Electrolux ETV45000X User manual

Electrolux ETV45000X User manual
LCD TV sprejemnik
NAVODILA ZA UPORABO
Pred uporabo TV sprejemnika natančno
preberite ta priročnik in ga shranite za
kasnejšo uporabo.
LHDN19V68UK
Št. dela: IES09
Slovenščina
Vsebina
Pomembna varnostna navodila in okolje -------------------------------------------------------------2
Pomembna varnostna navodila ---------------------------------------------------------------------------------2
Okolje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Priprava na uporabo ---------------------------------------------------------------------------------------------5
Navodila za namestitev na stojalo - ----------------------------------------------------------------------------5
Razporeditev tipk in priključkov TV sprejemnika -----------------------------------------------------------6
Priključitev na druge naprave - ----------------------------------------------------------------------------------8
Uporaba daljinskega upravljalnika ---------------------------------------------------------------- 11
Identifikacija tipk daljinskega upravljalnika ----------------------------------------------------------------- 11
Kratek opis uporabe daljinskega upravljalnika ------------------------------------------------------------ 12
Osnovne funkcije-------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Vklop/izklop napajanja ------------------------------------------------------------------------------------------ 13
Spreminjanje kanalov/glasnosti ------------------------------------------------------------------------------- 13
Nastavitve začetnega menija ---------------------------------------------------------------------------------- 13
Izbira vhodnega vira --------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Sprememba slikovnega načina ------------------------------------------------------------------------------- 14
Sprememba zvočnega načina - ------------------------------------------------------------------------------- 14
Zaustavitev slike -------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Izklop zvoka -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Nastavitev izklopnega časovnika ----------------------------------------------------------------------------- 14
Sprememba razmerja prikaza --------------------------------------------------------------------------------- 14
EPG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
Spreminjanje nastavitev TV sprejemnika - --------------------------------------------------------- 15
Nastavitve kanalov ----------------------------------------------------------------------------------------------- 15
Nastavitve slike --------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Nastavitve zvoka -------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Nastavitve zaslona ----------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Nastavitve funkcij ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
Starševski nadzor ------------------------------------------------------------------------------------------------ 19
Funkcija digitalne večpredstavnosti ------------------------------------------------------------------- 20
Kratka predstavitev funkcije - ---------------------------------------------------------------------------------- 20
Predstavitev funkcij tipk daljinskega upravljalnika - ------------------------------------------------------ 20
Pregledovanje slik ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20
Uživanje v glasbi -------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Predvajanje datotek AV ----------------------------------------------------------------------------------------- 21
Dodatek --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Specifikacije -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Odpravljanje težav ----------------------------------------------------------------------------------------------- 24
Dodatki -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
1
Pomembna varnostna navodila
ã
Pomembna varnostna navodila
Pomembno
Opozorilo s simbolom strele v trikotniku uporabnika opozarja na prisotnost nevarne
napetosti v izdelku.
Opozorilo s klicajem v trikotniku uporabnika opozarja na pomembna navodila, ki se
nanašajo na izdelek.
u Splošna navodila.
Opozorila: Pred uporabo izdelka natančno preberite naslednje stavke.
Napajanje in signal --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pred dežjem iztaknite napajalni vtič ali vtič zunanje antene, da preprečite morebitno škodo
na TV sprejemniku. Ne dotikajte se signalne žice antene.
Če izdelka dalj časa ne uporabljate, iztaknite napajalni vtič.
u Napajalnega in signalnega voda ne pritiskajte ob druge predmete.
u Ne preobremenjujte vtičnice, ker lahko pride do požara.
u Napajalnega voda ne izpostavljajte visokim temperaturam.
u Če je zunanja antena dalj časa zunaj, to lahko vpliva na kakovost slike TV sprejemnika, zato
anteno redno preverjajte in po potrebi zamenjajte.
Navodila in vzdrževanje za LCD-zaslon ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Plošča LCD-zaslona je dovršen tehnični izdelek, ki ga sestavlja več milijonov tankoplastnih
tranzistorjev. Na plošči se lahko pojavljajo temne ali svetle pike, kar je normalno in ne vpliva
na delovanje. Nepravilno vzdrževanje vodi do poškodb LCD-zaslona, kar vpliva na kakovost
slike, zato morate biti pozorni na naslednje:
Zaslona ne čistite z organskimi topili, kot je alkohol ali bencin itd., ali kemičnimi snovmi, kot
so kisline ali lužnine itd.
Zaslona ne čistite s čistilnimi sredstvi.
Ko je TV sprejemnik izklopljen, lahko po potrebi zaslon očistite s čisto mehko bombažno
krpo, da ga primerno zaščitite, a pogosto čiščenje s silo je prepovedano.
Z dotikanjem zaslona s prsti lahko poškodujete površino zaslona. Ne pritiskajte na LCDzaslon, ker je nežen in občutljiv.
u LCD-zaslona se ne dotikate s trdimi predmeti. Lahko ga opraskate.
Izdelek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Ne razstavljajte nobenega dela izdelka. Lahko poškodujete izdelek, kot tudi škodite svojemu
zdravju. Garancija bo v tem primeru razveljavljena.
u Če je prisoten neobičajen zvok ali vonj ali pa zvok je, a ni slike, TV sprejemnik takoj izklopite
in iztaknite vtič ter se obrnite na naše tehnike.
Ne odstranjujte zadnjega pokrova. Nastavitve in preverjanja v enoti morajo opraviti tehniki.
u Ne pokrivajte ali blokirajte odprtin, skozi katere izhaja toplota, da jo bo naprava lahko
odvajala.
2
Pomembna varnostna navodila
ã
Pomembna varnostna navodila
u V primeru kratkega stika ali poškodb izdelka ne potiskajte ostrih predmetov in kovine
v signalni vmesnik ali odprtine, skozi katere izhaja toplota, prav tako se jih z njimi ne
dotikajte in ne zlivajte tekočine vanje.
Vzdrževanje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Enote ne čistite s hlapljivimi olji ali razredčilom, ki lahko povzročijo poškodbe ohišja ali
premaza.
u Če se ohišje umaže, ga očistite z mehko krpo, navlaženo z nevtralnim čistilnim sredstvom
in vodo.
u V primeru, ko so takšne snovi na površini omarice TV sprejemnika prekrite z barvo
ali organskimi topili in mastjo itd., lahko pride do kemične reakcije med gumijastimi
blazinicami na podnožju in takšnimi snovmi, ki lahko povzroči rahlo razjedanje na površini
omarice TV sprejemnika. Zato uporabnikom priporočamo, da na omarico TV sprejemnika
najprej položijo zaščitni material (kot je lepenka ali steklena plošča itd.), na vrh pa TV
sprejemnik.
Načini postavitve -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Ravne in trdne površine
X Mesta na neposredni sončni svetlobi ali v bližini grelnih naprav
X Mesta s slabim prezračevanjem
X Mesta v bližini peči ali mesta, na katera lahko vdrejo voda, olja ali dim
X Mesta, kjer so prezračevalne odprtine zaprte
X Nestabilna mesta
X Mesta, izpostavljena tresljajem
X Mesta, izpostavljena prahu ali vlagi
X Mesta, izpostavljena visokim temperaturam
Gledanje TV sprejemnika ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u TV sprejemnik glejte s primerne razdalje, idealno je to 5 do 7-kratna dolžina višine LCDzaslona.
u Notranja razsvetljava naj bo dovolj močna za branje časopisa.
u Glasnost morate nastaviti primerno, da ne motite sosedov, še posebej ponoči.
Drugo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Priporočamo, da enoto natovarjata, raztovarjata in prenašata dve osebi ali več; pri
prenašanju se poskušajte izogniti trkom in še posebej zaščitite LCD-zaslon.
u Če se med vklapljanjem ali izklapljanjem TV sprejemnika dotaknete LCD-zaslona, lahko
začutite rahel električni udar, to je elektrostatika in ne predstavlja nevarnosti za vaše
zdravje.
Še posebej bodite pozorni na naslednje ----------------------------------------------------------------------------------------------------u Informacije v tem priročniku lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
u Imena vseh ostalih izdelkov, omenjenih v tem priročniku, so logotipi ali blagovne znamke
drugih lastnikov.
3
Pomembna varnostna navodila in okolje
ã
Okolje
WEEE (Waste Electronic Electric Equipment)
Evropska direktiva 2002/96/ES in 2003/108/ES
u Simbol prekrižanega smetnjaka pomeni, da te naprave ne smete
odstranjevati z drugimi običajnimi gospodinjskimi odpadki. Nekateri
sestavni deli so lahko škodljivi za okolje.
u Ne mečite proč z gospodinjskimi odpadki, ne odlagajte na javnem
mestu ali kateremkoli drugem mestu, ki ni namenjeno temu.
Za dodatne informacije se obrnite na krajevne oblasti.
u Pri tej napravi je potrebno posebno ravnanje z vsemi odpadnimi
sestavnimi deli.
u Selektivno zbiranje odpadne elektronike omogoča zmanjšati
število nevarnih snovi, ki se ne reciklirajo, in na ta način prispeva k
varovanju okolja.
ROHS (Reduction of Hazardous Substance)
Evropska direktiva 2002/95/ES
u Ta evropska direktiva omejuje uporabo nevarnih snovi, ki se ne
reciklirajo ali katerih recikliranje je zahtevno.
u To omogoča preprosto recikliranje električne in elektronske opreme
ter prispeva k varstvu okolja.
u Snovi, ki so sestavni del tega izdelka, so v skladu z direktivo RoHS.
Baterija
u Baterije ne mečite proč z običajnimi gospodinjskimi odpadki.
Odstranite jo na ustreznem zbirnem mestu. Baterije ne sežigajte.
u Ne mešajte različnih vrst baterij. Ne kombinirajte starih baterij z
novimi.
u Takoj odstranite pregreto baterijo, da preprečite pronicanje kisline v
prostor za bateriji.
u Če daljinskega upravljalnika ne nameravate uporabljati dalj časa,
odstranite bateriji.
4
Priprava na uporabo
ã
Navodila za namestitev na stojalo
1. N
a mizo položite mehko peno, ki prenese težo celotnega TV sprejemnika, da ne pride
do poškodb TV sprejemnika ali oseb.
2. TV sprejemnik položite na peno, tako da bo hrbtna stran gledala navzgor, LCD pa navzdol.
3. Ven vzemite stojalo in ga ustrezno vstavite v TV sprejemnik, nato ga nastavite v pravi položaj,
da bodo vse luknje povsem poravnane.
4. Stojalo in TV sprejemnik pritrdite skupaj z vijaki.
5. TV sprejemnik postavite pokonci in ga namestite v pravi položaj za gledanje.
vijak
stojalo
Opomba:
Zgornja slika služi le kot referenca, oglejte si dejansko enoto, da se seznanite z
razporeditvijo.
V vsako luknjo stojala morate priviti vijak!
5
Priprava na uporabo
ã
Razporeditev tipk in priključkov TV sprejemnika
Opomba: S
podnji sliki služita le kot referenca, oglejte si dejansko enoto, da se seznanite
z razporeditvijo.
MENU
source
vol s
vol t
ch s
ch t
ŠT.
TV (spredaj)
Opis
1
Menu
Prikaz prikaza na zaslonu (OSD) ali izhod za odstranitev OSD-ja.
2
Source
Izbira vhodnega vira. Pritisnite Source, da odprete seznam vhodnih
virov.
3
VOL s/VOL t
Zvišanje ali znižanje glasnosti. V meniju OSD (Prikaz na zaslonu)
pritisnite ti tipki za pomikanje desno ali levo po meniju ali za
prilagoditev elementa menija.
4
CHs/CHt
Izbira naslednjega višjega ali nižjega kanala. V meniju OSD (Prikaz
na zaslonu) pritisnite ti tipki za pomikanje gor ali dol po meniju.
5
(Standby - Stanje
pripravljenosti)
Pritisnite za vklop ali izklop TV sprejemnika (stanje pripravljenosti).
6
Tipalo za daljinski
upravljalnik
Sprejema signale daljinskega upravljalnika. Ne smete ga prekriti.
7
Indikator
napajanja
Lučka prikazuje, ali je TV sprejemnik vklopljen ali v stanju
pripravljenosti.
8
Glavno napajalno
stikalo
Za vklop ali izklop napajanja.
6
Priprava na uporabo
L
PB
video
Y
comp
PCMCIA
USB
HDMI
VGA
PC AUDIO
SCART
7
OPTICAL
HEADPHONE
PR
Razporeditev tipk in priključkov TV sprejemnika
R
ã
ANT 75 Ω
Priprava na uporabo
ã
Priključitev na druge naprave
Opozorilo: Pred priključitvijo TV sprejemnika na druge elektronske naprave iztaknite vtiča
TV sprejemnika in elektronske naprave iz vtičnice.
Vaš TV sprejemnik nima vseh naslednjih priključkov. Dejanske najdete v razdelku
»Razporeditev tipk in priključkov TV sprejemnika«.
1. Priključitev na oddajno anteno ali kabelsko TV
Za optimalno kakovost slike je močno priporočljivo opraviti priključitev na zunanjo anteno ali
kabelsko TV.
Opomba:
n Priporočljiva je uporaba koaksialnega kabla (75Ω), da ne pride do motenj, ki jih povzroča
neusklajena impedanca.
n Antenski kabel ne sme biti povezan skupaj z napajalnim kablom.
n Ko uporabljate kabelsko TV, vtič koaksialnega kabla (75Ω) vtaknite v antensko vtičnico.
2. Priključitev na AV naprave
n Priključite video RCA kabel (činč) na zadnjo stran televizorja in druge konce na ustrezno
zunanjo AV napravo, kot je videorekorder, DVD-predvajalnik ali kabelski sprejemnik.
n Priključite avdio RCA kabla na »R - L(audio)« na zadnji strani televizorja, druga konca pa na
ustrezna izhodna priključka za zvok na napravi AV.
Video vhod (kompozitni video) prenaša video kot enojni signal.
comp
Rdeča
VCD, DVD-predvajalnik,
kabelski sprejemniki itd.
Bela
Rumena
8
Priprava na uporabo
ã
Priključitev na druge naprave
Komponentni video (Y, Pb, Pr) prenaša video kot ločene signale Y, Pb, Pr. To povezavo uporabite
za video signale visoke ločljivosti iz DVD-predvajalnika ali druge opreme.
n Priključite kable za komponentni video in avdio kabla na komponentne vhode (»PR/CR«, »PB/
CB«, »Y«) na zadnji strani TV sprejemnika, druge konce pa na ustrezne izhodne priključke za
komponentni video na snemalniku PVR ali DVD-predvajalniku.
n Priključki Y, PB/CB in PR/CR na komponentnih napravah (snemalniku PVR ali DVDpredvajalniku) so včasih označeni z Y, B-Y in R-Y ali Y, CB in CR. (Barve vhodov in kablov se
morajo ujemati na obeh napravah.)
Avdio L
Avdio R
Rdeča
Rdeča
PR/CR
Bela
Modra
PB/CB
Zelena
Y
DVD-predvajalnik s
komponentnimi vtičnicami
3. Priključitev na naprave z vmesnikom HDMI
HDMI prenaša celotni digitalni signal in je priporočljiva izbira za predvajanje z digitalnih DVD- ali
DVR-predvajalnikov. Za povezavo HDMI na HDMI ni potrebna zvočna povezava.
n Kabel HDMI je priključen na priključek HDMI na TV sprejemniku.
HDMI
Oprema z izhodnimi vtičnicami HDMI
(kot so DVD-predvajalniki, kabelski sprejemniki itd.)
4. Priključitev na naprave z vmesnikom USB
Ta enota ima standardni vmesnik USB in jo je mogoče priključiti na standardne naprave USB1.1 in
USB2.0, kot so strojna oprema, U-diski in digitalni fotoaparati.
n Uporabite lahko priključni kabel USB ali neposredno vtaknete USB v vrata USB ob strani TV
sprejemnika.
USB
9
Priprava na uporabo
ã
Priključitev na druge naprave
PC AUDIO
VGA
5. Priključitev na računalnik
n Priključite kabel D- Sub na »VGA« na zadnji strani TV sprejemnika, drugi konec pa na video
kartico računalnika.
n Priključite stereo avdio kabel na »PC AUDIO« na zadnji strani TV sprejemnika, drugi konec pa
na »Audio Out« zvočne kartice v računalniku.
Računalnik
HEADPHONE
6. Priključitev slušalk
n Priključite v vtičnico za slušalke na TV sprejemniku.
n Glasnost slušalk se samodejno prilagodi glede na glavno glasnost TV sprejemnika.
Slušalke
COAXIAL
(OPTICAL)
7. Optični avdio
V to vtičnico priključite optično avdio napravo (potreben je optični kabel Toslink).
Opomba: Le izhoda DTV in HDMI.
8. Priključitev na naprave z vmesnikom SCART
To je priročen večsignalni priključek med TV sprejemnikom in video opremo. Specifikacije:
n Scart 1: RGB vhod, CVBS vhod/izhod
n Scart 2: CVBS vhod/izhod
SCART
10
Uporaba daljinskega upravljalnika
ã
Identifikacija tipk daljinskega upravljalnika
Source: Izbira vhodnega vira
Still: Zamrznitev slike
Mute: Izklop zvoka
POWER: Vklop/izklop napajanja
Sound: Izbira zvočnega načina
Picture: Izbira slikovnega načina
Posebna funkcija
Številka kanala:
Neposredna izbira kanala in črke
Posebna funkcija
Posebna funkcija
Menu: Vstop v glavni meni/
vrnitev v prejšnji meni
Posebna funkcija
Exit: Izhod iz trenutnega menija
: Kazalka gor
>: Kazalka desno
V
<: Kazalka levo
OK: Potrditev operacije
V:Kazalka dol
VOL+: Zvišanje glasnosti
VOL- : Znižanje glasnosti
Sleep: Nastavitev časa izklopa
Text: Aktiviranje/deaktiviranje teleteksta
COMP: Izbira komponentnega vhoda
Lang.: Izbira jezika signala digitalnega TV sprejemnika
I / Π: Mono/stereo delovanje
CH+: Kanal gor
CH- : Kanal dol
Subtitle: Podnapisi za program
EPG: Elektronski vodniki po programih
TV: Izbira TV vhoda
FAV: Urejanje priljubljenih kanalov
Recall: Vrnitev na prejšnji kanal
lnfo: Informacije o trenutnem stanju
Zoom: Nastavitev razmerja zooma
Tipke za večpredstavnostne funkcije
(glejte stran 20)
Opomba:
1. Bodite praktični.
2. Oznake nad nekaterimi tipkami predstavljajo njihovo različno uporabo v različnih načinih.
3. Rdeča/zelena/rumena/modra tipka se uporabljajo za posebne funkcije.
11
Uporaba daljinskega upravljalnika
ã
Kratek opis uporabe daljinskega upravljalnika
Zamenjava baterij
1. Odprite pokrov baterije na hrbtni strani daljinskega upravljalnika.
2. Vstavite dve AAA (1,5 V) bateriji. Znaka »+« in »-« na baterijah se morata ujemati z znakoma
v prostoru za bateriji.
3. Zaprite pokrov baterije.
Opomba:
1. Če daljinski upravljalnik ne deluje kot običajno ali se z njim ne da upravljati TV sprejemnika,
zamenjajte bateriji.
2. Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dalj časa, odstranite bateriji.
Učinkovito območje daljinskega upravljalnika
1. Razdalja daljinskega upravljalnika: 8 metrov pred TV sprejemnikom.
2. Kot daljinskega upravljalnika: vrh kota predstavlja okence infrardečega sprejemnika
televizorja, sega 6 metrov daleč, njegov nadzorovan kot (od leve proti desni) je znotraj 30
stopinj, navpičen kot (od zgoraj navzdol) pa je prav tako znotraj 30 stopinj.
12
Osnovne funkcije
ã
Vklop/izklop napajanja
1. Priključite napajalni vod TV sprejemnika v vtičnico.
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop na TV sprejemniku. Ko je TV sprejemnik vklopljen, pritisnite
tipko za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku in TV sprejemnik bo prešel v stanje
pripravljenosti. Ponovno pritisnite to tipko in lahko gledate televizijo.
3. Ponovno pritisnite tipko za vklop/izklop, da izklopite TV sprejemnik.
Opomba:
Če želite prihraniti porabo energije, TV sprejemnik nastavite v stanje pripravljenosti, če televizije
ne nameravate gledati kratek čas, če pa je ne nameravate gledati zelo dolgo časa, izklopite
glavno napajanje TV sprejemnika.
Če je TV sprejemnik izklopljen, v primeru neobičajnega delovanja za ponoven vklop počakajte
vsaj 5 sekund.
ã
Spreminjanje kanalov/glasnosti
1. Za spreminjanje kanalov pritiskajte tipki [CH+ / CH-] na daljinskem upravljalniku.
(Za zvišanje ali znižanje glasnosti pritiskajte tipki [VOL+ / VOL-].)
2. Kanale lahko spreminjate tudi s pritiskanjem tipk [CHs/t] na sprednji plošči TV sprejemnika.
(Za zvišanje ali znižanje glasnosti pritiskajte tipki [VOLs/t].)
3. Za prikaz ustreznih kanalov pritiskajte številčne tipke na daljinskem upravljalniku.
Opomba:
Kanale lahko spreminjate tudi z neposrednim pritiskanjem številke programa. Če želite izbrati št.
programa od 1 do 9, neposredno pritisnite številčne tipke. Če želite izbrati št. programa z dvema
ali tremi mesti, med pritiskom dveh številk ne sme preteči več kot tri sekunde.
ã
Začetni meni
Ob prvi uporabi TV sprejemnika se ta meni
prikaže na zaslonu, kot je prikazano na desni strani.
1) Pritisnite tipki [ / V ], da izberete OSD language (Jezik
prikaza na zaslonu) menija Startup (Začetek).
2) Pritisnite tipki [ /OK ] za vstop v podmeni OSD language
(Jezik prikaza na zaslonu).
3) Pritisnite tipki [ / V ], da izberete jezik, in nato [OK] za potrditev.
4) Podobno lahko nastavite tudi druge elemente.
Opomba:
Meni se po iskanju kanalov ne bo prikazal.
Če želite izbrati ta meni, sledite spodnjim navodilom:
1) Pritisnite tipko [ Menu ] za vstop v glavni meni.
2) Pritisnite tipki [ / V ], da izberete element Function (Funkcija).
3) Pritisnite tipki [ /OK ] za vstop v podmeni Function (Funkcija).
4) Pritisnite tipki [ / V ], da izberete meni Startup (Začetek).
5) Pritisnite tipki [ / ], da izberete Off/On (Izklop/Vklop).
6) Ko izberete gumb On (Vklop), lahko izberete jezik menija.
V
Startup Menu
>
OSD language English
V
Country
V
>
V
<>
13
UK
Use Mode Home Mode
Auto Install
Select
Enter
Exit
Osnovne funkcije
ã
Izbira vhodnega vira
Izberite trenutni vhodni signal glavne slike. Najprej pritisnite tipko [Source] za prikaz signalnih vhodov.
Pritisnite tipki [ / V ], da izberete vir, ki ste ga želeli vnesti, nato pritisnite tipko [ /OK] za potrditev.
V
ã
Sprememba slikovnega načina
>
Lahko ga nastavite kot Bright (Svetlo), Standard (Standardno), Soft (Blago) in User (Uporabnik). V
tem načinu dosežete določen učinek prikaza slike z nastavitvijo svetlosti, kontrasta, barve itd.
ã
Sprememba zvočnega načina
Lahko ga nastavite kot Music (Glasba), Standard (Standardno), Speech (Govor) in User
(Uporabnik). V tem načinu dosežete poseben zvočni učinek z nastavitvijo izenačevalnika. Če je
SRS TSXT »vklopljen«, je zvočni način neveljaven.
ã
Zaustavitev slike
To tipko pritisnite za zaustavitev gibljive slike.
ã
Izklop zvoka
Pritisnite [Mute], da izklopite zvok, za ponoven vklop zvoka pa ponovno pritisnite to tipko. Ta
funkcija se uporablja za začasen izklop zvoka.
ã
Nastavitev izklopnega časovnika
Omogoča nastavitev TV sprejemnika, da se samodejno preklopi v stanje pripravljenosti. Tipko
pritiskajte, da izberete ustrezen način izklopne ure, in ura prikazuje preostali čas pred preklopom
TV sprejemnika v stanje pripravljenosti. Način ure je naslednji: Izklop-10minut-20minut-30minut ...
120minut.
ã
Sprememba razmerja prikaza
Za različne vire ima ta enota na voljo različne načine prikaza. Pritisnite tipko Zoom za prikaz
menija Zoom, vključno z »Auto (Samodejno)«, »Full Screen (Celoten zaslon)«, »Normal
(Običajno)«, »Zoom 1«, »Zoom 2«, »Smart Zoom (Pametni Zoom)«, »Dot to Dot (Pika na piko)«.
¸ Normal (Običajno): Prikazuje standardno sliko v razmerju 4:3 na sredini TV sprejemnika s
temnimi robovi na levi in desni strani.
¸ Full Screen (Celoten zaslon): Ta način prikazuje sliko vhodnega vira razširjeno na celoten
zaslon.
¸ Zoom 1: Sorazmerno poveča sliko, a prireže vrh in dno slike, da se prilega zaslonu. Odstrani
črne robove.
¸ Zoom 2: Še dodatno poveča proti sredini zaslona in odreže več z vrha in dna.
¸ Smart Zoom (Pametni Zoom): Podobno načinu 16:9, a prikazuje večji del stranic.
¸ Dot to Dot (Pika na piko): Prikazuje dejansko velikost slike.
Opomba: Možnost načina zooma je pri različnih virih različna.
ã
EPG
EPG: elektronski vodnik po programih. Ogledate si lahko informacije o programu.
14
Spreminjanje nastavitev TV sprejemnika
ã
Nastavitve kanalov
1 Pritisnite tipko Menu za prikaz glavnega menija.
Channel
V
2 Pritisnite tipki [ / V], da izberete element Channel
(Kanal).
Manual Install
Auto Install
Fine Tune
Edit Programme
Cl
>/OK] za vstop v meni Channel (Kanal).
>/OK]
<>
V
Select
3 Pritisnite tipki [
4 Pritisnite tipki [ / V], da izberete možnost, tipki [
za vstop ali tipki [ / ] za nastavitev možnosti.
Enter
Exit
5 Ko končate, s pritiskom tipke Menu zaprete meni.
Možnosti so:
n Manual Install (Ročna nastavitev): Začne iskati kanale z ročnimi nastavitvami. Pred ročnim
iskanjem nastavite primeren barvni in zvočni sistem. Začetne frekvence ročnega iskanja
ni mogoče nastaviti, njena vrednost pa se samodejno spreminja s frekvenčnim pasom ali
številko kanala.
n Auto install (Samodejna nastavitev): Samodejno išče kanale. Pred samodejnim iskanjem
kanalov lahko izberete državo, v kateri se nahajate.
n Fine Tune (Fina nastavitev): Natančno nastavi frekvenco za dosego odličnega učinka.
n Edit programme (Urejanje programa): Uredi kanale, vključno z naslednjim:
¸Rename (Preimenuj): pritisnite zeleno tipko, da spremenite ime izbranega kanala. Pritisnite
tipko [ / V], da nastavite znak imena. Pritisnite zeleno tipko za shranitev ali rdečo tipko za
preklic. Najdaljše ime kanala ima lahko 6 črk.
¸Skip the channel (Preskoči kanal): pritisnite rumeno tipko, da izberete funkcijo za preskok. Če
želite preskok preklicati, ponovno pritisnite rumeno tipko.
Kanali, ki so nastavljeni za preskok, bodo preskočeni ob pritisku tipke [CH+ / CH-] na daljinskem
upravljalniku za preklapljanje med programi. Vendar se jih da še vedno izbrati neposredno s
pritiskom št. programa.
¸Arrange the channel (Razvrsti kanale): Če želite spremeniti zaporedje programov, pritisnite
tipko [ ]; pritisnite tipko [ / V] za premik na želeno mesto, nato pa tipko [ ] za potrditev.
n Cl: Ob vstavitvi kartice PCMCIA lahko vidite element Cl. Ko vstavite kartico PCMCIA in
ustrezno pametno kartico, lahko gledate kodirane programe.
V
>
V
<
15
Spreminjanje nastavitev TV sprejemnika
ã
Nastavitve slike
1 Pritisnite tipko Menu za prikaz glavnega menija.
Picture
2 Pritisnite tipki [ / V], da izberete element Picture (Slika).
3 Pritisnite tipki [
>/OK] za vstop v meni Picture (Slika).
>/OK]
<>
V
Select
V
Brightness
Contrast
Saturation
Sharpness
Colour Temp.
Enhanced Setting
4 Pritisnite tipki [ / V], da izberete možnost, tipki [
za vstop ali tipki [ / ] za nastavitev možnosti.
Standard
5 Ko končate, s pritiskom tipke Menu zaprete meni.
Enter
Exit
Možnosti so:
n Brightness (Svetlost): Zviša svetlost, da osvetli temna področja slike. Zniža svetlost, da
potemni svetla področja slike.
n Contrast (Kontrast): Zviša stopnjo slike, da prilagodi bela področja slike. Zniža stopnjo slike,
da prilagodi črna področja slike.
n Saturation (Nasičenost): Prilagodi intenzivnost barve.
n Sharpness (Ostrina): Zviša stopnjo ostrine za prikaz čistejše slike. Zniža stopnjo za prikaz
jasnejše slike.
n Colour Temp (Temperatura barve): Izbere temperaturo barve. Izberete lahko Standard
(Standardna), Warm (Topla) ali Cool (Hladna).
n Enhanced Setting (Izboljšana nastavitev): Omogoča dostop do naprednih video nastavitev,
vključno z naslednjim:
¸DNR: Časovno in prostorsko lahko optimizira slikovni signal; zmanjša zunanje motnje, ki
povzročajo šum v sliki, in vrne čist začetni signal. Ima štiri stopnje: Low (Nizko), Standard
(Standardno), Strong (Močno) in Off (Izklopljeno).
¸CTI: Majhno izboljšanje barv, ki se nahajajo na robu ostrega prehoda
¸Flesh Tone (Barvni ton kože): Ko je ta funkcija »vklopljena«, je lahko TV sprejemnik osnova
slikovne vsebine za barvni popravek.
¸Adaptive Luma Control (Prilagodljiv nadzor LUMA): Glede na zaslon v različnih prizorih
dinamična prilagoditev kontrasta slike poskrbi za prikaz učinka boljše kakovosti.
16
Nastavitev zvoka
ã
Nastavitve zvoka
1 Pritisnite tipko Menu za prikaz glavnega menija.
Sound
V
2 Pritisnite tipki [ / V], da izberete element Sound
(Zvok).
Balance
Equalizer
Digital Sound Out
Auto
AVC
Off
Audio Language
English
Audio Language 2nd English
Enter
>/OK] za vstop v meni Sound (Zvok).
>/OK]
<>
V
Select
3 Pritisnite tipki [
Exit
4 Pritisnite tipki [ / V], da izberete možnost, tipki [
za vstop ali tipki [ / ] za nastavitev možnosti.
5 Ko končate, s pritiskom tipke Menu zaprete meni.
Možnosti so:
n Balance (Ravnovesje): Prilagodi glasnost levega in desnega zvočnika.
n Equalizer (Izenačevalnik): Oslabi ali okrepi zvok glavnih frekvenčnih točk.
n Digital Sound Out (Izhod digitalnega zvoka): Nastavi način izhoda digitalnega zvoka.
n AVC: Samodejna regulacija glasnosti; vklopi ali izklopi samodejno regulacijo glasnosti.
Možnost ohranja zvok v prednastavljenem območju, da odstrani visoke impulze v glasnosti.
n Audio Language (Jezik zvoka): Nastavi glavni jezik zvoka.
n Audio Language 2nd (Drugi jezik zvoka): Nastavi pomožni jezik zvoka.
Spreminjanje nastavitev TV sprejemnika
Nastavitve zaslona
1 Pritisnite tipko Menu za prikaz glavnega menija.
Screen
V
2 Pritisnite tipki [ / V], da izberete element Screen
(Zaslon).
Image Position
Phase Adjust
Clock Adjust
Auto Adjust
Select
3 Pritisnite tipki [
(Zaslon).
Enter
Exit
>/OK] za vstop v meni Screen
V
ã
4 Pritisnite tipki [ / V], da izberete možnost, tipki
[ /OK] za vstop ali tipki [ / ] za nastavitev
možnosti.
>
<>
5 Ko končate, s pritiskom tipke Menu zaprete meni.
Možnosti so:
n Image Position (Položaj slike): Nastavi položaj slike na zaslonu ob pritisku tipk [ / V/ / ].
n Phase Adjust (Prilagoditev faze): Prilagodi fazo ure, ki se uporablja za sinhronizacijo slike.
n Clock Adjust (Prilagoditev ure): Prilagodi uro, ki se uporablja za sinhronizacijo slike.
n Auto Adjust (Samodejna prilagoditev): Samodejno prilagodi položaj in velikost slike.
V
Opomba: Pod različnimi viri so na voljo različni elementi.
17
<>
Spreminjanje nastavitev TV sprejemnika
ã
Nastavitve funkcij
1 Pritisnite tipko Menu za prikaz glavnega menija.
Function
V
2 Pritisnite tipki [ / V], da izberete element Function
(Funkcija).
English
On
Off
3 Pritisnite tipki [
(Funkcija).
>/OK] za vstop v meni Function
V
OSD Language
Blue Screen
Startup Menu
OSD Setting
Subtitle
Timer
Version Info
Factory Reset
Select
Enter
4 Pritisnite tipki [ / V], da izberete možnost, tipki [
za vstop ali tipki [ / ] za nastavitev možnosti.
Exit
<>
>/OK]
5 Ko končate, s pritiskom tipke Menu zaprete meni.
Možnosti so:
n OSD Language (Jezik prikaza na zaslonu): Nastavi jezik menija.
n Blue Screen (Moder zaslon): Vklopi ali izklopi prikaz modrega zaslona kot sliko, ko ni video
signala.
n Startup Menu (Začetni meni): Določi, ali se meni »Initial Setup (Začetna nastavitev)« prikaže
ob vklopu TV sprejemnika ali ne.
n OSD Setting (Nastavitev prikaza na zaslonu): Vključuje prosojnost in časovno omejitev
prikaza na zaslonu; prosojnost in čas menija nastavi ločeno.
n Subtitle (Podnapisi): Vključuje Digital Subtitle Language (Jezik podnapisov digitalnega
programa), Digital Subtitle 2nd Language (Drugi jezik podnapisov digitalnega programa) in
Subtitle Type (Vrsta podnapisov). Nastavi jezik podnapisov digitalnega kanala.
n Timer (Časovnik): Pritisnite tipki [ / V], da izberete prikazan element: Sleep Timer (Izklopni
časovnik), Time Zone (Časovni pas), Auto Sync (Samodejna sinhronizacija), Date/Time
(Datum/čas), Auto Turn On/Off (Samodejni vklop/izklop). Pritisnite tipki [ / ], da nastavite
izklopni časovnik, kot sta 10 mins (10 min.), 20 mins (20 min.) itd. Ko nastavite datum/čas,
pritisnite [ / ] za premik kazalke in pritisnite številke za nastavitev. Ko nastavite Auto
Sync On (Vklopljena samodejna sinhronizacija), TV sprejemnik prejema prikazan čas po
digitalnem TV signalu. Ko izberete Auto Turn On Enable (Omogoči samodejni vklop), lahko
nastavite čas vklopa ali izklopa TV sprejemnika.
n Version Info (Podatki o različici): Prikaže podatke o različici programske opreme.
n Factory Reset (Ponastavitev na tovarniške vrednosti): TV sprejemnik ponastavi na
tovarniške nastavitve. To funkcijo lahko uporabite, ko je enota v neobičajnem stanju ali če jo
želite iz kakršnegakoli drugega razloga ponastaviti na tovarniške nastavitve.
V
<>
<>
18
Spreminjanje nastavitev TV sprejemnika
ã
Starševski nadzor
1 Pritisnite tipko Menu za prikaz glavnega menija.
Parental
V
2 Pritisnite tipki [ / V], da izberete element Parental
(Starševski).
Change Password
Parental Rating
Channel Block
3 Pritisnite tipki [
(Starševski).
>/OK] za vstop v meni Parental
V
Select
Enter
Exit
4 Pritisnite tipki [ / V], da izberete možnost, tipki [
za vstop ali tipki [ / ] za nastavitev možnosti.
<>
>/OK]
5 Ko končate, s pritiskom tipke Menu zaprete meni.
Ob prvi uporabi te funkcije je privzeto geslo [0000]. Le po vnosu tega gesla lahko nadaljujete na
naslednjo operacijo.
Možnosti so:
n Change Password (Sprememba gesla): Prvič lahko uporabite privzeto geslo. Če ga želite
spremeniti, boste potrebovali to funkcijo. Najprej vnesite novo geslo, nato ga vnesite ponovno.
Dobili boste novo geslo.
n Parental Rating (Starševska ocena): Nastavi starostno stopnjo in omogoča blokiranje
nekaterih programov glede na vsebino.
n Channel Block (Blokada kanala): Ta funkcija omogoča blokiranje poljubnega kanala.
19
Funkcija digitalne večpredstavnosti
ã
Kratka predstavitev funkcije
način signala
podprti formati
Slika:
JPEG
Glasba
MP3
Film
MPEG1(.dat) MPEG2(.mpg)
MPEG4(.mpg)
ã
Ta enota ima digitalni večpredstavnostni predvajalnik z vrati
USB. Prepozna standardne naprave USB1.1 in USB2.0, kot
so strojna oprema, U-diski in digitalni fotoaparati itd.
Hkrati pa lahko pregledujete slike, poslušate glasbo in uživate
v datotekah, kot so MPEG1, MPEG2, MPEG4, DAT itd.
Predstavitev funkcij tipk daljinskega upravljalnika
Tipka DMP: S pritiskom te tipke lahko vstopite v začetni
vmesnik večpredstavnostnega predvajalnika.
Tipka „II: S pritiskom te tipke lahko preklapljate med
predvajanjem in prekinitvijo.
Tipka n: Izhod iz trenutnega stanja.
Tipka DMP Display: To tipko pritisnite za prikaz informacij
v tem stanju.
Tipka ƒƒ: Previjanje filma naprej ob predvajanju datotek AV.
Tipka „„: Previjanje filma nazaj ob predvajanju datotek AV.
Tipka ƒ
I ƒ: Predvajanje predhodne datoteke ob poslušanju
glasbe ali predvajanju datotek AV.
Tipka „„l: Predvajanje naslednje datoteke ob poslušanju
glasbe ali predvajanju datotek AV.
Tipka OK: To tipko pritisnite za potrditev izbora ali
operacije.
Tipka / V : Premikanje kazalke navzgor/navzdol.
Tipka
: Vrnitev na prejšnjo vsebino.
Tipka
: Vstop v podrazredne vsebine.
V
<
>
Pregledovanje slik
Glavni vmesnik DMP
Izbirate in pregledujete lahko slike, shranjene v pomnilniški
napravi.
1.Pritisnite tipko [DMP] za vstop v glavni vmesnik DMP in
na zaslonu se bo prikazala vsebina pomnilniške naprave.
2.Pritisnite tipki [ /OK] za vstop, datoteke lahko izbirate s
pritiskanjem tipk [ / V].
3.Pritisnite tipki [ /OK] za pregledovanje slik.
>
>
20
V
ã
Funkcija digitalne večpredstavnosti
None
Pause
ã
4. Ko pregledujete slike, lahko pregledovanje ustavite s
pritiskom [►II]/[rdeče] tipke, nastavite čas intervala
preklapljanja slik s pritiskom [zelene] tipke, nastavite
način prikaza slike na zaslonu s pritiskom [rumene]
tipke in si ogledate informacije o fotografiji s pritiskom
[modre] tipke.
5. Pritisnite tipko [n] za izhod.
Short
Duration
Effect
Info
Uživanje v glasbi
Izbirate in brskate lahko po skladbah, shranjenih v
pomnilniški napravi.
1. Pritisnite tipko [DMP] za vstop v glavni vmesnik DMP in
na zaslonu se bo prikazala vsebina pomnilniške naprave.
2. Pritisnite tipki [ /OK] za vstop, datoteke lahko izbirate s
pritiskanjem tipk [ / V].
3. Pritisnite tipki [ /OK] za predvajanje datotek mp3.
4. Med poslušanjem glasbe lahko prilagodite glasnost s
pritiskom tipk [ / ], predvajate predhodno/naslednjo
skladbo s pritiskom tipk [ƒƒ / „„], lahko se vrnete na
začetek skladbe s pritiskom tipke [n], nastavite lahko
tudi kroženje s pritiskom [rdeče] tipke, zvočne učinke s
pritiskom [zelene] tipke in si ogledate informacije o glasbi
s pritiskom [modre] tipke.
5. Pritisnite tipko [n] za izhod.
>
>
<>
V
Repeat
Info
Predvajanje datotek AV
1. Pritisnite tipko [DMP] za vstop v glavni vmesnik DMP in
na zaslonu se bo prikazala vsebina pomnilniške naprave.
2. Pritisnite tipki [ /OK] za vstop, datoteke lahko izbirate s
pritiskanjem tipk [ / V].
3. Pritisnite tipki [ /OK] za predvajanje datoteke mp3.
4. Med ogledom filma lahko prilagodite glasnost s pritiskom
tipk [ / ], predvajate predhodni/naslednji posnetek s
pritiskom tipk [ƒƒ / „„], nastavite lahko tudi kroženje s
pritiskom [rdeče] tipke, način slike s pritiskom [zelene]
tipke in si ogledate informacije o filmu s pritiskom [modre]
tipke.
5. Pritisnite tipko [n] za izhod.
>
>
<>
Repeat
Picture Mode
Info
21
V
ã
Shuffle
Funkcija digitalne večpredstavnosti
Pomembno:
1. Vrata USB digitalnega večpredstavnostnega predvajalnika podpirajo večino U-diskov. Če
pride do neznanega pojava, to ne pomeni, da se je pokvarila ta naprava, temveč je povezano z
gonilnikom opreme.
2. Napetost v vratih USB te enote je 5 V, najvišji tok pa 500 mA. Ker se lahko specifikacije
določenih pomnilniških naprav razlikujejo od standardnega dogovora za priključke USB, to lahko
vpliva na pravilno prepoznavanje večpredstavnostnega predvajalnika. To je del običajnega načina
delovanja.
3. Prav tako se zaradi razlik v opremi in pomnilniški zmogljivosti razlikuje tudi čas, ki ga za branje
podatkov potrebuje digitalni večpredstavnostni predvajalnik. Hitrost branja podatkov se lahko
začasno zniža. To ne pomeni, da se je enota pokvarila.
4. Če naprava ne prepoznava pravilno datotek z U-diska, ga lahko poskusite formatirati kot
datotečna sistema FAT in NTFS.
5. Pomnilniške opreme ne smete odstranjevati, ko TV sprejemnik iz nje bere vsebino.
6. Nekaterih slik velike ločljivosti naprava morda ne bo prepoznala ali nekateri ukazi ne bodo
pravilno delovali, npr. povečava ali sukanje.
7.Vstop v glavni meni v viru DMP s pritiskom tipke MENU ni mogoč; pritisnite tipko SOURCE, da
najprej izberete drugi vir.
8.Ko sistem izvaja zadnjo operacijo, ne pritiskajte funkcijskih tipk, ker bo to vplivalo na hitrost
obdelave sistema.
9.Vrata USB digitalnega večpredstavnostnega predvajalnika ne podpirajo datotek standarda 720p.
22
Dodatek
ã
Specifikacije
Ime modela
LHDNI9V68UK
Dimenzije
Brez stojala
800x316x73
(ŠxVxG)(mm)
S stojalom
468x356x178
Teža (kg)
Brez stojala
4
S stojalom
Plošča LCD
6
47
Najmanjša velikost (diagonala)
Ločljivost zaslona
1366x768
Poraba energije
40 W
Zvočna moč
1,8 W+1,8 W
Napajanje
Glejte nalepko za tehnične navedbe
Sprejemni sistemi
RF
PAL, SECAM, B/G/D/K/L/L’
AV
PAL, SECAM, NTSC
Komponentni vhod
480I, 480P, 576I, 576P
720P/50 Hz, 720P/80 Hz., 1080I/50 Hz, 1080I/60 Hz
Vhod VGA
VGA (640x480 60 Hz), SVGA (800x600 60 Hz)
XGA (1024x768 60 Hz)
Vhod HDMI
RGB/60 Hz (640x480, 800x600, 1024x768)
YUV/50 Hz (576P, 720P, 1080I)
YUV/60 Hz (480I,480P, 720P, 1080I)
23
Dodatek
ã
Odpravljanje težav
Ko pri TV sprejemniku opazite težave, ga lahko poskušate izklopiti in nato ponovno vklopiti.
Lahko pa si pomagate tudi z naslednjo razpredelnico. Če težave še vedno ni mogoče odpraviti, se
obrnite na serviserja.
Ni zvoka ali slike
1. Preverite, ali je napajalni vod priključen v
vtičnico in ali je v njej električna napetost.
2. Preverite, ali ste pritisnili tipko za vklop/izklop na
TV sprejemniku ali daljinskem upravljalniku.
3. Preverite nastavitev svetlosti in kontrasta slike.
4. Preverite glasnost.
Slika je običajna,
a ni zvoka
1. Preverite glasnost.
2. Preverite, ali je nastavljen način izklopa zvoka.
Ni slike
ali pa je črno-bela
1. Prilagodite nastavitev slike.
2. Preverite barvni sistem.
Prihaja do motenj
slike in zvoka
1. Poskušajte najti napravo, ki vpliva na TV
sprejemnik in jo postavite stran od njega.
2. Poskusite vtakniti vtič TV sprejemnika v drugo
vtičnico.
Nejasna ali snežena slika
1. Preverite usmerjenost, položaj in priključitev
antene.
2. Prilagodite usmerjenost antene ali pa
ponastavite ali opravite fino nastavitev kanala.
Daljinski upravljalnik ne deluje
1. Zamenjajte bateriji v daljinskem upravljalniku.
2. Očistite zgornji del daljinskega upravljalnika
(oddajno okence).
3. Preverite kontakte baterij.
4. Preverite, ali je med daljinskim upravljalnikom in
zaslonom kakšna ovira.
5. Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni.
Pas čez sliko ali tresenje slike
Preverite, ali je v bližini vir, ki povzroča motnje, kot
je naprava ali električno orodje.
Ohišje TV sprejemnika občasno »zaškrta«
ã
Včasih se zaradi sprememb sobne temperature
ohišje televizije razteza ali krči, kar povzroča
ta zvok. To ne pomeni, da se je TV sprejemnik
pokvaril.
Dodatki
Daljinski upravljalnik ...................1
Navodila za uporabo ...................1
Suha baterija . .............................2
24
315962325
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement