Electrolux EOK96030X User manual

Electrolux EOK96030X User manual
instrukcja obsługi
Parowy piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy
EOK96030
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą
stronę internetową www.electrolux.com
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Opis urządzenia
Przed pierwszym użyciem
Obsługa piekarnika
Stosowanie, tabele i rady
Czyszczenie i pielęgnacja
2
4
6
7
18
34
Co zrobić, gdy ...
Instrukcja montażu
Utylizacja
Warunki gwarancyjne
Gwarancja Europejska
www.electrolux.com
Serwis
37
38
44
44
45
46
47
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa!
Uważnie przeczytać i zachować do
przyszłego stosowania!
Bezpieczeństwo elektryczne
• Urządzenie może być podłączone tylko
przez uprawnionego specjalistę .
• W przypadku zakłóceń lub uszkodzeń
urządzenia: wykręcić bezpieczniki lub wyłączyć.
• Naprawy urządzenia mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistów. Niefachowe naprawy mogą spowodować poważne zagrożenia. W przypadku
konieczności naprawy, należy zwrócić się
do autoryzowanego serwisu lub do sprzedawcy.
Bezpieczeństwo dzieci
• Podczas pracy urządzenia dzieci nigdy nie
mogą pozostawać bez nadzoru.
• Urządzenie jest wyposażone w blokadę
zabezpieczającą przed uruchomieniem
piekarnika przez dzieci.
Bezpieczeństwo podczas użytkowania
• Urządzenie może być używane tylko do
wypieku ciast, pieczenia i smażenia potraw na użytek domowy.
• Należy zachować ostrożność podczas
podłączania urządzeń elektrycznych do
gniazd wtykowych w pobliżu piekarnika.
Przewody przyłączeniowe nie mogą zaklinować się pod gorącymi drzwiami piekarnika.
• Uwaga: Ryzyko oparzeń! Podczas pracy wnętrze piekarnika jest gorące.
• Uwaga: W żadnym wypadku nie otwierać drzwi piekarnika podczas gotowania na parze. Wilgotna para wydobywająca się z wnętrza urządzenia mogłaby spowodować uszkodzenia mebli. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z
wydobywającą się parą.
• Jeżeli w piekarniku znajdują się produkty
zawierające alkohol, może dojść do powstania łatwopalnej mieszanki alkoholu z
powietrzem. W takim przypadku należy
ostrożnie otwierać drzwiczki. Nie wolno w
pobliżu powodować iskier, zbliżać się z
żarem, ani z ogniem.
• Niniejsze urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych, ani przez
osoby niedoświadczone lub nieposiadające wystarczającej wiedzy, chyba że obsługują one urządzenie pod nadzorem lub po
przeszkoleniu na temat prawidłowej obsługi, przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
electrolux 3
Informacja na temat akrylamidu
Zgodnie z najnowszymi naukowymi ustaleniami, podczas intensywnego smażenia żywności, zwłaszcza produktów
zawierających skrobię, powstaje substancja zwana akrylamidem, która może
zagrażać zdrowiu. W związku z tym zaleca się, aby piec w możliwie jak najniższych temperaturach i nie przyrumieniać
zbyt mocno potraw.
W jaki sposób można uniknąć
uszkodzeń urządzenia
• Podczas pieczenia nie wolno stawiać na
spodzie piekarnika żadnych przedmiotów
ani przykrywać żadnych części piekarnika
folią aluminiową. Może to prowadzić do
nadmiernego wzrostu temperatury, co
może uszkodzić emaliowaną powłokę piekarnika.
• Soki owocowe kapiące z blachy do pieczenia pozostawiają niedające się usunąć
plamy. Z tego względu do bardzo wilgotnych ciast należy stosować głębokie blachy.
• Nie obciążać otwartych drzwi piekarnika.
• Nigdy nie należy wlewać wody bezpośrednio do wnętrza rozgrzanego piekarnika.
Może to spowodować uszkodzenia i przebarwienia emaliowanej powłoki piekarnika.
• Użycie siły, zwłaszcza na krawędzie przedniej szyby, może spowodować pęknięcie
szkła.
• W piekarniku nie wolno przechowywać
żadnych palnych przedmiotów. Mogłyby
one zapalić się podczas włączania piekarnika.
• W piekarniku nie wolno przechowywać
żadnych wilgotnych artykułów spożywczych. Może to spowodować uszkodzenia emalii.
• Po wyłączeniu wentylatora chłodzącego
nie przechowywać w piekarniku żadnych
odkrytych potraw. We wnętrzu piekarnika
lub na szybie drzwi może skraplać się wilgoć, która również może osadzać się na
meblach.
Informacja dotycząca powłoki emaliowanej
Przebarwienia emaliowanej powłoki piekarnika, spowodowane użytkowaniem
urządzenia, nie wpływają negatywnie na
przydatność piekarnika do zwykłego
stosowania lub do stosowania zgodnego z umową. Nie stanowią one usterki w
rozumieniu przepisów prawa gwarancyjnego.
4 electrolux
Opis urządzenia
Widok całkowity
1
2
3
4
1
2
3
4
Panel sterowania
Wskaźnik świetlny
Uchwyt drzwi
Drzwi piekarnika
Urządzenie wyłącza się po 2 minutach,
jeżeli nie zostanie wybrana żadna funkcja i nic nie zostanie zmienione. Natomiast wskaźnik świetlny pozostanie
podświetlony. Aby wyłączyć wskaźnik
świetlny, należy włączyć i wyłączyć urządzenie za pomocą
.
electrolux 5
Panel sterowania
1
3
2
1 Wskaźniki piekarnika
2 Przyciski funkcji piekarnika
3 Szuflada na wodę
Wyposażenie piekarnika
1
7
4
2
3
2
3
1
4
5
6
1
2
3
4
Grzałka grilla
Oświetlenie piekarnika
Filtr tłuszczowy
Grzałka w tylnej ściance Wentylator
5 Generator pary/Osłona
6 Prowadnice, wyjmowane
7 Poziomy umieszczania potraw
6 electrolux
Akcesoria piekarnika
Ruszt
Do naczyń, form do ciast, pieczenia i grillowania.
Gąbka "Quick" 180
Gąbka w kształcie pierścienia, o bardzo dużej chłonności, doskonale dostosowana do
swojej funkcji.
Blacha do pieczenia
Do ciast i ciastek.
Przed pierwszym użyciem
Ustawianie i zmiana czasu
Piekarnik działa tylko z ustawioną godziną.
Po podłączeniu do prądu lub przerwie w zasilaniu automatycznie zaczyna pulsować
.
symbol Czas
Po ok. 5 sekundach symbol przestanie pulsować, a zegar będzie wskazywał ustawioną
godzinę.
1. Aby zmienić ustawioną godzinę, nacisnąć kilkakrotnie przycisk Funkcje zegara
, aż zacznie pulsować symbol Czas
.
2. Przyciskiem
lub
ustawić aktualną
godzinę.
electrolux 7
Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.
Aktualną godzinę można zmienić tylko
wtedy, gdy wyłączona jest blokada
przed uruchomieniem przez dzieci oraz
nie jest ustawiona żadna z funkcji zegara: Minutnik , Czas trwania
lub Koniec
i żadna z funkcji piekarnika.
Pierwsze czyszczenie
Przed pierwszym użyciem piekarnik należy
dokładnie umyć.
ćwiczyć wszystkie czynności obsługowe.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Włączenie trybu demonstracyjnego
1. Wyłączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
ausschalten .
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przycisk Programy pieczenia
i
, aż
rozlegnie się sygnał akustyczny i na wyświetlaczu pojawi się litera "d" .
Ważne! Nie stosować żadnych ostrych ani
szorujących środków czyszczących!
Powierzchnia urządzenia mogłaby ulec
uszkodzeniu.
Do czyszczenia elementów metalowych
stosować środki ogólnie dostępne w
sklepach.
1. Otworzyć drzwi piekarnika.
Oświetlenie piekarnika jest włączone.
2. Wszystkie elementy wyposażenia oraz
prowadnice należy wyjąć i umyć w ciepłej
wodzie z dodatkiem detergentu.
3. Piekarnik również umyć ciepłą wodą z
dodatkiem detergentu i osuszyć.
4. Przednią ściankę urządzenia przetrzeć na
mokro.
Zapoznanie się z urządzeniem
Piekarnik można uruchomić w trybie demonstracyjnym, aby go wypróbować lub prze-
Obsługa piekarnika
Elektroniczne sterowanie piekarnika
Wyświetlacz
Wyłączenie trybu demonstracyjnego
1. Wyłączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
ausschalten .
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przycisk Programy pieczenia
i
, aż
rozlegnie się sygnał akustyczny i na wyświetlaczu zgaśnie litera "d" .
8 electrolux
1
2
7
1
2
3
4
3
4
6
Pamięć: P / Test: d
Praca z parą
Temperatura / Czas
Funkcje zegara / Czas pracy piekarnika
5
5 Symbol termometru
6 Programy pieczenia
7 Funkcje piekarnika
Panel sterujący
1
2
3
4
1
2
3
4
8
7
6
5
Przycisk Wł./Wył.
Wybór funkcji piekarnika
Przycisk
Funkcje zegara
Wskazówki ogólne
• Urządzenie należy zawsze najpierw włą.
czyć przyciskiem Wł./Wył.
5
6
7
8
Funkcja pamięci
Przycisk
Programy pieczenia
Szybkie rozgrzewanie
• Gdy świeci się wybrana funkcja, rozpoczyna się nagrzewanie piekarnika lub odliczanie ustawionego czasu.
electrolux 9
• Po osiągnięciu wybranej temperatury rozlega się sygnał akustyczny.
• Oświetlenie piekarnika włącza się po włączeniu funkcji piekarnika lub po otwarciu
jego drzwi.
Gdy drzwi są otwarte, a urządzenie jest
wyłączone, oświetlenie piekarnika gaśnie
po upływie 10 minut.
• Wyłączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
Wybór funkcji piekarnika
1. Włączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
.
2. Naciskać przycisk Funkcje piekarnika
, aż na wyświetlaczu pojawi się wybrana funkcja piekarnika.
• Pulsujące kolejno trzy segmenty symbolu
termometru informują o pracy funkcji
szybkiego rozgrzewania.
Zmiana funkcji piekarnika
W celu zmiany funkcji piekarnika naciskać
przycisk Funkcje piekarnika
, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się wybrana funkcja
piekarnika.
Wyłączanie piekarnika
Wyłączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
.
• Na wyświetlaczu temperatury pojawi się
sugerowana wartość temperatury.
• Jeżeli sugerowana temperatura nie zostanie zmieniona w ciągu ok. 5 sekund, piekarnik zacznie się nagrzewać.
Zmiana temperatury piekarnika
lub
można zwiększać lub
Przyciskiem
zmniejszać wartość temperatury.
Temperaturę można ustawiać co 5 °C.
Wentylator chłodzący
Wentylator chłodzący włącza się automatycznie, aby utrzymać niską temperaturę na powierzchni urządzenia. Po
wyłączeniu piekarnika, wentylator pracuje dalej, aby schłodzić urządzenie, a
następnie wyłącza się automatycznie.
Szybkie nagrzewanie
Po wybraniu funkcji piekarnika można, za pomocą funkcji dodatkowej Szybkie nagrzewanie
, w stosunkowo krótkim czasie rozgrzać pusty piekarnik.
Symbol termometru
• Wzrost słupka w symbolu termometru
wskazuje stopień rozgrzania piekarnika.
Ważne! Produkt należy włożyć do piekarnika
dopiero wtedy, gdy funkcja Szybkie
nagrzewanie zostanie zakończona i piekarnik
pracuje na wybranej funkcji.
10 electrolux
1. Ustawić i włączyć wybraną funkcję piekarnika. Ewentualnie można zmienić sugerowaną wartość temperatury.
2. Nacisnąć przycisk funkcji Szybkie nagrzewanie
. Symbol zapala się.
Pulsujące kolejno segmenty informują o włączeniu funkcji szybkiego nagrzewania.
Po osiągnięciu ustawionej temperatury podświetlają się paski wskaźnika nagrzewania.
Rozbrzmiewa sygnał akustyczny. Symbol
gaśnie.
Urządzenie kontynuuje pracę na ustawionej
funkcji piekarnika i z wybraną temperaturą.
Teraz można włożyć produkt do piekarnika.
Funkcje piekarnika
Funkcja piekarnika
Zastosowanie
Gotowanie na parze
Do warzyw, ziemniaków, ryżu, produktów mącznych lub pozostałych dodatków.
Pieczenie parowe
Do pieczenia, smażenia i podgrzewania schłodzonych oraz
zamrożonych potraw.
Termoobieg
Do pieczenia mięs lub ciast na maksymalnie dwóch poziomach jednocześnie.
Grill turbo
Do pieczenia większych kawałków mięsa lub drobiu na jednym poziomie. Funkcja nadaje się również do opiekania i
zapiekania .
Grill
Do grillowania produktów płaskich i do robienia tostów .
Rozmrażanie/Suszenie
Do rozmrażania i suszenia ziół, owoców lub warzyw.
Termoobieg ( niska
temperatura )
Do przyrządzania szczególnie delikatnych, soczystych pieczeni.
Termoobieg + para
Do energooszczędnego pieczenia i gotowania na jednym
poziomie, przeważnie suchych wypieków oraz zapiekanek w
formach.
Wkładanie rusztu i blachy
Zabezpieczenie przed wypadnięciem i
przechyleniem
Wszystkie elementy wsuwane posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem, w postaci małego wybrzuszenia na prawej i lewej
krawędzi.
Elementy wsuwane należy wkładać do piekarnika w taki sposób, aby wybrzuszenie
znajdowało się przy tylnej ściance komory
piekarnika. Wybrzuszenie to zabezpiecza
elementy wsuwane również przed przechyleniem.
Wkładanie blachy do pieczenia:
Wsunąć blachę pomiędzy drążki prowadnic
na wybranym poziomie pieczenia.
Zakładanie rusztu:
Założyć ruszt w taki sposób, aby nóżki były
skierowane do dołu.
Wsunąć ruszt pomiędzy drążki prowadnic na
wybranym poziomie pieczenia.
electrolux 11
rozdział Funkcje zegara Czas trwania
Koniec
).
/
Ważne! Jako ciecz do wytwarzania pary
stosować wyłącznie wodę!
Dźwięk brzęczyka informuje o zużyciu wody.
Brzęczyk wyłącza się krótko po uzupełnieniu
wody.
Ze względu na automatyczne ok. 5 minutowe odparowywanie pod koniec gotowania oraz ok. 2 minutowy czas nagrzewania ustawienia poniżej 10 minut
są mało efektywne.
Wyższe obramowanie rusztu dodatkowo zabezpiecza naczynia przed zsunięciem.
Zakładanie / wyjmowanie filtra
tłuszczowego
Filtr tłuszczowy należy zakładać tylko do
pieczenia mięsa, aby chronić przed pryskającym tłuszczem grzałkę, znajdującą się w
tylnej ściance piekarnika.
Zakładanie filtra tłuszczowego
Ująć filtr za uchwyt i umieścić oba mocowania w kierunku z góry na dół, w otworze na
tylnej ścianie piekarnika (otwór wentylatora).
Wyjąć filtr tłuszczowy.
Ująć filtr za uchwyt i wyjąć z otworu do góry.
Funkcje gotowania na parze
Ważne! Funkcję gotowania na parze należy
ustawiać zawsze w połączeniu z funkcjami
zegara Czas trwania
lub Koniec
(patrz
Podczas otwierania drzwiczek z piekarnika
wydobywa się jeszcze para.
Gotowanie na parze
1. Wody (ok. 700 ml) nie należy wlewać bezpośrednio do wytwarzacza pary, lecz
przez szufladę na wodę w panelu obsługi.
Zapas wody wystarcza na ok. 30 minut.
2. Włączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
.
3. Przyciskiem Funkcje piekarnika
wybrać funkcję Gotowanie na parze
i
lub
ustawić wybraną
przyciskiem
temperaturę (zakres 50°C - 96°C).
4. Przyciskiem Funkcje zegara
wybrać
funkcję Czas trwania
lub Koniec
i
ustawić przyciskiem
lub
wybrany
czas gotowania lub moment wyłączenia.
Po ok. 2 minutach widoczna jest pierwsza para. Jednokrotny sygnał dźwiękowy
informuje o osiągnięciu temperatury gotowania, wynoszącej 96°C.
12 electrolux
Funkcje dodatkowe
Programy pieczenia
Tej funkcji należy używać do podanych
przepisów.
Wybór programu
1. Włączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
. Wciskać przycisk Programy pieczenia
, aż na wyświetlaczu pojawi się
wybrany program (P1 do P12).
Trzykrotny sygnał dźwiękowy wskazuje
koniec czasu gotowania.
5. Wyłączyć piekarnik i sygnał akustyczny
przyciskiem Wł./Wył.
.
Po ostygnięciu piekarnika usunąć gąbką
resztki wody z wytwarzacza pary i ewentualnie przetrzeć go kilkoma kroplami octu.
Drzwi piekarnika pozostawić otwarte do całkowitego wyschnięcia wnętrza urządzenia.
Pieczenie na parze
Ciągła zmiana pomiędzy termoobiegiem (gorącym powietrzem) a parą następuje automatycznie.
1. Wody (ok. 250 ml) nie należy wlewać bezpośrednio do wytwarzacza pary, lecz
przez szufladę na wodę w panelu obsługi.
2. Włączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
.
3. Przyciskiem Funkcje piekarnika
wybrać funkcję Pieczenie na parze
i
przyciskiem
lub
ustawić wybraną
temperaturę.
4. Przyciskiem Funkcje zegara
wybrać
funkcję Czas trwania
lub Koniec
i
ustawić przyciskiem
lub
wybrany
czas gotowania lub moment wyłączenia.
Dalej postępować jak w przypadku Gotowanie na parze
.
– Na wyświetlaczu funkcji pojawi się
symbol odnośnej funkcji piekarnika.
– Na wyświetlaczu czasu pojawi się czas
pieczenia i zapali się symbol Czas
trwania
.
– Wcisnąć przycisk funkcji zegara, następnie wcisnąć przycisk
, później
lub
, aby zmiewcisnąć przycisk
nić ustawienia czasu.
– Piekarnik wyłączy się po upływie ok. 5
sekund.
2. Po upływie ustawionego czasu przez 2
minuty będzie rozbrzmiewać sygnał
akustyczny. Pulsuje symbol Czas trwania
.
Piekarnik wyłącza się.
3. Sygnał akustyczny można wyłączyć
wciskając dowolny przycisk.
Przesunięcie momentu startu
Odmierzanie czasu pieczenia można uruchomić z pewnym opóźnieniem (patrz Funkcje zegara Koniec
).
Wcześniejsze zakończenie czasu pieczenia
.
Włączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
Funkcja pamięci
Za pomocą funkcji pamięci urządzenie może
zapamiętać jedno ustawienie, które jest
często używane.
electrolux 13
1. Ustawić funkcję piekarnika Temperatura
i ewentualnie również funkcję zegara
Czas trwania
i / lub Koniec
.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk funkcji
pamięci
przez ok. 2 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Ustawienie
zostało zapisane do pamięci.
mięci
na ok. 2 sekundy. Zapamiętane
wcześniej ustawienie zostanie zastąpione nowym.
Aktywowanie funkcji pamięci
1. Włączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
.
2. Przyciskiem funkcji pamięci
wywołać
zapisane ustawienie.
Aby zapisać do pamięci inne ustawienie,
ponownie wcisnąć przycisk funkcji paFunkcje zegara
2
1
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Funkcje zegara
Wskazania czasu
Aktualna godzina
Czas trwania/Koniec/Czas pracy
Funkcje zegara
Przyciski nastawcze
Minutnik
14 electrolux
Ustawianie minutnika. Po upływie ustawionego czasu rozlega się sygnał.
Funkcja ta nie ma wpływu na pracę piekarnika.
Czas trwania
Funkcja ta służy do ustawiania czasu pracy
piekarnika.
Koniec
Ta funkcja służy do ustawiania czasu wyłączenia się piekarnika.
Aktualna godzina
Ta funkcja służy do ustawiania, zmiany lub
wywoływania aktualnej godziny (patrz rozdział Przed pierwszym użyciem).
Po ok. 5 sekundach wyświetlacz pokaże
czas pozostały do końca odliczania. Symbol
zapala się.
Minutnik
Informacje ogólne
• Po wybraniu funkcji zegara odnośny symbol pulsuje przez ok. 5 sekund. W tym
czasie można przyciskiem
lub
ustawić lub zmienić zadany czas.
• Po ustawieniu czasu symbol znowu pulsuje przez ok. 5 sekund. Następnie symbol
będzie się świecił. Rozpoczyna się odmierzanie ustawionego czasu minutnika
.
• Odmierzanie ustawionego czasu trwania
i końca
rozpoczyna się po uruchomieniu wybranej funkcji.
Minutnik
1. Naciskać przycisk Funkcje zegara
zacznie pulsować symbol Minutnik
, aż
.
2. Przyciskiem
lub
ustawić zadany
czas minutnika (maks. 99.00 minut).
Po upływie ustawionego czasu przez 2 minuty będzie rozbrzmiewać sygnał akustyczny. Świeci się "0.00" i pulsuje symbol Minutnik
.
Wyłączenie sygnału akustycznego: Nacisnąć
dowolny przycisk.
Czas trwania
1. Wybrać funkcję piekarnika i przyciskiem
lub
ustawić temperaturę.
2. Naciskać przycisk Funkcje zegara
, aż
zacznie pulsować symbol Czas trwania
.
electrolux 15
3. Przyciskiem
czenia.
lub
ustawić czas pieKoniec
1. Wybrać funkcję piekarnika i przyciskiem
lub
ustawić temperaturę.
2. Naciskać przycisk Funkcje zegara
, aż
zacznie pulsować symbol Koniec
.
Piekarnik włączy się. Zapala się symbol Czas
.
trwania
Ponowne wciśnięcie przycisku Funkcje
powoduje wyświetlenie aktuzegara
alnej godziny.
Po upływie ustawionego czasu przez 2 minuty będzie rozbrzmiewać sygnał akustyczny. Piekarnik wyłącza się.
Świeci się "0.00" i pulsuje symbol Czas trwania
.
Wyłączenie sygnału akustycznego: Nacisnąć
dowolny przycisk.
3. Przyciskiem
lub
łączenia piekarnika.
ustawić czas wy-
Zapalają się symbole Koniec
i Czas trwania
.
Piekarnik włączy się automatycznie.
16 electrolux
Ponowne wciśnięcie przycisku Funkcje
zegara
powoduje wyświetlenie aktualnej godziny.
3. Za pomocą funkcji Koniec
ustawić godzinę, o której potrawa ma być gotowa,
n p. o godz. 14:05.
Po upływie ustawionego czasu przez 2 minuty będzie rozbrzmiewać sygnał akustyczny. Piekarnik wyłącza się.
Świeci się "0.00" i pulsuje symbol Koniec
oraz Czas trwania
.
Wyłączenie sygnału akustycznego: Nacisnąć
dowolny przycisk.
Zapalają się symbole Czas trwania
i Koniec
.
Piekarnik włącza się automatycznie w wyznaczonym momencie, np. o godz.
13:05:00.
Po upływie ustawionego czasu przez 2 minuty rozbrzmiewa sygnał akustyczny i piekarnik wyłącza się, np. o godz. 14:05.
Kombinacja: Czas trwania
i Koniec
Funkcje Czas trwania
i Koniec
mogą być używane równocześnie, jeżeli
piekarnik ma zostać automatycznie włączony i wyłączony w późniejszym czasie.
1. Wybrać funkcję piekarnika i wysokość
temperatury.
2. Przy pomocy funkcji Czas trwania
ustawić czas potrzebny do przyrządzenia
potrawy,
n p. 1 godzina.
Inne funkcje
Wyłączenie wyświetlacza
Wyłączenie wyświetlacza pozwala na
zaoszczędzenie energii.
Wyłączenie wyświetlacza
electrolux 17
1. Wyłączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
ausschalten . Urządzenie nie może
wyświetlać żadnego ciepła resztkowego.
2. Wciskać równocześnie przyciski funkcji
zegara
i
, dopóki pole wyświetlacza
nie zgaśnie.
Po ponownym włączeniu piekarnika wyświetlacz włączy się automatycznie. Kolejne wyłączenie urządzenia spowoduje
zgaśnięcie wyświetlacza.
Aby piekarnik stale wyświetlał aktualną
godzinę, ponownie włączyć wyświetlacz.
Włączenie wyświetlacza
1. Wyłączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
ausschalten .
2. Wciskać równocześnie przyciski funkcji
zegara
i
, dopóki nie zaświeci się
pole wyświetlacza.
Blokada przed uruchomieniem przez
dzieci
Aktywowanie blokady przed uruchomieniem
przez dzieci powoduje, że nie można włączyć piekarnika.
Włączenie blokady przed uruchomieniem przez dzieci
1. Wyłączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
ausschalten . Żadna funkcja piekarnika nie może być ustawiona.
2. Wcisnąć równocześnie i przytrzymać
przycisk Programy pieczenia
i
, aż
na wyświetlaczu pojawi się komunikat
SAFE .
Blokada przed uruchomieniem przez dzieci
jest aktywowana.
Wyłączenie blokady przed uruchomieniem przez dzieci
1. Wyłączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
ausschalten .
2. Wcisnąć równocześnie i przytrzymać
przycisk Programy pieczenia
i
, aż
na wyświetlaczu zgaśnie komunikat SAFE .
Blokada przed uruchomieniem przez dzieci
jest wyłączona i piekarnik jest gotowy do pracy.
Sygnał akustyczny przy naciskaniu
przycisków
Wyłączenie sygnału akustycznego przy
naciskaniu przycisków
1. Wyłączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
ausschalten .
2. Wcisnąć równocześnie i przytrzymać
przycisk
i
, aż rozlegnie się sygnał
akustyczny (ok. 2 sekundy).
Sygnał akustyczny rozbrzmiewający przy
wciskaniu przycisków jest wyłączony.
Włączenie sygnału akustycznego przy
naciskaniu przycisków
Wcisnąć równocześnie i przytrzymać przycisk
i
, aż rozlegnie się sygnał akustyczny (ok. 2 sekundy).
18 electrolux
Sygnał akustyczny rozbrzmiewający przy
wciskaniu przycisków jest włączony.
Wyłącznik bezpieczeństwa piekarnika
Jeżeli piekarnik nie zostanie wyłączony
po upływie określonego czasu lub temperatura nie zostanie zmieniona, wówczas piekarnik wyłącza się automatycznie.
Na wyświetlaczu temperatury pulsuje
ostatnio ustawiona wartość temperatury.
Piekarnik wyłącza się przy temperaturze
w piekarniku wynoszącej:
30 - 120°C po upływie 12,5 godziny
120 - 200°C po upływie 8,5 godziny
200 - 230°C po upływie 5,5 godziny
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
OFF .
Uruchomienie piekarnika po wyłączeniu
wyłącznikiem bezpieczeństwa
Całkowicie wyłączyć piekarnik. Następnie
ponownie włączyć.
Stosowanie, tabele i rady
Przygotowywanie potraw przy użyciu
pary
Do przygotowywania potraw przy użyciu pary stosować funkcje Gotowanie na parze
lub Pieczenie parowe
.
Ostrzeżenie! Podczas gotowania na
parze
w żadnym wypadku nie
otwierać drzwi piekarnika!
Ważne! Jako ciecz do wytwarzania pary
stosować wyłącznie wodę!
Naczynia do gotowania na parze
• Do gotowania na parze nadają się formy
wykonane z odpowiedniego materiału żaroodpornego i odpornego na korozję.
• Bardzo dobre do tego celu są pojemniki
do gotowania ze stali chromowej (patrz
Wyposażenie specjalne).
Poziomy umieszczania potraw
• Poziomy umieszczania potraw podane są
w poniższych tabelach. Poziomy umieszczania potraw liczy się od dołu do góry.
Wskazówki ogólne
• W przypadku czasu gotowania dłuższego
niż 30 minut lub w przypadku większych
ilości gotowanego produktu, można
ewentualnie dolać wody.
• Podczas gotowania z funkcją Gotowanie
na parze
wyjąć filtr tłuszczowy ,
gdyż jego stosowanie wydłuża czas gotowania.
• W przypadku dłuższej przerwy w używaniu
piekarnika, dokładnie przepłukać szufladę
na wodę, złącza węży i generator pary
(patrz rozdział Czyszczenie i konserwacja).
Informacje dotyczące tabeli Gotowanie
na parze i Pieczenie parowe
W poniższych tabelach podane są potrawy
oraz ustawienia potrzebne do ich przyrządzenia: temperatura, czas i poziom umieszczenia potrawy.
• Wartości temperatury oraz czasu pieczenia stanowią dane orientacyjne, gdyż zależą one od składu i wielkości produktu,
ilości oraz naczynia.
• Jeżeli nie uda się znaleźć w tabeli danych
pasujących do konkretnego przepisu, należy kierować się wskazówkami dotyczącymi podobnego przepisu.
• Jeżeli nie podano inaczej, wartości określone w tabelach dotyczą wkładania produktu do zimnego piekarnika.
Gotowanie na parze
można
Funkcję Gotowanie na parze
stosować do wszystkich produktów żywnościowych, zarówno świeżych, jak i mrożonych. Tym sposobem można przyrządzać,
podgrzewać, rozmrażać, parzyć lub blanszować warzywa, mięso, ryby, makarony,
ryż, kukurydzę, kaszę mannę i jajka.
Gotowanie menu
W trakcie jednego trybu gotowania można
przygotować kompletne menu. W tym celu
najlepiej jest dobrać potrawy, które wymagają podobnego czasu gotowania. Pozwala
to uniknąć niedogotowania lub przegotowania poszczególnych składników. Ilość wody
potrzebnej do gotowania należy określić
według największej ilości wody podanej dla
wybranych składników potraw. Informacje
patrz tabela.
Potrawy należy ustawić na rusztach w odpowiednich naczyniach do gotowania. Odstęp pomiędzy rusztami należy dobrać w taki
sposób, aby para dosięgała każdej potrawy.
electrolux 19
Podczas gotowania menu należy zwiększyć
ilość wody do gotowania ryżu, niezależnie od
danych zawartych w tabeli, ze stosunku 1:
1,5 na 1 : 2.
Sterylizowanie naczyń
Funkcja Gotowanie na parze
oferuje
możliwość sterylizacji naczyń przy pomocy
pary, np. butelek dla niemowląt. Aby wyste-
rylizować naczynia, należy je umyć i ułożyć
otworem do dołu na środku rusztu, na pierwszym poziomie umieszczania potraw.
Umieścić naczynia pod lekkim skosem w komorze piekarnika. Wlać maksymalną ilość
wody (650 ml) i ustawić czas na 40 minut
przy 96°C.
Tabela Gotowanie na parze
Rodzaj produktu
Dolanie wody poprzez szufladę na
wodę w ml
Temperatura w °C
Poziom
umieszczenia
potrawy
Czas gotowania 1)
w minutach.
Risotto
400
96
2
25-30
Ryż (z wodą 1:1)
650
96
2
35-40
Kukurydza (polenta, z wodą 1:3)
550
96
2
35-40
Ziemniaki w mundurkach, średniej
wielkości
650
96
2
50-60
Ziemniaki gotowane
550
96
2
35-40
Ratatouille
400
96
2
25-30
Różyczki brokuł
550
96
2
30-35
Różyczki brokułów
550
96
2
25-30
Kalafior, cały
650
96
2
40-45
Różyczki kalafiora
600
96
2
30-35
Kiszona kapusta
650
96
2
50-60
Pomidory, całe
250
96
2
15-20
Buraczki, całe
550
96
2
60-70
Kalarepa/seler/koper włoski, krojone
550
96
2
35-40
Cukinia, krojona
400
96
2
20-25
Marchew, krojona
550
96
2
35-40
Rozmrażanie warzyw
550
96
2
35
Rozmrażanie i gotowanie warzyw
650
60
2
35-40
Blanszowanie warzyw
250
96
2
12-15
Blanszowanie fasoli
250
96
2
20-22
Fasola mrożona
650
96
2
30-40
Pierś kurczaka
500
96
2
30-40
Szynka orzechowa 1000 g
650
96
2
50-75
Peklowana i lekko wędzona wieprzowina 600-1000 g
650
96
2
45-55
Papryka nadziewana
500
96
2
30-40
Kiełbaski wiedeńskie / biała kiełbasa
250
85
2
15-20
Odgrzewanie wątrobianki w 1 cm plastrach
400
96
2
20-25
Filet rybny ok. 1000 g
650
96
2
35-40
Filet z flądry ok. 300 g
300
80
2
15-20
20 electrolux
Rodzaj produktu
Dolanie wody poprzez szufladę na
wodę w ml
Temperatura w °C
Poziom
umieszczenia
potrawy
Czas gotowania 1)
w minutach.
Filet rybny, mrożony 500-800 g
650
96
2
30-40
Pstrąg 170-300 g
400
85
2
15-25
Budyń / flan w miseczkach
500
96
2
25-35
Eierstich (kluseczki jajeczne)
500
96
2
25-35
Kluski na parze
500
96
2
30-35
Jajka, na miękko
200
96
2
8-10
Jajka, średnio ścięte
200
96
2
10-12
Jajka, na twardo
200
96
2
15-20
1) Podane czasy są wartościami orientacyjnymi i ulegają zmianie w zależności od wielkości i ilości
produktu.
Termoobieg, a następnie Gotowanie na • Włączyć funkcję Gotowanie na parze
parze
i dogotować wszystko razem do końca.
i
Dzięki połączeniu funkcji Termoobieg
Gotowanie na parze
mięso, warzywa i
Aby włączyć funkcję Gotowanie na padodatki mogą być gotowane w piekarniku
rze
, piekarnik musi być ostudzony
jedno po drugim, a przy funkcji Gotowanie na
do temperatury ok. 80°C (patrz wyświetparze
mogą być gotowane razem tak,
lacz temperatury). W celu szybszego
że wszystkie równocześnie będą gotowe do
wystudzenia otworzyć drzwi piekarnika.
podania.
• Podsmażyć produkt za pomocą funkcji
piekarnika Termoobieg
.
• Włożyć do piekarnika w żaroodpornym naczyniu warzywa i dodatki przygotowane
do smażenia.
Tabela Termoobieg, a następnie Gotowanie na parze
Rodzaj produktu
Termoobieg
Gotowanie na parze
(dolanie
wody maks. 650ml)
Temp. w °C
Mięso Czas
w minutach
Pieczeń wołowa 1 kg
Brukselka, polenta
180
60-70
30-35
1
3
Pieczeń wieprzowa 1 kg,
ziemniaki, warzywa,
sos pieczeniowy
180
60-70
30-35
1
3
Pieczeń cielęca 1 kg,
Ryż, warzywa
180
50-60
30-35
1
3
Podane czasy i temperatury są wartościami
orientacyjnymi i ulegają zmianie w zależności
od wielkości i ilości produktu. Temperatura
wnętrza produktu w przypadku mięsa powinna przed przełączeniem na funkcję gotowania na parze wynosić 60-63°C.
Tabela Pieczenie parowe
Mięso i dodatki
Czas w minutach
Poziomy
umieszczania
potraw
Pieczenie parowe
Funkcja Pieczenie parowe nadaje się szczególnie do przysmażania większych sztuk
mięsa oraz rozmrażania i podgrzewania już
ugotowanych, poporcjowanych potraw.
electrolux 21
Pieczenie na kilku poziomach
Rodzaj produktu
Pieczenie parowe
(dolanie wody maks.
250ml)
Temperatura w
°C
Czas w minutach.
Poziomy umieszczania potraw
Podgrzewanie menu z 6 talerzy Ø 24 cm
110
15-20
2i4
Pieczeń wieprzowa 1000 g
180
90-100
2
Pieczeń wołowa 1000 g
180
90-100
2
Pieczeń cielęca 1000 g
180
80-90
2
Wątrobianka, surowa 500 g
180
30-40
2
Kiełbaski wiedeńskie / biała kiełbasa
85
15-20
2
Peklowana i lekko wędzona wieprzowina
600-1000 g (namaczać 2 godziny)
180
60-70
2
Kurczak 1000 g
200
45-55
2
Kaczka 1500-2000 g
180
60-75
2
Gęś 3000 g
170
130-170
1
Filet rybny
90
20-30
2
Zapiekanka ziemniaczana, zapiekanka porowo-ziemniaczana
190
40-50
2
Zapiekanka makaronowa
180
35-45
2
Lasagne
180
45-50
2
Różne rodzaje chleba 500-1000 g
180-190
50-60
2
Bułka 40-60 g
210-220
20-25
3
Świeża pieczona bułka 30-40 g
220
10-15
3
Świeża pieczona bułka 30-40 g (mrożona)
220
10-15
3
Świeża pieczona bagietka 40-50 g
200
10-15
3
Świeża pieczona bagietka 40-50 g (mrożona)
200
10-15
3
Całą pieczeń ponacinać przed podgrzaniem.
Podane czasy i temperatury są wartościami
orientacyjnymi i ulegają zmianie w zależności
od wielkości i ilości produktu.
Pieczenie
lub
Funkcja piekarnika: Termoobieg
Termoobieg + para
Formy do pieczenia
• Do pieczenia z funkcją Termoobieg
lub
nadają się jasne
Termoobieg + para
formy metalowe.
Poziomy umieszczania potraw
• Pieczenie z zastosowaniem funkcji Termoobieg + para
jest możliwe na jednym poziomie umieszczania potraw.
• Przy funkcji Termoobieg
można piec
na maksymalnie 2 blachach jednocześnie:
2
2
1 Blacha do pieczenia:
n p. Poziom umieszczania potraw 2
1
1
22 electrolux
1 forma do pieczenia:
n p. Poziom umieszczania potraw 1
4
4
2
2
•
•
2 blachy do pieczenia:
n p. Poziomy umieszczania potraw 2 i 4
Wskazówki ogólne
Jednocześnie można piec w dwóch formach
ustawionych obok siebie na ruszcie. Czas
pieczenia wydłuża się tylko nieznacznie.
Przy używaniu artykułów zamrożonych,
blachy mogą się odkształcić podczas
pieczenia. Jest to uwarunkowane dużą
różnicą temperatur pomiędzy mrożonką
a piekarnikiem. Po ochłodzeniu blachy
odkształcenie znika.
•
•
•
Wskazówki dotyczące tabel pieczenia
W tabelach umieszczone zostały różne potrawy wraz z wymaganymi dla nich temperaturami, czasem pieczenia i poziomami
umieszczania potraw.
• Wartości temperatur i czasu pieczenia są
wartościami orientacyjnymi, zależne są
one od składu ciasta, ilości ciasta i formy
do pieczenia.
• Zalecane jest, aby na początku ustawić
niższą temperaturę i dopiero w razie potrzeby np. gdy konieczne jest mocniejsze
Tabela pieczenia
zarumienienie ciasta lub w przypadku gdy
pieczenie trwa za długo, ustawić wyższą
temperaturę.
Jeżeli nie uda się znaleźć w tabeli danych
pasujących do własnego przepisu, należy
kierować się wskazówkami dotyczącymi
podobnego przepisu.
W przypadku pieczenia ciast na blachach
lub w formach na kilku poziomach, czas
pieczenia może się wydłużyć o 10-15 minut.
Wilgotne ciasta. np. pizzę, ciasta owocowe itp.) należy piec na jednym poziomie.
Różnica w poziomach, na których pieczone są ciasta i inne wypieki, może spowodować w początkowym stadium zarumienianie się potraw w różnym tempie. W takiej sytuacji nie należy zmieniać ustawienia temperatury . Różnice te wyrównają się podczas dalszego pieczenia.
Państwa nowy piekarnik może inaczej piec
niż urządzenie używane dotychczas. Dlatego dotychczasowe ustawienia (temperatura, czasy pieczenia) oraz poziom umieszczenia potrawy należy zrewidować, biorąc pod uwagę zalecenia z poniższych tabeli.
Przy dłuższym czasie pieczenia można
wyłączyć piekarnik ok. 10 minut przed
końcem czasu pieczenia, aby wykorzystać ciepło resztkowe.
Jeżeli nie podano inaczej, wartości określone w tabelach dotyczą wkładania
produktu do zimnego piekarnika.
Pieczenie potraw umieszczonych na jednym poziomie
Rodzaj wypieku
Funkcja piekarnika
Poziom
umieszczania potraw
Temperatura w °C
Czas godziny: minuty
Wypiek w formie
Babka lub babka drożdżowa
Termoobieg
1
160-170
0:50-1:10
Babka piaskowa/Keks
Termoobieg
1
150-170
1:10-1:30
Tort biszkoptowy
Termoobieg
1
160-180
0:25-0:40
Kruchy spód tortu
Termoobieg + para
2
170-190 1)
0:10-0:25
Ukręcany spód tortu
Termoobieg + para
2
150-170
0:20-0:25
electrolux 23
Pieczenie potraw umieszczonych na jednym poziomie
Rodzaj wypieku
Funkcja piekarnika
Poziom
umieszczania potraw
Temperatura w °C
Czas godziny: minuty
Zakryty tort jabłkowy
Termoobieg
1
160-180
0:50-1:00
Szarlotka (2 formy Ø 20cm,
ustawione po przekątnej)
Termoobieg
1
180-190
1:05-1:20
Tarta pikantna ( np. placek lotaryński)
Termoobieg
2
170-190
0:30-1:10
Tort serowy
Termoobieg
1
160-180
1:00-1:30
Warkocz drożdżowy/wieniec
drożdżowy
Termoobieg + para
1
160-180
0:30-0:40
Strucla bożonarodzeniowa
Termoobieg
1
160-180
0:40-1:00
Chleb (chleb żytni)
Termoobieg
1
180-200
0:45-0:60
Ptysie z kremem/eklerki
Termoobieg
2
170-190
Wypieki na blachach
0:30-0:40
1)
Rolada biszkoptowa
Termoobieg
2
200-220
Ciasto z kruszonką, suche
Termoobieg + para
2
160-180
0:08-0:15
0:20-0:40
Ciasto maślane/cukrowe
Termoobieg + para
2
180-200 1)
0:15-0:30
Placki owocowe (na cieście
drożdżowym/ukręcanym)
Termoobieg
2
160-180
0:25-0:50
Placek owocowy na kruchym
cieście
Termoobieg
2
170-190
0:40-1:20
Ciasta z formy z delikatnymi
dodatkami ( np. twaróg, śmietana, ciasto z migdałami i miodem)
Termoobieg
2
150-170
0:40-1:20
Pizza (z dużą ilością dodatków)
Termoobieg
2
190-210 1)
0:20-0:40
Pizza (na cienkim spodzie)
Termoobieg
2
230 1)
0:12-0:20
1)
0:10-0:20
Podpłomyk
Termoobieg
2
230
Placki szwajcarskie
Termoobieg
2
190-210
0:35-0:50
Ciasteczka kruche
Termoobieg
2
160-180
0:06-0:20
Ciasteczka wyciskane
Termoobieg
2
160
0:10-0:40
Ciasteczka z ciasta ukręcanego
Termoobieg
2
160-180
0:15-0:20
Ciasteczka z białek jaj, bezy
Termoobieg
2
80-100
2:00-2:30
Makaroniki
Termoobieg
2
100-120
0:30-0:60
Ciasteczka drożdżowe
Termoobieg + para
2
160-180
0:20-0:40
Ciasteczka
24 electrolux
Pieczenie potraw umieszczonych na jednym poziomie
Rodzaj wypieku
Funkcja piekarnika
Poziom
umieszczania potraw
Temperatura w °C
Czas godziny: minuty
Ciasteczka z ciasta francuskiego
Termoobieg
2
180-200 1)
0:20-0:30
Bułeczki
Termoobieg
2
210-230
0:20-0:35
Małe ciasteczka (20 sztuk na
blasze)
Termoobieg
2
170 1)
0:20-0:30
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik
Pieczenie potraw umieszczonych na kilku poziomach
Rodzaj wypieku
Termoobieg
Poziom liczone od dołu
Temperatura w °C
Czas godziny: minuty
2 Poziomy
Ciasteczka
Ciasteczka kruche
2/4
160-180
0:15-0:35
Ciasteczka wyciskane
2/4
160
0:20-0:60
Ciasteczka z ciasta ukręcanego
2/4
160-180
0:25-0:40
Ciasteczka z białek jaj, bezy
2/4
80-100
2:10-2:50
Makaroniki
2/4
100-120
0:40-1:20
Drobne ciastka drożdżowe
2/4
160-180
Ciasteczka z ciasta francuskiego
2/4
180-200
0:30-0:60
1)
0:30-0:50
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
Wskazówki dotyczące pieczenia
Efekt pieczenia
Ciasto jest zbyt jasne na
spodzie.
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Ciasto umieszczono na niewłaściwym poziomie
Umieścić ciasto na niższym poziomie.
Ciasto zapada się (robi się Zbyt wysoka temperatura pieczezakalcowate, wycieka z
nia
niego woda).
Ciasto jest zbyt suche
Ustawić nieco niższą temperaturę
pieczenia.
Zbyt krótki czas pieczenia
Wydłużyć czas pieczenia. Nie
można skracać czasu pieczenia
poprzez ustawianie wyższej
temperatury pieczenia
Zbyt dużo cieczy w cieście.
Dodawać mniej płynu. Należy przestrzegać czasu mieszania ciasta,
przede wszystkim w przypadku
używania robotów kuchennych.
Zbyt niska temperatura pieczenia
Ustawić wyższą temperaturę pieczenia
Zbyt długi czas pieczenia
Skrócić czas pieczenia
electrolux 25
Efekt pieczenia
Ciasto przyrumienia się
nierównomiernie
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Zbyt wysoka temperatura pieczenia i zbyt krótki czas pieczenia
Ustawić piekarnik na niższą temperaturę i wydłużyć czas pieczenia
Ciasto jest nierównomiernie rozprowadzone
Rozprowadzić ciasto równomiernie
na blasze
W piekarniku zainstalowany jest filtr
tłuszczowy
Wyjąć filtr tłuszczowy
Ciasto nie jest gotowe po Zbyt niska temperatura
upływie ustawionego czasu pieczenia.
Ustawić nieco wyższą temperaturę
pieczenia
W piekarniku zainstalowany jest filtr
tłuszczowy
Wyjąć filtr tłuszczowy
Tabela Suflety i zapiekanki
Typ potrawy
Funkcja piekarnika
Poziom
umieszczania potraw
Temperatura w °C
Czas godziny: minuty
Zapiekanka makaronowa
Termoobieg + para
1
180-200
0:30-0:50
Lasagne
Termoobieg
1
180-200
0:25-0:40
Termoobieg
1
160-170
0:15-0:30
Zapiekane bagietki 1)
Termoobieg
1
160-170
0:15-0:30
Słodkie suflety
Termoobieg + para
1
180-200
0:40-1:00
Suflety z rybami
Termoobieg
1
180-200
0:30-1:00
Nadziewane warzywa
Termoobieg
1
160-170
0:30-1:00
Zapiekanka z ziemniakami
Termoobieg + para
2
180-200
0:40-0:50
Zapiekane warzywa
1)
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik
Tabela dla głęboko mrożonych potraw gotowych
Rodzaj potrawy
Funkcja piekarnika
Poziom
umieszczenia
potrawy
Temperatura
w °C
Czas gotowania
Pizza mrożona
Termoobieg
3
wg informacji
producenta
wg informacji producenta
Frytki 1)
(300-600 g)
Grill turbo
3
200-220
wg informacji producenta
Bagietki
Termoobieg
3
wg informacji
producenta
wg informacji producenta
Ciasto z owocami
Termoobieg
3
wg informacji
producenta
wg informacji producenta
1) Frytki obracać od czasu do czasu 2 - 3 razy
Pieczenie mięsa
Funkcja piekarnika: Termoobieg
Podczas pieczenia mięsa należy używać
filtra tłuszczowego!
Naczynia do pieczenia mięsa
• Do pieczenia mięsa nadają się wszystkie
naczynia żaroodporne (uwzględnić wskazówki producenta!).
26 electrolux
• Do pieczenia chudego mięsa zaleca się
stosować brytfannę z pokrywką . Dzięki
temu mięso jest bardziej soczyste.
• Wszystkie rodzaje mięsa, które po upieczeniu powinny mieć chrupiącą skórkę,
można piec w brytfannie bez pokrywki .
Wskazówki dotyczące tabeli pieczenia
mięsa
Informacje zawarte w poniższej tabeli mają
charakter orientacyjny.
• Zaleca się pieczenie mięsa i ryb w piekarniku dopiero wtedy, gdy waga produktu
przekracza 1 kg .
Tabela pieczenia mięsa
• Aby zapobiec przypaleniu się sosu lub
tłuszczu, zaleca się dodanie niewielkiej
ilości wody do naczynia do pieczenia.
• W razie potrzeby obrócić pieczeń (po 1/2
- 2/3 czasu pieczenia).
• Duże pieczenie i drób polewać wielokrotnie podczas pieczenia powstałym sosem.
Pozwala to na uzyskanie lepszego efektu
pieczenia.
• Piekarnik należy wyłączyć ok. 10 minut
przed końcem czasu pieczenia, aby wykorzystać ciepło resztkowe.
Produkt do pieczenia
Termoobieg
Poziom pieczenia
Temperatura
°C
Czas godziny:
minuty
Wieprzowina
Łopatka, karczek, szynka (1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Kotlet, peklowana, lekko wędzona wieprzowina (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Pieczeń rzymska (750-1000 g)
1
180-200
0:45-1:00
Golonka wieprzowa, podgotowana
(750-1000 g)
1
170-190
1:30-2:00
Pieczeń duszona (1000-1500 g)
1
180-200
2:00-2:30
Rostbef lub filet, na każdy cm grubości
1
210-2301)
0:06-0:09 na
cm grubości
Pieczeń duszona (1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Gicz cielęca (1500-2000 g)
1
170-190
2:00-2:30
Gicz jagnięca (1000-1500 g)
1
170-190
1:15-2:00
Karczek jagnięcy (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
1
220-2301)
0:05-0:08
Kiełbaski pieczone
1
220-2301)
0:12-0:15
Sznycel lub kotlet panierowany
1
220-2301)
0:15-0:20
1
210-2201)
0:15-0:20
1
210-220
0:45-1:15
1
190-210
0:45-1:15
Wołowina
Cielęcina
Jagnięcina
Szybkie pieczyste z blachy
Kiełbaski 'cordon bleu'
Kotlety mielone
Ryba (duszona)
Całe ryby (1000-1500)
Drób
Kurczak, pularda (1-1,5 kg)
electrolux 27
Produkt do pieczenia
Termoobieg
Poziom pieczenia
Temperatura
°C
Czas godziny:
minuty
Połówki kurczaka (po 400-500 g)
1
200-220
0:35-0:50
Części kurczaka (po 200-250 g)
1
200-220
0:35-0:50
Kaczka (1500-2000 g)
1
180-200
1:15-1:45
Comber zajęczy, udka zajęcze( do 1000 g) 1
220-2301)
0:25-0:40
Comber sarni/jeleni (1500-2000 g)
1
210-220
1:15-1:45
Udziec sarni/jeleni (1500-2000 g)
1
200-210
1:30-2:15
Dziczyzna
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
Pieczenie w niskiej temperaturze
Funkcja piekarnika: Pieczenie w niskiej
temperaturze
Funkcja piekarnika Pieczenie w niskiej temperaturze pozwala na uzyskanie wyjątkowo
kruchej i soczystej pieczeni.
Zaleca się stosowanie tej funkcji do przyrządzania delikatnego, chudego mięsa i ryb.
Funkcja Pieczenie w niskiej temperaturze nie
nadaje się do np. przyrządzania pieczeni duszonych lub pieczeni z tłustej wieprzowiny.
Piekarnik nagrzewa się do wstępnie ustawionej temperatury. Po osiągnięciu tej temperatury rozbrzmiewa sygnał akustyczny. Następnie, do dalszego pieczenia, piekarnik
przełącza się automatycznie na niższą temperaturę.
Tabela Pieczenie w niskiej temperaturze
Produkt 1)
Waga g
Ważne! Uwaga: Podczas pieczenia mięsa
należy używać filtra tłuszczowego!
Przy włączonej funkcji piekarnika Pieczenie w niskiej temperaturze
należy zawsze piec potrawy bez przykrycia .
1. Rozgrzać pieczeń na patelni do bardzo
wysokiej temperatury.
2. Przełożyć do brytfanny lub ułożyć bezpośrednio na ruszcie z podstawioną pod
nim blachą do wyłapywania tłuszczu.
3. Włożyć do piekarnika. Ustawić funkcję
piekarnika Pieczenie w niskiej temperaturze
, ewentualnie zmienić ustawienie temperatury i upiec do końca
(patrz tabela).
Ustawianie temperatury
Poziom pieczenia
Czas całkowity (min.)
Rostbef
1000-1500
120
1
90-110
Filet wołowy
1000-1500
120
3
90-110
Pieczeń cielęca
1000-1500
120
1
100-120
Steki
200 - 300
120
3
20-30
1) Przed pieczeniem w piekarniku podpiec na patelni.
Grill
z ustawieFunkcja piekarnika: Grill
niem temperatury maksymalnej
Ważne! Podczas grillowania drzwi
piekarnika zawsze muszą być zamknięte.
Tabela grillowania
Produkt
• Do grillowania używać rusztu razem z blachą.
• Czasy grillowania są wartościami orientacyjnymi.
Poziom pieczenia
Czas grillowania
1-sza strona
Tosty
1)
3
4-6 min.
2-ga strona
3-5 min.
28 electrolux
Produkt
Poziom pieczenia
Czas grillowania
1-sza strona
Tosty z dodatkami
2
8-10 min.
2-ga strona
---
1) Stosować ruszt do grillowania bez blachy.
Grill turbo
Funkcja piekarnika: Grill turbo
Uwaga! Korzystając z funkcji Grill turbo
(grillowanie z termoobiegiem) należy
używać filtra tłuszczowego!
Potrawa
Temperatura w
°C
Blacha
Ruszt
do grillowania
Czas
grillowania w minutach
Obrócić
po ... minutach
Poziom pieczenia
Kurczak (900-1000 g)
180-200
1
2
50-60
25-30
Rolada wieprzowa z nadzieniem (2000 g)
180-200
1
2
90-95
45
Zapiekanka makaronowa
180
---
2
30
---
Zapiekanka ziemniaczana
200
---
2
20-23
---
Gnocchi, zapiekane
180
---
2
20-23
---
Kalafior z sosem holenderskim
200
---
2
15
---
karnika na odpowiedni poziom pieczenia.
Na poziom 1 wsunąć blachę do pieczenia
napełnioną wodą do wysokości 1- 1,5 cm.
• Do grillowania najlepiej nadają się cienkie
kawałki mięsa i ryby.
• Do grillowania z termoobiegiem płaskich
sztuk mięsa i ryb należy wstępnie rozgrzewać piekarnik przez 3 minuty. Następnie,
zgodnie z tabelą, wsunąć produkt do piePotrawa
Temperatura w
°C
Uwaga! Podczas otwierania drzwiczek
z piekarnika wydobywa się gorąca para.
Blacha
Ruszt
do grillowania
Czas
grillowania w minutach
Obrócić
po ... minutach
Poziom pieczenia
Kotlety mielone
230
1
3
14-18
6-8
Filet wieprzowy
230
1
2
16-22
6-10
Kiełbaski Bratwurst
230
1
3
14-18
6-8
Steki z filetów wołowych, ste- 230
ki cielęce
1
3
11-13
5-6
Filet wołowy, rostbef (ok. 1 kg) 230
1
2
20-24
10-12
Rozmrażanie
Funkcja piekarnika: Rozmrażanie/su(ustawienie temperatury 30°C)
szenie
• Ustawić na ruszcie talerz z rozpakowanymi potrawami.
Tabela rozmrażania
• Nie przykrywać talerzem ani miską, gdyż
wydłuża to znacznie czas rozmrażania.
• Do rozmrażania ustawiać ruszt na pierwszym poziomie od dołu .
electrolux 29
Potrawa
Czas rozmrażania w minutach
Czas całkowitego rozmrażania w minutach
Kurczak, 1000 g
100-140
20-30
Położyć kurczaka na odwróconym spodku, umieszczonym w dużym talerzu. Obrócić po upływie połowy czasu.
Mięso, 1000g
100-140
20-30
Obrócić po upływie połowy czasu.
Mięso, 500g
90-120
20-30
Obrócić po upływie połowy czasu.
Pstrąg, 150 g
25-35
10-15
---
Truskawki, 300 g
30-40
10-20
---
Masło, 250 g
30-40
10-15
---
Śmietana, 2 x 200 g
80-100
10-15
Także lekko miejscami zmrożona śmietana daje się dobrze ubić.
Tort, 1400 g
60
60
---
Suszenie
Funkcja piekarnika: Rozmrażanie/Suszenie
• Blachy należy wyłożyć papierem śniadaniowym lub papierem do pieczenia.
• Wyłączenie piekarnika po upływie połowy
czasu suszenia, otworzenie drzwiczek i,
Produkt
Temperatura w
°C
Uwaga
najlepiej, pozostawienie przez noc do ostygnięcia, pozwoli na uzyskanie lepszego
efektu suszenia.
Na następny dzień dokończyć suszenie.
Poziom pieczenia
1 poziom
2 poziomy
Czas w godzinach
(wartość orientacyjna)
Warzywa
Fasola
75
2
2/4
6-9
Papryka (pocięta w pas- 75
ki)
2
2/4
5-8
Włoszczyzna
75
2
2/4
5-6
Grzyby
50
2
2/4
6-9
Zioła
40-50
2
2/4
2-4
Śliwki
75
2
2/4
8-12
Morele
75
2
2/4
8-12
Pokrojone jabłka
75
2
2/4
6-9
Gruszki
75
2
2/4
9-13
Owoce
Wekowanie
Funkcja piekarnika: Termoobieg
• Do wekowania stosować tylko dostępne w
handlu słoiki o jednakowej wielkości.
• Nie należy stosować słoików z zamknięciem typu twist-off lub bagnetowym, ani puszek metalowych.
• Podczas wekowania należy korzystać z 1
poziomu pieczenia od dołu .
• Do wekowania stosować blachę. Mieści
się na niej do sześciu jednolitrowych słoików.
• Wszystkie słoiki powinny być napełnione
do tej samej wysokości i zamknięte.
• Słoki należy ustawić na blasze w taki sposób, aby się wzajemnie nie dotykały.
30 electrolux
• Wlać na blachę ok. ˝ litra wody, aby w piekarniku wytworzyło się wystarczająco dużo wilgoci.
• Gdy zawartość pierwszych słoików zacznie się gotować (w przypadku słoików o
Tabela wekowania
Produkt do zawekowania 1)
Temperatura
w °C
pojemności 1 litra po ok. 35-60 minutach),
wyłączyć piekarnik lub obniżyć temperaturę do 100°C (patrz tabela).
Podgrzewanie do
zagotowania w min.
Gotować dalej przy
100°C w min.
Owoce jagodowe
Truskawki, czarne jagody, maliny, dojrzały agrest
160-170
35-45
---
Niedojrzały agrest
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Marchew 2)
160-170
50-60
5-10
Ogórki
160-170
50-60
---
Pikle mieszane
160-170
50-60
15
Kalarepa, groszek, szparagi
160-170
50-60
15-20
Owoce pestkowe
Gruszki, pigwy, śliwki
Warzywa
1) Podane czasy i temperatury zagotowywania są wartościami orientacyjnymi.
2) Zostawić w wyłączonym piekarniku.
Zaprogramowane funkcje i przepisy
Urządzenie dysponuje 12 zaprogramowanymi funkcjami/przepisami, wybieranymi kolejno przyciskiem Programy pieczenia.
P1
CZYSZCZENIE (program czyszczenia)
P2
WARZYWA 500-1000 G (bukiet
jarzyn)
P3
ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA
P4
CHLEB PSZENNY 500-700 G
P5
BUŁKI PO 40 G (bułki z dodatkami 40g)
P6
FILET RYBNY (zapiekany)
P7
PSTRĄG 250-300 G
P8
PIZZA
P9
PLACEK LOTARYŃSKI
P 10
KURCZAK 1000 G
P 11
KARCZEK CIELĘCY 1000 G
P 12
PODGRZEWANIE
CZYSZCZENIE (program czyszczenia)
1. Wlać wodę (ok. 150 ml) z 1 łyżką stołową
octu bezpośrednio do wytwarzacza pary.
2. Uruchomić czyszczenie automatyczne za
pomocą przycisku Programy pieczenia.
Trzykrotny sygnał dźwiękowy informuje o
końcu programu czyszczenia.
3. Wyłączyć piekarnik i sygnał akustyczny
przyciskiem Wł./Wył.
4. Przetrzeć piekarnik miękką ściereczką.
Ostrzeżenie! Piekarnik musi być
ostudzony.
5. Usunąć resztę wody z wytwarzacza pary.
– Włożyć zwilżoną gąbkę "quick" do ostudzonego wytwarzacza pary.
– Dobrze nacisnąć gąbkę.
– Wyjąć ją i wycisnąć wodę.
W celu całkowitego wyschnięcia piekarnika zostawić otwarte drzwiczki na ok. 1
godzinę.
electrolux 31
Ustawienie
Poziom wsadu
P 1 CZYSZCZENIE
---
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
15 min.
150 ml
WARZYWA 500-1000 G (bukiet jarzyn)
Naczynia kuchenne:
Można stosować naczynia kuchenne dowolnego rodzaju, odporne na wysoką temperaturę - przynajmniej do 100°C.
Składniki:
• 400 g kalafiora
• 200 g marchewki
• 200 g kalarepy
• 200 g żółtej i czerwonej papryki
Sposób przygotowania:
Umyć kalafior i podzielić na różyczki.
Marchewkę i kalarepę obrać i pokroić na niewielkie kawałki.
Umyć paprykę i pokroić w paski. Wszystko
razem włożyć do otwartego naczynia kuchennego i gotować bez dodawania wody.
W przypadku tej metody gotowania można
zrezygnować z przypraw i soli.
Zmieszać melko ze śmietaną i polać ziemniaki. Na koniec posypać startym serem.
Ustawienie
Poziom wsadu
P 3 ZAPIEKANKA
ZIEMNIACZANA
2
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
50 min.
200 ml
Ustawienie
Poziom wsadu
P 2 WARZYWA
500-1000 G
1i4
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
CHLEB PSZENNY 500-700 G
Składniki:
• 1000 g mąki typu 405
• 1 kostka świeżych drożdży lub 2 opakowania drożdży suszonych
• 600 ml mleka
• 15 g soli
Sposób przygotowania:
Wsypać mąkę z solą do dużej miski. Drożdże
rozpuścić w mleku i dodać do mąki. Zagnieść wszystkie składniki na gładkie ciasto.
W zależności od rodzaju mąki może być konieczne dodanie nieco większej ilości mleka.
Pozostawić ciasto do wyrośnięcia (dwukrotne zwiększenie objętości).
Uformować z ciasta dwa bochenki i położyć
na natłuszczoną blachę do pieczenia lub blachę cukierniczą (wyposażenie specjalne).
Pozostawić chleb, aby wyrósł jeszcze o połowę swojej objętości.
Przed pieczeniem oprószyć niewielką ilością
mąki i wykonać ostrym nożem 3 ukośne nacięcia o głębokości przynajmniej 1 cm.
40 min.
650 ml
Ustawienie
ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA (dla 4-5
osób)
Sposób przygotowania:
Żaroodporną formę szklaną 30 x 21 cm posmarować masłem.
Składniki:
• 1000 g ziemniaków
• 60 g startego sera
• 200 ml śmietany
• 200 ml mleka
• sól, pieprz, gałka muszkatołowa, czosnek
Sposób przygotowania:
Obrać ziemniaki, pokroić w plastry o grubości 3 mm i ułożyć w formie do zapiekanek.
Doprawić solą, pieprzem, gałką muszkatołową i czosnkiem.
Poziom wsadu
P 4 CHLEB PSZEN- 2
NY 500-700 G
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
55 min.
200 ml
BUŁKI PO 40 G (bułki z dodatkami 40g)
Składniki:
• 500 g mąki typu 405
• 20 g świeżych drożdży lub 1 opakowanie
drożdży suchych
• 300 ml wody
• 10 g soli
Sposób przygotowania:
32 electrolux
Wsypać mąkę z solą do dużej miski. Drożdże
rozpuścić w wodzie i dodać do mąki. Zagnieść wszystkie składniki na gładkie ciasto.
Pozostawić ciasto do wyrośnięcia (dwukrotne zwiększenie objętości).
Pokroić ciasto na kawałki, uformować bułki i
wyłożyć na natłuszczoną blachę do pieczenia lub blachę cukierniczą (wyposażenie specjalne). Ponownie pozostawić bułki do wyrośnięcia na ok. 25 minut.
Przed pieczeniem ponacinać bułki na krzyż.
Posypać wedle uznania makiem, kminkiem
lub sezamem.
Ustawienie
Poziom wsadu
P 5 BUŁKI PO 40 G 3
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
15 min.
200 ml
FILET RYBNY (700g)
Składniki:
• 700 g filetów z sandacza lub łososia, pokrojonych w kostki
• 100 g startego Ementalera
• 200 ml śmietany
• 50 g bułki tartej
• sól, pieprz, sok z cytryny
• posiekana pietruszka
• 40 g masła do wysmarowania formy
Sposób przygotowania:
Filety rybne skropić sokiem z cytryny i odstawić na chwilę do nasiąknięcia. Następnie
usunąć delikatnie nadmiar soku ręcznikiem
papierowym.
Filety oprószyć z obu stron solą i pieprzem.
Wyłożyć do natłuszczonej, żaroodpornej formy.
Wymieszać śmietanę, starty ser, bułkę tartą
i posiekaną pietruszkę, a następnie rozłożyć
na filetach.
Ustawienie
Poziom wsadu
P 6 FILET RYBNY
2
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
25 min.
250 ml
PSTRĄG 250-300 G
Składniki:
• 4 pstrągi po 250-300 g
• sól, pieprz, sok z cytryny
Sposób przygotowania:
Pstrągi dokładnie umyć, skropić sokiem z
cytryny, przyprawić i wkładać po 2 do formy
ze stali szlachetnej z perforowanym wkładem.
Podawać z prażonymi płatkami migdałów.
Wersja z pstrągiem błękitnym:
Przed włożeniem pstrągów do formy stalowej z perforowanym wkładem, polać ryby
gorącą wodą z octem.
Ustawienie
Poziom wsadu
P 7 PSTRĄG
250-300 G
2
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
30 min.
400 ml
PIZZA (4 sztuki, okrągłe Ø 28cm)
Sposób przygotowania:
Sos pomidorowy
Składniki ciasta:
• 500 g mąki typu 405
• 250 ml wody
• 20 g drożdży
• 1 jajko
• 2 łyżki stołowe oliwy z oliwek
• 1 łyżeczka soli
Sposób przygotowania ciasta:
Drożdże rozpuścić w wodzie i zagnieść z pozostałymi składnikami na miękkie ciasto. Pozostawić ciasto na 30 minut pod przykryciem
do wyrośnięcia. W ciągu tych 30 minut 3 razy
zbić ciasto.
Składniki sosu pomidorowego:
• 2 puszki krojonych pomidorów bez skórki
(800 g)
• 100 g cebuli, drobno posiekanej
• 2 ząbki czosnku, drobno posiekanego
• sól, pieprz, oregano lub przyprawa do pizzy
Sposób przygotowania sosu pomidorowego:
Zmieszać cebulę, czosnek i przyprawy z pomidorami i odparować nadmiar wody, aż powstanie gęsty sos. Odstawić do wystygnięcia.
Dodatki:
600 g sera Feta, pokrojonego w grube kostki
- na pizzę 150 g
Dodatki 400 g:
electrolux 33
Szynka, salami, grzyby, boczek pokrojony w
kostkę, sardele - na pizzę 100 g
Sposób przygotowania:
Podzielić ciasto na 4 porcje, uformować okrągłe placki i rozwałkować na grubość ok.
3-4 mm obficie posypując mąką. Placki ciasta posmarować zimnym sosem pomidorowym, pozostawiając brzeg szerokości ok. 1
cm. Obłożyć dodatkami i serem.
Piec w piekarniku wstępnie nagrzanym
do 230°C.
Ustawienie
Poziom wsadu
P 8 PIZZA
3
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
25 min.
---
PLACEK LOTARYŃSKI
Składniki ciasta:
250 g mąki typu 405
125 g masła
60 ml wody
1 łyżeczka soli
szczypta pieprzu i gałki muszkatołowej
Sposób przygotowania:
Zmieszać mąkę, masło i sól, dodać wody i
szybko wyrobić ciasto.
Odstawić ciasto na 1 godzinę do lodówki.
Dodatki:
• 100 ml mleka
• 150 ml kwaśnej śmietany
• 2 jajka
• 150 g startego sera Greyerzer lub Emmentaler
• 150 g chudej szynki, pokrojonej w kostki
• 150 g cebuli, pokrojonej w kostki
• pieprz, gałka muszkatołowa
Sposób przygotowania:
Szynkę i cebulę lekko poddusić.
Dobrze wymieszać mleko, śmietanę, jajka i
przyprawy, następnie dodać do tej masy ser.
Sposób przygotowania:
Ciasto rozwałkować i ułożyć w natłuszczonej
tortownicy (ř 28 cm). Rozłożyć na cieście
szynkę i cebulę, całość zalać płynną masą.
Ustawienie
Poziom wsadu
P 9 PLACEK LOTA- 3
RYŃSKI
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
35 min.
---
KURCZAK 1200 G
Składniki:
• 1 kurczak (1000 - 1200 g)
• 2 łyżki stołowe oleju arachidowego
• sól, pieprz, papryka, curry
Sposób przygotowania:
Umyć kurczaka i osuszyć ręcznikiem papierowym.
Zmieszać przyprawy z olejem i równomiernie
natrzeć tą mieszanką kurczaka od wewnątrz
i z wierzchu.
Następnie ułożyć kurczaka piersią w dół w
żaroodpornej lub szklanej formie z perforowanym wkładem (wyposażenie specjalne).
Po ok. 25 minutach obrócić kurczaka.
Po pierwszym sygnale akustycznym (ok. 50
min.) skontrolować stan pieczenia. W razie
potrzeby przedłużyć pozostały czas czas
pieczenia do drugiego sygnału akustycznego
(ok. 60 min.).
Ustawienie
Poziom wsadu
P 10 KURCZAK
1200 G
2
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
55 min.
200 ml
KARCZEK CIELĘCY (dla 4-6 osób)
Sposób przygotowania:
Wyjąć mięso z lodówki na 1 godzinę przed
przygotowaniem.
Składniki:
• 1000 g karczku cielęcego
• 2 łyżki stołowe oleju arachidowego
• sól, pieprz, papryka, trochę musztardy
Sposób przygotowania:
Umyć karczek i osuszyć ręcznikiem papierowym.
Zmieszać przyprawy z olejem arachidowym i
natrzeć tą mieszanką mięso.
Podsmażać karczek przez 10 minut ze
wszystkich stron na bardzo gorącej patelni,
a następnie przełożyć do nagrzanej formy.
Forma do pieczenia:
Żaroodporna forma szklana, ceramiczna lub
żeliwna.
34 electrolux
Ustawienie
Poziom wsadu
P 11 KARCZEK
CIELĘCY
2
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
80 min.
200 ml
PODGRZEWANIE (porcje dla 4-6 osób)
Naczynia kuchenne:
Można stosować naczynia kuchenne dowolnego rodzaju, odporne na wysoką temperaturę - przynajmniej do 110°C.
Sposób przygotowania:
Układać potrawy pojedynczo lub wspólnie
na talerzu lub w naczyniu kuchennym. Wstawić do piekarnika bez przykrywania.
Maksymalnie 6 talerzy (ř 26 cm).
Ustawienie
Poziom wsadu
P 12 PODGRZEWANIE
1i4
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
20 min.
200 ml
Czyszczenie i pielęgnacja
Ostrzeżenie! Przed czyszczeniem
należy piekarnik wyłączyć i ostudzić.
Ostrzeżenie! Ze względów
bezpieczeństwa zabrania się
czyszczenia urządzenia strumieniem
pary i myjkami wysokociśnieniowymi!
Uwaga! Nie wolno używać środków
czyszczących o działaniu ściernym,
ostrych skrobaczek ani przedmiotów
szorujących.
Uwaga! Do czyszczenia szkła nie wolno
używać środków czyszczących o
działaniu ściernym ani ostrych
skrobaków metalowych, mogących
porysować powierzchnię, gdyż mogłoby
to spowodować pęknięcie szkła.
Zewnętrzna strona urządzenia
• Przód urządzenia myć miękką ściereczką
zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem
detergentu.
• Do czyszczenia przednich elementów metalowych należy używać ogólnie dostępnych środków myjących.
• Nie wolno uzywać środków ściernych i gąbek jednostronnie szorstkich.
Wnętrze piekarnika
Program czyszczenia
Funkcja CZYSZCZENIE jest szczegółowo
omówiona w rozdziale poświęconym zaprogramowanym funkcjom i przepisom.
Czyszczenie ręczne
Ostrzeżenie! Do czyszczenia piekarnik
musi być wystudzony.
Piekarnik należy czyścić po każdym użyciu. Ułatwia to usunięcie zabrudzeń i zapobiega ich przywieraniu.
1. Przy otwieraniu drzwiczek piekarnika automatycznie włącza się oświetlenie urządzenia.
2. Piekarnik po każdym użyciu przetrzeć na
mokro (z dodatkiem detergentu) i osuszyć ściereczką. Nie należy używać żadnych przyrządów do szorowania. W razie
potrzeby najpierw namoczyć zabrudzenie lub włączyć na chwilę funkcję Gotowanie na parze.
Trudne do usunięcia zabrudzenia zlikwidować specjalnym środkiem do czyszczenia piekarników.
Uwaga! Podczas stosowania sprayu do
piekarników koniecznie przestrzegać
zaleceń producenta!
Wyposażenie
Wszystkie wyjmowane elementy (ruszt, blacha do pieczenia, prowadnice itd.) należy po
każdym użyciu przepłukać i dobrze osuszyć.
Dla łatwiejszego czyszczenia krótko namoczyć.
Filtr tłuszczowy
1. Filtr tłuszczowy należy myć w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń
lub w zmywarce do naczyń.
2. W przypadku mocno przywartych zabrudzeń wygotować w wodzie z dodatkiem
2-3 łyżek środka myjącego przeznaczonego do zmywarek.
electrolux 35
Zespół wyjmowanych prowadnic
Aby oczyścić boczne ścianki piekarnika,
zdjąć zespół prowadnic z lewej i prawej strony piekarnika.
Zdejmowanie zespołu prowadnic
1. Poluzować śrubę.
2. Założyć śrubę i dokręcić.
2. Przesunąć prowadnice na bok.
System wytwarzania pary
3. Wyjąć prowadnice z tylnego zawieszenia.
Ważne! Wytwarzacz pary należy wytrzeć do
sucha po każdym zastosowaniu. Wodę
zbierać za pomocą gąbki.
Ewentualne resztki kamienia najlepiej
usuwa się wodą z dodatkiem octu.
Ważne! Chemiczne odkamieniacze mogą
uszkodzić emalię piekarnika. Należy
bezwzględnie przestrzegać zaleceń
producentów!
Szuflada na wodę i wytwarzacz pary
1. Napełnić wytwarzacz pary wodą z dodatkiem octu (ok. 250 ml) przez szufladę
na wodę .
Mocowanie zespółu prowadnic
1. Zaczepić prowadnice na tylnym zawieszeniu i docisnąć z boku do gwintu.
36 electrolux
Pozostawić na ok. 10 minut.
2. Usunąć wodę z octem za pomocą nie
nierysującej miękkiej gąbki.
3. Przepłukać system wytwarzania pary
czystą wodą, wlewając ją przez szufladę na wodę (100-200 ml).
4. Usunąć wodę z wytwarzacza pary za pomocą gąbki i wytrzeć do sucha.
5. Drzwi piekarnika pozostawić otwarte do
całkowitego wyschnięcia wnętrza urządzenia.
3. Zdjąć i wyczyścić osłonę metalową i uszczelkę.
4. W razie potrzeby: wymienić oświetlenie
piekarnika 25 wat, 230 V, 300°C, żaroodporna.
5. Założyć osłonę metalową wraz z uszczelką i dokręcić śruby.
Oświetlenie piekarnika
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo
porażenia prądem! Przed wymianą
lampki piekarnika:
• Wyłączyć piekarnik!
• Wykręcić bezpieczniki ze skrzynki
bezpiecznikowej lub wyłączyć.
W celu ochrony lampki piekarnika i
szklanej osłony położyć ściereczkę na
spodzie piekarnika.
Wymiana bocznej lampki piekarnika /
czyszczenie osłony szklanej
1. Zdjąć lewy zespół prowadnic.
2. Odkręcić śruby osłony metalowej za pomocą śrubokręta krzyżowego.
6. Zamontować zespół prowadnic.
Drzwi piekarnika
W celu oczyszczenia można zdemontować
drzwi piekarnika.
Demontaż drzwi piekarnika
1. Otworzyć całkowicie drzwi piekarnika.
2. Obrócić dźwignie przy zawiasach po
obu stronach do samego końca .
3. Chwycić drzwi po bokach obiema rękami
i pokonując opór, przymknąć drzwi
piekarnika na około 3/4.
electrolux 37
3. Wsunąć zawiasy równocześnie do obu
otworów po prawej i lewej stronie u dołu
piekarnika, tak głęboko, jak to możliwe.
4. Podnieść drzwi do oporu do góry i następnie całkowicie otworzyć
4
3
3
4
60
2
4
5
4. Ściągnąć drzwi z piekarnika Ostrożnie:
Ciężkie!
5. Aby zapobiec porysowaniu, położyć
drzwi zewnętrzną stroną na miękkim, płaskim podłożu, na przykład na kocu.
Zawieszanie drzwi piekarnika
1. Chwycić drzwi dwoma rękami z obu
stron.
2. Przytrzymać pod kątem ok. 60°.
5. Obrócic dźwignie przy obu zawiasach do
pierwotnego położenia.
6. Zamknąć drzwi piekarnika.
Co zrobić, gdy ...
Usterka
Piekarnik się nie nagrzewa
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Piekarnik nie jest włączony
Włączyć piekarnik
Godzina nie jest ustawiona
Ustawić godzinę
Nie wykonano wymaganych ustawień
Sprawdzić ustawienia
Nastąpiło automatyczne wyłączenie Patrz Automatyczne wyłączenie
piekarnika.
piekarnika.
Nie działa oświetlenie
wnętrza piekarnika
Blokada przed uruchomieniem
przez dzieci jest włączona.
Wyłączyć blokadę przed uruchomieniem przez dzieci.
Bezpiecznik w instalacji domowej
(skrzynka z bezpiecznikami) uległ
przepaleniu
W przypadku powtarzającego się
wybijania bezpieczników wezwać
wykwalifikowanego elektryka.
Żarówka oświetlenia wnętrza piekarnika jest uszkodzona.
Wymienić żarówkę
38 electrolux
Usterka
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Na wyświetlaczu pojawiła Włączony jest tryb demonstracyjny.
się litera "d" i piekarnik nie
nagrzewa się. Wentylator
nie działa.
Jeżeli nie można usunąć usterki w żaden
z podanych powyżej sposobów, należy
zwrócić się do serwisu lub do sprzedawcy.
Ostrzeżenie! Naprawy przy urządzeniu
mogą być przeprowadzane wyłącznie
przez specjalistów. Niefachowe
naprawy mogą spowodować poważne
zagrożenia dla użytkownika.
W przypadku błędnej obsługi urządzenia
wizyta technika serwisowego lub sprze-
Wyłaczyć urządzenie, nacisnąć
i
i
równocześnie przycisk
przytrzymać, aż rozlegnie się sygnał
akustyczny i litera "d" zgaśnie.
dawcy jest odpłatna również w okresie
objętym gwarancja.
Wskazówka dotycząca urządzeń z metalowym frontem: Otworzenie drzwi piekarnika podczas pieczenia lub smażenia, albo krótko po ich zakończeniu może spowodować krótkotrwałe osadzenie
się pary na wewnętrznej szybie drzwi,
ponieważ zewnętrzna część drzwi jest
chłodniejsza.
Instrukcja montażu
Uwaga! Montażu i podłączenia nowego
urządzenia może dokonać wyłącznie
specjalista z uprawnieniami. Należy
przestrzegać tego zalecenia, gdyż w
przeciwnym razie ewentualne usterki nie
będą objęte gwarancją.
Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzone kable
przyłączeniowe należy wymienić korzystając
z usług autoryzowanego serwisu lub uprawnionego specjalisty.
Wskazówki dla instalatora dotyczące
bezpieczeństwa
• W instalacji elektrycznej należy umieścić
urządzenie pozwalające na odłączenie
wszystkich faz od sieci zasilającej przy rozwarciu styków wynoszącym przynajmniej
3 mm.
Do odpowiednich urządzeń oddzielających należą np. bezpieczniki instalacyjne,
bezpieczniki (bezpieczniki wkręcane należy wyjąć z oprawki), wyłączniki różnicowoprądowe i styczniki.
• Urządzenie należy podłączyć do prądu w
miejscu zabudowy za pośrednictwem
gniazdka wtykowego w taki sposób, aby
było ono dostępne i znajdowało się poza
światłem szafki urządzenia.
• Zabudowa musi zapewnić ochronę przed
bezpośrednim kontaktem z elementami
elektrycznymi.
• Stabilność szafki do zabudowy musi spełniać wymogi normy DIN 68930.
electrolux 39
40 electrolux
electrolux 41
42 electrolux
2
H05VV-F
H05RR-F
min.1,60m
alternativ
electrolux 43
3
90 0
44 electrolux
4
20
13
2x3,5x25
Utylizacja
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Materiał z którego wykonano opakowanie jest przyjazny dla środowiska i nadaje
się do ponownego użytku. Elementy z
tworzyw sztucznych są oznaczone skrótami międzynarodowymi, jak np. >PE <,
>PS< itd. Materiały z opakowania należy
wyrzucić do odpowiedniego zbiornika
na odpady komunalne.
Ostrzeżenie! Aby urządzenie nie
stanowiło żadnego zagrożenia, przed
utylizacją należy je pozbawić możliwości
ponownego podłączenia.
W tym celu odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego i usunąć z urządzenia
przewód zasilający.
Materiał opakowania
RU
PL Warunki gwarancyjne
POLSKA
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje,
że zakupione urządzenie jest wolne od
wad fizycznych zobowiązując się jednocześnie – w razie ujawnienia takich wad
w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem – do
ich usunięcia w sposób uzależniony od
właściwości wady.
electrolux 45
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na
koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux
Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych
od producenta termin naprawy może
zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi
24 miesiące od daty zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania
wyłącznie w warunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
– uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
– uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
– uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia w
sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego,
– napraw i modyfikacji dokonanych
przez firmy lub osoby nie posiadające
autoryzacji Electrolux Poland,
– części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry,
pokrętła.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu
na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie
gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla
usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie
obejmuje: instalacji, instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub elektrycznych.
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland
lub jeśli jest to niemożliwe placówka
sprzedaży detalicznej, w której sprzęt
został zakupiony. Sprzęt zwracany po
wymianie musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie
tych warunków może spowodować nie
uznanie gwarancji.
9. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej lub elektrycznej może być wykonany
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pod rygorem
utraty gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub napraw wykonanych
przez osoby nieupoważnione.
11. Koszty nieuzasadnionego wezwania
serwisu pokrywa klient.
12. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
13. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
14. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji
jest przedstawienie dowodu zakupu z
wpisaną czytelnie datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki
znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
e-mail: [email protected]
www.electrolux.pl
Gwarancja Europejska
Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją
firmy Electrolux w każdym z krajów wymienionych na końcu niniejszej instrukcji przez
okres podany w gwarancji urządzenia lub określony ustawowo. W przypadku przeprowadzki właściciela urządzenia z jednego z
poniższych krajów do innego, gwarancja zachowuje swoją ważność z następującymi zastrzeżeniami:
• Gwarancja na urządzenie obowiązuje od
dnia zakupu. Datę zakupu należy potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu
wydanego przez sprzedawcę urządzenia.
• Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres
gwarancji (wykonawstwo oraz części) są
takie same, jak okres i zakres obowiązujące dla danego modelu lub serii urządzenia
w nowym kraju zamieszkania.
46 electrolux
• Gwarancja na urządzenie jest wydawana
osobiście na pierwszego kupującego i nie
można jej przekazać na innego użytkownika.
• Urządzenie zostało zainstalowane i jest
eksploatowane wyłącznie do celów domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. Użytkowanie do celów zawodowych
jest wykluczone.
• Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
08 44 62 26 53
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012,
Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet
királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
electrolux 47
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4,
040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект, 16,
БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а, БЦ
"Алкон"
Serwis
W przypadku usterek technicznych należy
najpierw sprawdzić możliwość ich samodzielnego usunięcia za pomocą instrukcji zawartych w rozdziale Co zrobić, gdy ...
Jeżeli usunięcie usterki jest niemożliwe, należy zwrócić się bezpośrednio do naszego
autoryzowanego.
W celu zapewnienia szybkiej pomocy prosimy o podanie następujących informacji:
• Nazwa modelu
• Numer produktu (PNC)
• Numer seryjny (S-No.) (numery patrz tabliczka znamionowa)
• Rodzaj usterki
• Dostrzeżone komunikaty wyświetlane
przez urządzenie
Aby zawsze mieć pod ręką wymagane informacje, zaleca się ich spisanie poniżej:
Model ........................................
Numer produktu
(PNC): ........................................
Numer seryjny (SNo.): ........................................
www.electrolux.com
www.electrolux.pl
315 8869 21-B-1208
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement