HUSQVARNA-ELECTROLUX QB161W Användarmanual

HUSQVARNA-ELECTROLUX QB161W Användarmanual
 —— — DISKMASKIN
— — OPPVASKMASKIN
Em Em | ASTIANPESUKONE
Husqvarna
O BRUKSANVISNING
® BRUKSANVISNING
E KAYTTOOHJE
INNEHALLSFORTECKNING
Allmánna räd och varningar . LL LL LL LL LL LR 1111 LS sida 3
Installation . . . 1.121111 212 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL 1 1110 sida 4
Placering . . . LL LL LL LL LL LL sida 4
Vattenanslutning .. ... . LR LL LL LL LL LL LL LL LL LL LS sida 4
El-anslutning. . ..... LL LL LL LL sida 6
Användning av maskinen ........ 1111111111 LL LL LL RL LL LL LE sida 7
Kontrollpanel.... 1122111001 L LL LL LL LL LL LL LL LL 1111 1111111111 V0 sida 7
Diskmaskinens invändiga delar . ~~... sida 7
Anvandning av kontrollpanelen . . . . . . . a a sida 8
Sköljmedel . 11111 o sida 9
Pâfyllning av diskgodset ....... 1... a a sida 10
Nyttiga tips. . . . . . . . . В sida 12
Diskmedel . . . . . . . . . CC sida 13
Diskprogram . . . . . RL LI sida 14
Exempel pä disk . R 11 sida 16
Underhäll och rengöring . . =... . LR LL RL —... sida 17
Om maskinen inte fungerar . . = 1.122111 111 LL LL LL LL LL LL LL 1110 sida 18
Oversvämningsskydd . . . . =. CL LL LL LL LL sida 18
Service och reservdelar . . . . . LL LL LL sida 19
Inbyggnadsvagledning . =~ ~~. LL LL LL LL LL LAS sida 20
Montering av dekorpanel ...... 1111111 LL LL LL LL LL LL LL LL 111 LL LL LL LL sida 20
TEKNISKA DATA
DIMENSIONER Bredd 60 cm
Hôjd utan topplatta | 82 cm
Max djup 57 cm
Max djup med óppen dórr 115 cm
EL-ANSLUTNING Spanning (50 Hz) 230 V
VARMEELEMENTETS EFFEKT 1900 W
TOTALEFFEKT | 2100 W
VATTENTRYCK ° Ми 5 № ст
Мах 80 N/cm?
KAPACITET (IEC-standard, antal kuvert) 12
FÓRBRUKNING Vatten 22 |
El | 1.5 kW/tim.
ALLMANNA RAD OCH VARNINGAR
Det ar mycket viktigt, att denna bruksanvisning
forvaras tillsammans med maskinen for framtida
bruk. Om maskinen siljs eller overlats till en
annan anvandare, eller om Ni flyttar och lamnar
kvar maskinen i huset, skall bruksanvisningen
alltid lamnas tillsammans med maskinen, sá att
den nya agaren kan satta sig in i hur maskinen
fungerar och lása varningarna.
Dessa varningar lámnas av sákerhetsmássiga
skál. Ni bór darfór lasa igenom dem noga, innan
maskinen installeras och tas i bruk.
mM El- och vattentillfórseln avbryts efter anvandning.
u VVS-arbetet i samband med installation av maski-
nen bôr utfôras av en behôrig VVS-installatôr eller
annan kunnig person.
m El-arbetet i samband med installation av maskinen
bór utfóras av en behórig elektriker eller annan
kunnig person.
E Maskinen ár avsedd att anvandas av vuxna. Barn
bór inte fá lov att trycka pá knapparna eller pá
annat sátt leka med maskinen.
m Service fár endast utfóras av ett auktoriserat ser-
vicecenter, och endast original reservdelar fár an-
vandas.
mM Det ar farligt att gôra ingrepp | maskinen eller
andra den pa nagot satt.
Mm Maskinen far inte placeras pa anslutningssladden.
m Diskmaskinen ar avsedd fór disk av allmánt fóre-
kommande kóksredskap. Saker, som fórorenats av
bensin, málning, stál- eller járnpartiklar, etsande,
syrahaltiga eller alkaliska kemikalier fár inte diskas
| en diskmaskin.
mM Nar Ni har Ту! maskinen eller nar Ni har tomt
maskinen, skall luckan stangas, eftersom en
Oppen lucka kan utgôra en fara.
m Ar Ert hus utrustat med en vattenavhárdaranlágg-
ning, behôver Ni inte fylla pâ salt i diskmaskinens
avhárdarbehállare (gáller endast maskin med
avhardare).
m Foljande bor inte placeras i diskmaskinen: Bestick
med tra eller benskaft eller med hoplimmade delar,
bestick av brons, kastruller med trahandtag utan
tiltverkargaranti, att de tal maskindisk, kôksredskap
av aluminium eller kristall, blyhaltiga glas, plastarti-
klar, utan tillverkargaranti, att de tal maskindisk,
antikt porslin eller fint dekorerat porslin, utan tillver-
kargaranti, att de tal maskindisk. Ni bor alltid kon-
takta aterforsaljaren, om Ni ar i tvivel om Era koks-
redskap tal maskindisk.
m En kemisk reaktion kan uppstá mellan bestick av
silver och bestick av rostfritt stal. Ni bór dárfór inte
diska dessa pa samma gang.
u Ni bôr under inga omständigheter oppna dorren,
medan maskinen ar i gang. Maskinen skall alitid
stoppas innan luckan óppnas.
m Var fórsiktig vid rengóring av tátningen nedtill pá
dórren och vid gángjárnen. Man kan skára sig pá
de skarpa metallkanterna, om man inte aktar sig.
E Endast inbyggda diskmaskiner: Maskinen skall
fastgbras vid undersidan av topplattan med hjalp
av medióljande hállare. Górs inte detta, kan det
medfora ostabil funktion, som kan orsaka skador.
® Ni far under inga omstandigheter fórsóka reparera
maskinen sjálv. Reparationer, som utfórs av okun-
niga personer, kan medfora skador och allvarliga
fel. Kontakta Ert lokala servicecenter. Original-
reservdelar skall alltid anvándas.
INSTALLATION
Placering
Allt emballage avlágsnas, innan maskinen sátts pá
plats.
Maskinen ar avsedd att placeras under en kôksbänk
eller diskbank.
Se inbyggnadsvagledningen.
Vattenanslutning
Maskinen kan anslutas antingen till varmt (max 60°C)
eller kallt vatten.
Varmvattentillfórsel minskar programtiden vásentligt.
For anslutning till vattenledningen har maskinen en
pámonterad tilloppsslang, fórsedd med 3/4” fórskruv-
ning samt fórminskning till 1/2”.
Sjálva slangen kan vridas át hóger eller vánster fór
att underlatta installationen.
Medfôljande sil (A) skall under alla omständigheter
placeras | tiloppsslangen. Se bild.
Vattentrycket skall ligga inom de gránser, som uppgi-
vits | «Tekniska data», eftersom maskinen inte kom-
mer att fungera korrekt, om trycket ligger utantór
dessa granser.
Varning: Fastgóringsringen skall vara korrekt place-
rad for undvikande av vattenlackage.
Slangen far inte bdjas eller klAmmas, eftersom vat-
tenflódet dá reduceras.
Ansluts maskinen till nya vattenrôr eller rôr, som inte
varit anvanda en langre tid, bér man lata vattnet rinna
nágra minuter, innan inloppsslangen ansluts. Dárige-
nom fastnar inte sand eller rost i inloppsslangens fil-
ter.
Avioppsanslutning
Vattenavilopp: Obs! Mindre invándig diameter án
13 mm fár ej anvándas.
Bójen skall placeras pá en hójd av minst 300 mm och
hógst 1000 mm frán golvet. Bójen fár under inga
omstandigheter placeras hogra an 1000 mm.
VS
ev
N
|
max 100 cm
| . 1 x
. _ e
= , Ut IE
' a f y I
| Vo !
en .
|
ЛИ а) LLL LE а
OSONA ENS EUA
TT
Anslutning med utkastarpip kan ske med 3/4” (2 18 mm)
slanganslutning. Utkastarpipen monteras i diskban-
kens vask.
Anslutning direkt till vattenlas kan ske om vattenla-
set har uttag for diskmaskinsavlopp. Kapa slangnip-
peln till ratt dimension, 3/4” (7 18 mm). Obs! Av-
loppsslangen máste monteras sá att den gár upp mot
bánkens undersida - se bild (A) och (C).
Detta ar forutsattningen fór att montaget skall godkánnas.
Avloppsslangen fár max fórlángas till 4 m.
| с Bild A
Sa har installeras diskmaskinen
Forst lite om bestammelser:
Diskmaskinen ar TYPGODKAND av STATENS PLAN-
VERK.
Vid nyinstallation galler foljande enligt Svensk
Byggnorm (SBN 1980 kap. 51:66):
Avstangning av vatten
“Manóveranordning for avstángning av diskmaskin
for hushállsbruk forutsétts placerad ovanpa diskbank
eller i framkant av diskbankskap”. Se exempel pa
bild (B).
Denna vattenanslutning rekommenderas aven vid
byte av diskmaskin.
Vattnet kan dá látt stángas av varje gáng man anvánt
diskmaskinen.
Anslutning till avlopp
Avloppsslangen forutsatts monterad sa att den pa ett
ställe ar ford upp till en niva motsvarande avloppsen-
hetens Overkant dar den fixeras pa ett betryggande
satt. Se exempel pa bild (C).
El-, vatten- och avloppsinstallationen bor utféras av
behórig person. Om du sjálv utfór nagon del av
installationen, tag reda pá gállande bestámmelser
och fólj dessa. Felaktigt utfort arbete kan medféra
skada pá person och egendom. Vid felaktig installa-
tion gáller ej garantin.
Bild B
(AN (|
Sn
|
—
Bild C
El-anslutning
Innan maskinens stickpropp placeras i vagguttaget,
skall Ni kontrollera fóljande:
1. Att natspanningen motsvarar den spanning, som
uppges under «Tekniska data».
2. Att mátare, sákringar, strómtillfórsel och uttag kan
tála erforderlig maximal belastning.
Kontrollera, att stickpropp och vágguttag kan fórbin-
das, utan anvandning av adapter eller liknande. Om
nodvandigt byts uttaget ut.
Maskinen skall anslutas till ett jordat uttag enligt
gallande sakerhetsbestammelser.
Producenten atar sig inget ansvar, om namnda
sakerhetsbestámmelser inte uppíylls.
Underlag
Diskmaskiner som placeras i utrymmen som saknar
golvbrunn skall placeras pá ett vattentátt underlag.
Detta bór vara svetsat och uppdraget pá tre sidor sá
att utláckande vatten blir synligt framát.
ANVANDNING AV MASKINEN
Kontrollpanel
OD 1] | 7 e. TT wrens 65° | LZ EKONOMI MED FÓRDISK 55% | E: AVSPOLNING D
Ne
= || == || MM ' LJ NORMAL MED FÓRDISK 6s* | my” SNABBDISK 55° GEE SLUT
1 + L + L
| ] A
1 2 3 4 5
1. START/STOPP-knapp
2. Programknappar
3. Programvagledning
4. Indikatorlampa for natanslutning
5. Indikatorlampa for “program fardigt” SLUT
DISKMASKINENS INVANDIGA DELAR
vatteninloppshal
stoppanslag for den óvre korgen 7 ovre korg
| 1
и N о 3
finfitter ey = óvre spolarm
ий D,
777 >= nedre spolarm
NE == grovfilter
| 4 |
| |
К
= |
; ©
E S nedre korg
© <
DNL TS 77 bestickkorg
— /
Po
Ss
- behâllare till diskmedel
И
typskyit
behâllare till skôlimedel
ANVANDNING AV KONTROLLPANELEN
Pa den har maskinen som kan byggas in helt sitter
kontrollpanelen upptill pá luckan. Vid programinstáll-
ning skall luckan vara halvóppen.
1. START/STOPP-knapp
Vid tryck pá denna knapp tánds indikatorlamporna
for natanslutning (4) och fárdigt program (5). Fórst
darefter kan man válja program och starta maskinen.
2. Programknappar
Tryck pá knappen fór ónskat program (se program-
vagledning).
3. Programvagledning
En ôversiki Over de olika programmen - till hjalp vid
det dagliga programvalet.
4. Indikatorlampa for natanslutning
Vid tryck pa START/STOPP-knappen (1) tands
denna lampa och visar att maskinen ar ansluten till
el-natet.
5. Indikatorlampa for “program fardigt” SLUT
Tands, nar programmet ar fardigt.
Skoljmedel
Vatskan ger diskgodset en glansande finish och for-
battrar torkningen. Den tillfórs automatiskt under den
varma skóliningen. Behállaren, som placerats pá dór-
rens insida, kan innehálla ca 110 mi skóljmedel, vilket
rácker till 16-40 diskprogram, beroende pá dose-
ringsinstáliningen.
Páfylining av skôlimedel
Behállaren óppnas genom att locket (A) vrids mot-
sols.
Skóljmediet hálls i, tills indikatorn (B) blir helt mórk,
vilket anger, att behállaren ár fylld.
Skólimede! hálls igen pá maskinen, nár indikatorn (B)
blir ljus.
Kom ihâg att STANGA locket efter varje pafylining
Varning!
Om man spiller skôlimedel under pâfyllningen, skall
det torkas upp med en sugande trasa fôr att undvika,
att det bildas for mycket skum under nasta disk.
Installning av dosering
Beroende pa vattenhardhet stalls doseringen for
skoljmedlet in med hjalp av valjaren (C), som har 6
positioner (position 1 - lagsta dosering, position 6 -
hogsta dosering). Doseringen ókas gradvis, om det
finns vattendroppar eller kalkfláckar pá servisen efter
disk. Doseringen minskas, om det ár en klibbig, vitak-
tig hinna pá diskgodset.
Páfylining av diskgodset
Innan diskgodset placeras ¡ maskinen, skall stórre
matrester avlagsnas fran tallrikarna (ben, tandpetare,
fisk- och kottrester samt grónsaks- och fruktrester
etc.) for att undvika, att filtret tapps till vilket orsakar
daligt resultat.
Luckan óppnas och korgarna dras ut, nar servisen
skall sattas i maskinen.
Anvandning av den nedre korgen
Den nedre korgen ar avsedd for kastruller, lock, tallri-
kar (upp till 27 cm i diameter), salladsskalar, bestick
etc.
Serveringsfat och stôrre lock bôr placeres längs kor-
gens kant, sa att den ôvre spolarmen kan rotera fritt.
IEC 436 /DIN 44990
10
Bestick placeras i den avtagbara bestickkorgen med
skaften vánda nedát. Om skaften sticker ut genom
korgens botten och darmed blockerar den nedre
spolarmen, skall besticket placeras med skaften
uppat. |
Teskedar och andra sma bestickdelar skall placeras
pá den speciella bestickhyllan i bestickkorgens ena
sida, se bild.
Skedar skall blandas med annat bestick, sa att de
inte lagger sig mot varandra.
OBS: Nagra modeller har inte handtag pa bestickkor-
gen.
Anvandning av den ôvre korgen
Den Ovre korgen ar avsedd for tallrikar (desserttallri-
kar, tefat och sma tallrikar pa upp till 24 cm i diame-
ter) samt salladsskálar, koppar och glas. De bór pla-
ceras som visat pá bilderna.
Glas med láng fot kan placeras med foten uppát pá
de upphojda kopphyllorna.
IEC 4367 DIN 44990
OBS!
Nár diskgodset placeras ¡ maskinen, skall Ni kontrol-
lera, att vatteninloppstratten mitt i den Ovre korgen
Inte tacks av diskgods.
Innan luckan stangs, skall Ni kontrollera, att
spolarmarna kan rotera fritt.
Hojdinstalining av den ôvre korgen
Vid disk av mycket stora tallrikar (Over 27 cm och upp
till 31 cm | diameter) kan dessa placeras i den nedre
korgen, sedan den ôvre korgen flyttats upp, vilket kan
gôras enligt fôljande:
Drag ut de framsta stoppanslagen (A) till den óvre
korgen, och kor ut korgen.
Placera korgen i den hôgre positionen, och satt til-
baka stoppanslagen (A) ¡ den ursprungliga positio-
nen.
Nar den óvre korgen placerats hogre upp, finns det
bara plats for tallrikar, med en diameter pa upp till 20
cm, och det ar inte mojligt att anvanda de upphójda
kopphyliorna.
©)
Vandbar óvre spolarm
Om en mindre mángd mycket smutsig servis skall
diskas, kan den samlas ¡ den nedre korgen. Samtidigt
skall den óvre spolarmen vándas om som visat pá
foljande bilder.
Det gors genom att man tar ut den ôvre spolarmen ur
mittstddet (B) genom tryck pa tappen (C) och darefter
placerar den omvant (halen nedtill). Pa sa satt blir
disken mera effektiv, eftersom den nedre korgen spo-
las av bada spolarmarna.
Nar disken ar fardig, skall Ni komma ihag att satta till-
baka den óvre spolarmen i ursprunglig position
(halen upptill).
11
NYTTIGA TIPS
Denna diskmaskin har flera olika diskprogram, som
anvands beroende pa hur nedsmutsad Er diskgods
ar och vilken typ av diskgods, som skall diskas.
Se programschemat pá féljande sidor for val av det
mest lampliga programmet.
u Det basta resultatet fas pá fóljande sátt:
Innan Ni placerar kOksredskap och servis i maskinen,
skall Ni avlagsna alla matrester och skélja av mycket
nedsmutsade grytor och pannor.
Se alltid till att vánda kastruller, koppar och glas
nedat.
Diskgods, som har in- eller utátbuktande ytor, skall
altid placeras sá att vattnet látt kan rinna av.
Lánga bestickdelar som soppslevar, forskararknivar
etc. bor placeras vágrátt i den óvre korgen.
Undvik sá vitt mójligt, att de enskilda servisdelarna
vidrór varandra. Nar servisen placeras korrekt,
uppnás det básta diskresultatet.
Látta kóksredskap (plastskálar etc.) bór placeras i
den óvre korgen, och pá ett sádant sátt, att de inte
slungas runt under disken.
Man fár ett báttre torkningsresultat, om diskmaski-
nens dórr stár óppen ¡ 15-30 min., omedelbart efter
att programmet ár fárdigt.
m Energibesparing
Skdlj inte av diskgodset under rinnande vatten.
Placera diskgodset i maskinen omedelbart efter varje
máltid, och vánta med att starta, tills diskmaskinen ar
helt fylld.
Om nódvándigt utfôrs skôlj- och fórvaringsprogram-
met (se programschemat pá fóljande sidor), sá att
eventuella matrester inte fastnar pá diskgodset, innan
det egentliga diskprogrammet páborjas.
Val; ett EXONOMI-program, nár korgarna inte ár helt
fylida och/eller servisen inte ár speciellt smutsig. Fol
anvisningen ¡ programschemat (EKONOMI-program,
SNABB-program).
12
m Foljande lampar sig inte for maskindisk:
Bestick eller servis med skaft av trá, ben eller lik-
nande material, eller hoplimmade delar.
Handgjord servis, servis av tra, antikt eller handmalat
porslin.
Vissa former for dekor pa servisen kan bli missfar-
gad, nar den diskas i maskin.
Kristallservis och kóksredskap av plast bór diskas for
hand, om det inte finns garanti fór att de tál maskin-
disk. Gor de det, bór de placeras ¡ den óvre korgen,
och man bor valja ett skonprogram.
Vissa typer av glas kan bli matta, nar de diskats
nagra ganger i diskmaskin.
Bestick av silver har en tendens att bli svart, om det
blandas med bestick av rostfritt stal. Det bor darfor
placeras separat i bestickkorgen.
Koksredskap av jarn och gjutjarn kan rosta och efter-
lámna fláckar pá den óvrigt diskgods.
Aluminium har en tendens att bli svart. Koppar, tenn
och mássing har en tendens att bli fláckigt.
Varning: Mycket sma delar, som kan falla igenom
korgarna bor inte placeras i diskmaskinen.
Obs! Nar Ni koper ny servis, bor Ni férsakra Er om
att den tal maskindisk.
Diskmedel
Diskmedel skall fyllas pa i diskmaskinens behallare,
innan Ni startar ett av diskprogrammen, fránsett skólj-
och fórvaringsprogrammen.
Diskmedel i tablettform, pulverform eller vátskeform
bor endast anvandas, om de ar avsedda for disk-
maskiner.
Olámpliga diskmedel, som medel fór handdiskning,
inneháller inte de rátta ingredienserna fôr maskindisk
och hindrar maskinens korrekta funktion.
Locket pá behállaren till diskmedlet óppnas genom
att man drar i sparren (D).
Efter varie diskprogram ar locket alltid óppet och
behallaren klar for nasta disk.
Mangden diskmedel, som skall fyllas pa, beror pa hur
nedsmutsad servisen ar och vilken typ av servis, som
skall diskas. Vi rekommenderar de mangder, som
anges | programschemat.
Stang locket till behâllaren, när diskmediet fyllts
pâ.
Eftersom diskmedlen ar olika, bor Ni aven läsa
vagledningen pa emballaget.
Kom ihag, att en for liten mangd diskmedel ger ett
dáligt diskresultat och att en for stor mängd diskme-
del inte fórbáttrar resultatet och alltsa ár onódigt.
Nar Ni inte anvander mer diskmedel dn nédvan-
digt, bidrar Ni ocksá till att minska fóroreningen.
Intensivprogram
Nar Ni valjer detta program, doseras 10 g diskmedel
extra, som halls i foérdjupningen pa diskmedelsbehal-
larens lock (se bilden).
10 g diskmedel motsvarar en struken dessertsked.
13
DISKPROGRAM
Program Mangd matrester och nedsmutsningsgrad Innehall
Intensiv Mycket nedsmutsad servis med manga
matrester, intorkade och/eller stárkelsehaltiga
L] 6 50 (t ex kött, säs, pasta, ris, gryn, potatis, ägg).
Grytor och
pannor,
* Normal med fördisk Normalt eller mycket nedsmutsat, aven intorkad ooh b ick
UT och/eller stärkelsehaltig mat (t ex pasta, ris, gryn, och bestic
— 65° potatis, gg, sas, stek).
Ekonomi med fordisk Normalt nedsmutsat, inte intorkad och
С? о ej-stárkelsehaltig mat (t ex kótt, ra eller kokta
= 55 grônsaker, mjôlk, kaffe, drycker). Servis
** Snabbdisk Lättare nedsmutsat, inte intorkad och
ej-stárkelsehaltig mat (t ex kétt, ra eller Servis
— o kokta grónsaker, mjólk, kaffe, drycker). fin servis
Im N 55 Da detta program ar mycket kort, ingar inte torkning.
Avspolning Delvis fyllning, som diskas senare. Programmet
kraver inte diskmedel.
EI
~
NOS
* Detta program motsvarar standarden IEC 436.
Rekommenderad mángd diskmedel: 24 g.
Antal standardkuvert: 12
** Detta ár ett specialprogram, som pá kort tid (ca. 32 min.) genomfór en komplett disk (helt fylld maskin med láttare nedsmutsad
servis utan kastruller), sá att den kan anvándas igen meddetsamma. Dá programmet ár mycket kort, ingár ingen torkning.
14
Rekommenderad mangd diskmedel *** Ungefärliga fôrbrukningsvärden
Knappar, som Pá behál- | Beskrivning Ргодгатте | Energi- | _ Vatien
skall tryckas in | behâllaren larens lock vaine ora никто
2 strukna 1 struken Fordisk upp till 55°C
O 0 teskedar tesked Huvuddisk vid 65°C
2 kalla skoljningar 94 2,0 27
(20 9) (10 9) 1 varm skoljning vid 65°C
Torkning med varm luft
2 teskedar Fordisk med kalit vatten
D т Huvuddisk vid 65°C
= / 1 kall skóljning 80 1,5 22
(25 9) 1 varm skôljning vid 65°C
Torkning med varm luft
2 strukna Fôrdisk med kallt vatten
O CP teskedar Huvuddisk vid 55°C
= / 1 kall skóljning 76 1,4 22
(20 9) 1 varm skólining vid 55°C
Torkning med varm luft
1 toppad Huvuddisk vid 55°C
— tesked 2 kalla skoljningar
O MW / 32 0,7 18
(15 9)
1 kalla skôlining
O Ou (fôr att undvika, att
NOS / / matrester fastnar 6 0,1 12
pá servisen)
*** Dessa angivelser ar baserade pá kallt vatten och är vägledande värden, som beror pa ledningsvattnets tryck och temperatur
samt pa spánningsvariationer.
15
Exempel pa disk
Vid disk av en blandning av kastruller och servis
anvánder Ni ett vanligt program med fórdisk.
| det fóljande ser Ni ett exempel pá instállning och
start av ett diskprogram med angivande av vad Ni
skall komma ihag dagligen.
1) Kontrollera, att filtren ar rena (se aktuell bruksan-
visning).
2) Kontrollera, att det finns skóljimedel ¡ maskinen.
3) Satt diskgodset i maskinen.
E Avlagsna stórre matrester.
Em Drag ut den nedre korgen och placera kastruller,
tallrikar och bestick i den.
m Drag ut den óvre korgen och placera tallrikar, tefat,
glas och koppar etc. | den.
E Skjut in korgarna ¡ maskinen igen.
E Kontrollera, att spolarmarna kan rotera fritt.
4) Dosering av diskmedel.
m Hall 2 teskedar (25 g) i behallaren i maskinen och
stang locket.
5) Installning av diskprogram.
m Stall in programmet, nar luckan ar halvoppen.
m Tryck pá START/STOPP-knappen (1). Indikator-
lamporna (4) och SLUT (5) tands.
OBS! Om kontrollampan for fardigt program SLUT
(5) inte tánds, betyder det att ett tidigare instállt
program ánnu inte avslutats. | sá fall máste Ni
vánta tills programmet ár fárdigt eller annullera det
(se punkt 8).
m Tryck pa knapp & (2) och valj “VANLIG DISK
MED FORDISK” och hall knappen intryckt tills indi-
katorlampan for fardigt program (5) slacks.
16
6) Start av diskprogrammet.
m Óppna vattenkranen.
mM Nar luckan stangts, startar programmet.
7) Avslutning av diskprogrammet.
m Nar diskprogrammet genomforts, stoppar maski-
nen automatiskt. En kort (2 sek) ljudsignal hors.
Mm Luckan far forst 6ppnas efter ljudsignalen. Indika-
torlamporna (4) och SLUT (5) lyser.
mM Tryck pa START/STOPP-knappen (1) for att stánga
av maskinen.
Bm Stang vattenkranen och drag ut stickproppen ur
uttaget.
mM Vanta nagra minuter med att ta ut diskgodset. Da
branner Ni inte fingrarna och torkningen blir battre.
E Tóm fórst den nedre korgen och dárefter den ovre.
Pa sa vis droppar inget vatten ner pa diskgodset i
den nedre korgen.
8) Annullering av ett program.
= Om ett pagaende program skall annulleras eller
om man vill ha ett annat program i stallet for det
valda, gôrs fóljande:
Nar maskinen ar ansluten trycker Ni pa knappar-
na mr” och “ samtidigt. Stáng luckan. Efter ett
par minuter hors ljudsignalen. Ni kan nu stalla in
maskinen igen.
Nar ljudsignalen horts, skall Ni мата lite (ca 2
sek), innan Ni Oppnar luckan och ev staller in ett
annat program.
Viktigt
Ni bor i regel inte 6ppna luckan, nar maskinen gar.
Oppnas luckan i alla fall, stoppas maskinen av en
sakerhetsbrytare.
UNDERHALL OCH RENGORING
1. Efter varje disk
Rengoring av mittfilterna
Kontrollera mittfilterna (B) och (C), och avlagsna even-
tuella matrester med en borste under rinnande vatten.
Filterna (B) och (C) avlagsnas bada genom att det
yttre filtret (B) lyfts upp (drag den mellersta tratten
uppât). Det lilla filtret (C) kan darefter avlagsnas
genom att man trycker pa de tva tungorna (D).
Efter rengóringen sátts filtren tillbaka pa plats genom
att de trycks ned, tills ett klickljud hors.
2. Varje manad
Rengoring av det stora filtret
Det stora filtret (A) rengórs pá báda sidor under
rinnande vatten med hjalp av en borste.
Filtret tas ut, nar spolarmen avlagsnats med ett tryck
pa de tva tungorna (E) och vridning av ringen (F)
motsols (till vanster), varefter hela delen dras ut.
Filtret satts pa plats igen genom att man upprepar
denna vagledning i omvand ordning.
>
\
ЩЕ
Ye
Cl
Varning: Diskmaskinen fár inte anvándas utan
filtren.
Om filtren placerats fel, kommer diskresultatet att
bli dáligt.
Rengoring av filtren ar viktigt for att sakerstalla
korrekt drift av maskinen.
3. Invándig och utvándig rengóring
Packningarna runt dórren, behállaren till diskmedel
och behallaren till skdljmedlet skall rengores regel-
bundet med en fuktig trasa.
Vi rekommenderar, att man var 3:e mánad, kór en
disk i maskinen med diskmedel, men utan diskgods.
Kontrollera, att dysorna i spolarmarna inte ar tilltapp-
ta.
Den nedre spolarmen tas av genom att man frigor
den frán de tappar, som háller fast den, och dárefter
drar ut den.
Dysorna i den ôvre spolarmen rengôrs genom att
man drar ut den ôvre korgen, varvid spolarmen ar
atkomlig. Den kan tas ut, nar den frigjorts fran mitt-
stodet.
Maskinens hólje och kontrolipanel rengórs med en
mjuk, fuktig trasa. Om nódvándigt anvánds endast
neutrala rengóringsmedel. Man fár aldrig anvánda
skurpulver, stálsvampar eller lósningsmedel (aceton
och liknande).
Om maskinen inte anvands under langre tid
Om maskinen inte skall anvandas under langre tid,
rekommenderas fóljande átgarder:
Bryt strómmen till diskmaskinen och stoppa vattentill-
fórseln.
Ру! skóljmedelsbehállaren.
Lat dórren stá pá glánt fór att darigenom undvika, att
dalig lukt uppstar i maskinen.
Rengór maskinens invandiga delar.
Risk for frostskador
Om maskinen utsétts for temperaturer under 0°C,
kan vattnet i réren frysa. Ni bor darfor férsakra Er om
att temperaturen i rummet ar over 0°C, innan Ni star-
tar ett diskprogram.
Flyttning av maskinen
Om Ni skall flytta maskinen (vid flyttning fran huset
etc.), undvik att lágga maskinen om pá sidan under
transport.
17
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
Om Er diskmaskin inte fungerar, beror det ofta pa
bristande underhall eller mindre fel, som Ni sjalv
snabbt och enkelt kan avhjalpa.
Innan Ni kontaktar ett servicecenter, bor № darfér
fôrst ga igenom fóljande lista ôver mójliga fel:
MASKINEN STARTAR INTE
Mm Dorren ar inte ordentligt stangd.
m Stickproppen sitter inte i ordentligt i vagguttaget.
mM Det finns ingen strom ¡ vágguttaget (kontrollera
sakringarna).
MASKINEN TAR INTE IN VATTEN
B® Kranen ar stangd.
m Vattentiliforseln har brutits.
m Vatteninloppsslangen ár bójd.
| Filtret i vatteninloppsslangen âr tilltäppt.
MASKINEN TOMMER INTE UT VATTNET
Mm Avioppsslangen ar bdjd.
EH Avioppet i vasken ar stoppat.
Mm Fórlángningsslangen pa avioppsslangen ar inte
korrekt.
@ Avloppet har inte nägot luftningshäl.
DISKEN ÄR INTE REN
® Korgarna ar for fulla.
m Disken ár inte placerad korrekt.
Mm Spolarmarna roterar inte korrekt.
sa Dysorna i spolarmarna ár tilltáppta.
E Vatteninloppstratten ¡ mitten pá den óvre korgen ár
tackt av diskgods.
m Andan av avioppsslangen ar nedbôjd i vattnet i
avioppet (i vasken).
mM Filtren ár tilltáppta.
E Filtren ar inte korrekt placerade.
® Tillracklig mángd diskmedel har inte anvánts eller
diskmediet ár inte lámpligt.
sm Diskmediet ar gammalt eller har klumpat sig.
m Det valda diskprogrammet ár fôr skonsamt.
18
KALKAVLAGRING ELLER VITAKTIG BELÁGGNING
PÁ DISKGODSET
mM Det finns inte nágot skôlimedel i maskinen, eller for
— lite skóljmedel har anvánts.
SPAR AV KAFFE, TE ELLER LAPPSTIFT PA SERVI-
SEN
m Diskmedelsdoseringen er otillrácklig. Diskmediet ár
gammalt eller av dalig kvalitet.
MASKINEN VASNAS
m De enskilda servisdelarna klirrar mot varandra.
m Spolarmarna tráffar servisen.
DISKEN AR INTE HELT TORR
mM Disken har statt fér lange i maskinen, nar program-
met ar avslutat.
Ar det fortfarande fel pA maskinen efter ovanstáende
kontroll, kontaktas narmaste servicecenter. Upplys
vanligen felet, diskmaskinens modellbeteckning
(Mod.), produktnummer (Prod. No.) och serienummer
(Ser. No.). Dessa upplysningar finns angivna pa disk-
maskinens typskylt (se bild).
IIIA Prod.No......... Ser.No.........
Mod. ......
Oversvamningsskydd
Maskinen ar fórsedd med en sákerhetsanordning
som stoppar vattentillfórseln i fall av vattenläckage.
Anordningen sitter i maskinens botten och fungerar
endast, när maskinen är i drift.
Kontakta narmaste servicecenter, nar maskinen skall
tas i bruk igen.
SERVICE OCH RESERVDELAR
Service och reservdelar
Nar du bestaller service eller reservdelar bor du veta
produktnummer och modellbeteckning som star pa
produktens dataskylt. Skriv upp dem har, sa finns de
till hands nar du behóver dem.
Produktnummer:
Modell:
Konsumentkop EHL 91
Galler vid forsaljning till konsument och reglerar, |
anslutning till Konsumentkoplagen, koparens rattig-
heter om apparaten ar felaktig. Saljaren atar sig att
avhjalpa fel i apparat, som forelegat vid leverans och
som inte beror pa kdéparen. Avhjalpande sker kost-
nadsfritt fôr kôparen.
Kóparen skall sa snart som mójligt prova apparaten
efter mottagandet och inom skalig tid, normalt 14
dagar, reklamera eventuella fel till saljaren eller till
Husqvarna Service. Reklamation som sker senare an
2 ar fran leveransdagen kan inte beaktas.
Leveransdag/inkôpsställe skall kunna styrkas.
Den fullstandiga texten till Konsumentkôp EHL 91 till-
handahalls av säljaren.
@ Husqvarna
ETT BÄTTRE NAMN FÖR KVALITET
Husqvarna Svenska Försäljnings AB
561 81 Huskvarna, tel. 036-14 60 00
INBYGGNADSVAGLEDNING
Nischen skall ha de matt som angivits pa ritningen.
y
818-878 x)
Med hjalp av justeringsfotterna kan maskinhgjden
okas med 6 cm, om fbtterna skruvas ut helt.
|,
/ 0=60 mm
OBS!
När maskinen skjuts in i nischen, far slangar och néat-
kabel inte bójas.
Nar maskinen fasts vid kóksskápen fár man inte
borra hál i maskinens sidovággar, eftersom de delar
som ar placerade mellan diskutrymmet och sidovag-
garna da kan skadas.
Vid allt arbete pa maskinen skall strómmen brytas pá
huvudbrytaren eller stickproppen skall tas ut ur utta-
get.
20
Inbyggnad under bankskiva
Maskinens hôjd justeras med hjälp av justeringsfôt-
terna och den skjuts in i nischen.
Fast montagefastena (A) med hjalp av skruvar till
diskmaskinens framsida och diskbanken.
Viktigt
Maskinen bor forses med tippskydd. Om maskinen
skall placeras under en diskbank eller i ett urtag, ar
det nodvandigt att fasta diskbanken eller arbetsbéan-
ken mot en fast konstruktion (t. ex. en tegelstens-
vägg, innervägg, anslutande kôksskäp osv) sásom
visat (B).
соо.
e
O
O
©
_
e,
ore
mi Tate
= Les 15 своб, >
OR ee, ive we
EEE)
oy:
491008
me PO
mete
820:880
E LT DNA
AA a TES
dy Re San ie à
OL AN Е
er Dei.
ni,
a
TE
ia
[er
#0,
Montering av dekorpanel
Man kan montera en dekorpanel pâ maskinens lucka,
sa att den integreras helt med kóksinredningen.
Panelens matt
Bredd max 596 mm
Hojd max 644-714 mm
Tjocklek max 15-21 mm
Panelen skall fórses med handtag.
Man skall borra hál i panelen (8 hál, 9 2 mm, djup
12 mm), se figur.
596 max .
= 546 >
A
I — |
© ©
OE. 012692 i
o
®
* | 510 *
Metallstangen och vinklarna fasts pa panelen med 8
skruvar, 3,5X16.
Dekorpanelen satts pa dorren genom att de tva stif-
ten férs in i de avlanga halen i luckan.
Lyft dekorpanelen tills den passar med kontrollpane-
len.
De tvá vinklarna griper automatiskt in i satena pa
maskinens lucka.
Nar optimal position natts, dppnas luckan och pane-
len fasts med hjalp av 2 skruvar 4X40 genom
luckans avianga hal.
Balansering av luckan
Efter montering av dekorpanelen pa luckan kan det
vara nodvándigt att balansera luckan.
Detta górs med hiálp av de tvá skruvarna pá sockeln.
Dorren skall vara halvóppen. Nár skruvarna skruvas i
eller ur, Okas eller minskas spanningen i dôrrens ba-
lansfjardrar.
21
Printed in Italy
32292-868/0 ET CSD ND SP Ga 0/0692
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement