Electrolux CF866V User manual
Bruks- och Installationsanvisning för gasspis
Modell CF 865 947290776
Modell CF 866 H 947290777
Modell CF 866 V 947290778
SE
1
Bästa Kund,
Det är viktigt att du lär känna spisens funktioner och finesser. Läs därför noga
denna bruksanvisning, och var särskilt uppmärksam på de avsnitt som är
markerade med . Detta är varningstexter för undvikande av skador på person
eller egendom.
Spara bruksanvisningen. Den är bra att ha vid tveksamhet och måsta alltid följa
med spisen vid ev ägarbyte.
Bruksanvisningens första del innehåller en allmän beskrivning av din nya
produkt. Därefter följer en kort introduktion om vad du skall göra innan du
använder spisen första gången. Avsnittet “Så använder du” beskriver hur spisen
används. Avsnittet “Skötsel och rengöring av” ger upplysningar om både daglig
och mer grundlig rengöring av spisen och dess utrustning. Skulle problem uppstå
vid användning av spisen kan du slå upp under avsnittet “Om spisen inte
fungerar”, där det finns anvisningar om hur du själv kan åtgärda en del praktiska
och tekniska problem.
2
Innehållsförteckning
Innehåll
Sid nr.
Till användaren
Säkerhetsinformation ................................................................................... 5
Beskrivning av CF 866H .............................................................................. 7
Tändsäkring .......................................................................................... 8
Gasbrännarna ........................................................................................ 8
Ugnen ................................................................................................... 8
Förvaringslådan .................................................................................... 9
Sockeln ................................................................................................. 9
Säkerhetsutrustningen .......................................................................... 9
Tillbehör ............................................................................................. 10
Extra tillbehör .................................................................................... 10
Före första användning av spisen ............................................................. 11
Inkoppling av luckspärr ...................................................................... 11
Rengör tillbehören .............................................................................. 11
Bränn av ugnen ................................................................................... 12
Så här använder du .................................................................................... 13
Hållens brännare ................................................................................. 13
Val av brännare storlek ....................................................................... 14
Ugnen ................................................................................................. 15
Tabell - bakning .................................................................................. 17
Tabell - matlagning ............................................................................. 18
Tabell - stekning ................................................................................. 19
Råd och tips för användning av ugnen ............................................... 20
Förvaringslåda .................................................................................... 21
3
Innehåll
Sid nr
Skötsel och rengöring ................................................................................. 22
Emaljerade ytor .................................................................................. 22
Hällgallren .......................................................................................... 23
Brännarna ........................................................................................... 24
Ugnen ................................................................................................. 25
Förvaringslådan .................................................................................. 31
Om spisen inte fungerar ............................................................................ 42
Praktiska råd ....................................................................................... 42
Tekniska råd ....................................................................................... 44
Service och reservdelar ...................................................................... 45
Konsumentköp EHL ........................................................................... 45
Konsumentkontakt ............................................................................. 45
Till installatören
Uppackning ................................................................................................. 32
Tekniska data .............................................................................................. 33
Montering .................................................................................................. 34
Installation .................................................................................................. 37
Så här läser du bruksanvisningen:
1... 2...Steg för steg
Råd och tips
Säkerhetsinformation
Miljö information
4
Säkerhetsinformation
brännare kan få pappret att
brinna.
Spisen får endast användas i enskilt
hushåll och för normal hushållsanvändning. Används den för andra
ändamål gäller inte Konsumentköp
EHL.
Rengöring och underhåll
* Av hygien- och säkerhetsmässiga
skäl ska gasbrännare och ugn
hållas rena. Fettfläckar och
matrester avger os vid upphettning och kan i värsta fall medföra brandfara.
Barn
* Håll uppsikt över barn under
tiden spisen används. Hällgaller,
gasbrännare och ugn blir mycket
varma vid användning och
förblir varma en tid efter det att
spisen stängts av.
* Se till att elsladd och gasslangen
inte kommer i kläm när spisen
flyttas vid rengöring. Slå av
huvudströmbrytaren till produkten före byte av ugnslampor.
* Låt aldrig barn röra vid eller leka
med vred, knappar och ugnslucka.
Service
* Kontrollera att tippskyddet och
kastrullskyddet (extra tillbehör)
är korrekt monterade samt att
luckspärren fungerar.
* Service och reparation ska
utföras av behörig gasinstallatör
eller AB Elektroservice. Endast
orignal reservdelar får användas.
Användning
* Lämna aldrig frityrkokning,
smältning av fett, paraffin eller
annat lättantändligt utan tillsyn.
Om brand skulle uppstå ska alla
vred nollställas och eventuell
köksfläkt stängas av.
Installation
* Installationen ska utföras i
enlighet med gällande förordning
för gas-installationer.
Arbete som utförts av lekman
kan leda till skador på person
och/eller egendom och kan
försämra spisens funktion.
Kväv elden med ett lock,
använd aldrig vatten.
* Installation av spisen får endast
utföras av behörig gasinstallatör.
* Lägg inte papper och dyligt på
hällen. En av misstag påsatt
5
* Spisen får inte ställas på en extra
sockel, eftersom tippskyddet då kan
sättas ur funktion. Se till att elsladden inte kommer i kläm vid installationen.
Brandskydd
* Oskyddat material på vägg och
skåpsidor får i sidled ej komma
närmare brännarkant än 200 mm.
Om avståndet är mindre skall vägg
och skåpsidor förses med obrännbar
beklädnad till en höjd av minst 200
mm ovanför häll-planet.
* Avstånd mellan häll och ovanför
befintlig oisolerad brännbar byggnadsdel (skåp eller dylikt) får inte
understiga 500 mm. Finns obrännbar beklädnad, får detta avstånd
minskas till 350 mm.
Skrotning
* Hjälp till att undvika olyckor när
spisen ska kasseras. Lossa stickkontakten från vägguttaget, klipp av
sladden alldeles intill spisen och sätt
barnsäkringen ur funktion.
* Vid gasinstallation med fast
installationsslang, dvs utan snabbkopplingsanslutning, skall demontering utföras av behörig gasinstallatör.
6
Beskrivning av CF 866H
Modell 866V har
den stora brännaren till vänster.
Modell CF 865 är
för flaskgas
(Gasol)
Ugnsventil
Gasbrännare
Panel
Electrolux
Ugn
Förvaringslåda
Sockel
Panelen
Electrolux
˚C
Vred för gasbrännare
Vred för ugn
7
Vred för gasbrännare
Brännarring
Tändsäkring
Gasbrännarna och ugnen har tändsäkring.
Tändsäkringen ser till att gastillförseln
automatiskt avbryts om lågan slocknar.
Brännarlock
Rätt
Gasbrännarna
Tändsäkring
Upplysning om hur gasbrännarna
används finns i avsnittet ”Så här
använder du”.
På spisen finns en liten brännare, två
brännare av mellanstorlek och en stor
brännare. Brännarlocket bildar tillsammans med brännarringen ett ”rum”
där blandningen av gas och luft äger
rum, så att gaslågan kan brinna på
korrekt vis.
Fel
Ugnen
Upplysning om hur ugnen används
finns i avsnittet ”Så här använder du”.
Det är möjligt att välja mellan följande
funktioner:
-Belysning i ugnen.
-Tillagning med gasugn.
Ugnens uppvärmningtid är ca. 20 min
till 200˚C
Ugnsluckan är försedd med 3-skiktsglas för att ge lägre yttertemperatur.
Ugnsluckan kan tas isär för rengöring.
8
Brännaren
Förvaringslådan
Upplysning om hur förvaringslådan
används finns i avsnittet ”Så här använder du”. Förvaringslådan är
försedd med ”Push-Pull”, vilket
betyder att den kan öppnas genom ett
lätt tryck mitt på lådans frontyta.
Vägg
Sockeln
Sockeln kan höjdjusteras från 85 cm
till 93,5 cm.
Säkerhetsutrustningen
Tippskydd
Spisen har ett tippskydd som
förhindrar att den tippar vid onormal
belastning, t ex om ett barn sätter sig
på en öppen ugnslucka.
Golv
90 mm
v
Gol
Tippskyddet fungerar endast
när spisen har skjutits på plats
och skruven är monterad.
Väg
g
300
mm
m
90 m
Ugnsluckan är försedd med en
luckspärr som gör det svårare för
barn att öppna ugnsluckan.
Luckspärren fungerar endast
när den är inkopplad.
Luckspärren är frånkopplad vid
leverans. Se efter i avsnittet ”Före
första användning av spisen” hur du
gör för att koppla in luckspärren.
9
Børnesikring
luckspärren
Tillbehör
2 bakplåtar
1 ugnspanna
1 galler
Tippskydd
Extra tillbehör
Kastrullskydd för spisens ovansida
(GYB 101-1 vit).
10
Före första användning av
spisen
Inkoppling av luckspärr
Koppla in luckspärren genom att
vrida på den lilla skruv som sitter
på luckans insida. Använd ett mynt
för att vrida på skruven.
För att öppna ugnsluckan ska du nu
trycka spärren åt vänster samtidigt
som luckan öppnas.
Spisen får endast användas i
enskilt hushåll och för normal hushållsanvändning.
Till
til
fra
från
Rengör ugn och utrustning
Bakplåtar, ugnspanna och galler
diskas i varmt vatten och handdiskmedel. Torka av ugnsutrymmet
med en urvriden trasa.
11
Bränn av ugnen
Håll barn under uppsikt, spisen
blir mycket varm.
1. Vrid vredet till 290˚C.
2. Tryck in vredet, sätt en tändsticka
intill tändningshålet så att ugnsbrännaren tänds.
3. Fortsätt at hålla vredet intryckt
under ca 10 sekunder.
4. Vrid därefter vredet till 200˚C.
5. Låt ugnen stå på under ca 1 timme.
Se till att ha bra ventilation genom
att start på köksfläkten eller öppna
ett fönster.
6. Låt därefter ugnsluckan stå öppen
ca 2 timmar och forsätt att ventilera
i köket.
Tändningshål
Under den första tiden som spisen
används kan det fortfarande förekomma besvärande lukt. Detta innebär
ingen hälsorisk. Upprepa eventuellt
proceduren.
12
Så här använder du
Hällens brännare
Reglering
Vreden har följande inställningar:
0
Lågan är släckt.
Max låga
Halv låga
Min låga
Lågorna ställs in steglöst från
max till min, där max är den
högsta inställningen.
1. Tryck in vredet till den valda
brännaren och vrid till max.
Tänd lågan och håll vredet inne
under ca 3-4 sekunder, annars
slocknar lågan igen.
2. Släpp vredet och vrid därefter
till önskad storlek på flamman.
Inställning mellan max och min.
Brännarring
För att uppnå korrekt låga
ska brännarringen och
brännarlocket vara korrekt
placerade på brännaren.
Om brännarringen och brännarlocket ligger snett
kommer gaslågan att brinna
felaktigt, och brännarlocket
kan förstöras på kort tid.
Brännarlock
Rätt
Tändsäkring
Fel
13
Brännaren
Val av brännare
Vilken brännare du ska använda
beror på kokkärlets bottendiameter.
Kokkärl med bottendiameter upp
till 14 cm används på den minsta
brännaren.
Kokkärl med bottendiameter
mellan 14 och 20 cm används på
den mellersta brännaren.
Kokkärl med bottendiameter över
20 cm används på den största
brännaren.
Du kan kontrollera om rätt storlek
på brännare används. Vid läge
max ska flammorna hålla sig ca 1
cm under kokkärlet.
Flammorna bör inte ”slicka upp”
på kokkärlet.
Längst in i ugnen
Ugnen
Värmen kommer från en brännarring som ligger under bottenplattan
(ugnens botten). Värmen stiger upp
via plattans fram och bakkant. För
att få en jämn värmefordeling är det
viktigt att bottenplattan ligger rätt.
Längst fram i ugnen
14
Lägg aldrig en aluminiumfolie, en
bakplåt eller en ugnspanna direkt på
bottenplatten. Värmen hindras och
sprids inte jämnt i ugnsrummet.
Ugnen blir varm under
användning, varför barn ska
hållas under uppsikt.
Reglering
Vredet har följande inställningar:
”O”
Ugnen är avstängd.
”L”
Belysning i ugnen tänds.
150-290˚C Temperaturinställning
1. Vrid ugnsvredet till 290˚C.
2. Tryck in vredet och sätt en tändsticka intill tändningshålet tills
ugnsbrännaren tänds.
3. Fortsätt att hålla vredet intryckt
under ca 10 sekunder.
4. Vrid därefter vredet till önskad
temperaturinställning.
Tändningshål
15
Bakning/matlagning
Vid temperaturskillnader och/eller
ojämn placering av bakverk/
matvaror på bakplåtarna kan dessa
”slå sig”. Detta gäller i synnerhet
vid tillagning av frusen pizza,
pommes frites o dyl.
Stekning
Denna ugn är välisolerad. Detta
medför att fuktigheten i ugnen blir
relativt hög. Därför ska vatten inte
tillsättas vid stekning. Om du använder för mycket vatten i ugnen
kommer det att bildas kondens,
som kan rinna ut på golvet, dessutom används onödigt mycket
energi.
Max
5 dlvatten
vand
Max
5 dl.
16
Tabell för bakning
Bakning
˚C
Minut
Matbröd
Mörka portionsbröd
Ljusa portionsbröd
Lätta limpor, formbröd
Tunga limpor,
Hålkakor, tekakor
Vetebröd
Bullar
Längder, kransar
Mjuka kakor
Muffins
Rulltårta
Mjuk kaka med lite
fett**
Mjuk kaka med
mycket fett**
Småkakor
Mördegskakor
Pepparkakor
3
3
2
2
3
200-215
225-235
190-200
175-190
215-230
12-15
8-12
35-45
50-60
10-15
3
2
210-225
190-200
8-12
18-25
3
4
2
200
225-250
180-200
12-15
6-10
35-45
1
150-175
50-60
4
4
175-200
175
10-15
5-8
Inställningsschemat är vägledande. Se även avsnittet
"Råd och tips för användning av ugnen".
** Används mörk bakform, placera
alltid formen på galler och fals 2
Välj temp. 160-180˚C
17
Inställningsschema för matlagning
˚C
Matlagning
Minut
Fisk, kokning
Fisk, stekning
Köttfärslimpa
Gratäng
Leverpastej
Pizza
Pajer
Lasagne
Potatisgratäng
1-2
1-2
3-4
2-3
2-3
3-4
3-4
3-4
3-4
170-180
190-210
190-210
190-210
190-210
210-235
210-235
200-225
200-225
**
**
50-65
55-65
55-65
30-40
35-45
50-60
65-70
Vid tillagning på 2 bakplåtar skall man välja fals 1+4 eller 2+5
** När man steker eller kokar fisk i ugnen är tillagningstiden
beroende av fiskens tjocklek. Ju tjockare fisk, desto längre
tillagningstid. Fisken är färdig när fiskköttet är vitt och
ogenomskinligt. Stick med en gaffel vid ryggbenet.
Släpper köttet lätt är fisken färdig. Tabellen är vägledande.
Se också avsnittet " Råd och tips vid användning
4
av ugnen".
5
3
1
18
2
Tabell för stekning
Stekning
˚C
˚C
Ugnen
Min
i kött
2
Rosftbiff
2
Nötstek, rosa
2
Nötstek, genomstekt
2
Skinkstek
2
Karré med ben
3
Revbenspjäll, tjocka
2
Rimmad skinka i folie
2
Lamm/kalvstek, rosa
2
Lamm/kalvstek,
genomstekt
Kyckling, delad
3
Kalkon, helstekt, färserad 1-2
Kalkonbröst
3
per kg.
kött
55-60 70-85
85-100
65
70-75 100-110
90-105
80
105
85
90
73-75 60-70
90
70
105
75
45
50
60
62
125
125
125
170
170
175
170
170
170
210
170
210
Inställningsschemat är vägledande. Se även avsnittet ”Råd och tips för användning
av ugnen”.
19
Spetsen får inte stöta emot fett eller
ben, eftersom termometern då kan
visa fel temperatur. När den
önskade temperaturen har uppnåtts
tas steken ut, täcks med aluminiumfolie och får vila i ca 20
min. Därefter är det lättare att skära
i steken, och mindre mängd köttsaft
går slipprar ut.
Råd och tips för användning
av ugnen
För kort tillagningstid. Om du
använder ett recept som är beräknat
för en elugn ska Du räkna med att
tillagningstiden är ca 25-30%
längre i gasugn.
Prova med en sticka i mjuka kakor
ca 5 min före angiven bakningstid,
så får du möjlighet att korta
av/förlänga denna. Resultatet kan
påverkas av receptet samt av
formarnas material, färg, form och
storlek.
Vid tillagning i ljusa metallformar
samt i formar av porslin och glas
ska formen placeras på en bakplåt.
Vid tillagning i mörka metallformar
ska formen placeras på gallret, samt
temperaturen sänkas med ca. 10˚C.
Om Du vill använda stekpåse, klipp
då av det ena hörnet innan stekpåsen läggs in i ugnen. Härigenom
undviker du att bränna dig på varm
ånga när du öppnar påsen.
Användning av stektermometer
För att uppnå bästa möjliga resultat
ska stektermometerns spets vara i
den tjockaste delen av steken.
20
Vädringsläge
Utluftning
Varje gång du har använt ugnen ska
luckan ställas på glänt annars finns risk
för fukt i ugnsutrymmet.
Gör så här:
1. Öppna luckan och fäll upp de
två låsspärrarna.
2. Stäng luckan tills spärrarna tar
stopp.
Lämna ugnsluckan i detta läge till dess
att ugnen svalnat.
Förvaringslåda
Förvaringslådan är avsedd att
förvara ugnstillbehören i.
21
Skötsel och rengöring
Tippskyddet fungerar
endast när spisen har skjutits
på plats och skruven är
monterad. Var uppmärksam
på detta när spisen flyttas vid
rengöring bakom spisen. Av
hygieniska och säkerhetsmässiga skäl ska hällens
brännare och ugn hållas rena.
Fettfläckar och matrester
avger os vid uppvärmning
och kan i värsta fall orsaka
brand.
Emaljerade ytor
Den dagliga rengöringen gör Du
med en kraftigt urvriden trasa. Vid
starkare nedsmutsning använder Du
en plastsvamp och handdiskmedel.
Använd aldrig metallsvamp, skurpulver eller andra slipande rengöringsmedel.
22
Hällgallren
Tag bort ett galler åt gången
1. Håll i gallrets ram med den
ena handen och ta tag i det främre
hörnet med den andra handen. Dra
aldrig med båda händerna i den
främsta ribban.
2. Dra det högra gallret vågrätt framåt
och snett åt höger till dess att det
går fritt från hållaren.
3. Lyft upp gallret.
4. Dra det vänstra gallret vågrätt
framåt och snett åt vänster till dess
att det går fritt från hållaren.
5. Lyft upp gallret.
Rengöring
Diska gallren dagligen med varmt
vatten och handdiskmedel eller i
diskmaskinen.
Gallren får efter en kort tids
användning en blå eller ev svart
färgton som inte försvinner i normal
disk. Gallren blir blanka igen om de
poleras med en bit aluminiumfolie
eller ett särskilt rengöringsmedel,
”TOP-RENS”, som kan köpas hos AB
Elektroservice.
23
Brännarna
Brännarring och brännarlock diskas i
varmt vatten och handdiskmedel men
tål även maskindisk.
Vid kraftig nedsmutsning gör du på
följande vis:
1. Häll lite flytande skurmedel eller
”TOP-RENS” på brännarring och
brännarlock.
2. Gnid ordentligt till dess att smutsen
avlägsnats. Använd hushållspapper
eller en trasa.
3. Skölj av och torka.
4. Torka av själva brännaren med en
hårt urvriden trasa.
Kom ihåg att montera brännarringen
och brännarlocket korrekt på
brännaren efter rengöring.
24
Ugnen
Vid rengöring av ugnen är det
lämpligt att ta av ugnsluckan och
stegarna.
Ugnens sidor, tak och bakvägg är
utförda i mörk emalj som är lätt att
rengöra. Bottnen är utförd i rostfritt
stål.
Torka av emaljen varje gång som du
har använt ugnen. Använd en
urvriden trasa tillsätt, gärna lite
handdiskmedel.
Ugnsbottnen
(brännarplattan)
Längst in i ugnen
Ugnsbottnen/brännarplattan är
utförd i rostfritt stål. Torka av
bottnen varje gång som du har
använt ugnen. Använd en urvriden
trasa med lite handdiskmedel.
Längst fram i ugnen
25
Vid kraftig nedsmutsning gör du på
följande vis:
1. Lossa smutsen försiktigt med en
träskrapa.
2. Fördela grön såpa, gärna
flytande, med en svamp.
3. Stäng ugnsluckan och sätt ugnen
på 100˚C i ca. 10 min.
4. Tvätta ugnen med rent vatten
när den svalnat av. Det kan
eventuellt vara nödvändigt att
”tvätta efter” med en vit
skursvamp. Torka torrt efteråt.
Bäst resultat uppnås om
ugnsbottnen (brännarplattan)
är ren och helst blank.
OBS! Kom ihåg att efter
rengöring sätta brännarplattan korrekt på plats.
26
Ugnsluckan
Rengör emaljen med en ren trasa,
varmt vatten och handdiskmedel.
Ta bort ugnsluckan så här:
1. Ställ ugnsluckan i vädringsläget.
2. Dra den snett uppåt.
3. Lägg ugnsluckan på ett stabilt
underlag t ex på ett bord.
Ta bort luckans glas så här:
Hantera glasen varsamt.
Glasen är härdade, men tål
inte stötar och slag eller
rengöringsmedel med
slipmedel.
Sådan påverkan kan leda till
att glasen spräcks omedelbart
eller vid senare tillfälle.
Luckans invändiga glas
1. Vrid de två mässingsskruvarna
med ett mynt till dess att
skruvarnas raka kant går fri från
glaset.
2. Lyft av glaset.
27
Luckans mellersta glas
1. Ta tag i fjädrarna på varje sida om
glaset.
2. Lyft av glaset.
Luckans utvändiga glas
1. Lägg ned ugnsluckan på bordet.
2. Ta tag i luckans ram och pressa
försiktigt glaset ur ramen.
Rengöring av luckans glas
Rengör glasen med en våt trasa och
handdiskmedel. Torka efteråt. Putsa
eventuellt glasen med ett
fönsterputsmedel.
Vid kraftig nedsmutsning:
1. Lägg en våt trasa med
handdiskmedel på glaset under 1
timme.
2. Använd eventuellt en
rakbladsskrapa till att avlägsna den
uppblötta smutsen.
Efter rengöringen monteras luckans
glas i omvänd ordningsföljd.
Ugnen får inte användas förrän
luckans samtliga glas är korrekt
monterade, och luckan åter
monterad på spisen
28
Ugnsutrustningen
Stegarna lossas genom att dra de
ut/upp i pilens riktning. Diskas för
hand eller diskmaskin men vid kraftig
nedsmutsning behöver de ligga i blöt
och sedan rengöras ev med tvålull.
Montering sker genom att först haka
fast stegarna i de översta hålen och
sedan trycka in de på plats igen.
Emaljerad plåt och långpanna
rengörs efter användning med
hushållspapper och ev en bakplåtsskrapa. De kan vid behov diskas för
hand eller i diskmaskin.
Gallret kan diskas i diskmaskin men
vid kraftig nedsmutsning behöver det
ligga i blöt och sedan rengöras ev med
tvålull.
29
Byte av ugnslampa
Ur säkerhetssynpunkt skall
spisen först kopplas ur. Dra
ut stickkontakten eller skruva
ur säkringarna. Kontrollera
även att ugnen inte är varm.
Skruva av lampglaset och
glödlampan i pilens riktning.
Använd endast originalglödlampor.
Rengöring av lampglas
Lägg lampglaset i blöt i varmt
vatten och handdiskmedel.
Skrubba glaset rent och torka
därefter.
Lampglaset ska vara helt torrt innan
det skruvas i igen.
Rengöring av tätningslist
Tätningslisten mellan ugn och
ugnslucka sitter fast i de fyra
hörnen.
Ta ut tätningslisten genom att lyfta
krokarna ur hålen i hörnen.
Rengör tätningslisten genom att
dra en våt trasa med handdiskmedel
över listen. Torka efteråt.
30
Tätningslisten ska vara torr innan
den sätts på igen. Sätt på listen
genom att hänga krokarna i hålen
och rätta upp listen, så att den
sträcker sig parallellt med ugnens
sidor. Lucktätningens öppning skall
vara nedtill.
Förvaringslådan
Det är lättast att rengöra
förvaringslådan om denna tas ut.
Du gör på följande vis:
1. Öppna lådan
2. Dra ut lådan till stopp.
3. Lyft lådan snett uppåt och dra
den utåt.
Rengör lådan med en trasa, varmt
vatten och handdiskmedel. Lådan
ska vara torr innan den sätts i igen.
Lådan sätts i så här:
1. Håll lådan snett såsom visas
ovan.
2. Placera lådans hjul i
styrskenorna och skjut in
lådan.
Förvaringslåda
styrskena
31
Uppackning
Transportskador
Kontrollera att ugnen är utan skador.
Transportskador anmäler du
omedelbart till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln. Vid leverans
från butik eller återförsäljare kontakten dem.
Emballage
Allt förpackningsmaterial kan
återvinnas. Träemballaget är av
obehandlat virke, plasten och
stötdämpande emballagedelar är
märkta.
Kontakta ditt kommunkontor om
du inte vet var du ska lämna
det.
32
Tekniska data
Modell:
CF 865 Gasol
CF 866H Stadsgas
CF 866V Stadsgas
Stadsgas G120 endast för
Stockholm. För övriga landet
behövs en konverteringssats för
stadsgas/G 110. Beställs via
Elektroluxservice AB
Gasugn:
Effekt:
Stadsgas eller naturgas
Gasol
Ugnsbelysning:
Glödlampans märkning:
230-240 V, 15 W, 300°C med E14sockel
Beställningsnr:
30030101/7
Spisen:
Mått:
Bredd:
60 cm
Djup:
60 cm
Höjd:
85-93,5 cm
Vikt:
60 kg
Total gaseffekt:
12,6
kW
(stadsgas eller naturgas)
Total gaseffekt
11,5
kW
(gasol)
Gasbrännare:
Lilla brännaren
Mellanbrännaren
Stora brännaren
1,0 kW
2,0 kW
3,0 kW
Ugn:
Volym:
Belysning
Spänning
57 liter
15 W
230 V
4600W
3500W
Förvaringsfack:
Volym:
45 liter
Vi reserverar oss för ändringar
33
Montering
Placering av spisen i köket
Vid inbyggnad kan spisen placeras
direkt intill ett högt köksskåp.
Förutsättningen för detta (enligt
gällande förordning för
gasinstallationer) är att avstånd som är
mindre än 200 mm från brännarkant
till brännbart material ska skyddas
med keramiska plattor, metallplåt eller
liknande upp till en höjd av minst 200
mm över spisens ovansida.
Höjdjustering
Spisen levereras med en lägsta höjd av
85 cm, men kan regleras i höjd från 85
cm till 93,5 cm.
I spisens inre sockel finns 5 hål.
Varje hål ger möjlighet att reglera
höjden till 85 - 86,5 -87,5 - 88,5 och
91 cm. Höjden 93,5 cm får du genom
att från sockelns framsida skruva på
hjul och justerfötter, som även används
vid nivåjustering.
Gör så här:
1. Lägg ned spisen på dess baksida.
Använd eventuellt en matta eller
frigolitplattor som mellanlägg
mellan spis och golv.
34
2. Skruva ut de fyra skruvarna, två i
vardera sidan av sockeln.
3. Dra ut den inre sockeln. Passa in
de önskade hålen med de i den yttre
sockeln.
4. Skruva i skruvarna och res upp
spisen.
Montering av tippskydd
Tippskyddet förhindrar att spisen kan
tippa framåt.
Så här gör Du:
1. Skruva fast det bifogade
vinkelbeslaget i golvet enligt
ritningen.
2. Ta ut förvaringslådan ur spisen och
skjut spisen på plats.
3. Skruva i den medföljande skruven i
hålet i vinkelbeslaget genom att
sträcka in armarna där lådan satt.
4. Sätt åter in förvaringslådan i
spisen.
Vägg
Tippskydd
Golv
90 mm
v
Gol
Tippskyddet måsta monteras det fungerar endast när spisen
har skjutits på plats och skruven
är monterad.
Väg
g
300
mm
m
90 m
35
Nivåjustering
Spisen ställs i våg med hjälp av
vattenpass.
Lägg vattenpasset på ovansidans
kanter (framkant, sidokanter, bakkant).
Justering görs med hjälp av spisens
hjul och justerbara fötter.
Hjulen sitter i de bakre hörnen på
sockeln och kan höjdjusteras steglöst
från sockelns framsida, genom att föra
en skruvmejsel in i hålen i spisens
sockel. Fötterna ställs in med
fingrarna.
36
Installation
Gasinstallation
ID 048AR-0060
Gasinstallationen ska göras
av en behörig gas-installatör.
Installationen ska utföras i
enlighet med gällande
förordning för gasinstallationer. Arbete som utförts
av en okunnig person kan
leda till skador på person
och/eller egendom och kan
försämra spisens funktion.
Kategori och tryck:
NO: I 3B/P - 30 mbar
SE: III 1ab2H3B/P -8-20-30 mbar
Fabriksinställning från
fabrik:
CF 865:
Q= 11,5 kW, Hs - FSD
Gasol: G30 - 30 mbar
CF 866H, CF 866V:
Q= 12,6 kW, Hs - FSD
Stadsgas: G120 - 8 mbar
(OBS gälder endast för
Stockholm)
För övriga landet behövs stadsgas/
G110, för övriga landet behövs en
konverteringssats för stadsgas/G
110. Beställs via
Elektroluxservice AB.
Denna gasspis av typ CFG
410/typ CFG 411 är CE-godkänd
och CE-märkt som intyg på
överensstämmelse med gasutrustningsdirektivet (90/396/
EEC), lågspännings direktivet
(73/23/EEC) och EMC-direktivet
(89/336/EEC) inklusive vidtagna
ändringar till direktiven.
Spisen är testad enligt EN30-1-1.
Denna apparat är konstruerad
för naturgastryck mellan 17 och
25 mbar, och därför får inte
apparatregulator för naturgas
användas. För stadsgas används
apparatregulator inställd till 8
mbar. Gasol använder regulator
på flaskan iht. gällande
bestämmelser.
Inga ändringar får göras i spisens
gastekniska konstruktion.
37
Installationsanvisning
för gasspisar
Anslutning - Stadsgas
Anslutning - Gasol
Spisen anslutes till stadsgas med
gastryck 80 mmvp (8 mbar). Spisen
skall vid installation anslutas med den
medlevererade slangen direkt till
reduceringsventil för stadsgas och
gasinstallationen skall utföras i
enlighet med det lokala gasverkets
anvisninger.
Spisen ansluts direkt med gasolslang,
som vid anslutningsändarna är säkrad
med slangklämmor till reduceringsventil för lågtryck 300 mmvp (30
mbar). Installationer skall utföras
enligt Svenska gasföreningens
allmänna anvisningar för utförande av
gasolinstallationer. Gasolslangen skall
vara av SIS godkänd kvalitet (SISmärkt).
Reduceringsventilen skall vara typgodkänd. Monteras spisen tillsammans
med andra apparater, skall den vara
försedd med en separat väggmonterad
avstängningskran.
Anslutning - naturgas
Spisen anslutes vid naturgas till
gastryck 200 mmvp (20 mbar). Spisen
skall vid installationen anslutas med
den medlevererade slangen direkt för
naturgas och gasinstallationen enligt
fig 2a och 2b.
Spis typ
Brännar förbruk. kW
CF 865
CF 866 H
CF 866 V
Stor
3,0
3,0
3,0
Mellan
2 x 2,0
2 x 2,0
2 x 2,0
Dysstorlek
Stadsgas G 110
Liten br.
Mellan br.
Stor br.
Ugn
Minidysa
0,26*
0,30*
0,37*
0,40*
Dysstorlek
Naturgas G 20
Liten br.
Mellan br.
Stor br.
Ugn
* Justerbar
Minidysa
0,26*
0,30*
0,37*
0,40*
Liten
1,0
1,0
1,0
Huvuddysa
1,47
2,15
2,90
3,70
Huvuddysa
0,70
0,96
1,19
1,50
38
Total kW
Ugn
3,5
4,6
4,6
11,5
12,6
12,6
Stadsgas G 120
Minidysa
0,26*
0,30*
0,37*
0,40*
Huvuddysa
1,34
1,97
2,55
3,00
Gasol G 30
Minidysa
0,26
0,30
0,37
0,40
Huvuddysa
0,52
0,73
0,88
0,85
Den godkända metallslangen ansluts
enligt fig. 2a och 2b.
Slangen är i ena änden försedd med
utvändig ½" gängning avsedd för
anslutning till den fasta rörinstallationen.
Fig. 2a.
Viktigt! Innan metallslangen monteras
placeras säkringswirens öga som
illustrerat i anslutning B.
A
C
Säkringswiren har en sådan längd att
den skyddar mot drag i metallslangen
när spisen dras ut vid rengöring.
B
Vid spishöjd på 850 mm:
A:
140 mm
B:
Skall altid vare 170 mm
C:
Fra 60 mm til max. 80 mm
Anslutningshöjd till ände slangkoppling
510 +/- 10
Metallslangen skall i monterat tillstånd
Vid spishöjd på 900 mm:
hänga fritt och naturligt.
A:
140 mm
B:
Skall altid vare 220 mm
Fig. 2a. Måttskiss för fremføring av
C:
Fra 60 mm til max. 130 mm
stadsgas/naturgas installation.
600
Fig 2b Max 710
39
A
n
s
l
u
t
n
i
n
g
B
Anslutning A
Fig. 2b.
max. 650 mm
Væg
Gulv
40
Elektrisk anslutning
1
Ingrepp i ugnen skall utföres
av behörig fackman. Arbete
utfört av person utan
tillräcklig kunskap kan
försämra ugnen och leda till
skada på person eller
egendom.
N
L1 0
All elektrisk installation skall
utföras i enlighet med gällande
lokala bestämmelser. Se inkopplingsschemat.
OBS! Se till att elkabeln inte kläms
när spisen skjuts in.
Ledningstyp:
Min 0,75 mm² HO5 VV-F.
Anslutningseffekt max 15W
Spänning: 230V IN + PE
41
230 V
1N
+PE
Om spisen inte fungerar
Innan du tillkallar service - Praktiska råd
Problem
Mat-/vetebröd, mjuka kakor blir
platta..............................................
Orsak - Åtgärd
För låg temperatur. Bakverk jäser upp
och sjunker därefter ihop. Höj
temperaturen.
Du har använt för lite jäst eller bakpulver.
Mat-/vetebrödsdegar har inte jäst rätt.
För lång jäsning efter utbakning ger ett
platt resultat.
Fett/vätskeblandningen har varit för
varm. Temperaturen skall vara 37˚C för
färsk jäst och 45-50˚C för torrjäst.
Mat-/vetebröd, mjuka kakor blir
för torra..........................................
För låg temperatur. Bakverket har stått
för länge i ugnen för att bli färdigt. Höj
temperaturen.
För lite vätska, för mycket mjöl eller
fel slags mjöl kan ge torrt bröd. Kom
ihåg att inte hälla i allt mjöl på en gång,
eftersom mjölmängden kan variera från
bakning till bakning.
42
Problem
Åtgärder
Bakverk/maträtt blir för ljus............
För låg temperatur.
Bakverk/maträtt är färdig innan den fått
färg.
Höj temperaturen.
För låg placering. Bakverk/maträtt har
fått för lite övervärme. Flytta upp en
fals.
Du har placerat en ljus aluminumform
på gallret. Använd istället en bakplåt.
För kort tillagningstid. Om du använder
ett recept som är beräknat för en elugn
ska Du räkna med att tillagningstiden är
ca 25-30% längre i gasugn.
Bakverk/maträtt blir bränt i
botten.............................................
Bottenplattan är inte korrekt placerad,
varför värmen fördelar sig ojämnt i
ugnsrummet. Lägg bottenplattan
korrekt, men var försiktig, eftersom den
är tung och har skarpa kanter. Använd
eventuellt handskar.
Bakverket/maträtten är placerad för
långt ned i ugnen. Sätt bakverket/
maträtten en fals högre upp. Bakverket
sattes in innan ugnen hade rätt
temperatur. Under tiden som ugnen
värms upp, kommer kraftig värme från
ugnsbottnen. Låt ugnen vara tänd under
ca 20 min innan bakverket sätts in.
43
Tekniska råd
Problem
Åtgärder
Spisen/ugnen fungerar ej...............
Kontrollera om spisen är tänd.
Kontrollera spisens säkring i elskåp.
Kontrollera eventuell jordfelsbrytare.
Ugnen blir inte varm tillräckligt
snabbt.............................................
Vid traditionella 200˚C är
uppvärmningstiden ca 13 min.
Ugnsbelysningen fungerar inte......
Kontrollera om lampan är hel.
Kontrollera spisens säkring i elskåpet
och en eventuell jordfelsbrytare.
Gaslågan brinner dåligt..................
Se efter om brännarlocket/
brännarringen har korrekt placering.
Gaslågan fungerar inte...................
Se efter om gasanslutningen är öppen.
Gasbehållaren är eventuellt tom.
När vredet släpps slocknar
gaslågan..
Vredet har inte varit intryckt helt i
botten eller har inte hållits inne länge
nog.
Säkringarna går hela tiden.............
Ev används för många elapparater
samtidigt. Ugnen skall minimum
anslutas till en 16 amp säkringsgrupp.
En 10 amp säkring kommer snabbt att
bli överbelastad.
44
Reklamation
Vid försäljning till konsument i
Sverige gäller den svenska
konsumentlagstifningen. Kom ihåg
att spara kvittot för eventuell
reklamation.
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens
funktion eller användning ber vi dig
att kontakta vår konsumentkontakt
på tel. 08-672 53 60 eller via e-mail
på vår hemsida www.aeg-hem.se
få betala servicebesöket, även om
produkten är ny.
Innan du kontaktar service, skriv upp
följande enligt dataskylten, denna
hittar du på baksidan:
Modell:
CF 865 - 866H - 866V
Produktnr.: 947 290 776/777/778
Serienummer ...............................
Inköpsdatum
...............................
Hur och när uppträder felet ?
Service och reservdelar
Garanti (gäller för Finland)
Har du frågor om eller vill beställa
service eller reservdelar ber vi dig
att kontakta återförsäljaren eller vår
rikstäckande service på tel.
020 - 76 76 76 eller via e-mail
på www.elektroservice.se. Se
adressen till ditt närmaste servicekontor i telefon-katalogen Gula
sidorna under Hushållsutrustning,
vitvaror - service.
Produkten har två (2) års garanti.
Garantivillkoren uppfyller branchens
allmänna villkor, vilka tillhandahålls
av leverantören eller återförsäljaren.
Spara kvittot och verifikation på
inköpsdatumet.
Kostnader kan debiteras även under
den tid som omfattas av kostnadsfri
service om:
- reklamationen är omotiverad
- anvisningarna i bruksanvisningen
inte har följts.
Innan du beställer service,
kontrollera först om du kan
avhjälpa felet själv.
I bruksanvisningen finns en
sammanställning av enklare fel som
du kan åtgärda själv.
Om du beställer service under EHLåtagandet och det är ett enklare fel
du kunnat åtgärda själv med hjälp
av bruksanvisningen riskerar du att
Konsumentkontakt (gäller
för Finland)
I Finland kontaktas konsumentrådgivare på tel. 09-7704 2470.
45
46
47
48
325 88-0620 Rev. 7-204
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement