Electrolux ETV38000X User manual

Electrolux ETV38000X User manual
LCD-TV
BRUKSANVISNING
Läs igenom denna bruksanvisning noggrant
innan du använder TV:n, och behåll den för
framtida referens.
LHDN19V68UK
Del-nr.:IES09
Svenska
Innehåll
Viktiga instruktioner för säkerhet och miljöskydd ------------------------------------------------2
Viktiga säkerhetsinstruktioner -----------------------------------------------------------------------------------2
Miljöskydd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Installation - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
Instruktioner för installation av piedestalen-------------------------------------------------------------------5
Hitta TV:ns knappar och kontakter -----------------------------------------------------------------------------6
Anslutning till andra apparater ----------------------------------------------------------------------------------8
Använda fjärrkontrollen - -------------------------------------------------------------------------------- 11
Identifiera fjärrkontrollens knappar --------------------------------------------------------------------------- 11
Så fungerar fjärrkontrollen - ------------------------------------------------------------------------------------ 12
Grundläggande användning-------------------------------------------------------------------------------- 13
Sätta på/stänga av------------------------------------------------------------------------------------------------ 13
Ändra kanal/volym ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13
Startup Menu (Startmenyn) ------------------------------------------------------------------------------------ 13
Välja ingångskälla ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
Ändra bildläge ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Ändra ljudläge ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Stillbild --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Stäng av ljud ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Ställ in avstängningstimer -------------------------------------------------------------------------------------- 14
Ändra bildförhållande -------------------------------------------------------------------------------------------- 14
EPG (Elektronisk programguide) ----------------------------------------------------------------------------- 14
Ändra din TV:s inställningar -------------------------------------------------------------------------------- 15
Kanalinställningar ------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
Bildinställningar --------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Ljudinställningar --------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Skärminställningar ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17
Funktionsinställningar ------------------------------------------------------------------------------------------- 18
Föräldrakontroll --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Digitala multimediafunktioner ----------------------------------------------------------------------------- 20
Kort introduktion till funktionerna ----------------------------------------------------------------------------- 20
Introduktion till fjärrkontrollens knappar för digitala media --------------------------------------------- 20
Titta på bilder ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20
Njuta av musik----------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Spela upp AV-filer ------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Bilaga ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Specifikation ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Felsökning ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
Tillbehör ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
1
Viktiga säkerhetsinstruktioner
ã
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Symboler för uppmärksamhet
Symbolen med en blixt inuti en varningstriangel varnar användaren om att det finns farlig
spänning inuti produkten.
Symbolen med ett utropstecken inuti en triangel anger en anvisning som är viktig att
användaren känner till.
u Allmän anvisning.
Varningar: Var god läs följande punkter noggrant innan du använder produkten.
Ström och signal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dra ut strömsladden eller anslutningen till din utomhusantenn före regnoväder, för att
undvika möjliga skador på TV-apparaten. Var vänlig rör inte antennens induktionsledning.
Dra ut strömsladden om du inte ska använda produkten på en lång tid.
u Undvik att klämma strömsladden och signalsladden mot andra föremål.
u Överbelasta inte strömuttaget, då det skulle kunna leda till eldsvåda.
u Undvik att utsätta strömsladden för höga temperaturer.
u Om utomhusantennen lämnas utomhus under en lång tidsperiod kan bildkvaliteten hos TV:n
påverkas. Kontrollera och justera därför antennens position regelbundet.
LCD-skärmen: Anvisningar och underhåll ---------------------------------------------------------------------------------------------- LCD-skärmen är en högteknologisk produkt som består av flera miljoner filmtransistorer.
Mörkare eller ljusare fläckar kan förekomma på skärmen. Detta är normalt och påverkar inte
den allmänna prestandan. Felaktigt utfört underhåll kan skada LCD-skärmen och försämra
bildkvaliteten. Därför måste du vara uppmärksam på följande:
Rengör inte skärmen med organiska lösningsmedel såsom alkohol, bensin, etc. Använd inte
heller kemiska lösningar såsom syror, alkalier, etc.
Använd inte någon form av rengöringsmedel för att göra rent skärmen.
Efter att TV:n har stängts av kan du om nödvändigt rengöra skärmen med en ren, mjuk
tygbit för att skydda den. Rengör dock inte skärmen upprepade gånger med kraft.
Ta inte på skärmen direkt med dina fingrer, då det kan skada dess yta. Var vänlig belasta
inte LCD-skärmen med tryck, då den är känslig och ömtålig.
u Rör inte vid LCD-skärmen med hårda föremål. Skärmen får lätt repor.
Produkten ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Ta inte isär några delar av produkten. Detta kan skada produkten och kan vara farligt för din
egen hälsa. Det innebär även att produktgarantin blir ogiltig.
u Om du upplever onormala ljud eller dofter, eller om du har ljud men ingen bild, stäng av
TV:n och dra omedelbart ut sladden. Kontakta sedan våra professionella tekniker.
Avlägsna inte den bakre panelen. Justeringar och kontroller inuti apparaten får endast
utföras av professionella tekniker.
u Täck inte över eller blockera ventilationshålen, då detta hindrar värme från att strömma ut ur
produkten.
2
Viktiga säkerhetsinstruktioner
ã
Viktiga säkerhetsinstruktioner
u För inte in vassa föremål, metall eller vätska i – och använd dem heller inte för att beröra
– hålen för signalkontakter eller värmeutstålning, då detta kan orsaka kortslutning eller
skador på produkten.
Underhåll ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Använd inte flyktiga oljor eller förtunningsmedel för rengöring av denna produkt, då det
kan bryta ner höljet eller skada dess lackering.
u Om höljet blir smutsigt, rengör det med en ren, mjuk tygbit fuktad med vatten och ett
neutralt rengöringsmedel.
u Ifall den möbel som TV:n står på har en yta som är målad med färgupplösande eller
organiskt lösningsmedel, olja, etc. kan en kemisk reaktion inträffa mellan gummikudden i
botten och sådana ämnen, vilket kan ge upphov till lätt korrosion av den yta som TV:n står
på. Användaren rekommenderas därför att först placera ut ett lager med något skyddande
material (såsom presspan eller glasskiva) på möbeln, och sedan placera TV:n ovanpå.
Placeringsmetod --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Jämna och stabila ytor
X Platser under direkt solsken eller nära värmekällor
X Platser med dålig ventilation
X Platser nära ugnar eller platser där det kan förekomma vatten, olja eller rök
X Platser där ventilationsöppningar är stängda
X Instabila platser
X Platser som är utsatta för vibrationer
X Platser som är utsatta för damm eller fukt
X Platser som är utsatta för höga temperaturer
Vid TV-tittande ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Titta på TV:n från ett lämpligt avstånd, helst 5 till 7 gånger LCD-skärmens höjdmått.
u Ha tillräckligt ljus belysning inomhus för att kunna läsa en tidning.
u Volymen bör inte ställas in för högt, för att undvika att störa dina grannar – särskilt på
natten.
Övrigt -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Det rekommenderas att 2 eller fler personer lastar på, lastar ur och bär produkten; försök
att undvika kollisioner när du bär produkten, och skydda särskilt LCD-skärmen.
u Om du rör vid LCD-skärmen när du sätter på eller stänger av TV:n kan du känna en lätt
elektrisk stöt. Detta är bara statisk elektricitet och är inte skadligt.
Var särskilt uppmärksam på följande: --------------------------------------------------------------------------------------------------------u Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan att du meddelas.
u Alla andra produktnamn som nämns i denna bruksanvisningar är logotyper eller
varumärken som tillhör sina respektive ägare.
3
Viktiga instruktioner för säkerhet och miljöskydd
ã
Miljöskydd
WEEE (Waste Electronic Electric Equipment)
Europadirektiv 2002/96/EG & 2003/108/EG
u Symbolen med en överkryssad soptunna betyder att denna produkt
inte kan kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. Vissa
komponenter kan vara skadliga för miljön.
u Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall och lämna den
inte på en offentlig plats eller annan plats som inte är avsedd för
avfallshantering.
Kontakta din lokala myndighet för mer information.
u Denna produkt kräver särskild avfallshantering för alla komponenter.
u Selektiv hantering av kasserad elektronik gör det möjligt att reducera
antalet farliga ämnen som inte kan återvinnas, och därmed att bidra
till att skydda miljön.
ROHS (Reduction of Hazardous Substance)
Europadirektiv 2002/95/EG
u Detta Europadirektiv begränsar användandet av farliga och skadliga
ämnen som inte kan återvinnas, eller som är svåra att återvinna.
u Detta möjliggör enkel återvinning av den elektroniska utrustningen
och bidrar till att skydda vår miljö.
u Ämnen som finns i denna produkt omfattas av RoHS-direktivet.
Batteri
u Kasta inte batteriet tillsammans med vanligt hushållsavfall. Lägg det
på särskilda uppsamlingsplatser för batterier. Elda inte upp batteriet.
u Blanda inte olika sorters batterier. Kombinera inte gamla batterier
med nya.
u Avlägsna omedelbart ett batteri som överhettats, för att förhindra att
batterisyra läcker ut i batterifacket.
u Om du inte tänker använda fjärrkontrollen på en längre period, tag då
ur batterierna.
4
Installation
ã
Instruktioner för installation av piedestalen
1. Lägg ut det mjuka skummet på ett bord som kan bära hela TV:ns vikt, så att inte TV:n eller
någon person kan skadas.
2. Lägg TV:n på skummet med baksidan uppåt och LCD-skärmen nedåt.
3. Tag ut piedestalen och sätt i piedestalen i TV:n. Justera piedestalen till rätt position i TV:n tills
alla hålen passar i varandra helt och hållet.
4. Skruva fast piedestalen i TV:n med skruvar.
5. Res upp TV:n och ställ den på den plats där den ska stå när du tittar.
skruv
piedestal
Obs!
Figuren ovan är endast för referenssyften. Titta på de faktiska delarna och bekanta dig med
deras utseende.
Skruvar måste skruvas i varje hål på piedestalen!
5
Installation
ã
Hitta TV:ns knappar och kontakter
Obs! F
igurerna nedan är endast för referenssyften. Titta på de faktiska delarna och bekanta
dig med deras utseende.
MENU
source
vol s
vol t
ch s
ch t
NR.
TV (fram)
Beskrivning
1
Menu (Meny)
Visar skärmdisplayen (OSD) eller används för att stänga den.
2
Source (Källa)
Väljer ingångskälla. Tryck på Källa för att öppna listan över
ingångskällor.
3
VOL s/VOL t
Höjer eller sänker ljudnivån. I en OSD-meny trycker du på
dessa knappar för att gå till höger eller vänster i menyn, eller för
att justera ett värde.
4
CHs/CHt
Bläddrar uppåt eller nedåt till nästa kanal. I en OSD-meny
trycker du på dessa knappar för att förflytta dig uppåt eller nedåt
i menyn.
5
(Standby)
Tryck här för att sätta på eller stänga av din TV (till standbyläget).
6
Fjärrkontrollssensor
Tar emot signaler från fjärrkontrollen. Blockera inte denna
sensor.
7
Strömindikator
Lampan visar om TV:n är på eller i standby-läge.
8
Huvudströmbrytare
Sätter på eller stänger av huvudströmmen.
6
Installation
L
PB
video
Y
comp
PCMCIA
USB
HDMI
VGA
PC AUDIO
SCART
7
OPTICAL
HEADPHONE
PR
Hitta TV:ns knappar och kontakter
R
ã
ANT 75 Ω
Installation
ã
Anslutning till andra apparater
Varning: Innan du ansluter TV:n till någon annan elektronisk apparat, dra ut TV:ns och den
elektroniska apparatens AC-sladdar från AC-ingången.
Din TV har inte alla kontakter som visas nedan. De kontakter som din TV faktiskt har gås
igenom i avsnittet “Hitta TV:ns knappar och kontakter”.
1. Ansluta till en sändningantenn eller kabel-TV
För att få optimal bildkvalitet rekommenderas starkt att du har en extern antenn eller kabel-TV.
Obs!
n Vi rekommenderar att du använder en koaxialkabel (75Ω) för att eliminera störning orsakad av
felanpassad impedans.
n Antennsladden bör inte bindas ihop med nätsladden.
n När du använder kabel-TV, sätt in koaxialkabelns kontakt (75Ω) direkt i antennuttaget.
2. Ansluta AV-enheter
n Anslut en RCA Video-sladd till baksidan av din TV och den andra änden till lämplig extern AVenhet såsom videobandspelare, DVD-spelare eller digitalbox.
n Anslut RCA Audio-sladdar till “R - L (audio)” på baksidan av din TV, och de andra ändarna till
motsvarade ljudutgångar på AV-enheten.
Video in (composite video) överför video som en enskild signal.
comp
Röd
VCD, DVD, digitalbox, etc.
Vit
Gul
8
Installation
ã
Anslutning till andra apparater
Component video (Y, Pb, Pr) överför video som separata Y-, Pb- och Pr-signaler. Använd denna
anslutning för högupplösta videosignaler från en DVD eller annan utrustning.
n Anslut kablar för komponentvideo och -audio till Component-ingångarna (“PR/CR”, “PB/CB”,
“Y”) på baksidan av din TV, och de andra ändarna till motsvarande komponentvideoutgångar på
din PVR eller DVD.
n Kontakterna Y, PB/CB och PR/CR på dina komponentenheter (PVR eller DVD) kan också
vara märkta Y, B-Y och R-Y eller Y, CB och CR. (Färgerna på kontakter och kablar måste stämma
överens på båda enheterna.)
Audio L
Audio R
Röd
Vit
Röd
PR/CR
Blå
PB/CB
Grön
DVD med komponentuttag
Y
3. Ansluta till enheter med HDMI-gränsyta
HDMI överför en helt digital signal och är det rekommenderade alternativet för uppspelning från
en digital DVD eller DVR. Inga ljudanslutningar behövs för HDMI-användning.
n HDMI-kabel ansluten till HDMI-kontakt på TV:n.
HDMI
Utrustningen med HDMI-utgångskontakt
(t.ex. DVD-spelare, digitalbox, etc.).
4. Ansluta till enheter med USB-gränsyta
Denna produkt har en vanlig USB-gränsyta och kan anslutas till enheter med standarderna
USB1.1 och USB2.0 såsom maskinvara, bärbara minnen och digitalkameror.
n Du kan antingen använda USB-sladden eller sätta in USB-enheten direkt i USB-kontakten på
sidan av TV:n.
USB
9
Installation
ã
Anslutning till andra apparater
PC AUDIO
VGA
5. Ansluta till en dator
n Anslut D-Sub-sladden till kontakten märkt “VGA” på baksidan av din TV, och anslut den andra
änden till din dators grafikkort.
n Anslut stereosladden till “PC AUDIO” på baksidan av TV:n, och anslut den andra änden till
“Audio Out” på din dators ljudkort.
Dator
HEADPHONE
6. Ansluta hörlurar
n Anslut hörlurarnas kontakt till TV:n.
n Ljudvolymen i hörlurarna justeras automatiskt till densamma som TV:ns volym.
Hörlurar
COAXIAL
(OPTICAL)
7. Optisk ljudöverföring
Anslut en enhet med optisk ljudöverföring till detta uttag (en optisk Toslink-kabel krävs).
Obs! Endast DTV- och HDMI-utgång.
8. Ansluta till enheter med SCART-gränsyta
SCART är en praktisk multisignalanslutning mellan TV och videoutrustning. Specifikationer:
n Scart 1: RGB in, CVBS in/ut
n Scart 2: CVBS in/ut
SCART
10
Använda fjärrkontrollen
ã
Identifiera fjärrkontrollens knappar
Source (Källa): Välj ingångskälla
Still (Still): Frys bilden
Mute (Tyst): Stäng av allt ljud
POWER: Sätt på/stäng av
Sound (Ljud): Välj ljudläge
Picture (Bild): Välj bildläge
Specialfunktion
Kanalnummer:
För att välja kanal direkt eller för bokstäver
Specialfunktion
Specialfunktion
Menu (Meny): Öppna huvudmenyn/
gå tillbaka till förra menyn
Specialfunktion
Exit (Stäng): Gå ut ur den aktuella menyn
: Markör upp
>: Markör höger
V
<: Markör vänster
OK: Bekräfta åtgärden
V:Markör ner
VOL+: Höj volymen
VOL- : Sänk volymen
Sleep (Vila): Ange fördröjning för standby-läge
Text: Öppna/stäng text-TV
COMP: Välj komponent-ingång
Lang. (Språk): Välj språk för digital-TV
I / Π: Mono/Stereo
CH+: Kanal upp
CH- : Kanal ner
Subtitle (Undertext): Undertext för programmet
EPG: Elektronisk programguide
TV: Välj TV-ingång
FAV: Hantera dina favoritkanaler
Recall (Återgå): Återgå till tidigare kanal
lnfo: Aktuell statusinformation
Zoom: Justera inzoomning
Multimediafunktionsknappar
(se sidan 20)
Obs!
1. Jämför med din egen fjärrkontroll.
2. Märkningarna under vissa knappar anger olika funktioner för olika lägen.
3. De röda/gröna/gula/lila knapparna används för specialfunktioner.
11
Använda fjärrkontrollen
ã
Så fungerar fjärrkontrollen
Byta batterier
1. Öppna batterilocket på fjärrkontrollens baksida.
2. Sätt i två batterier av AAA-typ (1,5 V). Placera batterierna så att tecknen “+” och “-” sitter på
samma sidor som tecknen i batterifacket.
3. Stäng batterilocket.
Obs!
1. Byt ut batterierna om fjärrkontrollen inte fungerar som vanligt eller inte kan styra TV:n.
2. Ta ut batterierna om du inte tänker använda fjärrkontrollen under en längre tid.
Fjärrkontrollens fungerande räckvidd
1. Fjärrkontrollen fungerar inom detta avstånd: 8 meter framför TV-apparaten.
2. Fjärrkontrollen fungerar inom denna vinkel: på 6 meters avstånd fungerar fjärrkontrollen inom
30 graders vinkel åt höger och 30 graders vinkel åt höger, med TV-apparatens infraröda
sensor som vinkelns spets. På samma sätt fungerar fjärrkontrollen i 30 graders vinkel uppåt
och nedåt.
12
Grundläggande användning
ã
Sätta på/stänga av
1. Anslut TV:ns strömsladd till vägguttaget.
2. Tryck på Power-knappen på TV-apparaten. När TV:n är på, tryck på Power-knappen på
fjärrkontrollen, och TV:n kommer att försättas i standby-läget. Tryck på denna knapp igen och
du kan titta på TV som vanligt.
3. Tryck på Power-knappen igen för att stänga av TV:n.
Obs!
För att hålla nere strömförbrukningen bör du endast försätta TV:n i standby-läget om du inte ska
låta bli att titta en kort stund. Om du inte tänker titta på TV på en längre period bör du stänga av
TV:n med huvudströmbrytaren.
Vänta minst 5 sekunder efter att TV:n har stängts av innan du sätter på den igen, för att undvika
fel.
ã
Ändra kanal/volym
1. Tryck på knapparna [CH+ / CH-] på fjärrkontrollen för att byta kanal.
(Tryck på knapparna [VOL+ / VOL-] för att öka eller minska ljudvolymen).
2. Du kan också trycka på knapparna [CHs/t] på TV:ns främre panel för att byta kanal. (Tryck
på knapparna [VOLs/t] för att öka eller minska volymen).
3. Tryck på någon av fjärrkontrollens sifferknappar för att visa motsvarande kanal.
Obs!
Byte av kanal kan också göras genom att direkt trycka på kanalnumret. Om du vill välja en
kanal från 1 till 9, tryck bara på motsvarande sifferknapp. Om du vill välja ett två- eller tresiffrigt
kanalnummer trycker du in siffran med mindre än tre sekunder mellan varje knapptryckning.
ã
Startup Menu (Startmenyn)
När du börjar att använda din TV för första gången visas
en meny på skärmen likadan som den här till höger.
1) Tryck på knapparna [ / V ] för att välja OSD language (OSD-språk)
Startup Menu
för Startup Menu (Startmenyn).
2) Tryck på [ /OK ]-knappen för att nå undermenyn OSD language
OSD language English
(OSD-språk).
Country
UK
3) Tryck på knapparna [ / V ] för att välja språk, och sedan på [OK] för
Use Mode Home Mode
att bekräfta.
4) Du kan även göra andra inställningar på samma sätt.
Auto Install
Obs!
Select
Enter
Exit
Denna meny visas inte efter att du har sökt igenom kanalerna.
Om du vill visa denna meny igen, gör på följande vis:
1) Tryck på [ Menu ] (Meny)-knappen för att öppna huvudmenyn.
2) Tryck på knapparna [ / V ] för att välja objektet Function (Funktion).
3) Tryck på [ /OK ]-knappen för att öppna undermenyn Function (Funktion).
4) Tryck på knapparna [ / V ] för att välja Startup Menu (Startmenyn).
5) Tryck på knapparna [ / ] för att välja Off/On (Av/På).
6) När du har valt alternativet On (På) kan du välja Menyspråk.
V
>
V
V
V
>
<>
13
Grundläggande användning
ã
Välja ingångskälla
Välj den aktuella ingångssignalen för huvudskärmen. Tryck först på knappen [Source] (Källa) för att
visa signalingångarna. Tryck på knapparna [ / V ] för att välja den källa som du vill använda, och
sedan på [ /OK]-knappen för att bekräfta.
V
>
ã Ändra bildläge
Du kan använda bildlägena Bright (Ljus), Standard, Soft (Mjuk) och User (Användare). Denna
inställning påverkar bildvisningens resultat genom att ändra ljusstyrka, kontrast, färg, etc.
ã
Ändra ljudläge
Du kan använda ljudlägena Music (Musik), Standard, Speech (Tal) och User (Användare). Denna
inställning påverkar ljudresultatet genom att ändra equalizerns parametrar. Om SRS TSXT är satt
till “på” kan ljudläge inte väljas.
ã
Stillbild
Tryck på denna knapp för att frysa den rörliga bilden.
ã
Stäng av ljud
Tryck på [Mute] (Tyst) för att stänga av ljudet, och tryck på knappen igen för att slå på ljudet.
Denna funktion används för att stänga av allt ljud tillfälligt.
ã
Ställ in avstängningstimer
Här kan du ställa in TV:n så att den försätts i standby-läget automatiskt. Tryck på denna knapp
upprepade gånger för att välja lämplig avstängningstid, och klockan talar sedan om för dig den tid som
återstår innan TV:n försätts i standby-läget. Klocklägena är de följande: Av-10 minuter-20 minuter30 minuter... 120 minuter.
ã
Ändra bildförhållande
Denna enhet har olika visningslägen för olika källor. Tryck på Zoom-knappen för att visa Zoommenyn, som innehåller alternativen “Auto”, “Full Screen” (Helskärm), “Normal”, “Zoom 1”, “Zoom
2”, “Smart Zoom”, “Dot to Dot” (Punkt-till-punkt).
¸ Normal: Visar den vanliga bilden med 4:3 bildförhållande i mitten av TV:n, med mörka fält till
vänster och höger.
¸ Full Screen (Helskärm): Detta visningsläge visar ingångskällans bild i anpassad storlek så att
den fyller skärmen.
¸ Zoom 1: Utvidgar TV:ns bild proportionerligt, men skär av bilden upptill och nedtill så att den
ska rymmas på skärmen. Tar bort svarta fält ovanför och under bilden.
¸ Zoom 2: Zoomar in i mitten av skärmen och skär bort delar av bilden upptill och nedtill.
¸ Smart Zoom: Liknar 16:9-läget, men visar mer på sidorna.
¸ Dot to Dot (Punkt-till-punkt): Visar bildens ursprungliga storlek.
Obs! Alternativen i zoomläget skiljer sig åt för olika källor.
ã
EPG
EPG: Elektronisk programguide där du kan se information om olika program.
14
Ändra din TV:s inställningar
Kanalinställningar
1 Tryck på knappen Menu (Meny) för att visa huvudmenyn.
Channel
V
2 Tryck på knapparna [ / V] för att välja objektet Channel
(Kanal).
Manual Install
Auto Install
Fine Tune
Edit Programme
Cl
>/OK]-knappen för att gå till Channel (Kanal)-
3 Tryck på [
menyn.
Välj
Select
Enter
Stäng
Exit
V
ã
4 Tryck på knapparna [ / V] för att välja alternativ och sedan
på [ /OK] för att välja, eller tryck på knapparna [ / ] för
att justera värdet.
>
<>
5 När du är klar trycker du på Menu (Meny)-knappen för att
stänga menyn.
Alternativen är:
n Manual Install (Manuell installation): Börja söka kanaler med hjälp av manuella
inställningar. Innan du utför manuell sökning bör du ställa in rätt färgsystem och ljudsystem.
Den ursprungliga frekvensen hos den manuella sökningen kan inte justeras och dess värde
ändras automatiskt med frekvensbandet eller kanalnumret.
n Auto Install (Automatisk installation): Söker igenom kanalerna automatiskt. Innan du utför
automatisk genomsökning av kanalerna kan du ange vilket land du befinner dig i.
n Fine Tune (Finjustering): Finjusterar frekvensen för att få perfekt resultat.
n Edit programme (Redigera program): Redigering av kanalerna. Innehåller:
¸Byt namn: Tryck på den gröna knappen för att ändra namnet på den valda kanalen. Tryck
på knapparna [ / V] för att ändra namnet. Tryck på den gröna kanppen för att spara, eller
på den röda knappen för att avbryta. Det längsta kanalnumrets namn innehåller 6 bokstäver.
¸Hoppa över kanalen: Tryck på den gula knappen för att välja att hoppa över. Om du vill avbryta
överhoppningen, tryck på den gula knappen igen.
Kanalerna som är inställda till att hoppas över kommer att hoppas över när du trycker på
knapparna [CH+ / CH-] på fjärrkontrollen för att bläddra bland kanalerna. De kan dock
fortfarande väljas direkt genom att man trycker på kanalnumret.
¸Flytta kanalen: Om du vill ändra ordningen på dina kanaler, tryckk på [ ]-knappen; tryck
sedan på [ / V] -knapparna för att flytta till önskad position, och därefter på [ ]-knappen för
att bekräfta.
n Cl: När du sätter i ett PCMCIA-kort kan du se objektet Cl. När du sätter i PCMCIA-kortet och
det rätta smartkortet kan du titta på det kodade programmet.
V
<
V
15
>
Ändra din TV:s inställningar
Bildinställningar
1 Tryck på knappen Menu (Meny) för att visa huvudmenyn.
Picture
Select
V
Brightness
Contrast
Saturation
Sharpness
Colour Temp.
Enhanced Setting
2 Tryck på knapparna [ / V] för att välja objektet Picture (Bild).
>/OK]-knappen för att gå till menyn Picture (Bild).
3 Tryck på [
4 Tryck på knapparna [ / V] för att välja inställningsalternativ,
tryck sedan på [ /OK] för att bekräfta, och sedan på
knapparna [ / ] för att justera värdet.
Standard
Enter
V
ã
Exit
>
<>
5 När du är klar trycker du på Menu (Meny)-knappen för att
stänga menyn.
Alternativen är:
n Brightness (Ljusstyrka): Ökar ljusstyrkan så att mörka delar av bilden blir ljusare. Minskar
ljusstyrkan så att ljusa delar av bilden blir mörkare.
n Contrast (Kontrast): Ökar bildnivån för att justera de ljusa områdena i bilden. Minskar
bildnivån för att justera de mörka områdena i bilden.
n Saturation (Mättnad): Justerar intensiteten hos färgerna.
n Sharpness (Skärpa): Ökar skärpans nivå för att visa en renare och skarpare bild. Minskar
skärpans nivå för att visa en mjukare bild.
n Colour Temp. (Färgtemp).: Väljer mellan olika varma färgskalor. Du kan välja Standard,
Warm (Varm) eller Cool (Sval).
n Enhanced Setting (Utökade inställningar): Här når du avancerade videoinställningar, bland
annat:
¸DNR: Kan optimera bildssignalen från tid och rum; reducera störningen från brus utanför
och sända tillbaka den rena, ursprungliga signalen. Det finns fyra nivåer: Low (Låg),
Standard, Strong (Stark) och Off (Av).
¸CTI: Marginella färgförbättringar på kanten av en skarp övergång.
¸Flesh Tone (Hudfärgston): När denna funktion är i läget “på” kan TV:n själv korrigera
färgkalibreringen utifrån vad den bedömer vara hudfärger i bildinnehållet.
¸Adaptive Luma Control: Bildkontrasten justeras dynamiskt beroende på bildinnehållet i olika
scener, för att erhålla bättre bildkvalitet.
16
Ljudinställningar
Ljudinställningar
1 Tryck på knappen Menu (Meny) för att visa huvudmenyn.
Sound
V
2 Tryck på knapparna [ / V] för att välja objektet Sound
(Ljud).
Balance
Equalizer
Digital Sound Out
Auto
AVC
Off
Audio Language
English
Audio Language 2nd English
Select
Enter
>/OK]-knappen för att gå till Sound (Ljud)-menyn.
3 Tryck på [
Exit
V
ã
4 Tryck på knapparna [ / V] för att välja inställningsalternativ,
tryck sedan på [ /OK] för att bekräfta, eller på knapparna
[ / ] för att justera värdet.
>
<>
5 När du är klar trycker du på Menu (Meny)-knappen för att
stänga menyn.
Alternativen är:
n Balance (Balans): Justerar volymen från vänster och höger högtalare.
n Equalizer: Förstärk eller försvaga ljudet i vissa frekvensområden.
n Digital Sound Out (Digital ljudutgång): Ange metod för den digitala ljudutgången.
n AVC: Stänger av eller sätter på automatisk volymkontroll. Denna funktion håller ljudet inom ett
förvalt volymområde för att undvika stora skillnader i volym.
n Audio Language (Ljudspråk): Ange det primära språket för ljudet.
n Audio Language 2nd (2a ljudspråk): Ange det sekundära språket för ljudet.
Ändra din TV:s inställningar
Skärminställningar
1 Tryck på knappen Menu (Meny) för att visa huvudmenyn.
Screen
V
2 Tryck på knapparna [ / V] för att välja objektet Screen
(Skärm).
Image Position
Phase Adjust
Clock Adjust
Auto Adjust
Select
>/OK]-knappen för att gå till menyn Screen
3 Tryck på [
(Skärm).
Enter
Exit
V
ã
4 T
ryck på knapparna [ / V] för att välja
inställningsalternativ, tryck sedan på [ /OK] för att
bekräfta, eller på knapparna [ / ] för att justera värdet.
<>
>
5 När du är klar trycker du på Menu (Meny)-knappen för att
stänga menyn.
Alternativen är:
n Image Position (Bildposition): Justerar bildens position på skärmen med knapparna [ /
V/ / ].
n Phase Adjust (Fasjustering): Justerar fasen för den klocka som används för att synkronisera
bilden.
n Clock Adjust (Justera klocka): Justerar den klocka som används för att synkronisera bilden.
n Auto Adjust (Autojustering): Justerar bildens position och storlek automatiskt.
V
<>
Obs! Olika objekt visas för olika bildkällor.
17
Ändra din TV:s inställningar
Funktionsinställningar
1 Tryck på knappen Menu (Meny) för att visa huvudmenyn.
Function
V
OSD Language
Blue Screen
Startup Menu
OSD Setting
Subtitle
Timer
Version Info
Factory Reset
Select
2 Tryck på knapparna [ / V] för att välja objektet Function
(Funktion).
English
On
Off
Enter
>
3 Tryck på [ /OK]-knappen för att gå till menyn Function
(Funktion).
V
ã
4 Tryck på knapparna [ / V] för att välja inställningsalternativ,
tryck sedan på [ /OK] för att bekräfta, och sedan på
knapparna [ / ] för att justera värdet.
>
<>
Exit
5 När du är klar trycker du på Menu (Meny)-knappen för att
stänga menyn.
Alternativen är:
n OSD Language (OSD-språk): Anger menyspråket.
n Blue Screen (Blå skärm): Välj om du vill visa en blå skärm som bild när ingen videosignal
förekommer.
n Startup Menu (Startmeny): Väljer om den första inställningsmenyn ska visas eller inte när du
slår på TV:n.
n OSD Setting (OSD-inställning): Inkluderar Transparens och OSD-timeout, ställer in
transparensen och tiden för menyn separat.
n Subtitle (Undertext): innehåller Språk för digital undertext, 2a språk för digital undertext och
Undertexttyp. Anger undertextens språk för den digitala kanalen.
n Timer: Tryck på knapparna [ / V] för att välja alternativ: Avstängningstimer, Tidszon, Autosynk, Datum/tid, Sätt på/stäng av automatiskt. Tryck på knapparna [ / ] för att ställa in
avstängningstimern till exempelvis 10 min, 20 min, osv. När du ställer in Datum/tid, tryck på
[ / ] för att flytta markören, och tryck på siffrorna för att ange rätt värde. När du ställer in
Auto Sync On (Auto-synk På) hämtas TV:ns tid från den digitala TV-signalen. När du väljer
Aktivera för Sätt på automatiskt kan du ange när din TV ska sättas på eller stängas av.
n Version Info (Versionsinfo): Visa mjukvarans versionsinformation.
n Factory Reset (Fabrikinställningar): Återställer din TV till standardinställningarna från
fabriken. Du kan använda denna funktion när enheten fungerar konstigt, eller om du av någon
annan anledning vill återgå till de ursprungliga inställningarna.
V
<>
<>
18
Ändra din TV:s inställningar
Föräldrakontroll
1 Tryck på knappen Menu (Meny) för att visa huvudmenyn.
Parental
V
2 Tryck på knapparna [ / V] för att välja objektet Parental
(Förälder).
Change Password
Parental Rating
Channel Block
Select
>/OK]-knappen för att gå till Parental (Förälder)-
3 Tryck på [
menyn.
Enter
Exit
V
ã
4 Tryck på knapparna [ / V] för att välja inställningsalternativ,
tryck sedan på [ /OK] för att bekräfta, och sedan på
knapparna [ / ] för att justera värdet.
>
<>
5 När du är klar trycker du på Menu (Meny)-knappen för att
stänga menyn.
Första gången du använder denna funktion är standardlösenordet [0000]. Du kan bara fortsätta efter
att ha matat in detta lösenord.
Alternativen är:
n Change Password (Ändra lösenord): Första gången kan du använda standardlösenordet.
Om du vill ändra lösenordet behövs denna funktion. Ange det nya lösenordet två gånger. Du
kommer nu att ha det nya lösenordet.
n Parental Rating (Kontrollnivå): Ställer in åldersnivån. Denna funktion låter dig blockera vissa
program beroende på innehåll.
n Channel Block (Kanalblockering): Denna funktion låter dig blockera vilken kanal du vill.
19
Digitala multimediafunktioner
ã
Kort introduktion till funktionerna
Signalläge
Format som stöds
Picture (bild)
JPEG
Music (musik)
MP3
Film
MPEG1(.dat) MPEG2(.mpg)
MPEG4(.mpg)
ã
Denna enhet har en digital multimediaspelare med USB. Den
kan enheter med standarden USB1.1 och USB2.0, såsom
maskinvara, bärbara minnen, digitalkameror, etc.
Du kan också titta på bilder, lyssna på musik och spela upp
olika filer såsom MPEG1, MPEG2, MPEG4, DAT, etc.
Introduktion till fjärrkontrollens knappar för digitala media
DMP-knapp: Det första gränssnittet för multimediaspelaren
kan nås genom att man trycker på denna knapp.
„II -knapp: Du kan växla mellan att spela upp och pausa
genom att trycka på denna knapp.
n -knapp: Gå ut ur det aktuella läget.
DMP Display-knapp: Tryck på denna knapp för att visa
informationen i detta läge.
ƒƒ-knapp: Snabbspola filmen bakåt när du spelar upp
AV-filer.
„„-knapp: Snabbspola filmen framåt när du spelar upp
AV-filer.
ƒ
I ƒ-knapp: Spela upp föregående fil när du lyssnar på
musik eller spelar upp AV-filer.
„„l -knapp: Spela upp nästa fil när du lyssnar på musik
eller spelar upp AV-filer.
OK-knapp: Tryck på denna knapp för att bekräfta ett val
eller en åtgärd.
/ V -knapp: Flytta markören uppåt/nedåt.
-knapp: Återgå till tidigare innehåll.
-knapp: Gå in i en underkatalaog.
V
<
>
Titta på bilder
DMP huvudgränssnitt
Du kan välja och bläddra bland bilderna i lagrings- enheten.
1.Tryck på [DMP] -knappen för att gå till huvudgränssnittet
för DMP, och innehållet på lagringsenheten kommer att
visas på skärmen.
2.Tryck på [ /OK]-knappen för att välja, och du kan
bläddra bland filerna med [ / V]-knapparna.
3.Tryck på [ /OK] för att visa bilderna.
>
>
20
V
ã
Digitala multimediafunktioner
Pause
Duration
Effect
Info
Njuta av musik
Du kan välja och lyssna på de ljudfiler som finns i
lagringsenheten.
1. Tryck på [DMP] för att nå DMP:s huvudgränssnitt. Innehållet
på lagringsenheten kommer att visas på skärmen.
2. Tryck på [ /OK] för att välja, och du kan sedan välja filer
genom att trycka på [ / V]-knappen.
3. Tryck på [ /OK] för att spela upp mp3-filer.
4. När du lyssnar på musik kan du justera volymen genom
att trycka på knapparna [ / ]. Du kan spela upp nästa
eller föregående fil genom att trycka på knapparna
[ƒƒ / „„], och du hoppa tillbaka till början med [n]knappen. Du kan också välja uppspelningsläge genom
att trycka på den [röda] knappen, ställa in ljudeffekter
genom att trycka på den [gröna] knappen, samt se
musikinformation genom att trycka på den [blåa] knappen.
5. Tryck på [n] för att stänga.
>
>
Repeat
ã
Shuffle
Info
<>
Spela upp AV-filer
Repeat
Picture Mode
Info
1. Tryck på [DMP]-knappen för att nå DMP:s
huvudgränssnitt. Innehållet på lagringsenheten kommer
att visas på skärmen.
2. Tryck på [ /OK] för att välja, och du kan sedan välja filer
genom att trycka på [ / V]-knapparna.
3. Tryck på [ /OK] för att spela upp mp3-filer.
4. När du tittar på film kan du justera volymen genom att
trycka på [ / ]-knapparna och spela upp nästa eller
föregående fil genom att trycka på [ƒƒ / „„]-knapparna.
Du kan även välja uppspelningsläge genom att trycka på
den [röda] knappen, ställa in bildläge genom att trycka på
den [gröna] knappen, samt visa musikinformation genom
att trycka på den [blåa] knappen.
5. Tryck på [n] för att stänga.
>
>
<>
21
V
ã
4. När du tittar på bilder kan du sluta titta genom att
trycka på knappen [►II]/den [röda] knappen, och
ange intervalltiden för att byta bild genom att tryck
på den [gröna] knappen. Du kan ställa in bildläget för
skärmen genom att trycka på den [gula] knappen, och
se information om fotot genom att trycka på den [blåa]
knappen.
5. Tryck på [n]-knappen för att stänga.
Short
V
None
Digitala multimediafunktioner
Obs!
1. Den digitala multimediaspelarens USB-port stödjer de flesta bärbara minnen. Om ett
oidentifierat fenomen inträffar, har det troligtvis inte att göra med denna enheten, utan med
drivrutinen i den externa utrustningen.
2. Denna enhets USB-port ger 5 V spänning, och den maximala strömmen är 500 mA. På
grund av att vissa lagringsenheter använder andra kontaktspecifikationer än vanlig USB, kan
detta påverka den korrekta identifieringen hos multimediaspelaren. Detta hör till det normala
funktionsläget.
3. Beroende på skillnader hos utrustningen och lagringsförmågan kan multimediaspelaren och
behöva läsa informationen olika många gånger. Läshastigheten kan sakta ner tillfälligt. Observera
att detta inte innebär att något är fel.
4. Om filerna på det bärbara minnet inte kan identifieras ordentligt kan du försöka formatera den
med FAT- och NTFS-filsystem.
5. Dra inte ut lagringsenheten när TV:n håller på att läsa av innehållet.
6. Vissa bilder i hög upplösning kanske inte kan läsas av maskinen, eller kanske inte fungerar
korrekt med vissa kommandon såsom “zoom” eller “rotera”.
7. Du kan inte nå huvudmenyn genom att trycka på knappen MENU (MENY) under DMPanvändning. Var god tryck först på SOURCE (KÄLLA) för att välja en annan källa.
8. När systemet utför din sista åtgärd, var god fortsätt inte att trycka på funktionsknapparna, då
detta kan påverka systemets hastighet.
9. Den digitala multimediaspelaren med USB kan inte visa 720p-filer.
22
Bilaga
ã
Specifikation
Modellbeteckning
LHDNI9V68UK
Mått
Utan ställ
800 x 316 x 73
(Bredd x Höjd x
Med ställ
468 x 356 x 178
Utan ställ
4
Djup)(mm)
Vikt (kg)
Med ställ
6
LCD-skärm
47
Minimumstorlek (diagonalt)
Skärmupplösning
1366 x 768
Strömförbrukning
40 W
Ljudstyrka
1,8 W + 1,8 W
Nätspänning
Se typskylt
Mottagarsystem
RF
PAL, SECAM, B/G/D/K/L/L’
AV
PAL, SECAM, NTSC
Komponentinmatning
480I, 480P, 576I, 576P
720P/50 Hz, 720P/80 Hz., 1080I/50 Hz, 1080I/60 Hz
VGA-inmatning
VGA (640 x 480 60 Hz), SVGA (800 x 600 60 Hz)
XGA (1024 x 768 60 Hz)
HDMI-inmatning
RGB/60 Hz (640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768)
YUV/50 Hz (576P, 720P, 1080I)
YUV/60 Hz (480I, 480P, 720P, 1080I)
23
Bilaga
ã
Felsökning
När något fel uppstår på din TV kan du först prova att stänga av den och sedan sätta på den
igen. Du kan också arbeta utifrån följande schema. Om problemet fortfarande inte kan lösas, var
god kontakta professionella tekniker.
Inget ljud eller ingen bild
1. Kontrollera att strömsladden sitter i kontakten
och har ström.
2. Kontrollera att du har tryckt på Power-knappen
på TV:n eller på fjärrkontrollen.
3. Kontrollera inställningarna för ljusstyrka och
kontrast.
4. Kontrollera volymen.
Bilden är normal,
men det finns inget ljud
1. Kontrollera volymen.
2. Kontrollera om Stäng av ljud är valt.
Ingen bild eller svartvit
bild
1. Justera bildinställningarna.
2. Kontrollera Färgsystem.
Det är störningar i bild
och ljud
1. Försök att hitta någon apparat som påverkar TV:
n och flytta bort den ifrån TV:n.
2. Försök att sätta i TV:ns strömsladd i ett annat
strömuttag.
Otydlig bild eller bild med brus
1. Kontrollera din antenns riktning, position och
anslutning.
2. Justera inriktningen hos din antenn eller återställ
eller finjustera kanalinställningen.
Fjärrkontrollen fungerar inte
1. Byt batterier i fjärrkontrollen.
2. Rengör framsidan av fjärrkontrollen
(sändarfönstret).
3. Kontrollera batteriernas kontaktpunkter.
4. Kontrollera om något hindrar signalen från
fjärrkontrollen till skärmen.
5. Kontrollera att batterierna är korrekt isatta.
HN-fältet eller bilden skakar
Kontrollera om det finns någon störningskälla i
närheten, såsom elektriska verktyg eller apparater.
TV:ns hölje gör ett “klick”-ljud
ã
Ibland kan förändringar i rumstemperaturen få TV:
ns hölje att expandera eller dra ihop sig, vilket
orsakar detta ljud. Detta innebär inte att TV:n har
gått sönder.
Tillbehör
Fjärrkontroll .................................1
Bruksanvisning ...........................1
Torrbatteri . ..................................2
24
315962307
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement