Electrolux ETV45000X User manual

Electrolux ETV45000X User manual
Telewizor LCD
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed użyciem telewizora należy dokładnie
zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją na
przyszłość.
LHDN19V68UK
Nr części: IES09
Polski
Spis treści
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska - ------------------------------2
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa----------------------------------------------------------------2
Ochrona środowiska------------------------------------------------------------------------------------------------4
Instalacja - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
Instrukcja montażu podstawy - ----------------------------------------------------------------------------------5
Przyciski i złącza telewizora -------------------------------------------------------------------------------------6
Podłączenie do innych urządzeń -------------------------------------------------------------------------------8
Obsługa pilota zdalnego sterowania ------------------------------------------------------------- 11
Przyciski pilota zdalnego sterowania ------------------------------------------------------------------------ 11
Podstawowa obsługa pilota zdolnego sterowania - ------------------------------------------------------ 12
Podstawy obsługi------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Włączanie/wyłączanie ------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Zmiana kanałów/regulacja głośności------------------------------------------------------------------------- 13
Startup Menu (Menu początkowe) --------------------------------------------------------------------------- 13
Wybór źródła ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Zmiana trybu obrazu --------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Zmiana trybu dźwięku ------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Zatrzymany obraz ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
Wyciszenie --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Ustawienie wyłącznika czasowego -------------------------------------------------------------------------- 14
Zmiana proporcji obrazu ---------------------------------------------------------------------------------------- 14
EPG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
Zmiana ustawień telewizora ------------------------------------------------------------------------------- 15
Ustawienia kanałów ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15
Ustawienia obrazu ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16
Ustawienia dźwięku ---------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Ustawienia ekranu ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17
Ustawienia funkcji ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18
Kontrola rodzicielska --------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Funkcja multimediów cyfrowych ------------------------------------------------------------------------- 20
Skrócone omówienie funkcji ----------------------------------------------------------------------------------- 20
Omówienie funkcji przycisków pilota zdalnego sterowania -------------------------------------------- 20
Przeglądanie zdjęć ----------------------------------------------------------------------------------------------- 20
Słuchanie muzyki ------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Odtwarzanie plików AV ------------------------------------------------------------------------------------------ 21
Załącznik - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23
Dane techniczne -------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Rozwiązywanie problemów ------------------------------------------------------------------------------------ 24
Akcesoria ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
1
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
ã
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ważne!
Symbol trójkąta z błyskawicą ostrzega użytkownika o obecności niebezpiecznego
napięcia wewnątrz urządzenia.
Symbol trójkąta z wykrzyknikiem informuje użytkownika o ważnej instrukcji dotyczącej
tego urządzenia.
u Instrukcje ogólne.
Ostrzeżenia: Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe informacje.
Zasilanie i sygnał ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Przed burzą należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego lub anteny zewnętrznej, aby
uniknąć potencjalnego uszkodzenia telewizora. Nie należy dotykać żyły przewodzącej anteny.
Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda.
u Nie dociskać przewodu zasilającego i sygnałowego do innych przedmiotów.
u Nie należy przeciążać gniazda elektrycznego, ponieważ grozi to pożarem.
u Należy chronić przewód elektryczny przed oddziaływaniem wysokiej temperatury.
u Jeśli antena zewnętrzna znajduje się na zewnątrz przez dłuży czas, jakość obrazu telewizyjnego
może ulec pogorszeniu. W związku z tym należy regularnie sprawdzać i wymieniać antenę.
Instrukcje dotyczące ekranu LCD oraz konserwacja ---------------------------------------------------------------------------- Panel ekranu LCD jest zaawansowanym produktem technicznym, składającym się z
wielu milionów tranzystorów. Na panelu mogą pojawiać się ciemne lub jasne punkty. Jest
to normalne zjawisko i nie wpływa niekorzystnie na pracę urządzenia. Nieprawidłowa
konserwacja może doprowadzić do uszkodzenia ekranu LCD, co spowoduje pogorszenie
jakości obrazu. W związku z tym należy zwracać uwagę na poniższe rzeczy:
Nie należy czyścić ekranu za pomocą rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol,
benzyna itp. lub środków chemicznych takich jak kwas, alkalia itp.
Nie czyścić ekranu żadnymi detergentami.
Po wyłączeniu telewizora, jeśli jest to konieczne, można wyczyścić ekran czystą miękką
szmatką bawełnianą. Nie wolno mocno trzeć lub dociskać szmatki.
Bezpośrednie dotykanie ekranu palcami może uszkodzić powierzchnię ekranu. Nie
obciążać i nie dociskać ekranu LCD, ponieważ jest on delikatny i łatwo można go uszkodzić.
u Nie dotykać ekranu LCD twardymi przedmiotami. Ekran można łatwo zarysować.
Produkt --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Nie należy rozbierać żadnych części urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie
produktu oraz zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika. W takim przypadku gwarancja na
produkt zostanie unieważniona.
u Jeśli urządzenie emituje nietypowe dźwięki lub zapach, albo występuje sam dźwięk bez
obrazu, należy natychmiast wyłączyć telewizor i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda, a następnie skontaktować się z wykwalifikowanym serwisantem.
Nie należy zdejmować tylnej osłony. Regulacje i kontrole wewnątrz urządzenia mogą być
przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
u Nie należy zakrywać lub blokować otworów wentylacyjnych, ponieważ może to doprowadzić
do przegrzania urządzenia.
2
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
ã
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
u Nie wolno dopuścić do kontaktu ostrych lub metalowych przedmiotów albo cieczy ze
stykami sygnałowymi lub otworami wentylacyjnymi, ponieważ może dojść do zwarcia w
instalacji elektrycznej lub uszkodzenia produktu.
Konserwacja ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Nie należy czyścić tego urządzenia olejkami lotnymi lub rozcieńczalnikami, ponieważ
mogą one uszkodzić powierzchnię obudowy.
u Jeśli obudowa ulegnie zabrudzeniu, należy wyczyścić ją za pomocą miękkiej szmatki
namoczonej w roztworze wody i neutralnego detergentu.
u W przypadku gdy takie substancje zostaną pokryte farbą lub rozpuszczalnikiem
organicznym i smarem itp. na powierzchni szafki RTV, może wystąpić reakcja chemiczna
pomiędzy elementami gumowymi i tymi substancjami, co może spowodować nieznaczną
korozję na powierzchni szafki RTV. W związku z tym zalecane jest umieszczenie w
pierwszej kolejności warstwy materiału zabezpieczającego (np. preszpanu lub szyby itp.)
na szafce RTV, a następnie postawienie na nim telewizora.
Sposób ustawiania ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Równe i stabilne powierzchnie
X Ustawienie w zasięgu bezpośredniego światła słonecznego lub w pobliżu źródeł ciepła
X Miejsca z niewydajną wentylacją
X Miejsca w pobliżu pieca lub miejsce, gdzie może dostać się woda, olej lub dym
X Miejsca, gdzie otwory wentylacyjne są niedrożne
X Niestabilne miejsca
X Miejsca narażone na wibracje
X Miejsca narażone na zapylenie lub zawilgocenie
X Miejsca narażone na występowanie wysokich temperatur
Oglądanie telewizji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Telewizję należy oglądać z zachowaniem odpowiedniej odległości od telewizora.
Optymalną odległością jest 5-7-krotność wysokości ekranu LCD.
u Należy zapewnić oświetlenie wnętrza pomieszczenia umożliwiające czytanie gazet.
u Należy ustawić odpowiedni poziom głośności urządzenia. tak aby nie przeszkadzać
sąsiadom — szczególnie w nocy.
Inne ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Zalecamy, aby rozładunek, załadunek lub przenoszenie urządzenia wykonywały
przynajmniej 2 osoby. Umożliwi to uniknięcie kolizji podczas przenoszenia urządzenia, a w
szczególności odpowiednio zabezpieczy ekran LCD.
u Dotknięcie ekranu LCD podczas włączania lub wyłączania telewizora może spowodować
nieznaczne porażenie prądem elektrycznym. Jest to wyładowanie elektrostatyczne i nie
zagraża zdrowiu użytkownika.
Należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zagadnienia ------------------------------------------------------------u Informacje zawarte w tej instrukcji podlegają zmianom bez powiadomienia.
u Wszelkie inne nazwy produktów wymienione w tej instrukcji oraz znaki handlowe i logo są
własnością odpowiednich właścicieli.
3
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska
ã
Ochrona środowiska
WEEE (Waste Electronic Electric Equipment)
Dyrektywa europejska 2002/96/EC i 2003/108/EC
u Symbol przekreślonego śmietnika oznacza, że to urządzenie nie
może być wyrzucane do śmieci wraz z regularnymi odpadami
gospodarczymi. Niektóre elementy mogą mieć szkodliwy wpływ na
środowisko naturalne.
u Nie wyrzucać wraz z odpadami gospodarczymi, nie składować w
miejscach publicznych oraz we wszelkich innych miejscach, które nie
są do tego przeznaczone.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z lokalnymi
władzami.
u Wszystkie elementy tego urządzenia wymagają zastosowania
specjalnej procedury utylizacyjnej.
u Segregacja odpadów elektronicznych umożliwia ograniczenie
niebezpiecznych substancji, które nie wracają do obiegu i dzięki
temu chronią środowisko naturalne.
ROHS (Reduction of Hazardous Substance —
ograniczenie niebezpiecznych substancji)
Dyrektywa europejska 2002/95/EC
u Ta dyrektywa europejska ogranicza wykorzystanie niebezpiecznych
substancji, które nie są poddawane recyklingowi lub w przypadku
których recykling jest skomplikowany.
u Zapewnia to łatwy recykling EEE i korzystanie wpływa na ochronę
środowiska.
u Substancje występujące w tym produkcie są zgodne z dyrektywą
RoHS.
Bateria
u Nie należy wyrzucać baterii razem z normalnymi odpadami
gospodarczymi. Należy przekazywać je od odpowiednich placówek
zbiórki zużytych materiałów. Nie wrzucać baterii do ognia.
u Nie należy używać razem różnych typów baterii. Nie należy używać
ze sobą starych i nowych baterii.
u W razie przegrzania baterii należy ją natychmiast wyjąć, aby nie
dopuścić do wycieku kwasu do komory baterii.
u Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy
czas, należy wyjąć z niego baterie.
4
Instalacja
ã
Instrukcja instalacji podstawy
1. Położyć miękką tkaninę na stole, który utrzyma ciężar całego telewizor, skutecznie
zabezpieczając urządzenie przed uszkodzeniem lub zranieniem użytkownika.
2. Położyć telewizor na materiale, tak aby jego tył znajdował się u góry, a panel LCD — na dole.
3. Wyjąć podstawę i odpowiednio zamocować podstawę do telewizora. Następnie należy
ustawić podstawę w odpowiednim położeniu względem telewizora, tak aby wszystkie otwory
zostały odpowiednio dopasowane.
4. Zamocować podstawę do telewizora za pomocą śrub.
5. Podnieść telewizor i postawić w odpowiednim miejscu, tak aby można było oglądać telewizję.
śruba
podstawa
Uwaga:
Powyższe rysunki służą jedynie do celów orientacyjnych. Rzeczywiste elementy mogą
nieco się różnić.
Każdy otwór podstawy musi być zabezpieczony śrubą!
5
Instalacja
ã
Przyciski i złącza telewizora
Uwaga: P
oniższe rysunki służą jedynie do celów orientacyjnych. Rzeczywiste elementy mogą
nieco się różnić.
MENU
source
vol s
vol t
ch s
ch t
NR
Telewizor (przód)
Opis
1
Menu
Wyświetlanie menu na ekranie (OSD) lub wyjście, aby zamknąć
OSD.
2
Source (Źródło)
Wybrać źródło. Nacisnąć przycisk Source (źródło), aby otworzyć
listę dostępnych źródeł.
3
VOL s/VOL t
Podnoszenie lub obniżanie poziomu głośności. W menu OSD
należy nacisnąć te przyciski, aby poruszać się w prawo lub lewo w
menu lub aby wyregulować pozycję.
4
CHs/CHt
Wybór następnego wyższego lub niższego kanału. W menu OSD
należy nacisnąć te przyciski, aby poruszać się w górę lub w dół
menu.
5
(Standby czuwanie)
Nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć telewizor (tryb czuwania).
6
Czujnik zdalnego
sterowania
Odbiera sygnały od pilota zdalnego sterowania. Nie blokować.
7
Wskaźnik
zasilania
Kontrolka informuje, czy telewizor jest włączony lub w stanie
czuwania.
8
Główny wyłącznik
zasilania
Włączanie lub wyłączanie zasilania.
6
Instalacja
L
PB
video
Y
comp
PCMCIA
USB
HDMI
VGA
PC AUDIO
SCART
7
OPTICAL
HEADPHONE
PR
Przyciski i złącza telewizora
R
ã
ANT 75 Ω
Instalacja
ã
Podłączenie do innych urządzeń
Ostrzeżenie: Przed podłączeniem telewizora do innego urządzenia elektronicznego należy
odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego telewizora i urządzenia elektronicznego z gniazda.
Nie wszystkie poniższe złącza występują w przypadku tego telewizora. Dostępne złącza
zostały przedstawione w rozdziale „Przyciski i złącza telewizora”.
1. Podłączyć przewód anteny lub telewizji kablowej
Aby uzyskać optymalną jakość obrazu, zalecamy korzystanie z anteny zewnętrznej lub sygnału
telewizji kablowej.
Uwaga:
n W celu wyeliminowania zakłóceń spowodowanych niezgodności impedancji zalecamy użycie
kabla koncentrycznego (75 Ω).
n Kabel antenowy nie może stykać się z przewodem zasilającym.
n W przypadku złącza telewizji kablowej wtyczkę kabla koncentrycznego (75 Ω) należy włożyć
bezpośrednio do gniazda antenowego.
2. Podłączenie do urządzeń AV
n Podłączyć kabel wideo RCA z tyłu odbiornika, a drugie złącze do odpowiedniego
zewnętrznego urządzenia A/V, takiego jak magnetowid, odtwarzacz DVD lub innego odtwarzacza
multimedialnego.
n Podłączyć kable RCA audio do gniazd „R - L (audio)” z tyłu odbiornika oraz do odpowiednich
wyjść audio urządzenia A/V.
Wejście Video in (złącze kompozytowe wideo) zapewnia transmisję wideo jako pojedynczego sygnału.
comp
Red (czerwony)
VCD, DVD, odtwarzacz
multimedialny itp.
White (biały)
Yellow (żółty)
8
Instalacja
ã
Podłączenie do innych urządzeń
Złącze wideo komponentowe (Y, Pb, Pr) zapewnia transmisję wideo w formie oddzielnych
sygnałów Y, Pb, Pr. To złącze służy do podłączania sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości z
odtwarzacza DVD lub innego urządzenia.
n Podłączyć kable komponentowe wideo i audio do wejść komponentowych („PR/CR”, „PB/
CB”, „Y”) z tyłu odbiornika oraz do odpowiednich złączy wyjściowych wideo magnetowidu lub
odtwarzacza DVD.
n Złącza Y, PB/CB i PR/CR urządzenia (magnetowidu lub odtwarzacza DVD) są czasami
oznaczone jako Y, B-Y i R-Y lub Y, CB i CR. (Kolory wejść i kabli muszą być zgodne w obu
urządzeniach).
Audio L (lewy)
Audio R (prawy)
Red
(czerwony)
White
(biały)
Red (czerwony)
PR/CR
Blue (niebieski)
PB/CB
Green (zielony)
Y
DVD z gniazdami
komponentowymi
3. Podłączenie do urządzeń ze złączem HDMI
Interfejs HDMI umożliwia transmisję całościowego sygnału cyfrowego i jest zalecanym sposobem
podłączenia cyfrowych odtwarzaczy DVD lub DVR. W przypadku połączenia HDMI – HDMI nie
ma potrzeby stosowania złączy dźwięku.
n Kabel HDMI podłączony do złącza HDMI w telewizorze.
HDMI
Urządzenie ze złączem wyjściowym HDMI
(np. odtwarzacze DVD, odtwarzacze multimedialne itp.).
4. Podłączenie do urządzeń ze złączem USB
To urządzenie posiada standardowe złącze USB i może być podłączone do urządzeń ze
standardowym złączem USB1.1 i USB2.0, takich jak komputery, napędy USB lub aparaty cyfrowe.
n Można użyć przewodu USB lub podłączyć urządzenie bezpośrednio do gniazda USB na
bocznej krawędzi telewizora.
USB
9
Instalacja
ã
Podłączenie do innych urządzeń
PC AUDIO
VGA
5. Podłączenie do komputera
n Podłączyć kabel D- Sub do złącza „VGA” z tyłu telewizora oraz do karty graficznej komputera.
n Podłączyć kabel stereo audio do złącza „PC AUDIO” z tyłu telewizora oraz do złącza „Audio
Out” (wyjście audio) karty dźwiękowej komputera.
Komputer
HEADPHONE
6. Podłączenie słuchawek
n Podłączyć słuchawki do gniazda słuchawkowego telewizora.
n Głośność dźwięku w słuchawkach ustawiana jest automatycznie na podstawie głównego
ustawienia głośności telewizora.
Headphones (Słuchawki)
COAXIAL
(OPTICAL)
7. Optyczne podłączenie audio
Podłączyć optyczne urządzenie audio do tego gniazda (wymagane jest użycie kabla optycznego
Toslink).
Uwaga: Tylko wyjścia DTV i HDMI.
8. Podłączenie do urządzeń ze złączem SCART
Jest to wygodne wielosygnałowe złącze stosowane do podłączenia telewizora do sprzętu wideo.
Dane techniczne:
n Scart 1: RGB in (wejście RGB), CVBS in/out (wejście/wyjście CVBS)
n Scart 2: CVBS in/out (wejście/wyjście CVBS)
SCART
10
Obsługa pilota zdalnego sterowania
ã
Przyciski pilota zdalnego sterowania
Source (Źródło): Wybór źródła sygnału
Still (Klatka stop): Zatrzymanie obrazu
Mute (Wyciszenie): Wyciszenie dźwięku
POWER: Włączenie/wyłączenie urządzenia
Sound (Dźwięk): Wybór trybu dźwięku
Picture (Obraz): Wybór trybu obrazu
Funkcja specjalna
Numer kanału:
Bezpośredni wybór kanałów i wprowadzanie liter
Funkcja specjalna
Funkcja specjalna
Menu: Przejście do menu głównego/
powrót to poprzedniego menu
Funkcja specjalna
Exit (Wyjście): Wyjście z bieżącego menu
: Kursor do góry
V
<: Kursor w lewo
>: Kursor w prawo
OK: Potwierdzenie wyboru
V:Kursor w dół
VOL+: Głośniej
VOL- : Ciszej
Sleep (Wyłączenie automatyczne):
Ustawienie czasu wyłączenia automatycznego
Text (Tekst): Włączenie/wyłączenie telegazety
COMP: Wybór wejścia komponentowego
Lang.: Wybór języka cyfrowego sygnału telewizyjnego
I / Π: Mono/Stereo
CH+: Kanał w górę
CH- : Kanał w dół
Subtitle (Napisy): Napisy programu
EPG: Elektroniczny przewodnik po programach
TV: Wybór wejścia telewizyjnego
FAV: Edycja ulubionych kanałów
Recall (Powrót): Powrót na poprzedni kanał
lnfo: Informacje o aktualnym stanie
Zoom (Powiększenie): Wybór opcji powiększenia
Przyciski funkcji multimedialnych
(patrz strona 20)
Uwaga:
1. Należy przećwiczyć obsługę opcji.
2. Oznaczenia nad niektórymi przyciskami oznaczają inną funkcję w innym trybie pracy.
3. Przycisk czerwony/zielony/żółty/błękitny obsługują funkcje specjalne.
11
Obsługa pilota zdalnego sterowania
ã
Podstawowa obsługa pilota zdolnego sterowania
Wymiana baterii
1. Otworzyć pokrywę baterii z tyłu pilota zdalnego sterowania.
2. Włożyć dwie baterie AAA (1,5 V). Należy zwrócić uwagę na odpowiedni kierunek baterii —
oznaczenia „+” i „-” baterii muszą być zgodne z oznaczeniami komory baterii.
3. Zamknąć pokrywę baterii.
Uwaga:
1. Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo lub nie można sterować pracą
telewizora, należy wymienić baterie.
2. Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego
baterie.
Zasięg pilota zdalnego sterowania
1. Dystans sterowania za pomocą pilota: 8 metrów naprzeciw telewizora.
2. Kąt sterowania za pomocą pilota: od okienka odbiornika sygnału podczerwienie telewizora: 6
metrów, 30 stopni w poziomie (lewo-prawo) oraz 30 stopni w pionie (góra-dół).
12
Podstawy obsługi
ã
Włączenie/wyłączenie urządzenia
1. Podłączyć przewód zasilający telewizora do gniazda elektrycznego.
2. Nacisnąć przycisk zasilania na telewizorze. Po włączeniu telewizora nacisnąć przycisk
zasilania na pilocie zdalnego sterowania i telewizor przełączy się w stan czuwania. Nacisnąć
ponownie ten przycisk, aby włączyć telewizor.
3. Ponowne naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje wyłączenie telewizora.
Uwaga:
Aby ograniczyć zużycie energii, należy przełączyć telewizor w tryb czuwania, jeśli telewizor nie
jest używany przez krótki czas lub wyłączyć telewizor głównym wyłącznikiem, jeśli telewizor nie
jest używany przez dłuższy czas.
Jeśli telewizor jest wyłączony, aby go włączyć należy odczekać przynajmniej 5 sekund (w
przypadku, gdy wystąpią nieprawidłowości).
ã
Zmiana kanałów/regulacja głośności
1. Nacisnąć przyciski [CH+/CH-] na pilocie zdalnego sterowania w celu zmiany kanałów.
(Nacisnąć przyciski [VOL+/VOL-], aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności).
2. Do zmiany kanałów można również użyć przycisków [CHs/t] na przednim panelu telewizora.
(Nacisnąć przycisk [VOLs/t], aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności).
3. Odpowiedni program można wybrać za pomocą przycisków numerycznych na pilocie
zdalnego sterowania.
Uwaga:
Kanały można również zmieniać naciskając bezpośrednio numer programu. Programy w zakresie
od 1 do 9 można zmieniać bezpośrednio — za pomocą przycisków numerycznych. W przypadku
programów z numerem dwu- lub trzycyfrowym, przyciski numeryczne należy naciskać w czasie
krótszym niż co 3 sekundy.
ã
Startup Menu (Menu początkowe)
Przy pierwszym uruchomieniu telewizora na ekranie
po prawej stronie pojawi się to menu.
1) Za pomocą przycisków [ / V ] wybrać opcję OSD language (język
Startup Menu
OSD) w Startup Menu (Menu początkowe).
2) Nacisnąć przycisk [ /OK ], aby przejść do podmenu OSD language
(język OSD).
OSD language English
3) Za pomocą przycisków [ / V ] wybrać język i nacisnąć [OK], aby
Country
UK
potwierdzić.
Use
Mode
Home
Mode
4) W podobny sposób można ustawić inne parametry.
Auto Install
Uwaga:
Menu nie będzie wyświetlane, jeśli czynność zostanie przerwana
Select
Enter
Exit
przeszukiwaniem kanałów.
Jeśli ma być wybrane to menu, należy wykonać poniższe instrukcje:
1) Nacisnąć przyciski [ Menu ], aby przejść do menu głównego.
2) Za pomocą przycisków [ / V ] wybrać opcję Function (Funkcja).
3) Nacisnąć przycisk [ /OK ], aby przejść do podmenu Function (Funkcja).
4) Za pomocą przycisków [ / V ] wybrać Startup Menu (Menu początkowe).
5) Za pomocą przycisków [ / ] wybrać opcję Off/On (Wyłączenie/włączenie).
6) Jeśli zostanie naciśnięty przycisk On (Włączenie), można wybrać język menu.
V
>
V
V
V
>
<>
13
Podstawy obsługi
ã
Wybór źródła sygnału
Wybrać bieżący sygnał wejściowy głównego obrazu. Nacisnąć najpierw przycisk [Source] (Źródło), aby
wyświetlić dostępne opcje sygnałów wejściowych. Za pomocą przycisków [ / V ] wybrać odpowiednie
źródło, a następnie nacisnąć przycisk [ /OK], aby potwierdzić.
Zmiana trybu obrazu
V
ã
>
Dostępne są następujące opcje: Bright (jasny), Standard (standardowy), Soft (łagodny) i User
(użytkownika). Ten tryb umożliwia uzyskanie określonego wyglądu obrazu, poprzez zmianę
ustawień jasności, kontrastu nasycenia itp.
ã
Zmiana trybu dźwięku
Dostępne są następujące opcje: Music (muzyka) Standard (standardowy), Speech (mowa) i User
(użytkownika). Ten tryb umożliwia zastosowanie specjalnych efektów dźwiękowych poprzez zmianę
ustawień korektora dźwięku. Jeśli opcja SRS TSXT jest włączona, wtedy tryb dźwięku jest nieprawidłowy.
ã
Zatrzymanie obrazu
Ten przycisk umożliwia zatrzymanie (unieruchomienie) wyświetlanego obrazu.
ã
Wyciszenie dźwięku
Naciśnięcie przycisku [Mute] (Wyciszenie) spowoduje wyciszenie dźwięku. Ponowne naciśnięcie tego
przycisku spowoduje przywrócenie dźwięku. Ta funkcja służy do tymczasowego wyłączenia dźwięku.
ã
Ustawienie wyłącznika czasowego
Ta funkcja umożliwia automatyczne przełączenie telewizora w tryb czuwania. Należy kilkakrotnie
nacisnąć ten przycisk, aby wybrać odpowiedni tryb automatycznego wyłączenia — na zegarze
wyświetli się czas pozostały do przełączenia się telewizora w tryb czuwania. Dostępne są
następujące opcje wyłącznika czasowego: Off-10minutes-20minutes-30minutes... (wyłączony –
10 minut – 20 minut – 30 minut) 120minutes (120 minut).
ã
Zmiana proporcji obrazu
W zależności od podłączonego źródła, urządzenie może obsługiwać różne tryby wyświetlania obrazu.
Nacisnąć przycisk Zoom (powiększenie), aby przejść do menu Zoom (Powiększenie), a w tym „Auto”
(automatyczny), „Full Screen” (pełny ekran), „Normal” (zwykły), „Zoom 1” (powiększenie 1), „Zoom 2”
(powiększenie 2), „Smart Zoom” (inteligentne powiększenie), „Dot to Dot” (wymuszony).
¸ Normal: Wyświetla obraz w standardowych proporcjach 4:3 na środku ekranu telewizora, z
ciemnymi paskami po prawej i lewej stronie.
¸ Full Screen (pełny ekran): Ten tryb umożliwia wyświetlanie obrazu wejściowego
rozszerzonego w taki sposób, aby wypełniał cały ekran.
¸Zoom 1 (Powiększenie 1): Proporcjonalne rozszerzenie obrazu telewizyjnego, ale następuje
przycięcie obrazu u góry i na dole w celu dopasowania do wielkości ekranu. Ta opcja
umożliwia wyeliminowanie czarnych pasów.
¸Zoom 2 (Powiększenie 2): Jeszcze większe powiększenie od środka ekranu i wycięcie większej
ilości obrazu u góry i na dole.
¸ Smart Zoom (inteligentne powiększenie): Opcja podobna do trybu 16:9, ale wyświetlane jest
więcej obrazu po bokach.
¸ Dot to Dot (wymuszony): Przedstawienie obrazu w rozmiarze rzeczywistym.
Uwaga: Opcje trybu powiększenia mogą się różnić w zależności od źródeł sygnału.
ã
EPG
EPG: Elektroniczny przewodnik po programach — można wyświetlać informacje o programach.
14
Zmiana ustawień telewizora
Ustawienia kanałów
1 Nacisnąć przycisk Menu, aby wyświetlić menu główne.
2 Za pomocą przycisków [ / V] wybrać opcję Channel
(Kanał).
3 Nacisnąć przycisk [ /OK], aby przejść do menu
Channel (Kanał).
4 Za pomocą przycisków [ / V] wybrać odpowiednią
opcję, nacisnąć [ /OK], aby do niej przejść albo
nacisnąć przyciski [ / ], aby zmienić ustawienia opcji.
5 Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk
Menu, aby zamknąć menu.
Channel
V
Manual Install
Auto Install
Fine Tune
Edit Programme
Cl
Select
>
Enter
>
Exit
V
ã
<>
Dostępne opcje:
n Manual Install (Instalacja ręczna): Rozpoczęcie wyszukiwania kanałów za pomocą ustawień
ręcznych. Przed wyszukiwaniem ręcznym należy ustawić odpowiedni system kolorów i
dźwięku. Nie można zmienić początkowej częstotliwości wyszukiwania ręcznego i ta wartość
zmienia się automatycznie w zależności od pasma częstotliwości lub numeru kanału.
n Auto Install (Instalacja automatyczna): Automatyczne wyszukiwanie kanałów. Przed
automatycznym wyszukiwaniem kanałów można wybrać odpowiedni kraj.
n Fine Tune (Dostrajanie): Precyzyjne dostrajanie częstotliwości w celu uzyskania najlepszego
efektu.
n Edit programme (Edycja programu): Edycja kanałów, która obejmuje opcje:
¸Zmiana nazwy: nacisnąć zielony przycisk, aby zmienić nazwę wybranego kanału. Za
pomocą przycisku [ / V] ustawić symbol nazwy. Nacisnąć zielony przycisk, aby zapisać
lub czerwony przycisk, aby anulować. Najdłuższa nazwa numeru kanału może składać się
z 6 liter.
¸Pominięcie kanału: nacisnąć żółty przycisk, aby wybrać opcję pominięcia. Jeśli pominięcie
ma być anulowane, należy ponownie nacisnąć żółty przycisk.
Kanały, które mają być pominięte, zostaną pominięte po naciśnięciu przycisku [CH+ / CH-]
na pilocie zdalnego sterowania i wyszukiwanie programów będzie kontynuowane. Jednak
nadal można będzie wybrać je bezpośrednio, naciskając numer programu.
¸Porządkowanie kanałów: Jeśli kolejność programów ma być zmieniona, należy nacisnąć
przycisk [ ]. Nacisnąć przycisk [ / V], aby przenieść program w wymagane położenie, a
następnie nacisnąć przycisk [ ], aby potwierdzić.
n Cl: Po włożeniu karty PCMCIA pojawi się opcja Cl. Włożenie karty PCMCIA oraz odpowiedniej
karty smart umożliwia dodanie rozszerzonego programu.
V
>
V
<
15
Zmiana ustawień telewizora
Ustawienia obrazu
Picture
Select
V
Brightness
Contrast
Saturation
Sharpness
Colour Temp.
Enhanced Setting
1 Nacisnąć przycisk Menu, aby wyświetlić menu główne.
2 Za pomocą przycisków [ / V] wybrać opcję Picture
(Obraz).
3 Nacisnąć przycisk [ /OK], aby przejść do menu Picture
(Obraz).
4 Za pomocą przycisków [ / V] wybrać odpowiednią
opcję, nacisnąć [ /OK], aby do niej przejść albo
nacisnąć przyciski [ / ], aby zmienić ustawienia opcji.
5 Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk
Menu, aby zamknąć menu.
>
Standard
Enter
Exit
>
V
ã
<>
Dostępne opcje:
n Brightness (Jasność): Opcja zwiększa poziom jasności, zapewniając rozjaśnienie
ciemniejszych miejsc obrazu. Opcja zmniejsza poziom jasności, zapewniając przyciemnienie
jaśniejszych miejsc obrazu.
n Contrast (Kontrast): Opcja zwiększa poziom intensywności obrazu, zmieniając wygląd
białych obszarów obrazu. Opcja zmniejsza poziom intensywności obrazu, zmieniając wygląd
czarnych obszarów obrazu.
n Saturation (Nasycenie): Opcja zmienia ustawienia intensywności koloru.
n Sharpness (Ostrość): Opcja zwiększa poziom ostrości, zapewniając ostrzejszy i wyraźniejszy
obraz. Zmniejszenie wartości tej opcji spowoduje wygładzenie obrazu.
n Colour Temp. (Temp. koloru): Wybór temperatury koloru. Dostępne opcje: Standard
(standardowa), Warm (ciepłą) lub Cool (chłodna).
n Enhanced Setting (Ustawienia rozszerzone): Dostęp do zaawansowanych ustawień wideo,
np.:
¸DNR: Opcja służy do optymalizacji sygnału obrazu, ograniczenia zewnętrznych zakłóceń
oraz przywrócenia czystego obrazu początkowego. Dostępne są cztery ustawienia: Low
(niski), Standard (standardowy), Strong (silny) i Off (wyłączony).
¸CTI: Subtelna poprawa koloru, przejść tonalnych kolorów
¸Flesh Tone (Odcienie skóry): Gdy ta funkcja jest włączona, wtedy telewizor może stanowić
wzorzec barw do przeprowadzania korekcji koloru.
¸Adaptive Luma Control (Adaptacyjna kontrola Luma): Jest to dynamiczna korekta kontrastu
obrazu na podstawie ekranu w innych scenach, w celu przedstawienia efektu lepszej
jakości.
16
Ustawienia dźwięku
Ustawienia dźwięku
Sound
Balance
Equalizer
Digital Sound Out
Auto
AVC
Off
Audio Language
English
Audio Language 2nd English
Enter
>
Exit
V
Select
1 Nacisnąć przycisk Menu, aby wyświetlić menu główne.
2 Za pomocą przycisków [ / V] wybrać opcję Sound (dźwięk).
3 Nacisnąć przycisk [ /OK], aby przejść do menu Sound
(dźwięk).
4 Za pomocą przycisków [ / V] wybrać odpowiednią opcję,
nacisnąć [ /OK], aby do niej przejść albo nacisnąć
przyciski [ / ], aby zmienić ustawienia opcji.
5 Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk Menu,
aby zamknąć menu.
V
ã
>
<>
Dostępne opcje:
n Balance (Balans): Opcja zmienia proporcje siły głosy pomiędzy lewym i prawym kanałem.
n Equalizer (Korektor): Opcja wzmacnia lub osłabia dźwięk w głównych zakresach częstotliwości.
n Digital Sound Out (Wyjście dźwięku cyfrowego): Opcja służy do ustawiania stylu wyjścia
dźwięku cyfrowego.
n AVC: Automatyczne sterowanie głośnością, włączenie lub wyłączenie automatycznego
sterowania głośnością. Ta opcja umożliwia utrzymanie stałego poziomu głośności, poprzez
wyeliminowanie dużych skoków głośności.
n Audio Language (Język audio): Ustawienie głównego języka audio.
n Audio Language 2nd (2. język audio): Ustawienie dodatkowego języka audio.
Zmiana ustawień telewizora
Ustawienia ekranu
Screen
1 Nacisnąć przycisk Menu, aby wyświetlić menu główne.
2 Za pomocą przycisków [ / V] wybrać opcję Screen
(Ekran).
3 Nacisnąć przycisk [ /OK], aby przejść do menu Screen
(Ekran).
4 Za pomocą przycisków [ / V] wybrać odpowiednią
opcję, nacisnąć [ /OK], aby do niej przejść albo
nacisnąć przyciski [ / ], aby zmienić ustawienia opcji.
5 Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk Menu,
aby zamknąć menu.
V
Image Position
Phase Adjust
Clock Adjust
Auto Adjust
>
Select
Enter
Exit
>
V
ã
<>
Dostępne opcje:
n Image Position (Położenie obrazu): Opcja służy do ustawiania położenia obrazu za pomocą
przycisków [ / V/ / ].
n Phase Adjust (Ustawienie fazy): Ustawienie fazy zegara służącego do synchronizacji
obrazu.
n Clock Adjust (Ustawienie zegara): Ustawienie zegara służącego do synchronizacji obrazu.
n Auto Adjust (Regulacja automatyczna): Automatycznie ustawia położenie i rozmiar obrazu.
<>
V
Uwaga: Dostępne są różne pozycje (w zależności od źródła).
17
Zmiana ustawień telewizora
Ustawienia funkcji
1 Nacisnąć przycisk Menu, aby wyświetlić menu główne.
2 Za pomocą przycisków [ / V] wybrać opcję Function
(Funkcja).
3 Nacisnąć przycisk [ /OK], aby przejść do menu
Function (Funkcja).
4 Za pomocą przycisków [ / V] wybrać odpowiednią
opcję, nacisnąć [ /OK], aby do niej przejść albo
nacisnąć przyciski [ / ], aby zmienić ustawienia opcji.
5 Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk
Menu, aby zamknąć menu.
Function
V
OSD Language
Blue Screen
Startup Menu
OSD Setting
Subtitle
Timer
Version Info
Factory Reset
Select
English
On
Off
Enter
>
>
Exit
V
ã
<>
Dostępne opcje:
n OSD Language (Język OSD): Służy do ustawiania języka menu.
n Blue Screen (Niebieski ekran): Włącza lub wyłącza wyświetlanie niebieskiego ekranu, tak
jak w przypadku obrazu przy braku sygnału.
n Startup Menu (Menu początkowe): Decyduje o tym, czy menu „Initial Setup” (Konfiguracja
wstępna) ma pojawiać się po włączeniu telewizora.
n OSD Setting (Ustawienia OSD): Opcje obejmują Transparency (przezroczystość) oraz OSD
Timeout (wyłączenie OSD), które umożliwiają oddzielne ustawienie stopnia przezroczystości
oraz czasu wyłączenia menu.
n Subtitle (Napisy): Opcja obejmuje Digital Subtitle Language (Opis napisów cyfrowych),
Digital Subtitle 2nd Language (2. język napisów cyfrowych) i Subtitle Type (typ napisów).
Służy do ustawiania języka napisów kanału cyfrowego.
n Timer: Nacisnąć przycisk [ / V], aby wybrać przedstawione elementy: Sleep Timer (wyłącznik
czasowy), Time Zone (strefa czasowa), Auto Sync (synchronizacja automatyczna), Date/
Time (data/godzina), Auto Turn On/Off (automatyczne włączanie/wyłączanie). Nacisnąć
przycisk [ / ], aby ustawić Sleep Timer (wyłącznik czasowy), np. 10 minut, 20 minut itd.
Podczas ustawiania opcji Date/Time (data/godzina) należy nacisnąć przycisk [ / ], aby
przenieść kursor, a następnie nacisnąć odpowiednią cyfrę, aby ustawić wartość. W przypadku
ustawiania opcji Auto Sync On, czas telewizora jest pobierany z cyfrowego sygnału
telewizora. Gdy zostanie wybrana opcja Auto Turn On Enable (włączone automatyczne
włączanie) można ustawić czas włączania lub wyłączania telewizora.
n Version Info (Informacje o wersji): Opcja umożliwia przedstawienie informacji o wersji
oprogramowania.
n Factory Reset (Ustawienia fabryczne): Opcja umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych
telewizora. Należy skorzystać z tej funkcji, gdy urządzenie działa nieprawidłowo lub jeśli
użytkownik z innego powodu chce przywrócić ustawienia fabryczne.
V
<>
<>
18
Zmiana ustawień telewizora
Kontrola rodzicielska
Parental
V
Change Password
Parental Rating
Channel Block
Select
1 Nacisnąć przycisk Menu, aby wyświetlić menu główne.
2 Za pomocą przycisków [ / V] wybrać opcję Parental
(Kontrola rodzicielska).
3 Nacisnąć przycisk [ /OK], aby przejść do menu
Parental (Kontrola rodzicielska).
4 Za pomocą przycisków [ / V] wybrać odpowiednią
opcję, nacisnąć [ /OK], aby do niej przejść albo
nacisnąć przyciski [ / ], aby zmienić ustawienia
opcji.
5 Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk
Menu, aby zamknąć menu.
>
Enter
Exit
>
V
ã
<>
W przypadku pierwszego użycia tej funkcji domyślnym hasłem jest [0000]. Dostęp do dalszych
ustawień można uzyskać dopiero po wprowadzeniu tego hasła.
Dostępne opcje:
n Change Password (Zmiana hasła): Za pierwszym razem można użyć domyślnego hasła.
Należy skorzystać z tej funkcji, jeśli hasło ma być zmienione. Najpierw należy wpisać nowe
hasło, a następnie ponownie wpisać to hasło. Nowe hasło zostało ustawione.
n Parental Rating (Klasyfikacja rodzicielska): Opcja służy do ustawiania klasyfikacji wiekowej,
dzięki której niektóre programu będą blokowane na podstawie zawartości.
n Channel Block (Blokada kanału): Ta funkcja umożliwia blokowanie dowolnego kanału.
19
Funkcja multimediów cyfrowych
ã
Skrócone omówienie funkcji
tryb sygnału
obsługiwany format
Picture (obraz) JPEG
Music
(muzyka)
MP3
Film
MPEG1(.dat) MPEG2(.mpg)
MPEG4(.mpg)
ã
To urządzenie jest wyposażone w cyfrowy odtwarzacz
multimediów USB. Może ono współpracować z urządzeniami
pracującymi w standardzie USB1.1 i USB2.0, takimi jak
komputery, napędy USB, aparaty cyfrowe itp.
W tym samym czasie można również przeglądać obrazy,
słuchać muzyki i przeglądać pliki w formacie MPEG1, MPEG2,
MPEG4, DAT itp.
Omówienie funkcji przycisków pilota zdalnego sterowania
Przycisk DMP: Dostęp do początkowego interfejsu
odtwarzacza multimedialnego można uzyskać za pomocą
tego przycisku.
Przycisk „II: Ten przycisk umożliwia przełączanie się
pomiędzy odtwarzaniem i pauzą.
Przycisk n: Zakończenie bieżącego stanu.
Przycisk DMP Display: Naciśnięcie tego przycisku
spowoduje wyświetlenie informacji w tym stanie.
Przycisk ƒƒ: Przewijanie filmu do tyłu podczas odtwarzania
plików AV.
Przycisk „„: Przewijanie filmu do przodu podczas
odtwarzania plików AV.
Przycisk ƒ
I ƒ: Odtwarzanie poprzedniego pliku podczas
słuchania muzyki lub odtwarzania plików AV.
Przycisk „„l: Odtwarzanie następnego pliku podczas
słuchania muzyki lub odtwarzania plików AV.
Przycisk OK: Należy nacisnąć ten przycisk, aby
potwierdzić wybór i działanie.
Przycisk / V : Przejście kursora w górę/w dół.
Przycisk
: Powrót do poprzedniej treści.
Przycisk
: Przejście do zawartości podklasy.
V
<
>
Przeglądanie obrazów
Główny interfejs DMP
Można przeglądać obrazy, które znajdują się na nośniku
magazynowania.
1.Nacisnąć przycisk [DMP], aby przejść do głównego
interfejsu DMP — zawartość urządzenia magazynowania
danych pojawi się na ekranie.
2.Nacisnąć przycisk [ /OK], aby przejść dalej. Następnie
można wybierać poszczególne pliki, za pomocą
przycisków [ / V].
3.Nacisnąć przycisk [ /OK], aby przeglądać obrazy.
>
V
ã
20
>
Funkcja multimediów cyfrowych
None
Pause
Duration
Effect
Info
Słuchanie muzyki
Można przeglądać obrazy, które znajdują się na nośniku
magazynowania danych.
1. Nacisnąć przycisk [DMP], aby przejść do głównego
interfejsu DMP — zawartość urządzenia magazynowania
danych pojawi się na ekranie.
2. Nacisnąć przycisk [ /OK], aby przejść dalej, a następnie
można wybierać pliki za pomocą przycisku [ / V].
3. Nacisnąć przycisk [ /OK], aby odtwarzać pliki mp3.
4. Podczas słuchania muzyki można ustawić głośność
za pomocą przycisków [ / ], odtwarzać poprzedni/
następny utwór za pomocą przycisków [ƒƒ / „„] oraz
wrócić do początku utworu za pomocą przycisku [n].
Można również włączyć funkcję ciągłego odtwarzania
za pomocą [czerwonego] przycisku, ustawić efekty
dźwiękowe za pomocą [zielonego] przycisku oraz
wyświetlić informacje o muzyce za pomocą [niebieskiego]
przycisku.
5. Nacisnąć przycisk [n], aby wyjść.
>
>
ã
Shuffle
Info
V
Repeat
<>
Odtwarzanie plików AV
Repeat
Picture Mode
Info
1. Nacisnąć przycisk [DMP], aby przejść do głównego
interfejsu DMP — zawartość urządzenia magazynowania
danych pojawi się na ekranie.
2. Nacisnąć przycisk [ /OK], aby przejść dalej, a następnie
można wybierać pliki za pomocą przycisków [ / V].
3. Nacisnąć przycisk [ /OK], aby odtwarzać pliki mp3.
4. Podczas oglądania filmu można ustawić głośność za
pomocą przycisków [ / ], odtwarzać poprzedni/
następny utwór za pomocą przycisków [ƒƒ / „„]. Można
również włączyć tryb odtwarzania ciągłego za pomocą
[czerwonego] przycisku, ustawić tryb obrazu za pomocą
[zielonego] przycisku oraz wyświetlić informacje o muzyce
za pomocą [niebieskiego] przycisku.
5. Nacisnąć przycisk [n], aby wyjść.
>
>
<>
21
V
ã
4. Podczas przeglądania obrazów można zatrzymać
przeglądanie za pomocą przycisku [►II]/[czerwonego]
i ustawić czas zmiany obrazów za pomocą [zielonego]
przycisku, ustawić tryb wyświetlania obrazów na
ekranie za pomocą [żółtego] przycisku oraz wyświetlić
informacje o zdjęciu za pomocą [niebieskiego]
przycisku.
5. Nacisnąć przycisk [n], aby wyjść.
Short
Funkcja multimediów cyfrowych
Ważne!
1. Port USB cyfrowego odtwarzacza multimedialnego obsługuje większość napędów U.
Ewentualne trudności mogą być spowodowane brakiem zgodności sterownika urządzenia i nie
muszą oznaczać, że uszkodzenie jest uszkodzone.
2. Port USB tego urządzenia zapewnia zasilanie 5 V i maksymalny pobór 500 mA. W związku z
tym, że dane techniczne poszczególnych urządzeń do magazynowania danych mogą być różne
od standardowego urządzenia USB, w pewnych okolicznościach mogą wystąpić problemy z
rozpoznaniem odtwarzacza multimedialnego. Jest to zwykły tryb roboczy urządzenia.
3. Na skutek różnic technicznych urządzeń oraz ich pojemności, czas odczytu informacji przez
odtwarzacz multimedialny również może być różny. Prędkość odczytu danych może czasami
spadać. Nie oznacza to awarii urządzenia.
4. Jeśli napęd U nie może być poprawnie zidentyfikowany, można spróbować sformatować go
jako FAT i NTFS.
5. Nie odłączać urządzenia, gdy telewizor odczytuje z niego dane.
6. W przypadku niektórych obrazów w większej rozdzielczości urządzenie może nie rozpoznać ich
lub niektóre polecenia (np. powiększenie lub obracanie) mogą działać nieprawidłowo.
7. Nie można przejść do menu głównego za pomocą przycisku MENU w źródle DMP. Należy
najpierw nacisnąć przycisk SOURCE (źródło), aby wybrać inne źródło.
8. Gdy system realizuje ostatnią czynność użytkownika, nie należy wielokrotnie naciskać
przycisków funkcyjnych, ponieważ wpłynie to niekorzystnie na prędkość przetwarzania pracy
systemu.
9. Port USB cyfrowego odtwarzacza multimedialnego nie obsługuje plików w rozdzielczości
powyżej 720p.
22
Załącznik
ã
Dane techniczne
Nazwa modelu
LHDNI9V68UK
Wymiary
(szer. x wys. x
gł.)(mm)
Bez podstawy
800x316x73
Z podstawą
468x356x178
Ciężar (kg)
Bez podstawy
4
Z podstawą
6
Panel LCD
Rozmiar minimalny (po przekątnej)
Rozdzielczość ekranu
1366x768
Pobór mocy
40 W
Moc audio
1,8 W+1,8 W
Zasilanie
ystemu odbioru
S
47
Patrz tabliczka znamionowa
RF
PAL, SECAM, B/G/D/K/L/L’
AV
PAL, SECAM, NTSC
Wejście komponentowe
480I, 480P, 576I, 576P
720P/50 Hz, 720P/80 Hz, 1080I/50 Hz, 1080I/60 Hz
Wejście VGA
VGA (640x480 60 Hz), SVGA (800x600 60 Hz)
XGA (1024x768 60 Hz)
Wejście HDMI
RGB/60 Hz (640x480, 800x600, 1024x768)
YUV/50 Hz (576P, 720P, 1080I)
YUV/60 Hz (480I, 480P, 720P, 1080I)
23
Załącznik
ã
Rozwiązywanie problemów
Gdy telewizor działa nieprawidłowo, należy go wyłączyć i następnie włączyć ponownie. Można
również wykonać czynności przedstawione w poniższej tabeli. Jeśli nadal nie można rozwiązać
problemu, należy skontaktować się z wyspecjalizowanym personelem.
Brak dźwięku lub obrazu
1. Sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony do
gniazda elektrycznego i czy w sieci elektrycznej jest napięcie.
2. Sprawdzić, czy został naciśnięty przycisk Power (zasilania)
telewizora lub na pilocie zdalnego sterowania.
3. Sprawdzić ustawienie jasności i kontrastu obrazu.
4. Sprawdzić poziom głośności.
Obraz jest prawidłowy, ale
nie ma dźwięku
1. Sprawdzić poziom głośności.
2. Sprawdzić, czy nie jest włączony tryb wyciszenia.
Brak obrazu lub
obraz czarno-biały
1. Sprawdzić ustawienia obrazu.
2. Sprawdzić ustawienia koloru.
Występują zakłócenia
obrazu i dźwięku
1. Znaleźć urządzenie, które zakłóca pracę telewizora i odsunąć
je maksymalnie od telewizora.
2. Podłączyć przewód zasilający telewizora do innego gniazda
elektrycznego.
Niewyraźny obraz lub
zakłócenia obrazu
1. Sprawdzić kierunek, położenie i podłączenie anteny.
2. Ustawić kierunek anteny lub uruchomić strojenie kanałów.
Pilot zdalnego sterowania
nie działa.
1. Sprawdzić baterie w pilocie zdalnego sterowania.
2. Wyczyścić przednią krawędź pilota zdalnego sterowania
(okienko czujnika).
3. Sprawdzić styki baterii.
4. Sprawdzić, czy pomiędzy pilotem i telewizorem nie ma
żadnych przeszkód.
5. Sprawdzić, czy baterie zostały prawidłowo włożone.
Pasek HN na ekranie
porusza się Sprawdzić, czy w pobliżu nie są emitowane sygnały zakłócające
pracę urządzenia, np. inne urządzenia lub narzędzia
elektryczne.
Obudowa telewizora wydaje
odgłosy kliknięcia
ã
Czasami zmiana temperatury w pomieszczeniu może
powodować, że obudowa nieznacznie kurczu się lub rozszerza,
czemu towarzyszą tego typu dźwięki. Nie oznacza to, że
telewizor jest uszkodzony.
Akcesoria
Pilot zdalnego sterowania ...........1
Instrukcja obsługi ........................1
Bateria alkaliczna . ......................2
24
315962321
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement