Electrolux ETV45000X User manual

Electrolux ETV45000X User manual
LCD televízor
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Skôr ako začnete televízor používať, dôkladne
si prečítajte túto príručku a uložte si ju na
budúce použitie.
LHDN19V68UK
Ref. č.: IES09
Slovenčina
Obsah
Dôležité bezpečnostné pokyny a životné prostredie -------------------------------------------2
Dôležité bezpečnostné pokyny - --------------------------------------------------------------------------------2
Životné prostredie --------------------------------------------------------------------------------------------------4
Inštalácia - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
Pokyny na inštaláciu podstavca --------------------------------------------------------------------------------5
Umiestnenie tlačidiel a konektorov televízora ---------------------------------------------------------------6
Pripojenie k iným zariadeniam ----------------------------------------------------------------------------------8
Používanie diaľkového ovládania ----------------------------------------------------------------- 11
Identifikácia tlačidiel diaľkového ovládania - --------------------------------------------------------------- 11
Stručné informácie o prevádzke diaľkového ovládania ------------------------------------------------- 12
Základná obsluha------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Zapnutie/vypnutie ------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Prepínanie kanálov/hlasitosti ---------------------------------------------------------------------------------- 13
Ponuka Startup Menu ------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Výber zdroja vstupu----------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Zmena režimu obrazu ------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Zmena režimu zvuku -------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Nehybný obraz ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Stlmenie zvuku ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Nastavenie časovača vypnutia -------------------------------------------------------------------------------- 14
Zmena pomeru zobrazenia ------------------------------------------------------------------------------------ 14
Sprievodca EPG -------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Zmena nastavenia televízora ----------------------------------------------------------------------------- 15
Nastavenie kanálov ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15
Nastavenie obrazu ----------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Nastavenie zvuku ------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Nastavenie obrazovky ------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Nastavenie funkcií ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18
Detská poistka ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Funkcia digitálnych multimédií --------------------------------------------------------------------------- 20
Stručný opis funkcií ---------------------------------------------------------------------------------------------- 20
Úvod k funkciám tlačidiel diaľkového ovládania ---------------------------------------------------------- 20
Prezeranie obrázkov --------------------------------------------------------------------------------------------- 20
Počúvanie hudby ------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Prehrávanie audiovizuálnych súborov ---------------------------------------------------------------------- 21
Príloha - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Technické údaje --------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Odstraňovanie problémov -------------------------------------------------------------------------------------- 24
Príslušenstvo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24
1
Dôležité bezpečnostné pokyny
ã
Dôležité bezpečnostné pokyny
Dôležité upozornenia
Symbol blesku s hrotom šípu v trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť
nebezpečného napätia vo výrobku.
A Symbol výkričníka v trojuholníku upozorňuje používateľa na dôležité pokyny týkajúce sa
výrobku.
u Všeobecné pokyny.
Upozornenia: Skôr ako začnete používať tento výrobok, pozorne si prečítajte nasledujúce
informácie.
Napájanie a signál ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pred dažďom vytiahnite napájaciu zástrčku alebo konektor vonkajšej antény, aby ste
zabránili možnému poškodeniu televízora. Nedotýkajte sa vodivého kábla antény.
Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, vytiahnite napájaciu zástrčku.
u Nepritláčajte napájací kábel a signálny kábel k iným veciam.
u Nepreťažujte napájaciu zásuvku, pretože by to mohlo viesť k požiaru.
u Napájací kábel nevystavujte vysokým teplotám.
u Ak je externá anténa vonku dlhší čas, môže to ovplyvniť kvalitu obrazu televízora, preto
anténu pravidelne kontrolujte a vymieňajte.
Pokyny k LCD obrazovke a jej údržba -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LCD obrazovka je výrobok špičkovej techniky, ktorý sa skladá z niekoľkých miliónov
obrazových tranzistorov. Na obrazovke sa môžu zobrazovať tmavé alebo jasné body. Tento
stav je normálny a nemá vplyv na celkový výkon. Nesprávna údržba povedie k poškodeniu
LCD obrazovky, čo ovplyvní kvalitu obrazu. Preto musíte dbať na tieto body:
Obrazovku nečistite organickými rozpúšťadlami, napríklad alkoholom, benzínom a pod.
alebo chemickými látkami, napríklad kyselinou, lúhom a pod.
Obrazovku nečistite žiadnym umývacím prostriedkom.
Po vypnutí televízora môžete v prípade potreby vyčistiť obrazovku čistou mäkkou
handričkou, aby ste ju ochránili, ale opakované čistenie silou je zakázané.
Priamy dotyk obrazovky prstami môže poškodiť povrch obrazovky. Nepôsobte silou na LCD
obrazovku, pretože je jemná a krehká.
u Nedotýkajte sa LCD obrazovky tvrdými predmetmi. Obrazovka sa ľahko poškrabe.
Výrobok -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Nerozoberajte žiadnu časť výrobku. Môže to spôsobiť poškodenie výrobku, ako aj ublíženie
na zdraví. Zanikne záruka na výrobok.
u V prípade výskytu nezvyčajného zvuku alebo zápachu, alebo ak počuť zvuk, ale nevidno
obraz, televízor hneď vypnite, vytiahnite zástrčku a kontaktujte našich odborných technikov.
Neodstraňujte zadný kryt. Úpravu a kontrolu vnútri zariadenia smú vykonávať len odborní
technici.
u Nezakrývajte vetracie otvory ani ich neblokujte, aby ste nezabránili uvoľňovaniu tepla zo
zariadenia.
2
Dôležité bezpečnostné pokyny
ã
Dôležité bezpečnostné pokyny
u Dbajte na to, aby sa do signálneho rozhrania alebo vetracích otvorov nedostali ani v nich
nepoužívali ostré predmety, kov ani tekutiny, aby nedošlo k skratu alebo poškodeniu
výrobku.
Údržba ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Toto zariadenie nečistite prchavými olejmi ani rozpúšťadlami, ktoré môžu spôsobiť
porušenie skrinky alebo poškodiť povrchovú úpravu televízora.
u Ak sa skrinka televízora zašpiní, vyčistite ju mäkkou handričkou navlhčenou neutrálnym
umývacím prostriedkom zriedeným vodou.
u V prípade, že takéto čistidlá obsahujú farbivo alebo organické rozpúšťadlo, tuk a
pod., na povrchu skrinky televízora môže dôjsť k chemickej reakcii medzi gumovými
nožičkami naspodku a týmito čistidlami, čo môže spôsobiť mierne narušenie povrchu
skrine televízora. Preto používateľom odporúčame, aby najprv položili ochranný materiál
(napríklad podložku alebo sklenenú tablu a pod.) na skrinku televízora a potom navrch
položili televízor.
Spôsob umiestnenia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Rovné a pevné povrchy
X Miesta na priamom slnku alebo v blízkosti vykurovacích zariadení
X Nedostatočne vetrané miesta
X Miesta v blízkosti tepelných zdrojov alebo miesta, na ktorých sa môže do televízora dostať
voda, olej alebo dym
X Miesta, kde sú zatvorené vetracie otvory
X Nestabilné miesta
X Miesta vystavené otrasom
X Miesta vystavené prachu alebo vlhkosti
X Miesta vystavené vysokým teplotám
Sledovanie TV -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Televízor sledujte z vhodnej vzdialenosti, ktorá je ideálne 5 až 7-násobkom dĺžky
uhlopriečky LCD obrazovky.
u V miestnosti používajte osvetlenie dostatočne jasné na čítanie novín.
u Hlasitosť by mala byť primerane nastavená, aby nerušila susedov, a to najmä v noci
Iné ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Odporúča sa, aby televízor nakladali, vykladali a prenášali 2 alebo viacerí ľudia, a snažili
sa pri jeho prenášaní vyhýbať kolíziám a chrániť najmä LCD obrazovku.
u Ak sa pri zapínaní alebo vypínaní televízora dotknete LCD obrazovky, môžete pocítiť slabý
elektrický výboj. Spôsobuje ho elektrostatická energia a nie je škodlivý pre zdravie.
Osobitnú pozornosť venujte týmto bodom ----------------------------------------------------------------------------------------------u Informácie uvedené v tejto príručke podliehajú zmene bez oznámenia.
u Všetky iné názvy výrobkov uvedené v tejto príručke sú logá alebo ochranné známky ich
príslušných vlastníkov.
3
Dôležité bezpečnostné pokyny a životné prostredie
ã
Životné prostredie
Smernica WEEE (o odpade z elektrických a elektronických zariadení)
Smernice EÚ 2002/96/ES a 2003/108/ES
u Symbol prečiarknutého odpadkového koša znamená, že toto
zariadenie sa nesmie likvidovať s ostatným bežným domácim
odpadom. Niektoré jeho komponenty môžu byť škodlivé pre životné
prostredie.
u Nevyhadzujte ho s odpadom z domácnosti, uložte ho na verejnom
mieste alebo na akomkoľvek inom mieste, ktoré je určené na tento účel.
Ďalšie informácie získate od svojho miestneho úradu.
u Tento spotrebič vyžaduje osobitné spracovanie odpadu pre všetky
jeho komponenty.
u Selektívny zber odpadovej elektroniky umožňuje znížiť množstvo
nebezpečných látok, ktoré sa nerecyklujú. Tým sa prispieva k
ochrane životného prostredia.
Smernica ROHS (o obmedzení používania nebezpečných látok)
Smernica EÚ 2002/95/ES
u Táto smernica EÚ obmedzuje používanie určitých nebezpečných
látok, ktoré sa nerecyklujú, a látok, ktorých recyklácia je náročná.
u Umožňuje jednoduchú recykláciu elektrických a elektronických
zariadení a prispieva k ochrane životného prostredia.
u Na látky, ktoré sú súčasťou tohto produktu, sa vzťahuje smernica
RoHS.
Batéria
u Batériu nevyhadzuje s bežným odpadom z domácnosti. Zlikvidujte ju
v na to určenom zbernom dvore. Batériu nespaľujte.
u Nemiešajte rôzne druhy batérií. Nemiešajte staré batérie s novými.
u Prehriatu batériu okamžite odstráňte, aby ste zabránili vytečeniu
kyseliny do priestoru na batériu.
u Ak nebudete používať diaľkové ovládanie dlhší čas, vyberte z neho
batérie.
4
Inštalácia
ã
Pokyny na inštaláciu podstavca
1. N
a stôl položte mäkkú penovú podložku, ktorá udrží hmotnosť celého televízora, aby
nedošlo k poškodeniu televízora ani ublíženiu na zdraví.
2. Televízor položte na podložku zadnou stranou nahor a LCD obrazovkou nadol.
3. Vyberte podstavec a náležite ho založte do televízora. Podstavec nastavte do správnej polohy
s televízorom tak, aby boli všetky otvory na svojom mieste.
4. Priskrutkujte podstavec k televízoru.
5. Televízor zodvihnite a dajte ho do polohy vhodnej na sledovanie.
skrutka
podstavec
Poznámka:
Uvedené obrázky sú len orientačné, presnú podobu uvidíte na samotnom zariadení.
Podstavec musí byť priskrutkovaný cez každý otvor!
5
Inštalácia
ã
Umiestnenie tlačidiel a konektorov televízora
Poznámka: Uvedené obrázky sú len orientačné, presnú podobu uvidíte na samotnom zariadení.
MENU
SOURCE
vol s
vol t
ch s
ch t
Č.
TV (pred. s.)
Opis
1
Menu (Ponuka)
Zobrazenie ponuky na obrazovke (OSD) alebo tlačidla Exit na
zatvorenie ponuky OSD.
2
Source (Zdroj)
Výber zdroja vstupu. Stlačením tlačidla Source sa otvorí zoznam
zdrojov vstupu.
3
VOL s/VOL t
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. Stlačením týchto tlačidiel v ponuke
OSD prejdete v ponuke doprava alebo doľava, alebo upravíte položku.
4
CHs/CHt
Výber ďalšieho vyššieho alebo nižšieho kanála. Stlačením týchto
tlačidiel v ponuke OSD prejdete v ponuke nahor alebo nadol.
5
(Standby pohotovostný
režim)
Stlačením zapnete alebo vypnete televízor (pohotovostný režim).
6
Snímač
diaľkového
ovládania
Prijíma signály z diaľkového ovládania. Nezakrývajte ho.
7
Kontrolka
napájania
Kontrolka signalizuje, či je televízor zapnutý alebo v pohotovostnom
režime.
8
Hlavný vypínač
Zapnutie alebo vypnutie napájania.
6
Inštalácia
L
PB
video
Y
comp
PCMCIA
USB
HDMI
VGA
PC AUDIO
SCART
7
OPTICAL
HEADPHONE
PR
Umiestnenie tlačidiel a konektorov televízora
R
ã
ANT 75 Ω
Inštalácia
ã
Pripojenie k iným zariadeniam
Upozornenie: Skôr ako pripojíte televízor k inému elektronickému zariadeniu, odpojte káble
striedavého prúdu televízora a elektronického zariadenia zo zásuvky striedavého prúdu.
Nie všetky nasledujúce konektory sú súčasťou televízora. Tie, ktoré sú jeho súčasťou, sú
uvedené v časti „Umiestnenie tlačidiel a konektorov televízora“
1. Pripojenie k vysielacej anténe alebo káblovej televízii.
Ak chcete mať optimálnu kvalitu obrazu, dôrazne odporúčame, aby ste mali externú anténu alebo
káblovú televíziu.
Poznámka:
n Odporúčame, aby ste použili koaxiálny kábel (75 Ω) na elimináciu rušenia spôsobeného
nezodpovedajúcou impedanciou.
n Kábel antény by nemal byť zviazaný s napájacím káblom.
n Pri použití káblovej televízie zastrčte konektor koaxiálneho kábla (75 Ω) priamo do zásuvky na
anténu.
2. Pripojenie k audiovizuálnym zariadeniam
n Pripojte videokábel RCA do zadnej časti vašej súpravy a druhé konce do príslušného
audiovizuálneho zariadenia, napr. prehrávača VCR, DVD alebo set-top boxu.
n Pripojte audiokáble RCA do svoriek „R - L(audio)“ na zadnej strane vašej súpravy a druhé
konce do príslušných konektorov audiovýstupu na audiovizuálnom zariadení.
Videovstup (kompozitné video) prenáša videosignál ako samostatný signál.
comp
Červený
VCD, DVD, set-top boxy a pod.
Biely
Žltý
8
Inštalácia
ã
Pripojenie k iným zariadeniam
Komponentné video (Y, Pb, Pr) prenáša videosignál ako samostatné signály Y, Pb, Pr. Toto
pripojenie používajte na prenos videosignálov s vysokým rozlíšením z DVD prehrávača alebo
iného zariadenia.
n Pripojte komponentné videokáble a audiokáble do komponentných vstupov („PR/CR“, „PB/
CB“, „Y“) na zadnej strane súpravy a druhé konce do príslušných konektorov videovýstupov na
zariadeniach PVR alebo DVD.
n Konektory Y, PB/CB a PR/CR na komponentných zariadeniach (PVR alebo DVD) sú niekedy
označené Y, B-Y a R-Y alebo Y, CB a CR. (Farby na vstupoch a kábloch musia byť na obidvoch
zariadeniach rovnaké.)
Audio L
Audio R
Červený
Biely
Červený
PR/CR
Modrý
PB/CB
Zelený
Y
DVD zariadenie s
komponentnými konektormi
3. Pripojenie k zariadeniam s rozhraním HDMI
Rozhranie HDMI prenáša plne digitálny signál a je odporúčanou voľbou na prehrávanie z
digitálnych zariadení DVD alebo DVR. Pre pripojenie medzi rozhraniami HDMI a HDMI nie je
potrebné žiadne zvukové pripojenie.
n Kábel HDMI pripojený k rozhraniu HDMI na televízore.
HDMI
Zariadenie s výstupným konektorom HDMI
(napr. DVD prehrávače, set-top boxy a pod.)
4. Pripojenie k zariadeniam s rozhraním USB
Televízor má štandardné rozhranie USB a možno ho pripojiť k štandardným zariadeniam s
rozhraním USB 1.1 a USB 2.0, napr. hardvéru, externým pamäťovým diskom a digitálnym
fotoaparátom.
n Môžete použiť pripájací kábel USB alebo priamo zasunúť zariadenie USB do portu USB na
bočnej strane televízora.
USB
9
Inštalácia
ã
Pripojenie k iným zariadeniam
PC AUDIO
VGA
5. Pripojenie k počítaču
n Pripojte kábel D-Sub do portu „VGA“ na zadnej strane súpravy a druhý koniec do portu
videokarty počítača.
n Pripojte stereo audio kábel k „PC AUDIO“ na zadnej strane vášho súboru a druhý koniec
„Audio Out“ zo zvukovej karty v počítači.
Počítač
HEADPHONE
6. Pripojenie slúchadiel
n Pripojte konektor slúchadiel do portu televízora.
n Hlasitosť slúchadiel sa automaticky upraví podľa základnej hlasitosti televízora.
Slúchadlá
COAXIAL
(OPTICAL)
7. Zvuk cez optický kábel
Pripojte optický kábel audiozariadenia do tohto konektora (je potrebný optický kábel Toslink).
Poznámka: len výstupy DTV a HDMI.
8. Pripojenie k zariadeniam s rozhraním SCART
Slúži ako viacsignálový konektor medzi televízorom a videozariadením. Technické údaje:
n Scart 1: vstup RGB, vstup/výstup CVBS
n Scart 2: vstup/výstup CVBS
SCART
10
Používanie diaľkového ovládania
ã
Identifikácia tlačidiel diaľkového ovládania
Source: výber zdroja vstupu
Still: zastavenie obrazu
Mute: stlmenie zvuku
POWER: zapnutie/vypnutie
Sound: výber režimu zvuku
Picture: výber režimu obrazu
Špeciálna funkcia
Číslo kanála:
priamy výber kanála a písmen
Špeciálna funkcia
Špeciálna funkcia
Menu: otvorenie hlavnej ponuky
/návrat do predchádzajúce ponuky
Špeciálna funkcia
Exit: ukončenie aktuálnej ponuky
: pohyb kurzora nahor
>: pohyb kurzora doprava
V
<: pohyb kurzora doľava
OK: potvrdenie úkonu
V: pohyb kurzora nadol
VOL+: zvýšenie hlasitosti
VOL-: zníženie hlasitosti
Sleep: nastavenie časovača vypnutia
Text: aktivácia/deaktivácia teletextu
COMP: výber komponentu ako vstupu
Lang.: Výber jazyka digitálneho televízneho signálu
I / Π: režim mono/stereo
CH+: vyšší kanál
CH-: nižší kanál
Subtitle: titulky k programu
EPG: elektronický sprievodca programami
TV: výber televízora ako vstupu
FAV: úprava obľúbených kanálov
Recall: návrat na predchádzajúci kanál
lnfo: informácie o aktuálnom stave
Zoom: nastavenie pomeru priblíženia
Tlačidlá multimediálnych funkcií
(pozri stranu 20)
Poznámka:
1. Prihliadajte na praktickosť.
2. Značky na niektorých tlačidlách označujú ich rozdielne použitie v rôznych režimoch.
3. Červené/zelené/žlté/zelenomodré tlačidlo sa používa na špeciálnu funkciu.
11
Používanie diaľkového ovládania
ã
Stručné informácie o prevádzke diaľkového ovládania
Výmena batérií
1. Otvorte kryt priestoru na batérie na zadnej strane diaľkového ovládania.
2. Vložte dve batérie veľkosti AAA (1,5 V). Dbajte na to, aby sa zhodovala polarita batérií so
symbolmi „+“ a „-“ v priestore na batérie.
3. Zatvorte kryt priestoru na batérie.
Poznámka:
1. Ak diaľkové ovládanie nefunguje normálne alebo ak ním nie je možné ovládať televízor,
vymeňte batérie.
2. Ak nebudete používať diaľkové ovládanie dlhší čas, vyberte z neho batérie.
Dosah funkčnosti diaľkového ovládania
1. Vzdialenosť diaľkového ovládania: 8 metrov pred televízorom.
2. Uhol diaľkového ovládania: ak je infračervený snímač televízneho prijímača priamo pred
diaľkovým ovládaním vo vzdialenosti 6 metrov, jeho uhol ovládateľnosti (zľava doprava) je v
rozpätí 30 stupňov, zatiaľ čo vertikálny uhol (zhora nadol) je v rozpätí 30 stupňov.
12
Základná obsluha
ã
Zapnutie/vypnutie
1. Zapojte napájací kábel televízora do zásuvky striedavého prúdu.
2. Stlačte tlačidlo Power na televízore. Keď je televízor zapnutý, stlačením tlačidla Power na
diaľkovom ovládaní sa televízor prepne do pohotovostného režimu. Po opätovnom stlačení
tohto tlačidla môžete normálne sledovať televízor.
3. Opätovným stlačením tlačidla Power televízor vypnete.
Poznámka:
Ak chcete znížiť spotrebu elektrickej energie, nastavte televízor do pohotovostného režimu, ak
nesledujete televízor kratší čas. Ak televízor nesledujete dlhší čas, vypnite hlavný vypínač na
televízore.
Ak je televízor vypnutý a chcete ho znova zapnúť, počkajte aspoň 5 sekúnd, ak by nefungoval
normálne.
ã
Prepínanie kanálov/hlasitosti
1. Stlačením tlačidla [CH+ / CH-] na diaľkovom ovládaní prepnete kanál.
(Stlačením tlačidla [VOL+ / VOL-] zvýšite alebo znížite hlasitosť).
2. Kanály môžete prepínať aj stlačením tlačidla [CHs/t] na prednej strane televízora.
(Stlačením tlačidla [VOLs/t] zvýšite alebo znížite hlasitosť).
3. Stlačením numerického tlačidla na diaľkovom ovládaní sa zobrazí príslušný kanál.
Poznámka:
Prepínanie kanálov môžete dosiahnuť priamym stlačením tlačidla s číslom programu. Ak si chcete
vybrať program číslo 1 až 9, stlačte priamo numerické tlačidlo. Ak si chcete vybrať dvojciferné
alebo trojciferné číslo programu, čas medzi dvomi stlačeniami číslic by nemal byť viac ako 3
sekundy.
ã
Ponuka Startup Menu
Keď používate televízor po prvýkrát, táto ponuka
sa zobrazí na obrazovke, tak ako je zobrazené vpravo.
Startup Menu
1) Stlačením tlačidla [ / V ] vyberiete OSD language (jazyk
sprievodcu OSD) ponuky Startup Menu.
OSD language English
2) Stlačením tlačidla [ >/OK ] prejdete do vedľajšej ponuky OSD
Country
UK
language (jazyk sprievodcu OSD).
3) Stlačením tlačidla [ / V ] vyberte jazyk a výber potvrďte tlačidlom
Use Mode Home Mode
[OK].
Auto Install
4) Podobne môžete nastaviť aj ďalšie položky.
Select
Enter
Exit
Poznámka:
Ponuka sa nezobrazí po tom, ako začnete vyhľadávať kanály.
Ak chcete, aby sa zobrazila táto ponuka, postupujte podľa týchto pokynov:
1) Stlačením tlačidla [ Menu ] prejdete do hlavnej ponuky.
2) Stlačením tlačidla [ / V ] vyberiete položku Function.
3) Stlačením tlačidla [ >/OK ] prejdete do Function vedľajšej ponuky.
4) Stlačením tlačidla [ / V ] vyberiete ponuku Startup Menu.
5) Stlačením tlačidla [ </> ] vyberiete položku Off/On.
6) Keď si vyberiete tlačidlo On, môžete si vybrať jazyk ponuky.
V
V
V
V
13
Základná obsluha
ã
Výber zdroja vstupu
Vyberte aktuálny vstupný signál hlavného obrazu. Najprv stlačte tlačidlo [Source], aby sa zobrazili
vstupy signálu. Stlačením tlačidla [ / V ] vyberiete zdroj, ktorý chcete zadať. Potom výber potvrďte
tlačidlom [>/OK].
V
ã
Zmena režimu obrazu
Môže byť nastavený režim Bright (Jasný), Standard (Štandardný), Soft (Jemný) a User (Vlastný).
Týmto režimom sa dosahuje určitý efekt zobrazenia nastavením jasu, kontrastu a farby a pod.
ã
Zmena režimu zvuku
Môže byť nastavený režim Music (Hudba), Standard (Štandardný), Speech (Reč) a User
(Vlastný). Týmto režimom sa dosahuje špeciálny zvukový efekt nastavením ekvalizéra. Ak je
funkcia SRS TSXT nastavená na hodnotu „on“, režim zvuku nie je platný.
ã
Nehybný obraz
Stlačením tohto tlačidla sa zastaví pohyblivý obraz.
ã
Stlmenie zvuku
Stlačením tlačidla [Mute] vypnete zvuk, opätovným stlačením tohto tlačidla zvuk opäť zapnete.
Táto funkcia sa používa na dočasné vypnutie zvuku.
ã
Nastavenie časovača vypnutia
Môže sa ním nastaviť televízor tak, aby sa automaticky prepol do pohotovostného režimu.
Opakovaným stlačením tohto tlačidla vyberiete príslušný čas režimu vypnutia a hodiny vám oznámia
zostávajúci čas do prepnutia televízora do pohotovostného stavu. Režim času: Vypnutý – 10 minút
– 20 minút – 30 minút... 120 minút.
ã
Zmena pomeru zobrazenia
Tento televízor má pre rôzne zdroje nastavené rôzne režimy zobrazenia. Stlačením tlačidla Zoom
sa zobrazí ponuka Zoom vrátane položiek „Auto“, „Full Screen“, „Normal“, „Zoom 1“, „Zoom 2“,
„Smart Zoom“, „Dot to Dot“.
¸ Normal: zobrazí štandardný pomer zobrazenia 4:3 v strede obrazovky s tmavými pruhmi
vľavo a vpravo.
¸ Full Screen: Tento režim zobrazí zdroj vstupu rozšírený na celú obrazovku.
¸ Zoom 1: Proporčne roztiahne televízny obraz, ale vrchnú a spodnú časť obrazu oreže podľa
veľkosti obrazovky. Nezobrazuje čierne pruhy.
¸ Zoom 2: Priblíži ešte viac do stredu obrazovky a oreže ešte viac z vrchnej a spodnej časti
obrazu.
¸ Smart Zoom: Podobný ako režim 16:9, ale zobrazí viac z bočných strán.
¸ Dot to Dot: zobrazí skutočnú veľkosť obrazu.
Poznámka: Možnosť režimu priblíženia sa pri rôznych zdrojoch líši.
ã
Sprievodca EPG
EPG: elektronický sprievodca programami – poskytuje informácie o programoch.
14
Zmena nastavenia televízora
ã
Nastavenie kanálov
1 Stlačením tlačidla Menu sa zobrazí hlavná ponuka.
Channel
V
2 Stlačením tlačidla [ / V] vyberiete položku Channel.
Manual Install
Auto Install
Fine Tune
Edit Programme
Cl
V
Select
3 Stlačením tlačidla [>/OK] prejdete do ponuky Channel.
4 Stlačením tlačidla [ / V] vyberiete možnosť, stlačením
tlačidla [>/OK] ju zadáte alebo stlačením tlačidla [</>]
možnosť upravíte.
Enter
Exit
5 Po skončení stlačením tlačidla Menu zatvorte ponuku.
Možnosti nastavenia:
n Manual Install (Manuálna inštalácia): Spustí vyhľadávanie kanálov podľa manuálneho
nastavenia. Pred manuálnym vyhľadávaním nastavte vhodný systém farieb a systém zvuku.
Začiatočnú frekvenciu manuálneho vyhľadávania nie je možné nastaviť a táto hodnota sa
zmení automaticky s frekvenčným pásmom alebo číslom kanála.
n Auto Install (Automatická inštalácia): Vyhľadáva kanály automaticky. Pred automatickým
vyhľadávaním kanálov môžete vybrať krajinu, v ktorej sa nachádzate.
n Fine Tune (Jemné ladenie): Jemne nastaví frekvenciu na dosiahnutie dokonalého výsledku.
n Edit programme (Úprava programu): Úprava kanálov vrátane funkcií:
¸Premenovanie: stlačením zeleného tlačidla zmeníte názov vybraného kanála. Stlačením
tlačidla [ / V] nastavíte skratku názvu. Stlačením zeleného tlačidla možnosť uložte alebo
červeným tlačidlom ju zrušte. Najdlhší názov čísla kanála má 6 písmen.
¸Preskočenie kanála: stlačením žltého tlačidla vyberiete funkciu preskočenia. Ak chcete zrušiť
preskočenie, znova stlačte žlté tlačidlo.
Kanály nastavené tak, že sa majú preskočiť, budú preskočené po stlačení tlačidla [CH+ / CH-]
na diaľkovom ovládaní na prehľadávanie programov. Stále sa však budú dať priamo vybrať
stlačením tlačidla čísla programu.
¸Usporiadanie kanála: Ak chcete zmeniť poradie programov, stlačte tlačidlo [<]. Stlačením
tlačidla [ / V] prejdete na požadovanú polohu a výber potvrdíte stlačením tlačidla [>].
n Cl: Keď vložíte kartu PCMCIA, uvidíte položku Cl. Keď vložíte kartu PCMCIA a príslušnú
inteligentnú kartu, môžete sledovať kódovaný program.
V
V
15
Zmena nastavenia televízora
ã
Nastavenie obrazu
1 Stlačením tlačidla Menu sa zobrazí hlavná ponuka.
Picture
2 Stlačením tlačidla [ / V] vyberiete položku Picture.
3 Stlačením tlačidla [>/OK] prejdete do ponuky Picture.
V
Select
V
Brightness
Contrast
Saturation
Sharpness
Colour Temp.
Enhanced Setting
4 Stlačením tlačidla [ / V] vyberte možnosť, stlačením
tlačidla [>/OK] ju zadajte alebo stlačením tlačidla [</>]
možnosť upravte.
Standard
Enter
Exit
5 Po skončení stlačením tlačidla Menu zatvorte ponuku.
Možnosti nastavenia:
n Brightness (Jas): zvyšuje jas pridaním väčšieho množstva svetla do tmavých miest obrazu.
Znižuje jas pridaním väčšieho množstva tmy do svetlých miest obrazu.
n Contrast (Kontrast): Zvyšuje úroveň obrazu tak, aby sa upravili biele miesta obrazu. Znižuje
úroveň obrazu tak, aby sa upravili čierne miesta obrazu.
n Saturation (Sýtosť): Upravuje intenzitu farieb.
n Sharpness (Ostrosť): Zvyšuje úroveň ostrosti, aby sa zobrazoval jasnejší obraz. Znižuje
úroveň, aby sa zobrazoval hladší obraz.
n Colour Temp. (Teplota farieb): Vyberá teplotu farieb. Môžete vybrať položky Standard
(Štandardná), Warm (Teplá) alebo Cool (Studená).
n Enhanced Setting (Rozšírené nastavenie): Sprístupňuje rozšírené nastavenia obrazu
vrátane funkcií:
¸DNR: Optimalizuje obrazový signál z hľadiska času a priestoru, znižuje hladinu
vonkajšieho šumu a vracia čistý počiatočný signál. Má štyri úrovne: Low (Nízka), Standard
(Štandardná), Strong (Suilná) a Off (Vypnutá).
¸CTI: Marginálne zlepšenia farby tým, že zafarbuje okraj ostrého prechodu
¸Flesh Tone (Odtieň pokožky): Keď je táto funkcia v stave „on“, televízor by mohol byť
základom obrazového obsahu v súvislosti s korekciou farieb.
¸Adaptive Luma Control (Adaptívne ovládanie svietivosti): Podľa obrazovky v rôznych
prostrediach vytvára dynamické nastavenie obrazu kontrast na dosiahnutie lepšej kvality
obrazu.
16
Nastavenie zvuku
ã
Nastavenie zvuku
1 Stlačením tlačidla Menu sa zobrazí hlavná ponuka.
Sound
V
2 Stlačením tlačidla [ / V] vyberiete položku Sound.
Balance
Equalizer
Digital Sound Out
Auto
AVC
Off
Audio Language
English
Audio Language 2nd English
Enter
V
Select
3 Stlačením tlačidla [>/OK] prejdete do ponuky Sound.
Exit
4 Stlačením tlačidla [ / V] vyberte možnosť, stlačením
tlačidla [>/OK] ju zadajte alebo stlačením tlačidla
[</>] možnosť upravte.
5 Po skončení stlačením tlačidla Menu zatvorte ponuku.
Možnosti nastavenia:
n Balance (Vyváženie): Nastavuje hlasitosť z ľavého a pravého reproduktora.
n Equalizer (Ekvalizér): Zoslabuje alebo zosilňuje zvuk hlavných frekvenčných bodov.
n Digital Sound Out (Výstup digitálneho zvuku): Nastaví štýl výstupu digitálneho zvuku.
n AVC: Automatické ovládanie hlasitosti, zapína alebo vypína automatické ovládanie hlasitosti.
Táto možnosť udržiava zvuk v predvolenom rozsahu, aby sa eliminovali veľké výkyvy
hlasitosti.
n Audio Language (Jazyk zvuku): Nastaví hlavný jazyk zvuku.
n Audio Language 2nd (2. jazyk zvuku): Nastaví druhotný jazyk zvuku.
Zmena nastavenia televízora
ã
Nastavenie obrazovky
1 Stlačením tlačidla Menu sa zobrazí hlavná ponuka.
Screen
V
2 Stlačením tlačidla [ / V] vyberiete položku Screen.
Image Position
Phase Adjust
Phase Adjust
Auto Adjust
V
Select
3 Stlačením tlačidla [>/OK] prejdete do ponuky Screen.
Enter
Exit
4 Stlačením tlačidla [ / V] vyberte možnosť, stlačením
tlačidla [>/OK] ju zadajte alebo stlačením tlačidla
[</>] možnosť upravte.
5 Po skončení stlačením tlačidla Menu zatvorte ponuku.
Možnosti nastavenia:
n Image Position (Umiestnenie obrazu): Nastaví umiestnenie obrazu na obrazovke stlačením
tlačidla [ / V/</>].
n Phase Adjust (Nastavenie fázy): Nastaví časovú fázu, ktorá sa používa na synchronizáciu
obrazu.
n Phase Adjust (Nastavenie času): Nastaví čas, ktorý sa používa na synchronizáciu obrazu.
n Auto Adjust (Automatické nastavenie): Automaticky nastaví umiestnenie a veľkosť obrazu.
V
Poznámka: Pri rôznych zdrojoch sú rôzne položky.
17
Zmena nastavenia televízora
ã
Nastavenie funkcií
1 Stlačením tlačidla Menu sa zobrazí hlavná ponuka.
Function
V
2 Stlačením tlačidla [ / V] vyberiete položku Function.
English
On
Off
Enter
3 Stlačením tlačidla [>/OK] prejdete do ponuky Function.
V
OSD Language
Blue Screen
Startup Menu
OSD Setting
Subtitle
Timer
Version Info
Factory Reset
Select
4 Stlačením tlačidla [ / V] vyberte možnosť, stlačením
tlačidla [>/OK] ju zadajte alebo stlačením tlačidla [</>]
možnosť upravte.
Exit
5 Po skončení stlačením tlačidla Menu zatvorte ponuku.
Možnosti nastavenia:
n OSD Language (Jazyk sprievodcu OSD): Nastaví jazyk ponuky.
n Blue Screen (Modrá obrazovka): Zapne alebo vypne zobrazenie modrej obrazovky ako
obrazu v prípade, keď neexistuje obrazový signál.
n Startup Menu (Ponuka pri spustení): Nastavuje, či sa zobrazí alebo nezobrazí ponuka
„počiatočnej inštalácie“, keď zapnete televízor.
n OSD Setting (Nastavenie sprievodcu OSD): Zahŕňa funkcie Transparency a OSD Timeout,
nastavuje samostatne priehľadnosť a uplynutie času zobrazenia ponuky.
n Subtitle (Titulky): Zahŕňa funkcie Digital Subtitle Language (Jazyk titulkov dig. kanála),
Digital Subtitle 2nd Language (2. jazyk titulkov dig. kanála) a Subtitle Type (Typ titulkov).
Nastavuje jazyk podnázvu digitálneho kanála.
n Timer (Časovač): Stlačením tlačidla [ / V] vyberiete zobrazenie položky: Sleep Timer
(Časovač vypnutia), Time Zone (Časová zóna), Auto Sync (Autom. synch.), Date/Time (Dátum
a čas), Auto Turn On/Off (Autom. zapnutie/vypnutie). Stlačením tlačidla [</>] nastavíte
časovač vypnutia, napríklad na 10 minút, 20 minút a pod. Pri nastavení dátumu alebo času sa
stlačením tlačidla [</>] pohybuje kurzor a stláčaním číslic sa nastavuje požadovaná hodnota.
Pri nastavovaní funkcie Auto Sync On sa čas v televízore prijíma z digitálneho televízneho
signálu. Pri výbere funkcie Auto Turn On Enable (Aktivácia automatického zapnutia) môžete
nastaviť, či sa televízor bude zapínať alebo vypínať.
n Version Info (Informácie o verzii): Zobrazuje informácie o verzii softvéru.
n Factory Reset (Výrobné nastavenia): Obnoví nastavenia televízora na výrobné nastavenia.
Túto funkciu môžete použiť vtedy, keď je televízor v abnormálnom stave alebo keď z akejkoľvek
príčiny chcete obnoviť jeho výrobné nastavenia.
V
18
Zmena nastavenia televízora
ã
Detská poistka
1 Stlačením tlačidla Menu sa zobrazí hlavná ponuka.
Parental
V
2 Stlačením tlačidla [ / V] vyberiete položku Parental.
Change Password
Parental Rating
Channel Block
V
Select
3 Stlačením tlačidla [>/OK] prejdete do ponuky Parental.
4 Stlačením tlačidla [ / V] vyberte možnosť, stlačením
tlačidla [>/OK] ju zadajte alebo stlačením tlačidla [</>]
možnosť upravte.
Enter
Exit
5 Po skončení stlačením tlačidla Menu zatvorte ponuku.
Keď túto funkciu používate prvýkrát, predvolené heslo je [0000]. Pokračovať v ďalšom úkone
môžete len vtedy, keď zadáte toto heslo.
Možnosti nastavenia:
n Change Password (Zmena hesla): Prvýkrát môžete použiť predvolené heslo. Ak chcete,
zmeňte ho. Táto funkcia bude potrebná. Najprv zadajte nové heslo, potom zadajte znova to
isté heslo. Dostanete nové heslo.
n Parental Rating (Vek dieťaťa): Nastaví vek dieťaťa – táto funkcia vám umožní zablokovať
niektoré programy podľa ich obsahu.
n Channel Block (Blokovanie kanála): Táto funkcia vám umožní zablokovať ktorýkoľvek
požadovaný kanál.
19
Funkcia digitálnych multimédií
ã
Stručný opis funkcií
Režim signálu
Podporovaný formát
Obraz
JPEG
Hudba
MP3
Film
MPEG1 (.dat), MPEG2 (.mpg)
MPEG4 (.mpg)
ã
Tento televízor má digitálny multimediálny prehrávač USB.
Rozpozná štandardné zariadenia USB 1.1 a USB 2.0,
ako napríklad hardvér, externý pamäťový disk, digitálny
fotoaparát a pod.
Zároveň si môžete prezerať obrázky, počúvať hudbu a
prehrávať rôzne súbory, napríklad MPEG1, MPEG2, MPEG4,
DAT, a pod.
Úvod k funkciám tlačidiel diaľkového ovládania
Tlačidlo DMP: Týmto tlačidlom možno zobraziť úvodné
rozhranie multimediálneho prehrávača.
Tlačidlo „II: Stlačením tohto tlačidla môžete prepínať medzi
prehrávaním a pozastavením prehrávania.
Tlačidlo n: Ukončenie aktuálneho stavu.
Tlačidlo DMP Display: Stlačením tohto tlačidla sa zobrazia
informácie o tomto stave.
Tlačidlo ƒƒ: Pretáčanie filmu dozadu pri prehrávaní
audiovizuálnych súborov.
Tlačidlo „„: Pretáčanie filmu dopredu pri prehrávaní
audiovizuálnych súborov.
Tlačidlo ƒ
I ƒ: Prehrávanie predchádzajúceho súboru pri
počúvaní hudby alebo prehrávaní audiovizuálnych súborov.
Tlačidlo „„l: Prehrávanie nasledujúceho súboru pri
počúvaní hudby alebo prehrávaní audiovizuálnych súborov.
Tlačidlo OK: Stlačením tohto tlačidla potvrdíte svoj výber
a úkon.
Tlačidlo / V: Pohyb kurzora nahor alebo nadol.
Tlačidlo <: Návrat k predchádzajúcemu obsahu.
Tlačidlo > : Zadajte obsahovú podskupinu.
V
Prezeranie obrázkov
Hlavné rozhranie funkcie DMP
Môžete si vybrať a prezerať obrázky uložené v pamäťovom
zariadení.
1.Stlačením tlačidla [DMP] zobrazíte hlavné rozhranie
funkcie DMP a na obrazovke sa zobrazí obsah
pamäťového zariadenia.
2.Výber zadáte stlačením tlačidla [>/OK] a stlačením
tlačidla [ / V] môžete vybrať požadované súbory.
3.Stlačením tlačidla [>/OK] si môžete prezerať obrázky.
V
ã
20
Funkcia digitálnych multimédií
None
Pause
ã
4. Pri prezeraní obrázkov môžete zastaviť prezeranie
stlačením [►II]/červeného tlačidla a nastaviť čas
intervalu prepínania obrázkov stlačením zeleného
tlačidla, nastaviť režim zobrazenia na obrazovke
stlačením žltého tlačidla a zobraziť informácie o
fotografii stlačením modrého tlačidla.
5. Ponuku ukončíte stlačením tlačidla [n].
Short
Duration
Effect
Info
Počúvanie hudby
Môžete si vybrať a prehrávať súbory uložené v pamäťových
zariadeniach.
1. Stlačením tlačidla [DMP] zobrazíte hlavné rozhranie
funkcie DMP a na obrazovke sa zobrazí obsah
pamäťového zariadenia.
2. Výber zadáte stlačením tlačidla [>/OK] a súbory môžete
vybrať stlačením tlačidla [ / V].
3. Stlačením tlačidla [>/OK] môžete prehrávať súbory mp3.
4. Pri počúvaní hudby môžete nastaviť hlasitosť stlačením
tlačidla [</>], prehrať predchádzajúcu/nasledujúcu
skladbu stlačením tlačidla [ƒƒ / „„] a môžete sa vrátiť na
začiatok skladby stlačením tlačidla [n]. Takisto môžete
nastaviť cyklický režim stlačením červeného tlačidla,
nastaviť zvukové efekty stlačením zeleného tlačidla a
zobraziť informácie o hudbe stlačením modrého tlačidla.
5. Ponuku ukončíte stlačením tlačidla [n].
V
Repeat
Info
Prehrávanie audiovizuálnych súborov
1. Stlačením tlačidla [DMP] zobrazíte hlavné rozhranie
funkcie DMP a na obrazovke sa zobrazí obsah
pamäťového zariadenia.
2. Výber zadáte stlačením tlačidla [>/OK] a súbory môžete
vybrať stlačením tlačidla [ / V].
3. Stlačením tlačidla [>/OK] môžete prehrávať súbor mp3.
4. Pri pozeraní filmu môžete nastaviť hlasitosť stlačením
tlačidla [</>], prehrať predchádzajúcu/nasledujúcu
skladbu stlačením tlačidla [ƒƒ / „„]. Takisto môžete
nastaviť cyklický režim stlačením červeného tlačidla,
nastaviť zvukové efekty stlačením zeleného tlačidla a
zobraziť informácie o hudbe stlačením modrého tlačidla.
5. Ponuku ukončíte stlačením tlačidla [n].
V
ã
Shuffle
Repeat
Picture Mode
Info
21
Funkcia digitálnych multimédií
Dôležité upozornenia:
1. Port digitálneho multimediálneho prehrávača USB podporuje väčšinu externých pamäťových
diskov. Ak dôjde k neidentifikovateľnému javu, nesúvisí s poruchou tohto televízora.
Pravdepodobne súvisí s ovládačom zariadenia.
2. Port USB televízora má napätie 5 V a maximálny elektrický prúd 500 mA. Keďže sa technické
údaje schválené pri určitých pamäťových zariadeniach líšia od štandardných dohodnutých údajov
technológie USB, môže to mať vplyv na správne rozpoznanie multimediálneho prehrávača. Je to
súčasťou bežného prevádzkového režimu.
3. Z dôvodu rozdielov vyhotovenia televízora a pamäťového zariadenia sa líši aj čas, ktorý
je potrebný na to, aby digitálny multimediálny prehrávač načítal informácie. Rýchlosť čítania
informácií sa môže dočasne spomaliť. Upozorňujeme vás, že v takom prípade nejde o poruchu
televízora.
4. Ak sa súbory na externom pamäťovom disku nedajú správne rozpoznať, môžete ich skúsiť
naformátovať ako formát FAT a NTFS.
5. Zariadenie nevyťahujte, keď televízor z neho číta obsah.
6. Pri niektorých obrázkoch s veľkým rozlíšením ich prístroj nemusí rozpoznať alebo nemusí
správne pracovať s niektorými príkazmi, ako napríklad priblížiť či otočiť.
7. Ak nemôžete zobraziť hlavnú ponuku stlačením tlačidla MENU pri zdroji DMP, stlačte tlačidlo
SOURCE a najprv vyberte iný zdroj.
8. Keď systém vykonáva váš posledný úkon, nestláčajte ďalej tlačidlá funkcie, inak to ovplyvní
rýchlosť spracovania v systéme.
9. Port USB digitálneho multimediálneho prehrávača môže podporovať až 720 p súborov.
22
Príloha
ã
Technické údaje
Názov modelu
LHDNI9V68UK
Rozmery
Bez podstavca
800 x 316 x 73
(Š x V x H)
S podstavcom
468 x 356 x 178
Bez podstavca
4
(mm)
Hmotnosť (kg)
S podstavcom
LCD panel
6
47
Minimálna veľkosť (uhlopriečka)
Rozlíšenie obrazovky
1366 x 768
Elektrický príkon
40 W
Zvukový výkon
1,8 W + 1,8 W
Napájanie
Pozri typový štítok
Prijímacie systémy
RF
PAL, SECAM, B/G/D/K/L/L’
AV
PAL, SECAM, NTSC
Komponentný vstup
480 I, 480 P, 576 I, 576 P
720 P/50 Hz, 720 P/80 Hz., 1080 I/50 Hz, 1080 I/60 Hz
Vstup VGA
VGA (640 x 480 60 Hz), SVGA (800 x 600 60 Hz)
XGA (1024 x 768 60 Hz)
Vstup HDMI
RGB/60 Hz (640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768)
YUV/50 Hz (576 P, 720 P, 1080 I)
YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I)
23
Príloha
ã
Odstraňovanie problémov
Keď sa s vašim televízorom deje niečo nesprávne, môžete ho skúsiť vypnúť a potom znova
zapnúť. Môžete tiež postupovať podľa nasledujúcej tabuľky. Ak sa problém stále nedá vyriešiť,
obráťte sa na odborných technikov.
Žiadny zvuk ani obraz
1. Skontrolujte, či je napájací kábel v zásuvke a či
ide elektrina.
2. Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo Power na
televízore alebo diaľkovom ovládaní.
3. Skontrolujte nastavenie jasu a kontrastu obrazu.
4. Skontrolujte hlasitosť.
Obraz je normálny,
nepočuť zvuk.
1. Skontrolujte hlasitosť.
2. Skontrolujte, či nie je nastavený režim stlmenia.
Žiadny obraz alebo
čiernobiely obraz
1. Upravte nastavenie obrazu.
2. Skontrolujte systém farieb.
Dochádza k rušeniu
obrazu a zvuku.
1. Skúste nájsť spotrebič, ktorý ruší televízor, a
posuňte ho ďalej od televízora.
2. Skúste zastrčiť napájaciu zástrčku televízora do
inej zásuvky.
Nejasný obraz alebo zrnitý obraz
1. Skontrolujte nasmerovanie, polohu a pripojenie
antény.
2. Upravte smerovanie antény alebo znova
nalaďte alebo jemne dolaďte kanál.
Nefunguje diaľkové ovládanie.
1. Vymeňte batérie v diaľkovom ovládaní.
2. Vyčistite hornú stranu diaľkového ovládania
(vysielaciu štrbinu).
3. Skontrolujte kontaktné body batérií.
4. Skontrolujte, či nič neprekáža medzi diaľkovým
ovládaním a televízorom.
5. Skontrolujte, či sú batérie správne založené.
Ruchový pruh alebo chvenie obrazu
Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza zdroj
rušenia, napríklad spotrebič alebo elektrické
náradie.
Skrinka televízora vydáva praskavý zvuk.
ã
Zmena izbovej teploty niekedy môže spôsobiť, že
televízna skrinka zväčší alebo zmenší svoj objem,
čo vytvára tento zvuk. Neznamená to, že televízor
sa pokazil.
Príslušenstvo
Diaľkové ovládanie .....................1
Príručka používateľa ...................1
Suché batérie . ............................2
24
315962329
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement