Electrolux EOK96030X Instrukcja obsługi

Electrolux EOK96030X Instrukcja obsługi
instrukcja obsługi
Wielofunkcyjny piekarnik parowy do zabudowy
EOK96030
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą
stronę internetową www.electrolux.com
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Opis urządzenia
Przed pierwszym użyciem
Obsługa piekarnika
Zastosowania, tabele, porady
2
4
6
7
18
Czyszczenie i konserwacja
Co zrobić, gdy ...
Instrukcja montażu
Utylizacja
Serwis
34
38
39
44
44
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa!
Uważnie przeczytać i zachować do
przyszłego stosowania!
Bezpieczeństwo elektryczne
• Urządzenie może być podłączone tylko
przez uprawnionego specjalistę .
• W przypadku zakłóceń lub uszkodzeń
urządzenia: wykręcić bezpieczniki lub wyłączyć.
• Naprawy urządzenia mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistów. Niefachowe naprawy mogą spowodować poważne zagrożenia. W przypadku
konieczności naprawy, należy zwrócić się
do autoryzowanego serwisu lub do sprzedawcy.
Bezpieczeństwo dzieci
• Podczas pracy urządzenia dzieci nigdy nie
mogą pozostawać bez nadzoru.
• Urządzenie jest wyposażone w blokadę
zabezpieczającą przed uruchomieniem
piekarnika przez dzieci.
Bezpieczeństwo podczas użytkowania
• Urządzenie może być używane tylko do
wypieku ciast, pieczenia i smażenia potraw na użytek domowy.
• Należy zachować ostrożność podczas
podłączania urządzeń elektrycznych do
gniazd wtykowych w pobliżu piekarnika.
Przewody przyłączeniowe nie mogą zaklinować się pod gorącymi drzwiami piekarnika.
• Uwaga: Ryzyko oparzeń! Podczas pracy wnętrze piekarnika jest gorące.
• Uwaga: W żadnym wypadku nie otwierać drzwi piekarnika podczas gotowania na parze. Wilgotna para wydobywająca się z wnętrza urządzenia mogłaby spowodować uszkodzenia mebli. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z
wydobywającą się parą.
• Jeżeli w piekarniku znajdują się produkty
zawierające alkohol, może dojść do powstania łatwopalnej mieszanki alkoholu z
powietrzem. W takim przypadku należy
ostrożnie otwierać drzwiczki. Nie wolno w
pobliżu powodować iskier, zbliżać się z
żarem, ani z ogniem.
• Niniejsze urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych, ani przez
osoby niedoświadczone lub nieposiadające wystarczającej wiedzy, chyba że obsługują one urządzenie pod nadzorem lub po
przeszkoleniu na temat prawidłowej obsługi, przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
Informacja na temat akrylamidu
Zgodnie z najnowszymi naukowymi ustaleniami, podczas intensywnego smażenia żywności, zwłaszcza produktów
zawierających skrobię, powstaje substancja zwana akrylamidem, która może
zagrażać zdrowiu. W związku z tym zaleca się, aby piec w możliwie jak najniższych temperaturach i nie przyrumieniać
zbyt mocno potraw.
electrolux 3
W jaki sposób można uniknąć
uszkodzeń urządzenia
• Podczas pieczenia nie wolno stawiać na
spodzie piekarnika żadnych przedmiotów
ani przykrywać żadnych części piekarnika
folią aluminiową. Może to prowadzić do
nadmiernego wzrostu temperatury, co
może uszkodzić emaliowaną powłokę piekarnika.
• Soki owocowe kapiące z blachy do pieczenia pozostawiają niedające się usunąć
plamy. Z tego względu do bardzo wilgotnych ciast należy stosować głębokie blachy.
• Nie obciążać otwartych drzwi piekarnika.
• Nigdy nie należy wlewać wody bezpośrednio do wnętrza rozgrzanego piekarnika.
Może to spowodować uszkodzenia i przebarwienia emaliowanej powłoki piekarnika.
• Użycie siły, zwłaszcza na krawędzie przedniej szyby, może spowodować pęknięcie
szkła.
• W piekarniku nie wolno przechowywać
żadnych palnych przedmiotów. Mogłyby
one zapalić się podczas włączania piekarnika.
• W piekarniku nie wolno przechowywać
żadnych wilgotnych artykułów spożywczych. Może to spowodować uszkodzenia emalii.
• Po wyłączeniu wentylatora chłodzącego
nie przechowywać w piekarniku żadnych
odkrytych potraw. We wnętrzu piekarnika
lub na szybie drzwi może skraplać się wilgoć, która również może osadzać się na
meblach.
Informacja dotycząca powłoki emaliowanej
Przebarwienia emaliowanej powłoki piekarnika, spowodowane użytkowaniem
urządzenia, nie wpływają negatywnie na
przydatność piekarnika do zwykłego
stosowania lub do stosowania zgodnego z umową. Nie stanowią one usterki w
rozumieniu przepisów prawa gwarancyjnego.
4 electrolux
Opis urządzenia
Widok całkowity
1
2
3
4
1
2
3
4
Panel sterowania
Wskaźnik świetlny
Uchwyt drzwi
Drzwi piekarnika
Urządzenie wyłącza się po 2 minutach,
jeżeli nie zostanie wybrana żadna funkcja i nic nie zostanie zmienione. Natomiast wskaźnik świetlny pozostanie
podświetlony. Aby wyłączyć wskaźnik
świetlny, należy włączyć i wyłączyć urządzenie za pomocą
.
electrolux 5
Panel sterowania
1
3
2
1 Wskaźniki piekarnika
2 Przyciski funkcji piekarnika
3 Szuflada na wodę
Wyposażenie piekarnika
1
6
4
2
3
2
3
1
4
5
1 Grzałka grilla
2 Oświetlenie piekarnika
3 Grzałka w tylnej ściance, wentylator
4 Generator pary / Osłona
5 Prowadnice, wyjmowane
6 Poziomy umieszczania potraw
6 electrolux
Akcesoria piekarnika
Ruszt
Do naczyń, form do ciast, pieczenia i grillowania.
Gąbka "Quick" 180
Gąbka w kształcie pierścienia, o bardzo dużej chłonności, doskonale dostosowana do
swojej funkcji.
Blacha do pieczenia
Do ciast i ciastek.
Przed pierwszym użyciem
Ustawianie i zmiana czasu
Piekarnik działa tylko z ustawioną godziną.
Po podłączeniu do prądu lub przerwie w zasilaniu automatycznie zaczyna pulsować
.
symbol Czas
Po ok. 5 sekundach symbol przestanie pulsować, a zegar będzie wskazywał ustawioną
godzinę.
1. Aby zmienić ustawioną godzinę, nacisnąć kilkakrotnie przycisk Funkcje zegara
, aż zacznie pulsować symbol Czas
.
2. Przyciskiem
lub
ustawić aktualną
godzinę.
electrolux 7
Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.
Aktualną godzinę można zmienić tylko
wtedy, gdy wyłączona jest blokada
przed uruchomieniem przez dzieci oraz
nie jest ustawiona żadna z funkcji zegara: Minutnik , Czas trwania
lub Koniec
i żadna z funkcji piekarnika.
Pierwsze czyszczenie
Przed pierwszym użyciem piekarnik należy
dokładnie umyć.
ćwiczyć wszystkie czynności obsługowe.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Włączenie trybu demonstracyjnego
1. Wyłączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przycisk Programy pieczenia
i
, aż
rozlegnie się sygnał akustyczny i na wyświetlaczu pojawi się litera "d" .
Ważne! Nie stosować żadnych ostrych ani
szorujących środków czyszczących!
Powierzchnia urządzenia mogłaby ulec
uszkodzeniu.
Do czyszczenia elementów metalowych
stosować środki ogólnie dostępne w
sklepach.
1. Otworzyć drzwi piekarnika.
Oświetlenie piekarnika jest włączone.
2. Wszystkie elementy wyposażenia oraz
prowadnice należy wyjąć i umyć w ciepłej
wodzie z dodatkiem detergentu.
3. Piekarnik również umyć ciepłą wodą z
dodatkiem detergentu i osuszyć.
4. Przednią ściankę urządzenia przetrzeć na
mokro.
Zapoznanie się z urządzeniem
Piekarnik można uruchomić w trybie demonstracyjnym, aby go wypróbować lub prze-
Obsługa piekarnika
Elektroniczne sterowanie piekarnika
Wyświetlacz
Wyłączenie trybu demonstracyjnego
1. Wyłączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przycisk Programy pieczenia
i
, aż
rozlegnie się sygnał akustyczny i na wyświetlaczu zgaśnie litera "d" .
8 electrolux
1
2
7
1
2
3
4
3
4
6
Pamięć: P / Test: d
Praca z parą
Temperatura / Czas
Funkcje zegara / Czas pracy piekarnika
5
5 Symbol termometru
6 Programy pieczenia
7 Funkcje piekarnika
Panel sterujący
1
2
3
4
1
2
3
4
8
7
6
5
Przycisk Wł./Wył.
Wybór funkcji piekarnika
Przycisk
Funkcje zegara
Wskazówki ogólne
• Urządzenie należy zawsze najpierw włą.
czyć przyciskiem Wł./Wył.
5
6
7
8
Funkcja pamięci
Przycisk
Programy pieczenia
Szybkie rozgrzewanie
• Gdy świeci się wybrana funkcja, rozpoczyna się nagrzewanie piekarnika lub odliczanie ustawionego czasu.
electrolux 9
• Po osiągnięciu wybranej temperatury rozlega się sygnał akustyczny.
• Oświetlenie piekarnika włącza się po włączeniu funkcji piekarnika lub po otwarciu
jego drzwi.
Gdy drzwi są otwarte, a urządzenie jest
wyłączone, oświetlenie piekarnika gaśnie
po upływie 10 minut.
• Wyłączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
Wybór funkcji piekarnika
1. Włączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
.
2. Naciskać przycisk Funkcje piekarnika
, aż na wyświetlaczu pojawi się wybrana funkcja piekarnika.
• Pulsujące kolejno trzy segmenty symbolu
termometru informują o pracy funkcji
szybkiego rozgrzewania.
Zmiana funkcji piekarnika
W celu zmiany funkcji piekarnika naciskać
przycisk Funkcje piekarnika
, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się wybrana funkcja
piekarnika.
Wyłączanie piekarnika
Wyłączyć piekarnik przyciskiem Wł./Wył.
.
• Na wyświetlaczu temperatury pojawi się
sugerowana wartość temperatury.
• Jeżeli sugerowana temperatura nie zostanie zmieniona w ciągu ok. 5 sekund, piekarnik zacznie się nagrzewać.
Zmiana temperatury piekarnika
lub
można zwiększać lub
Przyciskiem
zmniejszać wartość temperatury.
Temperaturę można ustawiać co 5 °C.
Wentylator chłodzący
Wentylator chłodzący włącza się automatycznie, aby utrzymać niską temperaturę na powierzchni urządzenia. Po
wyłączeniu piekarnika, wentylator pracuje dalej, aby schłodzić urządzenie, a
następnie wyłącza się automatycznie.
Szybkie nagrzewanie
Po wybraniu funkcji piekarnika można, za pomocą funkcji dodatkowej Szybkie nagrzewanie
, w stosunkowo krótkim czasie rozgrzać pusty piekarnik.
Symbol termometru
• Wzrost słupka w symbolu termometru
wskazuje stopień rozgrzania piekarnika.
10 electrolux
Ważne! Produkt należy włożyć do piekarnika
dopiero wtedy, gdy funkcja Szybkie
nagrzewanie zostanie zakończona i piekarnik
pracuje na wybranej funkcji.
1. Ustawić i włączyć wybraną funkcję piekarnika. Ewentualnie można zmienić sugerowaną wartość temperatury.
2. Nacisnąć przycisk funkcji Szybkie nagrzewanie
. Symbol zapala się.
Pulsujące kolejno segmenty informują o włączeniu funkcji szybkiego nagrzewania.
Po osiągnięciu ustawionej temperatury podświetlają się paski wskaźnika nagrzewania.
Rozbrzmiewa sygnał akustyczny. Symbol
gaśnie.
Urządzenie kontynuuje pracę na ustawionej
funkcji piekarnika i z wybraną temperaturą.
Teraz można włożyć produkt do piekarnika.
Funkcje piekarnika
Funkcja piekarnika
Zastosowanie
Gotowanie na parze
Do warzyw, ziemniaków, ryżu, produktów mącznych lub pozostałych dodatków.
Pieczenie parowe
Do pieczenia, smażenia i podgrzewania schłodzonych oraz
zamrożonych potraw.
Termoobieg
Do pieczenia mięs lub ciast na maksymalnie dwóch poziomach jednocześnie.
Grill turbo
Do pieczenia większych kawałków mięsa lub drobiu na jednym poziomie. Funkcja nadaje się również do opiekania i
zapiekania .
Grill
Do grillowania produktów płaskich i do robienia tostów .
Rozmrażanie/Suszenie
Do rozmrażania i suszenia ziół, owoców lub warzyw.
Termoobieg ( niska
temperatura )
Do przyrządzania szczególnie delikatnych, soczystych pieczeni.
Termoobieg + para
Do energooszczędnego pieczenia i gotowania na jednym
poziomie, przeważnie suchych wypieków oraz zapiekanek w
formach.
Wkładanie rusztu i blachy
Zabezpieczenie przed wypadnięciem i
przechyleniem
Wszystkie elementy wsuwane posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem, w postaci małego wybrzuszenia na prawej i lewej
krawędzi.
Elementy wsuwane należy wkładać do piekarnika w taki sposób, aby wybrzuszenie
znajdowało się przy tylnej ściance komory
piekarnika. Wybrzuszenie to zabezpiecza
elementy wsuwane również przed przechyleniem.
Wkładanie blachy do pieczenia:
Wsunąć blachę pomiędzy drążki prowadnic
na wybranym poziomie pieczenia.
Zakładanie rusztu:
Założyć ruszt w taki sposób, aby nóżki były
skierowane do dołu.
Wsunąć ruszt pomiędzy drążki prowadnic na
wybranym poziomie pieczenia.
electrolux 11
Wyższe obramowanie rusztu dodatkowo zabezpiecza naczynia przed zsunięciem.
Funkcje gotowania na parze
Ważne! Funkcje gotowania na parze należy
zawsze ustawiać wraz z funkcjami
czasowymi: czas pieczenia
lub godzina
zakończenia
(patrz rozdział "Funkcje
czasowe: czas pieczenia
/ godzina
zakończenia"
).
Ważne! Jako płynu należy używać wyłącznie
wody!
Gdy woda się skończy, rozlega się sygnał
akustyczny. Po dolaniu wody sygnał akustyczny wyłącza się.
Ze względu na automatyczne usuwanie
pary pod koniec gotowania (pieczenia)
wynoszące około 5 minut oraz rozgrzewanie piekarnika trwające około 2 minut
ustawienie czasu pieczenia poniżej 10
minut jest mało skuteczne.
Przy otwarciu drzwi na zewnątrz wydobywa
się jeszcze para.
Gotowanie na parze
1. Wody (około 700 ml) nie należy wlewać
bezpośrednio do generatora pary, lecz
do szuflady na wodę umieszczonej w
panelu sterowania.
Zapas wody wystarczy na około 30 minut.
2. Włączyć piekarnik za pomocą przycisku
Wł./Wył.
.
3. Za pomocą przycisku wyboru funkcji piekarnika
wybrać funkcję gotowania na
parze
, a za pomocą przycisku
lub
nastawić temperaturę (w zakresie
50°C - 96°C).
4. Za pomocą przycisku funkcji czasowych
wybrać funkcję czasu pieczenia
lub
godziny zakończenia
, a za pomocą
przycisku
lub
ustawić czas pieczenia lub godzinę wyłączenia piekarnika. Po
upływie około 2 minut w piekarniku pojawia się para. Pojedynczy sygnał akustyczny informuje o osiągnięciu temperatury pieczenia wynoszącej około 96°C.
Potrójny sygnał akustyczny informuje o
upłynięciu czasu pieczenia.
5. Wyłączyć sygnał akustyczny i piekarnik
za pomocą przycisku Wł./Wył.
.
12 electrolux
Po wystudzeniu piekarnika usunąć resztki
wody z generatora pary przy użyciu gąbki i
ewentualnie przetrzeć go po dodaniu paru
kropli octu.
Zostawić drzwi otwarte, aby wysuszyć piekarnik do końca.
Pieczenie z udziałem pary
Przełączanie z termoobiegu na parę odbywa
się automatycznie
1. Wody (około 250 ml) nie należy wlewać
bezpośrednio do generatora pary, lecz
do szuflady na wodę umieszczonej w
panelu sterowania.
2. Włączyć piekarnik za pomocą przycisku
Wł./Wył.
.
3. Za pomocą przycisku wyboru funkcji piekarnika
wybrać funkcję pieczenia z
, a za pomocą przyudziałem pary
cisku
lub
nastawić temperaturę.
4. Za pomocą przycisku funkcji czasowych
wybrać funkcję czasu pieczenia lub
godziny zakończenia
, a za pomocą
lub
ustawić czas pieczeprzycisku
nia lub godzinę wyłączenia piekarnika.
Dalsze czynności jak przy gotowaniu na parze
.
Funkcje dodatkowe
Programy pieczenia
Tej funkcji należy używać do podanych
przepisów.
Wybór programu
1. Włączyć piekarnik za pomocą przycisku
Wł./Wył.
. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk programów pieczenia
aż na wyświetlaczu pojawi się wybrany program
(P 1 do P12).
– Na wyświetlaczu funkcji pojawi się
symbol odnośnej funkcji piekarnika.
– Na wyświetlaczu czasu pojawi się czas
pieczenia i zapali się symbol czasu pieczenia
.
– Nacisnąć przycisk funkcji czasowych
, po czym ustawić czas pieczenia za
pomocą przycisku
lub
.
– Po upływie około 5 sekund piekarnik
się włączy.
2. Po upływie ustawionego czasu, przez 2
minuty będzie się rozlegał sygnał akustyczny. Symbol czasu pieczenia
pulsuje.
Piekarnik wyłącza się.
3. Naciskając na dowolny przycisk można
wyłączyć sygnał akustyczny.
Opóźnienie momentu włączenia piekarnika
Odmierzanie czasu pieczenia można uruchomić z pewnym opóźnieniem czasowym
(patrz Funkcje czasowe: godzina zakończenia
).
Wcześniejsze zakończenie czasu pieczenia
Wyłączyć piekarnik za pomocą przycisku
Wł./Wył.
.
Funkcja pamięci
Za pomocą funkcji pamięci można zapamiętać jedno ustawienie, które jest często używane.
1. Ustawić funkcję piekarnika, temperaturę
oraz ewentualnie funkcje czasowe: czas
i/lub godzina zakończenia
pieczenia
.
2. Nacisnąć przycisk funkcji pamięci
i
przytrzymać przez około 2 sekundy aż
rozlegnie się sygnał akustyczny. Ustawienie zostało zapisane do pamięci.
electrolux 13
Uruchamianie funkcji pamięci
1. Włączyć piekarnik za pomocą przycisku
Wł./Wył.
.
2. Wywołać zapisane ustawienie za pomocą przycisku funkcji pamięci
.
Aby wprowadzić do pamięci inne ustawienie, ponownie nacisnąć przycisk
i przytrzymać przez
funkcji pamięci
około 2 sekundy. Pierwotne ustawienie
zostanie zastąpione nowym.
Funkcje czasowe
2
1
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Funkcje czasowe
Wskazania czasu
Aktualna godzina
Czas pieczenia / Godzina zakończenia / Czas pracy
Funkcje czasowe
Przyciski nastawcze
Minutnik
Umożliwia ustawienie minutnika. Po upływie
ustawionego czasu rozlega się sygnał akustyczny.
Ta funkcja nie ma wpływu na pracę piekarnika.
Czas pieczenia
14 electrolux
Umożliwia ustawienie długości czasu pracy
piekarnika.
Godzina zakończenia
Umożliwia nastawienie godziny, o której piekarnik ma się wyłączyć.
Aktualna godzina
Umożliwia ustawienie, zmianę lub wyświetlenie aktualnej godziny (patrz rozdział "Przed
pierwszym użyciem").
Informacje ogólne
• Po wybraniu funkcji czasowej jej symbol
będzie pulsował przez około 5 sekund. W
lub
tym czasie za pomocą przycisku
można ustawić lub zmienić wybrane
wartości czasowe.
• Po ustawieniu wybranej wartości czasu
symbol będzie nadal pulsował przez okres
około 5 sekund. Następnie symbol będzie
się świecił światłem ciągłym. Rozpocznie
się odmierzanie czasu ustawionego w minutniku
.
• Odmierzanie ustawionego czasu
i godziny zakończenia
rozpoczyna się po
uruchomieniu danej funkcji.
Po upływie około 5 sekund wyświetlacz pokaże czas pozostający do końca. Symbol
zapali się.
minutnika
Minutnik
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk funkcji
, aż symbol minutnika
czasowych
zacznie pulsować.
Po upływie ustawionego czasu, przez 2 minuty będzie się rozlegał sygnał akustyczny.
Zapali się wskazanie "0.00", a symbol minutnika
będzie pulsował.
Wyłączanie sygnału akustycznego: Nacisnąć
dowolny przycisk.
2. Za pomocą przycisku
lub
ustawić
na minutniku wybrany czas (maksymalnie
99.00 minut).
Czas pieczenia
1. Wybrać funkcję piekarnika, a za pomocą
przycisku
lub
ustawić temperaturę.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Funkcji
czasowych
, aż symbol czasu pieczenia
zacznie pulsować.
electrolux 15
3. Za pomocą przycisku
czas pieczenia.
lub
ustawić
Godzina zakończenia
1. Wybrać funkcję piekarnika, a za pomocą
lub
ustawić temperaturę.
przycisku
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Funkcji
czasowych
, aż symbol godziny zakończenia
zacznie pulsować.
Piekarnik włączy się. Świeci się symbol czasu
.
pieczenia
Naciskając ponownie przycisk funkcji
można sprawdzić aktuczasowych
alną godzinę.
Po upływie ustawionego czasu, przez 2 minuty będzie się rozlegał sygnał akustyczny.
Piekarnik wyłącza się.
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
"0.00", a symbol czasu
będzie pulsował.
Wyłączanie sygnału akustycznego: Nacisnąć
dowolny przycisk.
3. Za pomocą przycisku
lub
ustawić
godzinę wyłączenia piekarnika.
Zapalą się symbole godziny zakończenia
i czasu pieczenia
.
Piekarnik włączy się samoczynnie.
16 electrolux
3. Za pomocą funkcji godziny zakończenia
ustawić godzinę, o której potrawa ma
być gotowa,
na przykład o 14:05.
Naciskając ponownie przycisk funkcji
czasowych
można sprawdzić aktualną godzinę.
Po upływie ustawionego czasu, przez 2 minuty będzie się rozlegał sygnał akustyczny.
Piekarnik wyłącza się.
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
"0.00", a symbole godziny zakończenia
i
czasu pieczenia
pulsują.
Wyłączanie sygnału akustycznego: Nacisnąć
dowolny przycisk.
Zapalą się symbole czasu pieczenia
i godziny zakończenia
.
Piekarnik włączy się samoczynnie o obliczonej godzinie, na przykład o 13:05.
Po upływie ustawionego czasu pieczenia,
przez 2 minuty będzie rozbrzmiewał sygnał
akustyczny i piekarnik wyłączy się, na przykład o 14:05.
Łączne stosowanie czasu pieczenia
godziny zakończenia
i
Funkcje czasu pieczenia i godziny zakończenia
można stosować jednocześnie, jeśli piekarnik ma się samoczynnie włączyć i wyłączyć o późniejszej
godzinie.
1. Wybrać funkcję piekarnika i temperaturę.
2. Za pomocą funkcji czasu pieczenia
ustawić czas potrzebny do przyrządzenia
potrawy,
na przykład 1 godzinę.
Inne funkcje
Wyłączanie wyświetlacza
Wyłączanie wyświetlacza pozwala na
oszczędzanie energii.
Wyłączanie wyświetlacza
electrolux 17
1. Wyłączyć urządzenie za pomocą przy. Na wyświetlaczu nie
cisku Wł./Wył.
może widnieć żadne wskazanie ciepła
resztkowego.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski funkcji czasowych
i
, aż
wyświetlacz zgaśnie.
Po ponownym włączeniu urządzenia
wyświetlacz włączy się samoczynnie.
Przy kolejnym wyłączeniu urządzenia
wyświetlacz zgaśnie ponownie.
Aby stale wyświetlać aktualną godzinę,
włączyć ponownie wyświetlacz.
Włączanie wyświetlacza
1. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku Wł./Wył.
.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski funkcji czasowych
i
, aż
wyświetlacz włączy się z powrotem.
Blokada przed uruchomieniem przez
dzieci
Gdy blokada przed uruchomieniem przez
dzieci jest włączona, urządzenia nie można
włączyć.
Włączanie blokady przed uruchomieniem przez dzieci
1. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku Wł./Wył.
. Nie może być ustawiona żadna funkcja piekarnika.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski programów pieczenia
i
,
aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat
SAFE .
Blokada przed uruchomieniem przez dzieci
jest już włączona.
Wyłączanie blokady przed uruchomieniem przez dzieci
1. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku Wł./Wył.
.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
i
,
przyciski programów pieczenia
aż z wyświetlacza zniknie komunikat SAFE .
Blokada przed uruchomieniem przez dzieci
jest wyłączona i urządzenie jest ponownie
gotowe do pracy.
Sygnał akustyczny przy naciskaniu
przycisków
Wyłączanie sygnału akustycznego przy
naciskaniu przycisków
1. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku Wł./Wył.
.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
i
, aż rozlegnie się sygnał
przyciski
akustyczny (około 2 sekundy).
Sygnał akustyczny przy naciskaniu przycisków jest teraz wyłączony.
Włączanie sygnału akustycznego przy
naciskaniu przycisków
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski
i
, aż rozlegnie się sygnał akustyczny (około 2 sekundy).
18 electrolux
Sygnał akustyczny przy naciskaniu przycisków jest ponownie włączony.
Samoczynne wyłączenie piekarnika
Jeśli przed upływem określonego czasu
piekarnik nie zostanie wyłączony lub nie
zostanie zmieniona temperatura, to piekarnik wyłączy się samoczynnie.
Na wskaźniku temperatury pulsuje
wskazanie ostatnio ustawionej temperatury.
Piekarnik wyłącza się samoczynnie przy
temperaturze piekarnika wynoszącej:
30 - 120°C po 12,5 godzinach
120 - 200°C po 8,5 godzinach
200 - 230°C po 5,5 godzinach
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
OFF .
Włączenie piekarnika po samoczynnym
wyłączeniu
Wyłączyć całkowicie piekarnik. Po czym
można go ponownie uruchomić.
Zastosowania, tabele, porady
Gotowanie na parze
W celu przyrządzania potraw na parze należy
stosować funkcję gotowania na parze
lub pieczenia z udziałem pary
.
Ostrzeżenie! Podczas gotowania na
parze
nie wolno pod żadnym
pozorem otwierać drzwi piekarnika!
Ważne! Jako płynu należy używać wyłącznie
wody!
Naczynia do gotowania na parze
• Do przyrządzania potraw na parze należy
stosować naczynia wykonane z materiału
odpornego na wysoką temperaturę i korozję.
• Do tego celu bardzo dobrze nadają się naczynia ze stali chromowej (patrz "Akcesoria specjalne").
Poziomy umieszczania potraw
• Poziomy umieszczenia potraw są podane
w poniższych tabelach. Poziomy umieszczania potraw są liczone od dołu do góry.
Informacje ogólne
• Przy czasie przyrządzania potrawy przekraczającym 30 minut lub przy większej
ilości produktów należy ewentualnie dolać
wody.
• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas, należy dokładnie wymyć
szufladę na wodę, węże oraz generator
pary (patrz rozdział "Czyszczenie i pielęgnacja").
Wskazówki odnośnie tabeli "Gotowanie
na parze" i "Pieczenie z udziałem pary"
W poniższych tabelach podane są potrawy
oraz nastawy potrzebne do ich przygotowania: temperatura, czas pieczenia i poziom
umieszczenia potrawy.
• Wartości temperatury oraz czasu pieczenia stanowią dane orientacyjne, gdyż zależą one od składu i wielkości potrawy,
ilości oraz stosowanego naczynia.
• Jeżeli tabela nie zawiera danych dla danego przepisu, należy kierować się wskazówkami dotyczącymi podobnego przepisu.
• Jeżeli nie podano inaczej, wartości określone w tabelach dotyczą wkładania produktu do zimnego piekarnika.
Gotowanie na parze
Za pomocą funkcji gotowania na parze
można przygotowywać wszystkie produkty
żywnościowe - zarówno świeże jak i mrożone. W ten sposób można przygotowywać,
podgrzewać, rozmrażać, piec, sparzać warzywa, mięso, ryby, ciasta, ryż, kukurydzę,
kaszkę i jajka.
Przyrządzanie menu
Całe menu można przygotować za jednym
razem. W tym celu należy wybierać potrawy,
które mają zbliżone czasy pieczenia. Pozwoli
to na uniknięcie niedogotowania bądź też
rozgotowania poszczególnych składników.
Do piekarnika należy nalać największą ilość
wody spośród wartości podanych dla poszczególnych składników menu. Wskazówki
patrz tabela.
Potrawy należy ustawić na rusztach w odpowiednich naczyniach. Odstęp między rusztami powinien być taki, aby para mogła
dojść do każdej potrawy.
Przy przygotowywaniu menu ilość wody potrzebnej do gotowania ryżu należy zwiększyć
ponad wartości podane w tabeli do proporcji
1 : 1,5 do 1 : 2.
Sterylizacja naczyń
Za pomocą funkcji gotowania na parze
można sterylizować naczynia, jak na przy-
electrolux 19
kład butelki do karmienia dzieci. W tym celu
czyste naczynia należy ustawić na 1. poziomie umieszczania potrawy, na środku rusztu
z otworem skierowanym do dołu. Naczynia
należy tak ustawić, aby były one lekko pochylone. Wlać do piekarnika maksymalną
ilość wody (650 ml) i ustawić czas na 40 minut przy temperaturze 96°C.
Tabela gotowania na parze
Ilość wody wlewanej do szuflady w ml
Temperatura w °C
Poziom
umieszczania
potrawy
Czas 1) w
minutach
Risotto
400
96
2
25-30
Ryż (z wodą w stosunku 1:1)
650
96
2
35-40
Kukurydza (polenta, z wodą w stosunku 1:3)
550
96
2
35-40
Ziemniaki w mundurkach, średniej
wielkości
650
96
2
50-60
Ziemniaki gotowane
550
96
2
35-40
Ratatouille
400
96
2
25-30
Brukselka
550
96
2
30-35
Brokuł w różyczkach
550
96
2
25-30
Kalafior, cały
650
96
2
40-45
Kalafior w różyczkach
600
96
2
30-35
Kapusta kiszona
650
96
2
50-60
Pomidory, całe
250
96
2
15-20
Buraki czerwone, całe
550
96
2
60-70
Kalarepa / seler / koper włoski, pokrojone
550
96
2
35-40
Cukinia, pokrojona
400
96
2
20-25
Marchewka, pokrojona
550
96
2
35-40
Rozmrażanie warzyw
550
96
2
35
Rozmrażanie i gotowanie warzyw
650
60
2
35-40
Blanszowanie warzyw
250
96
2
12-15
Blanszowanie fasoli
250
96
2
20-22
Fasola, głęboko mrożona
650
96
2
30-40
Pierś kurczaka
500
96
2
30-40
Szynka 1000 g
650
96
2
50-75
Kasseler 600-1000 g
650
96
2
45-55
Nadziewana papryka
500
96
2
30-40
Parówki wiedeńskie / Biała kiełbasa
250
85
2
15-20
Podgrzewanie pasztetu w plasterkach
o grubości 1 cm
400
96
2
20-25
Filet z ryby około 1000 g
650
96
2
35-40
Filet z flądry około 300 g
300
80
2
15-20
Filet z ryby, mrożony 500-800 g
650
96
2
30-40
Rodzaj produktu
20 electrolux
Ilość wody wlewanej do szuflady w ml
Temperatura w °C
Poziom
umieszczania
potrawy
Czas 1) w
minutach
Pstrąg 170-300 g
400
85
2
15-25
Budyń/Flan w pucharkach
500
96
2
25-35
Eierstich
500
96
2
25-35
Kluski lane
500
96
2
30-35
Jajka, na miękko
200
96
2
8-10
Jajka, średnio ścięte
200
96
2
10-12
Jajka, na twardo
200
96
2
15-20
Rodzaj produktu
1) Podane wartości czasu służą jedynie orientacji i zmieniają się w zależności od ilości i wielkości potraw.
• Włączyć funkcję gotowania na parze
Termoobieg, a następnie gotowanie na
parze
i piec wszystkie potrawy, aż będą gotowe.
i gotoPołączenie funkcji termoobiegu
Aby funkcja gotowania na parze
wania na parze
umożliwia sukcesywne
mogła się włączyć, piekarnik musi się
przyrządzanie w piekarniku mięsa, warzyw i
ostudzić do temperatury około 80°C
dodatków, a w przypadku korzystania z
(patrz wskaźnik temperatury). Aby szybfunkcji gotowania na parze
łączne przyko wystudzić piekarnik, należy otworzyć
rządzanie tych produktów, aby móc je podać
drzwi piekarnika.
jednocześnie.
• Podpiec produkt przy użyciu funkcji termoobiegu
.
• Wstawić do piekarnika przygotowane warzywa i dodatki, ułożone na naczyniach żaroodpornych.
Tabela dla funkcji termoobiegu w połączeniu z gotowaniem na parze
Rodzaj produktu
Termoobieg
Temperatura w °C
Gotowanie na parze
(maksymalna ilość wlewanej wody - 650 ml)
Czas na
pieczenie
mięsa w
minutach
Czas pieczenia mięsa i dodatków w minutach
Poziom umieszczania potrawy
Pieczeń wołowa 1 kg
brukselka, polenta
180
60-70
30-35
1
3
Pieczeń wieprzowa 1 kg,
ziemniaki, warzywa,
sos pieczeniowy
180
60-70
30-35
1
3
Pieczeń cielęca 1 kg,
ryż, warzywa
180
50-60
30-35
1
3
Podane wartości czasu i temperatury służą
jedynie orientacji i zależą od ilości i wielkości
potraw. Przy przełączaniu na gotowanie na
parze temperatura wewnątrz mięsa powinna
wynosić 60-63°C.
Pieczenie z udziałem pary
Funkcja pieczenia z udziałem pary nadaje się
idealnie do podpiekania dużych porcji mięsa
oraz do rozmrażania i podgrzewania gotowych porcji potraw.
electrolux 21
Tabela pieczenia z udziałem pary
Pieczenie potraw na kilku poziomach
Rodzaj produktu
Pieczenie z udziałem pary
(maksymalna
ilość wlewanej wody: 250 ml)
Temperatura w
°C
Czas w minutach
Poziom umieszczania potrawy
Podgrzewanie menu, 6 talerzy Ø 24 cm
110
15-20
2i4
Pieczeń wieprzowa 1000 g
180
90-100
2
Pieczeń wołowa 1000 g
180
90-100
2
Pieczeń cielęca 1000 g
180
80-90
2
Pasztet mięsny, surowy 500 g
180
30-40
2
Parówki wiedeńskie / Biała kiełbasa
85
15-20
2
Kasseler 600-1000 g (namoczyć przez 2
godziny)
180
60-70
2
Kurczak 1000 g
200
45-55
2
Kaczka 1500-2000 g
180
60-75
2
Gęś 3000 g
170
130-170
1
Filet z ryby
90
20-30
2
Zapiekanka z ziemniaków, zapiekanka z pora i ziemniaków
190
40-50
2
Zapiekanka z makaronem
180
35-45
2
Lasagne
180
45-50
2
Różne rodzaje chleba 500-1000 g
180-190
50-60
2
Bułeczki 40-60 g
210-220
20-25
3
Bułeczki do własnego wypieku 30-40 g
220
10-15
3
Bułeczki do własnego wypieku 30-40 g, głęboko mrożone
220
10-15
3
Bagietki do własnego wypieku 40-50 g
200
10-15
3
Bagietki do własnego wypieku 40-50 g, głęboko mrożone
200
10-15
3
Przed podgrzewaniem całą pieczeń należy
pokroić w kawałki. Podane wartości czasu i
temperatury służą jedynie orientacji i zależą
od ilości i wielkości potraw.
Pieczenie
Funkcja piekarnika: Termoobieg
lub
termoobieg + para
Formy do pieczenia
• Do przygotowania potraw za pomocą
funkcji termoobieg
lub termoobieg +
można używać form z jasnego
para
metalu.
Poziomy umieszczania potraw
• Potrawy pieczone za pomocą funkcji termoobieg + para
można umieścić tylko na jednym poziomie.
• Przy użyciu funkcji termoobiegu
potrawy można umieścić jednocześnie na
dwóch poziomach:
2
2
22 electrolux
1 blacha do pieczenia:
na przykład 2. poziom umieszczania potraw
•
1
1
•
1 forma do pieczenia:
na przykład 1. poziom umieszczania potraw
4
4
2
2
•
•
2 blachy do pieczenia:
na przykład 2. i 4. poziom umieszczania potraw
Informacje ogólne
Można także piec jednocześnie w dwóch formach, ustawionych obok siebie na ruszcie.
Czas pieczenia wydłuży się tylko nieznacznie.
Przy przygotowywaniu produktów głęboko mrożonych może wystąpić zdeformowanie używanych blach do pieczenia. Wynika to z dużej różnicy temperatur między mrożonym produktem a piekarnikiem. Po ochłodzeniu blachy odkształcenie znika.
Wskazówki dotyczące tabel pieczenia
W tabelach podane są potrawy oraz nastawy
potrzebne do ich przygotowania: temperatura, czas pieczenia i poziom umieszczania
potrawy.
• Wartości temperatury oraz czasu pieczenia stanowią dane orientacyjne, gdyż zaTabela pieczenia
•
•
leżą one od składu ciasta, ilości oraz formy
do pieczenia.
Przy przygotowywaniu potrawy po raz
pierwszy zalecamy ustawić niższą wartość
temperatury i dopiero, gdy na przykład potrawa powinna być mocniej zarumieniona
lub w przypadku gdy pieczenie trwa za
długo, należy ustawić wyższą temperaturę.
W przypadku, gdy tabele nie podają konkretnych danych w odniesieniu do własnego przepisu, należy przyjąć wartości
podane dla podobnego wypieku.
W przypadku pieczenia ciast na blachach
lub w formach na kilku poziomach czas
pieczenia może się wydłużyć o 10-15 minut.
Wilgotne ciasta (na przykład pizza, ciasto
owocowe itp.) należy piec na jednym poziomie.
Różnice w wysokości pieczonego produktu mogą na początku procesu pieczenia
być przyczyną różnego stopnia zbrązowienia. W takiej sytuacji nie należy zmieniać nastawy temperatury . Różnice w
zbrązowieniu wyrównają się w trakcie procesu pieczenia.
Nowy piekarnik może inaczej piec niż urządzenie używane dotychczas. Dlatego dotychczasowe ustawienia (temperatura,
czasy pieczenia) oraz poziom umieszczania potrawy należy zrewidować, biorąc
pod uwagę zalecenia z poniższych tabel.
Przy dłuższym czasie pieczenia można
wyłączyć piekarnik około 10 minut przed
końcem pieczenia, aby wykorzystać
ciepło resztkowe.
Jeżeli nie podano inaczej, wartości określone w tabelach dotyczą wkładania
produktu do zimnego piekarnika.
Pieczenie na jednym poziomie umieszczania potrawy
Rodzaj wypieku
Wypieki w formie
Funkcja piekarnika
Poziom
umieszczania potrawy
Temperatura w °C
Czas godziny: minuty
electrolux 23
Pieczenie na jednym poziomie umieszczania potrawy
Rodzaj wypieku
Funkcja piekarnika
Poziom
umieszczania potrawy
Temperatura w °C
Czas godziny: minuty
Babka
Termoobieg
1
160-170
0:50-1:10
Babka piaskowa / Keks
Termoobieg
1
150-170
1:10-1:30
Tort biszkoptowy
Termoobieg
1
160-180
0:25-0:40
Podkład tortowy z ciasta kruchego
Termoobieg + para
2
170-190 1)
0:10-0:25
Podkład tortowy z ciasta ukręcanego
Termoobieg + para
2
150-170
0:20-0:25
Tort jabłkowy
Termoobieg
1
160-180
0:50-1:00
Szarlotka (2 formy Ø 20cm,
ustawione po przekątnej)
Termoobieg
1
180-190
1:05-1:20
Tarta pikantna (na przykład
quiche lorraine)
Termoobieg
2
170-190
0:30-1:10
Tort serowy
Termoobieg
1
160-180
1:00-1:30
Drożdżówki
Termoobieg + para
1
160-180
0:30-0:40
Keks świąteczny
Termoobieg
1
160-180
0:40-1:00
Chleb (żytni)
Termoobieg
1
180-200
0:45-0:60
Ptyś / eklerka
Termoobieg
2
170-190
0:30-0:40
Rolada biszkoptowa
Termoobieg
2
200-220 1)
0:08-0:15
Ciasto z kruszonką, suche
Termoobieg + para
2
160-180
0:20-0:40
Ciasto maślane / cukrowe
Termoobieg + para
2
180-200
Placek owocowy (na cieście
drożdżowym / ukręcanym)
Termoobieg
2
160-180
0:25-0:50
Placek owocowy na kruchym
cieście
Termoobieg
2
170-190
0:40-1:20
Ciasta z formy z delikatnymi
dodatkami (na przykład twaróg, śmietana, ciasto z migdałami i miodem)
Termoobieg
2
150-170
0:40-1:20
Pizza (z dużą ilością dodatków)
Termoobieg
2
190-210 1)
0:20-0:40
Pizza (na cienkim spodzie)
Termoobieg
2
230 1)
0:12-0:20
1)
0:10-0:20
Wypieki na blachach
Podpłomyk
Termoobieg
2
230
Placki szwajcarskie
Termoobieg
2
190-210
Ciasteczka
1)
0:15-0:30
0:35-0:50
24 electrolux
Pieczenie na jednym poziomie umieszczania potrawy
Rodzaj wypieku
Funkcja piekarnika
Poziom
umieszczania potrawy
Temperatura w °C
Czas godziny: minuty
Ciasteczka kruche
Termoobieg
2
160-180
0:06-0:20
Ciasteczka wyciskane
Termoobieg
2
160
0:10-0:40
Ciasteczka z ciasta ukręcanego
Termoobieg
2
160-180
0:15-0:20
Ciasteczka z białek, bezy
Termoobieg
2
80-100
2:00-2:30
Makaroniki
Termoobieg
2
100-120
0:30-0:60
Ciasteczka drożdżowe
Termoobieg + para
2
160-180
Ciasteczka z ciasta francuskiego
Termoobieg
2
180-200
Bułeczki
Termoobieg
2
210-230
Małe ciasteczka (20 sztuk na
blasze)
Termoobieg
2
170
1)
0:20-0:40
1)
0:20-0:30
0:20-0:35
0:20-0:30
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik
Pieczenie na kilku poziomach
Rodzaj wypieku
Termoobieg
Poziom umieszczania potrawy
licząc od dołu
Temperatura w °C
Czas godziny: minuty
2 poziomy
Ciasteczka
Ciasteczka kruche
2/4
160-180
0:15-0:35
Ciasteczka wyciskane
2/4
160
0:20-0:60
Ciasteczka z ciasta ukręcanego
2/4
160-180
0:25-0:40
Ciasteczka z białek, bezy
2/4
80-100
2:10-2:50
Makaroniki
2/4
100-120
0:40-1:20
Drobne ciastka drożdżowe
2/4
160-180
0:30-0:60
180-200 1)
0:30-0:50
Drobne wypieki z ciasta fran- 2 / 4
cuskiego
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
Porady do pieczenia ciast i wypieków
Efekt pieczenia
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Ciasto jest zbyt jasne na
spodzie
Nieodpowiedni poziom umieszcza- Umieścić ciasto na niższym pozionia potrawy
mie.
Ciasto się zapada (tworzą
się grudy, robi się zakalcowate)
Zbyt wysoka temperatura pieczenia
Ustawić odrobinę niższą temperaturę pieczenia.
electrolux 25
Efekt pieczenia
Możliwa przyczyna
Ciasto jest zbyt suche
Ciasto przyrumienia się
nierównomiernie
Ciasto nie jest gotowe w
podanym czasie pieczenia
Środek zaradczy
Zbyt krótki czas pieczenia
Wydłużyć czas pieczenia. Nie
można skracać czasu pieczenia
poprzez ustawienie wyższej
temperatury pieczenia.
Ciasto zbyt wodniste
Stosować mniej płynu. Należy przestrzegać czasu wyrabiania ciasta,
szczególnie przy stosowaniu robotów kuchennych.
Zbyt niska temperatura pieczenia
Ustawić wyższą temperaturę pieczenia.
Zbyt długi czas pieczenia
Skrócić czas pieczenia.
Zbyt wysoka temperatura i zbyt
krótki czas pieczenia
Ustawić niższą temperaturę i wydłużyć czas pieczenia.
Ciasto jest nierównomiernie rozprowadzone
Równomiernie rozprowadzić ciasto
na blasze.
Zbyt niska temperatura
Ustawić nieco wyższą temperaturę
pieczenia.
Tabela do sufletów i zapiekanek
Potrawa
Funkcja piekarnika
Poziom
umieszczania potrawy
Temperatura w °C
Czas godziny: minuty
Zapiekanka z makaronem
Termoobieg + para
1
180-200
0:30-0:50
Lasagne
Termoobieg
1
180-200
0:25-0:40
Termoobieg
1
160-170
0:15-0:30
Termoobieg
1
160-170
0:15-0:30
Słodkie suflety
Termoobieg + para
1
180-200
0:40-1:00
Suflety z rybami
Termoobieg
1
180-200
0:30-1:00
Nadziewane warzywa
Termoobieg
1
160-170
0:30-1:00
Zapiekanka ziemniaczana
Termoobieg + para
2
180-200
0:40-0:50
Zapiekanka z warzyw
Zapiekane bagietki
1)
1)
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik
Tabela do głęboko mrożonych dań gotowych
Produkt
Funkcja piekarnika
Poziom
umieszczania
potrawy
Temperatura
w °C
Czas
Pizza głęboko
mrożona
Termoobieg
3
wg informacji
producenta
wg informacji producenta
Frytki 1)
(300-600 g)
Grill turbo
3
200-220
wg informacji producenta
Bagietki
Termoobieg
3
wg informacji
producenta
wg informacji producenta
26 electrolux
Produkt
Funkcja piekarnika
Placki owocowe
Termoobieg
Poziom
umieszczania
potrawy
3
Temperatura
w °C
wg informacji
producenta
Czas
wg informacji producenta
1) Frytki obracać od czasu do czasu 2 - 3 razy.
Pieczenie mięsa
Funkcja piekarnika: Termoobieg
Naczynia do pieczenia
• Do pieczenia mięsa nadają się wszystkie
żaroodporne naczynia (przestrzegać
wskazówek producenta!).
• Do pieczenia chudego mięsa zalecamy
stosowanie brytfanny z pokrywą . Mięso
pozostaje wówczas soczyste.
• Wszystkie rodzaje mięsa, które po upieczeniu mają mieć chrupiącą skórkę, można piec w brytfannie bez pokrywy .
Wskazówki dotyczące tabeli pieczenia
Dane przedstawione w poniższej tabeli mają
wyłącznie orientacyjny charakter.
Tabela pieczenia
• Zalecamy pieczenie mięsa i ryb w piekarniku dopiero wtedy, gdy waga produktu
przekracza 1 kg .
• Aby zapobiec przypalaniu się sosu lub
tłuszczu, zaleca się nalanie do naczynia
niewielkiej ilości płynu.
• W razie potrzeby pieczeń należy obrócić
na drugą stronę (po upływie 1/2-2/3 czasu
pieczenia).
• Duże pieczenie i drób kilkakrotnie polewać
podczas pieczenia powstałym sosem. Pozwoli to na osiągnięcie lepszego efektu
pieczenia.
• Piekarnik należy wyłączyć na około 10 minut przed końcem pieczenia, aby wykorzystać ciepło resztkowe.
Rodzaj produktu
Termoobieg
Poziom umieszczania potrawy
Temperatura
w °C
Czas godziny:
minuty
Wieprzowina
Łopatka, karczek, szynka (1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Kotlet, kasler (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Pieczeń rzymska (750-1000 g)
1
180-200
0:45-1:00
Golonka wieprzowa, wstępnie gotowana
(750-1000 g)
1
170-190
1:30-2:00
Pieczeń duszona (1000-1500 g)
1
180-200
Rostbef lub filet, na każdy cm grubości
1
210-230
Pieczeń duszona (1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Gicz cielęca (1500-2000 g)
1
170-190
2:00-2:30
Gicz jagnięca (1000-1500 g)
1
170-190
1:15-2:00
Karczek jagnięcy (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Wołowina
2:00-2:30
1)
0:06-0:09 na
każdy cm grubości
Cielęcina
Jagnięcina
Potrawy do krótkiego pieczenia na blasze
electrolux 27
Rodzaj produktu
Termoobieg
Poziom umieszczania potrawy
Temperatura
w °C
Czas godziny:
minuty
Kiełbaski, Cordon bleu
1
220-230 1)
0:05-0:08
Kiełbaski pieczone
1
220-230
1)
0:12-0:15
0:15-0:20
0:15-0:20
Sznycel lub kotlet panierowany
1
220-230
1)
Zrazy
1
210-220
1)
1
210-220
0:45-1:15
Kurczak, pularda (1-1,5 kg)
1
190-210
0:45-1:15
Połówki kurczaka (po 400-500 g)
1
200-220
0:35-0:50
Kawałki kurczaka (po 200-250 g)
1
200-220
0:35-0:50
Kaczka (1500-2000 g)
1
180-200
1:15-1:45
Comber z zająca, udko zająca (do 1000 g)
1
220-230 1)
0:25-0:40
Comber z sarny / jelenia (1500-2000 g)
1
210-220
1:15-1:45
Udziec z sarny / jelenia (1500-2000 g)
1
200-210
1:30-2:15
Ryba (tuszona)
Całe ryby (1000-1500 g)
Drób
Dziczyzna
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik
Pieczenie w niskiej temperaturze
Przy stosowaniu funkcji pieczenia w niskiej temperaturze
nie należy naFunkcja piekarnika: Pieczenie w niskiej
krywać naczynia pokrywą .
temperaturze
Dzięki funkcji pieczenia w niskiej temperatu- 1. Rozgrzać wstępnie pieczeń na patelni do
rze pieczony produkt będzie delikatny i zawysokiej temperatury.
chowa wyjątkową soczystość.
2. Włożyć do brytfanny lub położyć bezpoPieczenie w niskiej temperaturze polecamy
średnio na ruszcie razem z blachą włodo przygotowywania delikatnego, chudego
żoną pod rusztem dla wyłapywania tłuszmięsa i ryb.
czu.
Pieczenie w niskiej temperaturze nie nadaje
3. Wstawić do piekarnika. Wybrać funkcję
się na przykład do przyrządzania pieczeni
pieczenia w niskiej temperaturze
duszonych lub pieczeni z tłustej wieprzowiny.
lub zmienić nastawę temperatury i upiec
Piekarnik rozgrzewa się do wstępnie ustado końca (patrz tabela).
wionej temperatury. Po osiągnięciu tej temperatury rozlega się sygnał akustyczny. Następnie piekarnik automatycznie przełącza
się na niższą temperaturę.
Pieczenie w niskiej temperaturze - tabela
Produkt 1)
Waga (w g)
Nastawa temperatury
Poziom
umieszczania potrawy
Czas łączny
(w minutach)
Rostbef
1000-1500
120
1
90-110
Filet wołowy
1000-1500
120
3
90-110
Pieczeń cielęca
1000-1500
120
1
100-120
28 electrolux
Produkt 1)
Stek
Waga (w g)
200 - 300
Nastawa temperatury
Poziom
umieszczania potrawy
Czas łączny
(w minutach)
120
3
20-30
1) Przed pieczeniem w piekarniku przypiec na patelni.
Grill
z ustawieFunkcja piekarnika: Grill
niem temperatury maksymalnej
Ważne! Podczas grillowania drzwi
piekarnika zawsze muszą być zamknięte.
Tabela grillowania
Produkt
• Do grillowania używać rusztu razem z blachą.
• Czasy grillowania są wartościami orientacyjnymi.
Poziom pieczenia
Czas grillowania
1-sza strona
Tosty
1)
Tosty z dodatkami
2-ga strona
3
4-6 min.
3-5 min.
2
8-10 min.
---
1) Stosować ruszt do grillowania bez blachy.
Grill turbo
Funkcja piekarnika: Grill turbo
Potrawa
Temperatura w
°C
Blacha
Ruszt
do grillowania
Czas
grillowania w minutach
po .... minutach obrócić na drugą stronę
Poziom umieszczania potrawy
Kurczak (900-1000 g)
180-200
1
2
50-60
25-30
Nadziewana rolada wieprzowa (2000 g)
180-200
1
2
90-95
45
Zapiekanka z makaronem
180
---
2
30
---
Zapiekanka ziemniaczana
200
---
2
20-23
---
Gnocchi, zapiekane
180
---
2
20-23
---
Kalafior w sosie holenderskim 200
---
2
15
---
anymi w tabeli. Na pierwszym poziomie
należy umieścić blachę do pieczenia wypełnioną wodą na głębokość 1-1,5 cm.
• Do grillowania najlepiej nadają się cienkie
kawałki mięsa i ryby.
• W przypadku grillowania z użyciem funkcji
grilla turbo cienkich kawałków mięsa lub
ryby należy rozgrzać wstępnie piekarnik
przez 3 minuty. Następnie włożyć produkt
do piekarnika zgodnie z informacjami podPotrawa
Temperatura w
°C
Uwaga! Przy otwarciu drzwi na
zewnątrz wydobywa się gorąca para.
Blacha
Ruszt
do grillowania
Czas
grillowania w minutach
po .... minutach obrócić na drugą stronę
14-18
6-8
Poziom umieszczania potrawy
Zrazy
230
1
3
electrolux 29
Potrawa
Temperatura w
°C
Blacha
Ruszt
do grillowania
Czas
grillowania w minutach
po .... minutach obrócić na drugą stronę
Poziom umieszczania potrawy
Filet wieprzowy
230
1
2
16-22
6-10
Kiełbaski pieczone
230
1
3
14-18
6-8
Steki wołowe, steki cielęce
230
1
3
11-13
5-6
Filet wołowy, rostbef (około 1
kg)
230
1
2
20-24
10-12
Rozmrażanie
Funkcja piekarnika: Rozmrażanie/su(ustawienie temperatury 30°C)
szenie
• Ustawić na ruszcie talerz z rozpakowanymi potrawami.
Tabela rozmrażania
Potrawa
• Nie przykrywać talerzem ani miską, gdyż
wydłuża to znacznie czas rozmrażania.
• Do rozmrażania ustawiać ruszt na pierwszym poziomie od dołu .
Czas rozmrażania w minutach
Czas całkowitego rozmrażania w minutach
Kurczak, 1000 g
100-140
20-30
Położyć kurczaka na odwróconym spodku, umieszczonym w dużym talerzu. Obrócić po upływie połowy czasu.
Mięso, 1000g
100-140
20-30
Obrócić po upływie połowy czasu.
Mięso, 500g
90-120
20-30
Obrócić po upływie połowy czasu.
Pstrąg, 150 g
25-35
10-15
---
Truskawki, 300 g
30-40
10-20
---
Masło, 250 g
30-40
10-15
---
Śmietana, 2 x 200 g
80-100
10-15
Także lekko miejscami zmrożona śmietana daje się dobrze ubić.
Tort, 1400 g
60
60
---
Suszenie
Funkcja piekarnika: Rozmrażanie/Suszenie
• Blachy należy wyłożyć papierem śniadaniowym lub papierem do pieczenia.
• Wyłączenie piekarnika po upływie połowy
czasu suszenia, otworzenie drzwiczek i,
Produkt
Temperatura w
°C
Uwaga
najlepiej, pozostawienie przez noc do ostygnięcia, pozwoli na uzyskanie lepszego
efektu suszenia.
Na następny dzień dokończyć suszenie.
Poziom pieczenia
1 poziom
2 poziomy
2
2/4
Czas w godzinach
(wartość orientacyjna)
Warzywa
Fasola
75
6-9
30 electrolux
Produkt
Temperatura w
°C
Poziom pieczenia
Czas w godzinach
(wartość orientacyjna)
Papryka (pocięta w pas- 75
ki)
2
2/4
5-8
Włoszczyzna
75
2
2/4
5-6
Grzyby
50
2
2/4
6-9
Zioła
40-50
2
2/4
2-4
Śliwki
75
2
2/4
8-12
Morele
75
2
2/4
8-12
Pokrojone jabłka
75
2
2/4
6-9
Gruszki
75
2
2/4
9-13
Owoce
Wekowanie
Funkcja piekarnika: Termoobieg
• Do wekowania stosować tylko dostępne w
handlu słoiki o jednakowej wielkości.
• Nie należy stosować słoików z zamknięciem typu twist-off lub bagnetowym, ani puszek metalowych.
• Podczas wekowania należy korzystać z 1
poziomu pieczenia od dołu .
• Do wekowania stosować blachę. Mieści
się na niej do sześciu jednolitrowych słoików.
Tabela wekowania
Produkt 1)
Temperatura
w °C
• Wszystkie słoiki powinny być napełnione
do tej samej wysokości i zamknięte.
• Słoki należy ustawić na blasze w taki sposób, aby się wzajemnie nie dotykały.
• Wlać na blachę ok. 1/2 litra wody, aby w
piekarniku wytworzyło się wystarczająco
dużo wilgoci.
• Gdy zawartość pierwszych słoików zacznie się gotować (w przypadku słoików o
pojemności 1 litra po ok. 35-60 minutach),
wyłączyć piekarnik lub obniżyć temperaturę do 100°C (patrz tabela).
Czas aż do zagotowania w minutach
Dalsze gotowanie
przy temp. 100°C w
minutach
Jagody
Truskawki, jagody leśne, maliny,
dojrzały agrest
160-170
35-45
---
Niedojrzały agrest
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Marchew 2)
160-170
50-60
5-10
Ogórki
160-170
50-60
---
Korniszony
160-170
50-60
15
Kalarepa, groch, szparagi
160-170
50-60
15-20
Owoce pestkowe
Gruszki, pigwy, śliwki
Warzywa
1) Podane wartości czasu i temperatury wekowania mają wyłącznie orientacyjny charakter .
2) Zostawić w piekarniku po wyłączeniu
Zaprogramowane funkcje i przepisy
Urządzenie dysponuje 12 zaprogramowanymi funkcjami/przepisami, wybieranymi kolejno przyciskiem Programy pieczenia.
P1
CZYSZCZENIE (program czyszczenia)
electrolux 31
P2
WARZYWA 500-1000 G (bukiet
jarzyn)
P3
ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA
P4
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
CHLEB PSZENNY 500-700 G
15 min.
150 ml
P5
BUŁKI PO 40 G (bułki z dodatkami 40g)
P6
FILET RYBNY (zapiekany)
P7
PSTRĄG 250-300 G
P8
PIZZA
P9
PLACEK LOTARYŃSKI
P 10
KURCZAK 1000 G
P 11
KARCZEK CIELĘCY 1000 G
P 12
PODGRZEWANIE
WARZYWA 500-1000 G (bukiet jarzyn)
Naczynia kuchenne:
Można stosować naczynia kuchenne dowolnego rodzaju, odporne na wysoką temperaturę - przynajmniej do 100°C.
Składniki:
• 400 g kalafiora
• 200 g marchewki
• 200 g kalarepy
• 200 g żółtej i czerwonej papryki
Sposób przygotowania:
Umyć kalafior i podzielić na różyczki.
Marchewkę i kalarepę obrać i pokroić na niewielkie kawałki.
Umyć paprykę i pokroić w paski. Wszystko
razem włożyć do otwartego naczynia kuchennego i gotować bez dodawania wody.
W przypadku tej metody gotowania można
zrezygnować z przypraw i soli.
CZYSZCZENIE (program czyszczenia)
1. Wlać wodę (ok. 150 ml) z 1 łyżką stołową
octu bezpośrednio do wytwarzacza pary.
2. Uruchomić czyszczenie automatyczne za
pomocą przycisku Programy pieczenia.
Trzykrotny sygnał dźwiękowy informuje o
końcu programu czyszczenia.
3. Wyłączyć piekarnik i sygnał akustyczny
przyciskiem Wł./Wył.
4. Przetrzeć piekarnik miękką ściereczką.
Ostrzeżenie! Piekarnik musi być
ostudzony.
5. Usunąć resztę wody z wytwarzacza pary.
– Włożyć zwilżoną gąbkę "quick" do ostudzonego wytwarzacza pary.
– Dobrze nacisnąć gąbkę.
– Wyjąć ją i wycisnąć wodę.
W celu całkowitego wyschnięcia piekarnika zostawić otwarte drzwiczki na ok. 1
godzinę.
Ustawienie
Poziom wsadu
P 1 CZYSZCZENIE
---
Ustawienie
Poziom wsadu
P 2 WARZYWA
500-1000 G
1i4
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
40 min.
650 ml
ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA (dla 4-5
osób)
Sposób przygotowania:
Żaroodporną formę szklaną 30 x 21 cm posmarować masłem.
Składniki:
• 1000 g ziemniaków
• 60 g startego sera
• 200 ml śmietany
• 200 ml mleka
• sól, pieprz, gałka muszkatołowa, czosnek
Sposób przygotowania:
Obrać ziemniaki, pokroić w plastry o grubości 3 mm i ułożyć w formie do zapiekanek.
Doprawić solą, pieprzem, gałką muszkatołową i czosnkiem.
Zmieszać melko ze śmietaną i polać ziemniaki. Na koniec posypać startym serem.
32 electrolux
Ustawienie
Poziom wsadu
P 3 ZAPIEKANKA
ZIEMNIACZANA
2
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
50 min.
200 ml
CHLEB PSZENNY 500-700 G
Składniki:
• 1000 g mąki typu 405
• 1 kostka świeżych drożdży lub 2 opakowania drożdży suszonych
• 600 ml mleka
• 15 g soli
Sposób przygotowania:
Wsypać mąkę z solą do dużej miski. Drożdże
rozpuścić w mleku i dodać do mąki. Zagnieść wszystkie składniki na gładkie ciasto.
W zależności od rodzaju mąki może być konieczne dodanie nieco większej ilości mleka.
Pozostawić ciasto do wyrośnięcia (dwukrotne zwiększenie objętości).
Uformować z ciasta dwa bochenki i położyć
na natłuszczoną blachę do pieczenia lub blachę cukierniczą (wyposażenie specjalne).
Pozostawić chleb, aby wyrósł jeszcze o połowę swojej objętości.
Przed pieczeniem oprószyć niewielką ilością
mąki i wykonać ostrym nożem 3 ukośne nacięcia o głębokości przynajmniej 1 cm.
Pozostawić ciasto do wyrośnięcia (dwukrotne zwiększenie objętości).
Pokroić ciasto na kawałki, uformować bułki i
wyłożyć na natłuszczoną blachę do pieczenia lub blachę cukierniczą (wyposażenie specjalne). Ponownie pozostawić bułki do wyrośnięcia na ok. 25 minut.
Przed pieczeniem ponacinać bułki na krzyż.
Posypać wedle uznania makiem, kminkiem
lub sezamem.
Ustawienie
Poziom wsadu
P 5 BUŁKI PO 40 G 3
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
15 min.
200 ml
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
FILET RYBNY (700g)
Składniki:
• 700 g filetów z sandacza lub łososia, pokrojonych w kostki
• 100 g startego Ementalera
• 200 ml śmietany
• 50 g bułki tartej
• sól, pieprz, sok z cytryny
• posiekana pietruszka
• 40 g masła do wysmarowania formy
Sposób przygotowania:
Filety rybne skropić sokiem z cytryny i odstawić na chwilę do nasiąknięcia. Następnie
usunąć delikatnie nadmiar soku ręcznikiem
papierowym.
Filety oprószyć z obu stron solą i pieprzem.
Wyłożyć do natłuszczonej, żaroodpornej formy.
Wymieszać śmietanę, starty ser, bułkę tartą
i posiekaną pietruszkę, a następnie rozłożyć
na filetach.
55 min.
200 ml
Ustawienie
Poziom wsadu
P 6 FILET RYBNY
2
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
25 min.
250 ml
Ustawienie
Poziom wsadu
P 4 CHLEB PSZEN- 2
NY 500-700 G
BUŁKI PO 40 G (bułki z dodatkami 40g)
Składniki:
• 500 g mąki typu 405
• 20 g świeżych drożdży lub 1 opakowanie
drożdży suchych
• 300 ml wody
• 10 g soli
Sposób przygotowania:
Wsypać mąkę z solą do dużej miski. Drożdże
rozpuścić w wodzie i dodać do mąki. Zagnieść wszystkie składniki na gładkie ciasto.
PSTRĄG 250-300 G
Składniki:
• 4 pstrągi po 250-300 g
• sól, pieprz, sok z cytryny
Sposób przygotowania:
electrolux 33
Pstrągi dokładnie umyć, skropić sokiem z
cytryny, przyprawić i wkładać po 2 do formy
ze stali szlachetnej z perforowanym wkładem.
Podawać z prażonymi płatkami migdałów.
Wersja z pstrągiem błękitnym:
Przed włożeniem pstrągów do formy stalowej z perforowanym wkładem, polać ryby
gorącą wodą z octem.
Ustawienie
Poziom wsadu
P 7 PSTRĄG
250-300 G
2
Czas trwania
30 min.
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
Szynka, salami, grzyby, boczek pokrojony w
kostkę, sardele - na pizzę 100 g
Sposób przygotowania:
Podzielić ciasto na 4 porcje, uformować okrągłe placki i rozwałkować na grubość ok.
3-4 mm obficie posypując mąką. Placki ciasta posmarować zimnym sosem pomidorowym, pozostawiając brzeg szerokości ok. 1
cm. Obłożyć dodatkami i serem.
Piec w piekarniku wstępnie nagrzanym
do 230°C.
Ustawienie
Poziom wsadu
P 8 PIZZA
3
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
25 min.
---
400 ml
PIZZA (4 sztuki, okrągłe Ø 28cm)
Sposób przygotowania:
Sos pomidorowy
Składniki ciasta:
• 500 g mąki typu 405
• 250 ml wody
• 20 g drożdży
• 1 jajko
• 2 łyżki stołowe oliwy z oliwek
• 1 łyżeczka soli
Sposób przygotowania ciasta:
Drożdże rozpuścić w wodzie i zagnieść z pozostałymi składnikami na miękkie ciasto. Pozostawić ciasto na 30 minut pod przykryciem
do wyrośnięcia. W ciągu tych 30 minut 3 razy
zbić ciasto.
Składniki sosu pomidorowego:
• 2 puszki krojonych pomidorów bez skórki
(800 g)
• 100 g cebuli, drobno posiekanej
• 2 ząbki czosnku, drobno posiekanego
• sól, pieprz, oregano lub przyprawa do pizzy
Sposób przygotowania sosu pomidorowego:
Zmieszać cebulę, czosnek i przyprawy z pomidorami i odparować nadmiar wody, aż powstanie gęsty sos. Odstawić do wystygnięcia.
Dodatki:
600 g sera Feta, pokrojonego w grube kostki
- na pizzę 150 g
Dodatki 400 g:
PLACEK LOTARYŃSKI
Składniki ciasta:
250 g mąki typu 405
125 g masła
60 ml wody
1 łyżeczka soli
szczypta pieprzu i gałki muszkatołowej
Sposób przygotowania:
Zmieszać mąkę, masło i sól, dodać wody i
szybko wyrobić ciasto.
Odstawić ciasto na 1 godzinę do lodówki.
Dodatki:
• 100 ml mleka
• 150 ml kwaśnej śmietany
• 2 jajka
• 150 g startego sera Greyerzer lub Emmentaler
• 150 g chudej szynki, pokrojonej w kostki
• 150 g cebuli, pokrojonej w kostki
• pieprz, gałka muszkatołowa
Sposób przygotowania:
Szynkę i cebulę lekko poddusić.
Dobrze wymieszać mleko, śmietanę, jajka i
przyprawy, następnie dodać do tej masy ser.
Sposób przygotowania:
Ciasto rozwałkować i ułożyć w natłuszczonej
tortownicy (ř 28 cm). Rozłożyć na cieście
szynkę i cebulę, całość zalać płynną masą.
Ustawienie
Poziom wsadu
P 9 PLACEK LOTA- 3
RYŃSKI
34 electrolux
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
35 min.
---
KURCZAK 1200 G
Składniki:
• 1 kurczak (1000 - 1200 g)
• 2 łyżki stołowe oleju arachidowego
• sól, pieprz, papryka, curry
Sposób przygotowania:
Umyć kurczaka i osuszyć ręcznikiem papierowym.
Zmieszać przyprawy z olejem i równomiernie
natrzeć tą mieszanką kurczaka od wewnątrz
i z wierzchu.
Następnie ułożyć kurczaka piersią w dół w
żaroodpornej lub szklanej formie z perforowanym wkładem (wyposażenie specjalne).
Po ok. 25 minutach obrócić kurczaka.
Po pierwszym sygnale akustycznym (ok. 50
min.) skontrolować stan pieczenia. W razie
potrzeby przedłużyć pozostały czas czas
pieczenia do drugiego sygnału akustycznego
(ok. 60 min.).
Ustawienie
Poziom wsadu
P 10 KURCZAK
1200 G
2
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
55 min.
200 ml
KARCZEK CIELĘCY (dla 4-6 osób)
Sposób przygotowania:
Wyjąć mięso z lodówki na 1 godzinę przed
przygotowaniem.
Składniki:
• 1000 g karczku cielęcego
• 2 łyżki stołowe oleju arachidowego
• sól, pieprz, papryka, trochę musztardy
Sposób przygotowania:
Umyć karczek i osuszyć ręcznikiem papierowym.
Zmieszać przyprawy z olejem arachidowym i
natrzeć tą mieszanką mięso.
Podsmażać karczek przez 10 minut ze
wszystkich stron na bardzo gorącej patelni,
a następnie przełożyć do nagrzanej formy.
Forma do pieczenia:
Żaroodporna forma szklana, ceramiczna lub
żeliwna.
Ustawienie
Poziom wsadu
P 11 KARCZEK
CIELĘCY
2
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
80 min.
200 ml
PODGRZEWANIE (porcje dla 4-6 osób)
Naczynia kuchenne:
Można stosować naczynia kuchenne dowolnego rodzaju, odporne na wysoką temperaturę - przynajmniej do 110°C.
Sposób przygotowania:
Układać potrawy pojedynczo lub wspólnie
na talerzu lub w naczyniu kuchennym. Wstawić do piekarnika bez przykrywania.
Maksymalnie 6 talerzy (ř 26 cm).
Ustawienie
Poziom wsadu
P 12 PODGRZEWANIE
1i4
Czas trwania
Dolewanie wody
przez szufladę na
wodę
20 min.
200 ml
Czyszczenie i konserwacja
Ostrzeżenie! Przed czyszczeniem
należy piekarnik wyłączyć i ostudzić.
ostrych skrobaczek ani przedmiotów
szorujących.
Ostrzeżenie! Ze względów
bezpieczeństwa zabrania się
czyszczenia urządzenia strumieniem
pary i myjkami wysokociśnieniowymi!
Uwaga! Do czyszczenia szkła nie wolno
używać środków czyszczących o
działaniu ściernym ani ostrych
skrobaków metalowych, mogących
porysować powierzchnię, gdyż mogłoby
to spowodować pęknięcie szkła.
Uwaga! Nie wolno używać środków
czyszczących o działaniu ściernym,
electrolux 35
Zewnętrzna strona urządzenia
• Przód urządzenia myć miękką ściereczką
zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem
detergentu.
• Do czyszczenia przednich elementów metalowych należy używać ogólnie dostępnych środków myjących.
• Nie wolno uzywać środków ściernych i gąbek jednostronnie szorstkich.
Zdejmowanie prowadnic
1. Prowadnicę pociągnąć ostrożnie w górę
i zdjąć z przedniego zaczepu.
Wnętrze piekarnika
Program czyszczenia
Funkcja CZYSZCZENIE jest szczegółowo
omówiona w rozdziale poświęconym zaprogramowanym funkcjom i przepisom.
Czyszczenie ręczne
Ostrzeżenie! Do czyszczenia piekarnik
musi być wystudzony.
Piekarnik należy czyścić po każdym użyciu. Ułatwia to usunięcie zabrudzeń i zapobiega ich przywieraniu.
2. Odchylić lekko przednią część prowadnicy do wewnątrz.
1. Przy otwieraniu drzwiczek piekarnika automatycznie włącza się oświetlenie urządzenia.
2. Piekarnik po każdym użyciu przetrzeć na
mokro (z dodatkiem detergentu) i osuszyć ściereczką. Nie należy używać żadnych przyrządów do szorowania. W razie
potrzeby najpierw namoczyć zabrudzenie lub włączyć na chwilę funkcję Gotowanie na parze.
Trudne do usunięcia zabrudzenia zlikwidować specjalnym środkiem do czyszczenia piekarników.
Uwaga! Podczas stosowania sprayu do
piekarników koniecznie przestrzegać
zaleceń producenta!
Wyposażenie
Wszystkie wyjmowane elementy (ruszt, blacha do pieczenia, prowadnice itd.) należy po
każdym użyciu przepłukać i dobrze osuszyć.
Dla łatwiejszego czyszczenia krótko namoczyć.
Prowadnice
Do czyszczenia ścian bocznych można usunąć prowadnice, znajdujące się po lewej i
prawej stronie piekarnika.
3. Zdjąć prowadnicę z tylnego zaczepu.
36 electrolux
Montaż prowadnic
1. Lekko nachyloną prowadnicę umieścić
na tylnym zaczepie, wsuwając ją wzdłuż
ściany bocznej.
System wytwarzania pary
Ważne! Generator pary należy wytrzeć do
sucha po każdym użyciu piekarnika. Zebrać
wodę gąbką.
Usunąć ewentualne osady wapna ze
ścianek, najlepiej za pomocą wody z
roztworem octu.
Ważne! Stosowanie chemicznych środków
do odwapniania może uszkodzić
emaliowaną powierzchnię piekarnika. Należy
przestrzegać wskazówek producenta!
Szuflada na wodę i generator pary
1. Roztwór wody z octem (około 250 ml)
wlać przez szufladę na wodę do generatora pary.
2. Przyłożyć przednią część prowadnicy do
ścianki.
3. Nasunąć prowadnicę na przedni zaczep.
Pozostawić na około 10 minut.
2. Usunąć roztwór wody z octem delikatną
gąbką.
3. Przepłukać system wytwarzania pary
czystą wodą (100-200ml), wlewając ją
przez szufladę na wodę .
4. Za pomocą gąbki usunąć wodę z generatora pary i wytrzeć go do sucha.
5. Zostawić drzwi otwarte, aby wysuszyć
piekarnik do końca.
Oświetlenie piekarnika
Ostrzeżenie! Ryzyko porażenia
prądem! Przed przystąpieniem do
wymiany żarówki:
• Wyłączyć piekarnik!
• Wyjąć lub odłączyć bezpieczniki w
skrzynce .
electrolux 37
W celu ochrony żarówki piekarnika i
szklanej osłony rozłożyć na dnie piekarnika ścierkę.
Wymiana żarówki bocznej piekarnika /
Czyszczenie szklanego klosza
1. Zdjąć lewą prowadnicę.
2. Odkręcić wkręty pokrywy metalowej za
pomocą wkrętaka krzyżakowego.
Zdejmowanie drzwi piekarnika z
zawiasów
1. Otworzyć całkowicie drzwi piekarnika.
2. Rozłożyć dźwignię zaciskową przy
obu zawiasach drzwiowych aż do końca .
3. Chwycić rękoma drzwi z obu stron i przymknąć na około ¾, pokonując przy tym
ich opór .
4
3
2
3. Zdjąć i wyczyścić osłonę metalową i uszczelkę.
4. W razie potrzeby: wymienić żarówkę, 25
W, 230 V, żaroodporną do temperatury
300°C .
5. Założyć z powrotem osłonę metalową i
uszczelkę, po czym dokręcić wkręty.
4. Zdjąć drzwi z piekarnika Zachować ostrożność: Drzwi są ciężkie!!
5. Położyć drzwi zewnętrzną stroną na
miękkim podłożu, na przykład na kocu,
aby uniknąć porysowania.
Zakładanie drzwi
1. Chwycić rękoma drzwi z obu stron w pobliżu uchwytu.
2. Nachylić drzwi pod kątem około 60°.
3. Wsunąć jednocześnie zawiasy jak najdalej do obu otworów z prawej i lewej
strony na dole piekarnika.
4. Podnieść drzwi aż do oporu i następnie
całkowicie otworzyć.
6. Założyć prowadnicę na miejsce.
Drzwi piekarnika
Do czyszczenia drzwi piekarnika można
zdjąć.
38 electrolux
5. Przechylić dźwignie zaciskowe przy obu
zawiasach w pierwotne położenie.
6. Zamknąć drzwi piekarnika.
3
4
60
4
5
Co zrobić, gdy ...
Usterka
Piekarnik się nie nagrzewa
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Piekarnik nie jest włączony
Włączyć piekarnik
Godzina nie jest ustawiona
Ustawić godzinę
Nie wykonano wymaganych ustawień
Sprawdzić ustawienia
Nastąpiło automatyczne wyłączenie Patrz Automatyczne wyłączenie
piekarnika.
piekarnika.
Nie działa oświetlenie
wnętrza piekarnika
Blokada przed uruchomieniem
przez dzieci jest włączona.
Wyłączyć blokadę przed uruchomieniem przez dzieci.
Bezpiecznik w instalacji domowej
(skrzynka z bezpiecznikami) uległ
przepaleniu
W przypadku powtarzającego się
wybijania bezpieczników wezwać
wykwalifikowanego elektryka.
Żarówka oświetlenia wnętrza piekarnika jest uszkodzona.
Wymienić żarówkę
Na wyświetlaczu pojawiła Włączony jest tryb demonstracyjny.
się litera "d" i piekarnik nie
nagrzewa się. Wentylator
nie działa.
Jeżeli nie można usunąć usterki w żaden
z podanych powyżej sposobów, należy
zwrócić się do serwisu lub do sprzedawcy.
Ostrzeżenie! Naprawy przy urządzeniu
mogą być przeprowadzane wyłącznie
przez specjalistów. Niefachowe
Wyłaczyć urządzenie, nacisnąć
równocześnie przycisk
i
i
przytrzymać, aż rozlegnie się sygnał
akustyczny i litera "d" zgaśnie.
naprawy mogą spowodować poważne
zagrożenia dla użytkownika.
W przypadku błędnej obsługi urządzenia
wizyta technika serwisowego lub sprzedawcy jest odpłatna również w okresie
objętym gwarancja.
electrolux 39
Wskazówka dotycząca urządzeń z metalowym frontem: Otworzenie drzwi piekarnika podczas pieczenia lub smażenia, albo krótko po ich zakończeniu mo-
że spowodować krótkotrwałe osadzenie
się pary na wewnętrznej szybie drzwi,
ponieważ zewnętrzna część drzwi jest
chłodniejsza.
Instrukcja montażu
Uwaga! Montażu i podłączenia nowego
urządzenia może dokonać wyłącznie
specjalista z uprawnieniami. Należy
przestrzegać tego zalecenia, gdyż w
przeciwnym razie ewentualne usterki nie
będą objęte gwarancją.
Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzone kable
przyłączeniowe należy wymienić korzystając
z usług autoryzowanego serwisu lub uprawnionego specjalisty.
Wskazówki dla instalatora dotyczące
bezpieczeństwa
• W instalacji elektrycznej należy umieścić
urządzenie pozwalające na odłączenie
wszystkich faz od sieci zasilającej przy rozwarciu styków wynoszącym przynajmniej
3 mm.
Do odpowiednich urządzeń oddzielających należą np. bezpieczniki instalacyjne,
bezpieczniki (bezpieczniki wkręcane należy wyjąć z oprawki), wyłączniki różnicowoprądowe i styczniki.
• Urządzenie należy podłączyć do prądu w
miejscu zabudowy za pośrednictwem
gniazdka wtykowego w taki sposób, aby
było ono dostępne i znajdowało się poza
światłem szafki urządzenia.
• Zabudowa musi zapewnić ochronę przed
bezpośrednim kontaktem z elementami
elektrycznymi.
• Stabilność szafki do zabudowy musi spełniać wymogi normy DIN 68930.
40 electrolux
electrolux 41
42 electrolux
2
H05VV-F
H05RR-F
min.1,60m
alternativ
electrolux 43
3
90 0
44 electrolux
4
20
13
2x3,5x25
Utylizacja
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Materiał z którego wykonano opakowanie jest przyjazny dla środowiska i nadaje
się do ponownego użytku. Elementy z
tworzyw sztucznych są oznaczone skrótami międzynarodowymi, jak np. >PE <,
>PS< itd. Materiały z opakowania należy
wyrzucić do odpowiedniego zbiornika
na odpady komunalne.
Ostrzeżenie! Aby urządzenie nie
stanowiło żadnego zagrożenia, przed
utylizacją należy je pozbawić możliwości
ponownego podłączenia.
W tym celu odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego i usunąć z urządzenia
przewód zasilający.
Materiał opakowania
Serwis
W przypadku usterek technicznych należy
najpierw sprawdzić możliwość ich samodzielnego usunięcia za pomocą instrukcji zawartych w rozdziale Co zrobić, gdy ...
Jeżeli usunięcie usterki jest niemożliwe, należy zwrócić się bezpośrednio do naszego
autoryzowanego.
W celu zapewnienia szybkiej pomocy prosimy o podanie następujących informacji:
• Nazwa modelu
electrolux 45
• Numer produktu (PNC)
• Numer seryjny (S-No.) (numery patrz tabliczka znamionowa)
• Rodzaj usterki
• Dostrzeżone komunikaty wyświetlane
przez urządzenie
Aby zawsze mieć pod ręką wymagane informacje, zaleca się ich spisanie poniżej:
Model ........................................
Numer produktu
(PNC): ........................................
Numer seryjny (SNo.): ........................................
46 electrolux
electrolux 47
www.electrolux.com
www.electrolux.pl
315936621-A-022009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement