:45-1:15
Halve kip (per 400-500 g)
1
200-220
0:35-0:50
Stukken gevogelte (per 200-250 g)
1
200-220
0:35-0:50
Eend (1500-2000 g)
1
180-200
1:15-1:45
Varkensvlees
Rundvlees
Kalfsvlees
Lamsvlees
Kort gebraden vlees op de bakplaat
Vis (stoven)
Hele vissen (1000-1500 g)
Gevogelte
toepassingen, tabellen en tips electrolux 47
Hete lucht met ringvormig
verwarmingselement
Soort vlees
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Hazenrug, hazenbout (tot 1000 g
1
220-230*
0:25-0:40
Ree-/hertenrug (1500-2000 g)
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout (1500-2000 g)
1
200-210
1:30-2:15
Wild
* Oven voorverwarmen
48 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Op lage temperatuur garen
Ovenfunctie: Lage temperatuur
garen
.
Met de ovenfunctie blijft het braadstuk
lekker mals en bijzonder sappig.
Lage temperatuur garen adviseren wij
zachte, magere stukken vlees en vis.
Lage temperatuur garen is niet geschikt
voor suddervlees of varkensbraadstuk.
De oven verwarmt tot de gewenste of
ingestelde temperatuur. Er klinkt een
zoemer zodra deze temperatuur is bereikt. Daarna schakelt de oven automatisch naar een lagere temperatuur om.
Let op: Plaats bij het braden het vetfilter in de oven!
Met de ovenfunctie Lage temperatuur garen
altijd open, zonder
deksel braden.
1. Het braadvlees in de pan zeer heet
aanbraden.
2. In een braadslede of direct op het
rooster met een daaronder geplaatst
opvangblik plaatsen.
3. In de ovenplaatsen. Ovenfunctie
Lage temperatuur garen
kiezen, event. de teperatuur wijzigen en
verder braden (zie tabel).
Tabel op lage temperatuur garen
Soort gerecht
Gewicht
g
Temperatuur
Inzetniveau
instelling
Totale tijd
min.
Rosbief
1000-1500
120
1
90-110
Runderbiefstuk
1000-1500
120
3
90-110
Kalfsbraadstuk
1000-1500
120
1
100-120
Steaks
200 - 300
120
3
20-30
(Voor het garen in de pan aanbraden)
toepassingen, tabellen en tips electrolux 49
Grill
Ovenfunctie: Grill
met maximale
temperatuur-instelling
Let op: bij het grilleren moet de
ovendeur altijd gesloten zijn.
• Voor het grilleren moeten zowel het
rooster als de braadslede worden
gebruikt.
• De grilltijden zijn richtwaarden.
• Grilleren is bijzonder geschikt voor
platte stukken vlees en vis.
Grilltabel
Gerecht
Inzetniveau
Tijd
1e zijde
2e zijde
Frikadellen
3
8-10 Min.
6-8 Min.
Varkenshaas
2
10-12 Min.
6-10 Min.
Braadworst
3
8-10 Min.
6-8 Min.
Runderhaas, kalfsfilet
3
6-7 Min.
5-6 Min.
Runderfilet, rosbief (ca. 1 kg)
2
10-12 Min.
10-12 Min.
3
4-6 Min.
3-5 Min.
2
8-10 Min.
---
Geroosterd brood
1)
Snacks op toast
1) Grillrooster zonder braadslede gebruiken
50 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Heteluchtgrillen
Ovenfunctie: Heteluchtgrillen
Temperatuur
in °C
Plaat
Kip
(900-1000 g)
180-200
1
Gevulde varkensrollade
(2000 g)
180-200
Pastaschotel
Grillrooster
Grilltijd
in
minuten
na …
minuten
draaien
2
50-60
25-30
1
2
90-95
45
180
---
2
30
---
Gegratineerde
aardappelschotel
200
---
2
20-23
---
Gnocchi, gegratineerd
180
---
2
20-23
---
Bloemkool met
hollandaise saus
200
---
2
15
---
Gerecht
Gebruiksniveau
toepassingen, tabellen en tips electrolux 51
Ontdooien
Ovenfunktie: Ontdooien/Drogen
(Temperatuurinstelliing 30°C)
• Uitgepackte etenswarenop een bord
op et rooster plaatsen.
• Gebruik voor het afdekken geen borden of schotels, omdat deze de ontdooitijd aanzienlijk verlengen.
• Om te omtdooien plaatst u het rooster op het eerste niveau van onderen.
Ontdooitabel
Ontdooitijd
min.
Nadooitijd min.
Opmerking
Kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op een omgedraaid schoteltje in een
groot bord leggen
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 1000g
100-140
20-30
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 500g
90-120
20-30
Na de helft van de tijd keren
Forel, 150g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300g
30-40
10-20
---
Boter, 250g
30-40
10-15
---
Room, 2 x 200g
80-100
10-15
Room kam ook met nog licht bevroren
deeltjes goed worden geklopt
60
60
Gerecht
Gebak, 1400g
---
52 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Roosteren
Ovenfunctie: Ontdooien/Drogen
• Gebruik hiervoor een met boterhampapier of bakpapier belegde plaat.
• U bereikt een beter resultaat als u na
verloop van de helft van de roostertijd de ovenuitschakelt, opent en gedurende de nacht laat afkoelen.
• Daarna het roostergerecht klaar laten roosteren.
Roostergerecht
Temperatuur
in °C
Gebruiksniveau
1 niveau
2 niveaus
Tijd in uren
(richtwaarde)
Groenten
Bonen
75
2
2/4
6-9
Paprika (reepjes)
75
2
2/4
5-8
Soepgroenten
75
2
2/4
5-6
Paddestoelen
50
2
2/4
6-9
40-50
2
2/4
2-4
Pruimen
75
2
2/4
8-12
Abrikozen
75
2
2/4
8-12
Appelschijven
75
2
2/4
6-9
Peren
75
2
2/4
9-13
Kruiden
Fruit
toepassingen, tabellen en tips electrolux 53
Inmaken/wecken
Ovenfunctie: Hete lucht met
ringvormig verwarmingselement
• Gebruik voor het inmaken/wecken
alleen in de handel gebruikelijke glazen van hetzelfde formaat.
• Glazen met een wring- of bajonetsluiting en metalen vormen
zijn ongeschikt.
• Voor het inmaken/wecken het eerste gebruiksniveau van onderen
gebruiken.
• Gebruik voor het inmaken/wecken
de plaat. Hierop kunt u maximaal zes
glazen met elk een inhoud van één liter plaatsen.
• De glazen moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en zijn
dichtgeklemd.
• Plaats de glazen zodanig op de
plaat, dat ze elkaar niet aanraken.
• Giet ca. 1/2 liter water op de plaat,
zodat er voldoende vocht in de oven
ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen begint te parelen (bij 1-liter- glazen na ca. 35-60 minuten), schakelt
u de oven uit of verlaagt u de temperatuur tot 100°C (zie de tabel).
Wecktabel
De opgegeven wecktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
Product
Temperatuur
in°C
Wecken tot het
parelen begint
in min.
Doorkoken bij
100°C
in min.
Aardbeien, bosbessen, frambozen, rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Wortels1)
160-170
50-60
5-10
Paddestoelen1)
160-170
40-60
10-15
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
Bonen
160-170
50-60
---
Bessen
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
1) In de uitgeschakelde oven laten staan
54 electrolux toepassingen, tabellen en tips
Geprogrammeerde functies en recepten
Het apparaat beschikt over
12 geprogrammeerde functies en recepten, die via de toets Bak-/
braadprogramma’s
na elkaar kunnen worden gekozen.
P1
REINIGEN (reinigingsprogramma)
GROENTE 500-1000G (groenteschotel)
P 3 AARDAPPELGRATIN
P 4 WITBROOD 500-700 G
P 5 LUXE BROODJES (luxe broodjes 40g)
P 6 VIS FILET (gratineren)
P 7 VIS 250-300 G
P 8 PIZZA
P 9 QUICHE
P 10 KIP 1000 G
P 11 ROSBIEF/BEENHAM 1000 G
P 12 OPWARMEN
P2
REINIGEN (reinigingsprogramma)
1. Voeg water (ca. 150ml) en
1 eetlepel azijn direct toe in de
stomer.
2. Start het automatisch reinigen met
de toets Bak-/
braadprogramma’s
.
Een drievoudige signaaltoon geeft het
einde van het reinigingsprogramma aan.
3. Schakel de signaaltoon en de oven
uit met de toets Aan/Uit .
Veeg de oven schoon met een zachte
doek.
Verwijder het restwater uit de stomer.
Laat de ovendeur ca. 1 uur open
staan zodat de oven volledig kan
drogen.
Instelling Gebruik Duur
sniveau
P 1 REINIGEN
Vital Stomen
---
Water toevoegen in
waterschuiflade
15 min. 150 ml
toepassingen, tabellen en tips electrolux 55
Bak- en braadprogramma
GROENTE 500-1000G
(groenteschotel)
Kookgerei:
U kunt elke soort kookgerei gebruiken
die minimaal bestand is tegen een temperatuur van 100°C.
Ingrediënten:
– 400 g bloemkool
– 200 g wortelen
– 200 g koolrabi
– 200 g gele en rode paprika
Bereidingswijze:
Spoel de bloemkool af en snijd de
bloemkool in roosjes.
Schil de wortelen en de koolrabi en snijd
ze in kleine stukjes.
Was de paprika en snij hem in reepjes.
Doe alles bij elkaar in een open kookpan
en laat zonder water gaar worden. Bij
deze bereidingswijze hebt u geen
kruiden of zout nodig.
Instelling Gebruik Duur
sniveau
P2
GROEN1 en 4
TE 5001000G
Vital Stomen
Water toevoegen in
waterschuiflade
40 min. 650 ml
AARDAPPELGRATIN (voor 45 personen)
Voorbereiding
Hittevaste glasvorm 30 x 21 cm met
botor invetten.
Ingrediënten:
– 1000 g aardappelen
– 60 g geraspte kaas
– 200 ml room
– 200 ml melk
– zout, peper, nootmuskaat, knoflook
Bereidingswijze:
De aardappels schillen, in 3 mm dikke
schijfjes snijden en in een gratineervorm
leggen. Kruiden met zout, peper, nootmuskaat en knoflook.
Melk en room mengen en over de aardappels gieten. Tenslotte de geraspte
kaas erover strooien.
Instelling Gebruik Duur
sniveau
P3
AARDAP2
PELGRATIN
Interval stomen
Water toevoegen in
waterschuiflade
50 min. 200 ml
190°C
56 electrolux toepassingen, tabellen en tips
WITBROOD
Ingrediënten:
– 1000 g bloem, type 405
– 1 klontje verse gist of 2 pakjes droge gist
– 600 ml melk
– 15 g zout
LUXE BROODJES (broodjes 40g)
Ingrediënten:
– 500 g bloem, type 405
– 20 g verse gist of 1 pakje droge
gist
– 300 ml water
– 10 g zout
Bereidingswijze:
Melk en zout in een grote schaal doen.
Los de gist op in de melk en voeg het
geheel toe aan de bloem. Kneed alle ingrediënten tot een soepel deeg.
Afhankelijk van het soort meel kan het
nodig zijn meer meel toe te voegen.
Laat het deeg rijzen totdat het twee keer
zo groot is.
Vorm uit het deeg twee broden en leg
deze op een met bakpapier bedekte
bakplaat of patisserieblik (extra accessoire). Laat de broden nogmaals rijzen
totdat ze de helft groter zijn.
Strooi voor het bakken wat bloem over
de broden en maak met een scherp
mes drie keer een diagonale snede van
minstens 1 cm diep.
Bereidingswijze:
Melk en zout in een grote schaal doen.
Los de gist op in de melk en voeg het
geheel toe aan de bloem. Kneed alle ingrediënten tot een soepel deeg.
Laat het deeg rijzen totdat het twee keer
zo groot is.
Snijd het deeg in stukken, vorm er
broodjes van en leg deze op een ingevette bakplaat of patisserieblik (extra accessoire). Laat de broodjes nogmaals
ca. 25 minuten rijzen.
Snijd voor het bakken kruizen in de
broodjes. Naar keuze bestrooien met
maanzaad, komijn of sesamzaad.
Instelling Gebruik Duur
sniveau
P 4 WITBROOD
2
500-700
G
Interval stomen
Water toevoegen in
waterschuiflade
55 min. 200 ml
200°C
Instelling Gebruik Duur
sniveau
P 5 LUXE
BROOD- 3
JES
Interval stomen
Water toevoegen in
waterschuiflade
15 min. 200 ml
220°C
toepassingen, tabellen en tips electrolux 57
VIS FILET (700g)
Ingrediënten:
– 700 g snoekbaars- of zalmforelfilet, in blokjes
– 100 g Emmentaler kaas geraspt
– 200 ml slagroom
– 50 g paneermeel
– zout, peper, citroensap
– peterselie, gehakt
– 40 g boter voor het invetten van de
vorm
Bereidingswijze:
Druppel het citroensap over de visfilet
en laat het een beetje intrekken. Dep het
overtollig sap op met keukenpapier.
Betrooi vervolgens de visfilets aan beide
kanten met zout en peper. Leg de visfilets daarna in een ingevette, vuurvaste
vorm.
Maak een mengsel van slagroom, geraspte kaas, paneermeel en gehakte
peterselie en verdeel dit over de visfilet.
Instelling Gebruik Duur
sniveau
P 6 VIS FI2
LET
Interval stomen
Water toevoegen in
waterschuiflade
25 min. 250 ml
200°C
VIS 250-300 G
Ingrediënten:
– 4 forellen van 250 - 300 g
– citroensap, peper, zout
Bereidingswijze:
Was de forellen grondig van binnen en
buiten. Druppel het citroensap over de
forellen, kruid ze en doe ze paarsgewijs
in een roestvrijstalen vorm met inzetzeef.
Serveer met geroosterde geschaafde
amandelen.
Variant blauwe forel:
Voordat u de forellen in de roestvrijstalen
vorm met zeef doet, overgiet u ze met
hete azijn.
Instelling Gebruik Duur
sniveau
P 7 VIS
250-300
2
G
Vital Stomen
Water toevoegen in
waterschuiflade
30 min. 400 ml
58 electrolux toepassingen, tabellen en tips
PIZZA (4 stuks rond Ø 28cm)
Voorbereiding:
Tomatensaus
Ingrediënten van het deeg:
– 500 g bloem, type 405
– 250 ml water
– 20 g gist
– 1 Ei
– 2 eetlepel olijfolie
– 1 theelepel zout
Bereidingswijze van het deeg:
Los de gist op in het water en kneed dit
samen met de overige ingrediënten tot
een elastisch deeg.
Het deeg vervolgens 30 minuten op een
warme plaats laten rijzen, tot het deeg
tweemaal zo hoog is.
Ingrediënten tomatensaus:
– 2 blikken gepelde, gehakte tomaten (800 g)
– 100 g uien, fijngehakt
– 2 tenen knoflook, fijngehakt
– zout, peper, oregano of pizzakruiden
Bereiding tomatensaus:
Uien, knoflook en kruiden door de tomaten mengen en inkoken tot een dikke
saus ontstaat. Laten afkoelen.
Ingrediënten beleg:
600 g feta of mozzarella, gesneden in
blokjes van 1cm,
per pizza 150 g
Extra’s 400 g:
ham, salami, champignons, blokjes
spek, ansjovis,
per pizza 100 g
Bereiden:
Het deeg in 4 porties verdelen, tot een
bal kneden en met veel meel in
ca. 3-4mm dikke schijven uitrollen.
Deegschijven met koude tomatensaus
bestrijken, ca. 1cm langs de rand vrij-
houden. De gewenste extra’s en de feta
of mozzarella gelijkmatig erover verdelen.
Bakken in voorverwarmde oven op
230°C
Instelling Gebruik Duur
sniveau
Water toevoegen in
waterschuiflade
P 8 PIZZA 3
25 min. --Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
230°C
toepassingen, tabellen en tips electrolux 59
QUICHE
Ingrediënten van het deeg:
– 250 g bloem, type 405
– 125 g boter
– 60 ml water
– 1 theelepel zout
– een beetje peper en nootmuskaat
Bereidingswijze:
Meng de bloem, de boter en het zout
door elkaar. Voeg het water toe en
kneed het geheel snel tot een deeg.
Laat het deeg 1 uur afkoelen in de koelkast.
Ingrediënten beleg:
– 100 ml melk
– 150 ml zure room
– 2 eieren
– 150 g Greyerzer of Emmentaler
kaas, geraspt
– 150 g mager spek, in blokjes
– 150 g uien, in blokjes gesneden
– peper, nootmuskaat
Bereidingswijze:
Bak de magere spekjes en de uien licht
aan.
Melk, room, eieren en kruiden goed
door elkaar mengen, en vervolgens de
kaas erdoor mengen.
Bereiden:
Rol het deeg uit en leg het in een ingevette, gladde springvorm (ø 28 cm).
Verdeel de magere spekjes en de uien
gelijkmatig over het deeg en giet het eiermengsel eroverheen.
Instelling Gebruik Duur
sniveau
Water toevoegen in
waterschuiflade
P 9 QUI3
35 min. --CHE
Hete lucht met ringvormig
verwarmingselement
190°C
KIP 1200 G
Ingrediënten:
– 1 kip (1000 - 1200 g)
– 2 eetlepel pindaolie
– zout, peper, paprika, kerriepoeder
Bereidingswijze:
Was de kip en droog deze af met keukenpapier.
Meng de kruiden met de olie en bestrijk
de binnen- en buitenkant van de kip gelijkmatig met het kruidenmengsel.
Vervolgens de kip met de borstzijde
naar onder in een vuurvaste vorm of glazen schaal met inlegzeef (extra accessoire) leggen.
Keer de kip na ca. 25 minuten om.
Controleer na de eerste signaaltoon
(ca. 50 min.) of de kip gaar is. Indien
noodzakelijk laat u de resterende braadtijd tot de tweede signaaltoon
(ca. 60 min.) verlopen.
Instelling Gebruik Duur
sniveau
P 10 KIP
2
1200 G
Interval stomen
Water toevoegen in
waterschuiflade
55 min. 200 ml
200°C
60 electrolux toepassingen, tabellen en tips
ROSBIEF/BEENHAM (voor 46 personen)
Voorbereiding:
Vlees 1 uur vantevoren uit de koelkast
halen.
Ingrediënten:
– 1000 g rosbief/beenham
– 2 eetlepel pindaolie
– zout, peper, paprika, een beetje
mosterd
Bereidingswijze:
Was de rosbief/beenham en droog deze
af met keukenpapier.
Meng de kruiden met de pindaolie en
bestrijk het vlees gelijkmatig met het
kruidenmengsel.
De rosbief/beenham in de braadpan op
het fornuis op hoog vuur 10 minuten
aan alle kanten aanbraden en in de
voorverwarmde vorm leggen.
Bakvorm:
Hittevaste glas-, keramische vorm of
gietijzeren braadpan.
Instelling Gebruik Duur
sniveau
P 11
ROSBIEF/
2
BEENHAM
Interval stomen
Water toevoegen in
waterschuiflade
80 min. 200 ml
180°C
OPWARMEN (maaltijden voor 46 personen)
Kookgerei:
U kunt elke soort kookgerei gebruiken
dat minimaal bestand is tegen een temperatuur van 110°C.
Bereidingswijze:
De gerechten apart of door elkaar op
bord of kookgerei schikken. Plaats het
gerecht zonder af te dekken in de oven.
Max. 6 borden (ø 26 cm).
Instelling Gebruik Duur
sniveau
Water toevoegen in
waterschuiflade
P 12 OP1 en 4 20 min. 200 ml
WARMEN
Interval stomen
110°C
reiniging en onderhoud electrolux 61
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing: voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld.
Waarschuwing: uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan het
apparaat met een stoom- of een hogedrukreiniger schoon te maken.
Let op: gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of schurende voorwerpen.
Reinig het apparaat na elk gebruik.
Op deze manier brandt het vuil namelijk niet aan en kunt u vuil het
makkelijkst verwijderen.
1. Wanneer u de ovendeur opent gaat
automatisch de ovenverlichting aan.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon
met een sopje en droog de oven na.
Gebruik geen schurende voorwerpen. Indien nodig laat u het vuil eerst
inweken of schakelt u de functie Vital
Stomen
in.
Buitenzijde van het apparaat
• Neem de voorzijde van het apparaat
af met een zachte doek en een warm
sopje.
• Gebruik bij metalen oppervlakken de
hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
Ovenruimte
Reinigingsprogramma
De functie REINIGEN wordt beschreven
in hoofdstuk Geprogrammeerde functies en recepten.
Handmatige reiniging
Waarschuwing:De oven moet zijn
afgekoeld om te kunnen reinigen!
Verwijder hardnekkig vuil met een
speciale ovenreiniger.
Let op: Neem bij gebruik van ovenspray altijd de aanwijzingen van de
fabrikant in acht!
62 electrolux reiniging en onderhoud
Bovenwand van de oven met ka- Accessoires
talytische reinigingshulp
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, in(ruw, poreus oppervlak)
De bovenwand van de oven is van een
katalytische reinigingshulp voorzien, die
binnen een bereik van ca. 200°C kleinere verontreinigingen verbrand.
Volg de onderstaande instructies voor
een optimale functie van de reinigingshulp.
Let op: Geen krassende of schurende schoonmaakmiddelen, bakovensprays of staalwol, geen zeep of
andere reinigingsmiddelen gebruiken. Deze verstoren de katalytische
reinigingshulp in de bovenwand van
de oven.
Eventueel achtergebleven restanten
met een vochtige, zachte spons afnemen.
De oven altijd slechts kort openen,
dit ter ondersteuning van de katalytische reinigingshulp.
Let op: Gebruik geen textiel. De draden blijven aan het ruwe oppervlak
hangen.
schuifroosters enz.) elke keer na het gebruik afwassen en goed afdrogen. Kort
laten inweken zorgt voor makkelijker
schoonmaken.
Vetfilter
1. Het vetfilter in een heet sopje of in de
afwasautomaat reinigen.
2. Als het vuil sterk is ingebrand in wat
water en 2-3 eetlepels afwasmiddel
voor afwasautomaten uitkoken.
reiniging en onderhoud electrolux 63
Niveaurails
Voor het schoonmaken van de zijwanden kunnen de niveaurails links en
rechts in de oven worden verwijderd.
Niveaurails uitnemen
1. Schroef losmaken.
2. Rails zijdelings wegtrekken (1).
3. Rails uit de achterophanging lichten
(2).
64 electrolux reiniging en onderhoud
Niveaurails inzetten.
1. Rails in de achterophanging plaatsen
en dan zijdelings tegen de schroefdraad drukken (1).
2. Schroef plaatsen en vastdraaien (2).
reiniging en onderhoud electrolux 65
Stoomproductiesysteem
Let op: De stoomgenerator na ieder
gebruik droog wrijven. Water met
een spons opzuigen.
Eventuele kalkresten kunnen het
best met azijnwater worden verwijderd.
Let op: Chemische ontkalkingsmiddelen kunnen schade veroorzaken
aan het email van de oven. Let goed
op de aanwijzingen van de fabrikant!
Waterlade en stoomgenerator
1. Azijnwater (ca. 250 ml) door de waterlade in de stoomgenerator gieten.
Ca. 10 minuten laten inwerken.
2. Het azijnwater met een zachte spons
verwijderen.
3. Stoomsysteem via de waterlade
met zuiver water (100-200 ml) doorspoelen.
4. Water met een spons uit de stoomgenerator verwijderen en droog wrijven.
5. Laat de deur van de oven open staan
zodat de oven volledig kan drogen.
66 electrolux reiniging en onderhoud
Ovenverlichting
Waarschuwing: Kans op kortsluiting! Voor het vervangen van de
ovenlamp:
• oven uitschakelen!
• zekeringen in de huisinstallatie uitdraaien resp. uitschakelen.
Om de ovenlamp en het afdekglas
te beschermen een doekje op de
bodem van de oven leggen.
Ovenlamp aan de zijkant vervangen/
glazen kap reinigen
1. Verwijder linker inschuifrooster.
2. Schroef het metalen deksel los
met een kruisschroevendraaier.
3. Verwijder en reinig het metalen deksel en de pakking.
4. Indien nodig:
ovenverlichting 25 watt, 230 V,
300°C hittebestendig, vervangen.
5. Metalen deksel en pakking
weer plaatsen en schroeven
vast draaien.
6. Inschuifrooster plaatsen.
reiniging en onderhoud electrolux 67
Ovendeur
Voor het reinigen kan de ovendeur van
uw apparaat open blijven staan.
Ovendeur uitnemen
1. Ovendeur volledig openen.
2. Klemhendels aan beide deurscharnieren helemaal openklappen.
3. De ovendeur met beide handen aan
de zijkant vastnemen en over de
blokkering heen ca. 3/4 deel sluiten.
4. De ovendeur wegtrekken (Voorzichtig: zwaar!).
5. De deur met de buitenzijde naar onderen op een zachte, vlakke ondergrond plaatsen, bijv. op een doek om
krassen te voorkomen.
Ovendeur inhangen
1. De deur, gezien vanaf de greepzijde,
met beide handen aan de zijkant
vastnemen.
2. De deur in een hoek van ca. 60°
vasthouden.
3. De deurscharnieren gelijktijdig in
de beide uitsparingen rechts en links
aan de onderkant van de oven zover
mogelijk inschuiven.
4. De deur naar boven schuiven en vervolgens helemaal openen.
5. Klemhendels aan beide deurscharnieren in de oorspronkelijke stand terugklappen.
6. Ovendeur sluiten.
68 electrolux wat is er aan de hand als …
Wat is er aan de hand als …
Storing
De oven wordt niet
warm
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven is niet ingeschakeld
Oven inschakelen
De dagtijd is niet ingesteld
Dagtijd instellen
De noodzakelijke instellingen
zijn niet uitgevoerd
Instellingen controleren
De veiligheidsuitschakeling
heeft de oven uitgeschakeld
Zie veiligheidsuitschakeling
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld
Kinderbeveiliging uitschakelen
De zekering in de huisinstalla- Zekering controleren Als de
tie (stoppenkast) is doorgezekeringen meerdere malen
brand
worden uitgeschakeld, neem
dan contact op met een erkend elektro-installateur
De ovenverlichting valt De ovenlamp is kapot
uit
Ovenlampje vervangen
In de indicatie brandt
”d“ en de oven verwarmd niet
Geen functionerende
ventilator
Apparaat uitschakelen
Houd de toetsen
en
tegelijk ingedrukt totdat een
signaal klinkt en de indicatie
“d“ uit gaat.
De demomodus is
geactiveerd
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven
aanwijzingen, neem dan contact op
met uw vakhandel of met onze service-afdeling.
Waarschuwing! Reparaties aan het
apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden.
Bij een onjuiste bediening wordt het
bezoek van de servicetechnicus
ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
Aanwijzingen voor apparaten met
een metalen voorzijde:
Vanwege de koele voorzijde van uw
apparaat kan er zich, na het openen
van de ovendeur tijdens of kort na
het bakken of braden, gedurende
korte tijd condens vormen op de
binnenkant van het deurvenster.
montageaanwijzing electrolux 69
Montageaanwijzing
Let op: De montage en aansluiting
van het nieuwe apparaat mogen alleen door een geautoriseerd vakman worden uitgevoerd.
Volg deze aanwijzing a.u.b. op omdat anders, bij eventuele schade, de
garantie niet van toepassing zal zijn.
Veiligheidsinstructies voor de installateur
• In het elektrische deel van de installatie is een inrichting voorzien, die het
mogelijk maakt om het apparaat met
een contactopeningsafstand van ten
minste 3 mm meerpolig van het net
te scheiden.
Daarvoor geschikt scheidingsmechanismen zijn bijv. beveiligingsschakelaar, zekeringen
(schroefzekeringen kunnen uit de
houder worden gedraaid), aardlekschakelaar en beveiligingen.
• De aansluiting door middel van een
wandcontactdoos dient door de
klant zo te worden voorzien dat de
wandcontactdoos buiten de coördinatieruimte wordt aangebracht en
goed toegankelijk is.
• De standveiligheid van de inbouwkast moet aan de norm DIN 68930
voldoen.
• Inbouwovens en inbouwkookplaten
dienen van speciale plaatsingssystemen voorzien te worden. Om veiligheidsredenen mogen deze alleen
met ander apparatuur van dezelfde
fabrikant worden gecombineerd.
70 electrolux montageaanwijzing
montageaanwijzing electrolux 71
72 electrolux montageaanwijzing
alternativ
afvalverwerking electrolux 73
Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet
schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben
de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de
gemeentelijke inzamelplaatsen in
de daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
W
op het product of
Het symbool
op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht
waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling.
Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt
u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of
de dienst belast met de verwijdering
van huishoudafval of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
Waarschuwing: Opdat er geen gevaar meer kan ontstaan, moeten afgedankt apparaten voor het
weggooien onbruikbaar worden gemaakt.
Stekker uit het stopcontact trekken
en aansluitsnoer van het apparaat
verwijderen.
74 electrolux garantie/adres service-afdeling
Garantie/Adres service-afdeling
8.
Nederland
Onze producten worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan
het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze
servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel
binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief
beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld
op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven
onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper
naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming
van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken
aan het product die zich openbaren binnen 24
maanden vanaf de datum van levering aan de
eindgebruiker. In geval van professioneel of
daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie
beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands
producten geldt eveneens een termijn van 12
maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product
kosteloos wordt teruggebracht in de toestand
die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen.
Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om
mogelijke verdere schade te voorkomen. De
garantieaanspraak vervalt indien het gebrek
niet binnen twee maanden na vaststelling is
gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken
daarvan dient ander overtuigend bewijs te
worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade
aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is
door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine
afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor
de waarde en deugdelijkheid van het product
onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking
van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsom-
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
standigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze
verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik,
gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet
deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die
niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
Producten die gemakkelijk kunnen worden
vervoerd dienen te worden overhandigd aan
of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd
voor grote of ingebouwde producten.
Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de
benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden
de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten
laste van de gebruiker.
Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt
of de herstellingkosten disproportioneel zijn
wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van
vervanging behouden we ons het recht voor
om een vergoeding te rekenen naar rato van
de verstreken gebruiksperiode.
Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van
een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
Op herstellingen geven wij een garantie van
12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten
het product, zijn uitgesloten voor zover een
aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet
overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten.
Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden (
o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften,
gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte
producten dient de gebruiker zich te vergewissen
van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of
gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze
servicedienst u ter beschikking.
garantie/adres service-afdeling electrolux 75
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de
afspraak tussen de Consumentenbond en
Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van
een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen
één werkdag worden medegedeeld op welke dag
het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De
reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na
de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand
hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnosekosten. Desgevraagd zal deze begroting door de
technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag
niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren
toestel worden teruggebracht in de staat waarin
het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit
is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden
en arbeidsloon in rekening worden gebracht op
basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van
een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie
duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs
niet te voorziene omstandigheden niet tegen het
begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene
kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het
eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het
toestel in werkende staat te brengen een tweede
bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door
de betreffende service-organisatie of door de
technicus met de consument de datum voor een
tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien
werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal
geen voorrijtarief in rekening worden gebracht,
tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek
aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de
diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van
de verrichte werkzaamheden. De betaling van de
rekening dient tegen afgifte van een reparatienota
direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie
zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige
garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren
van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie
op de reparatie dient de consument op verzoek de
gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde
reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk
gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6
bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de
reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de
consument een nieuw exemplaar of soortgelijk
toestel van hetzelfde merk worden aangeboden
tegen bijbetaling op basis van een per product te
bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus
weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te
worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer
volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften,
die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het
ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de
fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken
en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
76 electrolux adres service-afdeling
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
tel.
0172-468 300
Consumentenbelangen
(voor algemene, product- of
gebruiksinformatie)
tel.
0172-468 172
www.aeg.nl
België
WAARBORGVOORWAARDEN
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect
optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de
waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn
gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het
Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens
onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming
van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het toestel die zich openbaren
binnen 24 maanden vanaf de datum van
levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing
in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het
toestel kosteloos wordt teruggebracht in
de toestand die het had voor het defect
optrad. Gebrekkige onderdelen worden
hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te
voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het
aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op
schade aan kwetsbare onderdelen, zoals
(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber,
die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op
kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit
die voor de waarde en deugdelijkheid van
het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade
veroorzaakt door:
– chemische en elektrochemische inwerking van water,
– abnormale milieuomstandigheden in
het algemeen
– voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
– contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten
onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet
vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of
het niet in acht nemen van de gebruiks- of
montageaanwijzingen.
adres service-afdeling electrolux 77
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer
het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer
het toestel voorzien werd van toebehoren
of onderdelen die niet origineel zijn en
daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden
vervoerd dienen te worden overhandigd of
gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde
toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd,
ondergebouwd, opgehangen of geplaatst
dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane
extra kosten aan de gebruiker in rekening
gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van
de gebruiker.
12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals
mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging
geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de
verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen
verlenging van de waarborgtermijn noch
aanvang van een nieuwe waarborgtermijn
tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg
van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde
gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder
vergoeding van schade ontstaan buiten
het toestel, zijn uitgesloten voor zover een
aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in
België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland
wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan
of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort,
klimaatomstandigheden) in het betreffende
land. Voor in het buitenland aangeschafte
toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen
niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd
worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat
onze klantendienst u ter beschikking.
78 electrolux adres service-afdeling
Adres Klantendienst:
België
Telefon
Electrolux Home Products Belgium Consumer services 02/363.04.44
ELECTROLUX SERVICE
Bergensesteenweg 719
1502 Lembeek
E-mail: [email protected]
Telefax
02/363.04.00
02/363.04.60
Luxemburg
Telefon
Grand-Duché de Luxembourg
Consumer services 00 352 42 431-1
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
Rue de Bitbourg. 7
L-1273 Luxembourg-Hamm
E-mail: [email protected]
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de
achter in deze handleiding genoemde landen
gedurende de in het bij het apparaat behorende
garantiebewijs genoemde periode of anderszins
bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze
landen verhuist naar een ander van de hieronder
genoemde landen, verhuist de garantie op het
apparaat met u mee. De volgende beperkingen
zijn hierop van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het apparaat.
Deze datum dient te worden aangetoond
door overlegging van een geldig, door de
verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing
in uw nieuwe land van vestiging op dit specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk,
geldt dus voor de oorspronkelijke koper van
het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt
in overeenstemming met de door Electrolux
afgegeven instructies en wordt alleen in huis
gebruikt, dat wil zeggen, het apparaat wordt
niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die
in uw nieuwe land van vestiging van kracht
zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie
tasten geen van de aan u bij de wet verleende
rechten aan.
Telefax
00 352 42 431-360
adres service-afdeling electrolux 79
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkių 29, LT09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbiceva 98, 1000 Ljubljana
80 electrolux adres service-afdeling
p
t
b
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce
spotrebièe SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 095 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò, 16,
ÁÖ „Îëèìïèê“
register electrolux 81
Register
A
Accessoires
9
B
Baakplaat
18
Bak-/braadprogramma’s
23
Bakken
39, 40
Bakplaat
9
Bedieningspaneel
8
Beschrijving van het apparaat
7
Braden
45
G
garantie
74
I
Inmaak-/wecktabel
53
Inmaken / wekken
53
Interval Cooking
38
K
Kinderbeveiliging
31
Klok
functies
25
Klokfuncties
23
M
Memoryfunctie
24
N
Niveaurails
63
O
Oven
accessoires
9
bedienen
12
functies
17
Ovenschotels en gegratineerde
gerechten
43
R
Reiniging
accessoires
62
Binnenkant oven
61
Bovenwand van de oven
62
eerste reiniging
11
Niveaurails
63
Ovenlampje
66
Stoomproductiesysteem
65
Reparaties
5
Rooster
9, 18
S
service-afdeling
stoomfuncties
T
Tabellen en tips
Testfunctie
Tijdindicatie
Toebehoren
Toets-zoemer
V
Vetfilter
74
20
33
11
30
18
32
19, 62
82 electrolux service
Service
Controleer bij technische storingen
eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk ”Wat u moet doen
als…“) het probleem zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze
klantenservice of met een van onze servicepartners.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij
de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat weergeeft
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde identificatienummers van uw apparaat bij de hand heeft, raden wij u aan
deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
www.electrolux.com
www.electrolux.nl
www.electrolux.be
315 8368 04-A-071206-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement