Electrolux ETV45000X User manual

Electrolux ETV45000X User manual
Televizor LCD
MANUALUL UTILIZATORULUI
Înainte de a folosi televizorul citiţi cu atenţie
acest manual şi păstraţi-l pentru a putea fi
consultat cu altă ocazie.
LHDN19V68UK
NR. reper.:IES09
Română
Cuprins
Avertismente şi instrucţiuni importante privind siguranţa utilizatorului şi
protecţia mediului --------------------------------------------------------------------------------------------------2
Avertismente şi instrucţiuni importante privind siguranţa utilizatorului --------------------------------2
Protecţia mediului --------------------------------------------------------------------------------------------------4
Instalarea ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
Instrucţiuni de instalare a suportului ---------------------------------------------------------------------------5
Identificarea butoanelor şi conectorilor televizorului -------------------------------------------------------6
Conectarea cu alte dispozitive ----------------------------------------------------------------------------------8
Utilizarea telecomenzii - --------------------------------------------------------------------------------- 11
Identificarea butoanelor telecomenzii ----------------------------------------------------------------------- 11
Scurte operaţiuni cu telecomanda - -------------------------------------------------------------------------- 12
Operaţiuni principale-------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Activarea/dezactivarea ------------------------------------------------------------------------------------------ 13
Schimbarea posturilor/modificarea volumului sonor ----------------------------------------------------- 13
Startup Menu (Meniul de pornire)----------------------------------------------------------------------------- 13
Selectarea sursei de semnal ---------------------------------------------------------------------------------- 14
Modificarea modurilor imaginii -------------------------------------------------------------------------------- 14
Modificarea modurilor sonore --------------------------------------------------------------------------------- 14
Stop cadru ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Anularea sonorului ----------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Setarea cronometrului pentru dezactivare automată ---------------------------------------------------- 14
Modificarea raportului de aspect - ---------------------------------------------------------------------------- 14
Ghidul electronic pentru programe (EPG) ------------------------------------------------------------------ 14
Modificarea setărilor televizorului ----------------------------------------------------------------------- 15
Setarea posturilor ------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
Setarea imaginii --------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Setarea sunetului ------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Setarea ecranului ------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Setarea funcţiilor -------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
Control parental --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Funcţia multimedia digitală --------------------------------------------------------------------------------- 20
Scurtă prezentare a funcţiei - ---------------------------------------------------------------------------------- 20
Prezentarea funcţiilor butoanelor telecomenzii ----------------------------------------------------------- 20
Răsfoirea imaginilor ---------------------------------------------------------------------------------------------- 20
Ascultarea fişierelor muzicale --------------------------------------------------------------------------------- 21
Redarea fişierelor AV -------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Anexă ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Specificaţii ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Detectarea defecţiunilor - --------------------------------------------------------------------------------------- 24
Accesorii ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24
1
Avertismente şi informaţii importante privind siguranţa utilizatorului
ã
Avertismente şi informaţii importante privind siguranţa utilizatorului
Avertismente
Simbolul fulgerului cu săgeată în interiorul unui triunghi avertizează utilizatorul cu privire
la existenţa unei tensiuni periculoase în interiorul aparatului.
Simbolul fulgerului cu semnul exclamării în interiorul unui triunghi avertizează utilizatorul
cu privire la o instrucţiune importantă referitoare la produs.
♦ Instrucţiuni generale.
Atenţie: Anterior utilizării produsului citiţi cu atenţie instrucţiunile următoare.
Tensiunea şi semnalul --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pentru evitarea deteriorării televizorului, înainte de începerea unei reprize de ploaie,
scoateţi ştecărul din priză sau cablul antenei din mufă. Nu atingeţi firul conductor al antenei.
Dacă urmează să nu utilizaţi produsul un timp îndelungat, scoateţi-l din priză.
u Nu presaţi cablul de alimentare electrică şi cablul antenei cu alte obiecte.
u Nu suprasolicitaţi priza electrică. În caz contrar se poate produce un incendiu.
u Nu expuneţi circuitul electric la temperaturi ridicate.
u Dacă antena exterioară este lăsată afară o perioadă îndelungată, calitatea imaginii
televizorului se poate deteriora. Verificaţi şi înlocuiţi regulat antena.
Instrucţiuni de protecţie şi întreţinere a ecranului LCD ---------------------------------------------------------------------- Ecranul LCD este un produs de înaltă tehnicitate, compus din câteva milioane de
tranzistoare. Pe panoul LCD pot apărea pete întunecate sau luminoase. Reţineţi că acest
lucru este normal şi nu afectează funcţionarea generală. Întreţinerea incorectă va duce la
deteriorarea ecranului LCD, fapt care va afecta calitatea imaginii, astfel încât trebuie să
acordaţi atenţie următoarelor aspecte:
Nu curăţaţi ecranul cu solvenţi organici, precum alcool, benzină, etc. sau agenţi chimici
precum produsele acide, alcaline, etc.
Nu curăţaţi ecranul cu niciun tip de detergent.
După oprirea televizorului, dacă este necesar, pentru a proteja ecranul în mod
corespunzător îl puteţi curăţa cu o lavetă curată şi moale, dar curăţarea repetată şi
insistentă este interzisă.
Este posibil ca ecranul să fie deteriorat dacă suprafaţa acestuia este atinsă direct cu
degetele. Nu apăsaţi suprafaţa LCD, deoarece este sensibilă şi vulnerabilă.
u Nu atingeţi ecranul LCD cu obiecte dure. Ecranul se poate zgâria uşor.
Produsul ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Nu dezasamblaţi nicio componentă a produsului. În caz contrar acesta poate fi deteriorat
sau sănătatea dumneavoastră poate fi afectată. Garanţia produsului va fi anulată.
u Dacă apar sunete sau mirosuri anormale sau dacă există sunet fără imagine, opriţi
televizorul, scoateţi-l din priză imediat şi adresaţi-vă tehnicienilor noştri profesionişti.
Nu îndepărtaţi capacul din partea din spate. Reglajele şi verificările interioare ale aparatului
trebuie efectuate exclusiv de către tehnicieni profesionişti.
u Pentru a nu împiedica evacuarea căldurii din aparat, nu acoperiţi sau blocaţi orificiile de
radiere a căldurii.
2
Avertismente şi informaţii importante privind siguranţa utilizatorului
ã
Avertismente şi informaţii importante privind siguranţa
utilizatorului
u Nu introduceţi şi nu atingeţi interfaţa de semnal sau orificiile de radiere a căldurii cu
obiecte dure, metalice sau lichid pentru a nu provoca un scurt-circuit sau deteriorarea
produsului.
Întreţinerea -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Nu curăţaţi acest aparat cu uleiuri volatile sau diluant, care pot deteriora sau distruge
carcasa aparatului sau finisajul acesteia.
u În cazul în care carcasa este murdară, curăţaţi-o cu o lavetă moale îmbibată în soluţie de
apă cu detergent neutru.
u În cazul în care în componenţa vopselelor corpului de mobilier pe care este pus televizorul
există substanţe precum solvenţii sau uleiurile de natură organică, etc., este posibilă
producerea unei reacţii chimice între perna din cauciuc situată la baza televizorului şi
substanţele respective, care pot provoca o coroziune uşoară a corpului de mobilier. Astfel,
se recomandă ca utilizatorul să pună întâi un strat din material protector (carton, sticlă,
etc) pe corpul de mobilier şi apoi televizorul deasupra acestuia.
Condiţii de amplasare ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Suprafeţe uniforme şi stabile
X În locuri situate sub acţiunea solară directă sau în apropierea surselor de căldură
X Locuri slab ventilate
X Locuri apropiate de sobe sau locuri în care apa, uleiul sau fumul poate pătrunde uşor
X Locuri în care orificiile de ventilaţie sunt închise
X Locuri instabile
X Locuri expuse la vibraţii
X Locuri expuse la praf sau umezeală
X Locuri expuse la temperaturi înalte
Utilizarea televizorului ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Priviţi la televizor de la o distanţă corespunzătoare, care, în mod ideal, este de 5 până la 7
ori mai mare decât înălţimea LCD-ului.
u Iluminarea camerei trebuie să fie la un nivel suficient pentru a putea citi un ziar.
u Volumul sonor trebuie reglat astfel încât să nu deranjeze vecinii, în special în timpul nopţii
Alte aspecte -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Pentru încărcarea, descărcarea şi deplasarea aparatului se recomandă să fie două
persoane; încercaţi să evitaţi coliziunile în timpul transportului şi protejaţi în special ecranul
LCD.
u Dacă atingeţi ecranul LCD la oprirea televizorului, este posibil să simţiţi un uşor şoc
electric. Acesta este de natură electrostatică şi nu vă afectează sănătatea.
Acordaţi o atenţie deosebită următoarelor aspecte ------------------------------------------------------------------------------u Informaţiile conţinute în acest manual pot fi modificate fără preaviz.
u Toate celelalte denumiri de produse menţionate în acest manual sunt logotipuri sau mărci
comerciale ale deţinătorilor respectivi.
3
Avertismente şi instrucţiuni importante privind
siguranţa utilizatorului şi protecţia mediului
ã
Protecţia mediului
WEEE (deşeuri de echipamente electronice şi electrocasnice)
Directivele Europene 2002/96/CE şi 2003/108/CE
u Simbolul unui coş de gunoi barat înseamnă că acest aparat nu
poate fi aruncat împreună cu deşeurile menajere obişnuite. Unele
componente pot fi dăunătoare mediului.
u Nu aruncaţi aparatul împreună cu deşeurile menajere, nu-l depozitaţi
într-un loc public sau în orice altă zonă care nu este destinată acestui
scop.
Pentru informaţii suplimentare adresaţi-vă autorităţilor locale.
u Acest aparat necesită tratarea specifică deşeurilor pentru fiecare
componentă.
u Colectarea selectivă a deşeurilor de produse electronice face posibilă
reducerea numărului de substanţe periculoase care nu sunt reciclate,
contribuind astfel la protecţia mediului.
ROHS (reducerea substanţelor periculoase)
Directiva Europeană 2002/95/CE
u Această directivă Europeană limitează utilizarea substanţelor
periculoase şi riscante nereciclabile sau a celor pentru care
reciclarea este dificilă.
u Astfel este posibilă reciclarea facilă a EEE şi se contribuie la
protecţia mediului.
u Substanţele incluse în acest produs respectă prevederile directivei
RoHS.
Bateria
u Nu aruncaţi bateria împreună cu deşeurile menajere obişnuite.
Aruncaţi-o în zona de colectare corespunzătoare. Nu aruncaţi bateria
în foc.
u Nu amestecaţi tipuri diferite de baterii. Nu combinaţi bateriile vechi cu
unele noi.
u Îndepărtaţi imediat o baterie supraîncălzită pentru a preveni
scurgerea acidului în compartimentul aferent.
u Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi telecomanda un timp îndelungat,
scoateţi bateriile.
4
Instalarea
ã
Instrucţiuni de instalare a suportului
1. P
entru a nu deteriora televizorul şi a nu provoca vătămări persoanelor, puneţi pe masă
o suprafaţă moale care poate suporta greutatea integrală a televizorului.
2. Puneţi televizorul pe aceasta, cu ecranul LCD în jos.
3. Scoateţi suportul şi fixaţi-l corespunzător pe televizor, apoi aliniaţi complet orificiile suportului
cu cele ale televizorului.
4. Fixaţi suportul pe baza televizorului cu şuruburile.
5. Ridicaţi televizorul şi aduceţi-l în poziţia corespunzătoare vizionării.
şurub
suport
Notă:
Cifrele de mai sus au exclusiv rol de referinţă. Pentru stabilirea valorilor corecte raportaţivă direct la aparat.
Trebuie fixat câte un şurub în fiecare dintre orificiile suportului!
5
Instalarea
ã
Identificarea butoanelor şi conectorilor televizorului
Notă: Cifrele de mai jos au exclusiv rol de referinţă. Pentru stabilirea valorilor corecte raportaţi-vă
direct la aparat.
MENU
source
vol s
vol t
ch s
ch t
NR.
TV (faţă)
Descriere
1
Menu (meniu)
Afişaţi meniul pe ecran (OSD) sau părăsiţi meniul OSD cu Exit (ieşire).
2
Source
(sursă)
Selectaţi sursa semnalului de intrare. Pentru a deschide lista surselor
apăsaţi Source (sursă).
3
VOL s/VOL t
(volum)
Ridicaţi sau coborâţi nivelul sonor. În meniul OSD, apăsaţi aceste
butoane pentru a vă deplasa pe orizontală sau pentru a regla o funcţie.
4
CHs/CHt
(canal)
Selectaţi următorul canal pe frecvenţă mai înaltă sau mai joasă. În
meniul OSD, apăsaţi aceste butoane pentru a vă deplasa pe verticală.
5
(Standby)
Apăsaţi acest buton pentru a porni sau opri televizorul (modul standby).
6
Senzorul
telecomenzii
recepţionează semnalele telecomenzii. Nu îl blocaţi.
7
Indicatorul
de alimentare
electrică
Indică dacă televizorul este pornit sau în modul standby.
8
Comutatorul
electric
Porneşte şi opreşte alimentarea electrică de la reţea.
6
Instalarea
L
PB
video
Y
comp
PCMCIA
USB
HDMI
VGA
PC AUDIO
SCART
7
OPTICAL
HEADPHONE
PR
Identificarea butoanelor şi conectorilor televizorului
R
ã
ANT 75 Ω
Instalarea
ã
Conectarea cu alte dispozitive
Avertisment: Anterior conectării televizorului la orice alt dispozitiv, scoateţi din priză
cablurile de alimentare ale televizorului şi dispozitivului electronic.
Nu toate mufele sunt prezente pe tipul de televizor pe care-l aveţi. Mufele corespunzătoare
sunt prezentate în secţiunea “Identificarea butoanelor şi conectorilor televizorului”.
1. Se conectează antena sau cablul TV
Pentru o calitate optimă a imaginii, se recomandă cu tărie să utilizaţi de o antenă externă sau de
cablu TV.
Notă:
n Pentru eliminarea interferenţelor provocate de nepotrivirea impedanţelor, se recomandă
utilizarea cablului coaxial (75Ω).
n Cablul antenei nu trebuie să fie legat de cablul de alimentare.
n La utilizarea cablului TV, introduceţi conectorul cablului coaxial (75Ω) direct în mufa antenei.
2. Conectarea la dispozitive AV
n Conectaţi cablul Video RCA în partea din spate a televizorului, iar celelalte capete ale
acestuia la dispozitivul A/V extern corespunzător, precum VCR, DVD sau STB.
n Conectaţi cablurile audio RCA la mufele audio “R” (dreapta) şi “L” (stânga) din partea din
spate a televizorului, iar celelalte capete ale acestora la mufele de ieşire audio corespunzătoare
de pe dispozitivul A/V.
Intrare video (video compozit) transmite semnalul video ca semnal unic.
comp
Roşu
VCD, DVD, STB, etc.
Alb
Galben
8
Instalarea
ã
Conectarea cu alte dispozitive
Video component (Y, Pb, Pr) transmite semnalul video ca semnale separate Y, Pb, Pr. Utilizaţi
această conexiune pentru semnale video de înaltă-definiţie provenite de la DVD-uri sau alte
echipamente.
n Conectaţi cablurile component video şi audio la mufele corespunzătoare (“PR/CR”, “PB/CB”,
“Y”) din partea din spate a televizorului, iar celelalte capete ale acestora la mufele de ieşire a
semnalului de pe sistemele PVR sau DVD.
n Mufele Y, PB/CB şi PR/CR de pe dispozitive (PVR sau DVD) sunt uneori marcate Y, B-Y şi
R-Y sau Y, CB şi CR. (Culorile mufelor şi cablurilor trebuie să fie aceleaşi la ambele dispozitive).
Audio stânga
Audio dreapta
Roşu
Alb
Roşu
PR/CR
Albastru
PB/CB
Verde
DVD cu conectori component
Y
3. Conectarea dispozitivelor la interfaţa HDMI
HDMI transmite un semnal digital integral şi reprezintă alegerea recomandată pentru redarea
unei surse digitale precum DVD sau DVR. Pentru conexiunile HDMI - HDMI nu este necesară
conectarea audio.
n Cablul HDMI conectat la mufa HDMI a televizorului.
HDMI
Echipament cu conector de ieşire HDMI
(precum playere DVD, STB, etc.)
4. Conectarea dispozitivelor la interfaţa USB
Acest aparat dispune de o interfaţă USB standard şi poate fi conectat la dispozitive prevăzute cu
conectori standard USB1.1 şi USB2.0, precum componentele hardware, dispozitive de memorie
USB şi camere digitale.
n Puteţi utiliza cablul USB sau cupla direct dispozitivul USB în portul USB din partea laterală a
televizorului.
USB
9
Instalarea
ã
Conectarea cu alte dispozitive
PC AUDIO
VGA
5. Conectarea la calculator
n Conectaţi cablul D- Sub la mufa “VGA” din partea din spate a televizorului, iar celălalt capăt al
cablului la placa video a calculatorului.
n Conectaţi cablul audio stereo la mufa “PC AUDIO ” din partea din spate a televizorului, iar
celălalt capăt al cablului la mufa de ieşire audio a calculatorului.
Calculator
HEADPHONE
6. Conectarea căştilor
n Cuplaţi conectorul căştilor la televizor.
n Volumul sunetului în căşti este reglat automat în funcţie de volumul televizorului.
Căşti
COAXIAL
(OPTICAL)
7. Dispozitiv audio optic
Conectaţi dispozitivele audio optice la această mufă (este necesar un cablu cu fibră optică Toslink).
Notă: exclusiv pentru ieşire DTV şi HDMI.
8. Conectarea dispozitivelor la interfaţa SCART
Această conexiune asigură cuplarea convenabilă a conectorilor de semnal multiplu între televizor
şi echipamentele video. Date tehnice:
n Scart 1: Intrare RGB, intrare/ieşire CVBS
n Scart 2: intrare/ieşire CVBS
SCART
10
Utilizarea telecomenzii
ã
Identificarea butoanelor telecomenzii
Source (sursă): selectarea sursei de semnal
Still (fix): stop cadru
Mute (mut): anularea sonorului
POWER (alimentare): activare/dezactivare
Sound (sunet): selectare mod sonor
Picture (imagine): selectare mod imagine
Funcţie specială
Număr post:
selectare directă a posturilor
Funcţie specială
Funcţie specială
Menu (meniu): accesare meniu principal
/revenire la meniul anterior
Funcţie specială
Exit (ieşire): părăsire meniu actual
: deplasare cursor în sus
>: deplasare cursor la dreapta
V
<: deplasare cursor la stânga
OK: confirmare acţiune
V:deplasare cursor în jos
VOL+: creştere volum sonor
VOL- : scădere volum sonor
Sleep (somn): reglare interval pentru dezactivare automată
Text: activare/dezactivare teletext
COMP: selectare sursă componentă
Lang.: select limbă semnal TV digital
I / Π: funcţionare mono/stereo
CH+: comutare un post în plus
CH- : comutare un post în minus
Subtitle (subtitrare): subtitrare programe
EPG: ghid electronic pentru programe
TV: selectare sursă TV
FAV: editare posturi favorite
Recall (revenire): revenire la programul vizionat anterior
lnfo: informaţii despre starea curentă
Zoom (transfocare): reglare raport transfocare
Butoane funcţii multimedia
(consultaţi pagina 20)
Notă:
1. Consultaţi aspectele practice.
2. Marcajele adiacente unora dintre butoane indică faptul că butoanele respective pot avea alocate
funcţii diferite în moduri diferite.
3. Butoanele roşu/verde/galben/albastru sunt utilizate pentru funcţii speciale.
11
Utilizarea telecomenzii
ã
Scurte operaţiuni cu telecomanda
Înlocuirea bateriilor
1. Deschideţi capacul compartimentului pentru baterii situat pe spatele telecomenzii.
2. Introduceţi două baterii AAA (1,5V). Potriviţi marcajele “+” şi “-” de pe baterii cu cele similare
din compartiment.
3. Închideţi capacul compartimentului.
Notă:
1. Dacă telecomanda nu funcţionează normal sau nu poate comanda televizorul, înlocuiţi
bateriile.
2. Dacă nu utilizaţi telecomanda un timp îndelungat, scoateţi bateriile.
Raza de acţiune efectivă a telecomenzii
1. Distanţa telecomenzii faţă de televizor: 8 metri în faţa acestuia.
2. Unghiul telecomenzii faţă de televizor: dacă este considerat senzorul de infraroşu al
televizorului ca punct de vârf, la 6 metri distanţă, unghiul de control (stânga-dreapta) va fi de
30 de grade, iar unghiul vertical (sus-jos) va fi tot de 30 de grade.
12
Operaţiuni principale
ã
Activarea/dezactivarea
1. Conectaţi cablul de alimentare a televizorului la priza electrică.
2. Apăsaţi comutatorul electric de pe televizor. Când televizorul a pornit, apăsaţi butonul Power
(alimentare) de pe telecomandă, iar televizorul va trece în standby. Dacă reapăsaţi acest
buton veţi putea viziona programele TV în modul obişnuit.
3. Pentru dezactivarea televizorului apăsaţi din nou comutatorul electric.
Notă:
Pentru a economisi energie, treceţi televizorul în standby dacă nu îl utilizaţi o scurtă perioadă de
timp. Dacă televizorul nu va fi utilizat mai mult timp, dezactivaţi-l din comutatorul electric.
Dacă ulterior dezactivării, televizorul este reactivat dar funcţionează anormal, opriţi-l şi aşteptaţi
minim 5 secunde înainte de a-l reporni.
ã
Schimbarea posturilor/modificarea volumului sonor
1. Pentru schimbarea canalelor apăsaţi butoanele [CH+ / CH-] de pe telecomandă.
(Pentru creşterea sau reducerea volumului apăsaţi butoanele [VOL+ / VOL-]).
2. De asemenea, pentru schimbarea canalelor puteţi apăsa şi butoanele [CHs/t] de pe
panoul frontal al televizorului. (Pentru creşterea sau reducerea volumului apăsaţi butoanele
[VOLs/t]).
3. Pentru afişarea posturilor memorate apăsaţi butoanele numerice corespunzătoare de pe
telecomandă.
Notă:
Schimbarea posturilor se poate face şi prin apăsarea directă a cifrei aferente programului. Dacă
doriţi să alegeţi un număr de program format dintr-o cifră între 1 şi 9 apăsaţi direct butonul
respectiv. Dacă doriţi să selectaţi un număr de program format din două sau trei cifre, intervalul
dintre două apăsări succesive nu trebuie să depăşească 3 secunde.
ã
Startup Menu (Meniul de pornire)
La prima utilizare a televizorului, pe ecran va fi afişat un meniu
Startup Menu
similar celui prezentat în partea dreaptă.
1) Apăsaţi butoanele [ / V ] pentru a selecta OSD language (limba de
OSD language English
afişare) pentru meniul Startup Menu (meniu de pornire).
Country
UK
2) Apăsaţi butoanele [ >/OK ] pentru a accesa submeniul OSD
Use Mode Home Mode
language (limba de afişare).
3) Apăsaţi butoanele [ / V ] pentru a selecta limba, apoi apăsaţi [OK]
Auto Install
pentru a confirma.
Select
Enter
Exit
4) În mod similar puteţi configura şi alte opţiuni.
Notă:
După căutarea programelor meniul nu va fi afişat.
Dacă doriţi să selectaţi acest meniu urmaţi instrucţiunile de mai jos:
1) Apăsaţi butonul [ Menu ] (meniu) pentru a accesa meniul principal.
2) Apăsaţi butoanele [ / V ] pentru a selecta opţiunea Function (funcţie).
3) Apăsaţi butoanele [ >/OK ] pentru a accesa submeniul Function (funcţie).
4) Apăsaţi butoanele [ / V ] pentru a selecta opţiunea Startup Menu (meniu de pornire).
5) Apăsaţi butoanele [ </> ] pentru a selecta Off/On (activare/dezactivare).
6) Dacă selectaţi butonul On (activare), puteţi selecta Menu Language (setare limbă).
V
V
V
V
13
Operaţiuni principale
ã
Selectarea sursei de semnal
Alegeţi sursa semnalului curent pentru imaginea principală. Mai întâi apăsaţi butonul [Source] (sursă)
pentru a afişa sursele de semnal. Apăsaţi butoanele [ / V ] pentru a selecta sursa pe care doriţi s-o
introduceţi, apoi apăsaţi butonul [>/OK] pentru a confirma.
V
ã
Modificarea modurilor imaginii
Imaginea poate fi setată pe Bright (luminos), Standard, Soft (moale) şi User (definită de utilizator). În
acest mod poate fi realizat un anumit efect de afişare a imaginii prin reglarea luminozităţii, contrastului şi
culorii, etc.
ã
Modificarea modurilor sonore
Sunetul poate fi setat pe Music (muzică), Standard, Speech (discurs) şi User (definit de utilizator). În
acest mod se realizează un efect sonor special prin reglarea egalizatorului. Dacă opţiunea SRS TSXT
este “on” (activă), modul sonor este invalid.
ã
Stop cadru
Prin apăsarea acestui buton, imaginea în mişcare este oprită.
ã
Anularea sonorului
Pentru a anula sonorul apăsaţi butonul [Mute] (mut). Pentru revenirea sonorului apăsaţi din nou acelaşi
buton. Această funcţie este utilizată pentru dezactivarea temporară a sonorului.
ã
Setarea cronometrului pentru dezactivare automată
Televizorul poate fi setat astfel încât să intre în standby automat. Apăsaţi repetat acest buton pentru a
alege modul corespunzător pentru dezactivare automată. Ceasul va indica timpul rămas până când
televizorul intră în standby. Modurile de dezactivare automată sunt următoarele: Off (inactiv)10 minute-20 minute-30 minute... 120 minute.
ã
Modificarea raportului de aspect
Aparatul dispune de diferite moduri de afişare, în funcţie de sursele de semnal. Apăsaţi butonul Zoom
(transfocare), inclusiv “Auto” (automat), “Full Screen” (ecran complet), “Normal”, “Zoom 1 “
(transfocare 1), “Zoom 2” (transfocare 2), “Smart Zoom” (transfocare inteligentă), “Dot to Dot” (punct la
punct).
¸ Normal: prezintă imaginile în formatul standard 4:3 în centrul televizorului, cu bare laterale
întunecate.
¸ Full Screen (ecran complet): acest mod afişează imaginea transmisă de sursa de semnal astfel încât
să umple ecranul.
¸ Zoom 1 (transfocare 1): extinde proporţional imaginea TV, dar taie din partea de sus şi de jos a
acesteia pentru a încăpea pe ecran. Sunt eliminate barele întunecate.
¸ Zoom 2 (transfocare 2): măreşte mai mult centrul imaginii şi decupează mai mult din partea de sus şi
de jos.
¸ Smart Zoom (transfocare inteligentă): similar modului 16:9, dar afişează mai mult din părţile laterale.
¸ Dot to Dot (punct la punct): Prezintă imaginea la dimensiunea reală.
Notă: opţiunea de transfocare diferă în funcţie de sursa de semnal.
ã
EPG
EPG: Ghidul electronic pentru programe. Cu ajutorul acestuia puteţi vedea informaţiile asociate
programului.
14
Modificarea setărilor televizorului
ã
Setarea posturilor
1 Apăsaţi butonul Menu (meniu) pentru a fi afişat meniul
principal.
Channel
Manual Install
Auto Install
Fine Tune
Edit Programme
Cl
V
2 Apăsaţi butoanele [ / V] pentru a selecta un program.
3 Apăsaţi butonul [>/OK] pentru a accesa meniul Channel
(post).
V
Select
Enter
Exit
4 Apăsaţi butoanele [ / V] pentru a selecta o opţiune,
apoi [>/OK] pentru accesarea acesteia sau [</>]
pentru reglarea opţiunii.
5 După ce terminaţi, apăsaţi butonul Menu (meniu) pentru
a închide meniul.
Opţiunile disponibile sunt:
n Manual Install (instalare manuală): începeţi căutarea manuală a posturilor. Anterior
efectuării unei căutări manuale, setaţi sistemul color şi sistemul de sunet. Frecvenţa iniţială a
căutării manuale nu poate fi reglată, iar valoarea acesteia se schimbă automat, simultan cu
banda de frecvenţă sau cu numărul postului.
n Auto Install (instalare automată): căutarea automată a posturilor. Anterior efectuării unei
căutări automate a posturilor, puteţi alege ţara în care vă aflaţi.
n Fine Tune (acord fin): reglarea fină a frecvenţei pentru obţinerea unui efect perfect.
n Edit programme (editare program): editare programe, inclusiv:
¸Redenumire: pentru modificarea numelui programului selectat apăsaţi butonul verde.
Apăsaţi butoanele [ / V] pentru a schimba caracterele numelui. Pentru salvarea numelui
apăsaţi butonul verde, iar pentru anulare apăsaţi butonul roşu. Numele unui post nu poate
depăşi 6 caractere.
¸Exceptarea unui program: pentru selectarea acestei funcţii apăsaţi butonul galben. Dacă doriţi
să renunţaţi la activarea funcţiei, reapăsaţi butonul galben.
Programele setate nu vor mai fi afişate la apăsarea butoanelor de navigare printre programe
[CH+ / CH-] de pe telecomandă. Totuşi, acestea pot fi selectate direct prin apăsarea butoanelor
cu cifre corespunzătoare.
¸Aranjarea unui program: dacă doriţi să modificaţi ordinea programelor apăsaţi butonul [<];
pentru deplasarea în poziţia dorită apăsaţi butoanele [ / V], apoi [>] pentru confirmare.
n Cl: la introducerea cardului PCMCIA, puteţi vizualiza reperul CI. La introducerea cardului
PCMCIA şi a cardului inteligent corespunzător, puteţi viziona programul codat.
V
V
15
Modificarea setărilor televizorului
ã
Setarea imaginii
1 Apăsaţi butonul Menu (meniu) pentru a fi afişat meniul
principal.
Picture
Brightness
Contrast
Saturation
Sharpness
Colour Temp.
Enhanced Setting
V
3 Apăsaţi butonul [>/OK] pentru a accesa meniul Picture
(imagine).
Standard
V
Select
2 Apăsaţi butoanele [ / V] pentru a selecta Picture (imagine).
Enter
Exit
4 Apăsaţi butoanele [ / V] pentru a selecta o opţiune,
apoi [>/OK] pentru accesarea acesteia sau [</>] pentru
reglarea opţiunii.
5 După ce terminaţi, apăsaţi butonul Menu (meniu) pentru a
închide meniul.
Opţiunile disponibile sunt:
n Brightness (luminozitate): creşte luminozitatea pentru a adăuga mai multă lumină zonelor
întunecate ale imaginii. Scade luminozitatea pentru a adăuga tente mai întunecate zonelor
luminoase ale imaginii.
n Contrast: sporeşte contrastul imaginii pentru a regla zonele albe din aceasta. Reduce
contrastul imaginii pentru a regla zonele negre din aceasta.
n Saturation (saturaţie): reglează intensitatea culorilor.
n Sharpness (claritate): sporeşte nivelul de claritate pentru a obţine o imagine mai curată.
Reduce nivelul pentru a obţine o imagine mai uniformă.
n Colour Temp. (temperatură culori): selectează temperatura culorilor. Puteţi selecta
Standard, Warm (cald) sau Cool (rece).
n Enhanced Setting (reglaje avansate): accesează setările video avansate, printre care:
¸DNR: poate optimiza semnalul imaginii în timp şi spaţiu; reduce zgomotul parazitar
şi readuce semnalul la puritatea iniţială. Funcţia conţine patru opţiuni: Low (redus),
Standard, Strong (puternic) şi Off (dezactivat).
¸CTI: îmbunătăţirea limitată a culorii marginilor pentru o tranziţie mai clară
¸Flesh Tone (nuanţă piele): când este activată această funcţie, televizorul poate fi baza
conţinutului imaginilor, pentru corecţia culorilor.
¸Adaptive Luma Control (reglaj adaptiv luminozitate acromatică): acordează ecranul în
diverse scene prin reglarea dinamică a contrastului imaginii, pentru obţinerea unor efecte de
calitate superioară.
16
Setarea sunetului
ã
Setarea sunetului
Sound
Balance
Equalizer
Digital Sound Out
Auto
AVC
Off
Audio Language
English
Audio Language 2nd English
V
Enter
V
Select
1 Apăsaţi butonul Menu (meniu) pentru a fi afişat meniul
principal.
2 Apăsaţi butoanele [ / V] pentru a selecta Sound (sunet).
3 Apăsaţi butonul [>/OK] pentru a accesa meniul Sound
(sunet).
4 Apăsaţi butoanele [ / V] pentru a selecta o opţiune,
apoi [>/OK] pentru accesarea acesteia sau [</>]
pentru reglarea opţiunii.
5 După ce terminaţi, apăsaţi butonul Menu (meniu)
pentru a închide meniul.
Exit
Opţiunile disponibile sunt:
n Balance (balans): reglează separat volumul în difuzorul din stânga şi din dreapta.
n Equalizer (egalizator): slăbeşte sau creşte sunetul punctelor principale de frecvenţă.
n Digital Sound Out (ieşire sunet digital): stabileşte stilul sunetului digital redat.
n AVC: activează sau dezactivează controlul automat al volumului. Această opţiune păstrează
sursa audio între nişte limite prestabilite pentru a elimina vârfurile de volum.
n Audio Language (limbă audio): stabileşte limba audio principală.
n Audio Language 2nd (limbă audio 2): stabileşte limba audio secundară.
Modificarea setărilor televizorului
ã
Setarea ecranului
1 Apăsaţi butonul Menu (meniu) pentru a fi afişat meniul
principal.
Screen
Image Position
Phase Adjust
Clock Adjust
Auto Adjust
V
2 Apăsaţi butoanele [ / V] pentru a selecta Screen (ecran).
3 Apăsaţi butonul [>/OK] pentru a accesa meniul Screen
(ecran).
V
Select
Enter
Exit
4 Apăsaţi butoanele [ / V] pentru a selecta o opţiune,
apoi [>/OK] pentru accesarea acesteia sau [</>] pentru
reglarea opţiunii.
5 După ce terminaţi, apăsaţi butonul Menu (meniu) pentru
a închide meniul.
Opţiunile disponibile sunt:
n Image Position (poziţie imagine): reglează poziţia imaginii pe ecran prin apăsarea
butoanelor [ / V/</>].
n Phase Adjust (reglare fază): reglează faza ceasului pentru sincronizarea imaginii.
n Clock Adjust (reglare ceas): reglează ceasul utilizat pentru sincronizarea imaginii.
n Auto Adjust (reglare automată): reglează automat poziţia şi dimensiunea imaginii.
V
Notă: în funcţie de sursă, opţiunile diferă.
17
Modificarea setărilor televizorului
Setarea funcţiilor
1 Apăsaţi butonul Menu (meniu) pentru a fi afişat meniul
principal.
Function
English
On
Off
V
OSD Language
Blue Screen
Startup Menu
OSD Setting
Subtitle
Timer
Version Info
Factory Reset
Selectare
Select
2 Apăsaţi butoanele [ / V] pentru a selecta Function
(funcţie).
3 Apăsaţi butonul [>/OK] pentru a accesa meniul
Function (funcţie).
Enter
Ieşire
Exit
V
ã
4 Apăsaţi butoanele [ / V] pentru a selecta o opţiune,
apoi [>/OK] pentru accesarea acesteia sau [</>]
pentru reglarea opţiunii.
5 După ce terminaţi, apăsaţi butonul Menu (meniu)
pentru a închide meniul.
Opţiunile disponibile sunt:
n OSD Language (limbă de afişare): setează limba meniului.
n Blue Screen (ecran albastru): activează sau dezactivează afişarea unui ecran albastru în
locul imaginii când nu există semnal video.
n Startup Menu (meniu de pornire): stabileşte dacă meniul “Initial Setup” (setări iniţiale) apare
sau nu la pornirea televizorului.
n OSD Setting (setări de afişare): conţine opţiunile Transparency (transparenţă) şi OSD
Timeout (pauză afişare pe ecran), stabileşte separat transparenţa meniului şi întreruperea
afişării acestuia pe ecran.
n Subtitle (subtitrare): include Digital Subtitle Language (limbă subtitrare digitală), Digital
Subtitle 2nd Language (limbă subtitrare digitală 2) şi Subtitle Type (tip subtitrare). Stabileşte
limba de subtitrare a canalului digital.
n Timer (cronometru): apăsaţi butonul [ / V] pentru a selecta opţiunea afişată: Sleep Timer
(cronometru pentru dezactivare automată), Time Zone (fus orar), Auto Sync (sincronizare
automată), Date/Time (dată/oră), Auto Turn On/Off (activare/dezactivare automată). Apăsaţi
butonul [</>] pentru a seta Sleep Timer (cronometru pentru dezactivare automată), la 10
minute, 20 de minute şi aşa mai departe. La setarea opţiunii Date/Time (dată/oră), apăsaţi
butonul [</>] pentru a deplasa cursorul, apoi apăsaţi butoanele cu cifre pentru reglare. La
setarea opţiunii Auto Sync On (sincronizare automată activă), televizorul va recepţiona ora
din semnalul TV digital. Când selectaţi opţiunea Auto Turn On Enable (activare automată
funcţională), puteţi stabili momentul pornirii şi opririi televizorului.
n Version Info (informaţii versiune): prezintă informaţii despre versiunea de software.
n Factory Reset (resetare la valorile din fabricaţie): resetează funcţiile televizorului la valorile
implicite din fabricaţie. Puteţi utiliza această funcţie când aparatul este într-o stare anormală sau
pentru orice alt motiv dorit.
V
18
Modificarea setărilor televizorului
ã
Control parental
1 Apăsaţi butonul Menu (meniu) pentru a fi afişat meniul
principal.
Parental
Change Password
Parental Rating
Channel Block
V
2 Apăsaţi butoanele [ / V] pentru a selecta Parental.
3 Apăsaţi butonul [>/OK] pentru a accesa meniul
Parental.
V
Select
Enter
Exit
4 Apăsaţi butoanele [ / V] pentru a selecta o opţiune,
apoi [>/OK] pentru accesarea acesteia sau [</>]
pentru reglarea opţiunii.
5 După ce terminaţi, apăsaţi butonul Menu (meniu)
pentru a închide meniul.
La prima utilizare a acestei funcţii, Password (parolă) implicită este [0000]. Veţi putea trece la
următoarea operaţiune numai după introducerea acestei parole.
Opţiunile disponibile sunt:
n Change Password (modificare parolă): prima dată puteţi utiliza parola implicită. Dacă
doriţi să o schimbaţi, aplicaţi următoarea procedură. mai întâi introduceţi noua parolă, apoi
repetaţi-o. Noua parolă va fi activată.
n Parental Rating (Nivel stabilit de părinţi): stabileşte nivel de vârstă. Această funcţie vă
permite să blocaţi anumite programe în funcţie de conţinut.
n Channel Block (blocare post): funcţia permite blocarea posturilor dorite.
19
Funcţia multimedia digitală
ã
Scurtă prezentare a funcţiei
Tip semnal
format suport
Picture
(imagine)
JPEG
Music
(muzică)
MP3
Film
MPEG1(.dat) MPEG2(.mpg)
MPEG4(.mpg)
ã
Acest aparat este prevăzut cu un player multimedia USB
digital. Poate identifica dispozitive prevăzute cu conectori
standard USB1.1 şi USB2.0, precum componentele
hardware, dispozitive de memorie USB şi camere digitale.
Simultan, puteţi răsfoi imagini, asculta muzică şi viziona diferite
tipuri de fişiere precum MPEG1, MPEG2, MPEG4, DAT, etc.
Prezentarea funcţiilor butoanelor telecomenzii
Butonul DMP: interfaţa iniţială a playerului multimedia
poate fi accesată prin apăsarea acestui buton.
„II buton: Prin apăsarea acestui buton puteţi
comuta între redare şi pauză.
Butonul n: părăsirea stării actuale.
Butonul DMP Display (afişare DMP): apăsaţi acest buton
pentru afişarea informaţiilor aferente stării actuale.
Butonul ƒƒ: redarea înapoi a filmelor când sursa este un
fişier AV.
Butonul „„: redarea înainte a filmelor când sursa este un
fişier AV.
Butonul ƒ
I ƒ: redarea fişierului anterior când ascultaţi muzică
sau la redarea fişierelor AV.
Butonul „„l: redarea fişierului următor când ascultaţi
muzică sau la redarea fişierelor AV.
Butonul OK: apăsaţi acest buton pentru a confirma
selecţia făcută şi operaţiunea selectată.
Butonul / V : deplasează cursorul sus/jos.
Butonul < : revenire la conţinutul anterior.
Butonul > : accesare conţinut subclasă.
V
Răsfoirea imaginilor
Interfaţa DMP principală
Puteţi selecta şi răsfoi imaginile salvate într-un dispozitiv
de memorie.
1.Apăsaţi butonul [DMP] pentru a accesa interfaţa DMP
principală, iar conţinutul dispozitivului de memorie va fi
afişat pe ecran.
2.Pentru accesare apăsaţi butonul [>/OK]. Veţi putea
selecta fişierele apăsând butonul [ / V].
3.Pentru răsfoirea imaginilor apăsaţi butonul [>/OK].
V
ã
20
Funcţia multimedia digitală
None
Pause
ã
4. Puteţi întrerupe răsfoirea imaginilor apăsând butonul
[►II]/[roşu], puteţi regla intervalul de schimbare a
imaginii prin apăsarea butonului [verde], puteţi stabili
modul imaginii pe ecran apăsând butonul [galben] şi
puteţi vedea informaţiile asociate imaginii apăsând
butonul [albastru].
5. Pentru părăsirea meniului apăsaţi butonul [n].
Short
Duration
Effect
Info
Ascultarea fişierelor muzicale
Puteţi selecta şi răsfoi fişierele muzicale salvate într-un dispozitiv.
1. Apăsaţi butonul [DMP] pentru a accesa interfaţa DMP
principală, iar conţinutul dispozitivului de memorie va fi afişat
pe ecran.
2. P
entru accesare apăsaţi butonul [>/OK]. Veţi putea selecta
fişiere prin apăsarea butonului [ / V].
3. P
entru redarea fişierelor mp3 apăsaţi butonul [>/OK].
4. În timp ce ascultaţi muzică, puteţi regla volumul sonor prin
apăsarea butonului [</>], puteţi reda piesa anterioară/
următoare apăsând butonul [ƒƒ/„„ ] şi puteţi reveni la
începutul melodiei apăsând butonul [n]. De asemenea, puteţi
stabili modul de parcurgere ciclică prin apăsarea butonului
[roşu], puteţi introduce efecte sonore prin apăsarea butonului
[verde] şi puteţi vedea informaţiile asociate fişierelor muzicale
apăsând butonul [albastru].
5. Pentru părăsirea meniului apăsaţi butonul [n].
V
Repeat
Info
Redarea fişierelor AV
1. Apăsaţi butonul [DMP] pentru a accesa interfaţa DMP
principală, iar conţinutul dispozitivului de memorie va fi
afişat pe ecran.
2. Pentru accesare apăsaţi butonul [>/OK]. Veţi putea
selecta fişiere prin apăsarea butonului [ / V].
3. Pentru redarea fişierelor AV apăsaţi butonul [>/OK].
4. În timp ce vizionaţi un film, puteţi regla volumul sonor prin
apăsarea butonului [</>], puteţi viziona scena anterioară/
următoare apăsând butonul [ƒƒ / „„]. De asemenea
puteţi stabili modul de parcurgere ciclică prin apăsarea
butonului [roşu], puteţi seta modul imaginii prin apăsarea
butonului [verde] şi puteţi vedea informaţiile asociate
fişierelor muzicale apăsând butonul [albastru].
5. Pentru părăsirea meniului apăsaţi butonul [n].
V
ã
Shuffle
Repeat
Picture Mode
Info
21
Funcţia multimedia digitală
Avertismente:
1. Portul aferent playerelor USB multimedia suportă majoritatea dispozitivelor de memorie. Dacă
se produce un fenomen neidentificat, acesta nu este cauzat de defectarea aparatului ci este legat
de driverul echipamentului.
2. Portul USB al acestui aparat asigură o tensiune de 5 V, iar intensitatea maximă a curentului
este 500 MA. Deoarece specificaţiile anumitor dispozitive de memorie diferă faţă de specificaţiile
USB standard, identificarea corectă a player-ului multimedia poate fi imposibilă. Acest lucru
corespunde modului obişnuit de funcţionare.
3. Deoarece există diferenţe între capacităţile de stocare ale echipamentelor, timpul necesar
player-ului digital multimedia pentru citirea informaţiilor diferă la rândul său. Este posibil ca viteza
de citire a informaţiilor să fie temporar redusă. Reţineţi că acest aspect nu înseamnă că aparatul
este defect.
4. Dacă fişierele din dispozitivul de memorie nu pot fi identificate corect, puteţi încerca formatarea
acestuia în format FAT sau NTFS.
5. Nu debranşaţi echipamentul conectat când televizorul citeşte conţinutul acestuia.
6. Este posibil ca aparatul să nu recunoască anumite imagini cu rezoluţie mare sau să nu
funcţioneze corespunzător la anumite comenzi, precum transfocare sau rotaţie.
7. Nu puteţi accesa meniul principal prin apăsarea butonului MENU (meniu) din sursa DMP. Mai
întâi apăsaţi butonul SOURCE (sursă) pentru a selecta altă sursă.
8. Când sistemul execută ultima operaţiune comandată, nu ţineţi apăsate tastele funcţionale. În
caz contrar va fi afectată viteza de procesare a sistemului.
9. Portul USB al player-ului digital multimedia nu suportă fişiere de 720 p.
22
Anexă
ã
Date tehnice
Numele modelului
LHDNI9V68UK
Dimensiuni
Fără suport
800 x 316 x 73
(L x î x l)(mm)
Cu suport
468 x 356 x 178
Greutate (kg)
Fără suport
Cu suport
Panoul LCD
4
6
47
dimensiune minimă (diagonala)
Rezoluţie ecran
1366 x 768
Consum energetic
40 W
Putere audio
1,8 W + 1,8 W
Sursa de alimentare
Consultaţi eticheta cu datele tehnice
Sisteme recepţionate
RF
PAL, SECAM, B/G/D/K/L/L’
AV
PAL, SECAM, NTSC
Intrare semnal component
480I, 480P, 576I, 576P
720P/50 Hz, 720P/80 Hz, 1080I/50 Hz, 1080I/60 Hz
Intrare semnal VGA
VGA (640 x 480 la 60 Hz), SVGA ( 800 x 600 la 60 Hz)
XGA (1024 x 768 la 60 Hz)
Intrare HDMI
RGB/60 Hz (640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768)
YUV/50 Hz (576P, 720P, 1080I)
YUV/60 Hz (480I,480P, 720P, 1080I)
23
Anexă
ã
Detectarea defecţiunilor
Când apare o problemă la televizor, puteţi încerca să-l opriţi şi apoi să-l reporniţi. De
asemenea, puteţi aplica instrucţiunile din tabelul următor. Dacă problema persistă adresaţi-vă
unor specialişti.
Nu există nici sunet nici imagine
1. Verificaţi dacă ştecărul este în priză şi dacă
aceasta este sub tensiune.
2. Verificaţi dacă aţi apăsat comutatorul electric de
pe televizor sau butonul Power (alimentare) de pe
telecomandă.
3. Verificaţi reglajele luminozităţii şi contrastului.
4. Verificaţi volumul sonor.
Imaginea este normală
dar nu există sonor
1. Verificaţi volumul sonor.
2. Verificaţi dacă a fost activat modul de anulare a
sunetului [butonul Mute (mut)].
Nu există imagine sau aceasta
este alb-negru
1. Modificaţi setările imaginii.
2. Verificaţi sistemul color.
Există interferenţe
video şi audio
1. Încercaţi să identificaţi aparatul care generează
interferenţele şi mutaţi-l cât mai departe de
televizor.
2. Încercaţi să introduceţi cablul de alimentare
aferent televizorului în altă priză.
Imaginea este neclară sau prezintă
“purici”.
1. Verificaţi direcţia, poziţia şi conexiunea antenei.
2. Reglaţi direcţia antenei, resetaţi sau acordaţi fin
postul.
Telecomanda nu funcţionează
1. Schimbaţi bateriile telecomenzii.
2. Curăţaţi partea superioară a telecomenzii
(fereastra de transmisie)
3. Verificaţi contactele bateriilor.
4. Verificaţi dacă există obiecte între telecomandă
şi televizor.
5. Verificaţi dacă bateriile au fost corect instalate.
Imagine prezintă dungi sau tremură
Verificaţi dacă în apropiere există o sursă de
interferenţă precum aparate sau scule electrice.
Carcasa televizorului pocneşte.
ã
Uneori, prin modificarea temperaturii din cameră,
carcasa televizorului se dilată sau se contractă
provocând aceste sunete. Acest lucru nu
înseamnă că televizorul este defect.
Accesorii
Telecomandă ..............................1
Manualul utilizatorului .................1
Baterie celulă uscată ..................2
24
315962324
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement