Electrolux EOK96030U Handleiding

Electrolux EOK96030U Handleiding
gebruiksaanwijzing
Multi-stoomgaar-onderbouwoven
EOK96030
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com
Inhoud
Veiligheidsinstructies
Beschrijving van het apparaat
Voor het eerste gebruik
Bedienen van de oven
Toepassingen, tabellen en tips
2
3
5
6
16
Reiniging en onderhoud
Wat te doen als ...
Montageinstructie
Afvalverwerking
Service
33
36
37
43
43
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies!
Zorgvuldig lezen en voor toekomstige
raadpleging bewaren!
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend vakman worden aangesloten.
• Bij storingen of beschadigingen aan het
apparaat: Zekeringen losdraaien resp. uitschakelen.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde
reparaties kunnen grote gevaren ontstaan.
Wendt u zich in geval van reparatie tot onze klantenservice of uw vakhandel.
Kinderbeveiliging
• Kinderen nooit zonder toezicht laten terwijl
het apparaat in werking is.
• Dit apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden
worden gebruikt voor het koken, braden
en bakken van levensmiddelen.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van
elektrische apparaten op stopcontacten in
de buurt van het apparaat. Aansluitleidingen mogen niet onder de hete ovendeur
worden vastgeklemd.
• Waarschuwing: Gevaar voor verbranding! Tijdens de werking wordt de binnenkant van de oven heet.
• Waarschuwing: Open in geen geval de
ovendeur tijdens het stoomgaren.
Door de ontsnappende stoom kan waterschade aan meubels ontstaan. Vermijd direct contact met de ontsnappende stoom.
• Als u alcoholische toevoegingen in de oven
gebruikt, kan er eventueel een licht ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan.
Doe in dat geval de deur voorzichtig open.
Houd daarbij gloeiende voorwerpen, vonken of vuur uit de buurt.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt
van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen over
het gebruik van het apparaat.
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke
inzichten kan een intensieve bruining van
levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor
de gezondheid door acrylamide opleveren. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
Zo vermijdt u schade aan het apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie
en zet geen braadslede of bakplaat op de
bodem van de oven, anders kan het email
van de oven door de oplopende hitte beschadigd worden.
• Druppels vruchtensap, die op het bakblik
terechtkomen, laten vlekken achter die
niet meer verwijderd kunnen worden. Gebruik voor cakes met veel vocht een diep
bakblik.
• Belast de ovendeur niet.
electrolux 3
• Giet nooit water direct in de hete oven. Dan
kan het emaille beschadigd raken en kunnen er verkleuringen ontstaan.
• Bij heftige stoten, vooral tegen de zijkanten
van de voorste glasplaat, kan het glas breken.
• Bewaar geen brandbare stoffen in de
oven. Deze kunnen bij het inschakelen van
de oven vlam vatten.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in
de oven. Het emaille kan beschadigd raken.
• Bewaar, nadat de koelventilator is uitgeschakeld, geen onafgedekte etenswaren
in de oven. In de ovenruimte en op het glas
van de deur kan vochtigheid neerslaan, die
ook op uw meubilair terecht kan komen.
Informatie emaillelaag
Kleurveranderingen van de emaillelaag
van de oven als gevolg van het gebruik
zijn niet van invloed op de deugdelijkheid
van het apparaat voor regulier of contractueel gebruik. Dit zijn derhalve geen
gebreken in de zin van het recht op garantie.
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
1
2
3
4
1
2
3
4
Bedieningspaneel
Lichtbalk
Deurgreep
Bakovendeur
Het apparaat schakelt zich na 2 minuten
uit, als er geen functie is geselecteerd en
er niets aan het apparaat is gewijzigd. De
lichtbalk blijft echter branden. Om de
lichtbalken uit te schakelen, dient u het
apparaat met
in en vervolgens weer
uit te schakelen.
4 electrolux
Bedieningspaneel
1
3
2
1 Ovenindicaties
2 Functietoetsen oven
3 Waterlade
Uitrusting oven
1
7
3
2
2
1
3
4
5
6
1
2
3
4
Grillverwamingselement
Ovenverlichting
Vetfilter
Ventilator verwarmingselement achterwand
5 Stomer/stoomrozet
6 Uitneembaar inschuifrooster
7 Gebruiksniveaus
electrolux 5
Accessoires oven
Rooster
Voor servies, bak- en braadvormen, braden
en grillen.
Quick spons 180
Zeer absorberende spons in ringvorm, precies afgestemd op zijn functie.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
Voor het eerste gebruik
Dagtijd instellen en wijzigen
De oven functioneert alleen als u de tijd
hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of na een
stroomstoring knippert het symbool voor
automatisch.
Dagtijd
Na ca. 5 seconden stopt het knipperen en
geeft de klok de ingestelde tijd aan.
1. Om een reeds ingestelde dagtijd te veranderen drukt u de toets Klokfuncties
zo vaak in tot het symbool voor Dagtijd
knippert.
2. Met de toets
of
de gewenste temperatuur instellen.
Het apparaat is klaar voor gebruik.
6 electrolux
U kunt de dagtijd alleen veranderen, als
de kinderbeveiliging is uitgeschakeld, de
klokfuncties Kookwekker , Duur
of
Einde
niet zijn ingesteld en er geen
ovenfunctie is ingesteld.
Eerste Voorreiniging
Voordat u de oven voor het eerst in gebruik
neemt, moet u hem reinigen.
functie worden gebruikt. De oven wordt niet
warm.
Testfunctie inschakelen
1. Schakel het apparaat met de toets Aan/
Uit
uit .
2. Houd de toetsen Programma's voor bakken/braden
en
tegelijk ingedrukt,
totdat er een signaal klinkt en op het display "d" gaat branden.
Belangrijk! Gebruik geen scherpe,
schurende reinigingsmiddelen! De
oppervlakken zouden beschadigd kunnen
worden.
Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
1. Open de ovendeur.
De verlichting in de oven is ingeschakeld.
2. Neem alle accessoires en geleiderails uit
de oven en reinig deze met een warm
sopje.
3. Maak de oven ook schoon met een warm
sopje en droog hem daarna af.
4. Veeg de voorzijde af met een vochtige
doek.
Zo leert u het apparaat kennen
Om het apparaat uit te proberen of alle bedieningsstappen uit te voeren, kan de test-
Testfunctie uitschakelen
1. Schakel het apparaat met de toets Aan/
Uit
uit .
2. Houd de toetsen Programma's voor bakken/braden
en
tegelijk ingedrukt,
totdat er een signaal klinkt en op het display "d" uit gaat.
Bedienen van de oven
De elektronische ovenbesturing
Het weergaveveld
1
2
7
1 Memory: P / Test: nl
3
6
4
5
2 Stoombedrijf
electrolux 7
3 Temperatuur/tijdstip
4 Klokfuncties/Bedrijfstijd
5 Thermometersymbool
6 Bak-/braadprogramma's
7 Ovenfuncties
Bedieningspaneel
1
2
3
4
1
2
3
4
8
7
6
5
Toets Aan/Uit
Ovenfunctie selecteren
Toets
Klokfuncties
5
6
7
8
Memoryfunctie
Toets
Bak-/braadprogramma's
Snel verwarmen
Algemene aanwijzingen
• Apparaat eerst altijd met de toets Aan/Uit
inschakelen.
• Als de gekozen functie oplicht, begint te
oven te verwarmen of begint de ingestelde
tijd te verstrijken.
• Als de ingestelde temperatuur wordt bereikt, klinkt er een signaal.
• De ovenverlichting wordt ingeschakeld,
zodra een ovenfunctie wordt gestart of de
ovendeur wordt geopend.
De ovenverlichting gaat bij geopende deur
en uitgeschakeld oven na 10 minuten uit.
• Apparaat met de toets Aan/Uit uitschakelen.
Ovenfunctie selecteren
1. Apparaat met de toets Aan/Uit inschakelen.
2. Toets Ovenfuncties
indrukken totdat
de gewenste ovenfunctie verschijnt.
• Op het temperatuurdisplay verschijnt een
voorstel voor de temperatuur.
• Als de voorgestelde temperatuur niet binnen ca. 5 seconden wordt gewijzigd, begint de oven te verwarmen.
Oventemperatuur wijzigen
of
de temperatuur naar
Met de toets
boven of naar beneden wijzigen.
De instelling vindt plaats in stappen van 5 °C.
8 electrolux
Koelventilator
De ventilator wordt automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van het
apparaat koel te houden. Nadat de oven
is uitgeschakeld, blijft de ventilator nog
draaien om het apparaat af te koelen,
waarna hij vanzelf uitschakelt.
Thermometersymbool
• Het langzaam oplopende thermometersymbool geeft aan in hoeverre de oven al
is opgewarmd.
• De drie na elkaar oplichtende segmenten
van het thermometersymbool geven aan
dat de functie snel verwarmen in bedrijf is.
Ovenfunctie wijzigen
de
Voor het wijzigen van de ovenfunctie
toets Ovenfuncties zo totdat de gewenste
oven functie wordt weergegeven.
Oven uitschakelen
Apparaat met de toets Aan/Uit
kelen.
Ovenfuncties
uitscha-
Snel verwarmen
Na het selecteren van een ovenfunctie kan
met behulp van de extra functie Snel verwarmen
de lege oven in relatief korte tijd worden voorverwarmd.
Belangrijk! Leg te bereiden levensmiddelen
pas in de oven, als het Snel verwarmen
beëindigd is en de oven in de gewenste
functie werkt.
1. Gewenste ovenfunctie instellen en starten. Evt. Temperatuurvoorstel wijzigen.
2. Toets Snel verwarmen
indrukken. Het
symbool brandt.
De achtereenvolgende knipperende balken
geven aan dat Snel verwarmen in werking is.
Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur branden de balken van de temperatuurindicatie. Er klinkt een signaal. Het symbool
gaat uit.
De oven verwarmt nu in de vooraf ingestelde
ovenfunctie en temperatuur verder. U kunt
de te bereiden levensmiddelen nu in de oven
plaatsen.
electrolux 9
Ovenfunctie
Toepassing
Stoomgaren
Voor groente, aardappelen, rijst, deegwaren of andere bijgerechten.
Pauze-stoomgaren
Voor bakken, braden en opwarmen van gekoelde en bevroren gerechten.
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
Voor het braden en bakken op twee niveaus tegelijk.
Heteluchtgrillen
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte op
één niveau. De functie is ook geschikt voor gratineren en
met een korstje bedekken .
Grill
Voor het grillen van platte levensmiddelen en voor het
roosteren van brood.
Ontdooien/drogen
Voor het ontdooien en drogen van kruiden, groenten en
fruit.
Bereidingen op lage
temperatuur
Voor het bereiden van bijzonder mals en sappig braadvlees.
Vochtige hete lucht
Voor het energiezuinig bakken en garen van overwegend
droge gebaksoorten, maar ook van ovenschotels in vormen
op één niveau.
Rooster en bakplaat plaatsen
Uittrek- en kantelbeveiliging
Ter beveiliging van het uittrekken hebben alle
inschuifdelen aan de rechter- en linkerkant
een kleine bolling naar onderen.
Plaats de inschuifdelen zodanig dat deze
bolling achterin de ovenruimte ligt. Deze bolling is ook belangrijk voor de kantelbeveiliging
van de inschuifdelen.
Bakplaat plaatsen:
Schuif de bakplaat tussen de geleidestangen
van het gekozen niveau.
Plaats het rooster zodanig dat de pootjes
naar beneden wijzen.
Schuif het rooster tussen de geleidestangen
van het gekozen niveau.
Door de verhoogde lijst die om het rooster loopt is het serviesgoed bovendien
beveiligd tegen wegglijden.
Rooster plaatsen:
Vetfilter plaatsen/verwijderen
Het vetfilter alleen gebruiken bij het braden, om het verwarmingselement in de achterwand te beschermen tegen vetspatten.
Vetfilter plaatsen
Vetfilter bij de greep vastpakken en de beide
steuntjes van boven naar beneden in de ope-
10 electrolux
ning tegen de achterwand van de oven (ventilatoropening) plaatsen.
Vetfilter verwijderen
Het vetfilter bij de greep vastpakken en naar
boven uit de oven nemen.
Stoomgaarfuncties
Belangrijk! De stoomgaarfuncties moeten
of
altijd samen met de klokfuncties Duur
Einde
worden ingesteld (zie hoofdstuk
Klokfuncties Duur
/Einde
).
Belangrijk! Gebruik uitsluitend water als
vloeistof!
Er klinkt een zoemtoon wanneer het water op
is. Kort na het bijvullen van het water wordt
de zoemtoon automatisch uitgeschakeld.
De watervoorraad is toereikend voor ca.
30 minuten.
2. Met de toets Aan/Uit
de oven inschakelen.
3. Met toets Ovenfunctie
de functie
Stoomgaren
kiezen en met toets
of
de gewenste temperatuur instellen (bereik 50°C - 96°C).
4. Met toets Klokfuncties
de functie Duur
of Einde
kiezen en met toets
of
de gewenste gaartijd of uitschakeltijd
instellen. Na ca. 2 minuten wordt de eerste stoom zichtbaar. Een eenvoudige signaaltoon meldt wanneer de gaartemperatuur van ca. 96°C is bereikt.
Door de automatische ca. 5 minuten durende verdamping aan het einde van de
gaartijd en de opwarmtijd van ca. 2 minuten hebben instellingen van minder
dan 10 minuten weinig invloed.
Bij het openen van de deur ontsnapt nog
stoom.
Stoomgaren
1. Voeg water (ca. 700 ml) niet direct in de
stomer maar boven de waterschuiflade in het bedieningsrooster gieten.
Een drievoudige signaaltoon geeft het
einde van de gaartijd aan.
5. Met de toets Aan/Uit
de signaaltoon
en oven uitschakelen.
Zuig na het afkoelen van de oven het restwater met een spons uit de stoomgenerator
en wrijf eventueel na met een paar druppels
azijn.
Laat de deur van de oven open staan zodat
de oven volledig kan drogen.
electrolux 11
Pauzegaren
Hetelucht wordt automatisch steeds afgewisseld met stoom.
1. Voeg water (ca. 250 ml) niet direct in de
stomer maar boven de waterschuiflade in het bedieningsrooster gieten.
2. Met de toets Aan/Uit
de oven inschakelen.
3. Met toets Ovenfuncties
de functie
Pauzegaren
kiezen en met toets
of
de gewenste temperatuur instellen
(bereik 50°C - 96°C).
4. Met toets Klokfuncties
de functie Duur
of Einde
kiezen en met toets
of
de gewenste gaartijd of uitschakeltijd
instellen.
Ga verder te werk zoals bij stoomgaren
.
Extra functies
Bak-/braadprogramma's
Gebruik voor deze functie de opgegeven
recepten.
Programma kiezen
1. Met de toets Aan/Uit
de oven inschakelen. Toets Bak-/ braadprogramma's
zo vaak indrukken, tot op het display
het gewenste programma verschijnt (P 1
t/m P12).
– Op het functiedisplay verschijnt het
symbool voor de bijbehorende ovenfunctie.
– Op het tijddisplay verschijnt de gaartijd,
het symbool voor Duur
brandt.
– Toets Klokfuncties indrukken, vervolindrukken en dan toets
gens toets
of
indrukken om de tijdsduur te
wijzigen.
– Na ca. 5 seconden wordt de oven ingeschakeld.
2. Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang een signaal. Het symbool voor
Duur
knippert.
De oven wordt uitgeschakeld.
3. Druk op een willekeurige toets om het
signaal uit te schakelen.
Start uitstellen
De start van de gaartijd kan worden uitgesteld (zie klokfunctie Einde
)
Gaartijd voortijdig beëindigen
de oven uitschakeMet de toets Aan/Uit
len.
Geheugenfunctie
Met de geheugenfunctie kan een instelling
die telkens weer wordt gebruikt, worden opgeslagen.
1. Ovenfunctie, temperatuur en eventueel
en/of Einde
de klokfuncties Duur
instellen.
2. De toets Geheugenfunctie
gedurende
ca. 2 seconden ingedrukt houden, tot er
een signaal klinkt. De instelling is nu opgeslagen.
12 electrolux
Inschakelen van de geheugenfunctie
1. Met de toets Aan/Uit
de oven inschakelen.
2. Met de toets Geheugenfunctie
de opgeslagen instelling oproepen.
Om een andere instelling op te slaan,
nogmaals de toets Geheugenfunctie
gedurende ca. 2 seconden indrukken.
De eerder opgeslagen instelling wordt
door deze instelling vervangen.
Klokfuncties
2
1
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Klokfuncties
Tijdsaanduidingen
Tijdstip
Duur/Einde/Bedrijfstijd
Klokfuncties
Insteltoetsen
Kookwekker
Voor het instellen van een korte tijd. Na afloop klinkt er een signaal.
Deze functie is niet van invloed op de werking
van de oven.
Duur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet
worden uitgeschakeld.
Dagtijd
electrolux 13
Hiermee kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen (zie hoofdstuk "Voor het eerste gebruik").
Algemene aanwijzingen
• Na het kiezen van een klokfunctie knippert
het bijbehorende symbool ca. 5 seconden.
Gedurende deze tijd kunt u met toets
of
de gewenste tijden instellen of veranderen.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert het symbool nogmaals gedurende ca.
5 seconden. Daarna gaat het symbool
branden. De ingestelde kookwekker
begint te lopen.
• De ingestelde tijd voor Duur
en Einde
begint na het starten van de gekozen
functie te lopen.
Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er 2
minuten lang een signaal. "0.00" brandt en
knippert.
het symbool Kookwekker
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
Kookwekker
1. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken,
tot het symbool Kookwekker knippert.
2. Met de toets
of
de gewenste tijdsduur instellen (max. 99,00 minuten).
Na ca. 5 seconden wordt de resterende tijd
weergegeven op het display. Het symbool
voor Kookwekker
brandt.
Duur
1. Ovenfunctie en met toets
of
de
temperatuur kiezen.
2. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken,
tot het symbool Duur
knippert.
3. Met de toets
of
de gewenste bereidingstijd instellen.
14 electrolux
De oven wordt ingeschakeld. Het symbool
voor Duur
brandt.
3. Met de toets
of
schakeltijd instellen.
de gewenste uit-
Door het herhaald indrukken van de
toets Klokfuncties
kan de actuele
dagtijd worden opgevraagd.
De symbolen voor Einde
en Duur
branden.
De oven wordt automatisch ingeschakeld.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten
lang een signaal. De oven wordt uitgeschakeld.
"0.00" brandt en het symbool Duur
knippert.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
Door het herhaald indrukken van de
kan de actuele
toets Klokfuncties
dagtijd worden opgevraagd.
Einde
1. Ovenfunctie en met toets
of
de
temperatuur kiezen.
2. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken,
tot het symbool Einde
knippert.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten
lang een signaal. De oven wordt uitgeschakeld.
"0.00" brandt en de symbolen voor Einde
en Duur
knipperen.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
electrolux 15
Na afloop van de ingestelde duur klinkt er
gedurende 2 minuten een signaal en wordt
de oven uitgeschakeld, bijv. 14:05 uur.
Duur
en Einde
gecombineerd
Duur
en Einde
kunnen tegelijkertijd gebruikt worden, als de oven op een
later tijdstip automatisch in- en uitgeschakeld moet worden.
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Met de functie Duur
de tijd instellen,
die het gerecht nodig heeft om gaar te
worden,
bijv. 1 uur.
Overige functies
Uitschakeling display
U kunt energie besparen door het display uit te schakelen.
Display uitschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit
uitschakelen . Er mag geen restwarmte worden aangegeven.
2. Houd de toetsen Klokfuncties
en
zolang tegelijk ingedrukt, totdat het display donker wordt.
3. Met de functie Einde
de tijd instellen,
waarop het gerecht klaar zal zijn,
bijv. 14:05 uur.
Zodra het apparaat weer in gebruik genomen wordt, wordt het display automatisch ingeschakeld. Wanneer u het
apparaat weer uitschakelt, gaat het display weer uit.
Om de dagtijd weer blijvend weer te laten geven, moet u het display weer inschakelen.
De symbolen voor Duur
en Einde
branden.
De oven wordt automatisch op het berekende tijdstip ingeschakeld, bijv. 13:05 uur.
Display inschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit
uitschakelen .
16 electrolux
2. Houd de toetsen Klokfuncties
en
tegelijk ingedrukt, totdat het display weer
verschijnt.
Veiligheid van kinderen
Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld,
kan het apparaat niet meer worden gebruikt.
Kinderbeveiliging inschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit
uitschakelen . Er mag geen ovenfunctie gekozen zijn.
2. Toets Bak-/braadprogramma's
en
tegelijk ingedrukt houden, tot op het
display SAFE verschijnt.
2. Toets
en
tegelijk ingedrukt houden
tot er een signaal klinkt (ca. 2 seconden).
De toets Zoemer is nu uitgeschakeld.
Toets Zoemer inschakelen
Toets
en
tegelijk ingedrukt houden tot
er een signaal klinkt (ca. 2 seconden).
De toets Zoemer is nu weer ingeschakeld.
Automatische uitschakeling van de oven
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit
uitschakelen .
2. Toets Bak-/braadprogramma's
en
tegelijk ingedrukt houden, tot op het
display SAFE verdwijnt.
De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld en
de oven is weer klaar voor gebruik.
Toets Zoemer
Toets Zoemer uitschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit
uitschakelen .
Als de oven na een bepaalde tijd niet uitgeschakeld wordt of als de temperatuur
niet verandert, dan wordt hij automatisch uitgeschakeld.
Op het temperatuurdisplay knippert de
laatst ingestelde temperatuur.
De oven wordt uitgeschakeld bij een
oventemperatuur van:
30 - 120° C na 12,5 uur
120 - 200° C na 8,5 uur
200 - 230° C na 5,5 uur
Op het display verschijnt OFF .
Ingebruikname na automatische uitschakeling
De oven helemaal uitschakelen. Daarna kan
hij weer in gebruik genomen worden.
Toepassingen, tabellen en tips
Garen met stoom
Gebruik voor garen met stoom de ovenfuncof pauze-stoomgaren
ties stoomgaren
.
Waarschuwing! Open tijdens het
stoomgaren
in geen geval de
ovendeur!
Belangrijk! Gebruik uitsluitend water als
vloeistof!
Kookgerei voor stoomgaren
• Voor het garen met stoom zijn vormen geschikt van de juiste hitte- en corrosiebestendige materialen.
• Chroomstalen gaarhouders zijn zeer geschikt (zie speciale accessoires).
Gebruiksniveaus
• Raadpleeg de volgende tabellen voor de
gebruiksniveaus. De gebruiksniveaus worden van onderen naar boven geteld.
Algemene aanwijzingen
electrolux 17
• Bij gaartijden langer dan 30 minuten of als
u grotere hoeveelheden wilt stoomgaren
evt. water bijvullen.
• Neem bij de ovenfunctie Stoomgaren
het vetfilter uit de oven, omdat het
gaarproces anders langer duurt.
• Spoel de slangverbindingen en de stomer
grondig door als u de waterschuiflade langere tijd niet hebt gebruikt (zie het hoofdstuk Reiniging en onderhoud).
Aanwijzingen bij de tabellen Stoomgaren en Pauze-stoomgaren
In de volgende tabellen vindt u een keuze aan
gerechten met de bijbehorende temperatuurvoorschriften, gaartijden en gebruiksniveaus.
• De temperaturen en gaartijden zijn richtwaarden. De waarden zijn namelijk afhankelijk van de samenstelling en de grootte
van het product dat gaar moet worden, de
hoeveelheid en het kookgerei.
• Als u geen concrete aanwijzingen kunt vinden voor uw eigen recept, kijk dan bij een
soortgelijk product.
• Tenzij anders aangegeven, gelden de
waarden in de tabellen voor het plaatsen
van een gerecht in de koude oven.
Stoomgaren
De bereidingssoort stoomgaren
is geschikt voor alle levensmiddelen, vers of bevroren. Met deze functie kunt u groente,
vlees, vis, deegwaren, rijst, maïs, griesmeel
en eieren bereiden, opwarmen, ontdooien,
pocheren of blancheren.
Menu's bereiden
Complete menu's kunnen in één enkele gang
bereid worden. Idealiter dienen gerechten te
worden gekozen die vergelijkbare bereidingstijden nodig hebben. Daardoor wordt
voorkomen dat afzonderlijke ingrediënten
niet of juist te gaar worden. De te vullen hoeveelheid water richt zich naar de grootste,
voor de gekozen afzonderlijke ingrediënten
opgegeven hoeveelheid water. Raadpleeg
de tabellen voor aanwijzingen.
De gerechten dienen daartoe in geschikte
schalen op de roosters worden geplaatst. De
afstand tussen de roosters dient zo te worden gekozen dat de stoom elk gerecht kan
bereiken.
Bij het bereiden van menu's dient het wateraandeel van de rijst, anders dan in de tabel,
tot de verhouding 1 : 1,5 tot 1 : 2 te worden
verhoogd.
Steriliseren van potten en pannen
De functie stoomgaren
biedt de mogelijkheid potten en pannen, maar ook bijv. babyflesjes, met stoom te steriliseren. Daartoe
de gereinigde potten en pannen met de opening naar beneden midden op het rooster op
het eerste gebruiksniveau plaatsen. De potten een beetje schuin in de gaarruimte zetten. Met de maximale hoeveelheid water
(650 ml) vullen en een tijdsduur van 40 min.
bij 96 °C selecteren.
Tabel Stoomgaren
Soort product
Tijd 1) in
min.
Watertoevoer via
waterlade ml
Temperatuur °C
Gebruiksniveau
Risotto
400
96
2
25-30
Rijst (met gelijke hoeveelheid vloeistof)
650
96
2
35-40
Maïs (polenta, met 3 keer zoveel vloeistof)
550
96
2
35-40
Aardappelen in de schil, middelgroot
650
96
2
50-60
Gekookte aardappelen
550
96
2
35-40
Ratatouille
400
96
2
25-30
Spruitkool
550
96
2
30-35
Broccoli in roosjes
550
96
2
25-30
Bloemkool, heel
650
96
2
40-45
Bloemkool in roosjes
600
96
2
30-35
18 electrolux
Soort product
Tijd 1) in
min.
Watertoevoer via
waterlade ml
Temperatuur °C
Gebruiksniveau
Zuurkool
650
96
2
50-60
Tomaten, heel
250
96
2
15-20
Rode bieten, heel
550
96
2
60-70
Koolrabi/selderij/venkel, gesneden
550
96
2
35-40
Courgettes, gesneden
400
96
2
20-25
Wortelen, gesneden
550
96
2
35-40
Groente ontdooien
550
96
2
35
Groente ontdooien en garen
650
60
2
35-40
Groente blancheren
250
96
2
12-15
Bonen blancheren
250
96
2
20-22
Bonen TK
650
96
2
30-40
Kip (borst)
500
96
2
30-40
Ham, 1000 g
650
96
2
50-75
Kasselerrib 600-1000 g
650
96
2
45-55
Gevulde paprika
500
96
2
30-40
Weense worstjes/witte worsten
250
85
2
15-20
Leverkaas opwarmen (plakken van 1
cm)
400
96
2
20-25
Visfilet ca. 1000 g
650
96
2
35-40
Platvisfilet ca. 300 g
300
80
2
15-20
Visfilet, bevroren 500-800 g
650
96
2
30-40
Forellen 170-300 g
400
85
2
15-25
Pudding/flan in afzonderlijke porties
500
96
2
25-35
Bouillon met ei
500
96
2
25-35
Gestoomde meelballen
500
96
2
30-35
Eieren, zachtgekookt
200
96
2
8-10
Eieren, middelhard
200
96
2
10-12
Eieren, hardgekookt
200
96
2
15-20
1) De opgegeven tijden zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van de grootte en hoeveelheid.
• Plaats de voorbereide groente en bijgeHete lucht met ringvormig
rechten op hittebestendig kookgerei bij het
verwarmingselement en daarna
braadstuk in de oven.
stoomgaren
starten en alMet de combinatie hete lucht met ringvormig • De functie stoomgaren
les samen gaar laten worden.
en stoomgaren
verwarmingselement
kunnen na elkaar en bij stoomgaren
Om de functie stoomgaren te kunnen
bij elkaar vlees, groente en bijgerechten
starten, moet de oven tot een temin de oven worden gegaard, zodat zij tegelijperatuur van ca. 80 °C afkoelen (zie temkertijd klaar zijn om te worden geserveerd.
peratuurdisplay). Open de ovendeur zo• Het braadstuk met de ovenfunctie hete
dat de oven sneller afkoelt.
lucht met ringvormig verwarmingselement
aanbraden.
Tabel hete lucht met ringvormig verwarmingselement en daarna stoomgaren
electrolux 19
Soort product
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
Stoomgaren
(max. 650 ml water
toevoegen)
Temp. in °C
Vlees - tijd
in min.
Runderbraadstuk 1 kg
Spruitkool, polenta
180
60-70
30-35
1
3
Gebraden varkensvlees 1
kg,
aardappelen, groenten,
jus
180
60-70
30-35
1
3
Gebraden kalfsvlees 1 kg,
rijst, groenten
180
50-60
30-35
1
3
De opgegeven tijden en temperaturen zijn
richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk
van de grootte en hoeveelheid. De kerntemperatuur van vlees vóór het overschakelen
op stoomgaren dient op 60-63 °C te liggen.
Vlees en toebehoren - tijd in min.
Gebruiksniveaus
grote stukken vlees en voor het ontdooien en
verwarmen van reeds gegaarde en geportioneerde gerechten.
Pauze-stoomgaren
De bereidingssoort pauze-stoomgaren is
met name geschikt voor het aanbraden van
Tabel pauze-stoomgaren
Garen op meerdere gebruiksniveaus
Soort product
Pauze-stoomgaren
Temperatuur in
°C
(max. 250 ml water toevoegen)
Tijd in min.
Gebruiksniveaus
Opwarmen van menu 6 borden Ø 24 cm
110
15-20
2 en 4
Gebraden varkensvlees 1000 g,
180
90-100
2
Runderbraadstuk 1000 g
180
90-100
2
Gebraden kalfsvlees 1000 g
180
80-90
2
Leverkaas, rauw 500 g
180
30-40
2
Weense worstjes/witte worsten
85
15-20
2
Kasseler rib 600-1000 g (2 uur in water leggen)
180
60-70
2
Kip 1000 g
200
45-55
2
Eend 1500-2000 g
180
60-75
2
Gans 3000 g
170
130-170
1
Visfilets
90
20-30
2
Aardappelgratin, aardappelgratin met bieslook
190
40-50
2
Pastaschotel
180
35-45
2
Lasagne
180
45-50
2
Gemengde broodjes 500-1000 g
180-190
50-60
2
Broodjes 40-60 g
210-220
20-25
3
20 electrolux
Garen op meerdere gebruiksniveaus
Soort product
Pauze-stoomgaren
Temperatuur in
°C
(max. 250 ml water toevoegen)
Tijd in min.
Gebruiksniveaus
Vers gebakken broodjes 30-40 g
220
10-15
3
Vers gebakken broodjes 30-40 g TK
220
10-15
3
Vers gebakken baguettes 40-50 g
200
10-15
3
Vers gebakken baguettes 40-50 g TK
200
10-15
3
Hele braadstukken voor het opwarmen in
stukken snijden. De opgegeven tijden en
temperaturen zijn richtwaarden en kunnen
variëren afhankelijk van de grootte en hoeveelheid.
Bakken
Ovenfunctie: Hete lucht met ringvormig
verwarmingselement
of vochtige hete lucht
Bakvormen
• Voor hete lucht met ringvormig verwarmingselement
of vochtige hete lucht
zijn lichtgekleurde metalen vormen
geschikt.
Gebruiksniveaus
• Bakken met vochtige hete lucht
is op
één niveau mogelijk.
• Met hete lucht met ringvormig verwarkunt u op maximaal
mingselement
twee bakplaten tegelijk bakken:
2
2
1 bakplaat:
bij voorbeeld gebruiksniveau 2
1
1 bakvorm:
bij voorbeeld gebruiksniveau 1
1
4
4
2
2
2 bakplaten:
bij voorbeeld gebruiksniveaus 2 en 4
Algemene aanwijzingen
U kunt ook twee vormen tegelijk naast elkaar
op het rooster plaatsen. De baktijd wordt dan
nauwelijks langer.
Bij diepgevroren gerechten kunnen de
geplaatste bakplaten tijdens de bereiding kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt
door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren product en de
oventemperatuur. Als de bakplaten zijn
afgekoeld trekken ze weer recht.
Aanwijzingen bij de baktabellen
In de tabellen vind u een keur aan gerechten
met de daarvoor aanbevolen temperaturen,
bereidingstijden en gebruiksniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaarden, omdat zij afhankelijk zijn van de
samenstelling van het deeg, de hoeveelheid en de bakvorm.
• Wij adviseren u de eerste keer de lagere
temperatuurwaarde in te stellen en pas indien nodig, bijv. wanneer u een sterkere
bruining wenst of als de baktijd te lang
duurt, een hogere temperatuur te kiezen.
• Als u voor een eigen recept geen concrete
aanwijzingen kunt vinden, raadpleeg dan
een vergelijkbaar gerecht.
• Bij het op meerdere niveaus bakken van
gebak op platen of in vormen kan de baktijd ongeveer 10-15 minuten langer zijn.
electrolux 21
• Vochtig gebak (bijv. pizza's, vruchtengebak enz.) moet op één niveau worden gebakken.
• Als het gebak niet overal even hoog is,
wordt het in het begin van het bakproces
soms niet overal even bruin. Verander in
dat geval niet de temperatuurinstelling . In de loop van het bakproces wordt
het gebak overal even bruin.
• Uw nieuwe oven kan een andere bak-/
braadverhouding hebben dan het apparaat dat u tot nu toe gebruikt heeft. Pas
Baktabel
daarom de instellingen (temperatuur, baktijden) en gebruiksniveaus zoals u die gewend bent aan de aanbevelingen in de onderstaande tabellen aan.
Bij langere baktijden kunt u de oven ongeveer 10 minuten voor het einde van de
baktijd uitschakelen, om gebruik te maken van de restwarmte.
Tenzij anders aangegeven, gelden de
waarden in de tabellen voor het plaatsen
van een gerecht in de koude oven.
Bakken op één gebruiksniveau
Soort gebak
Ovenfunctie
Gebruiksniveau
Temperatuur °C
Tijd uren:
min.
Tulband
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
160-170
0:50-1:10
Zandgebak/koningstaart
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
150-170
1:10-1:30
Biscuitgebak
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
160-180
0:25-0:40
Taartbodem van zandtaartdeeg
Vochtige hete lucht
2
170-190 1)
0:10-0:25
Taartbodem van roerdeeg
Vochtige hete lucht
2
150-170
0:20-0:25
Dichte appeltaart
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
160-180
0:50-1:00
Appeltaart (2 vormen Ø 20 cm,
diagonaal geplaatst)
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
180-190
1:05-1:20
Hartige taart (bijv. quiche lorraine)
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
170-190
0:30-1:10
Kwarktaart
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
160-180
1:00-1:30
Gistbroodje/krans
Vochtige hete lucht
1
160-180
0:30-0:40
Kerststol
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
160-180
0:40-1:00
Brood (roggebrood)
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
180-200
0:45-0:60
Gebak in vormen
Gebak op bakblik
22 electrolux
Bakken op één gebruiksniveau
Soort gebak
Ovenfunctie
Gebruiksniveau
Temperatuur °C
Tijd uren:
min.
Roomsoezen/tompoezen
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
170-190
0:30-0:40
Biscuitrol
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
200-220 1)
0:08-0:15
Kruimelgebak droog
Vochtige hete lucht
2
160-180
0:20-0:40
Boter-/suikerkoek
Vochtige hete lucht
2
180-200 1)
0:15-0:30
Vruchtentaart (op gistdeeg/
roerdeeg)
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
160-180
0:25-0:50
Vruchtentaart op zandtaartdeeg
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
170-190
0:40-1:20
Plaatkoek met kwetsbare garnering (bijv. kwark, room, 'bienenstich')
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
150-170
0:40-1:20
Pizza (met veel garnering)
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
190-210 1)
0:20-0:40
Pizza (dun)
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
230 1)
0:12-0:20
Turks brood
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
230 1)
0:10-0:20
Zwitsers fruitpuddinkje
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
190-210
0:35-0:50
Zandkoekjes
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
160-180
0:06-0:20
Spritsgebak
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
160
0:10-0:40
Roerdeegkoekjes
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
160-180
0:15-0:20
Eiwitgebak, schuimgebak
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
80-100
2:00-2:30
Bitterkoekjes
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
100-120
0:30-0:60
Koffiebroodjes
Vochtige hete lucht
2
160-180
0:20-0:40
Koekjes
electrolux 23
Bakken op één gebruiksniveau
Soort gebak
Ovenfunctie
Gebruiksniveau
Temperatuur °C
Tijd uren:
min.
Koekjes van bladerdeeg
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
180-200 1)
0:20-0:30
Broodjes
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
210-230
0:20-0:35
Kleine cakejes (20 stuks/plaat)
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
170 1)
0:20-0:30
Temperatuur in °C
Tijd uren:
min.
1) Oven voorverwarmen
Op verschillende gebruiksniveaus bakken
Soort gebak
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
Gebruiksniveau van onderaf
2 niveaus
Koekjes
Zandkoekjes
2/4
160-180
0:15-0:35
Spritsgebak
2/4
160
0:20-0:60
Roerdeegkoekjes
2/4
160-180
0:25-0:40
Eiwitgebak, schuimgebak
2/4
80-100
2:10-2:50
Bitterkoekjes
2/4
100-120
0:40-1:20
Klein gistgebak
2/4
160-180
0:30-0:60
Klein bladerdeeggebak
2/4
180-200 1)
0:30-0:50
1) Oven voorverwarmen.
Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van het gebak is te licht van kleur
Verkeerde inschuifhoogte
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in (wordt
klef, papperig, vochtig)
Te hoge baktemperatuur
Baktemperatuur iets lager instellen
Te korte baktijd
Baktijd verlengen Baktijden kunnen niet door een hogere baktemperatuur worden verkort
Te veel vocht in het deeg
Minder vocht gebruiken. Let op de
kneedtijden, vooral bij het gebruik
van keukenmachines
Te lage baktemperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Gebak is te droog
Gebak wordt ongelijkmatig bruin
Te hoge baktemperatuur en te kor- Baktemperatuur lager instellen en
te baktijd
baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig verdeeld
Het deeg gelijkmatig over de bakplaat verdelen
24 electrolux
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Gebak wordt niet gaar
binnen de aangegeven
baktijd
Oplossing
Vetfilter is geplaatst
Vetfilter verwijderen
Te lage temperatuur
Baktemperatuur iets hoger instellen
Vetfilter is geplaatst
Vetfilter verwijderen
Tabel ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Gebruiksniveau
Temperatuur °C
Tijd uren:
min.
Pastaschotel
Vochtige hete lucht
1
180-200
0:30-0:50
Lasagne
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
180-200
0:25-0:40
Gegratineerde groente 1)
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
160-170
0:15-0:30
Gegratineerd stokbrood 1)
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
160-170
0:15-0:30
Zoete ovenschotels
Vochtige hete lucht
1
180-200
0:40-1:00
Visschotels
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
180-200
0:30-1:00
Gevulde groente
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
160-170
0:30-1:00
Aardappelgratin
Vochtige hete lucht
2
180-200
0:40-0:50
1) Oven voorverwarmen
Tabel diepgevroren kant-en-klaargerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Gebruiksniveau
Temperatuur
°C
Tijd
Diepvriespizza
Hete lucht met ring- 3
vormig verwarmingselement
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
volgens aanwijzingen van de fabrikant
Patates frites 1)
(300-600 g)
Heteluchtgrillen
200-220
volgens aanwijzingen van de fabrikant
Stokbrood
Hete lucht met ring- 3
vormig verwarmingselement
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
volgens aanwijzingen van de fabrikant
Fruitcake
Hete lucht met ring- 3
vormig verwarmingselement
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
volgens aanwijzingen van de fabrikant
3
1) Patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
Braden
Ovenfunctie: Hetelucht met ringverwarming
Plaats voor het braden het vetfilter!
Braadservies
electrolux 25
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (let op de aanwijzingen van
de fabrikant!).
• Wij adviseren u alle magere vleessoorten
in een braadpan met deksel te braden.
Op die manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten
krijgen, kunt u in een braadpan zonder
deksel braden.
Aanwijzingen met betrekking tot de
braadtabel
• Om het aanbranden van vleessap of vet te
voorkomen, adviseren wij u een beetje
vocht in de braadslee te gieten.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 - 2/3
van de bereidingstijd) omdraaien.
• Grote braadstukken en gevogelte tijdens
de bereiding meermaals met braadvocht
begieten. Daarmee bereikt u een beter
braadresultaat.
• Schakel de oven ca. 10 minuten voor het
einde van de baktijd uit, om te profiteren
van de restwarmte.
De gegevens in de volgende tabel dienen
slechts als richtlijn.
• Wij adviseren u alleen stukken vlees en vis
die groter zijn dan 1 kg in de oven te
braden.
Braadtabel
Soort vlees
Hetelucht met ringverwarming
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd uur: Min.
Varkensvlees
Schouderstuk, nekstuk, ham (1000-1500
g)
1
170-190
1:30-2:00
Karbonade, casselerrib (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Gehakt (750-1000 g)
1
180-200
0:45-1:00
Varkensschenkel, voorgekookt (750-1000
g)
1
170-190
1:30-2:00
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
180-200
2:00-2:30
Rosbief of ossenhaas, per cm dikte
1
210-2301)
0:06-0:09 per
cm dikte
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Kalfsschenkel (1500-2000 g)
1
170-190
2:00-2:30
Lamsbout (1000-1500 g)
1
170-190
1:15-2:00
Lamsrug (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
1
220-2301)
0:05-0:08
Braadworst
1
220-2301)
0:12-0:15
Schnitzel of karbonade, gepaneerd
1
220-2301)
0:15-0:20
1
210-2201)
0:15-0:20
1
210-220
0:45-1:15
Rundvlees
Kalfsvlees
Lamsvlees
Kort te braden stukken vlees op de bakplaat
Worstje "Cordon bleu"
Gehaktballen
Vis (stoven)
Hele vissen (1000-1500 g)
26 electrolux
Soort vlees
Hetelucht met ringverwarming
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd uur: Min.
Gevogelte
Kip, poularde (1 - 1,5 kg)
1
190-210
0:45-1:15
Halve kip (per 400-500 g)
1
200-220
0:35-0:50
Stukken gevogelte (per 200-250 g)
1
200-220
0:35-0:50
Eend (1500-2000 g)
1
180-200
1:15-1:45
Hazenrug, hazenbout (bis 1000 g)
1
220-2301)
0:25-0:40
Ree-/hertenrug (1500-2000 g)
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout (1500-2000 g)
1
200-210
1:30-2:15
Wild
1) Oven voorverwarmen
Belangrijk! Let op: Plaats voor het braden
het vetfilter!
Bereidingen op lage temperatuur
Ovenfunctie: Bereidingen op lage temperatuur
Met de ovenfunctie Bereidingen op lage temperatuur blijft het braadstuk lekker mals en
bijzonder sappig.
Wij bevelen u deze bereidingswijze aan voor
malse, magere stukken vlees en vis.
Bereidingen op lage temperatuur zijn niet geschikt voor bijv. suddervlees of een vet varkensbraadstuk.
De oven wordt opgewarmd tot de vooraf ingestelde temperatuur. Als deze temperatuur
bereikt is, klinkt er een signaal. Daarna wordt
de oven automatisch omgeschakeld naar
een lagere temperatuur.
Tabel bereidingen op lage temperatuur
Gerecht 1)
Gewicht g
Met de ovenfunctie Bereidingen op lage
temperatuur de gerechten
altijd
open zonder deksel bereiden .
1. Het braadstuk in de pan heel heet aanbraden.
2. Leg het vlees in een braadslee of direct
op het rooster met een daaronder geplaatste opvangbak.
3. In de oven plaatsen. Ovenfunctie Bereidingen op lage temperatuur
kiezen, evt. temperatuur wijzigen en gaar laten worden (zie tabel).
Temperatuurinstelling
Inzetniveau
Totale tijd in
min.
Rosbief
1000-1500
120
1
90-110
Runderbiefstuk
1000-1500
120
3
90-110
Kalfsbraadstuk
1000-1500
120
1
100-120
Steaks
200 - 300
120
3
20-30
1) Voor het garen in de pan aanbraden
Grill
Ovenfunctie: Grill
peratuurinstelling
met maximale tem-
Belangrijk! Tijdens het grillen moet de
ovendeur altijd gesloten zijn.
Grilltabel
• Voor het grillen zowel het rooster als de
bakplaat gebruiken.
• De grilltijden zijn richtwaarden
electrolux 27
Gerecht
Inzetniveau
Grilltijd
1e kant
2e kant
Geroosterd brood 1)
3
4-6 min.
3-5 min.
Geroosterd brood met beleg
2
8-10 min.
---
1) Grillrooster zonder bakplaat gebruiken
Grillen met hetelucht
Ovenfunctie: Grillen met hetelucht
Let op! Plaats voor het grillen met
hetelucht het vetfilter!
Gerecht
Temperatuur in
°C
Plaat
Grillrooster
Inzetniveau
Kip (900-1000 g)
Grilltijd
in minuten
Na ... minuten omdraaien
180-200
1
2
50-60
25-30
Gevulde varkensrollade (2000 180-200
g)
1
2
90-95
45
Pastaschotel
180
---
2
30
---
Gegratineerde aardappelschotel
200
---
2
20-23
---
Gnocchi, gegratineerd
180
---
2
20-23
---
Bloemkool met Hollandaise
saus
200
---
2
15
---
schuiven. Op niveau 1 een bakplaat plaatsen die gevuld is met 1-1,5 cm water.
• Grillen is met name geschikt voor platte
stukken vlees en vis.
• Voor het heteluchtgrillen van platte stukken vlees en vis, dient de oven 3 minuten
te worden voorverwarmd. Daarna het gerecht overeenkomstig de tabel in de oven
Gerecht
Let op! Bij het openen van de deur
ontsnapt nog stoom
Temperatuur in
°C
Plaat
Grillrooster
Inzetniveau
Grilltijd
in minuten
Na ... minuten omdraaien
Gehaktballen
230
1
3
14-18
6-8
Varkenshaas
230
1
2
16-22
6-10
Braadworst
230
1
3
14-18
6-8
Runderfilet, kalfsbiefstukken
230
1
3
11-13
5-6
Ossenhaas, Rosbief (ca. 1 kg) 230
1
2
20-24
10-12
Ontdooien
Ovenfunctie: Ontdooien/Drogen
(Temperatuurinstelling 30°C)
• Uitgepakte etenswaren op een bord op
het rooster zetten.
Ontdooitabel
• Gebruik voor het afdekken geen borden of
schotels, omdat deze de ontdooitijd aanzienlijk verlengen.
• Om te ontdooien het rooster op het 1e inzetniveau van onderen plaatsen.
28 electrolux
Gerecht
Ontdooitijd in
min.
Nadooitijd in
min.
Opmerking
Kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op een omgedraaid schoteltje in een
groot bord leggen, halverwege de tijd
omdraaien
Vlees, 1000 g
100-140
20-30
Halverwege de tijd omdraaien
Vlees, 500 g
90-120
20-30
Halverwege de tijd omdraaien
Forel, 150 g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300 g
30-40
10-20
---
Boter, 250 g
30-40
10-15
---
Room, 2 x 200 g
80-100
10-15
Room kan ook met nog licht bevroren
deeltjes goed worden geklopt
Taart, 1400 g
60
60
---
Roosteren
Ovenfunctie: Ontdooien/Drogen
• Gebruik hiervoor een met boterhampapier
of bakpapier belegde plaat.
• U bereikt een beter resultaat als u halverwege de droogtijd de oven uitschakelt, de
Gerecht
Temperatuur in
°C
deur opent en de oven gedurende de
nacht af laat koelen.
Daarna het gerecht laten drogen tot het
klaar is.
Inzetniveau
1 niveau
2 niveaus
Tijd in uren (richtwaarde)
Groente
Bonen
75
2
2/4
6-9
Paprika (reepjes)
75
2
2/4
5-8
Soepgroenten
75
2
2/4
5-6
Paddenstoelen
50
2
2/4
6-9
Kruiden
40-50
2
2/4
2-4
Pruimen
75
2
2/4
8-12
Abrikozen
75
2
2/4
8-12
Schijfjes appel
75
2
2/4
6-9
Peren
75
2
2/4
9-13
Fruit
Inmaken
Ovenfunctie: Hetelucht met ringverwarming
• Gebruik voor het inmaken alleen in de handel verkrijgbare glazen potten van hetzelfde formaat.
• Glazen potten met Twist-Off- of bajonetsluitingen en metalen bakjes zijn
niet geschikt.
• Voor het inmaken het 1e inzetniveau van
onderen gebruiken.
• Gebruik voor het inmaken de plaat. Hierop
kunt u zes glazen potten met elk een inhoud van een liter plaatsen.
• De glazen potten moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en goed afgesloten zijn.
• Plaats de glazen potten zodanig op de
plaat, dat ze elkaar niet raken.
• Giet ca. 1/2 liter water op de plaat, zodat
er voldoende vocht in de oven ontstaat.
electrolux 29
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen potten begint te borrelen (bij 1-liter potten na
ca. 35-60 minuten), de oven uitschakelen
Inmaaktabel
In te koken eetwaar 1)
Temperatuur
in °C
of de temperatuur verlagen tot 100°C (zie
tabel).
Inmaken tot het borrelen begint in min.
Doorkoken bij
100°C in min.
Bessen
Aardbeien, bosbessen, frambozen, rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Wortelen2)
160-170
50-60
5-10
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
1) De aangegeven inmaaktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
2) In de uitgeschakelde oven laten staan
Geprogrammeerde functies en recepten
De oven beschikt over 12 geprogrammeerde
functies/recepten, die met de toets Bak-/
braadprogramma's na elkaar kunnen worden gekozen.
P1
REINIGEN (reinigingsprogramma)
P2
GROENTE 500-1000 G (groenteschotel)
P3
AARDAPPELGRATIN
P4
WIT BROOD 500-700 G
P5
LUXE BROODJES IEDER 40 G
(luxe broodjes 40g)
P6
VISFILET (gratineren)
P7
FOREL 250-300 G
P8
PIZZA
P9
QUICHE LORRAINE
P 10
KIP 1000 G
P 11
KALFSRUG 1000 G
P 12
OPWARMEN
REINIGEN (reinigingsprogramma)
1. Voeg water (ca. 150ml) en 1 eetlepel azijn
direct toe in de stomer.
2. Start het automatisch reinigen met de
toets Bak-/braadprogramma's.
Een drievoudige signaaltoon geeft het
einde van het reinigingsprogramma aan.
3. Schakel met de toets Aan/Uit de signaaltoon en oven uit.
4. Veeg de oven schoon met een zachte
doek.
Waarschuwing! De oven moet
afgekoeld zijn.
5. Verwijder het restwater uit de stomer.
– Leg de vochtige spons in de afgekoelde stomer.
– Spons goed aandrukken.
– Spons eruit halen en uitknijpen.
Laat de ovendeur ca. 1 uur open staan
zodat de oven volledig kan drogen .
Instelling
Inzetniveau
P 1 REINIGEN
---
30 electrolux
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
P 3 AARDAPPELGRATIN
2
15 min.
150 ml
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
50 min.
200 ml
GROENTE 500-1000 G (groenteschotel)
Kookgerei:
U kunt elk soort kookgerei gebruiken die minimaal bestand is tegen een temperatuur van
100°C.
Ingrediënten:
• 400 g bloemkool
• 200 g wortelen
• 200 g koolrabi
• 200 g gele en rode paprika
Bereidingswijze:
Spoel de bloemkool af en snijd de bloemkool
in roosjes.
Schil de wortelen en de koolrabi en snijd ze
in kleine stukjes.
Was de paprika en snij hem in reepjes. Doe
alles bij elkaar in een open kookpan en laat
dit zonder water gaar worden. Bij deze bereidingswijze hebt u geen kruiden of zout nodig.
Instelling
Inzetniveau
P 2 GROENTE
500-1000 G
1 en 4
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
40 min.
650 ml
AARDAPPELGRATIN (voor 4-5
personen)
Voorbereiding:
Vuurvaste schaal van 30 x 21cm invetten met
boter.
Ingrediënten:
• 1000 g aardappelen
• 60 g geraspte kaas
• 200 ml room
• 200 ml melk
• zout, peper, nootmuskaat, knoflook
Bereidingswijze:
De aardappelen schillen, in 3 mm dikke
schijfjes snijden en in een gratineervorm leggen. Kruiden met zout, peper, nootmuskaat
en knoflook.
Melk en room mengen en over de aardappelen gieten. Ten slotte de geraspte kaas erover strooien.
Instelling
Inzetniveau
WIT BROOD 500-700 G
Ingrediënten:
• 1000 g bloem, type 405
• 1 klontje verse gist of 2 pakjes droge gist
• 600 ml melk
• 15 g zout
Bereidingswijze:
Bloem en zout in een grote kom doen. Los
de gist op in de melk en voeg het geheel toe
aan de bloem. Kneed alle ingrediënten tot
een soepel deeg.
Afhankelijk van het soort bloem kan het nodig
zijn meer melk toe te voegen.
Laat het deeg rijzen tot het twee keer zo
groot is.
Vorm van het deeg twee broden en plaats
deze op de ingevette bakplaat of de patisserie-bakplaat (extra accessoire). Laat de broden nogmaals rijzen tot ze de helft groter zijn.
Strooi voor het bakken wat bloem over de
broden en maak met een scherp mes 3 diagonale inkepingen van minstens 1 cm diep.
Instelling
Inzetniveau
P 4 WIT BROOD
500-700 G
2
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
55 min.
200 ml
LUXE BROODJES IEDER 40 G (luxe
broodjes 40g)
Ingrediënten:
• 500 g bloem, type 405
• 20 g verse gist of 1 pakje droge gist
• 300 ml water
• 10 g zout
Bereidingswijze:
Bloem en zout in een grote kom doen. Los
de gist op in het water en voeg het geheel toe
aan de bloem. Kneed alle ingrediënten tot
een soepel deeg.
Laat het deeg rijzen tot het twee keer zo
groot is.
Snijd het deeg in stukken, vorm er broodjes
van en leg deze op de ingevette bakplaat of
de patisserie-bakplaat (extra accessoire).
electrolux 31
Laat de broodjes nogmaals ca. 25 minuten
rijzen.
Snijd voor het bakken de broodjes kruislings
in. Naar keuze bestrooien met maanzaad,
komijn of sesamzaad.
Voordat u de forellen in de roestvrijstalen
vorm met zeef doet, overgiet u ze met hete
azijn.
Instelling
Inzetniveau
Instelling
Inzetniveau
P 7 FOREL 250-300 2
G
P 5 LUXE BROODJES IEDER 40 G
3
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
30 min.
400 ml
15 min.
200 ml
VISFILET (700g)
Ingrediënten:
• 700 g filet van snoekbaars of zalmforel, in
blokjes
• 100 g Emmentaler, geraspt
• 200 ml room
• 50 g paneermeel
• zout, peper, citroensap
• peterselie, gehakt
• 40 g boter voor het invetten van de vorm
Bereidingswijze:
Druppel het citroensap over de visfilet en laat
het even intrekken. Dep daarna het overtollige sap met wat keukenpapier weg.
Bestrooi de visfilets vervolgens aan beide zijden met zout en peper. Leg ze daarna in een
ingevette, vuurvaste schaal.
Maak een mengsel van de room, de geraspte
kaas, het paneermeel en de fijngehakte peterselie en verdeel dit over de visfilet.
Instelling
Inzetniveau
P 6 VISFILET
2
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
25 min.
250 ml
FOREL 250-300 G
Ingrediënten:
• 4 forellen van 250 - 300 g
• citroensap, peper, zout
Bereidingswijze:
Was de forellen grondig van binnen en buiten. Druppel het citroensap over de forellen,
strooi een klein beetje zout en peper over de
forellen en doe ze per 2 in een roestvrijstalen
vorm voorzien van een zeef.
Serveer met geroosterde geschaafde amandelen.
Variant blauwe forel:
PIZZA (4 stuks rond Ø 28cm)
Voorbereiding:
Tomatensaus
Ingrediënten van het deeg:
• 500 g bloem, type 405
• 250 ml water
• 20 g gist
• 1 ei
• 2 eetlepels olijfolie
• 1 theelepel zout
Bereidingswijze van het deeg:
Los de gist op in het water en kneed dit samen met de overige ingrediënten tot een
zachte deeg. Laat het deeg vervolgens 30
minuten afgedekt rijzen en vouw het deeg
gedurende deze periode drie keer samen.
Ingrediënten tomatensaus:
• 2 blikken gepelde, gehakte tomaten (800
g)
• 100 g uien, fijngehakt
• 2 tenen knoflook, fijngehakt
• zout, peper, oregano of pizzakruiden
Bereiding tomatensaus:
Uien, knoflook en kruiden door de tomaten
mengen en inkoken tot een dikke saus ontstaat. Laten afkoelen.
Ingrediënten garnering:
600 g feta of mozzarella, grof geraspt, per
pizza 150 g
Extra's 400 g:
ham, salami, champignons, blokjes spek,
ansjovis, per pizza 100 g
Bereiden:
Het deeg in 4 porties verdelen, tot een bal
kneden en met veel bloem in ca. 3-4 mm
dikke schijven rollen. Deegschijven met koude tomatensaus bestrijken, ca. 1 cm langs
de rand vrijhouden. De gewenste extra's en
de feta of mozzarella gelijkmatig erover verdelen.
Bakken in voorverwarmde oven op
230°C
32 electrolux
Instelling
Inzetniveau
P 8 PIZZA
3
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
25 min.
---
QUICHE LORRAINE
Ingrediënten van het deeg:
250 g bloem, type 405
125 g boter
60 ml water
1 theelepel zout
wat peper en nootmuskaat
Voorbereiding:
Meng de bloem, de boter en het zout door
elkaar. Voeg het water toe en kneed het geheel snel tot een deeg.
Laat het deeg 1 uur afkoelen in de koelkast.
Ingrediënten garnering:
• 100 ml melk
• 150 ml zure room
• 2 eieren
• 150 g Gruyère of Emmentaler kaas, geraspt
• 150 g magere spekblokjes
• 150 g uien, in blokjes gesneden
• peper, nootmuskaat
Bereidingswijze:
Bak de magere spekblokjes en uien licht aan.
Klop de melk, room, eieren en kruiden goed
door elkaar, voeg daarna de geraspte kaas
aan het mengsel toe.
Bereiden:
Rol het deeg uit en leg het in een ingevette,
gladde springvorm (ø 28 cm). Verdeel de
spekblokjes en de uien gelijkmatig over het
deeg en giet het mengsel er overheen.
Instelling
Inzetniveau
P 9 QUICHE LORRAINE
3
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
35 min.
Was de kip en dep hem droog met keukenpapier.
Meng de kruiden met de olie en bestrijk de
kip daarmee gelijkmatig aan de binnen- en
buitenkant.
Leg daarna de kip met de borstzijde naar beneden in een vuurvaste schaal of in een glazen schaal met inzetstuk met gaatjes (extra
accessoire).
Na ca. 25 minuten de kip draaien.
Na het eerste geluidssignaal (ca. 50 min.)
controleren of de kip gaar is. Indien nodig de
resterende braadtijd tot het 2e geluidssignaal
(ca. 60 min.) laten verlopen.
Instelling
Inzetniveau
P 10 KIP 1200 G
2
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
55 min.
200 ml
KALFSRUG (voor 4-6 personen)
Voorbereiding:
Vlees 1 uur van tevoren uit de koelkast halen.
Ingrediënten:
• 1000 g kalfsrug
• 2 eetlepels pindaolie
• zout, peper, paprika, een beetje mosterd
Bereidingswijze:
Was de kalfsrug en dep hem droog met keukenpapier.
Meng de kruiden met de pindaolie en bestrijk
daarmee het vlees gelijkmatig.
De kalfsrug in de braadpan op het fornuis op
hoog vuur 10 minuten aan alle kanten aanbraden en in de voorverwarmende vorm leggen.
Bakvorm:
Vuurvast glas, aardewerk of gietijzeren
braadpan.
Instelling
Inzetniveau
P 11 KALFSRUG
2
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
80 min.
200 ml
---
KIP 1200 G
Ingrediënten:
• 1 kip (1000 - 1200 g)
• 2 eetlepels pindaolie
• zout, peper, paprika, kerriepoeder
Bereidingswijze:
OPWARMEN (gerechten voor 4-6
personen)
Kookgerei:
U kunt elk soort kookgerei gebruiken dat minimaal bestand is tegen een temperatuur van
110°C.
electrolux 33
Bereidingswijze:
De gerechten apart of door elkaar op een
bord of kookgerei schikken. Plaats het gerecht zonder af te dekken in de oven.
Max. 6 borden (Ø 26 cm).
Instelling
P 12 OPWARMEN
1 en 4
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
20 min.
200 ml
Inzetniveau
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing! Om het apparaat
schoon te maken, moet het
uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
Waarschuwing! Het reinigen van het
apparaat met een stoom- of
hogedrukreiniger is om
veiligheidsredenen niet toegestaan!
Let op! Gebruik geen schuurmiddelen,
agressieve schoonmaakmiddelen of
schurende voorwerpen.
Let op! Gebruik geen ruwe, krassende
schoonmaakmiddelen of scherpe
metaalschrapers om het glas te reinigen,
deze kunnen krassen veroorzaken op
het oppervlak die kunnen leiden tot het
breken van het glas.
Buitenkant van het apparaat
• Neem de voorkant van het apparaat af met
een zachte doek en een warm sopje.
• Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel verkrijgbare
onderhoudsmiddelen.
• Gebruik alstublieft geen schuurmiddel
noch schuursponsjes.
De binnenkant van de oven
Reinigingsprogramma
De functie REINIGEN wordt uitvoerig beschreven in het hoofdstuk Geprogrammeerde functies en recepten.
Handmatige reiniging
Waarschuwing! De oven moet zijn
afgekoeld om te kunnen reinigen.
Maak de oven na ieder gebruik schoon.
Verontreinigingen laten zich dan het
makkelijkst verwijderen en kunnen dan
niet aanbranden.
1. Bij het openen van de ovendeur wordt de
verlichting automatisch ingeschakeld.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon met
een sopje en droog hem goed af. Gebruik
geen schurende voorwerpen. Indien nodig laat u het vuil eerst inweken of schakelt u de functie Stoomgaren in.
Hardnekkig vuil kan verwijderd worden
met speciale ovenreinigers.
Let op! Let bij het gebruik van
ovensprays, altijd goed op de
aanwijzingen van de fabrikant!
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) na elk gebruik afspoelen
en goed afdrogen. Kort laten inweken maakt
het schoonmaken makkelijker.
Vetfilter
1. Het vetfilter in een heet sopje of in de afwasmachine reinigen.
2. Als het vuil sterk is ingebrand het filter in
wat water met 2-3 eetlepels afwasmachinereiniger uitkoken.
Inschuifrails
Voor het schoonmaken van de zijwanden
kunnen de inschuifrails links en rechts in de
oven worden verwijderd.
Inschuifrails uitnemen
1. Geleider voorzichtig naar boven toe uit de
voorste ophanging trekken.
34 electrolux
2. De geleider bij de voorste ophanging iets
naar binnen zwenken.
2. De geleider bij de voorste ophanging over
de nok heen tegen de wand zwenken.
3. Geleider uit de achterste ophanging trekken.
3. Geleider in de voorste ophanging plaatsen.
Inschuifrails terugplaatsen.
1. Geleider schuin van bovenaf en langs de
zijwand in de achterste ophanging plaatsen.
Stoomgeneratorsysteem
Belangrijk! De stoomgenerator na ieder
gebruik droog wrijven. Water met een spons
opzuigen.
electrolux 35
Eventuele kalkresten kunnen het best
met azijn worden verwijderd.
Belangrijk! Chemische
ontkalkingsmiddelen kunnen schade
veroorzaken aan het email van de oven. Let
goed op de aanwijzingen van de fabrikant!
Waterschuiflade en stoomgenerator
1. Giet azijnwater (ca. 250 ml) via de waterschuiflade in de stoomgenerator.
3. Verwijder het metalen deksel en de pakking en reinig deze.
4. Indien nodig: Ovenverlichting 25 Watt,
230 V, 300°C hittebestendig, vervangen.
5. Metalen deksel en pakking weer aanbrengen en schroeven vastdraaien.
Ca. 10 minuten laten inwerken.
2. Het azijnwater met een zachte spons verwijderen.
3. Het stoomgeneratorsysteem via de waterschuiflade doorspoelen met ontkalkt
water (100-200 ml).
4. Water met een spons uit de stoomgenerator verwijderen en droog wrijven.
5. Laat de deur van de oven open staan zodat de oven volledig kan drogen.
Ovenverlichting
Waarschuwing! Pas op voor
elektrische schokken! Om het
ovenlampje te vervangen:
• De oven uitschakelen!
• De zekeringen in de zekeringenkast
losdraaien of uitschakelen.
Om het ovenlampje en het afdekglas te
beschermen een doek op de bodem van
de oven leggen.
Ovenlampje aan de zijkant vervangen /
afdekglas schoonmaken
1. Linker inschuifrooster verwijderen.
2. Schroef het metalen deksel los met een
kruisschroevendraaier.
6. Inschuifrooster aanbrengen.
Ovendeur
Voor het reinigen van de ovendeur kunt u
deze verwijderen.
Ovendeur verwijderen
1. Zet de ovendeur helemaal open.
2. Klemhendels aan beide deurscharnieren helemaal opklappen.
3. Ovendeur met beide handen aan de zijkanten vastpakken en over de weerstand heen ca. 3/4 sluiten.
36 electrolux
3. De deurscharnieren gelijktijdig in de
beide uitsparingen rechts en links aan de
onderkant van de oven, zo ver mogelijk
naar binnen schuiven.
4. De deur tot de weerstand naar boven opheffen en dan helemaal openen.
4
3
3
4
2
60
4
5
4. Deur van de oven wegtrekken ( Voorzichtig: zwaar!
5. Deur met de buitenkant naar onderen op
een zachte, effen ondergrond leggen, bijvoorbeeld op een dikke doek, om krassen te voorkomen.
Ovendeur - Deur terugplaatsen
1. De deur, aan de kant waar de handgreep
zit, met beide handen aan de zijkanten
vastpakken.
2. Deur onder een hoek van ca. 60° houden.
5. Klemhendels aan beide deurscharnieren
in hun oorspronkelijke stand terugklappen.
6. Ovendeur - Deur sluiten.
Wat te doen als ...
Probleem
De oven wordt niet warm
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven is niet ingeschakeld
De oven inschakelen
De dagtijd is niet ingesteld
Dagtijd instellen
De noodzakelijke instellingen zijn
niet uitgevoerd
Instellingen controleren
De automatische uitschakeling van
de oven is in werking getreden
Zie Automatische uitschakeling
De kinderbeveiliging is ingeschakeld
Kinderbeveiliging uitschakelen
De zekering in de huisinstallatie (ze- Als de zekeringen meerdere malen
keringenkast) is doorgebrand
worden uitgeschakeld, neem dan
contact op met een erkend elektroinstallateur
De ovenverlichting valt uit
Het ovenlampje is stuk
Ovenlampje vervangen
electrolux 37
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Op het display brandt
De testfunctie is ingeschakeld
"d" en de oven wordt niet
warm, de ventilator doet
het niet
Als u de storing met de aangegeven oplossingen niet kunt verhelpen, neem dan
contact op met uw vakhandelaar of met
de klantenservice.
Waarschuwing! Reparaties aan het
apparaat mogen uitsluitend door
vakmensen worden uitgevoerd. Door
onvakkundig uitgevoerde reparaties
kunnen grote gevaren voor de gebruiker
ontstaan.
Houd de toetsen
en
tegelijk
ingedrukt, tot er een signaal klinkt
en de weergave "d" verdwijnt
tenservice of van de vakhandelaar ook
tijdens de garantieperiode niet zonder
kosten plaats vinden.
Aanwijzing voor apparaten met metalen
voorkant: Vanwege de koele voorkant
van uw apparaat kan er zich, na het openen van de deur, tijdens of kort na het
bakken of braden, gedurende korte tijd
condens vormen op de glazen binnenkant van de deur.
In geval van oneigenlijk gebruik kan het
bezoek van de technicus van de klan-
Montageinstructie
Let op! Montage en aansluiting van het
nieuwe apparaat mag alleen worden
uitgevoerd door een erkende
installateur. Volg deze instructies
alstublieft op, omdat anders de garantie
in geval van beschadiging vervalt.
Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moeten beschadigde aansluitkabels vervangen
worden door onze klantenservice of door een
erkend installateur
Veiligheidsaanwijzingen voor de
installateur
• In de elektrische installatie moet een voorziening aanwezig zijn, die het mogelijk
maakt, het apparaat met een opening tus-
sen de contacten van minstens. 3mm omnipolair van het net los te koppelen.
Als geschikte scheidingsvoorzieningen
gelden bijv. LS-schakelaars, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de fitting
gedraaid worden), FI-schakelaars en veiligheidsschakelaars.
• De aansluiting via een contactdoos dient
zodanig te zijn uitgevoerd, dat de contactdoos toegankelijk is en buiten de coördinatieruimte ligt.
• De aanrakingsbeveiliging moet door de inbouw gegarandeerd zijn.
• De stevigheid van de inbouwkast moet
voldoen aan de DIN 68930 norm.
38 electrolux
electrolux 39
40 electrolux
electrolux 41
2
H05VV-F
H05RR-F
min.1,60m
alternativ
42 electrolux
3
90 0
electrolux 43
4
20
13
2x3,5x25
Afvalverwerking
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik.
Kunststofonderdelen worden door internationale afkortingen zoals bijv. >PE <,
>PS< enz gekenmerkt. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde containers van uw vuilnisophaaldienst.
Waarschuwing! Om ervoor te zorgen
dat het apparaat geen gevaar oplevert,
moet het onklaar gemaakt worden
voordat u het weggooit.
Trek de stekker uit het stopcontact en
verwijder de voedingskabel van het apparaat.
Verpakkingsmateriaal
Service
Probeer bij technische storingen eerst met
behulp van de gebruiksaanwijzing (Hoofdstuk "Wat te doen als...") het probleem zelf
op te lossen.
Als u het probleem niet op kunt lossen, neem
dan contact op met de klantenservice of met
een van onze service-afdelingen.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de
volgende gegevens nodig:
• Modelbeschrijving
• Productnummer (PNC)
• Serienummer (S-No.) (voor nummers zie
typeplaatje)
• Aard van de storing
44 electrolux
• eventuele foutmelding, die op het apparaat
wordt aangegeven
Om de nodige gegevens van uw apparaat bij
de hand te hebben, adviseren wij u deze
hieronder te noteren:
Modelbeschrijving: ........................................
PNC: ........................................
S-No: ........................................
electrolux 45
46 electrolux
electrolux 47
www.electrolux.com
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar
de ’webwinkel’ op:
www.electrolux.nl
315916504-B-1208
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement