Electrolux ETV45000X User manual

Electrolux ETV45000X User manual
LCD TV
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
Pirms televizora lietošanas rūpīgi izlasiet šo
rokasgrāmatu un saglabājiet to nākotnes vajadzībām.
LHDN19V68UK
Daļas Nr.:IES09
Latviešu
Saturs
Svarīgi drošības norādījumi un ar vidi saistīti apsvērumi----------------------------- 2
Svarīgi drošības norādījumi---------------------------------------------------------------------------------------2
Vides aizsardzība------------------------------------------------------------------------------- 4
Uzstādīšana-------------------------------------------------------------------------------------- 5
Pamatnes uzstādīšanas instrukcijas---------------------------------------------------------------------------5
TV taustiņu un savienotājdetaļu atrašana---------------------------------------------------------------------6
Pieslēgšana citām ierīcēm----------------------------------------------------------------------------------------8
Tālvadības pults lietošana------------------------------------------------------------------- 11
Tālvadības pults taustiņu identificēšana--------------------------------------------------------------------- 11
Īss tālvadības pults darbības apraksts----------------------------------------------------------------------- 12
Pamata darbības------------------------------------------------------------------------------- 13
Jaudas padeves ieslēgšana/izslēgšana--------------------------------------------------------------------- 13
Kanālu/ skaļuma maiņa------------------------------------------------------------------------------------------ 13
Startup Menu (Starta izvēlne)---------------------------------------------------------------------------------- 13
Ievades avota izvēle---------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Attēla režīma maiņa---------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Skaņas režīma maiņa-------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Stopkadrs------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
Skaņas izslēgšana------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
Izslēgšanās taimera iestatīšana------------------------------------------------------------------------------- 14
Attēla proporciju mainīšana------------------------------------------------------------------------------------- 14
EPG------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
TV iestatījumu mainīšana-------------------------------------------------------------------- 15
Kanālu iestatījumi------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
Attēla iestatījumi--------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Skaņas iestatījumi------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Ekrāna iestatījumi------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Funkciju iestatījumi------------------------------------------------------------------------------------------------ 18
Vecāku kontrole---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Digitālā multivides funkcija------------------------------------------------------------------ 20
Īss funkciju apraksts---------------------------------------------------------------------------------------------- 20
Tālvadības pults taustiņu funkciju apraksts----------------------------------------------------------------- 20
Attēlu pārlūkošana------------------------------------------------------------------------------------------------ 20
Baudiet mūziku----------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
AV failu atskaņošana--------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Pielikums----------------------------------------------------------------------------------------- 23
Tehniskie dati------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Problēmrisināšana------------------------------------------------------------------------------------------------ 24
Piederumi------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24
1
Svarīgi drošības norādījumi
➣
Svarīgi drošības norādījumi
Svarīgi
Trijstūra simbols ar uz leju vērsta zibens attēlu informē lietotāju par bīstamu spriegumu
ierīcē.
Trijstūra simbols ar izsaukuma zīmi vidū informē lietotāju par svarīgām instrukcijām, kas
saistītas ar šo ierīci.
♦ Vispārīgi norādījumi.
Brīdinājumi: pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šos norādījumus.
Strāva un signāls ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pirms lietus izvelciet spraudkontaktu no kontaktligzdas vai atvienojiet āra antenas slēdzi, lai
izvairītos no iespējamiem TV bojājumiem. Neaiztieciet antenas vadu.
Ja nelietojat ierīci ilgstošu laiku, atvienojiet strāvas padeves spraudkontaktu no
kontaktligzdas.
u Nespiediet strāvas padeves kabeli un signāla vadu pret citiem priekšmetiem.
u Nepārslogojiet kontaktligzdu, jo tas var izraisīt ugunsgrēku.
u Nepakļaujiet strāvas padeves kabeli augstas temperatūras iedarbībai.
u Ja āra antena atrodas ārā ilgstošu laiku, tas var ietekmēt TV attēla kvalitāti, tādēļ
regulāri pārbaudiet un nomainiet antenu.
LCD displeja instrukcijas un apkope ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- LCD displeja panelis ir tehniska iekārta, kuru veido vairāki miljoni attēlu tranzistoru. Uz
paneļa var parādīties tumši vai gaiši punkti - tā ir normāla parādība un neietekmē vispārējo
ierīces veiktspēju. Nepareiza apkope sabojās LCD ekrānu, kas ietekmēs attēla kvalitāti,
tādēļ ievērojiet šādus ieteikumus:
Netīriet ekrānu ar organiskiem šķīdinātājiem, tādiem kā alkohols, benzīns utt. vai ķīmiskiem
līdzekļiem, piemēram, tādiem, kas satur skābi vai sārmus.
Netīriet ekrānu ar jebkāda veida mazgāšanas līdzekli.
Kad televizors ir izslēgts, ja nepieciešams, varat notīrīt ekrānu ar tīru, mīkstu kokvilnas
drāniņu, lai to aizsargātu, taču atkārtota tīrīšana, pielietojot spēku, nav atļauta.
Pieskaroties ekrānam ar pirkstiem, var tikt sabojāta ekrāna virsma. Nespiediet LCD ekrānu,
jo tas ir trausls un vārīgs.
u Neaiztieciet LCD ekrānu ar cietu priekšmetu. Ekrānu var viegli saskrāpēt.
Ierīce -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Neizjauciet nevienu ierīces daļu. Tas var sabojāt ierīci, kā arī kaitēt jūsu veselībai. Ierīces
garantija zaudēs spēku.
u Ja ievērojat neparastu skaņu vai smaku vai arī ja televizora skaņa strādā, bet attēla nav,
izslēdziet TV, nekavējoties izvelciet spraudkontaktu no kontaktligzdas un sazinieties ar
mūsu speciālistiem.
Nenoņemiet aizmugurējo paneli. Regulēšanas darbus un remontdarbus, kurus
nepieciešams veikt ierīces iekšpusē, var veikt tikai speciālisti.
u Neapsedziet un nenobloķējiet siltumu izstarojošās atveres, lai ierīce varētu izdalīt siltumu.
2
Svarīgi drošības norādījumi
➣
Svarīgi drošības norādījumi
u Neievietojiet signāla pārraides saskarnē vai siltumu izstarojošās atverēs asus priekšmetus,
metālu vai šķidrumu un neizmantojiet tos, lai pieskartos šai saskarnei vai atverēm, jo tas
var izraisīt īssavienojumu vai sabojāt ierīci.
Apkope ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Netīriet šo ierīci ar ātri iztvaikojošām eļļām vai šķīdinātāju, kas var bojāt korpusu vai
pārklājuma virsējo kārtu.
u Ja skapis paliek netīrs, tīriet to ar mīkstu drānu, kas samitrināta ūdenī ar neitrālu
mazgāšanas līdzekli.
u Ja šādas vielas ir sajauktas ar krāsu vai organiskiem šķīdinātājiem, smērvielu utt. uz TV
skapja virsmas, var notikt ķīmiska reakcija starp pamatnes gumijas blīvi un šīm vielām,
kas var izraisīt nelielu TV skapja virsmas koroziju. Tādēļ iesakām lietotājiem no sākuma
uzklāt aizsargmateriāla kārtu (piemēram, bieza kartona vai stikla plāksni utt.) uz TV skapja
un uzlikt televizoru tam virsū.
Izvietojuma veids -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Līdzenas un stabilas virsmas
X Vietas zem tiešiem saules stariem vai tuvu apsildīšanas ierīcēm
X Slikti vēdinātas vietas
X Tuvu pavardiem vai vietas, kurām var piekļūt ūdens, eļļa vai dūmi
X Vietas, kur ventilācijas atveres ir noslēgtas
X Nestabilas vietas
X Vibrācijām pakļautas vietas
X Putekļu vai mitruma iedarbībai pakļautas vietas
X Augstai temperatūrai pakļautas vietas
TV skatīšanās --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Skatieties TV, ievērojiet pietiekamu distanci, kura, vēlams, 5 līdz 7 reizes pārsniedz LCD
ekrāna vertikālā attāluma garumu.
u Apgaismojumam ir jābūt pietiekami stipram, lai varētu lasīt avīzi.
u Skaļumam ir jābūt tādā līmenī, lai tas netraucētu jūsu kaimiņiem, it īpaši naktī.
Citi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Ierīces iekraušanai, izkraušanai un nešanai ieteicams izmantot divus cilvēkus; mēģiniet
izvairīties no sadursmēm ierīces nešanas laikā un īpaši aizsargājiet LCD ekrānu.
u Pieskaroties LCD ekrānam laikā, kad TV tiek ieslēgts vai izslēgts, jūs varat sajust vieglu
elektrošoku, tas ir elektrostatisks lādiņš un nenodara kaitējumu veselībai.
Pievērsiet īpašu uzmanību šādai informācijai -----------------------------------------------------------------------------------------u Šajā rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
u Visi šajā rokasgrāmatā minētie preču nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku logotipi un preču
zīmes.
3
Svarīgi drošības norādījumi un ar vidi saistīti apsvērumi
➣
Vides aizsardzība
EEIA (par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem)
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2002/96/EK un 2003/108/EK
u Pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols norāda, ka šo iekārtu nedrīkst
izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Dažas tās
sastāvdaļas var būt kaitīgas videi.
u Neizmetiet ierīci ārā kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, neatstājiet
to sabiedriskā vietā vai jebkurā citā vietā, kas nav paredzēta šāda
veida atkritumu izmešanai.
Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo pašvaldību.
u Visiem šīs ierīces sastāvdaļu radītajiem atkritumiem ir nepieciešama
īpaša apstrāde.
u Selektīvi savācot elektroniskos atkritumus, ir iespējams samazināt
bīstamo vielu daudzumu, kuras netiek atkārtoti pārstrādātas, tādējādi
aizsargājot apkārtējo vidi.
ROHS ( par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu)
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2002/95/EK
u Ar šo Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu tiek ierobežota
bīstamu vielu, kuras nevar atkārtoti pārstrādāt vai kuru atkārtotā
pārstrāde ir sarežģīta, izmantošana.
u Tā ļauj viegli pārstrādāt EEI (elektroniskās un elektriskās iekārtas) un
palīdz aizsargāt vidi.
u Šajā ierīcē izmantotās vielas atbilst RoHS direktīvai.
Baterija
u Neizmetiet bateriju kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Izmetiet to
norādītajās bateriju savākšanas vietās. Nededziniet bateriju.
u Nejauciet kopā dažādus bateriju veidus. Neapvienojiet vecu bateriju
ar jaunu.
u Nekavējoties izņemiet pārkarsušu bateriju, lai skābe nevarētu ieplūst
baterijas nodalījumā.
u Ja ilgstoši neizmantosiet tālvadības pulti, izņemiet baterijas.
4
Uzstādīšana
➣
Pamatnes uzstādīšanas instrukcijas
1. U
zklājiet porolona kārtu uz galda, kas var izturēt televizora svaru, neizraisot TV bojājumus vai
traumas cilvēkiem.
2. Uzlieciet televizoru uz porolona ar ekrānu uz leju.
3. Izņemiet pamatni un pareizi ievietojiet to televizorā, tad novietojiet pamatni un televizoru
pareizā pozīcijā, līdz visi atvērumi atbilst viens otram.
4. Pieskrūvējiet pamatni pie TV.
5. Uzstādiet televizoru tam paredzētajā vietā.
skrūve
pamatne
Piezīme
Augstāk sniegtie attēli ir tikai orientējoši, jūsu ierīce var izskatīties savādāk.
Katrs pamatnes atvērums ir jānostiprina ar skrūvi!
5
Uzstādīšana
➣
TV taustiņu un savienotājdetaļu atrašana
Piezīme: zemāk sniegtie attēli ir tikai orientējoši, jūsu ierīce var izskatīties savādāk.
MENU
source
vol s
vol t
ch s
ch t
NR.
TV (priekšpuse)
Apraksts
1
Menu (Izvēlne)
Atver ekrāna displeju (OSD) vai aizver OSD, izejot no tā.
2
Source (Avots)
Izvēlieties ievades avotu. Piespiediet taustiņu Source, lai atvērtu
ievades avotu sarakstu.
3
VOL s/VOL t
Pārslēdziet skaņas stiprumu uz skaļāku vai klusāku. Piespiediet
šos taustiņus OSD izvēlnē, lai pārvietotos pa labi vai pa kreisi
izvēlnē vai lai noregulētu pozīciju.
4
CHs/CHt
Izvēlieties nākamo vai iepriekšējo kanālu. Piespiediet šos taustiņus
OSD izvēlnē, lai pārvietotos uz augšu vai uz leju izvēlnē.
5
(Standby –
Gaidstāve)
Piespiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu TV (gaidstāves režīms).
6
Tālvadības pults
sensors
Saņem signālu no tālvadības pults. Nenosedziet to.
7
Strāvas padeves
indikators
Gaisma norāda, vai TV ir ieslēgts vai ir gaidstāves režīmā.
8
Galvenais jaudas
padeves slēdzis.
Ieslēdz vai izslēdz jaudas padevi.
6
Uzstādīšana
L
PB
video
Y
comp
PCMCIA
USB
HDMI
VGA
PC AUDIO
SCART
7
OPTICAL
HEADPHONE
PR
TV taustiņu un savienotājdetaļu atrašana
R
➣
ANT 75 Ω
Uzstādīšana
➣
Pieslēgšana citām ierīcēm
Uzmanību: pirms pieslēdzat TV jebkurai citai elektroniskai ierīcei, atvienojiet TV un
elektroniskās ierīces jaudas padeves spraudkontaktus no kontaktligzdas.
Jūsu TV var nebūt aprīkots ar visiem tālāk aprakstītajiem termināliem. Termināli, ar kuriem
jūsu TV ir aprīkots, ir aprakstīti nodaļā “TV taustiņu un savienotājdetaļu atrašana”
1. Pieslēdziet TV antenai vai kabeļtelevīzijai
Lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, ieteicams izmantot ārējo antenu vai kabeļtelevīziju.
Piezīme:
n ieteicams izmantot koaksiālo kabeli (75Ω), lai mazinātu traucējumus, kurus izraisa
neatbilstošā pilnā pretestība;
n antenas kabeli nedrīkst satīt kopā ar strāvas padeves vadu;
n izmantojot kabeļtelevīziju, ievietojiet koaksiālā kabeļa (75Ω) spraudni tieši antenas izvadā.
2. Pieslēdziet televizoru AV (audio-vizuālām) ierīcēm
n Pieslēdziet Video RCA kabeli atverei televizora aizmugurē un otru galu atbilstošai ārējai A/V
ierīcei, tādai kā VCR, DVD vai kabeļtelevīzijas dekoders.
n Pieslēdziet RCA audio kabeļus “R - L(audio)” ievadiem jūsu televizora aizmugurē un pārējos
vadus atbilstošajiem audio izvades savienotājiem A/V ierīcē .
Video (kompozītvideo) pārraida video kā atsevišķu signālu.
comp
Sarkans
VCD, DVD, kabeļtelevīzijas
dekoders utt.
Balts
Dzeltens
8
Uzstādīšana
➣
Pieslēgšana citām ierīcēm
Komponentvideo(Y, Pb, Pr) pārraida video kā atsevišķus Y, Pb, Pr signālus. Izmantojiet šo
savienojumu augstas izšķirtspējas video signālu saņemšanai no DVD vai citām iekārtām.
n Pieslēdziet komponentvideo un audio kabeļus komponentu ievadiem (“PR/CR”, “PB/CB”, “Y”)
jūsu televizora aizmugurē un pārējos spraudņus atbilstošajiem PVR vai DVD komponentvideo
izvades savienotājiem.
n Y, PB/CB un PR/CR savienotāji uz jūsu komponentierīcēm (PVR vai DVD) dažreiz ir apzīmēti
ar Y, B-Y un R-Y vai Y, CB un CR. (Ievades un kabeļu krāsām ir jāatbilst abās ierīcēs.)
Audio L
Audio R
Sarkans
Balts
Sarkans
PR/CR
Zils
PB/CB
Zaļš
Y
DVD ar komponentligzdām
3. Pieslēdziet televizoru ierīcēm ar HDMI saskarni
HDMI pārraida digitālu signālu un to ieteicams lietot, atskaņojot no digitālajām DVD vai DVR
ierīcēm. HDMI un HDMI savienojumam nav nepieciešams atsevišķi pieslēgt skaņu.
n HDMI kabelis pieslēgts TV HDMI savienotājam.
HDMI
Iekārta ar HDMI izvades ligzdu
(piem., DVD atskaņotāji,
kabeļtelevīzijas dekoderi utt.).
4. Pieslēdziet televizoram ierīces ar USB saskarni
Šī ierīce ir aprīkota ar standarta saskarni un to var pieslēgt, izmantojot standarta USB1.1 un
USB2.0 ierīces, tādas kā aparatūra, U diski un digitālās kameras.
n Jūs varat izmantot USB savienojuma vadu vai ievietot USB spraudni USB pieslēgvietai
televizora sānos.
USB
9
Uzstādīšana
➣
Pieslēgšana citām ierīcēm
PC AUDIO
VGA
5. Pieslēdziet televizoru datoram
n Pieslēdziet D- Sub kabeli “VGA” pieslēgvietai televizora aizmugurē un otru kabeļa galu sava
datora video kartes pieslēgvietai.
n Pieslēdziet stereo audio kabeli “PC AUDIO” pieslēgvietai televizora aizmugurē un otru kabeļa
galu sava datora “Audio Out” pieslēgvietai.
Dators
HEADPHONE
6. Austiņu pieslēgšana
n Pieslēdziet austiņas televizora ligzdai.
n Austiņu skaļums automātiski pielāgojas televizora skaļumam.
Austiņas
COAXIAL
(OPTICAL)
7. Optiskais audio
Pieslēdziet optisko audio ierīci šai ligzdai (nepieciešams Toslink optiskais kabelis).
Piezīme: tikai DTV un HDMI izvadei.
8. Pieslēdziet TV ierīcēm ar SCART saskarni
Tā nodrošina ērtu daudzsignālu savienojumu starp televizoru un video iekārtu. Tehniskie dati:
n Scart 1: RGB ievade, CVBS ievade/izvade
n Scart 2: CVBS ievade/izvade
SCART
10
Tālvadības pults lietošana
➣
Tālvadības pults taustiņu identificēšana
POWER (jauda):
jaudas ieslēgšana/izslēgšana
Source (avots): ievades avota izvēle
Sound (skaņa): skaņas režīma izvēlei
Still (stopkadrs): nofiksē kadru
Picture (attēls): attēla režīma izvēlei
Mute (skaņas izslēgšana): izslēdz skaņu
Speciāla funkcija
Kanāla numuri:
Speciāla funkcija
tiešai kanāla un burtu izvēlei
Speciāla funkcija
Menu (izvēlne): galvenās izvēlnes
atvēršanai/lai atgrieztos
Speciāla funkcija
iepriekšējā izvēlnē
Exit (izeja): iziešanai no konkrētās izvēlnes
: kursors uz augšu
> : kursors pa labi
V
<: kursors pa kreisi
V:kursors uz leju
OK: darbības apstiprināšanai
CH+: kanāls uz augšu
VOL+: skaļuma palielināšanai
VOL- : skaļuma samazināšanai
CH- : kanāls uz leju
Sleep (aut.izslēgšana): izslēgšanās laika regulēšanai
Subtitle (subtitri): programmas subtitriem
EPG: elektroniskais programmu gids
Text (teksts): teleteksta aktivizēšanai/deaktivizēšanai
TV: TV ievades izvēlei
FAV (biežāk lietotie): biežāk lietoto
kanālu saraksta rediģēšanai
COMP (komponente): komponentievades izvēlei
Lang. (val.): digitālā TV signālu valodas izvēlei
I / Π: mono/stereo darbība
Recall (atsaukšana): lai atgrieztos
pie iepriekšējā kanāla
lnfo: pašreizējā statusa informācija
Zoom (tālummaiņa): tālummaiņas koeficienta
regulēšanai
Multivides funkciju taustiņi
(skatiet 20. lpp.)
Piezīme:
1. Ņemiet vērā praktiskos apsvērumus.
2. Apzīmējumi virs dažiem taustiņiem norāda uz dažādu lietojumu dažādos režīmos.
3. Sarkanais/zaļais/dzeltenais/gaišzilais taustiņi tiek lietoti speciālām funkcijām.
11
Tālvadības pults lietošana
➣
Īss tālvadības pults darbības apraksts
Bateriju nomainīšana
1. Noņemiet pārsegu tālvadības pults aizmugurē.
2. Ievietojiet divas AAA (1,5 V) baterijas. Novietojiet baterijas atbilstoši “+” un “-” simboliem
bateriju nodalījumā.
3. Uzlieciet atpakaļ bateriju pārsegu.
Piezīme:
1. Ja tālvadības pults nedarbojas pareizi vai ar to nevar kontrolēt televizoru, nomainiet baterijas.
2. Ja ilgstoši neizmantojat tālvadības pulti, izņemiet baterijas.
Tālvadības pults darbības rādiuss
1. Tālvadības pults darbības attālums: 8 metri no TV priekšējās daļas.
2. Tālvadības pults darbības leņķis: izmantojot televizora infrasarkanā uztvērēja lodziņu kā
atskaites punktu, 6 metru attālumā, tā vadības leņķis (no kreisās uz labo pusi) ir 30 grādu
robežās, bet vertikālais leņķis (no augšas uz leju) ir 30 grādu robežās.
12
Pamata darbības
➣
Jaudas ieslēgšana/izslēgšana
1. Pieslēdziet TV jaudas padeves vadu kontaktligzdai.
2. Piespiediet TV jaudas taustiņu. Kad televizors ir ieslēgts, piespiediet jaudas taustiņu uz
tālvadības pults un TV darbosies gaidstāves režīmā. Nospiediet šo taustiņu atkārtoti un jūs
varat atkal skatīties TV.
3. Piespiediet jaudas taustiņu atkārtoti, lai izslēgtu TV.
Piezīme:
lai ietaupītu elektroenerģiju, iestatiet TV gaidstāves režīmā tikai tad, ja neskatīsieties TV neilgu
laiku; ja ilgstoši neskatīsieties TV, atslēdziet TV no jaudas padeves avota.
Ja televizors ir izslēgts, lai to atkal ieslēgtu, pagaidiet vismaz 5 sekundes, lai novērstu iespējamos
darbības traucējumus.
➣
Kanālu/ skaļuma maiņa
1. Spiediet [CH+ / CH-] taustiņus uz tālvadības pults, lai pārslēgtu kanālus.
(Spiediet [VOL+ / VOL-] taustiņus, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu).
2. Jūs varat piespiest arī [CHs/t] taustiņus, kas atrodami uz TV priekšējā paneļa, lai pārslēgtu
kanālus. (Spiediet [VOLs/t] taustiņus, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu).
3. Spiediet ciparu taustiņus uz tālvadības pults, lai ieslēgtu atbilstošos kanālus.
Piezīme:
kanālus var pārslēgt arī, piespiežot programmas numuru. Ja vēlaties izvēlēties programmas nr.
no 1 līdz 9, piespiediet ciparu taustiņus. Ja vēlaties izvēlēties programmas numuru, kas sastāv no
diviem vai trijiem cipariem, katrs nākamais taustiņš jānospiež ne vēlāk kā pēc 3 sekundēm.
➣
Startup Menu (Starta izvēlne)
Kad sākat lietot savu televizoru pirmo reizi, ekrānā parādīsies
izvēlne, kas attēlota pa labi.
1) Spiediet [ / V ] taustiņus, lai izvēlētos OSD language (OSD valodu),
kas tiek izmantota Startup Menu (Starta izvēlnē).
Startup Menu
2) Spiediet [ >/OK ] taustiņus, lai atvērtu OSD language
(OSD valodu) apakšizvēlni.
OSD language English
3) Spiediet [ / V ] taustiņus, lai izvēlētos valodu un tad [OK], lai
Country
UK
apstiprinātu savu izvēli.
Use Mode Home Mode
4) Līdzīgi var iestatīt arī citus iestatījumus.
Piezīme:
Auto Install
šī izvēlne vairs nebūs redzama pēc tam, kad būs veikta kanālu
Select
Enter
Exit
meklēšana.
Ja gribat izvēlēties šo izvēlni, rīkojieties saskaņā ar zemāk sniegtajām instrukcijām:
1) Spiediet [ Menu ] taustiņu, lai atvērtu galveno izvēlni.
2) Spiediet [ / V ] taustiņus, lai izvēlētos Function (funkciju).
3) Spiediet [ >/OK ] taustiņu, lai atvērtu Function (funkciju) apakšizvēlni.
4) Spiediet [ / V ] taustiņus, lai izvēlētos Startup Menu (Starta izvēlni).
5) Spiediet [ </> ] taustiņus, lai izvēlētos Off/On (izslēgšanu/ieslēgšanu).
6) Izvēloties taustiņu On (ieslēgšanu), jūs varat izvēlēties izvēlnes valodu.
V
V
V
V
13
Pamata darbības
➣
Ievades avota izvēle
Izvēlieties pašreizējo galvenā attēla ievades signālu. No sākuma spiediet [Source] taustiņu, lai atvērtu
signāla ievadi. Spiediet [ / V ] taustiņus, lai izvēlētos avotu, kuru vēlaties ievadīt, tad spiediet [>/OK]
taustiņu, lai apstiprinātu izvēli.
V
➣
Attēla režīma maiņa
To var iestatīt kā Bright (spilgtu), Standart (standarta), Soft (maigu) un User (lietotāja iestatījumi).
Ar šo režīmu tiek regulēts attēls, iestatot spilgtumu, kontrastu, krāsu utt.
➣
Skaņas režīma maiņa
To var iestatīt kā Music (mūzika), Standart (standarta), Speech (runa) un User (lietotāja
iestatījumi). Šis režīms aktivizē īpašu skaņu efektu, iestatot skaņas stabilizatoru. Ja SRS TSXT ir
ieslēgts, skaņas režīms nedarbojas.
➣
Stopkadrs
Piespiediet šo taustiņu, lai apstādinātu kadru.
➣
Skaņas izslēgšana
Piespiediet [Mute], lai izslēgtu skaņu, un piespiediet šo taustiņu atkārtoti, lai atkal ieslēgtu skaņu.
Šo funkciju izmanto, lai izslēgtu skaņu uz īsu laiku.
➣
Izslēgšanās taimera iestatīšana
Izmantojot šo funkciju, televizors automātiski aktivizēs gaidstāves režīmu. Vairakkārt piespiediet
šo taustiņu, lai izvēlētos automātiskās izslēgšanās pulksteņa režīmu - pulkstenis rādīs laiku, kas
atlicis līdz Standby (gaidstāves) režīma aktivizēšanai. Pulksteņa režīms ir šāds: Izslēgts -10minūtes20minūtes-30minūtes... 120minūtes.
➣
Attēla proporciju mainīšana
Šī ierīce ir aprīkota ar dažādiem displeja režīmiem, kas atbilst dažādiem avotiem. Nospiediet
taustiņu Zoom, lai atvērtu tālummaiņas izvēlni, tai skaitā iespējas “Auto” (automātiskā), “Full
Screen” (pilnekrāna), “Normal” (normāla), “Zoom 1” (tālummaiņa 1), “Zoom 2” (tālummaiņa 2),
“Smart Zoom” (īpašā tālummaiņa), “Dot to Dot” (punkts punktā).
¸ Normal (Normāla tālummaiņa): rāda standarta 4:3 proporciju attēlu TV centrā ar tumšām
joslām pa labi un pa kreisi.
¸ Full Screen (Pilnekrāna tālummaiņa): šis režīms rāda ievades avota attēlu tā, lai tas piepildītu
visu ekrānu.
¸ Zoom 1 (Tālummaiņa 1): proporcionāli izpleš TV attēlu, taču nogriež attēla augšējo un
apakšējo daļu, lai attēls ietilptu ekrānā. Novērš tumšo joslu efektu.
¸ Zoom 2 (Tālummaiņa 2): vēl vairāk maina fokusa attālumu ekrāna centrā un nogriež lielāku
attēla daļu augšā un apakšā.
¸ Smart Zoom (Īpašā tālummaiņa): līdzīga 16:9 režīmam, taču rāda lielāku attēla sānu daļu.
¸ Dot to Dot (Punkts punktā): rāda reālo attēla izmēru.
Piezīme: tālummaiņas režīma iespēja atšķiras, izmantojot dažādus avotus.
➣
EPG
EPG: elektroniskais programmu gids - šeit var aplūkot programmu informāciju.
14
TV iestatījumu mainīšana
➣
Kanālu iestatījumi
1 Spiediet taustiņu Menu, lai atvērtu galveno izvēli.
Channel
V
2 Spiediet [ / V ] taustiņus, lai izvēlētos kanālus
(Channel).
Manual Install
Auto Install
Fine Tune
Edit Programme
Cl
3 Spiediet [>/OK] taustiņu, lai atvērtu Channel (kanālu)
izvēlni.
V
Select
Enter
Exit
4 Spiediet [ / V ] taustiņus, lai izvēlētos iespēju, spiediet
[>/OK], lai atvērtu, vai spiediet [</>] taustiņus, lai
noregulētu iespēju.
5 Kad esat pabeidzis, spiediet taustiņu Menu, lai aizvērtu
izvēlni.
Pieejamās iespējas:
n Manual Install (manuālā uzstādīšana): sāciet meklēt kanālus, izmantojot manuālos
iestatījumus. Pirms manuālās meklēšanas sākšanas, iestatiet pareizo krāsu sistēmu un
skaņas sistēmu. Manuālās meklēšanas sākotnējo frekvenci regulēt nav iespējams un tās
vērtība mainās līdz ar frekvenču joslu vai kanālu numuru automātiski;
n Auto Install (automātiskā uzstādīšana): automātiski meklē kanālus. pirms uzsākat
automātisko kanālu meklēšanu, varat izvēlēties valsti, kur atrodaties;
n Fine Tune (precīza regulēšana): precīzi regulē frekvenci, lai iegūtu lielisku rezultātu;
n Edit programme (programmas rediģēšana): rediģē kanālus, to skaitā:
¸ Nosaukuma maiņa: spiediet zaļo taustiņu, lai mainītu izvēlētā kanāla vārdu. Spiediet [ /
V ] taustiņu, lai noregulētu vārda marķieri. Spiediet zaļo taustiņu, lai saglabātu izmaiņas,
vai sarkano taustiņu, lai atceltu izmaiņas. Kanālu numura maksimālais garums ir 6 burti;
¸ Kanāla izlaišana: spiediet dzelteno taustiņu, lai izvēlētos izlaišanas funkciju. Ja vēlaties
atcelt izlaišanas funkciju, nospiediet dzelteno taustiņu atkārtoti.
Televizors izlaidīs tos kanālus, kuri tiks izvēlēti, piespiežot [CH+ / CH-] taustiņu uz
tālvadības pults, kad tiek pārlūkotas programmas. Taču tos vēl aizvien varēs izvēlēties,
piespiežot programmas numuru;
¸ Kanālu kārtības maiņa: ja vēlaties mainīt programmu kārtību, spiediet [<] taustiņu;
spiediet [ / V ] taustiņu, lai pārietu uz vēlamo pozīciju, un tad spiediet [>] taustiņu, lai
apstiprinātu izvēli.
n Cl: ievietojot PCMCIA karti, varat redzēt CI attēlu. Ievietojot PCMCIA karti un atbilstošo
speciālo karti, varat skatīties atkodētas pārraides.
V
V
15
TV iestatījumu mainīšana
Attēla iestatījumi
1 Spiediet taustiņu Menu, lai atvērtu galveno izvēli.
Picture
Select
OK: Enter
2 Spiediet [
funkciju.
/ V ] taustiņus, lai izvēlētos Picture (attēla)
3 Spiediet [>/OK] taustiņu, lai atvērtu Picture (attēla)
izvēlni.
Standard
V
Brightness
Contrast
Saturation
Sharpness
Colour Temp.
Enhanced Setting
V
➣
Back
4 Spiediet [ / V ] taustiņus, lai izvēlētos iespēju, spiediet
[>/OK], lai atvērtu, vai spiediet [</>] taustiņus, lai
noregulētu iespēju.
5 Kad esat pabeidzis, spiediet taustiņu Menu, lai aizvērtu
izvēlni.
Pieejamās iespējas:
n Brightness (spilgtums): padara attēlu spilgtāku un attēla tumšās vietas gaišākas. Samazina
attēla spilgtumu un padara attēla gaišās vietas tumšākas;
n Contrast (kontrasts): maina attēlu, noregulējot attēla baltās zonas. Maina attēlu, noregulējot
attēla melnās zonas;
n Saturation (koncentrācija): regulē krāsas intensitāti;
n Sharpness (asums): palielina asumu, padarot attēlu skaidrāku. Samazina asumu, padarot
attēlu vienmērīgāku;
n Colour Temp. (krāsas temp.): ļauj izvēlēties krāsas temperatūru. Jūs varat izvēlēties
Standard (standarta), Warm (siltu) vai Cool (vēsu) krāsu gammu.
n Enhanced Setting (īpašie iestatījumi): ļauj piekļūt uzlabotiem video iestatījumiem, to skaitā:
¸ DNR: šis iestatījums var optimizēt attēla signālu, atkarībā no laika un vietas; samazina
ārējo trokšņu radītos traucējumus un atsūta atpakaļ tīru sākotnējo signālu. Tam ir četri
iestatījumi: Low (zems), Standard (standarta), Strong (stiprs) un Off (izslēgts);
¸ CTI: kritisks krāsu pāreju robežas uzlabojums;
¸ Flesh Tone (miesas tonis): kad šī funkcijas ir ieslēgta, televizoru var izmantot kā pamatu
attēla saturam, lai koriģētu krāsas;
¸ Adaptive Luma Control (adaptīvā spilgtuma vadība): atbilstoši ekrānam dažādās ainās dinamisks attēla kontrasta regulējums, lai demonstrētu labākas kvalitātes efektu.
16
Skaņas iestatījumi
Skaņas iestatījumi
1 Spiediet taustiņu Menu, lai atvērtu galveno izvēli.
Sound
V
2 Spiediet [ / V ] taustiņus, lai izvēlētos Sound
(skaņas) iestatījumus.
Balance
Equalizer
Digital Sound Out
Auto
AVC
Off
Audio Language
English
Audio Language 2nd English
Select
Enter
3 Spiediet [>/OK] taustiņu, lai atvērtu Sound (skaņas)
izvēlni.
Exit
V
➣
4 Spiediet [ / V ] taustiņus, lai izvēlētos iespēju,
spiediet [>/OK], lai atvērtu, vai spiediet [</>]
taustiņus, lai noregulētu iespēju.
5 Kad esat pabeidzis, spiediet taustiņu Menu, lai
aizvērtu izvēlni.
Pieejamās iespējas:
n Balance (līdzsvars): regulē skaļumu kreisās un labās puses skaļruņos;
n Equalizer (stabilizators): pavājina vai pastiprina galveno frekvenču punktu skaņu;
n Digital Sound Out (digitālā skaņas izvade): iestata digitālās skaņas izvades veidu;
n AVC: automātiskā skaļuma vadība, ieslēdz vai izslēdz automātisko skaļuma vadību. Iespēja
uztur audio iepriekš iestatītā rādiusā, lai nepieļautu spējas skaļuma izmaiņas;
n Audio Language (audio valoda): iestata primāro audio valodu;
n Audio Language 2nd (2. audio valoda): iestata papildu audio valodu.
TV iestatījumu mainīšana
Ekrāna iestatījumi
Screen
1 Spiediet taustiņu Menu, lai atvērtu galveno izvēli.
Image Position
Phase Adjust
Clock Adjust
Auto Adjust
V
Select
2 Spiediet [ / V ] taustiņus, lai izvēlētos Screen
(ekrāna) iestatījumus.
3 Spiediet [>/OK] taustiņu, lai atvērtu Screen (ekrāna)
izvēlni.
Enter
Exit
V
➣
4 Spiediet [ / V ] taustiņus, lai izvēlētos iespēju,
spiediet [>/OK], lai atvērtu, vai spiediet [</>]
taustiņus, lai noregulētu iespēju.
5 Kad esat pabeidzis, spiediet taustiņu Menu, lai
aizvērtu izvēlni.
Pieejamās iespējas:
n Image Position (attēla izvietojums): regulē attēla izvietojumu uz ekrāna, piespiežot
[ / V/</>] taustiņus;
n Phase Adjust (fāzes regulēšana): regulē pulksteņa fāzi, kuru izmanto attēla sinhronizēšanai;
n Clock Adjust (pulksteņa regulēšana): regulē pulksteni, kuru izmanto attēla sinhronizēšanai;
n Auto Adjust (autoregulēšana): automātiski regulē attēla izvietojumu un izmēru.
V
Piezīme: dažādiem avotiem atbilst dažādas funkcijas.
17
TV iestatījumu mainīšana
➣
Funkciju iestatījumi
1 Spiediet taustiņu Menu, lai atvērtu galveno izvēli.
Function
V
2 Spiediet [ / V ] taustiņus, lai izvēlētos Function
(funkciju) iestatījumus.
English
On
Off
3 Spiediet [>/OK] taustiņu, lai atvērtu Function (funkciju)
izvēlni.
V
OSD Language
Blue Screen
Startup Menu
OSD Setting
Subtitle
Timer
Version Info
Factory Reset
Select
Enter
4 Spiediet [ / V ] taustiņus, lai izvēlētos iespēju, spiediet
[>/OK], lai atvērtu, vai spiediet [</>] taustiņus, lai
noregulētu iespēju.
Exit
5 Kad esat pabeidzis, spiediet taustiņu Menu, lai aizvērtu
izvēlni.
Pieejamās iespējas:
n OSD Language (OSD valoda): iestata izvēlnes valodu;
n Blue Screen (zilais ekrāns): aktivizē vai deaktivizē zilo ekrānu, kad nav pieejams video
signāls;
n Startup Menu (starta izvēlne): nosaka, vai “Initial Setup” (sākotnējās iestatīšanas) izvēlne
parādās vai neparādās, kad televizors tiek ieslēgts;
n OSD Setting (OSD iestatījums): ietver funkcijas Transparency (caurskatāmība) un OSD
Timeout (OSD izslēgšanās), iestata izvēlnes caurskatāmību un laiku atsevišķi;
n Subtitle (subtitri): ietver Digital Subtitle Language (digitālo subtitru valodu), Digital Subtitle
2nd Language (2. digitālo subtitru valodu) un Subtitle Type (subtitru veidu). Iestata digitālā
kanāla subtitru valodu;
n Timer (taimeris): spiediet [ / V ] taustiņu, lai izvēlētos funkcijas: Sleep Timer (izslēgšanās
taimeris), Time Zone (laika zona), Auto Sync (automātiskā sinhronizācija), Date/Time (datums/
laiks), Auto Turn On/Off (automātiskā ieslēgšanās/ izslēgšanās). Spiediet [</>], lai iestatītu
izslēgšanās taimeri, piemēram uz 10 minūtēm, 20 minūtēm utt. Iestatot datumu/laiku, spiediet
[</>], lai pārvietotu kursoru, un spiediet ciparus, lai to iestatītu. Iestatot
Auto Sync On (automātiskā sinhronizācija ieslēgta), televizora laiks tiek saņemts no digitālā
TV signāla. Izvēloties Auto Turn On Enable (automātiskās ieslēgšanas iespējošana), varat
iestatīt laiku, kad televizors tiek ieslēgts vai izslēgts;
n Version Info (informācija par versiju): rāda informāciju par programmatūras versiju;
n Factory Reset (sākotnējo iestatījumu atjaunošana): atjauno jūsu sākotnējos TV iestatījumus.
Šo funkciju var izmantot, kad ierīce nedarbojas pareizi vai jebkura cita iemesla dēļ, kad vēlaties
atjaunot sākotnējos ierīce iestatījumus.
V
18
TV iestatījumu mainīšana
➣
Vecāku kontrole
1 Spiediet taustiņu Menu, lai atvērtu galveno izvēli.
Parental
2 Spiediet [ / V ] taustiņus, lai izvēlētos Parental (Vecāku)
kontroles iestatījumus.
Change Password
Parental Rating
Channel Block
Select
3 Spiediet [>/OK] taustiņu, lai atvērtu Parental (Vecāku)
kontroles izvēlni.
Enter
Exit
4 Spiediet [ / V ] taustiņus, lai izvēlētos iespēju, spiediet
[>/OK], lai atvērtu, vai spiediet [</>] taustiņus, lai
noregulētu iespēju.
5 Kad esat pabeidzis, spiediet taustiņu Menu, lai
aizvērtu izvēlni.
Lietojot šo funkciju pirmo reizi, noklusējuma parole ir [0000]. Jūs varat pāriet pie nākamās darbības
tikai tad, kad ir ievadīta šī parole.
Pieejamās iespējas:
n Change Password (paroles maiņa): pirmajā reizē var izmantot noklusējuma paroli. Ja
vēlaties to mainīt, jums būs nepieciešama šī funkcija. No sākuma ievadiet jauno paroli, tad
ievadiet šo paroli atkārtoti. Jūs saņemsiet jauno paroli.
n Parental Rating (vecāku kategorija): iestata funkciju vecuma kategorija – šī funkcija ļauj bloķēt
dažas programmas, vadoties pēc to satura;
n Channel Block (kanālu bloķēšana): šī funkcija ļauj bloķēt kanālus.
19
Digitālā multivides funkcija
➣
Īss funkciju apraksts
signāla režīms
atbalstītie formāti
Picture (attēls)
JPEG
Music (mūzika)
MP3
Film (filma)
MPEG1(.dat)
MPEG2(.mpg)
MPEG4(.mpg)
➣
Šī ierīce ir aprīkota ar USB digitālo multivides atskaņotāju.
Tā var noteikt tādas standarta USB1.1 un USB2.0 ierīces kā
aparatūra, U disks, digitālā kamera utt.
Tajā pašā laikā jūs varat pārlūkot attēlus, klausīties mūziku
un baudīt dažādu veidu failus, tādus kā MPEG1, MPEG2,
MPEG4, DAT utt.
Tālvadības pults taustiņu funkciju apraksts
DMP taustiņš: piespiežot šo taustiņu, var atvērt
sākotnējo multivides atskaņotāja saskarni.
„II taustiņš: piespiežot šo taustiņu, var pārslēgties
starp atskaņošanas un pauzes režīmu.
n taustiņš: lai izietu no izvēlnes.
DMP Display taustiņš: piespiediet šo taustiņu, lai
redzētu informāciju par šīs funkcijas darbību.
ƒƒtaustiņš: lai attītu filmu, atskaņojot AV failus.
„„taustiņš: lai pārtītu filmu, atskaņojot AV failus.
ƒ
I ƒtaustiņš: lai atskaņotu iepriekšējo failu, klausoties
mūziku vai skatoties AV failus.
„„l taustiņš: lai atskaņotu nākošo failu, klausoties mūziku
vai skatoties AV failus.
OK taustiņš: nospiediet šo taustiņu, lai apstiprinātu
izvēli un darbību.
/ V taustiņš: lai pārvietotu kursoru uz augšu/ uz leju.
< taustiņš: lai atgrieztos pie iepriekšējā satura.
> taustiņš: lai atvērtu apakšizvēlnes.
V
Attēlu pārlūkošana
DMP galvenā saskarne
Jūs varat izvēlēties un pārlūkot attēlus, kas saglabāti
informācijas
glabāšanas ierīcē.
1.Spiediet [DMP] taustiņu, lai atvērtu DMP galveno
saskarni, un ekrānā būs redzams informācijas
glabāšanas ierīces saturs.
2.Spiediet [>/OK] taustiņu, lai atvērtu; failus var izvēlēties
arī, spiežot [ / V ] taustiņus.
3.Spiediet [>/OK], lai pārlūkotu attēlus.
V
➣
20
Digitālā multivides funkcija
None
Pause
➣
4. Pārlūkojot attēlus, jūs varat pārtraukt to pārlūkošanu,
piespiežot [►II]/[sarkano] taustiņu, un iestatīt attēla
maiņas intervālu, piespiežot [zaļo] taustiņu, iestatīt
attēla režīmu ekrānā, piespiežot [dzelteno] taustiņu, un
aplūkot informāciju par attēlu, piespiežot [zilo] taustiņu.
5. Spiediet [n] taustiņu, lai izietu no izvēlnes.
Short
Duration
Effect
Info
Baudiet mūziku
Jūs varat izvēlēties un pārlūkot attēlus, kas saglabāti
informācijas glabāšanas ierīcēs.
1. Spiediet [DMP] taustiņu, lai atvērtu DMP galveno
saskarni, un ekrānā būs redzams informācijas glabāšanas
ierīces saturs.
2. Spiediet [>/OK], lai atvērtu izvēlni, failus var izvēlēties,
piespiežot [ / V ] taustiņu.
3. Spiediet [>/OK] taustiņu, lai atskaņotu mp3 failus.
4. Klausoties mūziku, varat noregulēt skaļumu, spiežot
[</>] taustiņus, atskaņot iepriekšējo/ nākamo
skaņdarbu, spiežot [ƒƒ / „„] taustiņus, un atgriezties
skaņdarba sākumā, spiežot [n] taustiņus; jūs varat
arī iestatīt cikla režīmu, piespiežot [sarkano] taustiņu,
iestatīt skaņas efektus, spiežot [zaļo] taustiņu, un aplūkot
informāciju par mūziku, spiežot [zilo] taustiņu.
5. Spiediet [n] taustiņu, lai izietu no izvēlnes.
V
Repeat
Info
AV failu atskaņošana
1. Spiediet [DMP] taustiņu, lai atvērtu DMP galveno saskarni
un ekrānā būs redzams informācijas glabāšanas ierīces
saturs.
2. Spiediet [>/OK], lai atvērtu izvēlni, failus var izvēlēties,
piespiežot [ / V ] taustiņus.
3. Spiediet [>/OK] taustiņu, lai atskaņotu mp3 failus.
4. Skatoties filmu, var noregulēt skaļumu, spiežot [</>]
taustiņus, atskaņot iepriekšējo/ nākamo skaņdarbu,
spiežot [ƒƒ/ „„] taustiņus; jūs varat arī iestatīt cikla
režīmu, piespiežot [sarkano] taustiņu, iestatīt attēla
iestatījumus, spiežot [zaļo] taustiņu, un aplūkot informāciju
par mūziku, spiežot [zilo] taustiņu.
5. Spiediet [n] taustiņu, lai izietu no izvēlnes.
V
➣
Shuffle
Repeat
Picture Mode
Info
21
Digitālā multivides funkcija
Svarīgi:
1. Digitālā multivides atskaņotāja USB pieslēgvietas atbalsta lielāko daļu U disku. Ja rodas
neidentificēti traucējumi, tie nav saistīti ar šīs ierīces bojājumiem, bet gan ar iekārtas draiveru
darbību.
2. Šīs ierīces USB pieslēgvieta nodrošina 5V spriegumu un maksimālo 500mA strāvu. Dažu
informācijas glabāšanas ierīču izmantoto pieslēgvietu specifikācijas atšķiras no USB standarta,
tādēļ tas var ietekmēt pareizu multivides atskaņotāja informācijas atpazīšanu. Tā ir normāla
ierīces darbība.
3. Pateicoties dažādajiem ierīces un informācijas glabāšanas ierīces apjomiem, laiks, kas
multivides atskaņotājam nepieciešams, lai nolasītu informāciju, arī atšķiras. Informācijas lasīšanas
ātrums var uz laiku samazināties. Ņemiet vērā, ka tas nenozīmē, ka ierīce ir bojāta.
4. Ja failus U diskā nevar pareizi identificēt, jūs varat mēģināt formatēt tos FAT un NTFS formātos.
5. Neatvienojiet ierīci, kad televizors nolasa tās saturu.
6. Gadījumā, ja tiek aplūkoti augstas izšķirtspējas attēli, iekārta var tos neatpazīt vai nedarboties
pareizi, lietojot dažas komandas, tādas kā tālummaiņa vai rotēšana.
7. Kā avotu izmantojot DMP, galveno izvēlni nevar atvērt, piespiežot MENU taustiņu. Lai izvēlētos
citu avotu, no sākuma spiediet SOURCE taustiņu.
8. Sistēmai veicot jūsu uzdoto darbību, nespiediet nepārtraukti funkciju taustiņus, jo tas ietekmēs
sistēmas datu apstrādes ātrumu.
9. Digitālā multivides atskaņotāja USB pieslēgvieta neatbalsta failus, kuru izšķirtspēja nepārsniedz
720p.
22
Pielikums
➣
Tehniskie dati
Modeļa nosaukums
LHDNI9V68UK
Izmēri
Bez stenda
800x316x73
(PxAxDz)(mm)
Ar stendu
468x356x178
Svars (kg)
Bez stenda
Ar stendu
LCD panelis
4
6
47
Minimālais izmērs (pa diagonāli)
Ekrāna izšķirtspēja
1366x768
Enerģijas patēriņš
40W
Audio jauda
1,8W+1,8W
Strāvas padeve
Skatiet tehnisko datu plāksnītē
Uztvērējsistēma
RF
PAL, SECAM, B/G/D/K/L/L’
AV
PAL, SECAM, NTSC
Komponentievade
480I, 480P, 576I, 576P
720P/50Hz, 720P/80Hz., 1080I/50Hz, 1080I/60Hz
VGA ievade
VGA (640x480 60Hz), SVGA (800x600 60Hz)
XGA (1024x768 60Hz)
HDMI ievade
RGB/60Hz (640x480, 800x600, 1024x768)
YUV/50Hz (576P, 720P, 1080I)
YUV/60Hz (480I, 480P, 720P, 1080I)
23
Pielikums
➣
Problēmrisināšana
Ja, lietojot televizoru, rodas traucējumi, mēģiniet no sākuma to izslēgt un tad atkal ieslēgt.
Jūs varat arī risināt problēmas, izmantojot šo tabulu. Ja problēmu vēl aizvien neizdodas atrisināt,
sazinieties ar speciālistu.
Nav skaņas un attēla
1. Pārbaudiet, vai ierīces kontaktspraudnis ir
ievietots kontaktligzdā un vai kontaktligzdai pienāk
strāva.
2. Pārbaudiet, vai esat piespiedis televizora vai
tālvadības pults Power (jaudas) taustiņu.
3. Pārbaudiet attēla spilgtuma un kontrasta
iestatījumus.
4. Pārbaudiet skaļumu.
Attēls ir normāls, bet
nav skaņas
1. Pārbaudiet skaļumu.
2. Pārbaudiet, vai nav iestatīts skaņas izslēgšanas
režīms.
Nav attēla vai arī
attēls ir melnbalts
1. Noregulējiet attēla iestatījumus.
2. Pārbaudiet krāsu sistēmu.
Raidot attēlu un skaņu, rodas
traucējumi
1. Mēģiniet noskaidrot, kura ierīce traucē
televizoram, un pārvietojiet to tālāk no televizora.
2. Ievietojiet televizora strāvas padeves
kontaktspraudni citā kontaktligzdā.
Attēls nav skaidrs vai izskatās, ka attēlu
klāj sniegs
1. Pārbaudiet savas antenas virzienu, izvietojumu
un savienojumus.
2. Noregulējiet antenas virzienu vai atiestatiet vai
noregulējiet kanālu.
Tālvadības pults nedarbojas
1.Nomainiet tālvadības pults baterijas.
2. Notīriet tālvadības pults augšdaļu (tālvadības
lodziņu)
3. Pārbaudiet bateriju kontaktus.
4. Pārbaudiet, vai starp tālvadības pulti un
monitoru nav šķēršļu.
5. Pārbaudiet, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
HN josla vai attēls lēkā
Pārbaudiet, vai blakus atrodas traucējumu avots,
tāds kā iekārta vai elektriskie rīki.
Televizora skapis izdala klikšķošas skaņas
Dažreiz istabas temperatūras maiņa var likt
televizora skapim izplesties vai sarauties, kas rada
šo skaņu. Tas nenozīmē, ka televizors ir salauzts.
➣
Piederumi
Tālvadības pults...........................1
Lietotāja rokasgrāmata................1
Sausās baterijas..........................2
24
315962333
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement