Electrolux EOK96030X Handleiding

Electrolux EOK96030X Handleiding
gebruiksaanwijzing
Multi-stoomgaar-inbouwoven
EOK96030
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com
Inhoud
Veiligheidsinstructies
Productbeschrijving
Voor het eerste gebruik
Bediening
Tips, tabellen en adviezen
2
4
6
7
17
Reiniging en onderhoud
Wat te doen als ...
Montageinstructie
Afvalverwerking
Klantenservice
34
37
38
44
44
Wijzigingen voorbehouden
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw
Electrolux stoomoven!
Het Home Center of the Brands in Alphen aan den Rijn is dé plaats waar u alle
Electrolux apparatuur kunt bekijken én
uitproberen. Ook na aanschaf. Het Home Center of the Brands beschikt over
een schitterende kookstudio waar onder
leiding van professionele koks diverse
kookworkshops worden gegeven. Onder andere in het gebruik van de stoom-
oven. Haal meer uit uw stoomoven en ga
voor meer informatie en inschrijving
voor een van de kookworkshops naar
www.homecenterofthebrands.nl
Registreer uw apparaten op
www.mijnapparaten.nl. Dan heeft u altijd alle relevante informatie bij de hand
(o.a. online gebruiksaanwijzing, hulp bij
problemen of defecten) en blijft u op de
hoogte van nieuwe ontwikkelingen, recepten, gratis kookworkshops, etc.
Veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies!
Zorgvuldig lezen en voor toekomstige
raadpleging bewaren!
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend vakman worden aangesloten.
• Bij storingen of beschadigingen aan het
apparaat: Zekeringen losdraaien resp. uitschakelen.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde
reparaties kunnen grote gevaren ontstaan.
Wendt u zich in geval van reparatie tot onze klantenservice of uw vakhandel.
Kinderbeveiliging
• Kinderen nooit zonder toezicht laten terwijl
het apparaat in werking is.
• Dit apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden
worden gebruikt voor het koken, braden
en bakken van levensmiddelen.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van
elektrische apparaten op stopcontacten in
de buurt van het apparaat. Aansluitleidingen mogen niet onder de hete ovendeur
worden vastgeklemd.
• Waarschuwing: Gevaar voor verbranding! Tijdens de werking wordt de binnenkant van de oven heet.
• Waarschuwing: Open in geen geval de
ovendeur tijdens het stoomgaren.
Door de ontsnappende stoom kan waterschade aan meubels ontstaan. Vermijd direct contact met de ontsnappende stoom.
• Als u alcoholische toevoegingen in de oven
gebruikt, kan er eventueel een licht ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan.
Doe in dat geval de deur voorzichtig open.
Houd daarbij gloeiende voorwerpen, vonken of vuur uit de buurt.
electrolux 3
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt
van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen over
het gebruik van het apparaat.
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke
inzichten kan een intensieve bruining van
levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor
de gezondheid door acrylamide opleveren. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
Zo vermijdt u schade aan het apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie
en zet geen braadslede of bakplaat op de
bodem van de oven, anders kan het email
van de oven door de oplopende hitte beschadigd worden.
• Druppels vruchtensap, die op het bakblik
terechtkomen, laten vlekken achter die
•
•
•
•
•
•
niet meer verwijderd kunnen worden. Gebruik voor cakes met veel vocht een diep
bakblik.
Belast de ovendeur niet.
Giet nooit water direct in de hete oven. Dan
kan het emaille beschadigd raken en kunnen er verkleuringen ontstaan.
Bij heftige stoten, vooral tegen de zijkanten
van de voorste glasplaat, kan het glas breken.
Bewaar geen brandbare stoffen in de
oven. Deze kunnen bij het inschakelen van
de oven vlam vatten.
Bewaar geen vochtige levensmiddelen in
de oven. Het emaille kan beschadigd raken.
Bewaar, nadat de koelventilator is uitgeschakeld, geen onafgedekte etenswaren
in de oven. In de ovenruimte en op het glas
van de deur kan vochtigheid neerslaan, die
ook op uw meubilair terecht kan komen.
Informatie emaillelaag
Kleurveranderingen van de emaillelaag
van de oven als gevolg van het gebruik
zijn niet van invloed op de deugdelijkheid
van het apparaat voor regulier of contractueel gebruik. Dit zijn derhalve geen
gebreken in de zin van het recht op garantie.
4 electrolux
Productbeschrijving
Totaalaanzicht
1
2
3
4
1
2
3
4
Bedieningspaneel
Lichtbalk
Deurgreep
Bakovendeur
Het apparaat schakelt zich na 2 minuten
uit, als er geen functie is geselecteerd en
er niets aan het apparaat is gewijzigd. De
lichtbalk blijft echter branden. Om de
lichtbalken uit te schakelen, dient u het
apparaat met
in en vervolgens weer
uit te schakelen.
electrolux 5
Bedieningspaneel
1
3
2
1 Ovenindicaties
2 Functietoetsen oven
3 Waterlade
Uitrusting oven
1
6
4
2
3
2
3
1
4
5
1 Grillverwarmingselement
2 Ovenverlichting
3 Ventilator verwarmingselement achterwand
4 Stomer/stoomrozet
5 Uitneembaar inschuifrooster
6 Inzetniveaus
6 electrolux
Accessoires oven
Rooster
Voor servies, bak- en braadvormen, braden
en grillen.
Quick spons 180
Zeer absorberende spons in ringvorm, precies afgestemd op zijn functie.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
Voor het eerste gebruik
Dagtijd instellen en wijzigen
De oven functioneert alleen als u de tijd
hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of na een
stroomstoring knippert het symbool voor
Dagtijd
automatisch.
Na ca. 5 seconden stopt het knipperen en
geeft de klok de ingestelde tijd aan.
1. Om een reeds ingestelde dagtijd te veranderen drukt u de toets Klokfuncties
zo vaak in tot het symbool voor Dagtijd
knippert.
2. Met de toets
of
de gewenste temperatuur instellen.
electrolux 7
Het apparaat is klaar voor gebruik.
U kunt de dagtijd alleen veranderen, als
de kinderbeveiliging is uitgeschakeld, de
klokfuncties Kookwekker , Duur
of
Einde
niet zijn ingesteld en er geen
ovenfunctie is ingesteld.
Eerste reiniging
Voordat u de oven voor het eerst in gebruik
neemt, moet u hem reinigen.
functie worden gebruikt. De oven wordt niet
warm.
Testfunctie inschakelen
1. Schakel het apparaat met de toets Aan/
Uit
uit .
2. Houd de toetsen Programma's voor bakken/braden
en
tegelijk ingedrukt,
totdat er een signaal klinkt en op het display "d" gaat branden.
Belangrijk! Gebruik geen scherpe,
schurende reinigingsmiddelen! De
oppervlakken zouden beschadigd kunnen
worden.
Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
1. Open de ovendeur.
De verlichting in de oven is ingeschakeld.
2. Neem alle accessoires en geleiderails uit
de oven en reinig deze met een warm
sopje.
3. Maak de oven ook schoon met een warm
sopje en droog hem daarna af.
4. Veeg de voorzijde af met een vochtige
doek.
Zo leert u het apparaat kennen
Om het apparaat uit te proberen of alle bedieningsstappen uit te voeren, kan de test-
Bediening
De elektronische ovenbesturing
Het weergaveveld
Testfunctie uitschakelen
1. Schakel het apparaat met de toets Aan/
Uit
uit .
2. Houd de toetsen Programma's voor bakken/braden
en
tegelijk ingedrukt,
totdat er een signaal klinkt en op het display "d" uit gaat.
8 electrolux
1
2
7
1
2
3
4
3
4
6
Memory: P / Test: nl
Stoombedrijf
Temperatuur/tijdstip
Klokfuncties/Bedrijfstijd
5
5 Thermometersymbool
6 Bak-/braadprogramma's
7 Ovenfuncties
Bedieningspaneel
1
2
3
4
1
2
3
4
8
7
6
5
Toets Aan/Uit
Ovenfunctie selecteren
Toets
Klokfuncties
Algemene aanwijzingen
• Apparaat eerst altijd met de toets Aan/Uit
inschakelen.
5
6
7
8
Memoryfunctie
Toets
Bak-/braadprogramma's
Snel verwarmen
• Als de gekozen functie oplicht, begint te
oven te verwarmen of begint de ingestelde
tijd te verstrijken.
electrolux 9
• Als de ingestelde temperatuur wordt bereikt, klinkt er een signaal.
• De ovenverlichting wordt ingeschakeld,
zodra een ovenfunctie wordt gestart of de
ovendeur wordt geopend.
De ovenverlichting gaat bij geopende deur
en uitgeschakeld oven na 10 minuten uit.
• Apparaat met de toets Aan/Uit uitschakelen.
Ovenfunctie selecteren
1. Apparaat met de toets Aan/Uit inschakelen.
2. Toets Ovenfuncties
indrukken totdat
de gewenste ovenfunctie verschijnt.
• De drie na elkaar oplichtende segmenten
van het thermometersymbool geven aan
dat de functie snel verwarmen in bedrijf is.
Ovenfunctie wijzigen
Voor het wijzigen van de ovenfunctie
de
toets Ovenfuncties zo totdat de gewenste
oven functie wordt weergegeven.
Oven uitschakelen
Apparaat met de toets Aan/Uit
kelen.
• Op het temperatuurdisplay verschijnt een
voorstel voor de temperatuur.
• Als de voorgestelde temperatuur niet binnen ca. 5 seconden wordt gewijzigd, begint de oven te verwarmen.
Oventemperatuur wijzigen
of
de temperatuur naar
Met de toets
boven of naar beneden wijzigen.
De instelling vindt plaats in stappen van 5 °C.
uitscha-
Koelventilator
De ventilator wordt automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van het
apparaat koel te houden. Nadat de oven
is uitgeschakeld, blijft de ventilator nog
draaien om het apparaat af te koelen,
waarna hij vanzelf uitschakelt.
Snel verwarmen
Na het selecteren van een ovenfunctie kan
met behulp van de extra functie Snel verwarmen
de lege oven in relatief korte tijd worden voorverwarmd.
Thermometersymbool
• Het langzaam oplopende thermometersymbool geeft aan in hoeverre de oven al
is opgewarmd.
Belangrijk! Leg te bereiden levensmiddelen
pas in de oven, als het Snel verwarmen
beëindigd is en de oven in de gewenste
functie werkt.
10 electrolux
1. Gewenste ovenfunctie instellen en starten. Evt. Temperatuurvoorstel wijzigen.
2. Toets Snel verwarmen
indrukken. Het
symbool brandt.
De achtereenvolgende knipperende balken
geven aan dat Snel verwarmen in werking is.
Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur branden de balken van de temperatuur-
indicatie. Er klinkt een signaal. Het symbool
gaat uit.
De oven verwarmt nu in de vooraf ingestelde
ovenfunctie en temperatuur verder. U kunt
de te bereiden levensmiddelen nu in de oven
plaatsen.
Ovenfuncties
Ovenfunctie
Toepassing
Stoomgaren
Voor groente, aardappelen, rijst, deegwaren of andere bijgerechten.
Pauze-stoomgaren
Voor bakken, braden en opwarmen van gekoelde en bevroren gerechten.
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
Voor het braden en bakken op twee niveaus tegelijk.
Heteluchtgrillen
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte op
één niveau. De functie is ook geschikt voor gratineren en
met een korstje bedekken .
Grill
Voor het grillen van platte levensmiddelen en voor het
roosteren van brood.
Ontdooien/drogen
Voor het ontdooien en drogen van kruiden, groenten en
fruit.
Bereidingen op lage
temperatuur
Voor het bereiden van bijzonder mals en sappig braadvlees.
Vochtige hete lucht
Voor het energiezuinig bakken en garen van overwegend
droge gebaksoorten, maar ook van ovenschotels in vormen
op één niveau.
Rooster en bakplaat plaatsen
Uittrek- en kantelbeveiliging
Ter beveiliging van het uittrekken hebben alle
inschuifdelen aan de rechter- en linkerkant
een kleine bolling naar onderen.
Plaats de inschuifdelen zodanig dat deze
bolling achterin de ovenruimte ligt. Deze bolling is ook belangrijk voor de kantelbeveiliging
van de inschuifdelen.
Bakplaat plaatsen:
Schuif de bakplaat tussen de geleidestangen
van het gekozen niveau.
Rooster plaatsen:
Plaats het rooster zodanig dat de pootjes
naar beneden wijzen.
Schuif het rooster tussen de geleidestangen
van het gekozen niveau.
electrolux 11
Door de verhoogde lijst die om het rooster loopt is het serviesgoed bovendien
beveiligd tegen wegglijden.
Stoomgaarfuncties
Belangrijk! De stoomgaarfuncties moeten
altijd in combinatie met de klokfuncties Duur
of Einde
worden ingesteld (zie
hoofdstuk Klokfuncties Duur
/ Einde
).
Belangrijk! Gebruik uitsluitend water als
vloeistof!
Er klinkt een zoemtoon wanneer het water op
is. Kort na het bijvullen van het water wordt
de zoemtoon automatisch uitgeschakeld.
Door de automatische ca. 5 minuten durende verdamping aan het einde van de
bereidingsduur en de opwarmtijd van
ca. 2 minuten hebben instellingen van
minder dan 10 minuten nauwelijks effect.
De watervoorraad is toereikend voor ca.
30 minuten.
2. Met de toets Aan/Uit
de oven inschakelen.
3. Met de toets Ovenfuncties
de functie
Stoomgaren
kiezen en met de toets
of
de gewenste temperatuur instellen (bereik 50°C - 96°C).
4. Kies met de toets Klokfuncties
de
functie Duur
of Einde
en stel met
de toets
of
de gewenste bereidingsduur of uitschakeltijd in. Na ca. 2
minuten wordt de eerste stoom zichtbaar. Een eenvoudig geluidssignaal klinkt
wanneer de bereidingstemperatuur van
ca. 96°C is bereikt.
Bij het openen van de deur ontsnapt nog
stoom.
Stoomgaren
1. Water (ca. 700 ml) niet direct in de stomer, maar boven de waterschuiflade
van het bedieningspaneel gieten.
Een drievoudig geluidssignaal geeft het
einde van de bereidingstijd aan.
5. Schakel met de toets Aan/Uit
het geluidssignaal en de oven uit.
Zuig na het afkoelen van de oven het restwater met een spons uit de stomer op en wrijf
eventueel na met een paar druppels azijn.
12 electrolux
Laat de deur van de oven open staan zodat
de oven volledig kan drogen.
Pauze-stoomgaren
Het voortdurende wisselproces van hete
lucht naar stoom verloop automatisch.
1. Water (ca. 250 ml) niet direct in de stomer, maar boven de waterschuiflade
van het bedieningspaneel gieten.
2. Met de toets Aan/Uit
de oven inschakelen.
3. Met de toets Ovenfuncties
de functie
Pauze-stoomgaren
kiezen en met
of
de gewenste temperade toets
tuur instellen.
4. Kies met de toets Klokfuncties
de
functie Duur
of Einde
en stel met
de toets
of
de gewenste bereidingsduur of Uitschakeltijd instellen.
Ga verder te werk zoals bij stoomgaren
.
Extra functies
Bak-/braadprogramma's
Gebruik voor deze functie de opgegeven
recepten.
Programma selecteren
1. Met de toets Aan/Uit
de oven inschakelen. Toets Bak-/ braadprogramma's
zo vaak indrukken totdat op het display het gewenste programma verschijnt
(P 1 t/m P12).
– Op het functiedisplay verschijnt het
symbool voor de bijbehorende ovenfunctie.
– Op het display verschijnt de bereidingstijd, het symbool voor Duur
gaat branden.
– Druk de toets Klokfuncties in, dan de
toets
en druk vervolgens de toets
of
in om de tijdsduur te wijzigen.
– Na ca. 5 seconden wordt de oven ingeschakeld.
2. Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang een geluidssignaal. Het symbool
voor Duur
knippert.
De oven wordt uitgeschakeld.
3. Druk op een willekeurige toets om het
signaal uit te schakelen.
Start uitstellen
De start van de bereidingstijd kan worden
uitgesteld (zie Klokfuncties Einde
).
Bereidingstijd voortijdig beëindigen
de oven uitschakeMet de toets Aan/uit
len.
Memoryfunctie
Met de Memoryfunctie kan een instelling die
telkens weer wordt gebruikt, worden opgeslagen.
1. Ovenfunctie, temperatuur en eventueel
en/of Einde
de klokfuncties Duur
instellen.
2. De toets Memoryfunctie
ca. 2 seconden ingedrukt houden, tot er een signaal
klinkt. De instelling is nu opgeslagen.
electrolux 13
Inschakelen van de memoryfunctie
1. Met de toets Aan/Uit
de oven inschakelen.
2. Met de toets Memoryfunctie
de opgeslagen instelling oproepen.
Om een andere instelling op te slaan,
dient u nogmaals de toets Memoryfuncca. 2 seconden in te drukken. De
tie
eerder opgeslagen instelling wordt door
deze instelling vervangen.
Klokfuncties
2
1
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Klokfuncties
Tijdsaanduidingen
Dagtijd
Duur/Einde/Bedrijfstijd
Klokfuncties
Insteltoetsen
Kookwekker
Voor het instellen van een korte tijd. Na afloop klinkt er een signaal.
Deze functie heeft geen effect op de oven.
Bereidingsduur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
14 electrolux
Om in te stellen wanneer de oven weer moet
worden uitgeschakeld.
Dagtijd
Hiermee kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen (zie Hoofdstuk Voor het eerste gebruik).
Algemene aanwijzingen
• Na het kiezen van een klokfunctie knippert
het bijbehorende symbool ca. 5 seconden.
Gedurende deze tijd kunt u met de
of
de gewenste tijden instellen of veranderen.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert het symbool nogmaals gedurende ca.
5 seconden. Daarna gaat het symbool
branden. De ingestelde kookwekker
begint te lopen.
• De ingestelde tijd voor Duur
en Einde
begint na het starten van de gekozen
functie te lopen.
Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er 2
minuten lang een signaal. "0.00" brandt en
knippert.
het symbool Kookwekker
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
kookwekker
1. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken
tot het symbool Kookwekker knippert.
Bereidingsduur
1. Ovenfunctie en met toets
of
temperatuur kiezen.
2. Toets klokfuncties
zo vaak indrukken,
tot het symbool Duur
knippert.
2. Met de toets
of
de gewenste tijdsduur instellen (max. 99.00 minuten).
3. Met de toets
of
de gewenste bereidingstijd instellen.
Na ca. 5 seconden wordt de resterende tijd
weergegeven op het display. Het symbool
voor Kookwekker
brandt.
electrolux 15
2. Toets Klokfuncties
zo vaak indrukken,
tot het symbool Einde
knippert.
De oven wordt ingeschakeld. Het symbool
voor Duur
brandt.
Door het herhaald indrukken van de
toets Klokfuncties
kan de actuele
dagtijd worden opgevraagd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten
lang een signaal. De oven wordt uitgeschakeld.
"0.00" wordt weergegeven en het symbool
voor Duur
knippert.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
3. Met de toets
of
schakeltijd instellen.
de gewenste uit-
De symbolen voor Einde
en Duur
branden.
De oven wordt automatisch ingeschakeld.
Door het herhaald indrukken van de
toets Klokfuncties
kan de actuele
dagtijd worden opgevraagd.
Einde
1. Ovenfunctie en met toets
peratuur kiezen.
of
tem-
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten
lang een signaal. De oven wordt uitgeschakeld.
"0.00" wordt weergegeven en de symbolen
Einde
en Duur
knipperen.
16 electrolux
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
Duur
en Einde
De oven wordt automatisch op het berekende tijdstip ingeschakeld, bijv . 13:05 uur.
Na afloop van de ingestelde duur klinkt er
gedurende 2 minuten een signaal en wordt
de oven uitgeschakeld, bijv . 14:05 uur.
gecombineerd
Duur
en Einde
kunnen tegelijk gebruikt wordt, als de oven op een later
tijdstip automatisch in- en uitgeschakeld
moet worden.
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Met de functie Duur
de tijd instellen,
die het gerecht nodig heeft om gaar te
worden,
bijv . 1 uur.
Overige functies
Display uitschakelen
U kunt energie besparen door het display uit te schakelen.
Display uitschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit
uitschakelen . Er mag geen restwarmte worden aangegeven.
2. Druk net zo lang tegelijk op de toets kloken
, tot het display donker
functies
wordt.
3. Met de functie Einde
de tijd instellen
waarop het gerecht klaar moet zijn,
bijv . 14:05 uur.
Zodra het apparaat weer in gebruik genomen wordt, wordt het display automatisch ingeschakeld. Wanneer u het
apparaat weer uitschakelt, gaat het display weer uit.
Om de dagtijd weer blijvend weer te laten geven, moet u het display weer inschakelen.
De symbolen voor Duur
den.
en Einde
bran-
Display inschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit
uitschakelen .
electrolux 17
2. Druk net zo lang tegelijk op de toets klokfuncties
en
, tot het display weer
verschijnt.
Kinderbeveiliging
Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld,
kan het apparaat niet meer worden gebruikt.
Kinderbeveiliging instellen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit
uitschakelen . Er mag geen ovenfunctie gekozen zijn.
2. Toets Bak-/braadprogramma's
en
tegelijk ingedrukt houden, tot op het
display SAFE verschijnt.
2. Toets
en
tegelijk ingedrukt houden
tot er een signaal klinkt (ca. 2 seconden).
De toets Zoemer is nu uitgeschakeld.
Toets Zoemer inschakelen
Toets
en
tegelijk ingedrukt houden tot
er een signaal klinkt (ca. 2 seconden).
De toets Zoemer is nu weer ingeschakeld.
Automatische uitschakeling van de oven
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit
uitschakelen .
2. Toets Bak-/braadprogramma's
en
tegelijk ingedrukt houden, tot op het
display SAFE verdwijnt.
De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld en
de oven is weer klaar voor gebruik.
Toets Zoemer
Toets Zoemer uitschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit
uitschakelen .
Als de oven na een bepaalde tijd niet uitgeschakeld wordt of als de temperatuur
niet verandert, dan wordt hij automatisch uitgeschakeld.
De laatst ingestelde temperatuur verschijnt op het temperatuurdisplay.
De oven wordt uitgeschakeld bij een
oventemperatuur van:
30 - 120° C na 12,5 uur
120 - 200° C na 8,5 uur
200 - 230° C na 5,5 uur
Op het display verschijnt UIT .
Ingebruikname na automatische uitschakeling
De oven helemaal uitschakelen. Daarna kan
hij weer in gebruik genomen worden.
Tips, tabellen en adviezen
Stoomgaren
Voor het garen met stoom gebruikt u de
of Pauzegaovenfuncties Stoomgaren
ren
.
Waarschuwing! Open tijdens het
stoomgaren
in geen geval de
ovendeur!
Belangrijk! Gebruik uitsluitend water als
vloeistof!
Kookgerei voor stoomgaren
• Voor het garen met stoom dient u hitte- en
corrosiebestendige materialen te gebruiken.
• Chroomstalen kookgerei is zeer geschikt
(zie speciale accessoires).
Inzetniveaus
18 electrolux
• Raadpleeg de volgende tabellen voor de
inzetniveaus. De inzetniveaus worden van
onderen naar boven geteld.
Algemene aanwijzingen
• Bij bereidingstijden langer dan 30 minuten
of grotere hoeveelheden eventueel water
bijvullen.
• Spoel de slangverbindingen en de stomer
grondig door als u de waterschuiflade langere tijd niet hebt gebruikt (zie het hoofdstuk Reiniging en onderhoud).
Aanwijzingen bij de tabellen Stoomgaren en Pauze-stoomgaren
In de volgende tabellen vindt u een keuze aan
gerechten met de bijbehorende temperatuurvoorschriften, bereidingstijden en inzetniveaus.
• De temperaturen en bereidingstijden zijn
richtwaarden. De waarden zijn namelijk afhankelijk van de samenstelling en de
grootte van het product dat gaar moet
worden, de hoeveelheid en het kookgerei.
• Als u geen concrete aanwijzingen kunt vinden voor uw eigen recept, kijk dan bij een
soortgelijk product.
• Tenzij anders aangegeven, gelden de
waarden in de tabellen voor het plaatsen
van een gerecht in de koude oven.
Stoomgaren
De bereidingswijze Stoomgaren
is geschikt voor alle levensmiddelen, vers of bevroren. Met deze functie kunt u groente,
vlees, vis, deegwaren, rijst, maïs, griesmeel
en eieren bereiden, opwarmen, ontdooien,
pocheren of blancheren.
Menu's bereiden
Complete menu's kunnen in één keer worden klaargemaakt. Idealiter dienen gerechten te worden gekozen die vergelijkbare bereidingstijden nodig hebben. Daardoor wordt
voorkomen dat afzonderlijke ingrediënten
niet of juist te gaar worden. De te vullen hoeveelheid water richt zich naar de grootste,
voor de gekozen afzonderlijke ingrediënten
opgegeven hoeveelheid water. Raadpleeg
de tabellen voor aanwijzingen.
De gerechten dienen daartoe in geschikte
schalen op de roosters worden geplaatst. De
afstand tussen de roosters dient zo te worden gekozen dat de stoom elk gerecht kan
bereiken.
Bij het garen van rijstmenu's wijkt de hoeveelheid water af van wat er in de tabel staat
en dient in de verhouding 1 : 1,5 of 1 : 2 te
worden verhoogd.
Steriliseren van potten en pannen
De functie Stoomgaren
biedt de mogelijkheid, om houders bijvoorbeeld babyflesjes, met stoom te steriliseren. Daartoe de gereinigde potten en pannen met de opening
naar beneden midden op het rooster op het
eerste inzetniveau plaatsen. De potten een
beetje schuin in de gaarruimte zetten. Met de
maximale hoeveelheid water (650 ml) vullen
en een tijdsduur van 40 min. bij 96 °C selecteren.
Tabel Stoomgaren
Soort product
Inzetniveau
Tijd 1) in
min.
Watertoevoer via
waterlade ml
Temperatuur °C
Risotto
400
96
2
25-30
Rijst (met gelijke hoeveelheid vloeistof)
650
96
2
35-40
Maïs (polenta, met 3 keer zoveel vloeistof)
550
96
2
35-40
Aardappelen in de schil, middelgroot
650
96
2
50-60
Gekookte aardappelen
550
96
2
35-40
Ratatouille
400
96
2
25-30
Spruitkool
550
96
2
30-35
Broccoli in roosjes
550
96
2
25-30
Bloemkool, heel
650
96
2
40-45
Bloemkool in roosjes
600
96
2
30-35
Zuurkool
650
96
2
50-60
Tomaten, heel
250
96
2
15-20
electrolux 19
Soort product
Inzetniveau
Tijd 1) in
min.
Watertoevoer via
waterlade ml
Temperatuur °C
Rode bieten, heel
550
96
2
60-70
Koolrabi/selderij/venkel, gesneden
550
96
2
35-40
Courgettes, gesneden
400
96
2
20-25
Wortelen, gesneden
550
96
2
35-40
Groente ontdooien
550
96
2
35
Groente ontdooien en garen
650
60
2
35-40
Groente blancheren
250
96
2
12-15
Bonen blancheren
250
96
2
20-22
Bonen TK
650
96
2
30-40
Kip (borst)
500
96
2
30-40
Ham, 1000 g
650
96
2
50-75
Casselerrib 600-1000 g
650
96
2
45-55
Gevulde paprika
500
96
2
30-40
Weense worstjes/witte worsten
250
85
2
15-20
Leverkaas opwarmen in plakken van 1
cm
400
96
2
20-25
Visfilet ca. 1000 g
650
96
2
35-40
Platvisfilet ca. 300 g
300
80
2
15-20
Visfilet, bevroren 500-800 g
650
96
2
30-40
Forel 170-300 g
400
85
2
15-25
Pudding/flan in afzonderlijke porties
500
96
2
25-35
Bouillon met ei
500
96
2
25-35
Gestoomde meelballen
500
96
2
30-35
Eieren, zachtgekookt
200
96
2
8-10
Eieren, middelhard
200
96
2
10-12
Eieren, hardgekookt
200
96
2
15-20
1) De opgegeven tijden zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van de grootte en hoeveelheid.
Hete lucht met ringvormig
verwarmingselement en daarna
stoomgaren
Met de combinatie van Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
en Stoomkunnen na elkaar en bij Stoomgaren
garen
tegelijkertijd vlees, groenten en
bijgerechten in de oven bereid worden, zodat
ze gelijktijdig klaar zijn om te serveren.
• Het braadstuk met de ovenfunctie Hete
lucht met ringvormig verwarmingselement
aanbraden.
• Plaats de voorbereide groente en bijgerechten op hittebestendig kookgerei bij het
braadstuk in de oven.
• Start de functie Stoomgaren
en laat
alles samen gaar worden.
Om de functie Stoomgaren
te kunnen starten, moet de oven tot een temperatuur van ca. 80 °C afkoelen (zie temperatuurdisplay). Open de ovendeur zodat de oven sneller afkoelt.
20 electrolux
Tabel hete lucht met ringvormig verwarmingselement en daarna stoomgaren
Soort product
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
Stoomgaren
(max. 650 ml water
toevoegen)
Temp. in °C
Vlees - tijd
in min.
Rundvlees 1 kg
Spruitkool, polenta
180
60-70
30-35
1
3
Varkensvlees 1 kg
aardappelen, groente,
jus
180
60-70
30-35
1
3
Kalfsvlees 1 kg
rijst, groenten
180
50-60
30-35
1
3
De opgegeven tijden en temperaturen zijn
richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk
van de grootte en hoeveelheid. De kerntemperatuur van vlees vóór het overschakelen
op stoomgaren dient op 60-63 °C te liggen.
Vlees en toebehoren - tijd in min.
Inzetniveaus
grote stukken vlees en voor het ontdooien en
verwarmen van reeds gegaarde en geportioneerde gerechten.
Pauze-stoomgaren
De bereidingssoort pauze-stoomgaren is
met name geschikt voor het aanbraden van
Tabel pauze-stoomgaren
Garen op meerdere inzetniveaus
Soort product
Pauze-stoomgaren
Temperatuur in
°C
(max. 250 ml water toevoegen)
Tijd in min.
Inzetniveaus
Opwarmen van menu 6 borden Ø 24 cm
110
15-20
2 en 4
Gebraden varkensvlees 1000 g
180
90-100
2
Rundvlees 1000 g
180
90-100
2
Gebraden kalfsvlees 1000 g
180
80-90
2
Leverkaas, rauw 500 g
180
30-40
2
Weense worstjes/witte worsten
85
15-20
2
Casselerrib 600-1000 g (2 uur in water leggen)
180
60-70
2
Kip 1000 g
200
45-55
2
Eend 1500-2000 g
180
60-75
2
Gans 3000 g
170
130-170
1
Visfilets
90
20-30
2
Aardappelgratin, aardappelgratin met bieslook
190
40-50
2
Pastaschotel
180
35-45
2
Lasagne
180
45-50
2
Diverse broodjes 500-1000 g
180-190
50-60
2
Broodjes 40-60 g
210-220
20-25
3
electrolux 21
Garen op meerdere inzetniveaus
Soort product
Pauze-stoomgaren
Temperatuur in
°C
(max. 250 ml water toevoegen)
Tijd in min.
Inzetniveaus
Vers gebakken broodjes 30-40 g
220
10-15
3
Vers gebakken broodjes 30-40 g TK
220
10-15
3
Vers gebakken baguettes 40-50 g
200
10-15
3
Vers gebakken baguettes 40-50 g TK
200
10-15
3
Hele braadstukken voor het opwarmen in
stukken snijden. De opgegeven tijden en
temperaturen zijn richtwaarden en kunnen
variëren afhankelijk van de grootte en hoeveelheid.
Bakken
Ovenfunctie: Hete lucht met ringvormig
verwarmingselement
of vochtige hete lucht
Bakvormen
• Voor hete lucht met ringvormig verwarmingselement
of vochtige hete lucht
zijn lichtgekleurde metalen vormen
geschikt.
Inzetniveaus
• Bakken met vochtige Hetelucht
is op
één niveau mogelijk.
• Met hele lucht met ringvormig verwarkunt u op maximaal
mingselement
twee bakplaten tegelijk bakken:
2
2
1 bakplaat:
bijv . inzetniveau 2
1
1 bakvorm:
1
bijv . inzetniveau 1
4
4
2
2
2 bakplaten:
bijv . inzetniveaus 2 en 4
Algemene aanwijzingen
U kunt ook twee vormen tegelijk naast elkaar
op het rooster plaatsen. De baktijd wordt dan
nauwelijks langer.
Bij diepgevroren gerechten kunnen de
geplaatste bakplaten tijdens de bereiding kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt
door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren product en de
oventemperatuur. Als de bakplaten zijn
afgekoeld trekken ze weer recht.
Aanwijzingen bij de baktabellen
In de tabellen vindt u een keur aan gerechten
met de daarvoor aanbevolen temperaturen,
bereidingstijden en inzetniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaarden, omdat zij afhankelijk zijn van de
samenstelling van het deeg, de hoeveelheid en de bakvorm.
• Wij adviseren u de eerste keer de lagere
temperatuurwaarde in te stellen en pas indien nodig bijv. wanneer u een sterkere
bruining wenst of als de baktijd te lang
duurt, een hogere temperatuur te kiezen.
• Als u voor een eigen recept geen concrete
aanwijzingen kunt vinden, raadpleeg dan
een vergelijkbaar gerecht.
22 electrolux
• Bij het op meerdere niveaus bakken van
gebak op platen of in vormen kan de baktijd ongeveer 10-15 minuten langer zijn.
• Vochtig gebak (bijv . pizza's, vruchtengebak enz.) moet op één niveau worden gebakken.
• Als het gebak niet overal even hoog is,
wordt het in het begin van het bakproces
soms niet overal even bruin. Verander in
dat geval niet de temperatuurinstelling . In de loop van het bakproces wordt
het gebak overal even bruin.
• Uw nieuwe oven kan een andere bak-/
braadverhouding hebben dan het appaBaktabel
raat dat u tot nu toe gebruikt heeft. Pas
daarom de instellingen (temperatuur, baktijden) en inzetniveaus zoals u die gewend
bent aan de aanbevelingen in de onderstaande tabellen aan.
Bij langere baktijden kunt u de oven ca.
10 minuten voor het einde van de baktijd
uitschakelen, om gebruik te maken van
de restwarmte.
Tenzij anders aangegeven, gelden de
waarden in de tabellen voor het plaatsen
van een gerecht in de koude oven.
Bakken op één inzetniveau
Soort gebak
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd uur:
min.
Tulband
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
160-170
0:50-1:10
Zandgebak/koningstaart
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
150-170
1:10-1:30
Biscuitgebak
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
160-180
0:25-0:40
Taartbodem van zandtaartdeeg
Vochtige hete lucht
2
170-190 1)
0:10-0:25
Taartbodem van roerdeeg
Vochtige hete lucht
2
150-170
0:20-0:25
Dichte appeltaart
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
160-180
0:50-1:00
Appeltaart (2 vormen Ø 20 cm,
diagonaal geplaatst)
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
180-190
1:05-1:20
Hartige taart (bijv . quiche lorraine)
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
170-190
0:30-1:10
Kwarktaart
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
160-180
1:00-1:30
Gistbroodje/krans
Vochtige hete lucht
1
160-180
0:30-0:40
Kerststol
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
160-180
0:40-1:00
Gebak in vormen
Gebak op bakblik
electrolux 23
Bakken op één inzetniveau
Soort gebak
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur °C
Brood (roggebrood)
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
180-200
0:45-0:60
Roomsoezen/tompoezen
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
170-190
0:30-0:40
Biscuitrol
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
200-220 1)
0:08-0:15
Kruimelgebak droog
Vochtige hete lucht
2
160-180
0:20-0:40
1)
Tijd uur:
min.
Boter-/suikerkoek
Vochtige hete lucht
2
180-200
Vruchtentaart (op gistdeeg/
roerdeeg)
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
160-180
0:15-0:30
0:25-0:50
Vruchtentaart op zandtaartdeeg
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
170-190
0:40-1:20
Plaatkoek met kwetsbare garnering (bijv . kwark, slagroom,
honing)
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
150-170
0:40-1:20
Pizza (met veel garnering)
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
190-210 1)
0:20-0:40
Pizza (dun)
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
230 1)
0:12-0:20
Turks brood
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
230 1)
0:10-0:20
Zwitsers fruitpuddinkje
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
190-210
0:35-0:50
Zandkoekjes
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
160-180
0:06-0:20
Spritsgebak
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
160
0:10-0:40
Roerdeegkoekjes
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
160-180
0:15-0:20
Eiwitgebak, schuimgebak
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
80-100
2:00-2:30
Koekjes
24 electrolux
Bakken op één inzetniveau
Soort gebak
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd uur:
min.
Bitterkoekjes
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
100-120
Koffiebroodjes
Vochtige hete lucht
2
160-180
Koekjes van bladerdeeg
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
180-200
Broodjes
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
210-230
0:20-0:35
Kleine cakejes (20 stuks/plaat)
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
2
170 1)
0:20-0:30
0:30-0:60
0:20-0:40
1)
0:20-0:30
1) Oven voorverwarmen
Op verschillende inzetniveaus bakken
Soort gebak
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
Temperatuur in °C
Tijd uur: min.
Inzetniveau van onderaf
2 niveaus
Koekjes
Zandkoekjes
2/4
160-180
0:15-0:35
Spritsgebak
2/4
160
0:20-0:60
Roerdeegkoekjes
2/4
160-180
0:25-0:40
Eiwitgebak, schuimgebak
2/4
80-100
2:10-2:50
Bitterkoekjes
2/4
100-120
0:40-1:20
Klein gistgebak
2/4
160-180
Klein bladerdeeggebak
2/4
180-200
0:30-0:60
1)
0:30-0:50
1) Oven voorverwarmen.
Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van het gebak is te licht van kleur
Verkeerde inschuifhoogte
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in (wordt
klef, papperig, vochtig)
Te hoge baktemperatuur
Baktemperatuur iets lager instellen
Te korte baktijd
Baktijd verlengen Baktijden kunnen niet verkort worden door
een hogere baktemperatuur
Te veel vocht in het deeg
Minder vloeistof gebruiken. Let op
de kneedtijden, vooral bij het gebruik van keukenmachines
Te lage temperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Gebak is te droog
electrolux 25
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Gebak wordt ongelijkmatig bruin
Gebak wordt niet gaar
binnen de aangegeven
baktijd
Oplossing
Te hoge baktemperatuur en te kor- Baktemperatuur lager instellen en
te baktijd
baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig verdeeld
Het deeg gelijkmatig over de bakplaat verdelen
Te lage temperatuur
Baktemperatuur iets hoger instellen
Tabel ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd uur:
min.
Pastaschotel
Vochtige hete lucht
1
180-200
0:30-0:50
Lasagne
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
180-200
0:25-0:40
Gegratineerde groente 1)
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
160-170
0:15-0:30
Gegratineerd stokbrood 1)
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
160-170
0:15-0:30
Zoete ovenschotels
Vochtige hete lucht
1
180-200
0:40-1:00
Visschotels
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
180-200
0:30-1:00
Gevulde groente
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
1
160-170
0:30-1:00
Gegratineerde aardappelen
Vochtige hete lucht
2
180-200
0:40-0:50
1) Oven voorverwarmen
Tabel diepgevroren kant-en-klaargerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
Diepvriespizza
Hete lucht met ring- 3
vormig verwarmingselement
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
volgens aanwijzingen van de fabrikant
Patates frites 1)
(300-600 g)
Heteluchtgrillen
200-220
volgens aanwijzingen van de fabrikant
Stokbrood
Hete lucht met ring- 3
vormig verwarmingselement
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
volgens aanwijzingen van de fabrikant
Vruchtentaart
Hete lucht met ring- 3
vormig verwarmingselement
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
volgens aanwijzingen van de fabrikant
1) Patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
3
26 electrolux
Braden
Ovenfunctie: Hete lucht met ringvormig
verwarmingselement
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (let op de aanwijzingen van
de fabrikant!).
• Wij adviseren u alle magere vleessoorten
in een braadpan met deksel te braden.
Op die manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten
krijgen, kunt u in een braadpan zonder
deksel braden.
Aanwijzingen met betrekking tot de
braadtabel
• Wij adviseren u alleen stukken vlees en vis
die groter zijn dan 1 kg in de oven te
braden.
• Om het aanbranden van vleessap of vet te
voorkomen, adviseren wij u een beetje
vocht in de braadslee te gieten.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 - 2/3
van de bereidingstijd) omkeren.
• Grote braadstukken en gevogelte tijdens
de bereiding meermaals met braadvocht
begieten. Daarmee bereikt u een beter
braadresultaat.
• Schakel de oven ca. 10 minuten voor het
einde van de baktijd uit, om te profiteren
van de restwarmte.
De gegevens in de volgende tabel dienen
slechts als richtwaarden.
Braadtabel
Soort product
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd uur: min.
Varkensvlees
Schouderstuk, nekstuk, ham (1000-1500
g)
1
170-190
1:30-2:00
Karbonade, casselerrib (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Gehakt (750-1000 g)
1
180-200
0:45-1:00
Varkensschenkel, voorgekookt (750-1000
g)
1
170-190
1:30-2:00
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
180-200
Rosbief of ossenhaas, per cm dikte
1
210-230
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Kalfsschenkel (1500-2000 g)
1
170-190
2:00-2:30
Lamsbout (1000-1500 g)
1
170-190
1:15-2:00
Lamsrug (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Rundvlees
2:00-2:30
1)
0:06-0:09 per
cm dikte
Kalfsvlees
Lamsvlees
Kort te braden stukken vlees op de bakplaat
1
220-230 1)
0:05-0:08
Braadworst
1
220-230
1)
0:12-0:15
Schnitzel of karbonade, gepaneerd
1
220-230
1)
0:15-0:20
210-220
1)
0:15-0:20
Worstje "Cordon bleu"
Gehaktballen
Vis (stoven)
1
electrolux 27
Soort product
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
Inzetniveau
Hele vissen (1000-1500 g)
Temperatuur
°C
Tijd uur: min.
1
210-220
0:45-1:15
Kip, poularde (1 - 1,5 kg)
1
190-210
0:45-1:15
Halve kip (per 400-500 g)
1
200-220
0:35-0:50
Stukken gevogelte (per 200-250 g)
1
200-220
0:35-0:50
Eend (1500-2000 g)
1
180-200
1:15-1:45
Hazenrug, hazenbout (tot 1000 g)
1
220-230 1)
0:25-0:40
Ree-/hertenrug (1500-2000 g)
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout (1500-2000 g)
1
200-210
1:30-2:15
Gevogelte
Wild
1) Oven voorverwarmen
Op lage temperatuur garen
Ovenfunctie: Op lage temperatuur garen
Met de ovenfunctie "Op lage temperatuur garen"
altijd open zonder
deksel garen .
Met de ovenfunctie "Op lage temperatuur
garen" blijft het braadstuk lekker mals en bijzonder sappig.
Wij bevelen u deze bereidingswijze aan voor
malse, magere stukken vlees en vis.
De functie "Op lage temperatuur garen" is
niet geschikt voor bijv. suddervlees of een vet
varkensbraadstuk.
De oven wordt opgewarmd tot de vooraf ingestelde temperatuur. Als deze temperatuur
bereikt is, klinkt er een signaal. Daarna wordt
de oven automatisch omgeschakeld naar
een lagere temperatuur.
Tabel Op lage temperatuur garen
Gerecht 1)
Gewicht g
1. Het braadstuk in de pan heel heet aanbraden.
2. Leg het vlees in een braadslee of direct
op het rooster met een daaronder geplaatste opvangbak.
3. In de oven plaatsen. De ovenfunctie "Op
lage temperatuur garen"
kiezen,
eventueel temperatuur wijzigen en gaar
laten worden (zie tabel).
Temperatuurinstelling
Inzetniveau
Totale tijd in
min.
Rosbief
1000-1500
120
1
90-110
Runderfilet
1000-1500
120
3
90-110
Kalfsbraadstuk
1000-1500
120
1
100-120
Steaks
200 - 300
120
3
20-30
1) Voor het garen in de pan aanbraden
Grill
Ovenfunctie: Grill
peratuurinstelling
met maximale tem-
Belangrijk! Tijdens het grillen moet de
ovendeur altijd gesloten zijn.
• Voor het grillen zowel het rooster als de
bakplaat gebruiken.
• De grilltijden zijn richtwaarden
28 electrolux
Grilltabel
Gerecht
Inzetniveau
Grilltijd
1e kant
2e kant
Geroosterd brood 1)
3
4-6 min.
3-5 min.
Geroosterd brood met beleg
2
8-10 min.
---
1) Grillrooster zonder bakplaat gebruiken
Heteluchtgrillen
Ovenfunctie: Heteluchtgrillen
Gerecht
Temperatuur in
°C
Plaat
Grillrooster
Inzetniveau
Kip (900-1000 g)
Grilltijd
in minuten
Na... minuten omkeren
180-200
1
2
50-60
25-30
Gevulde varkensrollade (2000 180-200
g)
1
2
90-95
45
Pastaschotel
180
---
2
30
---
Gegratineerde aardappelschotel
200
---
2
20-23
---
Gnocchi, gegratineerd
180
---
2
20-23
---
Bloemkool met Hollandaise
saus
200
---
2
15
---
schuiven. Op niveau 1 een bakplaat plaatsen die gevuld is met 1-1,5 cm water.
• Grillen is met name geschikt voor platte
stukken vlees en vis.
• Voor het heteluchtgrillen van platte stukken vlees en vis, dient de oven 3 minuten
te worden voorverwarmd. Daarna het gerecht overeenkomstig de tabel in de oven
Gerecht
Let op! Bij het openen van de deur
ontsnapt hete stoom.
Temperatuur in
°C
Plaat
Grillrooster
Inzetniveau
Grilltijd
in minuten
Na... minuten omkeren
Gehaktballen
230
1
3
14-18
6-8
Varkenshaas
230
1
2
16-22
6-10
Worstjes
230
1
3
14-18
6-8
Runderfilet, kalfsbiefstukken
230
1
3
11-13
5-6
Runderfilet, Rosbief (ca. 1 kg) 230
1
2
20-24
10-12
Ontdooien
Ovenfunctie: Ontdooien/Drogen
(Temperatuurinstelling 30°C)
• Uitgepakte etenswaren op een bord op
het rooster zetten.
Ontdooitabel
• Gebruik voor het afdekken geen borden of
schotels, omdat deze de ontdooitijd aanzienlijk verlengen.
• Om te ontdooien het rooster op het 1e inzetniveau van onderen plaatsen.
Gerecht
Kip, 1000 g
Ontdooitijd in
min.
100-140
Nadooitijd in
min.
20-30
Opmerking
Kip op een omgedraaid schoteltje in een
groot bord leggen, halverwege de tijd
omdraaien
electrolux 29
Gerecht
Ontdooitijd in
min.
Nadooitijd in
min.
Opmerking
Vlees, 1000 g
100-140
20-30
Halverwege de tijd omdraaien
Vlees, 500 g
90-120
20-30
Halverwege de tijd omdraaien
Forel, 150 g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300 g
30-40
10-20
---
Boter, 250 g
30-40
10-15
---
Room, 2 x 200 g
80-100
10-15
Room kan ook met nog licht bevroren
deeltjes goed worden geklopt
Taart, 1400 g
60
60
---
Roosteren
Ovenfunctie: Ontdooien/Drogen
• Gebruik hiervoor een met boterhampapier
of bakpapier belegde plaat.
• U bereikt een beter resultaat als u halverwege de droogtijd de oven uitschakelt, de
Gerecht
Temperatuur in
°C
deur opent en de oven gedurende de
nacht af laat koelen.
Daarna het gerecht laten drogen tot het
klaar is.
Inzetniveau
1 niveau
2 niveaus
Tijd in uren (richtwaarde)
Groente
Bonen
75
2
2/4
6-9
Paprika (reepjes)
75
2
2/4
5-8
Soepgroenten
75
2
2/4
5-6
Paddenstoelen
50
2
2/4
6-9
Kruiden
40-50
2
2/4
2-4
Pruimen
75
2
2/4
8-12
Abrikozen
75
2
2/4
8-12
Schijfjes appel
75
2
2/4
6-9
Peren
75
2
2/4
9-13
Fruit
Inmaken
Ovenfunctie: Hetelucht met ringverwarming
• Gebruik voor het inmaken alleen in de handel verkrijgbare glazen potten van hetzelfde formaat.
• Glazen potten met Twist-Off- of bajonetsluitingen en metalen bakjes zijn
niet geschikt.
• Voor het inmaken het 1e inzetniveau van
onderen gebruiken.
• Gebruik voor het inmaken de plaat. Hierop
kunt u zes glazen potten met elk een inhoud van een liter plaatsen.
• De glazen potten moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en goed afgesloten zijn.
• Plaats de glazen potten zodanig op de
plaat, dat ze elkaar niet raken.
• Giet ca. 1/2 liter water op de plaat, zodat
er voldoende vocht in de oven ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen potten begint te borrelen (bij 1-liter potten na
ca. 35-60 minuten), de oven uitschakelen
of de temperatuur verlagen tot 100°C (zie
tabel).
30 electrolux
Inmaaktabel
In te maken eetwaar 1)
Temperatuur
in °C
Inmaken tot het borrelen begint in min.
Doorkoken bij
100°C in min.
Bessen
Aardbeien, bosbessen, frambozen, rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Wortelen 2)
160-170
50-60
5-10
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
1) De aangegeven inmaaktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
2) In de uitgeschakelde oven laten staan
Geprogrammeerde functies en recepten
De oven beschikt over 12 geprogrammeerde
functies/recepten, die met de toets Bak-/
braadprogramma's na elkaar kunnen worden gekozen.
P1
REINIGEN (reinigingsprogramma)
P2
GROENTE 500-1000 G (groenteschotel)
P3
AARDAPPELGRATIN
P4
WIT BROOD 500-700 G
P5
LUXE BROODJES IEDER 40 G
(luxe broodjes 40g)
P6
VISFILET (gratineren)
P7
FOREL 250-300 G
P8
PIZZA
P9
QUICHE LORRAINE
P 10
KIP 1000 G
P 11
KALFSRUG 1000 G
P 12
OPWARMEN
REINIGEN (reinigingsprogramma)
1. Voeg water (ca. 150ml) en 1 eetlepel azijn
direct toe in de stomer.
2. Start het automatisch reinigen met de
toets Bak-/braadprogramma's.
Een drievoudige signaaltoon geeft het
einde van het reinigingsprogramma aan.
3. Schakel met de toets Aan/Uit de signaaltoon en oven uit.
4. Veeg de oven schoon met een zachte
doek.
Waarschuwing! De oven moet
afgekoeld zijn.
5. Verwijder het restwater uit de stomer.
– Leg de vochtige spons in de afgekoelde stomer.
– Spons goed aandrukken.
– Spons eruit halen en uitknijpen.
Laat de ovendeur ca. 1 uur open staan
zodat de oven volledig kan drogen .
Instelling
Inzetniveau
P 1 REINIGEN
---
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
15 min.
150 ml
GROENTE 500-1000 G (groenteschotel)
Kookgerei:
electrolux 31
U kunt elk soort kookgerei gebruiken die minimaal bestand is tegen een temperatuur van
100°C.
Ingrediënten:
• 400 g bloemkool
• 200 g wortelen
• 200 g koolrabi
• 200 g gele en rode paprika
Bereidingswijze:
Spoel de bloemkool af en snijd de bloemkool
in roosjes.
Schil de wortelen en de koolrabi en snijd ze
in kleine stukjes.
Was de paprika en snij hem in reepjes. Doe
alles bij elkaar in een open kookpan en laat
dit zonder water gaar worden. Bij deze bereidingswijze hebt u geen kruiden of zout nodig.
50 min.
200 ml
Instelling
Inzetniveau
P 2 GROENTE
500-1000 G
1 en 4
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
WIT BROOD 500-700 G
Ingrediënten:
• 1000 g bloem, type 405
• 1 klontje verse gist of 2 pakjes droge gist
• 600 ml melk
• 15 g zout
Bereidingswijze:
Bloem en zout in een grote kom doen. Los
de gist op in de melk en voeg het geheel toe
aan de bloem. Kneed alle ingrediënten tot
een soepel deeg.
Afhankelijk van het soort bloem kan het nodig
zijn meer melk toe te voegen.
Laat het deeg rijzen tot het twee keer zo
groot is.
Vorm van het deeg twee broden en plaats
deze op de ingevette bakplaat of de patisserie-bakplaat (extra accessoire). Laat de broden nogmaals rijzen tot ze de helft groter zijn.
Strooi voor het bakken wat bloem over de
broden en maak met een scherp mes 3 diagonale inkepingen van minstens 1 cm diep.
40 min.
650 ml
Instelling
Inzetniveau
P 4 WIT BROOD
500-700 G
2
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
55 min.
200 ml
AARDAPPELGRATIN (voor 4-5
personen)
Voorbereiding:
Vuurvaste schaal van 30 x 21cm invetten met
boter.
Ingrediënten:
• 1000 g aardappelen
• 60 g geraspte kaas
• 200 ml room
• 200 ml melk
• zout, peper, nootmuskaat, knoflook
Bereidingswijze:
De aardappelen schillen, in 3 mm dikke
schijfjes snijden en in een gratineervorm leggen. Kruiden met zout, peper, nootmuskaat
en knoflook.
Melk en room mengen en over de aardappelen gieten. Ten slotte de geraspte kaas erover strooien.
Instelling
Inzetniveau
P 3 AARDAPPELGRATIN
2
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
LUXE BROODJES IEDER 40 G (luxe
broodjes 40g)
Ingrediënten:
• 500 g bloem, type 405
• 20 g verse gist of 1 pakje droge gist
• 300 ml water
• 10 g zout
Bereidingswijze:
Bloem en zout in een grote kom doen. Los
de gist op in het water en voeg het geheel toe
aan de bloem. Kneed alle ingrediënten tot
een soepel deeg.
Laat het deeg rijzen tot het twee keer zo
groot is.
Snijd het deeg in stukken, vorm er broodjes
van en leg deze op de ingevette bakplaat of
de patisserie-bakplaat (extra accessoire).
Laat de broodjes nogmaals ca. 25 minuten
rijzen.
32 electrolux
Snijd voor het bakken de broodjes kruislings
in. Naar keuze bestrooien met maanzaad,
komijn of sesamzaad.
Voordat u de forellen in de roestvrijstalen
vorm met zeef doet, overgiet u ze met hete
azijn.
Instelling
Inzetniveau
Instelling
P 5 LUXE BROODJES IEDER 40 G
3
P 7 FOREL 250-300 2
G
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
15 min.
200 ml
30 min.
400 ml
VISFILET (700g)
Ingrediënten:
• 700 g filet van snoekbaars of zalmforel, in
blokjes
• 100 g Emmentaler, geraspt
• 200 ml room
• 50 g paneermeel
• zout, peper, citroensap
• peterselie, gehakt
• 40 g boter voor het invetten van de vorm
Bereidingswijze:
Druppel het citroensap over de visfilet en laat
het even intrekken. Dep daarna het overtollige sap met wat keukenpapier weg.
Bestrooi de visfilets vervolgens aan beide zijden met zout en peper. Leg ze daarna in een
ingevette, vuurvaste schaal.
Maak een mengsel van de room, de geraspte
kaas, het paneermeel en de fijngehakte peterselie en verdeel dit over de visfilet.
Instelling
Inzetniveau
P 6 VISFILET
2
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
25 min.
250 ml
FOREL 250-300 G
Ingrediënten:
• 4 forellen van 250 - 300 g
• citroensap, peper, zout
Bereidingswijze:
Was de forellen grondig van binnen en buiten. Druppel het citroensap over de forellen,
strooi een klein beetje zout en peper over de
forellen en doe ze per 2 in een roestvrijstalen
vorm voorzien van een zeef.
Serveer met geroosterde geschaafde amandelen.
Variant blauwe forel:
Inzetniveau
PIZZA (4 stuks rond Ø 28cm)
Voorbereiding:
Tomatensaus
Ingrediënten van het deeg:
• 500 g bloem, type 405
• 250 ml water
• 20 g gist
• 1 ei
• 2 eetlepels olijfolie
• 1 theelepel zout
Bereidingswijze van het deeg:
Los de gist op in het water en kneed dit samen met de overige ingrediënten tot een
zachte deeg. Laat het deeg vervolgens 30
minuten afgedekt rijzen en vouw het deeg
gedurende deze periode drie keer samen.
Ingrediënten tomatensaus:
• 2 blikken gepelde, gehakte tomaten (800
g)
• 100 g uien, fijngehakt
• 2 tenen knoflook, fijngehakt
• zout, peper, oregano of pizzakruiden
Bereiding tomatensaus:
Uien, knoflook en kruiden door de tomaten
mengen en inkoken tot een dikke saus ontstaat. Laten afkoelen.
Ingrediënten garnering:
600 g feta of mozzarella, grof geraspt, per
pizza 150 g
Extra's 400 g:
ham, salami, champignons, blokjes spek,
ansjovis, per pizza 100 g
Bereiden:
Het deeg in 4 porties verdelen, tot een bal
kneden en met veel bloem in ca. 3-4 mm
dikke schijven rollen. Deegschijven met koude tomatensaus bestrijken, ca. 1 cm langs
de rand vrijhouden. De gewenste extra's en
de feta of mozzarella gelijkmatig erover verdelen.
Bakken in voorverwarmde oven op
230°C
electrolux 33
Instelling
Inzetniveau
P 8 PIZZA
3
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
25 min.
---
QUICHE LORRAINE
Ingrediënten van het deeg:
250 g bloem, type 405
125 g boter
60 ml water
1 theelepel zout
wat peper en nootmuskaat
Voorbereiding:
Meng de bloem, de boter en het zout door
elkaar. Voeg het water toe en kneed het geheel snel tot een deeg.
Laat het deeg 1 uur afkoelen in de koelkast.
Ingrediënten garnering:
• 100 ml melk
• 150 ml zure room
• 2 eieren
• 150 g Gruyère of Emmentaler kaas, geraspt
• 150 g magere spekblokjes
• 150 g uien, in blokjes gesneden
• peper, nootmuskaat
Bereidingswijze:
Bak de magere spekblokjes en uien licht aan.
Klop de melk, room, eieren en kruiden goed
door elkaar, voeg daarna de geraspte kaas
aan het mengsel toe.
Bereiden:
Rol het deeg uit en leg het in een ingevette,
gladde springvorm (ø 28 cm). Verdeel de
spekblokjes en de uien gelijkmatig over het
deeg en giet het mengsel er overheen.
Instelling
Inzetniveau
P 9 QUICHE LORRAINE
3
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
35 min.
Was de kip en dep hem droog met keukenpapier.
Meng de kruiden met de olie en bestrijk de
kip daarmee gelijkmatig aan de binnen- en
buitenkant.
Leg daarna de kip met de borstzijde naar beneden in een vuurvaste schaal of in een glazen schaal met inzetstuk met gaatjes (extra
accessoire).
Na ca. 25 minuten de kip draaien.
Na het eerste geluidssignaal (ca. 50 min.)
controleren of de kip gaar is. Indien nodig de
resterende braadtijd tot het 2e geluidssignaal
(ca. 60 min.) laten verlopen.
Instelling
Inzetniveau
P 10 KIP 1200 G
2
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
55 min.
200 ml
KALFSRUG (voor 4-6 personen)
Voorbereiding:
Vlees 1 uur van tevoren uit de koelkast halen.
Ingrediënten:
• 1000 g kalfsrug
• 2 eetlepels pindaolie
• zout, peper, paprika, een beetje mosterd
Bereidingswijze:
Was de kalfsrug en dep hem droog met keukenpapier.
Meng de kruiden met de pindaolie en bestrijk
daarmee het vlees gelijkmatig.
De kalfsrug in de braadpan op het fornuis op
hoog vuur 10 minuten aan alle kanten aanbraden en in de voorverwarmende vorm leggen.
Bakvorm:
Vuurvast glas, aardewerk of gietijzeren
braadpan.
Instelling
Inzetniveau
P 11 KALFSRUG
2
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
80 min.
200 ml
---
KIP 1200 G
Ingrediënten:
• 1 kip (1000 - 1200 g)
• 2 eetlepels pindaolie
• zout, peper, paprika, kerriepoeder
Bereidingswijze:
OPWARMEN (gerechten voor 4-6
personen)
Kookgerei:
34 electrolux
U kunt elk soort kookgerei gebruiken dat minimaal bestand is tegen een temperatuur van
110°C.
Bereidingswijze:
De gerechten apart of door elkaar op een
bord of kookgerei schikken. Plaats het gerecht zonder af te dekken in de oven.
Max. 6 borden (Ø 26 cm).
Instelling
Inzetniveau
P 12 OPWARMEN
1 en 4
Duur
Water toevoegen
in waterschuiflade
20 min.
200 ml
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing! Om het apparaat
schoon te maken, moet het
uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
Waarschuwing! Het reinigen van het
apparaat met een stoom- of
hogedrukreiniger is om
veiligheidsredenen niet toegestaan!
Let op! Gebruik geen schuurmiddelen,
agressieve schoonmaakmiddelen of
schurende voorwerpen.
Let op! Gebruik geen ruwe, krassende
schoonmaakmiddelen of scherpe
metaalschrapers om het glas te reinigen,
deze kunnen krassen veroorzaken op
het oppervlak die kunnen leiden tot het
breken van het glas.
Buitenkant van het apparaat
• Neem de voorkant van het apparaat af met
een zachte doek en een warm sopje.
• Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel verkrijgbare
onderhoudsmiddelen.
• Gebruik alstublieft geen schuurmiddel
noch schuursponsjes.
De binnenkant van de oven
Reinigingsprogramma
De functie REINIGEN wordt uitvoerig beschreven in het hoofdstuk Geprogrammeerde functies en recepten.
Handmatige reiniging
Waarschuwing! De oven moet zijn
afgekoeld om te kunnen reinigen.
Maak de oven na ieder gebruik schoon.
Verontreinigingen laten zich dan het
makkelijkst verwijderen en kunnen dan
niet aanbranden.
1. Bij het openen van de ovendeur wordt de
verlichting automatisch ingeschakeld.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon met
een sopje en droog hem goed af. Gebruik
geen schurende voorwerpen. Indien nodig laat u het vuil eerst inweken of schakelt u de functie Stoomgaren in.
Hardnekkig vuil kan verwijderd worden
met speciale ovenreinigers.
Let op! Let bij het gebruik van
ovensprays, altijd goed op de
aanwijzingen van de fabrikant!
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) na elk gebruik afspoelen
en goed afdrogen. Kort laten inweken maakt
het schoonmaken makkelijker.
Ovenrekken en geleiders
Voor het schoonmaken van de zijwanden
kunnen de inschuifrails links en rechts in de
oven worden verwijderd.
Inschuifrails uitnemen
1. Geleider voorzichtig naar boven toe uit de
voorste ophanging trekken.
electrolux 35
2. De geleider bij de voorste ophanging iets
naar binnen zwenken.
2. De geleider bij de voorste ophanging over
de nok heen tegen de wand zwenken.
3. Geleider uit de achterste ophanging trekken.
3. Geleider in de voorste ophanging plaatsen.
Monteren van de geleiderails
1. Geleider schuin van bovenaf en langs de
zijwand in de achterste ophanging plaatsen.
Stomer
Belangrijk! De stomer na ieder gebruik
droog wrijven. Water met een spons
opzuigen.
Eventuele kalkresten kunnen het best
met azijn worden verwijderd.
Belangrijk! Door het gebruik te maken van
chemische ontkalkingsmiddelen kan er
schade aan het email van de oven ontstaan.
U dient per se de gegevens van de fabrikant
te volgen!
Waterschuiflade en stomer
1. Azijnwater (ca. 250 ml) via de waterschuiflade in de stomer vullen.
36 electrolux
ca. 10 minuten laten inwerken.
2. Azijnwater met een niet-krassende spons
verwijderen.
3. Stoomsysteem via de waterschuiflade
met zuiver water (100-200 ml) doorspoelen.
4. Water met de spons uit de stomer verwijderen en droog wrijven.
5. Laat de deur van de oven open staan zodat de oven volledig kan drogen.
3. Verwijder het metalen deksel en de pakking.
4. Indien nodig: Ovenverlichting 25 Watt,
230 V, 300°C hittebestendig, vervangen.
5. Metalen deksel en pakking weer aanbrengen en schroeven aandraaien.
Ovenverlichting
Waarschuwing! Pas op voor
elektrische schokken! Om het
ovenlampje te vervangen:
• Oven uitschakelen!
• De zekeringen in de zekeringenkast
losdraaien of uitschakelen.
Om het ovenlampje en de glazen afdekking te beschermen een doek op de bodem van de oven leggen.
Ovenlamp aan de zijkant wisselen/glazen kap reinigen
1. Verwijder de linker geleiderails.
2. Schroef het metalen deksel los met een
kruisschroevendraaier.
6. Monteren van de geleiderails.
Ovendeur
Voor het reinigen van de ovendeur kunt u
deze verwijderen.
Ovendeur verwijderen
1. Zet de ovendeur helemaal open.
2. Klemhendels aan beide deurscharnieren helemaal opklappen.
3. Ovendeur met beide handen aan de zijkanten vastpakken en over de weerstand heen ongeveer 3/4 sluiten.
electrolux 37
3. De deurscharnieren gelijktijdig in de
beide uitsparingen rechts en links aan de
onderkant van de oven, zo ver mogelijk
naar binnen schuiven.
4. De deur tot de weerstand naar boven opheffen en dan helemaal openen.
4
3
3
4
2
60
4
5
4. Deur van de oven wegtrekken ( Voorzichtig: zwaar!
5. Deur met de buitenkant naar onderen op
een zachte, effen ondergrond leggen, bijvoorbeeld op een dikke doek, om krassen te voorkomen.
Ovendeur - Deur terugplaatsen
1. De deur, aan de kant waar de handgreep
zit, met beide handen aan de zijkanten
vastpakken.
2. Deur onder een hoek van ca. 60° houden.
5. Klemhendels aan beide deurscharnieren
in hun oorspronkelijke stand terugklappen.
6. Ovendeur - Deur sluiten.
Wat te doen als ...
Probleem
De oven wordt niet warm
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven is niet ingeschakeld
De oven inschakelen
De dagtijd is niet ingesteld
Dagtijd instellen
De noodzakelijke instellingen zijn
niet uitgevoerd
Instellingen controleren
De automatische uitschakeling van
de oven is in werking getreden
Zie Automatische uitschakeling
De kinderbeveiliging is ingeschakeld
Kinderbeveiliging uitschakelen
De zekering in de huisinstallatie (ze- Als de zekeringen meerdere malen
keringenkast) is doorgebrand
worden uitgeschakeld, neem dan
contact op met een erkend elektroinstallateur
38 electrolux
Probleem
De ovenverlichting valt uit
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het ovenlampje is stuk
Ovenlampje vervangen
Op het display brandt
De testfunctie is ingeschakeld
"d" en de oven wordt niet
warm, de ventilator doet
het niet
Als u de storing met de aangegeven oplossingen niet kunt verhelpen, neem dan
contact op met uw vakhandelaar of met
de klantenservice.
Waarschuwing! Reparaties aan het
apparaat mogen uitsluitend door
vakmensen worden uitgevoerd. Door
onvakkundig uitgevoerde reparaties
kunnen grote gevaren voor de gebruiker
ontstaan.
Houd de toetsen
en
tegelijk
ingedrukt, tot er een signaal klinkt
en de weergave "d" verdwijnt
tenservice of van de vakhandelaar ook
tijdens de garantieperiode niet zonder
kosten plaats vinden.
Aanwijzing voor apparaten met metalen
voorkant: Vanwege de koele voorkant
van uw apparaat kan er zich, na het openen van de deur, tijdens of kort na het
bakken of braden, gedurende korte tijd
condens vormen op de glazen binnenkant van de deur.
In geval van oneigenlijk gebruik kan het
bezoek van de technicus van de klan-
Montageinstructie
Let op! Montage en aansluiting van het
nieuwe apparaat mag alleen worden
uitgevoerd door een erkende
installateur. Volg deze instructies
alstublieft op, omdat anders de garantie
in geval van beschadiging vervalt.
Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moeten beschadigde aansluitkabels vervangen
worden door onze klantenservice of door een
erkend installateur
Veiligheidsaanwijzingen voor de
installateur
• In de elektrische installatie moet een voorziening aanwezig zijn, die het mogelijk
maakt, het apparaat met een opening tus-
sen de contacten van minstens. 3mm omnipolair van het net los te koppelen.
Als geschikte scheidingsvoorzieningen
gelden bijv. LS-schakelaars, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de fitting
gedraaid worden), FI-schakelaars en veiligheidsschakelaars.
• De aansluiting via een contactdoos dient
zodanig te zijn uitgevoerd, dat de contactdoos toegankelijk is en buiten de coördinatieruimte ligt.
• De aanrakingsbeveiliging moet door de inbouw gegarandeerd zijn.
• De stevigheid van de inbouwkast moet
voldoen aan de DIN 68930 norm.
electrolux 39
40 electrolux
electrolux 41
42 electrolux
2
H05VV-F
H05RR-F
min.1,60m
alternativ
electrolux 43
3
90 0
44 electrolux
4
20
13
2x3,5x25
Afvalverwerking
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik.
Kunststofonderdelen worden door internationale afkortingen zoals bijv. >PE <,
>PS< enz gekenmerkt. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde containers van uw vuilnisophaaldienst.
Waarschuwing! Om ervoor te zorgen
dat het apparaat geen gevaar oplevert,
moet het onklaar gemaakt worden
voordat u het weggooit.
Trek de stekker uit het stopcontact en
verwijder de voedingskabel van het apparaat.
Verpakkingsmateriaal
Klantenservice
Probeer bij technische storingen eerst met
behulp van de gebruiksaanwijzing (Hoofdstuk "Wat te doen als...") het probleem zelf
op te lossen.
Als u het probleem niet op kunt lossen, neem
dan contact op met de klantenservice of met
een van onze service-afdelingen.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de
volgende gegevens nodig:
electrolux 45
• Modelbeschrijving
• Productnummer (PNC)
• Serienummer (S-No.) (voor nummers zie
typeplaatje)
• Aard van de storing
• eventuele foutmelding, die op het apparaat
wordt aangegeven
Om de nodige gegevens van uw apparaat bij
de hand te hebben, adviseren wij u deze
hieronder te noteren:
Modelbeschrijving: ........................................
PNC: ........................................
S-No: ........................................
46 electrolux
electrolux 47
www.electrolux.com
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar
de ’webwinkel’ op: www.electrolux.nl
315936604-B-052009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement