AEG 115DDM User manual
BRUKSANVISNING
115 DD-m
1 FI/SE
949600730
Bästa Kund,
Det är viktigt att du lär känna fläktens funktioner och finesser. Läs därför noga
denna bruksanvisning, och var särskilt uppmärksam på de avsnitt som är
markerade med . Detta är varningstexter för undvikande av skador på person
eller egendom.
Spara bruksanvisningen. Den är bra att ha vid tveksamhet och måsta alltid följa
med fläkten vid ev ägarbyte.
Bruksanvisningens första del innehåller en allmän beskrivning av din nya
produkt. Därefter följer en kort introduktion om vad du skall göra innan du
använder fläkten första gången. Avsnittet “Så använder du” beskriver hur fläkten
används. Avsnittet “Rengöring och skötsel” ger upplysningar om både daglig
och mer grundlig rengöring av fläkten och dess utrustning. Skulle problem
uppstå vid användning av fläkten kan du slå upp under avsnittet “Om fläkten inte
fungerar”, där det finns anvisningar om hur du själv kan åtgärda en del tekniska
problem.
2
Innehåll
Sida nr.
Till användaren
Säkerhetsinformation .................................................................................. 4
Beskrivning av fläkten ............................................................................... 6
Så här använder du din fläkt ....................................................................... 7
Skötsel och rengöring ................................................................................. 8
Panel .................................................................................................... 8
Fettfiltret ............................................................................................... 9
Om fläkten inte fungerar .......................................................................... 16
Service och reservdelar ...................................................................... 16
Till installatören
Tekniska data ............................................................................................. 10
Montering .................................................................................................. 11
Funktion - evakuering .............................................................................. 13
El-installation .............................................................................................. 15
Så här läser du bruksanvisningen:
1... 2...Steg för steg
Råd och tips
Säkerhetsinformation
Miljö information
3
Säkerhetsinformation
Stäng omedelbart av utsugningsfläkten och nollställ kokzonens
reglage.
Vid installation och service
* Fläkten är avsedd för hushåll med
normalt förekommande matlagning.
Används den för andra ändamål kan
risk finnas för skada vilket inte täcks
av konsumentköplagen.
* All elektrisk installation skall
utföras av behörig fackman och
installationen av fläkten bör utföras
av kunnig person. Arbete utfört av
person utan tillräcklig kunskap kan
försämra fläktens funktion och även
leda till skada på person och/eller
egendom.
* Då en gashäll placeras direkt intill
fläkten måste en elektrisk
omkoppling ske så att fläkten endast
kan arbeta i högsta läget. Detta för
att förhindra att gaslågan sugs in i
mot fettfiltret.
* Kontrollera att fläktens anslutningssladd inte kommer i kläm vid
installation.
* Fläkten är endast elektrisk avstängd
när stickkontakten eller säkringen
(proppen) är borttagen.
Vid användning av fläkten
OBS! Kväv elden med lock. Använd
aldrig vatten.
* Fläktens fettfilter skall regelbundet
rengöras för att undvika fettbeläggningar som kan orsaka brand
och försämra fläktens utsugningskapacitet. Se vidare under "Skötsel
och rengöring" i bruksanvisningen.
Vid skrotning av fläkten
* Hjälp till att undvika skador även
när fläkten skall skotas. Ställ fläkten
i sitt bottenläge och ta bort stickkontakten från sitt vägguttag. Kapa
kabeln vid utgången från fläktan.
Kontakta eventuelt Din kommun för
information om var du kan lämna
Din fläkt eller kontakta AB Elektroservice.
Viktigt att veta
* Används fläkten samtidigt som t ex
en öppen eldstad, vilken tar luften
inifrån huset, kan detta orsaka
baksug och rök i rummet. Åtgärden
i så fall är att öppna ett fönster så att
tillräckligt med luft kommer in.
* Lämma aldrig frityrkokning,
smältning av fett, paraffin eller
annat lättantändigt utan tillsyn. Vid
en eventuell brand:
4
Uppackning
OBS! Kontrollera att fläkten är utan
skador. Transportskador skall
omedelbart anmälas till den som
ansvarat för transporten. Skador,
felaktigheter och ev saknade delar
skall omedelbart anmälas till säljaren.
Lämna förpackningsmaterialet så att
inte små barn kan leka med det.
5
Beskrivning av fläkten
1.
Kontrollpanel
2.
Vred för reglering av fläktens
läge och utsugningshastighet.
3.
Kontrollampa
4.
Inkopplingsplint
5.
Fettfilterenhet
6.
Fläkthus
7.
Utluftningsanslutning
5
1
2
3
4
6
7
6
Så här använder du din fläkt
Reglering av fläktkåpans läge
och sughastighet
Fläkten avstängd
Fläkten kan ställas i två höjder och vid
varje höjd har du två sughastigheter att
välja på. Du har möjlighet att välja en
lämpligt höjd och hastighet beroende
på vad du steker och tillagar så att du
får det bästa utsuget av os och ånga.
Fläkten i lägsta
sughöjd
Reglering av utsugets riktning
Du kan även reglera sugriktningen
beroende på vilken sida av fläkten som
matlagningen sker.
Detta gör du då fläkten står i högsta
läget. Framtill på kåpan sitter en vred
som du kan vrida åt vänster, höger
eller låta det stå rakt upp för utsug från
båda hållen.
Fläkten i högsta
sughöjd
OBS! Var försiktig då en gashäll är
placerad i anslutning till fläkten och se
till att den är omkopplad för endast
hög höjd.
Vänster
höger
B995
7
Skötsel och rengöring
Av hygieniska och säkerhetsmässiga skäl skall fläkten
hållas rena.
Panel
Borttagning av panel
För att underlätta rengöringen av
panelen kan du ta av den.
Gör så här:
1. Ta tag i panelen enligt
teckningen.
2. Lyft panelen rakt upp.
3. Rengör panelen enligt
anvisningarna under „Rengöring
av ytor av rostfritt stål“.
Se upp för de två tapparna, de är
vassa.
4. Sätt tillbaka panelen på plats.
Anmärkning: Se till att panelen
vänds åt rätt håll.
Använd aldrig hårda eller
vassa föremål för att lyfta upp
panelen.
Panelen får inte rengöras i
diskmaskin.
8
Viktigt! Stäng alltid av fläktmotorn
före rengöring.
Använd inte frätande, repande eller
brandfarliga medel vid rengöring. Det
är viktigt att fettfiltret görs rent ofta.
Fettbeläggningen i filter och imkanal
utgör brandrisk om du t ex skulle
glömme att stänga av en spisplatta
(eller vid överhetting av annat slag). Ju
renare fettfiltret är, desto bättre kan
detta ta upp fett.
Rengöring av fettfiltret
Rengöring bör ske minst en gång i
månaden eller oftare beroende på
användning. Fettfiltret består av
aluminiumtrådar, där fettet fångas upp.
Tag bort filtret på följande sätt:
1. Ställ fläkten i högsta läget.
2. Lyft upp täckkåpan som kan diskas
i diskmaskin eller med handdiskmedel.
3. Lyft upp det svarta plaströret och
rengör även detta.
4. Tag bort fettfiltret och diska det på
samma sätt som kåpan.
5. De svarta gavlarna kan även lyftas
upp och torka även rent under filtret
där kanalerna kommer upp.
Montering av filter och kåpa sker i
omvänd ordning.
Starta inte fläkten då filter och kåpa
inte är påmonterat.
9
Tekniska data
Produktnummer:
Vikt:
Spänning:
Totaleffekt:
949 600 730
12,0 kg
230 - 240 V
90 W
Sugkapacitet vid friblås:
Max. hastighet:
Min. hastighet:
Utluftingsrör:
Fläktens yttermål:
14
5
510
600
370 m³/h
211 m³/h
Ø 125 mm
Se bild
490
433
Denna apparat är
märket för
överensstämmelse med
lågspänningsdirektivet (73/23/EEC) och
EMC-direktivet (89/336/EEC).
132
10
125
Montering
Enheten kan monteras i alla typer av
bänkskivor, som har en tjocklek på 28
till 40 mm.
Håltagningsmått
Hålet för enheten sågas ut till en
rektangulär öppning.
Öppningens djup skall alltid vara: 490
mm.
Hålets längd är lika med summan av
samtliga enheters utvändiga längdmått
- 20 mm.
Minsta avstånd Minsta avstånd
til vägg: 150 mm. til vägg (ej brännbart
matr.): 150 mm.
Montering av förstärkningsbalkarna
Med varje 2 platt häll medföljer en
förstärkningsbalk. Denna balk skall
inte skruvas fast i bänkskivan utan
hållas på plats med hjälp av hällens
ramprofil.
Förstärkningsbalkar
11
Enheternas utvändiga längdmått
145 mm
Fläkt
290 mm:
2 platt rostfri med gjutjärnsplattor
2 platt glaskeramisk häll
2 gashäll
Grillhäll
Wok
580 mm:
4 platt rostfri med gjutjärnsplattor
4 platt glaskeramisk häll
4 gashäll
725 mm:
4 platt rostfri med gjutjärnsplattor
12
Fastsättning av fläkten
Det medlevererade fastsättningsbeslaget monteras i den slits som
passar bäst till bänkskivans tjocklek i
vilken fläkten skall placereas. Använd
en skruvmejsel för att spänna fast
fläkten mot skivan.
Fläktens sug-kapacitet
Fläktens utsugningskapacitet påverkas
av antal rörböjar och vinklar samt
utluftningsslangen/rörets längd. Ju
mindre motstånd utsugningsluften har
desto bättre sugkapacitet får fläkten.
Om en installation t.ex sker med 6 m
långt rör (Ø125) 2 st 90 graders
rörböjar samt 1 st 90 graders flexslang
blir fläktens sugkapacitet max 330
m³/h och min 190 m³/h.
Ventilera på rätt sätt
För att fläkten skall fungera på rätt sätt
måste köksfönstren hållas stängda när
fläkten är igång, annars erhålles inget
undertryck i köket. Däremot bör ett
fönster i ett angränsande rum vara
öppet då fläkten används.
13
Funktion-utluftning
(evakuering)
Luften dras in genom fettfiltret och
blåses sedan via evakueringskanalen
och imkanalen ut i det fria.
Observera att utblåsningsluften inte
får ledas in i rökkanal som används för
avledning av rökgaser från
bruksföremål, som matas med annat
slag av energi än el-energi, som t ex
oljepanne eller vedspis.
Utluftningsanslutning
Vid anslutning till evakueringskanal
skall detta ske i enlighet med boverkets
normer.
Med fläkten levereras en stos för
anslutning av flexslang eller rör med
dimensionen 125 mm.
Även anslutning med fyrkantrör kan
ske, men det kräver en individuell
tillpasning. Fläktens utluftningsöppning utan stos är 159/152 x 100
mm. Oberoende av vilken anslutning
som sker är det mycket viktigt att det
blir het tätt vid utgången.
14
El-installation
Fläkten levereras utan sladd och
stickkontakt.
Anslutning sker till inkopplingssplinten, enligt kopplinsschemat.
Min. ledningsdimension:
Ledningstyp:
0,75 mm
HO5VV-F
Om fläkten monteras vid sidan om en
gasapparat, göres följande:
Avmontera ledningarna från omkopplarens punkter: 1, 2, 4 och 5 (blå, grön,
gul och orange).
Grön och orange ledning avmonteras
även på mikrobrytare punkt 1. De 2
ledningarna återmonteras ej. Sätt in
slutardonet mellan omkopplarens
punkter 1, 2 och 4, 5. Återmontera blå
ledning på omkopplarens punkt 1 och
gul ledning på punkt 4.
Du kan fläkten endast manövreras i
hög position.
Viktigt: Detta ingrepp samt elektrisk
installation skall utföras av behörig
elinstallatör. Felaktigt uftört arbete kan
medföra skada för person och egendom och omfattas inte under konsumentbestämmelserna, konsumentköp
EHL.
Blue
Green
Red
Yellow
Orange
Grey
15
Blue
Red
Yellow
Grey
Om hällen inte fungerar
Reklamation
Vid försäljning till konsument i
Sverige gäller den svenska konsumentlagstifningen. Kom ihåg att
spara kvittot för eventuell
reklamation.
Service och reservdelar
Har du frågor om eller vill beställa
service eller reservdelar ber vi dig att
kontakta återförsäljaren eller vår
rikstäckande service på tel.
020 - 76 76 76 eller via e-mail
på www.elektroservice.se. Se adressen
till ditt närmaste service-kontor i
telefon-katalogen Gula sidorna under
Hushållsutrustning, vitvaror - service.
I Finland ansvarar Oy Electrolux
Kotitalouskoneet Ab - Huoltolux i
Björneborg för service och reservdelsförsäljning, tel. (02) 622 33 00.
Innan du beställer service,
kontrollera först om du kan
avhjälpa felet själv.
I bruksanvisningen finns en
sammanställning av enklare fel som
du kan åtgärda själv.
Om du beställer service under EHLåtagandet och det är ett enklare fel du
kunnat åtgärda själv med hjälp
av bruksanvisningen riskerar du att
få betala servicebesöket, även om
produkten är ny.
Innan du kontaktar service, skriv
upp följande enligt dataskylten,
denna hittar du på baksidan:
Modell:
Produktnr.:
Inköpsdatum:
Serienr.
Garanti (gäller för Finland)
Produkten har två (2) års garanti.
Garantivillkoren uppfyller
branchens allmänna villkor, vilka
tillhandahålls av leverantören eller
återförsäljaren. Spara kvittot och
verifikation på inköpsdatumet.
Kostnader kan debiteras även under
den tid som omfattas av kostnadsfri
service om:
- reklamationen är omotiverad
- anvisningarna i bruksanvisningen
inte har följts.
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens
funktion eller användning ber vi dig
ringa vår konsumentgrupp,
tel.nr. 08-672 53 60
I Finland kontaktas
konsumentrådgivare på tel. 02002662 (0,95 mk/min+lna).
16
17
18
19
20
325 88-1554 Rev. 4-204
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement