Electrolux ETV45000X User manual

Electrolux ETV45000X User manual
ЛЦД ТВ
ПРИРАЧНИК ЗА КОРИСНИКОТ
Пред да започнете да го користите
телевизорот, ве молиме, темелно
прочитајте го овој прирачник, задржете го
за идни консултации.
LHDN19V68UK
Дел БР.:IES09
Македонски
Содржина
Важни безбедносни упатства и животна средина ------------------------------------------2
Важни безбедносни упатства ----------------------------------------------------------------------------------2
Животна средина --------------------------------------------------------------------------------------------------4
Поставување --------------------------------------------------------------------------------------------------------5
Упатство за монтажа на подножјето-------------------------------------------------------------------------5
Лоцирање на копчињата на телевизорот и конекторите----------------------------------------------6
Поврзување со други уреди------------------------------------------------------------------------------------8
Користење на далечинскиот управувач ---------------------------------------------------- 11
Идентификација за копчињата на далечинскиот управувач--------------------------------------- 11
Краток преглед на операциите на далечинскиот управувач--------------------------------------- 12
Основна операција -------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Вклучување/исклучување на струјата--------------------------------------------------------------------- 13
Менување на канали/јачина на звук----------------------------------------------------------------------- 13
Startup Menu (Почетно мени)--------------------------------------------------------------------------------- 13
Избор на влезен извор----------------------------------------------------------------------------------------- 14
Промена на режим на слика---------------------------------------------------------------------------------- 14
Промена на режим на звук------------------------------------------------------------------------------------ 14
Статична слика--------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Исклучување на звук ------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Поставување на тајмер за спиење ------------------------------------------------------------------------ 14
Промена на размер на гледање ---------------------------------------------------------------------------- 14
EPG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Менување на поставки на телевизорот --------------------------------------------------------- 15
Поставки за канали --------------------------------------------------------------------------------------------- 15
Поставки за слика ----------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Поставки за звук-------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Поставки за екран ---------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Поставки за функции-------------------------------------------------------------------------------------------- 18
Родителска контрола------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Функција на дигитален мултимедиум-------------------------------------------------------------- 20
Краток вовед за функциите----------------------------------------------------------------------------------- 20
Вовед за функциите на копчињата на далечинскиот управувач---------------------------------- 20
Пребарување слики--------------------------------------------------------------------------------------------- 20
Уживање во музика---------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Репродуцирање на AV датотеки----------------------------------------------------------------------------- 21
Додаток --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Спецификација--------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Решавање проблеми-------------------------------------------------------------------------------------------- 24
Прибор--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
1
Важни упатства за безбедноста
ã
Важни упатства за безбедноста
Внимание
Сијаличката со стрелка во триаголник го предупредува корисникот за присуство на
опасен напон во самиот производ.
Сијаличката со извичник во триаголник го предупредува корисникот за важно
упатство во врска со производот.
♦ Општи упатства.
Предупредувања: Пред да започнете да го користите производот, ве молиме,
внимателно прочитајте ги следниве клаузули.
Струја и сигнал --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Пред врнежи од дожд, исклучете го приклучникот од штекер или приклучникот на
надворешната антена за да избегнете можно оштетување на телевизорот. Ве молиме,
не допирајте го спроводниот кабел на антената.
Доколку не планирате да го користите производот подолг временски период, исклучете
го приклучникот од штекерот.
u Ве молиме, не притискајте ја линијата за напојување со струја и линијата за сигнал со
други предмети.
u Ве молиме, не оптеретувајте го штекерот за струја затоа што може да настане пожар.
u Заштитете ја линијата за напојување од високи температури.
u Доколку надворешната антена стои надвор подолг временски период, квалитетот на
сликата на телевизорот може да се влоши, затоа ве молиме, проверувајте и редовно
заменувајте ја антената.
Упатство и одржување на ЛЦД екранот ------------------------------------------------------------------------------------------------- ЛЦД панелот претставува високо технолошки производ, кој е сочинет од неколку
милиони филмски транзистори. Може да се појават темни или светли точки на плочата,
имајте предвид дека ова е нормална појава и не влијае врз глобалниот перформанс.
Неправилното одржување може да доведе до оштетување на ЛЦД екранот, што пак влијае
врз квалитетот на сликата, така што мора да обрнете внимание на следниве работи:
Ве молиме, не чистете го екранот со органски растворувачи, какви што се алкохол, бензин
итн., или хемиски агенси, какви што се киселини, алкални соединенија итн.
Ве молиме, не чистете го екранот со детергент.
Откако ќе го исклучите телевизорот, доколку е потребно, можете да исчистите екранот со
чиста мека памучна крпа за да го заштитите, но постојаното чистење со сила е забрането.
Директното допирање на екранот со вашите прсти може да ја оштети површината
на екранот. Ве молиме, не притискајте го ЛЦД затоа што тоа е нежен и чувствителен
производ.
u Ве молиме, не допирајте го ЛЦД екранот со тврд предмет. Екранот може лесно да се
изгребе.
Производ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Ве молиме, не расклопувајте ги деловите на овој производ. Ова може да предизвика
оштетување на производот, а може да го наруши и вашето здравје. Гаранцијата за
производот ќе престане да важи.
u Доколку почувствувате невообичаен звук или мирис, или пак уредот произведува
звук, но нема слика, веднаш исклучете го телевизорот и извадете го приклучникот од
штекерот и стапете во контакт со нашите професионални техничари.
Ве молиме, не вадете го задниот капак. Приспособувањето и проверката во
внатрешноста на производот можат да ги спроведуваат само нашите професионални
техничари.
u Ве молиме, немојте да ги покривате или блокирате отворите за вентилација за да не
дозволите да дојде до прегревање на уредот.
2
Важни упатства за безбедноста
ã
Важни упатства за безбедноста
u Ве молиме немојте да ставате остри предмети, метал или течности или да ги
користите за да го допирате интерфејсот за сигнал или отворите за вентилација во
случај на краток спој или оштетување на производот.
Одржување -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Не чистете го овој уред со испарливи масла или растворувачи, кои можат да
предизвикаат оштетување на куќиштето или да ја оштетат надворешната површина.
u Доколку куќиштето стане нечисто, ве молиме, исчистете го со мека крпа која е
натопена со растворен неутрален детергент.
u Доколку на површината од куќиштетот на телевизорот се нанесени бои или органски
растворувачи и маснотија итн., може да настане хемиска реакција меѓу гумената
заштита во основата и таквите супстанции, што може да предизвика блага корозија
на површината на куќиштето на телевизорот. Заради тоа, на корисниците им се
препорачува прво да постават еден слој на заштитен материјал (пресуван картон
или стакло итн.) на куќиштето на телевизорот, а потоа над него да го постават
телевозорот.
Начин на поставување -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Рамни и стабилни површини
Х Места под директна сончева светлина или во близина на уреди за греење
Х Места со слаба вентилација
Х Места во близина на печки или места во кои може да навлезе вода, масло или чад
Х Места каде отворите за вентилација се затворени
Х Нестабилни места
Х Места изложени на вибрации
Х Места изложени на прашина или влага
Х Места изложени на високи температури
Гледање телевизија -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Гледајте телевизија од соодветно растојание, идеално 5 до 7 пати поголемо од
вертикалната должина на ЛЦД.
u Осветлувањето во просторијата треба да биде како за читање весник.
u Јачината на звукот треба да биде на соодветно ниво за да не ги вознемирува
соседите, особено навечер.
Друго ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Се препорачува 2 или повеќе лица да го товараат, истовараат и да го носат уредот,
обидете се да избегнувате удари при носењето на уредот, а особено да го заштитите
ЛЦД екранот.
u Доколку го допрете ЛЦД екранот при вклучување или исклучување на телевизорот,
може да почувствувате струен удар, ова е електростатичен електрицитет кој не може
да влијае врз вашето здравје.
Посебно внимание обрнете на следниве работи -----------------------------------------------------------------------------u Информациите содржани во овој прирачник подлежат на промени без најава.
u Сите други имиња на производи споменати во овој прирачник претставуваат логоа
или трговски марки на нивните соодветни сопственици.
3
Важни безбедносни упатства и животна средина
ã
Животна средина
WEEE (Отпад од електронска и електрична опрема)
Европска директива 2002/96/EК & 2003/108/EК
u Симболот со прецртана корпа за отпадоци значи дека овој
апарат не смее да се расходува заедно со друг отпад од
домаќинството. Одредени компоненти можат да бидат штетни за
животната средина.
u Не расходувајте го заедно со отпад од домаќинството, не
расходувајте го на јавно место или на друго место кое не е
наменето за таа цел.
Контактирајте ги вашите локални власти за повеќе информации.
u Постојат законски барања сите компоненти на овој уред да бидат
третирани како специфичен отпад.
u Селективното собирање на електронски отпад овозможува да се
намали бројот на опасни супстанции кои не се рециклираат, а со
тоа се придонесува за заштита на животната средина.
ROHS (Намалување на опасни супстанции)
Европска директива 2002/95/EК
u Оваа Европска директива го ограничува користењето на
опасни и штетни супстанции кои не се рециклираат или чиешто
рециклирање е тешко.
u Ова овозможува лесно рециклирање на електронски и
електричен отпад и придонесува за заштита на животната
средина.
u Супстанциите кои се вклучени во овој производ се во согласност
со директивата RoHS.
Батерија
u Не фрлајте ги батериите во обичниот отпад од домаќинството.
Фрлете ги во определената собирна зона. Не палете ја
батеријата.
u Не мешајте различни видови батерии. Не комбинирајте стара
батерија со нови.
u Веднаш изведете ја прегреаната батерија за да спречите
истекување на киселината во преградата за батерии.
u Доколку немате намера да го користите далечинскиот управувач
подолг временски период, извадете ги батериите.
4
Поставување
ã
Упатство за монтажа на подножјето 1. П
оставете ја меката пена на масата која може да ја издржи целата тежина на
телевизорот во случај на оштетување на телевизорот или повреда на лице.
2. Ставете го телевизорот на пената, со задниот дел свртен нагоре и ЛЦД свртено надолу.
3. Извадете го подножјето и соодветно вметнете го на телевизорот, потоа поставете го
подножјето во правилна позиција заедно со телевизорот, се додека не се вклопат
целосно сите отвори.
4. Прицврстете го подножјето на телевизорот со навртки.
5. Исправете го телевизорот и поставете го во соодветна позиција за гледање.
навртка
подножје
Напомена:
Сликите погоре се приложени само како референца, ве молиме, погледнете ги
реалните делови за да го определите изгледот.
Секој отвор на подножјето мора да биде прицврстен со навртка!
5
Поставување
ã
Лоцирање на копчињата на телевизорот и конекторите
Напомена: С
ликите подолу се приложени само како референца, ве молиме, погледнете ги
реалните делови за да го определите изгледот.
MENU
source
vol s
vol t
ch s
ch t
БР.
Телевизор
(преден дел)
1
Menu (Мени)
Ја прикажува сликата на екранот (OSD) или Излез за
затворање на OSD.
2
Source (Извор)
Избор на влезен извор. Притиснете Извор за да отворите
листа на влезни извори.
3
VOL (ЈАЧ) s/
VOL (ЈАЧ) t
Засилување или намалување на нивото на звукот. Во OSD
менито, притиснете ги овие копчиња за да се движите
десно или лево во менито или за да приспособите ставка.
4
CH (КАН)s/CH (КАН)t
Изберете го следниот повисок или понизок канал. Во OSD
менито, притиснете ги овие копчиња за да се движите
нагоре или надолу низ менито.
5
(Standby - Мирување)
Опис
Притиснете за да го вклучите или исклучите вашиот
телевизор (режим на мирување).
6
Сензор за далечински
управувач
Прима сигнали од далечинскиот управувач. Ве молиме, не
блокирајте го.
7
Показател за
напојување
Светлото покажува дали телевизорот е вклучен или е во
режим на мирување.
8
Главен прекинувач за
напојување
Го вклучува или исклучува главното напојување.
6
Поставување
L
PB
video
Y
comp
PCMCIA
USB
HDMI
VGA
PC AUDIO
SCART
7
OPTICAL
HEADPHONE
PR
Лоцирање на копчињата на телевизорот и конекторите
R
ã
ANT 75 Ω
Поставување
ã
Поврзување со други уреди
Предупредување: Пред да го поврзете телевизорот со кој било друг електронски
уред, исклучете ги каблите на телевизорот и електронскиот уред од влезот AC.
Во вашиот телевизор не се вклучени сите наведени терминали. Оние кои се вклучени
се наведени во делот „Лоцирање на копчињата на телевизорот и конекторите“.
1. Поврзете со антена за пренос или кабелска ТВ
За да имате оптимален квалитет на сликата, се препорачува да имате надворешна антена
или кабелска ТВ.
Напомена:
n Се препорачува да користите коаксијален кабел (75Ω) за да ја елиминирате
интерференцијата предизвикана од несоодветниот отпор.
n Кабелот на антената не смее да биде врзан заедно со кабелот за напојување.
n Кога користите кабелска ТВ, ве молиме, ставете го приклучникот на коаксијалниот кабел
(75Ω) директно во отворот за антената.
2. Поврзување со AV уреди
n Поврзете Видео RCA кабел со задниот дел од вашиот уред, а другите краеви со
соодветниот надворешен A/V уред, како на пример, VCR, DVD или приемник на сигнал.
n Поврзете RCA аудио кабли со „R - L(audio)“ (R - L(аудио) на задниот дел од вашиот уред,
а другите краеви поврзете ги со соодветните аудио излезни конектори на A/V уредот.
Видео во(композитно видео) пренесува видео како единечен сигнал.
comp
Црвен
VCD, DVD, приемници итн.
Бел
Жолт
8
Поставување
ã
Поврзување со други уреди
Компонентно видео (Y, Pb, Pr) пренесува видео како засебни Y, Pb, Pr сигнали. Оваа
конекција користете ја за видео сигнали со висока дефиниција од DVD или друга опрема.
n Поврзете ги каблите на компонентното видео и аудио со компонентните влезови („PR/
CR“, „PB/CB“, „Y“) на задниот дел од вашиот уред, а другите краеви во соодвените излезни
конектори на соодветното компонентно видео на PVR или DVD.
n Конекторите Y, PB/CB и PR/CR на вашите компонентни уреди (PVR или DVD) понекогаш
се означени како Y, B-Y и R-Y или Y, CB и CR. (Боите на влезовите и каблите мора да се
совпаѓаат кај обата уреда).
Аудио L
Аудио R
Црвен
Бел
Црвен
PR/CR
Син
PB/CB
Зелен
DVD со компонентни џекови
Y
3. Поврзете со уреди со HDMI интерфејс
HDMI пренесува целосно дигитален сигнал и е препорачан избор за репродуцирање од
дигитално DVD или DVR. Не е потребно поврзување на звук за поврзување од HDMI на
HDMI.
n HDMI кабел кој е поврзан со HDMI конектор на телевизорот.
HDMI
Опрема со HDMI излезен џек.
(како на пример DVD плеери, приемници итн.).
4. Поврзете со уреди со USB интерфејс
Овој уред има стандарден USB интерфејс и може да се поврзува со стандардни USB1.1 и
USB2.0 уреди какви што се хардвер, U дискови и дигитални камери.
n Можете да изберете или USB кабел за поврзување или директно ставете го USB во USB
порталот од страната на телевизорот.
USB
9
Поставување
ã
Поврзување со други уреди
PC AUDIO
VGA
5. Поврзете со персонален компјутер
n Поврзете го кабелот D- Sub со „VGA“ на задниот дел од вашиот уред, а другиот крај
поврзете го со Видео картичката на вашиот компјутер.
n Поврзете го стерео аудио кабел до „PC аудио“ на задниот дел од вашиот сет и на
другиот крај на „Аудио“ од звучната картичка на вашиот компјутер.
Компјутер
HEADPHONE
6. Поврзување на слушалки
n Поврзете го џекот на слушалките со телевизорот.
n Јачината на звукот во слушалките автоматски се приспособува со главната јачина на
звукокт на телевизорот.
Слушалки
COAXIAL
(OPTICAL)
7. Оптичко аудио
Поврзете оптички аудио уред со овој џек (Потребен е Toslink оптички кабел).
Напомена: Само DTV и HDMI излези.
8. Поврзете со уреди со SCART (СКАРТ) интерфејс
Ова овозможува лесно повеќе сигнално поврзување меѓу телевизорот и видо опремата.
Спецификации:
n Scart (Cкарт) 1: RGB влез, CVBS влез/излез
n Scart (Cкарт) 2: CVBS влез/излез
SCART
10
Користење на далечинскиот управувач
ã
Идентификација на копчињата на далечинскиот управувач
POWER (НАПОЈУВАЊЕ): Вклучување/
исклучување на струјата
Sound (Звук): Избирање режим на звук
Picture (Слика): Избирање режим на слика
Source (Извор): Избор на влезен извор
Still (Статично): Замрзнување на слика
Mute (Исклучување): Исклучување на
звукот
Специјална функција
Број на канал:
Директен избор на канали и букви
Специјална функција
Специјална функција
Menu (Мени): Влегување во главното мени/
враќање во претходното мени
Специјална функција
Exit (Излез): Излегување од
моменталното мени
: Курсер горе
V
<: Курсер лево
>: Курсер десно
V: Курсер долу
OK: Потврдување на операција
VOL+ (ЈАЧ+): Зголемување на јачината на звукот
VOL- (ЈАЧ-): Намалување на јачината на звукот
Sleep (Спиење): Приспособување на времето за спиење
Text (Текст): Активирај/Деактивирај телетекст
COMP (КОМП):Избирање влез за компонента
Lang (Јаз.): Избирање јазик за дигитален ТВ сигнал
I / Π: Моно/Стерео работење
CH+: Канал горе
CH-: Канал долу
Subtitle (Титл): Титлување на програма
EPG: Електронски водич за програми
TV (ТВ): Избирање на ТВ влез
FAV (ОМИЛЕНИ): Уредување на омилените канали
Recall (Враќање назад): Враќање на претходниот канал
lnfo (Инфо): Информација за моментален статус
Zoom (Зумирање): Приспособи размер на
зумирање
Kопчиња за функцијата мултимедиум
(види страница 20)
Напомена:
1. Ве молиме, погледнете ги практичните совети.
2. Обележувањата над одредени копчиња ја покажуваат нивната различна употреба во
различни режими.
3. Копчињата Црвено/Зелено/Жолто/Сино се користат за специјална функција.
11
Користење на далечинскиот управувач
ã
Краток опис на операциите на далечнскиот управувач
Менување батерии
1. Отворете го капачето на преградата за батерии на задната страна од далечнскиот
управувач.
2. Ставте две батерии со големина ААА (1,5V). Знаците „+“ и „-“ на батериите ставете ги на
истите знаци во преградата за батерии.
3. Затворете го капачето на преградата за батерии.
Напомена:
1. Доколку далечинскиот управувач не работи нормално или не може да го контролира
телевизорот, ве молиме, заменете ги батериите.
2. Доколку не го користите далечинскиот управувач подолг временски период, извадете ги
батериите.
Ефикасен опсег на далечинскиот управувач
1. Растојание на далечински управувач: 8 метри пред телевизорот.
2. Агол на далечински управувач: земајќи го ифрацрвеното светло на прозорчето на
ресиверот во телевизорот како врв, 6 метри настрана, неговиот агол за контрола (од
лево кон десно) е во опсегот на 30 степени, додека пак вертикалниот агол
(од горе кон долу) е во опсегот на 30 степени.
12
Основни операции
ã
Вклучување/исклучување на напојувањето
ã
Менување на канали/Јачина на звук
ã
Startup Menu (Почетно мени)
1. Поврзете ја линијата за напојување на телевизорот со излезот AC.
2. Притиснете го копчето Напојување на телевизорот. Кога телевизорот е вклучен,
притиснете го копчето Напојување на далечинскиот управувач и тогаш телевизорот ќе
се стави во режим на Мирување. Повторно притиснете го копчето и тогаш ќе можете
нормално да гледате телевизија.
3. Повторно притиснете го копчето Напојување за да го исклучите телевизорот.
Напомена:
За да заштедите електична енергија, наместете го телевизорот во состојба на Мирување
кога не гледате телевизија краток временски период, а кога не гледате телевизија подолг
временски период, исклучете го телевизорот од штекерот.
Доколку телевизорот е исклучен, повторно вклучете го, почекајте барем 5 секунди доколку
не работи правилно.
1. Притиснете ги копчињата [CH+ / CH-] на далечинскиот управувач за да ги менувате
каналите.
(Притиснете ги копчињата [VOL+ / VOL-] за да го засилите или намалите звукот).
2. Исто така можете да ги притиснете копчињата [CHs/t] на предната страна од
телевизорот за да ги менувате каналите. (Притиснете ги копчињата [VOLs/t] за да го
засилите или намалите звукот).
3. Притиснете ги копчињата со бројки на далечинскиот управувач за да ги прикажете
соодветните канали.
Напомена:
Менувањето на каналите може да се направи и со директно притискање на броевите на
програмата. Доколку сакате да изберете бр. на програма од 1 до 9, директно притискајте ги
копчињата со бројки. Доколку сакате да изберете број на програма која е со двоцифрен или
троцифрен број, времето меѓу притискањето на бројките не смее да биде подолго од
3 секунди.
Кога започнувате да го користите вашиот телевизор за
прв пат, ова мени ќе се појави на екранот, како што е прикажано на
Startup Menu
десната страна.
1) Притиснете ги копчињата [ / V ] за да изберете
OSD language (OSD јазик) на Startup Menu (Почетно мени).
OSD language English
2) Притиснете ги копчињата [ /OK ] за да го внесете
Country
UK
OSD language (OSD јазикот) на под-менито.
3) Притиснете ги копчињата [ / V ] за да изберете јазик и
Use Mode Home Mode
притиснете [OK] за да потврдите.
Auto Install
4) И Другите ставки можете да ги поставите на сличен начин.
Select
Enter
Exit
Напомена:
Менито нема да се прикаже откако ќе ги пребарате каналите.
Доколку сакате да го изберете ова мени, ве молиме, следете ги упатствата подолу:
1) Притиснете ги копчињата [ Menu ] (Мени) за да влезете во главното мени.
2) Притиснете ги копчињата [ / V ] за да ја изберете ставката Function (Функција).
3) Притиснете го копчето [ /OK ] за да влезете во под-менито Function (Функција).
4) Притиснете ги копчињтаа [ / V ] за да го изберете Startup Menu (Почетно мени).
5) Притиснете ги копчињата [ / ] за да изберете Off/On (Bклучено/Исклучено).
6) Кога го избирате копчето On (Вклучено), можете да го изберете Јазикот на менито.
V
>
V
V
V
>
<>
13
Основни операции
ã
Избирање на влезен извор
Изберете го моменталниот влезен сигнал на главната слика. Прво притиснете го копчето
[Source] (Извор) за да се прикажат влезовите за сигнал. Притиснете ги копчињата [ / V ] за
да го изберете изворот што сакате да го внесете, потоа притиснете го копчето [ /OK] за да
потврдите.
ã
Промена на режим на слика
ã
Промена на режим на звук
ã
Статична слика
ã
Исклучување на звук
ã
Поставување на тајмер за спиење
ã
Промена на размер на гледање
ã
EPG
V
>
Може да се постави како Bright (Светла), Standard (Стандардна), Soft (Мека) и User
(Корисник). Овој режим обезбедува определен ефект при прикажување на сликата преку
поставките за осветлување, контраст, боја итн.
Може да се постави како Music (Музика), Standard (Стандарден), Speech (Говор) и
User (Корисник). Овој режим обезбедува специјален звучен ефект преку поставката на
еквилајзерот. Доколку е вклучен SRS TSXT, режимот на звук е неважечки.
Притиснете го копчето за да ја замрзната сликата која се движи.
Притиснете [Mute] (Исклучи) за да го исклучите звукот, повторно притиснете го ова копче за
повторно да го вклучите звукот. Оваа функција се користи за привремено исклучување на
звукот.
Ова може да го постави телевизорот автоматски да влезе во состојба на Мирување. Притиснете
го ова копче неколку пати за да го изберете соодветниот режим на часовникот за спиење, при
што часовникот ви го покажува преостанатото време пред да влезе телевизорот во состојба
на Мирување. Режимот на часовникот е следниот: Исклучен-10минути-20минути-30минути...
120минути.
За различни Извори, овој уред има поставено различни режими на прикажување.
Притиснете го копчето Зум за да се прикаже менито Зум, вклучително и „Auto (Автоматски)“,
„Full Screen (Цел екран)“, „Normal (Нормално)“, „Zoom 1 (Зум 1)“, „Zoom 2 (Зум 2)“, „Smart
Zoom (Интелигентен зум)” , „Dot to Dot (Точка до точка)“.
¸ Normal (Нормален): Го прикажува стандардниот 4:3 размер на сликата во центарот на
телевизрот со темни ивици на лево и десно.
¸ Full Screen (Цел екран): Овој режим ја прикажува сликата на влезниот извор проширена
за да го исполни целиот екран.
¸ Zoom 1 (Зум 1): Пропорционално ја проширува сликата на телевизорот, но го стеснува
горниот и долниот дел на сликата за да одговара на екранот. Ги елиминира црните
ивици.
¸ Zoom 2 (Зум 2): Дополнително зумира во средината на екранот и дополнително го
скратува горниот и долниот дел.
¸ Smart Zoom (Интелигентен зум): Слично на режимот 16:9, но повеќе ги прикажува
страните.
¸ Dot to Dot (Точка до точка): Ја прикажува реалната големина на сликата.
Напомена: Опцијата на режимот на зумирање е различен кај различни извори.
EPG: Електронски водич за програма, вие можете да гледате информации за програмата.
14
Менување на поставки на телевизорот
Поставување на канали
1 Притиснете го копчето Menu (Мени) за да се
прикаже главното мени.
2 Притиснете ги копчињата [ / V] за да изберете
Channel (Канал).
3 Притиснете го копчето [ /OK] за да влезете го
менито Channel (Канал).
4 Притиснете ги копчињата [ / V] за да ја изберете
опцијата, притиснете [ /OK] за да влезете
или притиснете ги копчињата [ / ] за да ја
приспособите опцијата.
5 Кога ќе завршите, притиснете го копчето Menu
(Мени) за да го затворите менито.
Channel
V
Manual Install
Auto Install
Fine Tune
Edit Programme
Cl
Select
>
Enter
>
Exit
V
ã
<>
Опциите се:
n Manual Install (Mануелно инсталирање): Започнува пребарување на каналите
преку мануелните поставки. Пред мануелното пребарување, ве молиме поставете
ги соодветните системи на бои и звуци. Иницијалната фреквенција на мануелното
пребарување не може да се приспособува и нејзината вредност автоматски се менува
со појасот на фреквенцијата или бројот на каналот.
n Auto Install (Aвтоматско инсталирање): Автоматски ги пребарува каналите. Пред
автоматски да ги пребарувате каналите, вие можете да ја изберете земјата што сте ја
лоцирале.
n Fine Tune (Фино нагодување): Фино ја приспособува фреквенцијата за да се постигне
идеален ефект.
n Edit programme (Уредување на програмата): Ги уредува каналите, вклучително и:
¸Промена на име: притиснете го Зеленото копче за да го промените името на
избраниот канал. Притиснете [ /V] за да го промените симболот на името. Притиснете
го Зеленото копче за да зачувате или Црвеното копче за да откажете. Најдолгото име
за број на канал има 6 букви.
¸Прескокнување на канал: притиснете го Жолтото копче за ја изберете функцијата
прескокнување. Доколку сакате да го откажете прескокнувањето, повторно притиснете го
Жолтото копче.
Каналите кои се наместени за прескокнување ќе бидат прескокнати кога го притискате
копчето [CH+ / CH-] на далечинскиот управувач при пребарување на програми. Меѓутоа,
тие сепак ќе се избираат директно со притискање на Бр. на програмата.
¸Подредување на канал: Доколку сакате да го промените редоследот на програмите,
притиснете го копчето [ ]; притиснете го копчето [ / V] за да се движете до саканата
позиција, а потоа притиснете го копчето [ ] за да потврдите.
n Cl: Кога ја ставате картичката PCMCIA, можете да ја видите ставката CI: Кога ќе ја
ставите картичката PCMCIA и соодветната интелигентна картичка, вие можете да
уживате во заклучената програма.
V
>
15
V
<
Менување на поставките на телевизорот
ã
Поставување на сликата
1 Притиснете го копчето Menu (Мени) за да се прикаже
главното мени.
Brightness
2 Притиснете ги копчињата [ / V] за да изберете Picture
Contrast
(Слика).
Saturation
3 Притиснете го копчето [ /OK] за да влезете во менито
Sharpness
Picture (Слика).
Colour Temp.
Standard
Enhanced Setting
4 Притиснете ги копчињата [ / V] за да ја изберете
опцијата, притиснете [ /OK] за да влезете или
Select
Enter
Exit
притиснете ги копчињата [ / ] за да ја приспособите
опцијата.
5 Кога ќе завршите, притиснете го копчето Menu (Мени) за да го затворите менито.
Picture
V
>
V
>
<>
Опциите се:
n Brightness (Oсветленост): Ја зголемува светлината за да додаде повеќе светло во
темните зони на сликата. Ја намалува светлината за повеќе да ги затемни осветлените
зони на сликата.
n Contrast (Контраст): Го зголемува нивото на сликата за да ги приспособи белите
области на сликата. Го зголемува нивото на сликата за да ги приспособи темните
области на сликата.
n Saturation (Заситеност): Го приспособува интензитетот на бојата:
n Sharpness (Oстрина): Го зголемува нивото на острина за да прикаже почиста слика. Го
намалува нивото за да прикаже порамномерна слика.
n Colour Temp. (Tемепратура на боја): Ја избира температурата на бојата. Можете да
избирате меѓу Standard (Стандардна), Warm (Топла) или Cool (Ладна).
n Enhanced Setting (Проширено поставување): Пристапува до напредни видео
поставувања, вклучително и:
¸DNR: Тоа може да го доведе на оптимум сигналот на сликата во поглед на време и
простор; да ја намали надворешната интерференција на шум и да го врати чистиот
сигнал. Има четири рангирања: Low (Низок), Standard (Стандарден), Strong (Силен)
и Off (Исклучен).
¸CTI: Маргинални подобрувања на бојата, кои го бојат крајот на острата транзиција
¸Flesh Tone (Природен тон): Кога е вклучена оваа карактеристика, телевизорот може да
биде основа на слика за корекција на бојата.
¸Adaptive Luma Control (Приспособлива Лума лонтрола): Согласно екранот во различни
сцени, динамично приспособување на контрастот на сликата со цел да прикаже
ефекти со подобар квалитет.
16
Поставување на звук
Поставување на звукот
Sound
V
Balance
Equalizer
Digital Sound Out
Auto
AVC
Off
Audio Language
English
Audio Language 2nd English
Select
Enter
1 Притиснете го копчето Menu (Мени) за да се
прикаже главното мени.
2 Притиснете ги копчињата [ / V] за да изберете
Sound (Звук).
3 Притиснете го копчето [ /OK] за да влезете во
менито Sound (Звук).
4 Притиснете ги копчињата [ / V] за да ја изберете опцијата,
притиснете [ /OK] за да влезете или притиснете ги
копчињата [ / ] за да ја приспособите опцијата.
5 Кога ќе завршите, притиснете го копчето Menu
(Мени) за да го затворите менито.
>
>
<>
Exit
V
ã
Опциите се:
n Balance (Баланс): Ја приспособува јачината на звукот на левите и десните звучници.
n Equalizer (Eквилајзер): Го ослабува или засилува звукот на главните фреквенциски точки.
n Digital Sound Out (Излез на дигитален звук): Го поставува стилот на излезот на
дигиталниот звук.
n AVC: Автоматската контрола на јачината на звук ја вклучува или исклучува автоматската
контрола на звукот. Опцијата го одржува аудиото во претходно поставениот опсег за да
елиминира високи осцилации во јачината на звукот.
n Audio Language (Aудио јазик): Го поставува основниот аудио јазик.
n Audio Language 2nd (Aудио јазик 2): Го поставува помошниот аудио јазик.
Менување на поставките на телевизорот
ã
Поставување на екранот
1 Притиснете го копчето Menu (Мени) за да се
прикаже главното мени.
Image Position
2 Притиснете ги копчињата [ / V] за да изберете
Phase Adjust
Screen (Екран).
Clock Adjust
3 Притиснете го копчето [ /OK] за да влезете во
Auto Adjust
менито Screen (Екран).
4 Притиснете ги копчињата [ / V] за да ја изберете
опцијата, притиснете [ /OK] за да влезете
Select
Enter
Exit
или притиснете ги копчињата [ / ] за да ја
приспособите опцијата.
5 Кога ќе завршите, притиснете го копчето Menu (Мени) за да го затворите менито.
Screen
V
>
V
>
<>
Опциите се:
n Image Position (Позиција на слика): Ја приспособува позицијата на сликата на екранот
со притискање на копчињата [ / V/ / ].
n Phase Adjust (Приспособување на фаза): Ја приспособува фазата на часовникот што
се користи за синхронизирање на сликата.
n Clock Adjust (Приспособување на часовник): Го приспособува часовникот што се
користи за синхрноизирање на сликата.
n Auto Adjust (Aвтоматско приспособување): Автоматски ја приспособува позицијата и
големината на сликата.
<>
V
Напомена: Постојат различни ставки во различни извори.
17
Менување на поставките на телевизорот
Поставување на функција
Function
English
On
Off
Enter
V
OSD Language
Blue Screen
Startup Menu
OSD Setting
Subtitle
Timer
Version Info
Factory Reset
Select
1 Притиснете го копчето Menu (Мени) за да се
прикаже главното мени.
2 Притиснете ги копчињата [ / V] за да изберете
Function (Функција).
3 Притиснете го копчето [ /OK] за да влезете во
менито Function (Функција).
4 Притиснете ги копчињата [ / V] за да ја изберете
опцијата, притиснете [ /OK] за да влезете
или притиснете ги копчињата [ / ] за да ја
приспособите опцијата.
5 Кога ќе завршите, притиснете го копчето Menu
(Мени) за да го затворите менито.
>
Exit
>
V
ã
<>
Опциите се:
n OSD Language (OSD јазик): Го поставува јазикот на менито.
n Blue Screen (Cин екран): Го вклучува или исклучува прикажувањето на син екран како
слика кога нема видео сигнал.
n Startup Menu (Почетно мени): Поставува дали менито „Initial Setup“ (Иницијално
поставување) ќе се појавува или не кога го вклучувате телевизорот.
n OSD Setting (OSD поставување): Ова содржи Transparency (Транспарентност) и OSD
Timeout (OSD пауза), засебно ги поставува транспарентноста и времето на менито.
n Subtitle (Tитл): Тој содржи Digital Subtitle Language, Digital Subtitle 2nd Language and
Subtitle Type (Дигитален јазик на титл, Дигитален 2 јазик на титл и Вид на титл). Го
поставува јазикот на титлот на дигиталниот канал.
n Тimer (Taјмер): Притиснете го копчето [ / V] за да ја изберете прикажаната ставка:
Sleep Timer, Time Zone, Auto Sync, Date/Time, Auto Turn On/Off (Тајмер за спиење,
Временска зона, Автоматско синхронизирање, Датумот/Времето, Автоматско
вклучување/исклучување). Притиснете го копчето [ / ] за да го псотавите Sleep
Timer (Тајмерот за спиење), како на пример 10 минути, 20 минути и така натаму. Кога
го поставувате Date/Time (Датумот/Времето), притиснете [ / ] за да го движите
курсерот и притиснете ги бројките за да го поставите. Кога го поставувате на вклучено
Auto Sync On (Aвтоматското синхронизирање), времето на телевизорот се добива
од дигиталниот ТВ сигнал. Кога избирате Auto Turn On Enable (Овозможи автоматско
вклучување), вие можете да поставите кога телевизорот да се вклучува или исклучува.
n Version Info (Информација за верзија): Ја покажува верзијата на софтверот.
n Factory Reset (Фабричко ресетирање): Го ресетира вашиот телвизор според
фабричките поставки. Оваа функција можете да ја користите кога уредот не се наоѓа во
нормална состојба или кога сакате да ги вратите фабричките поставки заради која било
друга причина.
V
<>
18
<>
Менување на поставките на телевизорот
Родителска контрола
Parental
V
Change Password
Parental Rating
Channel Block
Select
1 Притиснете го копчето Menu (Мени) за да се
прикаже главното мени.
2 Притиснете ги копчињата [ / V] за да изберете
Parental (Родителска) контрола.
3 Притиснете го копчето [ /OK] за да влезете во
менито Parental (Родителска) контрола.
4 Притиснете ги копчињата [ / V] за да ја изберете
опцијата, притиснете [ /OK] за да влезете
или притиснете ги копчињата [ / ] за да ја
приспособите опцијата.
5 Кога ќе завршите, притиснете го копчето Menu
(Мени) за да го затворите менито.
>
Enter
Exit
>
V
ã
<>
Кога ја користите оваа функција за прв пат, стандардната лозинка е [0000]. Само откако ќе ја
внесете оваа лозинка, вие ќе можете да продолжите со следната операција.
Опциите се:
n Change Password (Mенување на лозинка): Првиот пат можете да ја користите
стандардната лозинка. Ако сакате да ја промените: Потребна е оваа функција. Прво
внесете ја новата лозинка, а потоа внесете ја истата лозинка уште еднаш. Вие ќе ја
добиете новата лозинка.
n Parental Rating (Pодителско рангирање): Поставува рангирање на возраста, оваа
функција може да ви овозможи да блокирате одредени програми според содржината.
n Channel Block (Блокирање на канал): Функцијата може да ви дозволи да го блокирате
кој било канал.
19
Функција на дигитален мултимедиум
ã
Краток вовед за функцијата
режим на сигнал
поддржан формат
Picture (слика)
JPEG
Music (музика)
MP3
Film (филм)
MPEG1(.dat)
MPEG2(.mpg)
MPEG4(.mpg)
ã
Овој уред има USB дигитален мултимедијален плеер. Тој
може да идентификува стандардни USB1.1 и USB2.0 уреди
какви што се хардвер, U диск, дигитална камера итн.
Истовремено, вие можете да пребарувате слики, да
слушате музика и да уживате во различни датотеки какви
што се MPEG1, MPEG2, MPEG4, DAT итн.
Вовед за функциите на копчињата на далечинскиот управувач
DMP копче: Иницијален интерфејс на мултимедијален
плеер може да се внесе со притискање на ова копче.
„II копче: Вие можете да менувате меѓу репродуцирање
и пауза со притискање на ова копче.
n копче: Излез од моментална состојба
Копче за DMP Display (DMP приказ): Притиснете го
ова копче за да прикаже информации во оваа состојба.
ƒƒкопче: Вратете го филмот назад кога репродуцирате
AV датотеки.
„„копче: Пуштете го филмот напред кога
репродуцирате AV датотеки.
ƒ
I ƒкопче: Репродуцирајте ја претходната датотека кога
слушате музика или репродуцирате AV датотеки.
„„l копче: Репродуцирајте ја следната датотека кога
слушате музика или репродуцирате AV датотеки.
Копче ОК: Притиснете го ова копче за да го потврдите
вашиот избор и операција.
/ V копче: Движете го курсерот нагоре/надолу.
копче: Враќа на претходната содржина.
копче: Влегува во содржина на подкласа.
V
<
>
Пребарување слики
DMP главен интерфејс
Можете да избирате и пребарувате сочувани слики во
уред за чување.
1.Притиснете го копчето [DMP] за да влезете во DMP
главен интерфејс и содржината на уредот за чување
ќе се појави на екранот.
2.Притиснете го копчето [ /OK] за да влезете и да
избирате датотеки со притискање на копчињата
[ / V].
3.Притиснете [ /OK] за да пребарувате слики.
>
V
ã
>
20
Функција на дигитален мултимедиум
None
Pause
Duration
Effect
Info
Уживање во музика
Можете да ги избирате и пребарувате сочуваните слики во
уредите за чување.
1. П
ритиснете [DMP] за да влезете во DMP главен интерфејс
и содржината на уредот за чување ќе се појави на екранот.
2. П
ритиснете [ /OK] за да влезете и да избирате датотеки
со притискање на копчето [ / V].
3. П
ритиснете [ /OK] за да репродуцирате mp3 датотеки.
4. К
ога слушате музика, можете да ја приспособите
јачината на звукот со притискање на копчињата [ / ],
да ја репродуцирате претходната/следната песна со
притискање на копчињата [ƒƒ/„„ ] и да се враќате
на почетокот на музиката со притискање на копчето
[n], исто така можете да поставите повторлив режим со
притискање на [црвеното] копче, да ги поставите звучните
ефекти со притискање на [зеленото] копче и да гледате
информации за музиката со притискање на [синото] копче.
5. Притиснете [n] за да излезете.
>
>
Repeat
Info
<>
Репродуцирање на AV датотеки
1. Притиснете го копчето [DMP] за да влезете во DMP
главен интерфејс и содржината на уредот за чување
ќе се појави на екранот.
2. Притиснете [ /OK] за да влезете и да избирате
датотеки со притискање на копчињата [ / V].
3. Притиснете [ /OK] за да репродуцирате mp3
датотека.
4. Додека гледате филм, можете да ја приспособувате
јачината на звукот со притискање на копчињата [ / ],
да ја репродуцирате претходната/следната песна со
притискање на копчињата [ƒƒ / „„] , исто така можете
да поставите повторлив режим со притискање на
[црвеното] копче, да го поставите режимот на сликата
со притискање на [зеленото] копче и да гледате
информации за музиката со притискање на [синото]
копче.
5. Притиснете [n] за да излезете.
>
>
Repeat
Picture Mode
Info
V
ã
Shuffle
V
ã
4. Кога пребарувате слики, вие можете да го стопирате
пребарувањето со притискање на [►II]/[црвеното] копче
и да го поставите временскиот интервал на менување
на сликата со притискање на [зеленото] копче, да го
поставите режимот на сликата на екранот со притискање
на [жолтото] копче и да ги гледате информациите за
фотографијата со притискање на [синото] копче.
5. Притиснете го копчето [n] за да излезете.
Short
<>
21
Функција на дигитален мултимедиум
Внимание:
1. USB порталот на дигиталниот мултимедијален плеер ги поддржува повеќето U дискови,
доколку се појави неидентификуван феномен, кој не припаѓа на овој уред, значи дека
постои проблем со драјверот на оваа опрема.
2. USB порталот на овој уред обезбедува напон од 5V и максимална струја од 500mA.
Бидејќи спецификацијата за порталот што е усвоена од одредени уреди за чување
е различна од онаа од стандарниот договор за USB, тоа може да влијае при точната
идентификација на мултимедијалниот плеер. Ова припаѓа на нормален режим на работа.
3. Заради разликите во опремата и капацитетот на чување, времето што му е потребно
на дигиталниот медиум да ги прочита информациите исто така може да биде различно.
Брзината на читање на информациите може привремено да стане побавно. Ве молиме,
имајте предвид дека ова не може да го расипе овој уред.
4. Доколку датотеките во U дискот не можат точно да се идентификуваат, можете да се
обидете да ги форматирате во FAT и NTFS формат.
5. Не исклучувајте ја опремата кога телевизорот ја чита содржината од уредот.
6. Одредени фотографии со голема резолуција, уредот можно е да не ги препознае или
може командите да не му функционираат соодветно, какви што се зумирањето и вртењето.
7. Не можете да влезете во главното мени со притискање на копчето MENU во DMP извор,
ве молиме притиснете го копчето SOURCE за прво да изберете друг извор.
8. Кога системот ја извршува вашата последна операција, ве молиме, не притискајте ги
функциските копчиња постојано, зашто тоа може да влијае врз брзината на процесирање на
системот.
9. USB порталот на дигиталниот мултимедијален плеер не може да поддржува датотеки до
720p.
22
Додаток
ã
Спецификација
Име на моделот
LHDN19V68UK
Димензија
(ШxВxД)(мм)
Без подножје
800x316x73
Со подножје
468x356x178
Тежина (кг)
Без подножје
4
Со подножје
6
ЛЦД Панел
Минимална големина
(дијагонално)
47
Резолуција на екранот
1366x768
Потрошувачка на енергија
40W
Аудио моќност
1,8W+1,8W
Електрично напојување
истеми за прием
С
Погледнете ја плочката со спецификации
RF
PAL, SECAM, B/G/D/K/L/L’
AV
PAL, SECAM, NTSC
Влезна компонента
480I, 480P, 576I, 576P
720P/50Hz, 720P/80Hz., 1080I/50Hz, 1080I/60Hz
VGA влез
VGA (640x480 60Hz), SVGA (800x600 60Hz)
XGA (1024x768 60Hz)
HDMI влез
RGB/60Hz (640x480, 800x600, 1024x768)
YUV/50Hz (576P, 720P, 1080I)
YUV/60Hz (480I, 480P, 720P, 1080I)
23
Додаток
ã
Решавање на проблеми
Кога нешто не е во ред со вашиот телевизор, пробајте да го исклучите телевизорот
и потоа повторно да го вклучите. Исто така можете да постапувате според следнава
табела. Доколку проблемот и понатаму не можете да го решите, ве молиме, контактирајте
професионални техничари.
Нема звук или слика
1. Проверете дали линијата за напојување е приклучена во
штекерот и дали има струја.
2. Проверете дали сте го притиснале копчето Power
(Напојување) на телевизорот или на далечинскиот
управувач.
3. Проверете ја поставката за осветлување на сликата и
контрастот.
4. Проверете ја јачината на звукот.
Сликата е нормална,
но нема звук
1. Проверете ја јачината на звукот.
2. Проверете дали е поставена поставката Исклучен звук.
Нема слика или пак има црна
и бела слика
1. Приспособете го Поставувањето на сликата.
2. Проверете го системот за бои.
Има нтерференција со
сликата и звукот
1. Обидете се да го пронајдете уредот кој влијае врз
телевизорот и преместете го подалеку од него.
2. Обидете се да го вклучете приклучникот на телевизорот
во друг штекер.
Нечиста слика или слика со
снег
1. Проверете го правецот, позицијата и конекцијата на
вашата антена.
2. Приспособете го правецот на вашата антена или
ресетирајте или фино нагодете го каналот.
Не работи далечинскиот
управувач
1. Сменте ги батерите во далечинскиот управувач.
2. Исчистете ја горната страна на далечинскиот управувач
(прозорецот за зрачење)
3. Проверете ги контактните точки на батериите.
4. Проверете дали има препреки меѓу далечинскиот
управувач и мониторот.
5. Проверете дали батериите се правилно наместени.
HN лента или тресење на
сликата
Проверете дали има извор на интерференција во близина,
како на пример друг уред или електрични алати.
Куќиштето на телевизорот
произведува звук сличен на
„Клик„
Понекогаш промената на собната температура може да
предизвика куќиштето на телевизорот да се прошири и да
се собере и тоа е она што го предизвикува овој звук. Ова
не значи дека телевизорот е расипан.
ã
Прибор
Далечински управувач ..............1
Прирачник за корисникот . ........1
Сува батерија ............................2
24
315962322
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement